Obsah
CD č. 01/01
CD č. 01/02
CD č. 01/03
CD č. 01/04
CD č. 01/05
CD č. 01/06
MP3 č. 001
MP3 č. 002
MP3 č. 003
MP3 č. 004
MP3 č. 005
MP3 č. 006
str. 01
str. 02
str. 03
str. 04
str. 05
str. 06
CD č. 02/01
CD č. 02/02
CD č. 02/03
CD č. 02/04
CD č. 02/05
CD č. 02/06
MP3 č. 007
MP3 č. 008
MP3 č. 009
MP3 č. 010
MP3 č. 011
MP3 č. 012
str. 07
str. 08
str. 09
str. 10
str. 11
str. 12
CD č. 03/01
CD č. 03/02
CD č. 03/03
CD č. 03/04
CD č. 03/05
CD č. 03/06
MP3 č. 013
MP3 č. 014
MP3 č. 015
MP3 č. 016
MP3 č. 017
MP3 č. 018
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18
Slovenčina
1
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
www.pragmazilina.sk
a and
áno yes
ako how
aký, aká, aké how, what kind of
čo what
dieťa (G-aťa, deti) N child
káva (G- kávy) F coffee
kto who
meno (G-a, mená) N name
krstné meno first name
muž (G-a, muži/mužovia) M man
nie no
odkiaľ where....from
pán (G-a, páni) M Mr.
Pani (G-ej,panie) F Mrs.
Priezvisko (G-a, priezviská) N surname
slečna (G-y, slečny) F Miss
tam there
tiež too, also
tu here
žena (G-y, ženy) F woman
Krajiny Countries
Pozdravy Greetings
Číslovky Numbers
Dobré ráno! Good morning.
Dobrý deň! Good afternoon. Good morning.
Dobrý večer! Good evening.
Dobrú noc! Good night.
Dovidenia! Good bye.
Ahoj! Čau! Hi. Bye. See you.
jeden, jedna, jedno one
dva, dve two
tri three
štyri four
päť five
šesť six
sedem seven
osem eight
deväť nine
desať ten
Sloveso byť Verb to be
CD č. 1/01
MP3 č. 001
Slovensko Slovakia
Veľká Británia Great Britain
USA (Spojené štáty) the USA
Anglicko England
11:18
Národnosti Nationalities
Slovák, Slovenka Slovak
Angličan, Angličanka English
Američan, Američanka American
Zamestnanie Jobs
lektor, lektorka lecturer
inžinier, inžinierka engineer
riaditeľ, riaditeľka director
lekár, lekárka doctor
ja som I am
ty si you are
on je he is
ona je she is
ono je it is
my sme we are
vy ste you are
oni sú they are
Frázy Phrases
Nech sa páči. Here you are.
Ďakujem. Thank you.
Niet za čo. Not at all.
Dobrú chuť! Bon appetite!
Na zdravie! Cheers!
Ako sa voláte? What is your name? (form.)
Ako sa voláš? What´s your name? (inform.)
Odkiaľ ste? Where are you from? (form.)
Odkiaľ si? Where are you from? (inform.)
Čím ste? What do you do? (form.)
Čím si? What do you do? (Inform.)
Ako sa máte? How are you? (Form.)
Pragma ®
Ako sa máš? How are you? (inform.)
Ďakujem, dobre Thank you, I am well.
Žiaľ, zle. Not too well.
Celkom dobre. So-so.
A vy? And you? (form.)
A ty? And you? (inform.)
Prepáčte! Excuse me! (form.) Sorry!
Prepáč! Excuse me! (inform.) Sorry!
Nerozumiem. I don't understand.
Ste Američan? Are you American?
Nie, nie som. No, I am not.
Tu je môj taxík. My Taxi is here.
Nech sa páči, káva. (Your) Coffee, please.
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
2
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
www.pragmazilina.sk
adresa (G-y, adresy) F address
alebo or
ani - ani neither - nor
auto (G-a, autá) N car
bazén (G-a, bazény) M pool
biely/-a,-e white
byt (G-u, byty) M flat
červený/-á,-é red
čierny/-a,-e black
izba (G-y, izby) F room
detská izba play room
dolu, dole down, downstairs
farba (G-y, farby) F colour
farebný/-á,-é colourful
garáž (G-e, garáž) F garage
gauč (G-a, gauče) M sofa
hala (G-y, haly) F hall
hnedý/-á,-é brown
chodba (G-y, chodby) F hallway
jedáleň (G-e, jedálne) F dining room
jednoizbový/-á,-é one-room /adj./
kde where
koberec (G-a, koberce) M carpet
krb (G-a, krby) M fireplace
kreslo (G-a, kreslá) N armchair
kuchyňa (G-e, kuchyne) F kitchen
linka (G-y, linky) F line
kuchynská linka (G-y, linky) F cupboard
kvet (G-u, kvety) M flower
lampa (G-y, lampy) F lamp
moderný/-á,-é modern
modrý/-á,-é blue
môj, moja, moje my
národnosť (G-i, národnosti) F nationality
nový/-á,-é new
obraz ( G-u, obrazy) M picture
obývačka (G-y, obývačky) F living room
okno (G-a, okná) N window
oranžový/-á,-é orange
pekný/-á,-é nice
písací stôl ( G-a, stoly) M desk
polička (G-y, poličky) F shelf
Číslovky
Numbers
jedenásť eleven
dvanásť twelve
trinásť thirteen
štrnásť fourteen
pätnásť fifteen
šestnásť sixteen
sedemnásť seventeen
osemnásť eighteen
devätnásť nineteen
dvadsať twenty
Pragma ®
posteľ (G-e, postele) F bed
pracovňa (G-e, pracovne) F study, library
prízemie (G-ia, prízemia) N ground floor
poschodie (G-ia, poschodia) N floor
prvé poschodie first floor
ružový/-á,-é pink
sivý/-á,-é grey
skrinka (G-y, skrinky) F cabinet
skriňa (G-e, skrine) F wardrobe
spálňa (G-e, spálne) F bedroom
sporák (G-a, sporáky) M cooker
starý/-á,-é old
stena (G-y, steny) F wall
stolička (G-y, stoličky) F chair
stolík (G-a, stolíky) M coffee table
strom (G-u, stromy) M tree
svetlohnedý/-á,-é light brown
svetlý/-á,é light
škaredý/-á.-é ugly
číslo (G-a, čísla) N number
telefónne číslo phone number
televízor (G-a, televízory) M television
tam there
tmavohnedý/-á,-é dark brown
tmavý/-á,-é dark
tu here
tvoj, tvoja, tvoje your /sing./
uprostred, v strede in the middle
váš, vaša, vaše your /plur./
Veľký/-á,-é big, large
video (G-a, videá) N video
vľavo on the left
vpravo on the right
vpredu in the front
vzadu at the back
WC toilet
záhrada (G-y, záhrady) F garden
zamestnanie (G-ia, zamestnania) F
occupation
zelený/-á,-é green
zrkadlo (G-a, zrkadlá) N mirror
žltý/-á,-é yellow
CD č. 1/02
MP3 č. 002
13:23
Frázy Phrases
Aká je vaša adresa? What's your address?
