STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
KOMÁRNO
Správa
o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014
Petőfiho 2, 945 50 Komárno
 +421 35 7731 473
[email protected]
www.spskn.sk
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 16. septembra 2014
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Strednej priemyselnej škole – Ipari Szakközépiskola
v Komárne
odporúča
zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014:
dňa 14. 10. 2014 ......................................
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014:
.................................................
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014 Strednej priemyselnej školy – Ipari Szakközépiskola v Komárne
prerokovanú v pedagogickej rade školy dňa 16. septembra 2014 predkladá:
Ing. Ján Vetter
riaditeľ
Vypracovali:
Ing. Ján Vetter – riaditeľ školy
Mgr. Helena Nyersová – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Lívia Farkasová – zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Angelika Havlitusová – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu
správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie rozvoja školy na obdobie 2007-2015
4. Plánu práce školy na školský rok 2013/2014
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií
6. Informácií o činnosti Rady školy pri Strednej priemyselnej škole – Ipari Szakközépiskola
v Komárne
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Názov školy
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Adresa školy
Petőfiho ulica 2, 945 50 Komárno
Telefónne čísla školy
ústredňa
riaditeľ
fax
035/7731 439
035/7731 473
035/7731 493
Internetová a elektronická adresa školy
www.spskn.sk, [email protected]
Údaje o zriaďovateľovi
Nitriansky samosprávny kraj,
kontaktná adresa: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie









Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy
Mgr. Helena Nyersová, zástupkyňa riaditeľa
Ing. Lívia Farkasová, zástupkyňa riaditeľa
Ing. Andrea Hrivíková, zástupkyňa riaditeľa (do 31. decembra 2013)
Mgr. Angelika Havlitusová, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku (od 1.1.2014)
Ing. Tivadar Kányai, predseda rady školy
PaedDr. Ferdinand Ondrišák, predseda ZO OZ
Tibor Horváth, vedúci vychovávateľ školského internátu
Laura Szajkóová – vedúca školskej jedálne
5
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Rada školy pri Strednej priemyselnej škole v Komárne bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Členovia rady školy:











Ing. Tivadar Kányai – predseda
(zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)
Ing. Langschadl István
(zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)
Mgr. Angelika Havlitusová
(zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov)
Anikó Tóth
(zvolený zástupca rodičov)
JUDr. Pekarík Juraj
(zvolený zástupca rodičov)
Gőgh Attila
(zvolený zástupca rodičov)
Lukáš Jankovič
(zvolený zástupca žiakov školy)
Flórián Jávorka
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Árpád Horváth
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Viliama Rigó
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
MUDr. Anton Marek
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
6
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Na základe uznesenia č. 100/2014 Zastupiteľstva NSK zo dňa 19.5.2014 boli delegovaní na
SPŠ – ISzKI Komárno ako zástupcovia zriaďovateľa:




Ing. László Stubendek
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Árpád Horváth
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Ing. Péter Vörös
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Zsolt Kolek
(delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Rada školy v školskom roku zasadala 5 krát. Boli prejednané nasledovné body:









Informácie o zabezpečení výchovno -vzdelávacieho procesu školského roka 2013/2014
Odsúhlasenie školského vzdelávacieho programu
Schválenie správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2012/2013
Plán zasadnutí RŠ v roku 2014
Informácie o predbežnom záujme prihlásených žiakov na jednotlivé odbory
Informácie o predbežnom rozpočte školy na rok 2014
Vyhodnotenie prijímacích skúšok na školský rok 2014/2015
Vyhodnotenie maturitných skúšok
Návrh počtu tried na školský rok 2015/2016
7
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Predmetové komisie (PK) sú dôležitými poradnými orgánmi riaditeľa školy. Na svojich
pravidelných zasadnutiach sa riešia predovšetkým otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho
procesu z odborného pohľadu. Pracujú podľa vypracovaného plánu práce a svoju činnosť
každoročne vyhodnocujú. Na čele jednotlivých PK je predseda, ktorého vymenúva riaditeľ školy na
základe odporúčania členov PK.








Na škole pracuje 8 predmetových komisií:
predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry (ved. PK: E. Kossárová)
predmetová komisia maďarského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov (ved.
PK: M. Nagyová)
predmetová komisia cudzích jazykov (ved. PK: T. Mészáros)
predmetová komisia prírodovedných predmetov (ved. PK: I. Tóth)
predmetová komisia ekonomických predmetov (ved. PK: E. Szalaiová)
predmetová komisia elektrotechnických predmetov (ved. PK: P. Kálosi)
predmetová komisia strojárskych predmetov (ved. PK: T. Kányai)
predmetová komisia telesnej a športovej výchovy (ved. PK: Ľ. Ibolya)
Metodické združenia (MZ) sú tiež dôležitými partnermi vedenia školy. Na pravidelných
pracovných poradách pod vedením vedúcej MZ prerokúvajú aktuálne problémy výchovnovzdelávacieho procesu.


