2014
ENERSOL 2014
4. ročník
CELOSLOVENSKÉ KOLO
2. – 3. apríl 2014
1
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Celoštátna odborná komisia súťaţe ENERSOL SK
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Vás pozýva
na 4. ročník celoslovenskej súťaţe
ENERSOL SK
vyuţitie alternatívnych zdrojov energie
Senica, 2. - 3. apríl 2014
2
Odborný a organizačný garant
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 833 63 Bratislava
Ing. Ivan Stankovský, CSc.
riaditeľ ŠIOV
tel:
00421 2 54 77 67 74
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.siov.sk
Odbor tvorivosti mládeţe
Ing. Vlasta Púchovská
Eva Bugajová
tel.: +421 (0)2 5477 6777, kl. 23
Realizačný tím
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Mgr. Pavol Paradeiser
riaditeľ
tel.:
0905 547 882
e-mail: [email protected]
web:
http://www.sossenica.sk
3
Príhovor vedúcej Odboru tvorivosti mládeţe
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
Váţené kolegyne, kolegovia, milí súťaţiaci,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v školskom roku
2013/2014 vyhlásilo 4. ročník súťaţe ENERSOL-SK, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať
tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti ţiakov, vytvárať trvalý vzťah k
ochrane ţivotného prostredia a problematike vyuţívania alternatívnych zdrojov energie.
Odborným,
metodickým a finančným garantom súťaţe je Štátny inštitút odborného
vzdelávania Bratislava - Odbor tvorivosti mládeţe, ktorý v spolupráci s Celoštátnou odbornou
komisiou pripravuje túto súťaţ.
Hlavným odborným cieľom
je poskytovanie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie,
výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane ţivotného prostredia.
Do 4. ročníka sa zapojili všetky kraje Slovenskej republiky. Ţiaci svoje nápady prezentujú
pred odbornou hodnotiacou komisiou na školských a krajských kolách v troch kategóriách –
Hlavná, Tvorivá a Vedľajšia. Tie najkreatívnejšie a nové riešenia v hľadaní alternatívnych
zdrojov energií budú predmetom pozornosti na celoštátnej súťaţi v Senici.
Touto cestou ďakujem riaditeľovi Mgr. Pavlovi Paradeiserovi a celému realizačnému tímu
Strednej odbornej školy Viliama Paulínyho Tótha v Senici,
ktorý uţ po 5 krát ( úvodný
pilotný ročník) pripravuje príjemné súťaţné prostredie.
Ďakujem učiteľom a pedagógom škôl, ktorí svoj čas venujú príprave ţiakov na súťaţ.
Ing. Vlasta Púchovská
Vedúca OTM ŠIOV
4
Príhovor riaditeľa
Strednej odbornej školy Senica
Som veľmi rád, ţe sa na našej škole SOŠ Viliama Paulínyho – Tótha v Senici, v dňoch
2. – 3. apríla 2014 uskutoční uţ 4. ročník celoštátnej
súťaţe ţiakov stredných škôl
ENERSOL SK – vyuţitie alternatívnych zdrojov energie v priestoroch.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v školskom roku 2013/2014 vyhlásilo
4. ročník tejto atraktívnej súťaţe, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať tvorivé odbornoteoretické a odborno-praktické schopnosti ţiakov, vytvárať trvalý vzťah k ochrane
ţivotného prostredia a problematike vyuţívania alternatívnych zdrojov energie. Odborným,
metodickým a finančným garantom súťaţe je Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bratislava.
Hlavným cieľom súťaţe je poskytovanie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie
a tým v konečnom dôsledku aj výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane ţivotného
prostredia. Oblasť energetických úspor a obnoviteľnej energie je rozmanitá. Okrem iného
zahŕňa i slnečnú fotovoltaiku, energiu vetra, akumulovanie energie a nízko teplotné
vykurovanie. Základným zdrojom pre poskytovanie najnovších informácií zameraných na
uvedenú problematiku je úzka spolupráca s vysokými školami, výskumným ústavom a firmami,
ktoré sa zaoberajú problematikou energetických úspor a obnoviteľnej energie.