Aké je vaše telefónne číslo? What's your phone number?
Kde je váš dom? Where's your house?
Aký je váš byt? How is your flat?
Kde je WC? Where is the toilet?
Máte auto? Have you got a car?
Aké je vaše zamestnanie? What's your job?
Bývam v rodinnom dome. I live in a family house.
Môj byt nie je veľký. My flat isn't big.
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
3
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
www.pragmazilina.sk
angličtina, anglický english
babka (G-y, babky) F granny
banka (G-y, banky) F bank
v banke in the bank
brat (G-a, bratia) M brother
bratanec (G-a, bratancovia) M cousin
bývať, žiť to live
dcéra (G-y, dcéry) F daughter
dedo (G-a, dedovia) M grandpa
deti (sg. Dieťa) children
dievča (G-aťa, dievčatá) N girl
ekonóm (G-a, ekonómovia) M economist
ekonómka (G-y, ekonómky) F economist
ešte more
hovoriť po anglicky to speak English
hovoriť po slovensky to speak Slovak
ich their
jeho his
jej her
lekár (G-a, lekári) M doctor /male/
lekárka (G-y, lekárky) F doctor /female/
ľahký/-á,-é easy, light
mamin/ -a,-e mother´s
manžel (G-a, manželia) M husband
manželka (G-y, manželky) F wife
milý/-á,-é nice
múdry/-a,-e clever
nízky/-a,-e short, low
otec (G-a, otcovia) M father
otcov/-a,-e father´s
pochádzať (pochádzam, pochádzajú)
to come from
(I come from, they come from)
práca (G-e, práce) F work, job
pracovať (pracujem, pracujú, pracuj!)
to work (I work, you work, Work!)
predavač/-ka (G-a/-ky,
predavači/predavačky) M, F
shop assistent
priateľ (G-a, priatelia) M friend, boyfriend
priateľka (G-y, priateľky) F
friend, girlfriend
Číslovky
Numbers
tridsať thirty
štyridsať forty
päťdesiat fifty
šesťdesiat sixty
sedemdesiat seventy
osemdesiat eighty
deväťdesiat ninety
sto a hundred
dvesto two hundred
tisíc one thousand
milión one million
Pragma ®
rodičia (plurál) parents
rozvedený/-á divorced
sesternica (G-e, sesternice) F
cousin /female/
sestra (G-y, sestry) F sister
slobodný/-á,-é single
mama (G-y, mamy) F mother
stará mama grandmother
starý otec grandfather
súrodenci (plurál) brothers and sisters
syn (G-a, synovia) M son
štíhly/-a,-e slim
študovať (študujem, študujú, študuj!)
to study (I study, they study, Study!)
tento, táto, toto this
teraz now
tučný/-á,-é fat
učiteľ /-ka teacher
vdova (G-y, vdovy) F widow
vdovec (G-a, vdovcovia) M widower
veselý/-á,-é cheerful
vnučka (G-y, vnučky) F grandaughter
vnuk (G-a, vnuci) M grandson
vydatá married /female/
ženatý married /male/
vysoký/-á,-é tall, high
vždy always
zaujímavý/-á,-é interesting
CD č. 1/03
MP3 č. 003
10:52
Frázy Phrases
Ste vydatá? Ste ženatý? Are you married?
PhrasesKoľko máš rokov? How old are you?
Máte deti? Have you got any children?
Kde bývate? Where do you live?
Kde pracujete? Where do you work?
Kde študuje váš syn? Where does your son study?
Ako sa volá vaša manželka? What's your wife's name?
Máte súrodencov? Have you got any brothers or sisters?
Moja práca je zaujímavá. My job is interesting.
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
4
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
ale but
poschodie floor
asi, približne approximately
autobus (G-u/a, autobusy) M bus
autobusom by bus
autobusová stanica bus station
autoservis (G-u, autoservisy) M
car repair service
banka (G-y, banky) F bank
blízko near, close
centrum (G-a, centrá) N centre
do centra to the centre
colnica (G-e, colnice) F
custom office (custom house)
divadlo (G-a, divadlá) N theatre
doľava to the left
doprava to the right
dvere (plurál) door
ďaleko far
štadión (G-a, štadióny) M stadium
futbalový štadión
football stadium
galéria (G-e, galérie) F gallery
stanica (G-e, stanice) F station
hlavná stanica main station
hľadám I am looking for
choďte go
informácie (plurál) information
kancelária (G-e, kancelárie) F office
kancelária riaditeľa director's office
kaviareň (G-e, kaviarne) F café
kino (G-a, kiná) N cinema
kostol (G-a, kostoly) M church
križovatka (G-y, križovatky) F crossroad
na križovatke at the crossroad
lekáreň (G-e, lekárne) F pharmacy
len only
Frázy Phrases
www.pragmazilina.sk
meter metre
100 metrov 100 metres
most (G-a, mosty) M
bridge
Môžete ísť you can go
môžem ísť I can go
múzeum (G-a, múzeá) N museum
námestie (G-ia, námestia) N square
na námestí in the square
nemocnica (G-e, nemocnice) F hospital
na rohu
at the corner
otvorený/-á,-é open
obchod (G-u, obchody) M shop
obchodný dom (G-u, domy) M
department store
park (G-u, parky) M park
parkovisko (G-a, parkoviská) N car park
pešo on foot
piváreň (G-e, pivárne) F pub
polícia (G-ie, polície) F police
pošta (G-y, pošty) F post office
potom then
reštaurácia (G-ie, reštaurácie) F
restaurant
riaditeľ (G-a, riaditelia) M director
škola (G-y, školy) F shool
taxislužba (G-y, -) F taxi service
ulica (G-e, ulice) F street
tiež too, also
univerzita (G-y, univerzity) F university
uprostred in the middle
verejné toalety public toilets
vináreň (G-e, vinárne) F wine bar
vpredu in the front
vzadu behind
zastávka (G-y, zastávky) F bus stop
zatvorený/-á,-é closed
jedna hodina one o'clock
tri hodiny three o'clock
päť hodín five o'clock
jedna minúta one minute
dve minúty two minutes
dvadsať minút twenty minutes
CD č. 1/04
MP3 č. 004
11:13
Koľko je hodín? What time is it?
Je jedna hodina. It's one o'clock.
Sú štyri hodiny. It's four o'clock.
Je desať hodín. It's ten o'clock.
Prosím Vás, kde je pošta? Excuse me, where is the post office?
Prepáčte, kde je banka? Excuse me, where is the bank?
Choďte rovno, potom doprava. Go straight, then to the right.
Choďte doľava asi 100 metrov. Go to the left about 100 metres.
Kostol je vpravo. The church is on the right.
Hotel Fórum je vľavo. The hotel Forum is on the left.
Je to ďaleko? Is it far?