Na škole pracujú dve metodické združenia:
metodické združenie triednych učiteľov (ved. MZ: H. Nyersová)
metodické združenie výpočtovej techniky (ved. MZ: L. Farkasová)
8
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1b
Údaje o počte žiakov
9
ŽIACI
§ 2 ods.
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Trieda Odbor
Kód
Vyuč. jazyk
Počet žiakov
k 15.9.2013
Počet žiakov
k 31.8.2014
I.C
strojárstvo
2381 M
maďarský
30
30
I.D
TIS v strojárstve
TIS v strojárstve,
elektrotechnika
3917 M 02
3917 M 02
2675 M
maďarský
25
25
slovenský
29
30
2675 M
2675 M
2381 M
5 tried
maďarský
30
28
maďarský
29
28
143
141
I.F
I.G
I.K
elektrotechnika
elektrotechnika
strojárstvo
1. ročník spolu
II.C
strojárstvo
2381 M
maďarský
25
25
II.D
3917 M 02
3917 M 02
2675 M
maďarský
24
24
II.F
TIS v strojárstve
TIS v strojárstve,
elektrotechnika
slovenský
30
28
II.G
elektrotechnika
2675 M
maďarský
21
21
II.K
elektrotechnika
2. ročník spolu
2675 M
5 tried
maďarský
20
120
20
118
III.C
strojárstvo
2381 6
maďarský
26
26
III.D
TIS v strojárstve
3917 6 02
maďarský
27
27
III.E
TIS v strojárstve
3917 6 02
maďarský
29
28
III.F
elektrotechnika
2675 6
slovenský
26
26
III.G
elektrotechnika
2675 6
maďarský
27
26
III.K
elektrotechnika
3. ročník spolu
2675 6
6 tried
maďarský
29
164
29
162
IV.C
strojárstvo
2381 6
maďarský
23
23
IV.D
TIS v strojárstve
3917 6 02
maďarský
23
22
IV.F
elektrotechnika
2675 6
slovenský
23
22
IV.G
elektrotechnika
2675 6
maďarský
27
27
IV.K
elektrotechnika
4. ročník spolu
2675 6
5 tried
maďarský
28
124
27
121
551
542
škola spolu
21 tried
Máme dvoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
10
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1d
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého
ročníka školy
11
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Odbor
2381 M 00
strojárstvo (VJM)
2675 M 00
elektrotechnika (VJS)
2675 M 00
elektrotechnika (VJM)
3917 M 02
TIS v strojárstve (VJM)
3917 M 02
TIS v strojárstve (VJS)
spolu
Počet
prihlásených
žiakov
Počet úspešných
žiakov
Počet
zapísaných
žiakov
Počet žiakov
v jednotlivých
odboroch
55
39
38
38
34
20
19
19
91
49
48
50
66
30
28
29
24
9
8
8
270
147
141
144
Pomer medzi počtom prihlásených a zapísaných žiakov (270 : 141) by mohol vytvoriť v zahraničnom záujemcovi o slovenské školstvo taký dojem, že Stredná priemyselná škola v Komárne je vysoko kvalifikovaná
inštitúcia s prehnanými nárokmi na prihlásených žiakov a jej prijímacie skúšky znamenajú pre žiakov
základných škôl nočnú moru.
Samozrejme kým s prvou časťou, súvisiacou s kvalitou školy by sme aj súhlasili, ale ďalšie výroky sú veľmi ďaleko
od skutočnosti – približne tak ďaleko, ako systém prijímacieho konania na Slovensku od reality.
V ďalšej tabuľke vidieť, že medzi predchádzajúcimi školskými rokmi boli aj také, keď sa na našu školu
prihlásilo až 354 žiakov, ale napriek tomu ani v jednom roku sa k nám nezapísalo viac ako 175 žiakov.
Najväčšou príčinou tohto falošného pomeru je možnosť žiakov prihlásiť sa na dve stredné školy. Kým
pôvodná myšlienka tvorcov zákona počítala zrejme s tým, že táto možnosť ponúka žiakom väčšiu slobodu
a zodpovednosť pri výbere vhodnej školy a zároveň školám dáva možnosť výberu najlepších žiakov, po
niekoľkých rokoch školy začali pociťovať, že sa dostali do pasce.
Čísla, ktoré sa objavia na štatistických portáloch pred prijímacími skúškami sú veľmi lákavé a dávajú školám
pocit istoty a veľké oči. Pokiaľ ponúkajú štúdium na viac odboroch, po obdržaní prihlášok zo základných škôl
ich čaká prvé sklamanie: s poľutovaním skonštatujú, že značné percento prihlásených žiakov sa prihlásilo
k nim na dva odbory. Je to síce dobrá správa, že sa našli takí žiaci, ktorí si nevedia predstaviť svoju
budúcnosť bez ich ustanovizne, ale na strane druhej to zároveň znamená, že počet týchto žiakov treba
odpočítať z celkového počtu prihlásených (aspoň dovtedy, kým prípadne ďalší zákon neumožní súbežné
štúdium na dvoch odboroch).
12
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Po prijímacích skúškach (ktoré vo väčšine prípadov vôbec nanaplnia ich poslanie - výber najvhodnejších
žiakov, veď ponuka zo strany školy častokrát je menšia ako dopyt zo strany potenciálnych študentov) školy
sa snažia čím skôr uskutočniť zápisy (prijatých / prihlásených / okoloidúcich) žiakov, aby aspoň do tej chvíle
mali pomerne príjemný pocit, že sa im podarilo na celkom slušnej úrovni naplniť plán výkonov, kým
nezačínajú už zapísaní žiaci chodiť na sekretariát s požiadavkou o zrušenie zápisu. Lebo si to rozmysleli,
lebo boli prijatí (samozrejme aj) na inú školu, lebo sa presťahovali, lebo z rodinných dôvodov, lebo ... Lebo
zákon im to umožňuje.
O tých prípadoch už ani nehovoriac, keď žiak so slabými študijnými výsledkami prestúpi v treťom alebo vo
štvrtom (!) ročníku na inú školu, aby tam dokončil svoje štúdium – lebo má to premyslené, že na tej škole
zmaturovať bude jednoduchšie a ľahšie.
Z takýchto dôvodov vznikne situácia, že síce v šk. roku 2013/14 zmaturovalo u nás 121 žiakov a do prvého
ročníka sa k nám zapísalo 144 žiakov, nemáme o 23 žiakov viac v školskom roku 2014/15, ale len o 9.
13
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2013/14 sa na našu školu prihlásilo 270 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je
to nižší počet záujemcov ako vlani (291), ale vyšší, ako predvlani (251). Keď vychádzame zo skutočnosti, že
škola už roky dosahuje veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach, v každom roku kladieme veľký dôraz na
propagáciu školy (tradične organizujeme Dni otvorených dverí, verejnosť sa môže informovať o našich
úspechoch v rôznych médiách – noviny, časopisy, rozhlas, televízia, reklamné plagáty, atď.), pedagogický
zbor je stabilný – jediným rozumným dôvodom na nestabilný záujem sú demografické údaje.
Graf znázorňuje počet žiakov 9. ročníka komárňanských základných škôl v období 2003 – 2015. Vidieť
jednoznačnú klesajúcu tendenciu (s miestnymi miernymi nárastami), ktorá sa samozrejme odzrkadľuje aj
v počte žiakov našej školy.
Počet žiakov 9. ročníka
komárňanských základných škôl
Počet žiakov SPŠ-ISzKI v rokoch 2009-2014
14
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2013/14 študovalo na našej škole 542 žiakov. Najväčší počet v odbore elektrotechnika presne 50%, druhú polovicu tvorili žiaci v odboroch technické a informatické služby a strojárstvo.
21%
50%
STR
29%
Vývoj počtu žiakov na jednotlivých odboroch:
15
TIS
ELE
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Graf znázorňuje vývoj počtu žiakov v jednotlivých odboroch v posledných piatich rokoch. Z údajov vyplýva
pokles záujmu za toto obdobie o odbor elektrotechnika, pomerne stabilný záujem o odbor strojárstvo
a rastúci záujem o odbor technické a informatické služby.
Ak porovnáme počty žiakov v školskom roku 2013/14 v jednotlivých odboroch a ročníkoch, dostaneme
detailnejší obraz zmeny záujmu o jednotlivé odbory: jednoznačný nárast záujmu o strojárstvo (počet
zapísaných žiakov do prvého ročníka – 38 – to potvrdzuje), mierny nárast v prípade odboru elektrotechnika
(do prvého ročníka sa zapísalo 69 žiakov) a mierny pokles záujmu o odbor TIS (37 žiakov sa zapísalo do
prvého ročníka).
16
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1e
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie
žiakov
17
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
a) koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu
Tried Počet Priemer Prospeli Vyznamenaní
a žiakov triedy
spolu
počet
%
I.C
I.D
I.F
I.G
I.K
II.C
II.D
II.F
II.G
II.K
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
III.K
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
spolu
30
25
30
28
28
25
24
28
21
20
26
27
28
26
26
29
23
22
22
27
27
542
2,55
2,09
2,45
2,04
2,15
2,29
1,92
2,35
2,53
2,34
2,67
2,24
2,03
2,56
2,75
2,34
2,62
2,62
2,14
2,46
2,45
2,36
28
24
30
28
28
24
23
28
20
20
26
26
28
24
22
29
23
22
21
27
27
528
3
6
0
2
2
2
6
1
1
3
2
4
4
1
1
2
0
0
5
1
2
48
10,0
24
0,0
7,1
7,1
8
25,0
3,6
4,8
15
7,7
14,8
14,3
3,8
3,8
6,9
0,0
0
22,7
3,7
7,4
8,9
Veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
počet
%
počet
%
počet
%
počet
%
5
5
6
12
8
7
9
5
3
4
2
4
7
4
2
8
3
3
3
5
3
108
16,7
20
20,0
42,9
28,6
28
37,5
17,9
14,3
20
7,7
14,8
25,0
15,4
7,7
27,6
13,0
13,6
13,6
18,5
11,1
19,9
20
13
24
14
18
15
8
22
16
13
22
18
17
19
19
19
20
19
13
21
22
372
66,7
52
80,0
50
64,3
60
33,3
78,6
76,2
65
84,6
66,7
60,7
73,1
73,1
65,5
87,0
86,4
59,1
77,8
81,5
68,6
2
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
4
0
0
0
1
0
0
13
6,7
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,2
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
15,4
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
18
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Porovnanie výsledkov jednotlivých tried (v percentuálnom vyjadrení):
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
I.C I.D I.F I.G I.K II.C II.D II.F II.G II.K III.C III.D III.E III.F III.G III.K IV.C IV.D IV.F IV.G IV.K
vyznamenaní
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
neklasifikovaný
Najlepšie študijné výsledky dosiahla trieda II.D ( odbor TIS) s priemerným prospechom 1,92 a najhorší
priemer má trieda III.G 2,75 (odbor ELE).
V porovnaní s celkovým počtom žiakov v triede najviac vyznamenaných je v triede II.D – 25 % (odbor TIS),
kým ani jeden žiak nie je vyznamenaný v triedach I.F (odbor ELE/TIS), IV.C (odbor STR) a IV.D (odbor
TIS).
Veľmi dobre prospievajúcich žiakov podľa podielu - na 1. mieste je trieda I.G – 42,9% (odbor ELE) a na
poslednom mieste sa umiestnila trieda III.C (odbor STR) a III.G (odbor ELE) – 7,7%).
Porovnávacia tabuľka prospechu
Školský rok
Priemerný prospech
za školu
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2,36
2,33
2,33
2,31
2,36
19
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
b) priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Trieda ADK ANJ
I.C
I.D
I.F
I.G
I.K
II.C
II.D
II.F
II.G
II.K
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
III.K
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
1,38
2,67
1,68
2,73
2,18
1,95
2,33
1,88
1,76
2,14
1,72
1,71
2,15
1,93
2,32
Skratka
ADK
ANJ
API
APIt
CVM
CSN
DEJ
EKN
1,94
1,95
3,14
1,96
1,79
2,31
2,5
1,92
2,68
2,59
2,14
2,33
2,55
API/
APIt
CVM CSN
2,03
1,68
2,63
1,43
1,71
1,92
1,67
1,19
1,80
1,54
3,27/
1,88
3,14
2,25
1,85
1,37
1,29
2,73
2,92
2,79
2,05
1,56
1,74
DEJ
EKN ELK ETK ELM
ELE
FIE
2,57
2,36
3
1,94
1,57
2,16
FYZ
3,00
2,08
2,75
2,79
2,63
2,00
1,93
2,43
2,17
2,71 2,55
3,09
3,39
2,38
1,95
3,14
3,05
3,1
2,9
2,67
3
2,31
1,93
3,19
3,12
2,31
2,5
3
1,73
2,5
2,33
CHEM
3
2,04
3,13
2,64
2,36
2,36
2,12
1,86
GRS
2,81
3,12
2,41
2,43
2,68
1,7
2,68
2,45
1,93
3,07
Názov predmetu
Administratíva a korešpondencia
Anglický jazyk
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika -TIS
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo strojníctva
Dejepis
Ekonomia
Skratka
ELK
ETK
ELM
ELE
ELEt
FYZ
GRS
CHEM
20
Názov predmetu
Elektronika
Elektrotechnické kreslenie
Elektrotechnické merania
Elektrotechnika
Elektrotechnika-TIS
Fyzika
Grafické systémy
Chémia
1,41
1,7
1,67
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Trieda
I.C
I.D
I.F
I.G
I.K
II.C
II.D
II.F
II.G
II.K
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
III.K
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
Skratka
INF
KOM
KAJ
KNJ
MJL
MPN
MKG
MAT
INF
KOM KAJ KNJ
2,03
1,64
2,53
1,46
1,86
MJL MPN
MKG MAT MECH NEJ OBN
2,90
1,84
2,32
2,07
2,40
2,00
2,48
2,30
3,31
2,19
1,64
2,46
3,15
2,75
2,22
2,50
2,64
3,50
2,00
1,00
3,80
3,50
2,38
2,45
3,26
3,05
3,05
1,91
2,70
2,56
Názov predmetu
Informatika
Kontrola a meranie
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Maďarský jazyk a literatúra
Manažment a právna náuka
Marketingová komunikácia a propagácia
Matematika
21
3,03
3,16
3,03
2,79
3,04
2,64
2,63
3,11
3,05
2,85
3,46
3,35
3,18
3,19
3,58
3,14
3,22
3,27
2,59
2,74
2,85
2,63
Skratka
MEC
NEJ
OBN
OBZ
ODS
PER
POS
PEK
ODS PER POS
PEK
1,93
1,80
2,23
2,67
3,08
OBZ
2,86
2,71
2,13
2,29
2,75
3,60
2,62
2,29
2,81
2,83
3,25
3,25
2,59
2,00
4,00
2,86
1,33
1,57
1,54
1,44
1,33
1,54
2,05
1,95
2,46
1,67
1,21
2,15
2,00
1,90
3,31
2,50
1,68
2,19
2,04
2,46
2,96
3,31
2,38
2,18
2,09
3,07
1,93
2,91
3,11
3,33
Názov predmetu
Mechanika
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Obrazová a zvuková technika
Odborná spôsobilosť
Personalistika
Počítačové systémy
Podniková ekonomika a komunikácia
2,16
2,79
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Trie
da
I.C
I.D
I.F
I.G
I.K
II.C
II.D
II.F
II.G
II.K
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
III.K
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
Skratka
PRA
PRAt
PIT
CNC
SJL
SJSL
STK
STT
PRA/
PRAt
PIT
CNC
2,7
2,56
1,50
1,25
1,11
1,32
1,33
1,45/
1,41
1,86
1,65
1,65
1,69
2,08
1,69
UCT
2,67
1,8
1,29
1,5
1,32
1,3
1,42
1,17
2,38
2,12
1,56
2,71
2,77
2,67
3
2,28
3,07 3,14 2,31
2,56
2,8
2,33
3,07
2,82
3,07
3,16
2,54
3,04
3,36
3,24
2,7
3,27
2,81
2,68
1,58
2,46
3,15
2,93
TEZ TŠV
SJL SJSL STK STT STO STR TEK TVQ TEM
3,54 2,92 2,73
2,92
2,71
2,92
3,35
2,69
3,57
3,32
1,48
3,22 2,96
2,7
2,48
3,05
2,36
2,32
3,22
3,04
Názov predmetu
Prax
Prax-TIS
Priemyselná informatika
Programovanie CNC strojov
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Strojárska konštrukcia
Strojárska technológia
Skratka
STO
STR
TEK
TVQ
TEM
TEZ
TŠV
UCT
Názov predmetu
Strojárstvo v odbore
Strojníctvo
Technické kreslenie
Technické výpočty
Tekutinové mechanizmy
Telekomunikáčné zariadenie
Telesná a športová výchova
Účtovníctvo
Pozn.: Predmety Etická výchova a Náboženská výchova nie sú klasifikované.
22
1,11
1,42
2,23
1,15
1,14
1,5
1,46
1,34
1,26
1,16
2,36 1,25
2,78 1,23
2,41 1,44
2,63
2,71
2,5
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
c) Maturitné skúšky
Ročník
4.
Počet žiakov
121
Prospeli
Neprospeli
105
11
Nesplnili
podmienky
na EČ a
PFIČ
3
Reprobovaní
5
Predmet
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Maďarský jazyk a literatúra
Matematika
Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a slovenská
literatúra
Teoretická časť odbornej zložky
Úroveň
V školskom roku 2013/2014 maturovalo 121 žiakov. V riadnom období (máj) úspešne MS vykonalo 105
žiakov. Opravnú MS v mimoriadnom období (september) konali 11 žiaci, 4 žiaci konali celú maturitnú
skúšku v mimoriadnom období (september) z dôvodu neukončenia 4. ročníka. 1 žiak bol neúspešný
v septembrovom termíne, on musí konať opravnú skúšku vo februári ako aj opravnú MS (EČ a PFIČ) zo
SJSL v marci 2015. 1 z reprobovaných žiakov zanechal v auguste 2014 štúdium na našej škole. Ostatní
žiaci na opravnej MS v septembri boli úspešní. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
B1
B2
B1
B2
Počet
(M/Ž)
PFEČ PFEČ PFIČ PFIČ
priemer počet priemer počet
54,22%
71,67%
59,06%
77
21
99
47,50%
83,33%
20
3
1
2
3
21
5
29
14
6
1
38
7
30 9
78
21
99
56
25
3
121
22
(66/12)
(20/1)
(86/13)
(52/4)
(24/1)
(2/1
(107/14)
(21/1)
55,94%
71,59%
45,35%
45,85%
38,41%
61,97%
62,57%
22
67,70%
22
16
16
24
14
5
2
34
6
99
(86,13)
41,25%
99
49,75%
99
121
(107/14)
23
77
21
99
49
20
3
Ústna
časť/Praktická
skúška
4
5
Ústna
Ústna
časť
časť počet
priemer
2,42
1,24
2,30
2,17
2,64
1,33
2,34
2,19
76
21
99
46
25
3
121
21
11 19 59 9
2,67
98
19 34 40 27
2,63
120
38 8
14 4
7 7
24 24 1
6 2
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
V dňoch 18. – 21. marca 2014 sa konala EČ a PFIČ maturitnej skúšky v predmetoch:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra,
EČ: Matematika a Maďarský jazyk a literatúra.
Počty zúčastnených žiakov v členení podľa predmetov a ich úrovní sú v nasledujúcej tabuľke:
predmet
počet žiakov
priemer
úspeš- školy
nosť
celosl.
priemer
SOŠ
AJB1
77
AJB2
21
MJL
99
MAT
57
NJB1
20
NJB2
3
SJL
22
SJSL
99
64,8
73,11
45,35
43,5
38,4
61,97
62,6
41,25
51,3
70,3
45,7
39,1
36,2
66,6
56,4
42,4
d) Správanie
Znížená známka zo správania
2.stupeň
3. stupeň
4. stupeň
10
1
0
Počet žiakov so zníženou známkou zo správania bol v tomto školskom roku vyšší ako v minulom
školskom roku.Desiati žiaci mali zníženú známku zo správania na stupeň dva za porušenie školského
poriadku, prevažne za neospravedlnené hodiny.
Ďalšie priestupky žiakov sme riešili pokarhaniami udelenými triednym učiteľom resp. riaditeľom školy.
24
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
e) Dochádzka žiakov
Trieda Počet Zamešk. hod.
I.C
I.D
I.F
I.G
I.K
II.C
II.D
II.F
II.G
II.K
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
III.K
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
spolu
30
25
30
28
28
25
24
28
21
20
26
27
28
26
26
29
23
22
22
27
27
542
2872
2226
2964
1653
2021
2009
2789
2758
2201
2038
2253
1840
3017
3131
2554
1965
2657
2194
2641
2322
2952
51057
Zam. na
žiaka
97,03
89,04
98,8
59,04
72,18
80,36
116,21
98,5
104,81
101,9
86,65
69,39
107,75
120,42
98,23
67,76
115,52
99,73
123,09
86
109,33
95,3
Ospravedlnené
2815
2226
2943
1653
2021
1986
2781
2730
2199
2035
2220
1838
2983
3067
2492
1946
2602
2192
2588
2313
2845
50475
Ospr. na
žiaka
95,12
89,04
98,1
59,04
72,18
79,44
115,88
97,5
104,71
101,75
85,38
69,32
106,54
117,96
95,85
67,1
113,13
99,64
120,66
85,67
105,37
94,2
Neospravedlnené
57
0
21
0
0
23
8
28
2
3
33
2
34
64
62
19
55
2
53
9
107
444
Neosp. na
žiaka
1,91
0
0,7
0
0
0,92
0,33
1
0,1
0,15
1,27
0,07
1,21
2,46
2,38
0,66
2,39
0,09
2,43
0,33
3,96
1,1
Počet vymeškaných hodín na žiaka je 95,3 čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi znižujúca sa
tendencia (v školskom roku 2012/2013 bolo 104,27 vymeškaných hodín na žiaka)
25
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Porovnávacia tabuľka dochádzky
Školský rok
Priemerný počet
vymeškaných hodín na
žiaka
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
119,52
107,76
104,27
95,3
Vymeškané hodiny na žiaka v školskom roku 2013/2014
Najviac hodín vymeškali žiaci IV.F triedy (123,09 hodín na žiaka) a najnižší počet vymeškaných hodín
mala trieda I.G ( 59,04 hodín na žiaka).
Vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli máme klesajúcu tendenciu v počte vymeškaných hodín žiakov.
Docházku sa snažíme zlepšovať nasledujúcimi opatreniami:
- pravidelnou konzultáciou s rodičmi,
- pri viac ako 50% priemeru vymeškaných hodín na žiaka za klasifikačné obdobie si predvoláme
zákonného zástupcu na pohovor k triednemu učiteľovi, kde triedny učiteľ prekonzultuje dôvody
takejto dochádzky a požiada o spoluprácu,
- žiadame, aby návštevu lekára a lekárskeho zariadenia mal žiak potvrdenú aj rodičom, resp.
zákonným zástupcom
26
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1f
Zoznam študijných odborov a ich zameraní
27
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Študijný odbor
Triedy
2381 M 00 strojárstvo
I.C, I.K (sektorová trieda 0,33)
II.C,
2381 6 00 strojárstvo
III.C, IV.C
3917 M 02 TIS v strojárstve
I.D, I.F (0,5), II.D, II.F (0,6),
3917 6 02 TIS v strojárstve
III.D, III.E, IV.D
2675 M 00 elektrotechnika
I.F(0,5), I.G, I.K(0,67)
II.F(0,4), II.G, II.K,
III.F, III.G,III.K IV.F, IV.G, IV.K
2675 6 00 elektrotechnika
28
Uplatňované učebné plány
Štátny vzdelávací program pre skupiny
študijných odborov 23 Strojárstvo a
ostatná kovospracúvacia
výroba
Štátny vzdelávací program pre skupinu
študijných odborov 39 Špeciálne
technické odbory
Štátny vzdelávací program pre skupiny
študijných odborov 26 Elektrotechnika
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1g
Údaje o počte zamestnancov a plnení
kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
29
ZAMESTNANCI
§ 2 ods.
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
zamestnanci školy
z toho pedagogickí
zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
- na MD
z toho nepedagogickí
zamestnanci
- psychológ
- THP
- prevádzka
zamestnanci ŠI, ŠJ
z toho pedagogickí
zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí
zamestnanci
- THP
- prevádzka
-školská kuchyňa, jedáleň
počet zamestnancov
79
60
59
1
2
19
1
5
13
32
9
9
23
3
10
10
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014
Predmet
Dielenské cvičenia
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1
30
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1h
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov školy
31
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Forma vzdelávania
II. kvalifikačná skúška
rozšírenie pedag.
spôsobilosti
doplnkové
pedagogické štúdium
príprava ved. ped.
pracovníkov
inovačné funkčné
školenie vedúcich
ped. pracovníkov
ďalšie vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov
Počet
vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
9
4
5
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
1
-
-
33
30
3
-
32
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
