február 2014
Choďte si zvoliť vášho prezidenta!
Držíme spolu!
EDITORIÁL
Milí pracovníci a aj všetci vy, ktorí ste s nami
v poslednom čase spolupracovali!
N
a začiatok, nepríjemná správa:
Ako už všetci viete, naša zmluva so spoločnosťou PSA nebola
predĺžená. Žiaľ, takéto veci sa zavše stávajú, život je jednoducho taký, že dobré
veci majú niekde svoj začiatok, a potom
zas svoj koniec. Poľutovaniahodnou skutočnosťou však je, že časť našich riadiacich pracovníkov prešla ku konkurencii
a priniesla im „na striebornej tácke“ naše
know-how, naše odborné znalosti, hoci
sme im dali férovú ponuku, aby zostali
u nás. Žiaľ, v živote sa dejú aj takéto
veci. V každom prípade ďakujem všetkým, ktorí od nás odišli ku konkurencii, za toľké roky práce pre našu firmu.
Verím, že osobné kontakty s odchádzajúcimi si napriek tomu, čo sa stalo, zachováme. Dôležite však je, vysloviť poďakovanie D. Haviernikovej
a T. Branickej, ktoré viedli nadmieru
ťažké rokovania s našimi bývalými kolegami. Robili to skutočne veľmi dobre.
Jedno však musí byť absolútne jasné:
Za všetko nesiem zodpovednosť jedine ja.
Na druhej strane je pozitívnou správa,
že HOLLEN bude realizovať úpravu vozidiel
PSA na plynový pohon, a to v trojzmennej
prevádzke – nezávisle od vyššie uvedených udalostí. Teda, pokračujeme ďalej.
Pravdepodobne
ste
zaregistrovali,
že ekonomická situácia našej firmy už
nie je taká dobrá, aká bola v minulých
rokoch. Dôvodom je tlak, ktorým sa
naši zákazníci snažia stláčať ceny. Ako
aj vy viete, autá, ktoré sú vyrábané
v príliš veľkom množstve, sa dajú často
predať len vtedy, ak je cena čo najnižšia.
V dôsledku toho vzniká tlak na celý reťazec subdodávateľov. Pretože my sme
v tomto reťazci úplne na konci, ako firma vykonávajúca sortovacie práce, tu
je snaha šetriť čo najviac. Ďalším negatívnym faktorom je, že naša konkurencia vypláca minimálne mzdy. Vidíte to
na spolupracovníkoch od konkurencie,
ktorí pracujú vedľa vás za 300 € na mesiac a ktorých po troch mesiacoch prepustia. A že nepracujú tak kvalifikovane
ako vy, to nezaujíma, zdá sa, nikoho.
2
Ale práve to je to, čo nás odlišuje od iných
firiem, vykonávajúcich sortovacie práce.
Vedenie firmy HOLLEN sa snaží hľadať
riešenia, ako odolávať tlaku na ceny,
ktorý som spomenul. Sadzieb a platov
sa podľa možnosti dotýkať nechceme. Vy ste vaším zodpovedným výkonom
prispeli k výsledku a musíte byť za to
aj príslušne odmenení. Ale čakajú nás
opatrenia, v opačnom prípade by sme
firmu nemohli viesť tak, ako doteraz.
Ďalším opatrením bude zvyšovanie
efektivity bez chýb, s vyššou kvalitou,
aby sme sa pozitívne odlíšili od iných,
zlepšovali naše procesy a prepracovali získavanie nových zákazníkov.
Je mi úplne jasné, že okrem práce pre
firmu, sú pre vás dôležite aj iné veci.
Rodina, dom, váš voľný čas. Napriek
tomu ma v tomto roku sklamali dve veci:
Slabá účasť na Letnom tábore pre deti
a na Family days, ktoré sme organizovali
toto leto. Pri obidvoch akciách je otázne,
či ich aj naďalej budeme organizovať.
Spolupráca medzi riadiacimi pracovníkmi a poskytovateľmi musí byť
úzka a v rámci vzájomnej dôvery,
bez arogancie a povýšenosti z ktorejkoľvek strany, s pochopením ľudských potrieb, aj slabých stránok.
Niekoľko slov k “HOLLEN B2B (HB2B)”.
Medzičasom už každý vie, čo HB2B
znamená a pomaly si na to všetci
zvykáme. Problémy, ktoré bolo treba
na začiatku vychytať, sú vyriešené a verím, že časom všetci pocítime uľahčenie
pri vzájomnej komunikácii. HB2B má
všetkým živnostníkom uľahčiť vykonávať
určité práce pre firmu HOLLEN, vo vlastnej zodpovednosti. Len prostredníctvom
systému HB2B sme schopní zosúladiť
našu ponuku s vašim dopytom. Musí byť
však jasné aj to, že ak súhlasíte s prijatím zákazky, pri realizácií musíte dodržiavať pravidlá stanovené naším zákazníkom a firmou HOLLEN. Nikto vás nenúti, aby ste s nami spolupracovali, ale
ak tak robíte, musíte akceptovať naše
pravidlá. Uvedomte si, prosím, aj to, že
za služby, ktoré poskytujete, ste plne
zodpovední. Táto zodpovednosť zahŕňa
aj zodpovednosť za chyby, ktoré spravíte.
Vianoce sú už zase za nami. Dúfam, že
ste s vašou rodinou alebo so známymi
využili voľno a oddýchli ste si. S mnohými z vás som sa stretol na večierkoch a oceňujem váš pozitívny postoj.
Vianočné večierky chceme v každom
prípade zachovať. Veľmi dúfam, že sa
všetci opäť stretneme zdraví a svieži.
Najdôležitejšie je, aby ste boli zdraví
vy a vaše rodiny. My sa vždy budeme
snažiť postarať sa o vaše záležitosti
a podľa našich možností vám pomáhať.
Vedenie našej firmy a ja osobne dúfame, že sa hospodárska situácia opäť
zlepší a my budeme vďaka našej kvalitnej práci dosahovať ďalšie úspechy.
Ďakujem každému z vás – nech ste
v akejkoľvek pozícii alebo v akejkoľvek funkcii – za to, čo ste vykonali. Všetci by sme na to mali byť hrdí.
VOĽBY PREZIDENTA: opäť je tu čas, keď
sa na jar bude v priamych voľbách voliť nový slovenský prezident. Vy všetci
ste štátnymi príslušníkmi svojej krajiny
a nesiete preto zodpovednosť za jej
politickú kultúru. Len reptať a nič nerobiť, to sa nedá. Podľa mojej mienky
je veľmi potrebné voliť. A predtým,
ako pôjdete k voľbám si zvážte, kto
je vhodnou osobou na tento vysoký
post. Prezident je dôležitý, pretože jednak zastupuje vašu vlasť smerom navonok, jednak sa musí v rámci krajiny
starať o to, aby zákony boli dodržiavané v prospech všetkých občanov, nehľadiac na záujmy jednotlivých politických strán. Aby tak mohol konať, musí
byť nezávislý a nemal by byť členom
jednej vládnucej strany. Ale to už bude
vaše rozhodnutie. Dôležité je: ísť voliť.
HISTÓRIA
Z „predhistórie“
internej dopravy
firmy II
U
rčite si mnohí z vás s úsmevom
spomínajú na každodenné jazdy
absolvované s pánom Šimčiskom, čoby naším firemným šteliarom,
ktorý prísnou rukou viedol svojho tátošníka na trase Patrónka – Zohor – Lozorno .
V roku 2003 bolo k tejto pravidelnej
doprave, pri príležitosti predvianočného
posedenia, úsmevne prednesených
archaických DESATORO PUNKTOV
HINTOVKY SLOBODNÉHO BRATSTVA
VON HOLLENA. V minulom čísle ste
mali možnosť zoznámiť sa s prvými
dvomi bodmi a teraz pokračujeme
s tými ďalšími.
DESATORO
PUNKTOV HINTOVKY
SLOBODNÉHO
BRATSTVA
VON HOLLENA
Tretím punktom
Pozdravenie prítomným sa nakazujue.
Zasadajúc na miesto, úctivo už v hintovke prítomných zazdraviť načim. Ponajprv
šteliara, nato majstra svojho prítomného
a napokon taktiež i spolutrpiteľov svojich.
Príkladmé pozdravenia použiť možno. Ku
samotnému šteliarovi:
„Daj, Bože, šťastia šedinám vašim, náš
pane šteliare a k vozbe našej samotnej
dostatok trpezlivosti ráč taktiež dožičiť,
Bože!“
Abo inakmo:
„ S pomocou bohovskou, šteliarko, vozbu
našu uskutočniť ráč!“
Ku všetkým ostatným príkladmo:
„Od svitania do šerenia šťastia, zdravia
prajem vám!“
„Od šerenia do svitania žmúriť očiam našim nedaj nám!“
Aj inými podobnými pozdraveniami odvracať nešťastia, čo možno do miest najvzdialenejších od tých, pri ktorých voziaci
sa nachodia, sa pripúšťa.
Taktiež dobrého želania možno spoločne
zahlaholiť:
„Milý šteliar, hybkom zasúvajže do tátoša
kľúče,
bystro trieľ, ale neleť smrtke do náruče!“
Štvrtým punktom
Obsadzovanie tátošníka je nariadené. Zasadať na popredné miesto v hintove radom
so šteliarom iba majstrom prináleží. V krajnom prípade taktiež tým, ktorých choroba
náhle skvári a napokon i tým, ktorí sa z tvrdého vajca na zem vyliahli omylom. Komu
sa dokáže, že k vozbe neskôr dôjde, než
ustanovený čas je mu majstrom či disk-felčiarovou direkciou rafajovskou prikázaný, že ďalej šatstvo svoje v neporiadku
i nečistote drží, hlavne obuv zneriadenú
na nohách prechovávajúc do hintova nakladá, alebo ak niekto pristihnutý bude, že
nasadajúc do tátošníka v snahe lepšieho
miesta pre seba zaujať zamýšľa, štuchá
sa, vopcháva, alebo, nedajbože, popritom
aj bitky vyvolávajúc za záujem svoj má,
či okato abo iba tíško, hoc iba v duši samotnej, na šteliara kľaje, hreší, ba čo i len
hundre a dudre, potrestá sa pokutou poriadkovou dennú starostlivosť o vonkajší
i vnútrenný vzhľad tátošníka vykonať a vodou teplou taktiež miesta očiam ukryté
vyriadiť. Kto však neprajnosťou osudu a to
iba bez vlastného zavinenia stanovený
čas odchodu tátošníka dosiahnuť nemôže, úpenlivý signál predom vyslať musí.
Príkladmo – skúsenosti indianske vzorom
berúc – signálom dymovým, poslom rýchlonohejším, než on sám je, či zvláštnym
étera vlnením. Pritom pospevujúc si povzbudzuje nádej svoju:
„Prídem o chvíľočku, šteliarko náš,
chvíľu stoj!
Od náhlenia v tomto meste na čele mám
znoj.“
Piatym punktom
Ustanovenie obracia sa k cteným pánom
majstrom. U ctených pánov majstrov, ktorí
svojim tovarišom i učedlníkom vzorom byť
musia, predpokladá sa byť v dodržiavaní
ustanovení krokom napred. Poznámkou
sa k tomu pridáva: pripúšťa sa, a je to
taktiež nanajvýš žiaduce, byť postupom
času aj i dva či tri kroky popredku vzorom.