Môžete ísť autobusom. You can go by bus.
Môžem ísť pešo? Can I walk?
Prepáčte, môžete mi pomôcť? Excuse me, can you help me?
Banka je zatvorená. The bank is closed.
Pošta je otvorená aj v sobotu. The post office is also opened on Saturday.
Kedy je obchod otvorený? When is the shop open?
Dnes je dvadsiaty siedmy október. Today is 27 October.
Kedy ide autobus do Bratislavy? What time does the Bratislava bus go?
Pragma ®
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
5
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
banán (G-a, banány)M banana
biele víno (G-a, vína) N white wine
mäso (G-a, -) N meat
bravčové mäso pork
citrón (G-a, citróny) M lemon
cestoviny (plurál) pasta
čaj (G-u, čaje) M tea
čítam I read, I am reading
čokoláda (G-y, čokolády) F chocolate
dezert (G-u, dezerty) M desert
džem (G-u, džemy) M jam
džús (G-u, džúsy) M juice
fotografujem I take pictures
hľadám I am looking for
horúci / -a, -e hot
hovädzie mäso beef
hranolky (plurál) chip
chlieb (G-a, chleby) M bread
jablko (G-a, jablká) N apple
jedálny lístok (G-a, lístky) menu
jem I eat, I am eating
jahody (plurál) strawberries
knedle (plurál) dumplings
kukuričné lupienky cornflakes
kuracie mäso chicken
kurča (G-aťa, kurčatá) N chicken
kyslý/ -á, -é sour
mám rád I like /male/
mám rada I like /female/
maslo (G-a, maslá) N butter
med (G-u, -) M honey
minerálka (G-y, minerálky) F mineral water
mlieko (G-a, -) N milk
morčacie mäso turkey
nemám rád I don't like /male/
nemám rada I don't like /female/
obed (G-a, -) M lunch
Kedy?
www.pragmazilina.sk
obedujem I have lunch
ovocie (G-ia, -) N fruit
palacinky (plurál) pancakes
paprika (G-y, papriky) F green pepper
paradajka (G-y, paradajky) F tomatoe
pijem I drink, I am drinking
píšem I write, I am writing
pivo (G-a, pivá) N beer
platím I'll pay
počúvam I listen, I am listening
polievka (G-y, polievky) F soup
pomaranč (G-a, pomaranče) M orange
predjedlo (G-a, predjedlá) N starter
raňajky (plurál) breakfast
raňajkujem I have breakfast
rezeň (G-a, rezne) M steak, breaded cutlet
rožok (G-a, rožky) M roll
ryba (G-y, ryby) F fish
ryža (G-e, - ) F rice
saláma (G-y, salámy) F salami
sladký/ -á, -é sweet
pivo (G-a, pivá) N beer
svetlé pivo light beer, lager
syr (G-a, syry) M cheese
šalát (G-u, šaláty) M salad, lettuce
tmavé pivo dark beer, stout
torta, koláč (G-y, torty) F, (G-a, koláče) M
cake
uhorka (G-y, uhorky) F cucumber
varím I cook, I am cooking
večera (G-e, večere) F dinner
večeriam I have dinner
vidím I can see
zelenina (G-y, -) F vegetables
zemiaky (plurál) potatoes
zmrzlina (G-y, zmrzliny) F ice cream
CD č. 1/05
MP3 č. 005
12:49
When?
o jednej /hodine/ at one /o'clock/
o druhej at two
o tretej at three
o štvrtej at four
o piatej at five
o šiestej at six
o siedmej at seven
o ôsmej at eight
o deviatej at nine
o desiatej at ten
o jedenástej at eleven
o dvanástej at twelve
Frázy Phrases
Raňajkujem doma. I have breakfast at home.
Obedujem v práci. I have lunch at work.
Večeriam v reštaurácii. I have dinner in the restaurant.
Ráno pijem čaj. I drink tea in the morning.
Poobede pijem kávu. I drink coffee in the afternoon.
Čo raňajkujete? What do you have for breakfast?
Čo pijete? What do you drink?
Dáte si kávu alebo čaj? Would you like coffee or tea?
Pragma ®
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
6
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
www.pragmazilina.sk
Prosíte si ešte džús? Would you like more juice?
Áno, prosím si ešte trochu. Yes, please, a little bit.
Nie, ďakujem, už si neprosím. No, thank you.
Čo si prajete? Čo si prosíte? What would you like?
Prosím si jedálny lístok. The menu, please.
Platím, prosím. I'll pay, please.
Koľko platím? How much is it?
Máš rada kávu? Do you like coffee?
Máš rád pivo? Do you like beer?
Máte radi víno? Do you like wine?
Mám rada čiernu kávu. I like black coffee.
Mám rád svetlé pivo. I like lager.
Mám auto. I have got a car.
Mám brata a sestru. I have one brother and one sister.
Nemám mobil. I haven't got a cell phone.
Študujem slovenčinu. I study Slovak. I am studying Slovak.
Hľadám pána riaditeľa. I am looking for the director.
Ako často? How often?
Ako dlho? How long?
cez víkend at the weekend
cestujem I travel
cvičím I exercise
často often
čítam noviny I read newspapers
čistím si zuby I clean my teeth
doma at home
hrám tenis I play tennis
hrám futbal I play football
chodím do divadla I go to the theatre
chodím do kina I go to the cinema
chodím do práce I go to work
chodím do reštaurácie
I go to the restaurant
chodím von I go out
chodím na dovolenku I go on holiday
chodím na koncert I go to the concert
chodím na prechádzku I go for a walk
idem domov I go home
idem spať I go to bed
každý deň every day
každý týždeň every week
každý mesiac every month
každý rok every year
každý víkend every weekend
keď when
končím prácu I finish work
kúpem sa I have a bath
mám voľno I have a free time
nakupujem I do the shopping
navštevujem priateľov I visit friends
niekedy sometimes
niekoľko several
nikdy never
Pragma ®
obyčajne usually
obliekam sa I get dressed
opýtať sa, pýtať sa to ask
píšem listy I write letters
plávam I swim
prichádzam domov I come home
po večeri after dinner
počúvam rádio I listen to the radio
pozerám televíziu I watch TV
relaxujem I relax
spím I sleep
sprchujem sa I take a shower
športujem I do sports
študujem I study
telefonujem I call, telephone
učím I teach
učím sa I learn
umývam sa I wash myself
varím I cook
veľa much, many
veľmi často very often
voľný čas free time
vstávam I get up
začínam pracovať I start work
z práce from work
zriedka seldom
Koľkokrát?
CD č. 1/06
MP3 č. 006
10:54
How many times?
raz (jedenkrát) once
dvakrát twice
trikrát three times
štyrikrát four times
päťkrát five times
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
7
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
Frázy
Phrases
Kde pracujete? Where do you work?
Ako dlho tam pracujete? How long have you been working there?
Kde bývate? Where do you live?
Ako dlho tu bývate? How long have you been living here?
