ÚLOHA č.2:
MERANIE EL. VELIČÍN DVOJKANÁLOVÝM OSCILOSKOPOM
Cieľ : Naučiť sa merať elektronickým dvojkanálovým osciloskopom
priebehy napätí a frekvencie rôznych periodických priebehov
ZADANIE:
1a.) Zoznámte s dvojkanálovým elektronickým osciloskopom. Nakreslite blokovú schému a
panel osciloskopu, popíšte funkciu jednotlivých ovládacích prvkov (v slovenskom jazyku aj
cudzojazyčne).
1b.) Overte si vplyv jednotlivých ovládacích prvkov na činnosť osciloskopu za dodržania
pravidiel práce s osciloskopom!
2.) Porovnajte presnosť školného RC generátora s normálovým generátorom dvomi spôsobmi:
a.) Zobrazením frekvencie RC a normálového generátora pomocou dvoch priebehov – klasické
dvojkanálové zobrazenie (YI, YII).
b.) Porovnaním frekvencie použitím metódy s kruhovou časovou základňou - metódou
využívajúcou Lissajousove obrazce, ktorých tvar je určený pomerom frekvencií obidvoch
napätí, ich amplitúdami a vzájomným fázovým posunom (XI, YII).
POMÔCKY:
 Osciloskop
Typ:.............v.č. ................. počet ks:......
 generátor I (Normálový //typ: FG-8002, AO-3001C//) Typ:.............v.č. ................. počet ks:......
 generátor II (Kontrolovaný //RC//)
Typ:.............v.č. ................. počet ks:......
 prepojovacie vodiče
počet ks:......
 koaxiálne vodiče
počet ks:......
BLOKOVÁ SCHÉMA OSCILOSKOPU:
LO:
1
SCHÉMA ZAPOJENIA:
1.) Meranie amplitúdy a frekvencie periodických priebehov
Osciloskop
Trig.
s/cm
Generátor II
Generátor I
V/cm
f
x1
V/cm
x0,1
f
x0,01 U
U
CHI
CHII
Koax.kabel
2.) Meranie frekvencií pomocou Lissajousových obrazcov
Osciloskop
Trig.
s/cm
Generátor II
Generátor I
V/cm
f
V/cm
x1
x0,1
U
CHI
X-Y
Osciloskop
CHI
CHII
Generátor II
V/cm
U
x0,01 U
Trig.
s/cm
Generátor I
f
f
V/cm
X-Y
Y
CHII
f
U
Koax.kabel
Koax.kabel
POSTUP MERANIA:
1.) Zostavte obvod podľa schémy zapojenia 1. Ovládacími prvkami generátorov a osciloskopu nastavte
amplitúdu oboch signálov asi do 2/3 veľkosti obrazovky.
2.) Nastavte frekvenciu školného RC generátora na celé hodnoty frekvencie ( napr.: 10Hz, 200 Hz, 3kHz,
50kHz, ...) Pomocou ovládacích prvkov v obvodoch horizontálneho kanála a synchronizačných obvodov
zastabilizujte priebeh zobrazovanej frekvencie.
3.) Nastavte pomocou normálového generátoru zhodnosť signálov na obrazovke osciloskopu.
4.) Frekvencie oboch generátorov zapíšte do tabuľky
5.) V prípade problémov zosynchronizovania signálov použite aj inú frekvenciu ako je uvedené v bode 2
a opakujte postup podľa bodu 3 a 4.
6.) Celý postup opakujte pre 10 rôznych frekvencií
7.) Preveďte kontrolu stupnice RC generátora metódou Lissajusových obrazcov pomocou osciloskopu
8.) Skontrolujte 10 bodov stupnice generátora na určenom rozsahu.
9.) LO nastavujte pre pomery fx:fn
1:1,1:2,2:1,3:2,1:4,4:1...
2
TABUĽKY NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNÔT:
Č.m.
fx (Hz)
fn (Hz) fx – fn (Hz)
x
y
fx:fn
fn (Hz)
fx (Hz) fx – fn (Hz)
1
10
Výpočet:
Medzi frekvenciou napätia pripojeného na vertikálny vstup (fx) a frekvenciou napätia pripojeného na
horizontálny vstup (fn) platí:
Príklad L.O.
Uviesť dva vzorové výpočty z každej úlohy!
VYHODNOTENIE:
Vyhodnotiť metódu merania pomocou dvojkanálového osciloskopu. Porovnať merania pomocou schémy 1
a schémy 2 a vyhodnotiť presnosť RC generátora.
Poznámky: V rámci prípravy na laboratórne cvičenie si :
1.) Preštudujte princíp činnosti dvojkanálového elektronického osciloskopu so zameraním na
elektronický prepínač.
2.) Úlohu podľa zadania 1a) spracujte do zošita a na voľný list ako prílohu LC.*
* odovzdať s protokolom o meraní do 2 týždňov
3
Download

LC Meranie osciloskopom 2.pdf