Je potešiteľné, ţe súťaţe sa kaţdým rokom zúčastňuje stále viac ţiakov a stredných
škôl. V prácach, ktoré boli prezentované najskôr v školských a neskôr v krajských kolách
súťaţe, bolo veľa originálnych nápadov a netradičných spôsobov riešenia v hľadaní
alternatívnych zdrojov energie. A ako kaţdý rok aj tento, nás čaká medzinárodné kolo, ktoré
sa bude konať v meste Tábor v Českej republike, na ktoré sa veľmi tešíme.
Mgr. Pavol Paradeiser
riaditeľ SOŠ Senica
5
4. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŢE ENERSOL SK
Č A S O V Ý
H A R M O N O G R A M
Streda 2. 4. 2014
1500 – 1800
1800 – 1900
Príchod do SOŠ Senica, registrácia (SOŠ Senica),
ubytovanie (OA Senica)
Večera, organizačné pokyny (jedáleň SOŠ Senica)
1900 – 1945
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola (jedáleň SOŠ Senica)
1945 – 2030
Technická príprava prác v budove SOŠ Senica (všetky kategórie)
Štvrtok 3. 4. 2014
730 – 830
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica)
830 – 1130
Obhajoby súťaţných prác (SOŠ Senica - učebne)
1130 – 1210
Obed (jedáleň SOŠ Senica)
1230 – 1500
Pokračovanie obhajob (SOŠ Senica)
1500 – 1800
Návšteva solárnej elektrárne, alebo
návšteva kotolne na biomasu v Senici
spracovávanie výsledkov (Celoštátna odborná komisia)
1830 – 1930
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
1930 - 2030
Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola, odovzdanie ocenení,
pozvanie na medzinárodné kolo do ČR (SOŠ Senica)
Piatok 4. 4. 2014
730 – 830
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica)
830
Ukončenie podujatia
Poznámka: Prosíme účastníkov o dodrţanie časového harmonogramu. Prispejete tým k úspešnému priebehu
súťaţe, začo Vám vopred ďakujeme.
Organizačný výbor ţelá všetkým účastníkom veľa úspechov a príjemne strávený čas pobytu v Senici.
6
Celoštátna odborná komisia
1.
2.
Mgr. Pavol Paradeiser
Predseda
RNDr. Jozef Klinda
Podpredseda
Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Členovia:
3.
Ing. Vlasta Púchovská
ŠIOV, Bellova 54/a, 833 63 Bratislava
4.
PaedDr. Dušan Husár
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22,
953 01 Zlaté Moravce
5.
PaedDr. Milan Ponický
Spojená škola - SOŠ stavebná, Kremnička 10,974 05 Banská Bystrica
6.
Ing. Ján Hargaš, PhD.
7.
Ing. Alena Haštová
8.
Ing. Jozef Krídla
9.
RNDr. Ivan Kimák
10.
Ing. Jana Tomlainová
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2,
036 08 Martin
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01
Humenné
CVČ - regionálne centrum mládeže, Strojárska 3,
040 01 Košice
Stredná odborná škola, V. Paulinyho Tótha 31/5, Senica
Odborná hodnotiaca komisia
HLAVNÁ KATEGÓRIA
1.
Ing. Ľubomír Tuchscher
SPŠ elektrotechnická, Námestie SNP 8, 921 01
Piešťany
2.
PaedDr. Dušan Husár
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
3.
RNDr. Jozef Klinda
MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava
TVORIVÁ KATEGÓRIA
4.
Ing. Ľudovít Šimun
SPŠ , Komenského 1, 917 31 Trnava
5.
Ing. Alena Haštová
SOŠ dopravná, Martin-Priekopa
6.