Bývam tu už 10 rokov. I have been living here for 10 years.
Ako často pijete kávu? How often do you drink coffee?
Ako často športujete? How often do you do sports?
Ako často cestujete na Slovensko? How often do you travel to Slovakia?
Čo robíte cez víkendy? What do you do at weekends?
Cez víkendy relaxujem. I relax at weekends.
Pracujete cez víkendy? Do you work at weekends?
Nie, nepracujem. No, I don't work.
Každý deň vstávam o šiestej. I get up at six every day.
Každý štvrtok hrám tenis. I play tennis every Thursday.
Čo robíš?
- Píšem list. What are you doing? - I am writing a letter.
Čo čítaš?
- Časopis. What are you reading? - A magazine.
Kam ideš? - Do práce. Where are you going? - To work.
To je všetko. That is all.
Prajem vám pekný deň. Have a nice day.
aj keď even though
alebo or
ambasáda embassy
bankomat ATM
bohužiaľ unfortunately
cena price
dáždnik umbrella
dolár dollar
300 dolárov 300 dollars
drahý expensive
dvere door
hovoriť
to speak
chcem I want
chcel by som I would like /male/
chcela by som I would like /female/
chladnička refrigerator
jednoposteľová izba single room
dvojposteľová izba double room
kabát coat
kam where
Koľko dolárov? How many dollars?
Koľko korún? How many crowns?
koruna crown
2,3,4 koruny 2,3,4 crowns
800 korún 800 crowns
kreditná karta credit card
kurz exchange rate
lacný cheap
lístok ticket
mohli by ste ...? could you...?
mohol by som...? could I....? /male/
mohla by som...? could I...? /female/
môžem I can
musím I must
niektorý /-á,-é some
občiansky preukaz ID
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
otvoriť
to open
parkovať
to park
pas passport
peniaze money
pokladňa cash desk
pokladník cashier, teller
pomôcť to help
potrebujem I need
používať
to use
priniesť
to bring
povedať
to say
pozvať
to invite
požičať
to lend, to borrow
pretože because
prísť
to come
rezervovať si
to book
samozrejme of course
smiem I may
v poriadku all right
sprcha shower
svetlo light
trvať /10 minút/ to take /10 minutes/
ukázať
to show
fotografovať
to take photos
viem
I can /do something/
neviem I can't /do something/
vojsť dnu
to come in
voľné izby free rooms
vybrať peniaze
to withdraw money
vymeniť doláre
to change dollars
vypnúť svetlo
to switch off the light
zapnúť televizor
to switch on the TV
zastaviť auto
to stop the car
zatvoriť
to close, to shut
zobrať
to take /something/
CD č. 2/01
MP3 č. 007
10:55
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
8
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
Frázy
Phrases
Môžem otvoriť okno? Can I open the window?
Musím ísť domov. I must go home.
Chcem cestovať do USA. I want to travel to the USA.
Smiem tu fajčiť? May I smoke here?
Potrebujem telefonovať domov. I need to phone home.
Mohol by som otvoriť okno? Could I open the window?
Viem hovoriť po nemecky. I can speak German.
Neviem hovoriť po slovensky. I can't speak Slovak.
Chcel by som si rezervovať izbu. I would like to book a room.
Na ako dlho? How long for?
Môžem platiť kreditnou kartou? Can I pay by a credit card?
Sú raňajky v cene? Is breakfast included?
Môžete mi požičať pero? Can you lend me a pen?
Môžem vás pozvať na obed? Can I invite you to lunch?
budova building
cestovnákancelária travel agency
dlhý / -á, -é long
dopočutia good-bye /phone/
do zahraničia abroad
firma firm/company/
vo firme in the firm
hovoriť s to speak to
hrianka toast
hory mountains
chata cottage
chodiť do prírody
to go to the countryside
chodiť k moru to go to the sea
chodiť na dovolenku to go on holiday
chodiť na túry to go hiking
chodiť sa lyžovať to go skiing
jar spring
na jar in spring
jeseň autumn
na jeseň in autumn
knižnica library
kolega colleague /male/
kolegyňa colleague /female/
kúpalisko outdoor swimming pool
kvet flower
letieť
to fly
letisko airport
leto summer
v lete in summer
ľad ice
ľutujem I'm sorry
milovať
to love
moderný / -á, -é modern
more the sea
nepáči sa mi I don't like
nízky / -a, -e low, short
nový / -á, -é new
oddelenie vývozu export department
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
opaľovať sa
to sunbathe
páči sa mi I like
pes Dog
počasie Weather
prestávka Break
pretože Because
príroda Nature
programátor Programmer
rádčítam I like reading /male/
rada čítam I like reading /female/
rôzny /-a, -e Various
schôdza meeting
na schôdzi at the meeting
sivý / -á, -é Grey
služobná cesta business trip
na služobnej ceste on a business trip
stretávať sa
to meet
široký / -á, -é Wide
takmer almost, nearly
tancovať
to dance
turista hiker, tourist
turistika Hiking
účtovník Accountant
unavený/-á,-é tired
už Already
veľký / -á, -é big, large
vysoký / -á, -é high, tall
vysoká škola University
zábava fun, entertainment
záhrada Garden
zaujímavý/-á,-é Interesting
zavolať
to call, to phone
zima winter
v zime in winter
zlý /-á, -é Bad
zvlášť especially
CD č. 2/02
MP3 č. 008
15:54
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
9
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
Športy:
Sports:
basketbal Basketball
futbal Football
hokej Hockey
tenis Tennis
volejbal Volleyball
bicyklovanie Cycling
lyžovanie Skiing
plávanie Swimming
Frázy
Phrases
www.pragmazilina.sk
Krajiny:
Countries:
Anglicko England
Belgicko Belgium
Česko Bohemia
Holandsko Holland
Chorvátsko Croatia
Francúzsko France
Nemecko Germany
Nórsko Norway
Rakúsko Austria
Taliansko Italy
Pracujem vo firme ako programátor. I work in a firm as a programmer.
Čo radirobíte vo voľnom čase? What do you like doing in your free time?
Rada hrám tenis. I like playing tennis.
Rád cestujem. I like travelling.
V zime sa chodím lyžovať. In winter I go skiing.
Nerád pracujem v záhrade. I don't like working in the garden.
Môžem hovoriť s pánom riaditeľom? Can I speak to the director?
Do práce cestujem autom. I travel to work by car.
Stretneme sa pred kinom. We'll meet in front of the cinema.
Moje auto je pred firmou. My car is in front of the firm.
Prosím si kolu s ľadom. Coke with ice, please.
Pijem kávu s cukrom a mliekom. I drink coffee with sugar and milk.
S kým telefonuješ? Who are you calling?
S kým ideš na služobnú cestu? Who are you going on a business trip with?
Som tu s manželkou. I am here with my wife.
Páči sa vám Slovensko? Do you like Slovakia?