33
AKTIVITY
1i
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
DEŇ OCHRANY ZVIERAT
Žiaci našej školy sa zapojili do zbierky dňa 4.10.2013 a vyzbierali 54,96 €, z ktorých sme zakúpili potravu pre
psíkov do útulku zvierat .
DNI NEZÁBUDKY
Žiaci SPŠ Komárno sa v dňoch 11. - 12.10.2013 zúčastnili v spolupráci s okresnou koordinátorkou zbierky na
pomoc pre duševne chorých. Vyzbieraná suma činila 243,61 €.
DNI OTVORENÝCH DVERÍ
Počas Dní otvorených dverí, ktoré sa konali 24. – 26.10.2013
navštívilo našu školu cca.370 záujemcov (žiaci ZŠ, rodičia,
pedagógovia).
Komárňanské ZŠ prichádzali so svojimi žiakmi v dohodnutých
termínoch (21. až 23. 10. 2013) pred „oficiálnymi“ dňami.
Listom sme oslovili približne 150 základných škôl. Súčasťou listu
bol informačný zošit o štúdiu, podmienkach prijatia a prijímacích
skúškach na SPŠ, informačné letáky o škole a študijných
odboroch, farebné reklamné letáky, plagáty o akcii Dni otvorených
dverí 2013.
O podujatí sme informovali verejnosť článkami v Új Szó, Dunatáj,
Delta, Komárňanské listy, Naše novosti – Korzár, Csallóköz –
Žitný Ostrov, krátkou reportážou v Komárňanskej televízii, na web
portáli Ahoj Komárno – Szia Komárom a na web stránke školy.
TÝŽDEŇ ZDRAVIA
11. až 15.októbra 2013 sa konali besedy, prednášky na tému zdravá výživa a odstránenie zlozvyku fajčenia,
zdravý životný štýl a civilizačné choroby. Uskutočnila sa aj diagnostika zdravotného stavu a klasická masáž
tela pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov.
34
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
NÁVŠTEVA DOMOVA DÔCHODCOV
24. októbra 2013 navštívilo domov dôchodcov 20 našich žiakov, kde obyvateľom domova predviedli krátky
kultúrny program a zahrali si s nimi rôzne spoločenské hry. Táto akcia aj v tomto roku bola veľmi vydarená a
chceli by sme v nej pokračovať.
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Z príležitosti Dňa študentov sme zorganizovali dobrovoľné
darovanie krvi z radov našich študentov a zamestnancov školy.
Tohto humánneho činu sa zúčastnilo 21 žiakov. Tejto aktivite
predchádzala prednáška odborníka o dôležitosti darovania krvi.
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
Pri tejto príležitosti dobrovoľného darovania krvi (10.3.2014) sa
zúčastnilo 27 žiakov našej školy.
SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI
16.6.2014 na počesť Jána Jánskeho sa naši študenti opäť zúčastnili humánneho činu v počte 8 žiakov.
ČERVENÉ STUŽKY
29.11. 2013 naše žiačky rozdávali vlastnoručne zhotovené červené stužky, čím sme si pripomenuli Svetový
deň boja proti AIDS. Tejto aktivite predchádzala beseda s gynekológom na danú tému. Žiakom 1. ročníka sme
premietli film Anjeli s touto tematikou.
Zapojili sme sa jednou výtvarnou prácou aj do súťaže vyhlásenej k tejto tematike.
35
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZBIERKA HRAČIEK PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN
Od októbra 2013 do konca decembra prebiehala na škole zbierka hračiek pre deti zo
sociálne slabších rodín. Vyzbierané hračky boli odovzdané na Mestský úrad
Komárno.
ODBORNÝ DEŇ
14. februára 2014 sme už tradične na škole usporiadali Odborný
deň spojený s prednáškami bývalých študentov SPŠ - ISzKI
Komárno a odborníkov z praxe. Odborníci prezentovali svoje
výsledky z oblasti alternatívnych zdrojov energie, optimalizácie
výrobných procesov, informačno-komunikačných technológií,
finančnej
gramotnosti
a oblasti
zabezpečenia
kvality
strojárskych výrobkov. Táto akcia bola spojená aj s výstavou
a prezentáciou odborných prác žiakov našej školy.
MLADÝ TVORCA
Naša škola sa už tradične predstavila na celoslovenskej výstave
„Mladý tvorca 2014“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. – 30. apríla
2014. Škola ako samostatný vystavovateľ prezentovala práce žiakov
vyhotovené na KOP, SOČ, a tak propagovala školu, jej výsledky,
úspechy a družobné styky školy s inými školami a firmami. Práce
dvoch žiakov v kategórii elektrotechnika a strojárstvo boli prihlásené
do súťaže o „TOP výrobok“, ale v silnej konkurencii sme nezískali
ocenenie.
36
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
SÚŤAŽ V STAVANÍ MOSTOV
V rámci Komárňanských dní sa 27. apríla 2014 uskutočnila na našej
škole už tradičná súťaž v stavaní mostov, do ktorej sa mohli súťažiaci
zapojiť v dvoch kategóriách: A – most z cestovín, B – most zo špajdlí.
Do súťaže bolo prihlásených 12 mostov (1 v kategórii A a 11
v kategórii B). Hodnotilo sa technické prevedenie, estetický vzhľad
a nosnosť mostov. Popularita tejto súťaže z roka na rok rastie.
DEŇ ZEME
V rámci aktivít organizovaných pri príležitosti Dňa Zeme sa naši študenti zapojili
do týchto aktivít:
Upratovanie okolo Mŕtveho ramena Váhu –25 našich žiakov.
25. apríla 2014 prebehla súťaž s environmentálnou tematikou, na ktorú
nadväzovala beseda s pracovníkmi OÚ Životného prostredia
DEŇ NARCISOV
Dňa 11. apríla 2014 sa konala verejná finančná zbierka ku Dňu narcisov, ktorej sa zúčastnili aj naši študenti.
Vyzbieraná suma činila 278,50€. Táto suma sa previedla na bankový účet Ligy proti rakovine.
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
V rámci Svetového dňa zdravia sme 29. mája 2014 usporiadali prednášku o zdravej výžive, po ktorej nasledovalo
i premietanie filmu: Boj proti obezite. Tejto prednášky sa zúčastnili všetci žiaci 1. ročníka.
37
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
SVETOVÝ DEŇ NEFAJČENIA
28.mája 214 sme sa zapojili do projektu Boj proti fajčeniu, v rámci ktorého sme pozvali odborníka na danú
problematiku.
DIVADELNÉ KRÚŽKY
Nová premiéra divadelného súboru VISZTA pod názvom Variácie na Hamleta sa uskutočnila v apríli 2014.
Predstavenie bolo aj v programe 51. ročníka Jókaiho dní. Inscenácia mala 14 repríz a súbor hrá túto hru
dodnes a teší sa veľkému úspechu širokej diváckej verejnosti.
V mesiaci máj sa konala premiéra divadelného predstavenia Tretí sudič v podaní členov slovenského
divadelného krúžku. Modernú rozprávku mohli vidieť žiaci a pedagógovia našej školy, rodičia a širšia kultúrna
verejnosť.
38
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZLATÍ MATURANTI
Keď sa povie zlatá svadba, azda niet človeka, ktorý by nevedel, že ide o pripomenutie si päťdesiateho výročia
spoločnej cesty životom manželov. Keď sa povie zlatý maturant, ide o pripomenutie si päťdesiatich rokov, ktoré
uplynuli od ukončenia štúdia našich absolventov. V tomto školskom roku ide o maturantov z roku 1963/1964, kedy
boli triednymi učiteľmi Ing. Matej Pisár a Ing. Alfréd Pálinkás. Ich pomaturitné stretnutie sa konalo v júni roku 2014
a prebiehalo v príjemnej atmosfére. Naši zlatí maturanti obdržali na pamiatku okrem pamätného listu aj plaketu školy.
39
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH
Názov súťaže, olympiády
Umiestnenie Umiestnenie v medzinárodných
dosiahnuté výsledky
súťažiach
okresné
krajské
celosloven
názov súťaže
umiestnenie
kolo
kolo
ské kolo
Zenit v strojárstve
5.miesto
6.miesto
Zenit v elektronike kat. A
kat. B
1.miesto
3.miesto
Zenit v programovaní kat.A
kat.B
4. miesto
4.miesto
9.miesto
SOČ - 09 - strojárstvo
9.miesto
Medzinárodná
elektrotechnická
súťaž v Budapešti
indiduálne/družstvo
1.miesto
1.miesto
11.miesto
Infoprog 2014programovanie
medzinárodné kolo
3.miesto
7.miesto
2. miesto
6.miesto
5.miesto
ENERSOL 2014
medzinárodný projekt
3.miesto
SOČ 06 - Zdravotníctvo a
farmakológia
1.miesto
2.miesto
SOČ 11 - Informatika
3. miesto
6.miesto
SOČ 12 - Elektrotechnika a
hardware
2.miesto
ENERSOL SK 2014
- hlavná kategória
- tvorivá kategória.
5.miesto
1.a 2.miesto
Matematická olympiáda
12.miesto
Mladý európan
4.miesto
Infoprog 2014-programovanie
2.miesto
5.miesto
Projekt 4E.ON ZSE 2014
3.miesto
Majstrovstvá v cezpoľnom
behu
1.miesto
2.miesto
6.miesto
40
5.miesto
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Olympiáda v ANJ
1.miesto
súťaž H. Kubín próza
poézia
Recitačná súťaž Tompa
Mihály - próza
2.miesto
2.miesto
MO v basketbale -žiakov SŠ
4.miesto
MO v basketbale -žiačky SŠ
4.miesto
MO v stolnom tenise-chlapci
2.miesto
MO vo futsale SŠ
4.miesto
MO v basketbale dievčat
4.miesto
1.miesto
7.miesto
bronzové
pásmo
Na základe dosiahnutých výsledkov v postupových súťažiach a predmetových olympiádach sme sa umiestnili v rámci kraja
na druhom mieste medzi strednými odbornými školami.
41
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Patrik Hajko SOČ celoslovenské kolo, 2. miesto
Gergely Csevár, Zoltán Szabó
SOČ celoslovenské kolo,
5. miesto
ENERSOL SK 2014 – krajské kolo: 1., 2. miesto, celoslovenské kolo:
5. miesto, medzinárodná súťaž Otrokovice: 13. miesto
42
Szabó Ádám, recitačná súťaž
– bronzové pásmo
Máté Nagy, György Baráth - Infoprog 2014programovanie medzinárodné kolo: 3. a 7. miesto
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1j
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
43
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do nasledovných projektov:
Projekt ACES 2013 – (Akadémia stredoeurópskych škôl)
(projekt ukončený)
Naša škola už piatykrát získala možnosť zapojiť sa do projektovej práce
podporovanej
finančnými
prostriedkami
ERSTE
FOUNDATION
a organizácie ACES so sídlom vo Viedni. Partnerskou školou nášho tímu
bola Obchodná akadémia vo Varne. Cieľom projektu bola realizácia
divadelného predstavenia na tému rôznorodosti, odlišnosti a osobitosti
jednotlivých národných kultúr. Koncom novembra sa konalo prvé stretnutie
tímov vo Varne. Vo februári sa uskutočnilo stretnutie na našej škole, kde
partnerské školy pripravili scénky, v ktorých poukázali na problémy
súvisiace s tohtoročnou témou projektu
 Program celoživotného vzdelávania Leonardo – Mobility 2013
(projekt ukončený)
Počas prvých dvoch septembrových týždňov sa vďaka úspešnému projektu „ODBORNÁ
PRAX V ZAHRANIČÍ – NOVÉ PERSPEKTÍVY V PRAKTICKOM VZDELÁVANÍ "
zúčastnilo 10 žiakov zo študijných odborov elektrotechnika, strojárstvo a technické a
informatické služby v strojárstve odbornej praxe v Budapešti. Hosťujúcimi partnermi boli
evopro Informatics and Automation Ltd. a C3D Engineering Consultant Ltd.
44
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
 Projekt „Otvor oči, uvažuj!“
(projekt ukončený )
Pod týmto názvom bol realizovaný projekt podporený Nadáciou Orange. Projekt bol zameraný na tému rizík spojených
s používaním nových komunikačných technológií a internetovú kriminalitu. Do projektu boli zapojení študenti, učitelia
a zamestnanci školy. Pozitívnym prínosom bolo sebavedomé a fundované vystúpenie študentov a ich argumentačné
schopnosti uplatnené počas záverečnej konferencie.
 Dotácia Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín
(projekt prebieha)
Cieľom projektu je rozvíjať vedomosti študentov v oblasti menšinových práv, posilnenie udržateľnosti školskej študentskej
rady pomocou vybudovania vnútorného organizačného systému, ktorý pomáha žiakom zaistiť každoročné zapojenie a účasť
najnovšej generácie. Žiaci sa zúčastnia na dvojdňovom tréningu, ktorý bude vedený profesionálnymi školiteľmi, ktorí
používajú metódy neformálneho vzdelávania. Úrad vlády SR poskytuje dotáciu na tento projekt vo výške 1000 EUR.
 Dotácia z rozpočtu mesta KN na kultúru
(projekt prebieha)
Cieľom tohto projektu bolo uskutočnenie prestavby javiska auly v našej škole. V súčasnosti využívajú priestory auly
predovšetkým členovia divadelných krúžkov. Bolo nevyhnutné zväčšiť javiskový priestor, zväčšenie si vyžadovali scény,
v ktorých sa na javisku ocitlo väčšie množstvo hercov. Vďaka finančnej dotácii mesta Komárno sme vytvorili vhodný
javiskový priestor určený nielen na divadelné predstavenia, ale aj na slávnostné školské príležitosti – akadémie, stužkové
slávnosti.
 Dotácia z rozpočtu mesta KN na šport
(projekt prebieha)
V rámci projektu sme dostali finančnú podporu od mesta Komárno na šport, na organizáciu družobného stretnutia Memoriál
Š. Baráka. Akcia bude uskutočnená dňa 14.11.2014. Na počesť nášho bývalého kolegu zorganizujeme medzinárodné
stretnutie, ktorého sa zúčastnia naši žiaci a žiaci z družobnej školy Kempelen Farkas Alapítványi Szakközépiskola
z maďarského Komáromu. V rámci stretnutia budú žiaci súťažiť vo futbale, vo florbale a v silovom trojboji.
45
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
 Dotácia z rozpočtu ÚNSK Nitra na šport
(projekt ukončený )
V rámci projektu „Buď fit vo fitku“ sme plánovali zriadiť moderné fitnes štúdio v priestoroch našej školy a vybaviť ho
populárnymi strojmi a náčiním. Finančná dotácia nám umožnila zakúpiť boxovacie vrece a boxerské rukavice, a tak
zatraktívniť hodiny TŠV. Zakúpené boxovacie vrece budú žiaci využívať na hodinách počas celého školského roka, ale
najmä počas zimných mesiacov a tiež v rámci krúžkovej činnosti našej školy.
 Dotácia z rozpočtu ÚNSK Nitra na kultúru
(projekt ukončený )
Projekt „V hudbe, rýme svoje srdcia otvoríme“ bol zameraný na skvalitnenie technického vybavenia auly našej školy. Náš
zámer finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Z poskytnutej dotácie a finančného príspevku Rodičovského
združenia sme vybudovali kvalitné priestorové ozvučenie a špičkové osvetlenie javiska. Dnes si teda už aj náročný divák
vychutnáva predstavenie v príjemnom, kultúrnom a kvalitne technicky vybavenom prostredí, ktoré umocňuje estetický
zážitok z neho.
 Projekt „ Grafické systémy v odbornom vzdelávaní“
(projekt prebieha)
Projekt „Skvalitnenie vyučovania programovania CNC strojov “ finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Z finančnej dotácie sme dokázali zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov 3. a 4. ročníka študijných odborov strojárstvo
a technické a informatické služby v strojárstve. Zabezpečili sme program EdgeCAM, popredný CAM systém umožňujúci
programovanie frézovacích a sústružníckych strojov. Po ukončení projektu ponúkne naša škola úradu práce a firmám
rekvalifikačné a školiace programy.
 PROJEKT BETHLEN 2014
(projekt ukončený )
Vďaka tomuto projektu uzrela svetlo sveta obrázková publikácia vydaná v limitovanej edícii pod názvom Stredná priemyselná
škola – Ipari Szakközépiskola, Komárno. Na jej zostavení sa podieľali učitelia a zamestnanci našej školy. Bude venovaná
najúspešnejším žiakom našej školy a učiteľom a zamestnancom pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea ako
spomienka na roky strávené na SPŠ Komárno.
46
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
 ENVIROPROJEKT 2014
(projekt prebieha)
Cieľom nášho projektu bolo aktualizovať a skvalitniť environmentálny program školy
a rozvíjať environmentálne cítenie žiakov. Vďaka podpore MŠ sa nám podarilo
implementovať do predmetu Alternatívne zdroje energie zaujímavé a aktuálne témy a
prepojiť teóriu a prax výučby. Projektovým vyučovaním majú možnosť žiaci zapájať sa do
riešenia rôznych environmentálnych projektov v rámci súťaží ENERSOL, EKO BEST
QUEST, PlayEnergy a zhotovovať mobilné a multifunkčné učebné pomôcky s využitím
moderných ekologických LED technológií napájaných elektrickou, ale aj solárnou
a veternou energiou.
 PROJEKT „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálného školstva“
(projekt prebieha )
Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, umožnil zriadenie modernej učebne vybavenej
interaktívnou tabuľou a dvadsiatimi tabletmi určenej na výučbu všeobecno-vzdelávacích predmetov. Zapojení učitelia budú
využívať atraktívne formy prezentovania a osvojovania si učiva pomocou moderných prostriedkov IKT.
 PROJEKT „Spolu to dokážeme“
(projekt ukončený )
Projekt vytvorili a realizovali žiaci 1.F triedy, v spolupráci s IUVENTOU , Kanceláriou národného projektu KomPrax. Umožnil
vytvoriť priestor pre pozitívne prejavy žiakov s problémovým správaním a zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi žiakmi
v triede.
47
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Podané projekty, ktoré neboli úspešné
 PROJEKT BETHLEN 2014
Vo februári minulého šk. roku sme podali žiadosť o financovanie projektu pod názvom „A szakoktatás korszerűsítése
a Komáromi Ipari Szakközépiskolában“, ktorý bol zameraný na modernizáciu výučby odborných predmetov v odbore
strojárstvo. Plánovali sme zakúpiť moderný CNC stroj na sústruženie.
 Program „Veda a výskum“
Z finančných prostriedkov získaných v rámci tohto projektu z Nadácie Volkswagen Slovakia sme plánovali zaobstarať
didaktickú časť regulácie priemyselných procesov a umožniť tak žiakom pracovať v rámci merania a priemyselnej
automatizácie s modernými a v súčasnosti v praxi používanými pneumatickými systémami.
 Rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“
Cieľom projektu bolo poukázať na zodpovednosť za svoje vlastné zdravie, nebezpečenstvo a škodlivosť návykových látok
a dôležitosť prevencie proti zneužívaniu návykových látok. Sériou odb. prednášok, účasťou na súdnom pojednávaní
a zapojením sa do dobročinných aktivít sme chceli poukázať na nástrahy a nebezpečenstvá, ktorým sú mladí ľudia
vystavení.
 Projekt Erasmus+
Projekt „ Odborná prax zahraničí – Svet otvára nové možnosti“ by umožnil našim desiatim žiakom stretnúť sa
počas zahraničnej stáže s najnovšími technológiami v oblasti elektrotechniky a spôsobmi modelovania v oblasti
strojárstva.
48
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1k
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej
Štátnou školskou inšpekciou v škole
Na škole nebola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000.
49
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1l
Údaje o priestorových a materiálno-technických
podmienkach školy
50
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
§ 2 ods.
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Škola sa skladá z komplexu štyroch budov, ktoré sú navzájom prepojené, z toho tri sú budovy školy a školské dielne a štvrtá je
budova školského internátu a školskej jedálne. Súčasťou školy je aj telocvičňa, dve vonkajšie betónové telovýchovné plochy a
jedna atletická bežecká dráha. Ostatné nezastavané plochy v areáli – dvory a priestranstvo sú trávnaté.
Najvyšší počet žiakov zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia tzv. kapacita zariadenia je okolo 750 žiakov.
Škola má zrekonštruovanú vnútornú telefónnu sieť, má modernú digitálnu telefónnu ústredňu a telefónne prístroje v každom
kabinete, čo vo veľmi veľkej miere uľahčuje vnútornú školskú komunikáciu. V rokoch 2002-2006 bol obnovený počítačový park na
100%, ktorý sa aj naďalej rozširuje a udržuje sa na technicky aktuálnej úrovni. Nákupom nových počítačov do učební výpočtovej
techniky, vytvorením ďalších laboratórií, obnovením vybavenia, zaobstaraním projektorov, tlačiarní, plotrov, USB kľúčov a
internetizáciou knižnice sa priemyslovka jednoznačne zaradila medzi najlepšie vybavené stredné školy v regióne. Kým v EÚ je na
školách priemer 5-6 žiakov/počítač, v SPŠ je tento ukazovateľ 3-4 žiaci/počítač. Aj kabinety učiteľov sú vybavené počítačmi a
tlačiarňami - tým sa dosiahlo, že pedagógovia pri prípravách na vyučovanie môžu využívať metódy a prostriedky IKT aj vo vlastných
kanceláriách.
Pre zvýšenie efektívnosti výučby boli v škole vybudované multimediálne učebne s možnosťou využívania výpočtovej techniky
v rámci vyučovania rôznych predmetov. Na podporu skvalitnenia výučby cudzích jazykov na škole, boli vybavené školské jazykové
laboratóriá (SJL, MJL, ANJ, NEJ) modernou IKT technikou.
V školskom roku 2013/14 ďalej funguje na škole „Učebňa kontinuálneho vzdelávania“ (ďalej len UčKV) v rámci národného
projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, realizovaný poskytovateľom z prostriedkov Európskej únie – OP
Vzdelávanie. UčKV je zariadena nasledovnou technikou: 21 ks notebookov HP ProBook 4330s, 21 ks Aplikačný - kancelársky softvér
Microsoft Office Standard, 21 ks softvér ESET NOD32 Antivirus Business Edition, 1 ks Wi-Fi router Cisco WRV210 Wireless-G VPN,
1 ks Dataprojektor BENQ MX711 v celkovej hodnote 16.248,00 EUR. V učebni prebiehajú vzdelávacie aktivity - akreditované
programy kontinuálneho vzdelávania poskytované MPC pre pedagogických zamestnancov.
V školskom roku 2013/14 boli zrealizované nasledovné investície:
v rámci údržby budov a priestorov boli vykonané z rozpočtu školy nasledovné:
 vymenené plynové vedenie v školskej jedálni
 vymaľovaná veľká telocvičňa, malá telocvičňa, šatne,
 vymaľované triedy, učebne a laboratóriá č.: 30, 120, 205, 312, 607
 vymaľované kancelárie a kabinety č.: 102, 303,
 vymaľované miestnosti upratovačiek v hlavnej budove školy
 oprava podlahy – linólea v triede č.: 309
 obnovené podlahy na plávajúcu podlahu v učebniach č.: 30, 310 a kabinete č.: 303
51
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI



murárske práce: oprava omietky na boku budovy školských dielní (časť na nižšej streche ŠD)
oprava časti strechy nad školskými dielňami
Rekonštrukcia soc. zariadení v prístavbe školy (B pavilón) - 2. poschodie
v rámci prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a interiérového vybavenia bolo zakúpené
z rozpočtu školy nasledovné:
 1 ks Notebook Lenovo IdealPad G780 i5
 12 ks hasiacich prístrojov
 4 ks klimatizácia do miestností č.103, 106, 107 a 109
 1 ks Kávovar delonghi EC200 CD
 bola odkúpeniá PC technika z projektu "Maturita online":
20 ks Asus eeeBOX
1 ks PC HP Pavilion a6641 cs
1 ks Tlačiareň HP LJ P1505
2 ks LCD monitor Asus vW193 D-B a HP w2216
 školský nábytok:
biele tabule do tried 3 ks, šatníkové skrine do tried 3 ks, vešiaky do tried 4 ks, kancelárske kreslá 8 ks, zatemňovacie závesy 11
ks, záclony 2 ks, nové uteráky 200 ks, školský stôl dvojmiestny 46 ks, školské stoličky 81 ks, učiteľský stôl s 1 zásuvkou 2 ks,
učiteľské stoličky čalúnené 3 ks
z poskytnutých grantov a finančných dotácií ktoré škola dostala bolo zakúpené nasledovné:
 kostýmy na divadelné predstavenia
 materiálové zabezpečenie projektu „Otvor oči, uvažuj!“ z Nadácie Orange
52
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1m
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
53
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom na bežnú prevádzku školy sa čerpajú podľa vopred vypracovaného harmonogramu,
ktorý sa upravuje podľa daného stavu a potreby. V nasledujúcej tabuľke a následnom grafe č. 1 je porovnanie čerpania rozpočtu - výdavkov
SPŠ - ISzKI za uplynulých osem rokov, z ktorých vidno, v akej výške boli prisunuté financie škole a v akom pomere sú čerpané. Celkový
pokles finančných prostriedkov úzko súvisí s vývojom demografickej situácie – poklesom žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov
stredných škôl. V prípade ak počet žiakov klesá, súčasne klesá aj normatívny finančný príspevok pre školu, naopak ak počet žiakov stúpa
aj normatívny finančný príspevok pre školu je vyšší.
Z tabuľky a aj grafu môžeme sledovať vývoj mzdových prostriedkov 610 mzdy a platy. V roku 2013 sme zaznamenali nárast
v porovnaní s rokom 2012 vo výške 3% a v porovnaní s rokom 2011 o 11%. Oproti rokom 2006-2008 je to ale stále menej.
Financie na 620 poistné a príspevky do poisťovní sú plne závislé od výšky sumy „610“ a podľa toho sú i prideľované. Mzdy, platy
a odvody do poisťovní tvorili v roku 2013 z celkového rozpočtu školy na daný rok 78,8%.
0,55% tvoria výdavky 640 bežné transfery, ktoré zahŕňajú aj PN do 10 dní uhrádzané zamestnávateľom, odchodné pri prvom
odchode zamestnanca do dôchodku a odstupné. Z hľadiska objemu celkových výdavkov môžeme túto časť pokladať za zanedbateľnú.
Tabuľka 1: Výdavky SPŠ - ISzKI v období rokov 2006 – 2013 v EUR
%
Index
Index
Ukazovatele
rozpočtu
výdavková časť
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
610 Mzdy a platy
744 938
819 154
862 540
705 883
683 477
648 171
699 034
719 419
58,3%
1,11
1,03
620 Poistné a príspevky do poisťovní
252 264
279 100
297 414
242 954
235 093
226 505
243 082
253 402
20,5%
1,12
1,04
630 Tovary a služby
237 168
242 105
316 047
206 295
244 901
263 197
285 026
254 357
20,6%
0,97
0,89
640 Bežné transfery
6 503
6 016
5 983
4 905
3 421
3 219
6 216
6 775
0,55%
2,10
1,09
1 240 873
1 346 374
1 481 984
1 160 038
1 166 892
1 141 093
1 233 358
1 233 953 100%
1,08
1,00
600
Bežné výdavky spolu
54
2013/ 2013/
2011 2012
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
900 000
800 000
Suma [EUR]
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2006
610 Mzdy a platy
2007
2008
2009
620 Poistné a príspevky
do poisťovní
2010
2011
630 Tovary a služby
2012
2013
640 Bežné transfery
Graf 1: Štruktúra a porovnanie výdavkov za obdobie 2006 – 2013
Najvariabilnejšou zložkou vo výdavkoch školy je časť 630 tovary a služby. Kategória 630 sa ďalej člení na 7 hlavných podpoložiek (viď tabuľku
a graf č. 2.) nasledovne:
položka 631 – Cestovné
Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských aj zahraničných cestovných nákladov.
položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky boli použité na úhrady energií – za vykurovanie a TÚV, elektriku, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky a
poštovné. Táto položka tvorí najväčšiu časť výdavkov. Náhle zvýšenie nákladov na energie o 269% v roku 2006 (v sume 83.450,- EUR)
oproti predchádzajúcemu roku bolo spôsobené odovzdaním energetických zariadení do správy spoločnosti Energo-SK a.s., ktorá vzápätí
vykonala komplexnú rekonštrukciu kotolne. Zvýšené náklady plynúce z investovania (splátky bankového úveru) sa prejavujú vo fixných
nákladoch na kúrenie a teplo. Reálne náklady na vykurovanie, ktoré sa prejavujú vo variabilných nákladoch sa darí postupne znižovať, čo
môžeme pripísať energetickej úspornosti nových zariadení. Zníženie nákladov v roku 2007 v sume 32.962,- EUR oproti predchádzajúcemu
roku (o 28,80% ) sa podarilo dosiahnuť čiastočným znížením fixných aj variabilných nákladov. Zvýšenie nákladov na energie v roku 2008 je
dôsledkom nárastu cien energií a dlhšie trvajúcim chladným počasím čo ovplyvňuje dobu vykurovania. V roku 2009 začali klesať náklady na
energie a tento trend pokračoval aj v rokoch 2010 - 2012. Kým v roku 2009 sa spotrebovalo 59,1% z celkových prisunutých finančných
prostriedkov na energie, tak v roku 2010 to bolo 43,7%, v roku 2011 36,8%, v roku 2012 31,9% a v roku 2013 je to 36,7% z celkových
55
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
finančných prostriedkov na bežné výdavky. V roku 2013 sme zaznamenali mierny nárast nákladov oproti roku 2012 a to o 3%. K celkovému
zníženiu nákladov na vykurovanie významne prispieva skutočnosť, že v prístavbe školy (B pavilóne) boli v lete v auguste 2012 vymenené
staré okná za nové plastové (70 ks okien). V miestnostiach sa výrazne zvýšila tepelná pohoda. Financie, ktoré škola „ušetrí“ na energiách
sa použijú hlavne na materiálové zabezpečenie a údržbu školy.
položka 633 – materiál a dodávky
Finančné prostriedky v tejto položke sa používajú na zabezpečenie chodu prevádzky školy, t.j. nákup materiálu k bežnej údržbe,
kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb, ochranných pracovných odevov, časopisov a tlačív, nákup softvérov – obnovu licencií na PC,
na nákupy školského zariadenia (lavíc, stoličiek, šatníkových skríň, závesov na okná), výpočtovej techniky, prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení, náterových hmôt na obnovu maľovky v triedach a podobné. Tieto výdavky tvorili štvrtú najväčšiu výdavkovú časť,
pričom kolísanie je závislé už od spomínaného vývoja výdavkov na energie. V roku 2013 sa na materiálové výdavky spotrebovalo 12,5 % z
celkových prisunutých finančných prostriedkov na bežné výdavky.
položka 634 – dopravné
Táto položka zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, opravu, údržbu a zákonné poistenie služobných vozidiel.
Tabuľka 2: Štruktúra výdavkov 630 a 640 v členení na pod položky za obdobie 2006 – 2013 v EUR.
Ukazovatele rozpočtu
09.2.4.1 škola výdavková
časť
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Údržba
636 Nájomné za
prenájom
637 Služby dodávateľským
spôsobom
640 Bežné transfery
630 a 640
Bežné výdavky spolu
Index Index
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013/
2011
2013/
2012
896
896
1 826
1 309
5 494
17 432
7 742
2 547
0,15
0,33
114 453
81 491
132 411
124 786
108 516
97 961
93 038
95 931
0,98
1,03
16 165
42 853
95 101
27 050
45 913
61 832
44 197
32 716
0,53
0,74
432
963
2 058
1 467
1 099
1 979
3 587
2 109
1,07
0,59
8 763
21 974
30 273
2 054
30 632
19 173
58 540
49 778
2,60
0,85
763
763
1 461
1 739
1 202
1 907
1 639
1 660
0,87
1,01
39 534
33 061
52 911
47 891
52 044
62 914
76 283
69 616
1,11
0,91
6 074
4 514
5 975
4 905
3 421
3 219
6 216
6 775
2,10
1,09
187 081
186 517
322 014
211 200
248 322
266 417
291 242
261 132
0,98
0,90
56
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
140 000
120 000
Suma [EUR]
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2006
631 Cestovné náhrady
635 Údržba
2007
2008
2009
632 Energie, voda
a komunikácie
636 Nájomné za
prenájom
2010
2011
2012
2013
633 Materiál
634 Dopravné
637 Služby dodavt.
Spôsobom
640 Bežné transfery
Graf 2: Štruktúra a porovnanie výdavkov kategórie 630 a 640 za obdobie 2006 – 2013.
položka 635 – údržba
Sú v nej zahrnuté výdavky na opravu a údržbu prevádzkových prístrojov, opravu a údržbu budov a priestorov školy – podlahárske práce a
maliarske práce, ak nie sú vykonané vo vlastnej réžii v rámci bežnej údržby, ale dodávateľským spôsobom.
V roku 2013 sa vykonali maliarske a natieračské práce väčšieho rozsahu vymaľovali sa obe telocvične, šatne, triedy, učebne a miestnosti
upratovačiek. Vynovili sa podlahy v triedach a učebniach. Vykonala sa rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe školy (v B pavilóne)
na 2. poschodí. Výdavky na údržbu tvorili tretiu najväčšiu časť v rozsahu19,1 % z celkových prisunutých finančných prostriedkov na bežné
výdavky.
položka 636 – nájomné
Škola prenajíma poštový priečinok, plynové fľaše na technické plyny, hygienické zariadenia na toaletách a čistiace rohože.
57
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
položka 637 – ostatné tovary a služby
Najvyššie výdavky v tejto položke sa vynakladajú na stravovanie zamestnancov (zo zákona), prídel do sociálneho fondu (zo zákona), na
poistenie majetku, na odmeny na základe dohôd (aj v rámci VZP), na úhradu daní a úhradu všeobecných služieb dodávateľským
spôsobom, ako napríklad odvoz a uloženie odpadu, výroba kľúčov a pečiatok, kníhviazačské práce, sklenárske práce, obnova tonerových
náplní k tlačiarňam. V rámci tejto kategórie sú ďalej zmluvne zabezpečované výkony služieb a činností v oblasti BOZP, TPO a CO osobami
s odbornou spôsobilosťou a tiež zabezpečovanie prevádzky informačného systému a správa siete. V roku 2013 sa na ostatné tovary
a služby spotrebovalo 26,7 % z celkových prisunutých finančných prostriedkov na bežné výdavky.
Prostriedky financovania pridelené zo štátneho rozpočtu v roku 2013:
Spolu za organizáciu za 09241
600
1 233 953 €
Mzdy a platy
Poistné do poisťovní
Na prevádzku (tovary a služby)
610
620
630
719 419 €
253 402 €
254 357 €
Bežné transfery
640
z toho:
z toho: Odstupné
Odchodné
6 775 €
642 012
3 514 €
642 013
1 757 €
Kapitálové výdavky
700
0€
Výdavkové finančné operácie
800
0€
Spolu pridelené prostriedky financovania zo štátneho rozpočtu
1 233 953 €
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2013:
Počet vzdelávacích poukazov v roku 2013:
357 / 403 ks
z toho:
Prisunuté financie v roku 2013
RO B1
6 211,80 €
RO B17
4 622,60 €
Prisunuté spolu:
Čerpané financie v roku 2013
10 834,40 €
637 027
Mzdy
633 006
Kancelársky materiál, tonery
635 006
Údržba budov a priestorov
Čerpané spolu:
7 926,40 €
408,00 €
2 500,00 €
10 834,40 €
58
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Podnikateľská činnosť
Škola podniká v nasledovných činnostiach:


