CESTA K ÚSPECHU
MALÉ VYDANIE
Milá kozmetická poradkyňa/kozmetický poradca,
ste súčasťou jednej z najúspešnejších
firiem na svete. V tomto roku oslavuje
Oriflame na Slovensku 20. výročie
samostatnej existencie.
Už 20 rokov ponúkame ľuďom v našej
krajine šancu zmeniť svoje životy.
Veď Oriflame ponúka tú najlepšiu
obchodnú príležitosť v tomto odvetví.
Vďaka tomuto všetkému sme
vedúcou spoločnosťou priameho
predaja na Slovensku.
Ako spolu pracujeme
Robert a Jonas af Jochnick
„Aby sme si mohli užiť pretrvávajúci úspech, museli sme stanoviť
základné hodnoty a jasnú misiu, zatiaľ čo naše obchodné stratégie
a postupy musíme neustále prispôsobovať meniacemu sa svetu“
NAŠE ZÁKLADNÉ HODNOTY
SPOLUPATRIČNOSŤ
„Ľudia, ktorí pracujú spoločne a zdieľajú rovnaké ciele, dosahujú
lepšie výsledky. Navzájom sa motivujú a vedia, že ťahať spoločne
za jeden koniec je prospešnejšie, ako ťahať každý sám“
Ako kozmetický poradca môžete
výhodne kupovať výrobky Oriflame,
alebo sa môžete rozhodnúť pre
budovanie obchodnej kariéry.
Táto brožúrka je príručkou pre
začínajúcich lídrov Oriflame, ktorá vás
oboznámi so základnými informáciami
potrebnými pre rozvoj líderstva. Dozviete sa, aké jednoduché je rásť na Ceste
k úspechu a dosahovať vysoké zárobky až 17x ročne. Možnosti v Oriflame sú
neobmedzené.
Ďakujeme vám, že ste súčasťou tejto skvelej spoločnosti.
Generálna riaditeľka
Oriflame Česká a Slovenská republika
V Oriflame
• pracujeme ako jeden Tím (poradcovia, lídri, firma)
• je každý zodpovedný za určité pracovné úlohy a zároveň za celý Oriflame
• povzbudzujeme ľudí, aby povedali, čo si myslia – a počúvame ich
• odovzdávame a prijímame najlepšiu prax
DUCH
„Ľudia s pozitívnym duchom majú víťazný postoj a nikdy sa nevzdávajú. Sú pripravení a odhodlaní urobiť, čo je potrebné pre to, aby uspeli. “
V Oriflame
• máme pozitívneho ducha a mentalitu víťazov – chceme byť číslom 1
• sme podnikaví – keď príležitosť preváži nad rizikami, jednáme podľa toho
• sme profesionáli a veríme v neustále vzdelávanie a rozvoj
NADŠENIE
„Nadšení ľudia dokážu zmeniť svet.
Milujú to, čo robia a veria tomu. Hlboko vo vnútri vedia, že
dokážu veľa zmeniť. “
V Oriflame
• sme nadšení z našich výrobkov – sme prvými zákazníkmi
• sme nadšení z Príležitosti Oriflame – pomáhame plniť sny
• sa správame ako „Centrá pozitívnej energie“ - predvídavo a pozitívne
2
3
...A EŠTE VYŠŠIE TITULY
antttovváá
man
iam
Dia
enncia
konnferen
l táá
Zla
f eenc
Zlatáá
ncia
konfferee
l ttá
Zla
c
konffereen
Zlaatá
c
konfferen
DIAMANTOVÁ KONFERENCIA
ZLATÁ KONFERENCIA
Máá šes
M
šeesř pria
iam
mych
ycchh 21%
2 % skupín poĈas 8 kampaní
za obdo
ob
obdob
dobie
biee posle
po
posled
ledný
dných 17 kampaníí.
Priem
ieeme
merný ro
roĈný zárobok: 80 000 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~
DçQQ~R
~RGP
RGPHnu:: 6 000 USD
- Pozv
ozzván
vánku
nku na Direktorský galav
a eĈer
-Ú
ÚĈĈas
asřř na Zlatej kon
k fferencii a Diamantovej kon
k ferencii
f
-D
Dar,r odznak a Ċalšie benefity
f
- Pozvánku na Direktorskú kon
k ferenciu
f
DIREKTORSKÝ GALAVEČER
Spln
SSplní
lní krité
i rLi6H
ité
Lii6HQLRU
HQLRUPD
RUPDQDç
DQDçp
Dçpra po
p Ĉas
as
8 kam
kampa
ampaní
paní za obdobie
obdo
ob obiee posledn
pos
osledných
dných
ých 17 kampan
kamp
kampaní.
ní.