Páči sa mi Japonsko. I like Japan.
aktívny /-a, -e active
babka grandma
balkón balcony
budem I will be
budem čítať I will read
celý / -á,-é whole
cesta journey
cez dovolenku during holiday
dedina village
dúfam, že I hope that
Fúka vietor. The wind is blowing.
grilovať to grill
historické pamiatky historical sights
ideálny /-a, -e ideal
Idem domov. I am going home.
Idem na dovolenku.
I am going on holiday.
jazero lake
Je búrka. There is a storm.
Je horúco. It is hot.
Je chladno. It is cool.
Je teplo. It is warm.
Je zamračené. It is cloudy.
Je zima. It is cold.
Pragma ®
do Anglicka to England
do Belgicka to Belgium
do Českej republiky to Czech Republic
do Holandska to Holland
do Chorvátska to Croatia
do Francúzska to France
do Nemecka to Germany
do Nórska to Norway
do Rakúska to Austria
do Talianska to Italy
Je pekné počasie. The weather is nice.
Je škaredé počasie. The weather is bad.
kemping campsite
kempovať
to camp
kopec hill
krásny/-a,-e lovely
kúpať sa v mori
to bathe in the sea
les woods, forest
ležať na pláži
to lie on the beach
lúka meadow
mesto town
more the sea
Mrzne. It is freezing.
myslím si I think
nemyslím si I don't think
najlepšie best
navštíviť
to visit
nádherný / -á,-é beautiful
neďaleko not far, close by
odchádzať
to leave
okolo around, round
organizovať
to organize
pôjdem I will go, I am going
Sneží. It is snowing.
CD č. 2/03
MP3 č. 009
13:38
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
10
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
počasie weather
Počkaj! Wait!
pohodlný/-á,-é comfortable
pole field
pomaly slowly
pozajtra the day after tomorrow
pozrieť si
to see
prechádzať sa
to walk
príroda nature
prospekty brochures
Prší. It is raining.
pôjdem I am going, I will go
rieka river
rozprávať sa
to talk
rybár fisherman / angler
Frázy
Phrases
Som rád/rada. I am glad.
strava food, meals
Svieti slnko. The sun is shining.
20 stupňov Celzia. 20 degrees Celsius
teplota temperature
trochu a little
ubytovanie accomodation
umenie art
vidieť
to see
vrátiť sa
to return, come back
vrch mountain
všetko everything
výstava exhibition
zvedavý/-á,-é curious
že that
Kam pôjdeš na dovolenku? Where are you going on holiday?
Pôjdem do Grécka. I am going to Greece.
Ako budeš cestovať? How are you going to travel?
Budem cestovať lietadlom. I am going to travel by plane.
Čo tam budeš robiť? What are you going to do there?
Budem relaxovať. I am going to relax.
Ako dlho tam budeš? How long are you going to be there?
Budem tam 10 dní. I am going to be there for 10 days.
Kde budeš bývať? Where are you going to stay?
Budem bývať v hoteli. I am going to stay in a hotel.
Šťastnú cestu! Have a nice trip.
Máš šťastie.
You are lucky.
Poďme na kávu! Let's have some coffee.
Zavolám ti zajtra. I 'llcall you tomorrow.
Teším sa. I'm looking forward to.
Máš pravdu. You are right.
Myslím si, že bude pršať. I think /that/ it will rain.
Dúfam, že zajtra bude pekne. I hope /that/ it will be a nice day tomorrow.
Platíme si ubytovanie a stravu. We have to pay for accomodation and food.
bezpečný/-á,-é safe
čistý /-á,-é clean
herec actor
história history
herečka actress
hlavné mesto capital
hlboký /-á,-é deep
hlučný /-á,-é noisy
hospodársky/-a,-e economical
hrad castle
hraničiť to border
inteligentný /-á,-é intelligent
jaskyňa cave, cavern
juh south
na juhu in the south
kultúrny /-a,-e cultural
liečenie treatment
ľahký /-á,-é easy, light
medzi between, among
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
medzinárodný /-á,-é international
Národná rada Parliament
návštevník visitor
nebezpečný / -á,-é dangerous
nudný /-á,-é boring
obdivovať to admire
obľúbený /-á,-é favourite
obraz picture
obyvateľ inhabitant
okrem except
organizácia organization
ostrov island
patriť
to belong
pohodlný / -á,-é comfortable
pohorie mountain range
pomalý /-á,-é slow
populárny/-a,-e popular
prameň spring/of the river/
prezident president
CD č. 2/04
MP3 č. 010
12:02
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
11
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
púšť desert
rozloha area
rýchly /-a,-e fast
sever north
na severe in the north
skúsený/-á,-é experienced
spevák singer /male/
speváčka singer /female/
spotreba consumption
stredný /-á,-é middle
sused neighbour
sympatický/-á,-é nice, pleasant
špinavý /-á,-é dirty
štátny /-a,-e state /adj/
štíhly /-a,-e slim
tradície traditions
turistická oblasť tourist resort
Frázy
www.pragmazilina.sk
ťažký/-á,-é heavy
úrad authority
váha weight
vek age
vláda government
východ east
na východe in the east
výška height
zámok castle
západ west
na západe in the west
zaujímavý /-á,-é interesting
zdravý /-á,-é healthy
slávny (známy) famous (wellknown)
zodpovedný /-á,-é responsible
život life
Phrases
Kde sa nachádza Slovensko? Where is Slovakia situated?
Koľko obyvateľov má Slovensko? How many people are there in Slovakia?
Som o 5 rokov starší ako moja manželka. I am 5years older than my wife.
Tento počítač je drahší ako môj. This computer is more expensive than mine.
Hľadám si lepšie zamestnanie. I am looking for a better job.
Bratislava je najväčšie mesto Slovenska. Bratislava is the biggest city in Slovakia.
Forum je najdrahší hotel v Bratislave. Forum is the most expensive hotel in Bratislava.
Slovensko nie je také veľké ako Nemecko. Slovakia is not as large as Germany.
Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? What is your most favourite food?
Cena benzínu je nižšia ako v auguste. The price of petrol is lower than in August.
Čo najčastejšie pijete? What do you drink most often?
Aký šport máte najradšej? What sports do you like best?
Kde je v Bratislave najlepšia reštaurácia? Where is the best restaurant in Bratislava?
bavlnený /-á,-é cotton /adj/
blúzka blouse
bojovať
to fight
čiapka cap
čižmy high boots
dámske odevy women´s clothes
darček present
dať (dám, dajú, daj!) to give
detské odevy children´s clothes
drogéria chemist´s
elegantný/-á,-é elegant
fialový /-á,-é violet
guma rubber
hľadať
to look for
hodváb silk
hrebeň comb
k towards
kabát coat
kabínka changing room
klobúk hat
kníhkupectvo bookshop
Pragma ®
kostým suit/for women/
košeľa shirt
koža leather
kravata tie
krátky /-a,-e short
krém cream
kuchynské potreby kitchen utensils
kvalitný/-á,-é of a good quality
kvetinárstvo florist's
listový papier letter paper
lepidlo glue
menšie číslo smaller size
nakupovať to do the shopping
neverím I don'tbelieve
nohavice Trousers
nôž Knife
oblek suit/for men/
obuv shoe shop
opasok belt
oproti opposite
pánske odevy men´s clothes
CD č. 2/05
MP3 č. 011
14:56
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
12
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
papiernictvo stationary
parfém parfume
plavky swimming costume
pohár glass
pohľadnica picture postcard
pokladňa cash register
pomôcť, pomáhať
to help
ponožky socks
poslať to send
potraviny grocery shop
prášok na pranie washing powder
pre dcéru for a daughter
pre syna for a son
pre ženy for women
pre mužov for men
pre deti for children
predstaviť
to introduce
pulóver pullover
proti against
rukavice gloves
rúž lipstick
sako jacket
sandále sandals
slávnostný/-á,-é dressed-up
sivý/-á,-é grey
sukňa skirt
Frázy
Phrases
sveter sweater
šál scarf
šálka cup
šampón shampoo
šaty dress
široký /-á,-é wide
šortky shorts
športový /-á,-é sport /adj/
športové potreby sports equipment
toaletný papier toilet paper
topánky shoes
tričko T - shirt
úzky /-a,-e narrow
väčšie číslo bigger size
vďaka thanks to
veľkosť, číslo size
verím I believe
vetrovka anorak
vezmem si I'll take
vlnený /-á,-é wool /adj/
vyskúšať
to try
zlepšiť
to improve
zošit exercise book
zubná kefka toothbrush
zubná pasta toothpaste
zvýšiť
to increase
Čo si želáte? Can I help you?
Hľadám nejaké čierne topánky. I am looking for some black shoes.
Potrebujem číslo 44. I need size 44.
Máte ten sveter v modrom? Have you got that sweater in blue?
Koľko stojí tento kabát? How much is this coat?
Máte väčšie číslo? Have you got a bigger size?
Môžem platiť kartou? Can I pay by a credit card?
Môžete mi to zabaliť? Can you wrap it up?
Máte niečo lacnejšie? Have you got anything cheaper?
Môžem si to vyskúšať? Can I try it on?
Tie šaty ti pristanú. That dress suits you.
Komu telefonuješ? Who are you calling?
Komu píšeš? Who are you writing to?
Môžem vás predstaviť nášmu riaditeľovi? Can I introduce you to our director?
Zaujímam sa o šport. I am interested in sports.
benzín petrol
benzínová pumpa petrol station
cudzie jazyky foreign languages
dátum narodenia date of birth
diplom diploma
dôchodca pensioner/male/
dôchodkyňa pensioner/female/
dúfať
to hope
ekonóm economist
ekonomický riaditeľ economical director
gymnázium grammar school
fakulta faculty
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
išiel som I went /male/
išla som I went /female/
jedol som I ate /male/
jedla som I ate /female/
kabelka handbag
kufor suitcase
kúpalisko swimming pool
letisko airport
miesto narodenia place of birth
minulosť the past
minulý piatok last Friday
minulý týždeň last week
CD č. 2/06
MP3 č. 012
13:27
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
13
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
www.pragmazilina.sk
stredná škola secondary school
súčasnosť the present times
súrodenci brothers and sisters
šéf boss, chief
špecializácia specialization
štadión stadium
technik technician
telocvičňa gym
úradníčka clerk/female/
úradník clerk/male/
veriť
to believe, to trust
vojenská služba military service
vrátiť sa
to come back, to return
vybrať peniaze
to withdraw money
vydať sa
to get married /female/
výlet trip
v roku 2000 in 2000
vzdelanie education
základná škola elementary school
záľuby interests
zamestnanie job, occupation
získať
to gain
zmeniť
to change
zomrieť
to die
minulý rok last year
myslím I think
najprv first /adv/
naposledy the last time
najradšej best of all
najviac most
narodil som sa I was born /male/
narodila som sa I was born /female/
nezamestnaný /-á,-é unemployed
od - do from - to
oddychovať
to have a rest
oženiť sa to get married /male/
papierové vreckovky tissues
plynule fluently
potom then
povedať
to say, to tell
pred rokom a year ago
predvčerom the day before yesterday
1. trieda first class
reštauračný vozeň dining car
rodinný stav marital status
slnečné okuliare sunglasses
stať sa to become
stavebná fakulta
faculty of civil engineering
Frázy
Phrases
Kde a kedy ste sa narodili? Where and when were you born?
Kde ste študovali? Where did you study?
Čo ste študovali? What did you study?
Aké bolo vaše prvé zamestnanie? What was your first job?
Kedy ste začali pracovať v ......? When did you start working in......?
Aké jazyky ste študovali? What languages did you study?
Čo ste robili cez víkend? What did you do at the weekend?
Kde ste boli v piatok večer? Where did you go on Friday night?
Boli ste už niekedy v Amerike? Have you ever been to America?
Boli ste v nedeľu v kine? Did you go to the cinema on Sunday?
Páčil sa vám film? Did you like the film?
Kedy ste sa vrátili z dovolenky? When did you return from your holiday?
Bolo to hrozné! It was horrible.
Čo sa stalo? What happened?
Ľudské telo
Human body
Pragma ®
bedro
členok
hlava
hrdlo
chodidlo
chrbát
koleno
krk
lakeť
noha
nos
oko
palec na nohe
palec na ruke
hip
ankle
head
throat
foot
back
knee
neck
elbow
leg
nose
eye
toe
thumb
plece
prsty
rameno
tvár
ucho
ústa
zápästie
zub
žalúdok
shoulde
fingers
arm
face
ear
mouth
wrist
tooth
stomach
CD č. 3/01
MP3 č. 013
14:06
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
14
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
atletický /-á,-é athletic
aspoň at least
behanie running
bohatý /-á,-é rich
bolí ma ...... it ....hurts
brať
to take /something/
cítiť sa
to feel
dať
to give
Dýchajte! Breathe!
Dýchajte zhlboka! Take a deep breath!
egoistický /-á,-é egoistic
fajčenie smoking
chorý /-á,-é Ill
chudobný /-á,-é poor
jedlo food
kašlem I cough
komunikatívny /-a,-e communicative
kontrola check-up
kučeravé vlasy curly hair
kýchať
to sneeze
Ľahnite si! Lie down!
nepríjemný /-á,-é Unpleasant
Oblečte sa! Put on the clothes!
odpočívať to have a rest
okrúhly /-a,-e round /adj/
Otočte sa! Turn round!
oválny /-a,-e oval /adj/
optimistický /-á,-é optimistic
pesimistický /-á,-é pessimistic
Frázy
Phrases
počas during
pohodlný /-á,-é comfortable
polodlhé vlasy shoulder length hair
pomaly slowly
poradiť, radiť
to give advice
postava figure, body
povaha character
predpísať
to prescribe
priateľský /-á,-é friendly
príjemný /-á,-é pleasant
prísť
to come, arrive
rada advice
recept prescription
rozcvičiť sa
to warm up
rozumieť
to understand
ryšavé vlasy red hair
skoro soon, almost
Som prechladnutý/á. I have a cold.
správny /-a,-e right, correct
škaredý /-á,-é ugly
štíhly /-a,-e slim
teplota temperature
trpezlivý /-á,-é patient /adj/
tučný /-á,-é fat /adj/
tvrdohlavý /-á,-é stubborn, obstinate
unavený /-á,-é tired
Vyzlečte sa! Strip off!
zdravý /-á,-é healthy
Čo vám je?
