SPRAVODAJ
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Martin
tel.: 043/ 4132154, 0905 511 926, e-mail: [email protected] www.ecavmt.sk
4. nedeľa po VN
22.5.2011
Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla
Vstup konfirmandov
Hymna mládeže č. 624 – 1.v.
31Tu
povedal Pán:
Báseň
Šimon, Šimon, ajhľa,
Úvodné oslovenie
satan si vás vyžiadal,
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
Pieseň č. 209
aby vás preosial ako
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 73, 23-28
pšenicu; 32ale ja som
Pieseň č. 586
prosil za teba, aby
Kázeň Lk 22, 31-32
tvoja viera nezanikla.
Pieseň spevokolu
A ty časom, až sa
« Konfirmačné otázky
« Osobná konfirmácia
obrátiš,
utvrdzuj
« Pieseň mládeže a konfirmandov
svojich bratov.
« Modlitba konfirmandov a modlitba rodiča
Lk 22, 31-32
« Confirma Deus str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Synu, …
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, …
Zbor: z chrámu svojho …
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku …
« Poďakovanie konfirmandov
« Príhovor brata dozorcu
« Príhovor vedúceho mládeže
Pieseň č. 355 – 1. a posledný verš
Oznamy
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263 – 1.v. a 2.v. Hrad prepevný
Prestávka (spoločné fotografovanie)
Večera Pánova
M
MIILLO
OD
DAARRYY
* Pri konfirmácii Gabiky a Peťky Plicovej venujú rodičia a starí rodičia Ivaškovci 50 €.
* Pri konfirmácii Lucie Hauzerovej venujú starí rodičia Hauzerovci 30 €, starí rodičia
Tupí 30 € a ďakujú bratovi farárovi Kubíkovi za príkladnú prácu, ktorou viedol
konfirmandov počas dvoch rokov.
* Pri konfirmácii vnuka a pravnuka Martina Fízela venujú rodičia 30 € a starí rodičia
a prastará mama 30 €.
* Pri konfirmácii Jakuba Babušíka venujú rodičia a starí rodičia 50 €. Prosia o Božie
požehnanie pre celú rodinu a zdravie a Božie lekárstvo pre starého otca a manžela
Dominika Babušíka.
* Pri konfirmácii Lucie Guráňovej venujú rodičia 50 € a prosia o Božie vedenie pre
svoju dcéru.
* Pri príležitosti konfirmácie syna Ivana Jastrabana venuje maminka s rodinou 20 €.
* Pri príležitosti konfirmácie syna Michala Michalca venujú rodičia 30 €.
* Pri konfirmácii Michala Karvaya a Martina Čierneho venujú rodičia, krstní rodičia
a stará mama 40 €.
* Pri konfirmácii Barborky Dudovej venujú rodičia 20 €. Prosia o požehnanie pre celú
rodinu.
* Pri konfirmácii Katky Holešovej venuje mama a krstní rodičia 20 €.
* Pri konfirmácii Zdenky Kovalčíkovej venujú rodičia 30 €.
* Pri konfirmácii Katky Štefánikovej venuje rodina 30 €.
* Pri konfirmácii Kristínky Dutkovej venujú rodičia, starí a krstní rodičia 80 €.
* Pri konfirmácii Mateja Valockého venujú starí a krstní rodičia 20 €. Rodičom
ďakujeme za kvetinovú výzdobu na oltári.
* Pri krste Matúša, syna Martina Velického a Ivany rod. Králikovej venuje najbližšia
rodina 30 €. Prosia o Božie vedenie a požehnanie celej rodiny.
* Starí rodičia pri krste vnučky Márie venujú 50 € a prosia o Božie požehnanie
a vedenie.
* Starí rodičia Maňkovci pri krste vnučky Aničky Olajcovej venujú 100 € a prosia
o Božie požehnanie a vedenie celej rodiny.
* Pri 85. narodeninách Anny Rizmanovej venuje dcéra s rodinou 20 € a prosia o Božie
požehnanie a zdravie pre svoju mamu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N
Needdeeľľaa 55..66..22001111 – OSLAVY 150. VÝROČIA MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO
(Memorandové námestie)
10.00 – 12.00 Slávnostné služby Božie
(slúži generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku Miloš Klátik)
14.00 – 15.00 Continental Singers
15.00 – 16.00 Tretí deň
(Evanjelický kostol)
17.00 – 18.00 Inscenácia: Svätomartiniáda alebo sprítomnenie memoranda
Preklad piesne spevokolu:
Jedine v Kristovi
1. Jedine v Kristovi je moja nádej, On je mojím svetlom, silou a piesňou; Tento uholný
kameň a pevný základ. Je pevný aj v najhoršom vetre a búrke.
Aká veľká láska, aký hlboký pokoj, Keď odíde strach a pominie núdza; Môj utešiteľ, všetko vo
všetkom, Tu stojím v Kristovej láske.
2. Jedine v Kristovi, ktorý na seba vzal telo. Je plnosť Božia – v tom bezmocnom dieťati.
Tento dar lásky a spravodlivosti, ktorému sa posmievajú tí, ktorých prišiel zachrániť. Až kým
na tom kríži, na ktorom Ježiš umrel, Bol Boží hnev utíšený; veď na ňom spočinul každý
hriech. Tu žijem v Kristovej smrti.
3. Žiadna vina v živote, žiaden strach pri smrti – takáto je moc Kristova vo mne.
Od prvého detského plaču až po posledný výdych, Ježiš je pánom môjho osudu.
Žiadna moc pekla, žiadne ľudská zloba, ma nemôže vytrhnúť z Jeho ruky.
A kým sa vráti a zavolá ma domov, tu stojím v Kristovej moci!
LETNÝ MLÁDEŽNÍCKY POBYT
9. – 14. august 2011
Milý brat, milá sestra! Aj tento rok
sme pre Teba pripravili letný camp.
Chata Lodiar sa nachádza v malebných
Štiavnických vrchoch, v blízkosti jazera
Počúvadlo.
Bude to týždeň plný oddychu, radosti,
hier, spoločenstva pri Božom slove.
Nebudú chýbať výlety do okolia,
tiež kúpalisko i člnkovanie na jazere
TERMÍN: 9. – 14. august 2011
MIESTO: Chata Lodiar (cca 15 km za
Banskou Štiavnicou)
CENA: 79 € (zahŕňa: záloha 20 €, doprava, poistenie, ubytovanie v 2 až 5 posteľových
izbách, strava 3x denne)
- príplatok za celodenný výlet + kúpalisko: 5-7 €
- možnosť zľavy 14% (t.j. 68 €) pre stálych členov martinskej evanjelickej mládeže a
konfirmandov
Celkové náklady na jedného účastníka sú 95 €.
Zvyšok dopláca Evanjelický cirkevný zbor.
Na otázky ohľadom letného pobytu Vám odpovie na t.č.: 0908 373 027 - Martin Uhrin
PPRRO
OG
GRRAAM
M TTÝÝŽŽD
DŇ
ŇAA
N
Nee // 2222..55.. //
10,00H HLAVNÉ SL. BOŽIE, VP
POČAS SL. BOŽÍCH BESIEDKA
17,30h Spevokol
PPO
O // 2233..55.. //
18,30H FUTBAL
18,30H KALANETIKA
U
UTT // 2244..55.. //
19,00H SKUPINKA – KM
SSTT // 2255..55.. //
14,00H RUČNÉ PRÁCE
ŠŠTT // 2266..55.. //
18,00H BIBLICKÁ HODINA
PPIIAA // 2277..55.. //
14,00H KONFIRMÁCIA
17,30H MLÁDEŽ
SSO
O // 2288..55.. //
18,00H MLÁDEŽ
N
NEE // 2299..55.. //
8,30H RANNÉ SL. BOŽIE
10,00H HLAVNÉ SL. BOŽIE, VP
POČAS SLUŽIEB BOŽÍCH BESIEDKA
17,30H SPEVOKOL
VV ssoobboottuu 2288..0055..22001111
ku Dňu detí pripravuje
Evanjelická základná škola pre deti, rodiny a priateľov školy
celodenné podujatie plné prekvapení, ktoré sa uskutoční v
areáli školy. Aj touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na
túto netradičnú školskú akciu. Tešíme sa na Vás!
Ofera: 242,40 €.
Download

stiahnuť - ecavmt.sk