© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011
Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1
Česko-anglický slovníček
Česko-anglický
slovníček
Bezplatná příloha učebnice
Čeština expres
1
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011
GLOSSARY
APPENDIX
Glossary
A
a
ach jo
áčko, áčkem
adresa
aha
ahoj
akce
akční film
aktivita
aktivní
akuzativ
Američan, Američanka
analyzovat, analyzuju
Anglie
angličtina
asi
atlet, atletka
au
au-pair
auto, autem
autobus, autobusem
B
babička
banán
banka
bar
baron, baronka
béčko, béčkem
Belgie
bezhlavý
bílá paní
bílý
blízko
bod
bota, boty
brambor, brambory
bramborový
bratr
budoucí
Bulharsko
bydlet, bydlím
byt
být, jsem
C
céčko, céčkem
celkem
celý
58
and
oh well
A line, by the A line (on the Prague
underground)
address
I see
Hi! Hallo!
action
action film
activity
active
accusative
American (person)
to analyse, I analyse
England
English (language)
about, approximately, maybe
athlete
Ow!/Ouch!
au-pair
car, by car
bus, by bus
grandmother
banana
bank
bar
baron, baroness
B line, by the B line (on the Prague
underground)
Belgium
headless
“White Lady“, a female spirit or ghost
white
near, nearby
point, paragraph
shoe, shoes
potato, potatoes
potato adj.
brother
future adj.
Bulgaria
to live, I live
flat, apartment
to be, I am
C line, by the C line (on the Prague
underground)
altogether
whole, all
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
cestování
cestovat, cestuju
co
cvičení
travelling
to travel, I travel
what
exercise
Č
čaj
čas
časopis
část
často
čau
Čech, Češi
čekat, čekám
černý
červený
Česká republika (Česko)
Češka, Češky
český
česky
česnekový
číslo domu
číslo
číšník, číšnice
číst* , čtu
čokoláda
čokoládový
čtvrtek, ve čtvrtek
tea
time
magazine
part
often
Hi! Hallo!
Czech, Czechs
to wait, I wait
black
red
the Czech Republic
Czech (only females)
Czech adj.
in Czech
garlic adj.
house number
number
waiter, waitress
to read, I read
chocolate
chocolate adj.
Thursday, on Thursday
D
daleko
Dánsko
dát si, dám si
dativ
datum
dcera
dcl (coll. deci, decka)
dědeček
deklinace
dělat, dělám
délka
den
detektivka
dezert, dezerty
diamant
díky (coll.)
diskotéka
diskutovat, diskutuju
dítě, děti
divadelní hra
divadlo
dívat se na, dívám se na
dlouhé á
far
Denmark
to have, I‘ll have
dative
date
daughter
abbreviation for decilitre
grandfather
declension
to do, I do / to make, I make
length
day
crime story or film
dessert, desserts
diamond
thanks
disco
to discuss, I discuss
child,children,
theatre play, theatre performance
theatre
to look at, I look at
long a, a with a length mark
CZECH EXPRESS 1
dlouho
dlouhý
dnes, dneska
do + G
dobrý
docela
dohromady
dokonce
doktor, doktorka
dokument
dole
doleva
doma
domácí úkol
doplnit, doplním pf.
dopoledne
doprava
dort
dovolená
druhý
důležitý
dům
dušený
dvacátý
dvakrát
dvě
džíny (only pl.)
džus
a long time
long
today
to, into
good, delicious
quite
together
even
doctor
document
down below
to the left
at home
homework
to fill in, i´ll fill in
morning
to the right
cake
holidays, vacation adj.
the second
important
house
steamed
the twentieth
twice
two (the feminine form of the word
dva)
jeans
juice
E
ekonom, ekonomka
ekvivalent
elegantní
e-mail
energický
Estonsko
Evropa
evropský
economist
equivalent
elegant, smart
e-mail
energetic
Estonia
Europe
European
F
fajn
festival
film
filozof, filozofka
finanční
Finsko
firma
forma
formální
fotbal
fotograf, fotografka
Francie
fine
festival
film
philosopher
financial
Finland
firm
form
formal
football, soccer
photographer
France
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
fráze
phrase
G
genitiv
GPS (read: dží pí es)
gramatika
guláš
gulášový
genitive
GPS
grammar
goulash
goulash adj.
