2 2
Táto správa bola vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
K vypracovaniu komplexnej správy boli pouţité správy o činnosti predmetových komisií,
výchovného poradcu, koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora prevencie, triednych
učiteľov, štatistiky o hospodárení školy. Správu vypracovali:
časť I. bod i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti - Mgr. Janka Mládenková –
zástupkyňa pre pedagogickú činnosť
bod l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy - Mgr. Róbert
Kubinec – zástupca pre technicko-ekonomické činnosti
bod m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy - Ing. Margita Kamenišťáková – hospodárka školy
ostatné – Mgr. Gabriela Vanková – riaditeľka školy
časť II. - Mgr. Gabriela Vanková
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a))
1. Názov školy: Gymnázium bilingválne
2. Adresa školy: Ul. T. Ruţičku 3, 010 01 Ţilina
3. telefónne číslo: 041/7645568
faxové číslo: 041/ 7234301
4. Internetová adresa: www.gbza.eu
e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Obvodný úrad Ţilina
6. Riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Vanková
Zástupcovia riaditeľky školy Mgr. Janka Mládenková, pre pedagogické činnosti
Mgr. Róbert Kubinec, pre technicko-ekonomické činnosti
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
7.1
Rada školy
Zloţenie rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Meno a priezvisko
Mgr. Marek Matuška
PaedDr. Emil Turiak, PhD
Petra Štefániková
Jana Melová
RNDr. Dana Čuláková, PhD.
PhDr. Janka Eldesová
Mgr. Juraj Ferko
Ing.Bc. Miroslav Fitt
Iveta Hreusová
Mgr. Miroslav Malacha
Mgr.Helena Moravčíková
Lucia Posluchová
Peter Záň
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomníčka
tajomníčka
od 04.06.2013
Zvolený /delegovaný za
pedagogických zamestnancov
rodičov
ţiakov do 30.05.2013
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
pedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
rodičov od 04.06.2013
rodičov do 30.05.2013
zriaďovateľa
ţiakov od 04.06.2013
nepedagogických zamestnancov
Petra Štefániková, zástupca ţiakov, ukončila štúdium v tunajšej škole v máji 2013. Dňa
03.06.2013 sa uskutočnili preto doplňujúce voľby zástupcu ţiakov do rady školy. Na toto miesto
najväčším počtom hlasov bola zvolená ţiačka Lucia Posluchová z II.F triedy.
3 3
Dcéra pána Mgr. Miroslava Malachu ukončila štúdium v tunajšej škole tieţ v máji 2013, to
znamená, ţe jeho členstvo v rade školy zaniklo. Za zvoleného delegáta – zástupcu rodičov bola
kooptovaná pani Iveta Hreusová na základe počtu získaných hlasov v minuloročných voľbách.
Stretnutia rady školy v školskom roku 2012/2013:
01.10.2012, program: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy pre nasledujúce
päťročné obdobie. Prihlásená bola len jedna kandidátka - Mgr. Gabriela Vanková, ktorú rada školy
navrhla prednostovi Krajského školského úradu na menovanie do funkcie riaditeľky školy.
V ďalšej časti zasadnutia boli prerokované materiály: správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
školy za školský rok 2011/2012, školský vzdelávací program, informácie o pedagogickoorganizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
04.06.2013, program: zmeny v zloţení rady školy, úprava a schvaľovanie štatútu rady školy,
stanovisko k návrhu počtu prijatých ţiakov do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015, k skladbe
voliteľných predmetov pre školský rok 2013/2014, k výsledku hospodárenia školy za rok
2012/2013 a k rozpočtu pre rok 2013
7.2


