SPRAVODAJ
EEvvaannjjeelliicckkýý aa.. vv.. cciirrkkeevvnnýý zzbboorr M
Maarrttiinn
tteell..:: 0000442211 4433 44113322115544,, 0000442211 990055 551111 992266,, ee--m
maaiill:: ffaarraam
maarrttiinn@
@bbssm
mtt..sskk w
ww
ww
w..eeccaavvm
mtt..sskk
4. nedeľa po Zjavení
PROGRAM
30.1.2011
Dôvera v Boha premieňa našu prázdnotu na plnosť
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár
Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
13 Nato jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob
Konfiteor
ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom
posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi
a vyznajme spoločne:
urobíš potom. 14 Lebo takto hovorí Hospodin,
Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa
krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď
previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Hospodin zošle na zem dážď. 15 Odišla teda,
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je
urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i
dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj
jej domácnosť po tie dni. 16Múka z hrnca sa
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som
nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa
odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho
slova
Hospodinovho,
ktoré
povedal
obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi
prostredníctvom Eliáša. 1 Kráľ. 17, 13-16
k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské
srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne
kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 345
Modlitba, oznamy
Sláva, pozdrav, kolekta
Pieseň č. 456
Žalm Ž 91 / Epištola Jk 4, 13-17
Antifóna č. 89
Pieseň č. 486
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Evanjelium Mt 14, 13-21
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Konfirmácia
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň: Zapáľ oheň v srdci
Pieseň č. 456
Kázeň - 1Kr 17, 8-16
Zapáľ oheň v srdci
1. Zapáľ oheň v srdci, Pane Ježišu, nech mi ožiari Tvoj plameň dušu. Všetko, čo je vo
mne, všetko, čo len mám, Tebe to patrí, Tebe to dávam.
Refr: Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme, studňa života a večné šťastie. Len Ty
počúvaš modlitby moje a v Tvojich dlaniach sú moje boje.
2. Satan ma pokúša, Ty pri mne stojíš, víťazstvo dávaš, Ty neopustíš.
Na tmavej oblohe celého sveta si jasná hviezda – jediná cesta. Refr: Len Ty si...
3. Blíži sa k nám, príde vykúpenia čas, ten deň, keď Ježiš zoberie si nás. Už len krátka
chvíľa možno uplynie, v pravde a láske On nás privinie. Refr: Len Ty si...
Milodary
Včera sme sa v našom kostole rozlúčili so zosnulou
spolusestrou Máriou Jarenbákovou, rod. Horváthovou.
Zomrela vo veku nedožitých 91 rokov. S láskou si na ňu
spomínajú dcéry Jana a Tatiana s rodinami. Venujú 50 €.
Bohuznáma rodina vrúcne prosí Pána Boha o pomoc a silu do
ďalších rokov, ktoré im ešte udelí milostivý Pán bez ich
milovaného, dobrého a starostlivého manžela, otca a starého
otca Milana Murčeka, ktorého Pán Boh povolal do večnosti 26.
1. 1994 vo veku 55 rokov. Na mládež venujú 35 €.
Mama s rodinou si s láskou spomína na syna Vladka Rakšáni
pri 1. výročí jeho odchodu z tejto časnosti. Venujú 20 €.
Pri 10. výročí úmrtia manžela, otca, starého a prastarého
otca Júliusa Saktora si na neho s úctou a láskou spomína
manželka a deti s rodinami. Venujú 50 €.
Pri 24. výročí úmrtia manžela Emila Smolca si s láskou
spomína manželka a dcéry s rodinami. Venujú 50 €.
Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho
manžela a otca Ondreja Frola pri jeho nedožitých 100.
narodeninách. Venujú 5 €.
Vďačné deti ďakujú za rodičovskú lásku a Pánu Bohu za
svojho otca a nášho verného spolubrata Pavla Lukáča, ktorý sa
dožil z milosti Božej 93 rokov. S láskou venujú 40 €.
Včera v našom chráme vstúpili do manželstva Radovan
Štrbák a Veronika Droppová. Venujú 30 €. Srdečne
blahoželáme.
Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje na ciele
cirkevného zboru 20 €.
Bohuznámy brat venuje pri platení cirkevnej dane 70 €.
Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 €.
OZNAMY
Počas jarných prázdnin v dňoch 16. – 18. februára
organizujeme detský tábor v Mošovciach v penzióne Drienok
pre všetky deti vo veku od 6 – 12 rokov. Cena 26 €. Prihlášky si
môžete vyzdvihnúť v kancelárii na fare.
7. – 14. 2. 2011 uskutoční Občianske združenie Národný
týždeň manželstva týždennú iniciatívu na podporu
manželstva. Bližšie informácie na tel. 0903 722 439, alebo na
www.ntm.sk
Našu mládež pozývame na Turčianske stretnutie mládeže,
v piatok 4.2.2011 o 17,30h do Biblickej školy.
PPRRO
OG
GRRAAM
M TTÝÝŽŽD
DŇ
ŇAA
N
Nee // 3300..11.. //
8,30h Ranné sl. Božie
– Ján Hroboň
10,00h Hlavné sl. Božie, VP
– Ján Hroboň
počas služieb Božích besiedka
17,30h Nácvik spevokolu
PPoo // 3311..11.. //
18,30h Futbal
18,30h Kalanetika
U
Utt // 11..22.. //
19,00h Skupinka - KM
SSTT // 22..22.. //
14,00h Ručné práce
17,00h Spevokol Anjelíček
ŠŠTT // 33..22.. //
18,00h Biblická hodina
Eliášov zápas na hore Karmel
(18, 1-46)
a. Obdiáš, opak Eliáša? – ukáž sa
Achábovi
b. Víťazstvo Jahveho nad Baalom
c. Konečne dážď
PPiiaa // 44..22.. //
14,00h Konfirmácia
17,30h Mládež
SSoo // 55..22.. //
18,00h Mládež
N
Nee // 66..22.. //
8,30h Sever
– Ján Hroboň
8,30h Ranné sl. Božie
– Milan Kubík
10,00h Hlavné sl. Božie, VP
– Milan Kubík
počas služieb Božích besiedka
14,30h Bystrička
– Ján Hroboň
17,30 Nácvik spevokolu
Ofera :
Ranné - 65,70 €
Hlavné – 167,60 €
Download

stiahnuť - ecavmt.sk