Príručka pre pedagógov
Príručku pre pedagógov vytvorilo Regionálne environmentálne centrum
pre krajiny strednej a východnej Európy v spolupráci s celým radom
slovenských, bulharských, maďarských a poľských odborníkov v oblasti
vzdelávania a životného prostredia. Príručka je súčasťou
environmentálneho vzdelávacieho „Zeleného balíčka”, ktorého
vypracovanie bolo podporené v rámci Grantového programu Toyota
pre environmentálne aktivity.
Šírenie a prístup k Zelenému balíčku sú bezplatné.
Autori plánu lekcií: Katarína Baleková ■ Juraj Hipš
Adaptácia: Katarína Baleková ■ Helena Fuseková Šréter ■ Juraj Hipš
Petra Ježeková ■ Richard Medal ■ Lenka Milonová ■ Samuel Pačenovský
Rudolf Pado ■ Ivana Pilhovičová ■ Silvia Szabóová ■ Július Šréter
Alena Žideková
Slovenský preklad: Marián Labaj ■ Samuel Szabó ■ Daniel Szabó
Redigovanie: Soňa Vinciková
Jazyková úprava: Alžbeta Račková
Ilustrácie: László Falvay
Dizajn: Sylvia Magyar
Projektový manažment: Kliment Mindjov
Tlač: Typonova Kft
Pre niektoré časti knihy boli použité materiály a informácie z nasledujúcich
zdrojov:
Connections, Teachers manual, ECO Education, Saint Paul, MN, USA
The Green School Program, Center for Environmental Education, Pacific
Palisades, CA, USA
■ Envir onment and Development Kit - th e Global Perspect ive, V isual
inform, A.S., Oslo, Norway
■ S tate o f the World, Lester Bro wn, Wo rld Watch In stit ute Repo rt s, 19952000
■ 101 ideas f or enviro nmental activities, Bor ro wed N at ure, Bulgaria, 2000
■ T he f rog and t he Ox , Bor rowed Natu re and Living Eart h (UK) , 1999
■ Carin g fo r ou r Futu re, Action f or Euro pe' s Envir onment, Eur opean
Commission, 1999
■ Eur ope's En vironm ent : Th e Do br is Ass essm ent , Eu ro pean Envir onment al
Agency, 1995
■ Eur ope's En vironm ent : The Second Ass ess men t, Euro pean
Environmental Agency, 1998
■ Envir onment in th e Euro pean Union at the tur n of th e cent ury, Eur opean
Environmental Agency, 1999
■ Livin g in th e Environ men t, Nin th Edit ion, G.T yler Miller, Jr ., 1996
■
■
© 2004 Regionálne environmentálne centrum
pre krajiny strednej a východnej Európy
ISBN: 963 9424 42 0
Pri príprave Zeleného balíčka boli využité tri typy environmentálne
vhodného papiera.
Obsah
Namiesto úvodu
2
Poďakovanie
6
Používanie príručky
7
Zložky životného prostredia
9
Ovzdušie
Voda
Pôda
Biodiverzita
11
17
29
37
Ohrozenia a tlaky
Urbanizácia
Hluk
Odpady
Chemické látky
65
67
72
77
94
Aktivity ľudí
Energetika
Doprava
Priemysel
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo
Cestovný ruch
99
101
109
117
122
135
139
Globálne výzvy
Zmena klímy
Poškodzovanie ozónovej vrstvy
Acidifikácia
Moria a oceány
147
149
153
157
160
Hodnoty
Spotrebiteľská spoločnosť
Ľudské zdravie a životné prostredie
Občianske práva
Budúcnosť našej Zeme
Sumárna tabuľka plánu lekcií
165
167
191
199
207
213
1
Namiesto úvodu
■ S krajinou a prírodou ako životným priestorom je spojený vývoj civilizácie. Symptómy
globálnych zmien naznačujú, že manipulácia so životným prostredím sa postupne stáva
limitujúcim faktorom civilizácie. Zmeny, ktoré postihli ľudstvo i prírodu na prelome 21. storočia
v podobe globálnych ekologických problémov, našli svoj odraz aj v prehodnocovaní doterajších
strategických cieľov školskej i mimoškolskej výchovy. Medzi priority sa dostala potreba
systematickej a komplexnej environmentálnej výchovy, ktorá by radikálne prispela k zmene
vedomia, postojov a praxe v oblasti životného prostredia. Jedným z najdôležitejších súčasných
trendov je široké pôsobenie environmentálneho vzdelávania. Je to správne, veď problémy
životného prostredia nepoznajú hranice, naopak majú globálny dosah. Preto, každá spoločnosť
musí presadzovať princípy výchovy v oblasti životného prostredia, a to na všetkých úrovniach,
t.j. v rodine, škole i mimo školy.
Environmentálna výchova je výchova hodnotová. Je postavená na hodnotovom systéme
spoločnosti ako aj jedinca. Jej základom je budovanie novej hodnotovej orientácie žiakov
a študentov vo vzťahu k životnému prostrediu, ale aj k sebe samým ako aj k iným živým
bytostiam. Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorý bude schopný múdro, citlivo
a slobodne konať v prospech životného prostredia. Jej cieľom je pomôcť znovu obnoviť
harmóniu medzi človekom, prírodou a vesmírom, naučiť ho vytvárať novú politiku v prospech
života na Zemi.
Zámerom tejto publikácie je priblížiť našej mladej generácii environmentálnu problematiku ale
zároveň aj príťažlivou, zábavnou, hravou a estetickou formou. „Zelený balíček“ predstavuje aj
netradičný kvalitný metodický nástroj vložený do rúk pedagógom, rodičom a vychovávateľom.
O tom, že „Zelený balíček“ sa stal obľúbenou učebnou pomôckou a príťažlivým didaktickým
materiálom aj pre širokú verejnosť svedčí aj fakt, že bol už preložený do poľského, maďarského,
bulharského a českého jazyka a že spoľahlivo prispieva k šíreniu znalostí o životnom prostredí
na Slovensku a v krajinách Európy. Som nesmierne rád, že „Zelený balíček“ sa teraz môže
využívať už aj na Slovensku. Verím, že budúca generácia aj vďaka „Zelenému balíčku“ zoberie
zodpovednosť za prírodu a ľudstvo pevne do svojich rúk.
Pri práci so „Zeleným balíčkom“ Vám prajem veľa zábavy a intenzívnej radosti z objavovania.
László Miklós
Minister životného prostredia
2
■ REC vyvíja činnosť na Slovensku už od začiatku roku 2002. V uplynulom období prevažná
časť aktivít smerovala k poskytovaniu informácií, implementácii vlastných projektov z oblasti
trvalo uržateľného rozvoja a ochrany prírody ako aj grantovej podpore projektov
environmentálnych organizácií. Celkom REC Slovensko obdržalo viac než 2 500 žiadostí o grant
avšak finančné možnosti umožnili pokynúť grant len na 300 projektov v celkovom objeme
takmer 25 miliónov korún. Treba zdôrazniť, že väčšina návrhov projektov, ale aj poskytnutých
grantov sa orientovala na environmentálnu výchovu. Už aj z tohto úvodu aktivít REC sa ukazuje
nielen dôležitosť, ale zároveň aj nedostatok aktivít podporujúcich ucelenú formu
environmentálnej výchovy a výchovy k udržateľnému spôsobu života. Aj práve preto REC v
súčasnosti vydáva tento ucelenejší materiál vo forme multi-mediálneho „Zeleného balíčka“.
Vladimír Hudek
riaditeľ REC Slovensko
■ Ak plánuješ na rok, zasej semená, ak na 10 rokov, zasaď strom a ak na 100 rokov, vychovávaj
mladú generáciu. Tak nejako znie jedno čínske príslovie, ktoré by sme mohli aplikovať na
environmentálnu výchovu.
V krátkom čase možno nie je ťažké vyčistiť jeden úsek lesa alebo vyriešiť iný čiastkový problém.
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj sa však jednoducho a rýchlo nedá. Zachrániť nás môže iba
edukácia zameraná na ochranu životného prostredia, ktorá na poznatkoch a zážitkoch dokáže
budovať v našej mladej generácii hodnoty zodpovednosti za budúcnosť Zeme. Sme
presvedčení, že „Zelený balíček“ môže byť pri takto chápanom vzdelávaní a výchove mladej
generácie významnou pomôckou.
RNDr. Pavel Mäsiar
riaditeľ Metodicko-pedagogického
centra mesta Bratislavy
3
■ V ére Internetu, cestovania do vesmíru, genetických manipulácií trpíme často ilúziou, že
žijeme vo svete, ktorý plne závisí na ľudskej vôli. Vo svete technológií sa príroda stáva len
dekoračným komponentom, reliktom z minulosti a obchodnou komoditou. Možno z tohto
dôvodu je tak ťažké pochopiť a pocítiť, že to, čo vnímame, je len nepatrný zlomok
bezhraničného sveta prírody. Vďaka prírode, v ktorej žijeme a ktorá žije v nás, získavame
neoceniteľné poznatky a zručnosti. Najvyššie hodnoty, ako sú láska, dobrota a krása, vznikajú
z rešpektu voči prírode a vytvárajú puto s prostredím a vedú k chápaniu rôznorodosti vzťahov a
jednoty sveta. Vo svete ľudí nenájdeme ani jeden prvok, ktorý by bol úplne oddelený a nezávislý
na prírode.
Ekologické vzdelávanie nám pomáha obnoviť rovnováhu medzi prírodnými a ľudskými
dimenziami životného prostredia. Umožňuje nám poznávať jestvujúce vzájomné vzťahy a
pochopiť ich zložitosť. Pripomína nám, že puto s prírodou je nevyhnutné pre prežitie sveta, pre
prežitie ľudského rodu. Núti nás uvedomiť si, že hoci Zem obývajú miliardy ľudí, činnosť
každého z nás je rovnako dôležitá.
Honorata Waszkiewicz
Nadácia pre ekologické vzdelávanie, Varšava, Poľsko
■ Ochrana prírody sama o sebe je pre nás dôležitým cieľom len veľmi krátky časový úsek
v našom živote - keď máme šesť, sedem alebo najviac tak desať rokov. To sme schopní
identifikovať sa s prírodou a osobne cítiť škody, ktoré na nej človek pácha. Keď sa staneme
teenagermi, tak dôležitým sa pre väčšinu z nás stane problém, ako sa odlíšiť od ostatných, nájsť
svoju vlastnú identitu a stať sa príťažlivým v očiach svojich vlastných ako aj v očiach tých
druhých. Čím dlhšie žijeme, tým viac sa do svojho života zaplietame - v spoločenských vzťahoch,
počas štúdia, v práci a rodine. A ak nebudeme schopní vytvárať si svoje názory v súlade
s prírodou tak, aby sme preukázali, že starostlivosťou o životné prostredie sa zvyšuje aj kvalita
nášho života, našimi peknými rečami nikoho neoslovíme.
Filmy a CO-ROM predstavujú nové možnosti komunikácie a očividne prispievajú k tomu, ako
vnímame svet okolo nás. Mladý človek formovaný najmä televíziou a počítačom, ktorý siahne po
knihe alebo nejakom periodiku, očakáva, že budú nejakým spôsobom pripomínať televízny
program alebo počítačovú hru - málo textu, mnoho obrázkov a špeciálne efekty. Tieto
očakávania nie sú určované výlučne obmedzenou schopnosťou vysporiadať sa s textom.
Obrázok v televízii sa akosi považuje za dôveryhodnejší. Text v televízii zvyčajne len komentuje
to, čo je na obrázku. Opačná situácia je veľmi zriedkavá. Ak chceme sprostredkovať nejakú
veľmi dôležitú správu, nikdy príjemcu nepresvedčíme, ak nebudeme schopní podporiť naše
tvrdenia rôznymi ilustráciami a popisom.
Jacek Schindler
Združenie Eko Idea, Poľsko
■ Jednou z veľkých výziev súčasnosti je vyriešenie problémov znečisťovania prostredia
urbanizovaných biotopov. Preto je diskusia o riešení environmentálnych problémov miest taká
dôležitá. Prostredie miest sa asi najviac vzdialilo od toho, čo si predstavujeme pod pojmom
príroda. Dotýka sa to aj väčšiny žiakov a študentov, keďže v Maďarsku žije 63% populácie v 250
mestách. Približne jedna tretina tejto populácie žije v Budapešti. Výpočty ukazujú, že ekologická
stopa predstavuje 5,01 ha na osobu a biologická kapacita je len 3,07 ha na osobu.
4
Môžeme viesť vyučovanie o charakteristikách znečistenia životného prostredia v mestách. Tak
napríklad znečisťovanie ovzdušia má najzávažnejšie vplyvy na zdravie obyvateľov, pričom jeho
hlavným zdrojom je doprava.
Nakladanie s odpadovými vodami v maďarských mestách je nedostatočné, avšak najväčšie
aktivity budú potrebné v oblasti nakladania s odpadmi. „Zelený balíček“ nám pomáha tiež
analyzovať problémy spojené s hlukom. Využitím príručky pre učiteľov budeme môcť vysvetliť aj
problematiku tvorby odpadov a jej prevencie ako aj otázky spojené so separovaným zberom
odpadov.
Dr. Agnes Boddi Schroth
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapešť
■ Pojem trvalo udržateľný rozvoj nemožno jednoducho definovať. Keby ho definovali
ekonómovia, environmentalisti, sociológovia alebo hydrológovia, dostali by sme definície
s rôznymi odtieňmi. Trvalo udržateľný rozvoj je komplexným konceptom, dlhodobým cieľom,
spôsobom života a dokonca systémom hodnôt. Dnes je skôr na programe dňa byť v tomto
procese čo najefektívnejším a nie potreba paralelného vzdelávania v oblastiach životného
prostredia a rozvoja. V „Zelenom balíčku“ sme si stanovili rôzne ciele: získať poznatky, rozvíjať
zručnosti v procese hodnotenia a rozhodovania, rozvíjať stanoviská a zodpovedné správanie.
Ponúka sa nám možnosť dosiahnuť tieto ciele atraktívnym a vzrušujúcim spôsobom vyučovania
detí rôzneho veku. „Zelené lekcie” sú zábavné, orientované na jednotlivé predmety, ilustratívne
a poskytujú nám mnoho informácií. Nepoukazujú len na problémy okolo nás a medzi študentov
a žiakov nekladú žiadnu hranicu. Lekcie „Zeleného balíčka“ pristupujú k všetkým
zainteresovaným ako k záujemcom učiacim sa robiť zodpovedné rozhodnutia, vyznávajúcim
dôležité hodnoty, želajúcim si pochopiť seba samého i svet okolo. V žiadnom prípade však
nezostávajú nestranní. Stávajú sa zodpovednými za našu budúcnosť.
Tatyana Miteva
Združenie Earth Forever, Svishtov, Bulharsko
■ Je veľmi príznačné, že podpora „Zelenému balíčku” bola výsledkom Global Environment
Award OSN pre Toyota Motor Corporation. To nám pripomína, že, hoci sa environmentálne
problémy vnímajú lokálne, majú globálny charakter. V rámci balíčka sme sa snažili priblížiť často
zložité environmentálne globálne výzvy a ukázať ich súvislosť s Poľskom a jeho občanmi.
Najdôležitejšou úlohou „Zeleného balíčka” je vysvetliť učiteľom a tým aj ich žiakom globálne a
európske údaje a informácie o životnom prostredí. Chceme jasným spôsobom demonštrovať,
ako sme všetci súčasťou nášho prostredia a ako ho naša činnosť ovplyvňuje. Zrozumiteľné
informácie o životnom prostredí a poznatky, ktoré nám poskytujú, sú kľúčom, ktorý nám
umožňuje robiť rozhodnutia o spôsobe života a prioritách, ktorými sa budeme riadiť. Zelený
balíček je nástrojom pre učiteľov a žiakov ako týmto súvislostiam rozumieť. Nádejame sa, že nás
to povedie tak, aby budúce generácie neopakovali chyby minulosti.
Robert Atkinson
Regionálne environmentálne centrum
pre krajiny strednej a východnej Európy, Szentendre, Maďarsko
5
Poďakovanie
■ „Zelený balíček” mohol byť vypracovaný vďaka spolupráci a dobrej vôli mnohých
jednotlivcov a organizácií, ktoré sa podieľali na jeho obsahu.
■ Poďakovať sa chceme slovenskej organizácii Spoločnosť environmentálne-výchovných
organizácií Špirála ako aj slovenským učiteľom a environmentalistom: Kataríne Balekovej, Helene
Fusekovej Šréter, Jurajovi Hipšovi, Petre Ježekovej, Richardovi Medalovi, Lenke Milonovej,
Samuelovi Pačenovskému, Rudolfovi Padovi, Ivane Pilhovičovej, Silvii Szabóovej, Júliusovi
Šréterovi, Alene Židekovej; bulharským učiteľom: Atanaske Margaritivej, Elene Ushevej, Marii
Pirgovej a Tatyane Mitevej; maďarským učiteľom: Agnese Boddi Schroth, Andrasovi Kerimu,
Gyorgyovi Bertalanovi and Judite Heszlenyi Szaszne, a poľským učiteľom: Anne Gajer, Anne
Schindler, Anne Talik, Barbare Kekusz, Honorate Waszkiewicz, Izabele Majstruk, Jacekovi
Schindlerovi, Jerzymu Sadowskimu, Jozefe Magdalene Ciszkowskej, Justyne Jedrzejewskej,
Malgorzate Cydeyko, Malgorzate Podkanskej, Miroslawe Sliwka and Urszule Osmolskej-Jung, za
ich neoceniteľný prínos do scenárov lekcií.
■ Poďakovanie patrí trom umelcom, László Falvayovi (Maďarsko), Nelly Marinovej (Bulharsko) a
Stojanovi Nikolovovi (Bulharsko), ktorých ilustrácie nám pomohli vizualizovať to, čo sme
budúcim užívateľom Zeleného balíčka chceli povedať.
■ Srdečne ďakujeme celému radu organizácií a inštitúcií, ktoré nám poskytli rôzne vzdelávacie a
dokumentárne filmy:
•
Trust for Environment (TVE-International) - za vynikajúce vzdelávacie filmy “Eden Shorts” a
videoklipy použité na videokazete a CD-ROM.
•
Eko Idea Association, Wroclaw (Poľsko) - za vzdelávacie série filmov “More or Better”.
•
The Borrowed Nature Association (Bulharsko) - za výnimočné video impresie a film “Look Up”.
•
The Resource Center, zložka Environmental and Occupational Health Sciences Institute
(EOHSI) a University of Medicine and Dentistry of New Jersey-School of Public Health
(UMDNJ-SPH) - za výborné vzdelávacie filmy “Living with toxins”, a “The Town's Dilemma:
Jobs or Health”.
•
The Earth Communications Office v Santa Monica.
•
The WWW Television and Film Center za film “The Kingdom”.
■ Čo najúprimnejšie poďakovanie patrí naším sponzorom z Toyota Motor Corporation a
Nadácie Toyota. Ich pochopenie a dôvera nás sprevádzala a pomáhala nám počas mesiacov
náročnej práce na „Zelenom balíčku.”
Ďakujeme.
6
Používanie príručky
Príručka je súčasťou „Zeleného balíčka” a je určená predovšetkým pre učiteľov a žiakov
základných škôl, možno ju však využiť aj na ostatných stupňoch vzdelávania. Zameriava sa na
jednotlivé aspekty ochrany životného prostredia, pričom by sa mala používať spolu s ostatnými
zložkami „Zeleného balíčka”, ktorými sú video kazeta, CD-ROM a dilemy.
Príručka sa člení na päť kapitol:
■ Zložky životného prostredia — ovzdušie, voda, pôda a biodiverzita
■ Ohrozenia životného prostredia — urbanizácia, hluk, odpady a chemikálie
■ Aktivity a vplyvy ľudí — energetika, doprava, priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo a
cestovný ruch
■ Globálne výzvy — zmena klímy, poškodzovanie ozónovej vrstvy a acidifikácia
■ Hodnoty — etika a hodnoty súvisiace so spotrebiteľskými praktikami, ľudským zdravím a
životným prostredím, občianskymi právami a zodpovednosťou za budúcnosť Zeme
Každou environmentálnou témou sa zaoberajú jedna alebo viac scenárov lekcií. Scenáre sú
štruktúrované tak, aby poskytli užívateľom informáciu o téme, súvisiacich predmetoch, potrebných
materiáloch, čase a mieste, cieľoch a metodológii. Úvod poskytuje základné informácie
o predmete a užívatelia by mali vyhľadať ďalšie informácie v príslušnej sekcii na CD-ROM.
Aktivity predstavujú základ scenárov lekcií. Majú skôr usmerňovací ako záväzný charakter. Ich
účelom je motivovať predstavivosť učiteľa a viesť organizáciu vyučovacieho procesu tak, aby
boli naplnené osobitné potreby a rešpektované schopnosti žiakov.
Užívatelia nájdu na konci každej lekcie rôzne informačné hárky a schémy, ktoré treba rozmnožiť
a rozdať pred začiatkom každej aktivity.
Na konci príručky možno nájsť tabuľku prinášajúcu schematické informácie
o environmentálnych témach, scenároch lekcií a ich vhodnosti vo vzťahu k rôznym školským
predmetom, ako aj o odporúčaných videofilmoch a klipoch.
Príručka zdôrazňuje potrebu formovania nových hodnôt u študentov a vytvárania nového
modelu správania na školách, doma a v spoločnosti a nie hromadenie poznatkov o jednotlivých
otázkach životného prostredia.
V tomto kontexte sú žiaci partnermi učiteľov pri realizácii rôznych aktivít, diskusií, hier a
rozhodovaní. Prostredníctvom učiteľov a žiakov je príručka venovaná tiež ostatným členom
rodín a spoločnosti.
Kliment Mindjov
Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy
7
Ovzdušie
Voda
Zložky životného
prostredia
Pôda
Biodiverzita
Ovzdušie
Kvalita ovzdušia 11
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Naše ovzdušie
Ako udržať čistotu ovzdušia
Voda
Voda — základ života 17
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Sladká voda
Ako ušetriť vodu
Pôda
Pôda — naše bohatstvo 29
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Pôda: Naše bohatstvo
Biodiverzita
Potreba prírody 34
Biodiverzita v údolí rieky 37
Živé poklady lesa 46
Život na lúke 52
Sme sami vo veľkom meste? 58
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Biodiverzita a vymieranie druhov
Čas nám uteká
Príklady a úlohy
Atmosféra 16
Ako sa správať k vode šetrne 24
Ako čistiť a neznečisťovať pri tom vodu 25
Morská a sladká voda 26
Ako chrániť vodu v domácnosti 27
Stupne čistenia odpadových vôd 28
Stav biodiverzity vody 40
Stav biodiverzity vody 41
Kvalita vody 42
Diverzita rastlín v rieke 43
Diverzita živočíchov okolo rieky 44
Vplyv ľudskej činnosti 45
Ekologické faktory 50
Diverzita lesných živočíchov 51
Čo môžete urobiť vy? 55
Dôležité faktory 56
Diverzita lúčnych živočíchov 57
Stav životného prostredia v meste 61
Stav biodiverzity v meste 62
Biodiverzita v dome 63
1
Ovzdušie
Kvalita ovzdušia
Autori: Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Kvalita ovzdušia je dôležitá pre ľudské zdravie
2–3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Tabuľa, videokazeta „Zelený Balíček,” pomôcky na experiment
Chémia, biológia, fyzika
• Zoznámiť sa s problematikou znečistenia ovzdušia a jeho
dopadov na živé organizmy
• Hľadať cesty na zlepšenie stavu ovzdušia
Výklad, diskusia, brainstorming, praktický pokus, video prezentácia
Úvod
Vzduch je zmesou dusíka (78%), kyslíka (21%), oxidu uhličitého, vodnej pary a niekoľkých
ďalších inertných plynov zastúpených v malých koncentráciách. Okrem plynov obsahuje
ovzdušie aj rozličné pevné a tekuté zložky, tzv. aerosóly (napr. prach, vulkanický popol,
organogénne častice).
Vonkajšie znečistenie ovzdušia
Znečistenie ovzdušia predstavuje v súčasnosti jeden z najzávažnejších problémov životného
prostredia na Zemi. Zapríčiňujú ho látky, ktoré sa nazývajú exhaláty. Môžu pochádzať
z prirodzených zdrojov (sopky, oceány, močiare) alebo ich vyprodukoval človek.
Kvalita ovzdušia
11
1
Ovzdušie
Látky vypúšťané človekom do ovzdušia síce tvoria len 10% z celkového znečistenia atmosféry,
ale ich význam celosvetovo narastá, pretože práve tieto látky sa môžu koncentrovať vo väčšom
množstve v niektorých oblastiach a spôsobovať tak vážne dopady na ľudské zdravie a životné
prostredie. Svojou podstatou sú tieto látky prírode cudzie a majú často agresívnejší účinok ako
látky prirodzeného pôvodu.
Unikanie látok z konkrétneho zdroja do ovzdušia sa nazýva emisia. Jej prenos, často aj na veľké
vzdialenosti, je transmisia. Škodliviny, ktoré v atmosfére prešli chemickými reakciami alebo boli
premiestnené z miesta na miesto a pôsobia na biosféru, nazývame imisia.
Prirodzené zdroje znečistenia
Najväčším prirodzeným zdrojom rôznych plynov a aerosólov je oceán. Okrem produkovania
a pohlcovania oxidu uhličitého je oceán hlavným zdrojom oxidu dusného, sírovodíka
a chlorovodíka, ktorý sa uvoľňuje z morskej soli.
Vegetácia na pevnine taktiež uvoľňuje a pohlcuje oxid uhličitý a kyslík (pri dýchaní
a fotosyntéze). Rastliny sú však aj zdrojom metánu, oxidu uhoľnatého, aldehydov a ketónov,
organických peroxidov, terpénov a izoprénov.
Prirodzené požiare lesov, krovín, trávnatých porastov môžu byť zdrojom celého radu látok, ktoré
vznikajú pri spaľovaní.
Do ovzdušia sa uvoľňuje množstvo látok aj vulkanickou činnosťou, hlavne oxid siričitý, oxid
uhličitý, chlorovodík, amoniak, prach. Pri rozkladoch organizmov vzniká napr. sírovodík, oxid
dusný, metán. Zdrojom oxidov dusíka alebo ozónu môžu byť aj blesky.
Neprirodzené zdroje znečistenia
Ide o ľudské aktivity, najmä spaľovanie fosílnych palív, odpadov, chemický priemysel,
poľnohospodárstvo a pod. Za znečistenie ovzdušia sa chápe aj znečistenie tepelné, hlukom
a rádioaktivitou.
Aktivity
Smog
Vysvetlite žiakom, že poznáme rôzne úrovne znečistenia podľa veľkosti daného územia, a to
lokálne, regionálne a globálne. Lokálne znečistenie sa vzťahuje na územie o rozmeroch
v kilometroch alebo desiatkach kilometrov. Najčastejšími zdrojmi takéhoto znečistenia sú
energetické podniky, priemysel, stavebná výroba, ťažba surovín, likvidácia odpadov, kúrenie
v domácnostiach a automobilová doprava. Pri týchto aktivitách vznikajú najmä oxidy síry, dusíka,
oxid uhoľnatý, uhľovodíky a tuhé častice, ktoré spolu tvoria smog (z anglického „smoke“ = dym,
„fog“ = hmla).
Londýnsky smog (redukčný, zimný) je zmes popolčeka, sadzí,
oxidu siričitého, síry a oxidu uhoľnatého. Vzniká za hmlistých dní
alebo pri teplotnej inverzii (teplota vzduchu s výškou stúpa), pri
spaľovaní pevných palív s vysokým obsahom popolovín a síry.
Takto sa označovalo pôvodne charakteristické znečistenie
londýnskeho ovzdušia, na ktorého následky zomrelo počas dvoch
decembrových týždňov v roku 1952 asi 4 000 ľudí. Tento smog sa
objavuje najmä v zime a má preukázateľný vplyv na zhoršenie
zdravotného stavu (bronchitída, astma).
Losangeleský smog (oxidačný, letný) vzniká najmä z výfukových
plynov (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, uhľovodíky) pôsobením
ultrafialového žiarenia za bezoblačného počasia a pri teplote asi
25-30°C. Dochádza k fotochemickým reakciám, pri ktorých vzniká
prízemný ozón a ďalšie zlúčeniny. Tento smog dráždi očné
rohovky a spojivky, sliznice dýchacích ciest, poškodzuje pľúca
12
Kvalita ovzdušia
1
Ovzdušie
Overte si účinky smogu na vlastné oči!
Ako na to? Potrebujete 8 gumičiek z pravej gumy, 2 drôtené ramienka na šaty, polyetylénový
sáčok a lupu. Drôtené ramienka si ohnite do obdĺžnika a na každé z nich navlečte po 4 gumičky,
aby tieto boli napnuté. Jedno ramienko zaveste vonku tak, aby naň nesvietilo priame slnko.
Druhé vložte do sáčku a odložte do zásuvky. Po týždni skontrolujte lupou gumičky, ktoré visia
vonku. Sú popraskané a poškodené? Porovnajte ich s gumičkami, ktoré boli vo vnútri a to tak, že
ich roztiahnete do rovnakej šírky. Vidíte nejaký rozdiel? Pokiaľ sú gumičky, ktoré boli vonku,
v poriadku, dajte ich opäť vonku na niekoľko týždňov a kontrolu opakujte.
Znečistenie ovzdušia vnútorných priestorov
1
Porozprávajte žiakom, že aj ovzdušie vo vnútri domov, bytov, škôl, administratívnych budov
býva znečistené najrôznejšími látkami. Veľkou nevýhodou takýchto priestorov je často ich
nízka vetrateľnosť. Najvýznamnejšími škodlivinami, ktoré sa tu vyskytujú, sú produkty
spaľovania vznikajúce pri varení, vykurovaní a fajčení. Ide najmä o oxidy dusíka, oxid
uhoľnatý, oxid dusičitý, prašné častice a ďalšie.
2
Uvažujte so žiakmi o tom, prečo je nebezpečné spaľovať v domácnosti odpad, pričom sa
môžu uvoľňovať látky, ktoré majú karcinogénne účinky. Porozprávajte sa o lepších spôsoboch
nakladania s odpadom v domácnostiach (opakované využívanie, triedenie na recykláciu).
3
Aj stavebné materiály a vybavenie bytov majú podiel na uvoľňovaní rôznych prchavých
chemických látok. Jedná sa o látky ktoré môžu spôsobovať podráždenie slizníc, nervové
poruchy alebo sú dokonca karcinogénne. Preto je najvhodnejší klasický drevený nábytok,
ktorý taktiež pomáha vyrovnávať úroveň vlhkosti v byte. V miestnosti môžu poletovať rôzne
alergény – časti tiel roztočov, vlákna a spóry plesní, niektoré patogénne organizmy.
V niektorých málo vetraných miestnostiach môže byť vysoká koncentrácia rádioaktívneho
radónu, ktorý sa sem dostáva z geologického podložia a zo stavebných materiálov.
4
Brainstorming: „Ktoré činnosti a materiály môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia
v uzavretej miestnosti? Aké sú možné efekty na naše zdravie, keď sa vystavujeme týmto
chemikáliám“ (rozličné čistiace prostriedky pre domácnosť, konštrukčné materiály, nátery
a laky, kozmetika a parfémy, chemikálie používané v kopírkach a tlačiarňach, rozličné
syntetické materiály, chemikálie a ďalšie.) Odpovede si píšte na tabuľu.
Doplňujúce aktivity
•
Povzbuďte žiakov, aby to, čo sa naučili o znečisťovaní ovzdušia prediskutovali doma
v rodinách. Pripravte si zoznam vecí, ktoré môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia
a minimalizovať ohrozenie zdravia. Pokúste sa najlepšie z týchto nápadov realizovať.
Kvalita ovzdušia
13
1
Ovzdušie
Významné znečisťujúce látky a energie
Oxidy dusíka
Ide najmä o oxid dusičitý a oxid dusnatý. Oxid dusičitý je oveľa toxickejší. Pôsobí
dráždivo na horné cesty dýchacie. V pľúcach spolu s vodou vytvára zmes kyselín –
kyseliny dusitej a kyseliny dusičnej. Vo vysokých koncentráciách môže vyvolať edém
pľúc. Tento oxid sa tiež viaže k hemoglobínu lepšie ako kyslík, čím zhoršuje prenos
kyslíka do tkanín. Pri extrémnych koncentráciách môže spôsobiť cyanózu. Oxidy dusíka
zhoršujú činnosť srdca, znižujú imunitu organizmu voči infekciám.
Oxid siričitý
Oxid siričitý všeobecne zhoršuje choroby dýchacieho aparátu, srdcovo-cievneho systému,
dráždi oči a pokožku. Pôsobenie oxidu siričitého je komplexné. Môže reagovať napríklad
s DNK a indukovať nádorový proces. Jeho oxidáciou vzniká oxid sírový a sírany. Tieto tiež
vysoko agresívne pôsobia na organizmus. Spolu so zložkou oxidov dusíka sú súčasťou
kyslých dažďov, ktoré významne poškodzujú flóru, faunu a rôzne historické pamiatky.
Oxid uhoľnatý
Tento plyn pôsobí toxicky na ľudský organizmus tak, že ľahko reaguje s hemoglobínom
a vzniká väzba ktorá je asi 300-krát pevnejšia ako väzba hemoglobínu a kyslíka. Krvné
farbivo tým stráca schopnosť prenášať kyslík, ktorý je nevyhnutný pre životné procesy.
Koncentrácia 0,37% v ovzduší spôsobuje už po dvojhodinovom vdychovaní smrť.
V oveľa nižších koncentráciách v ovzduší spôsobuje zníženie mentálnej pohotovosti, čo
dokazujú autonehody zapríčinené profesionálnymi vodičmi. Človek v čistom prostredí
má asi 0,5% oxidu uhoľnatého v krvi, obyvatelia miest 5%, silný fajčiar až 15%, pri
akútnych otravách sa zistil obsah 60-70%.
Tuhé častice v ovzduší (prašnosť)
Biologické účinky prachových častíc závisia od koncentrácie, zloženia, fyzikálnych
vlastností a dĺžky expozície. Zo zdravotného hľadiska sú najnebezpečnejšie častice
s rozmermi 2,5-0,1mm.
14
Kvalita ovzdušia
1
Ovzdušie
Nebezpečné substancie
Formaldehyd je vo vode rozpustný, bezfarebný toxický plyn s charakteristickým
zápachom. Používa sa v mnohých dezinfekčných prostriedkoch, konzervačných
prostriedkoch, poľnohospodárskych chemikáliách, ako lepidlo na nábytok
a ohňovzdorný prvok. Stopy formaldehydu možno nájsť v masti, oleji, šampónoch,
zubnej paste, pive, víne, tapetách, náteroch, tabaku a taktiež v interiéroch áut. Keďže
formaldehyd nikdy nevytvára kompletnú chemickú väzbu, môže prchať niekoľko rokov,
dlho potom, čo zanikol charakteristický zápach. Jeho výpary vplývajú hlavne na dýchací
systém, kožu a srdce. Jednou z ciest ako sa vyhnúť účinkom formaldehydu na ľudské
zdravie je používanie zeolitov – minerálov ktoré majú obrovskú absorbčnú kapacitu.
Radón je prirodzene rádioaktívny plyn, ktorý je bez zápachu a bez chuti. Je to produkt
rozpadu uránu alebo rádia a môže sa nachádzať v spodnej vode alebo prenikať do
domu puklinami v dlážke a v stenách. Radón môže spôsobovať rakovinu. Preto je veľmi
dôležité opraviť pukliny v dome a zlepšiť vetranie.
Azbesty sú skupinou minerálov, ktorá sa v prírode nachádza v určitých typoch skalných
formácií. Azbesty sú silne odolné voči ohňu a korózii, takže slúžia ako dobrý tepelný
izolátor. Pre tieto vlastnosti boli raz považované za zázračný materiál a boli široko
používané. Ľudia však pomaly objavili zdravotné riziká spojené s dýchaním v azbestových
vláknach. Raz inhalované čiastočky azbestu zostanú navždy zachytené v pľúcach
a v dýchacom systéme a predstavujú vážne zdravotné riziko akým je rakovina. Tieto vplyvy
sú však nepostrehnuteľné dlho po vystavení sa azbestu. Materiály obsahujúce azbest
spôsobujú len malé zdravotné riziko, ak sa s nimi správne zaobchádza.
Elektromagnetické polia sú
neviditeľné polia energie, ktoré
vznikajú všade, kde je elektrická
energia. Elektromagnetické polia sa
nachádzajú vo všetkých živých
veciach v prírode. Elektromagnetické
znečistenie znamená, že dané
elektromagnetické pole je silnejšie
ako bezpečné. Keď trávime veľa času
doma – pri práci s počítačom,
pozeraní televízie, alebo spíme pod
elektrickou perinou, môže to mať na
naše zdravie neželané vplyvy.
Existuje množstvo dôkazov o tom, že
dlhodobé vystavenie sa
elektromagnetickému znečisteniu
môže spôsobiť rakovinu, leukémiu,
poškodenia imunity, samovoľné
potraty a ďalšie problémy. Deti sú viac ohrozené, pretože vedci sa domnievajú, že
elektromagnetická radiácia ovplyvňuje mechanizmus ktorý reguluje bunkový rast.
Prevencia je veľmi dôležitá. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov ako minimalizovať
ohrozenie zdravia:
• vyhnitie sa používaniu elektrických prikrývok,
• udržujte zariadenia ako televízory, el. hodiny a počítače najmenej 1 m od tela,
• pozerajte televíziu najmenej zo vzdialenosti 2 m,
• seďte najmenej 60 cm od monitoru počítača,
• používajte ochranné filtre alebo okuliare,
• striedajte prácu a pravidelný odpočinok.
Kvalita ovzdušia
15
Atmosféra
Ovzdušie
Príklady
a úlohy
Plynný obal Zeme nazývaný atmosféra sa
skladá z niekoľkých vrstiev. Ovzdušie je
súčasťou najspodnejšej vrstvy atmosféry,
ktorá sa nazýva troposféra. Hoci sa jej
hrúbka pohybuje od 8 do 15 km, obsahuje
až tri štvrtiny všetkých plynov atmosféry
a vyskytuje sa tu takmer všetka voda
obsiahnutá v atmosfére. S výškou 1 km tu
klesá teplota o 6,5°C. Troposféra hrá
výnimočne dôležitú úlohu v zachovaní
života na Zemi.
Nasledujúca vrstva do výšky 50-55 km sa
nazýva stratosféra. Do 20-25 km sa tu teplota
mení s výškou málo, ale nad touto výškou
teplota rýchlo stúpa. Toto ohrievanie je
spôsobené pohlcovaním ultrafialového
žiarenia zo slnka pri fotochemických
reakciách, pri ktorých vzniká ozón. Ozónová
vrstva je súčasťou stratosféry a filtruje škodlivé
UV-žiarenie. Z troposféry prechádzajú do
stratosféry niektoré znečisťujúce plyny, ktoré
poškodzujú ozónovú vrstvu.
Ďalej nasleduje mezosféra (do 80-90 km),
termosféra (asi do 400 km) a exosféra (nad
400 km). V týchto vrstvách dochádza
k difúzií plynov a k zmene molekulovej
hmotnosti.
16
Kvalita ovzdušia
1
Voda
Voda - základ života
Autori: Kliment Mindjov, Silvia Szabóová
Preklad: Daniel Szabó
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Všetci používame vodu, takže všetci sme zodpovední za to, aby sme
ju chránili pred znečistením a aby sme ňou šetrili.
7 vyučovacích hodín (prvé dve hodiny sú prispôsobené pre
mladších žiakov, alebo ako celoročný program pre triedy)
Ľubovoľné
Trieda, obchody
Pohár pitnej vody, menší podnos, piesok, malé množstvo nápoja
v prášku, (alebo niekoľko kryštálikov manganistanu draselného), dve
3-litrové nádoby (poháre alebo hrnce), lievik, 1,5-litrová plastová
fľaša, malé kamene a okruhliaky, plsť, dotazníky a pracovné papiere
Chémia, biológia, zemepis, fyzika, ekológia
• Vysvetliť význam vody
• Ukázať, ako malé zmeny vo zvykoch môžu chrániť vodu
• Zlepšiť vedomosti o spôsoboch a následkoch znečistenia vody,
poukázať na metódy ako sa tomu dá predísť v domácnosti
Prednášky, experimenty, diskusie, brainstorming, hry
Úvod
Je to veľmi jednoduché – otočíme kohútikom a voda je tu. Ale je to naozaj také jednoduché?
Kým sa voda dostane až ku nám, prejde veľmi dlhú cestu a je do jej úpravy vložené veľké
množstvo energie a peňazí. Kolobeh vody je ten najväčší pohyb v prírode, od neho závisí život.
Poznáte to: dážď, vsakovanie, podzemné vody, vodné toky, more, vyparovanie. Na každej
Voda - základ života
17
1
Voda
z týchto „zastávok“ vode prispejeme znečistením. Voda nepozná hranice – Hornád tečie zo
Slovenska cez hranicu bez pasu až do Maďarska. Aj s tým, čo sa do neho dostane – aj vďaka
nám, našim „múdrym domácnostiam“. Poďme sa pozrieť bližšie na to „čo sa do vody dostane“.
A čo sa s tým dá robiť, aby naše domácnosti boli trochu múdrejšie. Voda je jedinečnou časťou
zemského povrchu a množstvo vody je dôvodom, prečo Zem nazývajú „modrá planéta“.
Napriek takémuto množstvu vody, obrovskú časť tvoria moria a oceány, a len 0,6% z celkového
množstva vody na Zemi je vhodné na pitie. Povrchová a podzemná voda sú dôležitými
elementmi hydrologického cyklu Zeme. Povrchová voda zahŕňa rieky, jazerá a ľadovce.
Podzemná voda zostáva jednou z najmenej študovaných, ale najdôležitejších vodných zdrojov.
Voda sa používa v poľnohospodárstve (zavlažovanie), v priemysle (na chladenie a ohrievanie)
a pre domáce potreby (na pitie, osobnú hygienu, umývanie, rekreáciu). V súčasnosti problém
znečistenia vody patrí k problémom, ktoré môžu priviesť ľudstvo ku katastrofe. Odkedy
používame vodu, sme zodpovední za to, aby sme ju chránili. Dva základné princípy starostlivosti
o vodu sú šetrenie a ochrana.
Aktivity
Vodný cyklus (pre mladších žiakov)
Zdvihnite pohár vody a vyzvite dobrovoľníka, nech sa napije a určí jej vek. Vysvetlite triede, že vek
vody je približne 4,5 miliardy rokov (približne taká stará, ako naša planéta), a je v stálom pohybe
tam a späť medzi zemou a ovzduším. Slnko a vietor spôsobujú vyparovanie zo zeme, listov rastlín,
tiel živočíchov, a povrchu riek, jazier, oceánov a morí. Voda sa mení na paru. Potom sa voda zrazí
a spadne na zem ako dážď, dážď so snehom, alebo sneh. Tento proces prúdenia riek a potokov –
často so sebou nesú rôzne materiály – sa nazýva hydrologický cyklus. Dážď padá do riek, rieky
vtekajú do morí a oceánov. Časť vody potom padá na zem a vytvára podzemné rezervoáre.
Na objasnenie problematiky použite interaktívnu prezentáciu vodného cyklu z CD-ROM.
Morská a sladká voda (pre mladších žiakov)
Čo si myslíte, je na Zemi dosť pitnej vody? V nádobe máme liter
vody (najlepšia je nádoba s odmerkou), to je 1 000 ml. Tento liter
predstavuje všetku vodu na Zemi. Je všetka voda pitná? Čo
myslíte, koľko mililitrov musíme odliať, aby sme vyliali všetky moria
a oceány – všetku slanú vodu, ktorá sa nedá piť? (970 ml). Ostalo
nám 30 ml. Je všetka táto voda pitná? V ľadovcoch sa ukrýva
24 ml vody. Odlejeme ju. Ostala nám podzemná a povrchová
voda (6 ml). Nie všetka je však pitná. Jej súčasťou je voda, ktorá sa
nedá piť buď pre vysoký obsah minerálov alebo je jej kvalita
ovplyvnená znečistením. Odlejeme takmer 6 ml. Ostala nám malinká kvapka, ktorá predstavuje
pitnú vodu na našej Zemi z množstva 1 000 ml. Je teda dosť pitnej vody na Zemi?
Rozdajte žiakom kópie dotazníka „Morská a sladká voda” zo strany 26 a analyzujte podobnosti
a rozdiely medzi týmito dvomi typmi vody.
Nemôžeme žiť bez vody
1
2
Prezentujte triede informácie obsiahnuté v úvode, spolu s dodatočnými informáciami,
z kapitoly „Voda” z CD-ROM.
Vysvetlite žiakom, že svet čelí globálnej vodnej kríze:
•
Viac než miliarda ľudí nemá prístup k čistej, pitnej vode.
•
Viac než 2,4 miliardy ľudí žije v zlých hygienických podmienkach (napríklad nemajú
kanalizačnú sieť, nemajú čističky odpadových vôd pre domácnosť).
•
Predpokladá sa, že dve tretiny zemskej populácie bude trpieť nedostatkom vody už
v roku 2025.
A napriek tomu: všetka voda, ktorú používame v našej domácnosti je voda pitná. Áno, aj
tá, ktorou splachujeme, aj tá, ktorou polievame kvety, aj tá, ktorou umývame dlážku.
A druhá vec: uvedomme si, že všetka voda, ktorá opúšťa našu domácnosť je voda
odpadová. Veľké množstvo našich obcí nemá kanalizáciu, ale nemá ani čistiarne
odpadových vôd. V praxi to znamená, že voda, ktorú spláchneme, alebo voda, po kúpaní,
18
Voda - základ života
1
Voda
alebo voda z umývadla, jednoducho všetka voda, ktorá prejde našou domácnosťou sa
dostane buď do žumpy, alebo – ak domácnosť má kanalizáciu, tak do rieky, alebo
v najlepšom prípade do čistiarní odpadových vôd (ČOV) a potom do rieky. A keďže nie
všetky ČOV sú dokonale funkčné a vyčistia všetko, čo sa vďaka našim domácnostiam
dostane do vody, naše deti a my sa kúpeme v rieke, ktorá, hm... obsahuje aj to, v čom by
sme sa iste kúpať nechceli.
3
4
Ukážte žiakom video „Sladká voda“. Po ukážke, diskutujte o nasledujúcich otázkach:
•
Koľko vody minie jeden dospelý človek za deň? (približne 80 litrov denne)
•
Koľko ľudí zomrie za jeden deň na nedostatok pitnej vody? (približne 25 000 – mnohé
z nich sú deti)
Pokúste sa odpovedať na otázky po skončení vzdelávacieho videa:
•
Prečo je také dôležité správne viesť vodné zdroje?
•
Aké problémy sú spôsobené znečistenou vodou?
•
•
Ako môžeme chrániť vodu?
Ako môžeme pomôcť? (použite informácie z článku „Ako sa správať k vode šetrne”)
Ako chrániť vodu doma
Vysvetlite žiakom, že aj malé zmeny v našich každodenných zvykoch môžu chrániť vodu.
1
Rozdeľte triedu do troch skupín, každá z nich bude mať dve úlohy.
Prvá úloha: spísať všetky prípady, kde využívajú žiaci vodu v domácnosti.
Kedykoľvek a akokoľvek. Všetky prípady žiaci spisujú pod seba.
Druhá úloha bude brainstorming o dôležitých spôsoboch, ako možno v domácnosti
používať vodu ekonomickejšie v tých prípadoch, ktoré uvideli v bode prvom.
2
Uvažujte o možných opatreniach v článku „Ako sa správať k vode šetrne”. Krásne je
počúvať aj nezmyselné a smiešne nápady, práve v uvoľnenej a smiechu-plnej atmosfére sa
pracuje dobre a tvorivo. Vypíšte všetky návrhy na tabuľu, a vyberte z nich tie, ktoré by
skutočne mohli byť používané na ochranu vody v domácnosti.
Povzbuďte žiakov, nech sa porozprávajú s členmi rodiny o:
• učení sa o spôsoboch, ako chrániť vodu v domácnosti z textu „Ako chrániť vodu
v domácnosti;” a
• návrhu rodinného plánu šetrenia vody v domácnosti.
Múdra domácnosť nie je operačný sál. Je to domácnosť, v ktorej prekvitá život. Neexistuje
takmer žiadny problém, žiadna špina, na ktorú by náš priemysel nenašiel prostriedok. Na druhej
miske váh čistého domu sú však špinavé
rieky a podzemné vody. Nestojí to za to.
Čistá a živá voda pre nás naozaj
znamená život. V domácnosti si
naozaj celkom dobre vystačíme
s jednoduchými čistiacimi
prostriedkami: mydlom, prostriedkom
na umývanie riadu a pracím a čistiacim
práškom. Ide o to, ktoré z nich si
v obchode vybrať, aby sme škodili
čo najmenej. Múdra domácnosť
neznamená žiariacu čistotu,
bezbakteriálne prostredie, belobu
najbelšiu.
Voda - základ života
19
1
Voda
1
Povedzte žiakom, nech zbierajú obaly a nádoby (s menovkami)
z rozličných domácich prípravkov na umývanie a pranie po dobu asi dvoch mesiacov.
Potom by tieto prípravky mali doniesť do triedy.
2
3
Zorganizujte brainstorming pod názvom „Ako znečisťujeme vodu doma?“ (používaním
WC, umývaním a praním v dome rôznymi chemikáliami, atď.).
4
Upozornite, že neexistuje čistiaci prostriedok, ktorý by bol celkom neškodný k životnému
prostrediu. Všetky chemikálie znečisťujú prírodu v rôznych stupňoch, a najlepšie, čo
môžeme urobiť, je používať ich v menšej miere, a kupovať prostriedky, ktoré čo najmenej
znečisťujú životné prostredie. Ďalšia možnosť voľby je používať iné čistiace prostriedky,
uvedené v článku Ako chrániť vodu pred znečistením.
5
Preskúmajte čistiace prostriedky zozbierané triedou,
a študujte zloženie týchto výrobkov. Upozornite triedu, že
rozličné benzínové deriváty (automobilové palivá
a mazadlá) sú špeciálne nebezpečné. To, aby sa dostali do
kanalizačnej siete, je neakceptovateľné a môžu byť len na
špeciálne vyznačených miestach (v auto servisoch
a benzínových pumpách), kde je ich uchovávanie
a transport prísne regulované.
Vysvetlite, že ľudské výkaly nemajú žiaden negatívny dosah na prírodu. Rôzne
mikroorganizmy ich rozložia. Hlavné problémy znečistenia vody sú spôsobené používaním
rôznych prípravkov na čistenie a pranie. Po dosiahnutí vody sa začnú zmiešavať
s výlučkami, a vstúpia do kanalizačnej siete. (Do žumpy – alebo cez kanalizačnú sieť do
čističky odpadových vôd). Chemikálie zabijú mikroorganizmy, ktoré rozkladajú splašky;
a toto ničí presne vyvážený systém.
Čo znečisťuje vodu?
1
Zorganizujte brainstorming o tom, aké ľudské aktivity znečisťujú vodné zdroje
(poľnohospodárstvo, priemysel, stavba, smetiská a únik nebezpečných látok pri nehodách,
neregulovaný vývoz domáceho odpadu, atď.). Napíšte všetky odpovede na tabuľu. Vyzvite
žiakov, nech podčiarknu všetky možnosti, ktoré by mohli mať dopad na vodné zdroje.
2
Vysvetlite triede, že ľudstvo znečisťuje vodu už dosť dlho. Veľa z týchto skládok sa môže
stať „prameňom odpadu“ podzemnej a povrchovej vody. Pripravte nasledujúcu ukážku
pôsobenia skládok:
•
Naplňte plastový podnos dvomi až tromi centimetrami suchého piesku.
•
Spravte do piesku malú dierku na jednom z koncov podnosu a naplňte ju malým množstvom
nápoja v prášku, alebo niekoľkými kryštálikmi manganistanu draselného. Vysvetlite, že
simulujete podzemnú skládku odpadu, teda miesto, ktoré sa volá „prameň znečistenia“.
•
Zdvihnite podnos, a vysvetlite, že voda sa nie vždy dostane pod povrch zeme.
•
Potom, na simuláciu dažďa, postrekujte „bod znečistenia“ vodou.
3
Upozornite, že znečistenie prírody sa šíri podobným spôsobom. Znečistenie je odnášané
vodou tečúcou pod zemou a šíri sa do riek, jazier, studní a iných miest, skadiaľ čerpáme
pitnú vodu.
4
Podporte žiakov, nech sa porozprávajú o tomto pokuse so svojimi rodinami a nech sa
s nimi dohodnú o vhodných možnostiach, ako sa zbaviť starých alebo nepotrebných
záhradných chemikálií environmentálne priateľským spôsobom.
Čistenie znečistenej vody v domácnosti
20
1
Znázornite domácu znečistenú vody zmiešaním malého množstva rozličných čistiacich
prostriedkov, kávovej usadeniny, toaletného papiera, vodových farieb, atď. spolu s približne
jedným litrom vody to vlejte do 3 litrovej nádoby.
2
Pripravte si filter, používajúc nasledujúce metódy (pozrite si obrázok): Odrežte spodok
1,5 litrovej plastovej fľaše, a použite vrchnú časť. Otočte ju, a vložte ju do lievika. V nej
spravte filter, pozostávajúci z menších skál, okruhliakov, plste, a nakoniec piesku.
Voda - základ života
3
4
1
Voda
Tenší otvor lievika vložte do druhej 3 litrovej nádoby (podľa obrázku). Teraz ste pripravení na
simulovanie mechanickej čističky odpadových vôd pomalým čistením zložiek z prvej nádoby.
Po skončení filtračného procesu, spýtajte sa žiakov na nasledujúce otázky:
•
Aký je stupeň čistoty vody po prefiltrovaní?
•
Je možné túto vodu piť po prefiltrovaní?
Diskusia
1
Vysvetlite, že pitná voda dovážaná do našich domov cez potrubie je dopredu spracovaná
v čističke odpadových vôd. Toto čistenie zahŕňa filtrovanie, potom nasleduje dezinfekcia
(chlórovanie). Potom je voda pripravená na to, aby ju dodali konzumentom. Rozdajte
žiakom list faktov „Stupne čistenia odpadových vôd“. Vysvetlite im, že na vidieku sa
domáca odpadová voda zbiera do žúmp. Aby sme sa vyhli znečisteniu podzemnej vody,
tieto žumpy sa musia pravidelne čistiť.
2
Vo väčších mestách je zvyčajne znečistená voda zbieraná cez kanalizačnú sieť do čističky
odpadových vôd. Tu voda najprv prechádza mechanickým čistením na odstránenie veľkého,
pevného odpadu. Potom nasleduje druhá (biologická) fáza, kde podmienky pre aeróbny
rozklad sú tvorené pomocou mikroorganizmov a dodávania kyslíka. Po tejto fáze, znečistená
voda stále obsahuje organické zlúčeniny pevných častí, fosfátov, nitrátov a ťažkých kovov.
To je to, prečo existuje aj tretia fáza (ktorá nie je na všetkých ČOV): skladá sa zo sérií
chemických a fyzických procesov, na odstránenie všetkého znečistenia zostávajúceho vo vode
po predchádzajúcich dvoch fázach. Prečistená voda vteká potom späť do rieky. Tieto metódy
dvoj-troj fázového čistenia sú stále ďaleko od toho, aby boli vo všetkých Európskych krajinách,
ale počet týchto čističiek stúpa. Ekologickou a ekonomickou alternatívou k žumpám a klasickým
ČOV sú kompostovacie toalety s biologickou (koreňovou) ČOV.
Zdôraznite študentom, že jedna z najdôležitejších úloh krajín Strednej a Východnej Európy,
ktoré sa pripravujú na vstup do EÚ je konštrukcia čističiek odpadových vôd vo všetkých
obciach s populáciou nad 10 000 obyvateľov.
3
Študujte a diskutujte otázky v triede:
•
Odkiaľ je pitná voda, v tvojom meste? Kde je čistená?
•
Sú v tvojej obci kanalizačné systémy a čističky odpadových vôd?
•
Ak voda nie je čistená, sú nejaké plány na výstavbu zariadení na čistenie vody?
•
Koľko rodín v obci používa vodu zo studne na pitie? Je táto voda naozaj pitná?
•
Ak má vaša rodina žumpu, je v dobrom stave – je izolovaná a neprepúšťa obsah do
spodných vôd?
•
Aké sú alternatívne možnosti čistenia odpadových vôd? Sú využité vo vašej obci?
Voda - základ života
21
1
Voda
Doplňujúce aktivity
•
•
•
•
•
Zorganizujte návštevu čističky odpadových vôd a zariadení na čistenie vody. Stretnite sa so
zástupcami Vodární a kanalizácií – zodpovednými za dodávanie vody a prevenciu vody pred
znečistením. Diskutujte s nimi o úmysloch vašej rodiny na šetrenie vodou a chránenie vody
pred znečistením. Skúste nájsť informácie o plánoch rozvoja obce/mesta na zlepšenie kvality
vody a techník na prevenciu pred znečistením. Vyšetrujte všetky špecifické zdroje
znečistenia vo vašom regióne aké opatrenia boli urobené lokálnymi úradmi.
Zorganizujte exkurziu na biologickú ČOV a kompostovaciu toaletu, pripravte k tejto
problematike informačnú nástenku.
Umiestnite informačnú „zelenú“ nástenku na najviac navštevované lokality vo vašej škole.
Zorganizujte „deň vody“ alebo „týždeň vody“ na zdôraznenie nevyhnutnosti šetrenia
a chránenia vody pred znečistením. Kontaktujte miestne médiá a oboznámte so svojimi
iniciatívami miestne komunity.
Založte si Ekotím. Výbornou aktivitou ako vtiahnuť ľudí do realizácie aktivít v prospech ekologickej
a ekonomickej, čiže „múdrejšej“ domácnosti je založenie aktívnych skupín – tzv. Ekotímov.
Deti robia monitoring. Jedna z následných aktivít, ktoré môžete s deťmi robiť je naozaj
praktická a bude z nej mať osoh aj samotná škola.
Založte si Ekotím
Ekotím je skupina 6-12 miestnych dobrovoľníkov, ktorí si chcú navzájom pomáhať pri
praktických krokoch realizovaných vo vlastnej domácnosti, šetriacich životné prostredia
i vlastnú peňaženku. Myšlienka a program ekotímov sa zrodili v Holandsku a realizovať
ho začala medzinárodná organizácia Global Action Plan for the Earth (GAP) ako
program pre zníženie spotreby energie, vody, odpadov v domácnostiach. V súčasnosti
prebieha vo viacerých krajinách Európy.
Jednou z možností, ako začať, je urobiť konkrétne kroky, sám v sebe, so svojou rodinou,
priateľmi, vo vlastnom dome, v obci každý sám, alebo aj spolu. Ekotímy sú možnosťou
ako to robiť spolu.
Členovia ekotímu sa stretávajú pravidelne, minimálne raz mesačne, po dobu niekoľkých
mesiacov stále v inej domácnosti dobrovoľníka, zapojeného do programu. Na každom
stretnutí spolu hovoria o jednej zo zvolených tém (voda, odpady, energia, vykurovanie,
zelený biokoridor, moc kupujúceho). Počas tohto obdobia vedome a aktívne pristupujú
k zmene vlastných návykov, ktoré vedú k ekologickejšiemu a ekonomickejšiemu
hospodáreniu, spoločne hľadajú nové možnosti šetrenia, merajú spotrebu pred
realizáciou a po realizácii zmien, vyhodnocujú merania a ušetrené prostriedky, vedú si
záznamy, informujú sa navzájom a podporujú v ďalšej práci. Do praktizovania
úsporného programu ekotímov sa zapojí prostredníctvom člena ekotímu celá jeho
rodina. Po ukončení činnosti ekotímu členovia zhodnotia pozitíva a negatíva realizácie
programu a zvolia si spôsob odovzdávania skúsenosti priateľom a známym (napr.
založením nového ekotímu).
Aké pozitíva prinášajú Ekotímy:
• menšiu zaťaženosť životného prostredia,
• zmenu automaticky uplatňovaných návykov,
• ušetrené finančné prostriedky,
• stretnutia s ľuďmi pri realizácii pozitívnej myšlienky,
• radosť z aktivít, ktoré podporujú rozmanitosť a krásu.
Zdroj: o. z. SOSNA z programu pre školy „Dve strany jednej mince“
22
Voda - základ života
1
Voda
Deti robia monitoring
Kľúčové pojmy: monitoring, plytvanie vodou, únik vody, meranie spotreby vody
Pomôcky: nálepky (príloha „Ako pomôcť škole“), papiere a perá na zapisovanie,
označenie pre monitorovacie skupiny
Deti vďačne robia niečo praktické. Zaujímavé je pre ne kontrolovanie vodovodných
kohútikov na celej škole. Skôr, ako začneme celé akciu, vyrobíme si s deťmi jednoduché
nálepky na označenie už skontrolovaných kohútikov. Takúto nálepku môžeme potom
nalepiť nad umývadlo.
Pred samotným monitoringom je potrebné deťom ukázať čo všetko si všímame na batérii,
najlepšie vo vlastnej triede (otvoríme a uzavrieme vodovodný kohútik). Výsledky si
zaznamenávajú deti na papier.
Čo si všímame:
•
•
Kvapká voda po uzavretí kohútika, ako dlho, v akých intervaloch ? (napr. 1 kvapka/s);
Tečie voda zo sifónu (v tomto prípade nemožno hovoriť o zbytočnom úniku vody,
lebo voda v sifóne je už odpadová voda, ale takáto voda môže spôsobiť škody
o poschodie nižšie).
Organizačné rady:
1. Vysvetlíme spôsob monitoringu (čo si všímame) a spôsob zapisovania.
2. Rozdelíme deti do skupín, dohodneme sa na veľkosti územia, ktoré budeme
monitorovať a stanovíme čas.
3. Uskutočníme monitoring dohodnutého územia (ak deti robia túto činnosť na škole).
4. V jednotlivých triedach počas vyučovania, skôr ako uskutočnia monitoring.
5. Porozprávajú spolužiakom z iných tried, čo robia a prečo.
6. Nalepíme nálepku.
7. Zapíšeme pozorovaný stav.
8. Vyhodnotíme výsledky monitoringu a oboznámime s výsledkami kompetentných
(ideálne je, ak sa údržbár dohodne s deťmi a ukáže im, ako sa poruchy takého
charakteru opravujú).
9. Následne môžeme pozvať pána riaditeľa (alebo iného kompetentného) na besedu
o vode na škole, o problémoch, ktoré škola rieši a o možnej pomoci žiakov. Pri tej
príležitosti odovzdajú žiaci hosťovi besedy výsledky monitoringu.
Poznámka: Je výborné, ak monitoring robia min. dve skupiny, s menším počtom detí sa
robia tieto aktivity ľahšie. Staršie deti dokážu zvládnuť prácu sami, mladší potrebujú
dospelého pomocníka. Organizačne sa osvedčilo označenie skupín a rozdelenie úloh
v monitorovacej skupine (hovorca, zapisovateľ, kontrolór – deti sa v týchto funkciách
podľa dohody striedajú). Deti pokladajú za veľkú česť, ak môžu robiť takúto aktivitu pred
svojimi spolužiakmi v iných triedach. Podobný monitoring možno urobiť vo WC.
Zdroj: o. z. SOSNA z programu pre školy „Dve strany jednej mince“
Voda - základ života
23
Voda
Príklady
a úlohy
Ako sa správať k vode šetrne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Pred umývaním riadu odstráňte väčšie kusy jedla z povrchu nádob.
Neumývajte riad, zatiaľ čo tečie voda, ale používajte zátku na zachytenie vody
v umývadle. Ušetrí to polovicu množstva vody používanej normálne.
Zazátkujte umývadlo, keď umývate ovocie, alebo zeleninu.
Chladenie teplých objektov pod tečúcou vodou je márnotratné.
Kúpte si pákové batérie – teplota vody sa nastavuje len raz – polohou páky.
Nezabudnite na kontrolu kvapkajúcich kohútikov. Kvapkajúci kohútik (12 kvapiek za
minútu) znamená okolo 60 l za mesiac, za rok asi 960 l.
Zuby si neumývajte pod tečúcou vodou, ale v poháriku vody. To isté platí pre holenie.
Namontovanie úsporného perlátora je malá investícia, ale odrazí sa na ušetrených
financiách za vodu.
Omnoho viac vody sa ušetrí pri použití obmedzovača prietoku pri sprchách. Tento
malý medzičlánok nie je príliš drahý a zníži prietok vody z 20 l na 12 l za minútu.
Výrazné zníženie spotreby vody dosiahnete jednoduchou zmenou: sprcha namiesto
kúpeľa.
Umývajte umývačkou riadu len vtedy, ak je plná.
Veľmi špinavé šaty namočte v oddelenej nádobe, spolu s vodou a čistiacim
prostriedkom pred tým, než ich vyperiete v práčke.
Na pranie myslíme už pri nákupe textilu. Prírodné vlákna sa špinia pomalšie než umelé.
Šatám niekedy stačí i prosté vyvetranie. Deti na hranie obliekame do pestrých šiat.
Perieme, až keď je práčka skutočne plná. Zvážte si niekedy, aké množstvo
predstavuje doporučovaných 4,5 kg prádla.
Dôležité: Zistiť tvrdosť používanej vody! Pri mäkkej až stredne tvrdej vode stačí
najnižšie možné dávkovanie.
Používajte pri praní bezfosfátové pracie prášky.
Na umývanie auta používajte vedro s vodou a mydlo: hadicu používajte len na
konečné opláchnutie.
Terasy a balkóny umývajte, keď prší.
Nepolievajte záhradu keď je slnečno, alebo je silný vietor: vtedy sa voda vyparuje
najrýchlejšie.
Nepoužívajte na konzum teplú vodu z boilera. Na ohrievacom telese sú rozmnožené
mangánové baktérie, ktoré sú zdraviu škodlivé.
Najväčšia časť dennej spotreby vody je na splachovanie WC. Pritom je to pitná voda!
Aby ste šetrili pitnú vodu, stačí nastaviť plavák v splachovacej nádrži, alebo vložiť do
nádrže fľašu s vodou. Ušetríte tak množstvo pitnej vody (ale aj peňazí).
Aj veľmi malý obsah dusičnanov (10 mg/l) môže pre malé deti znamenať veľké
nebezpečenstvo. Preto, pokiaľ používate vodu z vlastných studní, dajte si urobiť
rozbor jej kvality, aby ste neškodili svojim deťom.
Nevylievajte do záchodu alebo umývadla látky, ktoré sú jedovaté (riedidlá, kyseliny
a podobne).
Nevytvárajte čierne skládky odpadov! Je to trestné a je to jeden zo zdrojov
znečistenia vôd!
Vyvíjajte tlak na poľnohospodárske družstvá, aby nepoužívali toľko dusíkatých hnojív
a aby neohrozovali hnojiskami a močovkou povrchové a podzemné vody.
Vyvíjajte tlak formou písania listov, petícií a sťažností na adresu hlavných znečisťovateľov
Vyvíjajte tlak na vedenie mesta, na štátnu správu a samosprávu a na odbory
životného prostredia, aby si Vás viac všímali.
Šetrite výrobky z papiera a lepenky, recyklujte papier a kupujte radšej papier
nebielený. Zabránite tak znečisteniu vody chlórom, ktorý sa na bielenie používa.
Tam, kde sa dá, použite dažďovú vodu. Na tento účel si zabezpečte starú vaňu,
alebo veľké sudy, do ktorých voda z odkvapov bude stekať. Takúto vodou je dobré
aj polievať, umývať dlážku a pod.
Množstvo motorového oleja vypusteného pri jedinej výmene oleja v automobile
môže znečistiť až 3,5 milióna litrov vody, ak sa nezneškodní správnym spôsobom.
Použitý olej z auta odovzdajte do zberu.
Voda - základ života
Voda
Príklady
a úlohy
Ako čistiť a neznečisťovať pri tom vodu
Čistiace prostriedky na umývanie riadu: Čistiace prostriedky na umývanie
riadu, ktoré predávajú v dnešnej dobe, sú toxické a korózne. Namiesto nich môžu byť
používané ocot, voda alebo rozpustená sóda bikarbóna.
Čistiace prostriedky na umývanie okien: Dnešné čistiace prostriedky na
umývanie okien sú tiež toxické a korózne. Teplá voda s octom (v pomere 11:1) sú
úspornejšou alternatívou.
Čistiace prostriedky na čistenie toaliet: Tieto produkty zvyčajne obsahujú
toxické a korózne elementy, ktoré sa môžu zapáliť. Na odopchanie záchodu môžete
používať zvon. Na čistenie používajte štvrť pohára octu a štvrť pohára sódy bikarbóny,
spolu s teplou vodou.
Bielidlá: Tieto produkty sú toxické a korózne. Namiesto nich môžete použiť polovicu
pohára octu alebo sódy bikarbóny.
Čistiace prostriedky na čistenie rúr: Tieto produkty sú toxické a korózne.
Namiesto nich môžete čistiť rúry v pravidelných intervaloch sódou bikarbónou.
Odolné škvrny: Trieť 1/2 citróna namočeného v boraxe.
Drevená dlážka: Umývať mydlovou vodou.
Ako šetriť vodou
Vedci predpokladajú, že keď budú aplikované moderné technológie, spotreba vody
v domácnosti bude obmedzená o jednu tretinu, v poľnohospodárstve o jednu polovicu,
a v priemysle o 90%! Je len potrebné:
• opraviť vodné potrubia na minimalizovanie strát pri preprave vody;
• zaviesť „kvapkovú“ metódu poľnohospodárskeho zavlažovania na zvýšenie účinnosti
používania vody a zminimalizovanie strát vody pri vyparovaní;
• budovanie čističiek odpadových vôd, kdekoľvek je to možné;
• predstavenie „cirkulačnej“ metódy dodávania vody továrňam a
• zaviesť environmentálnu daň na vodu, ktorá by pokrývala manažment a čistenie.