7.3
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.4
Ďalšie poradné orgány
rodičovská rada - má 15 členov, predsedom je pán Ján Zelný. Výbor má svojho
podpredsedu a tajomníčku, rodičovská rada má zvolenú revíznu komisiu. Vedenie školy
zasadalo spolu s rodičovskou radou v školskom roku 2012/2013 trikrát: 19.09.2012,
12.03.2013, 28.06.2013, na zasadnutiach boli rodičia informovaní o výsledkoch školy,
plánovaných akciách, materiálnom a personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho
procesu, hospodárení s financiami rodičovského zdruţenia
ţiacka rada – je v nej jeden volený zástupca za kaţdú triedu, spoločné zasadnutia ţiackej
rady s vedením školy sa uskutočnili v školskom roku na podnet vedenia školy trikrát a na
podnet ţiackej rady dvakrát. Na zasadnutiach sú ţiaci informovaní o plánovaných
aktivitách a zámeroch školy, rokovali o návrhoch zmien v školskom poriadku, prezentovali
názory na zlepšenie chodu školy a organizačne zabezpečovali aktivity, ktoré sami
iniciovali
Predmetové komisie
Predmetová komisia
PK francúzskeho jazyka
PK španielskeho jazyka
PK cudzích jazykov
PK slovenského jazyka
PK spoločenskovedných predmetov
PK MAT,INF
PK FYZ, BIO,CHE
PK TEV
Vedúci PK
Mgr. Stéphanie Hajdúchová
PaedDr. Čurgalyová Mária
Mgr. Ľudmila Petrovajová
Mgr. Kyšková Mária
Mgr. Ferko Juraj
Mgr. Holešová Janka
Mgr. Slováková Gabriela
Mgr. Vlasák Karel
Metodické zdruţenie triednych učiteľov:
Zdruţuje všetkých 15 triednych učiteľov, vedúca Mgr. Mária Beňušová
4 4
b) Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami za školský rok 2011/2012 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Údaje k 30.06.2013
Ročník Celkom Dievčatá Chlapci
Francúzska sekcia
Španielska sekcia
Spolu Dievčatá Chlapci Spolu Dievčatá Chlapci
35
9
35
10
44
45
29
11
33
12
40
45
36
9
33
13
45
46
32
3
29
6
35
35
29
10
29
4
39
33
203
161
42
204
159
45
1.
70
19
89
2.
63
22
85
3.
69
22
91
4.
61
9
70
5.
58
14
72
Spolu
407
321
86
V tomto počte nie sú uvedení:
Ţiačka Jakubcová z III.E - prerušené štúdium z dôvodu pobytu v Brazílii.
Ţiaci Majer z III.F a Rybárová z II.G – povolené absolvovanie školského roka vo Francúzsku.
b) 2 V priebehu školského roka došlo k zmenám v stave ţiactva:
V priebehu školského roka sa stav ţiakov zníţil o troch:
18.12.2012 – prestúpila ţiačka Birošíková z I.F triedy na Gymnázium v Povaţskej Bystrici
18.04.2013 – vylúčená zo štúdia ţiačka V.G triedy Marianna Zuščáková
29.05.2013 – vylúčený zo štúdia ţiak II.F triedy Matej Voľanský
b) 3 Ţiaden ţiak školy nemal špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
b) 4 Všetci ţiaci sa vzdelávali v dennej forme štúdia.
Individuálne učebný plán povolený:
ţiačka 5.ročníka španielskej sekcie Patrícia Galovičová – z dôvodu materstva celý školský rok
ţiačka 4. ročníka francúzskej sekcie Alena Čičková – od 13.12.2012 – na návrh lekára
d) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. d)
Do 1. ročníka sekcie
Počet
prihlásených
ţiakov
Počet
ţiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
Počet ţiakov,
ktorí úspešne
vykonali
prijímaciu
skúšku
Počet ţiakov
prijatých bez
prijímacej
skúšky
Počet
prijatých
ţiakov
slovensko-francúzskej
119
107
100
0
45
slovensko-španielskej
111
105
96
0
45
spolu
230
212
196
0
90
5 5
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)
údaje k 30. 06. 2013
e) 1
Počet
ţiakov
407
e) 2
Prospeli s
vyznamenaním
58
Prospeli
veľmi dobre
110
Prospeli
Neprospeli
223
Neklasifikovaní
14
2
údaje k 31.08.2013 - po opravných skúškach
Počet
Prospeli s
Prospeli
Prospeli Neprospeli
Neklasifikovaní
ţiakov
vyznamenaním veľmi dobre
407
58
110
232
6
1
Z počtu neprospievajúcich: traja ţiaci sa nedostavili na opravné skúšky a prestúpili na iné školy,
dvaja neurobili opravné skúšky a opakujú ročník a jedna ţiačka neprospela z troch predmetov,
preto opravné skúšky nekonala a prestúpila na inú školu.
Ţiačka, ktorá bola neklasifikovaná, komisionálne skúšky nekonala a prestúpila na inú školu.
e) 3 Priemerné známky jednotlivých predmetov podľa ročníkov za 2. polrok školského
roka 2012/2013:
predmet
1. ročník
2. ročník
1,89
1,94
SJL
1,68
ANJ
2,63
2,20
FRJ
2,45
2,45
ŠPJ
NOS
2,00
DEJ
2,63
2,27
MAT
1,56
INF
2,45
2,34
FYZ
1,89
2,22
CHE
1,50
1,98
BIO
GEO
1,03
1,02
TEV
EST
VP
Priemerná známka školy: 1,95
e) 4
3. ročník
4. ročník
2,02
1,71
2,07
2,39
1,99
1,99
2,11
2,43
1,63
2,11
2,58
1,99
2,35
5. ročník
2,14
2,52
2,07
1,71
2,85
-
-
-
2,16
2,17
2,05
1,73
1,10
2,14
2,42
2,12
1,56
1,07
2,25
-
1,43
1,46
1,02
1,6
1,63
-
Dochádzka podľa ročníkov v školskom roku 2012/2013:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
spolu
priemer na 1 ţiaka
počet vymeškaných hodín
6069
9180
9459
8283
8504
41495
101,95
z toho neospravedlnených
88
105
26
46
42
307
0,75
6 6
e) 5
Správanie podľa ročníkov v školskom roku 2012/2013:
zníţená známka zo
správania o 1 stupeň
ročník
zníţená známka zo správania
o 2 stupne
2
0
0
0
0
1.
2.
3.
4.
5.
e) 6
Výchovné opatrenia podľa ročníkov v školskom roku 2012/2013:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
šk. rok
e) 7
0
0
1
0
1
pochvala od
triedneho
učiteľa
pochvala
riaditeľkou
školy
8
2
8
5
0
23
9
23
28
9
14
83
pokarhanie
od triedneho
učiteľa
pokarhanie
riaditeľkou
školy
4
2
2
1
0
9
podmienečné
vylúčenie
zo štúdia
1
2
0
1
0
4
vylúčenie zo
štúdia
0
2
1
0
1
4
0
1
0
0
1
2
Výsledky externých meraní:
Externá časť maturitných skúšok:
predmet
úroveň
počet
prihlásených
ţiakov
počet
úspešných
ţiakov
úspešnosť
školy
percentil
školy
ANJ
ANJ
SJL
MAT
B1
B2
-
2
2
69
13
2
2
69
13
81,7
83,3
78,9
59,0
97,4
-
f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
( §2 ods.1 písm. f)
f)1 študijný odbor a zameranie: 7902J - gymnázium, 74 - bilingválne štúdium
- slovensko-francúzska sekcia
- slovensko-španielska sekcia
V školskom roku 2012/2013 škola mala vytvorený Školský vzdelávací program, súčasťou ktorého
bol učebný plán a učebné osnovy pre 1. a 2. ročník vychádzajúce zo Štátneho vzdelávacieho
programu.
7 7
Učebný plán podľa Školského vzdelávacieho programu (v školskom roku 2012/2013 platný
pre prvý a druhý ročník)
Vzdelávacia oblasť
1
2
3
4
5
Spolu
Poznámka
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
druhý vyučovací jazyk
3
0
20
3
3
5
3
3
4
3
3
3
0
3
4
12
12
36
a
b
b
Človek a hodnoty
etická/náboţenská výchova
1
1
0
0
0
2
b
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
0
0
0
2
0
0
2
2
0
2
2
1
0
1
2
6
5
3
c
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
9
9
9
d
d
d
Matematika a práca s informáciami
matematika
informatika
2
0
4
2
4
1
5
0
0
0
15
3
d
b
Umenie a kultúra
0
0
2
0
2
4
f
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
2
2
2
2
2
10
b
Voliteľné hodiny
Počet hodín spolu
0 0 0 4 14
31 31 32 31 28
18
153
g
Poznámky:
a) v kaţdom ročníku sa na jednej hodine týţdenne trieda môţe deliť na 2 skupiny a vyučovanie
predmetu sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku, v osobitných prípadoch v 5. ročníku
b) trieda sa delí na skupiny
c) predmet sa vyučuje v 5. ročníku v jazyku sekcie
d) od 2. ročníka sa trieda môţe deliť na skupiny a predmet sa spravidla vyučuje bilingválne
f) predmet sa vyučuje v 3. ročníku v slovenskom jazyku a v 5. ročníku v jazyku sekcie
g ) voliteľné predmety sa vyberajú z ponuky v rozsahu 2 alebo 4 hodiny týţdenne na predmet
h) všetky predmety s výnimkou etickej/náboţenskej výchovy sa klasifikujú
f)2 študijný odbor a zameranie: 79025 - gymnázium, 74 - bilingválne štúdium
- slovensko-francúzska sekcia
- slovensko-španielska sekcia
Ţiaci 3.-5. ročníka sa vzdelávali podľa nasledujúcich učebných plánov:
slovensko-francúzska sekcia: učebný plán č. CD-2004-8420/15829-1:092
slovensko-španielska sekcia: učebný plán č. 1769/2000-42
8 8
Učebný plán
slovensko-francúzskej
CD-2004-8420/15829-1:092
Slovenský jazyk a literatúra (a)
1.
3
2.
3
Ročník
3.
3
Francúzsky jazyk a literatúra (b)
20
5
4
3
4
36
Cudzí jazyk (b)
-
3
3
3
3
12
Náuka o spoločnosti
-
-
-
1
2
3
Estetická výchova (c)
-
-
-
-
2
2
Dejepis
-
2
2
2
-
6
Geografia (d)
-
-
3
2
1
6
Matematika (e)
2
4
4
3
3
16
Informatika (b)
-
2
-
-
-
2
Fyzika (f)
1
3
3
2
2
11
Chémia (f)
1
3
3
3
-
10
Biológia (f)
1
3
3
3
-
10
Etická výchova alebo náboţenská výchova
1
1
-
-
-
2
Telesná výchova (g)
3
3
3
2
2
13
1. Voliteľný predmet (h)
2. Voliteľný predmet (h)
3. Voliteľný predmet (h)
4. Voliteľný predmet (h)
5. Voliteľný predmet (h)
6. Voliteľný predmet (h)
-
-
-
2
2
-
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
32
32
31
31
31
2 x 6h
2 x 6h
3 x 6h
-
-
157
7 x 6h
Predmet
S p o l u:
Ochrana človeka a prírody (j)
4.
3
5.
-
Spolu
12
(a) - v kaţdom ročníku sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na dve skupiny
(b) - trieda sa delí na skupiny podľa platných predpisov
(c) - predmet sa vyučuje vo francúzskom jazyku
(d) - v 5. ročníku sa vyučuje geografia frankofónnych krajín vo francúzskom jazyku
(e) - od 2. ročníka sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na skupiny podľa platných
predpisov, delené hodiny sa vyuţívajú na praktické cvičenia a predmet sa čiastočne
učí vo francúzskom jazyku
(f) - od 2. ročníka sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na skupiny podľa platných
predpisov, delené hodiny sa vyuţívajú na praktické a laboratórne cvičenia a predmet
sa čiastočne učí vo francúzskom jazyku
(g) - trieda sa delí na skupiny podľa platných predpisov, súčasťou vyučovania môţe byť
lyţiarsky kurz, v prípade vhodných podmienok môţe byť zvýšená hodinová dotácia
v 4. a 5. ročníku o 1 hodinu týţdenne, v prípade, ţe na škole nie sú vhodné
podmienky, počet hodín v 1. – 3. ročníku môţe byť zníţený o 1 hodinu týţdenne
(h) - podľa zoznamu voliteľných predmetov v učebnom pláne číslo 155/99 – 41
(i) - podľa zoznamu nepovinných predmetov v učebnom pláne číslo 286/99 – 41
(j) - povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1.
a 2. ročníku a samostatný kurz ochrany človeka a prírody v 3. ročníku
9 9
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra (a)
Učebný plán
slovensko-španielskej sekcie
ročník
1.
2.
3.
3
3
3
Španielsky jazyk a literatúra (b)
(1769/2000-42)
4.
3
5.
-
Spolu
12
20
5
4
3
4
36
Cudzí jazyk (b)
-
3
3
3
3
12
Náuka o spoločnosti
-
-
-
1
2
3
Estetická výchova (c)
-
-
-
-
2
2
Dejepis
-
2
2
2
-
6
Geografia (d)
-
-
3
2
1
6
Matematika (e)
2
4
4
3
3
16
Informatika (b)
-
2
-
-
-
2
Fyzika (f)
1
3
3
2
2
11
Chémia (f)
1
3
3
3
-
10
Biológia (f)
1
3
3
3
-
10
Etická výchova alebo náboţenská výchova
1
1
-
-
-
2
Telesná výchova (g)
3
3
3
2
2
13
1. Voliteľný predmet (h)
2. Voliteľný predmet (h)
3. Voliteľný predmet (h)
4. Voliteľný predmet (h)
5. Voliteľný predmet (h)
6. Voliteľný predmet (h)
-
-
-
2
2
-
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
32
32
31
31
31
2 x 6h
2 x 6h
3 x 6h
-
-
157
7 x 6h
S p o l u:
Ochrana človeka a prírody (j)
(a) - v kaţdom ročníku sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na dve skupiny
(b) - trieda sa delí na skupiny podľa platných predpisov
(c) - predmet sa vyučuje v španielskom jazyku
(d) - v 5. ročníku sa vyučuje geografia hispanofónnych krajín v španielskom jazyku
(e) - od 2. ročníka sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na skupiny podľa platných
predpisov, delené hodiny sa vyuţívajú na praktické cvičenia a predmet sa čiastočne
učí v španielskom jazyku
(f) - od 2. ročníka sa na jednej hodine týţdenne trieda delí na skupiny podľa platných
predpisov, delené hodiny sa vyuţívajú na praktické a laboratórne cvičenia a predmet
sa čiastočne učí v španielskom jazyku
(g) - trieda sa delí na skupiny podľa platných predpisov, súčasťou vyučovania môţe byť
lyţiarsky kurz, v prípade vhodných podmienok môţe byť zvýšená hodinová dotácia
v 4. a 5. ročníku o 1 hodinu týţdenne, v prípade, ţe na škole nie sú vhodné
podmienky, počet hodín v 1. – 3. ročníku môţe byť zníţený o 1 hodinu týţdenne
(h) - podľa zoznamu voliteľných predmetov v učebnom pláne číslo 155/99 – 41
(i) - podľa zoznamu nepovinných predmetov v učebnom pláne číslo 286/99 – 41
(j) - povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1.
a 2. ročníku a samostatný kurz ochrany človeka a prírody v 3. ročníku
1010
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej
klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
g)1 Počet zamestnancov
zamestnanci
počet zamestnancov počet muţov
38
13
pedagogickí
10
2
nepedagogickí
počet ţien
25
8
V tomto počte sú zahrnutí aj zahraniční učitelia: 5 španielskych, 2 francúzski a 2 belgickí
zahraniční učitelia, ktorí vyučujú druhý vyučovací jazyk a predmety v druhom vyučovacom
jazyku.
Zamestnanci s čiastočným úväzkom: Ing. Korenčiaková Emília (ekonomika/2 hod), Mgr.
Ševčíková Mária resp. Ing. Záborská Katarína (náboţenská výchova/6 hod), Mgr. Ivana
Matuščinová (francúzsky jazyk a literatúra/12 hodín), Denisa Petrovská (španielsky jazyk –
anglický jazyk/17 hodín).
g)2 Kariérne stupne pedagogických zamestnancov
začínajúci
samostatný
pedagogický
pedagogický pedagogický
zamestnanec
zamestnanec zamestnanec
s 1. atestáciou
3
18
12
počet
g)3 Veková štruktúra pedagogických zamestnancov
vek
do 30 r
31-40
41-50
51-60
učiteľov
4
18
7
7
počet
13
4
6
z toho ţien 1
Pedagogický