Ak aj neprídu krokom napred pred ustanoveným časom odcválania tátošníkovho,
nemôžu mať za zlé ak tovariši či učedlníci
k činu tomuto nedôstojnému iba tíško
a veľmi pokorne pospevujú:
„Kdeže sa len túlaš, majsterko náš zlatý,
vari si ty dneska časomieru stratil?“
Šiestym punktom
Zábezpeka zdravia sa ustanovuje. Pred
každou vozbou samotnou, nevynímajúc
celý čas vozby, nech nikto pristihnutý bez
zahámrovania nebude. Počas vozby potom každý bedlivo stará sa, aby šteliar oka
neprivrel, hoc na čas mrku sovy, aj keď
šteliarovi ťažko bude a po veselí v noci
nespiac, tátoša ešte pred svitaním zapriahal. K tomu činu môžu k práci povolaní pre
bedlivosť pridať správu radostnú, optimizmom dýchajúcu, povzbudivú vetu alebo
i anekdotu súcu doložiť. Nie však dobrým
mravom či slušným krajovým zvyklostiam
vzdialenú. Časom vozby odporúčané je
nežmúriť taktiež oka svojho, zrúc na vozbu
bedlivo, v strehu zotrvávať a popredku sa
na plavný skok v bezpečné miesto pre prípad náhla nastavšieho nešťastia nahotoviť. K punktu tomuto odporúčaná je vrúcne
prednesená sloha nasledujúco:
„Šteliarko náš, v zápche prekľučkuj sa jazdou britkou,
ale len tak, aby nebol problém s našou
prestrašenou ritkou!“
Pokračovanie nabudúce...
Ján Šimčisko
3
HOLLEN BRATISLAVA
V
prvých deviatich mesiacoch roku
2013 sa bratislavský HOLLEN podieľal 23,5 % na celkovom výkone
firmy, berúc do úvahy aj našich kolegov
z Čiech a Ruska. Členská základňa poskytovateľov sa stabilizovala okolo čísla
sto. Čo sa fluktuácie týka, 44 poskytovateľov ukončilo spoluprácu na vlastnú, alebo
našu žiadosť. Viacero z nich nevyhovelo
hneď pri prvých poskytnutých službách,
respektíve nedokázali sa prispôsobiť podmienkam. Naopak, novú spoluprácu sme
začali so 40 poskytovateľmi.
Stále sme ako na hojdačke – jeden mesiac je zákaziek viac, iný menej. V lete
mal náš hlavný zákazník odstávku 3 týždne, čo sa odrazilo na nižšom počte hodín.
Napriek tomu som bol prekvapený, že pre
mnoho poskytovateľov neboli tri týždne
„voľna“ dostačujúce a približne 20 % z nich
si predĺžilo odstávku o týždeň, asi 10 %
o dva a niektorí jednotlivci až o tri týždne.
Musíme si spoločne uvedomiť, že pokiaľ
takéto množstvo z vás nie je k dispozícii,
sme nútení nájsť si náhradu, aby sme
neohrozili priebeh jednotlivých zákaziek.
Vďaka patrí obzvlášť tým, ktorí boli ochotní
zobrať zákazku aj počas pôvodne nahlásenej odstávky a dochádzali k zákazníkovi do Holíča. Tu sa rozvinula spolupráca
pri výstupnej kontrole projektov pre Mercedes a Porsche. Tieto činnosti sa z času
na čas prelínajú s rôznymi nárazovými
Takto pomáhame
výrobe nábytku
zákazkami. Pri narastajúcom dopyte sme
sa logicky snažili osloviť poskytovateľov
z okolia, pre ktorých je vzdialenosť závodu
optimálna a nepredstavuje pre nich logistický problém. Naším cieľom je vybudovať
kvalitný a najmä flexibilný tím.
Naším cieľom
je vybudovať
kvalitn a najmä
flexibiln tím.
Nárast sme zaznamenali aj na bližšom
Záhorí v priemyselných parkoch pri Lozorne. Na jednej strane je to spôsobené tým,
že VW „vysťahovalo“ časť svojich skladov
do externej haly v Lozorne a viacero zákaziek, ktoré začínajú vo VW, následne
Niekoľko zmien zaznamenal aj samotný
Warenfilter. S cieľom získať súkromie bola
kancelária pre administratívnych pracovníkov jednotlivých firiem rozdelená priečkami. Príprava na logistický audit prispela
k zavedeniu a dodržiavaniu prísnejších
štandardov, ktoré je potrebné udržať dlhodobo, a to je jedna z úloh pre nás všetkých. Medzi náročnejšie zákazky celkom
isto patrí kontrola a oprava káblových
zväzkov, na ktorú sa poskytovatelia školili
až na Ukrajine. Vďaka tým, ktorí sa nezľakli a prijali výzvu naučiť sa niečo nové.
Interný časopis Volkswagenu Slovakia
a.s. SVET v septembri informoval o spustení výroby v novej lisovni koncom roka
2013. Lisovňa bude ako prvá na Slovensku lisovať hliníkové plechy. Druhým veľkým projektom je nová karosáreň, ktorá
bude najväčšou investíciou v histórii firmy.
Zároveň ide aktuálne o jeden z najväčších
stavebných projektov karosárne v automobilovom priemysle na svete.
Matej Lovás
Foto: Marcel Škrabák
Jasno, polooblačno,
miestami prehánky
pokračujú práve tu. Na druhej strane sme
získali a prebrali zákazku od našej konkurencie na výstupnú kontrolu sedačiek.
Nábeh a školenie boli náročné. Vysoké
tempo dokázali splniť len tí najšikovnejší.
S novinkou sme sa stretli na našej externej ploche, kde sme prvýkrát získali
objemnejšiu zákazku pre klienta mimo
automobilového priemyslu, a síce z nábytkárskej oblasti. V rámci tohto regiónu sme
zákazníkovi zabezpečili poskytovateľov
s anglickými jazykovými znalosťami na
koordináciu toku dielov medzi logistikou
a výrobou, ako aj podporu pre montáž
a logistické činnosti.
zákaznícka párty
Foto: Marcel Škrabák
Oldtimer dielňa
4
HOLLEN BRATISLAVA
Familyday
Foto: Marcel Škrabák
Devínska Nová Ves
Zelená zelenej
P
osledný
septembrový
týždeň vo VW Bratislava patril
jubilejnému 250-tisícemu vyrobenému vozidlu Volkswagen up!.
Výroba VW UP začala v auguste roku
2011 a na trhu sa objavil vo viacerých variantoch s troj- alebo päť-dverovou karosériou v rôznych verziách, napríklad verzia cross up!, teda up! so zvýšeným podvozkom. Ďalšími zaujímavými variáciami
sú Groove up! – pre milovníkov kvalitných
audio systémov, prípadne úsporný eco
up!, ktorý spaľuje stlačený zemný plyn.
Absolútnou novinkou na trhu je elektrický
model e-up!, ktorý bol tento rok predstavený na 65. medzinárodnom autosalóne
v nemeckom Frankfurte.
E-up! je so svojou nízkou spotrebou
elektrickej energie priekopníkom v triede
elektrických vozidiel. Vďaka inovatívnym
riešeniam je spotreba elektrickej energie
11,7 kWh na 100 kilometrov a to všetko
s výkonom 60 kW 82 k. Plne elektrický
up! dosiahne maximálnu rýchlosť až 130
km/h, pričom zrýchlenie z nula na sto je
za 12,4 sekundy. Krútiaci moment bezvalcového elektromotora je 210 Nm. Čo
nás však určite zaujíma, je samotné „tankovanie“ elektriny, ktoré je vďaka li-ion
akumulátorom možné dobiť do 30 minút
až na 80 percent kapacity. Pri plných 100
percentách kapacity batérie sa podarí
prejsť až 160 kilometrov, čo je na takéto
mestské vozidielko celkom slušný výkon.
V rámci Európskeho týždňa mobility, v sobotu 21. 9. 2013, predstavili v Bratislave
e-up! slovenskej verejnosti. Stalo sa tak
len týždeň po premiére vo Frankfurte ako
v jednej z prvých krajín EÚ. Podľa internetového portálu topspeed.sk bude cena
vozidla 26 900 Eur, čo je cena, ktorá na
Slovensku zrejme osloví len veľmi silne
motivovaného ekologického nadšenca.
Rastislav Buchel
Zdroj: Obežník VW Bratislava ,,SVET_
Blesk_KT37“; Obežník VW Bratislava
,,SVET_Blesk_KT39“; www.topspeed.sk;
www.auto.pravda.sk;
5
HOLLEN TRNAVA
Rušno v Trnave
Trnavskú pobočku v poslednom období najviac
poznačilo rozhodnutie oddelenia nákupu spoločnosti
PSA Peugeot Citroen o tom, že spoločnosť HOLLEN
s.r.o. už nebude od 1. 1. 2014 poskytovateľom služieb
pre oddelenie kvality v závode PSA Trnava.
Naše pôsobenie v oblasti triedenia, kontroly a úpravy
dodávaných dielov sa, žiaľ, v tomto závode po zhruba
8 rokoch ukončilo.
Aj napriek tomu, že už v závode PSA
Trnava nepôsobíme tak, ako sme boli
zvyknutí, chcela by som zosumarizovať
činnosť našej pobočky za posledného
pol roka.
Ďalšia zmena v našej pobočke nastala
v personálnej oblasti. Náš hlavný technik
Gabriel Pécsi odišiel do bratislavskej pobočky HOLLEN-u. Od konca septembra
má za úlohu zaoberať sa možnosťami pôsobenia našej firmy v závode Audi Györ
v Maďarsku. Bude stavať na základoch,
ktoré už v predchádzajúcom období po-
Po našom najväčšom zákazníkovi PSA
sme na pôde PSA odviedli značný objem
prác najmä pre spoločnosť Gefco, kde
rástli požiadavky na kvalitných a spoľahlivých vodičov vysokozdvižných vozíkov
a naďalej pokračovala spolupráca pri
vyvážaní vyrobených áut na parkovisko,
resp. na železničné vagóny. V budúcnosti má táto spolupráca pokračovať,
dúfajme, že dlhodobo a k spokojnosti
oboch strán.
V horných priečkach rebríčka najčastejšie spomínaných zákazníkov našej firmy
za ostatné obdobie sa určite nachádza
talianska spoločnosť Landi Renzo, pre
ktorú sme rozbiehali projekt transformácie vyrobených áut značky Peugeot
a Citroen na plynový pohon. Od 21. júna
túto činnosť vykonávame v jednej zmene, od konca októbra prebieha prerábanie vozidiel na plyn už v zmenách dvoch
a od marca 2014 začíname aj s treťou
zmenou. Vozidlá s plynovým pohonom
sú určené pre taliansky trh. Od jeho objednávok závisí aj tunajšia produkcia. Aj
keď začiatky tejto výroby neboli jednoduché, niektoré modely transformovaných
6
V tomto období
je našou
hlavnou úlohou
nesklamať
zákazníkov
a hľadať ďalšie
možnosti
poskytovania
našich služieb
v regióne
Trnava.
ložila bratislavská pobočka pod vedením
jej riaditeľa Mateja Lovása. Z dôvodu radikálnych zmien v Trnave však Gabriel
momentálne vypomáha opäť v našej pobočke. Aby tých zmien nebolo málo, vedenie firmy oslovilo Terku Branickú, našu
internú audítorku kvality, aby časť svojej
pracovnej činnosti vykonávala na pozícii
centrálneho audítora kvality spoločnos-
ti HOLLEN. Želáme jej aby sa jej darilo
na jednom z polí našej centrály.
Na externých pracoviskách sme sa tiež
nenudili. Náš dlhodobý zákazník, závod Fremach Trnava, sa rozhodol riešiť
nekvalitu dielov pomocou svojich interných zamestnancov, alebo personálom
z agentúr, čo predstavuje lacnejšiu verziu pracovnej sily. Po takmer 5 rokoch
nášho pôsobenia vo Fremachu sme,
žiaľ, tento závod opustili. Veríme však,
že to bude len na krátky čas.
Časť našich poskytovateľov sa, naopak,
presunula do závodu Jasplastik Galanta,
kde sme sa podieľali na kontrole plastových dielov pre nemeckého zákazníka.
Vyskúšali sme si aj triedenie káblov v závode Elastomer Beluša. Tam sme mali
veľmi pozitívnu skúsenosť a odozvu. Náš
tím len potvrdil dobré meno spoločnosti, o čom svedčí aj fakt, že oproti plánovaným 3 mesiacom sa naše pôsobenie
predĺžilo na celých 5 mesiacov.