Voda - základ života
25
Morská a sladká voda
Voda
Príklady
a úlohy
Doplňte vety
Morská voda
Sladká voda
zaberá.....% povrchu zeme
zaberá..... len % svetových vodných rezerv
môžeme ju nájsť v.....
môžeme ju nájsť v.....
obsahuje.....
neobsahuje.....
Mená hlavných svetových oceánov:
Mená najbližších riek, jazier,
alebo rezervoárov:
Ktoré moria sú najbližšie k tvojmu mestu?
Vyznačte v nasledujúcej tabuľke ÁNO alebo NIE
Morská voda
Áno
Nie
Sladká voda
Áno
Nie
Tento typ vody je používaný na:
navigáciu
loďstvo
lov rýb
relaxáciu a rozptýlenie
extrakciu soli a iných minerálov
zavlažovanie
pitie a varenie
Tento typ vody je znečisťovaný:
znečistenou vodou
špinou/odpadom
chemikáliami/ťažkými kovmi
pesticídmi/umelými hnojivami
bahnom
rádioaktívnym odpadom
rybárskymi sieťami a iným príslušenstvom
plastovými produktami
usadeninami ako dôsledok erózie
iným
26
Voda - základ života
Ako chrániť vodu v domácnosti
Voda
Príklady
a úlohy
Úloha: Ako si umývam zuby?
Podmienky
V tvojom meste je 30 000 obyvateľov. Predpokladajme, že väčšina
ľudí si umýva zuby, a počas toho nechávajú tiecť vodu. Ostatní
nechajú tiecť vodu len vtedy, keď si vyplachujú ústa alebo kefku.
Prietok vody je 2 litre za minútu a umývanie zubov trvá priemerne
tri minúty. Na druhú možnosť (keď necháme tiecť vodu len vtedy,
ak si vyplachujeme ústa alebo kefku) spotrebujeme približne len
polovicu množstva (približne jeden liter) vody používanej normálne.
Otázky
A: Koľko vody za rok sa spotrebuje, ak každý v meste necháva pustenú vodu po celý čas?
B: Koľko vody za rok sa spotrebuje, ak každý v meste necháva pustenú vodu len vtedy, keď si
chce opláchnuť ústa alebo kefku?
C: Koľko vody ročne by sa ušetrilo, ak by každý nasledoval druhý spôsob?
Úloha: Ako sa holím?
Podmienky
Predpokladajme, že v tvojom meste je 40 000 obyvateľov. Polovica z nich sú muži
a polovica mužov sa holí každé ráno. Väčšina z mužov počas holenia necháva pustenú vodu,
a ostatní ju pustia len vtedy, ak si chcú umyť tvár alebo holiace potreby.
Priemerná dĺžka holenia je šesť minút. Prietok vody cez polootvorený výpustný ventil je okolo
dvoch litrov na minútu. Priemerné
množstvo použitej vody, ak si ju pustíme
len vtedy, ak si umývame tvár alebo
holiace potreby, je okolo jedného litra
na minútu.
Otázky
A: Koľko vody sa spotrebuje za rok, ak
každé ráno všetci, ktorí sa holia, nechávajú
pustenú vodu počas celého holenia?
B: Koľko vody sa spotrebuje za rok, ak
každé ráno všetci, ktorí sa holia,
nechávajú pustenú vodu len vtedy, keď
si chcú umyť tvár alebo holiace potreby.
C: Koľko vody sa ušetrí za jeden rok, ak
každý, kto sa holí, bude nasledovať prvý
príklad?
Voda - základ života
27
Stupne čistenia odpadových vôd
Voda
Príklady
a úlohy
2
Prvý stupeň čistenia je
mechanickým procesom,
pri ktorom sa používa sito
na filtráciu trosiek
v podobe kameňov, palíc
a handier.
28
1
Druhý stupeň čistenia je biologickým procesom, v ktorom
aeróbne baktérie sú používané na odstránenie 90% biologicky
rozložiteľného, kyslík vyžadujúceho organického odpadu.
Znečistená voda je zvyčajne pumpovaná do rozľahlej nádrže
a dlho zmiešavaná s kalom s bakteriálnou kultúrou,
prekysličuje sa, aby sa uľahčil rozklad mikroorganizmov.
Potom voda vteká do usadeninovej nádrže, kde sa veľa
z mikroorganizmov a častíc usadí v bahne. Bahno
vyprodukované z prvej a druhej fázy čistenia je spracované
anaeróbnym trávením a potom spopolnené, a uložené pod
zem. Po druhej fáze čistenia, voda stále obsahuje nejaké
znečistenie, malé častice, 70% z nich je fosfor (často ako
fosfáty), nitráty a toxické kovové zlúčeniny. Preto sa nemôže
používať ako hnojivo!
Viacstupňové čistenie je sériou špeciálnych
chemických a fyzických procesov, ktoré
odstránia znečistenie, ktoré zostalo
z predchádzajúcich dvoch fáz.
Viacstupňové čistenie je len zriedkavo
používané kvôli vysokým stavebným
a operačným nákladom. Napriek vysokým
nákladom viacstupňové čistenie je
používané viac ako jednou tretinou
populácie vo Fínsku, bývalom Západnom
Nemecku, Švédsku a Švajčiarsku
a v menšom množstve v Nórsku a Dánsku.
3
Voda - základ života
1
Pôda
Pôda - naše bohatstvo
Autori: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Pôda je základom života na Zemi
2–3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, laboratórium
4 sklenené valce, 2 sitká s malými dierkami, vzorky pôdy, farebné
činidlo, videokazeta „Zelený balíček“
Prírodopis, zemepis, občianska výchova
Pomôcť žiakom uvedomiť si rozličné funkcie pôdy v prírode
Prednáška, experiment, diskusia, video prezentécie
Úvod
Pôda je najvrchnejšou vrstvou zemského povrchu. Je základom, z ktorého sa na našej planéte
rozvinul život. Hovoríme, že pôda je živá, pretože v nej žije veľa živých organizmov. Zároveň je
pôda sústavne v procese formovania alebo rozkladu (erózia).
Pôda je základnou zložkou všetkých zemských ekosystémov. Na rozdiel od obáv o atmosféru
a hydrosféru (znečisťovanie ovzdušia a vody je pomerne ľahšie vidieť alebo cítiť), potreba
ochrany pôdy vyvstala len nedávno. Pôda je schopná prijať obrovské množstvo rôznych druhov
škodlivín, ktoré môžu byť aktivované rozličnými spúšťačmi (ako je acidifikácia) a uvoľňované do
životného prostredia. Pretože tieto škodliviny ležia omnoho dlhšie v pôde než vo vzduchu alebo
vo vode, nepriaznivé vplyvy môžu dlhý čas zostať skryté.
Pôda - naše bohatstvo
29
1
Pôda
Na rozdiel od vzduchu a vody, pôda môže byť v osobnom vlastníctve. Správne zaobchádzanie
s pôdou a jej ochrana sú tak v rukách vlastníkov a užívateľov pôdy, čo je často príčinou
právnych sporov.
Pôda slúži ako:
• základ pre produkciu biomasy a zdroj potravy pre zvieratá, rastliny a ľudí (tu sa tiež
uskutočňuje rozklad rastlín
a živočíchov);
• filter, „nárazník“ a transformátor
(pôda osviežuje a očisťuje
podzemné vody a pôsobí ako
prirodzený filter a stabilizátor);
• miesto pre život a genetický
rezervoár (veľa rastlín a živočíchov
žije a rozvíja sa v pôde);
• základňa (napr. povrch, na ktorom
sú postavené budovy
a infraštruktúrne siete);
• zdroj nerastných surovín na stavby
a nábytok;
• zdroj obnoviteľných energií (napr.
seno, slama, rašelina, drevo);
• kolíska architektonického
a kultúrneho dedičstva.
Bohužiaľ, zemská pôdna vrstva sa neustále zmenšuje – a na mnohých miestach sa jej kvalita
zhoršuje. Preto je potrebné vynaložiť viac starostlivosti a úsilia na zastavenie procesu pôdnej
deštrukcie, aby pôda ďalej mohla normálne plniť svoje funkcie.
Najvážnejšie problémy a hrozby pre pôdu sú spojené s eróziou, kyslosťou (acidifikáciou),
znečistením, zhutňovaním (kompaktovaním) a slanosťou (salinizáciou).
Aktivity
Úvod
1
Na začiatku vyučovacej hodiny požiadaj žiakov, aby napísali na tabuľu mená niekoľkých
organizmov, ktoré žijú v pôde. Koľko vedia žiaci o tom, čo žije v pôde, v porovnaní s inými
formami života, ktoré žijú inde? Ako sa pôdne druhy odlišujú od organizmov, žijúcich inde?
2
Zoznám triedu s informáciami predstavenými na CD-ROM. Zdôrazni skutočnosť, že na
rozdiel od ochrany ovzdušia a vody sa potreba pôdnej ochrany stala stredobodom záujmu
len v poslednom čase. Taktiež poukáž na to, že pôda je často v súkromnom vlastníctve,
a tak je ťažšie dôsledne uplatňovať opatrenia na ochranu pôdy v porovnaní s ochranou
ovzdušia, vody. Porovnaj ochranu pôdy s ochranou prírody.
3
Ukáž triede videoklip „Pôda - naše bohatstvo“ a požiadaj žiakov, aby opísali, ako sa
formuje pôda. Aké sú jej hlavné funkcie? Aké sú najväčšie hrozby pre pôdu? Pre koho je
pôda domovom? Aké je nebezpečenstvo vypaľovania starej suchej trávy? Čo sa stane
alebo môže stať, keď pôdu obnažíme, zbavíme prirodzeného vegetačného krytu? (otázky
môžeme pripraviť pre žiakov vopred tak, aby si počas sledovania videoklipu nachádzali
odpovede na položené otázky).
Funkcie pôdy: filter a nárazník (cvičenie)
1
2
3
30
Umiestni 2 sitká s malými dierkami (môžeš použiť tiež jemné plátno) na dva sklenené
valce. Pripevni sitká alebo plátno gumičkou.
Daj za hrsť ílovitej pôdy do jedného sitka a rovnaké množstvo pieskovej pôdy (alebo
hrubozrnného piesku) na druhé.
Nalej rovnaké množstvo vody do dvoch malých valcov.
Pôda - naše bohatstvo
4
5
6
1
Pôda
Pridaj kvapku farebného činidla (napr. atrament) do každého z nich.
Pusti stopky a opatrne vylej zafarbený roztok na pôdne vzorky.
Požiadaj žiakov, aby zmerali čas filtrovania počas sledovania zmeny zafarbenia vo väčších
valcoch.
Farebná voda pieskom pretečie rýchlo a ponechá si svoju farbu. Na druhej strane, roztok
bude potrebovať viacej času, aby pretiekol cez ílovitú pôdu, pričom väčšinu svojej farby stratí.
Pôda obsahujúca ílové čiastočky (íl, blato) funguje ako prirodzený filter, zatiaľ čo piesočné,
kamenné a štrkové pôdy prispievajú k rýchlej obnove rezervoárov podzemných vôd. Ílovité
pôdy sú teda (vďaka ich hustote a schopnosti ponechať si rozličné čiastočky) bohatšie na
život a minerálne látky, sú teda úrodnejšie. Poukáž na to, že oveľa menej rastlín žije na
kamenistom povrchu hôr. Oveľa väčší rastlinný život existuje v podhorských regiónoch a na
rovinách. Odolné druhy, ktoré existujú v horskom prostredí, sa prispôsobili drsnejšiemu
podnebiu a chudobnejším pôdnym podmienkam, a sú väčšinou chránené zákonom.
Úvod k diskusii (možná forma – brainstorming)
Pýtaj sa žiakov na nasledujúce otázky: ktoré denne používané predmety sú vyrobené z ílu alebo
hliny? (tehly, dlaždice/škridle, kvetináče) a ktoré ďalšie možno ešte z neho vyrobiť? (porcelán,
keramika, sochy, ľudské stavby, zvieracie stavby – hniezda lastovičiek, schránky niektorých lariev
vodného hmyzu). Diskutuj so žiakmi o stave a ohrozeniach pôdy v blízkosti školy, obce,
v regióne, pýtaj sa ich na možnosti obnovenia zaniknutého pôdneho fondu (napr. na
uzatvorenej skládke odpadu).
Diskusia
Prečítaj úryvok z Platónovho diela „Critias” (vzniklo takmer 400 rokov pred Kristom) a
prediskutuj jeho dôležitosť dnes. Spýtaj sa žiakov na sledujúce otázky:
• Stala sa pôdna erózia a deštrukcia problémom iba posledných 100 rokov?
• Je pôda poškodzovaná prirodzene alebo vplyvom človeka?
• V starovekom Grécku pred 2 500 rokmi bolo pestovanie na svahovitom teréne zakázané.
Zároveň, roľníci boli motivovaní k sadeniu olivovníkov. Akú to malo logiku?
• Aký vplyv má pôdna deštrukcia na zdroje vody?
• Myslíš si, že paralela, ktorú urobil Platón medzi Zemou a chorým človekom je vhodnou
ilustráciou?
• Aké prirovnania by si ty použil na opísanie dnešnej priemyselnej krajiny?
• Akým nebezpečenstvám ohľadne pôdy čelíme dnes my? Je tu tendencia k dezertifikácii
(vzniku púští) niektorých regiónov v našej krajine?
• Ako môžeme pomôcť zvrátiť postupujúcu deštrukciu pôdy?
Pôda - naše bohatstvo
31
1
Pôda
Doplňujúce aktivity
•
Rozdaj žiakom text od Wislawy Szymborskej a povedz im, aby napísali svoje dojmy alebo
krátku esej po prečítaní textu. Povzbuď žiakov, aby sa o to, čo napísali, podelili s triedou.
Úryvok z diela Critias
Deštrukcia životného prostredia trápila panovníkov v starovekom Grécku už v 6. st. pred
Kristom. Zákonodarca Solón navrhol zákaz pestovania poľnohospodárskych plodín
v kopcoch ako prevenciu erózie. Vládca Pisistratus zasa odmeňoval roľníkov za sadenie
olivovníkov namiesto rúbania lesov a pasenia dobytka.
O dvesto rokov neskôr, Platón napísal o devastácii pôdy v Attike:
„A tak, ako je to na malých ostrovoch, naša nedávna krajina začala vyzerať ako kosti
chorého tela, v porovnaní s minulými časmi: všetka úrodná zem schátrala a zostala len
holá kostra. V minulých časoch bola naša krajina nedotknutá, s vysokými kopcami,
kamenné roviny mali hojnosť úrodnej pôdy, hory boli pokryté širokými lesmi. (...),
a krajina poskytovala neuveriteľne bohatú pastvu stádam. Voda, ktorú posielal Zeus, bola
plodná, nie ako teraz, miznúca bez použitia, tečúca na pole z holej zeme.“
Ochrana pôdy
Každý z nás môže prispieť k ochrane
pôdy, ak budeme nasledovať tieto
jednoduché príklady:
• Za prvé, pomôž zredukovať
množstvo odpadu. Kupuj
výrobky iba vo viacnásobne
použiteľných alebo
recyklovateľných obaloch –
potom vráť obal na ďalšie
použitie alebo recykláciu.
• Ak ideš na dovolenku alebo
krátky výlet, vezmi si
viacnásobne použiteľný riad
a šálky namiesto vecí na jedno
použitie vyrobených z papiera,
plastu alebo kartónu.
• Ak ješ v piknikovom areáli, uprac si po sebe.
• Ak si v divokej/odľahlej oblasti, drž sa vyznačených chodníkov a nepokúšaj sa
vytvárať nové. Rovnako používaním bicykla na nespevnených (napr. lesných) cestách
prispievajú „mountain-bikeri“ k erózii pôdy – upozorni ich.
• Zakladaj oheň iba v miestach špeciálne určených na tento účel.
• Ak zistíš znečistenie pôdy (vypúšťanie znečistených vôd, chemikálií, založenie čiernej
skládky odpadu a pod.) alebo činnosť, ktorá môže mať za následok eróziu pôdy
(kácenie svahových porastov, nesprávna orba, cyklistické alebo motocyklové jazdenie
po nespevnených cestách), nahlás to najbližšiemu úradu životného prostredia (na
Obecnom alebo Mestskom úrade) a najbližšiemu Odboru poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva (mal by byť v každom okresnom meste) alebo na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia (Karloveská 2, Bratislava).
32
Pôda - naše bohatstvo
1
Pôda
Wislawa Szymborská neznáša smeti
Čelíme všetkým problémom spojeným s nevyhnutným rozvojom miest, oblastí
a priemyselných centier. V tomto procese nemôže byť ochrana prírody len v rovine úvah
– musí to byť povinnosť. Inak budeme trpieť; budeme mučiť, ničiť, otravovať a dusiť sami
seba. Ale predtým sa zbláznime. A ešte predtým sa utopíme v odpade.
Je už jar, a sezóna na víkendové výlety, turistiku, prázdniny, atď. sa práve začína. Ako
každý rok, všade na lúkach, v lesoch, na brehoch riek a jazier, budú zase množstvá
papiera, fliaš, konzerv, ohlodaných kostí, šúp, ako aj fliaš a plechoviek, rovnako ako
plastových vrecúšok, túb od krémov, výrobkov z gumy, špinavých vreckových nožov
a handier. Jedným zdrojom tejto „hojnosti“ budú tí istí ľudia, ktorí – prejdúc prah svojho
domu – si okamžite nasadia papuče a rovnakí ľudia, ktorí udrú svoje deti po zadku za
každú najmenšiu škvrnu na obruse. Ale v lone prírody relaxujú, to znamená že všetko, čo
im vypadne z rúk, zostáva práve tam. Keď odchádzajú, veľmi sa nerozhliadajú, čo tam
zanechali.
Tento fenomén nie je ničím novým, ale stáva sa čoraz strašidelnejším každým rokom.
Keď idem na exkurziu, mojou prvou prácou je vyčistiť lúku s polomerom asi 200 metrov.
Nazbieram neuveriteľné kvantá odpadkov a zhromažďujem ich do špeciálnej jamy. Na
pár dní sa mi príroda odmení svojou krásou. Ale príde sobota a nedeľa, a uvedomím si,
že už neexistujú miesta natoľko izolované, aby tam cez víkend nebolo vidieť najmenej
dve súkromné autá a autobus plný výletníkov. A tu to mám – v pondelok začínam opäť
čistiť a cyklus sa opakuje. Nanešťastie, odhadzovanie odpadkov do trávy nie je najhorší
neporiadok, ktorý dnes človek môže vytvoriť. Niektorí ľudia preukazujú viac fantázie
a odhadzujú svoj odpad do vody. Ak hovoríme o sklenených obaloch, dajú si špeciálne
záležať, aby ich nechali rozbité. A niečo, čo ma udivuje každý rok – exkrementy.
Stretávam sa s tým veľmi často na otvorených priestranstvách – ako výzvou k modrej
oblohe a vetrom štyroch svetových strán. Toaletný papier v blízkosti len dokazuje, že sú
ľudského pôvodu. Nehnevajte sa, že ja – ako je pre básnikov prirodzené – píšem
o takýchto veciach namiesto snahy o psychologické pojednanie. V skutočnosti tu totiž
hovorím presne o problémoch ducha! Popisujem jeho absenciu.
Wislawa Szymborska, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, Krakow 1996
Pôda - naše bohatstvo
33
1
Biodiverzita
Potreba prírody
Autor: Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Každý druh má právo na život, alebo aspoň usilovať sa o život,
jednoducho preto, lebo existuje.
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Postery, videokazeta „Zelený balíček“
Biológia, zemepis
Uvedomiť si mimoriadny význam biodiverzity a nebezpečie
urýchlenej straty druhov
Prednáška, diskusia, brainstorming, video prezentácia
Úvod
Všetky živé tvory na Zemi môžu byť zoskupené do druhov – skupín organizmov, ktoré vyzerajú
rovnako, majú podobný spôsob existencie a správania a majú rovnakú chemickú stavbu
a genetickú štruktúru. Organizmy daných druhov, ktoré sa rozmnožujú pohlavne, musia byť
schopné sa plodne znovuobnovovať.
Jedným z najvýznamnejších a skvostných zdrojov na Zemi je jej diverzita biologických druhov,
známa ako biodiverzita. Tento zdroj sa skladá z troch komponentov:
• genetická diverzita, ktorá zahŕňa varietu jedincov v rámci jedného a toho istého druhu;
• druhová diverzita, ktorá zahŕňa 15 miliónov až 40 miliónov súčasne známych druhov na
Zemi (hoci vedcom sa podarilo zaradiť iba 1,75 miliónov) a
34
Potreba prírody
•
ekosystémová diverzita, ktorá zahŕňa celý rad rôznorodých lesov, saván, púští, polí, riek,
morí, oceánov a iných bio-komunít, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu s neživou prírodou
a prostredím.
1
Biodiverzita
Každý žijúci organizmus je zdrojom genetickej informácie, ktorá mu umožňuje prispôsobiť sa
zmenám v jeho prostredí. Milióny rokov nové druhy vznikali, kým tie, ktoré sa nedokázali
prispôsobiť, zanikali. Vyhynutie druhov je prirodzený proces. Rýchlosť tohoto procesu však bola
významne urýchlená nárastom rozvoja ľudskej civilizácie a rozširovaním ľudských aktivít.
Aktivity
1
2
3
Vysvetlite triede mimoriadny význam diverzity živočíchov a rastlín. Použi text „Človek
a biodiverzita“ a dodatočné informácie z CD-ROM.
4
Premietnite náučné video „Biodiverzita a strata druhov“, ktoré je na priloženej videokazete.
Zorganizujte diskusiu s cieľom odpovedať na nasledovné otázky:
Popíšte, ako ľudia závisia na biodiverzite. Rastliny a zvieratá nám poskytujú širokú škálu
potravín, materiálov, zdroje energie a chemické látky.
Formou brainstormingu preberte otázku, ako príroda pomáha našej ekonomike a spoločnosti
poskytovaním prírodných zdrojov. Napíšte rôzne príklady na tabuľu. Po ukončení tohoto
cvičenia diskutujte na nižšie uvedené témy v súvislosti s tým, čo nám príroda poskytuje.
5
•
Prečo je biodiverzita pre ľudí dôležitá?
•
Čo spôsobuje, že niektoré druhy smerujú k vyhynutiu?
•
Čo môžeme urobiť, aby sme chránili rastliny a živočíchy?
Ukážte video „Čas nám uteká“, ktoré je na videokazete a diskutujte o jeho poslaní.
Navrhnite žiakom napísať krátku esej založenú na videu a nasledovnej diskusii.
Doplňujúce aktivity
•
Dajte žiakom návod, ako si môžu pohľadať ďalšie informácie o špecifických hrozbách, ktoré
ohrozujú biodiverzitu vo vašej krajine. Dovoľte im využívať CD-ROM a rôzne internetové zdroje.
Príroda nám poskytuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Príroda nám poskytuje suroviny – potravu,
ryby, drevo a stavebné materiály, lesné
produkty, krmivá, genetické zdroje, lieky,
farbivá, gumu, atď.
Príroda nám poskytuje prirodzené prírodné
prostredie.
Príroda zabezpečuje opeľovanie.
Príroda zabezpečuje biologickú kontrolu nad
chorobami a organizmami, ktoré spôsobujú
ľuďom ekonomické škody.
Príroda recykluje biologický odpad, zmierňuje znečistenie a udržiava pôdu.
Príroda reguluje cyklus živín a organických zlúčenín.
Príroda reguluje atmosférické procesy, hydrologický cyklus a prírodné katastrofy.
Príroda je miestom pre oddych a načerpanie síl, ale aj zdrojom inšpirácie pre kultúru,
vzdelávanie a vedecké objavy a výskumy.
Potreba prírody
35
1
Biodiverzita
Človek a biodiverzita
V dnešných dňoch platí
viac, ako kedykoľvek
predtým, že prírodné
ekosystémy a biologická
diverzita sú vo vážnom
ohrození:
• Okolo 50 000
biologických druhov
vyhynie každým
rokom. Po prvýkrát
v histórii prírody sa stal
jeden špecifický druh
– Človek – silným
faktorom v ničení
ekosystémov.
• Tropické dažďové lesy
a iné prírodné
ekosystémy sú ničené alebo poškodzované kvôli rozširovaniu poľnohospodárstva,
rozvoju dopravy, rastu miest, vysokému odberu vody z riek kvôli zavlažovaniu, a kvôli
znečisteniu spôsobeného činnosťou človeka.
• Vtáčie druhy po celom svete ubúdajú, každý ôsmy vtáčí druh je vážne ohrozený
vyhynutím, jedna štvrtina cicavcov je na tom podobne.
V priebehu evolúcie rastlinné a živočíšne druhy vznikali a zanikali – niektoré z nich ostali
relatívne nezmenené, kým iné sa vyvinuli, alebo rozdelili na poddruhy.
Klimatické zmeny, najmä ľadové doby boli pravdepodobne zodpovedné za rozvoj
endemických európskych poddruhov. S výnimkou veľkých geologických alebo
kozmických udalostí (ako sú výbuchy sopiek, či kolízie s meteoritmi), prebieha zánik
a objavovanie sa nových druhov priebežne a zaberá obyčajne dlhé časové periódy.
Za posledných 10 000 rokov najdramatickejšie dopady na obklopujúce prírodné
prostredie vyplynuli z relatívne rýchlych a všade sa prejavujúcich zmien spôsobených
ľudskými činnosťami. Dnes je otázne, či sa vôbec nachádza niekde v Európe miesto pod
2 000 m n. m., ktoré by nebolo nejakým spôsobom pozmenené ľuďmi.
Ľudský dopad spôsobil drastické zmeny v životnom prostredí, v celej prírode. Mnohé
z týchto zmien prebiehajú prirýchlo na to, aby sa im niektoré druhy dokázali prispôsobiť,
čo má za následok postupujúci pokles počtu rastlinných a živočíšnych druhov.
Oveľa zreteľnejšie boli tieto zmeny práve v Európe, ako v iných častiach sveta. Napríklad,
80-90% európskeho kontinentu kedysi pokrývali lesy. V súčasnosti zaberajú len 30%.
Prírodné rieky kontinentu sú tiež pod obrovským tlakom, v súčasnosti nepoznáme už
takmer ani jedno povodie veľkej rieky v Európe, ktorá by mala priebeh koryta voľný,
nezregulovaný, bez zásahu človeka.
Veľké množstvo vnútrozemských močiarov a rašelinísk postupne zaniká. Iberský
polostrov napríklad, stratil asi 60% svojich mokradí. Približne 6% plochy celého
kontinentu zaberajú chránené územia, ale prijaté opatrenia nie sú všade dostatočne
prísne a účinné. V súčasnosti je situácia taká, že z nasledovných skupín živočíchov
a rastlín patrí na zoznam druhov ohrozených vyhynutím:
• okolo 533% druhov rýb,
• 45% plazov,
• 40% vtákov,
• 40% cicavcov a
• 21% z celkového počtu 12 500 cievnatých rastlín.
Úbytok prírodných habitatov, fragmentácia pôdy, znečistenie, nadmerné využívanie
krajiny a zavlečenie exotických druhov spôsobuje najväčšie hrozby pre biodiverzitu.
36
Potreba prírody
Biodiverzita v údolí rieky
2
Biodiverzita
Autori: Malgorzata Cydeyko, Izabela Majstruk, Barbara Kekusz,
Honorata Waszkiewicz, Tatyana Miteva, Samuel Pačenovský
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Nezodpovedné ľudské aktivity môžu vážne poškodiť riečne
ekosystémy
• Úvodné cvičenia – 1-2 vyučovacie hodiny
• Terénne cvičenia – 2-4 vyučovacie hodiny
• Záverečné cvičenia – 1-2 vyučovacie hodiny
Jar (apríl -jún)
• Trieda
• Dve odberové miesta pozdĺž rieky: prvé je na dobre zachovalom
mieste, ďaleko od zdrojov komunálneho, alebo priemyselného
znečistenia a druhé je v mokradnom systéme drasticky
pozmenenom ľudskými činnosťami (blízko objektu hrádze,
pozdĺž upraveného brehu pomocou betónu, alebo blízko
zaústenia odpadových vôd)
• Biologické laboratórium
Potreby na písanie a kreslenie, topografická mapa, šošovky,
ďalekohľady, magnetofón, fotoaparát, príručky na určovanie rastlín
a živočíchov, sklenený pohár, testovacie trubice, sieťky s malými
okami, sitká, pinzeta, metylová modrá meracia páska, krátke laná
pre určenie testovacích plôch veľkosti 1 m2, pracovné listy
Biológia, chémia, ekológia
Ciele
• Oboznámiť sa s biodiverzitou rieky a pomôcť žiakom pochopiť
význam jej ochrany
• Zhodnotiť komplex dynamických vzťahov medzi biodiverzitou
a stavom prostredia
• Získať zručnosti pri používaní praktických metód hodnotenia
stavu prostredia a biodiverzity
• Uvedomiť si potrebu ochrany biodiverzity a jej využívania
trvalo udržateľným spôsobom
Metódy
Asociatívna hra, prednáška, diskusia, pozorovanie, terénny výskum,
práca v malých skupinách
Úvod
Biodiverzita je v Európe pod stálym tlakom zo strany
urbanizácie. Územia, ktoré sa nachádzajú pod
obrovským tlakom a sú často zanedbávané, sú
mokrade – močiare, bažiny, záplavové nivy riek,
lužné lesy, plytké pobrežné zóny a zálivy. Vysoký
počet vnútrozemských močiarov a mokradí postupne
mizne v rámci Európy.
Mokrade a rieky sú základnými prvkami rovnováhy
v prírode, slúžia ako útočiská, zásobárne a liahne pre
rozličné druhy vodných živočíchov a rastlín. Takisto
slúžia ako prirodzené prostredie pre riasy a planktón,
ktorý je hlavnou potravou pre celý rad živočíchov,
vrátane rýb, obojživelníkov, vodných plazov
a kôrovcov, aj potápok a volavkovitých vtákov.
Biodiverzita v údolí rieky
37
2
Biodiverzita
Aktivity
Úvodné cvičenie
1
Dajte žiakom vyplniť chýbajúce pojmy vo vetách:
•
•
Keby som bol stromom pri rieke, bol by som __________, pretože __________
Keby som bol steblom trávy pri rieke, bol by som __________, pretože __________
•
Keby som bol rybou v rieke, bol by som __________, pretože __________
•
Keby som bol obojživelníkom pri rieke, bol by som __________, pretože __________
•
Keby som bol plazom pri rieke, bol by som __________, pretože __________
•
Keby som bol vtákom pri rieke, bol by som __________, pretože __________
•
Keby som bol cicavcom pri rieke, bol by som __________, pretože __________
2
Požiadajte žiakov, aby popísali svoje zvolené druhy rastlín a živočíchov. Objasnite, ako sú
tieto vybrané rastliny a živočíchy prispôsobené životu pri/v rieke.
3
Diskutujte na nasledovné témy s triedou:
•
Ktoré faktory určujú biodiverzitu? Na ktorých faktoroch spočíva?
(dostupnosť potravy, vody, kyslíka, vhodného habitatu)
•
Prečo majú hraničné zóny – ekotony, ležiace medzi vodou a suchozemskými biotopmi
(mokradné ekosystémy) vyššiu biodiverzitu, ako iné biotopy?
•
Ktoré sú faktory ohrozujúce biodiverzitu riečnych systémov?
(ničenie biotopov, znečisťovanie vody a pôdy, zásahy do koryta, betónovanie, regulácia
prirodzeného koryta)
•
Aký je význam riečnej diverzity pre prírodu? Aký je pre človeka?
4
Zdôraznite skutočnosť, že rozličné organizmy v každom ekosystéme sú prepojené
vzájomnými vzťahmi. Dopad na ktorýkoľvek z nich môže ovplyvniť aj mnoho iných.
Použite ďalšie informácie z kapitoly „Biodiverzita“ na CD-ROM.
5
Pripravte triedu na nasledujúce terénne cvičenia:
•
Uveďte cvičenie
•
Rozdeľte triedu do menších skupín na:
– expertov na kvalitu vody,
– expertov na biodiverzitu vody,
– expertov na flóru mokradí,
– expertov na faunu mokradí a
– na ekohliadky.
•
Rozdeľte zodpovedajúci pracovný list každej skupine a popíšte každý proces.
•
Dodajte im všetky potrebné informácie, pracovné listy, materiály, nástroje a podpornú
literatúru (manuály a určovacie kľúče).
Terénne cvičenie
Zorganizujte terénne cvičenie na dvoch odlišných miestach pozdĺž rieky, ktoré majú odlišnú
biodiverzitu, krajinné prvky a hodnoty znečistenia vody. Použite tie isté metódy pre určenie:
• biodiverzity,
• kvality vody (založenej na pozorovaní),
• diverzitu rastlín,
• rôznorodosť zvierat a
• vplyv človeka.
38
Biodiverzita v údolí rieky
2
Biodiverzita
Záverečné cvičenie
1
Vyzvite tímy, aby prezentovali výsledky svojich štúdií vybraných lokalít pri rieke. Urobte
závery o stave biodiverzity v riečnych ekosystémoch a jej závislosti na čistote vody
a ľudských aktivitách. Sformulujte návrhy pre zlepšenie kvality povodí a ochranu ich
biodiverzity. Podporujte prácu žiakov s informáciami uvedenými v kapitole „Každý z nás
môže...“ uvedenými nižšie.
2
Uvažujte o spôsoboch, ako by ste šírili ďalej výsledky tohoto cvičenia.
Doplňujúce aktivity
•
•
•
•
Zorganizujte eko-akciu na vyčistenie
úseku riečneho brehu alebo na
posilnenie erodovaných častí brehu
vysadením stromov.
Pošlite súhrny výsledkov cvičenia
a návrhov relevantným organizáciám
a inštitúciám (napr. ekológ na
samospráve a/alebo starosta,
okresný – regionálny úrad životného
prostredia, ministerstvo životného
prostredia).
Zorganizujte výstavu, ako zelenú
informačnú stenu alebo pohyblivú
obrazovku.
Umiestnite správu o zistenej
biodiverzite v danej lokalite na internet.
Každý z nás môže...
Každý z nás môže chrániť mokrade, keď nebude:
•
•
•
•
•
•
•
•
plytvať vodou,
hádzať smeti do vodných tokov, do mokradí,
zotínať stromy a kry rastúce pozdĺž brehu,
spaľovať brehovú vegetáciu,
používať škodlivé chemické produkty v domácnosti,
vyrušovať mokradné živočíchy,
používať nešetrne mokradné zdroje, alebo
čakať na niekoho iného, kto vysadí strom na brehu,
Spoločne môžeme:
• naliehať na nový postoj k mokradiam, vrátane legislatívnych prostriedkov
a ekonomických nástrojov,
• žiadať prísne kontroly nad používaním vodných zdrojov a znečisťovaním vody,
• žiadať urýchlenú obnovu poškodených mokradí a
• chrániť brehovú vegetáciu.
BirdLife International, 2002
Biodiverzita v údolí rieky
39
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Stav biodiverzity vody
(pre expertov na biodiverzitu vody)
A. Nazbierajte a analyzujte nejaké organizmy – vodné bezstavovce
– z dna koryta rieky alebo potoka, prípadne mokrade (stojatá voda),
z bahna na dne a z povrchu. Použite systém biologických indikátorov pre určenie kvality
povrchovej vody:
1
Nazbierajte vodné bezstavovce, ktoré nájdete na spodnej strane a na povrchu niekoľkých (3-5)
veľkých kameňov, používajte pritom sieťku s malými okami, sitko a pinzetu. Živočíchy umiestnite
do sklenenej nádoby s vodou. Pozorujte každého jedinca zvlášť a zaraďte ich do taxonomických
skupín podľa určovacieho kľúča. Opatrne vráťte všetky určené organizmy do rieky.
2
3
Zoberte tri až päť vzoriek z bahna na dne. Premyte vzorky cez sitko tak, aby v ňom ostali
živočíchy a väčšie kamene. Zaznamenajte výsledok a potom vráťte všetko do rieky.
Pozbierajte vodné bezstavovce plávajúce na povrchu vodnej hladiny a vo vode pomocou
pohybu sieťkou v tvare osmičky po hladine (ústie sieťky by malo byť kolmé na dno rieky).
Odoberte tri až päť vzoriek. Umiestnite živočíchy do nádoby s vodou, určte ich a vráťte ich
do vody.
Biologický systém pre určovanie kvality povrchovej vody
Skupiny živočíchov
1. larvy vážok (Odonata)
Skupinový
index
Rozdelenie z pohľadu afinity
k určitej valite vody
Čistá
voda
Pomerne
čistá voda
8
■
●
2. larvy pošvatiek (Plecoptera)
8
▲
3. larvy podeniek (Ephemeroptera)
10
■
■
Znečistená
voda
■
■
4. raky (Astacus)
10
5. ploskavce, ploské červy
4
●
6. larvy vodnáriek
4
▲
7. vodomerky (Hydrometridae)
5
▲
8. dafnie (Cladocera)
5
▲
9. larvy potočníkov (Trichoptera)
5
●
●
■
■
■
10. lastúrniky (Bivalvia)
6
11. vodné chrobáky
5
▲
12. kriváky (Gammarus sp.)
6
▲
13. niťovky (Tubifex)
1
●
■
14. pijavice (Hirudinea)
2
●
■
15. ulitníky (Gastropoda)
3
●
■
16. žižavice (Asellus aquaticus)
3
●
■
Všimnite si
Symboly naznačujú pravdepodobnosť nálezu daného živočícha v určitých kategóriách vôd.
● Nízka pravdepodobnosť
■ Stredná pravdepodobnosť
▲ Vysoká pravdepodobnosť
40
Biodiverzita v údolí rieky
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Stav biodiverzity vody
pokračovanie
B. Určite kvalitu vody na základe nasledujúcich kritérií:
• Ktorá skupina živočíchov je najbežnejšia?
• Ktoré ďalšie skupiny sú zastúpené?
• Aký je počet jedincov alebo skupín a v akých kategóriách vôd sa vyskytujú?
C. Vypočítajte biotický index, ktorý sa určuje podľa počtu organizmov nájdených v jednotlivých
skupinách na základe príslušného skupinového indexu, ktorého hodnotu odčítame z tabuľky.
Sčítajte výsledky a nájdite priemer rozdelením celkového súčtu počtom organizmov vo vzorke.
Biotický index kolíše od 0 (žiadne živočíchy neboli nájdené) po 10 (pestrá diverzita foriem).
Vysoký index naznačuje čistú vodu, stredne vysoký index indikuje prirodzenú vodu a nízky index
naznačuje prítomnosť znečistenia. Nulové hodnoty sa vyskytujú zriedka.
Aké vodné bezstavovce žijú vo vode
1
2
3
4
larva vážky
(Odonata)
larvy pošvatiek
(Plecoptera)
larvy podeniek
(Ephemeroptera)
raky
(Astacus)
5
6
7
8
ploskavce,
ploské červy
larvy vodnáriek
vodomerky
(Hydrometridae)
dafnie
(Cladocera)
9
10
11
12
larvy potočníkov
(Trichoptera)
lastúrniky
(Bivalvia)
vodné chrobáky
kriváky
(Gammarus sp.)
13
14
15
16
niťovky
(Tubifex)
pijavice
(Hirudinea)
ulitníky
(Gastropoda)
žižavice
(Asellus aquaticus)
Biodiverzita v údolí rieky
41
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Kvalita vody
(založené na pozorovaní)
A. Urobte kvalitatívne hodnotenie stavu vody na základe jej pozorovania a ohodnotenia jej
vonkajších vlastností. Vo formulári pre pozorovanie vody označte kolónky zodpovedajúce
aktuálnemu stavu vody, ktorý ste pozorovali. Počet pozitívnych odpovedí v jednotlivých stĺpcoch
určuje výslednú kategóriu vody – čistú, prirodzenú – prírodnú, ale bo znečistenú.
Formulár pre sledovanie vody
Výsledky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
čistá
prirodzená –
prírodná
znečistená
Súčet
Stav vody (vonkajší)
Dotazník:
1. Voda je priezračná.
2. Voda je trocha mútna.
3. Voda je veľmi zmútená.
4. Voda je bezfarebná.
5. Voda má modrozelenú farbu.
6. Voda je tmavosivá, alebo hrdzavej farby.
7. Necítiť zápach.
8. Cítiť pach pôdy alebo rias.
9. Cítiť pach hnijúcej hmoty alebo odpadovej vody.
10. Dno je čisté.
11. Dno je pokryté mazľavým alebo svetlým bahnom.
12. Dno je pokryté tmavým alebo čiernym bahnom.
13. Na kameňoch nerastú riasy.
14. Na kameňoch je povlak modrých, zelených alebo zelenohnedých rias.
15. Na kameňoch je povlak sivozelených alebo hrdzavohnedých rias, na spodku čierny.
16. Hladina vody je čistá.
17. Na hladine sú listy, hmyz a larvy hmyzu.
18. Na hladine vody je odpad, mechanické nečistoty, olejové škvrny, alebo pena.
B. Odoberte vzorku vody a umiestnite ju do skúmavky. Pridajte metylovú modrú meraciu páska.
Ak sa sfarbenie zmení z modrej na bezfarebnú, je to znak prítomnosti organických zlúčenín.
Tmavý povlak na brehu rieky je tiež indikátorom organickej aktivity.
42
Biodiverzita v údolí rieky
Diverzita rastlín v rieke
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
(pre expertov na mokradnú flóru)
A. Skúmajte rozmanité rastlinné habitaty – brehovú čiaru, breh rieky alebo stojatej vody, mokrú
lúku, lužný les, umelý kanál, atď. – aby ste určili charakter vášho úseku rieky.
B. Skúmajte diverzitu vegetačných spoločenstiev v pracovnej oblasti 1 metra štvorcového
v otvorených trávnatých habitatoch a 10 m2 v lesných a krovinatých oblastiach.
Č.
Typ spoločenstva
Rastlinný druh
Počet jedincov
Súčet
Priemerný počet
druhov
Priemerný počet na m2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Postup:
•
Použite kľúč na určovanie rastlín v teréne.
•
Pripravte si topografickú mapu k tomuto štúdiu a označte skúmané štvorce.
•
Keď nejaký druh nedokážete určiť, označte ho zatiaľ ako trávu, strom, alebo ker a zaznačte si jeho znaky.
•
Fotografujte rozličné rastlinné habitaty a jednotlivé rastliny.
C. Analyzujte diverzitu rastlinstva sčítaním počtu druhov na ploche v každom spoločenstve.
Vypočítajte priemerné zastúpenie druhov na celej študovanej ploche. Určite, ktoré sú
dominantné (najpočetnejšie) druhy rastlín. Vypočítajte priemernú početnosť rastlín na m2 a na
spoločenstvo. Porovnajte si rozličné výsledky získané pre rozličné spoločenstvá.
Biodiverzita v údolí rieky
43
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Diverzita živočíchov
okolo rieky
(pre expertov na faunu mokradí)
A. Pozorujte rozličné habitaty študovaného úseku rieky – rieku, mokraď, brehovú líniu, breh,
lúku, lužný les, zregulované úseky rieky, poloprirodzené aj umelé kanály, atď.
B. Skúmajte diverzitu živočíšnych druhov a zachytávajte vaše zistenia do tabuľky. Zapíšte zistené
skupiny vodných bezstavovcov, výskyt obojživelníkov (žaby, mloky) – najmä v mokradiach, stojatých
vodách, plazy, vodné vtáky a vtáky žijúce na brehoch riek, vodné cicavce (napr. vydra, ondatra)
a cicavce zistené na brehu úseku rieky, alebo v mokradi, napr. podľa stôp. Sčítajte celkový počet
živočíšnych skupín a zistených jedincov. Pri prirodzených, nezregulovaných a neznečistených úsekoch
riek bude diverzita živočíchov vyššia. Aj v prirodzených a zachovalých mokradných biotopoch bude
celková diverzita živočíchov vyššia, v poškodených, degradovaných mokradiach bude podstatne nižšia.
Informácie o rybách získavajte u športových rybárov, ktorých stretnete pri rieke.
C. Vyberte si pre porovnanie iný úsek rieky a hodnoťte jeho diverzitu živočíchov, zapisujte ju do
ďalšej podobnej tabuľky.
Zistené skupiny živočíchov
Zistené druhy/skupiny
Vodné bezstavovce
napr. ploskavce
kriváky
raky
Počet jedincov
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
napr. rybárik riečny
kúdeľníčka lužná
brehuľa riečna
Cicavce
napr. vydra riečna
Súčet
Postup:
•
Použite kľúče, príručky pre určovanie živočíchov.
•
Ak druh nedokážete presne určiť, zapíšte si jeho znaky a určíte ho neskôr.
•
Zakreslite si študovaný úsek rieky do topografickej mapy.
•
Fotografujte príslušné živočíšne spoločenstvá, niektoré charakteristické živočíchy.
•
Popíšte hlasy rôznych živočíchov (najmä žaby sú na jar hlučné, vtáčí spev, varovné hlasy vtákov, a pod.)
•
Skúmajte stopy cicavcov otlačené v bahne, blate na brehu. Určujte druhy cicavcov podľa stôp, za pomoci
určovacieho kľúča.
D. Analyzujte diverzitu živočíchov po ich zapísaní do tabuľky a spočítaní celkového počtu
v skúmanom spoločenstve. Spoločenstvo vodných bezstavovcov, stavovcov mokrade, vtáky
v úseku brehu rieky (napr. ich celková početnosť/1 km brehovej línie do vzdialenosti 10 m od
brehu), obojživelníky v mokradi sú odlišné živočíšne spoločenstvá, ktoré musíte skúmať aj
hodnotiť každé zvlášť. Určte dominantné (najpočetnejšie druhy) živočíchov v každom
spoločenstve. Vypočítajte priemernú početnosť – diverzitu živočíchov pre každé spoločenstvo.
Porovnajte navzájom získané výsledky z rozličných spoločenstiev a z rozličných úsekov rieky.
44
Biodiverzita v údolí rieky
Vplyv ľudskej činnosti
(pre eko-hliadky)
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Skúmajte prírodné prostredie/resp. prostredie rieky a okolia rieky poznačené činnosťou
človeka a zaznamenajte nasledovné informácie:
1
Prítomnosť ľudí a ich momentálne aktivity
2
Známky priamej činnosti človeka (známky činnosti – poľovanie, rybolov, pasenie
hospodárskych zvierat, zakladanie ohňa, rúbanie stromov, atď., spolu s dôkazmi
poukazujúcimi na tieto činnosti)
3
Stopy nepriameho ľudského dopadu (napr. znečisťovanie odpadom z domácností –
skládky, alebo tekutým domovým odpadom vo forme vyústenia odpadových vôd, prípadne
vyústenie priemyselných, alebo zmiešaných odpadových vôd do rieky)
4
Uhynuté alebo poranené zvieratá (napr. ryby vo vode, druh, počet a príčina úhynu)
5
Poškodená vegetácia – stromy, kry, bylinný podrast (druh, počet jedincov a príčina)
6
Je voda a breh rieky znečistený odpadom z domácností? Zistite to a určte rozsah a stupeň
poškodenia – nízky, stredný, alebo vysoký
7
Všeobecné zhodnotenie vášho úseku rieky
Spracujte správu o stave vášho úseku rieky.
Biodiverzita v údolí rieky
45
3
Biodiverzita
Živé poklady lesa
Autori: Anna Gajer, Miroslawa Sliwka, Honorata Waszkiewicz, Tatyana Miteva, Samuel Pačenovský
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Okrem toho, že lesy poskytujú habitat pre voľne rastúce rastliny
a divo žijúce zvieratá, sú zároveň kľúčom pre udržiavanie svetovej
ekologickej rovnováhy
• Úvodné cvičenie 2 vyučovacie hodiny
• Cvičenia vonku (na stanovišti) 2-4 vyučovacie hodiny
• Záverečné cvičenie 2 vyučovacie hodiny
Jar, leto, jeseň
• Trieda
• 2 lesné stanovištia – jedno v prirodzenom lesnom ekosystéme
s prirodzenou druhovou a vekovou skladbou lesného porastu,
druhé v umelom – vysadenom lesnom poraste, s umelou druhovou
a vekovou skladbou porastu
• štátne lesy (príp. urbárske lesy)
Topografická mapa oblasti, ďalekohľad, magnetofón, fotoaparát,
kľúče na určovanie živočíchov a rastlín v teréne, meracie pásmo,
pracovné listy
Biológia, zemepis, ekológia
• Študovať biodiverzitu a ekosystémy v blízkom lese
• Získavať a rozvíjať si praktické skúsenosti pri štúdiu lesných
zdrojov a prostredia
• Pomôcť zachovať a obnovovať lesné zdroje pri súčasnom
rešpektovaní potrieb ochrany a zachovania biodiverzity
Prednáška, diskusia, pozorovanie, terénny výskum, hra
Úvod
Les nám poskytuje každodenné komodity, ako drevo, palivo, potravu a lieky. Les poskytuje
prirodzené prostredie pre život rastlín, živočíchov, prírodné a prirodzené lesy tiež zohrávajú
dôležitú úlohu pri zachovávaní biologickej diverzity a zdravých ekosystémov.
Stromy, charakteristický prvok lesa, sú nenahraditeľné pre životné prostredie. Filtrujú znečistenie
a patogénne mikroorganizmy z ovzdušia, regulujú kolobeh vody, vytvárajú kyslík a poskytujú
ozón pre atmosféru, zachytávajú vodu svojimi listami a koreňovým systémom, spevňujú pôdu
a zabraňujú erózii v strmých svahoch, zabezpečujú priaznivú lokálnu mikroklímu: v období
vyšších zrážok zachytávajú vodu v krajine a uchovávajú ju v lese aj v prípade nedostatku zrážok.
Najmä v prameniskách riek, na ich horných tokoch je veľmi dôležité zachovať dostatok lesa
kvôli prevencii prípadných povodní na nižších úsekoch riek. Les nie je len jednoduchým
zhlukom stromov, les je dynamickým, zložitým ekosystémom, ktorý vytvára celý rad zložitých
životných foriem. Ich ochrana je veľmi potrebná a predstavuje múdru investíciu do budúcnosti.
Aktivity
Úvodné cvičenie
1
2
46
Predstavte úvodný informačný materiál o lese spolu s dodatočnými podkladmi z CD-ROM,
kapitoly o Biodiverzite a lesníctve a text o Lese v závere tohoto cvičenia.
Zorganizujte hranie úloh so žiakmi. Dajte im zahrať sa scénku, ktorá sa odohráva v lese
a v ktorej sa riešia konflikty vyplývajúce z využívania zdrojov lesa. Poverte žiakov aby
napísali hru a zahrali ju pred triedou. Rozdeľte nasledovné úlohy:
•
poľovník (pytliak),
•
zberateľ lesných rastlín, ktorý zbiera lesné plody nešetrne hrebeňom a v miestach, kde
sa vyskytujú aj hlucháne a tetrovy,
•
hubár, ktorý zbiera huby tak, že ich odlamuje, neodkrajuje ich nožíkom,
Živé poklady lesa
•
turisti,
•
novinári,
•
predstaviteľ štátnych lesov,
•
strážca chráneného územia.
3
Biodiverzita
Diskutujte o tom, ako dopadla paródia a ako jednotlivé postavy reagovali. Čo bolo
realistické? Ako boli vykreslené charaktery postáv (napr. boli predstavitelia lesov a štátnej
ochrany prírody sympatickí, alebo vystupovali skôr autoritatívne)?
3
Pripravte triedu na cvičenie v prírode:
•
Uveďte, vysvetlite úlohu a rozdajte pracovné listy, popíšte postup.
•
Rozdeľte triedu do menších skupín (tímov) podľa nasledovného delenia:
–
odborníci na ekosystém,
–
odborníci na flóru,
–
odborníci na lesnú faunu,
–
eko-hliadky.
Poskytnite žiakom potrebné pracovné listy, pomôcky, popíšte im postup práce, rozdajte im
kľúče na určovanie rastlín a živočíchov.
Cvičenie v prírode: Prírodný a umelý les
1
Zorganizujte expedíciu do zalesnenej oblasti, v ktorej sa nachádza aj prirodzený les –
s prirodzenou druhovou a vekovou skladbou stromov, aj umelý les – vysadená lesná
rovnoveká monokultúra.
2
Choďte sa prejsť do prirodzeného lesa (starý dubový, bukový, jedľovobukový, alebo zmiešaný
les, prípadne stará horská smrečina), určte v ňom niektoré bežné typické rastlinné druhy pre
daný ekosystém (pre daný lesný typ). Všímajte si rozličné rastlinné spoločenstvá v lese
a určujte ich úlohu v zachovávaní prírodnej krajiny, ako aj v zachovávaní dynamickej
biologickej rovnováhy týchto ekosystémov. Vysvetlite, že existujú rastliny, ktoré fungujú ako
bioindikátory, poskytujú nám informácie o prostredí, o stave prírody. Nechajte žiakov
uvažovať o faktoroch ovplyvňujúcich rozvoj rastlinných spoločenstiev. Tieto rastliny rastú pri
určitých stanovištných nárokoch: pri určitom prísune živín, majú istú potrebu príjmu vody,
opeľovania, a pod.
3
Prikážte žiakom, aby našli rastliny, ktoré indikujú:
4
•
štyri svetové strany,
(sever, juh, východ, západ),
•
prevládajúci smer vetrov,
•
oblasť, ktorá dostáva najmenej priameho
slnečného svetla,
•
ročné obdobie,
•
blížiaci sa dážď,
•
vlhkú pôdu,
•
pôdu chudobnú na živiny a
•
čas, kedy majú včely zbierať nektár.
Predstavte triede niektoré bioindikátorové
druhy rastlín:
•
kysličku (Oxalis acetosella), ďatelinu lúčnu (Trifolium pratense), a z tráv napr. tomku
voňavú (Anthoxanthum odoratum), medúnok vlnatý (Holcus mollis), ktoré
charakterizujú kyslú pôdu,
•
fialku voňavú (Viola odorata), fialku srstnatú (Viola hirta), ktoré indikujú vápnitú pôdu (okrem
toho, pre žiakov bude zaujímavá informácia, že semená fialiek rozširujú lesné mravce),
Živé poklady lesa
47
3
Biodiverzita
5
6
•
žihľavu dvojdomú (Urtica dioica) ktorá indikuje pôdu bohatú na dusík,
•
rozchodník biely (Sedum album) ktorý indikuje suchú pôdu (okrem toho tento druh
rozchodníka je živnou rastlinou pre jedného z najkrajších motýľov, pre vzácnu babôčku
admirálsku),
•
záružlie močiarne (Caltha palustris), alebo jelšu (Alnus), ktoré naznačujú, že pôda je
vlhká. (Odporúčaná literatúra: Aichele, Golte-Bechtleová: Čo to tu kvitne?, Sprievodca
prírodou – Trávy)
Zadajte žiakom, aby si vytvorili svoje zoznamy bio-indikátorových rastlín.
Zorganizujte exkurziu do prirodzeného lesa a do pozmeneného, umelého lesa.
Prostredníctvom podobnej metodológie vyplňte pracovné listy na nasledujúcich stranách pre:
•
ekologické faktory (pre odborníkov na ekosystémy)
•
diverzitu lesných rastlín (pre odborníkov na flóru)
•
diverzitu lesných živočíchov (pre odborníkov na faunu)
•
ľudský dopad (pre ekologické hliadky).
Záverečná úloha
1
2
Diskutujte o nasledovných témach v triede, využite výsledky z terénnej štúdie:
•
Ktoré faktory určujú a regulujú biodiverzitu?
(dostupnosť potravy, vody, kyslíka, vhodný habitat)
•
Prečo je vyššia diverzita druhov v okrajových oblastiach lesa?
•
Prečo sú prirodzené lesy so zastúpením rozličných vekových skupín stromov bohatšie
na druhy, ako ich umelé variety, ktoré majú rovnakú vekovú štruktúru?
•
Ktoré sú hrozby pre biodiverzitu lesných ekosystémov?
(ničenie habitatu, znečistenie, lesné požiare, nekontrolovaná a nadmerná ťažba dreva,
vysádzanie neprirodzených druhov stromov pre dané stanovište a vysádzanie stromov
v škôlkach, vedúce k rovnakej vekovej štruktúre lesa, ktorá tiež znižuje biodiverzitu,
atď.)
•
Aký je význam biodiverzity lesa pre prírodu a pre človeka? (les produkuje 100 miliónov
ton kyslíka a absorbuje 160 miliónov ton CO2 ročne)
•
Poukážte na to, že rozličné ekosystémy sú vzájomne prepojené. Poškodenie jedného druhu
môže ovplyvniť ďalšie druhy, ktoré sú v nejakom vzťahu (napr. predátor – potrava) s týmto
druhom. Použite ďalšie informácie, ktoré nájdete na CD-ROM v kapitole „Biodiverzita”.
Zorganizujte brainstorming na tému: Čo môžeme urobiť pre ochranu biodiverzity v lese?
Využite pritom informácie, ktoré nájdete na nasledujúcej strane.
Doplňujúce aktivity
Navrhnite jednotlivým žiakom alebo menším skupinkám individuálne aktivity, aby sa naučili viac
o praktických veciach. Napríklad:
• Navštívte najbližší podnik štátnych lesov (príp. urbárskych lesov), aby sa žiaci naučili na
konkrétnych príkladoch, kde spočívajú hlavné prekážky ochrany lesnej biodiverzity vo vašom
regióne. Porozprávajte sa o tom, podeľte sa o svoje dojmy so žiakmi. Zúčastnite sa zalesňovacích
aktivít (všímajte si pritom, ako tieto aktivity môžu neskôr ovplyvniť charakter lesa a porovnajte si
tento vplyv s vplyvom prirodzeného zmladzovania lesných porastov, ktorého svedkom môžete byť
v prirodzených lesoch). Nájdite možnosti pre iné praktické aktivity, ktorých sa môžete zúčastniť.
• Navštívte experimentálnu stanicu pre pestovanie lesných druhov stromov, kde sa uchovávajú
geneticky čisté odrody stromov. Oboznámte sa s praktickými aktivitami a najmä metódami
výberu semien a ochrany semien patriacich k druhom a odrodám typickým a geneticky
vhodným pre daný lesný ekosystém. Všimnite si cesty, ktorými sa dostávajú rastliny
z laboratória a zo skleníka do lesa. (opäť si porovnajte výsledok: umelo vysadený les
a prirodzený les, v ktorom sa zmladzuje generácia mladých semenáčikov pod starými
stromami prirodzeným spôsobom).
• Urobte si fotografie prirodzeného, umelého lesa a stanice na pestovanie semenáčikov.
48
Živé poklady lesa
Les
3
Biodiverzita
Aj keď človek zničil už značnú časť pôvodných
starých lesov, ale ľudstvo takisto aj vysádza veľké
množstvo stromov. Umelý les však nie je vo
všetkých ohľadoch porovnateľný s prírodným
lesom, ktorý sa vyvíja podľa vlastných pravidiel, za
minimálneho pôsobenia človeka. V mnohých
európskych krajinách už dnes prirodzené lesy
takmer, alebo vôbec nie sú (najmä v niektorých
západoeurópskych krajinách). V Karpatoch je
situácia podstatne lepšia, skladba mnohých lesov,
najmä v horských oblastiach napr. aj na Slovensku
je ešte stále pomerne dobrá, aj keď v hospodárskych lesoch sú často vysádzané druhy
netypické pre dané stanovište – napr. smreky v malých nadmorských výškach a pod.
Lesnícky priemysel premenil veľa prirodzených lesov na oblasti pre produkciu dreva. Dreviny,
ktoré nie sú práve zaujímavé pre drevársky priemysel, sú nahradzované rýchlo rastúcimi
druhmi, ktoré je navyše ľahké spracovať. Takto sa postupne strácajú z našich lesov jedle,
ubúdajú napr. bresty, javory, už v stredoveku takmer úplne vymizli tisy. Ale napr. dubiny
a bučiny sú ešte aj v našich hospodárskych lesoch stále prevládajúcou drevinou nižších polôh,
čo sa, žiaľ, o mnohých európskych krajinách mimo karpatskej oblasti už nedá povedať.
Lesy v Nemecku sú vynikajúcim príkladom opačného vývoja. Ešte pred 150 rokmi tu
predstavovali listnaté opadavé lesy dve tretiny všetkých lesov. Ihličnaté lesy tvorili zvyšnú
tretinu. Dnes je tento pomer obrátený, pretože ihličnaté stromy rastú rýchlejšie. V oblasti
okolo Stredozemného mora možno uviesť iný nevhodný príklad – topole sú nahrádzané
tropickými eukalyptami a teak-ovými lesmi, aby slúžili ako zásobárne dreva. Nežiadúci hmyz
v týchto homogénnych lesoch je ošetrovaný pesticídmi. Po takýchto nešetrných zásahoch tu
ostáva tak málo živočíšnych druhov, že vlastne už nemôžeme hovoriť ani o biodiverzite.
U nás existuje ešte možnosť zachrániť čo najviac prirodzených lesov a ponechať ich
prirodzenému vývoju, samozmladeniu. V hospodárskych lesoch je možné používať
výberkový spôsob ťažby, ktorý je založený na ponechávaní starých stromov
a postupnom odstraňovaní jedincov, pričom funguje súčasne aj prirodzené
zmladzovanie. Aj keď lesy sú odstraňované (rúbané) a niekedy aj vypaľované (pri lesných
požiaroch, v niektorých tropických krajinách aj cielene) sedemkrát rýchlejšie, ako sú
schopné dorásť a mnohé lesy sa nikdy nedožijú, pre nich prirodzeného veku, stále
existuje ešte nádej. Ľudia na celom svete smerujú k tomu, aby si uvedomovali, že stromy
a voda sú základom pre úrodnosť pôdy a pre život, ako taký a zastavenie postupu púští
bude mať priaznivý dopad na vývoj klímy. Nové lesy sa preto vysádzajú všade, aj keď
nahradenie zničeného lesa môže trvať celú ľudskú generáciu.
Ochrana biodiverzity v lese
Nasledujúce zásady môžu pomôcť chrániť biodiverzitu lesa:
• uprednostnenie miestnych druhov stromov pri vysádzaní a obnove lesa;
• vyhýbanie sa holorubnej ťažbe a veľkoplošnému odlesňovaniu a prechod na šetrnejšie
metódy ťažby podobné prirodzeným procesom prebiehajúcim v prírodných lesoch;
• dovoľme lesom zmladzovať sa prirodzene;
• ponechanie mŕtvych stromov, stojacich, alebo spadnutých priamo na mieste v porastoch;
• využívanie iba takých metód produkcie dreva, ktoré sa zakladajú na metódach ťažby
rešpektujúcich biodiverzitu;
• využívanie menej ekologicky citlivých oblastí lesov pre rekreáciu a turistiku;
• obmedzenie masovej turistiky v lesoch a
• podpora takých technológií spracovania dreva, ktoré produkujú menej odpadu.
„Conservation of Natural Habitats...“, BirdLife International, 2002
Živé poklady lesa
49
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Ekologické faktory
(pre expertov na ekosystémy)
A. Porovnajte faktory, ktoré sú určujúce pre živé prostredie
v prirodzených a premenených lesoch.
Vpíšte vaše odpovede do obidvoch nasledujúcich tabuliek.
Č.
Ekologické faktory
Prirodzený les
1.
Svetlo/teplo
2.
Cirkulácia vzduchu (vietor)
3.
Vlhkosť
4.
Prítomnosť živín
5.
Habitaty
6.
Iné
Premenený les
B. Zoberte pritom do úvahy úlohy, ktoré zohrávajú ekologické faktory pri formovaní a podpore
biodiverzity lesa.
Diverzita lesných rastlín
(pre expertov na flóru)
A. Určte počet a typ poschodí lesa v každej zo študovaných
oblastí.
B. Skúmajte biodiverzitu rastlín podľa jednotlivých poschodí
a vyplňte nasledujúcu tabuľku.
Č.
Poschodie
Druh rastlín
Presný alebo približný počet
jedincov
Spolu
Priemerný počet druhov
Priemerný počet jedincov
na m2
Postup:
•
Určte rastliny za pomoci určovacieho kľúča. Ak neviete určiť presný druh, zapíšte iba toľko, že je to tráva,
bylina, ker alebo strom (ale najlepšie, ak si zapíšete aj jej znaky pre prípadné neskoršie určenie).
•
Označte si skúmané plochy na topografickej mape.
•
Fotografujte rozličné spoločenstvá a niektoré charakteristické rastliny.
C. Ak ste už skúmali iné ekosystémy, porovnajte si výsledky.
50
Živé poklady lesa
Diverzita lesných živočíchov
(pre expertov na faunu)
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
A. Určte počet a typ lesných poschodí na každej zo študovaných
plôch.
B. Určte biodiverzitu živočíchov podľa jednotlivých
poschodí a vyplňte túto tabuľku.
Č.
Poschodie
Druh živočícha
Presný, alebo približný
počet jedincov
Spolu:
Priemerný počet druhov
Priemerný počet jedincov
na m2
1.
2.
3.
4.
5.
Postup:
•
Určte živočíchy za pomoci určovacieho kľúča. Ak neviete určiť presný druh, zapíšte iba toľko, že je to tráva,
bylina, ker alebo strom (ale najlepšie, ak si zapíšete aj jej znaky pre prípadné neskoršie určenie).
•
Označte si skúmané plochy na topografickej mape.
•
Fotografujte rozličné spoločenstvá a niektoré charakteristické živočíchy.
C. Určujte živočíchy podľa hlasov, ktoré vydávajú. Nahrajte hlasy niektorých vtákov, cicavcov na
magnetofón pre neskoršie použitie.
D. Hľadajte stopy cicavcov. Napíšte si počet druhov cicavcov, ktoré ste určili podľa nimi
zanechaných stôp. Nakreslite obrysy ich stôp v životnej veľkosti.
E. Ak ste už skúmali iné ekosystémy, porovnajte si výsledky.
Živé poklady lesa
51
4
Biodiverzita
Život na lúke
Autor: Tatyana Miteva
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Nadmerné intenzívne využívanie pasienkov a lúk ohrozuje rastliny
a živočíchy, ktoré tu žijú.
• Úvodné cvičenie – 2 vyučovacie hodiny
• Terénne cvičenia (v teréne) – 2-4 vyučovacie hodiny
• Záverečné cvičenie – 2 vyučovacie hodiny
Jar, leto
Trieda, študijné plochy – jedno v prirodzenom trávnom poraste,
druhé v umelom systéme využívanom na poľnohospodársku výrobu
Potreby na písanie a kreslenie, topografická mapa územia, lupy,
ďalekohľad, magnetofón, fotoaparát, terénny kľúč na určovanie
rastlín a živočíchov, meracie pásmo, pracovné listy
Chémia, biológia, fyzika
Ciele
• Oboznámiť žiakov s biodiverzitou lúk a pasienkov
ako aj s princípmi fungovania trávnatých ekosystémov
• Získať praktické skúsenosti so štúdiom prostredia
• Pochopiť význam zachovania trávnatých ekosystémov
• Porovnať biodiverzitu prirodzeného ekosystému a umelého biotopu
• Prispieť k vytváraniu pozitívnych postojov a správania
smerujúceho k ochrane a využívaniu trávnatých spoločenstiev
Metódy
Prednáška, diskusia, pozorovanie, terénny výskum, prípadová štúdia
Úvod
Lesná vegetácia bola v mnohých častiach sveta potlačená, miestami
dochádza k rozširovaniu trávnatých porastov. Napr. vo východnej
Európe zaberali donedávna takéto plochy veľké územia, známe ako
stepi. V juhozápadnej časti podunajských zníženín na hraniciach
Bulharska a Rumunska, na nížinách v okolí Dunaja a v oblasti zvanej
južná Dobrudža sa nachádza rozsiahla prechodná zóna medzi
lesným pásmom a stepou, vytvárajúca celý rad prechodných
biotopov, charakterizovaných ako rôzne typy lesostepného pásma,
s jedinečnou diverzitou druhov.
Okrem týchto veľkoplošných trávnatých spoločenstiev sa vytvorili
v rozličných podmienkach Európy aj nezonálne väčšie-menšie dobre
zachovalé lúčne a trávnaté spoločenstvá, ktoré sa rozdeľujú do dvoch veľkých skupín:
• Primárne – Medzi lesnými ekosystémami sú miesta, kde sú podmienky nevyhovujúce pre
stromy, takže tu rastie namiesto nich tráva. Takéto oblasti sa nachádzajú napríklad v horskom
prostredí, alebo aj na nížinách, na morskom pobreží na piesočnatých pôdach.
• Sekundárne – Tieto obyčajne nahradili zničené, spálené, vykorenené, alebo vyťažené lesy,
alebo opustené pôvodne obrábané poľnohospodárske plochy.
Aktivity
Predstavenie lúk a pasienkov
1
52
Predstavte charakter trávnatých spoločenstiev a miesta, kde sa vyvíjajú. Použite informácie
uvedené v úvodnej časti o pasienkoch na nasledujúcich stranách. Poukážte na to, že
rozsiahla exploatácia pasienkov a lúk ohrozuje ich ekosystémy priamo (fyzickým zničením)
a nepriamo (stratou habitatov, úkrytov a útočísk pre živočíchy a ako potravnú bázu).
Život na lúke
2
Vyberte 4 dobrovoľníkov, dajte každému z nich prečítať nahlas jednu zo 4 prípadových
štúdií na strane 55. Po prečítaní týchto statí nechajte triedu diskutovať na uvedené témy
a dbajte na to, aby žiaci navrhovali samostatne riešenia.
4
Biodiverzita
Terénne cvičenie
Pripravte triedu na terénne cvičenie.
1
2
Uveďte aktivity a pracovné listy na strane 50, 51, 56, 57.