zamestnanec
s 2. atestáciou
5
nad 60
2
1
priemerný
vek
36,82
39,56
g)4 Zoznam učiteľov v priebehu školského roka 2012/2013 a ich aprobácia
P. č.
priezvisko a meno
aprobácia
1.
Mgr. Beňušová Mária
geografia-biológia
2.
Berquin Aldrick
francúzsky jazyk – geografia
do 31.01.2013
3.
PaedDr. Čurgalyová Mária
španielsky jazyk – etická výchova
4.
Mgr. Díriová Martina
slovenský jazyk - dejepis
5.
Dominguez Fermín Santana
španielsky jazyk a literatúra
6.
Erroelen Lucie
francúzsky jazyk
od 01.02.2013
7.
Mgr. Ferko Juraj
dejepis - filozofia
8.
Fontaine Blaise
francúzsky jazyk a literatúra
9. Mgr. Furmanová Silvia
španielsky jazyk - politológia
10. Garcia Iglesias Mária Victoria španielsky jazyk
11. Gras Guillaume
matematika – fyzika
12. Gil Guerra Luis
matematika – fyzika
13. Guiot Delphine
francúzsky jazyk
14. Mgr. Hajdúchová Stéphanie
francúzsky jazyk
15. Mgr. Hladká Elena
biológia - chémia
16. Mgr. Holešová Janka
matematika - informatika
17. Mgr. Horecká Ivana
slovenský jazyk - filozofia
18. Mgr. Hrúzová Lucia
anglický jazyk – španielsky jazyk
od 01.01.2013
19. Mgr. Kavecká Jana
matematika - biológia
1111
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ing. Emília Korenčiaková
Mgr. Kubinec Róbert
Mgr. Kyšková Mária
Mario López Asenjo
Mgr. Matuščinová Ivana
Mgr. Matuška Marek
Medel Martinez Rafael Angel
Mgr. Milo Imrich
Mgr. Mládenková Janka
Mgr. Petrovajová Ľudmila
Denisa Petrovská
ekonomika
matematika - fyzika
slovenský jazyk - latinčina
španielsky jazyk a literatúra
francúzsky jazyk
fyzika - chémia
biológia - chémia
anglický jazyk – dejepis - geografia
anglický jazyk – slovenský jazyk
anglický jazyk - geografia
španielsky jazyk – anglický jazyk
od 26.11.2012
31. Mgr. Jarmila Pospěchová
francúzsky jazyk - nemecký jazyk
32. Mgr. Rašovcová Zuzana
francúzsky jazyk - biológia
33. Mgr. Slováková Gabriela
matematika - fyzika
34. Mgr. Mária Ševčíková
náboţenská výchova
do 01.11.2012
35. Mgr. Šrancová Viera
matematika -informatika
36. Mgr. Tunčerová Patrícia
nemecký jazyk – španielsky jazyk
37. Mgr. Uhlárová Táňa
anglický jazyk – francúzsky jazyk
do 31.12.2012
38. Mgr. Vanková Gabriela
francúzsky jazyk – ruský jazyk
39. Mgr. Vlasák Karel
telesná výchova – branná výchova
40. Mgr. Hana Wetterová
španielsky jazyk
do 23.11.2012
41. Ing. Katarína Záborská
náboţenská výchova
od 12.11.2012
42. Mgr. Radoslav Zima
telesná výchova
Materská a rodičovská dovolenka: Mgr. Dagmar Kutliková (TEV), celý školský rok
Mgr. Lucia Hruzová (ANJ-ŠPJ), do 31.12.2013
Mgr. Jana Gambošová (ANJ-ŠPJ), celý školský rok
Mgr. Marta Pirchalová (ANJ – FRJ), od 06.03.2012
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
( §2 ods.1 písm. h)
meno
a priezvisko
zameranie
vzdelávania
druh a forma
vzdelávania
Zuzana Rašovcová
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Interaktívna tabuľa vo
vzdelávacom procese
Viera Šrancová
Jana Kavecká
Mária Beňušová
Róbert Kubinec
Gabriela Vanková
Janka Holešová
Juraj Ferko
priebeh
garant štúdia
aktualizačné
prezenčná+distančná
U
ŠIOV Bratislava
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
aktualizačné
prezenčná+distančná
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
U
ŠIOV Bratislava
1212
Marek Matuška
Martina Díriová
Ivana Matuščinová
Zuzana Rašovcová
Jarmila Pospĕchová
Jarmila Pospĕchová
Blaise Fontaine
María Victoria
Garcia
María Victoria
Garcia
Fermín Domínguez
Fermín Domínguez
Silvia Furmanová
Patrícia Tunčerová
Mária Čurgalyová
Jana Kavecká
Elena Hladká
Ivana Horecká
Imrich Milo
Ľudmila Petrovajová
Janka Mládenková
Lucia Hrúzová
Jana Holešová
Jana Holešová
Viera Šrancová
Karel Vlasák
Karel Vlasák
Kontinuálne vzdelávanie
koordinátorov prevencie
Modernizácia
vzdelávacieho procesu
Psychológia
Vzdelávanie učiteľov
vyučujúcich vo
francúzskom jazyku
Riadenie školy a školského
zariadenia
Moderné metódy
vyučovania FRJ
Vzdelávanie učiteľov
francúzskeho jazyka
Doktorantské štúdium
Vzdelávanie lektorov
Vzdelávanie lektorov
Metódy vyučovania
španielskeho jazyka
Metódy vyučovania
španielskeho jazyka
Metódy vyučovania
španielskeho jazyka
Metódy vyučovania
španielskeho jazyka
Integrovanie experimentov
a hodnotenie procesov
aktívneho učenia sa ţiakov
vo vyučovaní biológie
Integrovanie experimentov
a hodnotenie procesov
aktívneho učenia sa ţiakov
vo vyučovaní biológie
Myslím ekonomicky
Modernizácia
vzdelávacieho procesu
Otvorená hodina ANJ
Otvorená hodina ANJ
Prípravný kurz na
certifikát CAE
Cabri geometria
Príprava na 2. atestáciu
Finančná gramotnosť
Netradičné náčinie
v školskej telesnej výchove
Beţecké lyţovanie
v školskom vzdelávacom
programe
aktualizačné,
prezenčná+distančná
aktualizačné,
prezenčná
rozširujúce
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
P
MPC Banská Bytrica
U
UIPŠ Bratislava
U
Inštitút vzdelávania Ţilina
U
Institut français Bratislava
funkčné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
kvalifikačné
dištančná
aktualizačné
prezenčné+dištančná
aktualizačné
prezenčné+dištančná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
U
MPC Ţilina
U
Vydavateľstvo Sugar
Books
Institut français Bratislava
U
U
Univerzity Barcelona,
Madrid
Cervantesov Inštitút
Viedeň
Cervantesov Inštitút
Viedeň
SAUŠ
U
SAUŠ
U
SAUŠ
U
SAUŠ
U
MPC Banská Bystrica
aktualizačné
prezenčná
U
MPC Banská Bystrica
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
aktualizačné
prezenčná
kvalifikačné
prezenčná
aktualizačné
e-learning
kvalifikačné
prezenčná
kvalifikačné
prezenčná+dištančná
aktualizačné
prezenčná
U
časopis TREND
U
UIPŠ Bratislava
U
vydavateľstvo OUP
U
vydavateľstvo OUP
U
Ústav celoţivotného
vzdelávania SAAIC
U
MPC Banská Bystrica
U
MPC Ţilina
P
MPC Trenčín
U
MPC Trenčín
U
MPC Trenčín
aktualizačné
prezenčná
U
U
U
Poznámka: Priebeh štúdia – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).
Kontinuálne vzdelávanie: Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom procese sa konalo v priestoroch
školy s vyuţitím školskej techniky.
1313
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
i)1
krúţková záujmová činnosť v školskom roku 2012/2013:
divadlo v španielskom jazyku
divadlo vo francúzskom jazyku
francúzskeho jazyka
filmový
turistický
tvorby španielskeho časopisu Lahoracero
debatný
literárno-publicistický
športový - fitnes
športový - florbal
matematicko-fyzikálny
prírodovedný
rovesnícko-animačný
i)2
Predmetové olympiády:
1. Olympiáda vo francúzskom jazyku
školské kolo – 8 ţiakov
krajské kolo (organizovala naša škola vo svojich priestoroch)
1. miesto kategória 2C
Ján Mackovčák, IV.F
národné kolo
1. miesto kategória 2C
Ján Mackovčák, IV.F
2. Olympiáda v španielskom jazyku
školské kolo – 6 ţiakov
krajské kolo:
1. miesto kategória 2C
3. miesto
Simona Pazderníková, V.E
Elena Jarábková, III.E
3. Olympiáda v anglickom jazyku
školské kolo – 10 ţiakov
obvodné kolo:
3. miesto kategória 2A
1. miesto kategória 2B
Tereza Michalková, II.F
Katarína Fabíková, IV.E
krajské kolo:
1. miesto kategória 2B
Katarína Fabíková, IV.E
národné kolo
4. miesto kategória 2B
Katarína Fabíková, IV.E
4. Olympiáda ľudských práv
školské kolo – 2 ţiaci
krajské kolo:
8. miesto
Kristína Gancárová, III.F
národné kolo:
2. miesto (písanie esejí)
Kristína Gancárová, III.F
1414
5. Biologická olympiáda
krajské kolo:
2. miesto
Lenka Mišíková, IV.F
národné kolo:
13. miesto
Lenka Mišíková, IV.F
6. Matematická olympiáda v španielskom jazyku, chemická olympiáda, matematická
olympiáda, biblická olympiáda
i)3
v týchto olympiádach boli organizované školské kolá
v chemickej olympiáde – 3 ţiaci postup do krajského kola
v matematickej olympiáde v španielskom jazyku – 3 ţiaci postup do národného kola
v matematickej olympiáde súťaţila len jedna ţiačka
v biblickej olympiáde trojčlenné druţstvo postúpilo do dekanátneho kola
Ďalšie súťaţe organizované slovenskými inštitúciami:
prehľad umiestnenia ţiakov v postupových súťaţiach:
1. Stredoškolská odborná činnosť
Školské kolo SOČ - zapojených 9 ţiakov v 5 odboroch, do okresného kola postúpilo 6 prác, do
krajského kola 2 práce a do národného kola 1 práca.
okresné kolo:
2. miesto - Zuzana Moravcová, IV.G – odbor 02 - Matematika, fyzika
2. miesto - Zdenka Fecskeová, III.F – odbor 03 - Zdravotníctvo a
farmakológia
2. miesto - Magdaléna Škerenčáková, III.F – odbor 16 - Teória kultúry,
umenie, umelecká odevná tvorba
3. miesto - Zuzana Černianska, IV.F – odbor 02 - Matematika, fyzika
krajské kolo:
1. miesto - Zdenka Fecskeová, III.F - postup do celoslovenského kolaodbor 03- Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto - Zuzana Moravcová, IV.G, 02 - Matematika, fyzika
2. Recitačné súťaže
Hviezdoslavov Kubín
školské kolo – 21 ţiakov
regionálne kolo:
1. miesto – kat. poézie – Lucia Posluchová, II.F
1. miesto - kategória próza- Petra Nová, II.F
1. miesto – kat. divadlo poézie (3 ţiaci)
Všetci za zúčastnili krajskej súťaţe.
1515
krajské kolo:
2. miesto – kat. poézie – Lucia Posluchová, II.F – postup do
národného kola
Petra Nová, II.F - divadlo poézie – čestné uznanie
Vansovej Lomnička
regionálne kolo:
1. miesto - Petra Nová, II.F
krajské kolo:
2. miesto - Petra Nová, II.F
3. Celoslovenské literárne súťaže
Klasici v komikse – 3. miesto – Kristína Gancárová, III.F
Jašíkove Kysuce – Cena Jozefa Hnitku – Barbora Jarinová, III.F
Mladá slovenská poviedka 2012 – čestné uznanie – Zdenka Fecskeová, III.F
4. Rečnícke súťaže
Štúrov rečnícky Uhrovec – 2. miesto – Rebeka Jurčacková, I.F
Speaker´s corner – súťaţ v rečníckom prejave v anglickom jazyku, zúčastnilo sa 6 ţiakov školy
5. Juvenes Translatores
- prekladateľská súťaţ mladých: školského kola sa zúčastnilo 15 ţiakov, prekladali texty
z anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka. Ţiačka Lenka Mišíková, IV.F vyhrala
národnú súťaţ a prevzala si cenu za víťazstvo v Bruseli - v sídle Európskeho parlamentu
6. Literárne súťaže v španielskom jazyku
- Ruta Quetzal - do národného kola postúpila Elena Jarábková, III.E
- Garcilaso de la Vega – do národného kola postúpila Jessica Jančová, II.E
7. Fyzikálne súťaže
- fyzikálnej súťaţe Náboj v Bratislave sa zúčastnili 5 ţiaci
- súťaţe Čo vieš o hviezdach vo hvezdárni v Ţiline sa zúčastnili 2 ţiaci
- projekty z oblasti elementárnych častíc v súťaţi Cascade tvorili 3 študenti
8. Nenápadní hrdinovia
Súťaţe sa zúčastnil ţiak II.G triedy Patrik Mati a umiestnil sa v zlatom pásme za prácu
o Viliamovi Šimkovi, ktorú vypracoval spolu so ţiačkou GVARZy, za odmenu sa zúčastnili
návštevy Európskeho parlamentu v Strasbourgu
1616
9. Francúzska pieseň
regionálne kolo – zúčastnilo sa 6 ţiakov školy, 1. miesto Michaela Schmiesterová, III.F a Eva
Ţabková, III.G
česko-slovenské finále - 2. miesto Michaela Schmiesterová, III.F a Eva Ţabková, III.G
10. Debatné súťaže
-
trojčlenné druţstvo školy – Lucia Posluchová, Natália Švabeková a Matúš Ďuraňa, všetci II.F
sa zapojili do debatnej ligy, postúpili aţ do národného štvrťfinále a nakoniec skončili na 6.
mieste
-
debatná súťaţ Myslím ekonomicky - orgnizovaná časopisom Trend a Gymnáziom Mercury v
Bratislave - účasť Dušana Litvíka a Mareka Zvaru, obaja IV.F
11. Vedomostná súťaž o olympizme a olympijských hrách
školské kolo – 21 ţiakov
12. Matematický KLOKAN
zapojených 21 ţiakov
13. Matematická súťaž tímov B-Day
zapojených 12 žiakov
14. Štúrovo pero
- súťaţ školských časopisov vo Zvolene, redakčnú radu v súťaţi zastupoval Tomáš Vavro, III.F
15. Športové súťaže
- volejbal – oblastný turnaj SŠ v pláţovom volejbale – 2. a 3. miesto
majstrovstvá obvodu ţiačok – 2. miesto
- cezpoľný beh – majstrovstvá obvodu – 1. miesto v jednotlivcoch a 1. miesto
druţstiev
majstrovstvá kraja – 2. miesto v jednotlivcoch a 4. miesto druţstiev
- majstrovstvá okresu v bedmintone druţstiev - 2.miesto
- stolný tenis dievčat – majstrovstvá okresu - 1. miesto, majstrovstvá kraja – 2. miesto
- florbalový turnaj – O pohár riaditeľa SOŠ stavebnej – 2. miesto - druţstvo chlapcov
- regionálna súťaţ Druţstiev prvej pomoci mládeţe / 6 ţiačok/, 2. miesto
- majstrovstvá školy: cezpoľný beh (26 ţiakov), bedminton (42 ţiakov)
- bez umiestnenia účasť v ďalších športových súťaţiach: futbal, basketbal
16. Divadelné festivaly
-
účasť divadelného súboru v španielskom jazyku na národnom festivale v Novom Meste nad
Váhom 07.-08.02.2013, prezentácia predstavenia aj pre študentov bilingválnej sekcie
v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného dňa knihy- 23.04.2013
1717
-
účasť divadelného súboru vo francúzskom jazyku na národnom festivale v Košiciach – 2.
miesto, Petra Nová – ocenenie za najlepší herecký výkon, 16.-18.03.2013 a účasť na
medzinárodnom festivale v Liège (Belgicko) 22.-27.05.2013
17. BratMUN, BiMUN, ZAMUN 2012– medzinárodné modelové zasadnutia OSN v anglickom
jazyku
- účasť 12 ţiakov školy na modelovom zasadnutí OSN BratMUN 2012 v Bratislave,
08.- 11.11.2013
- účasť 6 ţiakov školy na modelovom zasadnutí OSN BiMUN 2013 v Budapešti, 10.17.04.2013
organizácia 2. ročníka modelového zasadnutia OSN ZAMUN 2013 s medzinárodnou
účasťou, 10.-12.04.2013
i)4
Efektivita výchovného poradenstva:
Poradenské zariadenia, s ktorými spolupracovala výchovná poradkyňa pri plnení úloh
výchovného poradenstva:

CPPPP v Ţiline

Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

Nadácia Krajina harmónie

školská psychologička
Údaje o aktivitách a prezentáciách realizovaných v rámci výchovného poradenstva
Druh aktivity
podanie informácií o štúdiu na vysokých školách – ţiaci 5. ročníka
účasť na triednických hodinách v 1. ročníku – oboznámenie s prácou
výchovnej poradkyne
zabezpečenie prednášky psychologičky pre ţiakov 1. ročníka: Efektívne
učenie
spolupráca s nadáciou Krajina Harmónie – účasť 21 ţiakov školy na festivale
Jašidielňa
stretnutie s rodičmi ţiakov 1. ročníka
zverejnenie umiestnenia absolventov na vysokých školách
prezentácia školy na Dni otvorených dverí
pomoc ţiakom pripravujúcim program k imatrikuláciám
účasť na minikonferencii Europrojektu na tému Specials needs v Belgicku
testy profesijnej orientácie – ţiaci 3. ročníka
Deň boja proti AIDS – tematicky zamerané aktivity
účasť s vybranými ţiakmi na besede s doc. Potaschom – Súčasné právne
problémy
účasť s vybranými ţiakmi na besede so zakladateľom Dobrého anjela – p.
Kiškom doc. Potaschom
účasť s vybranými ţiakmi na besede – Potreba mladých ľudí, organizovanej
zdruţením Leonardo, na základe čoho ţiaci neskôr vypĺňali on-line dotazník
vyhodnotenie testov profesijnej orientácie v spolupráci s psychologičkou
beseda pre záujemcov s predstaviteľmi agentúry SAIA na tému KOMPRAX
– kompetencie pre prax
beseda – Zdravý ţivotný štýl so ţiakmi 2. ročníka
Termín
september
september
september
september
september
október
október
november
november
december
január
január
február
marec
marec
apríl
1818
so ŢŠR organizácia športovo-vedomostnej súťaţe medzi našim gymnáziom jún
a osemročným gymnáziom (GBZA verzus GVARZA)
zjednocovanie kritérií a spracovanie návrhov pre výchovné opatrenia
jún
Efektivita prevencie sociálno-patologických javov mládeţe:
i)5
Aktivity prevencie sociálno-patologických javov sa realizovali v súlade s Projektom
prevencie a s Preventívnym programom školy: Preventívny program je zameraný na
primárnu prevenciu sociálno-patologických javov. V tomto školskom roku bol program
zameraný hlavne na látkové závislosti. Spolupráca sa uskutočnila najmä s Krajskou
kniţnicou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Údaje o aktivitách a prezentáciách realizovaných v rámci prevencie sociálno-patologických
javov
Druh aktivity
(názov, popis, počet zapojených ţiakov, prípadne výsledok)
Medzinárodný deň bez fajčenia – Prečo som nezačal fajčiť? – realizácia
projektu (panel, anketa)
divadelné predstavenie Dlhá cesta dňa do noci – Astorka Bratislava
a návšteva výstavy Human body – 35 osôb (podpora zmysluplného
vyuţívania voľného času)
vytvorenie rovesníckej skupiny a jej vzdelávanie, prezentačný panel
Termín
november
december
december,
marec
triednické hodiny so ţiakmi 3. ročníka – duševné zdravie na stredných priebeţne
školách
po triedach
podpora projektu – Prírodovedný deň
január
vypĺňanie dotazníkov o stave prevencie
priebeţne
triednické hodiny so ţiakmi 1. ročníka
marec
Dopravná výchova – realizácie prierezovej témy v 1. ročníku – marec
interaktívna beseda s koordinátorom prevencie
Dni nádeje – Amnesty International – beseda v kniţnici o ľudských apríl
právach
Údaje o aktivitách organizovaných školou:
i)6