rozmnožovanie písomností,
ubytovacie služby
Výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2013 v jednotlivých činnostiach je nasledovný:
Obdobie 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
z toho:
Fotokopírovanie
Ubytovacie služby
173,64 €
117,23 €
Hospodársky výsledok
290,87 €
59
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja
školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
60
CIELE A SWOT ANYALÝZA
1n
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
V Koncepcii rozvoja školy
sme v školskom roku 2013/2014 plánovali otvoriť 7 tried v nasledovných študijných odboroch:
strojárstvo
TIS v strojárstve
elektrotechnika
technické lýceum
1 VJM
1 VJM
1 VJS, 2 VJM
1 VJS, 1 VJM
V školskom roku 2013/2014 sme otvorili 5 tried: 1 triedu s VJS (pre odbory elektrotechnika a TIS v strojárstve), 1,7
elektrotechnické triedy s VJM, 1,3 triedu strojnícku a 1 triedu TIS (s VJM). V odbore TLY sme netvorili ani jednu triedu, ani
sme nežiadali od zriaďovateľa v pláne výkonov. Dôvodom je predovšetkým nízky počet populácie v ZŠ. Tým, že sa menej
žiakov prihlásilo na stredoškolské štúdium, naplnili sa predovšetkým tie odbory, ktoré ponúkali už od prvého ročníka
jednoznačnú profiláciu – zvolený odbor. Z tohto dôvodu klesol záujem resp. počet potenciálnych študentov odboru technické
lýceum. Po analýze vzniknutej situácie sme dospeli k záveru, podľa ktorého v nastávajúcom období budeme ponúkať žiakom
ZŠ len odbory: elektrotechnika, strojárstvo a TIS so zameraním na strojárstvo.
Rekvalifikačné kurzy
Škola sa musí otvoriť voči svojmu okoliu a reagovať na aktuálne informácie, ktoré sa týkajú miery nezamestnanosti a
požiadavkám trhu práce. Z tohto dôvodu sme aj v školskom roku 2013/2014 plánovali organizovať rekvalifikačné kurzy.
Vzhľadom na štruktúru trhu pracovnej sily v regióne sme preškolili, rekvalifikovali záujemcov v oblasti účtovníctva, resp.
administratívy a korešpondencie, čím sme prispeli k ich zamestnanosti v okolitých závodoch. V predchádzajúcich rokoch
sme získali akreditáciu na rekvalifikačný kurz od Ministerstva školstva. Veľmi úspešné kurzy sme organizovali aj
z programovania CNC strojov.
Rozvoj materiálno - technického vybavenia školy






V koncepčnom zámere rozvoja školy sme si stanovili vylepšiť materiálno-technické vybavenie školy.
Podarilo sa nám získať okrem rozpočtových finančných prostriedkov aj mimorozpočtové prostriedky na rozvoj školy
(modernizovať objekty, vybavovať školu modernými učebnými pomôckami). Z mimorozpočtových zdrojov najúspešnejšie sú:
neinvestičný fond Priemyslovka-Ipari,
podnikateľská činnosť školy a internátu,
technický fond školy,
spolupráca s rôznymi nadáciami,
spolupráca so sponzormi
fond pre sociálne slabých
61
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Záujmové krúžky
V záujme racionálneho využitia voľného času študentov sme si stanovili cieľ ponúknuť našim žiakom širokú paletu
voľnočasových aktivít ako najúčinnejšiu prevenciu pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi a kriminalitou mládeže.
V tomto školskom roku sa nám podarilo otvoriť 20 rôznych krúžkov podľa záujmu žiakov. Činnosťou týchto krúžkov sa
snažíme dosiahnuť, aby sa väčšina našich žiakov zapájala do mimovyučovacích aktivít.
Veľmi populárne sú športové, kultúrne a odborné krúžky. Na odborných krúžkoch sa snažíme viesť žiakov k efektívnemu
využívaniu rôznych energií a vychovávať ich k úcte k prírode a k šetreniu prírodných zdrojov. Ponúkame im zábavnou formou
zvládnuť aj najprogresívnejšie technológie. Práve na krúžkovej činnosti sa nám vytvára priestor na zavádzanie a odskúšanie
moderných komunikačných technológií.
Už piaty rok veľmi úspešne pracuje na škole aj divadelný krúžok, cieľom ktorého je užitočné a kultúrne využitie voľného času
našich žiakov. V šk. roku 2013/2014 nacvičili žiaci divadelného amatérskeho súboru VISZTA pod vedením divadelného
režiséra, nášho kolegu drámu od W. Shakespeara Hamlet. Zapojení sú do inscenácie žiaci zo všetkých ročníkov.
V našom ďalšom (mladšom) divadelnom krúžku účinkujú žiaci predovšetkým z tried s vyučovacím jazykom slovenským, ale
sú medzi nimi aj študenti z tried s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto školskom roku nacvičili pod vedením našej
kolegyne dramatickú iscenáciu Tretí sudič.
Obidve predstavenia mali veľmi dobrú odozvu nielen medzi žiakmi našej školy, ale aj medzi širokou verejnosťou a žiakmi
iných škôl nášho okresu.
Školský psychológ
Cieľom je poskytnúť psychologické poradenstvo študentom, učiteľom a rodičom pri riešení nielen študijných, výchovných,
ale aj osobných problémov. Školský psychológ pracuje na našej škole od šk. roku 2007/2008. Rieši so žiakmi vzdelávacie,
výchovné a osobnostné problémy a túto možnosť ponúka aj učiteľom vo vzťahu k žiakom, porozumieť ich problémom v škole
a poskytovať poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch.
V školskom roku 2013/14 sme založili aj Klub rodičov, ktorý by umožňoval stretnutia rodičov s cieľom podeliť sa o svoje
problémy, skúsenosti, nápady a riešenia za účasti odborníka v neformálnom prostredí. Žiaľ, zo strany rodičov o túto našu
snahu nebol dostatočný záujem – len v ojedinelých prípadoch využívali ponúknutú možnosť. Napriek skúsenostiam, ktoré
máme by sme chceli pokračovať aj v budúcom školskom roku s touto aktivitou.
Školský psychológ zastáva aj funkciu výchovného poradcu na škole, ako aj protidrogového referenta, ktorý spolupracuje
s triednymi učiteľmi a v prípade potreby aj s políciou.
62
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Súťaže, družobná činnosť
V koncepčnom zámere rozvoja školy považujeme za nevyhnutnú súčasť života školy súťaže a družobnú činnosť. Preto sme
si stanovili ako cieľ, aby sa v čo najväčšom počte mohli zapájať študenti do rôznych súťaží a družobnej činnosti.
Aj v tomto roku sme podporili SOČ, ZENIT a ostatné odborné a jazykové súťaže, v ktorých mohli vyniknúť vedomosti,
schopnosti a talent našich žiakov.
Pokračovali sme v spolupráci s družobnými školami – SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky, SPŠE Liptovský Hrádok, SPŠ
Košice, SPŠ a Gymnázium Bolyai Mosonmagyaróvár (Maďarsko), SPŠE Bolyai Budapešť (Maďarsko), SPŠE Tirgu Mures
(Rumunsko), SPŠ Ada (Srbsko).
Rozvíjali sme športovú a telesnú kultúru, zapájali sme žiakov do pravidelnej športovej činnosti.
Úspešnosť a perspektívu našej školy potvrdzujú výsledky našich žiakov na rôznych súťažiach doma i v zahraničí, vysoké
percento prijatých absolventov na VŠ, ako i úspešnosť v hľadaní zamestnania. Chceme pokračovať v tomto duchu
a dosiahnuť, aby Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola v Komárne bola aj naďalej takou inštitúciou v regióne,
ktorá poskytuje široké možnosti žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese.
63
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1o
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení (SWOT analýza)
64
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Silné stránky



























dlhoročná a bohatá tradícia školy
skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
technicky veľmi dobre vybavená škola
dobré meno a jasná stratégia školy
kvalifikovaný pedagogický zbor
participácia zamestnancov na riadení a rozhodovaní školy
uplatňovanie inovačných metód a foriem v edukačnom procese
dlhodobé úspechy v súťažiach - umiestňovanie na popredných miestach
modernizácia vyučovacieho procesu
školský psychológ (pomoc žiakom, učiteľom a rodičom)
podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov zo strany vedenia školy
pravidelný benchmarking v rámci školy na zisťovanie vedomostnej úrovne (ročníky, predmety)
výrazné projektové aktivity školy
intenzívna prezentácia školy na verejnosti
vysoká úroveň podpory rozvoja tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu
kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch
fungujúci systém autoevalvácie školy
dobrá sociálna klíma školy (ústretový vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, medzi učiteľmi a rodičmi)
zvyšovanie kultúrnosti prostredia školy a tried postupnou rekonštrukciou
akcieschopný študentský parlament
voľný prístupu študentov k počítačom a na internet
vonkajší a vnútorný informačný systém školy/ WEB stránka/
dobre fungujúca školská televízia
dobré uplatnenie absolventov na trhu práce a VŠ
systémové budovanie tradícií školy (imatrikulácia, stužková, rozlúčka so školou, zlatí maturanti - stretávka po 50. rokoch)
dva fungujúce divadelné krúžky
vydávanie ročenky školy
65
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Slabé stránky
 prijímanie žiakov so slabšími študijnými výsledkami, ako dôsledok systému financovania škôl
 problémy pri zabezpečovaní odbornej praxe v dôsledku nedostatku daných typov podnikov vo výrobnej sfére
Príležitosti