Ing. Beáta Gedeonová
Stredná odborná škola, V. Paulinyho Tótha 31/5, Senica
VEDĽAJŠIA KATEGÓRIA
7.
Ing. Jana Tomlainová
Stredná odborná škola, V. Paulinyho Tótha 31/5, Senica
8.
RNDr. Ivan Kimák
CVČ - regionálne centrum mládeže, Strojárska 3,
040 01 Košice
9.
Ing. Júlia Gabčová
Stredná odborná škola, V. Paulinyho Tótha 31/5, Senica
7
Realizačný tím školy
Koordinácia:
Mgr. Pavol Paradeiser
Stravovanie:
Erika Línková, Lenka Hanzlíková
Občerstvenie:
Bc.Ján Dananai, Alžbeta Pálková
Prezentácia, ubytovanie:
Viera Miháliková, Ing. Beáta Gedeonová,
Mgr. Darina Blíziková
Kultúrne vystúpenie a exkurzia:
propagácia
Ing. Júlia Gabčová, Ing. Jana Tomlainová,
Technické zabezpečenie:
Ing. Pavol Zich
Spracovanie dokumentácie:
Ing. Pavol Zich, Ing. Beáta Gedeonová
Ekonomické riadenie projektu:
Mgr. Vlasta Slezáková
Prípravný tím ŠIOV
Príprava materiálov k súťaži
a ekonomické podklady
Eva Bugajová
02/54776 777
Príprava pozývacích listov na MŠ
OHK, COK
Ing. Vlasta Púchovská
02/54776 777
8
Zoznam súťaţiacich
Hlavná kategória
Súťažiaci
Por.
č.
(meno a priezvisko)
Škola
1.
Marek Magáth
Adrián Goga
SPŠ strojnícka a elektrotechnická
2.
Lukáš Rupek
Spojená škola
3.
Adam Kovár
SOŠ Stará Turá
4.
Nicole Jašáková,
Knapová
Boris Koka,
Ľuboš Kováč
5.
Kristína
Ulica a mesto
Ul. Fraňa Kráľa 20
949 01 Nitra
Komárňanská 28
940 75 Nové Zámky
Športová 675
916 01 Stará Turá
Kraj
NR
NR
TN
Gymnáziu M. R. Štefánika Nové
Mesto n. V.
Nové Mesto n. Váhom
TN
Súkromná SŠ, Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
BB
6.
Sabína Gašperíková
Spojená škola Kremnička 10,
Banská Bystrica
Kremnička 10, Banská Bystrica
BB
7.
Ladislav Hudák, Martin Babjak
SOŠ technická v Humennom
Družstevná 1737, Humenné
PO
Gymnázium J. B. Magina Vrbové
Beňovského 358/100
92203 Vrbové
TT
8.
9.
Veronika Gacková, Denisa
Masárová,
Filip Tomáška,
Simona Tremková
Patrik Mošon, Anna Mária
Vaňová
SOŠ záhradnícka Piešťany
Brezová 2
92101 Piešťany
Hradná 23
033 01 Liptovský Hrádok
Zelená 2
Martin - Priekopa
ZA
TT
10.
Marián Betušiak
Gymnázium Liptovský Hrádok
11.
Michaela Egriová,
Marek Halahija
SOŠD Martin
12.
Erik Moškovič
SOŠ automobilová, Košice
Moldavská cesta 2, Košice
KE
13.
Matúš Novotný, Dávid Kocák
Stredná priemyselná škola
dopravná
Hlavná 113, Košice
KE
9
ZA
Zoznam súťaţiacich
Tvorivá kategória
Súťažiaci
Por.
č.
(meno a priezvisko)
Škola
Ulica a mesto
Petöfiho 2
945 50 Komárno
1.mája 22
953 01 Zlaté Moravce
Kraj
1.
Boris Kováč
SPŠ-ISZKI
2.
Ladislav Sádovský
SOŠ technická
3.
Lukáš Majtán
SPŠ Myjava
Ul. SNP 413/8, 90701 Myjava
TN
4.