Veľký objem práce sme vykonali pre spoločnosť ALRO Trnava a jeho dodávateľa
HTP Vráble, kde sme okrem tímu poskytovateľov a koordinátora zabezpečili aj rezidenta na sledovanie procesu lakovania.
V tomto období je našou hlavnou úlohou
nesklamať zákazníkov, ktorí si nás najali
na dlhšie obdobie, ako je GEFCO a Landi
Renzo, ale hľadať aj ďalšie možnosti poskytovania našich služieb v regióne Trnava.
Dana Havierniková
Foto: archív HOLLEN s.r.o.
S
áut už úspešne prešli náročným auditom
kvality PSA, čo znamená, že na linke
sa odvádza kvalitná práca. Verím, že to
takto bude pokračovať aj naďalej.
ilný konkurenčný boj a tlak na
ceny dodávateľov služieb v automobilovom priemysle sa tak naplno prejavili. Ostáva nám len sa prispôsobiť novej situácii a pokúsiť sa udržať si
pozíciu aspoň na tých projektoch, ktoré
zatiaľ ešte máme.
HOLLEN TRNAVA
Pozor
na dodržiavanie
prestávok!
K
aždý zákazník očakáva, že za
svoje peniaze dostane 100 %
službu. Korektné využite pracovného času by malo byť rovnakou samozrejmosťou ako bezchybná kvalita práce.
Dodržiavanie prestávok je jedno zo základných pravidiel. Jeho nedodržanie si
zákazník všimne ako prvé. Treba si uvedomiť, že pracujeme v prostredí ostrej
zákaznícka párty
Sessler
Nedodržiavaním
základnch
pravidiel
sa, žiaľ, sami
diskvalifikujeme.
konkurencie, kde nie je priestor pre nedôsledných. Nedodržiavaním základných
pravidiel sa, žiaľ, sami diskvalifikujeme.
Vedomosť o pracovnej morálke kmeňových pracovníkov zákazníka môže často
zvádzať k podceneniu pravidiel, ktoré platia v HOLLEN s.r.o. Buďte si však istí, že
od nás sa očakáva vždy viac!
Terézia Branická
7
HOLLEN ŽILINA
Familyday
Všade samý HOLLEN
Chata
pod jedľovinou
P
osledné mesiace na pobočke Hollen ZA by sa dali nazvať aj obdobím
stagnácie a vyčkávania. Všetky dôležité plánované zmeny vo výrobnom portfóliu
KMS už boli realizované a úspešne aplikované do sériovej výroby. Zákazníci sa teda
môžu tešiť z kompletnej rodiny najpredávanejšieho modelu Kia cee´d (3- a 5-dverové,
wagon a „TOP“ model GT). Aj naším prispením prešli postupne všetky karosárske verzie
z LP fáz do produkčných, a teda oprávnene
máme byť na čo hrdí. Na každom vyrobenom aute môžeme totižto určite nájsť diely
s označením OK – znakom 100 % kontroly
alebo reworku odborníkmi firmy HOLLEN.
Druhý hlavný model SUV Sportage zatiaľ
len čaká svoj nový facelift. My sme však
už teraz pripravení naskočiť do procesu
príprav, testovania a kontroly komponentov,
aby aj tento model mohol úspešne dobýjať európske a svetové trhy. Ostane nám
hrejivý pocit na duši, že napríklad aj taký
volant, ktorý každý deň možno aj vy držíte
vo svojich rukách, bol do výroby pustený
až po našej 100 % kontrole.
Matej Jakub
Budúcnosť je jasná,
budúcnosť je HOLLEN
P
osledných niekoľko mesiacov sa
v Getragu objem zákaziek prelínal
z mesiaca na mesiac, niekedy bolo
roboty viac, niekedy menej. Aktuálne sa situácia ustálila a s očakávaným spustením
výroby novej 6-stupňovej prevodovky s prídavným chladiacim okruhom na chladenie
oleja od francúzskeho giganta Renault,
veríme v navýšenie počtu dodaných hodín.
Spočíva vo výpomoci interným operátorom
na výrobnej linke pri testovaní novej priemyselnej práčky. Zákazník bol zatiaľ spokojný
a nám bola prisľúbená opätovná spolupráca.
S plánovaným
zvýšením
produkcie vzrastajú aj naše plány do budúcna, ktoré sú, ako ináč, optimistické.
Peter Mižák
Konečne sa nám podarilo dohodnúť kontrakt priamo s firmou Getrag Kechnec .
Kam som to prišiel?
Foto: Matej Jakub
H
8
neď po oddychu a načerpaní
nových síl počas celozávodnej dovolenky sme poskytli
rezidenta ikone medzi medzi subdodávateľmi interiérových dielov v automobilovom priemysle – firme Autoliv.
Išlo predovšetkým o monitoring a kontrolu
produkcie ručne obšívaných kožených volantov pre zákazníka GM v závode Apos
Auto Blansko. Denne sa tu pošije viac ako
3000 volantov pre Audi, Volkswagen, Škodu, Ford, Toyotu a iné. Ďalšou špecialitou
firmy Autoliv je zákazková výroba a individuálny prístup. Jednou zo zaujímavostí
pri tomto projekte bola priama komunikácia s operátormi mongolskej národnosti,
ktorí predstavujú 98 % z pracovnej sily
závodu. Akcia bola ukončená, ako inak,
než s plnou spokojnosťou zákazníka ☺.
Ján Matejčík
HOLLEN ŽILINA
zákaznícka
Automobilka
párty
Hyundai předstihla
Škodovku
Chata
pod jedľovinou
roba nové modernizované verze Hyundai ix35. Faceliftová verze Hyundai ix35
prošla menší změnou masky chladiče
a také LED osvětlením. Na první pohled
neviditelné, ale o to významnější změny
se týkají podvozku a nového typu benzínového motoru Hyundai Nu 2.0 GDI.
Foto: www.tyden.cz, www.motormedia.sk
O tom, že je Hyundai nejúspěšnější firmou České Republiky dokládá i fakt,
že státní podnik Česká pošta si vybrala
právě automobilku Hyundai pro obnovu
svého autoparku. Speciálně namíchaná
tmavě modrá barva, typická pro vozy
České pošty byla dlouhodobě testována, aby se zajistila dokonalá kvalita laku.
Automobilka Hyundai dodá České poště
do konce října 300 vozů.
HMMC si váží významných zákazníků
a dělá vše pro vývoj nových konkurence
schopných vozů. Od srpna se rozjela vý-
„Nejúspěšnější
firma v České
Republice
je nošovická
automobilka
Hyundai“
Takřka největší podíl výroby v HMMC
představuje právě model Hyundai ix35.
V příštím roce Hyundai představí novou
generaci malého hatchbacku i20.
Automobilka Hyundai to se vstupem
na světový šampionát rallye myslí vážně.
Jízdní testy speciálu Hyundai i20 WRC
jsou v plném proudu. Start světového
šampionátu rallye bude zahájen v lednu
2014. HMMC hodlá využít své závodní
zkušenosti i při vývoji sériových aut. Společnost do budoucna počítá i s dalšími
sportovními modely, máme se na co těšit.
Martin Prokš
Foto: Peter Moják
H
yundai začala výrobu v listopadu roku 2008. Letos v květnu
z nošovické automobilky vyjelo
milionté auto. „Nejúspěšnější firma v České Republice je nošovická automobilka
Hyundai“, řekl prezident Miloš Zeman,
který závod v Nošovicích navštívil začátkem října při návštěvě Moravskoslezského kraje. V porovnání s dynamikou produkce korejská firma Hyundai předběhla
svého největšího konkurenta v ČR mladoboleslavskou automobilku Škoda Auto.
9
HOLLEN ČECHY
Nová hlava v novém domě
Co se týče nově „vzniklých pracovišť, podařilo se nám uzavřít důležité partnerství
s firmou Tenneco v Hodkovicích u Jablonce nad Nisou, kde provádíme kontrolu výfuků a rovněž také s firmou Tower,
nacházející se v blízkosti Mladé Boleslavi. Program Warenfilter, jehož jsme
součástí, pokračuje i nadále, nicméně
očekávání většího počtu hodin se nám
(i naší konkurenci) stále nedaří naplnit.
Doufejme, že ŠKODA AUTO bude v budoucnu Warenfilter v MB využívat více.
P
o dvouměsíčním zaškolení k nám
nastoupil nový ředitel Martin
Liška, který převzal dceru HOLLEN CZ po Lubovi Ochotnickém. Ten
se vrátil zpět na centrálu do Bratislavy.
Druhou velkou událostí bylo stěhování
pobočky v Mladé Boleslavi do nových
prostor. Toto stěhování proběhlo úspěšně a my jsme již od 01. 09. 2013 v no-
vém. Prostory nové budovy jsou větší,
nacházejí se pouhých 500 metrů od
vjezdové brány č. 8 do závodu ŠKODA
Mladá Boleslav a umožňují parkování
až pro 10 vozidel. Neméně podstatnou
výhodou je možnost využívání skladu, který se nachází na pozemku, do
budoucna plánovaného i pro třídění.
Váš tým HOLLEN CZ
Keď kvalita víťazí
Z
ačiatkom augusta 2013 bola firma
HOLLEN CZ pozvaná do výberového konania na zabezpečenie QW
a triedenia v spoločnosti TENNECO Hodkovice nad Mohelkou. Výberové konanie
sa pre nás skončilo „neúspešne“, pretože
sme nevedeli konkurovať cenou za naše
služby a zákazku tak získala konkurenčná firma. Naša ponuka však zostala pre
Tenneco aj naďalej v platnosti a v období,
keď vybraná sortovacia spoločnosť nevedela zabezpečiť personál, a tak poskytnúť komplexné služby, dostali sme šancu
pri kontrole dielov v logistickom centre
10
Jistou tíživou situací pro nás byla absence stálého nástupce na pozici QS, který
by zajistil pravidelnou kontrolu našich
pracovišť, důkladné proškolení pracovníků a dodržování HOLLEN standardů. Od
01. 11. 2013 již nastupuje nový QS pan
Dvořáček a plně věříme, že posune náš
servis vůči klientům opět o kus dopředu.
pri Škode Mladá Boleslav. Po necelých 7
dňoch vzájomnej spolupráce sme dostali
od manažmentu firmy ponuku na rozšírenie našich služieb aj priamo v ich závode
v Hodkoviciach, kde zabezpečujeme quality wall pri kontrole výfukových systémov.
Samotná kontrola predstavuje pre všetkých vysoké fyzické a psychické zaťaženie. Preto by som rád vyslovil obdiv
a uznanie tým, ktorí dokázali tento nápor ustáť. Svojím skvelým výkonom pomáhajú zabezpečiť realizáciu tejto zákazky a potvrdzujú tak kvalitu našich
služieb v automobilovom priemysle.
Tenneco Automotive je belgická nadnárodná spoločnosť, ktorá je popredným svetovým výrobcom a predajcom katalyzátorov,
výfukových systémov a tlmičov osobných
automobilov. Zároveň je svetovou jednotkou v oblasti emisií s 89 výrobnými závodmi a 14 technickými centrami umiestnenými v 24 krajinách na šiestich kontinentoch.
Ľubomír Jurica
Foto: Michal Fabián
Na pobočce HOLLEN CZ v Mladé Boleslavi
se nám od posledního vydáni HOLLENNEWS událo
mnoho nového.
Naše stabilní pracoviště TRW, Continental Brandýs i Magna Liberec pokračují i nadále, radost máme také
z výrazného navýšení počtu hodin dosažených ve ŠKODA Kvasiny a samozřejmě v naší nové pobočce Continental Trutnov pod vedením Miloše Karase.
HOLLEN ČECHY
Chléb náš vezdejší…
Š
kodovka letos zahájila ofenzívu a
představuje každý čtvrt rok nový
model nebo modelovou variantu
už stávajícího modelu. Nejvíce si zakládá
na modelu OCTAVIA a to již III. generace.