koncepčný marketing a fundraising
rozvíjať vlastnú osobnosť a celoživotne sa vzdelávať
budovanie image školy na verejnosti
voľba takej profilácie školy,aby sa zvýšil záujem o štúdium na škole
zapájať IKT do výučby, kreativita učiteľov
modernizovať učebne a priestory školy
propagovať školu a systematicky prezentovať dosiahnuté výsledky
využívať vzdelávacie a kultúrne poukazy na skvalitnenie neformálneho vzdelávania
rozšíriť ponuku voliteľných predmetov
možnosť zvýšiť podporu zo strany rodičov
zlepšiť status učiteľa a školy smerom k verejnosti
spolupracovať so školami v zahraničí a získavať kvalitných zahraničných lektorov
Hrozby (riziká)















demografický pokles a celková nezamestnanosť
klesajúci záujem o vzdelávanie niektorých žiakov a ich rodičov
možnosť výberu školy podľa uváženia rodičov – prednosť podľa dopravnej dostupnosti
súčasný systém financovania školstva
nekoordinované otváranie súkromných SŠ v regióne
kríza hodnôt
negatívne vplyvy médií na mladú generáciu
meniaca sa hierarchia hodnôt u mladých ľudí
prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi žiakmi
syndróm vyhorenia učiteľa - stres
zvyšujúci sa počet žiakov z málopodnetného prostredia
problémy so vzdelávaním detí zo sociálne slabého prostredia – nedostatočné finančné zázemie rodín
slabá možnosť zamestnania sa v regióne
absencia hodnotiaceho a tvorivého myslenia žiakov
nedostatočná motivácia slabých žiakov učiť sa
66
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Návrhy a opatrenia na zlepšenie
 zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu a spoluprácu s rodičmi pomocou ankiet a dotazníkov a získavať spätnú väzbu o našej práci a
prípadných nedostatkoch
 podporovať celoživotné vzdelávanie a vytvárať podmienky pre každého pedagogického zamestnanca na zvyšovanie odbornej
spôsobilosti
 motivovať všetkých učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
 vytvorením dobrých medziľudských kolegiálnych vzťahov, organizovaním spoločných podujatí, vytvorením vhodných podmienok
na kariérny rast – týmto chceme dosiahnuť, aby na školu prichádzali mladí a kvalitní učitelia
 zavádzaním nových foriem a metód výučby zvyšovať motiváciu slabých žiakov na osvojenie si kľúčových kompetencií
Hospitačná činnosť vedenia školy
Hospitačnú činnosť vedenia školy sa nám darilo aj v tomto roku úspešne zabezpečiť, pretože trojstupňovým vedením sa to aj pri
takom počte učiteľov, aký je na našej škole dá zvládať (riaditeľ školy, zástupcovia, vedúci PK, a vzájomné hospitácie učiteľov).
Takto je možné odstrániť mnohé zistené nedostatky, diskutovať o formách a metódach výučby, preberať dobré momenty
z vyučovacích hodín kolegov, vnášať moderné postupy a v konečnom dôsledku aj riešiť nevyhovujúcu situáciu vo vyučovacom
procese. V prípade zistenia nedostatkov (ako napr. nedostatočná príprava na vyučovaciu hodinu, málo používanie nových metód
výučby, slabá motivácia žiakov a pod.) častejšie navštevujeme príslušného vyučujúceho - vedenie školy, vedúci PK a odporučíme
kolegovi navštíviť vyučovacie hodiny nami navrhnutých učiteľov.
Využívanie IKT
Osvedčenou metódou vo vyučovacom procese, nielen
v odborných predmetoch, ale aj v jazykových, prírodovedných
a spoločenskovedných predmetoch je využívanie IKT. Počas školského roka učitelia vo vysokom počte absolvovali vzdelávaciu
aktivitu zameranú na využívanie interaktívnej tabule a majú snahu tieto zručnosti aplikovať vo vyučovacom procese.
Snažíme sa o zavádzanie nových foriem a metód vo výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov, napr. tvorba učebných materiálov
pre žiakov a testovanie žiakov s využitím softwaru MOODLE. Samotný e-learningový portál obsahuje aj testy, ktoré sú v programe
vyhodnotené, takže žiak si môže overiť svoje vedomosti nielen v priestoroch školy, ale aj inde, kde je dostupný internet.
Vyučovanie prebieha v dobre vybavených odborných učebniach, multimediálnych učebniach, ktoré sú vybavené počítačom,
projektorom, e-beam tabuľou, TV prijímačom, DVD prehrávačom, elektronickým systémom skúšania.
Realizuje sa projektové vyučovanie nielen v odborných predmetoch ako strojárska konštrukcia a elektrotechnika, ale aj MAT –
CHEM, CHEM – DEJ, a i.
Osvedčila sa nám práca s elektronickou žiackou knižkou, kde učitelia pravidelne zapisujú známky žiakov z jednotlivých predmetov,
ktoré si rodičia doma môžu kedykoľvek pozrieť na svojej mailovej adrese a v prípade potreby včas konzultovať nedostatky. Aj takýmto
spôsobom zvyšujeme spoluprácu rodičov so školou.
67
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 2 ods.
1o
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť
prijímania na ďalšie štúdium
68
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Trieda
IV.C
IV.D
IV.F
IV.G
IV.K
spolu
Počet Študujú na VŠ Zamestnaní
žiakov (počet / %)
(počet / %)
23
22
22
27
27
121
5
10
12
12
13
52
21,7
45,5
54,6
44,4
48,2
43,0
16
10
9
8
11
54
69,6
45,5
40,9
29,6
40,7
44,6
Nezamestnaní
(počet / %)
2
2
1
7
3
15
8,7
9,0
4,5
26,0
11,1
12,4
Opakujú ročník
(počet / %)
0
0
0
0
0
0
V porovnaní s minulým školským rokom sa nám znížil počet žiakov a úmerne s tým aj počet žiakov prihlásených na ďalšie štúdium. Takmer
polovica absolventov si našla zamestnanie.
Tí, ktorí sa zaradia do pracovného procesu sú dobre odborne pripravení na plnenie požiadaviek v praxi. Pracovných príležitostí v našom
regióne je stále málo a to núti absolventov hľadať si prácu aj v zahraničí.
69
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1p
Správa o Školskom internáte pri SPŠ-ISzKI Komárno
70
ŠKOLSKÝ INTERNÁT
§ 2 ods.
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Základné identifikačné údaje
Názov školského internátu
Školský internát, Gazdovská 13, Komárno
Adresa školského internátu
Gazdovská 13, 945 01 Komárno
Telefónne čísla školského internátu
vrátnica
ved. vychovávateľ
035/7731 434
035/7730 139
V školskom internáte pracuje celkovo 9 pedagogických zamestnancov, ktorí majú úplné pedagogické vzdelanie a sú spôsobilí na
výkon pedagogickej práce. THP zamestnancov je 1, prevádzkových pracovníkov je 8.
Po materiálnej stránke je školský internát vybavený dobre. Ubytovaní žiaci majú k dispozícii 15 počítačov, ktoré sú maximálne
využité, ako na prípravu na vyučovanie, tak aj na zábavu. Na lepšie využite vlastných počítačov v ŠI bol vybudovaný bezdrôtový
prístup na internet. Žiakom slúži na využívanie voľného času klubovňa, posiľňovňa, miestnosť pre stolný tenis, biliard, športoviská
a knižnica. V rámci pravidelnej údržby boli vymaľované chodby a sociálne miestnosti v celej budove. V kuchyni boli vymenené
elektrické rozvody a osvetlenie. Do ubytovacích priestorov na 1. a 2. poschodí by boli potrebné nové skrine, postele a posteľné
prádlo.
71
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Výchovný program školského internátu
je súčasťou plánu práce školy. Pri realizácii sme vychádzali z nasledovných úloh:

V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu je potrebné uplatňovať systémovo v celej šírke tvorivohumanistický model výchovy a vzdelania, v ktorom v centre pozornosti je žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom
pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj.

Zvyšovať záujem žiakov o pravidelné záujmové činnosti v školskom internáte širokou ponukou záujmových útvarov ako
zabezpečenie aktívnej ochrany žiakov pred užívaním a šírením drog v školskom internáte.

Viesť žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty, zvýšiť pozornosť
otázkam ľudských práv, tolerancie, predchádzania rasizmu a xenofóbie. Využívať spoluprácu s centrami voľného času
a školskými strediskami záujmovej činnosti v najbližšom okolí.

Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia uplatňovať pozitívnu
komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho výchovy.

Rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka s orientáciou na rozvoj osobnosti žiaka pripraveného na aktívny život v otvorenej
informačnej multikultúrnej spoločnosti

Výchovno–vzdelávaciu činnosť v školskom internáte uskutočňovať podľa schváleného výchovného programu.

Podporovať účasť vychovávateľov na kontinuálnom vzdelávaní.
Metodické združenie vychovávateľov (MZ) je tiež dôležitým partnerom vedenia školy. Na pravidelných pracovných poradách
pod vedením vedúceho vychovávateľa sa prerokúvajú aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho procesu. MZ zasadá 4
krát ročne.
V školskom internáte pracuje pod vedením vychovávateľov osem krúžkov:
futbalový, basketbalový, volejbalový, šachový, kulturistický, kultúrny, stolný tenis, fitnes a aerobic. Žiaci navštevujú krúžky
podľa možnosti voľného času. Celkový počet žiakov, ktorí krúžky navštevujú je približne 105.
Školský internát má družobné styky s internátmi z okresu Komárno, Dunajská Streda a s internátom v Maďarsku. V priebehu roka
sme sa stretávali v rámci kultúrnych a športových akcií.
V školskom internáte bola vykonaná kontrola a hospitačná činnosť riaditeľom školy. Počas kontroly neboli zistené žiadne
nedostatky. Tiež bola prevedená kontrola zo strany vedúcého vychovávateľa u každého vychovávateľa.
72
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Akcie školského internátu v školskom roku 2013/2014
Názov akcie
Termín
Poznaj mesto, v ktorom žiješ
september
Majstrovstvá ŠI v minifutbale
september - október
Vychádzka za pamätihodnosťami mesta Komárno
október
Spomienková slávnosť Aradskí mučeníci
otóber
Majstrovstvá ŠI v stolnom tenise družstiev
október -november
Šachový turnaj
október - december
Sľub prvákov
november
Prednáška Zsuzsa Fesztyovej o panoramatickom obraze Árpáda Fesztyho
november
Deň študenstva - športové súťaže medzi žiakmi a vychovávateľmi
november
Vianočný turnaj v stolnom tenise, súťaž jednotlivcov
november-december
Literárny večierok
december
Kultúrny program - Vianoce
december
Zdravotná prednáška
január
Šachový turnaj
január- február
Protidrogová beseda
február
Medzinárodný turnaj v minifutbale
február
Netradičný spomienkový program v klubovni ŠI na počesť udalosti 15. marca z r. 1848
marec
Medzinárodný turnaj v stolnom tenise
marec
Vedomostná súťaž Kto čo vie
apríl
Regionálny basketbalový turnaj
apríl
Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka
máj
73
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Dosiahnuté výsledky v športových a kultúrnych súťažiach
Názov súťaže
Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionálne
s medzinárodnou
účasťou
Turnaj v minifutbale
2.miesto
Turnaj v stolnom tenise
družstvá, chlapci
Turnaj v stolnom tenise
družstvá, dievčatá
Turnaj v stolnom tenise
jednotlivci, chlapci
Turnaj v stolnom tenise
jednotlivci, dievčatá
Regionálny
basketbalový turnaj
1.miesto
2.miesto
1.miesto
3.miesto
1.miesto
74
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Štruktúra škôl ubytovaných žiakov
ročník
Stredná
priemyselná škola
Komárno
Gymnázium Hansa
Selyeho Komárno
chl. dievč. spolu
chl.
ZŠOS Komárno,
GĽŠ Komárno,
SOŠ
Spolu
dievč. spolu chl. dievč. spolu chl. dievč. spolu
1.
41
7
48
9
14
23
2
2
4
52
23
75
2.
25
2
27
4
17
21
1
3
4
30
22
52
3.
37
4
41
2
16
18
1
1
2
40
21
61
4.
41
2
43
1
7
8
1
0
1
43
9
52
Spolu
144
15
159
16
54
70
5
6
11 165
75
240
75
Download

Správa o VVČ 2013/2014 - Stredná priemyselná škola KOMÁRNO