Rozdeľte triedu na menšie skupiny (tímy) nasledovne:
3
4
•
na expertov pre trávnaté ekosystémy,
•
na expertov na flóru,
•
na expertov na faunu,
•
na ekologické hliadky.
Poskytnite žiakom potrebné pokyny, dajte im materiál, nástroje a pracovnú literatúru
(manuály a kľúče na určovanie rastlín, živočíchov).
Zorganizujte terénne cvičenia na dvoch lokalitách – jedna umiestnená v prirodzenom
trávnatom ekosystéme a druhá v umelom ekosystéme (poľnohospodárska krajina) –
využívajúc nasledovné pracovné listy:
•
Dôležité faktory (pre expertov na trávnaté ekosystémy);
•
Diverzita lúky (pre expertov na flóru);
•
Diverzita lúčných živočíchov (pre expertov na faunu);
•
Ľudské aktivity (ekologické hliadky).
Záverečné cvičenie
1
2
Diskutujte s triedou na nasledovné témy, ktoré vzišli po terénnom štúdiu:
•
Ktoré faktory určujú a regulujú biodiverzitu?
(dostupnosť potravy, vody, kyslíka, vhodný habitat)
•
Popíšte biologickú diverzitu trávnatých ekosystémov. Požiadajte žiakov, aby vymenovali
názvy rastlín a živočíchov, ktoré poznajú ako obyvateľov lúčnych spoločenstiev.
Prečo sú prirodzené lúčne spoločenstvá bohatšie na druhy ako umelé trávnaté porasty
(poľné monokultúry)?
•
Kto/čo ohrozuje biodiverzitu trávnatých ekosystémov? Využite informácie uvedené
v tabuľke „Ľudské aktivity a biodiverzita trávnatých porastov” na nasledujúcej strane.
•
Aký je význam biodiverzity lúk pre prírodu a pre človeka?
Spíšte odpovede na otázky na tabuľu. Zorganizujte brainstorming nazvaný „Čo môžeme
urobiť pre ochranu biodiverzity lúk a pasienkov?” Opierajte sa o text v dolnej časti strany 54.
Doplňujúce aktivity
•
•
Urobte nasledovné úlohy:
– Skúmajte miestne ohrozené/vzácne druhy rastlín a živočíchov žijúce na lúkach.
– Urobte zoznam liečivých rastlín rastúcich v regióne.
– Skúmajte prípady priamych alebo nepriamych škôd spôsobených na trávnatých
spoločenstvách. Možné zdroje informácií zahŕňajú články v miestnej tlači, články
napísané odborníkmi (ekológovia, botanici, atď.), novinármi a miestnymi občanmi.
Pripravte „zelenú“ nástenku s výsledkami.
Život na lúke
53
4
Biodiverzita
Pasienky
Nadmerné intenzívne využívanie poškodzuje, znehodnocuje pasienky. Zaberajúc
približne dvakrát väčšiu plochu, ako je celková plocha ornej pôdy vo svete, živia pasienky
a lúky 1,32 miliónov hláv dobytka a 1,72 miliónov oviec a kôz. Nadmerné využívanie
pasienkov vedie k zvyšovaniu počtu dobytka chovaného v umelých podmienkach, ktorý
naopak aktivizuje ďalšie využívanie ornej pôdy v globálnom meradle.
Zdroj: L.R.Brown et al., State of the Planet, 1998
Ľudské aktivity a biodiverzita trávnatých porastov
Ľudské aktivity
Stepi
Horské
lúky
Mokré
lúky
Intenzívne poľnohospodárstvo
◆
●
■
Používanie pesticídov
◆
●
●
Nevyužívaná pôda
◆
■
●
Strata mozaikovitých prvkov
▲
●
●
Zalesňovanie
▲
■
●
Kultivácia pôdy
▲
●
●
Poľnohospodárske aktivity
■
●
●
Rekreácia a turistika
●
●
●
Výstavba objektov
●
●
●
Urbanizácia
■
●
●
Sucho a kontrolované zavlažovanie
●
●
■
Legenda:
● zanedbateľný vplyv
■ malý dopad
▲ stredný dopad
◆ významný vplyv
Ochrana trávnatých biotopov
Nasledovné zásady a opatrenia môžu pomôcť zachovať trávnaté biotopy:
• Predchádzať rizikám vzniku požiarov, intenzívnemu paseniu, masovému zberu rastlín
a ďalším aktivitám, ktoré majú vysoký dopad na prostredie.
• Vyhýbať sa používaniu chemikálií (hnojív, pesticídov, atď.).
• Zachovať a obnoviť prvky zabezpečujúce mozaikovitú štruktúru trávnatých
ekosystémov (medze, pásy lesa, malé jazierka a pod.).
• Podporovať rozvoj extenzívneho (ekologického, organického) poľnohospodárstva.
Zdroj: „Conservation of Natural Habitats...“ BirdLife International, 2002
54
Život na lúke
Čo môžete urobiť vy?
Prípadová štúdia 1: Vypaľovanie
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Keď sa prechádzate v okolí svojho bydliska zistíte, že
poľnohospodári pracujúci na poli vypaľujú plochy strnísk, alebo
dokonca lúk, v blízkosti lesa. Čo urobíte?
• Zastavíte sa a vysvetlíte im, že spaľovanie trávy a strnísk má
nepriaznivý dopad na kvalitu pôdy a môže spôsobiť požiar
na susedných lúkach a v lese.
• Zavoláte políciu a požiarnikov.
• Zavoláte starostu.
• Nahnevá vás ich necitlivý prístup, ale neurobíte nič.
• Niečo iné (vysvetlite).
Prípadová štúdia 2: Bylinky
Stretnete zberača byliniek, ktorý zbiera liečivé rastliny (napr. rumanček, ktorého stonky, kvety
a listy sa využívajú vo farmaceutickom priemysle). Muž, ktorého stretnete, aby si ušetril čas, trhá
celé rastliny aj s koreňmi. Čo môžete urobiť?
• Vysvetlíte mu, že táto metóda poškodzuje trvalé rastliny.
• Opýtate sa ho, či si myslí, že aj nasledujúci rok bude môcť zbierať tieto rastliny na tom
istom mieste.
• Zavoláte políciu, alebo starostu najbližšieho mesta.
• Napíšete článok do miestnych novín o bezpečnom zbere bylín.
• Posťažujete sa svojej rodine a priateľom, nahneváte sa nad ich necitlivým správaním sa, ale
nepodniknete nič.
• Niečo iné (vysvetlite).
Prípadová štúdia 3: Pesticídy
Vidíte vášho suseda používať silný pesticíd na zemiakovom poli, proti pásavke zemiakovej. Pole
je umiestnené v blízkosti prírodnej lúky s úľmi. Čo by ste robili?
• Vysvetlíte mu, že táto metóda nezničí iba pásavky, ale
ohrozuje aj všetok ostatný hmyz a iné živočíchy v okolí.
• Pripomeniete mu, že znečisťuje pôdu, čo môže ovplyvniť
kvalitu poľnohospodárskej produkcie a ľudské zdravie.
• Navrhnete mu vyskúšať inú metódu ochrany proti škodcom.
• Napíšete článok do miestnych novín popisujúci alternatívne
techniky boja proti škodcom.
• Neurobíte nič.
• Niečo iné (vysvetlite).
Prípadová štúdia 4: Poľnohospodárska pôda
Dôsledkom procesu reštitúcie poľnohospodárskej pôdy dostanete pozemok – 5 hektárov
horskej lúky. Čo budete robiť ďalej?
• Predáte tento pozemok.
• Pooriete lúku a premeníte ju na ornú pôdu.
• Použijete ju na produkciu sena a/alebo tu umiestnite aj nejaké úle.
• Postavíte si malú rekreačnú chatu a využijete pozemok na rekreáciu.
• Nepokúsite sa o nič a vyčkáte, kým nastanú lepšie časy.
• Niečo iné (vysvetlite).
Život na lúke
55
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Dôležité faktory
(pre expertov na ekosystémy)
A. Porovnajte environmentálne faktory na obidvoch
študovaných plochách – na prírodnej lúke a na
poľnohospodárskej pôde – a vyplňte nasledujúcu tabuľku.
Č.
Ekologické faktory
1.
Svetlo/teplo
2.
Pohyb vzduchu (vietor)
3.
Vlhkosť
4.
Obsah živín
5.
Dostupnosť pre bývanie
6.
Iné
Prírodná lúka
Poľnohospodárska pôda
B. Zoberte do úvahy úlohy, ktoré zohrávajú ekologické faktory pri formovaní a udržiavaní
biodiverzity trávnatých ekosystémov.
Diverzita lúčnych rastlín
(pre expertov na flóru)
A. Skúmajte diverzitu rastlín a vyplňte nasledovnú tabuľku.
Č.
Rastlinné druhy
Priemerný počet druhov
Presný alebo približný
počet jedincov
Priemerný počet druhov
na m2
Postup:
•
Určte rastliny pomocou určovacieho kľúča. Ak nedokážete určiť druh, zapíšte len, či je to tráva, ker alebo strom
(ale popíšte jej znaky kvôli možnosti neskoršieho dourčenia),
•
Zaznačte skúmané plochy do topografických máp.
•
Fotografujte niektoré komunity a niektoré charakteristické rastliny.
B. Určte existenciu vegetačných poschodí v trávnom ekosystéme.
C. Ak ste už robili podobné štúdie v inom ekosystéme, porovnajte si výsledky.
56
Život na lúke
Diverzita lúčnych
živočíchov
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
(pre expertov na faunu)
A. Skúmajte biodiverzitu živočíchov a vyplňte nasledovnú tabuľku.
Č.
Druh živočícha
Priemerný počet druhov
Presný alebo približný
počet jedincov
Priemerný počet na m2
Postup:
•
Použite kľúč na určovanie živočíchov v prírode. Ak máte problémy s určením druhu živočícha, zapíšte len
jednoducho jeho prítomnosť (ale popíšte jej znaky kvôli možnosti neskoršieho dourčenia).
•
Označte skúmané plochy do topografickej mapy.
•
Odfotografujte niektoré zvieratá.
B. Určujte zvieratá na základe ich hlasových prejavov. Nahrajte si niektoré hlasy, napr. hmyzu,
vtákov a skúste neskôr určiť tieto druhy.
C. Hľadajte stopy cicavcov. Zapíšte si počet druhov cicavcov, ktoré ste dokázali určiť podľa ich
stôp. Nakreslite si obrysy ich stôp v životnej veľkosti – toto vám pomôže pri ich určovaní.
D. Ak ste už robili takéto prieskumy v iných ekosystémoch, porovnajte si výsledky.
Život na lúke
57
5
Biodiverzita
Sme sami vo veľkom meste?
Autori: Anna Talik, Honorata Waszkiewicz, Tatyana Miteva
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Živočíchy a rastliny žijú všade, aj vo veľkých mestách
• Úvodná aktivita – 2 vyučovacie hodiny
• Aktivity vonku – 2-4 vyučovacie hodiny
• Záverečné aktivity – 2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
• Trieda
• 4 lokality – park, ulica s hustou premávkou, obytné sídlisko
a obytná budova
Pomôcky na písanie a kreslenie, topografická mapa sídla,
ďalekohľad, magnetofón, fotoaparát, príručky na určovanie rastlín
a živočíchov, pinzety, posuvné meradlo, pracovné listy, samolepiaca
páska, krabica z kartónu
Prírodopis, biológia, chémia
• Objaviť biologickú diverzitu veľkého mesta a uvedomiť si
význam jej ochrany
• Pochopiť zložité a dynamické vzťahy medzi biodiverzitou
a stavom životného prostredia
• Naučiť sa zhodnotiť životné prostredie a jeho biodiverzitu
Prednášky, diskusie, pozorovanie, výskum v teréne, brainstorming,
asociatívne hry
Úvod
Ľudské spoločnosti vo veľkej miere potlačili prírodu, ktorá kedysi existovala na miestach, kde
dnes stoja mestá. Hoci veľa rastlín a živočíchov zmizlo alebo boli nútené sa premiestniť do
iného prostredia (ak mali kam), niektoré organizmy sa predsa dokázali prispôsobiť zmeneným
podmienkam a naučili sa spolunažívaniu s človekom. Tieto organizmy prejavili pozoruhodnú
vynaliezavosť vo vyhľadávacích stratégiách úkrytov, vody a potravy.
Aktivity
Uhádnite mestský druh
Zorganizujte so žiakmi hru „Kto som ja?“
1
2
3
4
Na list papiera napíšte meno zvieraťa, alebo rastliny, ktorá sa nachádza v mestskom
prostredí.
Požiadajte dobrovoľníka, aby sa postavil pred triedu a umiestnil list na svoj chrbát.
Zadajte dobrovoľníkovi úlohu klásť triede otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno, alebo nie
a nech uhádne meno zvieraťa alebo rastliny na základe týchto odpovedí.
Opakujte hru, kým to žiakov baví.
Aktivita vonku
1
2
58
Pripravte triedu na nasledujúce aktivity v teréne. Uveďte terénnu aktivitu a pracovné listy
na stranách 61, 62, 63.
Rozdeľte triedu na menšie skupiny nasledovne:
•
•
•
Expertov na urbanistiku;
Expertov na biodiverzitu;
Expertov na biodiverzitu v dome
Sme sami vo veľkom meste?
3
Popíšte žiakom postup práce, dajte im pracovné listy, materiál, nástroje a literatúru, ktorú
môžu využiť pri riešení úlohy (manuály a určovacie kľúče).
4
Zorganizujte terénne exkurzie do štyroch uvedených lokalít v meste – do mestského parku,
na ulicu s hustou premávkou, na obytné sídlisko a do obytného domu (pozorovanie
v obytnom dome môžu byť zadané ako domáca úloha vo forme kladenia otázok
susedom). Je vhodné urobiť cvičenie v teréne v rozličných obdobiach roka. Využite
rovnakú metódu v každej lokalite, opierajte sa pritom o podkladové materiály o:
• Stave životného prostredia v meste na strane 61;
• Stave mestskej biodiverzity na strane 62;
• Biodiverzite vo vašich domovoch na strane 63.
5
Biodiverzita
Záverečná aktivita
1
2
Požiadajte pracovné tímy, aby predstavili výsledky svojich výskumov.
Urobte všeobecný záver o stave mestskej biodiverzity, jej závislosti na kvalite životného
prostredia a ľudských aktivitách.
Zorganizujte diskusiu, brainstorming alebo prácu v malých skupinách na nasledovné témy:
•
•
•
•
•
3
Ktoré ďalšie živočíchy, alebo rastliny možno ešte vidieť v ľudských sídlach?
Použite ďalšie informácie dané v texte o synantropných rastlinách na strane 60.
Ktoré faktory ovplyvňujú mestskú biodiverzitu?
Kto/čo ohrozuje rastliny a živočíchy v meste?
Ako môže biodiverzita v mestách vplývať (pozitívne alebo negatívne) na ľudí?
Poukážte na text o mestskej zeleni. Skúste sa zamerať na čo najkomplexnejší pohľad
(napr. environmentálne, estetické, citové, morálne).
Je možné vytvoriť trvalo udržateľné sídla
budúcnosti obývané iba ľuďmi?
Sformulujte morálny kódex pre mestského občana tak,
že ukončíte nasledovné vety:
• Ľudia sa delia o mesto s…
• Rastliny a živočíchy majú právo na…
• Bez iných živých organizmov…
• Budúce generácie majú právo na…
• Aby sme žili v harmónii a porozumení s…
Doplňujúce aktivity
•
•
•
•
Nájdite a skúmajte prípady, v ktorých miestna biodiverzita bola nejakým spôsobom
poškodená. Využite pritom články v tlači, obráťte sa na odborníkov, zamestnancov
samospráv a miestnych občanov.
Skúmajte „konflikty záujmov“ vyplývajúce zo spolužitia medzi ľuďmi a mestskými rastlinami,
či živočíchmi, ako napr. rastliny a stromy spôsobujúce alergie, túlavé psi a mačky, komáre,
šváby a kliešte. Zadajte žiakom nazbierať údaje pre možné riešenia týchto problémov vo
vašej komunite, alebo niekde inde. Sú nejaké negatívne dôsledky vyplývajúce z týchto
metód? Je možné navrhnúť ďalšie riešenia?
Navrhnite námety/projekty pre trvaloudržateľnú, predvídavú, komunitou podporovanú
obnovu a zvyšovanie mestskej biodiverzity.
Použite výsledky získané počas výskumu v teréne a myšlienky prebraté z návrhov uvedených
na „zelenej“ nástenke v škole.
Sme sami vo veľkom meste?
59
5
Biodiverzita
Synantropné rastliny
Rastliny, ktoré sa neboja spoločnosti človeka sa vždy objavujú v blízkosti jeho domov,
alebo iných miest pozmenených ľudskou činnosťou. Kvôli tomu ich nazývame
synantropnými (z gréckeho slova syn = s, a antropos = človek). Členovia tejto
synantropnej skupiny zahŕňajú veľa domácich druhov, ktoré si našli vhodný habitat nielen
na poliach a v krovinách, ale aj v blízkosti ľudských sídiel. Synantropné rastliny sú
schopné zabrať akúkoľvek časť pôdy, aj tú najmenšiu. Od letísk a železničných staníc sa
šíria cez ulice a námestia, ktoré sú v blízkosti. „Cestujú“ pozdĺž železnice a po brehoch
riek, usadia sa v priekopách, okolo plotov, na skládkach odpadu, v záhradách a parkoch.
Takéto miesta sú obyčajne bohaté na organické zlúčeniny, najmä na dusíkaté látky
a skoro ich začne využívať celý rad druhov, ktoré vyžadujú vysoký obsah týchto látok vo
svojom prostredí.
Spolu s ekonomickým rozvojom, s objavovaním nových krajín, rozvojom vodných ciest
a využívaním výhod v pozemnej doprave sa môžu vyskytnúť aj zmeny v spektre
primárnej vegetácie. Mnohé druhy prirodzenej flóry a dokonca celé spoločenstvá zanikli
v dôsledku vyhubenia vplyvom človeka. Nové druhy sa tlačia na svoje miesto, útočia
z rozličných smerov. Využívajú všetky formy transportu, prisajú sa na topánky turistov,
pritisnú sa na cestovné batohy a do nich a prichytávajú sa na šatstvo. Spolu s človekom
prekonávajú nekonečné oceány. Dokonca sú schopné vniknúť do balíkov s citrusovými
plodmi, prichytávajú sa na nohách vtákov, dostávajú sa medzi osivo, ovocie a olejoviny,
medzi štetiny ošípaných a do ovčej vlny a na kmene dreva.
Mestská zeleň
Špinavý mrak zložený z prachových častíc, ktoré dráždia očnú sliznicu, zabraňujúci
vertikálnemu pohybu vzduchu sa dostáva vysoko (80-90 metrov) nad veľké mestá, najmä
počas horúcich letných dní.
Kalkulácia naznačuje, že normálne denné priemerné množstvo prachu na km2 je 7,6 ton,
ale v mestách je táto hodnota oveľa vyššia. Existujúce technické riešenia a metódy
používané na čistenie vzduchu sú akosi neúčinné. Toto je práve bod, kde mestská zeleň
získava na svojom význame. Pomáha nám produkciou kyslíka, zvyšovaním vlhkosti
vzduchu, fixáciou prachových častí na listoch a absorbciou škodlivých plynov, ktoré sú
potom rozkladané na organické zlúčeniny potrebné pre ľudskú populáciu.
Jediný 10-ročný strom (buk, alebo topoľ) produkuje množstvo kyslíka potrebné pre
jedného človeka. Avšak aj vegetácia hynie, keď sa prach a emisie vyskytujú vo vysokých
koncentráciách. Citlivosť na znečistenie vzduchu sa mení a preto sa hodí na zhodnotenie
stavu životného prostredia v mestách. Takéto rastliny, ktoré sa využívajú na jej
stanovenie, sa nazývajú bioindikátory. Napríklad epifytické lišajníky, rastúce na stromoch
sú neobyčajne citlivé na koncentrácie oxidu siričitého vo vzduchu a preto nám môžu
veľa povedať o kvalite vzduchu v danej oblasti.
60
Sme sami vo veľkom meste?
Stav životného
prostredia v meste
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
(pre expertov na urbanistiku)
A. Prach
1. Pripravte si vzorky na testovanie prašnosti vo vzduchu.
Nastrihajte rovnako veľké kúsky priesvitnej lepiacej pásky
a pripevnite ich vodorovne na palice alebo prišpendlite ich
tak, aby lepiacou stranou smerovali nahor. Rozmiestnite ich na rozličné miesta v skúmanej
oblasti. Každá vzorka musí byť označená.
2. Ponechajte vzorkovnice voľne v priestore po dobu jednej až dvoch hodín. Potom uzatvorte
vzorky tak, že ich prekryjete čistými, rovnako veľkými kúskami lepiacej pásky, aby neboli
počas prevozu poškodené. Pozbierajte ich do krabice.
3. Umiestnite pásky na podložné sklíčko mikroskopu lepivou stranou obrátenou nahor.
Spočítajte počet prachových častíc viditeľných cez mikroskop.
4. Pohnite sklíčkom tak, aby ste mali v zornom poli inú časť vzorkovacej pásky a zopakujte
proces. Zapíšte si výsledky do nasledovnej tabuľky:
Č.
Študovaná plocha
Počet prachových častíc
Vzorka 1
1.
Mestský park
2.
Ulica s hustou premávkou
3.
Obytné sídlisko – verejná plocha,
alebo súkromný pozemok
4.
Obytná budova –
trieda alebo obývačka
Vzorka 2
Vzorka 3
5. Porovnajte získané výsledky a vysvetlite výsledné odchýlky.
B. Hlučnosť
1. Nájdite zdroje znečistenia hlukom v skúmanej oblasti.
2. Spočítajte počet zdrojov za periódu 10 minút a určte ich typ.
3. Vyhodnoťte stupeň znečistenia hlukom/hlučnosť ako nízku, strednú alebo vysokú.
Zaznamenajte výsledky do nižšie uvedenej tabuľky:
Č.
Študovaná plocha
Zdroje hluku
typ
1.
Mestský park
2.
Ulica s vysokou premávkou
3.
Obytné sídlisko
4.
Obytná budova
počet
Hlučnosť
(nízka, stredná, vysoká)
5. Pripravte si krátky záver založený na štúdiu prachu a hluku vo vašom meste/obci. Oznámte
svoje zistenia v priebehu záverečnej aktivity.
Sme sami vo veľkom meste?
61
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
Stav biodiverzity
v meste
(pre expertov na biodiverzitu)
A. prieskum v meste
1. Skúmajte biodiverzitu na troch rozličných miestach vo vašej
komunite. Pozorujte miesta priamo a stanovte, v akom
rozsahu je ktorý druh ohrozovaný v mestských podmienkach,
a aký veľký je jeho vplyv na životné prostredie. Vyplňte
nasledujúcu tabuľku:
Živočíchy a rastliny
vážne
stredné
nízke
Vplyv druhu na
životné prostredie
vážne
...
stredné
Mestský park
Ohrozenie
vyhynutím
nízke
Druh
Počet
Skúmaná plocha
...
...
...
...
Ulica s hustou
...
dopravou
...
...
...
...
Obytné sídlisko
...
– verejné
...
priestranstvo
...
pred blokmi
...
...
2. Hľadajte zranené, alebo mŕtve zvieratá alebo rastliny, odlomené konáre, zlomené stromy,
alebo spálené miesta. Fotografujte špecifické príklady, dokumentujte ich.
B. V susedstve
1. Urobte prieskum u vašich susedov o počte živočíšnych druhov (nielen domácich zvieratiek)
v ich domoch, prípadne v blízkom okolí. Snažte sa získať reprezentatívnu vzorku, t.j. opýtajte
sa čo najviac susedov na ich skúsenosti.
62
Sme sami vo veľkom meste?
Biodiverzita v dome
Biodiverzita
Príklady
a úlohy
A. Ktoré druhy živočíchov ste videli vo vašom dome,
alebo v jeho okolí? V akom množstve?
Kde ich možno nájsť najčastejšie?
Živočíchy
Približný počet/
frekvencia výskytu
Kde sa nachádzajú?
B. Aké opatrenia používate proti nechceným živočíchom objavujúcim sa vo vašej domácnosti?
• Preventívne zamedzenie/obmedzenie ich vstupu;
• Mechanické zabíjanie;
• Chemické látky pre priamu likvidáciu;
• Chemické repelenty;
• Biologických nepriateľov (domáce mačky, alebo iné zvieratá).
C. Vyhodnotenie
1. Porovnajte získané výsledky. Ako by ste mohli hodnotiť biologickú diverzitu vo vašom meste
– ako nedostatočnú, pomerne dobrú, dobrú alebo veľmi dobrú? Zopakujte váš výskum
v inom ročnom období.
2. Pripravte krátky záver založený na vašom výskume biodiverzity vo vašej obci/meste.
Prezentujte vaše výsledky v priebehu záverečnej aktivity.
Sme sami vo veľkom meste?
63
Urbanizácia
Hluk
Ohrozenia a tlaky
Odpady
Chemické látky
Urbanizácia
Naša komunita – kedysi a dnes
67
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Rovnováha
Hluk
Hluk
72
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Hluk
Odpady
Odpady 77
Manažment odpadov
84
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Znečistenie a odpady
Chemické látky
Chemikálie okolo nás 94
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Život s toxínmi
Príklady a úlohy
Na ceste človeka 71
Znižovanie znečistenia hlukom 75
Rôzne hladiny zvuku 76
Výroba papiera v Egypte 82
Dnešné typy odpadov 83
Princípy boja proti odpadom 91
Organický odpad – dar prírode 93
Bežné výrobky, ktoré obsahujú veľmi nebezpečné látky
97
1
Urbanizácia
Naša komunita – kedysi a dnes
Autori: Atanaska Margaritova, Elena Usheva, Kliment Mindjov
Preklad: Marián Labaj
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Činnosti človeka ovplyvňujú urbanistické prostredie
4 samostatné lekcie v triede, exkurzia v rozsahu 2-3 vyučovacích hodín
Ľubovoľné
Trieda, miestna časť mesta/obce
Fotografie, obrázky, videokazeta „Zelený balíček”,
pracovný list 1 a 2
Prírodopis, geografia, výtvarná výchova
• Preskúmať a posúdiť, aké zmeny sa dejú v komunite
• Navrhnúť, ako zlepšiť podmienky života v komunite
Diskusia, brainstorming, skupinová práca, video prezentácia
Úvod
Dobré miesto pre život je také, kde je dostatok potravy a vody, čistý vzduch a bezpečný útulok.
Navyše neprítomnosť nepriateľov, divých zvierat a živelných pohrôm vytvárajú ideálne podmienky
pre vybudovanie si vlastného domova. Takto uvažovali naši predkovia pri osídľovaní nových
území. Z niekoľkých domov sa postupne vytvorila dedina, z dediny vyrástlo mesto a z miest sa
vytvorili veľkomestá. V súčasnosti viac než dve tretiny všetkých európanov žije v mestách.
Mesto pripomína ekosystém, charakteristický vlastnými prvkami, štruktúrou, dynamickými
procesmi a metabolizmom. Podobne ako napríklad vzduch a pôda sú v lese ovplyvňované
rastlinami a živočíchmi, aj zmeny v urbanizovanom prostredí majú pôvod v aktivitách
jednotlivých prvkov, ktoré tu pôsobia. Hustota osídlenia, mobilita a životný štýl priamo
ovplyvňujú nároky na priestor a spotrebu zdrojov.
Naša komunita – kedysi a dnes
67
1
Urbanizácia
Koncentrácia ľudí a aktivít v obmedzenom priestore vytvárajú veľký
tlak na miestne prírodné prostredie. Žiadne mesto sa svojou
pôsobnosťou neobmedzuje len na územie vymedzené
vlastnými hranicami. Energia, voda a ostatné zdroje sú
privádzané do urbanistických systémov, aby podporili
prebiehajúce procesy alebo vlastnú spotrebu.
Vysoká koncentrácia ľudí a aktivít vedú k tomu, že mestá
patria medzi významných činiteľov v riešení otázok lokálnych,
regionálnych a globálnych environmentálnych výziev. Na
druhej strane je tu jedinečná príležitosť na efektívne využitie
energie a prírodných zdrojov. Mnoho environmentálnych
problémov preto môže byť úspešne riešených práve v mestách.
Viac informácií získate z časti „Urbanizované miesta súčasnosti”.
Aktivity
Naša komunita kedysi a dnes
1
2
3
Požiadajte žiakov, aby sa opýtali svojich rodičov a príbuzných na staré fotografie svojej
komunity a priniesli ich do triedy.
Začnite rozhovor tým, že sa spýtate žiakov, ako dlho žijú vo svojej komunite.
Zorganizujte diskusiu podľa nasledovných otázok:
•
•
•
•
•
Zistili ste niektoré zmeny v prostredí vašej komunity – nové stavby,
obnovené budovy, nová výsadba zelene?
Čo dokumentujú staré fotografie? Opíšte zmeny, ktoré ste si všimli.
Páčia sa vám zmeny, ktoré sa tu udiali? Ktoré zo zmien prispeli k rozvoju a ktoré
prekážajú možnostiam rekreačných aktivít a hrám?
Nachádzajú sa tu zmeny, ktoré sa vám nepáčia? Prečo?
Čo môže byť urobené pre to, aby sa predišlo chybám pri ďalšom rozvoji komunity
v budúcnosti? Akým spôsobom môžeme zachovať jej dobrý vzhľad?
Brainstorming „Miesto pre hry“
1
Rozdeľte triedu do skupín a nechajte každú prostredníctvom brainstormingu navrhovať
riešenie otázky: „Kde sa môžeme venovať rekreačným aktivitám v našej komunite?“
Požiadajte každú skupinu, aby analyzovala a zaznamenala na papier výhody a nevýhody
jednotlivých identifikovaných lokalít.
2
Zaznamenajte výsledky ich práce a diskutujte podľa nasledovných otázok:
•
•
•
Sú identifikované lokality vhodné na rekreačné aktivity? Ak nie, prečo?
Kto využíva toto miesto a kto ovplyvňuje funkčné využitie tohto miesta?
Čo možno urobiť v prospech zlepšenia ich využitia na rekreačné účely?
Reklamný agent
Variant I (vek: 10-12 rokov)
1
2
3
68
Rozdeľte účastníkov do troch skupín.
Jedna skupina by mala pozorovať prírodnú oblasť. Ďalšia skupina by mala pozorovať
urbanizovanú lokalitu.
Obe skupiny by mali spropagovať svoje miesto ako zaujímavú turistickú oblasť.
Naša komunita – kedysi a dnes
4
Požiadajte tretiu skupinu, aby posúdila prezentované reklamy a rozhodla, ktorá z nich je
presvedčivejšia. Pri hodnotení nech si všímajú presvedčovacie argumenty a vyjadrovacie
prostriedky. Ktoré z týchto dvoch miest je pôsobivejšie? Prečo?
1
Urbanizácia
Variant II (vek: 13-14 rokov)
1
Požiadajte žiakov, aby pouvažovali o svojom obľúbenom mieste v ich meste alebo
v regióne. Nechajte ich vyplniť tabuľku s dvoma charakteristikami v kolónkach:
• prírodné prvky (rastliny, živočíchy, voda, zvuky, vône, skaly);
• človekom vytvorené prvky (závody, obchody, umelecké diela, historické a moderné
stavby, parky, rekreačné zariadenia, poľnohospodárstvo, sochy, cesty, autá, hluk).
2
3
4
Spýtajte sa ich, čo by chceli zmeniť v tomto prostredí? Ktoré z týchto zmien by dokázali
urobiť samy alebo s pomocou iných ľudí?
Každý žiak by sa mal rozhodnúť, ako by spropagoval prednosti svojho obľúbeného miesta.
Po prezentácii „reklamnej kampane“ sumarizujte navrhované odporúčania na zlepšenie.
Na ceste človeka (aktivita je vhodná pre
komunity nachádzajúce sa pri rieke)
1
2
Zorganizujte exkurziu k miestu, kde rieka
preteká mestom.
3
Zorganizujte vychádzku popri rieke (choďte cez
niekoľko komunít). V komunitách pozorujte
brehy rieky a vodu. Požiadajte žiakov, aby si
robili počas vychádzky záznamy k otázkam:
• Aké podniky sa tu nachádzajú a ako
prispievajú k znečisteniu vody?
• Aký odpad vyhadzujú ľudia z domácnosti na breh a vypúšťajú do vody?
• Aké sa tu vyskytujú rastliny, živočíchy a pod.?
4
Zastavte sa na vhodnom mieste a porozprávajte sa:
5
6
Po návrate do miestnosti požiadajte žiakov vyplniť dotazník na strane 69.
Nájdite na mape miesto, kde rieka pramení.
Koľkými obcami alebo mestami rieka preteká?
•
•
•
Ako sa menila kvalita vody v priebehu vašej vychádzky cez jednotlivé komunity?
Pozorovali ste rozdiel v čistote rieky pred a za urbanizovanou oblasťou?
Je rieka znečistená najmä vplyvom aktivít človeka?
Rozdeľte triedu do troch skupín a rozdeľte im úlohy:
•
•
•
Skupina 1: Nakresliť všetko, čo pozorovali počas vychádzky.
Skupina 2: Navrhnúť aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu čistoty rieky.
Skupina 3: Identifikovať okruh osôb a inštitúcií, ktoré môžu pomôcť.
Equilibrium – rovnováha
Ukážte žiakom videoklip „Rovnováha” videokazety. Pozhovárajte sa o hlavnej myšlienke deja.
Požiadajte žiakov, aby napísali v náväznosti na to krátku esej, v ktorej vyjadria vlastné dojmy
a názory.
Naša komunita – kedysi a dnes
69
1
Urbanizácia
Doplňujúce aktivity
•
•
•
•
•
•
•
Požiadajte žiakov, aby sa opýtali rodičov, ako sa ich komunita zmenila počas posledných
rokov.
Zorganizujte spoločenskú akciu venovanú vašej komunite. Pozvite miestnych obyvateľov
a predstaviteľov komunity.
Pred stretnutím pripravte výstavu s fotografiami a obrázkami, ktoré ste zozbierali alebo
nakreslili.
Stručne opíšte výsledky svojich pozorovaní a diskusií. Opíšte, čo nové ste sa dozvedeli od
svojich rodičov.
Požiadajte niekoho zo starších ľudí, aby opísal svoje spomienky spojené so životom
v komunite.
Prečítajte pred hosťami niektoré z najlepších esejí, inšpirovaných videom.
Pozhovárajte sa s miestnymi predstaviteľmi o svojej vízii o komunite v budúcnosti.
Vypracujte spoločne plán aktivít. Zapojte aj zástupcov miestnych médií.
Urbanizované miesta súčasnosti
V strednej a východnej Európe možno
pozorovať v urbanistickom rozvoji dva
typické extrémy. Na jednej strane sú tu
veľké urbanistické aglomerácie s vysokou
koncentráciou populácie,
podnikateľských aktivít, priemyslom
a nakoniec aj s environmentálnymi
problémami. Na druhej strane sú tu
periférne, menej rozvinuté
poľnohospodárske regióny,
pozostávajúce z malých osád a dedín
s klesajúcim počtom obyvateľov
a upadajúcim priemyslom.
Pre zlepšenie infraštruktúry miest
a životného prostredia sa
odporúčajú nasledovné opatrenia:
• reštrukturalizácia priemyslu
a obnova existujúcich
priemyselných zón v mestách
s cieľom uplatniť tu progresívne
technológie výroby a zvýšiť
hodnotu a zlepšiť vzhľad týchto zón;
• reštrukturalizácia a obnova obytných komplexov, zvýšenie kvality fondu panelovej
výstavby s cieľom zlepšiť ich izolačné vlastnosti, funkčnosť a estetickú hodnotu;
• zlepšiť sieť verejnej dopravy a dostupnosť verejných služieb;
• chrániť verejné zelené plochy prostredníctvom legislatívy, plánmi rozvoja a údržby
siete zelených plôch v meste a predmestí;
• chrániť a propagovať kultúrne a historické pamiatky;
• pokračovať v pozastavených stavebných prácach na kultúrnych, výchovnovzdelávacích a zdravotných zariadeniach v mestách.
70
Naša komunita – kedysi a dnes
Na ceste človeka
Často pozorujeme stopy zvierat. Teraz sa pozrieme na otlačky, ktoré zanechal človek. Prezrite si
príklady, ktoré poškodzujú rieku a sledujte, aké ďalšie príklady môžete nájsť vo vašej komunite.
Popíšte ich*.
Stavby:
most
nové budovy
Priemysel:
rastliny
farma ošípaných
Urbanizácia
Príklady
a úlohy
píla
Doprava:
garáž
čerpacia stanica
Cestovný ruch:
hotel
reštaurácia
Iné:
* Sú len rieky znečisťované aktivitami človeka?
Naša komunita – kedysi a dnes
71
1
Hluk
Hluk
Autori: Maria Pirgova, Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Ľudia sú neustále vystavení rozličým druhom hluku, z ktorých
niektoré môžu byť zdraviu nebezpečné.
2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, vonku
Flip chart, videokazeta „Zelený balíček”
Fyzika, biológia
• Uvedomiť si všadeprítomnosť hluku
• Osvojiť si vedomosti o rôznych typoch a úrovniach hluku
• Uvedomiť si zdroje hluku a potrebu jeho zníženia
Prednáška, diskusia, exkurzia vonku, brainstorming, video
prezentácia
Úvod
Schopnosť počuť zvuky je životnou funkciou potrebnou na prežitie a komunikovanie medzi
ľuďmi. Nie všetky zvuky sú však želateľné.
Neželané zvuky, pre ktoré sa bežne používa výraz hluk, vznikajú pri ľudských aktivitách ako
doprava, priemysel a práce v domácnosti.
Najčastejším vplyvom hluku je podráždenie. Tento pocit je výsledkom nielen narušenia
komunikovania a spánku ľudí, ale aj nejasne definovaného pocitu rušenia a ovplyvňovania
hlukom počas rôznych aktivít a počas odpočinku.
72
Hluk
1
Hluk
Rušenie spánku
Rušenie spánku je pravdepodobne najčastejším dôsledkom hluku v prostredí a vo všeobecnosti
znižuje kvalitu spánku. Na zabezpečenie nerušeného spánku by jednorazová udalosť
spôsobujúca hluk (prejazd automobilu alebo prelet lietadla) nemala presiahnuť hladinu 55 dB.
Prekážka v komunikácii
Miera, do akej hluk predstavuje prekážku reči alebo hudbe, závisí od hladiny hluku vo vzťahu
k zvukovej hladine, akou sa prenáša želaná informácia. Zvyšujúca sa hladina hluku núti
hovoriaceho zvyšovať hlas, respektíve priblížiť sa k poslucháčovi na menšiu vzdialenosť. Hluk,
ktorý prekračuje hladinu približne 35 dB, ruší hovorovú komunikáciu. Bežná komunikácia sa
stáva nemožnou počínajúc hlukom nad 70 dB.
Psychofyziologické účinky
Najbežnejším dôsledkom hluku na človeka je psychologický stres, a pri vyšších hladinách hluku,
kardiovaskulárne reakcie. Výskumníci pozorovali a zdokumentovali negatívne vplyvy hluku aj na
duševné zdravie, výkonnosť a produktivitu. Možno dospieť k záveru, že vystavenie sa hluku
v prostredí spôsobuje stres, pretože vedie k merateľným zmenám krvného tlaku a činnosti srdca.
Vplyvy hluku na voľne žijúce organizmy neboli doposiaľ podrobne preskúmané.
Aktivity
Úvod
1
Položte nasledujúce otázky:
•
•
•
•
2
3
4
Môžeme počuť zvuk okolo nás?
Prečo niekedy zvuky opisujeme ako „hudbu pre ucho“
a niekedy ako „ohlušujúci hluk“?
Čo definujeme ako „zvuk“ a čo kvalifikujeme ako
„hluk“? (Zvuk je forma energie cestujúca vo vlnách.
Hluk môžeme definovať ako nechcený, vyrušujúci
alebo bolestivý zvuk, ktorý sťažuje počutie, ruší
koncentráciu a znižuje schopnosť človeka počas
činnosti, alebo spôsobuje stres alebo choroby.)
Ktoré zvuky alebo hluky ťa/vás desia?
Ukážte žiakom videoklip „Hluk” a požiadajte ich, aby zhrnuli odkaz filmu do jednej vety.
Najlepšie odpovede napíšte na tabuľu.
Zosumarizujte informácie získané z úvodu a z kapitoly „Hluk“ na CD-ROM.
Rozdajte list „Rôzne hladiny hluku“ a pokúste sa vytvoriť/zostaviť jasnejšiu myšlienku
o rôznych úrovniach hluku zapríčinených rozličnými zdrojmi okolo nás. Vysvetlite, že
intenzita hluku sa meria v decibeloch. Okrem toho, zvuky majú frekvenciu (na rovnakej
úrovni intenzity, zvuky s vyššou frekvenciou sú nepríjemnejšie ako tie s nižšou frekvenciou).
Intenzita zvuku okolo 75 dB môže byť nebezpečná pre ľudský sluch. Sluchová
neschopnosť je registrovaná v prípadoch neustáleho vystavenia nad 85 dB. Hluk nad
120 dB je bolestivý a zvuky prekračujúce 180 dB môžu byť smrteľné.
Vonkajšie aktivity
1
2
3
Hluk
Choďte na rušné križovatky alebo iné rušné miesto v meste/dedine. Všimnite si charakter
rozličných zvukov a špecifickú atmosféru miesta.
Vyberte sa na prechádzku do prírody (tichý park alebo miesto mimo mesta/dediny,
najlepšie les).
Požiadajte študentov, aby si zavreli oči a sústredili sa na to, čo počujú. Mohli by
komentovať harmóniu zvukov.
73
1
Hluk
Čo robiť
1
Po návrate do triedy začnite brainstormingový program:
2
3
Vysvetlite, že počet ľudí trpiacich hlukom je príliš vysoký. Použite príklady „Hluk v Európe“
a na CD-ROM.
4
Požiadajte žiakov, aby navrhli spôsoby zníženia hluku. Pomôžte im informáciami v texte
„Znižovanie znečistenia hlukom“. Odpovede napíšte na tabuľu.
• Aké sú hlavné zdroje hluku? (doprava, železnice, priemyselná činnosť a niektoré
činnosti spojené s oddychom, diskotéky, motorové športy, atď.)
• Napíšte odpovede na tabuľu.
• Kde vo vašom meste/dedine sú najhlučnejšie miesta a prečo sú hlučné? Odpovede
napíšte na tabuľu.
Zdôraznite, že hluk je často podceňovaný ako ekologický problém. Jednou z príčin je fakt,
že ľudské ucho je schopné samo sa adaptovať rozličným úrovniam hluku. Avšak táto
schopnosť postupne vedie k hluchote a nedostatku vnímavosti k veľkému spektru zvukov.
Doplňujúce aktivity
Požiadajte triedu, aby vyjadrili ich dojmy z miest s rozličným hlukom.
• Žiaci s divadelným talentom môžu hrať zvukové obrazy pred triedou prostredníctvom
mimiky, pantomimy, atď.;
• Študenti s literárnym talentom môžu opísať svoje dojmy;
• Umelci môžu namaľovať hluky a zvuky, ktoré počujú;
• Hudobne nadaní študenti môžu napísať piesne.
Zorganizujte verejnú besedu, na ktorej žiaci môžu ukázať ich interpretácie. Pozvite rodičov,
predstavených z miestneho zastupiteľstva a novinárov na diskusiu na predmet a presvedčte sa
ako viete rozvinúť akčný plán.
Hluk v Európe
Hluk zostáva vážnym environmentálnym problémom. Odhaduje sa, že:
• Okolo 450 miliónov ľudí v Európe (65% populácie) je vystavených vysokým
úrovniam hluku (55 dB za 24 hodín), čo spôsobuje podráždenie a rušenie.
• Okolo 113 miliónov ľudí (17%) je vystavených úrovniam hluku v prostredí
presahujúcim 65 dB, čo je úroveň, pri ktorej sú pozorovateľné vážne dôsledky hluku.
• Okolo 10 miliónov ľudí je vystavených neakceptovateľným úrovniam hluku (75 dB za
24 hodín).
Vo veľkých mestách je podiel ľudí vystavených neakceptovateľným hladinám hluku
2-3 krát vyšší, ako je celoštátny priemer. Všeobecne sa prijíma, že hluk vo vonkajšom
prostredí by nemal prekročiť hladinu 65 dB cez deň a v nových obytných oblastiach by
táto hladina nemala byť vyššia ako 55 dB.
74
Hluk
Znižovanie znečistenia hlukom
1
Technické opatrenia
•
•
•
•
•
•
•
2
•
•
•
•
•
Stanovenie limitov pre vystavenie
hlukovým hladinám;
Zavedenie hlukových zón pozdĺž
dopravných ťahov a okolo letísk;
Právna špecifikácia maximálnych emisií
hluku z produktov;
Minimálne požiadavky na akustické
vlastnosti;
Kontrola hluku z rekreačných prevádzok
na miestnej úrovni formou povoľovaní;
Obmedzenie rýchlosti.
Vzdelávanie a informácie
•
•
•
•
•
Hluk
Územné plánovanie a smerovanie
výstavby;
Zníženie emisií hluku modifikovaním
zdroja hluku (vývoj nízkohlukových
produktov);
Opatrenia na zabránenie šírenia hluku
(protihlukové steny);
Opatrenia na ochranu verejnosti pred
hlukom (zdvojené alebo strojené sklá,
úpravy fasády);
Vývoj nových nízkohlukových cestných povrchov a zníženie hluku spôsobovaného
pneumatikami;
Uplatnenie nových technológií pri vývoji motorov;
Účinnejšie riadenie dopravy.
Právne opatrenia
•
3
Hluk
Príklady
a úlohy
Zlepšené monitorovanie hluku
v mestských oblastiach;
Vyšší počet kvalifikovaných expertov na
hluk;
Iniciovanie výskumu a vývoja
zameraného na problematiku hluku;
Zvyšovanie vedomia verejnosti o hluku
poskytovaním informácií;
Ovplyvňovanie správania zamerané na
obmedzovanie tvorby hluku.
75
Rôzne hladiny zvuku
Hluk
Príklady
a úlohy
pocit ticha 0-20 dB
malý šuchot 30 dB
pokoj v obytnej časti mesta medzi 2.00 až 4.00 40 dB
normálny rozhovor 50 dB
osobné auto, naštartované stojace 50 dB
osobné auto (50 km/h) 60-80 dB
nákladný automobil (50 km/h) 78-92 dB
motocykel (50 km/h) 75-100 dB
vlak (100 km/h) 100 dB
diskotéka 85-103 dB
vysokorýchlostný vlak pri rýchlosti 300 km/h 110 dB
štartujúce lietadlo 110 dB
vojenká strelba 105-120 dB
možné poškodenie sluchu 120-140 dB
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Hladiny zvuku v decibeloch (dB)
76
Hluk
1
Odpady
Odpady
Autori: Jacek Schindler, Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Odpad je niečo nepotrebné, nechcené. Už v dávnej minulosti ho
poznali, ale nebol takým problémom ako je to dnes.
3–4 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Školská trieda, mesto alebo dedina
Pomôcky uvedené pri jednotlivých aktivitách
Chémia, biológia, fyzika, ekológia, dejepis, pracovné vyučovanie,
výtvarná výchova
• Dozvedieť sa veľa nového o odpade, o jeho dejinách a terajšej
podobe
• Oboznámiť sa s rôznymi druhmi odpadov
• Preskúmať zloženie odpadu v svojej domácnosti a porozmýšľať,
ako predísť produkcii odpadu, dozvedieť sa o výrobe papiera
v minulosti a dnes a prakticky si vyskúšať výrobu papiera zo
starých novín.
Výklad, diskusia, prieskum, tvorivé dielne
Úvod
Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá už nepotrebné, nechcené. To, čo vyhadzujeme, však
môže byť potrebné pre niekoho iného. V prírode pojem odpad neexistuje. Odpadové látky
jedných organizmov sa stanú potravou pre druhé organizmy a tak sú zaradené do prírodného
kolobehu ako nevyhnutná zložka. Napríklad vtáky používajú odpad zo stromov (suché konáre
alebo listy) na vybudovanie svojich hniezd, rôzne pôdne mikroorganizmy a červy zasa
Odpady
77
1
Odpady
premieňajú listy a telá mŕtvych organizmov na dôležitý humus, ktorý sa opätovne stáva potravou
pre rastliny, organický materiál vo vode (opad zo stromov, kúsky dreva) slúži ako potrava pre
vodné organizmy a pod. Vďaka tomuto systému sa v prírode počas miliónov rokov vytvorila
dynamická rovnováha, ktorú začal intenzívne narušovať až súčasný človek.
Hory odpadov vytvorených človekom v posledných desaťročiach, uložených na skládkach, zostanú
pre ďalšie generácie obrazom našej doby. Možno sa naši potomkovia budú čudovať, ako sme
mohli tak neuveriteľne plytvať prírodnými zdrojmi a vyhadzovať využiteľné druhotné suroviny.
Najväčšie starosti pravdepodobne budú našim potomkom robiť nami uložené rádioaktívne a rôzne
nebezpečné chemické odpady na skládkach alebo na dne morí a oceánov. Ďalšie milióny ton
odpadov spaľujeme v spaľovniach odpadov a okrem toxického zaťaženia prostredia sa tým raz
a navždy taktiež zbavujeme druhotných surovín. A pritom existujú aj iné riešenia.
V dnešnej modernej spoločnosti 80% všetkého odpadu tvorí poľnohospodárstvo, priemysel,
alebo baníctvo. Zvyšných 20% pochádza z domácností. Veľká časť vecí, ktoré putujú do koša
(plasty, kovy, papier, sklo, biologický odpad) sa dajú recyklovať alebo znova použiť.
Aktivity
Čo nájdeme v koši?
1
Ak by sme mali doma odpadkový kôš plný
odpadu, ktorý by bol priemernou vzorkou
odpadu vyhodeného z domácností na
Slovensku, tento kôš by obsahoval:
• 20% papiera
• 12% skla
• 45% bioodpadu
• 7% plastov
• 4% kovov (železných aj neželezných)
• 4% textilu
• 3% dreva, gumy a kože
• 1% nebezpečného odpadu
• 4% anorganických látok
2
Urobte si 7-dňový prieskum vyprodukovaného odpadu vo vašej domácnosti. Potrebujete
na to: zápisník, pero a váhu. Do prieskumu zapojte aj ostatných členov rodiny. Do
zápisníka zaznamenávajte množstvo (váhu, prípadne počet kusov) a druh odpadu.
Odpady, ktoré sa tvoria výnimočne, je možné uviesť v kategórii „iné“ alebo môžete vytvoriť
novú kategóriu. Na zjednodušenie je možné vyhradiť pre jednotlivé druhy odpadov rôzne
nádoby a váženie vykonať raz v priebehu dňa, najlepšie večer. Do zápisníka si môžete
zaznamenávať konkrétny typ odpadu – noviny, obal od čokolády, obal z ryže a pod.
Zaznamenávajte všetky druhy vytvorených odpadov, aj tie, ktoré vyhadzujete výnimočne
(takýmto odpadom môže byť akumulátor z automobilu, žiarivka z osvetlenia, staré lieky a pod.).
3
Po skončení pozorovania sa pokúste spolu s rodičmi zodpovedať nasledujúce otázky:
•
•
•
•
•
4
78
Aké je zloženie odpadu produkovaného vašou domácnosťou?
Ktoré zložky z Vášho odpadu sa dajú vyseparovať a ktoré nie? Prevládajú
recyklovateľné alebo nerecyklovateľné zložky?
Je schopná Vaša domácnosť upraviť svoj životný štýl tak, aby sa znížila celková
produkcia odpadov a vo vytvorenom odpade sa zvýšil podiel recyklovateľných zložiek?
Ako upravíte režim domácnosti?
Ako spolupracovali rodinní príslušníci pri pozorovaní?
Sú vo Vašej obci (meste) vytvorené podmienky pre separovaný zber?
Podobný výskum si môžete urobiť aj v triede.
Odpady
1
Odpady
Výroba papiera v minulosti a dnes
1
2
Prečítajte si nasledovný text o výrobe papiera v minulosti.
Vyhľadajte si v rôznych učebniciach a knihách ako sa papier vyrába dnes. Čo všetko je
potrebné na výrobu bieleho papiera, ktorý dnes používame? (drevo zo stromov, veľa
rozličných chemikálií).
Vyrobte si vlastný recyklovaný papier
1
Pripravte si: staré noviny, vodu, múku, malú nádobu alebo väčšiu misku, mlynček na mäso
alebo mixér, metličku, kovový drôt, silonové pančuchy. Postupujte nasledovne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Rozstrihnite pančuchy na polovicu tak, aby bola každá noha zvlášť. Pomocou drôtu
vytvorte plochú obdĺžnikovú konštrukciu. Natiahnite jednu nohu pančuchy na tento
rám tak, aby sa neroztrhla. Môžete si pomôcť tak, že ostré hrany rámu omotáte
lepiacou páskou.
Uistite sa, či je pančucha navlečená tesne na rám. Na obidvoch voľných koncoch
pančúch urobte uzol.
Natrhajte noviny na malé kúsky a vložte ich do nádoby s takým množstvo vody, aby
papier dostatočne navlhol. Nechajte zmes stáť niekoľko hodín, najlepšie celú noc. Ak
papier vodu absorboval, tak vodu dolejte.
Papierovinu môžete pomlieť na mlynčeku na mäso alebo rozmixovať v mixéri. Potom
miešajte zmes metličkou, až kým nedosiahnete homogénnu kašovitú konzistenciu hmoty.
Rozpustite 3 lyžice múky v pohári vody a pridajte k pripravenej zmesi. Zmiešajte dokopy.
Túto zmes vylejte na rám obalený pančuchou a rozotrite na hrúbku 3 mm.
Nechajte vodu zo zmesi voľne odkvapkať, potom rám so zmesou dajte na slnko vyschnúť.
Počkajte, kým papier celkom nevyschne, potom ho jemne zošuchnite z pančuchy
a narovnajte.
Poznámka: Do hmoty môžete pridať aj kvety, potravinárske farbivo a pod.
Porozprávajte sa o recyklovanom papieri. Je ekologickejší ako obyčajný papier?
Recyklovaním 1 tony starého papiera sa ušetrí približne 17 dospelých stromov. Používanie
recyklovaného papiera chráni nielen stromy, ale znižuje spotrebu energie a znečistenie
prostredia.
Pozor! Ak sa na papieri oznamuje, že je 100% recyklovateľný, znamená to, že papier môže
byť na 100% recyklovaný, nie že už ide o recyklovaný papier. Na takomto papieri je
označenie „Vyrobené z recyklovaného papiera“.
3
4
Zorganizujte na škole zber papiera na recykláciu. Koľko stromov sa vám podarilo
zachrániť?
Zistite názvy obchodov vo vašom meste, kde možno kúpiť výrobky z recyklovaného
papiera a ich zoznam a ukážky výrobkov si zaveste na nástenku alebo urobte reláciu do
školského rozhlasu. Presvedčite aj ostatných, aby uprednostňovali takéto výrobky.
Doplňujúce aktivity
1. Pri prechádzke v prírode si všímajte prírodu okolo seba. Bolo v nej veľa smetí? Porozprávajte
sa s ostatnými o rôznych druhoch odpadu, ktoré ste videli a prečo ležia v prírode.
2. Zorganizujte akciu „Za čistú prírodu“ a vyzbierajte smeti vo vašom obľúbenom parku, lese,
potoku, doline a napíšte o tom do miestnych novín.
3. Pozhovárajte sa so starými rodičmi, či bolo aj v minulosti toľko odpadu v prírode. Aké druhy
opadu poznali, keď boli v našom veku a čo s ním robili? Čo z ich správania by sme si mohli
zobrať za vzor aj v dnešnej spoločnosti?
Odpady
79
1
Odpady
Dejiny odpadov
Skládky odpadu doby kamennej – Človek už v dobe kamennej vytváral rôzne
typy odpadov, ktoré voľne ukladal na miestach svojich stanovísk a prístreškov. Boli to
rôzne zvyšky jedál – najmä kosti, popol, poškodené kamenné aj drevené nástroje,
odpad kamenných štepov z výroby kamenných nástrojov a podobne. Množstvo
takéhoto odpadu bolo však v tom čase minimálne (výnimkou sú miesta, kde sa
odpad hromadil tisícky rokov, a tak jeho vrstva narástla do hrúbky niekoľkých
metrov) a aj jeho rozmiestnenie v krajine bolo veľmi riedke. Okrem toho, všetok
odpad bol z prírodných materiálov a príroda si s ním vedela bez väčších problémov
poradiť. Vďaka odpadom, vzniknutým v ranných obdobiach vývoja ľudskej
spoločnosti, môžeme v súčasnosti študovať spôsob života v minulosti.
Jedna z najstarších skládok odpadu sa našla v sídle človeka doby kamennej v Nórsku.
Obrovská hromada odpadu z kostí, črepov a popola, približne 320 m dlhá, 65 m široká
a 8,5 m vysoká. Archeologické výskumy ukázali, že skládka bola príležitostne podpálená,
pravdepodobne aby sa odstránili najhoršie pachy.
Staroveké mestá – S množstvom odpadu sa potýkali už aj obyvatelia starovekých
miest. Pre zabezpečenie čistoty v rímskych mestách bývala budovaná verejná
kanalizácia a vzniknuté tuhé odpady sa vynášali mimo územie mesta, pričom ich často
využívali poľnohospodári na vidieku.
Veľmi vysoký stupeň zneškodňovania dosiahli v starovekom Grécku a Ríme, kde
existovala forma „komunálnych služieb“ zabezpečujúcich odvážanie vzniknutých
odpadov mimo mesta. Rovnako rozvinuté bolo i nakladanie s odpadmi v Asýrii
a Babylone, kde sa časť odpadov kompostovala a spáliteľný odpad sa priebežne spaľoval
na vyhradených kopách odpadov.
Mnohé antické mestá disponovali odvodňovacím systémom, do ktorého boli odvádzané
splašky z kúpeľov a kuchýň. Pevné odpady sa deponovali v jamách na pevný odpad,
alebo sa používali ako hnojivo.
Napríklad už v minojskej kultúre (asi 3000 pred n. l. na Kréte – Grécko) existovali toalety
so splachovaním, z ktorých splašky boli odvádzané do odvodňovacieho systému.
V antickom Ríme existovala asi od roku 600 pred n. l. takzvaná Cloaca Maxima, kanál
4 metre vysoký, ktorý umožňoval aj inšpekčné plavby na člne. Povinnosť pripojiť sa na
odvodňovací systém nebola, prípoj na túto verejnú kanalizačnú sieť bol zdarma.
Z nepripojených domov vynášala každý deň súkromná služba odpady v hlinených
nádobách a predávala ich poľnohospodárom mimo mesta.
V tej dobe boli už aj verejné WC. Keď sa pri vykopávkach prvý raz narazilo na takéto
staromódne zariadenia, myslelo sa, že sú to chrámy, keďže tieto miesta potreby boli
veľmi prepychovo vybavené.
80
Odpady
1
Odpady
Dejiny odpadov pokračovanie
Páchnúci stredovek – V stredoveku sa vzniknuté odpady bezstarostne nechávali
v blízkosti miest, kde vznikli. Obyvatelia domov vyhadzovali odpad priamo pod okná do
záhrad, studní, do zrúcaných domov, kde vznikali hromady odpadkov. Ulice miest boli
často zaplnené hnijúcimi a silne zapáchajúcimi odpadkami, ktoré nikto neodnášal.
V mestách nebola vybudovaná ani kanalizácia, a preto sa všetok tekutý odpad vylieval
priamo na ulicu.
Pomery v stredovekých mestách najlepšie ilustruje nasledovný príbeh: kráľ Filip II. stál
na balkóne svojho paláca v Paríži, aby pozoroval prehliadku vojenských vozov. Pre
množstvo koní a ťažkých záprahov sa pouličné blato tak zvírilo a rozšíril sa taký
strašný smrad, že kráľ odpadol. Tento zážitok ho prinútil k spevneniu cesty pred
palácom dlaždicami.
Niet preto divu, že sa v stredovekých mestách rýchlo šírili epidémie rôznych ochorení,
najmä moru. Mor bol prenášaný potkanmi, ktoré sa živili odhodenými odpadkami
a často sa premnožili. K riešeniu vzniknutých problémov sa (okrem hlavných dažďových
stok v niektorých veľkých mestách) prikročilo až koncom 16. storočia. Odpad sa ukladal
do odpadových jám, ktoré sa po zaplnení zapálili a potom zasypali zeminou. Verejné
vodovody a kanalizačné siete sa začínajú budovať v mestách až v polovici 18. storočia.
Už v roku 1348 spozorovali v Paríži súvislosti medzi hygienickými podmienkami
a epidémiami. Následne prevzali súkromné odvozné služby transport odpadkov z mesta.
Skúšali sa aj iné metódy: v Londýne boli napríklad všetky havrany a sokoly pod
ochranou, pretože požierali odpadky.
To, že týmto spôsobom neboli problémy vyriešené, ukazuje aj úryvok z reči lorda
Tyrconnelsa, ktorú predniesol pred Londýnskym mestským parlamentom:
„Odpadky v niektorých častiach mesta môžu podnietiť cudzích návštevníkov vidieť v nás
národ, ktorý je bez jemnocitu a podobá sa horde barbarov. Žiadnemu z divokých národov by
sa nepripustilo takéto zanedbanie čistoty, pre ktoré je v uliciach Londýna toľko príkladov.“
A Johann Wolfgang von Goethe napísal v roku 1786 z Benátok:
„Len keby si svoje mesto čistejšie udržiavali. Je síce pod hrozbou trestu odpadky do kanála
sypať, dažďu však nie je zakázané splaviť do kanála všetky odpadky nakopené v rohoch
a čo je ešte horšie, upchať odtoky. Keď výdatnejšie prší, sú námestia pod vodou –
neradostné bahno. Všetko nadáva a hreší. Keď je znovu pekné počasie, nik už nemyslí na
čistotu.“
Postupujúci pokrok – Až v 19. storočí sa pristúpilo na riešenie problému a to
pod tlakom Európou sa šíriacej cholery a potom čo Robert Koch bezpochybne
dokázal súvislosť medzi cholerou a hygienickými podmienkami.
V prvej polovici 19. storočia sa postupne zaviedli opatrenia, ktoré začali riešiť problémy
s hromadením odpadov v mestách a väčších sídlach. Vzniknuté a zozbierané smeti sa
však nanešťastie voľne ukladali na kopy odpadkov, ktoré boli v bezprostrednej blízkosti
mesta. Takto uložené odpady sa stávali miestom, z ktorého sa šíril zápach a zvieratá
z neho prenášali do miest infekčné choroby.
Na vidieku boli podmienky nakladania s odpadom lepšie, pretože odpad tvorili najmä
organické zložky, ktoré sa využívali ako krmivo pre domáce zvieratá, palivo na kúrenie
alebo ako hnojivo na prihnojovanie obhospodarovanej pôdy.
V čistote držalo primát Anglicko. Toalety s vodným splachovaním a prípojom na
kanalizačnú sieť boli znovuobjavené a bol zriadený aj mestský odvoz odpadkov.
Paralely k prítomnosti – Zloženie odpadu a jeho množstvo sa drasticky
zmenilo. Už to nie sú organické odpady s ich smradom a nebezpečenstvom
epidémie cholery alebo moru. Dnes je odpad zmesou materiálov s rôznorodým
chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Súčastné odpady sú o to
zákernejšie, že ide o jemné, prakticky mnohokrát neviditeľné rozdeľovanie
škodlivých látok a jedov do nášho životného prostredia, vôd, vzduchu, pôdy a do
potravy. A uprostred tohto neviditeľného kolobehu chemických látok stojí človek.
Odpady
81
Odpady
Príklady
a úlohy
Výroba papiera v Egypte
Za jednu z prvých „priemyselných“ výrob môžeme považovať výrobu papiera v Egypte
(4 000 rokov p. n. l.). Papier sa vyrábal zo 4 až 5 metrov vysokej rastliny Cyperus papyrus
(šachor papyrusový), ktorá bola v týchto dobách rozšírená v povodí Bieleho Nílu (dolný
Egypt, Sýria, Babylónia). Neskoršie z týchto oblastí táto rastlina vymizla v dôsledku
neustálych regulácií (zvyšok porastov sa zachoval v najsevernejšej Sicílii). Z papyrusu sa
okrem papiera vyrábali rohože, koše, sandále, suché steblá sa používali ako palivo
a popol z neho ako liek. Šachor papyrusový sa stal symbolickou rastlinou Egypta a preto
sa vyskytuje na mnohých obrazoch a rytinách v najstarších egyptských pamiatkach.
Postup výroby papiera bol nasledovný: Egypťania pozdĺžne rozrezali rastlinu, vybrali z nej
dužinu a poskladali ju tesne vedľa seba do vrstiev. Na túto vrstvu položili krížom druhú
vrstvu dužín. Tieto dve vrstvy sa vlastnou šťavou vzájomne zlepili. Túto hmotu následne
zlisovali. Získali papyrus, po ktorom sa písalo nástrojom vyrobeným z vody, olejových
sadzí a arabskej gumy, vždy iba z jednej strany. Papyrus sa stáčal do trubičiek a balil do
plátna natretého smolou (ochrana pred vlhkosťou).
Známa knižnica v Alexandrii obsahovala 400 000 takýchto zvitkov. V meste Pergament
(2. stor. p. n. l.) bola založená technológia výroby „papiera“ na báze kože zvierat. Z kože
kôz, jahniat, oslov stiahli tenkú blanu, tu natreli belobou, vyhladili, vyleštili, až vznikol tzv.
pergamen. Na pergamen sa písalo zrezanou stonkou rákosia. V 8. storočí n. l.
(Samarkand, Bagdad) bol vynájdený papier textilný.
82
Odpady
Dnešné typy odpadov
Odpady
Príklady
a úlohy
Človek dnes vytvára širokú paletu odpadov, ktoré môžu mať rôzne skupenstvá, chemické
zloženie a formy. Podľa skupenstva rozlišujeme tri typy odpadov: plynné, kvapalné a tuhé odpady.
Plynné odpady – vznikajú väčšinou pri spaľovaní fosílnych palív, spaľovaní odpadov a pri
rôznych výrobných postupoch v priemysle, doprave a poľnohospodárstve. Tisíce ton plynných
odpadov sa ročne uvoľňuje do atmosféry, kde spôsobujú jej výrazné znečistenie. Neustálym
znečisťovaním atmosféry sa vytvárajú podmienky pre vznik kyslých dažďov, procesy vzniku
skleníkového efektu a rozpadu ozónovej vrstvy.
Kvapalné odpady – majú veľké zastúpenie a vytvárajú sa pri priemyselnej
i poľnohospodárskej výrobe (výroba papiera, výroba chemických zlúčenín, veľkochov
poľnohospodárskych zvierat). Vysoký podiel medzi kvapalnými odpadmi predstavujú aj
splaškové vody z kanalizácií miest a obcí, úniky zo septikov a pod. Kvapalný odpad je
problematický svojím objemom, pretože obsah odpadových látok sa pohybuje priemerne len do
15% tuhých látok, zvyšok tvorí voda. Tekuté odpady sa zneškodňujú v čistiarňach odpadových
vôd, ktoré zabezpečujú primerané vyčistenie vody a jej navrátenie do prírody. Nie všetok tekutý
odpad však skončí v čistiarni. V menej vyspelých, ale aj vo vyspelých krajinách sa dostávajú do
riek a potokov, prípadne i do podzemných vôd rôzne druhy tekutých odpadov. Takto znečistené
povrchové i podpovrchové vody spôsobujú poškodenie ekosystémov, negatívne vplývajú na
životné prostredie a môžu svojim zložením nepriaznivo ovplyvňovať zdravie človeka.
Tuhé odpady – sú svojim zložením veľmi rôznorodé a predstavujú významný
environmentálny problém. Tuhé odpady sú tiež ako predchádzajúce, produkované priemyslom,
poľnohospodárstvom ale i domácnosťami. Pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín, pri budovaní
sídiel a dopravných spojení či pri zhromažďovaní odpadov z domácností a sídiel vznikajú
objemom významné množstvá tuhých odpadov. Najproblematickejšie sú odpady z priemyselných
podnikov a odpady z domácností, pretože majú veľmi rôznorodé zloženie a obsahujú i významné
podiely nebezpečných látok poškodzujúcich životné prostredie. Najčastejším zneškodňovaním
tuhých odpadov vo vyspelých aj rozvojových krajinách je ich ukladanie na skládkach odpadov,
v menšej miere sa niektoré typy tuhých odpadov spaľujú v spaľovniach.
Nebezpečné odpady – nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami
(najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými
vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod)
a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je
alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto
kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad,
odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné. Medzi najnebezpečnejšie odpady patria rádioaktívne
odpady z jadrových elektrární a z rôznych (civilných aj vojenských) jadrových zariadení. Tieto
odpady sú nebezpečné svojimi nepriaznivými vplyvmi rádioaktívneho žiarenia na ľudské zdravie
a na zdravie všetkých živých organizmov. Bezpečné zneškodnenie a uloženie vyprodukovaného
rádioaktívneho odpadu je celosvetovým problémom a vyžaduje veľmi vysoké finančné náklady.
Odpady
83
2
Manažment odpadov
Odpady
Autori: Jacek Schindler, Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Veľká časť odpadov, ktoré putujú do koša, sa dá znova použiť alebo
vytriediť na recykláciu.
3-4 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Školská trieda, záhrada, mesto alebo dedina
Pomôcky uvedené pri jednotlivých aktivitách
Biológia, chémia, fyzika, ekológia, občianska výchova, etická
výchova, pracovné vyučovanie
Oboznámiť sa so spôsobmi manažmentu odpadov, prakticky si
vyskúšať kompostovanie, urobiť prieskum, zamyslieť sa nad
problémom, diskutovať o ňom a vniesť do svojho života opatrenia
na minimalizáciu množstva odpadov
Výklad, diskusia, prieskum, pokusy, hry, tvorivé dielne
Úvod
So všetkými vzniknutými odpadmi je nevyhnutné určitým spôsobom
naložiť a to tak, aby bol ich vplyv na životné prostredie
minimalizovaný.
V súčasnosti je vo väčšine štátov najviac rozšíreným spôsobom
likvidácie odpadov skládkovanie. Okrem skládkovania odpadov sa
využíva aj ich spaľovanie v špeciálnych spaľovniach odpadov. Menej
využívaná je fyzikálno-chemická a biologická úprava odpadov, ktorá
sa najviac týka odpadových kyselín, hydroxidov a koncentrátov
a odpadu zo spracovania ropy.
Aktivity
Kúpiť či nekúpiť?
84
1
Žiaci, i vy si v deň hrania tejto hry doneste množstvo časopisov a novín, v ktorých sú
obrázky domácností, obrázky potrieb do domácnosti, materiálov a pod., reklamy na rôzne
výrobky, potraviny.
2
Rozdeľte žiakov do skupín. V skupinách nech roztriedia obrázky do skupín podľa toho, či:
3
Ak skupiny skončili triedenie, pracujte spoločne. Jednotlivé skupiny nech sa postupne
vyjadria k týmto otázkam:
• V ktorej kategórii je ich zoznam najdlhší?
• Prečo ľudia nakupujú veci, ktoré nepotrebujú?
• Prečo je občas ťažké odolať nákupu nepotrebných vecí?
• Ktoré výrobky ste dali na zoznam nepotrebných vecí a prečo?
• Ktoré výrobky by ste zaradili do kategórie poškodzujúcich životné prostredie? (nezáleží
na tom či poškodenie vzniká pri ich výrobe, použití, či likvidácii)
• Čím sa tieto výrobky dajú nahradiť, aby životné prostredie nebolo poškodzované?
•
•
•
sú potrebné, nevyhnutné do domácnosti
istým spôsobom uspokojujú túžbu po komforte
sú nepotrebné
Manažment odpadov
4
2
Odpady
Žiaci sa v skupinách dohodnú na zozname troch vecí, o ktorých vedia, že škodia
životnému prostrediu a sú ochotní ich nekupovať. Čím ich môžu nahradiť? Zoznam týchto
vecí a dôvod ich zaradenia do zoznamu nech vyvesia na viditeľné miesto v triede. Dôležité
je si uvedomiť súvislosti medzi nakupovaním a devastáciou životného prostredia.
Príklad:
Nakupovanie drevených vyrezávaných výrobkov nie vždy
musí urobiť radosť. Ak je výrobok z dreva z tropického
dažďového pralesa, je žiadaný a ľudia ho nakupujú,
obchodníci ho budú objednávať. Dažďový prales mizne
rýchlosťou veľkosti jedného futbalového ihriska za
sekundu. Časť stromov takto vyrúbaných je použitých na
výrobu ozdobných drevených výrobkov. Jeden z nich práve
zdobí Váš stôl. Vďaka výrubu miznú druhy zvierat a rastlín,
vzrastá koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére, nastáva
globálne otepľovanie atď. Je nutné sa zamyslieť nad tým, či
stôl nemôže byť ozdobený inak.
Nie je teda jedno, čo nakupujeme, odkiaľ je tento tovar dovážaný, z akých materiálov je
vyrobený. Moc kupujúceho je veľká. Tým, že množstvo ľudí nebude kupovať určité výrobky
(napríklad francúzske, kvôli francúzskym jadrovým pokusom v Tichomorí), obchodníci ich nebudú
objednávať. A tak aj my svojou mierou môžeme prispieť k ozdraveniu životného prostredia.
Premýšľajme pri nákupoch, kupujme výrobky priateľské životnému prostrediu. Výrobky
netestované na zvieratách, ktoré patria medzi ne, sú označené bielym zajačikom v čiernom
trojuholníku, alebo anglickým „cruelty free“ – vyrobené bez krutosti.
Interview
1
Nechceme svet na jedno použitie. Jednorázové výrobky znamenajú plytvanie energiou,
časom, surovinami – plytvanie Zemou. Jeden z efektívnych spôsobov oboznamovania sa so
svojím životným prostredím je prieskum. Deti spoznávajú život nielen z novín a časopisov,
ale z priamych rozhovorov s ľuďmi. Bezprostredný rozhovor sa nedá nahradiť ničím. Ide
o vlastnú skúsenosť.
• Rozdeľte žiakov do skupín, každá skupina nech si vypracuje zoznam vecí na jedno
použitie.
• Žiaci pôjdu do obchodíkov na vybranej ulici a zistia, ktoré z vecí na jedno použitie sa
nachádzajú v regáloch. Ak objavia ďalšie, zapíšu si ich do zoznamu.
• Potom nech porozmýšľajú a doplnia ku každému jednorázovému výrobku jeho
„dvojníka“ – výrobok, obal, ktorý by sa dal využiť viackrát, ktorým by sa dal
jednorázový výrobok nahradiť.
• Nech označia inou farbou veci jednorázové, ktoré používajú aj oni. Je ich veľa? Sú
ochotní používať radšej trvalejšie výrobky?
2
Žiaci urobia prieskum u obyvateľov zvolenej ulice, prípadne u nakupujúcich v jednotlivých
obchodoch. Otázky sa môžu týkať obalových materiálov, triedenia odpadu, ekologických
produktov a pod. Napríklad:
• Vo svojom bydlisku nakupujete mlieko balené do:
- sklenenej fľaše
- viacvrstvovej krabice
- polyetylénovej fólie – vrecka
•
•
•
•
•
•
Ak by ste mali možnosť, dali by ste prednosť nákupu mlieka a smotany balených
v sklených fľašiach?
Poznáte výrobnú cenu obalov na mlieko, Pepsi-Colu a pod.
Chceli by ste, aby cena obalu bola uvedená viditeľne na obale v ktorom sa výrobok
predáva?
Hľadáte na obaloch pri nákupe značku ekologickej nezávadnosti výrobku?
Triedite doma odpad (papier, sklo, handry, hliník)?
Vyberáte si pracie prášky a čistiace prostriedky bezfosfátové?
Manažment odpadov
85
2
Odpady
3
4
•
Chodíte nakupovať:
- prevažne do plátených tašiek
- prevažne do igelitových tašiek
•
Dávate prednosť domácim produktom pred zahraničnými?
Vyhodnoťte: Počet opýtaných, ako odpovedali (v %).
Viete o firme, ktorá dodáva mlieko v sklených fľašiach? Povedzte to vedúcemu obchodu.
Urobte plagát, na ktorom zverejníte výsledky vašej ankety a opýtajte sa vedúceho obchodu,
či ho môžete vystaviť v jeho výklade.
Hra na okrúhly stôl
1
Žiaci simulujú verejnú diskusiu na otázku: „Ako môžeme vyriešiť problém s odpadmi
v našej obci“. Môžeme rozdeliť nasledovné úlohy (role):
•
•
•
•
•
•
moderátor
starosta
zástupca obchodu alebo priemyslu
odborník na odpady
ekologička
zástupkyňa občianskej iniciatívy
Počet úloh môže byť ľubovoľne redukovaný alebo rozšírený. Úlohy si žiaci vyberú alebo sa
vylosujú. Žiaci by mali obdržať kartičky s úlohami (rolami), s krátkymi údajmi o osobe,
ktorú budú hrať, niekoľko vybraných argumentov a údajov aspoň jeden týždeň dopredu,
aby sa mohli na diskusiu pripraviť.
86
2
Počas samotnej hry začne každý s krátkym referátom svojho názoru. Tak ako v skutočnej
panelovej diskusii majú následne poslucháči možnosť položiť otázky expertom, poukázať
na rozpory medzi jednotlivými výpoveďami a vyjadriť svoj názor. Moderátor musí ostať
neutrálny a viesť diskusiu vo vecnej a kľudnej polohe.
3
4
Následne môžu byť dojmy účastníkov prediskutované. Ako ste vy prežívali diskusiu? Zhoduje
sa vaše hodnotenie s dojmami účinkujúcich? Čo všetko ste z diskusie vypozorovali (vycítili)?
Doplnenie môže pozostávať aj v tom, že žiaci, ktorí neprevzali žiadnu rolu môžu diskusiu
sledovať ako novinári a následne napísať článok do novín.
Manažment odpadov
2
Odpady
Rámce niektorých úloh:
•
•
•
•
•
•
Moderátor: snaží sa o férový priebeh diskusie,
nevyjadruje žiadne stanovisko k téme, nikoho
neuprednostňuje.
Starosta: pozná situáciu v odpadovom
hospodárstve v meste, je hrdý na fungujúci
odvoz odpadov, nerobí si starosti
s budúcnosťou (miestna skládka bude plná až
za 20 rokov), sťažuje sa na nedostatok financií
v mestskom rozpočte, nie je motivovaný
k akejkoľvek zmene.
Zástupca obchodu alebo priemyslu: priznáva,
že priemyselné odpady nie sú celkom
neškodné, ale zdôrazňuje, že výstavba
nových technológii, prípadne pristúpenie na
alternatívne riešenia sú finančne veľmi
náročné (zvýšili by sa výrobné náklady,
obmedzila by sa cenová
konkurencieschopnosť, znížili by sa zisky,
bolo by nutné prepustiť časť zamestnancov).
Odborník na odpad: pozná rôzne spôsoby
likvidovania odpadu, neschvaľuje miestnu skládku (jej technológia je zastaralá) a je za
výstavbu spaľovne, k zvýšeniu miery separácie odpadov sa stavia skepticky.
Ekologička: poukazuje na krátkodobosť ponúkaných riešení, presun problémov na budúce
generácie, znečisťovanie životného prostredia (voda, vzduch, pôda, potravinový reťazec), je
zástankyňou alternatív (znovupoužívanie, separácia a recyklácia, finančné stimuly pre
obyvateľov, ktorí sa zapoja do separovaného zberu, ekologické dane na životné prostredie
zaťažujúce výrobky), uvedomuje si nedostatok financií v mestskom rozpočte.
Zástupkyňa občianskej iniciatívy: pochybuje o vhodnosti zabehaného spôsobu likvidovania
odpadu, domnieva sa, že zabránenie vzniku odpadu je jediné riešenie problému, vyzýva
občanov k redukcii množstva odpadu v domácnosti (osvetová kampaň).
Kompostovanie vo fľaši
1
Ako prebiehajú procesy pri kompostovaní? Urobte si pokus. Potrebujete: niekoľko
plastových fliaš od minerálky alebo malinovky, rôzne odpadky (papier, chlieb, ohryzok
z jablka, zápalky, alobal, sklenené črepy), mikroténové sáčky, fixku na označenie fliaš, pôdu
zo záhrady, z lesa alebo zo školského pozemku. Postupujte nasledovne:
•
•
•
•
•
2
Fľaše vypláchnite, odrežte z nich vrchnú časť a v spodnej časti urobte dierku na odtok
prebytočnej vody. Fľaše naplňte pôdou asi do polovice objemu.
Zahrabte odpadky do každej fľaše. Navlhčite pôdu tak, aby nebola blatitého
charakteru. Na fľašu napíšte dátum a typ odpadkov zahrabaných v pôde.
Fľaše zakryte mikroténovým sáčkom tak, aby mal ku „kompostu“ prístup vzduch
a odložte tak, aby na fľašu nedopadalo priame slnečné svetlo.
Pravidelne prevlhčujte obsah fľaše aby bola zem stále vlhká. Z času na čas môžete obsah
fľaše premiešať pomocou starej lyžice alebo drievka a takto zem vo fľaši prevzdušniť.
Pravidelne zaznamenávajte zmeny počas niekoľkých týždňov do pracovného listu
alebo zápisníka. Všímajte si zmenu farby objemu, konzistencie a ďalších vlastností pôdy
a uloženého odpadu.
Námety na diskusiu:
•
•
•
Čo sa stalo s obsahom fliaš po 4 a 8 týždňoch?
Ktoré odpady sa rozložili úplne, čiastočne a ktoré sa nerozložili vôbec?
Ako sa zmenil objem pôdy vo fľašiach po uplynutí dvoch mesiacov?
Manažment odpadov
87
2
3
Odpady
Možné varianty pokusu:
•
•
•
•
Rozdeľte fľaše na dve skupiny, z ktorých jednu budete pravidelne prevlhčovať, druhú
ponecháte bez polievania. Čo sa stane? Aký je význam vody pri rozkladných procesoch
v pôde?
Rozdeľte fľaše na dve skupiny, z ktorých jednu dáte na okno a druhú vložíte do tmavej
miestnosti, prípadne do skrine. Aký bude priebeh rozkladu v jednotlivých fľašiach? Aký
význam má svetlo pre priebeh rozkladných procesov v pôde?
Do fliaš nasypte pôdu zo záhrady, kompost a piesok. Pozorujte rýchlosť rozkladu
uložených odpadkov v jednotlivých vzorkách. V ktorej vzorke prebieha rozklad
najintenzívnejšie a prečo?
Rozdeľte fľaše na dve skupiny, z ktorých do jednej skupiny fliaš rovnomerne nastriekate
koncentrovaný dezinfekčný prostriedok (SAVO) a do druhej pridáte iba čistú vodu. Aký
bude výsledok rozkladu vzoriek odpadu v jednotlivých fľašiach?
Upozornenie: Savo je žieravina leptajúca pokožku a sliznicu! Pracujte v rukaviciach
a nevdychujte výpary ani aerosól! Pri práci používajte gumené rukavice a po každej
manipulácii s „kompostom“ si dôkladne poumývajte ruky! Žiaci, ktorí sú alergickí na prach
a plesne, by nemali tento pokus vykonávať, pretože pri práci je možnosť úniku spór plesní
do okolia.
Po týždni č.
Zmeny
farby
Zmeny
objemu
Zmeny
konzistencie
Iné
zmeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Doplňujúce aktivity
•
•
•
88
Skúste porozmýšľať, ktoré kroky robíte na to, aby nevznikalo také množstvo odpadov
a ktoré ďalšie by ste ešte vedeli zrealizovať? Napíšte si zoznam týchto krokov na tabuľu. Čo robíte
dobre a čo by ste mohli urobiť lepšie? Ako sa správajú Vaši rodičia? Porozprávajte sa s nimi o tom.
Pokúste sa o zníženie množstva odpadu doma či v škole a množstvo odpadu si
zaznamenávajte. Podarilo sa Vám to? O koľko odpadu by bolo menej ak by takýto malý krok
urobila aspoň polovica domácností vo vašom meste?
Porozmýšľajte, ako by ste mohli s vašimi návrhmi na zníženie množstva odpadov osloviť
ďalších ľudí vo vašom meste (môžete napríklad namaľovať plagáty alebo napísať článok do
miestnych novín, usporiadať koncert či výstavu, pripraviť si divadlo).
Manažment odpadov
2
Spôsoby nakladania s odpadom
Odpady
Skládkovanie odpadov – Väčšina
odpadov vzniknutých vo svete aj na
Slovensku sa likviduje formou skládkovania,
čiže uložením odpadu na miesto, kde by mal
byť jeho vplyv na životné prostredie
minimalizovaný. Skládkovaním je
zneškodňovaný najmä tuhý odpad.
V budúcnosti sa predpokladá, že na skládku
sa uloží len odpad, ktorý už nie je možné
inak využiť, napríklad popol zo spaľovní,
neskompostovateľný odpad.
Skládkovanie je v prevažnej miere
prevádzkované na súši, ale mnohé prímorské
štáty využívajú svetový oceán na
skládkovanie odpadov. Na odpad sú „bohaté“ najmä Atlantický a Tichý oceán, do
ktorých sa ročne uložia obrovské množstvá komunálnych i nebezpečných odpadov.
Obrovské „odpadové lode“ privážajú na otvorené more rôzne typy odpadu, ktoré sú
voľne alebo v kontajneroch vhadzované do oceánu.
Časť organického odpadu sa stane potravou pre morské vtáky a ryby, časť sa rozloží
činnosťou morských mikroorganizmov a za pomerne krátke obdobie sa stratí. Väčšina
odpadu však zostáva ležať na morskom dne, kde zostane v nerozloženom stave možno
až tisícky rokov.
Prvá skládka domového odpadu vznikla v USA v roku 1904. Bola vybudovaná tak, že
nahromadený odpad sa po čase zahrnul vrstvou zeminy, aby sa zabránilo
rozmnožovaniu hmyzu a tvorbe nepríjemného zápachu. Táto skládka však nespĺňala
podmienky pre bezpečné uloženie odpadu, pretože sa často vznietila a uložený odpad
znečisťoval okolie nielen dymom, ale pri dažďoch aj priesakovými vodami.
Spaľovanie odpadov – Spaľovanie v spaľovniach odpadov je častý spôsob likvidácie
odpadov najmä vo vyspelých krajinách. Pri spaľovaní dochádza k zmenšeniu množstva
odpadu až o 80-95%.
K výhodám spaľovania odpadov patrí fakt, že sa výrazne zmenšuje množstvo tuhého
odpadu uloženého na skládky, časť nebezpečných látok sa počas horenia odstráni
alebo zachytí v účinných filtračných zariadeniach, pri horení sa uvoľňuje teplo
využiteľné na vykurovanie alebo na výrobu elektrickej energie.
K nevýhodám spaľovania odpadov patrí skutočnosť, že v prípade nedokonalého
čistenia vznikajúcich splodín sa dostávajú nebezpečné plyny do ovzdušia
a spôsobujú znečisťovanie životného prostredia. Vybudovanie kvalitnej, životné
prostredie nezaťažujúcej spaľovne je veľmi drahé a je často dotované štátnymi
financiami z daní občanov.
Prvá spaľovňa komunálnych odpadov bola založená v meste Nottingham v Anglicku
už v roku 1874. Pracovala na princípe jednoduchého spaľovania odpadov vo veľkej
peci, pričom dostatočné horenie sa zabezpečovalo pridávaním kvalitného paliva –
uhlia. Do konca 19. storočia fungovalo v Anglicku 200 spaľovní domového odpadu.
Prvé spaľovne vyžadovali mnoho ručnej práce a často bolo problémom spáliť málo
horľavý odpad s vysokým obsahom popola.
Zavedením metódy kontinuálneho spaľovania a odstraňovania popola sa zvýšila
účinnosť a kapacita spaľovní, a preto nie je potrebné každý deň spaľovaciu pec
vychladzovať a čistiť, ako to bolo v minulom storočí. Vtedajšie spaľovne boli vlastne
len spaľovacie zariadenia bez využitia tepelnej energie získanej z horenia
a, samozrejme, bez čistenia unikajúcich spalín.
Výraznejšie zmeny pri spaľovaní odpadov sa udiali až v 30. rokoch 20. storočia, kedy
sa zaviedli nové metódy riešiace problémy s nedostatočným horením
a s odstraňovaním zvyškového popola. Začiatkom 70. rokov sa objavujú prvé pokusy
riešiť problémy so znečisťovaním životného prostredia. Spaľovne sa postupne
vybavujú technológiami, ktoré zabezpečujú zachytávanie a zneškodnenie škodlivín
unikajúcich pri spaľovaní.
Manažment odpadov
89
2
Odpady
Čas rozkladu niektorých materiálov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
papier: 2-4 týždne
banánové, pomarančové šupky: 3-5 týždňov
vlnený klobúk: 1 rok
špáradlo: 13 rokov
jednorazové plienky: 10-20 rokov (plastický okraj
tisíce rokov, závisí od charakteru procesu rozpadu
polyméru)
cínová plechovka: 100 rokov
hliníková plechovka: 500 rokov
sklenená fľaša: 500 alebo viac rokov
plastová fľaša na malinovku: tisíce rokov (závisí od charakteru procesu rozpadu
polyméru)
plastové obaly: tisíce rokov (závisí od charakteru procesu rozpadu polyméru)
Uvedený čas je len orientačný a vo veľkej miere závisí na fyzikálno – chemických
podmienkach rozkladu.
Recyklácia
Aby sa odpad mohol opäť
využiť ako druhotná
surovina, je potrebné ho
najprv vytriediť. To
znamená, že je nevyhnutné
oddeliť od seba odpady
podľa druhu materiálu –
zvlášť papier, sklo, plasty,
organický odpad od
ostatných ťažko využiteľných
odpadov. Najlepšie je triediť
priamo u seba doma,
v škole, v kancelárii i na ulici.
Separovaním odpadu potom
možno veľmi výrazne znížiť
množstvo odpadu odkladaného do zberných nádob, čo ušetrí značné finančné
prostriedky na dopravu a nakladanie s odpadom.
Priamo využiteľný je najmä organický odpad, ktorý možno doma alebo v škole
pomerne jednoducho kompostovať a využiť na prihnojovanie záhrady. Papier, sklo,
farebné kovy je možné individuálne odovzdávať do zberných surovín alebo nosiť do
zberných nádob v obci.
Veľmi dôležité je separovať odpad, ktorý obsahuje rôzne nebezpečné zlúčeniny
ohrozujúce jednotlivé zložky krajiny a zdravie človeka. Takéto odpady je potrebné
zneškodniť špeciálnym spôsobom v osobitných zariadeniach.
90
Manažment odpadov
Odpady
Príklady
a úlohy
Princípy boja proti odpadom
Princíp predchádzania vzniku odpadov
Je výhodnejšie znižovať množstvo odpadov ako zlepšovať metódy ich spracovania.
Príklad: Veľa pevných a kvapalných palív obsahuje prímesy zlúčenín síry. Bolo by
lacnejšie a vhodnejšie, keby sa z týchto palív odstránili zlúčeniny síry, než zriaďovať
čerpacie stanice, továrne a motorové vozidlá so zariadeniami na absorpciu oxidu
siričitého, ktorý vzniká v procese horenia.
Princíp — platí znečisťovateľ
Tí, ktorí produkujú odpad sú zodpovední aj za pokrytie nákladov na spracovanie
odpadov.
Príklad: Ak je v blízkosti vášho mesta alebo dediny továreň, ktorá produkuje odpad,
výdavky spojené s jeho zneškodňovaním by mala pokryť práve ona ako znečisťovateľ,
nie daňoví poplatníci.
Princíp prezieravosti
Všetky možnosti a dôsledky produkcie odpadov by sa mali dopredu predvídať.
Príklad: Toto sa môže robiť v procese projektovania a diskusie o nových projektoch
a aktivitách, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a to odhadom dopadu na životné
prostredie. Občania majú právo zúčastniť sa na verejných diskusných zhromaždeniach
a vyjadriť svoje pochybnosti.
Princíp blízkosti
Mali by sme sa snažiť produkovať tovary a služby takým spôsobom, aby čo najväčšie
množstvo odpadu bolo čo najbližšie k miestu, kde boli nerastné suroviny a energetické
zdroje vyťažené.
Príklad: Ťažba nerastných surovín z rúd a minerálov by mala prebiehať v blízkosti baní.
Potom sa vzniknutý odpad vráti na miesto ťažby. Takýto postup tiež pomôže znížiť
výdavky na prepravu do spracovateľských zariadení.
Manažment odpadov
91
Minimalizácia vzniku
a nebezpečnosti odpadov
Odpady
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne! Na jeho výrobu netreba použiť suroviny ani
energiu a ani vynakladať nemalé finančné prostriedky na jeho bezpečné zneškodnenie.
Väčšina súčasných odpadov vzniká nedokonalosťou výrobných procesov a spôsobu predaja
a spotreby výrobkov. Súčasný rozmáhajúci sa spôsob konzumného života a nové metódy predaja
formou supermarketov a samoobsluhy vyžadujú od výrobcov baliť výrobky do často nadbytočných
obalov, aby ich bolo možné prevážať na veľké vzdialenosti a uložiť do štandardizovaných regálov.
Zároveň vzhľad a veľkosť obalu, v ktorom je výrobok zabalený, výrazne vplýva na rozhodovanie
zákazníka pri nákupoch. Výrobky sú preto balené do pútavých jednorazových obalov, ktoré sa po
použití väčšinou vyhodia do komunálneho odpadu ako nepotrebné.
V bohatom svete sa ako rútiaca lavína rozširujú nové spôsoby rýchleho stravovania, tzv. fast
food, kde sa používa obrovské množstvo jednorazových riadov a pohárov končiacich
v spaľovniach a na skládkach.
Mnoho odpadov je vytvorených úplne zbytočne a ich likvidácia je nákladná a ekologicky riziková.
Ako môžeme prispieť k znižovaniu množstva odpadov? Spomeňme si aspoň niekoľko možností:
Čo môže urobiť každý z nás?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
92
Premýšľajte už pri nákupoch o tom, koľko odpadu kúpenými vecami vytvoríte.
Uprednostňujte výrobky trvácne, s dlhou životnosťou, z recyklovaných materiálov, bez
toxických látok.
Odolávajte pokušeniu kupovať veci, ktoré reálne nepotrebujete. Zdroj vlastného
uspokojenia hľadajte v sebe, v rodine, priateľských vzťahoch a nie vo výrobkoch
a nakupovaní.
Nekupujte nadmerne a zbytočne balený tovar. Uvedomte si, že obal je súčasťou ceny
výrobku ktorú zaplatíte.
Pri balenom tovare uvažujte o charaktere obalu – to znamená, či je z recyklovateľného
materiálu (nedajte sa pomýliť rôznymi závadzajúcimi „ekoznačkami“).
Na nákupy noste vlastnú trvácnu tašku a nevyužívajte „bezplatne“ dávané tašky a vrecúška.
Využívajte bezobalový predaj (predaj olejov, saponátov do vlastných prinesených obalov).
Nekupujte jednorázové výrobky (plienky, žiletky) a výrobky s krátkou životnosťou.
Minimalizujte spotrebu výrobkov z kategórie nebezpečných odpadov (napr. jednorázových batérií
– monočlánkov). Skoro ku všetkým takýmto výrobkom existuje ekologicky prijateľná alternatíva.
Pri nákupoch uprednostňujte miestne produkty (podpora miestnej ekonomiky, miestnej
zamestnanosti, nižšie prepravné náklady atď.).
Opätovne používajte výrobky (opravujte, prešívajte, zapožičiavajte, darujte, vymieňajte).
U nápojov uprednostňujte vratné obaly a vyhýbajte sa jednorázovým (hlavne hliníkovým
plechovkám a viacvrstvovým obalom).
Používajte recyklovateľné náplne, tonery a pásky do tlačiarní.
Manažment odpadov
Odpady
Príklady
a úlohy
Organický odpad – dar prírode
Organický odpad tvorí skoro polovicu váhy aj objemu všetkého komunálneho odpadu.
Vyhodením bioodpadu do odpadkového koša prispievame k tvorbe skládkových plynov a tvorbe
nebezpečných skládkových priesakových vôd na skládkach a tiež sa zbytočne ochudobňujeme
o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo pre poľnohospodárske aj okrasné rastliny.
Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností je kompostovanie. Pri
kompostovaní sa bioodpad vplyvom organizmov prirodzene rozloží, zmieša sa s pôdou
a vznikne kvalitné prírodné hnojivo pre pestovanie rastlín.
V podstate je možné kompostovať všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené
a napadnuté chorobami. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov (dusíkaté, uhlíkaté,
minerálne suroviny), ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať) a dobre premiešať.
Na kompostovanie nemožno pridať žiadne chemikálie, staré lieky, papier, prach z vysávania,
mäso, kosti ani mliečne výrobky.
Medzi najpoužívanejšie spôsoby patrí kompostovanie v kope (hrobli). Stačí materiál vhodne
upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Je používaný hlavne tam, kde je väčšie množstvo
materiálu a dostatok priestoru.
Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Tie môžu byť z rôznych materiálov (drevo,
plast, pletivo, kov, betón, kameň). Výhodné je pritom používať odpadové materiály, ku ktorým sa
vieme dostať bez toho, aby sme za ne museli platiť vysoké ceny (napr. vyradené europalety).
Kompostovisko by sa malo postaviť na suchom a tienistom mieste, okolo 1-1,5 metrov široké a také
dlhé, ako je potrebné. Po odstránení povrchovej vrstvy pôdy (okolo 20 centimetrov), by sa mala
zem pod kompostom pokryť rašelinou. Na tejto podložke, ktorá bude zadržiavať látky produkované
kompostom, sa môže ukladať kompostovací materiál v 20 centimetrových vrstvách, pričom každá
vrstva by sa mala zmiešavať s pôdou. Keď pyramída dosiahne výšku 1-1,5 metra, pokryje sa
10 centimetrovou vrstvou pôdy. Na vrchu sa vykope žliabok, ktorý by sa mal niekoľko krát naplniť
vodou, aby si kompost zachoval vlhkosť potrebnú na stály rozklad prírodného materiálu.
Kompost by sa mal prehadzovať niekoľko krát do roka, ale nie častejšie ako raz za dva mesiace.
Po zmiešaní vrchnej a spodnej vrstvy sa stanú strednou vrstvou. Po poslednom prehadzovaní
kompostu na jeseň by sa mal kompost pokryť vrstvou listov, aby bol chránený pred mrazom.
Humus bude hotový v nasledujúcom roku.
Dozretý kompost je homogénna zmes. Toto hnojivo má rýchlejšie účinky ako prírodný humus
a rastliny ho ľahšie vstrebávajú. Používa sa na jar alebo na jeseň v množstve 20-40 kilogramov
na štvorcový meter rastlín. Správnu polohu kompostoviska treba dopredu dobre premyslieť aby
ste počas priebehu rozkladu nemuseli kompost prenášať.
Manažment odpadov
93
1
Chemické
látky
Chemikálie okolo nás
Autor: Kliment Mindjov, Richard Medal
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Náš súčasný životný štýl by bol bez niektorých chemikálií
nemysliteľný, ale ich výroba a použitie musia byť sprevádzané
sústavnou starostlivosťou a zodpovednosťou voči životnému
prostrediu a ľudskému zdraviu
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Materiál
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”, rôzne prenosné zariadenia
na baterky
Predmety
Chémia, prírodopis, zemepis, občianska výchova, etická výchova,
výtvarná výchova
Ciele
Metódy
• Skúmať rôzne spôsoby, akými chemikálie ovplyvňujú životné
prostredie a ľudské zdravie
• Naučiť sa skladovať a bezpečne zaobchádzať s chemickými
výrobkami v domácnosti
Prednáška, diskusia, brainstorming, video prezentácia
Úvod
Vedci popísali viac než 10 miliónov chemických zlúčenín (prírodných alebo umelých). Okolo
100 000 z nich sa vyrába komerčne, a 200-300 nových sa dostane každý rok na trh.
Odhady ukazujú, že súčasná produkcia chemikálií na svete je okolo 400 mil. ton. Európa je jednou
z najväčších oblastí s výrobou chemikálií na svete – podieľa sa 38% na celosvetovom obrate.
94
Chemikálie okolo nás
1
Chemické
látky
Slovenská republika eviduje v štátom vedenej databáze chemických látok (InChem) vyše 7 000
položiek, v databáze toxických chemických látok (InChemTox) vyše 700 položiek.
Systematické hodnotenie chemických látok pritom potvrdzuje, že približne 70% všetkých
chemických látok je nebezpečných pre ľudské zdravie (sú karcinogénne, zvyšujú citlivosť,
dráždenie) aj pre životné prostredie.
Chemikálie sú predmetom obáv. Významný počet z nich sa dostane do miliónov
spotrebiteľských a iných výrobkov, a odtiaľ do životného prostredia.
Mnohé chemikálie sú priamo vypúšťané do životného prostredia alebo vyhodené po použití.
Toxické výrobky môžeme nájsť vo vzduchu, vode, pôde, biosfére a v potravinách, ktoré jeme.
Aktivity
Čo vieme?
1
2
Uveď informácie o chemikáliách, ktoré ľudia dnes používajú, odvolávajúc sa na text
v úvode a sekciu o chemikáliách na CD-ROM.
3
Použi informácie z CD-ROM: uveď pár čísiel a údajov, aby bol obrázok kompletnejší.
Vyslov otázku, či je súčasný život mysliteľný bez chemikálií, príp. bez ktorých. Vysvetli
triede, že okrem nesporných výhod, veľa chemikálií má tiež podstatné nevýhody – ich
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.
Začni brainstorming: vymenuj typy chemických látok, ktoré sa najčastejšie používajú
v priemyselných výrobkoch (lieky a iné farmaceutiká, prídavné látky v potravinách:
konzervačné látky, emulgátory, farbivá, ochucovadlá; kozmetika, plasty, mydlo, saponáty,
umelé hnojivá, pesticídy, syntetické vlákna, syntetická guma, farby, atď.). Odpovede
a príklady napíš na tabuľu.
Batérie: klady a zápory
1
Požiadaj žiakov, aby si priniesli do školy rôzne
prenosné zariadenia (rádiá, elektronické hry,
CD-prehrávač, baterky, atď.).
2
„Zahrej“ triedu nasledovnými otázkami:
•
•
Koľko je hodín? Máš mechanické hodinky alebo
na batérie? Koľko je ktorých?
Z akého zdroja berú všetky prenosné prístroje
energiu?
3
Vysvetli, že batérie sú bežne používané ako zdroje energie a môžu byť nebezpečné pre
ľudské zdravie a životné prostredie. Kým sa používajú, nepredstavujú problém, ale keď sa
vyminú a zahodia, stávajú sa nebezpečnými. Niektoré batérie obsahujú toxické kovy, ktoré
môžu poškodiť ľudské zdravie aj v najmenších koncentráciách, napr. kadmium, olovo, ortuť
a iné. Keď batérie vyhodíme, ich kovový obal začne hrdzavieť, pričom sa do prostredia
uvoľňujú ťažké kovy. Voda, ktorá presakuje cez pôdu keď prší, môže brať so sebou tieto kovy
do riek a jazier alebo do spodných vôd používaných v našich domácnostiach. Jeden
z najnebezpečnejších kovov – ortuť – sa môže dostať do ľudského tela priamo cez vodu
alebo nepriamo, naakumulovaním v zvieratách alebo rastlinách, ktoré konzumujeme ako
potravu.
4
5
6
Opýtaj sa žiakov, čo ich rodičia robia so starými auto-batériami. Ktoré časti batérie sú
škodlivé pre životné prostredie (kyselina, olovo, plasty)?
Pozri sa na niektoré batérie, čo študenti priniesli a urob brainstorming: „Kde používame
batérie v každodennom živote?“ Napíš všetky odpovede na tabuľu alebo plagát.
Vysvetli, kedy sa batérie stávajú nebezpečnými. Občania by si mali byť vedomí, že
najbežnejšie produkty obsahujú veľmi nebezpečné látky.
Chemikálie okolo nás
95
1
7
Chemické
látky
Urob brainstorming – čo môžu žiaci robiť, aby vyriešili problém škodlivých batérií. Zapíš
odpovede na tabuľu alebo plagát. Odpovede môžu byť napr.:
a) Používať batérie, ktoré sa môžu opakovane nabíjať. Tak sa použije menej batérií
a menej sa ich vyhodí.
b) Zbierať všetky staré batérie (napr. do krabice) a potom ich priniesť odborníkom, ktorí
s nimi ďalej bezpečne naložia (zberný dvor, odpadová spoločnosť a pod.).
Napíš na tabuľu alebo na plagát adresu, kde je možné tieto nebezpečné odpady vo vašej
obci odovzdať a čo sa s nimi po ich odovzdaní robí. Vysvetli triede, že ak možnosť
odovzdania nebezpečných odpadov v mieste ich bydliska neexistuje, oni sami by mohli
zorganizovať iniciatívu na zber a skladovanie nebezpečných batérií – najlepšie v spolupráci
s vedením obce.
Chemikálie doma
Predstav rôzne chemické výrobky používané v domácnosti každý deň. Upozorni žiakov na fakt,
že na etikete je väčšinou napísané, aké látky výrobok obsahuje (v prípade potravín sa musí
uvádzať zloženie výrobku povinne). Uveď príklady.
Variant 1
Použi interaktívnu sekciu z CD-ROM
„Chemikálie v domácnosti“ ako úvod
k diskusii. Premýšľajte, ktoré nebezpečné
chemikálie by sa dali skladovať na zvláštnych
miestach spolu so starými batériami. Zameraj
sa na nasledovné otázky:
• Ktoré chemikálie sú najbežnejšie?
• Akým spôsobom sú chemikálie
nebezpečné pre ľudské zdravie
a životné prostredie?
• Aké preventívne opatrenia sa dajú robiť?
Variant 2
1
2
Premietni video „Život s toxínmi”.
3
Polož nasledovné otázky na stimulovanie triednej diskusie:
Požiadaj žiakov, aby diskutovali o troch častiach videa v správnom poradí:
•
•
•
•
•
•
chemikálie v garáži;
chemikálie používané v kozmetike; a
chemikálie používané doma (vrátane chemikálií, používaných pri výrobe potravín a pri
varení).
Ktoré chemikálie sú najbežnejšie?
Akým spôsobom sú chemikálie nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie?
Aké preventívne opatrenia sa dajú robiť?
Doplňujúce aktivity
1. Zorganizujte stretnutie s členmi Mestskej (Obecnej) rady alebo zástupcami úradu životného
prostredia.
2. Povedzte im o vašej iniciatíve zbierať staré batérie a požiadajte ich, aby určili zvláštne
miesto v rámci regiónu, kde sa budú skladovať a kam a ako sa budú odvážať do miesta
konečnej likvidácie.
3. Napíšte o iniciatíve tlačovú správu a zvolajte tlačovú konferenciu, na ktorej požiadate novinárov
o prezentáciu vašej aktivity v médiách. Skúste tiež urobiť rozhovor do miestneho rádia.
96
Chemikálie okolo nás
Bežné výrobky, ktoré obsahujú
veľmi nebezpečné látky
Niektoré plasty obsahujú
orgánochlórové zlúčeniny
a organické rozpúšťadlá.
Väčšina pesticídov
obsahuje orgánochlorín
a orgánofostátové zlúčeniny.
Niektoré lieky obsahujú
organické rozpúšťadlá a reziduá,
ako aj stopy ťažkých kovov.
Veľa farieb obsahuje ťažké
kovy, farbivá, rozpúšťadlá
a organické reziduá.
Batérie obsahujú
ťažké kovy.
Benzín a iné ropné produkty
obsahujú ropu, fenoly a iné
organické zlúčeniny, ťažké kovy,
čpavok a kyseliny.
Veľa kovových výrobkov
obsahuje ťažké kovy,
farbiace laky, oleje a fenoly.
Koža môže obsahovať
ťažké kovy.
Niektoré látky obsahujú
ťažké kovy.
Chemické
látky
Príklady
a úlohy
Aj niektoré potraviny obsahujú pomerne nebezpečné chemické látky – najmä pre malé deti (napr. kyselina
benzoová, chlór a jeho soli, formaldehyd, glutamany).
Ktoré druhy chemikálií a nebezpečných výrobkov nájdeme doma?
Číslo
Chemikália/výrobok
Chemikálie okolo nás
Na čo sa používa?
97
Energetika
Doprava
Priemysel
Aktivity ľudí
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo
Cestovný ruch
Energetika
Energia v našom živote 101
Energeticky úsporné žiarivky 106
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Komerčné formy energie
Ako šetriť teplom?
Ako šetriť elektrickou energiou
Doprava
Ľudia a automobily 109
Bicyklovanie v ústrety budúcnosti 115
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Význam dopravy, energie a životného prostredia
Ako udržať čisté ovzdušie
Pre čistejšiu dopravu
Priemysel
Ako urobiť priemysel zelenším? 117
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Ekologický audit v priemysle
Poľnohospodárstvo
Od zrna k chlebu 122
Od mlieka až po syr 127
Včely: Bzukot v aktivite 130
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Poľnohospodárstvo a evolúcia
Lesníctvo
Lesníctvo 135
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Rúbanie stromov
Recyklovanie
Cestovný ruch
Turistická invázia
139
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Víkend
Príklady a úlohy
Obnoviteľné zdroje energie 105
Porovnanie rôznych druhov žiaroviek a žiariviek 108
Matematický príklad 108
Inštrukcie pre študijné skupiny 112
Eko-automobily pre budúcnosť? 113
Úryvok z „Malého princa” od Antoine de Saint-Exupery 114
‘Pagadylo!’ 126
História syru Brie 129
Včelie produkty 134
Pri prechádzkach v lese... 138
Vidiecka turistika – o čo ide? 145
1
Energetika
Energia v našom živote
Autor: Kliment Mindjov, Andras Keri, Ivana Pilhovičová, Alena Žideková
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
V súčasnosti sa ľudia spoliehajú na zásoby energií, ktoré sa rýchlo
míňajú. Dopyt po energii rastie, pričom jej zvyšujúca sa výroba má
negatívny dopad na životné prostredie. Preto je potrebné znížiť
závislosť na fosílnych palivách a zdroje energie využívať efektívne.
3 nezávislé aktivity, trvanie každej z nich 1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Postery, videokazeta „Zelený balíček“
Fyzika, chémia, biológia, prírodopis
• Poskytnúť žiakom informácie ako hospodárne využívať
energetické zdroje a upozorniť ich na to, aký negatívny dopad
na životné prostredie má rastúca spotreba energie
• Zoznámiť žiakov s obnoviteľnými zdrojmi energie a rozvinúť
diskusiu s kritickým vyhodnotením ich výhod a nevýhod
• Vysvetliť význam ekonomického a efektívneho využívania energie
Diskusia, brainstorming, skupinová práca, hry, video prezentácia
Úvod
Energia je potrebná pri každej ľudskej činnosti. Potrebujeme ju na športovanie, fyzickú či
psychickú prácu, vyhrieva naše domy, poháňa naše autá, zásobuje stroje. Využívanie svetových
zásob energie nám prináša vysokú životnú úroveň. Sme tak závislí od využívania energie, že si
vieme ťažko predstaviť život bez nej.
Slnečná energia je prvým zdrojom energie, bez ktorej by bol moderný život nepredstaviteľný.
Energia v našom živote
101
1
Energetika
Existuje niekoľko typov zdrojov energie:
• fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn),
• jadrová energia,
• obnoviteľné zdroje energie (voda, vietor, slnko, biomasa, geotermálna energia).
Výroba energie má negatívny dopad na
životné prostredie. Spaľovaním fosílnych
palív sa do ovzdušia uvoľňuje oxid uhličitý,
dym a iné znečisťujúce látky. Povrchová
ťažba palív vedie k deštrukcii krajiny.
Atómové elektrárne sú rizikové, najväčší
problém je so spracovaním a uložením
vyhoreného jadrového paliva, ktoré je ešte
niekoľko desiatok rokov rádioaktívne.
V súčasnosti sa ľudia stále viac zamýšľajú
nad globálnymi problémami životného
prostredia, ako sú napríklad kyslé dažde
a klimatické zmeny.
Energia sa dá však získavať i menej
škodlivými procesmi a to využitím obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda,
geotermálna energia a biomasa. I keď neexistujú úplne neškodné metódy výroby energie,
v porovnaní s množstvom škodlivých látok, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia pri spaľovaní fosílnych
palív je získavanie energie z obnoviteľných zdrojov pre životné prostredie čistejšie a priaznivejšie.
Aktivity
Výroba energie a životné prostredie
1
Spýtajte sa žiakov:
Otázka: Odkiaľ „berieš“ energiu potrebnú na chôdzu, bicyklovanie, behanie?
Odpoveď: Energia vzniká „spaľovaním“ jedla v tele.
Otázka: Ktoré zdroje energie poznáš?
Odpoveď: Uhlie, ropa, zemný plyn, drevo, voda, slnko, vietor.
Otázka: Čo je pôvodcom všetkých zdrojov energie?
Odpoveď: Slnko, slnečná energia.
2
Diskutujte o tom, že dnes energia sprevádza všetky ľudské činnosti a moderný život by bol
nepredstaviteľný bez jej využívania. Celkový výrobný cyklus, od získavania energie zo
zdrojov až po jej spotrebu, väčšou či menšou mierou ovplyvňuje životné prostredie.
3
Pozrite si so žiakmi video o formách energie a diskutujte o ňom.
4
Využitím metódy brainstorming rozprávajte o negatívnych vplyvoch rozličných činností
sprevádzajúcich výrobu energie na životné prostredie:
• otvorená ťažba (mení reliéf krajiny, ohrozuje podzemné vody, ničí flóru aj faunu
krajiny),
• spaľovanie fosílnych palív (znečisťovanie ovzdušia škodlivými exhalátmi, ktoré sa
uvoľňujú pri spaľovaní),
• jadrové elektrárne (nebezpečenstvo úniku rádioaktívnych látok do ovzdušia –
Černobyľ, problémy súvisiace so skladovaním a spracovaním rádioaktívneho odpadu),
• obrovské priehrady a vodné elektrárne (vysťahovanie, strata obydlia pre mnohých ľudí,
zatopenie veľkej časti územia, lesov a ornej pôdy, negatívny dopad na rastliny
a živočíchy vyskytujúce sa v tejto oblasti).
Napíšte všetky odpovede žiakov na tabuľu a vyhodnoťte ich. Pomôckou pre žiakov môžu
byť informácie z CD-ROM – časť „Energetika“.
102
Energia v našom živote
5
Upozornite, že zníženie negatívnych dopadov výroby a spotreby energie na životné
prostredie môžeme dosiahnuť:
• využívaním obnoviteľných zdrojov energie,
• ekonomickým a efektívnym využívaním energie.
1
Energetika
Ktorý zdroj energie uprednostňujete?
Príprava
1
2
3
Týždeň pred hodinou vysvetlite žiakom, že cieľom nasledujúcej debaty je prezentovať
a diskutovať o rozličných hľadiskách využitia obnoviteľných zdrojov energie, o tom, že tieto
zdroje sú najvhodnejšie na výrobu energie vo vašej krajine.
Budete potrebovať piatich dobrovoľníkov, ktorí budú zastupovať vládu a ďalších piatich na
obhajovanie názorov „zelenej“ organizácie.
Rozdeľte triedu do štyroch skupín a poskytnite každej skupine informácie o jednom zo
štyroch obnoviteľných zdrojov energie (vietor, slnko, geotermálna energia a biomasa)
z textu o obnoviteľných zdrojoch energie.
Úlohou každej skupiny je presvedčiť občanov a predstaviteľov vlády, že je nevyhnutné
investovať do využívania príslušného obhajovaného energetického zdroja a podľa toho
nasmerovať budúcu energetickú stratégiu krajiny. Dostatočne ich motivujte, aby hľadali
ďalšie informácie a fakty, ktoré by podporili ich pozíciu v diskusii.
Úlohou zelenej organizácie je prezentovať skutočnosti na podporu náhrady fosílnych palív
obnoviteľnými zdrojmi energie. Na druhej strane úlohou vlády je prijať reálnu a stabilnú
energetickú stratégiu.
Predstaviteľom vlády a zelenej organizácie poskytnite informácie z textu o nevýhodách
obnoviteľných zdrojov energie.
4
Požiadajte každú skupinu, aby porozmýšľali o vhodných informáciách a propagačných
materiáloch (logá, obrázky, fotografie), ktoré by použili v rozhovoroch.
Diskusia
1
Usporiadajte školské lavice do kruhu. Pripomeňte
žiakom, že pravidlá vyžadujú slušné správanie počas
diskusie.
2
Určte poradie, v akom budú jednotlivé skupiny
prezentovať svoje argumenty.
3
Po prezentácii nasleduje diskusia medzi
predstaviteľmi vlády a zelenej organizácie. Otázky by
mali byť jasné a odpovede krátke a stručné.
4
Požiadajte predstaviteľov vlády a zelenej organizácie, aby hlasovali, ktorý návrh je pre
krajinu najvhodnejší. Môžete im poradiť, aby sa dohodli na najkomplexnejšom riešení,
vrátane kombinácie energetických zdrojov. V tomto prípade by mali presne určiť, v ktorej
oblasti krajiny sa má navrhnutý obnoviteľný zdroj energie využívať.
Ako šetriť energiou
1
2
Opýtajte sa žiakov, aký zdroj energie využívajú doma na vykurovanie. Urobte zoznam
rozličných druhov vykurovania.
Uskutočnite diskusiu zameranú na nasledovné
•
•
•
Aké sú výhody a nevýhody rozličných druhov vykurovania?
Aké sú náklady na vykurovanie vášho domu, triedy alebo školy?
Aké príklady plytvania energiou pri regulácii teploty v miestnosti poznáte? (napríklad:
nesprávne vetranie, radiátory zakryté záclonami, zle nastavená teplota a pod.)
Energia v našom živote
103
1
Energetika
3
Metódou brainstormingu riešte nasledujúce problémy:
•
•
Ktoré stavebné materiály zaraďujeme medzi tepelné izolanty?
(drevo, polystyrén, nobasil, vzduchová medzera a pod.)
Ktoré stavebné materiály patria medzi tepelné vodiče? (betón, tehly, sklo, cirkulujúci
vzduch)
4
Skúste odpovedať na nasledujúce otázky, diskutujte o daných problémoch:
5
6
Pozrite si spoločne 2 videoklipy: „Ako šetriť elektrikou“ a „Ako šetriť teplom“.
•
•
•
Prečo máme dvojité sklá na oknách, aká je funkcia vzduchu medzi sklami?
Prečo používame záclony?
Ako by sa mohla zlepšiť izolácia vašej triedy?
Diskutujte o hlavných myšlienkach filmov. Požiadajte žiakov, aby napísali svoje návrhy
týkajúce sa šetrenia tepla a energie v domácnosti.
Doplňujúce aktivity
•
•
•
Požiadajte žiakov, aby načrtli plán na šetrenie energiou a zlepšenie izolácie v dome napr.
s názvom „Energeticky efektívny dom“.
Diskutujte o najlepších plánoch a návrhoch.
Požiadajte žiakov, aby sa o svojich návrhoch na úsporu energie v domácnosti porozprávali
s rodičmi a zvážili ich možnú realizáciu. Urobte plagát, ktorý bude zahŕňať najlepšie
myšlienky týkajúce sa spomínanej problematiky, alebo ich publikujte v školskom časopise.
Nevýhody obnoviteľných zdrojov energie
Okrem množstva výhod, majú obnoviteľné zdroje energie tiež niektoré negatívne
dopady na životné prostredie. Hlavnou nevýhodou je, že pri stavbe elektrární, ktoré
využívajú obnoviteľné zdroje energie sú potrebné veľké územia, napr. na umiestnenie
solárnych panelov alebo veterných generátorov. Okrem toho veterné generátory sú dosť
hlučné. Budovanie prílivových elektrární môže znečisťovať morskú vodu a pod.
Aj napriek svojim negatívam je využívanie obnoviteľných zdrojov energie oveľa šetrnejšie
k životnému prostrediu a nemá taký negatívny dopad na krajinu ako využívanie
neobnoviteľných zdrojov.
104
Energia v našom živote
Obnoviteľné zdroje energie
Energetika
Príklady
a úlohy
Energia vetra je „mechanická“ energia pochádzajúca zo slnečnej energie.
Využíva sa už od stredoveku vo veterných mlynoch a na pohon
plachetníc. V súčasnosti veterné elektrárne efektívne premieňajú túto
mechanickú silu vetra na elektrickú energiu. Elektrická energia
produkovaná týmto spôsobom je o niečo drahšia, ako energia vyrobená
v teplárňach. Od roku 1980 vzrástla kapacita veterných elektrární viac ako
3000 krát, špeciálne v Severnej Amerike a východnej Európe. Veterné
elektrárne neznečisťujú ovzdušie chemikáliami, ale sú veľmi hlučné.
Umiestnenie viacerých turbín vedľa seba zvyšuje ich využitie. Väčšina
veterných generátorov sa konštruuje tak, aby mali rovnaký výkon bez
ohľadu na silu vetra. Na Slovensku je z hľadiska vhodných veterných podmienok málo vyhovujúcich
oblastí. Všeobecne sa udáva, že prijateľné podmienky na využívanie veternej energie majú v našich
zemepisných šírkach lokality, kde je priemerná rýchlosť vetra v rozmedzí od 6,5 do 15 m/s. Prvý
veterný park na Slovensku bol vybudovaný v obci Cerová v okrese Senica. Štyri turbíny postavené na
65 m vysokých stožiaroch dodávajú elektrinu vyrobenú z vetra obyvateľom Cerovej a najbližších obcí.
Slnečná energia je najvýkonnejší zdroj energie. Veľké plochy potrebné
na umiestnenie solárnych panelov a veľké výkyvy slnečného žiarenia
počas roka obmedzujú jej využívanie. Vo všeobecnosti sú dva spôsoby
využívania tejto energie. Prvý je budovanie slnečných elektrární. Princíp
ich činnosti je nasledovný: voda sa vo veľkých bojleroch zohrieva
a následne vyparuje pôsobením slnečnej energie usmerňovanej
zrkadlami a vzniknutý prúd pary je nasmerovaný do turbín, ktoré
premieňajú energiu pary na elektrickú energiu. Solárne boilery
vyžadujú veľké priestory, napr. jedna 80 megawattová solárna stanica
pozostáva z 852 boilerov, každý s priemerom 100 metrov. Druhý spôsob je používanie solárnych
panelov, ktoré priamo transformujú slnečnú energiu na elektrickú. Tieto panely neznečisťujú ovzdušie,
ale predstavujú vážny ekologický problém, pretože po uplynutí ich použiteľnosti sa stávajú odpadom.
Solárne panely majú variabilné použitie, čo ich robí vhodnými pre využívanie v domácnostiach.
Geotermálna energia je to energia zemského jadra, ktorá sa na povrch
Zeme dostáva vo forme termálnych prameňov. Môže sa využívať na
výrobu elektrickej energie v geotermálnych elektrárňach alebo na
vykurovanie bytov, skleníkov a pod. Používanie horúcej vody ako zdroja
energie však zapríčiňuje koróziu zariadenia, čo sa prejaví v cene energie.
Prvé zariadenie na Slovensku využívajúce geotermálnu energiu na
vykurovanie sídliska a nemocnice je v Galante. Geotermálnu energiu
využívajú aj viaceré kúpaliská s termálnou vodou, napr. v Bešeňovej,
Dunajskej Strede, Oraviciach, Rajci, atď.
Energia biomasy sa získava horením rastlinnej hmoty. Drevná biomasa je
čistejší a z pohľadu udržateľného spôsobu života taký zdroj energie,
ktorý nezaťažuje životné prostredie emisiami CO2. Je to spôsobené tým,
že množstvo oxidu uhličitého absorbované rastlinami počas fotosyntézy
sa rovná množstvu uvoľneného v procese spaľovania biomasy. Biomasa
sa využíva hlavne na výrobu tepla, elektriny (v moderných spaľovacích
zariadeniach) alebo ako surovina na výrobu plynných, kvapalných
(bioplyn, bionafta) a pevných palív (drevná štiepka, pelety a pod.). Na
Slovensku sa nachádza viacero kotolní na výrobu tepelnej a elektrickej
energie, v ktorých sa využíva drevný odpad, napr. v Klokočove (Základná
škola, bytovka, Obecný úrad), v Ľubochni (Národný endokrinolog. ústav,
Základná škola, Obecný úrad). V krajinách, kde produkujú veľa poľnohospodárskeho odpadu
využívajú bioplyn ako alternatívu k tradičnej elektrine. Bioplyn vzniká pri rozklade organických
látok (hnoj, exkrementy zvierat, zelené rastliny) v uzavretých nádržiach bez prístupu vzduchu a
za prítomnosti baktérií. Na Slovensku sa bioplyn využíva na druzstve v Bátke. V niektorých
krajinách sa palivá do áut vyrábajú napr. z kukurice (USA), cukru (Brazília).
Energia v našom živote
105
2
Energetika
Energeticky úsporné žiarivky
Autor: Justyna Jedrzejewska, Ivana Pilhovičová, Alena Žideková
Hlavná myšlienka
Energeticky úsporné žiarivky sú najekonomickejší a najekologickejší
spôsob osvetlenia školy a domácnosti
Doba trvania
30 minútová príprava žiakov, trvanie aktivity 1-2 vyučovacie hodiny
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Ľubovoľné
Trieda, učebňa
Kalkulačka, poster a výtvarné pomôcky
Fyzika, biológia, prírodopis
Oboznámiť žiakov s tematikou osvetlenia, najmä z hľadiska šetrenia
energiou, ukázať výhody používania úsporných žiariviek, ktoré
šetria prírodu a peniaze
Matematické príklady, diskusia, úlohy
Úvod
Používanie klasických žiaroviek je veľmi
rozšírené, pretože sú lacnejšie. Modernejšie
a energeticky úspornejšie sú však žiarivky.
Pracujú podobným spôsobom, ale sú
efektívnejšie a majú dlhšiu životnosť. Napriek
tomu sú pre vyššiu cenu a nedostatok
informácii o ich výhodách medzi
spotrebiteľmi málo používané. Bežne
používané žiarovky až 92% prijatej energie
využívajú na rozžeravenie vlákna, teda na
produkciu tepla a len 8% energie premieňajú
na svetlo. Energeticky úsporné žiarivky
spotrebujú 6-krát menej energie a svietia
8-krát dlhšie ako klasické.
Používanie energeticky úsporných žiariviek je len jedným zo spôsobov zníženia spotreby
fosílnych palív, ktoré spôsobujú najväčšie znečistenie. Veľa ľudí si však neuvedomuje ich výhody
a kupuje obyčajné žiarovky, buď zo zvyku alebo z finančných dôvodov.
Aktivity
Prieskum
106
1
Týždeň pred plánovanou vyučovacou hodinou rozdajte žiakom dotazníky o žiarovkách,
úsporných žiarivkách a ich výrobcoch. Rozdeľte triedu do dvoch skupín, pričom úlohou prvej
bude zozbierať informácie o žiarovkách a druhej skupiny informácie o žiarivkách v obchodoch.
Zároveň budú zisťovať informácie aj u rodičov, príbuzných i náhodných okoloidúcich, pričom
zistia, čo o tejto problematike vedia, ale zároveň ich vlastne týmto spôsobom aj poučia.
2
Požiadajte žiakov, aby diskutovali o výhodách a nevýhodách využitia žiaroviek a úsporných
žiariviek. Porovnajte ich odpovede na otázky typu:
• Ktoré žiarovky (žiarivky) sú najdrahšie? O koľko korún sú drahšie?
• Ktoré žiarovky (žiarivky) sú ekonomicky výhodnejšie?
• Ktoré žiarovky (žiarivky) sa najviac predávajú, ktoré majú lepšiu reklamu (atraktívne
balenie, potrebné informácie, značkových výrobcov). Je na obale informácia o ich
energetickej úspornosti?
• Používajú rodiny žiakov, známi a susedia úsporné žiarivky?
Energeticky úsporné žiarivky
3
Diskutujte na tému: Prečo sú obyčajné žiarovky viac obľúbené ako energeticky úsporné
žiarivky?
2
Energetika
Povedzte žiakom, aby dôvody, ktoré prieskumom zistili, napísali na tabuľu. Medzi dôvody
možno zaradiť: nedostatok informácií o energeticky úsporných žiarivkách, nezáujem
o otázky životného prostredia, finančné náklady.
Doplňujúce cvičenia
1
Zadajte žiakom vytvoriť reklamu na energeticky úsporné žiarivky. Rozdeľte ich do dvoch
skupín, pričom každá bude zameraná na inú cieľovú skupinu (neinformovaní, opatrní,
šetrní). Tieto reklamy môžu byť vizuálne alebo výtvarne spracované alebo hrané (plagáty,
rozhlasový „spot“, informačné letáky do obchodu, slogany, scénky a pod.).
2
Po predvedení prezentácie každej skupiny diskutujte, ktorá reklama je najefektívnejšia
a najpresvedčivejšia.
Matematické cvičenie
1
2
3
Zadajte žiakom vyriešiť matematické úlohy využitím údajov z prieskumu a pracovného listu
„Matematický príklad“.
Prehodnoťte výsledky prieskumu. Zamerajte sa na najväčšie výhody použitia úsporných
žiariviek.
Prezentujte vaše výsledky o používaní úsporných žiariviek a šetrení energiou ostatným
žiakom v triede. Pre žiakov, ktorí sa do prieskumu priamo nezapojili, pripravte reláciu do
školského rozhlasu alebo článok do školského časopisu. Samozrejme čo najzaujímavejšie,
aby ste ostatných zaujali a nie uspali.
Doplňujúce aktivity
Úlohy pre žiakov:
• Napíšte všetky svetelné zdroje, ktoré používate v domácnosti.
• Zistite, aké množstvo energie spotrebujú jednotlivé zdroje.
• Zistite úsporu energie v prípade nahradenia všetkých žiaroviek úspornými žiarivkami.
Zásady ekonomického využitia osvetlenia
•
•
•
•
•
•
•
Tam, kde je to možné nahraďte klasické žiarovky úspornými žiarivkami. Žiarivky
umiestnite tam, kde sa najdlhšie svieti, aby bola rýchlejšia návratnosť vložených peňazí.
Vyvarujte sa farebných žiaroviek, pretože spotrebujú veľa energie.
Používajte osvetľovacie telesá, ktoré dobre odrážajú svetlo (tienidlá a lustre).
Pri práci uprednostňujte priame svetlo pred stropným.
Využívajte maximum denného svetla vymaľovaním stien svetlými farbami a vhodným
usporiadaním nábytku v blízkosti okna.
Čistite okná a svietidlá od prachu. Nesprávna údržba svietidiel a hrubá vrstva prachu
na nich môže pohltiť až 50% svetla.
Vypnite svetlo vždy, keď ho nepotrebujete.
Energeticky úsporné žiarivky
107
Energetika
Príklady
a úlohy
Porovnanie rôznych
druhov žiaroviek a žiariviek
Koľko ušetríme
Značka a typ
žiarovky
žiarivky
Výrobca
Výkon
(W)
Cena
(Sk)
Udávaná
životnosť
Ako správne nahradiť obyčajnú žiarovku kompaktnou úspornou žiarivkou
Obyčajná žiarovka (príkon)
25 W
40 W
60 W
75 W
100 W
Kompaktná úsporná žiarivka –
vhodná náhrada (príkon)
7-9 W
11 W
15 W
18 W
23 W
Matematický príklad
p1 – výkon energeticky úspornej žiarivky (W)
p2 – výkon obyčajnej žiarovky (W)
t1 – životnosť energeticky úspornej žiarivky (h)
t2 – životnosť obyčajnej žiarovky (h)
t – čas merania
c1 – cena energeticky úspornej žiarivky (Sk)
c2 – cena obyčajnej žiarovky (Sk)
a – cena za 1 kWh (Sk/kWh)
S – efektívnosť energeticky úspornej žiarivky
S = 0.001 ta (p - p ) + —tt c - —tt c
2
1
2
2
1
1
Prehľad žiaroviek, ktoré u nás doma svietia najviac a oplatí sa ich vymeniť za úsporné žiarivky:
Číslo
Miestnosť
Koľko ušetríme pri výmene počas doby životnosti
Záver
Pokiaľ vymeníme __________ (doplňte počet vymenených žiaroviek)
najviac používaných žiaroviek za úsporné žiarivky, zaplatíme __________ Sk,
ale za dobu ich životnosti ušetríme __________ Sk.
108
Energeticky úsporné žiarivky
1
Doprava
Ľudia a automobily
Autor: Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Moderné dopravné prostriedky sú neodmysliteľne spojené s dobou,
v ktorej žijeme, ale využívanie automobilov je často neefektívne a
zanecháva vážne následky na životnom prostredí
3 vyučovacie hodiny, práca v teréne 2-3 hodiny
Ľubovoľné
Trieda, bezpečné miesto na pozorovanie hustej premávky
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”, počítač a prístup na internet
Zemepis, chémia, ochrana životného prostredia
• Porozumieť negatívnym vplyvom prepravy na životné prostredie
• Naučiť sa viac o možnostiach vylepšenia automobilov, aby sa
stali ohľaduplnejšie k životnému prostrediu pomocou
technických a organizačných prostriedkov
Prednáška, diskusia, terénna práca, brainstorming, video prezentácia
Úvod
Svet, ktorý dnes poznáme a životný štandard, ktorému sa tešíme, by nebol možný bez moderných
dopravných prostriedkov. Výkonný prepravný systém je zásadný pre ekonomický rozvoj. Preprava
ľudí do práce, školy a za voľnočasovými aktivitami sa stala neodmysliteľnou stránkou moderného
života. Integrácia národných trhov, všeobecný ekonomický rast a vysoké príjmy spolu prispievajú
k tomu, že sa preprava stáva najviac rastúcim odvetvím.
Hoci prínos modernej prepravy je nesporný, príde nás veľmi draho. Jeden z hlavných
problémov modernej motorizovanej dopravy je, že spotrebiteľ platí iba časť nákladov, zatiaľ čo
spoločnosť platí zvyšok – za nepriame vplyvy ako sú znečistenie vzduchu a dopravné nehody –
známe ako „externality“.
Ľudia a automobily
109
1
Doprava
O doprave sa často hovorí, že má najväčší vplyv na životné prostredie spomedzi odvetví na
vnútornom trhu. Výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry predstavuje značný náklad vo
vládnych výdavkoch. Vysoké náklady spôsobené dopravnými nehodami, hlukom, znečistením
vzduchu, rovnako ako spotrebou prírodných zdrojov, musia byť tiež zahrnuté do týchto externalít.
Žiadny prostriedok motorizovanej dopravy nie je priateľský k životnému prostrediu.
Aktivity
Preprava, energia a životné prostredie
1
2
Premietnite výchovný film „Preprava, energia a životné prostredie”, ktorý je na
videokazete.
Prediskutujte nasledovné otázky:
•
•
•
•
•
•
Prečo je svet taký odkázaný na dnešné dopravné prostriedky?
Na čo sa doprava využíva?
Aké sú rozdiely v dopravných sektoroch rôznych krajín?
Koľko nových áut sa denne vyrobí? (100.000 ks)
Môže automobilová výroba nepretržite rásť?
Aké sú vyhliadky pre verejnú (hromadnú) dopravu?
Obohaťte diskusiu o doplňujúce údaje z úvodu a z časti o doprave na CD-ROM.
3
4
Pripravte žiakov na nadchádzajúcu terénnu prácu;
Rozdeľte triedu do štyroch expertných skupín a každej skupine vysvetlite jej úlohu;
Označte ich nasledovne:
• Dopravná komisia;
• Parkovacia komisia;
• Komisia pre odpad a sanitárne opatrenia;
• Komisia životného prostredia.
Terénna práca
Rozdeľte každej skupine pracovné listy „Inštrukcie pre študijné skupiny“ a podľa nich veďte
terénnu prácu.
1
Požiadajte zástupcov skupín, aby sa podelili o výsledky ich štúdií. Dovoľte každej skupine
asi päť minút na krátky sumár a asi 2-3 minúty na odpovede na otázky ostatných skupín.
Využite environmentálne údaje a informácie získané z CD-ROM na podporu argumentácie
skupín.
2
Brainstorming: „Ako môžeme zlepšiť dopravu v našom meste?“
Píš(te) odpovede na tabuľu. Požiadajte triedu, aby zapísali výsledky svojich štúdií; doplň(te)
návrhy na zlepšenie a vytvor(te) akčný plán.
„Iba deti vedia, čo hľadajú...“
110
1
Vysvetlite triede, že doprava ovplyvňuje životné prostredie (prírodné a mestské), ako aj
ľudské zdravie. Otvorenie sa krajinám CEE a rozvoj príslušných obchodných spojení zvýšilo
dopyt po preprave tovarov i pasažierov. Cestná preprava medzi západnou a východnou
Európou by mala vzrásť približne štyrikrát a železničná doprava približne trikrát.
2
Rozdajte pracovný list „Malý princ” na strane 112. Požiadajte deti, aby okomentovali text
Saint-Exuperyho a porovnali jeho pozorovania s tým, ako sa rozličné dopravné prostriedky
využívajú po celom svete dnes.
Ľudia a automobily
3
•
•
•
4
5
1
Doprava
Začnite diskusiu položením nasledovných otázok:
Je dlhé dochádzanie vždy nevyhnutné?
Čo by sa stalo so životným prostredím, ak by každý pracoval v bezprostrednej blízkosti
svojho domova?
Čo by sa stalo, ak by namiesto prepravy jabĺk zo vzdialenejších častí krajiny začali ľudia
konzumovať jablká rastúce v blízkosti miesta, kde žijú?
Posmeľte žiakov k tomu, aby dávali ďalšie príklady neefektívnej (zbytočnej) prepravy
tovarov a pasažierov v našom regióne alebo krajine. Napíšte ich na tabuľu alebo na plagát.
Odporúčajte žiakom aby si prečítali knihu „Malý princ”. Aké ďalšie ekologické a etické
odkazy môžete nájsť v knihe? Napíšte ich na plagát.
Hľadanie eko-auta budúcnosti
1
2
Využite CD-ROM na demonštráciu nízkej výkonnosti väčšiny populárnych modelov áut
ukážkou interaktívnej demonštrácie strát energie z rôznych častí automobilu.
3
Choďte na internetovú adresu:
www.codecutters.org/multimedia/shockwave.html?fname=fahrschule a pobavte sa na
ironickom „výchovnom“ videoklipe „Áno & Nie”. Požiadajte žiakov, aby prediskutovali
vyhlásenie napísané na konci filmu: „Povedz mi, ako jazdíš a ja ti poviem, aký si blbec...“
Usporiadajte nasledovnú diskusiu: „Ako môžeme znížiť škodlivý vplyv áut na životné
prostredie?“ Pomôžte žiakom rozdaním textu „Eko-automobily pre budúcnosť?“. Poukážte
na fakt, že technické zlepšenia nebudú dostatočné na prekonanie problémov,
vyplývajúcich
z modernej dopravy. Veľa taktiež závisí od správania sa moderných vodičov, rovnako ako
ostatných, ktorí prospievajú k modernej preprave.
Doplňujúce aktivity
•
•
Požiadajte žiakov, aby sa so svojimi rodinami podelili s tým, čo sa naučili v triede a pri svojich
terénnych štúdiách.
Zorganizujte stretnutie medzi členmi triedy, zástupcami samosprávy a novinármi, aby si
medzi sebou vymenili stanoviská o tom, ako urobiť environmentálne pozitívne zmeny
s ohľadom na prepravu v rámci vášho mesta.
Ľudia a automobily
111
Inštrukcie pre študijné skupiny
Doprava
Príklady
a úlohy
Dopravná komisia by mala pozorovať 30 minút rušnú
križovatku a pokúsiť sa zodpovedať nasledovné:
• Koľko dopravných prostriedkov (áut, nákladných áut,
autobusov) prešlo okolo za posledných 30 minút?
• Koľko percent dopravných prostriedkov tvoria autá?
• Koľko z týchto áut vezie iba jedného pasažiera? Koľko
dvoch alebo viac ľudí?
Požiadajte skupinu, aby vyjadrila svoj názor na najrozumnejšie
a najefektívnejšie využívanie automobilov.
Parkovacia komisia by mala pozorovať parkovaciu situáciu
v blízkosti centra mesta a pokúsiť sa zodpovedať nasledovné:
• Kde a koľko áut parkuje?
• Prelínajú sa parkovacie miesta s pešou zónou, vytvárajú
problémy pre motoristickú dopravu alebo zasahujú do ihrísk,
parkov, atď? Požiadajte žiakov, aby uviedli niekoľko príkladov.
• Sú tam miesta, kde autá neparkujú podľa pravidiel
a predpisov?
Koľko vodičov dodržuje parkovacie pravidlá?
Komisia pre odpad a sanitárne opatrenia by mala navštíviť širšie okolie školy a preskúmať
nasledovné:
• Koľko opustených, nepojazdných áut sa nachádza v tomto
areáli?
• Aký je stav týchto áut? Aký robia vizuálny dojem?
(Urob nejaké fotografie alebo urob skeče svojich dojmov.)
• Sú nejaké miesta mimo mesta alebo dediny, kde je možné
nájsť odložené autá?
• Existuje nejaká spoločnosť zodpovedná za odstraňovanie
a/alebo opravu starých dopravných prostriedkov?
Robí tvoje mesto všetko pre to, aby riešilo problém opustených
a nepojazdných áut?
Komisia životného prostredia by mala navštíviť rušnú
križovatku, autobusovú stanicu a parkovaciu garáž, aby mohla
vyhodnotiť nasledovné:
• kvalitu vzduchu,
• úroveň hluku a
• nebezpečenstvo hroziace motoristom, cyklistom, chodcom,
cestujúcim hromadnej dopravy.
Požiadajte skupinu, aby zaznamenala svoje pozorovania.
112
Ľudia a automobily
Eko-automobily pre budúcnosť?
Doprava
Príklady
a úlohy
Švajčiarsko experimentuje so spoločným autoparkom
36.000 ľudí vo Švajčiarsku sú spoluvlastníkmi približne 1 400 áut a 800 rezervovaných
parkovacích miest. Približne 250 z týchto áut je ľahko dostupných železnicou. Táto atraktívna
iniciatíva sa vytvorila v rámci kooperácie verejnosti a vedenia železníc.
Auto–hybrid
Výroba novej generácie áut – hybridov je prísľubom do budúcnosti. Auto–hybrid kombinuje
vnútorný spaľovací motor s elektrickým motorom, čo zvyšuje výkonnosť motora a podstatne
znižuje emisiu výfukových plynov. Keď auto zastaví, motor sa vypne automaticky; a počas
jazdy alebo keď sa použijú brzdy, kinetická energia sa využije na dobitie batérie. Jednou
z najväčších výhod auta s kombinovaným motorom je, že nepotrebuje novú infraštruktúru
na dopĺňanie paliva.
Nové palivá
Využitie nových palív – ako sú etanol alebo vodík – je súčasťou snáh o docielenie čistejšieho
palivového procesu. Etanol ako palivo vytvára výfukové plyny pozostávajúce z vodných pár
a CO2, vodík ako palivo vytvára iba vodné pary. Najväčšou nevýhodou týchto palív je, že sa
musí vybudovať nová infraštruktúra na ich dopĺňanie. Bezpečné používanie vodíka ako paliva
v motoroch je problémom, ktorý sa ešte musí vyriešiť. Motory idúce na zemný plyn, ktoré
úspešne nahradili znečisťujúce dieselové motory, boli vyvinuté v mnohých krajinách strednej
a východnej Európy, a sú využívané v autobusových parkoch týchto krajín.
Úsporné využitie palív
Pred pár rokmi by bolo bývalo neuveriteľné, že bude možné vyrobiť auto, ktoré bude
potrebovať iba 3 litre paliva na 100 kilometrov. Členovia Greenpeace dokázali opak, keď vďaka
technickým zlepšeniam dokázali zmenšiť spotrebu paliva o polovicu. Dnes je na trhu niekoľko
takýchto modelov a každý z nich využíva palivo veľmi efektívne.
Ľudia a automobily
113
Doprava
Príklady
a úlohy
Úryvok z „Malého princa”
od Antoine de Saint-Exupery
„Dobré ráno,“ povedal Malý princ.
„Dobré ráno,“ povedal výpravca.
„Čo tu robíš?“ spýtal sa Malý princ.
„Ja organizujem tisíce pasažierov vo vagónoch,“ povedal výpravca.
„Vypravujem vlaky, raz naľavo, raz napravo.“
Jeden osvetlený rýchlik rútiac sa ako hrom, roztriasol aj výpravcov dom.
„Veľmi sa ponáhľajú“, povedal Malý princ.
„Za čím sa ženú?“ „To nevie ani rušňovodič“, povedal výpravca.
Z opačného smeru sa rútil druhý osvetlený rýchlik.
„Už sa vracajú?“ opýtal sa Malý princ.
„To nie sú tí istí,“ povedal výpravca.
„To je výmena.“ „Neboli spokojní tam, kde boli?
Človek nikdy nie je spokojný tam, kde sa práve nachádza,“ povedal výpravca.
Vtedy prehrmel aj tretí osvetlený rýchlik,
„To naháňajú tých prvých pasažierov?“ opýtal sa Malý princ.
„Nenaháňajú nikoho,“ povedal výpravca.
„Oni vnútri spia, alebo len zívajú. Iba deti uprene hľadia cez okno.“
„Iba deti, vedia čo chcú“ povedal Malý princ.
„Deti strácajú s obyčajnou handrovou bábikou,
ktorá im rýchlo prirastie k srdcu a keď im ju niekto zoberie, plačú...“
„Sú šťastné“ povedal výpravca.
Klaudia Medálová, preklad
114
Ľudia a automobily
2
Bicyklovanie v ústrety budúcnosti
Doprava
Autor: Kliment Mindjov, Petra Ježeková
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Bicykel je najbežnejšou lacnou formou prepravy
2 vyučovacie hodiny
Ročné obdobie
Jar, leto, jeseň
Miesto
Trieda, vonku
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Tabuľa, postery alebo listy papiera
Prírodopis, fyzika, telesná výchova, etická výchova
• Popularizovať bicykel ako dopravný prostriedok
• Poukázať na negatívne javy individuálneho automobilizmu
a propagovať verejnú, cyklistickú a pešiu prepravu
• Vysvetliť dôležitosť bicykla pri preprave na krátke vzdialenosti
Pokus, brainstorming, diskusia
Úvod
Svet sa tak radikálne zmenil vďaka existencii
automobilu, že si iba zopár ľudí uvedomuje, ako
veľmi je ľudská mobilita ešte stále poháňaná
fyzickou silou – buď na vlastných nohách alebo
na bicykli. Pred tridsiatimi rokmi predpovedali
výrobcovia automobilov, že autá nahradia bicykle
ako svetovú jednotku vo forme osobnej prepravy.
Ale stal sa opak. Dnes je na svete dvakrát toľko
bicyklov ako je áut a skoro trikrát toľko bicyklov sa
každoročne vyrobí. Iba v Ázii prepravujú bicykle
viac ľudí ako na celom svete prepravia autá.
V Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku a v Holandsku bolo bicyklovanie v mestách
propagované už na začiatku 70-tych rokov. Dnes uprednostňuje 33% Holanďanov bicykel ako
prostriedok na vlastnú prepravu. Počet bicyklov v mestách ako Odense a Kodaň (Dánsko),
Basel (Švajčiarsko) a Hanover (Nemecko) je okolo 20-25% z celkovej populácie.
V mestskej doprave sa autá a bicykle pohybujú približne rovnakou priemernou rýchlosťou. Pri
použití cyklistických chodníkov sa cyklisti často prepravia na vzdialenosti kratšiu ako 10 km rýchlejšie
ako automobil. Individuálna automobilová doprava v mestách zaberá stále viac miesta, vyžaduje
stavbu stále širších ciest, nových parkovísk a benzínových čerpadiel. Podľa odborníkov
najškodlivejšie exhaláty pochádzajúce hlavne z individuálnej automobilovej dopravy sú: prach –
spôsobuje predčasné úmrtia, oxidy dusíka – zhoršujú priebeh chorôb horných dýchacích ciest
(astmatici, alergici, deti), oxid uhoľnatý – viaže sa na červené krvinky, vplýva na srdcové ochorenia,
iné prvky – chróm, nikel, uhľovodíky sú karcinogénne. Hluk prekračujúci limity má za následok
zníženie koncentrácie, vznik neurotizácie organizmu, zmeny krvného tlaku, degeneráciu sluchových
buniek. Automobily prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, vzniku kyslých dažďov a narúšaniu
ozónovej vrstvy. Vďaka týmto javom dochádza k deštrukcii mnohých ekosystémov na Zemi.
Aktivity
Čo vieme o bicykloch?
1
Rozohrejte triedu nasledujúcimi otázkami:
•
•
•
•
Bicyklujete sa niekedy?
Ako často a kedy používate bicykel?
Potrebujete energiu na pohon vášho bicykla?
Aké iné prostriedky sa dajú použiť na „pešiu“ prepravu? (kolieskové korčule, kolobežka,
skateboard, atď.)
Bicyklovanie v ústrety budúcnosti
115
2
Doprava
2
Vysvetlite, že všetka preprava vyžaduje nejaký druh energie. Spýtajte sa nasledovné:
3
Zvoľte si miesto vo vašom okolí v rámci 2-3 km a požiadajte žiakov, aby si predstavili, že sa
na túto vzdialenosť prepravujú rozličnými dopravnými prostriedkami (ako chodci, cyklisti,
pasažieri v autobuse, pasažieri vo vlaku, vodiči áut a pasažieri v lietadle). Vysvetlite im, že
vo všetkých prípadoch, pohyb vyžaduje energiu.
4
5
Vedecké výpočty uvedené v tabuľke dolu ukazujú množstvo energie potrebnej pre jednu
osobu pri preprave na vzdialenosť 1 km.
•
•
•
•
Aké palivá poháňajú automobily? (benzín, nafta)
Čo poháňa električky a trolejbusy? (elektrický prúd)
Na aké palivo idú vlaky? (uhlie, nafta, elektrina)
Aké palivo poháňa lietadlá? (letecký benzín)
Aké závery sa z toho dajú vyvodiť? Ako rýchlo by sa jednotliví žiaci z bodu dva (viď vyššie)
prepravili na danú vzdialenosť?
Ako môžeme pomôcť cyklistom?
1
Diskutujte o nasledovnom a napíšte odpovede na tabuľu: Aké prekážky odrádzajú ľudí od
cyklistiky? (zlé počasie, silná premávka, znečistenie ovzdušia, cena bicykla, málo stojanov
na bicykle, krádeže, atď.)
2
Bicyklovanie má niekoľko výhod, ktoré ľudia málokedy ocenia. Ktoré by to mohli byť? Napíšte
návrhy žiakov na tabuľu. (bicykel – relatívne lacný; dostane sa a zaparkuje prakticky všade
a zadarmo; nie je obmedzený zápchou; prospieva zdraviu; neznečisťuje ovzdušie atď.)
3
Zamyslite sa na tým, čo by sa dalo urobiť na prekonanie prekážok brániacich cyklistike.
Napíšte odpovede na tabuľu. Ako by sa muselo zmeniť mesto, aby sa stalo bezpečnejším
a čistejším? (viac voľných priestranstiev, detských ihrísk, verejných športovísk, peších zón
a cyklistických chodníkov).
Doplňujúce aktivity
• Choďte von a zorganizujte preteky „zajac a korytnačka“. Vyberte niekoľko dobrovoľníkov, ktorí
prejdú určenú vzdialenosť pešo normálnym krokom. Ďalšia skupina prejde tú istú vzdialenosť na
bicykli. Zistite, koľkokrát prejde túto vzdialenosť cyklista, zatiaľ čo ju chodec prejde jedenkrát.
• Zorganizujte cyklistickú exkurziu do najbližšieho mesta či mestskej časti. Počas cesty si všímajte
a zapisujte všetky zmeny na cestách či v pláne mesta, ktoré by urobili bicyklovanie bezpečnejším
a praktickejším. Spíšte vaše návrhy a pošlite ich na miestny alebo obecný úrad alebo na niektorú
z kontaktných adries, ktoré nájdete na www.bicyba.sk (BicyBa – Voľné združenie pre podporu
cyklistickej dopravy).
Energia potrebná na prepravu na vzdialenosť 1 km
Dopravný prostriedok
Kalórie
Sústa chleba
Nohy
62
3
Bicykel
22
1
Autobus/Vlak
550
25
1 200
55
170 000+
7 800+
Auto
Helikoptéra/Lietadlo
116
Potrebná energia
Bicyklovanie v ústrety budúcnosti
1
Priemysel
Ako urobiť priemysel zelenším?
Autori: Kliment Mindjov, Silvia Szabóová.
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Je veľa možností, ako spraviť priemysel „zelenším“ – ľudia hrajú
v tomto procese hlavnú úlohu
4 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, aktivity v teréne
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”, špagát, tvrdý papier, fixky
Zemepis, chémia
• Hľadať spôsoby, ako spraviť priemysel priateľskejším k životnému
prostrediu
• Uvedomiť si dôležitú rolu jednotlivca v tomto procese
Prednášky diskusie, brainstorming, hry, video prezentácia
Úvod
Iste každý z nás pozná to známe prezentácia „žije si na veľkej nohe". Ak by sme to
transformovali do pohľadu na súčasný svet, každý človek si dnes žije na veľkej nohe. Ako to?
Naša noha, ktorá chodí po trávniku, zašliapne množstvo zvierat a rastlín, je pomerne malá. Ak si
ale zväčšíme merítko a ako našu nohu budeme brať náš životný štýl, každodenný život, dosah
našej nohy – nášho šliapnutia sa neporovnateľne zväčší. Obsiahne celý svet.
Pozrite sa na seba, na svoje oblečenie, kde bolo vyrobené, z akého štátu boli dovezené Vaše topánky,
koža na kabelku – z akých surovín a odkiaľ je? Pili ste ráno kávu? Z Brazílie? Počúvali ste správy?
Rádio vyrobené v Japonsku? Tak by sme mohli pokračovať ďalej a prejsť celým dňom. Pospájali by
sme zdanlivo nespojiteľné jemnými ale pevnými nitkami. Nič už neexistuje osobitne, všetko so
všetkým súvisí. Stali sme sa súčasťou globálneho sveta.
Ako urobiť priemysel zelenším?
117
1
Priemysel
Priemyselná revolúcia zmenila priebeh ľudských dejín. Zvýšené používanie strojov viedlo
k rozšíreniu tovární, vozidiel a pracovných miest, farmári odchádzali do miest za lepším platom
a s poľnohospodárskymi strojmi sa im pracovalo lepšie a rýchlejšie. Všade zrazu vzrástli životné
štandardy. Vo väčšine európskych krajín tvorí priemysel polovicu štátnych príjmov.
Každá minca má však dve strany. Tou odvrátenou stranou priemyslu je jeho dopad na kvalitu
prostredia, kvalitu života a zdravie ľudí. Účelom priemyslu je vyrábať tovar alebo polotovar.
Činnosť priemyslu má dopad na životné prostredie kvôli výrobe energie, alebo ťažbe surovín.
Keď sú tie suroviny neobnoviteľné, je dopad na životné prostredie ešte väčší. Okrem toho aj
emisie, ktoré vznikajú v dôsledku priemyselnej výroby, majú dopad na životné prostredie. Toto
znečistenie sa dá redukovať buď použitím technológií, ktoré majú menší dopad na životné
prostredie (teda také, ktoré skôr produkujú menej znečistenia, ako tie, ktoré treba filtrovať),
alebo zariadení na odstraňovanie znečistenia (ako napríklad filtre na komínoch).
Aktivity
Úvod
1
Hodinu začnite položením týchto otázok:
2
Spojte informácie z úvodu s informáciami z CD–ROM,
sekcia Priemysel.
•
•
Ktoré predmety v triede boli vyrobené v továrni?
Koľkí z vás majú rodičov, ktorí pracujú, alebo pracovali
v továrni?
Diskusia
1
Pozrite si film „Ekologický audit v priemysle“ v ktorý je súčasťou videokazety. Diskutujte
o nasledujúcich otázkach:
• Aký dopad má priemysel na životné prostredie? (napr. znečistenie vzduchu, vody,
produkcia odpadu, nesmierna spotreba vody, záber veľkej plochy, atď.).
• Môžu priemyselné nehody ohroziť zdravie, alebo život ľudí? Poznajú žiaci nejaké
konkrétne príklady? Diskutujte o príkladoch z filmu, vrátane záplavy z Baia Mare, ktorá
je popísaná na nasledujúcej strane.
2
Vysvetlite, prečo majú rôzne druhy tovární značný dopad na klimatické zmeny: Európsky
priemysel vyprodukuje 30% svetových emisií oxidu uhličitého a okolo 7% emisií oxidu dusíka.
Niektoré druhy priemyslu prispievajú ku vzniku kyslých dažďov: Európa napríklad produkuje
štvrtinu svetových emisií SO2 a vyše pätinu svetovej produkcie oxidov dusíka. Európa je taktiež
zodpovedná za zhruba tretinu emisií chlórofluórokarbonátov (CFC) a iných chemikálií, ktoré
ničia ozónovú vrstvu. Priemysel má negatívny dopad na životné prostredie aj inak: tvorí
približne 57% celkovej spotreby vody a hlavne kvôli fosfátom a nitrátom znečisťuje vodu.
Okolo tridsať percent európskeho odpadu tvorí priemyselný odpad. Nakoniec, priemysel je
zdrojom okolo 10% hluku, ktorý nás obklopuje.
Brainstorming
1
2
118
Zdôraznite dôležitosť riešenia environmentálnych problémov priemyselnými podnikmi
a povedzte žiakom, že je mnoho spôsobov, ako vytvoriť „zelený priemysel“.
Urobte brainstorming o možných spôsoboch zlepšenia environmentálnych aspektov
rôznych priemyselných aktivít (použitie ekologicky čistých technológií a produktov,
podpísanie „Dohôd o dobrých susedských vzťahoch“, na základe ktorých znečisťujúce
podniky urobia konkrétne opatrenia aby svojich susedov – napríklad obce –
nepoškodzovali, vedci a obchodníci sú motivovaní hľadať nové ekologicko-technické
riešenia, zlepšuje sa kontrola a riadenie výrobného procesu, mnoho bánk a poisťovní
uprednostňuje uzatváranie dohôd s „čistými“ továrňami a priemyslom, čím ďalej, tým viac
spotrebiteľov uprednostňuje ekologicky čisté produkty, atď.). Napíšte odpovede na tabuľu.
Ako urobiť priemysel zelenším?
3
Vysvetlite, že každý jednotlivec (alebo spotrebiteľ) môže hrať dôležitú rolu v tom, aby bol
priemysel ekologicky čistejší napríklad takýmto spôsobom:
• žiadať od producentov ekologicky čisté produkty (napr. bezfosfátové čistiace prášky,
nápoje vo vratných obaloch, aerosoly bez CFC, recyklovaný papier, znovu použiteľné
produkty, atď.)
• aktívne sa zúčastniť zhodnotenia dosahu priemyslu na životné prostredie vášho
regiónu;
• upozorňovať autority a vlastníkov tovární na akékoľvek aktuálne hazardovanie so
životným prostredím, ktoré vplýva na ľudské zdravie.
4
Problém bežného života spočíva v paradoxe - iné merítko máme na seba a iné pre iných.
To, čo žiaci kritizujú u iných, sami často robia, i keď v inej forme. Je dôležité im ukázať, že
v konečnom dôsledku výsledok závisí nielen od rozsahu činnosti, ale aj od jej početnosti.
Niekedy veľa menších negatívnych vplyvov pôsobí horšie ako jeden veľký. Je dôležité si
uvedomiť, že priemyselné znečistenie môže byť
• viditeľné a
• neviditeľné.
1
Priemysel
Pre ukážky viditeľného znečistenia nemusíme chodiť ďaleko a je oveľa, oveľa jednoduchšie
ukázať na dôsledky jeho vplyvu na životné prostredie, či na naše zdravie. Neviditeľné
znečistenie je nutné nejakým spôsobom "zviditeľniť".
Použite aktivity a rôzne pomôcky (fotky, filmy), aby sa neviditeľné znečistenie stalo konkrétnym.
Hra: Chytený do siete
Táto aktivita sa dá hrať rôznymi spôsobmi, toto je len jeden z nich.
1
Dopredu si pripravte kartónové (alebo aspoň tvrdšie) kartičky s nápismi, ktoré určitým
spôsobom súvisia, alebo zdanlivo nesúvisia s témou, ktorú ste si vybrali na vytvorenie siete.
2
3
Všetci hráči sa postavia do kruhu, jeden sa postaví priamo do stredu. Jeden z hráčov drží
v ruke za koniec klbko špagátu. Pred sebou na zemi má kartičku, na ktorej je viditeľne
napísaná jedna oblasť, napr. populačná explózia.
Predpokladajme, že je to téma „priemysel“. Na kartičky napíšte názvy napr.:
naše zdravie, dodržiavanie princípu subsidiarity, nezamestnanosť, preteky v zbrojení,
vymieranie druhov, výchova detí a verejnosti, nárast výroby, rast spotreby, právo žiť
v zdravom životnom prostredí, jadrová energetika, zásobovanie obyvateľstva vodou,
podvýživa a choroby, zamestnanosť, biodiverzita, reklama, vegetariánstvo, nešetrné
využívanie prírodných zdrojov, skleníkový efekt, populačná explózia, znečistenie životného
prostredia, zahraničná politika a medzinárodné vzťahy, triedený zber.
So slovami: „populačná explózia úzko súvisí s nárastom výroby, pretože čím viac ľudí, tým
väčšia spotreba a tým väčšia výroba“, hodí klbko (koniec špagátu ale nepustí) tomu, kto má
pred sebou na zemi položenú kartičku nárast výroby. Ten hľadá súvislosť medzi nárastom
výroby a ktorýmkoľvek iným pojmom, ak súvislosť nájde, špagát drží v ruke, ale klbko hodí
tomu, s kým našiel súvislosť. A tak to pokračuje ďalej, až sa vytvorí sieť vzájomných
súvislostí, naozaj globálna sieť.
4
Ten, ktorý stál v kruhu, je zapletený do siete svojich vlastných činov, pretože každý krok,
každý čin, ktorý denne robíme má svoj environmentálny aspekt. Ktorýmkoľvek smerom sa
tento žiak pohne, sieť sa hýbe s ním a mení svoj tvar, ostatní, ktorí držia sieť sa musia hýbať
s ním, aby sa sieť nepretrhla. V bežnom živote sa stane, že sieť sa trhá často a ani zaviazanie
uzla nedá sieti pôvodný tvar a pevnosť.
5
Čo je dôležité, sieť je viditeľná, každý sa jej môže dotknúť, tým sa stávajú aj neviditeľné
problémy viditeľnými.
Ako urobiť priemysel zelenším?
119
1
Priemysel
Niekoľko poznámok:
•
•
•
diskutujte a vysvetlite súvislosť, ktorú ste našli aj ostatným, ktorým to nie je jasné,
poukážte na to, ako môže človek prejsť od globálnych problémov ku bežnému životu,
pripravte menej pojmov, ale napíšte ich na viac kartičiek, teda jeden pojem bude v sieti aj
3-4 krát. Tým sa dosiahne, že žiaci budú nútení povedať viac súvislostí, a ísť viac do hĺbky,
pripravte si dopredu kartičky s rôznymi témami, do ktorých budú zahrnuté témy, ktoré
chcete prediskutovať na vyučovacej hodine (doprava, nebezpečenstvo odpadov,
spotreba energie a pod.). Premietnite film, video, ktoré rozoberá niektorú
environmentálnu problematiku. Upozornite žiakov, nech si v priebehu filmu zapisujú,
ktoré súvisiace problémy sa vo filme vyskytli. Následne nato vytvorte sieť vzťahov.
•
Táto aktivita bola pôvodne pripravená ako alternatívna laboratórna práca,
ktorá sa realizovala v 5. ročníku základnej školy (upravená primerane veku).
Hra: „Čo o nich vieme“
Hra nebude trvať presne stanovený čas, pretože jej súčasťou je postupné získavanie informácií
a ich dopĺňanie do tabuľky.
V hre sa žiaci dozvedia podrobnosti o správaní sa firiem z hľadiska životného prostredia, práv
ľudí i zvierat. Poznanie pozadia firiem je dôležité pri nakupovaní. Príliš často peniaze, za ktoré
nakupujeme, idú firmám, ktoré by sme inak vôbec nechceli podporiť. Vždy, keď nakupujeme,
môžeme využiť svoje právo vybrať si ten výrobok, ktorý je priateľský životnému prostrediu
i ľuďom. Aby sme to mohli urobiť, musíme vedieť o ekonomickom a ekologickom správaní firiem.
1
Zvoľte si tému z problematiky, ktorej sa chcete venovať. Môže ísť o pracie prášky,
nealkoholické nápoje, hračky a tak, ako v tomto prípade, aj o práčky. V tabuľke sú uvedené
informácie o tom, ako jednotlivé firmy pri výrobe, distribúcii a predaji svojich výrobkov
berú do úvahy ekologické aspekty, ale aj ľudské práva či práva zvierat.
2
Opýtajte sa žiakov, akú práčku majú doma. Nech si porovnajú údaje o výrobcovi svojej
práčky. Ak údaje nie sú poskytnuté, nech skúsia kontaktovať výrobcu listom, v ktorom budú
žiadať odpovede na jednotlivé body v tabuľke.
Práčky
1.
Whirpool
2.
3.
4.
5.
A
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
A
A
Siemens
A
A
A
Zanussi
A
A
A
A
A
A
A
A
Tatramat
LEGENDA K TABUľKE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
7. práva zvierat
8. potláčanie režimu (životosprávy)
9. práva zamestnancov
10. nezodpovedný marketing
11. zbrojenie
12. bojkotovanie
Záverečná diskusia pomôže žiakom uvedomiť si svoje postoje k nakupovaniu, zistiť svoje
hranice, ktoré nechcú prekročiť pri uprednostňovaní či bojkotovaní firiem.
•
•
•
120
znečistenie
environmentálna politika
jadrová energia
iné
testovanie na zvieratách
veľkochov hospodárskych zvierat
Porozmýšľajte a uveďte príklady firiem, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.
Ako sa to prejavuje?
Ako ekonomika súvisí s ekológiou v prípade takýchto firiem?
Ako urobiť priemysel zelenším?
1
Priemysel
Doplňujúce aktivity
•
•
•
Spravte zoznam najdôležitejších tovární vo vašom meste, alebo dedine.
Skúste zistiť, či nejaká z nich náhodou neohrozuje životné prostredie. Má niekto rodinných
príslušníkov, ktorí pracujú v továrni? Skontaktujte sa s pracovníkmi pre vzťahy s verejnosťou
v nejakej továrni a dohodnite si s nimi nejakú schôdzku, prípade im navrhnite účasť na
„Detskom parlamente“.
„Detský parlament“ – príklad z mikroregiónu Hornád. Detského a mládežníckeho fóra
„Hovor mocným pravdu“ v mikroregióne Hornád sa každoročne zúčastňujú deti/študenti,
zo základných škôl a stretnú sa na ňom s pozvanými hosťami – zástupcami inštitúcií
a organizácií, ktorých sa ochrana životného prostredia bezprostredne dotýka. Starostovia,
zástupcovia z U. S. Steel Košice, s.r.o., reprezentanti Štátnej ochrany prírody, Správy Povodia
Bodrogu a Hornádu, košickej spaľovne, mimovládnych organizácií a pod. Týmto „mocným“
deti kladú priame a úprimné otázky. O živote a životnom prostredí v ich obci, v regióne.
Položené otázky svedčia o všímavosti detí a o ich záujme o vlastnú obec a o skvalitnenie
života v nej. Zároveň sa bilancujú pozitívne zmeny za uplynulý rok. Na detskom fóre
upozorňujú deti svojich starostov na niektoré aktuálne a v krátkom čase riešiteľné problémy
v obci. Mali by ste myslieť na to, že zastupiteľstvá veľkých znečisťovateľov životného
prostredia boli „vyškolení“ v argumentácií, aby bránili svoju ľahostajnosť k životnému
prostrediu. Na ich argumenty môžete odpovedať informáciami o znečisťovateľoch, ktoré ste
našli, a navrhnúť, ako sa vysporiadať s problémami. Upozornite ich, že ste sa s nimi stretli
v dobrom a že by ste im chceli pomôcť v rozriešení niektorých problémov. Požiadajte ich
o sponzorovanie tých vašich aktivít, z ktorých by ste mali obaja vzájomný prospech. Nie je
nutné pýtať si peniaze, často postačí aj materiál, alebo preprava.
Záplava Baia Mare
30. januára 2000 sa pretrhla priehrada vodnej
nádrže prevádzkovaná spoločnosťou Aurul SA
v Baia Mare v Rumunsku.
Výsledkom bola záplava okolo 100 000
kubických metrov tekutého a tuhého odpadu,
ktorý obsahoval aj okolo 50 až 100 ton kyanidu,
ako aj medi a iných ťažkých kovov. Pretrhnutie
hrádze bolo pravdepodobne dôsledkom vád
v stavbe hrádze, neočakávaných prevádzkových
podmienok a zlého počasia.
Kontaminovaná voda sa dostala do riek Sasasr,
Lapus, Somes, Tisa a Dunaj a o štyri týždne
dosiahla Čierne more. Okolo 2 000 kilometrov
Dunaja bolo postihnutých záplavou.
Kvôli záplave muselo byť 24 obcí odpojených od vody a továrne a spaľovne odpadov
nemohli fungovať, čím utrpeli škody. Rumunsko ohlásilo len malé počty mŕtvych rýb,
zato Maďarsko odhaduje ich počet na 1 240 ton. V Juhoslávii zase narátali veľké počty
mŕtvych rýb v juhoslovanskej vetve Dunaja a zanedbateľné počty v Dunaji.
Neskoršie vyhodnotenia ukázali, že koncentrácia kyanidu a ťažkých kovov v rieke klesá
so vzrastajúcou vzdialenosťou od miesta záplavy. Najrýchlejšie zabíjal kyanid v oblasti
riečneho systému až po miesto, kde sa vlieva Tisa do Dunaja. Vodný planktón bol
kyanidom olovnatým úplne vyhubený a ryby boli takmer ihneď mŕtve.
Ako urobiť priemysel zelenším?
121
1
Poľnohospodárstvo
Od zrna k chlebu
Autor: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska, Silvia Szaboóvá. Preklad: Samuel Szabó
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
122
Chlieb a pečivo tvoria základnú potravu pre všetkých ľudí sveta
2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, výtvarný ateliér alebo laboratórium
Etikety z dvoch odlišných chlebových obalov, videokazeta „Zelený
balíček“
Na výtvarnú výchovu: Koláž/mozaika: klasy, 150 gramov zmesi
obilných zŕn (pšenica, raž, žito, ovos, jačmeň, kukurica, ryža),
obilnín (pšenica, proso, ovos, jačmeň a ryža) rozličných veľkostí,
ovsené vločky, kuskus, otruby, slama, atď., čerstvé lepidlo vyrobené
z múky, okolo 20 kúskov kartónu, bezfarebný akrylový lak
Prírodné šperky a doplnky: Zrná z rozličných obilnín, sušené rastliny,
plastelína, kaolín (dá sa kúpiť v obchodoch s výtvarnými potrebami),
špajdle (pre modelovanie náhrdelníkov alebo gombíkov), zatváracie
špendlíky na brošne, drôtiky na zavesenie náušníc na uši, akrylový
lak na báze vody
Biológia, dejepis, etická výchova, výtvarná výchova
• Ukázať, ako zvyky a tradície súvisia v ľudských dejinách
s chlebom
• Oboznámiť žiakov s druhmi chleba a obilím, ktoré sa používa na
jeho výrobu
• Vysvetliť význam chleba, celozrnných výrobkov a pečiva
Diskusia, čítanie, výtvarné metódy, video prezentácia
Od zrna k chlebu
Úvod
Chlieb, najrozšírenejšie jedlo na svete, existuje dlho v najrôznejších podobách v každej kultúre
a na každom kontinente. História chleba siaha až o 12 000 rokov dozadu. Predpokladá sa, že
vtedy sa ľudia usadili, lebo sa naučili, ako pestovať obilniny, ktoré tvorili dôležitú súčasť potravy
aj obchodu. Zrná sa drvili medzi oválnymi kameňmi. Rozdrvené zrná sa zmiešali s vodou
a miesili; z cesta sa vyformovali placky a tie sa piekli na kameňoch, ktoré boli dopredu
rozpálené. Tento spôsob pečenia náhrady chleba – nekysnutých obilných placiek sa v podstate
zachoval dodnes v mnohých krajinách Afriky a Ázie. Múka, z ktorej sa takýto chlieb pripravoval,
bola obvykle z jačmeňa, prosa, kukurice – všetko to boli bezlepkové obilniny.
1
Poľnohospodárstvo
Dnešný chlieb sa pripravuje pridávaním kvasiniek do múky, obsahujúcej lepok (obilná alebo
ražná múka), dochádza teda ku kysnutiu. Túto techniku sme prevzali od starovekých Egypťanov,
ktorí takýto chlieb piekli už pred 4 500 rokmi, aj keď múku pripravovali z menej dozretých
obilnín a nebola až tak dokonale zomletá. Starovekí Egypťania boli taktiež prví, ktorí postavili
pece na chlieb a vyrobili okolo 50 druhov cesta, do ktorých pridávali rôzne prísady. V niektorých
krajinách chlieb a pečivo tvoria polovicu potravy, ktoré prijme osoba za deň.
Latinsko-americké kukuričné tortily, indiánske chapatti, či rozličné ázijské a africké chlebové
placky – to všetko sú v podstate predchodcami nášho chleba, ktorý sa zase pripravuje rovnako
ako ten egyptský – z raže a obilia kysnutím vznikne biely chlebík s chrumkavou kôrkou. Bez
ohľadu na miesto a čas, chlieb a zrná tu vždy boli a stále sú symbolom života a úspechu. Pre
staroveké civilizácie v oblasti Stredozemného mora bol chlieb nielen základným jedlom, ale aj
synonymom pre slovo „jesť“.
Moslimovia majú jedno dobré porekadlo: „Môžeš stúpiť na Korán, aby si získal chlieb, ale
nesmieš stúpiť na chlieb, aby si dosiahol Korán“.
Kresťanská kultúra dala chlebu symbolický význam.
Chlieb bol považovaný za svätý a bolo ním zakázané
kŕmiť zvieratá a zároveň nasledovali tradíciu, podľa ktorej
by chlieb nemal byť krájaný nožom, ale lámaný. Dnes sa
táto tradícia zachováva väčšinou na Štedrý večer.
V Bulharsku sa vianočný chlieb volá bogovica (Boží),
obvykle je okrúhly a na vrchu má dekoráciu z cesta
v tvare kríža. Ako stojí v Biblii: „A Ježiš vzal chlieb
a ďakoval, rozlomil ho, povedal: „Toto je Moje telo, ktoré
sa dáva za vás. Robte to na Moju pamiatku.“
V patriarchálnych francúzskych rodinách hlava rodiny
vždycky láme chlieb a dáva ho všetkým, čo sedia pri
stole, vždy pred aj počas jedla.
Zrná sa dajú jesť vcelku (varené alebo vyprážané), ako napríklad ryža, ktorá je základným
jedlom Ďalekého východu, alebo opekané, napríklad kukurica. Dajú sa jesť aj inak upravené
s najrôznejšími prísadami, ako napríklad ovsená alebo pšeničná kaša, typické pre poľskú
kuchyňu, alebo pre Rusko typická pohánková kaša, talianske hominy, španielska polenta
vyrobená z kukuričnej múky, severoafrický kuskus a turecký pilav. Zrná sa dajú taktiež jesť aj
surové, ako napríklad populárna alpská pochúťka, müsli.
Obilie má zopár vlastností, vďaka ktorým je porovnateľné s ostatnými jedlami:
• Po vysušení sa môže skladovať dlhý čas vo forme zrna, cereálií, alebo múky.
• Stačí len malé množstvo obilia, z ktorého sa dá pripraviť výživné jedlo.
• Obilie a celozrnné výrobky obsahujú mnoho nevyhnutných živín a celulózy.
• Obilie sa dá jesť surové, varené, vyprážané alebo zmiešané s inými druhmi potravy, pečené
a mleté obilné zrná sú základom pre rozličné druhy cereálnych káv; keď je obilie zomleté,
dajú sa z neho vyrobiť aj iné výrobky – chlieb, pečivo či cestoviny a sladkosti.
Ľudia využívajú tieto kvality obilnín, ale, nanešťastie, robia pokusy „zlepšiť ich“. Ako veľmi dobre
vieme zo skúsenosti, cieľom väčšiny masovej produkcie jedla je vyrobiť jedlo prijateľné pre
každého, čo je častokrát na úkor kvality produktu.
Chlieb, ktorý dnes jeme, napriek množstvám jeho rozličných druhov, sa veľmi nepodobá na
chlieb, ktorý jedli naši predkovia. Väčšina druhov chleba a pečiva sa vyrába z tak dokonale
zomletej múky, že z pôvodného obilia ostalo prakticky všetko, až na lepok.
Od zrna k chlebu
123
1
Poľnohospodárstvo
Také jedlá sa však rýchlo kazia a sú málo výživné,
keďže niektoré výživné zložky sa zničia pri rafinovaní
múky. Skrátka, čím lepšie je múka zomletá, tým väčší je
v nej nedostatok hodnotných zložiek, ako napríklad
celulózy a vitamínov.
Podľa niektorých prieskumov, prudký nárast rakoviny
čriev na európskom vidieku v druhej polovici
20. storočia bol spôsobený zmenou zvykov
v stravovaní a dostupnosťou pečiva a chleba
vyrobeného z dokonale pomletej múky.
V chudobnejších krajinách tvorí chlieb 50% dennej
výživy a produkty z bielej múky sú tam už roky
symbolom prosperity a bohatstva. Tak sa stalo, že ľudia
dnes prijímajú v strave oveľa menej vlákniny, pretože
málokedy majú v jedálničku iný zdroj vlákniny ako tmavý chlieb.
Aktivity
Ako sa vyrába chlieb?
1
2
3
4
Oboznámte žiakov s informáciami z úvodu.
Vyvolajte diskusiu o tom, aké jedlá žiaci uprednostňujú tak, že sa ich opýtate, aký druh
chleba majú najradšej, aký chlieb obvykle jedia a aký by chceli jesť a prečo.
Chlieb sa vyrába zmiešaním vody, múky, kvasiniek a soli. Porovnajte etikety z rozličných
druhov chleba. Sú tam nejaké prísady, ktoré sa obvykle v bežnom chlebe nenachádzajú?
Prečítajte žiakom dva texty: „Len chlieb“ a „Padagylo“ na nasledujúcich stranách. Vyvolajte
diskusiu o chlebe, v ktorej by sa mali zodpovedať otázky:
• Akú úlohu hrajú chlieb a múka v našom živote?
• Ako často ich využívame?
• Vieme si predstaviť našu výživu bez chleba, pečiva, sladkostí a zákuskov, cestovín
a celozrnných výrobkov?
Na hodine výtvarnej výchovy
1
Pokúste sa zohnať materiály, ktoré sú uvedené v úvode tejto kapitoly. Zadajte žiakom úlohu
vyrobiť koláž/mozaiku z rozličných obilných zŕn, ktorá by mala súvisieť s predmetom
vyučovacej hodiny.
2
Žiaci môžu z materiálov uvedených v úvode kapitoly vyrobiť taktiež prírodné šperky. Môžu
vyrobiť náramky, gombíky, brošne, náušnice, poprípade amulety v tvare klasov, listov či rastlín,
ktoré vyrobia z nejakej modelovacej hmoty (kaolín, plastelína), ktoré ozdobia obilnými zrnami.
3
Usporiadajte v škole výstavu týchto výrobkov.
Doplňujúce aktivity
Premietnite žiakom video „Poľnohospodárstvo a evolúcia“, ktoré je súčasťou „Zeleného
balíčka”. Položte žiakom otázky:
• Ako sa počas storočí zmenilo poľnohospodárstvo?
• Aké sú výhody a nevýhody moderného poľnohospodárstva?
• Aké sú rozdiely v konzumácii a poľnohospodárskej produkcii v rozličných častiach sveta?
• Popíšte poľnohospodárstvo vo vašom štáte s použitím príslušných materiálov.
124
Od zrna k chlebu
1
Poľnohospodárstvo
Iba chlieb?
V mnohých krajinách tvorí chlieb polovicu príjmu potravy. V bohatších krajinách je väčší
výber jedla a chlieb tvorí iba 15% príjmu kalórií. Chlieb obsahuje 20% proteínov, 26%
vitamínu B1, 24% niacínu, 14% riboflavínu (vitamín B2), 34% železa a 17% vápnika –
všetko to sú dôležité zložky potravy, často nevyhnutné pre život.
Umenie piecť chlieb
Pečenie chleba bolo jednou
z najprecíznejších a najrešpektovanejších
prác sedliackej ženy. Technika pečenia
chleba sa dedila z matky na dcéru. Keď
sa dcéra naučila umeniu pečenia chleba,
bolo hneď jasné celej dedine, že už je
súca na vydaj.
Obvykle sa chlieb piekol raz za týždeň
alebo za dva týždne, podľa toho, aká bola
rodin a početná. Upiecť chlieb trvalo
18-20 hodín. Bola to namáhavá práca.
Hlavne miesenie cesta trvalo aj dve hodiny
a vyžadovalo nielen zručnosť, ale aj silu.
Na pečenie chleba bolo treba koryto na
miesenie, opálka na kysnutie, špeciálny
obrúsok na prikrytie cesta, metlička na
potieranie cesta vodou, pec na pečenie
chleba (obvykle z kameniny).
Na to, aby cesto vykyslo sa nepoužívali
kvasnice z obchodu, ale domáce vínne
kvasinky. Tie sa vyrábali z peny
hroznového muštu, ktorý práve kvasil. Vínne kvasnice sa mohli vyrábať len v jeseni a bolo
ich treba vyrobiť veľa, aby vystačili do budúcej jesene. Už dopredu bolo potrebné vykúriť
pec, potom sa uhlíky rozhrabali aby sa teplo ešte lepšie rozptýlilo, uhlíky sa potom vymietli,
a pec sa ešte dočistila namočenou metličkou, ktorá bola robená
z kukuričného šúpolia. Vtedy bola pec pripravená na vloženie chleba – sádzanie.
Chlieb sa piekol pomaly, dve hodiny, kôrka, ktorá sa vytvorila bola hrubšia, ako majú
dnešné chleby a chlieb chutnejší. Vydržal uložený v chlade prikrytý obrúskom až týždeň.
Chlebové cesto sa používalo nielen na chlieb. Napríklad mohlo sa vyrobiť vyprážané
cesto (slonie uši), koláče sóvanka, malé placky a posúchy.
Vyprážané cesto mohlo byť spracované pri ústí chladnúcich kachlí. Bolo to obľúbené
jedlo s bravčovou masťou, kyslou smotanou, alebo džemom, alebo len osamote.
Koláče sóvanka boli placky veľké 2-3 centimetre. Vrch mohol byť posypaný soľou,
červenou paprikou, alebo niekedy aj kmínom a potom opekaný na dne pece. Vyrábali sa
aj malé bochníky vo veľkosti briošiek, tie boli určené deťom.
Posúchy sa vyrábali z kúskov, ktoré ostali v koryte na miesenie cesta, z ktorých sa vyrobili
malé bochníčky. Aj tie sa piekli na dne pece.
Edit Ranky, Taplálkozás (Výživa). Egészségvirág Egyesület, Budapest, str. 29
Štefan Szabó st. z Kalinčiakova – Rozprávanie o chlebe.
Od zrna k chlebu
125
Poľnohospodárstvo
Príklady
a úlohy
„Pagadylo!“
Keď si zaspomínam na svoje vojnové
časy vo Ľvove, vždy si pritom
spomeniem aj na ľudí, bez ktorých by
som vtedy neprežil. Obvykle sa
nepamätám na ich mená, často ani na
ich tváre, ale nikdy nezabudnem na
ich skutky. Často to vyzerali byť malé
a nepodstatné skutky, ale
v daných okolnostiach od nich často
závisel náš život.
Keď boli peniaze na jedlo, nebolo čo
jesť. Tie lístky na stravu, čo sme
dostávali, to bolo skoro ako výsmech
základným ľudským potrebám.
Nemohli sme si zapáliť oheň
v sporáku, ani kúriť v dome, a nik sa
nepamätal, že by boli niekedy tuhšie zimy, ako cez vojnu. Hladovali sme a boli sme úplne
premrznutí. Často sme dva dni za sebou nemali nič v ústach, obaja sme dávali nášmu dieťaťu kašu
z múky, mlieka a cukru. Mlieko sme kupovali od starej ženy z dediny neďaleko Ľvova. Robila to, aj
keď nás rozdelil front. Skrývala mlieko vo fľaši, ktorú mala skrytú pod sukňou a priviazanú
o špagát. Cukor sme mali na prídel – 250 gramov na osobu. Najťažšie však bolo zohnať múku. (...)
Zažili sme hlad, už vieme, čo je to byť hladný, rozumieme hladným ľuďom.
Môj otec mal vždy dobrý apetít, veľmi rád jedol dobré jedlá (...). V ten čas bol neustále hladný.
Obyčajne sa tváril ako vlk, ktorý zháňa jedlo – kde je tu niečo, čo by sa dalo zhltnúť? Vždy vošiel
do kuchyne, zapálil plyn a uvaril na ňom niečo. Špecializoval sa hlavne na vyprážanie palaciniek,
ktoré robil z ktovie čoho. Keď bolo v našom dome trochu múky, už to znamenalo niečo. A keď
nebola, otec dokázal upražiť a zjesť aj palacinky z čakankového koreňa, vyprážané na bobrom
oleji. Raz som to ochutnal – bolo to čosi odporné! Raz otec sedel v kuchyni a čosi vyprážal
a Andrej, náš malý syn, ktorý práve dosiahol svoj prvý rok života, začal rozprávať čosi v nejakom
nezrozumiteľnom jazyku. Pokúšali sme sa zistiť, čo on vlastne chce povedať, ale nepodarilo sa
nám to. Takmer šialene sa na nás podíval a vykríkol: „Pagadylo dajte! Pagadylo dajte!“. Ale nikto
z nás nevedel, čo to vlastne to pagadylo je – syn bol len rok starý. Ale práve vtedy sa pokúšal
dostať sa do kuchyne k svojmu starému otcovi. Moja manželka ho zdvihla a doniesla ho k nemu.
Vtedy Andrej vzal do rúk krásnu múčnu palacinku, ktorá ešte pred chvíľou bola na panvici
a povedal: „Pagadylo!“ (...) Jeho výživa sa zmenila a jej súčasťou bolo práve pagadylo. Ale na to,
aby sa dalo vyrobiť pagadylo, bola treba múka...
A v jeden deň sme sa znova stretli s milosrdnou dušou, ktorá si chápavo vypočula naše trápenie
a dala nám adresu osoby so „zlatými rukami“, ktorá dokázala za lacný peniaz zhotoviť naozajstný
mlynček na obilie! Stačilo nasypať dnu obilie, zatočiť kľukou, a spredu sa sypala naozajstná múka!
Náš život sa hneď zmenil, akoby to ani nebola pravda. Vkuse sme boli len v kuchyni, kde na stole
stál mlynček a otáčali sme jeho kľukou až do večera, keď sme mali už tak slabé ruky, že sme
nevládali pokračovať. Obilie som kupoval od sedliakov z neďalekých dedín, ktorí mali na predmestí
obchody. Zanedlho som sa naučil, aká múka je na palacinky dobrá a aká nie. Keď nebola pšenica,
kúpil som raž. Múku sme osievali cez sito a tak sme mali aj kvalitnú múku na predaj a aj hrubšiu
múku pre domáce potreby. Na čiernom trhu sme predávali jemnú bielu múku. (...)
Čoskoro sme vyrábali nielen palacinky ale aj niečo medzi chlebom a pečivom. A nakoniec, malý
Andrej mal toľko pagadyla, koľko si len zažiadal. (...)
Miroslaw Zulawski, Album domowe, Wydawnictvo ksiazkowe „Twoj Styl“ Varšava, 1997, str. 226–232
Oslava úrody a chleba
Ak navštívite niektoré obce počas Dní chleba, v auguste, zažijete krásnu tradičnú oslavu
ukončenia žatvy – Dožinky. Dievčatá a mládenci uvijú z najkrajších kláskov obilia dožinkový
veniec, vyzdobia ho farebnými stužkami a v sprievode s muzikou nesú veniec hospodárovi obce
– starostovi. Veniec symbolizoval nielen bohatú úrodu, ukončenie najdôležitejšej
poľnohospodárskej práce, ale je tiež symbolom nádeje na nový chlieb. Slávnosť pokračuje
spevom, tancom a pohostením.
126
Od zrna k chlebu
Od mlieka až po syr
2
Poľnohospodárstvo
Autori: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska. Preklad: Samuel Szabó
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Mlieko a mliekárenské produkty patria medzi základ nášho
stravovania. Bohužiaľ, dnešné mliekarenské výrobky sú čím ďalej,
tým viac neprirodzené.
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Chemické alebo technické laboratórium
Liter mlieka, fľaša pasterizovaného mlieka, kvasnice (alebo prírodný
jogurt), sklenené poháre na zaváranie, gáza, hrniec na ohriatie
mlieka, jemné sitko, najrôznejšie nádobky z jogurtov
a mliekarenských výrobkov
Biológia, chémia, dejepis
Vysvetliť úlohu mlieka v každodennom živote a upozorniť na
výhody tradičného mliekárenstva, kde sa narába len s malým
množstvom mlieka
Cvičenia, pokusy, diskusia, analýza textu
Úvod
Väčšinou, keď sa hovorí o mlieku, rozpráva sa o kravskom mlieku
– toto mlieko sa obvykle najviac využíva. Ale v rozličných
krajinách vo svete sa využíva mlieko z rozličných druhov zvierat.
Napríklad v Taliansku alebo v Indii, väčšina mliečnych výrobkov
je vyrobená z byvolieho mlieka. Ovčie mlieko a syry sú
populárne v celej Európe a v okolitých krajinách. Nielen
v stredozemí, ale aj na Slovensku sa využíva aj kozie mlieko.
V Laponsku sa pije sobie mlieko, v Peru sa zase pije lamie
mlieko. Arabi žijúci na púšti pijú ťavie mlieko a Mongoli pijú
zase kobylie mlieko (kumys). Rozličné druhy zvierat majú
rozličnú chuť mlieka, ktorá závisí od jeho zloženia, podielu vody,
tukov, uhľovodíkov, proteínov a minerálov.
Aktivity
Druhy mlieka
1
Vysvetlite žiakom, že mlieko od zvierat sa stalo súčasťou ľudskej výživy pred 11 000 rokmi
– niekedy v tom období začali ľudia chovať zvieratá, ako kravy, kozy či ovce. Potom bolo
pravdepodobne objavené aj to, že mlieko môže skysnúť. Taktiež ľudia prišli na to, ako sa
z ohrievaného mlieka vyrába tvaroh. Vyzerá to byť neuveriteľné, ale Tatárom sa podarilo
spraviť z mlieka hustú masu už v 13. storočí.
2
Pripravte si štyri poháre na zaváranie s objemom 0,3 až 0,5 litra. Do nich nalejte za pohár
mlieka a označte ich menovkami podľa nasledujúceho popisu:
•
•
•
•
3
Pohár 1 (nevarené mlieko);
Pohár 2 (mlieko s kvasnicami, alebo lyžičkou jogurtu);
Pohár 3 (mlieko s kefírom);
Pohár 4 (pasterizované mlieko).
Prikryte poháre gázou a nechajte ich na tmavom, teplom mieste tri dni.
Od mlieka až po syr
127
2
Poľnohospodárstvo
4
5
Teraz porovnajte jednotlivé poháre: ako vonia a vyzerá kyslé mlieko, jogurt, kefír
a pasterizované mlieko? V čom sa odlišujú?
Na miernom plameni varte kyslé mlieko, až pokým sa nevytvoria hrudky. Aký následok má
vysoká teplota na kyslé mlieko?
Údaje o mlieku
1
Rozprávajte sa v triede o tom, že mlieko a mliečne výrobky sa stali dôležitou súčasťou
ľudskej výživy po celom svete. Pre niektorých (napríklad Masajov v Afrike) je mlieko
základnou potravou. Iní ľudia, napríklad Číňania a Japonci si zase myslia, že mlieko je
otrasné – považujú ho len za nežiadúce výlučky zvierat. Indiáni, pôvodní obyvatelia
Ameriky, kedysi nepili zvieracie mlieko – tento zvyk priniesli až Európania. Pre mnohé
poľnohospodárske krajiny je mlieko symbolom prosperity a objavuje sa aj v textoch –
napríklad biblická „krajina mlieka a medu“. Uvedomte si, že napriek širokej dostupnosti,
mlieko a mliečne výrobky sa postupne z výživného hľadiska zhoršujú. „Priemyselné“
rozmnožovanie hospodárskych zvierat, ich kŕmenie umelými krmivami – tak isto ako
transport, odstreďovanie, homogenizácia, pasterizácia a chemická úprava kvôli predĺženiu
trvanlivosti – kvôli tomuto všetkému sú mliečne výrobky čím ďalej tým viac nedostačujúce.
Aby ste sa tomu vyhli, je možné konzumovať mlieko čo najmenej upravované, ale najlepšie
je kupovať mlieko od ľudí, ktorí si doma chovajú hospodárske zvieratá v malom a starajú sa
o ne s láskou – zvieratá u nich prežijú dôstojný život.
2
Ukážte žiakom rozličné obaly jogurtov, kefírov a podobných výrobkov. Potom sa ich
opýtajte:
• Ktoré zložky sú len prídavné?
• Obsahuje napríklad jogurt želatínu?
• Aké sú výhody domácej výroby jogurtu, kefíru či tvarohu, alebo kupovania mlieka od
malochovateľov, alebo nekupovania pasterizovaného mlieka?
• Aké sú „praktické“ dôvody pre kupovanie jogurtov v obchode? (šetrenie času,
viacnásobné balenia pre ľahšie prenášanie, atď.)
• Upozornite, že dnes čoraz viac a viac ľudí namiesto kravského mlieka a priemyselne
vyrábaného syra konzumuje syry z byvolieho, ovčieho či kozieho mlieka, alebo
konzumujú výrobky od malochovateľov, či sójové mlieko, tofu alebo tempech.
• Povedzte žiakom, že niektorí vegetariáni nejedia žltý syr. Vedia žiaci, prečo? (enzým zo
žalúdkov teliatok sa používa na výrobu pre tento druh syra)
3
Potom sa opýtajte triedy:
•
•
•
Dokážu žiaci rozoznať rozdielne druhy syrov? (plesnivý, biely, homogenizovaný, tavený,
žltý, atď.)
Ktoré z nich sú bez prídavných látok? Od čoho závisia ich výživové kvality?
Prečítajte text História syru Brie. V kontexte tohto popisu vidíte, aká je dôležitá výroba
syra v histórií ľudstva.
Doplňujúce aktivity
128
•
Navrhnite žiakom, nech vyskúšajú podomácky vyrobený jogurt alebo tvaroh.
•
Navštívte najbližšieho malochovateľa hospodárskych zvierat, keď je to možné.
Od mlieka až po syr
História syru Brie
V roku 774, keď sa francúzsky kráľ Karol
Veľký vracal z bojov proti
Longobardom, zastavil sa na náhornej
plošine Brie, neďaleko Meauského
opátstva. Mnísi im ponúkli jeden syr
a trvali na tom, aby ho zjedol celý,
aj s kôrkou. Odvtedy si kráľ dával
tento syr posielať do svojho sídla
v Aachene – každý rok mu tam mnísi
doniesli dva bochníky tohto syra.
Jeho sekretár Einhard zaznamenal
podobnú udalosť o štyri roky
neskôr v južnom Francúzsku počas
vojny proti Saracénom. Karol Veľký
sa zastavil v regióne Ruerg, kde ho
prekvapili plesnivým ovčím syrom
s modrými žilkami. Dozrieval vo
vápencových jaskyniach Roquefortu
a jeho recept bol známy už v časoch
starého Ríma.
Poľnohospodárstvo
Príklady
a úlohy
Brie de Meau, jeden z 500 známych
typov francúzskych syrov vznikol
pravdepodobne v časoch skorého
poľnohospodárstva a kŕmenia zvierat, ktorým sa zaoberali mnísi. Po pridaní „štartovacej kultúry“
a sušení na čerstvom vzduchu boli hrudky roztlačené do placky, zabalené do slamy a nechala sa
z nich odtiecť voda na naklonených kamenných policiach. Srvátka vytiekla zo syra za približne
24 hodín a syr sa zatiaľ solil, sušil a v pravidelných intervaloch ho otáčali. Potom ho dali do
jaskyne a tam ho nechali vyzrieť štyri až sedem týždňov. Výsledný produkt meral 37x3,5
centimetrov a vážil tri kilogramy. Na výrobu syra sa používa neodstreďované mlieko, najlepšie
normandské kravské mlieko. Syr je obalený ružovo-zlatou kôrkou, ktorej povrch je mäkší a má
slamenožltú farbu, zatiaľ čo stred syra je šťavnatý, slonovinovej farby. Obvykle sa krája na tenké
plátky a dáva sa do hrianok.
Už storočia sa tento syr dováža cez rieku Marna do Paríža, kde pouliční predavači vítajú jeho
príchod výkrikmi: „Fromage de Brie!“ Bol to obľúbený syr kráľov Karla Siedmeho a Henricha
Štvrtého. Ľudovíta Šestnásteho pripravila láska k syru o život: bol chytený v dome obchodníka
s potravinami, odkiaľ nestihol utiecť, pretože chcel ten syr dojesť.
Brie sa stal celosvetovo známym na Viedenskom kongrese, keď rakúsky kancelár vyhlásil tento syr za
„princa všetkých syrov“. Taktiež sa rozpráva, že je to jediný princ, ktorého by Talleyrand nezradil.
V auguste 1792, keď bolo mnoho mníchov z Meau zabitých počas „vlády teroru“, jeden z rádu,
Abbot Gober sa zastavil v Normandii cestou do Anglicka. Zastavil sa v dedine neďaleko Vimutie
a bol tam dosť dlho na to, aby naučil domácu paniu všetko, čo vedel o výrobe syra. Dedina,
v ktorej sa to stalo, sa volala Camembert.
Poľnohospodárska politika v EÚ je takmer vraždou tradičnej výroby syra v dedinských farmách.
V posledných rokoch sa každý rok vyrobilo okolo 6 000 ton pôvodného syra Brie, zatiaľ čo sa
za ten istý čas vyrobilo okolo 18 000 ton „priemyselného“ syra Brie neznámeho pôvodu.
Norman Davis, Európa, vydané vo vydavateľstve Znak, Krakov, 1999 (str. 332-333)
Od mlieka až po syr
129
3
Poľnohospodárstvo
Včely: Bzukot v aktivite
Autori: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska.
Preklad: Samuel Szabó
Hlavná myšlienka
Život včiel a rastlín navzájom závisí
Doba trvania
2 vyučovacie hodiny
Ročné obdobie
Apríl–jún, september
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Trieda, park alebo záhrada neďaleko školy
Mimo školy: Lupa, kazetový prehrávač a magnetofónová páska.
V škole: Nahrávka Rimski-Korsakovského „Letu čmeliaka“, prázdny
včelí rám, časť rámu s včelím plástom, sviečka zo včelieho vosku,
med, propolis v tuhej aj zriedenej forme a peľ.
Biológia, ekológia, hudobná výchova,
• Upozorniť na dôležitú úlohu včiel v prírode a aj na to, koľko
málo druhov včiel existuje
• Vysvetliť dôvody, prečo klesá počet včiel v prírode
a predstaviť rozličné včelie produkty
Prednáška, pozorovanie, predstavenie danej témy a diskusia
Úvod
Okrem produkcie vosku a medu patrí medzi najdôležitejšie činnosti včiel opeľovanie rastlín.
Podľa odhadov z USA v roku 1984, včely a iný podobný hmyz prispievajú každoročne k približne
jednej tretine celkovej poľnohospodárskej výroby v štáte. Hodnota produktov (19 miliárd USD),
ktoré vyrástli vďaka tomu, že ich opelili včely, bola viac než 140 krát väčšia, ako zisk včelárov
z predaja medu a vosku. Podobné boli aj údaje z Kanady a Európy: včely „zarobili“ 2 miliardy
kanadských dolárov a 4,7 miliard euro – dvanásťnásobok hodnoty zárobku zo včelích produktov.
130
Včely: Bzukot v aktivite
Okrem toho, že včely sú cenené kvôli produkcii medu, majú perfektne zorganizované
spoločenstvá, sú čistotné, odvážne a neuveriteľne aktívne (pozri text Čistota v úli). Včela je
taktiež jediný druh hmyzu, ktorý bol zobrazený na erboch starých šľachtických rodín
a Napoleon Bonaparte dokonca zaradil včelu aj na svoj cisársky erb. A nakoniec, vedeli ste, že
med bol do 18. storočia jediným známym sladidlom?
3
Poľnohospodárstvo
Aktivity
Diskusia
1
Napriek tomu, aký obrovský prospech máme vďaka včelám, ich počet sa neustále znižuje.
Niektoré druhy už vymierajú a iné sú zase na pokraji vyhynutia. Prezrite si nasledujúce
otázky a prediskutujte ich s triedou.
Otázka: Prečo sa znižuje včelia populácia na Zemi?
Odpoveď: Postupne mizne zdroj potravy pre včely, v mestách je len málo miest so
zeleňou, zväčšuje sa hustota cestnej siete a vzduch je čoraz viac znečistený. Na poliach je
čoraz menej medzí, narastá počet požiarov na vyschnutých poliach. Čoraz viac sa
používajú insekticídy a pesticídy a na poliach sú čoraz väčšie monokultúry. Včely sa aj
často stávajú korisťou iných inváznych druhov hmyzu.
Otázka: Aký je následok klesania včelej populácie?
Odpoveď: V mnohých oblastiach už nie je dosť včiel na to, aby opeľovali dostatočný
počet rastlín. Medzi ne patria aj
poľnohospodárske plodiny (napr.
repka či ďatelina), ako aj mnoho
záhradných plodín. Vyhynutie rastlín
závislých na opeľovaní môže narušiť
ekologickú rovnováhu v prostredí.
Otázka: Čo s tým môžeme robiť?
Odpoveď: Farmári a záhradníci sa
môžu spojiť so včelárom, ktorý im
môže „požičať“ včely v období
kvitnutia. Taktiež môžu včelári
preniesť celé úle do miest
s rastlinami, ktoré potrebujú
opelenie.
2
Keď ste si istí, že trieda rozumie
nesmierne dôležitej úlohe včiel
v poľnohospodárstve, upozornite, že
celý ekosystém má zo včiel veľký
prospech, keďže pomáhajú pri
rozmnožovaní rastlín a udržiavajú prirodzenú rozmanitosť. Sú nevyhnutnou súčasťou
prírody a svet by bol bez nich veľmi ochudobnený.
Čo vieme o včelách
Po úvode a diskusii sa opýtajte žiakov na ich postrehy a skúsenosti čo sa týka včiel. Potom sa ich
opýtajte:
Otázka: Kedy a kde môžeme najčastejšie vidieť včely?
Otázka: Videli ste niekedy trúdy v zemi, v bútľavých stromoch, pod strechami stodôl, pod
odkvapmi? Ako vyzerali? A akí sú prirodzení nepriatelia ich obyvateľov?
Odpoveď: Z hmyzu patria medzi prirodzených nepriateľov hlavne vijačka vosková, vijačka
úľová a osy. Ohrozujú ich aj vtáky a cicavce. Obvykle, čím väčšie zviera, tým väčšie
nebezpečenstvo pre úľ.
Otázka: Videli žiaci niekedy včelín, vnútro úľa, alebo pozorovali, ako sa včely dostanú dnu
do úľa? (Pri vchode stoja „hliadky“ a keď včely pred úľom „tancujú“, značí to, že objavili
miesto s dostatkom nektáru). Videl niekto, ako včely „vyhadzujú“ z úľa cudzie včely a ako
včelári získavajú med?
Včely: Bzukot v aktivite
131
3
Poľnohospodárstvo
V teréne
1
V slnečný jarný deň sa vyberte na rozkvitajúcu lúku, park, záhradu, či podobné miesto –
najlepšie niekde, kde rastú divoké staré stromy (napríklad orechy, lipy či akácie). Rozdeľte
žiakov do trojíc a vyberte miesto na pozorovanie včiel. Pozorne sledujte, ako včely
získavajú peľ a nektár – s lupami sa môžete pozerať na ich telá zblízka. Pokúste sa
rozoznať, ktorá včela je „včela“ a ktorá trúd (líšia sa vo veľkosti, farbe a tvare). Pokúste sa
spočítať všetky včely. Ktoré rastliny najčastejšie navštevujú a prečo? Majú kvety týchto
návštevníkov silnú „medovú“ vôňu, alebo sú nápadné svojou farbou? Prezrite si pozorne
„medové košíčky“ na zadných nohách včiel. Sú prázdne, alebo je na nich prichytený peľ?
Pokúste sa nahrať na magnetofón niekoľko druhov bzučania včiel.
2
Keď sa vrátite do triedy, pustite bzukot, ktorý ste nahrali a potom nahrávku „Let čmeliaka“.
Ako dlho potrvá žiakom kým rozoznajú, ktorá nahrávka patrí hmyzu a ktorá nahrávka je
hudobnou? Žiaci nech porovnajú obe nahrávky a vyjadria svoje pocity z nich.
Máte dobrý zrak?
1
Prezrite si včelí plást spolu s celou triedou a opýtajte sa žiakov:
2
Prečítajte si text na strane 132 a uvažujte o tom,
s ktorým včelím produktom ste sa už zoznámili
a v akej súvislosti?
• Koľko buniek sa nachádza v 100 centimetroch
štvorcových plástu? Aký majú tvar?
• Prečo majú tvar šesťuholníka a nie napríklad
štvorca či kruhu? Je to kvôli úspornému použitiu
materiálu alebo je k nim takto ľahší prístup? Ako
spolu súvisia tieto dve dôvody?
• Nakreslite na papier povrch včelieho plástu.
Potom nakreslite, ako by plást vyzeral, keby mal
okrúhle, alebo štvorcové bunky. Spotrebovali by
takto včely menej, alebo viac materiálu na
zaplnenie rovnakého priestoru?
Doplňujúce aktivity
•
132
Keď je to možné, navštívte najbližšieho chovateľa včiel v okolí, ochutnajte a ovoňajte
jednotlivé včelie produkty.
Včely: Bzukot v aktivite
Čistota v úli
3
Poľnohospodárstvo
V jednej včelej rodine žije okolo 50 000
jedincov, a včely okolie svojho „domu“
udržiavajú v poriadku. Regulujú teplotu
a vlhkosť, vetrajú vzduch, zbavujú sa mŕtvych
tiel, a nakoniec to najdôležitejšie – odstraňujú
všetky mikróby, ktoré nielenže útočia na včely,
ale aj ničia ich zásoby jedla. (...)
Včely skladujú med ako rezervu, keď niet
kvitnúcich kvetov, z ktorých by zbierali nektár.
Med je základným jedlom pre včely
a obyčajná včelia kolónia má v rezerve
obvykle okolo 7 až 45 kilogramov medu. Na
to, aby prežili zimu, potrebujú okolo 20 až
25 kilogramov medu. Zdrojom proteínov je
peľ, ktorého majú v zásobách 0,5 až 7
kilogramov. Med a peľ sú jediným jedlom, ktorý je uskladňovaný v plástoch. Med
obsahuje hlavne cukor a peľ, je bohatý na tuky a proteíny a je taktiež obľúbenou
potravou mnohých tvorov. Práve preto včely chránia svoje kolónie pred väčšími
zvieratami a parazitmi. Včely sa bránia obvykle svojimi žihadlami. Aj v zime, keď je dosť
chladno na to, aby sa dalo lietať, včely môžu ukázať svoje žihadlá. Obrovská masa včiel
v guľovitom zoskupení, všetky vystrkujúce svoje žihadlá, ako jež pichliače, prinútia
útočníka ustúpiť a rozmyslieť si, do čoho sa púšťa.
Keď vložíme pod strechu úľa steblo trávy, alebo slamy, včely ho vyhodia z úľa najneskôr
za päť minút. Ak je cudzie teleso dostatočne malé, tak ho včely nesú počas letu a zhodia
ho 15-20 m za úľom. Ak je príliš ťažké, včela ho odtiahne aspoň pár metrov od úľa –
bude ho vláčiť po zemi. Obvykle cudzie teleso je vyhodené z úľa niekoľkými včelami
naraz formou štafety. Pre včely je najdôležitejšie, aby ich úľ bol pekný a čistý a keď treba
niečo vyčistiť, prerušia akúkoľvek činnosť.
Okrem toho sa starajú aj o hygienu: zbierajú živicu z borovíc a topoľov. Táto substancia,
ktorú včelári volajú propolis, je pre ochranu čistoty a hygieny úľa tiež dôležitá. Napríklad,
obsahuje látky, ktoré majú antibakteriálne účinky. Okrem toho propolisom upchávajú
trhliny a uhládzajú hrbolčeky, kde sa môžu zažrať baktérie, huby, alebo malý hmyz.
Vďaka tomuto je zároveň úľ omnoho luxusnejší.
Priemerná dĺžka života včely robotnice je okolo 6 mesiacov. Za jeden deň môže v úli
zomrieť aj 1 000 včiel. Avšak na zemi v blízkosti úľa nenájdeme viac, než jednu či dve
mŕtve včely. Väčšina včiel zomrie ďalej od úľa – ani v starobe neodpočívajú, ale pracujú
až do posledného dychu. Prieskumy v laboratóriách ukázali, že včely sa môžu stať
obeťou viacerých chorôb – vrátane nákazlivých. To, že väčšina včiel zomrie mimo úľa, je
pravdepodobne ďalším obranným mechanizmom úľa – keď včela umrie v úli, je to iba
cudzie telo, ktoré netreba a včely robotnice ho vyhodia a odnesú do veľkej vzdialenosti
od úľa, kde ho pustia na zem. Včely nie sú až tak zaujaté upratovaním okolo úľa, ale skôr
prácou v úli samotnom – práve preto ho udržiavajú v takej čistote.
Wladyslaw Kopalinski, Mačky vo vreci. WP, Varšava, 1993, strany 439-441
Včely: Bzukot v aktivite
133
Poľnohospodárstvo
Príklady
a úlohy
Včelie produkty
Včelí vosk — je produktom voskových žliaz včiel robotníc. Je základnou surovinou na výrobu
včelích plástov. Zo včelieho vosku sa už stovky rokov vyrábajú sviečky a dnes sa používa aj na
ochranu nábytku pred škrabancami a aj konzerváciu historických pamiatok.
Med — môže byť buď nektárový (kvetový), medovicový (lesný) alebo zmiešaný. Med z repky
a akácie je príkladom nektárových druhov medu. Nektár z kvitnúcich rastlín nie je jedinou
surovinou na výrobu medu. Veľmi drahocenný druh medu vyrábajú včely z medovice – sladkých
kvapiek miazgy, ktoré sa objavujú na listoch, alebo ostatných častiach rastlín, keď je veľmi
horúco. „Manna“ sa tvorí na rastlinách kvôli voškám, ktoré vyciciavajú miazgu z rastlín, ale časť
z nej vylúčia a ona zostane vo forme kvapôčok na okvetných lístkoch. Rýchlo vyrobený rastlinný
med sa vyrába za pomoci človeka: časti včelieho spoločenstva sú naučené používať cukrový
sirup a rozličné druhy rastlinného sladu.
Kvalita medu nezávisí len od druhu nektáru, ale aj na extrakte z propolisu rozpustného
v alkohole a z peľu, ktorý sa ľahko rozpúšťa vo vode. Aby si med zachoval chuť a výživnú
hodnotu, nemal by byť vo veľkom teple (nad 55°C). Keď sa med pridá do nápojov, stratí mnoho
vitamínov a enzýmov a má význam iba ako sladidlo.
Propolis — tvoria včely zo živice, ktorú spracujú hryzadlami. Je obvykle žltozelený alebo hnedý
a rozpustný v alkohole. Keď sa náhodou stane, že v úli zomrie myš, alebo žaba, včely ho
„ponatierajú“ touto zaujímavou látkou (propolis znamená „na ochranu ľudí“), než sa telo začne
rozkladať. Vďaka tomuto nebude telo smrdieť ani sa v ňom nebudú množiť baktérie. Keď
nakvapkáte pár kvapiek propolisu na kus skla, alebo papier a necháte ho vyschnúť, po čase budú
vyzerať, akoby boli obalené tenkou vrstvou hnedožltého laku. Skúste to umyť vodou. Čo sa stane
s povlakom propolisu v každej priehlbine, škrabanci?
Peľové granulky — sa vyrábajú z kúskov peľu, ktoré sa prichytia na telo a nohy včiel. Včely ho
primiešajú do medu a z tejto zmesi vyrobia malé guličky a dajú ich do peľových košíčkov na
nohách. Peľové guľôčky sú bohaté na proteíny a vitamíny, ale vplyv tohto produktu na človeka je
zatiaľ predmetom diskusií v medicínskom svete.
Včelia materská kašička — sa tvorí v hltanovej žľaze robotníc (nie lietajúcich včiel vo veku
5-15 dní). Má vysokú výživnú hodnotu a obsahuje vitamíny aj hormóny. Robotnice ňou kŕmia
larvy včiel-robotníc a trúdov počas prvých dní života a larvu kráľovnej počas prvých piatich dní
života. Kráľovná sa ňou živí až dovtedy, kým nezačne znášať vajíčka.
134
Včely: Bzukot v aktivite
1
Lesníctvo
Lesníctvo
Autor: Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Pretože lesy plnia veľa dôležitých funkcií pre životné prostredie
a človeka, spoločnosť by mala venovať špeciálnu pozornosť tomu,
ako ich chrániť a starať sa o ne
2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček“
Biológia, zemepis, ekológia,
• Obohatiť vedomosti žiakov o funkcii a dôležitosťi lesov
• Upozorniť žiakov na nebezpečenstvá, ktoré hrozia životnému
prostrediu z dôvodu využívania lesov na ekonomické
a rekreačné aktivity.
Prednášky, diskusia, brainstorming, video prezentácia
Úvod
Lesy plnia mnoho funkcií. Predovšetkým chránia a vytvárajú prírodné zdroje. V procese
fotosyntézy lesy obnovujú zásoby kyslíka v atmosfére, spotrebúvajú atmosférický CO2
a zmierňujú skleníkový efekt. Lesy sú útočiskom mnohých druhov rastlín a živočíchov a tak
prispievajú k ochrane a udržiavaniu diverzity v prírode. Lesy čistia životné prostredie tým, že
tlmia hluk, prudké vetry a zastavujú prach a plyny. Pomáhajú regulovať odtok povrchových vôd,
zmierňujú vysoké a nízke teploty a zabraňujú erózii pôd. Pri plnení týchto funkcií lesy stabilizujú
klímu a vytvárajú krajinu. Lesy sú taktiež obľúbeným miestom oddychu a rekreácie.
Lesníctvo
135
1
Lesníctvo
Aktivity
Na čo sa strom používa?
1
2
Požiadajte žiakov, aby na tabuľu nakreslili strom s dobre rozvinutou korunou. Potom ich
požiadajte, aby nakreslili jeho podzemný koreňový systém.
Ako skupina zodpovedajte nasledujúce otázky:
•
•
•
3
Pripomeňte žiakom, že:
•
•
•
•
•
4
Čo nám stromy poskytujú? (ovocie, orechy, med, maslo, lieky, atď.)
Na čo sa stromy využívajú? (stavebný materiál, na výrobu rukovätí náradia, prístrešok pre
zvieratá, kultúrne a rituálne obrady niektorých kmeňov, atď.)
Čo sme ešte nespomenuli? (poskytujú miesto na odpočinok alebo úkryt, na jeseň padá
lístie a mení sa na pôdu)
V procese fotosyntézy zelené rastliny absorbujú CO2 a zásobujú nás kyslíkom, ktorý
dýchame. Menej stromov znamená viac CO2 v ovzduší a zvýšenie skleníkového efektu.
Cez koreňový systém, stromy, podrast a trávu chránia pôdu pred eróziou a zabraňujú
rozširovaniu púšte.
Rastliny zadržiavajú zrážky, a tak zabraňujú záplavám.
Ich korene udržujú vodu a výživné látky, a tak zabraňujú pôdnej erózii.
Prítomnosť vegetácie určuje vlhkosť oblasti.
Na záver upozornite na to, že ochrana a zväčšenie zelených oblastí je najefektívnejší
spôsob ako zabrániť rozširovaniu púšte a erózii. Taktiež to spomaľuje zmeny podnebia.
Lesy a obchod
1
Vysvetlite, že lesy sú zdrojom veľkých príjmov za
drevo, ktoré sa využíva na stavebné účely, ako
palivové drevo, či ako buničina na výrobu
papiera. Lesy poskytujú zložky na výrobu liekov
a mnoho iných produktov. Mnohé zalesnené
oblasti sa využívajú na ťažbu surovín, ako
pastviny a na chov dobytka.
Z celosvetového hľadiska polovica dreva, ktoré
sa každoročne vyťaží, sa využíva ako palivo na
kúrenie a varenie, a to najmä v menej
rozvinutých krajinách. Časť z tohto dreva sa
spaľuje priamo a časť sa premieňa na drevné
uhlie, ktoré hojne používajú obyvatelia miest
a niektoré priemyselné odvetvia.
Jednu tretinu celosvetovej ročnej ťažby dreva predstavuje ťažba dreva, ktoré sa potom
využíva ako stavebný materiál, ako rezivo, preglejka, drevovláknitá doska, lepenka
a drevotrieska. Jedna šestina sa mení na buničinu využívanú na výrobu rôznych produktov
na báze papiera.
2
3
136
Na videokazete „Zelený balíček“ ukážte klip „Rúbanie stromov“.
Prediskutujte film v kontexte s nelegálnym výrubom stromov. Opýtajte sa žiakov na
podobné prípady, ktorých boli svedkami alebo sa o nich dozvedeli z médií. Pomôžte
žiakom pochopiť, že hoci neustále využívanie lesov môže dnes priniesť rýchly zisk,
v budúcnosti to zníži príležitosť pre stály príjem.
Lesníctvo
4
Prediskutujte a napíšte na tabuľu, ktoré ďalšie straty by ľudia utrpeli ako dôsledok
neprimeraného a ničivého postoja voči lesom (zvýšená pôdna erózia, strata krásy vidieka,
strata cestovného ruchu, negatívny dopad na lesnú biodiverzitu, atď.).
5
Ukážte triede videoklip „Recyklovanie” a prediskutujte dôležitosť celulózy pre
výrobu papiera.
1
Lesníctvo
Lesy a rekreácia
1
Význam lesov ako zdroja pre rekreačný ruch pritiahol v Európe zvyšujúcu sa pozornosť počas
posledných dvoch desaťročí. Lesy poskytujú mnoho nemateriálnych prínosov, ktoré potrebujú
ľudia, najmä tí, čo žijú v prostredí moderných priemyselných krajín plnom stresov.
Rekreačné aktivity prinášajú lesom pozitíva i negatíva. Vo všeobecnosti rekreačné aktivity
uprednostňujú lesy s vysokým stupňom biodiverzity a tým prispievajú k ich zachovaniu ako
aj k ochrane voľne žijúcich druhov a pomáhajú obmedziť stratu lesov vyvolanú rozrastaním
miest a výstavbou ciest.
Avšak keď počet návštevníkov a turistov presiahne prípustnú mieru, pozdĺž turistických
ciest sa objavia problémy s eróziou pôdy. Vyrušuje sa divá zver, šliapu sa rastliny
a hromadia sa odpadky.
2
Choďte na imaginárnu prechádzku do jednej z najznámejších horských oblastí vo vašej
krajine. Zostavte zoznam najznámejších stromov a drevín na tabuľu a zaznamenajte: ich
charakteristické znaky; účinky na lesný ekosystém z hľadiska ťažby, cestovného ruchu,
zimných športov, pasenia sa domácich zvierat, stavania domov a ciest, atď.
3
4
Urobte brainstormingový program na škodu spôsobenú životnému prostrediu pri
prechádzkach v lese. Odpovede napíšte na tabuľu.
Rozdajte pracovný list „Pri prechádzkach v lese...„
Doplňujúce aktivity
•
Usporiadajte súťaž o najlepší plagát zobrazujúci význam stromov. Zorganizujte výstavu tých
najlepších.
Lesníctvo
137
Pri prechádzkach v lese...
Lesníctvo
Príklady
a úlohy
Dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých
pokynov znížite váš vplyv na životné prostredie na minimum.
• Nevybočujte z vytvorených chodníkov a postupujte v malých skupinách.
• Vyhýbajte sa zraniteľným oblastiam, najmä mokradiam a nestabilným svahom.
• Zastavujte sa len na miestach, kde vaša prítomnosť nespôsobí
poškodenie vegetácie.
• Utáborte sa len na vhodných miestach, prednostne na zavedených
táboriskách.
• Učte sa o pôvodných živočíchoch a nerušte ich.
• Nepribližujte sa k zvieratám po tom, ako zaregistrovali vašu prítomnosť.
• Umožnite živočíchom konzumovať ich prirodzenú potravu. Ak im budete
dávať potraviny určené pre ľudí, môžete narušiť ich stravovacie návyky
a správanie.
• Oheň používajte zodpovedne.
• Oheň úplne zahaste, aby bol popol biely, a ohnisko opustite až
keď je úplne vychladnuté.
• Umývacie práce vykonávajte v minimálnej vzdialenosti
100 metrov od najbližšieho vodného zdroja.
• Minimalizujte použitie mydla.
• S odpadmi a odpadovou vodou nakladajte zodpovedne.
• Smeti vezmite domov.
• Netrhajte kvety.
138
Lesníctvo
1
Cestovný ruch
Turistická invázia
Autori: Anna Schindler, Kliment Mindjov, Silvia Szabóová. Preklad: Daniel Szabó
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Zdôrazniť možnosti, ktoré poskytuje vidiecka turistika a dopad
neobmedzenej turistiky na životné prostredie.
• Niekoľko vyučovacích hodín, ich počet závisí na exkurziách;
• Jedna vyučovacia hodina v triede
Deň, kedy je pekné počasie; v hociktorom ročnom období
Hory, les alebo park, trieda
Plastová taška, listy papiera, fotoaparát, výstrižky z novín a reklamných
katalógov cestovných kancelárií, videokazeta „Zelený balíček“
Zemepis, biológia
• Učiť sa o škodách, ktoré turisti môžu spôsobiť životnému prostrediu
• Učiť sa vnímať prírodu počas exkurzií
• Naučiť sa podporovať a uprednostňovať miestne veci
Exkurzie, pozorovania, diskusie, hra, video prezentácia
Úvod
Turistické centrá sú zvyčajne koncentrované na horách, v blízkosti hôr, vodných nádrží, alebo
v mestách s historickými pamiatkami. Pásmo hotelov, penziónov, reštaurácií, kaviarní
a obchodov so suvenírami tvoria na týchto miestach turistickú infraštruktúru. Tento pokrok, ako
celok však častokrát vedie k úpadku životného prostredia v horách a prímorských oblastiach
a veľa z toho sa podobá na deštrukciu, ktorú pozorujeme v mestách.
Nárast masového turizmu totiž vyžaduje elektrinu, vodu, spotrebné produkty a služby, vybavenie
ako napríklad letiská, cesty a parkoviská, a sieť turistických stredísk. Následok tohto vzrastu je
stúpajúce množstvo nebezpečných látok, hluku, a environmentálny úpadok. Jedným
z dôsledkov je aj úpadok miestnej kultúry, ktorá sa vo veľkej miere prispôsobuje „vkusu” (či skôr
nevkusu) konzumného dovolenkára.
Turistická invázia
139
1
Cestovný ruch
Miestni ľudia strácajú svoju identitu, tá je nahradená identitou častokrát založenou na fast-food
občerstvení, Mc Donald reštauráciách, „odpadovej kultúre“. Kvôli týmto vlastnostiam, masový
turizmus sa stáva agresívnym turizmom, nazývame ho aj „tvrdý turizmus“a frázy ako: „invázia“
alebo “húfna invázia“, bežne používaná v každodennom prejave, odráža atmosféru, ktorá
dominuje počas prázdnin v turisticky navštevovaných oblastiach.
Pozrite si ďalšie informácie v kapitole o turistike na CD-ROM.
Aktivity
Hra: Dotyky s krajinou
Cieľom tejto aktivity je:
• upozorniť na obraz krajiny, ktorý sa nám vytvára v pamäti na základe vnútornej selekcie;
• uvedomiť si, že krajina tu existuje nezávisle od našich pocitov a chcení ako fungujúci systém,
ktorý má svoju hodnotu.
Túto aktivitu je dobré pripraviť na mieste, na ktorom sa nachádzate aspoň dva dni. Za ten čas si
totiž máte možnosť spolu so žiakmi okolie prezrieť, trochu sa s ním zžiť, nájsť miesta, ktoré vás
niečím priťahujú a aj miesta, ktoré vás nelákajú svojím vzhľadom.
1
Pripravte pre žiakov prechádzku po okolí. Nech to ale nie je obyčajný rýchly pochod
krajinou. Umožnite im ísť SAMOSTATNE, pomaly, upozornite ich, nech si pri tejto pomalej
chôdzi všímajú všetko, čo toto okolie poskytuje:
• svetlo a tiene (v závislosti od toho, kedy okolie pozorujú);
• zaujímavé rastliny;
• neobvyklé tvary;
• všetky zvuky;
• zvláštne vône (nech skúsia ovoňať rozličné časti miesta);
• stopy kultúry, histórie, ktoré tu zanechali ľudia;
• charakter lesa či lúky, toku, ktorý miestom tečie.
Je dôležité, aby tieto zážitky mali žiaci pri prechádzke okolím, keď idú SAMI. Len vtedy sa vedia
sústrediť na okolie, ak nemajú možnosť rozprávať sa s priateľmi. Ak im je umožnené načúvať len
zvukom okolo a vnímať všetko svojimi očami. Na prvýkrát to určite bude ťažké. Nie každý vie
byť sám, nie každý je rád sám.
2
Druhá úloha, ktorú budú mať v rámci tejto poznávacej časti je: doniesť zo svojej
prechádzky okolím niečo, čo
• im umožní vydať zvuk a tým priblížiť atmosféru objaveného miesta (suché lístie,
konárik, ktorý keď zlomia bude počuť praskot, voda v miske a pomocou nej vytvorený
žblnkot a pod.);
• im umožní priblížiť nájdené miesto pomocou dotyku (studený kameň, tráva a pod.).
3
Po návrate žiakov sa posaďte do kruhu a rozprávajte sa o svojich dojmoch:
•
•
•
•
•
140
Čo vás v tejto krajine najviac prekvapilo?
Čo zaujímavé ste videli?
Aký pocit máte teraz? Bolo pre vás príjemné byť sám so sebou na takmer neznámom
mieste?
Ak by ste mali ukázať ostatným niečo veľmi pekné z vašej prechádzky, čo by to bolo?
Aký zvuk vám príde na myseľ ako prvý pri predstave miesta, na ktorom ste boli?
Turistická invázia
Prechádzka
1
Povedzte žiakom, nech sa rozptýlia do rôznych smerov do vzdialenosti okolo 100 metrov
a nájdu príklady znečistenia životného prostredia. Môžu opísať výsledky svojich
pozorovaní, a odpovedať na otázky:
• Kto zavinil toto znečistenie?
• Čo môže byť urobené, aby sa mu predišlo?
2
3
4
5
6
Vyzvite žiakov, nech otvoria svoje batohy, a opíšu ich obsah ostatným. Spýtajte sa ich, čo
nebudú potrebovať po exkurzii, a na čo si to tu doniesli.
7
8
Opýtajte sa ich, či sa už prechádzali po nejakom náučnom chodníku, alebo jazdili na
bicykli po miestnej cyklotrase.
9
Ukážte žiakom niektoré z veľmi vážnych nebezpečí na ochranu teritórií, používajúc
informácie na strane „Stopy“. Použite brainstorming na niektoré možné riešenia.
1
Cestovný ruch
Počas exkurzie, vyzvite žiakov, nech pozorujú a rozhodnú sa, ktoré odpadky sú
najbežnejšie. Kto ich asi zahodil?
Zdvihli žiaci všetky odpadky, ktoré počas cesty spozorovali?
Spýtajte sa žiakov, čo budú robiť s odpadkami, ktoré zdvihli. (zlaté pravidlo: čo si do
prírody donesiem ako odpad, to si donesiem späť domov. Príroda nech ostane čistá).
Počas exkurzie povedzte žiakom, nech opíšu štát, z ktorého tieto odpadky pochádzajú,
a úroveň tohto znečistenia. Vyzvite ich, nech odfotia, alebo namaľujú najhoršie odpadky,
ktoré počas cesty zahliadli.
Diskutujte o možnosti dávania informačných tabúľ na východzie body turistických
destinácií, ktoré by informovali o miestnych zaujímavostiach prírodných, kultúrnych
a historických. Sú tieto zaujímavosti dostatočne propagované? Aký dôsledok bude mať
veľká propagácia na život miestnych ľudí?
Turistická invázia
141
1
Cestovný ruch
Masový, medzinárodný a vidiecky turizmus
1
2
Jeden týždeň v predstihu vyzvite žiakov, nech nájdu inzerát cestovnej kancelárie
v novinách – inzerát na spoznávanie letovísk v okolí alebo v zahraničí.
3
4
Rozdajte list faktov „Porovnanie masového a vidieckeho turizmu“ a vyzvite ich, nech
pridajú svoje vlastné pozorovania.
Počas lekcie si pozrite brožúry, ktoré zozbierali žiaci. Všimnite si, čo žiaci považovali za
turistickú atrakciu. Spájajú sa tieto atrakcie s prírodnými zvykmi regiónu, alebo reprezentujú
masový štandard, definovaný určitým počtom hviezdičiek na hoteli a kvalitou jedla?
Zaznamenajte nejaké rozdiely medzi brožúrami, ak nejaké sú.
Začnite brainstorming na nasledujúce námety:
•
•
Aký je dopad masového turizmu na životné prostredie?
Čo má byť urobené na zníženie dopadu masového turizmu na životné prostredie?
Hra: Kvalita života
1
2
Na základe vyplnenia tabuľky preskúmajte vzájomné prepojenie problémov a javov
v súčasnom svete, takých, ktoré súvisia aj s turistikou.
3
4
Žiaci nech pracujú v skupinách 2-4. Zvolené záhlavia sa dajú obmieňať podľa veku
žiakov a témy.
Diskutujte, čo z toho pre vás vyplýva z hľadiska podpory lokálnej kultúry, kvality života
v danom mieste, zamestnanosti, energetických ale aj ľudských zdrojov.
GATT: Všeobecná dohoda o clách a obchode.
Diskutujte na záver:
•
•
ktorá súvislosť bola pre študentov najprekvapujúcejšia?
uveďte aspoň jednu možnosť využitia miestnych zdrojov (napríklad zaangažovaním
rodiny žiakov)
Harmonizácia
noriem
v rámci GATT
Zamestnanosť
Turistika
Možnosť dovozu
technológií
s menej
vyhovujúcou
normou emisných
limitov a tým
zhoršenie
situácie
v lokalite i vo
väčšom merítku
Harmonizácia
noriem v rámci
GATT
Zamestnanosť
Kvalita života
v danej lokalite
xx
So zvyšovaním
turizmu
v lokalite stúpa
zamestnanosť
(poskytovanie
služieb a pod.)
Kvalita života
v danej lokalite
xx
Turistika
142
Turistická invázia
1
Cestovný ruch
Hra: „Nie je syr ako syr“
Pri každej veci, ktorá vznikla, pri každej myšlienke, činnosti existuje veľa článkov bez ktorých by
vec, myšlienka či činnosť nebola uskutočnená.
1
2
Pripravte si sieť vzťahov, ľudí, energií, všetkého, čo sa muselo zapojiť do procesu výroby
finálneho výrobku, ktorým je v tomto prípade syr. Nezabudnite na suroviny, obaly, farbivá,
ľudské či technické zdroje, dopravu a pod.
Iste je toho veľa, čo vám prišlo na myseľ. Pridajte teraz do reťazca to, čo je v zátvorke. Ako
to pozmení výsledný efekt?
Ako to pozmení finančné náklady na výrobok?
Ako to ovplyvní dlhodobo životné prostredie? (pôdu, vodu, vzduch)
Ako to bude vplývať na človeka, živočíchy a rastliny?
Bude to mať dlhodobé finančné dôsledky? (zabalenie do škodlivého obalu)
3
4
Rozprávajte sa o rozdieloch v životnom cykle výrobku (syr), ak by jeho výroba bola
súčasťou programu vidieckej turistiky, v ktorom návštevníci prídu a vyskúšajú si na
agrofarme, ako sa syr vyrába a výrobok si odnesú domov.
V diskusii so študentmi odpovedajte na tieto otázky, i ďalšie, ktoré im a vám napadnú. Je
potrebné so študentmi o týchto veciach diskutovať, získavať informácie od inštitúcií
(Slovenská agentúra životného prostredia, Inšpektorát ochrany vôd, ochrany prírody a pod.).
Víkend
Pustite triede video „Víkend“ v ktorá je na videokazete. Diskutujte o obsahu a formulujte hlavné
posolstvo videa.
Doplňujúce aktivity
•
Zverejnite časopis, s textami, fotografiami, a kresbami, ktoré vyjadrujú to, čo sa trieda učila
počas hodiny.
Vidiecka turistika – o čo ide?
Pomocou vidieckej turistiky môžu spoznať trošku inak miesto nielen ľudia, ktorí do obce,
regiónu prichádzajú, ale aj tí, ktorí v ňom žijú. Majú možnosť viac a hlbšie precítiť miesto
a uvedomiť si svoju identitu.
Vidiecka turistika je formou cestovného ruchu, ktorá zahŕňa súbor činností zameraných
na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí
a vo voľnom čase. Ide o činnosti spojené možnosťou ubytovania v rodinách, vo
vidieckych domoch a rôznych ubytovacích zariadeniach na vidieku, s ponukou
stravovania sa alebo vlastnej prípravy stravy. Poskytovanie stravovacích služieb je
výhodné jednak pre majiteľa zariadenia, ale aj pre ubytovaného hosťa. Majiteľovi vytvára
priestor pre realizáciu vlastnej poľnohospodárskej produkcie, resp. odbyt svojich
produktov a návštevníkovi umožňuje zoznámiť sa s regionálnymi gastronomickými
špecialitami. Rovnako dôležitá je však ponuka programu pre turistov/návštevníkov.
Turistická invázia
143
1
Cestovný ruch
Stopy
Chránené územia, čeliace nebezpečenstvu
Príroda a národné parky sú ohrozené stúpajúcim množstvom návštevníkov, vyžadujúcich
odpočinok na čerstvom vzduchu a vzrast počtu rekreačných zariadení. Počet turistov
vzrastá na vrchole sezóny (zvyčajne cez júl alebo august). Veľa turistov príde do
chránených území s autom na jeden deň. Výsledkom sú problémy s parkovaním,
kilometrové zápchy a veľké množstvo znečistenia.
Divá príroda láka turistov. Toto ruší divú zver (nedostatok pokojných miest, kde by mohli
vychovať mladé) a vedie k poklesu druhov zvierat.
Ďalší vážny problém je erózia v turistických destináciách a deštrukcia rastu rastlín ako
dôsledok horskej turistiky a horského bicyklovania sa.
Turistické priemyselné fakty a čísla
Každý rok chodí na dovolenku vyše 500 miliónov ľudí, čo tvorí približne 8%
populácie Zeme.
Okolo 7% ľudí je zamestnaných v turistickom sektore.
Turizmus tvorí okolo 6% celkového svetového príjmu.
Benidormizácia
Tieto podmienky sú aplikované na patologickú komercializáciu pokojných, odľahlých
miest, slávnych pre ich významné prírodné a klimatické znaky. Meno článku pochádza
zo španielskej rybárskej dediny Benidorm v provincii Alicante, situovanej pozdĺž pláže
Costa Blanca v Stredomorí. Požiadavky masového turizmu premenili toto miesto na
obludu mestského letoviska so stúpajúcim počtom hotelov, nákupných stredísk, barov,
diskoték, reštaurácií fast food a absurdne prepchatými plážami.
Wladislaw Kopalinski, Slownik wyrazen i pojec XX wieku
(Slovník udalostí a pojmov dvadsiateho storočia), Wydawnictvo Naukowe PWN, Varšava 1998
144
Turistická invázia
Vidiecka turistika – o čo ide?
Porovnávanie masového a vidieckeho turizmu
MASOVÝ TURIZMUS
Cestovný ruch
Príklady
a úlohy
VIDIECKY TURIZMUS
Cesta na miesto dovolenky
• Od niekoľko sto do niekoľko tisíc kilometrov
• Cestovanie autom alebo verejnou dopravou.
• Cestovanie: autobusom, lietadlom, vlakom
Ubytovanie
• Ubytovanie v domoch na súkromí, alebo vo
vidieckych penziónoch, hoteoch mimo mesta.
• Vo mnohých prípadoch, klimatizované
• Finančne náročné.
• Menej drahé.
Jedlo
• Jedlo je dovážané na dovolenkové miesta zo
vzdialených regiónov alebo zo zahraničia.
• Časť jedla je produkovaná lokálne, veľmi často
v súlade s princípmi ekologického
poľnohospodárstva.
Turistické destinácie
• Štandardné miesta v súlade s povinnými
mestskými normami. Veľa hodnotných častí
prírody je zničených infraštruktúrou, ktorá počíta
s tým, že enormné množstvo ľudí zostane na
jednom mieste a budú sa zúčastňovať na
aktívnych činnostiach, ktoré ničia ekosystém
(lyžovanie, vodné motorové športy).
• Prírodné vidiecke prostredie s unikátnymi
ekologickými a sociálnymi charaktermi dediny.
Spôsoby, ako využiť voľný čas
• Možnosti v súlade s lokalitou
• Odpočinok, bicyklovanie, jazdenie, zber húb,
farmárske aktivity.
Organizátor
• Hotely a turistické zariadenia často vlastnia veľké
spoločnosti.
• Investor a majiteľ turistickej jednotky je domáci.
• Zisk zostane v jednotlivých regiónoch.
• Účasť miestnej populácie na zisku je minimálna.
• Cestovné kancelárie tiež podporujú masový
turizmus.
Kontakty s miestnymi ľuďmi
• Turista je považovaný za klienta.
• Turista je považovaný za hosťa.
Informatívne výhody
• Bližšie znalosti prírody, miestnych zvykov
a obyčajov.
Turistická invázia
145
Zmena klímy
Poškodzovanie
ozónovej vrstvy
Globálne výzvy
Acidifikácia
Moria a oceány
Zmena klímy
O stupeň viac 149
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Klimatická zmena
Poškodzovanie ozónovej vrstvy
Ochranný filter 153
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Pozri sa hore
Acidifikácia
Kyslé dažde157
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Kyslé dažde
Moria a oceány
Záchrana Čierneho mora 160
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Morskí bojovníci
Príklady a úlohy
Tuvalu: Prvá obeť klimatických zmien 152
Test citlivosti na slnečné žiarenie 156
Fakty o Čiernom mori 163
1
Zmena klímy
O stupeň viac
Autori: Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Emisie vypúšťané človekom do atmosféry môžu spôsobiť nevratné
zmeny v zemskej klíme.
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Tabuľa, videokazeta „Zelený balíček”, pomôcky na experiment
Chémia, fyzika, biológia, ekológia
Ciele
• Pochopiť funkcie atmosféry pri regulovaní teploty na Zemi
• Dozvedieť sa viac o klimatických zmenách a ich následkoch pre
ľudí a životné prostredie
Metódy
Výklad, diskusia, brainstorming, praktický pokus, video prezentácia
Úvod
V poslednom období sa často hovorí o globálnom otepľovaní. Je to proces, pri ktorom zvýšené
množstvo plynov v atmosfére spôsobuje globálny rast teploty. Mechanizmus globálneho
otepľovania prebieha nasledovne:
Dopadajúce slnečné žiarenie preniká atmosférou až k povrchu Zeme, ktorý je zohrievaný. Časť
energie sa spätne odrazí do vesmíru, ale jej určitá časť miesto toho, aby bola vyžiarená do
vonkajšieho priestoru, je absorbovaná molekulami skleníkových plynov, čím sa atmosféra
ohrieva. Tento mechanizmus sa nazýva „skleníkový efekt“.
Prirodzený skleníkový efekt existoval aj v minulosti a umožnil vznik a rozvoj života na Zemi. Na
skleníkovom efekte sa v súčasnosti podieľa aj človek pri produkovaní emisií a vtedy hovoríme
o tzv. „antropogénnom navýšení.“
O stupeň viac
149
1
Zmena klímy
V roku 1896 švédsky chemik Svante Arrhenius predpokladal, že priemysel bude mať
v konečnom dôsledku vplyv na svetovú klímu. Odvtedy už množstvo laboratórnych
experimentov a tiež atmosferických meraní potvrdilo túto prognózu.
Pred priemyselnou revolúciou, ktorá začala v polovici 18. storočia, ekonomika závisela hlavne na
miestnom poľnohospodárstve a obchode. Následne nastali pokroky v technike, výstavba
veľkých fabrík, veľkovýroba a mechanizácia v poľnohospodárstve, ktoré so sebou priniesli
produkciu skleníkových plynov.
Najvýznamnejším skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para, ktoré spôsobuje asi dve tretiny
celkového skleníkového efektu. Jej obsah v atmosfére nie je priamo ovplyvňovaný ľudskou činnosťou
a závisí od procesov kolobehu vody. Ďalšími skleníkovými plynmi sú oxid uhličitý (s 30 % podielom na
skleníkovom efekte), metán, oxid dusný, freóny a ozón (spolu 3% – ný podiel). Okrem prirodzených
zdrojov sa na emisiách týchto plynov podieľa hlavne priemysel, doprava a poľnohospodárstvo.
Aktivity
Model Zeme
Vytvorte si modelový príklad otepľovania Zeme. Ako na to?
1
2
3
4
5
6
Pripravte si pomôcky potrebné na experiment: 2 poháre na zaváranie, 2 lampy,
polyetylénovú fóliu, 2 teplomere.
Do každého pohára vložte teplomer. Jeden pohár zakryte fóliou (táto bude predstavovať
zvýšenú koncentráciu skleníkových plynov nad Zemou).
Osvetlite obidva poháre lampami s rovnakými žiarovkami tak, že ich umiestnite 20-30 cm
od pohárov (lampy predstavujú Slnko).
Zaznamenajte rast teploty každých päť minút po dobu 30 minút. Porovnajte výsledky
v obidvoch pohároch.
Zopakujte si pokus pridaním kociek ľadu do pohárov. Môžete tiež pridať kamienky, a tak si
simulovať rast morskej hladiny spôsobený topením ľadovcov.
Porozprávajte sa so žiakmi o výsledkoch pokusu a skúste ho aplikovať na planétu Zem.
Experiment je prevzatý z manuálu pre učiteľov „Connections“ (Súvislosti), Saint Paul, USA
Video projekcia
1
2
Pozrite si film o klimatických zmenách. Predstavte si Zem o niekoľko rokov. Aké zmeny tu
nastanú ak bude globálne otepľovanie naďalej pokračovať?
Brainstorming: „Aké sú možné spôsoby zníženia hrozby globálneho otepľovania?“ (obnova
lesov, kompostovanie bioodpadu, šetrenie energiou, jazdenie na bicykli namiesto na aute a
pod.)
Doplňujúce aktivity
•
•
150
Inšpirujte deti, aby svoje poznatky prebrali aj doma so svojimi rodičmi. Nech spolu
porozmýšľajú napríklad o tom, ako by sa dalo v domácnosti šetriť energiou, alebo ako by
mohli občas nahradiť prepravu autom za iný spôsob.
Zorganizujte rôzne aktivity, napríklad sadenie stromčekov.
O stupeň viac
Dôsledky klimatických zmien
1
Zmena klímy
Regionálny scenár zmien klímy podľa
Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny (IPCC) do roku 2030
Európa Okrem veľkých horúčav, prevažnú časť územia postihnú čoraz častejšie a silnejšie
búrky a záplavy, juh a juhovýchod zas lesné požiare. Pri pesimistických scenároch by sa
v južnej časti stredného Španielska mohla vytvoriť púšť. Ak výrazne stúpnu hladiny oceánov,
pod vodou sa môžu ocitnúť niektoré pobrežné a nížinné oblasti. O 50 rokov by sa mohla
roztopiť až polovica alpských ľadovcov, čo by predstavovalo v daných oblastiach častejšie
záplavy, zosuvy pôdy a lavíny. V Škandinávii zas bude možné rozšíriť poľnohospodársku
výrobu. Očakáva sa nástup nových chorôb.
Ázia Monzúnové dažde a záplavy, ktoré si na juhovýchode vyžiadali už tisícky obetí,
budú stále intenzívnejšie. Ak by stúpla hladina morí o meter, Bangladéš by bol zaplavený
a desaťtisíce ľudí by sa stalo ekologickými utečencami.
Austrália a Oceánia V Austrálii sa očakáva nedostatok pitnej vody a paradoxne aj
intenzívnejšie dažde. Ekológovia varujú pred úbytkom koralov. Mnohým tichomorským
ostrovom hrozí úplné zaplavenie.
Afrika Očakáva sa ešte väčšie sucho, nedostatok pitnej vody a hladomor. Kým sever, juh
a západ zrejme ovplyvní rozširovanie púští, východný pobrežný pás už teraz postihujú
katastrofálne záplavy (Mozambik). Pre vyššiu hladinu morí a eróziu pobrežných oblastí hrozí
zaplavenie častí štátov okolo Guinejského zálivu, v Zambii a Egypte.
Amerika Rekordné teploty sa budú zvyšovať. Suchá a extrémne prívalové búrky spojené
s povodňami ovplyvnia poľnohospodársku produkciu, ktorá sa však v severných oblastiach
naopak zvýši. Pobrežným oblastiam hrozí erózia a zaplavenie (vrátane časti New Yorku).
Latinská Amerika tiež pocíti záplavy a suchá. Ľudí postihne šírenie tropických chorôb.
Antarktída a Arktída Tu sa očakávajú najrýchlejšie a najväčšie zmeny. Teplota na
póloch sa zvyšuje päťkrát rýchlejšie, ako je celosvetový priemer za uplynulé polstoročie.
Okrajové oblasti Antarktídy sa drobia následkom pôsobenia vody z roztápania ľadovcov.
Predĺžilo sa obdobie „leta“ z dvoch na tri týždne. Postupne sa zmenšujú okrajové časti
Grónska. Arktický ľad je o 40% tenší ako v 60. rokoch. Tundra sa vysúša, stráca sa
rastlinstvo. Ľadové medvede strácajú na váhe.
Dopady klimatických zmien
Dopady na ľudské zdravie Očakáva sa, že choroby ako malária, astma, žltá
zimnica, encefalitída, tuberkulóza, lepra, žltá zimnica, horúčka dengue a ďalšie, sa stanú
oveľa bežnejšími ako dnes. Zmenené podnebie poskytne tropickým prenášačom chorôb
šancu šíriť sa do ostatného sveta.Taktiež predpokladané vlny horúčav, sucha a na druhej
strane záplav budú mať na svedomí životy a ochorenia mnohých ľudí. Vplyvom extrémov
počasia sa naruší aj potravinová bezpečnosť a zásobovanie pitnou vodou.
Dopady na biodiverzitu Oteplenie o 1-6 °C počas nasledujúcich 100 rokov by
posunulo súčasné klimatické pásma 150-550 km na sever. Veľmi citlivé na zmeny teploty
sú koralové útesy, ktoré predstavujú biologicky najrozmanitejší ekosystém na Zemi. Zmeny
nastanú v zložení lesov, pravdepodobne niektoré lesy vyschnú alebo podľahnú požiarom.
Zvýši sa tlak na horské oblasti a predpokladaný úbytok ľadovcov bude mať vplyv aj na
zdroje pitnej vody a vysokohorské ekosystémy. Ľadová pokrývka na Zemi je mimoriadne
citlivá na zmenu teploty na Zemi a predstavuje zásobu až 80% všetkej pitnej vody.
Ekonomické dopady Prírodné katastrofy spôsobujú nemalé finančné škody, na ktoré
doplácajú hlavne poisťovne. Niektoré už odmietajú poisťovať nehnuteľnosti v rizikových
oblastiach. Taktiež extrémy počasia vplývajú na ekonomické straty v poľnohospodárstve,
rybárstve, drevárskom priemysle či turistike. V rozvojových krajinách sú dopady na
ekonomiku oveľa horšie. Napríklad záplavy v Severnej Kórei v roku 1995 priviedli túto
krajinu na pokraj kolapsu.
O stupeň viac
151
Zmena klímy
Príklady
a úlohy
Tuvalu: Prvá obeť klimatických zmien
HONOLULU – Je už príliš neskoro pre malý ostrovný národ v Tichom oceáne. Desať tisíc ľudí,
celá populácia Tuvalu, si balí svoje veci, pretože ich domovy medzi deviatimi nízkymi atolmi
budú zaplavené morom. Toto sú životne dôležité fakty: Zem sa otepľuje, hladina morí stúpa
a Tuvalu pokojne mizne zo zemského povrchu.
Ostrovy Tuvalu sú len prvou obeťou klimatických zmien. Medzivládny panel pre zmeny klímy
(IPCC) predpokladá počas 21. storočia rast hladiny morí od 50 cm do 1 metra. „Ak by hladina
svetového oceánu vzrástla o 1 meter, pod vodou by sa ocitlo 17,5% Bangladéšu, 6% Holandska
a 80% atola Majuro z Maršalových ostrovov,“ tvrdí Rámcová konvencia Spojených národov
o Zmene klímy (UNFCC). Nízko ležiace pobrežné zóny rozvojových krajín a malé ostrovy môžu
byť vážne zasiahnuté.
Rast hladiny morí je len časťou problému, ktorý so sebou prinášajú klimatické zmeny. Nárast
priemernej teploty o 1,4-5,8 °C zvýši množstvo záplav, intenzitu búrok a súch v Ázii a Afrike.
Zmení sa distribúcia zrážok. Existuje len odhad rapídne sa topiacej ľadovcovej hory.
Zmiznutie Tuvalu podnecuje množstvo otázok, s ktorými je potrebné sa okamžite zaoberať. Čo sa
stane, ak viaceré z týchto ostrovných národov vymiznú a pravdepodobne bude musieť byť
vysídlených sedem miliónov ľudí? Existuje nejaká kompenzácia za stratu krajiny, jej histórie, kultúry,
spôsobu života? Ako jej dokážeme
určiť cenu? Kto ju zaplatí?
Kým priemyselné krajiny
rozoberajú detaily okolo Kjótskeho
protokolu, obyvatelia Tuvalu
doslova strácajú svoj domov. Pre
Spojené štáty a ďalšie rozvinuté
krajiny je to otázka slušnosti. Sú
zameraní len na to, ako sa zbaviť
bremena hrozby. Rozvinuté krajiny
sa hádajú, že rozvojové krajiny ako
India a Čína budú hlavnými
producentmi skleníkových plynov
v nasledovnom desaťročí alebo
dvoch. A pre vyjednávačov z USA
nie je nijaký rámec, ktorý obhajuje
rozvoj, nespravodlivý.
Klimatické zmeny nie sú záležitosťou budúcnosti; je to hrozba súčasnej národnej bezpečnosti.
Vytvára sa ľudský klon. Je ťažké pochopiť, čo toto znamená.
Ľudia z Tuvalu potrebujú vybudovať nové životy v novej krajine. Austrália a Nový Zéland začali pre
nich poskytovať environmentálne refúgiá. Avšak aj v nich je nevyhnutné prispôsobiť sa kultúre, ktorá
ich bude obklopovať. Po živote v príbuzenskej izolácii určite nastanú nevyhnutné komplikácie.
Tuvalu je malý, zväčša homogénny národ. Jeho populáciu tvorí 96% Polynézanov, z ktorých
97% patrí k náboženstvu Tuvalu. Nie sú tam mobilné telefóny, jedna rozhlasová stanica a jeden
internetový provider. Najvýznamnejšie je, že tam neexistujú žiadne trvalé armádne sily. Táto
krajina je tak bezpečná a tak malá, že sa nepredpokladá nijaká potreba brániť toto územie.
Títo ľudia vstúpia do sveta, ktorý nie je ich vlastným. Bremeno udržiavania kultúry a náboženstva
bez zemepisného stredu bude uložené na ich plecia. Ľudia z Tuvalu si potrebujú zachovať svoju
históriu. Kolektívne spomienky na minulosť sa však budú štiepať, ako ľudia budú nútení žiť
oddelene v malých vzdialených skupinkách. A spoločnou pamiatkou zostane len to, že ľudia
z Tuvalu museli opustiť svoju vlasť. Korene ich predkov, ich školy, ich domovy, ich kostoly budú
pochované do oceánu. Ľudia z Tuvalu sa už nikdy nevrátia domov.
Musíme si priznať, že Tuvalu je len našou obeťou. Klimatické zmeny a nárast hladiny morí by nás
všetkých mali prinútiť postaviť sa zoči voči nášmu podielu na ničení kultúr a potrebe akceptovať
zodpovednosť pre zaistenie bezpečnosti ľudí. Mali by sme nájsť prostriedky pre tých, ktorí
strácajú svoje domovy.
Je čas si priznať: „Klimatická zmena ... nie je nič iné než forma pomalej smrti“.
Eun Jung Cahill Che, The Japan Times, Aug. 26, 2001
152
O stupeň viac
1
Poškodzovanie
ozónovej vrstvy
Ochranný filter
Autori: Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme predstavuje vážne riziko nielen
pre ľudské zdravie
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľný
Trieda
Tabuľa, videokazeta „Zelený balíček”
Chémia, fyzika, biológia, ekológia
Dozvedieť sa, čo je ozónová vrstva, ako sa meria, čo ju poškodzuje,
aké sú vplyvy UV žiarenia na ľudské zdravie a prírodné ekosystémy,
akí sme citliví na UV žiarenie, ako odhaliť začínajúcu rakovinu kože
Výklad, diskusie, test, video prezentácia
Úvod
Slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch, je rozptyľované časticami atmosféry. Veľkosť
rozptylu závisí od vlnovej dĺžky žiarenia. Pretože vo viditeľnej časti spektra sú v atmosfére
najviac rozptyľované modré lúče, farba oblohy sa nám javí ako modrá. Ultrafialové žiarenie (ÚV)
sa nachádza mimo viditeľného farebného spektra, preto ho ľudské oko nedokáže vidieť. Podľa
vlnovej dĺžky sa rozčleňuje na UV-A (má neškodné účinky), UV-B a UV-C (majú smrtiace
účinky). UV-C atmosféra úplne pohltí.
Ozónová vrstva Zeme filtruje toto žiarenie, aby nás ochránila pred jeho škodlivými účinkami. Je
to len 2,5-3,8 mm hrubá vrstva lokalizovaná v stratosfére vo výške 19-25 km nad zemským
povrchom. Je zložená z molekúl ozónu (O3), ktorý vzniká pri fotochemických reakciách, pri
ktorých dochádza k pohlcovaniu škodlivého ultrafialového žiarenia.
Ochranný filter
153
1
Poškodzovanie
ozónovej vrstvy
V roku 1985 vedci prvýkrát pozorovali, že ozónová
vrstva sa stenčuje. Úbytok ozónu pod 50% sa
označuje ako ozónová diera. Najväčší úbytok
ozónu bol pozorovaný nad Antarktídou, kde v roku
2000 vedci namerali rekordnú ozónovú dieru
o rozlohe 30 mil. km2. Dnes možno ozónovú dieru
pozorovať od septembra do decembra. Jej okraje sa
rozšírili už aj nad obývané oblasti Južnej Ameriky.
Hrúbka ozónovej vrstvy sa udáva v Dobsonových
jednotkách. Jedna Dobsonova jednotka (DU) je
také množstvo ozónu vo vertikálnom stĺpci
atmosféry, ktoré by pri tlaku 1013 hektopascalov
a teplote 15 stupňov celzia vytvorilo vrstvu o hrúbke
0,001 cm. Napríklad 300 DU = vrstva o hrúbke
3 mm. Ako ozónová diera sa označuje pokles
celkového ozónu pod 220 DU.
Ozónovú vrstvu Zeme rozrušujú hlavne freóny a halóny (napr. tetrachlórmetán, metylbromid).
Freóny (CFC) sú zlúčeniny s chlórom alebo fluórom. Sú to látky s rozsiahlym ničivým účinkom
a rezistenciou v atmosfére až niekoľko sto rokov. Jedna molekula freónov dokáže zničiť tisíce
molekúl ozónu. Používanie freónov sa v súčasnosti minimalizuje. V minulosti sa používali do
chladiacich médií, ako hnacie plyny v aerosólových sprejoch, ako nadúvadlá pri výrobe špongií,
čistiace prostriedky v elektrotechnike, v anestiozológii.
Aktivity
Dopady UV-B žiarenia na biosféru, človeka a život spoločnosti
1
Prečítajte si nasledovné dopady UV žiarenia. Skúste porozmýšľať o ich ďalších následkoch,
uveďte príklady.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
3
Porozprávajte sa o článku na nasledujúcej strane. Skúste v dennej tlači vyhľadať ďalšie
svedectvá o dopadoch škodlivého UV žiarenia prenikajúceho cez ozónovú dieru.
Viete, ako sa správne chrániť pre UV žiarením?
Rady pre bezpečný pobyt na slnku:
•
•
154
Dopady na životné procesy – od genetických zmien DNA až po produkciu potravín;
Dopady na morské ekosystémy – od ničenia fytoplanktónu, počiatočného článku
globálneho potravného reťazca až po dopad napr. na populáciu veľrýb;
Dopady na sladkovodné ekosystémy – od znižovania populácie rias až po smrť žabích
vajíčok a rybích ikier;
Dopady na suchozemské ekosystémy – od zdravia jednotlivých stromov až po stabilitu
celých lesných oblastí;
Dopad na ľudské zdravie – od spálenia pokožky k rakovine kože, od oslabenia imunity
až k oslepnutiu;
Dopad na život ľudskej spoločnosti – od strachu z ochorení po nestabilitu zásob
potravín, od rastúcich nákladov na zdravotníctvo až po zdravotný stav domorodého
obyvateľstva v najviac postihnutých oblastiach;
Dopad na chemické procesy v životnom prostredí – od nárastu fotochemického smogu
až po zhoršovanie kvality vody;
Dopad na materiály – vplyv na rozpad plastov a prírodných vlákien;
Dopad na biologické cykly – od kolobehu uhlíka, ktorý ovplyvňuje globálnu klímu, po
kolobeh dusíka a síry, ktoré sú dôležitou súčasťou života;
Dopad na počasie a klímu – od miestnych zrážok až po globálne otepľovanie.
Obmedzte dobu strávenú na slnku najmä medzi 10. a 15. hodinou. Tento čas využívajte
na iné aktivity.
Noste pokrývku hlavy, odev, kvalitné okuliare (s UV filtrom) a natierajte sa krémom
s ochranným faktorom podľa Vášho fototypu pokožky.
Ochranný filter
•
•
Pozor na lieky, ktoré zvyšujú účinok UV žiarenia: napr. sulfónamidy, grizeofulvín,
fenotiazíny a iné.
Každý mesiac si kontrolujte pokožku. Nasledujúce body môžu byť návodom pre skoré
rozpoznanie problémov kože:
- Asymetria znamienka – jedna polovica sa líši od druhej.
- Nepravidelné okraje znamienka, krúžkovaný alebo slabo zreteľný okraj.
- Meniaca sa farba znamienka: odtiene hnedej, čiernej, niekedy bielej,
namodralej alebo červenej farby.
- Priemer znamienka nad 6 mm s rastúcou tendenciou.
1
Poškodzovanie
ozónovej vrstvy
V prípade akýchkoľvek pochybností navštívte lekára.
4
Urobte si test citlivosti Vášho organizmu na UV žiarenie so žiakmi. Výsledky si navzájom
porovnajte. Porozprávajte sa o ochranných opatreniach.
Doplňujúce aktivity
•
Porozprávajte sa so žiakmi, ktoré produkty a činnosti by mohli poškodzovať ozónovú vrstvu.
Pohľadajte si informácie v rôznej odbornej literatúre.
•
Požiadajte študentov, aby urobili prieskum takýchto produktov predávaných v obchodoch
blízko ich domu či školy. Majú tieto produkty označenia, že neškodia ozónovej vrstve?
Smrť opustených mláďat tučniakov
V roku 1995 objavili austrálski vedci v troch odľahlých oblastiach Antarktídy masový
úhyn mláďat tučniakov spôsobený ich nedostatočnou výživou. Dospelé tučniaky boli
pozorované ako hľadajú potravu až vo vzdialenosti 200 km od pobrežia.
Čo sa vlastne stalo? Mláďatá tučniakov sa živia krillom (malé mäkkýše podobné krabom),
ktoré v posledných rokoch záhadne vymizli v mnohých antarktických vodách. Vedci
veria, že nadmerný lov krillu môže spôsobiť jeho úbytok, nie však jeho úplné vymiznutie.
Zohráva v tom snáď svoju úlohu UV-B žiarenie? Krill sa živí fytoplanktónom, ktorý sa za
normálnych okolností vyskytuje každú jar v masívnom množstve v antarktických vodách.
Tento jeho rozkvet sa však odohráva práve pod neustále sa zväčšujúcou antarktickou
ozónovou dierou, ktorá dovoľuje prenikať smrtiacim UV-B lúčom do vôd oceánu.
Vedci z celého sveta strávili množstvo času pozorovaním dopadov UV-B žiarenia na
fytoplanktón. Výskumom zistili, že UV-B žiarenie zabíja iba určité druhy fytoplanktónu
a spôsobuje, že ostatné organizmy sa zhlukujú dohromady, aby spoločne lepšie čelili
žiareniu. Tieto útvary sú však príliš veľké na to, aby ich krill mohol zožrať, a preto krill
umiera. Úhyn veľkého množstva krillu vedie k veľkému náporu na zostávajúci krill zo
strany dravých rýb, vtákov, tuleňov a veľrýb. To môže viesť k rozpadu populácií krillu
v okolí hniezdišť tučniakov a vytláčaniu dospelých tučniakov ďaleko na more, kde si
musia hľadať potravu pre seba a pre svoje mláďatá.
Greenpeace, 1995
Ochranný filter
155
Poškodzovanie
ozónovej vrstvy
Príklady
a úlohy
Test citlivosti na slnečné žiarenie
Riziko, že dostaneme rakovinu kože, závisí od typu Vašej pokožky a od Vášho životného
štýlu.
• Máte svetlé alebo ryšavé vlasy?
• Máte svetlé, čiže modré, zelené alebo šedé oči?
• Ľahšie sa spálite ako opálite?
• Ľahko sa Vám vytvárajú pehy?
• Máte veľa materských znamienok (pigmentových škvŕn)?
• Spálili ste sa viac ako jeden krát do veku 18 rokov?
• Mali ste v rodine výskyt rakoviny kože?
• Pracujete vonku?
• Trávite veľmi veľa času vonku?
• Pracujete v uzavretej miestnosti, ale kedykoľvek je to možné vyjdete na slnko?
• Boli ste ako dieťa dlhšiu dobu v tropických oblastiach?
Započítajte si jeden bod za každú odpoveď „áno“. Pripočítajte k tomu jeden bod, ak
používate horské slnko, solárium alebo iné opaľovacie zariadenie.
• (nad 8 bodov): Patríte k najrizikovejšej skupine. Informujte sa, ako by ste mohli
chrániť svoju pokožku pred slnkom. Urobte zmeny vo svojom spôsobe života.
• (4-7 bodov): Patríte k skupine so zvýšeným rizikom. Urobte opatrenia na zníženie
tohto rizika.
• (pod 3 body): Stále ešte existuje isté riziko. Buďte opatrní.
(Z Informačného materiálu „Sun Safety“ vydaného v Community Centre, Vancouver, Kanada)
156
Ochranný filter
1
Acidifikácia
Kyslé dažde
Autori: Kliment Mindjov, Lenka Milonová, Rudolf Pado
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Okysľovanie predstavuje vážnu ekologickú výzvu, s ktorou sa môže
moderná spoločnosť vysporiadať niekoľkými spôsobmi.
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, vonkajšie prostredie
Tabuľa, videokazeta „Zelený balíček”, pomôcky na pokusy
Chémia, fyzika, biológia, ekológia
Dozvedieť sa, ako vznikajú kyslé zrážky, ako vplývajú na prírodu,
na nás, hľadanie spôsobov ich redukcie
Výklad, diskusia, pokus, sledovanie v prírode, brainstorming, video
prezentácia
Úvod
Pôvod acidifikácie (okysľovania) životného prostredia, ktorá nadobudla najväčší rozmer v 80.-90.
rokoch minulého storočia, je zapríčinený hlavne únikom emisií troch plynných látok: oxidu
siričitého, oxidov dusíka a amoniaku. Tie v atmosfére reagujú a podnecujú vznik kyselín, ktoré
dopadajú na Zem v podobe kyslých dažďov a následne poškodzujú vodné, lesné a pôdne
ekosystémy citlivé na kyslosť.
Kyslé dažde
157
1
Acidifikácia
Na emisiách oxidu siričitého a oxidov dusíka sa podieľajú prevažne spaľovacie procesy
v energetike a priemysle. Emisie amoniaku pochádzajú hlavne zo živočíšnych exkrementov
v poľnohospodárstve. Tieto emisie majú rôznu dobu zotrvania v atmosfére. U sírnych látok sú to
2-4 dni. Oxidy dusíka zotrvávajú dlhšie, ale ich premena na kyselinu dusičnú je podstatne
rýchlejšia a v tejto forme rýchlo opúšťajú atmosféru. Oblaky nasýtené kyselinou sírovou alebo
dusičnou môžu byť vetrom transportované na veľké vzdialenosti a tak spadnúť ďaleko od zdroja
znečistenia, napríklad v inom štáte a poškodiť tak miestnu prírodu.
Negatívne účinky kyslých zrážok
Rozsah poškodenia životného prostredia kyslými zrážkami určujú dva faktory. Prvým je druhové
zastúpenie rastlín a živočíchov. Listnaté stromy znesú napríklad väčšie množstvo kyslých zrážok
ako ihličnaté, losos znesie väčšie okyslenie ako pstruh. Druhým faktorom je zloženie hornín
a pôdy, na ktoré kyslý dážď dopadá. V oblastiach, kde pôda reaguje zásadito (nadložie
vápencov), sú škody spôsobené kyslým dažďom menšie, pretože dochádza k neutralizačnej
reakcii. Kyslý dážď však postupne spotrebováva neutralizačné minerály (ióny) z pôdy, a preto
nemôže dostatok vápenca ochraňovať pôdy donekonečna. Územia s nízkym obsahom vápnika
a horčíka a s tenkou vrstvou pôdneho horizontu, príliš kompaktným a kyslým podložím (napr.
granodiority), silne narúša aj malé množstvo kyslých zrážok (napr. v Škandinávii).
Kyslé zrážky a vodné prostredie
S dažďom či snehom sa kyseliny zo zrážok dostávajú do vodného prostredia, kde klesá pH.
Najviac zasiahnuté jazerá boli v Škandinávii, a to diaľkovým prenosom v 60. a 70. rokoch, kde
postupne uhynula väčšina vodných živočíchov. Najprv vymizli mäkkýše a raky, neskoršie aj ryby.
Len vo Švédsku bolo acidifikáciou postihnutých vyše 4 000 jazier.
Ako prebieha proces okysľovania? Najskôr dochádza k okysleniu vody takmer bez vplyvu na
organizmy. Keď pH klesne pod 6, začnú odumierať niektoré druhy hmyzu a planktónu. Pri
pH 5 sú pozorovateľné väčšie zmeny v spoločenstve planktónu a presadzovať sa začínajú menej
žiadúce druhy machov a planktónu. To má za následok
zníženie populácie niektorých druhov rýb. Pod úrovňou pH 5
sa ryby vo vode prakticky nevyskytujú, dno je pokryté
nerozloženým materiálom a na brehoch rastú machy.
Podzemné živočíchy bývajú taktiež postihnuté, nakoľko ich
život závisí od vodného ekosystému. Mnoho vtákov sa živí
rybami. Po tom, čo ryby vymiznú, strácajú sa aj niektoré
populácie vtákov.
Kyslým dažďom sa z podložia uvoľňujú niektoré toxické látky
(napr. hliník). Veľmi nebezpečné pre jazerá je topenie sa ľadu
a snehu na jar, kedy sa do nich dostane veľké množstvo
kyslých zrážok.
Kyslé zrážky a rastliny
Najcitlivejšie na poškodenie kyslými zrážkami sú rozmnožovacie orgány rastlín, ktoré pod ich
vplyvom netvoria semená. Dochádza k poškodeniu kutikulárnych voskov na povrchu ihličia, čím
sa mení zmáčavosť, vyplavujú sa živiny
a prijíma sa väčší počet kontaminujúcich látok. Stromy strácajú ihličie, výhonky vetvičiek sú pod
vplyvom stresu zakrpatené, oslabené stromy ľahšie podliehajú škodcom a hubovitým
ochoreniam. Kyslými zrážkami ovplyvnená pôda stráca pôvodný obsah živín potrebný pre
rastliny, dochádza k vyplavovaniu toxických látok. Pôdne organizmy hynú a nevytvára sa humus.
Strácajú sa huby, ktoré symbioticky žijú so stromami.
Kyslé zrážky a spoločnosť
Veľký význam majú pri korózii kovových i nekovových materiálov. Z kovov ide najmä o koróziu
železa, ocele a zinku. Stavebné materiály sa začínajú rozdrobovať, kovové konštrukcie korodujú,
farby v maľbách miznú a na skle sa usadzujú inkrusty. Na mnohých miestach boli takto zničené
historické pamiatky, ktoré prežili storočia, ale neprežili posledné desaťročia. Príkladom môže byť
katedrála Sv. Pavla v Londýne, ktorej múry boli „rozožraté“ kyslými dažďami.
Kyslé zrážky majú nepochybne vplyv aj na ľudské zdravie. Jednak vdychovaním škodlivých
plynov, jednak poškodzovaním kvality pitnej vody vylúhovaním toxických kovov.
158
Kyslé dažde
Aktivity
1
Aké čisté je ovzdušie v lokalite kde žijete?
(Urobte si pozorovanie pomocou lišajníkov.)
Lišajníky sú bioindikátormi čistoty ovdzušia. Jednoducho povedané, čím viac lišajníkov, tým
čistejšie ovdzušie. Nie všetky lišajníky sú však rovnako citlivé. Najväčšie znečistenie dokážu
zniesť lišajníky s kôrovitou stielkou. Rastú prilepené na strome alebo múre a podobajú sa
na kôru alebo práškový povlak. Sú k podkladu prirastené celou spodnou stranou stielky.
Viac citlivejšie na znečistenie sú lišajníky s lupeňovitou stielkou, ktorá má tvar listu často
s lalokmi a možno tu odlíšiť vrchnú a spodnú stranu. Rozširujú sa po celom kmeni a na
kôru sa upínajú drobnými vláknami. Najcitlivejšie na znečistenie sú kríčkovité lišajníky, ktoré
vytvárajú na kôre akoby malé kríčky. Môžu rásť dohora, alebo visieť dolu ako brada. Majú
často veľa vetiev a medzi vrchnou a spodnou stranou je malý rozdiel.
•
•
•
•
2
Naučte sa rozoznávať základné druhy lišajníkov
Urobte si z papiera rámik, vo vnútri ktorého bude priesvitná fólia s nakreslenou
štvorcovou sieťou 10x10 štvorčekov (pomôže vám pri odhade pokryvnosti lišajníkov na
kôre stromu)
Vyberte sa do terénu a pomocou rámčeka zisťujte pokryvnosť jednotlivých skupín
lišajníkov na stromoch v rôznych oblastiach (vyberte si stromy napríklad blízko továrne,
v parku, vo vašej záhrade, v lese)
Na základe vašich zistení si urobte mapku znečistenia ovzdušia vášho mesta podľa
výskytu jednotlivých druhov lišajníkov. Nakreslite si tam aj zdroje znečistenia. Existuje
súvis medzi továrňou a výskytom lišajníkov? Nachádza sa vo vašom meste a jeho okolí
tzv. „lišajníková púšť“ (miesto, kde sa kvôli nadmernému znečisteniu ovzdušia
nevyskytujú žiadne lišajníky)?
Kyslý dážď a rastliny
•
•
•
•
•
•
•
3
1
Acidifikácia
Pripravte si pomôcky na pokus: 12 nádobiek, 12 mikroténových vreciek, semená
žeruchy, pijavý papier alebo buničina, nastrúhaná krieda, „kyslý dážď“ – kyselina sírová
zriedená na pH 2, 3, 4, 5 a 6.
Na dno desiatich nádobiek dajte buničinu, do zostávajúcich dvoch nasypte vrstvu
nastrúhanej kriedy, ktorú tiež zakryte buničinou.
Nádobky označte, vždy dve pre rovnaké pH. Nádobky s nastrúhanou kriedou budete
zalievať kyselinou s pH 4.
Buničinu v nádobkách najprv navlhčite príslušným roztokom kyseliny sírovej a potom
na ňu nasypte semienka žeruchy.
Nádobky zakryte mikroténovými vreckami a nechajte klíčiť.
Nenechajte buničinu vyschnúť a pri zalievaní dodržujte zvolené pH roztoku pre každú
nádobku!
Veďte si presné záznamy o priebehu pokusu.
Ovplyvnil kyslý dážď klíčenie? Aký je vzťah medzi pH „kyslého dažďa“ a klíčením? Prejavila
sa prítomnosť kriedy pri čiastočnej neutralizácii „kyslého dažďa“?
Doplňujúce aktivity
1. Povedzte žiakom, aby vo svojom okolí našli dôkazy o kyslých dažďoch (zničené stromy,
budovy, kultúrne pamiatky, kovové konštrukcie).
2. Urobte si brainstorming na tému: „Čo môžeme urobiť, aby sme znížili vplyv kyslých
dažďov?“
• rozumný manažment používania amoniakálnych hnojív
• používanie verejných dopravných prostriedkov a bicykla namiesto auta
• rozšírenie alternatívnych zdrojov energie a šetrenie energiou
• odsírenie v továrňach a ďalšie
3. Pokúste sa porozmýšľať o ďalších spôsoboch a niektoré z týchto zlepšení uplatniť vo svojom
každodennom živote.
Kyslé dažde
159
1
Moria
a oceány
Záchrana Čierneho mora
Autor: Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
„Prežitie ľudského druhu závisí od toho, či sa nám podarí udržať
oceány na celom svete čisté a plné života. Oceány sú zónou života
na zemi“ – Jacques Cousteau
2 až 3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”
Biológia, chémia, zemepis
• Vysvetliť, prečo sú moria a oceány na celom svete ohrozené
• Diskutovať o zložitej ekologickej situácií v Čiernom mori
Prednáška, diskusia, brainstorming, hranie rolí, video prezentácia
Úvod
Voda v oceánoch je v konštantnom pohybe k slnečnému žiareniu, otáčaniu sa Zeme
a gravitačnej sile Mesiaca a Slnka. V oceáne sa mieša teplá voda z oblasti rovníka s chladnou
vodou z polárnych oblastí. Miešanie teplej a studenej vody je dôležité pre zemskú klímu,
udržanie života v oceánoch a zásoby rýb v mori. Vzájomné pôsobenie atmosféry a oceánov má
veľký dosah na zemskú klímu a počasie. Oceán taktiež zmenšuje pôsobenie skleníkového
efektu, lebo absorbuje obrovské množstvo plynov, hlavne oxid uhličitý.
Oceány každoročne vyprodukujú okolo 200 miliárd ton planktónu, hlavne v pobrežných
oblastiach. Planktón je nevyhnutnou sústavou potravinového reťazca, ktorý je každoročne
potravou 200 až 400 miliónov ton rýb.
160
Záchrana Čierneho mora
1
Moria
a oceány
Aj neživé súčasti oceánov sú dôležité. Morská voda a morské dno sú bohaté na minerály. Slaná
voda sa môže destiláciou zmeniť na pitnú.
Tisícky rokov ľudia používajú more na lov rýb, dopravu a obchod. Dnes sa odtiaľ získava aj
benzín, zemný plyn a z pobrežných vôd aj minerály. Nanešťastie, oceány sa často stávajú
smetiskom ľudského odpadu vrátane splaškov, domového odpadu a nebezpečného odpadu
(napríklad jadrový odpad).
Aktivity
Informácie o Čiernom mori
1
Vysvetlite žiakom danú tému spolu
s informáciami z úvodu a zo sekcie More
a oceány na CD-ROM o dôležitej úlohe morí
a oceánov.
2
Vysvetlite, že Čierne more je súčasťou
Svetového oceánu, ale kvôli takmer úplnej
izolácií má vlastné ekologické problémy.
Vyvolajte troch dobrovoľníkov, ktorí budú
predstavovať expertov na Čierne more. Rozdajte
im list Fakty o Čiernom mori a vyzvite ich, nech
z nich poskytnú triede informácie. Každému
z nich prideľte inú časť hárku.
3
Po prezentáciách upozornite, že ekologické problémy Čierneho mora nemôže vyriešiť len
jedna krajina, ale malo by sa kvôli tomu spojiť viacej krajín.
Triedna konferencia o Čiernom mori
Príprava na konferenciu
1
Žiaci sú účastníkmi medzinárodnej konferencie Zachráňme Čierne more. Diskutujte, či je
nevyhnutné, aby sa jej zúčastnili zástupcovia:
• Krajín na pobreží Čierneho mora
• Krajiny, ktoré prispievajú k jeho znečisteniu – ktoré sú v povodí Dunaja – Nemecko,
Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna hora a Moldavsko
• Európske a svetové organizácie, ktoré sa starajú o ochranu prírody, sťahovanie vtákov, atď.
• Spoločnosti, ktoré sa starajú o dopravu po mori, turizmus, výrobu hnojív a ropných
produktov, atď.
2
3
Napíšte na tabuľu všetkých účastníkov konferencie.
Vyvolajte niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí budú hrať úlohy týchto zástupcov a brániť svoje
uhly pohľadu a svoje záujmy. Na konferencií by sa mali zúčastniť aj traja experti ako
zástupcovia mimovládnych organizácií, ktoré bránia záujmy ochranárov prírody, rybárov,
malých hotelov a reštaurácií a pod.
Prvé kolo diskusie
1
2
Zostavte všetky lavice do kruhu ako znak, že všetci účastníci diskusie sú si rovní.
Nakreslite tri stĺpce na tabuľu a vyberte dve dobrovoľníčky-sekretárky, ktoré budú zapisovať
hlavné body diskusie
Záchrana Čierneho mora
161
1
Moria
a oceány
3
Zadajte nasledujúce otázky ako tému pre úvod diskusie:
•
Aké sú špecifické črty Čierneho mora? (použite informácie od „expertov“)
•
Načo je využívané Čierne more? (transport, lov rýb, ťaženie soli, piesku a oleja, turizmus
a rekreáciu, ukladanie odpadu, atď.)
Aké sú zdroje a formy znečistenia Čierneho mora?
(ťažké kovy, ropné produkty, rozličné znečisťujúce chemikálie, pesticídy, živiny
a znečistenie z mesta, prístavné aktivity, priemyselné továrne, transport ľudí a tovaru,
atď.). Diskutujte o tom, ktoré rieky tečúce do Čierneho mora prinášajú do neho
znečistenie.
Aké iné špecifické aktivity môžu ohroziť biodiverzitu Čierneho mora?
•
•
Vyzvite facilitátora, nech napíše túto časť informácií do prvého stĺpca.
Druhé kolo diskusie
1
2
3
Prejdite do druhej časti konferencie tým, že napíšete opatrenia, ktoré môžu byť použité na
zjednodušenie problémov vymenovaných v druhom stĺpci. Napíšte príslušné opatrenia
naproti každému vplyvu na stav Čierneho mora.
Diskutujte o všetkých navrhnutých opatreniach a vezmite do úvahy všetkých účastníkov
a vyjadrenie ich názorov, bez ohľadu na to, či reprezentujú rozličné územia Čierneho mora
(prvý stĺpec).
Na konci konferencie vyzvite všetkých účastníkov konferencie, nech odpovedajú na otázku
„Čo môžem spraviť, ako jedinec pre ochranu Čierneho mora, pokiaľ som z prímorskej
oblasti?“ Napíšte najvšeobecnejšie odpovede do tretieho stĺpca. Diskutujte o tom, či sú
podobné, alebo odlišné od návrhov v druhom stĺpci.
Doplňujúce aktivity
1. Pozrite si spoločne v triede film „Morskí bojovníci“ z videokazety.
2. Povzbuďte účastníkov, nech navrhnú vhodné heslá, ktoré charakterizujú posolstvo filmu.
3. Najvhodnejšie návrhy napíšte na tabuľu.
162
Záchrana Čierneho mora
1
Fakty o Čiernom mori
Moria
a oceány
Príklady
a úlohy
Základné informácie
Čierne more je jedným z najväčších
vnútorných morí na svete.
S ostatnými moriami je prepojené
len do Stredozemného mora
úžinami Bospor a Dardanely
v Turecku.
Jeho rozloha, do ktorej je zahrnutá
aj rozloha Azovského mora, je
461000 kilometrov štvorcových.
Obsahuje 18 dielov soli z tisíc, čo je
polovica množstva soli aké
obsahujú ostatné moria, pretože do
neho tečie obrovské množstvo
sladkej vody a len malé množstvo
slanej vody. Pobrežie Čierneho mora zdieľa šesť krajín: Bulharsko, Gruzínsko, Rumunsko, Rusko,
Turecko a Ukrajina. Skoro jedna tretina územia Európy patrí do jeho úmoria. Tiež do neho
vtekajú väčšie európske rieky, ako Dunaj, Dneper a Don. Pobrežie Čierneho mora obýva okolo
10,4 milióna obyvateľov. Pre Bulharsko, Gruzínsko, Rumunsko a Ukrajinu je to jediný prístup
k moru.
Fyzická a biologická charakteristika
Vrstva vody Čierneho mora sto metrov pod hladinou obsahuje 11 až 14 mililitrov toxických
zlúčenín hydrogen siričitanu na liter vody. Takže 150 metrov pod hladinou už nie je žiaden život,
s výnimkou niekoľkých anaeróbnych baktérií. Od sto do dvesto metrov pod hladinou sa vody už
vôbec nemiešajú. Zmeny v obsahu soli dvoch vrstiev sú permanentné – základná vlastnosť
mora. Kvôli nedostatku miešania je more v tejto úrovni neustále bez prístupu kyslíka, čo
znamená, že 90% objemu vody je neokysličené.
Čierne more má pomerne bohatú biodiverzitu. Je tu 180 druhov rýb a tri druhy delfínov. More
taktiež obýva tuleň. Dnes sa tam nachádza už len päť z dvadsiatich šiestich vzácnych druhov rýb.
Šelf a delty riek Čierneho mora sú miestom, kde ryby kladú ikry. Pobrežné mokrade sú
dôležitým migračným a rozmnožovacím priestorom pre mnohé vzácne a ohrozené vtáky.
Obzvlášť v delte Dunaja v Rumunsku sa vyskytuje 225 druhov vtákov.
Ohrozenie Čierneho mora
Šesť krajín na pobreží Čierneho mora sa podieľa až sedemdesiatimi percentami na jeho
znečistení. Časť tohto odpadu, skoro celých 30% (z ďalších 11 krajín) sa dostáva do Čierneho
mora cez Dunaj. Cirkulácia znečistenej vody s množstvom živín z priemyselného
poľnohospodárstva vypustených do riek spôsobuje neustále znehodnocovanie prírodného
prostredia Čierneho mora.
Používanie hnojív a pesticídov dramaticky vzrastá a vytvára väčšiu úrodu a zároveň sa zvyšuje
množstvo chovaných zvierat. Odpad z priemyselného poľnohospodárstva a domácností sa
ukladá v Čiernom mori. Výsledkom je, že morská tráva a riasy nemôžu absorbovať stále
narastajúce množstvo živín. Fytoplanktón sa premnožuje a blokuje prístup svetla k väčším
rastlinám pod ním. Výsledkom je vymieranie lúk morskej trávy. V procese hnitia organickej
hmoty a rozkladu rastlín sa spotrebúva kyslík. Celý tento proces, nazývaný „eutrofizácia“, je
hlavnou príčinou biologického kolapsu Čierneho mora.
Kanalizácia ústiaca do mora vedie k uzavretiu pláží a finančným stratám v turistickom ruchu.
Pokrok a zlý manažment pobrežia ničí veľa z jeho krásy.
Ničenie Čierneho mora spôsobuje každoročné finančné straty okolo 180 miliónov Eur pre
rybárske spoločnosti a 330 až 540 miliónov Eur pre turizmus.
Záchrana Čierneho mora
163
Spotrebiteľská
spoločnosť
Ľudské zdravie a
životné prostredie
Hodnoty
Občianske práva
Budúcnosť našej Zeme
Spotrebiteľská spoločnosť
Prečo kupujeme viac? 167
Obaly 171
Etikety a reklama 175
Majetok 180
Ľudia a zvieratá 183
Naše rozhodnutia a zvieratá 188
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Viac
Voľba
Reklama
Zvieratá a my
Ľudské zdravie a životné prostredie
Liečivé rastliny 191
Chemikálie znečisťujúce vodu
195
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Homo Chemicus
Pozri sa hore
Občianske práva
Môže jeden človek zmeniť situáciu? 199
Sila jedinca 203
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Dilema miest: Zamestnanie alebo zdravie?
Sila jedinca
Budúcnosť našej Zeme
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám 207
VIDEOKLIPY SÚVISIACE S TÝMTO PREDMETOM
Zaobchádzať ohľaduplne
Kráľovstvo
Príklady a úlohy
Ako kupovať hlúposti 170
Hodnotenie obalov 173
Príklady hodnotenia obalov 174
Ekoznačky a ich napodobeniny 178, 179
Výtržníci a riešitelia problémov 182
Vhodní majitelia 186
Zvieratá z útulku 187
Metódy prírodného liečiteľstva 194
Prirodzené vlastnosti vody a dôsledky ich narušenia 198
Rozhovor o „Zelenom mieri“ 205
Rozhovor o Slobode zvierat 206
Veľkonočný ostrov 210
Hlavné princípy trvalo udržateľného rozvoja 211
Johannesburg Summit 2002 212
1
Spotrebiteľská
spoločnosť
Prečo kupujeme viac?
Autori: Jacek Schindler, Juraj Hipš
Hlavná myšlienka Spotrebiteľské správanie má veľký vplyv na kvalitu života ľudí a na
životné prostredie
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda, vonku
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”
Prírodopis, etická výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk
Ukázať aký negatívny dopad má konzumný životný štýl na ľudské
zdravie a životné prostredie
D iskusia, súťaže, projekt, video prezentácia
Úvod
Nakupovanie sa stalo každodennou súčasťou nášho života. Keď potrebujeme chlieb, ceruzku
alebo tričko, zájdeme si pre to jednoducho do obchodu. Málokedy ale rozmýšľame nad tým, čo
kupujeme. A málokto si kladie pri nakupovaní otázku, aký dopad má kupovaný výrobok na
životné prostredie, či je vyrobený z obnoviteľných zdrojov alebo či sa firma správa ohľaduplne
k zvieratám, životnému prostrediu a svojim zamestnancom. Dôležité taktiež je, či kupujeme
masovo produkované výrobky, ktoré boli vyrobené na inom kontinente alebo kupujem domáce
výrobky v miestnych obchodoch. Ovplyvňujeme tým produkciu CO2 a rozvoj miestnej
ekonomiky. To všetko sú otázky, ktoré si môžeme ako spotrebitelia položiť. Tým následne
môžeme ovplyvniť aký bude svet, v ktorom žijeme.
Prečo kupujeme viac?
167
1
Spotrebiteľská
spoločnosť
Veľmi často vchádzame do obchodov alebo supermarketov
bez akéhokoľvek predchádzajúceho rozhodovania o tom,
čo ideme kúpiť. Môžeme tam ísť relaxovať, stretnúť sa
s ľuďmi, vyhľadávať nové trendy alebo len jednoducho
uspokojiť svoju túžbu niečo nakúpiť. Ak tento druh zážitku
prevládne v našich životoch, zažívame jeden
z najrozšírenejších prejavov konzumného životného štýlu.
Nutkavá túžba po nakupovaní tzv. obsessive shopping, je
psychológmi považovaná za chorobu. Keď sa nakupovanie
stane dôležitou činnosťou v našom živote, ovplyvňuje to aj
naše nazeranie na nás samých, svet a ľudí vôkol nás. Pre veľa
ľudí patrí nakupovanie a výrobky medzi najdôležitejšie
symboly spoločenského postavenia. Mať najnovšie auto,
televízor alebo oblečenie podľa najnovších módnych trendov
sa stáva znakom „vysokého“ postavenia v spoločnosti.
Tento typ postoja má negatívny efekt na kvalitu nášho života. Namiesto jednoduchého
nakúpenia potrebných vecí (a často zdravších a kvalitnejších), sa snažíme uspokojiť
psychologickú potrebu oddávaním sa nepotrebným, škodlivým a márnotratným nákupom.
Okrem toho má toto správanie osudný dopad na životné prostredie. Chvíľkové uspokojenie
z nakúpených vecí za malú chvíľu vystrieda pocit prázdnoty a my sa opäť snažíme túto
prázdnotu zahnať. Nakupovaním. Ocitáme sa v začarovanom kruhu, kedy hľadáme trvalé šťastie
v nákupoch, ktoré sa nám vždy po krátkej dobe vytratí. Nájsť skutočné šťastie je pravdepodobne
cieľom ľudského života na tejto zemi. Uvedomiť si, že v nakupovaní a vo zvyšovaní spotreby ho
nenájdeme, je možno prvým krokom na ceste k hľadaniu trvalého šťastia.
Aktivity
Predstavenie
1
2
3
Oboznámte triedu s konceptom konzumnej spoločnosti, použitím informácií z úvodu
a z časti Konzumná spoločnosť na CD-ROM.
4
Rozdajte leták „Princípy zodpovedného nakupovania“. Vyzvite žiakov, aby doplnili leták
o svoje skúsenosti a nápady. Prediskutujte so žiakmi nasledovné otázky:
Pozrite si film „Viac“, ktorý je na videokazete.
Pokračujte s otvorenou diskusiou v triede a potom vyzvite žiakov, aby sa podelili o svoje
zážitky, ktoré vyobrazujú stereotyp „viac je lepšie“. Aké sú dôsledky na životné prostredie,
ak sú ľudia podporovaní kupovať a konzumovať tak veľa ako je len možné?
•
•
Ako sa môžeme stať odolnejšími voči nutkaniu nakupovať?
Ako zapôsobí uvedenie princípov zodpovedného nakupovania na životné prostredie
a nás samých?
Súťaž
168
1
2
Zinscenujte súťaž medzi žiakmi, aby uviedli príklad o akom najdrahšom a najzbytočnejšom
darčeku niekedy počuli.
3
Pri druhom kole tejto súťaže požiadajte žiakov, aby uviedli príklady najkrajších darov, ktoré
sa nedajú kúpiť za peniaze – ako napr. piknik, báseň, ručne vyrobenú pohľadnicu, atď.
Vyberte najlepšie príklady a zoraďte ich do druhého stĺpca.
4
Porovnajte príklady zoradené v obidvoch stĺpcoch. V čom sú odlišné?
Prečítajte si text „Ako kupovať hlúposti“ na konci tejto kapitoly, aby im to na začiatku
pomohlo (ďalší variant je požiadať niektorých žiakov, aby opísali určité predmety
prostredníctvom mimiky alebo neverbálnych metód). Čo presne spôsobuje dary alebo
majetok zbytočnými? Vyberte z triedy najlepšie príklady a zoraďte ich do jedného stĺpca.
Prečo kupujeme viac?
Doplňujúce aktivity
•
Pripravte spolu so svojimi žiakmi „Deň nenakupovania“ vo svojom meste alebo obci. „Deň
nenakupovania“ je celosvetovým dňom a býva vždy v novembri. Presný deň sa každoročne
mení. Zistíte ho na adrese www.adbusters.org. Žiaci môžu pripraviť pouličné divadlo,
výstavu, hudobné vystúpenie alebo čokoľvek iné na tému napr. „Čo si nekúpim
v supermarkete“. Aktivitu môžete využiť ako viactýždňový projekt pre celú triedu alebo školu
s vyvrcholením práve na „Deň nenakupovania“.
1
Spotrebiteľská
spoločnosť
Princípy zodpovedného nakupovania
•
•
•
•
•
•
•
•
Pripravím si zoznam predtým ako idem do obchodu, supermarketu. Nie je to len na
pomoc, aby som si spomenul, čo potrebujem kúpiť, ale zabraňuje aj proti nakúpeniu
hocičoho iného, čo uvidia moje oči.
Keď idem nakupovať, zoberiem si so sebou plátenú tašku alebo košík. Nepoškodzujú
životné prostredie a vydržia dlhšie ako plastová taška.
Preštudujem si obal výrobku. Vyberám si výrobky, z ktorých zostane najmenší dopad
po použití.
Snažím sa kupovať výrobky vyrobené čo najbližšie k môjmu bydlisku. Nepodporujem
tým zbytočnú dopravu a následné znečisťovanie ovzdušia.
Nakupujem produkty, ktoré neznečisťujú životné prostredie, nie také, ktoré sú
najvýraznejšie propagované alebo najpopulárnejšie.
Nezabávam svoje deti „nakupovaním“. Ak ich chcem naozaj zabaviť, zoberiem ich
niekam von, do kina, na plaváreň, do parku alebo na prechádzku.
Snažím sa nakupovať v lokálnych obchodoch a vyhýbam sa supermarketom.
Podporujem tým miestnych obchodníkov a lokálnu ekonomiku.
Predtým ako čokoľvek idem kúpiť porozmýšľam, či to skutočne potrebujem, či si to
nemôžem požičať od známych, kúpiť v bazáre alebo aj sám vyrobiť.
Prečo kupujeme viac?
169
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Ako kupovať hlúposti
Prečítajte si nasledujúci úryvok z textu od talianskeho autora Umberta Eca:
„Len si uvedomte, napríklad, aké únavné je používať nosný sprej, jednu z tých malých fľaštičiek
z lekárne, ktorú stlačíte dvomi prstami a necháte hojivý aerosol vnikať do vašich nosných dierok.
Ale riešenie je po ruke! Len vložte fľaštičku do stroja značky Viralizer (cena 4.95 $), a ten sprej
za vás stlačí. Tak perfektne, že sa aerosol dostane do tých najneprístupnejších zákrut vášho
dýchacieho traktu. Prirodzene, ten prístroj musíte držať v rukách ako ukazujú fotografie
v návode podobne ako Kalašnikov pri strelbe, ale všetko ďalšie je už v cene.“
„…SpiceTrack (cena 36.95 $) je elektrický prístroj, naplnený malými fľaštičkami všetkého
možného korenia, ktoré si dokážete predstaviť. V chudobných domácnostiach skladujú korenie
v rade na policiach nad šporákom a keď si rodina praje do svojej dennej porcie kaviáru pridať
napríklad škoricu, musí ju z police vziať rukou. Ako príslušník privilegovanej triedy jednoducho
vyťukáte algoritmus (tuším že v jazyku Turbo-Pascal), a korenie podľa vašej voľby vám táto
mašinka pošle až pod nos.“
„…Cool Sound („Chladný“ ale tiež „skvelý zvuk“) je určený pre pikniky. Je to prenosná
chladnička so zabudovaným televízorom.“
The Coin Changer (Menič mincí) – malý prístroj, ktorý skladuje mince – vás ušetrí od
prehľadávania vreciek, keď potrebujete drobné na noviny. Nanešťastie je veľký ako relikviár,
ktorý pojme stehennú kosť Sv. Albana. Nikde tiež nenájdete informáciu, kde vziať toľko mincí,
aby ste ho naplnili.“
„Čaj, ktorý získate je prvotriednej kvality, potrebujete len nádobu vriacej vody, lyžičku a pokiaľ si
prajte aj sitko“. Tea Magic – (čajové kúzlo) za 9.95$ je vysoko komplikovaný prístroj, ktorému sa
podarilo urobiť z prípravy obyčajnej šálky čaju proces tak pracný a zložitý ako je príprava pravej
tureckej kávy.“
„Trap-Ease (Ľahká pasca) je úžasná vec, ak máte vo vašom dome myši. Vložíte do nej kúsok syra,
nastavíte ju a potom môžete odísť trebárs do opery. Ak používate obyčejnú pascu, myš sa
dotkne návnady, uvoľní tak pružinu a vymrštená kovová súčiastka jej zlomí väz. Trap-Ease má
tvar tupého uhla. Keď sa myš priplichtí dovnútra, mechanizmus ju ušetrí (nenechá ju ale zjesť
syr). Keď sa o to myš pokúsi, prístroj zmení tvar takmer na pravouhlý a dvierka zapadnú. Keďže
je vyrobený z priehľadného materiálu (a stojí 8 dolárov), môžete, ak budete chcieť, pozorovať
myš počas dlhých večerov keď nie je v televízií nič zaujímavé; alebo ju môžete vziať do poľa
a darovať jej slobodu (ekologická voľba), alebo celú vec hodiť do smetného koša, alebo
– v prípade, že žijete v obliehanom meste – vyprázdniť pascu priamo do vriacej vody či
rozpáleného oleja.“
„…tiež by som sa chcel zmieniť o automatickom krmítku pre vtákov, osobnom pivnom krígli
s cyklistickým zvončekom (používaným k privolaniu obsluhy a objednaniu ďalšej rundy), saune
určenej len pre tvár, dávkovačom na Coca-Colu v podobe benzínovej pumpy...“
Umberto Eco, How to Buy Gadgets (úryvok)
170
Prečo kupujeme viac?
Obaly
2
Spotrebiteľská
spoločnosť
Autori: Jacek Schindler, Juraj Hipš
Hlavná myšlienka Obaly sú hlavný zdroj odpadu z domácností a majú najdôležitejší
vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov.
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Obchody, domov, trieda
Materiál
Spotrebný tovar, videokazeta „Zelený balíček”
Predmety
Etická výchova, občianska výchova, prírodopis
Ciele
Metódy
Pochopiť ako spotrebitelia svojou voľbou ovplyvňujú životné
prostredie
Prieskum trhu, brainstorming, spätná väzba, video prezentácia
Úvod
Obalový priemysel je jedným z najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich častí ekonomiky. Tovar v moderných obaloch je
trvanlivejší a lepšie prispôsobený preprave. Obaly veľmi dobre
plnia aj iný účel – zviditeľniť výrobok a pritiahnuť pozornosť
spotrebiteľov; niekedy bývajú obaly príťažlivejšie ako ich
obsah. Napriek všetkému, „žiarivá hviezda“ obalového
priemyslu je doprevádzaná javmi škodlivými životnému
prostrediu. Obaly predstavujú viac ako polovičku odpadov
z domácnosti. (Toto číslo nám môže pomôcť predstaviť si,
koľko potrebujú na svoju výrobu energie a surovín a koľko
problémov je spojených s ich likvidáciou). Obaly sú naviac
veľmi odolný odpad. V prírode trvá prirodzený rozpad
odpadov z umelých materiálov stovky rokov.
Aktivity
Zbieranie informácií
1
Týždeň pred plánovanou hodinou rozdeľte žiakov do
siedmich skupín a každej skupine prideľte iný druh
výrobku ako je:
• mlieko, jogurty;
• cukrovinky a čokolády;
• cestoviny a ryža;
• nápoje;
• pracie prášky, tekuté mydlá a šampóny;
• zubné pasty a prostriedky na holenie.
2
Požiadajte žiakov, aby sa pokúsili získať obaly, v ktorých sú pridelené výrobky ponúkané.
Obaly
171
2
Spotrebiteľská
spoločnosť
Pitva obalov
1
2
Diskutujte o tom, či voľba výrobku v určitom type obalu môže ovplyvniť životné prostredie.
3
Na tabuľu napíšte druh výrobku a obal, v ktorom bol predaný. Každá skupina prezentuje
zistené skutočnosti z „pitvy obalu“ celej triede. Ku každému výrobku a jeho obalu zapíšte
všetko, čo o ňom žiaci zistili.
4
Premietnite triede film „Voľba“ a požiadajte ich, aby vymenovali dôvody používania obalov.
Môže vzhľad obalov ovplyvniť rozhodovanie ľudí? Akú cenu v oblasti životného prostredia
zaplatíme, ak podľahneme ich príťažlivosti?
Každá skupina potom „rozpitve“ obal výrobku, ktorý mala pridelený. Snaží sa zistiť
nasledovné veci:
• koľko vrstiev/častí má obal;
• z koľkých rôznych materiálov sa obal skladá;
• z akých primárnych zdrojov boli jednotlivé časti obalu vyrobené.
Hodnotenie obalov
1
Rozdajte žiakom pracovný list „Hodnotenie obalov“ a povedzte žiakom nasledujúce fakty:
•
•
•
Všetko môže mať obal, dokonca aj obaly. Pokiaľ nie je obal nevyhnutný,
predstavuje zvlášť veľkú záťaž pre životné prostredie.
Vratné obaly – ako pre jednotlivé kusy tovaru alebo ich veľké balenia – minimalizujú
problém odpadu. Tento typ obalov rovnako podporuje modely spotreby, kde potešenie
z vlastníctva veci nesúvisí s množstvom vlastnenej veci.
Sú štyri metódy ako zlepšiť pomer medzi množstvom obsahu a obalu:
1) urobiť jedno väčšie balenie v jednom obale namiesto množstva jednotlivých porcií
zabalených zvlášť;
2) zvýšenie koncentrácie produktu;
3) vynechanie druhého vonkajšieho obalu; a
4) ponúknuť výrobok v trvanlivom, spotrebiteľsky pohodlnom obalu, ktorý je možné
znovu naplniť a použiť.
2
•
Väčšinu materiálov je možné regenerovať a recyklovať, ale ani to niekedy
nepredstavuje racionálne riešenie. Recyklácia je dobrým riešením, pokiaľ už odpad
vznikol, ale len v prípade, že nemôže byť obal použitý znovu alebo inak. Recyklácia je
zložitý a dlhý proces, náročný na energiu a zdroje.
•
Pri posudzovaní obalov z hľadiska dopadov na životné prostredie platia zásady:
1) najlepší je taký obal, ktorý vôbec nevznikol; 2) minimalizovať používanie obalov;
3) dávať prednosť znovu použiteľným obalom a 4) ak nie je možné uplatniť vyššie
spomenuté zásady, až potom zvoliť recykláciu.
•
Biologicky rozložiteľné odpady sú obzvlášť výhodné, ak nie je k dispozícií systém
nakladania s odpadmi.
•
Použité materiály a spôsoby balenia by mali byť čo najjednoduchšie.
Zhodnoťte obaly zvolených siedmych typov výrobkov. Pokiaľ narazíte na ťažkosti, využite
informáciu z listu „Príklady hodnotenia obalov“.
Doplňujúce aktivity
•
172
Požiadajte žiakov, aby nové informácie využili doma v diskusii so svojimi rodičmi. Mali by sa spoločne
pokúsiť naplánovať nákupy tak, aby nakúpený tovar bol viac šetrný k životnému prostrediu.
Obaly
Hodnotenie obalov
Zhodnoťte obaly každého výrobku podľa nasledujúceho postupu. Začnite u prvej otázky. Pokiaľ
bude odpoveď „nie,” postupujte k ďalšej otázke. Čím skôr odpoviete „áno”, tým je obal
priateľskejší k životnému prostrediu. Viac informácií o najbežnejších typoch obalov nájdete
v liste „Príklady hodnotenia obalov“.
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Je výrobok predávaný bez obalu?
Nie
Áno
Obal najšetrnejší k životnému
prostrediu je žiadny obal.
Je výrobok vo vratnom obale?
Nie
Áno
Vratné obaly znižujú cenu
a dopad na životné prostredie.
Je obal vyrobený z jedného alebo niekoľkých druhov materiálov?
Nie
Áno
Čím menšie je množstvo jednotlivých
druhov materiálov použitých na určitý
druh obalu, tým lepšie.
Je obal vyrobený z recyklovaného materiálu alebo je recyklovateľný?
Nie
Áno
Recyklácia znižuje spotrebu surovín aj
množstvo odpadu.
Je obal biologicky rozložiteľný?
Nie
Áno
Biologicky rozložiteľný odpad má
menší dopad na životné prostredie.
Je vzhľad/konštrukcia obalu relatívne jednoduchá?
Nie
Obaly
Áno
Jednoduché obaly vyžadujú menej
materiálov a energie.
173
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Príklady hodnotenia obalov
MLIEKO Pokiaľ môžeme voliť medzi mliekom vo vratných fľašiach, plastových
sáčkoch alebo vo viacvrstvových obaloch (napr. obal tvorený papierom, kovom
a plastom), tak:
• fľaše zodpovedajú otázke 2 v schéme;
• plastové sáčky zodpovedajú otázke 4 v schéme;
• u viacvrstvových obaloch odpoveď „nie“ na všetky otázky.
Fľaše sú celkom jasne najlepšou voľbou, nasledovanou recyklovateľnými
plastovými sáčkami a nakoniec viacvrstvový obal.
CUKROVINKY Pokiaľ máme vážené cukrovinky (t.j. vážené v obchode
a predávané potom v papierových alebo plastových sáčkoch) a donesieme si do
obchodu vlastné papierové alebo plastové vrecúško, potom môžeme tieto typy
obalov priradiť k bodu 2 v schéme.
CESTOVINY, RYŽA Ak porovnáme cestoviny a ryžu v plastových obaloch
a v papierových krabiciach a v sáčkoch, je v druhom prípade jeden obal
nadbytočný. Preto je v bode 2 odpoveď „áno“ u prvého typu obalu. Ak
porovnáme cestoviny a ryžu balenú v plastových a papierových sáčkoch, je pri
bode 4 v oboch prípadoch odpoveď „áno“, ale pri bode 5 odpoveď „áno“ len
v prípade papierových sáčkov.
CERUZKY A PERÁ Ak je výrobok predávaný bez obalu, je odpoveď „áno“ hneď pri
bode 1.
DŽÚSY Ak máme voľbu medzi vratnými fľašami, nevratnými sklenenými fľašami
alebo viacvrstvovým obalom (napr. Tetra pak), tak v prvom prípade bude odpoveď
„áno“ pri bode 2, v druhom pri bode 4 a u viacvrstvových obaloch je odpoveď
„nie“ na všetky otázky.
PRACIE PRÁŠKY Ak porovnáme obaly z rovnakého materiálu ale s rôznymi
veľkosťami, (malé a veľké papierové krabice, malé a veľké plastové vrecia), potom
bod 3 nám obaly rozdelí na nepriateľské a priateľské k životnému prostrediu. Ak
porovnáme prášky v plastových vreciach a papierových krabiciach, je pri bode
4 v oboch prípadoch odpoveď „áno“, ale pri bode 5 odpoveď „áno“ len v prípade
papierových krabíc.
ZUBNÉ PASTY Hneď v bode 1 odlíšime pasty predávané len v tube od pást
predávaných v tube a papierovej krabičke. Tá je v tomto prípade úplne zbytočná.
174
Obaly
Etikety a reklama
3
Spotrebiteľská
spoločnosť
Autor: Jacek Schindler, Juraj Hipš
Hlavná myšlienka Etikety a reklama sú faktory, ktoré propagujú konzumný spôsob
života
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Výstrižky z novín a časopisov, značky, plagáty, videokazeta „Zelený
balíček”
Etická výchova, občianska výchova, výtvarná výchova
Pomôcť žiakom prehliadnuť cez triky reklamných vyhlásení
Diskusia, dramatizácia, video prezentácia
Úvod
Reklama na produkty je všade. Je na
bilboardoch, v televízii, na obaloch, v rozhlase,
novinách, obchodoch a na autobusových
zastávkach a dokonca aj doma. Oživuje ulice,
prekvapuje nás a slogany sa stávajú súčasťou
nášho slovníka.
Etikety na obaloch majú konzumenta
informovať o ich obsahu. Avšak z pohľadu
výrobcu je oveľa dôležitejšie, aby zaujali
zákazníkovu pozornosť a presvedčili ho alebo
ju, že tento produkt je lepší ako ostatné. Ale
oveľa častejšie ostáva informatívna funkcia
etikety niekde v pozadí a v niektorých
extrémnych prípadoch informácia skôr
dezinformuje ako informuje. Cieľom
dezinformácie je donútiť zákazníka schmatnúť
výrobok a okamžite ho kúpiť po tom, ako ona či
on uveria tomu, čo je napísané na etikete alebo sa poobzerajú po inom výrobku.
Na druhej strane sú zákazníci obeťami nielen manipulácií nastražených prostredníctvom reklamy
a etikiet. Reklamy, etikety, ako aj celý výrobok podliehajú pravidlu, že chute a očakávania
zákazníkov majú byť uspokojené. Ak chce zákazník kúpiť 100 percentný prírodný pomarančový
džús, má byť na etikete jasne napísané „100 percent“ a obal má byť ozdobený krásnym
šťavnatým pomarančom. Ľudia preferujú výrobky v atraktívnych obaloch, jasne označené
a s nádhernými obrázkami bez toho, aby venovali zvláštnu pozornosť ich obsahu a úlohou
výrobcu je uspokojiť ich očakávania.
Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná informácii vyvolanej reklamou alebo napísanej na
etiketách, ktorá využíva ekologický popis alebo logá. Ľudia nemajú byť ľahostajní k tomu, či je to
súčasťou skutočnej starostlivosti o prírodu alebo či výrobca použil zavádzajúce alebo klamlivé
logo preto, aby si vytvoril pozitívny environmentálny imidž.Activities
Etikety a reklama
175
3
Spotrebiteľská
spoločnosť
Aktivity
Volíme „hviezdu“
1
Týždeň pred hodinou požiadajte žiakov, aby
vyhľadali a vystrihli z novín a časopisov reklamu,
ktorá ich oslovila (pozitívne alebo negatívne).
Požiadajte ich, aby sa sústredili hlavne na
reklamu zameranú na mladých ľudí.
2
Požiadajte žiakov, aby individuálne napísali na
samostatný list papiera, koho považujú za svojho
najlepšieho priateľa/priateľku a prečo. (Cvičenie
je anonymné). Povedzte im, aby napísali dva
alebo tri dôvody na podporu svojho výberu,
a nie aby sa obmedzili iba na frázy ako „Mám
ju/ho rád, lebo je super“. Mali by sa radšej
sústrediť na to, prečo je on/ona super.
Zozbierajte listy a zistite, kto dostal najviac
hlasov. Nakreslite na tabuľu tabuľku s dvoma stĺpcami a do pravého vypíšte vlastnosti
triednej „hviezdy“ podľa hlasovacích lístkov.
3
4
5
Teraz prebehnite reklamy adresované mladým ľuďom, ktoré žiaci priniesli. Do pravého
stĺpca tabuľky vypíšte vlastnosti ideálneho zástupcu mladej generácie podľa odkazov
reklám (napr. pije Coca-Colu, žuje Orbit, podelí sa o svoju Snickers tyčinku s priateľom).
6
Nakreslite na tabuľu tabuľku s dvoma stĺpcami a napíšte odpovede k otázkam hore do
ľavého stĺpca. Potom sa opýtajte nasledovné otázky:
• Reagujú niekedy dospelí na reklamu ako malé deti?
• Aké sú následky na dospelých a stav životného prostredia ako výsledok agresívnej
reklamy?
Porovnajte vlastnosti na tabuli. Ako vyzerá „hviezda“ v porovnaní s ideálom z reklám?
Chceli by ste svoju „hviezdu“ viac, ak by on/ona bola viac či menej ako tento ideál?
Potom premietnite videofilm „Reklama“ v nachádzajúci sa na videokazete zo „Zeleného
balíčka”. Začnite diskusiu nasledujúcimi otázkami:
• Prečo je reklama zameraná na malé deti ako cieľovú skupinu zakázaná?
• Prečo existujú určité obmedzenia na reklamu na alkohol a cigarety?
Napíšte riešenia do pravého stĺpca.
Ekoznačky a ich napodobeniny
1
Pred plánovanou hodinou požiadajte žiakov, aby doniesli etikety z rôznych výrobkov
s grafickou alebo textovou informáciou, ktorá sa vzťahuje k ochrane životného prostredia.
Grafický symbol si môžu v obchode aj prekresliť alebo text opísať.
2
Rozdeľte žiakov do skupín po 4-5 a vyzvite ich,
aby si porovnali svoje značky/texty a diskutovali
o tom, na ktorých výrobkoch sa nachádzali.
3
•
•
•
•
176
Požiadajte potom žiakov v každej skupine, aby sa
pokúsili roztriediť grafické symboly alebo texty do
nasledovných skupín:
Pravdivé ekoznačky (patria sem oficiálne schválené
ekoznačky platné v SR)
Klamlivé a zavádzajúce značky a nápisy (značky
alebo nápisy, ktoré nie sú oficiálne schválené,
vymyslené výrobcom)
Zahraničné ekoznačky (ekoznačky platné
v zahraničí)
Iné označenia (značky, ktoré neoznačujú šetrnosť
výrobku k prírode)
Etikety a reklama
4
Žiakom potom rozdajte pracovný list „Ekoznačky a ich napodobeniny“. Vyzvite žiakov, aby
si porovnali svoje rozdelenie v skupinách s rozdelením v pracovnom liste. Môžete im
položiť nasledovné otázky:
• Koľko výrobkov ste našli so skutočnými ekoznačkami a koľko ich bolo so zavádzajúcimi
alebo klamlivými? Prečo je tomu tak?
• Prečo niektorí výrobcovia používajú klamlivé označenia?
• Čo môžete urobiť, keď zistíte, že ide o klamlivú „ekoznačku“?
3
Spotrebiteľská
spoločnosť
Koláž
1
2
Rozdeľte žiakov do skupín.
Vystrihnite z výstrižkov reklám a etikiet obrázky tak, aby boli oddelené od reklamných
sloganov a výrokov.
Skombinujte slogany a výroky s obrázkami a fotografiami takým spôsobom, aby boli
v úplnom kontraste. Môžete taktiež vystrihnúť reklamné slogany a skombinovať ich do
nových, absurdných alebo bláznivých vyhlásení.
3
Nalepte výsledky vašej práce na kus kartónu a vystavte ich v triede alebo niekde v budove
školy. Sú „reklamy“, ktoré ste vytvorili absurdnejšie ako originály? Páčilo sa vám viac
nevhodné spojenia? Využívajú nejaké reklamy v súčasnosti takýto spôsob?Fo
Doplňujúce aktivity
•
•
•
Žiaci si môžu vyrobiť vlastné reklamné „ekošoty“. Rozdeľte ich do skupín po štyroch. Každej
skupine zadajte nejakú tému, na ktorú majú vytvoriť krátky reklamný šot (napr. reklama na
bicyklovú dopravu, vegetarinásky spôsob stravovania, využívanie bioplynu).
Žiaci musia predviesť reklamný šot len pantomimicky. Môžu použiť pomôcky, ktoré nájdu
v triede alebo si niečo môžu nakresliť.
Po prezentácií každej skupiny háda celá trieda čo reklama propagovala.
llow-up
Etikety a reklama
177
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Ekoznačky a ich napodobeniny
Pravdivé ekoznačky
Na Slovensku máme v súčasnosti schválené dve ekoznačky,
ktoré majú spotrebiteľov upozorniť na výrobky menej škodlivé pre Zem.
Environmentálne vhodný výrobok
Ide o označenie výrobkov, pri ktorých bol posúdený ich celý životný cyklus. Udeľuje ho
Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného
prostredia.
Produkt ekologického poľnohospodárstva
Oznamuje spotrebiteľovi, že daný výrobok bol vypestovaný podľa predpisov
ekologického poľnohospodárstva, bez použitia chemických hnojív a pesticídov.
U produktov živočísneho pôvodu okrem iného značí, že so zvieratami bolo slušne
zaobchádzané. To však nezmierňuje ich utrpenie pri zabíjaní.
Klamlivé a zavádzajúce ekoznačky
Ekologický obal, ekologicky nezávadné, čistá domácnosť – čistá príroda
Takéto a im podobné značky sú iba výmyslami výrobcov, ktorí sa snažia vytvoriť svojim
výrobkom „zelený“ imidž. Ich úlohou je navodiť u spotrebiteľa dojem, že práve tento
výrobok je ekologickejší ako ten od konkurenčnej firmy. Sú zavádzajúce a v drvivej
väčšine aj klamlivé.
PET fľaša – ekologické balenie
Ide o klamlivé označenie, ktoré stále môžete nájsť na PET obaloch rôznych výrobkov.
PET fľaše nie sú ekologický obal – sú vyrobené z neobnoviteľného zdroja (ropa),
v drvivej väčšine prípadov nie sú vratné, zaberajú veľké miesto na skládkach, pri
spaľovaní vznikajú nebezpečné zlúčeniny.
Chráňte životné prostredie. Recyklovateľný obal.
Po použití hoďte do koša. Recyklačný materiál PET. Nenič prírodu, chrániš seba.
Na niektorých PET fľašiach môžete nájsť takéto a im podobné nápisy. To, že je na
obale napísané, že je recyklovateľný ešte neznamená, že bude naozaj recyklovaný!
Hlavne na Slovensku, kde vo väčšine miest chýba separovaný zber PET fľaší. Tie končia
na skládkach a v spaľovniach. K ešte väčšiemu zmäteniu spotrebiteľa výrobcovia
prispievajú nápismi, ktoré ho presviedčajú, že zakúpením tohoto recyklovareľného
obalu prispieva k ochrane životného prostredia.
Tento obal/výrobok neškodí životnému prostrediu.
V takýchto prípadoch nesmieme zabúdať na to, že výroba a zneškodnenie každého
výrobku viac či menej škodí prírode. Preto takéto a im podobné nápisy nie sú pravdivé.
Upozornenie: Na obaloch môžete nájsť veľa ďalších podobných nápisov a značiek, ktoré tvrdia,
že obal alebo výrobok je „eko“. Doterajšie skúsenosti ukázali, že všetky takéto tvrdenia boli
klamlivé alebo zavádzajúce. Oficiáne ekoznačky sú len dve.
178
Etikety a reklama
Ekoznačky a ich napodobeniny
Iné označenia
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Der Grűne Punkt (Zelený bod)
Ide asi o najpoužívanejšie označenie obalov výrobkov, ktoré býva často považované za
ekoznačku. V skutočnosti sa takto označujú jednorazové obaly, ktorých výrobca
zaplatil poplatok (firme, ktorá prevádzkuje systém zberu jednorázových obalov) na
recykláciu alebo zneškodnenie obalov. Spotrebiteľ môže takýto obal odhodiť do nádob
označených rovnakým logom. Takýto systém funguje napríklad v Nemecku. U nás
takáto značka nemá žiadne opodstatnenie.
Eko-kom
Ide o označenie, ktoré sa používa v Českej republike. Systém funguje podobne jako
„Zelený bod“. Značka neoznačuje šetrnosť obalu k životnému prostrediu. U nás táto
značka nič neznamená.
Značka RESY
Funguje podobným spôsobom jako „Zelený bod“. Používa sa pre rôzne krabice
a prepravky z vlnitej lepenky.
Prevádzkovateľom tohoto systému je spoločnosť RESY GmbH Darmstadt. U nás táto
značka opäť nemá žiadny praktický význam.
„Odhadzujúci panáčik“
Jeho použitím výrobca doporučuje zákazníkovi, aby použitý obal odhodil do koša a nie
v lese, v parku, či na námestí. Ani vyhodenie do koša, odkiaľ putuje na skládky alebo
do spaľovní nie je environmentálne najšetrnejšie.
Ekoprodukt
V tomto prípade nejde ani o vymyslenú ekoznačku, ale o názov firmy. Logo firmy
umiestnené na prednej strane obalov pôsobí sice jako ekoznačka, ale výrobky
Ekoproduktu nijako zvlášť ekologické nie sú.
Označenie druhu materiálu
Je to značka, ktorá spolu s doplnenými číslom alebo skratkou označuje druh materiálu,
z ktorého je obal vyrobený. Neznamená však, že obal bude recyklovaný, ani že
v minulosti recyklovaný bol.
Zahraničné ekoznačky
Modrý anjel (Umweltzeichen Blauer Engel)
Je to nemecká ekoznačka. Je najstaršia a najpoužívanejšia v Európe a môže sa objaviť
na tovare dovezenom z Nemecka. Výrobok s takouto ekoznačkou je šetrný v krajine,
v ktorej bol vyrobený. V tomto prípade je však potrebné zvážiť, či je výrobok šetrný
k prírode aj vtedy, ak je privezený na Slovensko cez polovicu Európy. Doprava na veľké
vzdialenosti znamená pre prírodu zbytočnú záťaž.
Zdroj: Spoločnosť priateľov Zeme
Etikety a reklama
179
4
Spotrebiteľská
spoločnosť
Majetok
Autor: Jacek Schindler
Hlavná myšlienka
Doba trvania
Ročné obdobie
Vlastníctvo, hlavne krajiny, zohráva hlavnú úlohu vo formovaní
vzťahu spoločnosti k životnému prostrediu
1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Miesto
Trieda
Materiál
Žiadny
Predmety
Ciele
Metódy
Etická výchova, občianska výchova
Uvedomiť si úlohu majetku v našom prístupe k životnému
prostrediu
Diskusia, brainstorming
Úvod
Moderná spoločnosť je vo veľkej miere postavená na jasne stanovených zákonoch týkajúcich sa
osobného majetku. Pre mnohých ľudí je vec, ktorú vlastnia, skutočným meradlom úspechu.
Honba za vlastníctvom materiálnych vecí je preto hlavnou hnacou silou v prístupe jednotlivca
k životnému prostrediu a k bohatstvu, ktoré ponúka. Niektoré suroviny ako ropa a drevo, slúžia
v našom živote na praktické účely a vlastnícke práva sú kľúčovou vecou systému trhovej
ekonomiky, ktorý ich prináša pred náš prah. Avšak priveľa ľudského vlastníctva je nepotrebného.
Rastlinné a živočíšne druhy ako aj ekosystémy na celom svete sú ničené, napr. v ľudskej honbe
za honosnými materiálmi ako sú slonovina či diamanty.
Koncept osobného vlastníctva je rafinovaný. Na jednej strane, ak raz spoločnosť niekoho uzná
ako „vlastníka“, táto osoba si môže viac či menej robiť čo chce so svojim majetkom. Avšak na
strane druhej, majetok bez vlastníka je pravdepodobne väčším rizikom, lebo ho nemá nik právo
brániť pred zneužitím.
Aktivity
Kde bolo tam bolo...
1
2
Predstavte triede krátky príbeh „Lúka“.
Rozdeľte žiakov do štyroch skupín. Dajte prvej skupine úlohu poľa, druhej človeka, tretej krtka,
štvrtej vtáčika žijúceho na lipe. Požiadajte každú skupinu, aby opísala svoj majetok a potom sa
všetci spolu dohodnite na vzťahoch v súvislosti s majetkom.
Majetok a zodpovednosť
180
1
Požiadajte dvoch dobrovoľníkov, aby prezentovali
pred triedou prípadové štúdie z textu „Náš
panelák” a „V našom susedstve”
2
Diskutujte o tom, čo sa v oboch prípadoch deje.
Pokúste sa žiakov presvedčiť, že dôvodom pre
nedostatok zodpovednosti u ľudí v oboch
prípadoch je chýbajúci jasne určený vlastník miest
a ich nerozhodnosť.
Majetok
Čo robiť s lesom
1
Vysvetlite žiakom, že v mnohých krajinách
strednej a východnej Európy sa vedú diskusie,
čo robiť s lesmi, ktoré boli znárodnené po
druhej svetovej vojne. Ich reštitúcia je
oprávnená z právneho hľadiska: majetok by mal
byť navrátený právoplatným majiteľom. Existujú
ale obavy, že lesy po navrátení do súkromných
rúk budú vyrúbané kvôli predaju dreva.
2
Požiadajte žiakov, aby si predstavili, že im
vrátili v rámci reštitúcie les. Spýtajte sa ich, čo
by s lesom urobili. Podotknite, že je to les
veľmi vzdialený od miesta ich bydliska. Tu je
niekoľko možností, ktoré sa môžu v priebehu
diskusie vyskytnúť:
• Les sa dá využiť na rekreáciu a turistiku.
• Les sa predá niekomu, kto ho chce kúpiť nie na drevo, ale kvôli lesu samotnému.
• Les ostane zachovaný a poklady lesného ekosystému sa budú užívať pre ich estetickú
hodnotu.
• Sformuje sa emočné puto k lesu, pretože bol po generácie majetkom vašej rodiny.
• Stromy sa vyrúbu a predajú.
3
Spýtajte sa žiakov, čo a za akých okolností môže les uchrániť pred zničením. Aké závery
z toho môžeme vyvodiť?
4
Spotrebiteľská
spoločnosť
Doplňujúce aktivity
•
•
Ak je pri vašej škole nelegálna (tzv. čierna) skládka odpadu, vyberte sa tam s triedou
a popremýšľajte o tom, ako by sa jej stav mohol zmeniť. Ako by sa dal určiť vlastník tejto
„krajiny nikoho“?
Najprv sa musí nájsť právoplatný majiteľ. Všimnite si stereotyp v rozmýšľaní, typický pre
mnoho ľudí: „ak je vlastníkom štát, potom to nie je nikoho“, ako aj fakt, že pre jednu časť
spoločnosti krajina, ktorá je spoločným majetkom, je považovaná za niečo ako opustené
a nečinné miesto, ktoré môže byť bezohľadne využívané, znečistené a zničené.
Majetok
181
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Výtržníci a riešitelia problémov
Lúka
Kde bolo tam bolo, bola jedna nádherná lúka. V jej strede
stála stará lipa – zdanlivý raj pre vtáčie rodiny. Potom prišiel
človek a lúku kúpil, pretože chcel stráviť svoj voľný čas ďaleko
od hluku, v náručí prírody a vo svojom vlastnom dome, kde
ho nikto a nič nebude vyrušovať.
Vzal si modernú kosačku na trávu, pokosil všetku burinu
a vypestoval na jej mieste tie najušľachtilejšie druhy trávy.
Jeho najväčším problémom boli krtkovia, ktorí ničili jeho
nádherný trávnik. Postavil altánok na mieste priamo na vrchu
krtincov, pretože chcel oddychovať v jeho tieni a potreboval
úkryt pred dažďom.
Náš panelák
Vo vašom paneláku niekto ukradol žiarovku z výťahu.
Používanie tmavého a špinavého výťahu bolo hrozné. Ale kto
by bol schopný nájsť zlodeja medzi 40 ľuďmi, ktorí tam žijú
a všetci používajú ten istý vchod? Potom sa všetko na chvíľu
ukľudnilo a utíšilo, pretože nová žiarovka bola uzavretá
v kovovej drôtenej klietke. A tak to šlo až do opráv, kedy nám
bol nainštalovaný nový výťah so zrkadlom, lavičkou pozdĺž
a zelenými svietiacimi tlačidlami. A žiarovka? Žiarovka je dnes
na snehobielej konzole a nik neskúsil rozbiť ju či ukradnúť.
V našom susedstve
V našom susedstve je slepá ulica vedľa ktorej je pole. Nik nevie kedy a ako, ale niekto tam
vysypal svoj odpad – stavebný materiál, prázdne plechovky, špinavé šaty a iné smetie. Zavolali
sme na miestny úrad a na políciu, ale bez akejkoľvek odozvy. Jedného dňa sa objavil majiteľ,
ktorý miesto vyčistil a začal stavať novú budovu. Problém čiernej skládky sa vyparil do vzduchu.
182
Majetok
Ľudia a zvieratá
5
Spotrebiteľská
spoločnosť
Autor: Katarína Baleková
Hlavná myšlienka Spolužitie ľudí a zvierat je aktuálne a stáva sa akútnym problémom,
ktorý sa odráža najmä v prístupe a zaobchádzaní človeka so
zvieratami.
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Jedna vyučovacia hodina
Ľubovoľné
Trieda
Pracovné listy, videokazeta „Zelený balíček”
Prírodopis, etická výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk
• Porovnať potreby človeka s potrebami zvierat a pochopiť, že sme
si v tomto rovní a teda majú zvieratá rovnaké právo na ich
naplnenie
• Osvojiť si základné formy zodpovedného správania sa majiteľov
k zvieratám a pochopiť dôležitosť výberu zvieraťa pre chov
v závislosti od životných podmienok, ktoré zabezpečia spokojný
a zdravý život zvierat
Rolová hra, diskusia, práca s pracovnými listami, video prezentácia
Úvod
Spoločenské zvieratá sú tie, ktoré človek chová pre svoju spoločnosť, sú navyknuté žiť v jeho
priamej blízkosti a vyžadujú si jeho starostlivosť. Najčastejšie ide o psy, mačky a drobné
hlodavce, v súčasnosti sa však chov zvierat v domácnostiach rozšíril aj na exotické zvieratá.
K správnemu chovu patrí najmä potrava, čistota, čas, vek zvieraťa, vzťah k zvieraťu, informácie
o správaní a potrebách zvieraťa, zabezpečenie
spoločnosti a neustále nových stimulov pre zviera,
vlastný priestor na oddych, pohyb, veterinárna
starostlivosť, láska, učenie, hra.
Pred tým, ako si človek zadováži zviera, by si mal
poriadne uvedomiť zodpovednosť za kvalitu jeho
života. Unáhlené rozhodnutia častokrát vedú
k utrpeniu zvierat. Veľkým problémom zvierat žijúcich
v mestách je strata alebo vyhodenie nezodpovedným
majiteľom. Jedným zo spôsobov, ako tomu zabrániť je
trvalé označenie (mikročíp, štítok). Každoročne sa
rodí obrovské množstvo nechcených zvierat.
Najefektívnejším a najhumánnejším spôsobom ako
tomu predísť je kastrácia a sterilizácia zvierat.
Nechcené zvieratá sa väčšinou dostávajú do útulku
pre zvieratá, kde po uplynutí karanténnej doby čakajú
na adopciu.
Aktivity
1
Rozdajte žiakom pracovné listy s názvom „List potrieb”. Vyčleňte im 5 minút na ich
vyplnenie. Majú dopísať potreby zvieraťa a potreby človeka do obláčikov k obrázkom.
Následne o vyplnených pracovných listoch diskutujte. V prípade potreby doplňte žiakov, ak
nespomenuli nejakú zo životne dôležitých potrieb (Potreby: vzduch, svetlo, voda, potrava,
lekárska starostlivosť, pohyb, priestor, láska, učenie/hra, domov, čistenie, vyprázdňovanie).
Spoločne by ste mali dospieť k záveru, že aj ľudia a aj zvieratá majú rovnaké potreby, teda
aj rovnaké právo na ich naplnenie.
Ľudia a zvieratá
183
5
Spotrebiteľská
spoločnosť
2
Následne rozviňte so žiakmi rozhovor o spoločenských zvieratách v rámci 4-6 minút:
•
•
•
Aké sú to spoločenské zvieratá?
Vymenujte, ktoré zvieratá patria k spoločenským?
Patria do tejto skupiny aj exotické zvieratá? Ktoré človek chová v domácnosti?
Diskusiu rozšírte o otázky zodpovedného prístupu človeka k chovaným zvieratám:
•
•
•
•
3
Zamyslite sa prečo je majiteľ zodpovedný za svoje zviera? (lebo si ho zdomácnil)
Čo sa stane keď sa človek nestará o svoje zviera?
Čo sa deje so stratenými, opustenými zvieratami na ulici?
Kde sa zvieratá z ulice dostávajú? – útulky, stanice
Vhodní majitelia a adopcia zvierat
ROLOVÁ HRA Rozdeľte žiakov do skupín tak, aby mal každý nejakú úlohu. V prvom
pracovnom liste Vhodní majitelia sú zobrazení záujemcovia o zvieratá z útulku a informácie
o nich. Na druhom pracovnom liste sú zobrazené zvieratá, ktoré čakajú na adopciu
a informácie o nich. Zadeľte jednotlivé roly žiakom. Skupinu
zvierat dajte na jednu stranu a skupinu záujemcov na druhú
stranu. V strede bude žiak, ktorý bude stvárňovať
dispečera.(vyberte podľa vášho uváženia jedného – dvoch
žiakov). Vysvetlite náplň práce dispečera, ktorá spočíva v tom, že
sa stará o evidenciu zvierat, zabezpečuje adopciu, výber
záujemcov a zvierat, podľa toho, či spĺňajú všetky podmienky na
chov). Dispečer obdrží informácie o všetkých zvieratách
a záujemcoch vopred. Zdôraznite, že dispečer má právo
v prípade potreby adopciu úplne zamietnuť a požiadať
záujemcov, aby prehodnotili svoje podmienky na chov, prípadne
im odporučili zmeniť nedostatky a potom sa o zviera uchádzať
znova. Ponechajte žiakom priestor na prípravu 3 minúty.
PRIEBEH HRY Dispečer vyzve zvieratá z útulku a potom záujemcov, aby sa predstavili
pričom využijú informácie z materiálu. Následne dispečer nahlas zvažuje, ktoré zviera je
vhodné pre ktorého záujemcu. Necháva záujemcov, aby sa pokúsili ovplyvniť jeho
rozhodnutie. Dispečer zvažuje najmä to, či sú zabezpečené základné podmienky pre
uspokojenie potrieb zvierat a ich spokojný život. Vaša úloha v hre je pomôcť facilitovať
dispečerovi adopciu, pričom sa snažte nevstupovať do hry, pokiaľ to nebude nutné. Do
diskusie môžu zasiahnuť aj zvieratá. Následne dispečer definitívne určí, ktorý majiteľ bude
vhodný pre ktoré zviera. Pre rozhodovanie o každom záujemcovi ponechajte maximálne
2-3 minúty.
Tu sú možné riešenia, ktoré môžete ponúknuť dispečerovi a žiakom, v prípade, že sa
nevedia dohodnúť:
•
•
•
•
•
184
Kocúr Felix pre manželov Kováčovcov, ktorí chceli mačku a majú pre ňu vhodný
domov. Sú rovnako ideálnymi majiteľmi pre mačku Lindu, ale aj pre psa Belka.
Hendikepovaný a bojazlivý pes sa dobre hodí k trpezlivým starším ľuďom.
Labradorský kríženec Edo pre Kollárovcov. Majú dom na vidieku s veľkou záhradou.
Majú radi prechádzky a Edo bude potrebovať veľa pohybu. Väčšinu času je niekto
doma, takže nebude osamelý.
Mačka Linda alebo morčatá Emil a Kamil pre Tomáša Jariabku. Napriek tomu, že by
radšej chcel mať psa, počas týždňa je celé dni preč a pes by bol sám. Mačka nie je až
taká závislá na spoločnosti a starostlivosť o ňu je menej náročná, rovnako ako o morské
prasiatka.
Juríčkovci nie sú vhodní majitelia pre žiadne domáce zvieratko. Nikde nechodia pešo.
Väčšinu času sú preč. Nemajú stály domov, pohybujú sa medzi dvomi miestami.
Gréta nie je príliš vhodným zvieratkom pre žiadneho z nových majiteľov. Pre starších
ľudí je príliš temperamentná, bude potrebovať veľa pohybu. Okrem toho sa bojí detí.
Hodila by sa k niekomu bezdetnému, kto by mal dostatok času venovať sa jej.
Ľudia a zvieratá
Rozbor hry
Posaďte žiakov do kruhu a rozprávajte sa o pocitoch z hry:
• Ako sa cítili v pozícii záujemcov, ktorí chceli zviera? Boli si vedomí toho, čo všetko musia
splniť, aby si mohli zviera adoptovať?
• Ako sa cítili v roli zvierat, o ktorých osude rozhodovali iní (v reálnom živote zvieratá
v útulku nemajú šancu povedať niečo k adpocii – akou formou vedia zvieratá vyjadriť
spokojnosť/nespokojnosť, radosť/smútok?
• Ako sa cítili v úlohe dispečera, ktorý mal rozhdonúť o osude zvierat? Bolo to
jednoduché/ťažké?
5
Spotrebiteľská
spoločnosť
Záver
Rozvešajte na rôzne miesta po triede kartičky s napísanými nevyhnutnými potrebami zvierat
a nadbytočnými potrebami ľudí z nasledovného zoznamu: 1 kartička: potrava, 2. kartička:
žabacie stehienka, oblečenie – kožuch, pohyb-šport so zvieratami, hra – cirkusy, čistenie –
kozmetika, učenie – lietanie do vesmíru. Kartičky pomiešajte a tak ich popripínajte do priestoru,
aby neboli vedľa seba napr. potrava a žabacie stehienka. Navrhnite žiakom súťaž, komu sa za
2 minúty podarí vypísať všetky potreby, o ktorých si myslia, že nie sú nevyhnutné pre život.
Následne rozviňte diskusiu do akej miery sa potreby človeka líšia od potrieb zvierat vo svojej
náročnosti (kozmetika – čistenie). Diskutujte o tom, ako človek využíva zvieratá pri uspokojovaní
svojich potrieb, ktoré nie sú pre neho nevyhnutné (napr. šport, zábava a pod.)
Doplňujúce aktivity
•
•
Pustite žiakom videofilm „Zvieratá a my”. Film je výborným stimulom pre diskusiu, na ktorú
môžete nadviazať tým, že zadáte žiakom nasledovnú úlohu.
Dajte žiakom za úlohu vypracovať Kódex správneho majiteľa na chov zvierat. Upozornite, že
nemusí ísť len o spoločenské zvieratá ale aj o hospodárske, zvieratá v zajatí a pod. Súčasne majú
za úlohu navrhnúť a graficky spracovať kódex, pričom ich motivujte tým, že výtvory zašlete na
Slobodu zvierat, ktorá vyberie najlepší kódex a vyrobí z neho informačný leták pre verejnosť.
Ľudia a zvieratá
185
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Vhodní majitelia
Toto sú záujemcovia o zvieratá z útulku. Prečítaj si o nich informácie a pouvažuj, ktoré zviera by
si im ponúkol, keby si bol zamestnancom útulku.
Pán Kováč a pani Kováčová
Sú na dôchodku a väčšinu dňa sú doma. Radi by mali mačku alebo mačiatko.
Majú terasový dom s malou oplotenou záhradou.
Rodina Juríčkovcov
Rodina je neúplná – matka s deťmi, 15, 13 a 10 rokov. Matka je zamestnaná.
Radšej chodia autom ako pešo. Bývajú v luxusnom byte v centre mesta a vlastnia chatu na
vidieku, kde trávia víkendy.
Rodina Kollárovcov
Úplná rodina s dvomi deťmi – 10 a 12 ročnými. Všetci majú radi prechádzky. Otec pracuje,
ale matka je doma celý deň. Majú veľký dom na vidieku s veľkou oplotenou záhradou.
Tomáš Jariabka
Má 19 rokov a pracuje ako elektrikár. Rád by mal nejaké domáce zviera, podľa možnosti psa.
Pracuje celé dni počas týždňa. Býva sám v byte, ktorý zdedil po rodičoch v centre mesta.
186
Ľudia a zvieratá
Zvieratá z útulku
Nasledujúce zvieratá čakajú v útulku na nových majiteľov. Tvojou úlohou je nájsť vhodné zviera
pre uvedených záujemcov.
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príklady
a úlohy
Felix
Som deväťročný kocúr. Som zvyknutý na psíkov.
Môj majiteľ sa presťahoval do domova dôchodcov.
Emil a Kamil
Sme dve malé trojročné morské prasiatka. Potrebujeme
zostať spolu. Naši majitelia sa presťahovali do zahraničia.
Linda
Som dvojročná mačka. Stratila som sa a istý čas som
žila na ulici.
Gréta
Som osemmesačná dalmatínka. Bojím sa detí.
Som veľmi živá. Môj majiteľ ma vyhodil na ulicu.
Edo
Som dvojročný kríženec labradora. Som veľmi poslušný.
Som zvyknutý na iné zvieratká. Môj majiteľ zomrel.
Belko
Mám osem rokov a som kríženec. Našli ma ľudia
z útulku v pivnici na sídlisku utýraného a v zlom stave.
Teraz som slepý a som bojazlivý.
Ľudia a zvieratá
187
6
Spotrebiteľská
spoločnosť
Naše rozhodnutia a zvieratá
Autor: Katarína Baleková
Hlavná myšlienka Pri každodenných rozhodnutiach človek nenesie zodpovednosť len
za seba samého, ale aj za prírodu, iných ľudí a živé bytosti na tejto
planéte
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Jedna 1-2 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Písacie a výtvarné potreby, obaly z produktov,
videokazeta „Zelený balíček”
Prírodopis, etická výchova, slovenský jazyk, náuka o spoločnosti
• Pochopiť ako naše rozhodnutia, ktoré denne prijímame,
ovplyvňujú prírodu a iné živé bytosti okolo nás
• Uvedomiť si odkiaľ pochádzajú produkty, ktoré bežne
konzumujeme a možnosti výberu zloženia našej potravy
• Získať informácie o alternatívach v poľnohospodárstve
o prednostiach eko-poľnohospodárstva a bio-produktoch
Rolová hra, diskusia, práca s pracovnými listami, video prezentácia
Úvod
Človek prijíma denne rozhodnutia, ktoré majú dopad nielen na neho samého. Dá sa povedať, že
človek nespraví ani len jeden krok bez toho, aby tým neovplyvnil životy iných bytostí, aby tým
neovplyvňoval osudy tejto planéty. Veď každý produkt, ktorý si kúpi musí prejsť procesom
vzniku, výroby, spracovania, na ktorom sa podieľajú tisícky iných rúk, prístrojov, zvierat, rastlín.
Každý proces si vyžaduje energiu, Slnko, vzduch, vodu, každá aj
tá najmenšia vec je súčasťou veľkého celku, ktorému sa hovorí
Vesmír. Jeho súčasťou sme aj my ľudia, preto by sme mali mať
stále na pamäti rešpekt a úctu k veciam, živým a neživým
bytostiam, ktoré nás obklopujú. Mali by sme sa vedieť správne
rozhodnúť keď niečo kupujeme, keď si z niečoho vyberáme.
Jednou z najdôležitejších potrieb človeka je potrava. V súčasnej
dobe na Slovensku prevláda v poľnohospodárstve intenzívny
spôsob, ktorý je možno lacnejší a ekonomickejší, ale nie je ani
zďaleka ekologický. Prečo?
Intenzifikácia poľnohospodárstva vedie k degradácii biotopov a ekosystémov
v poľnohospodárskej krajine, k úbytku biologickej rozmanitosti, k erózii a degradácii pôdy,
k znečisťovaniu vôd priemyselnými hnojivami a pesticídmi, k zmenám v hydrologickom režime,
k zhoršeniu životných podmienok a zaobchádzaniu so zvieratami a pod.
V posledných rokov sa začína klásť dôraz na návrat k pôvodným systémom hospodárstva
a vznikajú tzv. eko-farmy. Ekologické poľnohospodárstvo je návrat k prírode a zaručuje nám, že
potraviny budú lepšie. Praktizuje prírodné technológie a rešpektuje prirodzené možnosti rastlín,
zvierat a ekosystémov. Ekologické poľnohospodárstvo používa najmä biologické a mechanické
metódy ochrany rastlín, ktoré sú náročnejšie na ručnú prácu – preto sú tieto produkty o niečo
drahšie. Vyššia cena je nie len za kvalitu potravín, ale aj za šetrnejšie správanie sa eko-roľníkov
k prírode a teda aj k zvieratám.
Čo sú to bio-produkty?
Bio-produkty sú ekologicky vypestované produkty, ktoré sa vyznačujú tým, že boli vyrobené
s citlivým prístupom k prírode, k životnému prostrediu, pestovaným rastlinám a chovaným
zvieratám. Plodiny, z ktorých boli produkty vyrobené, sú pestované bez používania umelých
hnojív a chemických pesticídov, na pôde, kde sú zachovávané prirodzené vlastnosti úrodnosti
alebo v skleníkoch zásobovaných čistou energiou z obnoviteľných zdrojov.
188
Naše rozhodnutia a zvieratá
Aktivity
1
Požiadajte žiakov, aby počas 2 minút napísali na papier zoznam vecí a činností, ktoré
bežne denne vykonávajú od rána do večera (vrátane zoznamu jedla). Upozornite ich, aby
si zoznam spravili v odsekoch, stručne a výstižne.
2
Po skončení práce im porozprávajte príbeh. Upozornite ich na to, aby sa pri počúvaní
príbehu zamerali na tie veci a situácie, o ktorých si myslia, že môžu ovplyvniť nejakým
spôsobom prírodu, iných ľudí, zvieratá, a aby si ich zapisovali.
6
Spotrebiteľská
spoločnosť
Príbeh
Zazvoní budík, je ráno ako každé iné. Zobudím sa, natiahnem sa ako mačka, odokryjem
perinu a posadím sa na posteľ. Vnímam lúče Slnka a príjemný pocit ovčej podložky na
nohách. Vstávam, idem do kúpelne a dám si sprchu. Nezabudnem si umyť vlasy šampónom
pre lesk, telo sprchovacím mydlom a oholiť si nohy žiletkou. Potom sa poutieram bavlneným
uterákom, usuším si vlasy fénom a natriem telo mliekom, aby ostala koža svieža. Umyjem si
zuby. Rýchlo, ale pedantne si urobím makeup a idem sa obliecť. Dnes si dám hodvábnu
blúzku, rifľovú sukňu, bavlnený sveter. Idem sa naraňajkovať. Postavím vodu na kávu,
milujem ju s mliekom. Dám si variť vajcia, pripravím chlieb so šunkou, ešte banán. Popri
raňajkách čítam noviny, počúvam rádio a pre istotu mám zapnutú televíziu, ak by bolo niečo
zaujímavé. Keď dojem, je čas ísť do práce. Obujem si kožené čižmy, prehodím cez seba
najnovší model líškového kožuchu, pritiahnem vlnený šál a natiahnem kožené rukavice.
Naštartujem auto, síce pracujem len o dve ulice ďalej, ale je dnes trochu chladnejšie
a nechce sa mi stáť na zastávke.
3
Po prečítaní príbehu nechajte žiakov, aby vymenovali situácie a veci, ktoré si zaznačili,
a následne sa rozprávajte o ich vlastnom zozname denných situácií a vecí, ktorý si
vypracovali na začiatku. Diskutujte o tom, ako väčšina vecí, činností a rozhodnutí, ktoré
denne prijmeme, ovplyvňuje iných ľudí, najmä však prírodu a zvieratá.
4
5
Pustite žiakom videofilm „Zvieratá a my”. Film je výborným stimulom na následnú diskusiu.
Následne diskutujte o základnej potrebe človeka – POTRAVE. Stručne povedzte žiakom, čo je
to potravinový reťazec a požiadajte ich, aby nakreslili podľa svojich predstáv obrázok
potravinového reťazca človeka vo forme pyramídy. Následne diskutujte o ich obrázkoch
a ukážte im ako vyzerá klasická potravinová pyramída v prírode a potravinová pyramída
človeka. Porovnajte ako sa líšia. Porozprávajte sa o efektívnosti potravinového reťazca človeka.
Príklad
Potravinový reťazec človeka Ľudia sú na vrchole potravinového reťazca. Ak zjeme chlieb,
sme na konci veľmi krátkeho potravinového reťazca. Získame energiu, ktorú pšenica prijala
zo Slnka počas fotosyntézy. Ak zjeme mäso, sme na konci dlhšieho potravinového reťazca.
(Napríklad: ak zjeme kuracie mäso, prijmeme energiu z kurčaťa, ktoré získalo energiu
z pšenice, ktorá absorbovala energiu zo Slnka.)