Octavia je srdcem značky Škoda a dlouhodobě je aj nejúspěšnější. Pro dodavatele,
ale z toho plynou vysoké nároky na kvalitu. Model má mnoho variant výbavy jak
interiéru, tak exteriéru a je kladen důraz
na volbu koncového zákazníka, jež si určuje konečnou tvář vozu. Pro nás je tak
dvojnásob nutné dodržovat při kontrolách
důslednost a pečlivost, neboť počet referencí jednotlivých typů se násobí. Proto je
nutné také zajišťovat pro naše zákazníky
logistiku a převoz dílů do externího skladu Preymesser, kde máme dlouhodobou
úspěšnou spolupráci. Zde máme vlastní
plochu a prostředky pro kontrolu dílů.
Octavia je
srdcem značky
Škoda
a dlouhodobě je
aj nejúspěšnější.
Provázanost jednotlivých modelů a shodnost či minimální odlišnost jednotlivých
dílů, jež jsou dodávány na tyto modely,
klade velké nároky na systematičnost a
ukazuje potřebu řešení nových otázek pro
zabezpečení jednotlivých kontrol. Pře-
Která kráska je ta vaše?
vážně pak pro techniky potřebu koordinace několika pracovních míst najednou,
neboť Škoda řeší dlouhodobě nedostatek
skladovacích prostor a technik musí být
v jeden čas na několika místech zároveň.
Úspěch modelu Octavia se projevuje
zavedením sobotních ranních směn a
do budoucnosti i 18 směnového týdne.
HOLLEN CZ má před sebou tedy další
výzvy a nově budovaný tým kolem Martina Lišky za vydatné podpory HOLLEN
SK má předpoklady, aby to zvládnul.
Karel Douba
Foto: Václav Novák
Logistické nároky plynou také z toho, že
na lince ŠKODA – hala M13 se vyrábí na-
jednou čtyři modely. Jedná se o modely
Rapid, Seat Toledo, Octavia a nejnovější
Ostavia RS a jejich varianty sedan a combi. Dále se dostal do sériové výroby Rapid Spaceback jež je vyráběn společně
s Fabii, která dostane nástupce příští rok.
11
HOLLEN TRutnov
Trutnov – prvá
pobočka dcéry CZ
Pracovné príležitosti sa začali viac a viac
objavovať a už sme museli riešiť ďalší
problém - nedostatok poskytovateľov.
V závode Continental pribúdali denne
nové sortácie, v Lipovke sme sa trápili
s pred-produkciou nového faceliftu Yeti-ho a v externej hale sme získali pár veľkých zákaziek pre externých dodávateľov.
Naša pozícia v závode Continental sa naďalej upevňuje ďalšou integráciou do ich
interných procesov. V týchto dňoch riešime poskytnutie logistickej podpory priamo na oddelenie kvality v podobe nášho
rezidenta a posilnenie tímu kvality o dvoch
ďalších rezidentov pri riešení sortačných
úloh. Navyše sa v Conti TRU rozbiehajú
nové projekty v oboch divíziách výroby, čo
môže znamenať iba zvýšenie potreby sortácií ako priamo v Conti tak aj v externej
hale pri priamej spolupráci s dodávateľmi.
P
o všetkých tých turbulenciách,
prudkých zmenách výšky a smeru na poslednú chvíľu, sa nám
konečne podarilo stabilizovať náš kurz.
Cestujúci, posádka, ba aj kapitán, si na
krátku chvíľu vydýchli. Systémy fungovali
perfektne, žiadne varovné svetlá neblikali.
Aby sme nezaspali, rozhodli sme sa z dôvodu nie úplnej spokojnosti s podmienkami prenájmu a stavu budovy zmeniť svoje
externé pôsobisko. Našli sme skvelú ponuku, halu ktorá sa sama prispôsobí naším požiadavkám (skvelý majiteľ) a kancelárske priestory priamo nad pracovnou
halou. Zároveň, v tom istom období, sme
finišovali s prípravami na oficiálny pôrod
novej českej pobočky. Vedeli sme, že
bude veľa práce v snahe splniť všetky
podmienky, ale až taký nával sme nečakali. Príprava novej budovy, kancelárií,
pracovného priestoru, skladu, značenia,
regálov, nutnosť zaobstarať si vysokozdvižný vozík, k nemu samozrejme aj
obsluhu (školenia VZV) a v neposlednom
rade aj stožiar na vyvesenie našich farieb.
Celý tím pochopil náročnosť takéhoto
projektu a zomkli sme sa, snáď, ako nikdy
predtým. Chceli sme, aby v deň, keď nás
12
navštívi pán von Hollen s krstným otcom
Mirom Hunčárom, bolo všetko v takom
stave, aby si to majitelia nerozmysleli.
A tak dňa 09. 07. 13 za účasti niekoľkých
rodičov a priateľov našej firmy sme oficiálne zahájili svoju činnosť ako nová pobočka HOLLEN CZ, s.r.o. v Trutnove. Veľké poďakovanie patrí celému tímu, Ľubovi
Ochotnickému, Mirovi Hunčárovi a samozrejme pánovi Heinrichovi von Hollenovi
za podporu, pochopenie, ale hlavne dôveru, ktorú vložil do takto mladého tímu.
Z pracovného hľadiska sa nám však až
tak nedarilo. Prechádzali sme obdobím,
keď nedostatok dopytu zhoršoval náladu medzi našimi poskytovateľmi. Čelili
sme mnohým otázkam o ďalšom fungovaní firmy, o smere, ktorým sa uberá
pobočka, o možnostiach, ktoré máme,
aby sme tento stav dokázali zvrátiť.
Navyše sme z dôvodu nedorozumenia
a pravdepodobne nedostatočnej komunikácie s vedením firmy Škoda Vrchlabí prišli o všetky sortácie v danom
závode, čo nás veľmi mrzelo. Avšak,
každá skúsenosť a najmä tá zlá, prinesie niečo pozitívne a posúva nás ďalej.
V závode Škoda Kvasiny sa nám podarilo zaujať našimi skúsenosťami s riešením logistických operácií (dlhoročná
prax našej firmy), čo pravdepodobne vyústi v posilnenie našej pozície
a majoritné postavenie v rámci konkurencie, ktorá ťahá za kratší koniec.
V závode Plastic Omnium v Lipovke dlhodobo poskytujeme služby rezidenta
v nových projektoch. Tie nám zaisťujú
sortačné práce, vďaka ktorým máme
možnosť zvyšovať profesionalitu nášho
tímu. Darí sa nám pomaly sa posúvať
z pozície „nejakej ďalšej sortovacej firmy“ na imidž spoločnosti, ktorá rastie
a ponúka komplexné služby v oblasti zabezpečenia kvality, čo nás výrazne diferencuje od našej konkurencie.
Na koniec mi, prosím, dovoľte poďakovať
celému tímu HOLLEN Trutnov za prácu,
oddanosť a pochopenie, vedeniu firmy
HOLLEN za príležitosť, podporu a kamarátstvo, ktoré nám všetkým preukazujú.
Avšak hlavná vďaka patrí našim poskytovateľom, ktorí na nás ani v ťažkých obdobiach nezanevreli, odvádzajú kvalitnú
prácu. Bez ich pochopenia, flexibility
a schopnosti podporiť nás, by sme sa
takto ďaleko nikdy nedostali.
Vám všetkým, patrí jedno veľké ĎAKUJEM.
Miloš Karas
Foto: Miloš Karas
Začneme jednoducho - „Happy birthday Trutnov“ či už ako pracovisko (druhé narodeniny), tak aj ako
pobočka, ale tej ešte tečie mliečko po brade.
HOLLEN TRutnov
Familyday
Vodáci
pozor!
kemp areálu Dolce, v Trutnově
D
ňa 03. 08. 2013 sa skupinka
nadšencov vodáckeho športu
vydala na spoločnú 20 kilometrovú plavbu povodím rieky Labe.
Na tento krásny slnečný sobotný deň
sa vybrala jednodňová trasa, ktorá vyhovovala začiatočníkom, ale aj
ostrieľaným vodákom. Trasa splavu
smerovala od Malej Skály neďaleko
Jablonca nad Nisou a končila pred
Mníchovým Hradišťom. Cestou sme
zažili veľa zábavy, dobrodružstva a
„tankovacích“ zastávok v kempoch
na Labe. Taktiež nás neobišlo zopár
nutných manuálnych prenosov kanoe
cez rôzne nástrahy rieky. Nakoniec
sme všetci dorazili do plánovaného
cieľa zdraví, spokojní a so spoločným
prianím zopakovania už 2. ročníka,
ktorý po vzájomnej dohode rozšírime na dvojdňový víkend 2014 s dobrodružným prespaním pod „širákom“.
Touto cestou by som sa rád poďakoval majiteľom firmy za finančnú podporu a patronát nad týmto spoločne stráveným víkendom.
Vodáci, ahoj v roku 2014!
Foto: Ľubomír Jurica
Foto: Archív HOLLEN Trutnov
Ľubomír Jurica
13
HOLLEN RUSKO
Up & Down
V septembri absolvoval Sergey Grabov tréning technika a interného audítora v bratislavskej pobočke a v českom Trutnove. (Podrobnosti prinášame
v krátkom interview).
Nárast prác očakávame v súvislosti s nábehom nového modelu ŠKODA RAPID,
ktorej spustenie do plnej sériovej výroby
je naplánované na začiatok roka 2014.
V budúcom roku sa vo VW Kaluga začne s budovaním haly pre výrobu motorov objemu 1,6L nielen pre vozidlá, kto
ré sa vyrábajú v kalužskom závode, ale
aj pre iné závody v rámci koncernu VW.
Len kvalita našej práce je tou najlepšou
reklamou a zabezpečí nám viac zákaziek v budúcnosti. Preto je dôležité,
aby sme aj v časoch zdanlivého pokoja
pracovali dôsledne a bezchybne. Verím,
že spoločným úsilím docielime opätovný nárast, aby sme mohli byť aj naďalej
stabilným partnerom VW v oblasti zabezpečenia kvality.
Jozef Šimko
вверх и вниз
П
осле
успешного
начала
2013
года
его
вторая
половина
принесла
спад
в работе, а это значило, что у
нас не было работы для такого
количества работников, как раньше.
Только качество нашей работы
–
лучшая
реклама,
которая
обеспечит нас работой в будущем.
Поэтому важно, чтобы и во время
относительного штиля мы работали
последовательно
и
безупречно.
В сентябре Сергей Грабов прошел
тренинг по технике и внутреннему
аудиту в братиславском филиале и
в чешском Трутнове, подробности
мы
приведем
в
кратком
интервью в следующей части.
Рост объема работ мы ожидаем
в связи с запуском новой модели
ŠKODA RAPID, полный запуск
серийного производства которой
запланирован на начало 2014 года.
14
Ситуацию не спас даже долгий
четырехнедельный
простой.
Наша
команда
действительно
основательно уменьшилась, но все
мы верим и работаем над тем, чтобы
все как можно быстрее вернулось
на круги своя. В будущем году на
VW Калуга начнется строительство
цеха по производству двигателей,
который
будет
производить
мотsоры объемом 1,6 л. не только
для
автомобилей,
которые
производят на калужском заводе,
но и для других заводов компании.
Я верю, что общими усилиями мы
добьемся повторного роста объемов
работ, чтобы мы и дальше могли
оставаться постоянным партнёром
VW в области контроля качества.
Йозеф Шимко
K
eď som sa približne pred dvomi rokmi nechal dobrovoľne
naverbovať do ďalekej Kalugy,
netušil som, aké zmeny toto moje rozhodnutie prinesie nielen pre mňa, ale
aj pre moju rodinu.
Už po pár mesiacoch pravidelného
cestovania a nekonečných hodinách
strávených v autobuse, vo vlaku, na
letisku a v lietadle som vedel, že to
takto ďalej nepôjde a jediné riešenie
bude presvedčiť moju rodinu, aby sa
presťahovali so mnou do Ruska. Rozhodovanie nám uľahčil fakt, že Kaluga
poskytuje zázemie pre taký život, na
aký sme boli zvyknutí z Bratislavy. Keď
moja manželka povedala áno, začal
sa kolotoč sťahovania a vybavovania
dokladov potrebných pre udelenie víz.