vydávanie školského časopisu In vitro (v slovenskom jazyku), Lahoracero (v španielskom
jazyku)
vydanie ročenky za školský rok 2010/2011, október 2012
otvárací ceremoniál a konferencia Comenius – ETHOS – pracovné stretnutie učiteľov
a riaditeľov 15 partnerských škôl, 3. – 7. 10. 2013
jazykovo-poznávací zájazd Škótsko – 39 ţiakov 2. a 3. ročníka, 27.10.-02.11.2012
Deň otvorených dverí – 07.11.2012 s cieľom ukázať špecifiká štúdia na tunajšej škole
ukáţkami vyučovacích hodín v cudzom jazyku, poskytovaním informácií o štúdiu
a ponukou informačnej broţúry
zapojenie sa do súťaţe Euroscola, na realizácii projektu sa zúčastnilo asi 200 ţiakov,
prihláška podaná 15.11. 2012
Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry – 11.12.2012 – kultúrny program vo
francúzskom a španielskom jazyku za účasti veľvyslancov a pozvaných hostí
imatrikulácie – 13.11.2012 - prijatie ţiakov 1. ročníka medzi ţiakov školy s programom
pripraveným ţiakmi a diskotéka
premietanie filmov o problémoch mládeţe v Európe – november 2013
pobyt luxemburských študentov z Institut Michel-Rodange Luxembourg-ville u nás (v
rámci výmenného pobytu), 05.-09.11.2013






















1919
skúšky DELE (medzinárodný certifikát zo španielskeho jazyka) – škola zorganizovala
testovanie pre záujemcov o skúšku a certifikát v priestoroch školy – 7 ţiakov, 09.11.2013
stuţkové slávnosti, november - december, 5. ročník
vianočný večierok – 19. 12. 2012
benefičné vianočné trhy – 20. 12. 2012 – charitatívna akcia ţiakov školy, výťaţok
z predaja venovaný sociálne slabým rodinám prostredníctvom Soroptimist Club Ţilina
prírodovedný deň – celodenný cyklus prednášok, súťaţí, experimentov prírodovedného
charakteru – 30.01.2013
Valentínska kvapka krvi – 30.01.2013 – darcovstvo krvi v škole v pojazdnej transfúznej
stanici
výstava fotografií s environmentálnym zameraním Po nás potopa – február, marec
realizácie prierezovej témy – tvorba a prezentácia projektov, 2. ročník – 02.04.2013
realizácia prierezovej témy – dopravná výchova, 1. ročník - 04.04.2013
výmenné pobyty: s francúzskou školou z Lunel (3. ročník), so španielskou školou
z Madridu (3.ročník) - výstupmi boli spoločné projekty a ich prezentácia (apríl, máj)
špeciálne hodiny francúzskej literatúruy – za účasti 7 luxemburských študentov z Lycée
Hubert-Clément z Esch-sur-Alzette (11. – 14. apríl 2013)
čistenie lesoparku Chrasť – dobrovoľníci z II.G triedy – 20.04.2013
seminár pre učiteľov francúzskeho jazyka v spolupráci s Francúzskym inštitútom
a vydavateľstvom Sugarbooks v priestoroch našej školy, 24.04.2013
konkurz na obsadenie jedného miesta na jazykový letný kurz do Bruselu, štipendium
poskytol WBI pre najlepšieho študenta 4. ročníka (štipendium získal Dušan Litvík zo
IV.F), 30.04.2013
školská súťaţ v rečníckom prejave v španielskom jazyku – El atril de Gabilondo, súťaţilo
12 ţiakov – 07.05.2013
rozlúčka s maturantmi 13.05.2013
kurz ochrany človeka a prírody – 3. ročník 20.-22.05.2013
vypracovanie online dotazníkov o potrebách mladých ľudí v meste – vybratí ţiaci 1.-4.
ročníka, 30.05.2013
triedne výlety – jún 2013
druhý ročník športovo-vedomostno-zábavnej súťaţe GBZA vs. GVARZA, 25.06.2013
futbalový turnaj a „grill party“ pre záujemcov – 27.06.2013
slávnostné ukončenie školského roka – krátky kultúrny program pri príleţitosti
ukončenia školského roka – 28.06.2013
i) 7 Predmetové exkurzie:
 slovenský jazyk a literatúra – Krajská kniţnica v Ţiline – ţiaci 1. ročníka, september
2012
 prírodovedná – Noc výskumníkov v Ţiline – 2. ročník, september 2012
 biológia, ekológia – Škola ochrany prírody vo Varíne – 1. a 2. ročník, 4.10.2012
 geografia, chémia – mincovňa v Kremnici, Harmanecká jaskyňa – ţiaci 3. ročníka,
24.10. 2012
 fyzika, ekológia – Centrum popularizácie fyziky v Martine a čistička odpadových vôd
vo Vrútkach – 2. ročník, 16.10.2012
 vlastivedná exkurzia Bratislava – výstava Human body, Národná rada SR, Národné
divadlo – 4. ročník, 07.-08.11.2012
 dejepis – Krakov, Osvienčim – 4. ročník, 13.03. 2013
 biológia, ekológia – Ochrany vody a vodných tokov, výstava o inváznych druhoch rastlín
v Prievidzi – 3. ročník, 04.04. 2013
 fyzika – Krajina vĺn, Ţilinská univerzita – ţiaci 5. ročníka navštevujúci seminár z fyziky
06.05.2013
 biológia, ekológia – Ochrana európskych národných parkov v Prievidzi, Arborétum
v Mlyňanoch - ţiaci 2. ročníka, 23.05. 2013
2020
 environmentálna výchova - skládka odpadu Povaţský Chlmec – ţiaci 1. ročníka, 05.06.
2013
i)8 Besedy a prednášky:
 Po Európe na koňoch – beseda s francúzskymi dobrodruhmi, 20. 09. 2012
 beseda so školskou psychologičkou na tému – Efektívne učenie – 1. ročník, október 2012
 beseda v rámci Ţilinského literárneho festivalu so spisovateľmi: Feldekom, Fellnerom,
ţiaci navštevujúci literárny seminár, október 2012
 beseda vybratých ţiakov s predsedom vlády Róbertom Ficom, 26.10.2013
 videokonferencia s poslancom Európskeho parlamentu p. Maňkom – 30 ţiakov GBZA
a 10 ţiakov Súkromného Gymnázia v Ţiline, 07.11.2013
 prezentácia francúzskeho vysokoškolského systému a štipendií francúzskej vlády –
Hervé Guillermet, 06.12.2012
 prednáška v anglickom jazyku doc. Potascha – Súčasné právne problémy, ţiaci V.E
a IV.F, 24.01.2013
 beseda so zakladateľom nadácie Dobrého anjela – p. Kiškom, 29.01.2013
 beseda s Mgr. Michalom Kalašom o ţivote medveďa hnedého – záujemcovia, 31.01.2013
 beseda s vybranými ţiakmi na tému – Kirgizsko, 31.01.2013
 účasť na besede v mestskej zasadačke na tému Potreby mladých ľudí, február 2013
 beseda s predstaviteľom nadácie T. Baťu pánom Velevom - vybratí ţiaci 4.a 5. ročníka,
08. 03. 2013
 beseda s predstaviteľmi agentúry SAIA na tému KOMPRAX – kompetencie pre prax,
22.03.2013
 beseda s Mgr. Tatianou Šolomekovou - Ochrana vtákov a netopierov v mestách – ţiaci 4.
ročníka, 26.03.2013
 beseda a workshop na tému ľudské práva organizovanú z Amnesty International, 03. 04.
2013
 zdravý ţivotný štýl – beseda so ţiakmi 2. ročník, apríl 2013
 beseda na tému S tebou o tebe pre dievčatá 1. ročníka, 23.05.2013
 beseda so spisovateľom Antonom Laučekom – ľahkováţne o literatúre, ţiaci II.G,
29.05.2013
 workshop a diskusia vybratých ţiakov s poslancami Európskeho parlamentu v rámci
Európskeho týţdňa mládeţe, 31.05.2013
 beseda s novinárom Tomom Nicolsonom – ţiaci navštevujúci literárny seminár,
11.06.2013
 beseda pre dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia Jašidielne, jún 2013
i)9 Aktivity pri príleţitosti pamätných dní:












Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy- panel
Medzinárodný deň jazykov – panel
Svetový deň zvierat – vzdelávací program „Šelmy“ vo Varíne
Medzinárodný deň nenásilia – panel
Medzinárodný deň starších – panel
Stredoeurópsky deň stromov – panel
Medzinárodný deň hôr – panel
Týţdeň priateľstva - panel
Svetový deň vody – panel, exkurzia v Prievidzi
Svetový deň Zeme – panel, čistenie lesoparku
Európsky deň národných parkov – exkurzia v Prievidzi a Mlyňanoch
Svetový deň ţivotného prostredia – exkurzia v triedičke odpadu, panel
16.09.2012
26.10.2012
04.10.2012
17.10.2012
18.10.2012
20.10.2012
22.12.2012
február 2013
22.03.2013
22.04.2013
24.05.2013
05.06.20
2121
i)10 Údaje o aktivitách iných inštitúcií, do ktorých sa škola zapojila:



účasť ţiakov na Jašidielni, práca s handicapovanou mládeţou, účasť - 21 ţiakov,
september 2012
OUP online testovanie ţiakov v anglickom jazyku na úrovni B1 a B2, testovanie
zabezpečilo vydavateľstvo Oxford University Press, september 2012
účasť troch ţiakov školy na masterclasses z fyziky v Ţilinskej univerzite 19.02.2013 a 7
ţiakov 06.03.2013
i)11 Účasť na kultúrnych podujatiach:








návšteva baletného predstavenia Frida v Olomouci - ţiaci 2. a 3. ročníka španielskej sekcie
– september 2012
návšteva komentovanej výstavy Kunsthalle – ţiaci navštevujúci literárny seminár,
november 2012
divadelné predstavenie Dlhá cesta dňa do noci – divadlo Astorka Bratislava – 35
záujemcov o túto formu voľnočasových aktivít, 07.12.2012
interaktívny koncert v španielskom jazyku Spanish camp – ţiaci 1. ročníka, 22.02.2013
divadelné predstavenie – Dilong – 12.03.2013, ţiaci 3. ročníka
divadelné predstavenie Pýcha a rozsudok – DAB Nitra – 20 záujemcov o túto formu
voľnočasových aktivít, 28.03.2012
návšteva filmového predstavenia Grbavica na Stanici Záriečie – ţiaci 1. ročníka,
24.04.2013
návšteva festivalu Jeden svet – premietanie dokumentov na Stanici Záriečie – ţiaci IV.E
a 1. ročník – máj 2013
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
EUROPROJEKT – pokračovanie programu vzdelávania v rámci jedinečnej siete 20 stredných
škôl z 19 krajín Európskej únie, ktorej členmi sme sa stali v roku 2009 a vyuţili moţnosť zúčastniť
sa a participovať na rôznych multilaterálnych a bilaterálnych projektoch ţiakov a učiteľov www.europrojectnet.eu
Súčasťou je aktuálny multilaterálny Comenius projekt ETHOS (2011 – 2013), v rámci ktorého
sa v tomto školskom roku uskutočnili nasledujúce podujatia:




pracovné stretnutie riaditeľov a koordinátorov projektu v Ţiline 03.-07.10.2012
s prezentáciou riešenia problematiky integrovania ţiakov so špeciálnymi potrebami na
Slovensku (PhDr. Alena Kopányiová, PhD.), oboznámenie účastníkov so slovenským
vzdelávacím systémom, prezentovanie a pozvanie na študentskú modelovú konferenciu
OSN ZAMUN 2013, príprava spoločných výmenných pobytov a projektov ţiakov
minikonferencia v Belgicku organizovaná partnerskou školou Heilige Maagdcollegeom
Dendermonde na tému špeciálne potreby ţiakov, z našej školy účasť dvoch ţiakov a dvoch
učiteľov – 06.-09.11.2013
špeciálne hodiny francúzskej literatúry za účasti skupiny ţiakov z luxemburskej partnerskej
školy Lycée Michel-Rodange Luxembourg – ville, 10.-13.04.2013
účasť na výročnej konferencii vo francúzskom Armentières 03.-07.05.2013, účasť 4
ţiakov školy a dvoch učiteľov. Téma konferencie – Dom snov, tréning vodcovských
a podnikateľských zručností
Comenius – IPM (Individuálna mobilita ţiakov), z tohto jednoročného projektu sme získali
grant pre trojmesčné štúdijné pobyty v parnerských školách pre 10 ţiakov školy. Na základe
projektu študijné pobyty absolvovali tri ţiačky v španielskej škole Instituto de Educación
2222
Secundaria Migel Catalán v Zaragoze, dvaja ţiaci vo francúzskej škole Institution Saint-Jude
v Armentières, traja ţiaci v luxemburskej škole Lycée Michel-Rodange Luxembourg – ville, jedna
ţiačka vo fínskej škole Cygnaeus – lukio Jyväskylä. Plánovaný študijný pobyt pre jednu ţiačku
v rakúskej škole vo Viedni sa nerealizoval.
Škola získala rovnaký grant aj pre nasledujúci školský rok pre študijné pobyty 8 ţiakov, ktorí boli
vybratí na základe konkurzu. Vybratí ţiaci spolu s koordinátorkou projektu - Mgr. Mládenkovou
a mentorkami sa zúčastnili predodjazdového semináru v Bratislave 13.06.2013.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2
ods. 1 písm. k)
V školskom roku 2012/2013 v škole nebola vykonaná kontrola zo strany Štátnej školskej
inšpekcie. V novembri 2012 zástupcovia belgického partnera WBI Bruxelles vykonali inšpekciu
v tunajšej škole – hospitácie na hodinách belgických učiteľov, kontrola plnenia medzinárodnej
dohody. Inšpekcia nemala pripomienky k plneniu dohody zo strany školy.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1
písm. l)
Škola mala v školskom roku 2011/2012 k dispozícii:
1 laboratórium
24 učební, z toho : 13 kmeňových
8 odborných
3 na delenie tried na skupiny
11 kabinetov
2 miestnosti pre vedenie školy
3 miestnosti pre administratívu školy (vrátane registratúrneho
strediska)
1 prípravovňu fyziky
1 prípravovňu a sklad chémie
1 zborovňu
1 kanceláriu výchovného poradenstva
1 kuchynku
1 sklad
1 miestnosť pre školníka
šatne pre ţiakov
2 miestnosti pre upratovačky
1 výmenníkovú stanicu
sociálne zariadenia: 13 WC pre ţiakov, z toho 1
bezbariérové
2 WC pre učiteľov
1 bufet
1 multifunkčné športové ihrisko
1 badmintonové ihrisko
Počas školského roka pokračovalo zlepšovanie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces:
 úpravy areálu školy: vykonali sme čiastočné terénne úpravy, zabezpečili sme opravu
časti fasády v škole a obnovu tesnenie na presklenej časti strechy
 úpravy kabinetu španielskeho jazyka, učebne francúzskeho jazyka, španielskeho jazyka
a biológie, šatne pre upratovačky a zborovne,
 prípravovňa biológie bola navrátená pôvodnému účelu
 pokračovanie vybavenia IKT: zakúpili sme dataprojektory a premietacie plátna do 6
odborných učební, zakúpili sme aktualizáciu programu ASC Agenda
 vykonali sme celkovú údrţbu výmenníkovej stanice
 zakúpené nové učebné pomôcky
2323



svojpomocne vykonané všetky potrebné opravy a údrţby
rokovanie s mestom Ţilina o úprave spoločnej pozemkovej hranice a prenájme 278 m2
mestských pozemkov
vypracovali sme projekt a podali sme ţiadosť o nenávratný finančný príspevok
v celkovej výške 250 000,00 € z európskych sociálnych fondov. Predmetom projektu je
vybudovanie počítačom podporovaných laboratórií biológie, chémie a fyziky
a rekonštrukcia učební informatiky a matematiky.
Pre nedostatok finančných prostriedkov sa neuskutočnili zámery:
 dobudovanie protihlukovej bariéry. Chýba ešte dobudovať 36 m tejto steny. Jej
dokončením by sa značne zlepšili hygienické podmienky výchovno-vzdelávacieho
procesu, keďţe namerané hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku vo viacerých
učebniciach prevyšujú o 55% najvyššie prípustné hodnoty a bolo by moţné pokračovať
vo výstavbe športového areálu. Treba podotknúť, ţe tento stav napriek nášmu úsiliu
a vyjadreniam podpory zo strany zriaďovateľov trvá uţ neúnosne dlho – od vzniku
školy v roku 2002
 výstavba telocvične spojenej s výdajňou stravy, dvoma kmeňovými učebňami
 dostatočné vybavenie školy pomôckami pre prírodovedné predmety
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m)
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiaka
1.1 V roku 2012 bolo do rozpočtu školy pridelené a vyčerpané:

v poloţke 610 – mzdy 438 712,00 €,
 v poloţke 620 - poistné 155 874,00 €,
spolu 594 586,00 €.
Z toho:- na dofinancovanie kreditových príplatkov pre pedagogických zamestnancov 4178 €,
- na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých
členov maturitných a skúšobných komisií 2 176 €.
V období od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012 bola škola poverená výkonom činností spojených
s organizovaním, koordinovaním a finančným zabezpečením obvodných a krajských kôl súťaţí
a predmetových olympiád v územnom pôsobení ţilinského kraja. Z toho dôvodu bol rozpočet
školy upravený v poloţkách mzdy a poistné o 20 918,00 €, skutočné čerpanie bolo 21 165,81 €.
Čistá výška pridelených finančných prostriedkov na mzdy a poistné je 571 243,00 €, čo
predstavuje 100,92 % normatívneho príspevku.
 v poloţke 630 - tovary a sluţby 137 764,00 €, z toho:
-
na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov 8 665 €,
-
za mimoriadne výsledky ţiakov 1 800,00 €,
-
na maturitné skúšky 130,00 €,
-
na finančné zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaţí a predmetových olympiád bol
rozpočet v poloţke 630 upravený o 10 400,00 €, skutočné
2424
náklady predstavovali
12 660,89 €,
-
za zabezpečenie školského stravovania ţiakov 10 370,27 €.
Čisté normatívne prostriedky na prevádzku školy boli vo výške 104 137,84 €, t. j. 100,74 %
normatívneho príspevku. Tieto finančné prostriedky škola vyuţila okrem zabezpečenia beţnej
prevádzky najmä na
opravu fasády školy, úpravu pozemku pod ihrisko, opravy a údrţbu
v bytoch lektorov, na zakúpenie učebných pomôcok na biológiu, fyziku, chémiu, informatiku,
telesnú výchovu, počítače, notebooky, dataprojektor a iné.

v poloţke 640 - Beţné transfery celkom 27 749,00 €, z toho za prenájom bytov pre
zahraničných lektorov sme zaplatili 26 362 € a 1 387 € na nemocenské dávky.