What´s the matter?
Mám teplotu.
I ´ve got a temperature.
Necítim sa dobre.
I don´t feel well.
Mám nádchu. Som nachladnutý.
I have a cold.
Bolí ma hlava.
I have a headache.
Mám chrípku.
I have flu.
Je mi zle.
I am sick. /I feel sick/.
Ako dlho sa cítite zle?
How long have you felt sick?
Minulú zimu som si zlomil ruku.
Last winter I broke my arm.
Musím ísť k lekárovi.
I must see a doctor.
Aká je vaša priateľka?
What is your girlfriend like?
Je veľmi milá a priateľská.
She is very kind and friendly.
Vyzerá veľmi dobre.
He/she looks very well.
Má peknú postavu.
He/she has a nice figure.
diár diary
dierkovač hole puncher
disketa disk
diskutovať
to discuss
dubový /-á,-é oak /adj/
dvere door
ekonomika economics
elektrický /-á,-é electrical
fax fax machine
garáž garage
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
hlavičkový papier headed paper
kalkulačka calculator
kancelária office
kávovar coffee machine
klávesnica keyboard
kôš na papier waste-paper basket
kožený /-á,-é leather
luster chandelier
mestský úrad municipal office
miestnosť room
CD č. 3/02
MP3 č. 014
10:54
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
15
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
mikrovlnná rúra microwave oven
modem modem
monitor monitor
mraznička freezer
myš mouse
na on /prep/
naposledy the last time
neďaleko nearby
nožnice scissors
obrazovka screen
odkazovač answering machine
okrúhly/-a,-e round
operátor operator /male/
operátorka operator /female/
pečiatka stamp
peňaženka purse, wallet
pivnica cellar
počítač computer
pohodlný/-á,-é comfortable
poisťovňa insurance company
polica shelf
politika politics
Frázy
www.pragmazilina.sk
potraviny food
poznámkový blok notepad
pracovňa office, study
práčka washing machine
práčovňa laundry
pri near
príjemný pleasant
prízemie ground floor
profesor professor
schôdza meeting
schôdzka,stretnutie appointment
sponky paper-clips
sud barrel
taška bag
terasa terrace
tlačiareň printer
umývačka riadu dishwasher
v rohu in the corner
veľa many, much, a lot of
vešiak coat stand
všetko everything
zošívačka stapler
Phrases
O čom sa rozprávate? What are you talking about?
Slováci radi diskutujú o politike. Slovaks like discussing about politics.
Obedujete v reštaurácii? Do you have lunch in a restaurant?
Môj syn študuje na univerzite a dcéra na Strednej škole.
My son studies at university and daughter at secondary school.
Stretneme sa zajtra o ôsmej vo vašej kancelárii.
We'll meet in your office at 8 o'clock tomorrow.
Minulý týždeň som bol na služobnej ceste. Last week I went on a business trip.
Bývam a pracujem v Bratislave. I live and work in Bratislava.
Boli ste už niekedy v Kanade? Have you ever been to Canada?
Chceli by ste večerať v čínskej reštaurácii?
Would you like to have dinner in a Chinese restaurant?
Kedy ste boli na dovolenke v Taliansku? When did you go on holiday to Italy?
Hovoríte o našom novom riaditeľovi? Are you talking about our new director?
Na ktorej ulici je pošta? On which street is the post office?
Môj brat veľa číta. My brother reads a lot.
bohužiaľ unfortunately
cestovať okolo sveta
travel round the world
dali by ste mi would you give me
do to
ešte raz once more again
hlasnejšie louder
kúpili by ste mi would you buy me
let flight
letenka air ticket
lietadlo odlieta the plane leaves
lietadlo prilieta the plane arrives
meškať to delay, to be late
nechať odkaz to leave the message
Pragma ®
niekto someone, somebody
niečo something
niekam, niekde somewhere
niekomu to somebody
s niekým with someone
nikto nobody
nič nothing
nikam, nikde nowhere
nikomu to nobody
s nikým with nobody
obsadený occupied
odísť to leave
odlet departure
opýtať sa to ask
CD č. 3/03
MP3 č. 015
09:23
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
16
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
pomalšie slower
povedali by ste mi would you tell me
pozrieť sa to see, to look
požičali by ste mi would you lend me
predstaviť sa to introduce
prílet arrival of the plane
prísť to come
radšej by som I would rather
rezervovať izbu to book a room
rezervovať letenku to book a flight ticket
rýchlejšie faster
Frázy
www.pragmazilina.sk
sekretariát secretariat
stretnúť sa to meet
ukázali by ste mi would you show me
veľtrh fair
vrátiť sa to return
vymeniť to change
výrobný plán production plan
zatelefonovali by ste would you call
zobliecť si sako to take off the jacket
zopakovať to repeat
zrušiť to cancel
Phrases
Smiem sa predstaviť? May I introduce myself?
Chcel by som sa predstaviť. I would like to introduce myself.
Mohol by som hovoriť s pánom riaditeľom? Could I speak to the director?
Bohužiaľ, pán riaditeľ je na veľtrhu. Unfortunately, the director is at the fair.
Kedy sa vráti? When is he coming back?
Chcete nechať odkaz? Do you want to leave a message?
Mohli by ste mi dať vaše telefónne číslo? Could I have your phone number?
Mohli by ste to zopakovať, prosím. Could you repeat it, please.
Mohla by som niečo povedať? Could I say something?
Ak bude pekné počasie, pôjdem do Tatier. If the weather is fine, I will go to the Tatras.
Prajem vám príjemný let! Have a nice flight.
Máte niečo na preclenie? Have you got anything to declare?
Nemám nič na preclenie. I haven´t got anything to declare.
Lietadlo pristane o 17.00 hod. The plane will land at 5 p.m.
Kedy letí lietadlo do Paríža? What time does the plane fly to Paris?
Lietadlo mešká. The plane is delayed.
