Výzva na predloženie ponuky,
v procese zadávania zákazky na dodanie tovaru v zmysle § 9 ods. 9 zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
IČO:
Kontaktné údaje:
Materská škola Marcheggská 58
Marcheggska 58, 900 31 Stupava
Anna Gorbárová, riaditeľka
Anna Gorbárová
31813046
Tel: +421 902 312 209
e- mail: [email protected]
internetová adresa: www.msmarcheggska.sk
1. Predmet zákazky:
„Konvektomat pre gastronómiu“
1. Opis predmetu zákazky :
Predmetom obstarávanie je dodanie tovaru „Nástrekový parný konvektomat“ pre
Školskú jedáleň pri Materskej škole Marcheggská 58, 900 31 Stupava. Súčasťou je
dodanie + doprava a zapojenie prístroja vrátane inštruktáže pre zamestnancov.
Parametre tovaru:
Elektrický parný Konvektomat s podstavcom a odsávačom pár

kapacita na 7x 1/1GN nádoby,

nástrekové vytváranie pary

digitálne ovládanie

so sondou „Multipoint“ na pečenie

AT-Clima® - automatická regulácia vlhkosti

Fastcool - rýchle vetranie komory

Výkon: 12,5 kW - 400V - 50Hz








teplovzdušný režim (30 - 300°C)
parný režim (30 - 130°C)
kombinovaný režim (30 - 300°C)
ventilačný režim
vlhkosť (0% - 100%)
teplota (50°C - 270°C)
čas (1 - 180 min)
teplotná sonda


FUNKCIE:
AT-Clima








Sonda
99 Programov
44 prednastavených programov (recepty)
Cook & Hold
Delta T pečenie
Funkcia ECO
Automatický Umývací režim
Regenerácia
1. Obhliadka miesta plnenia zákazky
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky neuvažuje
s obhliadkou miest poskytnutia služieb. Ak uchádzač prejaví záujem o vykonanie
obhliadky miesta dodania tovaru, môže si dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou
osobou, v termíne od 09.12.2014 do 12.12.2014
1. Miesto uskutočnenia zákazky:
Materská škola Marcheggská 58, 900 31 Stupava
1. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru:
Termín dodania tovaru: 3. týždne od prevzatia objednávky, najneskôr do 31.12.2014
Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr.
Súčasťou faktúry musí byť zápis o dodaní tovaru potvrdený verejným obstarávateľom.
Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
1. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
1. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží požadované dokumenty, uvedie odpovede na nasledovné
otázky a poskytne návrh ceny predmetu obstarávania:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom
obstarávania podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
preukáže uvedené predložením výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra (oskenovaný dokument). Úradne overenú kópiu dokladu, nie staršiu ako tri
mesiace ku dňu podania ponuky, doloží vybratý uchádzač pre podpisom zmluvy
o dielo, resp. pred vystavením objednávky.

Predpokladaná celková cena predmetu zákazky:
Cena sa uvádza v zložení:
- Cena bez DPH
- DPH
- Cena s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
1. Obsah ponuky:
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to:
 krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača,
 požadované doklady s informáciami podľa bodu 9. A, B.
Originály týchto dokladov musí predložiť víťazný vybraný uchádzač po ukončení
súťaže.
1. Miesto a termín predkladania ponúk:
Ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou na adresu:
Materská škola Marcheggská
Marcheggská 58
900 31 Stupava
alebo
Osobne na adresu:
Materská škola Marcheggská
Marcheggská 58
900 31 Stupava
najneskôr do 12.12.2014 do 12:00 hod. (kancelária riaditeľky materskej školy).
Pre urýchlené spracovanie je možné ponuku zaslať na mailovú adresu
[email protected] .
Po tomto termíne nebudú zaslané informácie premetom skúmania pre
účely výberu zmluvného partnera.
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia výsledná cena za všetky položky v EUR s DPH.
Ponuka musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, resp.
objednávky a výzvy na predloženie ponuky.
1. Hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na
predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa kritéria - najnižšia výsledná cena.
1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávať:
 si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena predmetu
obstarávania bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní;
 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných
prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarávania a zároveň
právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola
vyhlásená /§ 46/;
 všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému
obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu s
predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky;




poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného
obstarávateľa pre výber zmluvného partnera na predmetné dodanie tovaru
a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný podnikateľským
subjektom, ktoré poskytli predmetné cenové ponuky verejnému
obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona
o verejnom obstarávaní. Víťazný uchádzač bude oboznámený písomne
(mailom, prípadne listom) o úspešnosti svojej ponuky;
zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber
zmluvného partnera na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa
žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky;
uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 3, opisu
predmetu zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky, verejný obstarávateľ
danú cenovú ponuku nebude vyhodnocovať;
v prípade podrobnejších informácií kontaktujte, +421 902 312 209, resp.
[email protected] .
Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
V Stupave dňa 09.12.2014
Anna Gorbárová, v.r.
Download

špecifikácia na stiahnutie tu