V roku 2012 neboli škole pridelené ţiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky.
1.2 Skutočnosť za obdobie január aţ august 2013 je nasledovná:
a) 610 - mzdy: čerpanie 250 897 € (56,58 % rozpočtu),
b) 620 - poistné: čerpanie 92 484 € (59,68 % rozpočtu),
c) 630 - tovary a sluţby: čerpanie: 78 500 € (65,27 % rozpočtu), z toho:
 stravovanie ţiakov 5 918 €,
 vzdelávacie poukazy: 5 168 €.
d) 640 - beţné transfery: čerpanie 17 092 €, z toho:

ubytovanie zahraničných lektorov:16 704 €,

na nemocenské dávky: 358 €,

na úrazové dávky: 30 €.
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť
Škola nezískala ţiadne prostriedky uvedeného druhu.
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
vyuţitia v členení podľa financovaných aktivít
V roku 2012 škola získala na vzdelávacie poukazy celkom 8 665 eur, ktoré boli
vyuţité takto:
Poloţka
Pridelená suma v €
Rozdelenie v %
Dohody
6 649
76,73
prevádzka krúţkov
2 016
23,27
spolu
8 665
100,00
2525
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo
fyzických osôb a spôsobe ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít
V roku 2012 škola ďalej vyčerpala 15 161,90 €:
4.1
mimorozpočtové
finančné prostriedky získané formou grantu od Národnej
agentúry SAAIC v rámci programu Comenius – Školské partnerstvá na
realizáciu projektu Equality Throgh Harmony na obdobie od 1. 8. 2011 do 31. 7.
2013 v celkovej výške 21 000 €, v priebehu roka 2012 bolo čerpanie 3 094 €,
z toho:
-
v dňoch 26. - 30. marca 2012 sa zúčastnili dvaja ţiaci a učiteľka matematiky
matematickej minikonferencie vo Švédsku (Štokholm),
-
v dňoch 9. – 13. mája 2012 sa zúčastnili 4 ţiaci a učiteľka konferencie vo Fínsku,
kde si vymieňali skúsenosti v oblasti riešenia problematiky špeciálnych potrieb
ţiakov,
-
v dňoch 6. – 9. novembra 2012
sa zúčastnili dvaja ţiaci a dvaja učitelia na
konferencii „Special needs“ v Bruseli.
 mimorozpočtové finančné prostriedky formou grantu od Národnej agentúry SAAIC
pre projekt Comenius - Individuálnej mobility ţiakov na obdobie 01. 07. 2012 –
31. 07. 2013 vo výške 14 559,00 € (záloha 90 % vo výške 13 103 €) pre 10 ţiakov.
V roku 2012 škola vyčerpala 12 067,87 € na financovanie študijných pobytov pre 9
ţiakov v partnerských školách zahraničí: traja naši ţiaci sa vzdelávali 3 mesiace
v Španielsku, traja ţiaci v Luxembursku, dvaja vo Francúzsku a jedna ţiačka vo
Fínsku.
Desiaty
študijný
pobyt
v Rakúsku
nebol
realizovaný
z dôvodu
nezabezpečenia podmienok partnera.
 mimorozpočtové
finančné prostriedky získané na základe zmlúv o prenájme
nebytových priestorov vo výške 2 726,98 €, z toho:
- Ing. Zápotočný Ľ, Osiková 17 v Ţiline v sume 30,42 € za prenájom bufetu v období
1-6/2012,
- Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo námestie 5 v Bratislave v sume 1 368,00
€ za prenájom priestorov na vzdelávanie,
- Agentúra Jaspis, s. r. o. Škultétyho 5 v Bratislave v sume 923,00 € za prenájom
priestorov na vzdelávanie,
- ŠIOV, Bellova 54 v Bratislave v sume 299,16 € za prenájom priestorov na
vzdelávanie,
-
F Solutions SK, s. r. o. Rajecká 40, - 106,40 € za prenájom priestorov na
vzdelávanie.
2626
V roku 2012 škola pouţila celkom 777 986,63 eur na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a mimovyučovacích aktivít.
Položka
Čerpanie 2012
610 Mzdy
438 712 €
620 Poistné
155 873 €
630 Tovary a služby
137 764 €
640 Bežné transfery
27 749 €
Comenius
15 162 €
Príjmy z prenájmu
Celkom:
2 727 €
777 987 €
4.2 Skutočnosť za 1-8/2013 – mimorozpočtové zdroje:
V rámci programu Comenius - Školské partnerstvá sa v dňoch 8. 5. - 12. 5. 2013 zúčastnili dvaja
učitelia a 4 ţiaci jarnej ETHOS konferencie vo Francúzsku, náklady boli vo výške 2 486,33 €. Tým
bol dočerpaný grant z roku 2011 v celkovej výške 21 000 €.
V roku 2012 škola získala grant v programe Comenius na projekt Individuálne mobility ţiakov
vo výške 13 575,64 €. Prostredníctvom tohto programu 9 ţiakov školy získalo moţnosť študovať 3
mesiace v rôznych hostiteľských školách v zahraničí. V roku 2012 grant pokryl všetky náklady
(cestovné náklady, jazyková príprava, mesačné príspevky pre ţiakov, organizačné náklady
vysielajúcej a hostiteľskej školy) vo výške 12 067,87 €. Do 31. 07. 2013 boli finančné prostriedky
z uvedeného grantu dočerpané vo výške 1 507,77 €.
Opätovne v roku 2013 škola získala grant v programe Comenius na projekt Individuálne mobility
ţiakov
vo výške 12 066 € pre 8 ţiakov školy na 3-mesačné študijné pobyty v zahraničí
(Francúzsko, Španielsko, Luxembursko, Fínsko). Grant bude čerpaný do 31. 07. 2014.
Mimorozpočtové finančné prostriedky na základe zmlúv o prenájme nebytových priestorov za
1-8/2013 vo výške 2 288,10 €, z toho:
-
T. Tichý, Varín vo výške 912,60 € za prenájom priestorov na prevádzkovanie bufetu pre
ţiakov školy,
-
Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo námestie 5 v Bratislave v sume 646 € za
prenájom priestorov na vzdelávanie,
-
F Solutions SK, s. r. o. Rajecká 40, Bratislava v sume 92,50 € za prenájom priestorov na
2727
vzdelávanie,
-
Agentúra Jaspis, s. r. o. Škultétyho 5 v Bratislave v sume 637 € za prenájom priestorov na
vzdelávanie.
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
- Finančné prostriedky na kapitálové výdavky r. 2012
V rozpočtovej poloţke 700 škola v roku 2012 nezískala ţiadne finančné prostriedky.
- Finančné prostriedky na sociálne štipendiá
Za školský rok 2012/2013 bolo vyplatených na sociálne štipendiá celkom 1 398,98 €.
Priemerný počet priznaných štipendií bol 3,8 mesačne.
Priemerná výška priznaného štipendia bola 36,62 € na jedného poberajúceho ţiaka mesačne.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm.
V koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2012/2013 bolo plánované:
 dobudovať areál školy podľa koncepčného zámeru – cieľ nebol splnený z dôvodu
nepridelenia kapitálových finančných prostriedkov
 stabilizovať pedagogický zbor, motivovať zamestnancov k zodpovednej a iniciatívnej práci –
cieľ priebeţne plnený. Škola disponuje kvalitným pedagogickým zborom, jeho základ
tvoria skúsení iniciatívni pedagógovia, ktorí majú svoju prácu skutočne radi. Stabilita zboru
je narušovaná nástupom mladých kolegýň na materské dovolenky, skončením pracovného
pomeru u niektorých učiteľov s pracovnou zmluvou uzavretou na dobu určitú a odchodom
zahraničných učiteľov po uplynutí maximálne povolenej doby na prácu v zahraničnej škole.
Na konci školského roka ţiaci sa zúčastnili anonymnej ankety o hodnotení práce
jednotlivých učiteľov. O jej výsledkoch boli učitelia informovaní. V prevaţnej miere ţiaci
svojich učiteľov hodnotili naozaj pozitívne. U niektorých poukázali na určité nedostatky
alebo na skutočnosti, ktoré neovplyvňujú priaznivo vzdelávací proces. S takýmito učiteľmi
budeme spolupracovať na spoznanie príčiny nedostatku a jeho odstránení.
 zabezpečovať vyučujúcich prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku vlastnou
iniciatívou, nespoliehať sa na belgického partnera – cieľ splnený. Vlastnou iniciatívou sme
zabezpečili francúzskeho učiteľa matematiky a fyziky.
 pokračovať v pretváraní inštitúcie na humánnu školu moderného typu – cieľ priebeţne
plnený. Snahou školy je poskytnúť ţiakom kvalitné vzdelávanie v podmienkach, kde sa
dobre cítia, škola chce vzdelávať tak, aby ţiaci boli spokojní s výsledkami a prípravou na
vysokoškolské štúdium, ale aby boli spokojní aj s procesom vzdelávania. Túto myšlienku
prijala prevaţná väčšina pedagógov za vlastnú, s niektorými je nutné v tomto smere ešte
individuálne pracovať. Vplyv výchovy na ţiakov sa prejavil aj v ich humánnom a
prosociálnom postoji pri vyuţívaní získaných finančných prostriedkoch na vianočných
trhoch (výťaţok poskytnutý International Soroptimist Club Ţilina na realizáciu letného
tábora pre deti zo sociálne slabého prostredia).
 zvýšiť podiel žiackej rady na činnosti školy, podnecovať iniciatívu žiakov – cieľ splnený. Za
posledné tri školské roky ţiacka rada vyvíja iniciatívu, spolupracuje s vedením školy,
podáva návrhy na zefektívnenie školských aktivít, navrhuje a organizuje nové zmysluplné
aktivity, robí ankety medzi ţiakmi, pozitívne ovplyvňuje ţivot školy
 zintenzívniť prezentáciu školských aktivít a výsledkov školy na verejnosti – cieľ priebeţne
plnený. Do regionálnych novín posielame články s informáciami o aktivitách školy, len časť


