SPRAVODAJ
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin
tel.: 043/4132154, 0905511926 • e-mail: [email protected] • web: www.ecavmt.sk • facebook: ECAV MT
Prvá pôstna nedeľa
9. 3. 2014
Kríž je víťazstvo lásky
kázeň Jána Bohdana Hroboňa kázaná na Veľký piatok
Úvodné oslovenie
Predspev:
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu,
na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 642 – Šla svetom láska nebeská
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 31, 2-6
Pieseň č. 643 – Taký, hľa som (doprovod kapely)
Kázeň
„V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal
svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ 1 Jn 4, 10
Vystúpenie spevokolu
Uvedenie knihy „Kazateľ Ján Bohdan Hroboň“
Pieseň Hospodin je môj Pastier
Hospodin je môj Pastier
1. Hospodin je môj Pastier, Hospodin je môj Pastier,
nebudem mať, nebudem, nebudem mať, nebudem, nedostatku.
2. Na pažitiach zelených, na pažitiach zelených
pasie ma a vodí ma, pasie ma a vodí ma k vodám živým.
3. Dušu moju znavenú, dušu moju znavenú,
občerstvuje a teší, občerstvuje a teší až na veky.
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 28
Kňaz: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do
smrti.
Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628 – Nebeský Bože (doprovod kapely)
MILODARY
 Pri príležitosti uložení urny zosnulého manžela
Dušana Viesta venuje smútiaca manželka 20 €.
 Dňa 7. marca uplynulo 11 rokov od smrti našej
spolusestry Tatiany Jeznej, rod. Materankovej.
S láskou si na ňu spomína mama Anna, manžel Emil,
dcéra Natália s rodinou, syn Martin, kmotra Zuzka
a ostatná smútiaca rodina. Pri tejto spomienke
venujú spoločne 50 €.
 Dcéra si s láskou spomína na svojich rodičov Jozefa
a Zlaticu Augustíny pri ich výročiach úmrtia. Prosí
o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
a venuje 50 € na okná.
 Sestra Vilma Polerecká sa z milosti Božej dožila
70. narodenín. Ďakuje Pánu Bohu za požehnanie vo
svojom živote a prosí o Božiu ochranu pre celú
rodinu. Venuje 110 €.
 Pri príležitosti svojho životného jubilea venuje brat
Ing. Eugen Ruttkay 50 €. Prosí o zdravie pre svoju
manželku a rodinu.
 Bohuznáma matka ďakuje Pánu Bohu za pomoc
a ochranu chorého syna. Prosí aj naďalej o Božie
lekárstvo pre neho a Božie vedenie pre celú rodinu.
Na okná v kostole venuje 30 €.
 Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane
venuje 40 € a prosí o Božiu ochranu.
 Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje
na okná 20 €.
 Ofera minulú nedeľu bola 379, 80 € a je venovaná na
okná v kostole. Srdečne ďakujeme.
PROGRAM TÝŽDŇA
Nedeľa /9. 3./
8.30 RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
9.30 MODLITBY /KM/
10.00 HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE
PREDSTAVENIE KNIHY
KAZATEĽ JÁN BOHDAN HROBOŇ
POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11.00 SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14.00 DIAKOVÁ, DRAŽKOVCE nebudú
Pondelok /10. 3./
17.00 Kalanetika /ZBS/
18.00 YMCA Futbal
/ZŠ Tomášikova/
18.00 Abstinujúci alkoholici /KM/
Utorok /11. 3./
17.30 Nácvik spevokolu /ZBS/
18.00 Modlitby /KM/
Streda /12. 3./
14.00 Ručné práce /ZBS/
17.00 Pôstna večiereň
Diaková, Dražkovce
Štvrtok /13. 3./
18.00 Pôstna večiereň /ZBS/
Piatok /14. 3./
14.00 Konfirmandi – I. ročník /GYM/
14.00 Konfirmandi – II. ročník /ZBS/
17.30 Mladšia mládež /ZBS/
Sobota /15. 3./
18.00 Staršia mládež /KM/
Nedeľa /16. 3./
8.30 RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
9.30 MODLITBY /KM/
10.00 HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE
počas SB veľká Večera Pánova
POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11.00 SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14.30 BYSTRIČKA
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova
OZNAMY
 Pozývame Vás na pôstne večierne, ktoré sa uskutočnia v Diakovej (aj fília Dražkovce)
každú stredu o 17.00 a v Martine každý štvrtok o 18.00.
 Občianske zduženie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov vďaka Vám v
minulom roku prijalo 480 EUR (2% z dane) na podporu aktivít v našom cirkevnom
zbore. Aj tento rok sa OZ zaregistrovalo ako príjemca 2% z dane. Prosíme o Vašu
podporu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 Evanjelická materská škola Vás pozýva na zápis v dňoch 17. 2. – 15. 3. 2014 od 11.00
do 12.30 do MŠ na ulici Divadelná č. 32, Martin.
Moje myšlienky:
Download

stiahnuť - ecavmt.sk