Kód ▲
Škola
Dĺžka štúdia (číslo za odborom)
1.
671001 Gymnázium, Jiráskova 12, 085 70 Bardejov
7902J gymnázium
4
2.
671002 Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
7902J gymnázium
4
3.
671003 Cirk. spoj. škola – GYM, Komenského 5, 085 01 Bardejov
7902J gymnázium
4
4.
671004 Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov
7902J gymnázium
4
5.
673001 Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, 085 84 Bardejov
2487H01 autoopravár - mechanik
3
2954H
mäsiar 3
3152H01 krajčír - pánske odevy 3
3158M styling a marketing
4
3161F
praktická žena 2
3178F
výroba konfekcie 2
3336M drevárstvo a nábytkárstvo 4
3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 4
3355H
stolár 3
3370H
čalúnnik 3
3383F
spracúvanie dreva 2
3656K
operátor stavebnej výroby 4
4579F
lesná výroba 2
6354M služby a súkromné podnikanie 4
6362M kozmetička a vizážistka 4
6405K
pracovník marketingu 4
6424H
manikér - pedikér 3
6456H
kaderník 3
6489H
hostinský,hostinská 3
7662M animátor voľného času 4
8221M09 dizajn-fotografický dizajn 4 (talentovky)
8221M11 dizajn-grafický a priestorový dizajn 4 (talentovky)
8260M propagačné výtvarníctvo 4 (talentovky)
8261M propagačná grafika 4 (talentovky)
8504K umeleckoremeselné spracúvanie dreva 4 (talentovky)
6.
674501
2675M
3650M
3765M
3918M
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 42 Bardejov
elektrotechnika 4
staviteľstvo 4
technika a prevádzka dopravy 4
technické lýceum 4
7.
676002 Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, 085 98 Bardejov
2951M výživa a šport
4
2964H
cukrár
3
6323K
hotelová akadémia
5
6324M
manažment regionálneho cestovného ruchu 4
6329M01 obchodné a informačné služby-medzinár.obch.vzť
4
6444H
čašník,servírka
3
6444K
čašník,servírka
4
6445H
kuchár
3
6445K
kuchár
4
8.
676101 Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov
6317M
6325M
6341M
obchodná akadémia
ekonomické lýceum
škola podnikania
4
4
4
9.
676401 Spojená škola-SOŠob.sl., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
2840M
biotechnológia a farmakológia 4
2962H
pekár
3
3161F
praktická žena
2
3447K
grafik digitálnych médií
4
3661H
murár
3
3686F
stavebná výroba
2
7661M
sociálno-výchovný pracovník 4
10.
677501 Spojená škola – PŠ, Pod papierňou, 085 01 Bardejov
64920
praktická škola
3
11.
678201 Spojená škola-SOŠpolyt. Slovenská 5, 085 01 Bardejov
2411K
mechanik nastavovač
4
2413K
mechanik strojov a zariadení
4
2426K
programátor obrábac.a zváracích strojov a zariadení
2433H
obrábač kovov (zámočník)
3
2464H
strojný mechanik (zvárač)
3
2487H01
autoopravár - mechanik
3
2487H02
autoopravár - elektrikár
3
2679K
mechanik - mechatronik
5
2682K
mechanik počítačových sietí
4
2697K
mechanik elektrotechnik
4
3658K
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4
3668H
montér suchých stavieb (sadrokartón) 3
4
3675H
maliar
3
3678H
inštalatér 3
NOVÉ
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika
3
2683H14
elektromechanik - oznam. a zabezpeč. technika (telekomuniácie) 3
2683H15
elektromechanik - úžitková technika (slaboprúdová)
3
Download

Kód Škola Dĺžka štúdia (číslo za odborom) - cpppap