Let číslo 987 je zrušený. Flight number 987 has been canceled.
absolvovať to graduate
báť sa
to be afraid
bez without
darček present
deci decilitre
deka 10 grams
do to, until
dostať to receive
dostať sa to get somewhere
dosť enough
dotknúť sa to touch
dovolenie permission
ďalší another
fakt fact
fľaša bottle
hosť guest
kilo kilo
kus, kúsok piece
les forest
liter litre
mimo out of, beyond
nedávno recently
nervózny/-a,-e nervous, tense
Pragma ®
obchodný partner business partner
od from
okolo around, past
okrem except from
oslava celebration
pohár glass
ponáhľať sa to hurry up
porcelán porcelain
postaviť to build
pozdĺž along
priniesť to bring
pripiť to drink a toast
radosť joy, pleasure
rozprávať sa to talk
skoro almost
súhlas agreement
šálka cup
škatuľka box
šťastie happiness
ticho silence
ťažký/-á,-é heavy, difficult
u doktora (lekára) at the doctor´s
uprostred in the middle
CD č. 3/04
MP3 č. 016
08:19
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
17
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
vedľa beside
veselý/-á,-é cheerful
vrecko pocket, bag
všetci all, everyone
vystúpiť get off, get out
www.pragmazilina.sk
zabávať sa to have a good time
zablúdiť to get lost
žehlička iron
želať to wish
Bojím sa, že...... I am afraid that...........
Som si istý/-á. I am sure.
To je škoda. It´s a pity.
Ponáhľam sa. I am in a hurry.
Mám dvoch bratov. I have two brothers.
Prosím si šálku kávy a pohár minerálky.
A cup of coffee and a glass of mineral water, please.
Dám si pohár červeného vína. I´ll have a glass of red wine.
Od koho je ten list? Who is that letter from?
Ako sa dostanem na futbalový štadión? How can I get to the football stadium?
Zablúdil som. I got lost.
Dobre ste sa bavili Did you have a good time?
Súhlasíte? Do you agree?
Od pondelka do piatku som na služobnej ceste.
I am on a business trip from Monday to Friday.
Schôdza je dvadsiateho piateho mája. The meeting is on 25th May.
Od budúceho týždňa máme nového šéfa. From next week we have a new boss.
Do stredy to musí byť hotové. It must be done by Wednesday.
ambiciózny/-a,-e
ambitious
agresívny/-a,-e aggressive
arogantný/-á,-é arrogant
činnosť activity
drzý/-á,-é rude
efektívny/-a,-e effective
energický/-á,-é energetic
flexibilný/-á,-é flexible
/o/hodnotenie
evaluation, assessment
hodnotiť to evaluate, to assess
jednať s ľuďmi to deal with people
kandidát candidate
komunikácia communication
mal/a by byť he/she should be
mal/a by mať he/she should have
minimálne minimally
možnosť possibility, chance
na základe on the basis of
nadriadený/-á boss, superior
obdivovať to admire
obetavý/-á,-é self-sacrificing
obchodný zástupca sales representative
oblasť area, region
odborný rast professional growth
odborník expert
ochotný/-á,-é willing
osobnosť personality, person
plat
salary, wage
plniť príkazy to take orders
podriadený/-á subordinate
poistenie insurance
Pragma ®
ponúkať to offer
požadovať,žiadať to require
pracovný výkon work performance
pracovitý/-á,-é hardworking
predaj sales
predpokladať to suppose
predpoklady qualifications
presvedčiť to persuade
príjemný/-á,-é pleasant
pripravený/-á,-é prepared
produkt product
samostatný/-á,-é
independent
schopnosti abilities
spoľahlivý/-á,-é reliable
spoliehať sa na to rely on
stavba constructing
systematický/-á,é systematic
školenie training course
taktný/-á,-é tactful
trpezlivý/-á,-é patient
týkať sa to concern
úroveň level
vhodný/-á,-é suitable
zameranie orientation
zaškoliť to train
záťažová situácia workload
zvládnuť to cope
zručnosti skills
zúčastňovať sa to take part
zvedavý/-á,-é curious
CD č. 3/05
MP3 č. 017
09:27
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
18
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
Frázy
Phrases
Mám skúsenosti v ........ I have some experience of............
Pracujem ako........... I work as a..................
Čo sa týka................ As for .........................
Som dobrý v............. I am good at................
Som ochotný ............ I am willing to.............
Spolieham sa na......... I rely on......................
Môžete sa na mňa spoľahnúť. You can rely on me.
Týka sa to ............
It concerns..................
Som zvedavý,............
I wonder, if...........
Zúčastnil som sa na ........
I took part in..............
Aké výrobky a služby ponúkate?
What products and services do you offer?
Predpokladám, že.........
I suppose that.............
Som presvedčený, že............
I am convinced that..........
dodávateľ supplier
dosť veľa quite a lot
dôležitý/-á,-é important
faktúra invoice
hádať sa to argue
hrdý/-á,-é proud
charita charity
chyba mistake,error
je zamestnaný/-á is employed
je nezamestnaný is unemployed
kaziť sa to break down
klesať to fall, decrease
komplikovaný/-á,-é complicated
konkurencia competition
mal/a by som
I should
mal/a by si you should
mali by sme we should
maturita final school exam
múdry/-a,-e clever
náklady expences, costs
návrh suggestion
navrhnúť to suggest
obchodné jednanie negotiation
opakovať to repeat
podiel share
podpísať zmluvu to sign a contract
pomoc help
poradiť, radiť to advise
poradiť sa to consult
povýšiť to promote
poznať sa
to know each other
prenajať to rent
prepustiť to dismiss, to sack
rada advice
rásť to grow
reklama advertising
riešiť to solve
rozhodnutie decision
rozhodnúť sa to make a decision
rozpočet budget
rozumný/-á,-é reasonable
sám, sama alone
sklad store, warehouse
Pragma ®
www.pragmazilina.sk
sponzor sponsor
starať sa o to take care of
stratiť to lose
stroj machine
súkromný/-á,-é private
šanca chance
špeciálny/-a,-e special
štipendium scholarship
štúdium study, studies
tlmočník/-čka interpreter
to isté the same
trh market
upratovať to clean
upratovačka cleaner
veriť to believe
výskum research
vývoj development
zamestnať to employ
zarobiť to earn
zastaviť to stop
získať to gain, obtain
znižovať, znížiť to decrease
zvyšovať, zvýšiť to increase
žena v domácnosti
housewife/ homemaker
CD č. 3/06
MP3 č. 018
10:28
jazykové kurzy Pragma systém
Slovenčina
inFORM vydavateľstvo, s.r.o.
Frázy
Phrases
Pragma ®
19
www.pragmazilina.sk
Myslím si to isté. I think the same. I agree with you.
Potrebujem vašu radu. I need your advice.
Môžete mi poradiť? Can you give me some advice?
Čo mám robiť? What should I do?
Čo navrhujete? What do you suggest?
Mali by sme investovať do...... We should invest in..........
Navrhujem, aby sme......... I suggest we .........
Aké je vaše rozhodnutie? What is your decision?
Rozhodol som sa, že..........
I´ve decided that........
Verím, že...............
I believe that.............
Poznáme sa už 10 rokov. We´ve known each other for 10 years.
Je hrdý na svojho syna. He is proud of his son.
Stará sa o......
He takes care of..........
Ceny sa zvyšujú. The prices are going up.
Cena benzína sa znížila. The price of petrol went down.
jazykové kurzy Pragma systém
Download

slovenčina (for English) - kompletný zoznam slovnej