Ivan Ivičiak
SOŠ Stará Turá
Športová 675
916 01 Stará Turá
TN
5.
Martin Hasin, Juraj Kocka
SOŠ technická v Humennom
Družstevná 1737, Humenné
PO
6.
Adam Labuda, Roland Keleši,
Ľubomír Beníček,
Erik Schwarz, Erik Bednár,
Veronika Spálová
Vladimír Šiklóši,
Jakub Vaník
Andrej Bánovský,
Roland Varga
Peter Hubovčan,
Roman Lempocher
SOŠ elektrotechnická Trnava
Trnava
TT
SOŠ elektrotechnická Trnava
Trnava
TT
Kremnička 10, Banská Bystrica
BB
Kremnička 10, Banská Bystrica
BB
SOŠ elektrotechnická, Žilina
Komenského 2621/50,
010 01 Žilina
ZA
7.
8.
9.
10.
Spojená škola Kremnička 10,
Banská Bystrica
Spojená škola Kremnička 10,
Banská Bystrica
NR
NR
11.
Jozef Bardzák, Emil Mako
SPŠ elektrotechnická
Komenského 44, Košice
KE
12.
Tomáš Mazák
SOŠ automobilová
Moldavská cesta 2, Košice
KE
Zoznam súťaţiacich
Vedľajšia kategória
Súťažiaci
Por.
č.
(meno a priezvisko)
1.
2.
Adam Barabáš
Martin Káčer
Martin Sršeň,
Roman Abrahamovič
3.
Jozef Zrebený
4.
Jozef Nikel
5.
Patrik Reguli
6.
7.
8.
Alena Blaščáková,
Matej Hazlinger,
Jaroslav Chovan
Daniela Dubovská,
Eva Lištiaková
Alžbeta Kasanická,
Adrián Kriška
9.
Lukáš Olajoš
10.
Matej Fedor
Škola
SOŠ technická
SOŠ technická
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad
Váhom
Spojená škola Kremnička 10,
Banská Bystrica
Ulica a mesto
1.mája 22
953 01 Zlaté Moravce
1.mája 22
953 01 Zlaté Moravce
Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom
Kraj
NR
NR
TN
Kremnička 10, Banská Bystrica
BB
SOŠ elektrotechnická Trnava
Trnava
TT
SZŠ Skalica
Skalica
TT
Gymnázium Liptovský Hrádok
Hradná 23, 033 01 Liptovský
Hrádok
ZA
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
ZA
Hlavná 113, Košice
KE
Komenského 44, Košice
KE
Evanjelické gymnázium J.
Tranovského
Stredná priemyselná škola
dopravná
SPŠ elektrotechnická
10
ORGANIZAČNO–TECHNICKÉ POKYNY
pre zabezpečenie 4. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK
v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a
školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky 4. ročník súťaže ENERSOL-SK.
Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave v spolupráci s Celoštátnou odbornou
komisiou a Strednou odbornou školou, Viliama Paulínyho Tótha 31/5 v Senici zodpovedajú
za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2013/2014.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať
Organizačný poriadok ENERSOL SK č. CD-2009-32683/32290-1-913 zo dňa 8. októbra 2009.
Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia
celoštátnym kolom súťaže ENERSOL SK.
REALIZÁTOR
Školské kolá
podľa rozhodnutia
krajskej komisie
najneskôr
do 28. februára 2014
Stredné školy
Krajské kolá
najneskôr do 22. marca 2014
Člen celoštátnej komisie z príslušného
kraja
Celoštátne kolo
2. – 3. apríl 2014
Stredná odborná škola,
V. Paulínyho – Tótha 31/5,
905 01 Senica
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Riaditeľ : Mgr. Pavol Paradeiser
Tel: 034/651 3790, 034/651 2713
www.sossenica.sk
Medzinárodné kolo
10. – 11. apríl 2014
Česká republika, Otrokovice
11
01. Hlavná kategória
Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie,
znižovania emisií v doprave, ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o
využívaných technológiách a materiáloch.