H
hádat, hádám
haló
Havaj
hele
herec, herečka
hezký
hezky
historie
hlad
hledat, hledám
hned
hodina, hodiny
hodit se, hodí se
hokej
Holandsko
holič, holička
hora, hory
hospoda
host
hostel
hotový
houskové knedlíky
hovězí (maso)
hra
hrad
hranolek, hranolky
hrát*, hraju
hrozný
hubený
hudba
hymna
to guess, I guess
hello
Hawaii
look!
actor
handsome, pretty, well-looking
nice(ly)
history
hunger
to look for, I‘m looking for
immediately, right
hour, hours
to be OK, it‘s OK (usually about time)
hockey
Holland
hairdresser
mountain, mountains
pub
guest
hostel
ready, ready-made
bread roll dumplings
beef (meat)
game, play
castle
French fries, chips (UK)
to play, I play
terrible, horrible
slim, skinny
music
anthem
CH
chata
chtít*, chci
chvíle
summer cottage
to want, I want
while, moment
I
ideální
imperfektivní
informace
inspektor, inspektorka
ideal
imperfective
information
inspector
59
GLOSSARY
APPENDIX
instrumentál
inteligentní
internet
Irsko
Irsko
Itálie
instrumental
inteligent
internet
Ireland
Ireland
Italy
J
já
jak
jako
jaký
jaro, na jaře
jazyk
jé!
jednou
jeďte!
jeho
její
jejich
jenom
ještě
jet*, jedu
jezdit na koni
jídelní lístek
jídlo, jídla
jih, na jihu
jižní
jiný
jíst, jím
jít*, jdu
jmenovat se, jmenuju se
I
how
like, as
what kind, what sort of, what….like
spring, in spring
tongue, language
oh! gee!
once
go! (by vehicle)
his
her
their
only
still
to go, I go (by vehicle)
to ride a horse
menu
meal, meals
South, in the South
southern
another, different
to eat, I eat
to go, I go (on foot)
“to call oneself“, to be called
K
k (extended form: ke) + D
kamarád, kamarádka
Kanada
kancelář, v kanceláři
karamel
káva (coll. kafe)
kavárna
každý
kdo
kdy
když
kilometr
kino, v kině
klasický
klub
knedlík, knedlíky
kniha
kočka
koktejl
kola
kolega, kolegyně
kolik
to (outside places and people)
friend
Canada
office, in an office
caramel
coffee
café
every
who
when
when (as a conjuction in a sentence)
kilometre
cinema, in the cinema
classic(al)
club
dumpling, dumplings
book
cat
coctail
coke
colleague
how much, how many
60
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
kolikátý
kolo
komiks
komunikace
komunikovat, komunikuju
koncert
končit, končím
koncovka
konference
konjugace
konstrukce
kontrolovat, kontroluju
konzultace
koruna
kosmetika
kostel
král, královna
krásný
krátký
křišťál
krupiér, krupiérka
kuchař, kuchařka
kulturní
kuře
kvalitní
kvíz
what, which (in a line)
bike
comics
communication
to communicate, I communicate
concert
to finish, I finish, to end, I end
ending
conference
conjugation
construction
to check, I check
consultation
crown
cosmetics
church (only a building)
king, queen
beautiful
short
crystal
croupier
cook
cultural
chicken
good-quality
quiz
L
lekce češtiny
let
letadlo
letiště
léto, v létě
lež
ležet, ležím
lidé (coll. lidi)
lístek, lístky
Litva, Litevsko
lokál
lokativ
Lotyšsko
Lucembursko
lupa
lyžování
lyžovat, lyžuju
lesson of Czech (language)
flight
aeroplane
airport
summer, in summer
lie
to lie down, I lie down
people, people, folks
ticket, tickets
Lithuania
locative
locative
Latvia
Luxemburg
magnifying glass
skiing
to ski, I ski
M
Maďarsko
maďarský
malíř, malířka
malý
malovat, maluju
maminka (formal: matka)
manažer, manažerka
manžel, manželka
mapa
Hungary
Hungarian
painter
small, little
to paint, I paint
Mom, Mum (formal: Mother)
manager
husband, wife
map
CZECH EXPRESS 1
máslo
maso
matematika
mě
medaile
medicína
mechanik
měsíc
město
metro, metrem
minulý
mínus
minuta
mít rád/ráda, mám rád/ráda
mít, mám
mítink
mladší
mladý
mléko
mluvit, mluvím
mobil
moc
moct*, můžu
móda
modální
moderní
moment
moře
most
možný
mu
můj, moje
muset, musím
muž
my
myslet, myslím
N
na + A, L
náboženský
nádraží
nahlas
nahoře
najít*, najdu pf.
nakupovat, nakupuju
nalevo
náměstí
nápoj, nápoje
napravo
například
naproti + D
napsat*, napíšu pf.
narodit se, narodím se pf.
butter
meat
mathematics
me (the accusative form of the
pronoun já)
medal
medicine
mechanic
month
city, town
underground, by underground
past, last
minus
minute
to like, I like
to have, I have
meeting
younger
young
milk
to speak, I speak
cell phone/mobile
much, many, a lot
can, I can/to be able, I am able
fashion
modal
modern
moment
sea
bridge
possible
to him (the dative form
of the pronoun on)
my
must, I must/have to, I have to
man
we
to think, I think
on
religious
(railway or bus) station
aloud
up above
to find, I´ll find
to shop (compare: kupovat,
kupuju – to buy)
on the left
town square
beverage/drink, beverages/drinks
on the right
for example
opposite
to write, I´ll write
to be born, I will be born
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
narozeniny (only pl.)
náš, naše
navrhnout*, navrhnu pf.
návštěva
navzájem
nazývat se, nazývám se
něco
neděle, v neděli
neformální
negativní
nejlepší
Německo
nemocnice
nemocný
neperlivý
nepravidelný
nervózní
nic
nikdy
no
noc
nominativ
normální
noviny (only pl.)
nový
O
o+L
oba
obec
obecný
oběd
obchod
oblečení
obrázek
obsah
od + G
odkud
odpoledne
odpověď
odpovědět, odpovím pf.
okurka
okurkový
olympiáda
olympijský
omáčka
on
ona
oni
ono
opakovat, opakuju
opalovat se, opaluju se
opera
opravdu
birthday
our
to suggest, I´ll suggest
visit
mutually
to be called, I am called
something
Sunday, on Sunday
informal
negative adj.
best
Germany
hospital
sick, ill
still
irregular
nervous
nothing
never
well
night
nominative
normal
newspaper
new
about
both
a universal term for a city,
town or village
common, public, general
lunch
shop
clothes
picture
contents
from (outside a place
and from someone)
from where
afternoon
answer
to answer, I´ll answer
cucumber
cucumber adj.
olympic games
olympic
sauce
he
she
they
it
to repeat, I repeat
to tan/sunbathe, I tan/sunbathe
opera
really
61
GLOSSARY
APPENDIX
opravit, opravím pf.
optimistický
organizovat, organizuju
orientace
ošklivo
ošklivý
otázka
otevřeno
ovoce
ovocný
označit, označím pf.
P
palačinka, palačinky
památka
pamatovat si, pamatuju si
pan
paní
pár
park
parkoviště
party
pátek, v pátek
pečený
pečlivě
peníze (pl.)
penzion
perfektivní
perlivý
perník
pes
pesimistický
pěšky
pít*, piju
pití
pivo
plánovat, plánuju
plurál
plus
počasí
počítač
počítat, počítám
počkat, počkám pf.
pod + I
podezřelý
podívat se, podívám se pf.
podnikatel, podnikatelka
podtržený
podzim, na podzim
pohádka
pojď, pojďte!
polévka (coll. polívka)
policejní
politický
politik, politička
62
to correct, I´ll correct
optimistic
to organise, I organise
orientation
nasty, ugly
ugly
question
open
fruit
fruit adj.
to mark, I´ll mark, to note, I´ll note
pancakes
(historical) place of interest
to remember, I remember
Sir, Mister. Mr.
Mrs, Madam, Mrs./Ms.
couple, pair
park
parking lot
party
Friday, on Friday
baked
carefully
money
pension
perfective
carbonated/sparkling
gingerbread
dog
pesimistic
on foot
to drink, I drink
drink
beer
to plan, I plan
plural
plus
weather
computer
to count, I count
to wait, I‘ll wait
under
suspicious
to look, I‘ll look
enterpreneur
underlined
autumn, in autumn
fairy tale
informal, formal imperative form
of the verb jít*
soup
police adj.
political
politician
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
Polsko
pomerančový
pomoc
pondělí, v pondělí
populární
Portugalsko
pořád
poslouchat, poslouchám
používat, používám
povídat si, povídám si
povídka
pozdě
pozdrav
pozor!
prababička
práce
pracovat, pracuju
pracovní
Poland
orange adj.
help
Monday, on Monday
popular
Portuguese
all the time
to listen, I listen
to use, I use
to chat, I chat
story
late
greeting
attention!/be careful!
great grandmother
work
to work, I work
work adj.
pradědeček
pravda
pravidelný
pražský
prepozice
prezident, prezidentka
pro + A
problém
procvičovat, procvičuju
proč
prodavač, prodavačka
profese
profesor, profesorka
program
procházka
projekt
prominout*, prominu pf.
great grandfather
true
regular
Prague adj.
preposition
president
for
problem
to practice, I practice
why
shop-assistant
profession
professor
programme
walk
project
to excuse, I‘ll excuse (the imperative:
promiň!, promiňte!)
to ask, I ask (for something)/to beg,
I beg
to protest, I protest
to rain, it‘s raining
the first
away
to read, I´ll read
preceding
to introduce oneself,
I introduce myself
to translate, I´ll translate
to add, I´ll add
to come, I‘ll come
supplement, appendix
to prepare, I‘ll prepare
boyfriend, girlfriend
to write, I write
postal code
to ask questions, I ask questions
prosit, prosím
protestovat, protestuju
pršet, prší
první
pryč
přečíst*, přečtu pf.
předchozí
představovat se,
představuju se
přeložit, přeložím pf.
přidat, přidám pf.
přijít*, přijdu pf.
příloha
připravit, připravím pf.
přítel, přítelkyně
psát*, píšu
PSČ [read: pé es čé]
ptát se, ptám se
CZECH EXPRESS 1
R
rajčatový
Rakousko
ráno
reagovat, reaguju
reformátor, reformátorka
rehabilitace
rekord
restaurace
rodič, rodiče
rok, v roce
román
romantický
rovně
rozumět, rozumím
Rumunsko
Rusko
rytíř
rýže
Ř
Řecko
řeka
říct*, řeknu pf.
řízek
S
s (extended form: se) + I
salát, saláty
se
sejít* se, sejdu se
sekretář, sekretářka
sem
seřadit, seřadím pf.
sešit
sestra
setkání
sever, na severu
severní
silnější
singulár
situace
skandál
skládat, skládám
skladatel, skladatelka
skupina
slavný
slečna
slon
Slovensko
sloveso
Slovinsko
slovní
slovník
slovo
slunečno
tomato adj.
Austria
morning
to react, I react
reformer
rehabilitation
(sports) record
restaurant
parent, parents
year, in year
novel
romantic
straight
to understand, I understand
Romania
Russia
knight
rice
Greece
river
to say, I‘ll say
Vienna schnitzel (breaded pork
or chicken cutlet)
with
salad, salads
oneself
to meet, I meet
secretary
to here, here
to put in order, I´ll put in order
notebook
sister
meeting, appointment
North, in the North
nothern
stronger
singular
situation
scandal
to compose, I compose
composer
group
famous
Miss
elephant
Slovakia
verb
Slovenia
word adj.
dictionary
word
sunny
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
slyšet, slyším
smažený
smutný
snad
sněžit, sněží
sobota, v sobotu
socha
spát, spím
spisovatel, spisovatelka
spojit, spojím pf.
společný
spolu
sport
sportovat, sportuju
sportovec, sportovkyně
správný
Srbsko
stanice
starat se o, starám se o
starší
starý
stát, stojí
student, studentka
stupeň
supermarket
světlý
svetr
svobodný
sympatický
syn
to hear, I hear
fried
sad
perhaps
to snow, it‘s snowing
Saturday, on Saturday
statue
to sleep, I sleep
writer
to match, I´ll match
common
together
sport
to do sport, I do sport
sportsman, sportswoman
right, correct
Serbia
station, stop
to care about, I care about
older, elder, elderly
old
1. to stand, it stands
2. to cost, it costs
the same
century
side, page
to haunt, I haunt
Wednesday, on Wednesday
Christmas tree
(literally: “a small tree“)
student
degree
supermarket
pale
sweater
free, single
friendly, agreeable
son
Š
šampaňské
škola
šopský salát
Španělsko
špatně
špatný
šťastný
Švédsko
champaigne
school
”Shopa salad”, Greek salad
Spain
bad, not well
bad
happy
Sweden
T
tabulka
tady
tak
taky
takže
talentovaný
chart, table
here
so
also, too
well, so
talented
stejný
století
strana
strašit, straším
středa, ve středu
stromeček
63
GLOSSARY
APPENDIX
tam
tancovat, tancuju
tatarský
tatínek (formal: otec)
taxík, taxi
telefon
telefonní
telefonovat, telefonuju
televize
ten
tenis
teplo
těšit se, těším se
test
testovat, testuju
text
těžký
tlustý
to
třeba
trénink
třetí
tričko
třikrát
turista, turistka
tvořit, tvořím
tvůj
ty
týden
U
učit, učím
učit se, učím se
učitel, učitelka
uklízet, uklízím
Ukrajina
ukrást*, ukradnu pf.
ukradený
ulice
umět, umím
how to
umřít*, umřu pf.
unavený
unie
univerzita
upír, upírka
úplně
uprostřed
úředník, úřednice
USA [read: ú es á]
úterý, v úterý
uvařit, uvařím pf.
uvidět, uvidím pf.
už
64
there
to dance, I dance
tartar
Dad (formal: Father)
taxi
telephone
telephone adj.
to call, I call/to phone, I phone
television
that, the
tennis
warm
to look forward to, I look forward to
test
to test, I test
text
difficult, heavy
fat
it, that, the
approximately, about, perhaps,
maybe,
training
the third
T-shirt
three times
tourist
to create, I create
your
you (informal singular)
week
to teach, I teach
to learn, I learn
teacher
to clean, I clean
Ukraine
to steal, I‘ll steal
stolen
street
can, I can/to know how to, I know
to die, I die
tired
union
university
vampire
completely
in the middle
clerk/official
the U.S.A
Tuesday, on Tuesday
to cook, I‘ll cook
to see, I‘ll see
already, still
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
V
v (extended form: ve) + L
vanilkový
Vánoce
vařený
vařit, vařím
vás
váš
včera
vdaná
věc
večer
vědec, vědkyně
vědět, vím
vedle + G
Velká Británie
velký
vepřové (maso)
verbum
veselý
vesnice
vhodný
vidět, vidím
Vietnam
víkend, o víkendu
vitamín
vítat, vítám
vítr
vlak, vlakem
vlasy (pl.)
vlevo
vnuk, vnučka
voda
vokativ
volejbal
vpravo
vrátný, vrátná
všechno
všimnout si*, všimnu si pf.
vstávat, vstávám
vy
výborný
vyhrát*, vyhraju pf.
východ, na východě
východní
výlet
vymyslet si, vymyslím si pf.
výraz
výrobek
vyrobit, vyrobím pf.
výslovnost
vyslovovat, vyslovuju
vysoký
výstava
vytvořit, vytvořím pf.
in
vanilla
Christmas
cooked, boiled
to cook, I cook
the accusative form of the pronoun vy
your (formal)
yesterday
married (only for women)
thing
evening
scientist
to know, I know
next to
Great Britain
big
pork (meat)
verb
merry, joyful
village
suitable
to see, I (can) see
Vietnam
weekend, at the weekend
vitamin
to welcome
wind
train, by train
hair
on the left
grandson, granddaughter
water
vocative
volleyball
on the right
porter
everything, all
to notice, I´ll notice
to get up, I get up
you (plural, formal singuar)
very good
to win
East, in the East
eastern
trip
to make up, I´ll make up
expression
product
to produce, I produce
pronunciation
to pronounce, I pronounce
tall
exhibition
to create, I‘ll create
CZECH EXPRESS 1
Z
z (extended form: ze) + G
za + A
začínat, začínám
zajímat se o, zajímám se o
zajímavý
založit, založím pf.
západ, na západě
západní
zaplatit, zaplatím pf.
zase
zásoba
zastávka
zataženo
závod
zavřeno
zdobit, zdobím
zdravý
zelenina
zeleninový
zelený
země
zima, v zimě
zítra
zlatý
zloděj, zlodějka
změnit, změním pf.
zmrzlina
from (inside a place)
for, in, behind
to start, to begin
to be interested in, I am
interested in
interesting
to found, I‘ll found
West, in the West
western
to pay, I‘ll pay
again
supply
stop
overcast
race
closed
decorate, I decorate
healthy
vegetables
vegetable adj.
green
country
winter, in winter
tomorrow
golden
thief
to change, I´ll change
ice cream
znát, znám
zpáteční
zpěvák, zpěvačka
zpívat, zpívám
to know, I know
return adj.
singer
to sing, I sing
© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Česko-anglický slovníček
http://www.czechstepbystep.cz/
zrušen
zvlášť
cancelled
separately
Ž
žena
ženatý
žít*, žiju
žízeň
woman
married (only for men)
to live, I live
thirst
65
Download

Česko-anglický slovníček