Čo zjeme, tým sme!
Možno ste už počuli vetu: „Si tým, čo zješ!“ Počas svojho života zje každý človek
priemerne niekoľko ton jedla. Žiadny človek neváži našťastie tak veľa! Čo sa s tým všetkým
jedlom stane? Po prvé, nestrávime všetko. Polovica potravy, ktorú príjmeme, skončí na
toalete, inými slovami, vylúčime to vo forme stolice. Ostatok energie využijeme na udržanie
nášho organizmu pri živote, na teplo, na pohyb atď. Potrava sa dýchaním premení na oxid
uhličitý a vodu, ktoré následne vylučujeme. Len malá časť zostáva v našich organizmoch
v podobe svalov, kostí a iných tkanív.
Ak chcete nasýtiť čo najväčšie množstvo ľudí, je oveľa efektívnejšie konzumovať rastlinnú
potravu ako sú obilniny, ovocie a zelenina a nie živočíšne potraviny: mäso, mlieko a vajcia.
6
Položte žiakom nasledovné otázky:
•
čo jedia najčastejšie, ktoré potraviny prevládajú v ich potrave, či sú medzi
žiakmi vegetariáni, vegáni a pod.;
Naše rozhodnutia a zvieratá
189
6
Spotrebiteľská
spoločnosť
•
•
či vedia, čo sú to veľkochovy, intenzívne poľnohospodárstvo;
či vedia, aké je to ekologické poľnohospodárstvo, bio-produkty, či sa už s takýmito
potravinami stretli, či sa bežne nachádzajú v potrave.
Vysvetlite princíp eko-fariem a porovnajte ich s veľkochovmi. Vysvetlite žiakom, že na
Slovensku ešte zatiaľ chýba dostatočná ponuka v oblasti bio-produktov, ale zmena závisí
hlavne od spotrebiteľov (ľudí, ktorí nakupujú).
7
Rolová hra: Propagácia bio-produktov (10-15 minút)
Rozdeľte žiakov do skupín podľa nasledovných rolí:
• producenti bežných potravín
• farmári na veľkochovoch zvierat
• ekofarmári
• supermarket
• majiteľ malého obchodíka s potravinami
• spotrebiteľ
• ochranári
• plodiny
• zvieratá
Vysvetlite im princíp hry. Ochranári, rastliny a zvieratá majú presvedčiť ostatných
o dôležitosti ekologického poľnohospodárstva, o tom, ako je tento spôsob hospodárenia
prijateľnejší pre prírodu, rastliny a zvieratá. Presvedčujú opozíciu, aby sa v obchodoch
viacej predávali bio-produkty. Jednotlivé strany navzájom vznášajú argumenty a diskutujú.
Následne po skončení hry urobte rozbor problematiky, ktorý je dôležitejší ako samotná hra.
Pýtajte sa žiakov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
190
Ako sa cítili v jednotlivých rolách?
Chceli sa s niekým vymeniť?
Bola požiadavka na propagáciu bio-produktov dobrá/zbytočná?
Ako podľa nich prebehajú podobné diskusie v reálnom živote?
Čo by na hre zmenili?Nadväzujúce aktivity
Požiadajte žiakov, aby zozbierali zo svojej domácnosti všetky obaly, ktoré použijú za jeden
deň (z jedla, kozmetiky, iných činností) a priniesli ich do triedy na vopred dohodnutú
vyučovaciu hodinu.
V prvom rade si majú žiaci uvedomiť aké veľké množstvo vecí denne človek spotrebuje
a koľko odpadu z jeho činnosti vzniká. Diskutujte s nimi, či je možné správať sa šetrnejšie
a ako (nenakupovať zbytočne veľa, uprednostniť produkty bez obalu atď.) Potom dajte
žiakom úlohu aby zistili, aké produkty priniesli ostatní spolužiaci a usporiadali ich do skupín
podľa toho, do akej miery ovplyvňujú prírodu a živé bytosti.
Následne požiadajte žiakov nech zriadia obchod z týchto odpadkov a usporiadajú v ňom
tovar podľa vlastného úsudku. Ďalej majú oceniť tovar nasledovne: najviac ekologický
produkt = najdrahší, najmenej ekologický produkt najlacnejší. Potom napíšu k cene aj to, ako
produkt ovplyvnil prírodu, alebo zvieratá vopred dohodnutou značkou, napr: ekologický
produkt = zelený lístok, najmenej ekologický produkt = prečiarknutý zelený lístok a pod.
Počas hry majú žiaci pochopiť a diskutovať o tom, ako to v reálnom živote funguje, prečo
spotrebiteľ platí menej za niečo, čo škodí prírode. Pýtajte sa ich, či si myslia, že takto
zriadený obchod by mal zisk. Môžete ich vyzvať, aby následne po diskusii podľa vlastných
predstáv obchod zmenili, inak ocenili tovar a pod. Bude ich obchod aj naďalej ziskový? Čo
priťahuje spotrebiteľa? (Reklama)
Vyzvite žiakov, aby navrhli známku/etiketu pre bio-produkt. Ako motiváciu im navrhnite, že
najlepšiu značku zašlete na ministerstvo pôdohospodárstva so žiadosťou, aby takúto značku
zaviedli do praxe.
Naše rozhodnutia a zvieratá
1
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Liečivé rastliny
Autor: Judit Heszlenyi Szaszne
Hlavná myšlienka Metódy prírodného liečiteľstva a vďaka tomu aj liečivé rastliny sa
dnes stávajú stále viac populárne
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
Jeden deň v škole v prírode alebo na školskom výlete
Ľubovoľné
Vonku, v lese
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”
Prírodopis
• Naučiť sa o liečivých rastlinách a ich využití
• Rozpoznať jedlé rastliny a pochopiť vzťah medzi divokými
rastlinami a ich vyšľachtenými odrodami
• Predstaviť typy jedlých rastlín a upozorniť, že ako všetky
šľachtené rastliny pochádzajú z rastlín, ktoré možno nájsť vo
voľnej prírode
Prednášky, kreatívne aktivity, diskusie, video prezentácia
Úvod
Viac a viac ľudí sa v týchto dňoch začína zaujímať o liečivé rastliny, ktoré nachádzajú v lese.
Rastúci počet ľudí hľadá prírodné zložky potravy, pretože sa obávajú nezdravých chemických
prísad a priemyslovo vyrábaných potravín.
Liečivé rastliny
191
1
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Jedlé rastliny rodia vo voľnej prírode svoje plodiny bez umelých hnojív, chemikálií a ľudského
zásahu. Niektoré z nich dávno slúžili v ľudskej histórií ako dôležité potraviny. Niektorí výskumníci
zistili, že jedlé divoké rastliny obsahujú také zložky, ktoré chýbajú v našej strave. Divoké rastliny
hrajú dôležitú úlohu v strave ľudí, ktorí dodnes žijú v blízkosti prírody. Botanici a iní vedci často
používajú genetické materiály z takých rastlín, ktoré zlepšujú vlastnosti pestovaných odrôd. Divoké
rastliny môžu poskytnúť základné suroviny pre nové potraviny a lieky. Vzrastajúca miera ničenia
pralesov a iných vzácnych biotopov je hrozbou pre tieto rastliny. Divoké rastliny sa nepoužívajú len
na vývoj nových potravín a medicíny, ale produkujú taktiež niekoľko ďalších užitočných surovín.
Cvičenie v tejto lekcii je zamerané na rastliny vyrastajúce vo voľnej prírode, ktoré môžu byť
potravou pre ľudí. Buďte opatrný pri práci v teréne, zbierajte len tie rastlinné produkty, o ktorých
ste si istý, že sú jedlé. Je celkom možné, že pole alebo lúka bude obsahovať jedovaté alebo
nebezpečné rastliny. Dávajte si pozor na zachovanie zriedkavých alebo chránených rastlín.
Pouvažujte o tom, ktoré zvieratá sú priami alebo nepriami konzumenti týchto rastlín, ktoré
zbierate (napr. keď je zviera jedným z článkov v potravinovom reťazci).
Aktivity
Potrava v lese
1
2
Ako prípravu na nasledujúce aktivity zozbierajte fotografie jedlých rastlín.
3
Každá skupina pripraví kalendár ročných období vo veľkosti
plagátu. Žiaci prilepia fotky rastlín na plagát podľa toho, kedy
rastlina alebo jej časť dozrieva pre spotrebu ľudí. Niektoré
rastliny sú požívateľné po celý rok. Ak nie sú k dispozícii
obrázky, požiadajte žiakov, aby rastliny nakreslili. Potom vedľa
fotografií alebo kresieb žiaci napíšu toľko informácií, koľko je
len možné:
• V ktorých oblasti sa najčastejšie vyskytujú?
• Ktorá ich časť alebo časti sú jedlé?
• Aký dopad majú na ľudské telo (toto je najlepší spôsob
ako identifikovať jedovaté rastliny)?
• Ktoré zvieratá sa živia týmito rastlinami?
• Ktoré súčasné rastliny sú vyšľachtené z týchto divokých rastlín?
• Aký je úžitok z týchto rastlín (potraviny, medicína, džús)?
4
Jednotlivé skupiny prednesú svoje výsledky. Mali by zdôrazniť využitie divokých rastlín a ich
dôležitosť pre ľudí a pre zvieratá vo voľnej prírode.
Rozdeľte žiakov do skupín po piatich alebo šiestich. Každá skupina pripraví zoznam
divokých a jedlých rastlín v okolí a zistí, ktoré môžu byť konzumované počas rozličných
ročných období.
Lesné menu
1
2
3
192
Pripravte si nasledujúci materiál: lepenku, lep, písacie potreby, nožnice a príslušnú
literatúru.
Nech žiaci predstierajú, že sa ocitnú na nejakom území, kde musia prežiť niekoľko dní.
Potom hľadajú na danom území jedlé rastliny a napíšu ich na zoznam.
Nechajte skupiny, aby zostavili menu z rastlín: mali by zahrnúť polievky, hlavné jedlá, oblohu
a zákusok. Žiaci potom prednesú svoje menu.
Liečivé rastliny
Príroda ako liečiteľ
1
2
Pripravte si nasledujúci materiál: vhodnú literatúru, obrázky liečivých rastlín a súvisiacich
výrobkov, čaj, čajovú kanvicu a šálky.
1
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Rozdeľte žiakov do skupín. Žiaci skúmajú, ktoré liečivé rastliny môžu nájsť v oblasti
a pripravia si zoznam. Zoskupte rastliny podľa:
• ich účinku
• častí, ktoré sa môžu použiť; a
• klasifikácie.
Žiaci potom prezentujú svoje zistenia.
3
Pripravte si rozličné druhy čajov na ochutnanie, a podávajte ich počas skupinových prác –
pomôže to spopularizovať liečivé rastliny.
Liečivé vône
1
2
3
4
Pripravte rôzne druhy eterických olejov vyrobených z rastlín; sviečky a aromalampy.
Rozdeľte žiakov do skupín. Rozdajte žiakom text zo strany 188 a požiadajte ich, aby si
prečítali text „Metódy prírodného liečiteľstva”.
Dajte každej skupine aromalampu a jeden typ vône. Dajte im opis oleja a jeho účinky.
Požiadajte skupinu, aby pripravili prezentáciu o rastline, z ktorej bol olej vyťažený. Skupiny
prezentujú výsledok jedna druhej.
Doplňujúce aktivity
•
Žiaci pripravia oznam o rastlinách, ktoré sa nachádzajú v danej oblasti a sú jedlé alebo ich
môžu ľudia využiť inými spôsobmi. Tento oznam potom vyvesia na verejne prístupnom
mieste. Nech si urobia poznámky o origináloch rastlín a ubezpečte sa, že vedia identifikovať
rovnako vyzerajúce nejedlé alebo jedovaté rastliny. Potom spíšu účinky jedlých rastlín na
ľudské telo. Taktiež požiadajte žiakov, aby spísali ďalšie užitočné informácie.
Liečivé rastliny
193
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Príklady
a úlohy
Metódy prírodného liečiteľstva
Aromaterapia
Aromaterapia, druh fyzioterapie, používa k liečebným účelom jednu z účinných, komplexných
zložiek rastlín – eterické oleje. Eterické oleje sa získavajú rôznymi spôsobmi z určitých rastlín. Sú
to kvapalné látky, ktoré už za izbovej teploty výrazne voňajú. Je ich možné získať z rôznych častí
rastlín: kvetov, listov, koreňov, plodov aj semien. Olej, ktorý sa získa z rôznych častí rovnakej
rastliny môže mať iné účinky. Napríklad eterické oleje z plodov pomaranča, pomarančových
kvetov a kôry pomarančovníku pôsobia na človeka rôzne.
Gabriella Temesvari: A gyógyító méhecske. Illóolajokkal az egészségért
[Liečivá včela: Eterické oleje pre zdravie]. BioTer Bt, 2000, str. 36.
Ako pôsobia eterické oleje?
Nosné nervy vedú z našich nosných dierok priamo do najstaršej časti mozgu, do limbického
systému, ktorý významne ovplyvňuje naše životné funkcie, náš pocit pohody a naše chovanie. Je
taktiež preukázané, že tieto oleje majú výrazné antiseptické účinky, chránia nás pred vonkajšími
a vnútornými infekciami. Všetky ničia baktérie, sú ale druhy (eukaliptus), ktoré ničia vírusy a huby
(mäta, tymián). Niektoré ovplyvňujú hormonálny systém (aníz, kmín, levanduľa), iné – ak sú
použité vo veľkom množstve spôsobujú kŕče. Preto by nemali byť užívané epileptikmi (tymián,
rozmarín, šalvia).”
Gabriella Temesvari: A gyógyító méhecske. Illóolajokkal az egészségért
[Liečivá včela: Eterické oleje pre zdravie]. BioTer Bt, 2000, str. 36.
Užitočné domáce recepty
Recept 1: Na prechladnutie a s ním spojené choroby
Tymián (Herba thymi), koreň čiernej bazy (Radix sambuci nigri), kvety lipy (Flores tilia), vňať blenu (Herba absinthii),
list maliny (Folia Rubus idaeus), koreň omanu pravého (Radix inula helenium), koreň prvosienky (Radix primulae
officinalis), listy skorocelu (Folia plantago lanceolata), listy podbelu (Folia tussilago farfara), listy a korene žihľavy
(Folia, Rhizoma urtica dioica), okvetné lístky divozelu (Flores verbascum thapsiforme), nadzemné časti majoránky bez
tvrdých častí stonky (Origanum vulgarae)
Dajte do kanvice po jednej čajovej lyžičke od každej byliny a zalejte litrom vriacej vody. Prikryte kanvicu a nechajte
hodinu odstáť. Sceďte a používajte nasledujúcim spôsobom:
Novorodenci až 1 rok
7 x 1 čajová lyžička
1-3 roky
7 x 2 čajové lyžičky
3-7 rokov
5 x 5 ml
7-14 rokov
5 x 10 ml
14 a viac rokov
5 x 20 ml Uvedené dávkovanie je denná dávka,
podávajte počas jedného týždňa, teplé 50-60°C
Recept 2: Na akné u dospievajúcich
Kvety lipy (Flores tilia), steblo prasličky poľnej (Herba equisetum arvense), listy medovky (Folia melisse officinalis),
listy brezy (Folia betulae albae), listy žihľavy (Folia urtica dioica), vňať ľubovníka (Herba hypericum perforatum)
Dajte do kanvice po jednej čajovej lyžičke od každej byliny a zalejte 0,6 l vriacej vody. Prikryte kanvicu a nechajte
hodinu odstáť. Sceďte a používajte nasledujúcim spôsobom:
Dávkovanie
3 x 100 ml denne – 30 minút pred jedlom, užívať 3 mesiace
Recept 3: Na hnisavé akné u dospievajúcich
Kvety a vňať myšieho chvostu (Herba achillea millefolium), bazalka,
praslička poľná (Herba equisetum arvense), fialka trojfarebná (Viola tricolor)
Dajte do pohára po dvoch čajových lyžičkách od každej byliny, zalejte 0,5 litrom vodky. Zamiešajte a pevne
uzavrite. Uložte na tmavé miesto na šesť dní, potom sceďte.
Použitie
Natierajte choré miesta a ich okolie 3x denne po dobu
troch mesiacov.
Miklós Vaszonyi: Biztos út az egészséghez [Istá cesta ku zdraviu]. Természetgyógyászati Kiadó,
Kecskemét, Maďarsko, 1995.
194
Liečivé rastliny
Chemikálie znečisťujúce vodu
Autor: Agnes Schroth
2
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Hlavná myšlienka Ľudské aktivity (priemyselná a poľnohospodárska výroba, chod
domácnosti) produkujú rôzne chemikálie a patogény presakujúce
do povrchovej a spodnej vody. Výsledkom toho je, že voda sa stáva
nevyhovujúcou pre ľudské použitie. Okrem toho sú podmienky pre
prirodzené životné procesy prebiehajúce vo vode rôznym
spôsobom narušené.
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
2-3 vyučovacie hodiny
Kedykoľvek v triede, v teréne od jari do jesene
Trieda, laboratórium, terén
Zápisník, chemikálie na testovanie vody, testovacie pásiky, rýchle
testy, tabuľka na meranie kvality vody
Prírodopis, chémia
• Oboznámiť sa s ľudskými aktivitami, ktoré spôsobujú znečistenie
vody (napr. prostredníctvom nebezpečných chemikálií) a naučiť
sa, prečo sú takéto chemikálie nebezpečné pre ľudí a pre vodný
ekosystém
• Naučiť sa robiť jednoduché testy týkajúce sa chémie vody
a stanoviť kvalitu vody na základe jej chemických vlastností
Pokusy, terénna práca, diskusie, brainstorming
Úvod
Voda v prírode je znečisťovaná najmä priemyselnými a poľnohospodárskymi činnosťami (umelé
hnojivá, pesticídy a insekticídy) a chodom domácností (pranie, upratovanie, toalety vrátane
ľudských výkalov).
Tri hlavné problémy spôsobené znečistením vody zahŕňajú:
• Množstvo kyslíka vo vode klesá pod optimálnu úroveň (následkom vyššej teploty, umelých
hnojív, saponátov obsahujúcich fosfáty). Výsledkom je, že menej živých tvorov je vo vode
schopných prežiť.
• Voda sa môže stať prenášateľom chorôb (napríklad baktérií, vírusov) a obsahovať ťažké kovy,
dusičnany, pesticídy.
• Využitie vody pre oddych a rekreáciu sa znižuje kvôli farbe, zápachu a toxínom.
Povrchová voda môže byť klasifikovaná do nasledovných kategórií: výborná, dobrá, prijateľná,
znečistená, veľmi znečistená a to podľa:
• obsahu kyslíka,
• obsahu živín (dusík a fosfor),
• jej mikrobiologických vlastností,
• podľa mikro-znečistenia (ťažké kovy,
čistiace chemické látky, fenoly),
• ostatných charakteristík (pH, úroveň
nasýtenia, obsah železa).
Kvalita vody v prírode je stále meraná
a pozorovaná.
Chemikálie znečisťujúce vodu
195
2
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Aktivity
Testovanie vody
1
Využite vedomosti žiakov a požiadajte ich, aby pouvažovali:
2
Žiaci urobia test na stanovenie kvality vody na základe technických parametrov. Najlepšie je
robiť túto prácu v teréne, ale môže byť vykonaná aj v triede s odobranými vzorkami vody.
•
•
•
Aké druhy znečistenia ohrozujú našu vodu v prírode;
Ako sa môžeme vyhnúť týmto znečisteniam;
Ako presne sa dostanú znečisťujúce látky do vody a ako ovplyvňujú životné prostredie.
Preskúšanie
1
2
3
Rozdeľte žiakov do skupín po troch. Napíšte na kartičky hlavné body z údajov
spomínaných hore (kartičiek je toľko, koľko skupín).
Každá skupina si vyberie jednu kartičku. Požiadajte študentov, aby napísali tri otázky na
každú tému. Použitím náhodného losovania určite, ktorej skupine budú adresovať otázky.
Vyhodnoťte odpovede k otázkam, odovzdajte ceny na základe výsledkov súťaže (môžu to
byť len hodnotiace body, alebo podľa možnosti vecné ceny). Úlohou jednej zo skupín bude
robiť rozhodcu.
Rýchle otázky
1
Na základe listu faktov „Vlastnosti vody“, ktorý nájdete na ďalšej strane a ďalších
súvisiacich materiálov, žiaci pripravia podkladový materiál pre vzorku vody, ktorú plánujú
skúmať (štýl, dĺžka a odborná úroveň podkladových materiálov bude závisieť od ich veku
a úrovne vedomostí).
2
3
Pred začiatkom skúmania vody prediskutujte so žiakmi najdôležitejšie fyzikálne a chemické
vlastnosti kvality vodných zdrojov.
Vyzvite žiakov, aby prečítali podkladové materiály a prezentovali ich zvyšku triedy. Každý si
robí poznámky počas týchto krátkych prezentácií.
Pozorovanie koryta a fyzikálnych parametrov vody
1
2
Nechajte žiakov, aby sa oboznámili s lekciou „Sme sami vo veľkom meste?“ zo strany 58
a s testovacou tabuľkou kvality vody na strane 40. Žiaci pracujú individuálne.
Pred chemickým meraním si žiaci krátko preštudujú materiály z lekcie „Sme sami vo veľkom
meste?“. Následne majú doplniť štúdiu meraniami teploty vody a ďalšími vlastnosťami vody (napr.
miesto, pokojná voda, tečúca voda, vlastnosti atď. ) a charakteristiky koryta (napr. prírodné,
umelé, skalnaté, pieskové, drevené atď.). Zhrňte svoje pozorovania v nasledujúcej tabuľke.
Zhrnutie vlastností miesta
Počasie
196
Miesto
Okolie miesta
Koryto
Zdroj znečistenia
Chemikálie znečisťujúce vodu
Zhrnutie fyzikálnych vlastností
Farba
Zápach
Prúdenie vody
Priezračnosť
Teplota
2
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Skúmanie chemických vlastností vody
1
2
3
Na prípravu cvičenia si pripravte potrebné nástroje a pomôcky.
Žiaci pracujú v skupinách. Miesto pokusu by malo obsahovať niekoľko meracích stanovíšť,
kde žiaci merajú rôzne vlastnosti v rôznych oblastiach.
Žiaci používajú pomôcky, ktoré majú k dispozícií (laboratórne chemikálie, testovacie
prúžky, jednoduché testy, meracie prístroje), aby určili prítomnosť iónov vo vode a ich
koncentráciu. Úroveň detailov, ktorú požadujete od žiakov v ich meracích cvičeniach závisí
od ich veku a úrovní vedomostí. Zhrňte vaše zistenia v dole uvedenej tabuľke.
Zloženie
Kvalita
Jednotka
merania
Množstvo
Metódy
Ph
Neviazaný kyslík
Nasýtený kyslík
Čpavok
Dusitan
Dusičnan
Fosfáty
Mäkkost
Merania ukázali, že voda je ................................... kvality.
Záverečná diskusia
1
2
Ukončite lekciu diskusiou. Pomôžte žiakom zanalyzovať výsledky merania. Taktiež sa
pokúste analyzovať pravdepodobné zdroje znečistenia.
Zozbierajte odporúčania žiakov o tom ako zabrániť znečisteniu. Zostavte na tabuli zoznam
odporúčaní. Na záver urobte zoznam, čo môže urobiť jedinec, aby zabránil znečisteniu vody.
Doplňujúce aktivity
•
•
Vykonávajte opakované testovania z rovnakého miesta.
Porovnajte zozbierané výsledky a sledujte ich zmeny.
Chemikálie znečisťujúce vodu
197
Ľudské
zdravie a životné
prostredie
Príklady
a úlohy
Prirodzené vlastnosti
vody a dôsledky ich narušenia
Teplota – zvýšená teplota vody môže zapríčiniť zníženie množstva neviazaného kyslíka vo
vode, ktorý je dôležitým prvkom pre ryby, rastliny a baktérie. Stúpanie teploty vo vode je
spôsobené najmä blízkymi elektrárňami.
pH – prírodná voda sa môže stať kyslou napríklad z kyslých dažďov. Tie vznikajú dôsledkom
prevádzky priemyselných závodov. Zvyšovanie koncentrácie iónov vodíka môže viesť
k nadmernému úhynu rýb a k zníženému výskytu mäkkýšov a článkonožcov, ktorými sa ryby živia.
Okysličená voda nie je schopná degradovať ióny ťažkých kovov a fosfáty, ktoré sú pre ľudí jedovaté.
Neviazaný kyslík – úroveň neviazaného kyslíka vo vode väčšinou určuje aké druhy živočíchov
a rastlín sa v nej nachádzajú a dokážu prežiť. Pohyb vody, jej teplota a atmosferický tlak sú
ovplyvnené obsahom neviazaného kyslíka vo vode. Ak je vo vode príliš málo kyslíka, nastáva
rozklad rastlinstva a spôsobuje, že voda je nevhodná pre ľudské použitie – pitie, rekreáciu a pod.
Obsah fosforu – zvýšený obsah fosforu vo vode v prírode spôsobujú umelé hnojivá, veľké
množstvo saponátov v odpadových vodách z miest a obcí a zvyšujúca sa kyslosť vody. Zvýšený
obsah fosforu môže viesť k premnoženiu vodných rastlín (najmä rias) a vzniká eutrofizácia.
V dôsledku tohto procesu sa vodná hladina stáva menej priepustnou a zabraňuje dobrej výmene
kyslíka, čím spôsobuje, že voda sa stáva nevhodnou pre ľudské použitie.
Obsah dusíka – dusík sa dostáva do vody používaním umelých hnojív a z mestskej kanalizácie.
Niektoré zo zlúčenín dusíka (napr. amoniak) sú pre ľudské telo jedovaté. Vysoký obsah dusíka v pitnej
vode môže spôsobiť u malých detí chorobu nazývanú metahemoglobinémia. Dusík, ktorý sa dostane
do žalúdka spôsobuje rakovinu. Vysoký obsah dusíka v prírodnej vode taktiež vedie k eutrofizácii.
Tvrdosť – tvrdosť vody je výsledkom výskytu neviazaného horčíka a vápnika. Niektoré z nich
(napr. kyslé ióny) môžu byť zneutralizované vriacou vodou. Iné, chlorid, sulfáty, dusík, fosfáty sa
týmto spôsobom odstrániť nedajú.
Tvrdosť vody takisto ovplyvňuje pôdu a tvorbu skál.
Niektoré organizmy a ľudia vyžadujú určitú dávku vápnika vo vode. Ak je však vysoká,
predstavuje pre organizmy jed. Schopnosť vody degradovať atómy ťažkých kovov sa znižuje, ak
je voda príliš tvrdá.
Veľmi tvrdá voda nie je vhodná na využitie v priemysle ani v domácnosti, nakoľko vápenaté
usadeniny v prístrojoch môžu byť nebezpečné. Pitie veľmi tvrdej vody môže viesť k vzniku
obličkových kameňov.
198
Chemikálie znečisťujúce vodu
1
Občianske
práva
Môže jeden človek zmeniť situáciu?
Autor: Kliment Mindjov
Hlavná myšlienka V demokratickej krajine majú ľudia právo na prístup k informáciám
a na účasť na rozhodovacích procesoch v environmentálnych
záležitostiach
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
2-3 vyučovacie lekcie
Ľubovoľné
Trieda
Videokazeta „Zelený balíček”
Ekológia, občianska výchova, etická výchova, starostlivosť o zdravie
Upozorniť žiakov na právo informovanosti a účasti na
rozhodovacích procesoch v environmentálnych záležitostiac
Diskusia, brainstorming, modelové situácie, video prezentácia
Úvod
Ako člen spoločnosti máte právo poznať pravdivý stav životného prostredia, v ktorom žijete.
Či už ste úradníkom, farmárom, učiteľom, vodičom autobusu alebo študentom, obklopuje Vás
ako aj všetkých ostatných členov spoločnosti prostredie, ktorého kvalita ovplyvňuje Vaše
zdravie, pracovnú výkonnosť a estetické vnímanie. S určitými obmedzenými výnimkami máte
právo na prístup k informáciám o životnom prostredí, na účasť pri rozhodovaní dotýkajúcom sa
životného prostredia a máte právo presadzovať právne kroky, ak sú Vám tieto práva odopierané.
Môže jeden človek zmeniť situáciu?
199
1
Občianske
práva
Máte napríklad právo vedieť, či ekonomické aktivity vo Vašej komunite ovplyvňujú Vaše zdravie.
V prípade rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť životné prostredie, máte právo zúčastniť sa týchto
rozhodovacích procesov.
V roku 1998 bol európskymi ministrami životného prostredia v Aarhuse podpísaný dohovor
o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a o prístupe k súdom
v environmentálnych záležitostiach. Aarhusský dohovor poskytuje spoločnosti silný nástroj na
formulovanie a implementovanie adekvátnej environmentálnej politiky. Takisto zlepšuje sociálnu
stabilitu a dôveru tým, že občanom poskytuje istotu, že ich hlas je významnou súčasťou
rozhodovacích procesov.
Aktivity
Právo vedieť
1
Vysvetlite žiakom, že v demokratickej spoločnosti majú ľudia právo na prístup
k informáciám o životnom prostredí. Mnoho rokov však informácie o stave životného
prostredia a vplyve rôznych aktivít boli utajované. Dnes legislatíva v mnohých európskych
krajinách garantuje právo ľudí na prístup k takýmto informáciám. Vlády sú okrem toho
zodpovedné za to, aby bol tento prístup čo najjednoduchší.
2
Požiadajte žiaka o prezentáciu prípadovej
štúdie o alergiách a znečisťovaní životného
prostredia. Vysvetlite, že podľa Aarhusskeho
dohovoru sú miestne úrady povinné poskytnúť
Dr. Watsonovi dostatočné informácie o
charaktere a množstve emisií z továrne v lehote
jedného mesiaca. Ak obec takéto informácie
nemá, mala by prinajmenšom poskytnúť odkaz
na iné inštitúcie, ktoré by takéto informácie mali
mať. Je tu niekoľko výnimiek – úrady môžu
zamietnuť žiadosť o informácie, ak sa tieto
informácie týkajú národnej bezpečnosti alebo zahraničných vecí. V každom prípade to
však treba pánovi Watsonovi vysvetliť spolu s informáciou, že ak nie je spokojný
s odpoveďou úradov, môže sa obrátiť na súd.
3
Pokiaľ ide o informáciu nachádzajúcu sa v susednej krajine, dohovor garantuje prístup
k týmto údajom za predpokladu, že obidve krajiny dohovor podpísali. Dohovor zakazuje
diskrimináciu ľudí na základe ich občianstva, štátnej príslušnosti a miesta pobytu.
4
Miestne úrady sú tiež povinné zhromažďovať informácie o životnom prostredí s cieľom
ochrany ľudského zdravia. V primeranom čase sú povinné ich sprístupniť v miestnych
médiách. Publikovanie pravidelných vestníkov alebo každodenné vysielanie
o environmentálnych parametroch v rozhlase by sa malo stať bežnou praxou miestnych
i národných orgánov.
Právo zúčastniť sa
1
Vysvetlite študentom, že v minulosti bolo mnoho príčin – politických, ekonomických
a sociálnych – ktoré zabraňovali verejnosti zúčastniť sa na procese rozhodovania
o environmentálnych záležitostiach. Dnes je princíp
účasti verejnosti jedným z hlavných predpokladov
trvalo udržateľného rozvoja, keďže napomáha
spoločnosti prijímať lepšie rozhodnutia so zreteľom
na skutočné potreby ľudí a životného prostredia.
Občania a občianske organizácie by mali mať
príležitosť vyjadriť svoje obavy a pohľady na
problematiku životného prostredia pred orgánmi
a orgány by mali brať do úvahy potreby ľudí.
Požiadajte ďalšieho žiaka o prezentáciu prípadovej
štúdie o novej diaľnici.
200
Môže jeden človek zmeniť situáciu?
2
Vysvetlite žiakom, že úrady sú povinné zapojiť verejnosť do procesu rozhodovania
o všetkých projektoch a aktivitách v oblasti hutníctva, nakladania s odpadmi, priemyselnej
výroby, výstavby priehrad a ciest, baníctva, výroby energie a chemikálií a v ďalších
podobných oblastiach. Úrady by mali preto oznámiť svoje zámery a plány poskytnutím
informácií zrozumiteľným spôsobom a včas tak, aby bola poskytnutá dostatočná lehota na
zaujatie stanoviska. Takéto informácie by mali obsahovať komplexnú analýzu o možnom
vplyve budúcej aktivity na životné prostredie. Procedúra prípravy takejto informácie sa
nazýva posudzovanie vplyvov na životné prostredie (v skratke EIA z anglického
Environmental Impact Assessment).
1
Občianske
práva
Okrem toho sú úrady povinné zorganizovať verejnú diskusiu o každom projekte. Miesto,
dátum a čas by mali byť včas oznámené. Verejná diskusia by mala prebehnúť pred prijatím
rozhodnutia o danej aktivite. Úrady sú potom povinné vziať rôzne názory a aspekty do
úvahy. Samotné rozhodnutie by malo byť založené na princípe všeobecného konsenzu
a malo by reflektovať maximum pohľadov, minimalizujúc potenciálny vplyv budúcej
činnosti na ľudské zdravie a životné prostredie.
Účasť verejnosti sa nevzťahuje len na prípady nových stavebných a výrobných činností ale
aj na prípravu plánov, programov alebo politík týkajúcich sa životného prostredia.
3
Vysvetlite žiakom, že na to, aby sme boli schopní
uplatňovať svoje právo na prístup k informáciám
a účasť na procese rozhodovania
v environmentálnych záležitostiach, treba mať
ešte jedno právo – právo kontaktovať v prípade
potreby ktorýkoľvek administratívny alebo súdny
orgán. Ak majú ľudia pocit, že im nebolo
poskytnuté právo na prístup k informáciám
alebo účasť na procese rozhodovania, môžu sa
dovolávať spravodlivosti ďalej. V takýchto
prípadoch musia úrady umožniť tento prístup
zdarma alebo za veľmi nízky poplatok.
Práca alebo zdravie?
Pozrite si vzdelávací film „Dilema mesta: Zamestnanie alebo zdravie?“. Prediskutujte nasledujúce
otázky v tomto poradí:
• Aké bezprostredné hrozby by predstavovala výstavba nového závodu pre prírodu a ľudské
zdravie?
• Čo získajú ľudia otvorením nového závodu?
• Ako uplatňujú účastníci vo filme svoje právo na informácie a aktívnu účasť?
Doplňujúce aktivity
1. Zistite, či sa v mieste Vášho bydliska vyskytujú podobné prípady.
2. Prediskutujte prípady a pokúste sa zvýšiť vedomie o konflikte rôznych verejných záujmov.
3. Pokúste sa presvedčiť žiakov, že konsenzuálne riešenie, ktoré berie do úvahy záujmy
každého účastníka, je v takýchto prípadoch optimálnym prístupom.
Môže jeden človek zmeniť situáciu?
201
1
Občianske
práva
Alergie a znečisťovanie životného prostredia
Dr. Watson pracuje v malom meste v blízkosti chemického závodu. Už celé roky
starostlivo sleduje zdravotný stav svojich pacientov. Dr. Watson hovorí: „Po dôkladnom
pozorovaní som napokon odhalil vzťah medzi alergickými ochoreniami mojich pacientov
a znečisťovaním spôsobovaným neďalekým chemickým závodom. Pošepkáva sa, že ich
činnosť by sa mala v blízkej budúcnosti rozšíriť, z čoho majú miestni obyvatelia vážne
obavy. Chcel by som v tomto smere pomôcť, ale preto, aby som mohol urobiť presnejšie
závery, potrebujem mať viac informácií o charaktere a koncentrácii emisií zo závodu.
Potrebujem prístup k príslušným informáciám.
Okrem toho v susednej krajine, priamo na hraniciach, sa nachádza ďalší závod, ktorého
aktivity majú takisto vplyv na naše mesto. Aby som mohol lepšie vykonávať svoju prácu,
potrebujem aktualizované informácie o znečisťovaní spôsobovanom týmto závodom.
Bolo mi však povedané, že tieto informácie nemôžem získať, pretože som cudzinec.
Nemôžem pochopiť, čo to má spoločné s mojou štátnou príslušnosťou, keďže
znečistenie nemožno hranicami obmedziť...“
Nová diaľnica
Rodina Kalinowských vlastní farmu v blízkosti cesty. Chceli by tu realizovať efektívny chov
dobytka, ale niektoré posledné informácie o plánoch na zmeny infraštruktúry vyvolali
vážne obavy.
Pán Kalinowski hovorí: „Som veľmi znepokojený objemom a rýchlosťou výstavby, ktorá
sa uskutočňuje v poslednom čase. Z pokojnej a tichej vidieckej cesty už veľa nezostalo.
V súčasnosti plánujú jej rekonštrukciu a výstavbu diaľnice. To zvýši dopravu a povedie
k vyšším hladinám hluku a znečisťovania, čo bude mať negatívny vplyv na produktivitu
môjho dobytka.“
„Plány na výstavbu elektrického vedenia sú takisto povážlivé“, dodáva pani Kalinowska.
„Počula som, že elektromagnetické vlny majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a zvierat
a že dokonca potláčajú normálny rast rastlín. Čo sa potom stane s naším podnikaním?“
202
Môže jeden človek zmeniť situáciu?
2
Občianske
práva
Sila jedinca
Autor: Juraj Hipš
Hlavná myšlienka Inšpirovať žiakov k občianskej angažovanosti, dobrovoľníctvu
a nekonzumnému životnému štýlu.
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
videokazeta „Zelený balíček”
Etická výchova, občianska výchova
Naučiť žiakov aktívnemu jednaniu a uvedomeniu si dôležitosti
nášho každodenného konania na životné prostredie
Diskusie, práca v skupinách, video prezentácia, analýza filmu
Úvod
Každého z nás sa nejakým spôsobom dotýka nepriaznivý stav životného prostredia. Či už je to
znečistené ovzdušie, ktoré musíme dýchať, hluk z ciest pod našimi oknami alebo napríklad
ultrafialové lúče, ktoré k nám prenikajú cez poškodenú ozónovú vrstvu. Je toho veľa, s čím sa
stretávame dennodenne vo svojom bežnom živote. Dozvedáme sa o znečisťovaní prírody každý
deň z televízie, novín alebo rádia. Môžeme s tým ale niečo spraviť?
Každý z nás je vo väčšej alebo menšej miere zodpovedný za stav a kvalitu životného prostredia. Či
je niekto politik, predavačka, žiak alebo učiteľ – každý z nás svojím každodenným konaním
ovplyvňuje svet vôkol seba. Dôležité je, že ak sa rozhodneme niečo meniť, mali by sme začať sami
u seba. Veď každý z nás nakupuje, dopravuje sa do zamestnania alebo do školy, svieti, perie,
vysýpa smeti. Každá z týchto činností má svoj dopad na životné prostredie. Môžem sa rozhodnúť,
či si kúpim kolu v plastovej fľaši alebo dám prednosť minerálke vo vratnej fľaške. Do školy alebo do
práce sa môžem odviezť autom alebo spraviť niečo pre prírodu aj seba a radšej šliapnem do
pedálov na bicykli. Môžem hádzať smeti do jedného kontajnera alebo zaviesť doma alebo v škole
separovaný zber. Je na nás ako sa pri svojich každodenných činnostiach rozhodneme.
Okrem toho, že svojím každodenným správaním sa snažíme byť ohľaduplní voči prírode,
zvieratám aj ľuďom, môžeme spraviť aj ďalšie kroky ako zmeniť svet, v ktorom žijeme. Tak aby
sa stal svetom, kde má každá živá bytosť radosť zo svojho žitia. Určite ste už počuli o mnohých
ľuďoch, ktorí venujú svoj čas pomoci iným – opusteným deťom, týraným zvieratám alebo
ochrane životného prostredia. Každý sa môže pripojiť k najrôznejším mimovládnym
organizáciám a pomôcť im ako dobrovoľník pri ich práci. Môžeme tiež premeniť svoju školu na
ekoškolu alebo iniciovať vo svojom meste vybudovanie mestského parku namiesto parkoviska.
Aktivity
Môžeme zmeniť svet?
1
Spýtajte sa žiakov, či si myslia, že môžu nejako ovplyvniť stav životného prostredia.
Diskutujte s nimi o tom ako svojimi každodennými činnosťami ovplyvňujeme prostredie
okolo nás. Použite informácie z úvodu a z lekcie „Prečo kupujeme viac?“ zo strany 161.
2
Potom žiakov požiadajte, aby sa rozostavili do jedného radu tak, že na jednom konci stoja
tí, ktorí sú pevne presvedčení, že môžu ovplyvniť a zmeniť veci vôkol seba, v strede stoja
nerozhodnutí a na konci tí, ktorí sú úplne presvedčení, že nemôžu oni sami nič ovplyvniť.
Žiaci sa rozostavia tak, aby na začiatku a na konci stáli tí, ktorí sú úplne presvedčení
o svojom názore a čím bližšie postupujeme k stredu radu, tím je presvedčenie slabšie.
3
Spýtajte sa niekoľkých žiakov, prečo sa postavili na miesto, kde práve stoja.
Sila jedinca
203
2
Občianske
práva
4
5
6
Pustite žiakom film „Sila jedinca“ z videokazety „Zelený balíček”.
Diskutujte so žiakmi o jednotlivých scénach z filmu. Spýtajte sa žiakov, ktoré osoby alebo
udalosti spoznali vo filme a ako ovplyvnili svet. Opýtajte sa žiakov, či poznajú niekoho (zo
sveta alebo zo svojho okolia), kto dokázal niečo pozitívne zmeniť vo svojom okolí.
Opäť požiadajte žiakov, aby vytvorili rad ako v kroku 2. Ak niekto zmenil postavenie
v rade, spýtajte sa ho, čo ho k tomu viedlo.
Zelený mier
1
Rozdeľte žiakov do skupín po 4-5. Zadajte všetkým skupinám úlohu, aby vymenovali
slovenské aj medzinárodné organizácie, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia.
Žiaci by sa mali pokúsiť stručne charakterizovať činnosť týchto organizácií.
2
3
4
Skupiny potom pred celou triedou prezentujú jednotlivé organizácie, na ktoré vo svojich
skupinách prišli.
Každá skupina si prečíta rozhovory s členom organizácie Greenpeace a Slobody zvierat,
ktoré sa nachádzajú na konci tejto lekcie.
Diskutujte so žiakmi o prečítaných rozhovoroch. Môžete im položiť nasledovné otázky:
•
•
•
•
•
Stretli ste sa niekde s činnosťou Greenpeace alebo Slobodou zvierat? Aký je váš názor
na ich aktivity?
V čom sú si Greenpeace a Sloboda zvierat podobné a v čom sa odlišujú?
S akými ďalšími organizáciami ste sa stretli a pri akej príležitosti?
Boli by ste ochotní pomáhať podobnej organizácií vo svojom voľnom čase?
Myslíte si, že činnosť takýchto organizácií má zmysel?
Doplňujúce aktivity
•
204
Žiaci môžu premeniť svoje slová z tejto lekcie v skutky. Spolu so žiakmi pripravte celoškolský
projekt „Zelená škola“. Do projektu by sa malo zapojiť čo najviac učiteľov, žiakov,
nepedagogických pracovníkov školy aj rodičov. Cieľom projektu je uviesť do chodu školy čo
najviac environmentálnych opatrení ako napr. zavedenie separovaného zberu, úspor
tepelnej a elektrickej energie, predaj vratných sklenených fliaš v školskom bufete, podpora
bicyklovej dopravy zavedením stojanov, zriadenie kompostoviska, školskej záhrady a mnoho
ďalšieho. Pri príprave a realizácii projektu sa môžete obrátiť na Spoločnosť environmentálnevýchovných organizácií Špirála, ktorá koordinuje projekt „Zelené školy“ na celoslovenskej
úrovni. Kontakt nájdete v tejto príručke.
Sila jedinca
Rozhovor o „Zelenom mieri“
Greenpeace – medzinárodná organizácia ochrancov životného
prostredia, ktorá už vyše 30 rokov bojuje za „svet, v ktorom by
sa dalo žiť“. Od svojho vzniku v roku 1971 urobil Greenpeace
stovky akcií na záchranu ohrozených druhov, čistých riek
a čistého vzduchu. Organizácia sa stala známou hlavne tým, že
sa nebála otvorene pomenovať a konfrontovať (nenásilne) tých,
ktorí ničili životné prostredie. Tak dlho ako Greenpeace
existuje, existuje aj diskusia o tom, akú prácu Greenpeace
vlastne robí. Kontraverzné akcie organizácie totiž často
nenechávajú ľudí ľahostajnými, mnohokrát doslova šokujú. Aký
je Greenpeace? Ako funguje? Čo robí? Na to všetko sme sa
spýtali hovorcu Greenpeace na Slovensku Juraja Rizmana.
Občianske
práva
Príklady
a úlohy
Čo znamená „Greenpeace“?
Greenpeace znamená Zelený mier. Názov spája dva základné princípy práce našej
organizácie – ochranu životného prostredia a nenásilie.
Ako by sa dal charakterizovať Greenpeace?
Greenpeace je medzinárodná organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá nenásilnou
formou odhaľuje ekologické problémy, pomenúva zodpovedných za ničenie prírody pravým
menom a presadzuje zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému životu na Zemi.
Kedy Greenpeace vznikol a kto ho založil?
Greenpeace vnikol v roku 1971 v Kanade. Založila ho skupina mierových aktivistov, ktorí sa
rozhodli protestovať proti testom jadrových zbraní pri brehoch Aljašky. Aktivisti si prenajali
starú rybársku loď a vyplávali do testovacej zóny, kde chceli svojou prítomnosťou zabrániť
vojenskému testu. Aj napriek tomu, že sa im to na prvý pokus nepodarilo, ohlas verejnosti
a médií na ich odvážnu plavbu bol obrovský. USA na základe tohoto tlaku po niekoľkých
mesiacoch atómové testy pri brehoch Aljašky zastavili.
Niekedy sa môže zdať, že Greenpeace používa k presadzovaniu svojich cieľov násilie.
Pozrite sa – Greenpeace je principiálne proti používaniu násilia. Pokiaľ niekedy na našich
akciách k násiliu došlo, boli naši aktivisti vždy iba jeho obete. Greenpeace bol napríklad
prvou ekologickou organizáciou v histórii, na ktorú bol spáchaný teroristický útok (bombový
atentát francúzskej tajnej služby na loď Rainbow Warrior v roku 1985).
Čo ale napríklad rôzne blokády a demonštrácie? Nejde o konfrontačné akcie?
Je pravda, že Greenpeace používa konfrontačné akcie, aby upozornil na porušovanie zákonov
a aby priamo zabránil ničeniu prírody – napr. blokovanie výpustí z chemických fabrík, alebo
bránenie veľrybárom v ich love. Ale aj v takýchto vypätých situáciach sa Greenpeace vždy drží
pravidla o nenásilnom konaní. Greenpeace sa inšpiroval metódami Mahátmá Gándhího, ktorý
hlásal nenásilie, ale aktívne využíval právo na občiansku neposlušnosť.
Odkiaľ má Greenpeace peniaze na svoje akcie?
Od individuálnych darcov – to znamená od obyčajných ľudí. Na celom svete sú to takmer
3 milióny ľudí, ktorí nám svojimi príspevkami umožňujú konať nazávisle a bez kompromisov.
Prečo sa Greenpeace nevenuje všetkým problémom životného prostredia?
Je to jednoduché – pretože sme iba ľudia a všetko naraz robiť nemôžeme. Venujeme sa
všetkému na čo máme fyzické a finančné kapacity. Ak však máte pocit, že by sme mali robiť viac
– vieme ako na to! Objem našej práce totiž priamo závisí od počtu ľudí ochotných aktívne
pomôcť ako aj od počtu ľudí ochotných našu prácu finančne podporiť. Teda ak chcete aby
Greenpeace robil viac príďte a zapojte sa do našich aktivít ako dobrovoľníci, alebo organizáciu
podporte finančne. Iba tak budeme mať silu riešiť viacero problémov životného prostredia naraz!
Zdroj: Greenpeace Slovensko
Sila jedinca
205
Občianske
práva
Príklady
a úlohy
Rozhovor o Slobode zvierat
Sloboda zvierat je nezisková mimovládna organizácia, nenáboženská, apolitická, výlučne zameraná
na ochranu zvierat s pôsobnosťou na celom Slovensku. Jej poslaním je združovať ľudí aktivizujúcich
sa v ochrane zvierat pred týraním a zneužívaním, odhaľovať a upozorňovať na realitu toho, ako
človek zaobchádza so zvieratami a aktívne pracovať na zmene tohto stavu cestou osvety i zmeny
legislatívy. O Slobode zvierat sme sa rozprávali s jej hovorkyňou Monikou Ďurkovičovou.
Prečo názov „Sloboda zvierat“?
Je to tak trochu poézia – sloboda a zvieratá predsa bytostne patria k sebe. Je to zároveň aj
terminus technicus: V roku 1965 vznikla v Anglicku tzv. Brambelova komisia, ktorá navrhla
základný rámec ochrany-welfare zvierat vo forme „Piatich slobôd“ (sloboda od hladu
a smädu, sloboda od fyzického utrpenia, sloboda od bolesti, zranenia a ochorenia, sloboda
od stresu a zbytočného strachu, sloboda od neprirodzených podmienok). Od 80-tych rokov
sa „Päť slobôd“ aplikuje v Anglicku a krajinách EU ako základný rámec pre posudzovanie
podmienok života všetkých zvierat a tvorbu legislatívy v tejto oblasti.
Kedy a ako ste vznikli?
Organizácia vznikla vďaka nadšeniu niekoľkých mladých ľudí prakticky na ulici v auguste
1992 v Košiciach. Prvými aktivitami bol protest pred cirkusom Humberto a dvojdňový
Koncert proti násiliu. Od týchto romantických čias prešlo takmer 12 rokov a organizáciu
okrem úzkeho centra profesionálnych pracovníkov dnes tvorí niekoľko tisíc aktivistov,
dobrovoľníkov, spolupracovníkov v regionálnych centrách po celom Slovensku.
Aké sú formy vašej práce. Podarilo sa niečo konkrétne dosiahnuť?
Priama záchrana opustených, túlavých a týraných zvierat v útulkoch
(okrem bratislavského, ktorý prevádzkujeme od roku 1995, ešte
v 5 regionálnych útulkoch) a kampane zamerané na problematiku
spoločenských, hospodárskych, laboratórnych a divožijúcich zvierat
žijúcich v zajatí. Za mimoriadne dôležitú považujeme výchovu
a osvetu verejnosti. Konkrétnych výsledkov je mnoho, spomeniem
ako jeden príklad kampaň za zastavenie duplicitných kozmetických
testov na zvieratách, ktoré boli v roku 1998 výnosom ministra
zdravotníctva zakázané. Súčasťou kampane bol dlhodobý
prieskum, komunikácia s kompetentnými odborníkmi, protestné
akcie, distribúcia veľkého množstva materiálov a petícia, pod ktorú
sa podpísalo viac ako 97.000 ľudí. Je to len jeden z dôkazov toho, že s dobrým vnútorným
rozhodnutím a vytrvalou prácou sa aj odolávajúce stereotypy skutočne zmeniť dajú.
K činnosti nestačí len oduševnenie a láska – ťažko by konkurovali obchodným
záujmom, s kým spolupracujete?
Nie je pravda, že emócie a súcit musia byť vždy v protipóle s rozumom, praktičnosťou
a úžitkom. Mnohé odborné štúdie z posledných rokov práve naopak hovoria o tom, že
obchodné záujmy neberúce ohľad na etickú a ekologickú stránku sú v dlhodobom merítku
deštruktívne a prinášajú viac škody ako úžitku. Ako príklad spomeniem BSE – chorobu šialených
kráv – tá na nás tiež nepadla len tak z vesmíru. Naše kampane sú síce vyvolané snahou pomôcť
zvieratám v utrpení, na druhej strane sú vždy podložené faktami, výsledkami vlastného
prieskumu, štúdiami odborníkov, názormi zoológov, etológov, štatistikami apod.
Spolupracujeme tiež s partnerskými organizáciami v zahraničí, sme členom Svetovej spoločnosti
na ochranu zvierat WSPA, ktorá je poradným orgánom OSN v tejto oblasti, aktívnym členom
organizácie Súcit vo svetovom farmárstve CIWF a kandidátskym členom Eurogroup –
lobbystickej organizácie obhajujúcej záujmy zvierat na pôde Európskeho parlamentu.
Odkiaľ beriete peniaze na svoju činnosť?
Nemáme nijaké štátne príspevky, zahraničné dotácie ani generálneho sponzora. Činnosť je
financovaná prevažne z darov verejnosti, teda súčasťou našej práce je dennodenná prosba
o podporu. Pomôcť sa však dá aj inými spôsobmi, dobrovoľnou prácou, šírením informácií,
materiálom a pod., akákoľvek úprimná pomoc je vítaná a má vždy obrovský zmysel.
Zdroj: Sloboda zvierat
206
Sila jedinca
1
Budúcnosť
našej Zeme
Naša zodpovednosť
voči budúcim generáciám
Autori: Kliment Mindjov, Juraj Hipš
Hlavná myšlienka Ochrana životného prostredia by mala byť považovaná za
nevyhnutnú súčasť rozvoja
Doba trvania
Ročné obdobie
Miesto
Materiál
Predmety
Ciele
Metódy
2-3 vyučovacie hodiny
Ľubovoľné
Trieda
Plagáty, videokazeta „Zelený balíček”, CD-ROM
Zemepis, prírodopis, etická výchova, občianska výchova
• Ukázať špecifické príklady trvalo udržateľného rozvoja
• Zvýšiť povedomie žiakov o základných princípoch trvalo
udržateľného rozvoja
• Poskytnúť príležitosť uvažovať o problémoch, ktorým životné
prostredie a rozvoj bude musieť na Zemi čeliť
Výklad, diskusia, video prezentácia
Úvod
Dnes sa stále častejšie stretávame s termínom „trvalo udržateľný rozvoj“. Niekedy sa môžeme
stretnúť aj s pojmom „trvalo udržateľný život“, ktorý je v mnohých ohľadoch výstižnejší. Napriek
tomu, že termín „trvalo udržateľný rozvoj“ nesie v sebe vzájomne si protirečiace pojmy
(akýkoľvek ďalší ekonomický rozvoj je zo svojej podstaty neudržateľný), ujal sa v celosvetovom
merítku kvôli svojej politickej priechodnosti.
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
207
1
Budúcnosť
našej Zeme
Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v júni 1992 v Rio de
Janeiro bola významnou udalosťou. Navštívili ju vysokí štátni predstavitelia zo 179 krajín,
medzinárodné a mimovládne neziskové organizácie. Konferencia ukázala, že ľudstvo sa nemôže
naďalej zaoberať ekonomickým rozvojom a životným prostredím oddelene. Viedla k prijatiu
svetového akčného plánu nazvaného Agenda 21, programu plánovaného na nasledujúcich
100 rokov. Agenda 21 sa snaží dosiahnuť v globálnom merítku dvoch cieľov: kvalitného
životného prostredia a stabilnej ekonomickej situácie vo všetkých krajinách sveta. Tento
historický dokument poskytuje úplný pohľad na problematiku trvalo udržateľného rozvoja.
Deklarácia konferencie v Riu obsahuje základné princípy, ktorými sa v budúcnosti musia riadiť
politici a rozhodovanie vlád. Tieto princípy môžete nájsť na strane 205.
O desať rokov neskôr sa konal svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu. Zišlo sa
na ňom viac ako 50 000 účastníkov, vrátane hláv štátov a predstaviteľov medzinárodných a národných
mimovládnych neziskových organizácií a zástupcov podnikateľskej sféry. Pozornosť sa sústredila
na potrebu odstraňovať bariéry trvalo udržateľného rozvoja v priemyselných krajinách, potieranie
chudoby a chorôb, na racionálne zachádzanie s prírodnými zdrojmi, na podporu zodpovednej výroby
a spotreby a na využitie pozitívnych stránok globalizácie k vytvoreniu rovnováhy medzi rozvojom
a životným prostredím. Žiaľ konferencia nenaplnila očakávania, ktoré sa do nej vkladali. Aktivity
Veľkonočný ostrov
1
Vysvetlite, že prírodné procesy na Zemi sa vzájomne regulujú. Výsledkom tejto regulácie je
stabilita a regenerácia prírody. Agresívne a iracionálne ľudské činnosti môžu túto
rovnováhu porušiť a spôsobiť v ekosystémoch nevratné zmeny.
2
3
Prečítajte si v triede text o Veľkonočnom ostrove a diskutujte o ňom.
4
5
Požiadajte žiakov, aby sa pokúsili pomocou prídavných mien charakterizovať správanie obyvateľov
ostrova a ich postoj ku generáciám, ktoré prídu po nich (napr. nezodpovední, egoistickí)
6
Nájdite paralely medzi Veľkonočným ostrovom a súčasným životným prostredím Zeme.
Vysvetlite, že Veľkonočný ostrov je príkladom ekosystému celkom izolovaného od zbytku
sveta a že spoločnosť na ňom sa zrútila, pretože populácia ostrova bola väčšia než by to
zodpovedalo dostupným zdrojom.
Spýtajte sa žiakov, či podobné správanie a vlastnosti je možné nájsť aj u dnešných ľudí.
Spýtajte sa žiakov, či poznajú nejaké národy alebo skupiny ľudí (z minulosti alebo zo
súčasnosti), ktorí sa správajú zodpovedne a ohľaduplne k ďalším generáciám.
Generácie, ktoré prídu
1
Vysvetlite, že trvalo udržateľný rozvoj okrem iného znamená využívať zdroje tak, aby boli
schopné sa plne obnoviť a umožniť tak budúcim generáciám rovnaký prístup k zdrojom aký
máme dnes. Inak povedané, znamená to zanechať Zem v rovnakom stave v akom sme ju zdedili.
2
Požiadajte žiakov, aby vytvorili vlastnú definíciu pojmu trvalo udržateľný rozvoj. Pri
brainstormingu im môžete pomôcť tím, že im ponúknete a prediskutujete s nimi
nasledujúce výroky:
•
•
•
•
•
3
4
208
Celkový výlov rýb by nemal presiahnuť celkový prírastok rýb v rybárskych oblastiach.
Množstvo čerpanej podzemnej vody by nemalo presiahnuť množstvo vody, ktoré je
príroda schopná za rovnakú dobu doplniť.
Rýchlosť erózie pôdy by nemala presiahnuť rýchlosť prirodzené tvorby pôdy.
Rýchlosť rúbania lesa by nemala byť väčšia ako rýchlosť zalesňovania.
Emisie oxidov uhlíka by nemala presiahnuť schopnosť prírody spracovávať oxid uhličitý
v atmosfére.
Vytvorte a prediskutujte ďalšie podobné výroky.
Na záver by sa žiaci mali znovu pozrieť na svoju definíciu pojmu trvalo udržateľného
rozvoja. Niektoré z nich zapíšte na tabuľu a prediskutujte.
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
Princípy trvalo udržateľného rozvoja
1
2
Rozdajte žiakom pracovný list „Základné princípy trvalo udržateľného rozvoja“
a prediskutujte ich.
3
Prediskutujte každý z problémov uvedených v texte a rozhodnite, ktoré z nich sa týkajú
(alebo v nasledujúcich rokoch pravdepodobne budú týkať) našej krajiny. Využite k tomu
ďalšie informácie na CD-ROM.
1
Budúcnosť
našej Zeme
Preštudujte informáciu o Svetovom summite v Johannesburgu. Prediskutujte hlavné
problémy, ktorým bude ľudstvo musieť čeliť v 21. storočí a najdôležitejšie opatrenia, ktoré
naznačili predstavitelia vlád, mimovládnych a medzinárodných organizácií a predstaviteľov
podnikateľskej sféry.
Pozor, zachádzať opatrne (pre mladších žiakov)
1
2
Pozrite si film „Zaobchádzať ohľaduplne“ a diskutujte o ňom v kontexte predchádzajúcich
aktivít.
Žiaci potom môžu písať úvahy, kresliť, skladať básničky alebo pesničky na témy obsiahnuté vo
videnom videu. Na záver môžeme diskutovať o zodpovednosti voči nasledujúcim generáciám.
Reťaz života (pre starších žiakov)
1
2
Pozrite si film „Kráľovstvo“ v.
Porozprávajte sa o známej anglickej bájke z pohľadu
trvalo udržateľného rozvoja:
„Keď chýba klinec, ľahko stratíme podkovu;
Keď chýba podkova, ľahko stratíme koňa;
Keď chýba kôň, ľahko stratíme jazdca;
Keď chýba jazdec, ľahko stratíme bitvu;
Keď stratíme bitvu, ľahko stratíme kráľovstvo;
A to všetko preto, že chýbal klinec.“
„Jeden kráľ kedysi v Indii nebol spokojný, keď musel chodiť bosý po drsnom povrchu zeme.
Sťažoval sa, že mu to rozodiera jeho mäkké chodidlá. Navrhol preto, aby bolo celé je
kráľovstvo pokryté mäkučkou kožou ako kobercom. Jeden mudrc z kráľovstva ale
poznamenal, že rovnakého výsledku by sa dosiahlo omnoho jednoduchšie, ak pripevníme na
chodidlá malé kúsky kože. Takto vraj vznikli prvé topánky.“
3
4
5
Čo starec mienil tým, keď hovoril „…pretrhnúť reťaz?“ Aký vplyv na to má činnosť človeka?
Má starec pravdu, keď sa pýta „Prečo za zmúdrenie musíme zaplatiť tak vysokú cenu?“
Po premietnutí filmu môžu žiaci napísať úvahu, v ktorej popíšu svoje dojmy, myšlienky
a pocity.
Doplňujúce aktivity
•
Požiadajte žiakov, aby vyhľadali ďalšie informácie o budúcnosti Zeme a o problémoch
životného prostredia a rozvoja. Umožnite im prístup k CD-ROM a na internet.
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
209
Budúcnosť
našej Zeme
Príklady
a úlohy
Veľkonočný ostrov
Veľkonočný ostrov leží v Tichom oceáne asi 3 200 km západne od Južnej Ameriky. Prvý
obyvatelia, ktorí na ostrov priplávali asi pred pätnástimi storočiami, boli Polynézania. Ostrov mal
semiaridnú (polosuchú) klímu, ale jeho vodné pomery zaisťoval prales, ktorý zachytával a držal
vodu. Na ostrove žilo asi 7 000 ľudí. Pestovali rôzne plodiny, chovali sliepky, chytali ryby a žili
v malých dedinkách.
Dávni obyvatelia ostrova po sebe zanechali mohutné, osem metrov vysoké sochy z obsidiánu,
ktoré po celom ostrove dopravovali len za pomoci valcov vyrobených z kmeňov stromov. Keď
ostrov objavili v sedemnástom storočí prví Európania, tieto kamenné sochy, známe ako Moai,
boli jediným svedectvom o kedysi obdivuhodnej civilizácií, ktorá sa zrútila v priebehu púhych
niekoľkých desaťročí.
Skazu tejto spoločnosti odštartovalo zničenie ich obmedzenej surovinovej základne. Ako na
Veľkonočnom ostrove rástla veľkosť ľudskej populácie, obyvatelia rúbali stále viac lesa a premieňali
stále väčšiu plochu na poľnohospodársku pôdu. Drevo zo stromov spotrebovávali na kúrenie, na
stavbu domov a lodí a k náboženským účelom (na dopravu sôch Moai). Jedného dňa bol na
ostrove zoťatý posledný strom. Obyvatelia nemali žiadny ďalší materiál na stavbu rybárskych lodí
a následne sa im preto začalo nedostávať potravy. Zničenie lesa viedlo k erózií pôdy a ďalšiemu
nedostatku potravy. Ľudia sa začali postupne sťahovať do jaskýň. Nasledovali ozbrojené konflikty,
bolo obnovené otroctvo a časť populácie, v snahe prežiť, sa dokonca stala ľudožrútmi.
210
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
Základné princípy
trvalo udržateľného rozvoja
(Deklarácia z konferencie o životnom
prostredí a rozvoji, Rio de Janeiro, 1992)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budúcnosť
našej Zeme
Príklady
a úlohy
Všetci majú právo na zdravý a produktívny život v súlade s prírodou.
Toto právo majú rovnako súčasné ako aj budúce generácie.
Ochranu životného prostredia je treba vidieť ako integrálnu súčasť rozvoja.
Každý štát má právo využívať svoje vlastné zdroje, bez toho, aby ovplyvňovali životné
prostredie za svojimi hranicami.
Znečisťovateľ musí nahradiť škody, ktoré spôsobí na životnom prostredí – princíp
„Znečisťovateľ platí“.
Ekonomické činnosti musia byť spojené s princípom preventívnych opatrení chrániacich
životné prostredie.
Štáty musia pri ochrane životného prostredia spolupracovať.
Odstraňovanie chudoby a rozdielov v životnej úrovni rôznych častí sveta musí byť
integrálnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja.
Štáty musia obmedziť a ukončiť trvalo neudržateľné modely výroby a spotreby a podporovať
vhodnú demografickú politiku.
Najúčinnejším spôsobom ako riešiť problémy životného prostredia je zapojiť do ich riešenia
všetkých, ktorých sa problém dotýka.
Štáty musia zaviesť a podporovať informovanú účasť obyvateľov v rozhodovacích
procesoch.
Štáty musia vytvoriť a zaviesť účinnú právnu ochranu životného prostredia.
Do ochrany životného prostredia sa musia zapojiť všetky sociálne skupiny.
Mier, rozvoj a ochrana životného prostredia sú vzájomne závislé a neoddeliteľne spojené.
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
211
Budúcnosť
našej Zeme
Príklady
a úlohy
Johannesburg Summit 2002
Na Svetovom summite o trvalo
udržateľnom rozvoji sa zhromaždili
desaťtisíce účastníkov vrátane hláv
štátov a vlád, národných delegácií
a vedúcich osobností mimovládnych
neziskových organizácií, zástupcov
podnikateľskej sféry a iných skupín.
Pozornosť sa sústredila na potrebu
odstraňovať bariéry trvalo
udržateľného rozvoja vo vyspelých
štátoch, na odstraňovanie chudoby
a chorôb, racionálne využitie
prírodných zdrojov, podporu
zodpovednej spotreby a výroby
a využitie prínosov globalizácie
k dosiahnutiu rovnováhy medzi
životným prostredím a rozvojom.
Hlavnými problémami a ich dôsledkami sú:
• Populácia: Na začiatku 21. storočia dosiahla populácia Zeme šiestich miliárd a je možné
očakávať, že v nasledujúcich päťdesiatich rokoch sa ustáli niekde medzi desiatimi až
dvanástimi miliardami. Hlavným problémom bude nedostatok pitnej vody
a poľnohospodársky úrodnej pôdy potrebnej k výrobe potravín.
• Chudoba a nerovnomerné rozdelenie bohatstva: Takmer 25% obyvateľstva sveta má príjem
menej ako jeden americký dolár denne. Táto nerovnomernosť je vážnou prekážkou trvalo
udržateľného rozvoja. Summit sa zaviazal znížiť tento pomer na 12-13%. Zároveň sľúbil
znížiť počet ľudí trpiacich podvýživou.
• Potrava a poľnohospodárstvo: Pokles cien potravín v posledných tridsiatich rokoch prispel
k zvýšeniu spotreby. V mnohých oblastiach sveta je rozloha pôdy vhodnej
k poľnohospodárskemu využitiu obmedzená a jej rozširovanie má deštruktívne dopady na
zvyšné ekosystémy. V nasledujúcich rokoch nesmie ísť rast produkcie potravín na vrub
prírody. Do roku 2010 je treba podstatne znížiť súčasnú rýchlosť úbytku biodiverzity.
• Pitná voda: Nedostatok pitnej vody je v niektorých oblastiach jednou z hlavných prekážok
trvalo udržateľného rozvoja. Pri zachovaní súčasnej rýchlosti rozvoja je možné očakávať, že
v roku 2025 pocíti nedostatok vody každý druhý človek na Zemi. Summit prisľúbil do roku
2015 znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej pitnej vode a k vode potrebnej pre
najnutnejšiu hygienu na polovicu.
• Ľudské zdravie: V mnohých prípadoch je možné výrazne znížiť úmrtnosť v rozvojových
krajinách. Ľudstvo by malo venovať v nasledujúcich rokoch viac pozornosti a peňazí boju
s chorobami. Cieľom je znížiť do roku 2015 detskú úmrtnosť detí mladších ako päť rokov
o dve tretiny a úmrtnosť mladých matiek o tri štvrtiny.
• Energia: Spotreba všetkých druhov energie stále rastie. V nasledujúcich desiatich, pätnástich
rokoch bude preto nesmierne dôležitou úlohou zlepšiť prístup ľudí k spoľahlivým, trvalo
udržateľným a ekologicky šetrným zdrojom energie a služieb, rovnako ako vytvorenie
národných programov zvyšovania energetickej účinnosti.
• Lesy: Svetové lesy miznú najmä ako dôsledok rozširovania poľnohospodárstva.
V nasledujúcich rokoch bude najvyššou prioritou zlepšenie regenerácie a využívanie lesa.
• Zmeny klímy: Neustále rastie spotreba ropy. Summit zdôraznil potrebu naplniť rozhodnutie
Kyótskeho protokolu, zhodnúť sa na limitoch emisií skleníkových plynov v priemyselných
krajinách.
Summit stanovil ako nutnosť nasledujúce úlohy pre ľudstvo:
• lepšie pochopenie myšlienky a princípov trvalo udržateľného rozvoja, ustanovenie
potrebných inštitúcií na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni;
• posilňovanie role občianskej spoločnosti a podpora partnerskej spolupráce medzi
súkromným a verejným sektorom.
212
Naša zodpovednosť voči budúcim generáciám
Download

GP-Handbook.first pages.Sloval