Autor je schopný interpretovať pred verejnosťou získané informácie a tým zabezpečuje
propagáciu uvedených tém vo svojom okolí. Rozhodujúce je tiež jeho osobné stanovisko,
ako využije výsledky svojej práce (projektu) napr. vo svojom rodinnom živote alebo na
pracovisku, resp. prednáškovou činnosťou a konkrétnou propagáciou.
02. Tvorivá kategória
V rámci tejto kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi
učiteľmi (konzultantmi) a vysokými školami. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie
výrobkov. Práce (projekty) v tejto kategórii sú náročné z časového hľadiska , materiálovo a
finančne náročné na zhotovenie výrobkov.
ENERSOL SK však nemá na financovanie týchto výrobkov finančné zdroje, preto je
potrebná spolupráca s partnerskými firmami, ktoré môžu v rámci partnerských vzťahov
poskytnúť sponzorské príspevky a podporiť túto nezávislú súťažnú kategóriu.
03. Vedľajšia kategória
Táto kategória je doplnkovou formou propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je
zameraný na tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov,
keramika, literárna činnosť, ...)
Do tejto kategórie sa môže prihlásiť len škola, ktorá zapojí svojich žiakov aspoň jednou
prácou v hlavnej alebo v tvorivej kategórii.
Počet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži:
Súťažiaci z 8 krajov: 48, (2 žiaci za kraj do 3 kategórií, do celoštátneho kola postupuje len 1
riešiteľ práce v prípade kolektívnej práce). Prihlášku s odbornou prácou posielať
elektronicky na: [email protected] alebo [email protected] Slovenská komisia,
odborné poroty: 12,pedagogický dozor 8, organizačný štáb školy, hostia, ostatní. Spolu 74
účastníkov.
Mgr. Pavol Paradeiser
Predseda Slovenskej komisie
Ing. Ivan Stankovský, CSc.
riaditeľ ŠIOV
12
REALIZÁTOR SÚŤAŽE
Stredná odborná škola
Senica
riaditeľ školy
adresa
web adresa
e-mail
telefón
Mgr. Pavol Paradeiser
Viliama Paulinyho - Tótha 31/5, 90501 Senica
www.sossenica.sk, www.sosse.edupage.org
[email protected]
034-651 37 90 sekretariát
034-691 27 13 vrátnica, spojovateľ
Stredná odborná škola v Senici poskytuje svojim absolventom stredoškolské vzdelanie v 2-ročných,
3-ročných a 4-ročných učebných a študijných odboroch. V školskom roku 2013/2014 boli otvorené tieto odbory:
študijné odbory 4-ročné s maturitou
6444K - čašník, servírka
6446K - kozmetik
6442K - obchodný pracovník
učebné odbory 3-ročné
2487H – autoopravár -mechanik
6456H - kaderník
3661H - murár
3675H - maliar
3678H - inštalatér
6445H - kuchár
6444H - čašník, servírka
2962H - pekár
2964H – cukrár
6424 H - manikér - pedikér
učebné odbory 2-ročné s osobitne
upraveným učebným plánom
3161F- praktická žena
3686F- stavebná výroba
nadstavbové štúdium
6421L - spoločné stravovanie
3659L -stavebníctvo
6426L- vlasová kozmetika
3757L- dopravná prevádzka
13
Z histórie školy
Správy o počiatkoch teoretickej výučby učňov v Senici sa zachovali z 19. storočia. Samostatná
učňovská škola s učiteľským zborom vznikla aţ v roku 1948, kedy do nej nastúpilo 407 ţiakov
rozdelených do 14 tried. Učebne však nestačili pre všetkých, preto boli prenajaté ďalšie dve. Jedna
z nich sa nachádzala v susedstve školy, v hosťovskej izbe hostinca Vidových. V septembri a októbri
museli byť učitelia aj cez prestávky v triedach alebo na dvore, pretoţe nebolo zborovne. Učiteľský
zbor tvorili len piati externí učitelia odborných predmetov a prvý riaditeľ učňovskej školy Ján
Lesák.