2828
z nich je uverejnená. Počas Dňa otvorených dverí návštevníci získali bulletiny o škole
a ročenku za predchádzajúci školský rok. Všetky informácie sú zverejňované aj na webovej
stránke školy.
zabezpečiť väčší záujem uchádzačov o štúdium v slovensko-francúzskej sekcii - cieľ
splnený. Do prvého ročníka slovensko- francúzskej sekcie sa prihlásilo o 36% viac
uchádzačov ako minulý rok.
zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie v oblastiach, ktoré škola potrebuje; ponúknuť MPC
priestory a techniku a doplniť skupiny účastníkov učiteľmi z iných škôl - cieľ priebeţne
plnený. V priestoroch školy bolo v tomto školskom roku ukončené vzdelávanie našich
učiteľov a učiteľov z Dopravnej akadémie v Ţiline na tému: vyuţívanie interaktívnej tabule
vo vzdelávacom proces.
Z uvedeného vyplýva, ţe ciele, ktoré dokáţeme sami splniť, sú buď splnené úplne alebo
čiastočne, niektoré sa plnia priebeţne. Tie ciele, plnenie ktorých závisí od pridelenia
kapitálových prostriedkov, nie je moţné vţdy plniť.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé
stránky školy, príleţitosti a riziká.
SILNÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov, ich
záujem o ďalší odborný rast
 potenciál motivovaných ţiakov so
záujmom o svoj osobný rast
 vysoká vedomostná úroveň ţiakov, ich
úspešnosť v súťaţiach, na MS a v
umiestnení na vysokých školách
 úspešné zapájanie sa školy do rôznych
projektov na národnej i medzinárodnej
úrovni
 bohatá ponuka zmysluplných
mimovyučovacích aktivít
 bilingválne vyučovanie zabezpečované
zahraničnými učiteľmi, učebnice
a študijné materiály zaslané
zahraničnými partnermi
 estetické priestory školy
SLABÉ STRÁNKY
 absencia priestorov na výučbu telesnej
výchovy
 vysoká hlučnosť v triedach z dôvodu
nedokončenia protihlukovej steny
 absencia stravovacieho zariadenia
v budove školy
 celkový nedostatok priestorov školy
 narušenie kontinuity pedagogickej práce
častou výmenou mladých učiteliek
z dôvodu materských povinností
 narušenie kontinuity vyučovania
prírodovedných predmetov vo
francúzskom jazyku rozhodnutím WBI
nezabezpečovať ďalej pre potreby školy
belgických učiteľov týchto predmetov
2929
PRÍLEŢITOSTI
RIZIKÁ
 moţnosť dobudovania priestorov, ich
vybavenia podľa koncepčného zámeru
a zlepšenia podmienok pre výchovnovzdelávací proces
 moţnosť vyuţitia prostriedkov
z európskych štrukturálnych fondov
 moţnosť vzdelávania učiteľov formou
stáţí v partnerských krajinách
 moţnosť získavania nových skúseností
pre ţiakov a učiteľov vyplývajúcich
z členstva školy v Europrojekte
 nedostatok finančných prostriedkov
 nepokračovanie v spolupráci so
zahraničnými partnermi na základe
medzinárodných zmlúv
 mimoriadna vyťaţenosť ţiakov i
učiteľov, moţný odchod zo školy
z dôvodu náročnosti na prípravu
 syndróm „vyhorenia“
 nedostatočné ohodnotenie zamestnancov
v školstve
 negatívny demografický vývoj
 nepriaznivý vývoj slovenského školstva
Návrhy opatrení:







dobudovať areál školy podľa koncepčného zámeru
stabilizovať pedagogický zbor, motivovať zamestnancov k zodpovednej a iniciatívnej práci
zabezpečovať vyučujúcich prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku vlastnou
iniciatívou, nespoliehať sa na belgického partnera
pokračovať v pretváraní inštitúcie na humánnu školu moderného typu
zintenzívniť prezentáciu školských aktivít a výsledkov školy na verejnosti
zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie v oblastiach, ktoré škola potrebuje; ponúknuť MPC
priestory a techniku a doplniť skupiny účastníkov učiteľmi z iných škôl
pripraviť podmienky na vznik ďalšej bilingválnej sekcie slovensko-anglickej
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1
písmeno p)
Počet absolventov školy:
Počet prijatých na VŠ štúdium:
Počet neštudujúcich na VŠ:
72
70
2
Štruktúra umiestnenia absolventov na vysokých školách:
VŠ
v SR
počet
prijatých
VŠ
v zahraničí
počet
prijatých
UK,
STU, EU,
VŠMU
Bratislava
UMB
PU
ŢU
Banská
Bystrica
Prešov
Ţilina
19
10
1
7
KU, VŠĚ,
ČVUT
UM ,
VUT,
VFU
UP
univerzity
univerzity
Praha
Brno
Olomouc
Francúzsko
Švajčiarsko
7
4
2
12
5
3030
II.
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Očakávame, ţe psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sa budú naďalej
zlepšovať. Stále pretrváva problém nadmernej hlučnosti pochádzajúcej z frekventovanej cestnej
komunikácie pod oknami školy, zostáva ešte dobudovať 36 m protihlukovej steny. Jej realizáciou
by sa značne skvalitnili hygienické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, keďţe namerané
hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku vo viacerých učebniciach prevyšujú o 55% najvyššie
prípustné hodnoty.
Sťaţené podmienky sú na výučbu telesnej výchovy, ktorá sa uskutočňuje v zimných
mesiacoch a za nepriaznivého počasia aj v iných mesiacoch v náhradných prenajatých priestoroch
vzdialených 10 - 15 minút chôdze od budovy školy. Výučba telesnej výchovy sa tak realizuje
v dvojhodinových blokoch, čím sa efekt cvičenia a pohybu čiastočne míňajú svojho účinku.
Váţnym problémom ostáva stravovanie ţiakov i zamestnancov, pretoţe škola nemá
priestory na zriadenie výdajne stravy. Zamestnanci vyuţívajú gastrolístky a stravujú sa v jedálni
VÚC, VURALu alebo v reštauračných zariadeniach. Ţiaci sa môţu stravovať v jedálňach iných
škôl v meste, ktoré sú značne vzdialené. Táto situácia nepriaznivo zasahuje do tvorby rozvrhu a
obmedzuje voľnočasové aktivity. Navyše poškodzuje stravovacie návyky ţiakov, keďţe len
pribliţne pätina z nich sa pravidelne stravuje v školských jedálňach, s ktorými škola podpísala
dohody.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
V škole sú organizované rôzne typy voľnočasových aktivít pre ţiakov školy:
 v rámci práce triedneho učiteľa: návštevy kultúrnych podujatí, organizované výlety, večierky
 v rámci výchovného poradenstva: besedy a prednášky
 v rámci propagácie frankofónnej a hispanofónnej kultúry: premietanie filmov, príprava
divadelných predstavení, besedy o krajinách, nácvik a prezentácia divadelných vystúpení,
tvorba školského časopisu v španielskom a francúzskom jazyku
 v rámci prevencie: pestrá záujmová krúţková činnosť, besedy
 v rámci rozvoja rozumových schopností: školské súťaţe, projekty, individuálne
konzultácie, tvorba školského časopisu
c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom a rodičom (§ 2 ods. 2
písm. c)
Škola úzko spolupracuje s rodičmi ţiakov, predovšetkým prostredníctvom rodičovskej rady,
s ktorou sa vedenie školy pravidelne stretáva. Rodičia sú informovaní o plánovaných úlohách, ich
realizáciách a o všetkých zámeroch školy. Vedenie školy získava od rodičov podnetné návrhy a
spätnú informáciu o úrovni výchovno – vzdelávacej činnosti školy. Názory rodičov povaţujeme za
jeden z hlavných zdrojov hodnotenia školy na verejnosti.
Rodičovské zdruţenie škole pomáha finančne: nákupom učebných pomôcok (zatiaľ zostávajú
jeho vlastníctvom), finančnou podporou ţiakov, ktorí reprezentujú školu na domácich aj
zahraničných podujatiach (hradením štartovného, cestovného alebo iných poplatkov súvisiacich so
súťaţou alebo projektom), zabezpečením odmien pre vynikajúcich ţiakov. Rodičia podporujú aj
prípravné jazykové kurzy pred začiatkom prvého ročníka, v prípade potreby aj iné sluţby slúţiace
ţiakom. V tomto školskom roku rodičia uhradili poslednú splátku za umelý trávnik na školskom
ihrisku.
3131
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
1. vzťahy medzi školou a ţiakmi
tieto vzťahy povaţujeme za nadštandardne dobré a korektné. Zámerom školy je vytvoriť otvorenú
inštitúciu humánneho typu, ţiaci teda nemajú problém uplatňovať si svoje právo byť informovaní
a primerane sa podieľať na organizovaní ţivota školy predovšetkým prostredníctvom ţiackej
rady, ktorú vedenie školy vníma ako poradný orgán. Riaditeľka školy určila koordinátora ţiackej
rady - pedagóga, ktorý pomáha výboru ţiackej rady s organizáciou práce
2. vzťahy medzi školou a inštitúciami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní
podieľajú
Škola spolupracuje

















s Odborom školstva Obvodného úradu v Ţiline
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v súvislosti s realizáciou
prijímacej skúšky
so základnými školami v okrese Ţilina a v susedných okresoch prostredníctvom Dňa
otvorených dverí
so Štátnou jazykovou školou v Ţiline pri získavaní štátnych jazykových skúšok maturantov
s Alliance française pri zabezpečovaní mimovyučovacích aktivít pre ţiakov francúzskej
sekcie a skúšok pre získanie jazykových cetrifikátov DELF a DALF priamo v priestoroch
školy
s Cervantesovým inštitútom pre získavanie jazykového certifikátu DELE priamo
v priestoroch školy
s pridelencom pre vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave pri organizovaní
bilingválneho vzdelávania a mimovyučovacích aktivít ţiakov španielskej sekcie
s belgickým WBI pri napĺňaní medzinárodnej dohody
s Metodicko-pedagogickým centrom v Ţiline pri zabezpečení vzdelávania učiteľov
k inovatívnym vyučovacím metódam, s inými vzdelávacími inštitúciami
so šiestimi gymnáziami so slovensko-španielskou sekciou pri zjednocovaní poţiadaviek
bilingválneho vzdelávania
s Francúzskym inštitútom, ktorý umoţňuje našim učiteľom zúčastňovať sa porád určených
pre francúzske bilingválne školy, našim ţiakom zapájať sa do ich súťaţí a ponúka ročné
štúdium jednému ţiakovi na francúzskom gymnáziu
s mestom Ţilina v rámci v rámci podpory školských aktivít väčšieho významu
so Ţilinským samosprávnym krajom pri organizovaní medzinárodného modelového
zasadnutia OSN - ZAMUN
s fyzickými osobami pri prenájme ôsmich bytov pre lektorov
s dvadsiatimi strednými školami v rôznych európskych krajinách zdruţených v programe
Europrojekt
s Gymnáziom Varšavská pri organizovaní športovo-vedomostnej súťaţe GBZA vs.
GVARZA
s neziskovou organizáciou Stanica pri poskytovaní priestorov na divadelné predstavenia
a účasťou na kultúrnych aktivitách, ktoré boli škole ponúknuté
V Ţiline, dňa 23.09.2013
.......................................................
podpis a pečiatka
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno