––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi:
Predávajúcim:
....................., rod. ....................
Narodeným: ...................
Rodné číslo: ...................
Trvale bytom: ...................
Občanom SR
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Kupujúcim :
....................., rod. ....................
Narodeným: ...................
Rodné číslo: ...................
Trvale bytom: ...................
Občanom SR
(ďalej len „Kupujúci “)
1
Úvodné ustanovenia
1.1
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území
..........., obec: ..........., okres: .......... zapísaných na LV č. ....... vedenej Správou katastra
......., a to:
parcely registra „C“ – parc. č. ....... evidovanej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere .......
m2 a
stavby – rodinného domu, súp. č. ....... postaveného na parc. č. ......
(ďalej len „Prevádzaná nehnuteľnosť“).
Prevádzanú nehnuteľnosť nadobudol Predávajúci na základe kúpnej zmluvy, vklad
vlastníckeho práva ktorej bol povolený pod V-...../... právoplatný dňa ......
1.2
2
Predmet zmluvy
2.1
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho odplatne previesť vlastnícke právo
k Prevádzanej nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 1 tejto zmluvy na Kupujúceho za kúpnu
cenu špecifikovanú v článku 4 tejto zmluvy a záväzok Kupujúceho za prevádzanú
nehnuteľnosť uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu špecifikovanú článku 4 tejto zmluvy.
Predávajúci týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom Prevádzanej nehnuteľnosti
špecifikovanej v článku 1 zmluvy, ktorú týmto odplatne prevádza na Kupujúceho, ktorý
Prevádzanú nehnuteľnosť nadobúda výlučného vlastníctva.
2.2
3
Špecifikácia Prevádzanej nehnuteľnosti
3.1
Prevádzaná nehnuteľnosť pozostáva z parcely registra „C“ – parc. č. ..../... evidovanej ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere .... m2 a stavby – rodinného domu súp. č. ....
postaveného na parc. č. ...../.... Celková obytná plocha rodinného domu je cca. ...... m2.
V rodinnom dome sa nachádzajú rozvody KTV, telefónnej a počítačovej siete. Súčasťou
rodinného domu je jej vnútorné vybavenie, a to: kuchynská linka, bojler, potrubné rozvody
vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a odpadu.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.4
Predávajúci touto zmluvou prevádza vlastnícke právo k Prevádzanej nehnuteľnosti, tak ako je
špecifikovaná v článku 1 tejto zmluvy do výlučného vlastníctva Kupujúceho.
Predávajúci touto zmluvou súčasne prevádza vlastnícke právo k vnútornému vybaveniu
Prevádzanej nehnuteľnosti tak ako je uvedené v bode 3.2 tejto zmluvy do výlučného
vlastníctva Kupujúceho.
Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom Prevádzanej
nehnuteľnosti, stav ktorej mu je dobre známy a Prevádzanú nehnuteľnosť v tomto stave od
Predávajúceho kupujú.
Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Prevádzanej nehnuteľnosti,
na ktoré by mal Kupujúceho vopred upozorniť a súčasne na Prevádzanej nehnuteľnosti
neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená.
4
Kúpna cena
4.1
Predávajúci prevádza na Kupujúceho Prevádzanú nehnuteľnosť špecifikovanú v článku 1 tejto
zmluvy vrátane vnútorného vybavenia tak ako je uvedené v článku 3 tejto zmluvy za celkovú
kúpnu cenu vo výške ......,- EUR (slovom: ........ Euro).
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu (spôsob
úhrady).
Kupujúci nadobudne Prevádzanú nehnuteľnosť do vlastníctva dňom právoplatného
rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v prospech Kupujúceho.
Kúpna cena sa považuje za úplne uhradenú v deň pripísania kúpnej ceny na účet
Predávajúceho. Na požiadanie Kupujúceho je Predávajúci povinný po prijatí kúpnej ceny
vystaviť Kupujúcemu potvrdenie vo forme čestného vyhlásenia o prijatí úhrady kúpnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci uhrádza poplatky za úradné osvedčenie svojich
podpisov na všetkých vyhotoveniach tejto zmluvy. Kupujúci a Predávajúci uhradia rovným
dielom správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť potrebnú súčinnosť v konaní o návrhu na vklad.
V prípade, že by došlo k prerušeniu konania o povolení vkladu vlastníckeho práva v dôsledku
nedostatkov na strane niektorej zo zmluvných strán, rozhodnutím dotknutá zmluvná strana sa
zaväzuje bezodkladne odstrániť prekážku brániacu rozhodnutiu o návrhu na vklad.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
Prehlásenia zmluvných strán
5.1
Predávajúci prehlasuje, že na Prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné
bremená, záložné, ani iné práva tretích osôb.
Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom Prevádzanej nehnuteľnosti a ten ju kupuje
v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto zmluvy nachádza. Nebezpečenstvo vzniku škody na
Prevádzanej nehnuteľnosti znáša do odovzdania nehnuteľnosti Kupujúcim Predávajúci.
Predávajúci prehlasuje, že vlastnícke právo k Prevádzanej nehnuteľnosti špecifikovanej
v článku I. tejto zmluvy nie je obmedzené žiadnym rozhodnutím správnych orgánov, a že mu
nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by k vydaniu takéhoto rozhodnutia štátneho orgánu
mohli viesť (napr. výkon rozhodnutia, resp. exekúcia).
Predávajúci súčasne vyhlasuje, že voči nemu nie je vedený žiaden súdny spor ani exekučné,
vyvlastňovacie, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ktoré by sa vzťahovalo k
Prevádzanej nehnuteľnosti a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k
začatiu takýchto konaní.
Predávajúci vyhlasuje, že k Prevádzanej nehnuteľnosti nie sú uzatvorené žiadne nájomné
zmluvy, darovacie zmluvy, budúce kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva,
zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na Prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne
ťarchy a ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy sú vysporiadané dane a poplatky u príslušného
správcu dane.
V prípade nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia predávajúceho podľa tohto článku, ktoré
by malo za následok stratu alebo obmedzenie vlastníckeho práva Kupujúceho k Prevádzanej
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
nehnuteľnosti nadobudnutému podľa tejto zmluvy, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť
a Predávajúci mu musí uhradiť spôsobenú škodu a všetky náklady, ktoré Kupujúci vynaložili
v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy.
6
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy
6.1
Predávajúci sa zaväzuje ku dňu odovzdania Prevádzanej nehnuteľnosti Kupujúcemu uhradiť
všetky poplatky spojené s užívaním Prevádzanej nehnuteľnosti, t.j. plyn, elektrinu, telefón,
vodné a stočné a pod. Kupujúci nie je zodpovedný za akékoľvek nedoplatky súvisiace
s Prevádzanou nehnuteľnosťou, ktoré vznikli pred odovzdaním Prevádzanej nehnuteľnosti
Kupujúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci uhradí Kupujúcemu všetky nedoplatky, ktoré
vznikli ku dňu odovzdania Prevádzanej nehnuteľnosti, a to na základe písomnej výzvy
Kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Predávajúcim. Kupujúci sa
zaväzuje vyzvať Predávajúceho na úhradu nedoplatkov bez zbytočného odkladu po tom, ako
bude Kupujúcemu doručené vyúčtovanie nedoplatkov z poplatkov spojených s užívaním
Prevádzanej nehnuteľnosti v zmysle bodu 1 tohto článku od ich poskytovateľov. Kópia
vyúčtovania nedoplatkov zaslaná poskytovateľmi Kupujúcemu bude prílohou výzvy zaslanej
Kupujúcim Predávajúcemu. Za účelom doručenia výzvy Predávajúcemu sa Predávajúci
zaväzuje oznámiť Kupujúcemu korešpondenčnú adresu, na ktorú im bude výzva Kupujúcim
zaslaná.
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si Prevádzanú nehnuteľnosť odovzdať a prevziať
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa úhrady celkovej kúpnej ceny v zmysle článku 4 bod
2 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Prevádzanej nehnuteľnosti sa zmluvné strany zaväzujú
vyhotoviť protokol najneskôr ku dňu odovzdania držby. Protokol bude obsahovať aj stav
meračov jednotlivých médií (voda, elektrika, plyn a pod.) ku dňu odovzdania Prevádzanej
nehnuteľnosti, ako aj celkový stav Prevádzanej nehnuteľnosti.
Predávajúci sa súčasne zaväzuje odhlásiť sa ku dňu odovzdania Prevádzanej nehnuteľnosti
u všetkých dodávateľov plnení poskytovaných s užívaním Prevádzanej nehnuteľnosti
a bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť Kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje prihlásiť sa ku dňu
prevzatia Prevádzanej nehnuteľnosti u všetkých dodávateľov plnení poskytovaných
s užívaním Prevádzanej nehnuteľnosti. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom
súčinnosť pri odhlasovaní a prihlasovaní jednotlivých médií.
Odo dňa podpísania tejto zmluvy nie je Predávajúci oprávnení s nehnuteľnosťami akokoľvek
disponovať (najmä ich scudziť, zaťažiť, prenajať, vložiť do majetku obchodnej spoločnosti
a pod.).
6.2
6.3
6.4
6.5
7
Odstúpenie od zmluvy
7.1
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak do 90 dní od povolenia
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho nebude v
plnej výške zaplatená kúpna cena.
Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že príslušná správa katastra zastaví
katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do katastra nehnuteľností a toto rozhodnutie
nadobudne právoplatnosť. Toto právo Kupujúci nemá v prípade, ak bolo konanie o návrhu na
povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné zmluvnými stranami opravou zmluvy,
dodatkom ku zmluve alebo úpravou či doplnením iných podkladov k návrhu na povolenie
vkladu odstrániť a druhá strana s vykonaním takýchto úprav súhlasí.
Na odstúpenie od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, inak je neplatné. Odstúpením od
zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko,
čo podľa nej dostal. Odstúpenie od Zmluvy a iné písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú
na adresy účastníkov uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
7.2
7.3
8
Dane a správne poplatky
8.1
Predávajúci a Kupujúci sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov zaväzujú do 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech
Kupujúceho k Prevádzanej nehnuteľnosti oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre
vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.
Daňová povinnosť Kupujúceho vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňové priznanie k
dani z nehnuteľností je Kupujúci povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
8.2
9
Záverečné ustanovenia
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď po podpise tejto zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho
práva k prevádzanej nehnuteľnosti oboma zmluvnými stranami doručia návrh na vklad
príslušnej správe katastra.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zo strany zmluvných strán. Prevod
vlastníckeho práva k Prevádzanej nehnuteľnosti nadobúda účinnosť právoplatnosťou
rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k Prevádzanej
nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho.
V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné
ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto
neplatného ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať
platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sú obsahom tejto zmluvy viazané odo dňa jej podpisu a zaväzujú sa
podmienky zmluvy nemeniť a podpísať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy oboznámené, ich prejav je vážny,
zrozumiteľný, vykonaný nie pod nátlakom ani v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu
podpisujú.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sú oprávnení s premetom zmluvy nakladať, zmluvné
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej forme.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy budú
použité pre účely vkladu do Katastra nehnuteľností, jeden (1) rovnopis
obdrží Predávajúci, jeden (1) rovnopis obdrží Kupujúci.
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
V ........, dňa ............
V ........, dňa ...........
Predávajúci:
Kupujúci:
––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––
..........................
..............................
Download

Kúpna zmluva