V čase vzniku samostatnej učňovskej školy v Senici sa väčšinou zaškoľovali učni zo súkromných
podnikov a remeselníkov v odboroch kovo, drevo, stavebné profesie, predavači, krajčíri, obuvníci,
pekári, cukrári, mlynári, mäsiari, sklenári, čalúnnici, sedlári, fotografisti a klobučníčky.
V školskom roku 1951/1952 je v kronike zachytená prvá zmena. Mení sa názov školy na Základnú
odbornú školu . Počet učňov stúpal, zriadili sa elokované triedy v Holíči a na Myjave, a preto sa
začalo s výstavbou novej budovy školy. Tú otvorili v školskom roku 1964/1965 pre 705 ţiakov s 29
triedami a 15 učebňami.
Po roku 1970 sa škola stala atraktívnou aj vďaka modernej budove a úprave okolia – do prírodného
exteriéru pribudla umelecká práca akademického sochára Petra Paliatku, záhradná plastika
Holubica ako symbol mladosti a orientácie školy na všestranné rozvíjanie osobnosti ţiaka. Vybudoval
sa aj nový športový areál, školská jedáleň a kuchyňa, šatne pre ţiakov a ambulancia dorastovej
lekárky. Stredné odborné učilište v tomto období navštevovalo vyše tisíc ţiakov, ktorí odborné
zručnosti nadobúdali v šiestich strediskách praktického vyučovania. Škola vďaka vysokej kvalite
a variabilite práce získala výborné meno, váţnosť a úctu v širokom okolí medzi pedagógmi, rodičmi
a ţiakmi.
Od školského roka 1991/2000 došlo k novým zmenám. Škola začínala v nových, neznámych
spoločenských a ekonomických podmienkach, reagovala na nové poţiadavky pracovného trhu,
prestavby systému vzdelávania v učilištiach, vytýčila si nové ciele a úlohy výučby a výchovy. K
pôvodným odborom pribudli nové, napríklad kozmetička, vlasová kozmetika, obchodný pracovník,
kaderník a praktická ţena.
Od 1.9.2008 dostala nový názov – Stredná odborná škola v Senici. Zároveň sa začalo s modernizáciou
učební a do vyučovacieho procesu sa zavádzajú prostriedky informačno-komunikačných technológií.
Práca v SOŠ však nepredstavuje len teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Veľký dôraz pri práci
so študentmi sa kladie na výchovnú stránku. Dôkazom pozitívneho výchovného pôsobenia všetkých
pedagogických zamestnancov na našich ţiakov sú ich rôzne aktivity, napr. charitatívne akcie ako
Nezábudka, Biela pastelka, Kvapka krvi, výmena odborných skúseností pedagogických pracovníkov
a študentov školy v rámci projektu Mosty na Moravu. Medzinárodný projekt Enersol vedie ţiakov
k ochrane ţivotného prostredia.
O práci školy pravidelne informuje školský časopis, ktorý má uţ viac ako desaťročnú tradíciu, a www
stránky školy. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce kvalifikovaných odborníkov rôznych
profesií. Je málo miest a obcí nášho regiónu, v ktorých nepôsobia naši bývalí absolventi alebo neţijú
študenti našej školy.
14
Naše pracoviská
KOZMETICKÉ
KADERNÍCKE
REŠTAURÁCIA
MALINA
DOPRAVNÉ
ŠKOLSKÝ BUFET
CUKRÁRSKA
VÝROBA
Ďakujeme sponzorom súťaže
15
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A
833 63 Bratislava
ZRIAĎOVATEĽ
Trnavský samosprávny kraj
P.O.BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava
Stredná odborná škola Senica
V. Paulinyho – Tótha 31/5
905 01 Senica
16
Download

Buletin ENERSOL 2014