Následne som sa opäť raz presvedčil,
že Rusko je administratívna džungľa
a množstvo papierov je potrebné nielen na samotné víza, ale aj na zdanlivo jednoduchú vec, ako je prihlásenie
detí do materskej škôlky. A to sme si
mysleli, že vieme čo je byrokracia.
S pomocou kolegov sme všetko nakoniec úspešne zvládli a začiatkom
augusta sme s manželkou a tromi
deťmi odlietali zo Schwechatu, smer
MOSKVA. Pár týždňov nám trvalo,
kým sme sa zabývali, ale dnes už
môžeme povedať, že sa nám v Kaluge páči a postupne spoznávame
všetko pekné, čo toto mesto ponúka.
Jozef Šimko
Foto: Shutterstock
P
o úspešnom štarte roka 2013
priniesla jeho druhá polovica
pokles prác. Situáciu nezlepšila
ani dlhá štvortýždňová odstávka. Náš
tím sa síce podstatne zmenšil, no všetci
pevne veríme a pracujeme na tom, aby
sme sa čo najskôr vrátili do starých koľají.
Veľké
sťahovanie
HOLLEN RUSKO
Великое
переселение
Akcia Boseln
К
огда
я
приблизительно
два года назад по доброй
воле решил отправиться
на работу в далёкую Калугу,
я понятия не имел, какие
изменения это решение принесет
не только мне, но я моей семье.
Уже через пару месяцев постоянных
путешествий и бесконечных часов,
проведенных в автобусе, в поезде,
в аэропорту и в самолете, я понял,
что должен убедить мою семью
переехать вслед за мной в Россию.
В
принятии
решения
нам
помогло то, что Калуга может
предложить
все необходимые
условия для жизни, к которым
мы привыкли в Братиславе.
Когда наконец жена кивнула
и
согласилась
на
переезд,
началась карусель оформления
всех документов, необходимых
для
предоставления
виз
всем
членам
семьи.
Тут я еще раз убедился, что
в России нужно невероятное
множество бумаг не для одной
только визы, но и для простейших,
казалось
бы,
вещей
типа
записи детей в детский сад.
Спустя пару недель мы обжились
и сегодня уже можем сказать,
что в Калуге нам нравится и
мы постепенно узнаем все то
прекрасное, что есть в этом городе.
Йозеф Шимко
Foto: Sergey Grabov
С
помощью
коллег,
однако,
со всем этим я справился, и
в начале августа мы с женой
и тремя детьми вылетели из
Швехата в направлении Москвы.
15
HOLLEN OLDTIMER
Hlavná sezóna
A
j keď za oknami zase začína prituhovať, my sa vrátime v čase,
keď oneskorené snehové vločky pomaly striedal svieži závan jari
– ten správny signál pre veteránistov,
aby oprášili svojich tátošov, premasírovali karburátory a fúkli zopárkrát do
pneumatík. U nás sme tradične začali s návštevníkmi Otvorenie Oldtimer
sezóny 2013 v HOLLEN Oldtimer.
a času, ako obyčajne, veľa nezostávalo.
Testovacie jazdy a posledné dolaďovanie sme robili doslova v hodine dvanástej, čo sa nám, žiaľ, vrátilo technickými
problémami pri prvom ostrom nasadení
na oldtimer rallye v rakúskom Schladmingu. Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť jedno z najlepších umiestnení
na podujatí, technické problémy nám
však nedali ešte dlho pokojne spávať.
Nemôžeme zabudnúť ani na ďalších
obyvateľov našich dielenských zdvihákov – aktuálne už sýtozeleného Jaguara XK140, domáceho Mercedesu 190SL
v novom antracitovom kabáte, či jeho
nástupcu 280 SL v oceľovej modrej. Týmito, ako aj ďalšími farbami, sa môžete
pokochať vo fotogalérii našej webovej
stránky alebo na Facebook profile. Tam
nájdete aj momentky z netradičného servisu po 10 tisíc kilometroch pre
účastníkov legendárnej oldtimer rallye
Peking-Paríž z Japonska, Francúzska
a Nového Zélandu. Pracovalo sa doslova deň-noc a tou najlepšou odmenou
bol výsledok opráv a ďakovné pozdravy
z cieľového Paríža.
V dielni medzičasom naplno bežali práce na viacerých projektoch. Pod drobnohľadom sme mali v prvom rade už
spomínané švédske kupé, ktorého termín odovzdania sa nezadržateľne blížil
16
V septembri k nám pribudla dlho očakávaná posila na poste dielenského
majstra. Pán Peter Adamovič by sa
so svojimi dlhoročnými skúsenosťami
z autoservisnej praxe mal v našej dielni, plnej rôznorodých vozidiel, cítiť ako
ryba vo vode. Držíme palce.
V čase, keď čítate tieto riadky, je už
hlavná sezóna roku 2013 minulosťou.
Nebola v nej núdza o radosti ale ani o
starosti – či už nad dielenským stolom
alebo za klávesnicou počítača. Dôležité je užiť si radosť, vedieť sa s ňou podeliť a poučiť sa zo starostí. Vieme, kde
sme silní, a aj kde treba pridať – viac
ako motivácia do ďalšej hlavnej sezóny.
V mene tímu HOLLEN Oldtimer vám
želám príjemný záver roku 2013 a dobrý štart do toho nového.
Juraj Vrbik
Foto: Archív HOLLEN Oldtimer
Po prípitku na úspešnú sezónu sme si
vyhrnuli rukávy a pustili sa opäť do práce. Tieto dni boli hlavne v znamení majestátneho kabrioletu Steyr a sympatického športového kupé od Volva. Ladné
krivky dvojfarebnej karosérie umocnené oku lahodiacou kombináciou laku
a čalúnenia interiéru boli odmenou za
niekoľkomesačnú námahu. Na jeho
prvú prezentáciu sme zvolili prostredie kúpeľného ostrova v Piešťanoch v
rámci Piešťanských Zlatých stúh. Steyr
bol viac ako vhodným doplnením flotily nádherných automobilov prvých desaťročí minulého storočia, defilujúcich
pred storočným hotelom Thermia.
HOLLEN OLDTIMER
Piešťanské
Zlaté Stuhy
a Ennstal
Classic
P
o dlhých hodinách v dielni, plných
prachu, vône oleja a potu prichádza čas, keď treba vyjsť s kožou na
trh. Obkolesený stenami dielne máte stále
šancu chybu napraviť, obkolesený návštevníkmi a okoloidúcimi ste v prvej línii.
Odkázaný sám na seba a len pár sekúnd
nato, aby ste zaujali, presvedčili a vyslali
pozitívny signál. Je dobré mať za chrbtom perfektne odvedenú prácu, na ktorú
sa môžete spoľahnúť. Oldtimer akcie sú
dôležitým barometrom našej práce. Zistiť
jej hodnotu môžete len tým, že si sadnete za volant, postavíte sa k naleštenej
karosérii alebo sa preplietate cez zoradené štartové pole hľadajúc známe tváre.
Na fotografiách v tomto čísle nahliadnite do diania dvoch úplne odlišných akcií. Piešťanské Zlaté Stuhy sú úžasnou
prehliadkou vozidiel prvých desaťročí
minulého storočia spojené s nádhernou
pokojnou atmosférou minulých 30. rokov. Ennstal Classic v rakúskom Groebmingu je naopak o rýchlej jazde, spoľahlivosti a vodičskom ume. Je to návrat
ku zlatým rokom motoristického športu, ktorý podnietil vznik a rozvoj mnohých značiek športových automobilov.
Foto: Archív HOLLEN Oldtimer
Juraj Vrbik
17
HOLLEN B2B
Ako sme odštartovali
technický vek v HOLLEN-e
alebo ako prebiehala
implementácia HB2B
Gratulujem vám, spoločne sme to zvládli!
Pripomeňme si, ako sme začínali
Náš vylepšený rýchlovlak HOLLEN, dodávateľského B2B portálu (HB2B), sa
vydal na svoju prvú ostrú prevádzku 01. 08. 2013. Som rád, že sa nám podarilo
zapojiť do prípravy vlakovej súpravy ako aj celej trate ochotných a šikovných
ľudí na pobočkách a centrále. Aj vďaka nim sa vlak rozbehol a má stále hladší
chod. Vaša aktívna účasť, či už ako posádky alebo samotných cestovateľov,
bola najpodstatnejšia pre úspešnosť a naplnenie cesty. Ako to už ale býva,
rozbeh nie je vždy ľahký a vyžaduje mnoho úsilia.
Naším cieľom pri vývoji a následnej
implementácii HB2B bolo splniť dole
uvedené požiadavky. Snažili sme sa dosiahnuť užívateľsky priateľské rozhranie
s minimálnymi zmenami v štruktúre existujúceho informačného systému spoločnosti. Tento tvorí neviditeľnú časť ľadovca
– strojovňu vlaku a koľaje pre užívateľov:
- dôkladnejšie zdokumentovanie
obchodnej komunikácie s našimi
dodávateľmi služieb v súlade
s platnou legislatívou
- spresnenie údajov – štatistika
na každú osobu a zákazku
- skrátenie aktualizácie dodaných
služieb z týždňovej na dennú bázu
- zefektívnenie vnútorných procesov
- šetrenie životného prostredia
pri zvyšujúcej sa potrebe
dokumentácie, zabránenie tlačeniu
dokumentov na papier a tým
šetrenie našich lesov
- zníženie chybovosti v toku
informácii a zníženie počtu
kontrolných bodov (dod. listy,
faktúry...)
- sledovanie prijatých objednávok
- vystavovanie a odsúhlasovanie
dodacích listov
- vytváranie faktúr a ich odosielanie
- správu kontaktných údajov
- prístup k HOLLENNEWS
- elektronickú komunikáciu
- rôzne nastavenia (upozornení,
atď...)
18
HOLLEN B2B
Ako náš rýchlovlak odštartoval akú
nabral rýchlosť a aké služby začal poskytovať pre pasažierov...
Niektorí naši pasažieri mali obavy z plne
elektronického rozhrania, nakoľko doteraz nič podobné nepoužívali. Po niekoľkých skúšobných jazdách, ktoré však
mnohí nevyužili, sa vlak ukázal ako
funkčný, aj keď nebolo možné odskúšať
všetky vozne. Objavené nedostatky sa
v priebehu zahrievania, ešte pred samotnou ostrou prevádzkou, začali odstraňovať . Na vlak postupne nastúpili všetci
pasažieri. Našla sa aj skupinka narýchlo
dobiehajúcich na nástupište. Vlaku boli
dopojené aj chýbajúce špeciálne vozne,
čo spôsobovalo trochu nepohodlia. Dnes,
po necelých dvoch mesiacoch od prvého
štartu, sa všetci pasažieri vezú, môžu
využívať všetky vozne a už aj personál
vlaku vie, čo má robiť a ako tú ktorú časť
vlaku používať. Ďakujeme preto všetkým
za trpezlivosť, rýchlosť udomácnenia a
naučenia sa používať prvky komunikácie
na úrovni modernej doby.
Reklama verzus realita
Vzhľadom na to, že v čase prípravy článku sme za sebou mali iba jeden mesiac
ostrej prevádzky, tak je možný len hrubý
pohľad späť. Všetky vyššie uvedené body
sú v princípe naplnené. Treba sa ešte venovať tým vagónom, ktoré neboli zo strany obsluhy riadne odskúšané v čase, keď
mali byť, a preto všetky potrebné zmeny
ešte nie sú ukončené. Tak isto je pred
nami implementácia najlepších návrhov
na zlepšenie a v neposlednom rade ešte
očakávame zautomatizovanie používania
systému z oboch strán. Zefektívnenie
toku informácii a tým aj zníženie počtu
kontrol, sa ešte nemohlo udiať, nakoľko
sme stále na začiatku ostrej prevádzky.
V priebehu ďalšieho mesiaca budeme
môcť vypustiť aj väčšinu zdvojených kontrol, čo nám prinesie aj úsporu pracovného času.
Niektoré špecifické požiadavky zákazníkov vyžadujúce spätné otváranie zákaziek, prináša riziko nekonzistencie databázy, ale na tieto situácie univerzálne
riešenie nepoznáme.
Aktuálne výzvy a ich riešenie
Čo nás čaká
Najčastejšie nesystémové zásahy do
databázového systému sú potrebné pri
náprave nesprávneho zadania údajov zo
strany poskytovateľov alebo omylov zo
strany nášho administratívneho personálu. Tam, kde je to možné, sú dostatočne
implementované automatické kontroly
a tam, kde to možné nie je, pomôžu školenia a opakovanie. V dobe vydania tohto
článku už bude dostupný aj video návod.
Zavádzanie HB2B odhalilo, vzhľadom na
vplyv a nadväznosť na celý intranet, aj
mnohé iné potenciálne oblasti na zlepšenie, ktoré nie priamo súvisia s HB2B.
Súčasný výborne prepracovaný systém,
ktorý sa stále rozširuje o nové funkcionality na základe postrehov užívateľov, sa za
tie roky dopĺňania stal pomerne spletitým.
Požiadavka na zjednotenie firemných procesov a ich zjednodušenie vyžaduje nový
systém s iným prístupom. Ukazuje sa, že
prechod z toho súčasného, na systém postavený na „zelenej lúke“, čiže postavený
na revidovaných zjednotených vnútro firemných procesoch a pomocou poznatkov,
ktoré už máme, je len otázkou času. Prinesie to zjednodušenie, t. j. zlepšenie, väčšiu
prehľadnosť, jednoduchšie ovládanie, vyššiu konzistenciu dát, vyššiu stabilitu, jednotnosť procesov, väčšiu vyťaženosť, inak
povedané, zvýšenie efektivity práce.
Branislav Krampl
19
ROZHOVOR
Nadviazať na dobré,
vykročiť na nové
Od 01. 05. 2013 sa česká dcéra HOLLEN CZ môže tešiť
z nového riaditeľa Martina Lišku. V krátkom rozhovore
vám ho predstaví Svatava Piatková.
Samozřejmě mě to velmi potěšilo, neboť
práce pro firmu HOLLEN mě nesmírně
lákala. Přeci jen, po mnoha letech strávených v jiném odvětví ekonomiky znamenala pro mne činnost v sektoru automotive zajímavou novou zkušenost a velkou
výzvu. Příležitost převzít úspěšně fungující českou dceru v roli jejího ředitele pro
mne navíc byla od začátku velkou ctí a
této důvěry si dodnes vážím.
Čo vám prvé napadlo, že urobíte a čo
ste prvé urobili po tom, ako ste sa stali
riaditeľom?
Napadlo mě, že se co nejdříve seznámím
se standardy firmy HOLLEN, se svými
novými kolegy, jednotlivými pracovišti a zákazníky. Ve skutečnosti ale první
věc, kterou jsem v HOLLENU udělal,
bylo přetřídění bedýnky papírových filtrů
na pracovišti našeho klienta Continental
Brandýs :-). Musím přiznat, že jsem byl
přitom dost nervózní, to víte, představa,
že u tohoto klienta způsobí případnou reklamaci nový ředitel, byla dost strašidelná. Naštěstí se nenaplnila a s Continental Brandýs i nadále spolupracujeme. Ale
vážně, tato první zkušenost pro mě byla
nesmírně důležitá, neboť člověk na vlastní kůži zjistí pocity třídících pracovníků,
techniků a našich zákazníků. Podrobně
navíc pozná také produkt = službu, kterou firma nabízí. A toto jako ředitel oceňuji dodnes. Následné kroky byly již zcela
standardní a tedy v souladu s prvotním
očekáváním.
Spomenuli ste, že ste mnoho rokov
strávili v inom, nie automobilovom
20
odvetví. Aspoň krátko – kde všade ste
pôsobili?
Svou pracovní kariéru jsem začínal v oblasti telekomunikací ve firmě Český Telecom jako marketingový manažer a posledních 15 let jsem strávil ve vedoucích
obchodních pozicích v oblasti značkového zboží pro sport a volný čas. Konkrétně se jednalo o práci pro značky Nike,
Adidas a Reebok. Na druhou stranu, ač
by se to nezdálo, podobnost s oblastí automotive je zřetelná i zde. Tak jako v každém odvětví ekonomiky, jde o maximální
uspokojení potřeb zákazníka, efektivní
fungování firmy jako takové a týmovou
práci s důrazem na odpovědnost, profesionalitu a komunikaci.
Čo vás zaujalo na našej firme, keď vám
ju prvýkrát predstavili?
Musím říci, že zejména obrovská flexibilita celé firmy a loajalita jejích zaměstnanců
i spolupracovníků. Ano, to je beze sporu
největší, ale také jedno z mých nejpříjemnějších, zjištění. Ta schopnost přeskupit
své řady, reagovat ve dne a v noci na každou nově vzniklou zakázku bez ohledu na
její náročnost, ať už časovou, kapacitní či
odbornou, je neskutečná! V této souvislosti to jsou proto především lidé pracující v HOLLEN-u a pro HOLLEN, kteří mě
nejvíce zaujali a kteří pro ni znamenají
největší bohatství a konkurenční výhodu.
Lidé si v HOLLEN-u zkrátka dokážou navzájem pomoci a o vzniklých problémech
spolu otevřeně pohovořit. Vedle tohoto si
jako ředitel české dcery velmi vážím důvěry, která je této pozici dána a umožňuje
člověku jistou volnost v rozhodování, samozřejmě v rámci předem stanovených
pravidel a očekávání.
Pekne ste charakterizovali firmu. A čo
majitelia, manželia Hollenovci?
Krátce řečeno – charismatičtí, upřímní a
odpovědní. Charismatičtí, neboť oba jsou
silné osobnosti. Upřímní, neboť si můžete
být jist, že co řeknou, to si také skutečně
myslí. A nakonec odpovědní, neboť jim
chod firmy není lhostejný a cítí se odpovědni nejen za její vývoj, ale i za pocity
zaměstnanců a firemních spolupracovníků. To se pak odráží i v samotném řízení a
vložené důvěře. Víte, člověku se ve velké
mezinárodní firmě mockrát stává, že by
chtěl věci realizovat, ale kvůli byrokracii a
mnoha meetingům či hierarchií to jde velmi pomalu. V HOLLEN-u tento pocit nemám. Většinu operativních rozhodování
mám ve své pravomoci, a pokud potřebuji
určité zásadní věci projednat a rozhodnout, vezmu zkrátka telefon a zavolám panu
von Hollenovi či paní Hollenové. V klidu
vysvětlím svůj postoj a důvody mých žádostí a vím, že rozhodnutí bude rychlé,
empatické a jasné. To samozřejmě neznamená, že vždy pozitivní, ale o tom to
není. Klíčová je vždy ta možnost rychlé
diskuse, příležitost si o věcech otevřeně
promluvit a upřesnit si další kroky. A toho
si nesmírně cením.
Aj riaditeľ je predovšetkým človek. Takže – niečo o sebe. Kto ste, odkiaľ ste,
aké sú vaše záľuby?
Pracovně jsem působil na území Prahy,
bydlím však v malé obci Šestajovice –
Praha východ. Zde žiji s rodinou v rodinném domku s menší zahradou. Mám báječnou manželku Radku, 2 malé děti alias
rošťáky (Patrik 3 a půl a Terezka 1 a půl
roku) a Táňu, což je náš 45 kg drobeček,
plemeno Velký švýcarský salašnický pes
:-). Právě rodině věnuji vedle práce nejvíce
času, mezi mé záliby však patří také sport
(fotbal, tenis, badminton, kolo, lyže), rád
cestuji a věnuji se i horské turistice.
Foto: Martin Liška
Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli, že vás prijali na post riaditeľa HOLLEN CZ?
ROZHOVOR
Zvýšenie kvalifikácie
pracovníkov – záruka
úspechu v práci
A naspäť k firme. Nastúpili ste už
do rozbehnutého vlaku, podarilo
sa vám rozhliadnuť sa? Podarilo sa
vám už nadviazať na činnosť svojho
predchodcu, Ľuba Ochotnického?
To víte, navázat na činnost předchůdců
je pro každého nově příchozího těžké.
Zvláště, pokud jejich činnost pomohla
firmě úspěšně vyrůst a stát se jednou
z nejprofesionálnějších ve svém oboru. U mě to bylo stejné, nové prostředí,
noví kolegové a velká očekávání. Zde
bych mu však chtěl velmi poděkovat.
Za posledních 12 měsíců udělal v roli
přechodného ředitele HOLLEN CZ kus
dobré práce a situaci po rychlém odchodu jeho předchůdce stabilizoval. Mně
nyní zbývá na jeho činnost navázat,
případně přinést nový pohled, zkušenosti či názory a připravit firmu pro další
úspěšný rozvoj.
Na prelome septembra a októbra navštívil jeden
z našich technikov ruskej dcéry GOOLLEN RUS –
Sergey Grabov, centrálu v Bratislave. Keď sa vrátil
domov, vyrozprával svoje zážitky riaditeľovi, Jozefovi
Šimkovi, ktorý ich pretavil do rozhovoru.
Sergey, čo bolo vlastne cieľom vašej
cesty?
Nuž, keď som plánoval služobnú cestu na
centrálu, bolo veľa vecí, ktoré bolo treba
riešiť. Chcel som sa podrobne oboznámiť s intranetom, naučiť sa optimalizovať
technické procesy, vstupy a spracovanie
údajov. Ďalej som mal záujem o tréning
interného audítora a oboznámenie sa
s prácou rezidenta pre firmy Saargummi
vo VW a pre ASK Group v PSA Trnava.
V čom vidíte potenciál firmy HOLLEN, čo by ste chceli zmeniť a aká je
vaša vízia do budúcnosti?
Držíme vám palce a ďakujem za rozhovor.
Na rozdiel od mojej prvej návštevy pred
dvoma rokmi, keď som len spoznával firmu ako takú, čiže jej základnú organizačnú štruktúru a samotné fungovanie,
tentokrát som si jasne zadefinoval úlohy,
ktoré chcem riešiť.
Porozprávajte o vašej ceste.
Začalo sa to o štvrtej ráno moskovského času, keď som sa dvomi spojmi dostal na letisko. Počasie v Rusku bolo už
typicky jesenné, daždivé. No keď som
pristával, v Bratislave bolo ešte leto!
V prvej časti služobnej cesty som absolvoval tréning interného audítora s Milanom Ďuračkom. Práca audítora je pre
firmu dôležitá, dozerá na správnosť vykonávania všetkých procesov vo firme
a snaží sa predísť nepríjemným situáciám.
Foto: Sergey Grabov
Myslím, že potenciál firmy HOLLEN
je obrovský, např. v ČR se ještě stále
nacházíme pouze na 1/3 mapy, tudíž
prostor k oslovení nových zákazníků
rozhodně máme :-). Má vize pro dceru
HOLLEN CZ je tak jasná: „Stát se nejspolehlivější kontrolní a třídící firmou
v sektoru automotive s celorepublikovou působností“. Na druhou stranu je
třeba říci, že každý růst je třeba bedlivě
rozmyslet, naplánovat a nejprve se na
něj připravit. Za dosavadním úspěchem
firmy HOLLEN na trhu stojí kvalita odváděné práce, její profesionalita a spolehlivost, a tak tomu musí být i nadále.
To platí pro každé nové pracoviště, nového zákazníka i jednotlivou zakázku.
A jelikož tato kvalita práce úzce souvisí
s kvalitními schopnostmi a kapacitou
zaměstnanců i spolupracovníků, budou
muset případné expanzní kroky probíhat velmi obezřetně. Růst firmy reprezentovaný skrz nové zakázky zkrátka
musí jít ruku v ruce s růstem precizně
proškoleného personálu a prověřených
spolupracovníků – poskytovatelů námi
nabízených služeb. Věřím, že to společně zvládneme a těším se na to!
Takisto som navštívil závod SAARGUMMI,
kde som mal možnosť oboznámiť sa s výrobou dielov, čo priamo pomôže mojej práci rezidenta v Kaluge.
Druhou etapou návštevy bola práca na
centrále a skúmanie intranetu. Pova-
žujem to za najdôležitejšiu časť môjho
pobytu, pretože optimalizácia všetkých
procesov, vstupy a spracovávanie údajov
je veľmi dôležitou súčasťou mojej práce.
Na záver som navštívil závod v Trnave, kde
som sa bližšie oboznámil s prácou rezidenta ASK Group.
Ako hodnotíte svoju návštevu v centrále firmy?
Nepochybne, táto cesta zohrala pozitívnu úlohu v mojom profesionálnom živote, získal som neoceniteľné skúsenosti.
Táto návšteva mi dala nový impulz na
osobný rozvoj a snahu o zlepšenie sa.
Na záver by som sa chcel poďakovať pánovi von Hollenovi a pani Hollenovej za možnosť opäť pobudnúť v centrále spoločnosti.
Ďakujem všetkým zainteresovaným za
organizáciu cesty a samozrejme všetkým
tým, ktorí sa mi venovali, učili ma, vynadali mi, keď som niečo pokazil, pomáhali a
podporovali ma. Najlepším učiteľom a trénerom bol jednoznačne Rastislav Buchel,
ďalej Matej Lovás, Milan Ďuračka a chlapi
z Lozorna!
Ďakujem, dúfam, že sa uvidíme znova!
21
Zaujímavosti z pobočiek
Pred a po v Mladej Boleslavi
POZOR:
Poistenie
zodpovednosti
za škodu
Upozorňujeme na splnenie podmienky
spolupráce – mať platné poistenie zodpovednosti za škodu.
Autor: Rastislav Buchel
22
Foto: Archív Mladá Boleslav
P
oskytovateľom bolo zapožičané vozidlo firmy HOLLEN s.r.o. Z dôvodu nepozornosti zapríčinil poskytovateľ
dopravnú nehodu, škoda na vozidle bola vyčíslená na 800 €. Keďže poskytovateľ nemal riadne
uhradené poistenie zodpovednosti
za škodu, nemohol si ju nárokovať
v poisťovni a musí ju znášať sám.
Kam vo voľnom čase
Hrad Devín
Na Devínskom hrade si Ľudovít Štúr
a jeho družina pripomínali apoštolské
pôsobenie patrónov Európy svätého
Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.
H
rad stojí na mohutnom skalnom
brale nad sútokom riek Dunaja
a Moravy. Táto hradná vyvýšenina bola pre svoju strategickú polohu
osídlená už od neolitu (5000 až 3500 rokov p. n. l.), najmä však v dobe keltskej
– mladšej dobe železnej. Počas rozkvetu
čas svoj strategický význam. Znovu ho
nadobudol až v 13. storočí, keď v období rakúsko-uhorských bojov vyrástol na
hradnom kopci kamenný – pohraničný
strážny hrad, ktorého úlohou bolo strážiť
Devínsku bránu (prvýkrát písomne doložený roku 1288).
Foto: Stopy kráľov, Media Svatava, 2003; Bratislava a okolie, Media Svatava, 2009
Hrad sa v 15. storočí stal majetkom
Garayovcov, za ktorých sa realizovala
najväčšia stavebná činnosť v gotickom
slohu – postavili gotický palác s dvoma
poschodiami. Ďalšiu renesančnú podobu hradu ovplyvnili jeho nasledujúci
majitelia. Roku 1460 sa vlastníkmi hradu stali Grófi zo Svätého Jura a Pezinka.
Od roku 1527–1606 to boli Báthoryovci.
Posledné opevňovacie práce sa uskutočnili v čase opätovného nátlaku Turkov
– vtedy bol hrad majetkom rodu Pállfyovcov (1635–1918). Po zániku tureckého
nebezpečenstva stratil Devín svoj obranný význam a v 18. stor. sa začal pomaly
rozpadávať. Jeho zánik urýchlili napoleónovské vojská, ktoré roku 1809 vyhodili
horný hrad do povetria. V prvej polovici
19. storočia sa stal symbolom slávnej
minulosti Slovákov a ich národnej samobytnosti a od roku 1836 miestom výletov
štúrovskej mládeže. K stému výročiu výletu štúrovcov na Devín, bola na hrade
umiestnená pamätná tabuľa zobrazujúca Ľudovíta Štúra (od akademického
sochára J. Pospíšila). Po druhej svetovej
vojne bol vybudovaný amfiteáter a vznikla tradícia Všeslovanských dní. Devínsky
hrad, táto neobyčajne pôsobivá krajinná
dominanta, je od roku 1961 Národnou
kultúrnou pamiatkou.
Zdroj: www.devin.sk
Panenská veža Devínskeho hradu
Ríma, za vlády Trajána a Valentiana I., tu
bola predsunutá rímska strážna stanica.
Opevnenie na hradnom vrchu vybudovala tamojšia rímska posádka a bolo súčasťou hraničného obranného systému Rímskej ríše – Limes romanus. (4. storočie p.
n. l.) Hrad sa pod pomenovaním Dowina
spomína vo Fuldských análoch roku 864
n. l., glosátor z 10. storočia pripísal „id est
puella“ (čo znamená deva, dievča), čím
vysvetlil pôvod jeho názvu.
Toto rozsiahle hradisko, chránené od
Dunaja vysokým bralom a od severovýchodu priekopami a zemnými valmi,
bolo v období Veľkej Moravy jednou
z najdôležitejších pevností proti expanzii
Franskej ríše – významným hospodárskym a vojenským centrom. Hrad strážil
križovatku obchodných ciest a brod cez
rieku Moravu. I keď historické otázky centra Veľkomoravskej ríše nie sú doriešené,
Devín dodnes ostáva symbolom prvého
štátu Slovanov na našom území. Po zániku Veľkej Moravy stratil Devín na dlhší
23
KTO JE KTO
Hana Pražáková
Hobby: rodina, čítanie, jazda na bicykli, streľba
Hana Pražáková pochádza z mestečka Doksy, ktoré je známe vďaka Máchovmu
jazeru. Po úspešnom ukončení štúdia na Strednej poľnohospodárskej škole v Lounech, odbor ekonomika, pracovala ako samostatná alebo hlavná účtovníčka v niekoľkých českých aj medzinárodných spoločnostiach. Tieto firmy pôsobili v rôznych
odboroch – od poľnohospodárstva, medzinárodnej dopravy a obchodu, cez ťažbu
prírodných surovín až po výrobu automobilov. Popri nemalom pracovnom vyťažení
si stihla „pořídit“ manžela, dve deti a dvoch psov. Vzhľadom na to, že obe deti sú
školopovinné (1. a 4. trieda), jej veľa voľného času na koníčky nezostáva. Vo firme
HOLLEN CZ pracuje od 01. 05. 2013 na pozícii hlavná účtovníčka.
Augustín Adamkovič
Peter Adamovič
HOBBY: ZVIERATÁ, PRÍRODA,
HUDBA, ŠPORT
Augustín Adamkovič sa narodil
20. 06. 1968 v malebnom mestečku
Topoľčany. Do ôsmich rokov vyrastal
na vidieku. Ako každé dieťa z dediny
sa cítil v tomto anonymnom svete
stratený. Ale ako mu otec od malička
hovoril: človek si časom zvykne
na všetko, aj na slučku okolo krku.
Avšak čas a noví kamaráti mu
pomohli rozhliadnuť sa a kráčať ďalej.
Šport, príroda a zvieratá ho formovali
a sprevádzali po celý čas, dokonca
si z koníčka urobil povolanie. Pôsobil
ako profesionálny jazdec, neskôr
cestoval po celej Európe, stal sa
trénerom, učil kone a ich jazdcov
vo významných jazdeckých školách.
Po 14 rokoch sa rozhodol vrátiť
do svojej rodnej zeme a usadil sa
pod Devínskou kobylou. Ako sa
hovorí, človek mieni, pán Boh mení.
A tak sa dostal do HOLLEN-u.
Ale zvieratv a prírody sa nevzdal.
Ako sám hovorí: „Moji hafani držia
v trabe mňa a ja zase kone, keď mi
to čas a práca dovolia.“
24
Hobby: rodina, záhrada,
cyklistika a turistika
Peter Mižák
HOBBY: Snowboard, bicykel,
PC
Peter sa narodil v Michalovciach.
Začínal v júni 2007 ako brigádnik
v žilinskej pobočke. Od mája 2013
pracuje na pozícii technik v pobočke
SG. Vyštudoval Strojnícku fakultu
odbor technika prostredia na Žilinskej univerzite. Jeho veľkou záľubou
je bicyklovanie a v zimných mesiacoch snowboarding.
Peter Adamovič je ženatý a má dvoch
synov. Od ukončenia strednej priemyselnej školy sa jeho profesionálny život
točil len okolo motorizmu. Pracoval najprv ako automobilový technik, majster
odborného výcviku, neskôr v oblasti
údržby a opráv motorových vozidiel,
majster dielne, prijímací technik a nakoniec bol vedúci servisu vo firme Autopalace Bratislava. V septembri 2013
nastúpil na pozíciu dielenského majstra dielne Oldtimer. Vo voľnom čase
s rodinou bicyklujú, chodia na turistiku
alebo trávia čas na záhrade.
NA VOĽNÉ CHVÍLE
Krížovka
Koľko sme sa len natrápili pre to, čo... (pokračovanie v tajničke)...
Evidenčné číslo okresu Dunajská Streda.
D
Zdvorilé oslovenie ženy.
Najväčší žijúci suchozemský živočích.
S
Múzeum ľudovej architektúry v prírode.
C
Ž
Vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme, jej jediný prirodzený satelit.
Najväčší riečny ostrov v Európe (dve slová, v tajničke iba prvé).
S
Známy maliar, predstaviteľ kubizmu, autor obrazov Avignonské slečny (1907) a Guernica (1937).
E
V ktorom meste stojí múr nárekov?
Ako bežne nazývame minerál Halit, ktorý sa získava aj odparovaním morskej vody?
Súčasný prezident USA (priezvisko).
Rímskych 151.
Najvyššie položené trvalo obývané územie sveta, nachádzajúce sa na náhornej plošine
vo výške 5 000 m n. m. v Ázii.
B
E
Vynálezca žiarovky (priezvisko).
O
Ktorý z najmenších vtákov sveta dokáže mávnuť krídlami aj 80 krát za sekundu?
Á
Najhlbšia priekopa na svete.
C
Česká spisovateľka (priezvisko), autorka diela Babička.
Kniha po anglicky.
Najdlhšia rieka na Slovensku.
B
Prvá tlačená kniha.
D
Ktorá automobilka, ako prvá vyrábala autá na montážnej linke (pásovou výrobou)?
Z
Autor diela Krvavé sonety (priezvisko).
Ó
Osemsmerovka
Chváli sa spisovateľ: Pred desiatimi
rokmi som napísal takú skvelú
detektívku: ... (tajnička má 21 písmen)
akord, alobal, česko, čiapka,
glazúra, glej, kabát, kľučka, kolos,
kostol, kotolňa, kôl, krytie, kúsok,
kvadrát, lamely, lavór, lekár, levy,
lipka, lokomotíva, lopata, makro,
mračno, obkľúčenie, obloky,
opatera, páračky, parochňa,
pokožka, porisko, posol, radar,
robota, sekta, skener, sľub, spoje,
stôl, tarot, teror, trámy, troska,
valibuk, vdova, violončelo
Beh na dlhú vzdialenosť (42,195 km).
L
Kruhový koralový ostrov s vnútornou lagúnou.
A
Púštny kopytník, prezývaný aj koráb púšte.
V
I
O
L
O
N
Č
E
L
O
D
R
O
K
A
K
D
E
A
K
P
I
L
V
D
O
V
A
L
R
R
V
P
R
Ó
V
A
L
O
B
A
L
O
E
Ú
Y
D
A
A
P
N
P
T
O
R
L
P
E
K
Z
T
O
R
D
Á
Y
K
T
E
O
O
E
I
Á
A
I
N
O
A
R
M
A
P
S
R
P
E
N
R
L
E
Č
CH
R
A
Á
A
O
I
E
A
J
E
L
G
N
A
Ň
E
Č
R
T
S
V
T
T
O
Č
K
I
A
R
A
E
K
T
K
O
O
E
A
P
Ú
Ľ
O
Ň
M
S
M
Y
O
E
L
K
L
O
S
Ľ
U
B
L
K
A
B
Á
T
S
T
Ô
K
O
O
K
Č
L
O
J
A
K
S
O
R
T
O
K
R
K
B
K
O
T
A
R
O
T
E
S
Ž
O
V
K
R
O
A
K
O
A
R
E
N
E
K
S
H
L
A
M
E
L
Y
K
U
B
I
L
A
V
Í
T
O
M
O
K
O
L
25
KOMUNIKAČNÉ Okienko
Moja úloha, sprostredkovať informácie medzi poskytovateľmi a vedením je
častokrát náročná. Vedeniu som sa snažil vysvetliť predstavu, nás poskytovateľov, napr. o sadzbách, počte objednávok, striedaní poskytovateľov na zákazkách a o celkovom prístupe. Ale, ako asi
každý vie, nie je ľahké presadiť všetky
návrhy, je to tvrdý boj a beh na dlhú trať.
Tak ako každá minca má dve strany, aj
pohľady nás poskytovateľov a vedenia
na problémy sú rozdielne. Jedna strana mince zahŕňa dohodu v odberateľských podmienkach, ktoré budeme
dodržiavať, t. j. dodávateľ poskytuje
služby v čase, v ktorom je potrebné, s ohľadom na miesto výkonu práce. Každý z nás sa, dúfam, stotožňuje s tým, že dodávanie služieb by malo byť profesionálne a nikdy by sme nemali zabúdať na dobré vzťahy so zákazníkmi
a koordinátormi. Na druhej strane sa
však nie vždy stretávame s profesionálnym prístupom k nám, poskytovateľom.
Preto vás chcem týmto všetkých požia-
dať, aby ste podobné problémy komunikovali s koordinátorom, technikom, alebo kontaktnou osobou. Len tak sa môžu
tieto nezhody riešiť hneď, ťažšie je to už
s časovým odstupom.
V druhej polovici roka nastal prechod
na systém HB2B. Niektorí z nás zmenu
prijali pozitívne, zatiaľ čo iní s obavou z väčšej administratívy, ako aj z nového
systému. S odstupom času si myslím,
že aj keď boli na začiatku nejaké nejasnosti ohľadom fungovania, veci sa pohli
k lepšiemu a väčšina z nás sa v systéme
HB2B pohybuje už bez problémov. Pevne verím, že v budúcnosti to bude fungovať k spokojnosti všetkých.
Na záver a ku koncu roka nám všetkým
prajem pekné sviatky, všetko dobré do kalendárneho roka 2014, veľa zdravia a veľa zákaziek bez problémov alebo
reklamácií.
Martin Hrdlička
Milí spolubojovníci v pobočke Žilina,
úvodom svojho príspevku vás chcem
srdečne pozdraviť. V poslednom období sa boríme s ubúdajúcim počtom
hodín, čo sa nás zákonite dotýka. Musíme tento pokles vydržať. Veď ako sa
hovorí, po každej búrke vyjde slnko.
Nezabudnite, že som vám kedykoľvek
k dispozícii.
Jaroslav Mravec
26
S našimi dodávateľmi prichádzam
do kontaktu takmer denne. Trápi ich
veľké množstvo odstávok, ktoré pre
nich znamenajú zníženie príjmov. Od
zavedenia systému HB2B sa museli
naučiť používať a zvyknúť si na nový
fakturačný systém ako aj dlhšiu dobu
splatnosti. Táto zmena splatnosti
a frekvencia úhrad faktúr mnohým
priniesla množstvo problémov. Radi
by poznali dátumy uhrádzania faktúr,
aby tomu mohli prispôsobiť svoje odchádzajúce platby.
Rudolf Jakubec
Odpoveď vypracovala Martina Mózová, finančná riaditeľka HOLLEN
s.r.o.:
Nasadenie nového systému HB2B prinieslo so sebou, tak, ako všetko nové,
zvýšené úsilie počas nábehu, a to pre
všetky zúčastnené strany. Pri zavádzaní do praxe sa postupne doťahovali a odstraňovali zistené nedostatky,
aby sme našim dodávateľom umožnili
komfortné využitie nového systému.
Dátumy splatnosti faktúr sú stanovené v odberateľských podmienkach
čl. III odsek 3. 6. Napriek tomu spoločnosť uhrádza faktúry jedenkrát
týždenne, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre poskytovateľov omnoho výhodnejšie. Doposiaľ mali uhradenú len jednu faktúru
za predchádzajúce obdobie/mesiac.
Nový systém umožňuje uhradiť viac
faktúr počas mesiaca v závislosti od
uzatvorených zákaziek.
DEŇ S...
Deň s ... Nikol Cengrová
Technik HOLLEN CZ Trutnov
1
Na rannej porade
si v kamarátskej
atmosfére
prejdeme denné
strategické ciele
2
Vždy si ráno
privstanem,
aby som všetko
v pohode stihla
3
Neskôr bežná
administratíva
5
4
„I teach
me english
about one
hudred and
six“ J (učím
sa angličtinu
o sto šesť)
6
Denná
operatíva –
zaučiť, pomôcť,
skontrolovať
Vyvetrám
svoje
„detičky“
Foto: Miloš Karas
Takto trénujem
svojho „závodního
hlemíždě“
8
7
S pocitom
príjemnej
únavy líham
do postele
27
POZOR! ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATENCIÓN! берегись! VIGYÁZZ! ATTENZIONE!
Počas námatkovej kontroly NOK dielov,
ktoré boli vyradené pracovníkmi T. B, M.
N a J. V., technik zistil, že ide o OK diely,
ktoré boli vytriedené v rozpore s pracovným postupom. Diely mali byť následne
expedované zákazníkovi na analýzu, na
základe ktorej mali byť vykonané nápravné opatrenia.
málo úsilia (kontrola celého skladu, oprava dielov vo VW). Všetci si musíme uvedomiť, že dodržanie pracovného postupu
vo všetkých jeho bodoch, je jednoznačne
hlavným predpokladom úspešne zrealizovanej zákazky.
Ľubomír Jenčo
Poskytovatelia pobočky Bratislava Miroslav Petráš, Vladimír Džuňa, a Miroslav
Morihlatko preukázali ochotu pomôcť vo
Faurecii Hlohovec pri obzvlášť náročnej
zákazke vstupnej kontroly palubných
dosiek VW up!, čím výrazne pomohli pri
zabezpečení zákazky. Všetci spomínaní
pri realizácii odviedli veľmi dobrý výkon,
preukázali vysoké pracovné nasadenie
a ochotu. Aj touto cestou by sme sa im
chceli poďakovať za úspešnú reprezentáciu firmy.
Niekedy aj maličkosti rozhodujú o kvalitne
zrealizovanej zákazky. V prvom prípade poskytovatelia J. V. a Ľ. S. označovali skontrolované diely zeleným markerom na čiarový
kód, čím znemožnili prečítanie dielu čítacím
zariadením. V druhom prípade zase poskytovatelia G. Š. a L. S. nedodržaním baliaceho postupu (otočenie dielov o 180 stupňov)
spôsobili poškodenie kontrolovaných dielov.
V oboch prípadoch sa nejednalo o nováčikov, ale o skúsených poskytovateľov.
Náprava uvedených chýb nás stála ne-
POCHVALA
09.06.2013 – Eliška Tomašovičová, BA
13.07.2013 – Lukášek Helcelet, CZ
13.07.2013 – Kubíček Helcelet, CZ
20.08.2013 – Adelka Jankovičová, OLD
04.09.2013 – Hanka Dvorská, BA
03.10.2013 – Timea Hrdličková, BA
Lukášek a Kubíček
Helcetovi
Hanka Dvorská
Na druhou stranu mince smekám klobouk před všemi, kteří nezapomněli, že firma Hollen je něco jako velká rodina a v
náročných letních měsících, v období od
června do září tohoto roku ukázali víc než
jen standardní výkony a služby. V Trutnově
množství zakázek den ode dne rostlo. Musím však říci, že jsme tuto hektickou dobu
zvládali na výbornou, vždy s úsměvem a
ledovým klidem. Je mi velkou radostí spolupracovat s takovým kolektivem.
Ľudovít Šelc
Tomáš Kroh
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
Nepříliš příjemnou vzpomínkou je pro nás
incident, kdy se zjistilo, že jeden z našich
poskytovatelů služeb silně pochybil. V jednom ze závodů se začalo ztrácet zařízení.
Po důkladné kontrole videozáznamů z kamerového systému se zjistilo, že součástky
si odnáší jeden z našich ,,Holleňáků“. Problém jsme na štěstí vyřešili v klidné atmosféře. Nicméně s daným poskytovatelem služeb jsme ihned ukončili spolupráci.
OSLÁVILI JUBILEÁ
Miroslav
Petráš
a Denisa
Váchová
Martina Mihályová
a Miloš Velšic
VSTÚPILI
DO STAVU MANŽELSKÉHO
21.09.2013
Miroslav Petráš a Denisa Váchová,
BA
05.10.2013
Martina Mihályová a Miloš Velšic,
BA
Ďuračka Milan, 03.08.1973, 40, ZEN
Lovásová Barbora, 02.06.1983, 30, ZEN
Matalová Jana, 30.12.1983, 30, ZEN
Antalcová Vlasta, 05.07.1963, 50, BA
Pavlovová Darina, 30.08.1973, 40, BA
Lovás Matej, 24.08.1983, 30, BA
Jankovič Tomáš, 26.08.1983, 30, BA
Bialoň Pius, 30.06.1993, 20, BA
Gerinec Marek, 07.08.1963, 50, TT
Tučnovič Stanislav, 02.09.1973, 40, TT
Havierniková Dana, 13.09.1973, 40, TT
Jamrich Peter, 08.12.1973, 40, TT
Mrnková Martina, 24.12.1973, 40, TT
Jahvodka Miroslav, 14.12.1993, 20, TT
Németh Matej, 27.12.1993, 20, TT
Dvorský Ján, 21.09.1973, 40, OLD
Danišová Eva, 14.08.1963, 50, CS
Schmidt Róbert, 05.06.1983, 30, CS
Mišánková Diana, 23.08.1983, 30, CS
Kulasová Klára, 13.09.1983, 30, CS
Polok Michal, 14.09.1983, 30, CS
Husarová Eva, 06.11.1963, 50, CS
Matejčík Ján, 28.07.1983, 30, CH
Prokš Martin, 30.12.1983, 30, CH
Sukup Jozef, 29.08.1953, 60, CT
Vaňková Eva, 25.09.1973, 40, CT
Janda Jiří, 27.07.1993, 20, CT
Dušek David, 06.08.1993, 20, CT
HOLLEN NEWS: Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail: [email protected]
Zodpovedné redaktorky: Kristína Súkeníková, Svatava Piatková
Grafický dizajn: Lucia Kolláriková
Poďakovanie za príspevky a fotografie do tohto čísla: Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Ján Šimčisko, Matej Lovás, Rastislav Buchel, Marcel Škrabák, Dana
Havierniková, Terézia Branická, Matej Jakub, Peter Mižák, Ján Matejčík, Martin Prokš, Peter Moják, Ľubomír Jurica, Michal Fabián, Karel Douba, Václav Novák, Miloš
Karas, Jozef Šimko, Sergey Grabov, Juraj Vrbik, Branislav Krampl, Martin Liška, Augustín Adamkovič, Hana Pražáková, Peter Mižák, Peter Adamovič, Martin Hrdlička,
Jaroslav Mravec, Rudolf Jakubec, Martina Mózová, Ľubomír Jenčo, Ľudovít Šelc, Tomáš Kroh, Nikol Cengrová
2
Download

Držíme spolu! - HOLLEN s.r.o.