Prieme
iem
merný ro
roĈĈný zárobok
zár
zárobo
bok: 221 800
8 0 EU
EUR
UR a ná
nárok
árokk na
na:
a:
- PeŀDçQ~RG
DçQ~~RGPH
GPHnu: 1 000
00
00 USD
U D
- Pozvánku
ozvá
vánkuu naa Dir
Direkt
rekto
tor skýý gal
g aveĈer
- Pr
Pr výkrát
výk
ýkrátt dosiah
dos
osiahnutý
tý titul:
titu
tul:
pozvánku
po
pozvá
vánku
ku naa Direkto
Dire
irekto
tor skú
skkú konfereenciu
enciuu
en
- Dar
Daar, odzna
od
dznak
ak a Ċalš
alšie
šie bene
ben
b nefity
Má základný
základn
adný bonus medzi
edzi 0 – 9 % v Ceste
Ce k úspechu.
úspechu
ú chu.
Prieme
i merný rroĈnýý zá
zárobok
ok 1750
1 0 EUR
EU a nárok
ná k na:
na
2NDDPçLW~]]ĸavu
2NDPçLW~]
- Progr
Proggram „Vitajte
„Vit
v Oriflame!“
iflame
me!
- TOP KLUB
K
4
Má základn
základný
adný bonus me
medzi
edzi
12 – 18 % v Ceste
Cest
ste k úspechu.
ú chu.
úspechu
Prieme
iem
mernýý rroĈný zzárobo
zárobok
obok 6100
610 EUR
a náro
nárok
ok na:
- Odzna
Odznak
nakky, diplom
dip
Máá aspo
a ŀ 7500
500 BB
B alebo
a bo jednu Ĉi viac 21
2 %
skupín
skupí
upín a aspo
as ŀ 3000
00 BB
B v osobnej
osob
sobnej
ej skupi
skupin
s upine.
Prieme
iem
merný roĈnýý záro
zárobok
árobok: 19 500
50 EUR
EU
UR a nárok
náro
ok na:
-P
Prr výk
výkrátt dosiah
d ahnutý
tý ttitul:
p
pozvánku
pozvá
vánkuu na
n Direkto
Dir
r skú konferenciu
erencciu
-D
Dar, odznak
od
dznakk a Ċalšie
l bene
be fity
i
Máá dve p
prriam
iame
me 21%
2 % skupi
sku
kupiny a aspo
asp
po
oŀ 300
3000 BB
3
v osobnej
o
osob
obnej
ej skup
skupine
kupine
ne poĈas 8 kampan
kkam
mpaní za obdobie
pos
posledn
osledných
dných
ch 17
7 kampa
kam
ampaní
paníí.
Prieme
ieemernýý rroĈný zárobok
zzárob : 27 800 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~R
DçQQ~RGPH
RGPHnu:: 2 000 USD
- Pozvánk
ozzvánku na Direktorský galav
a eĈer
- ÚĈasř na Zlatej kon
k ferencii
f
- Dar,r,r odznak a Ċalšie benefity
f
- Pozvánku na Direktorskú kon
k ferenciu
f
Má tri priam
M
iiame
me 21%
2 % skupi
skup
s upiny a aspo
asp
a poŀ 3000
30
000
0 BB
B
v osobnej
osob
os
bnej
ej sk
skupi
kupine
pinee poĈas 8 kampa
kam
kampaní
aníí zaa obd
ob obie
ob
bie
posledných
posle
posledn
dných
ch 17
1 kampa
kkam
ampaní
paní
níí.
Prieme
iem
mernýý ro
oĈný zárobo
záro
zá
robok
ok: 49
4 000
00
00 EU
EUR
UR a nnárok na:
- PeŀDçQ~R
DçQQ~RGP
RGPH
PHnu: 3 000
0 USD
U D
- Pozván
ozvvánku
nku na Di
Direk
irekto
kto
or sk
ský gal
g aveĈer
-Ú
ÚĈĈas
asř nna Zlatej
Zlat
Z atejj kon
o ferenci
erencii
- Dar
Daar, odzna
o znak
odz
ak a Ċalšiee b
benefity
f
- Pozvánk
o ánku
ozvá
ku na
n Direkto
Dire
D
rskú kon
k ferenciu
f
Má osem priamych 21% skupín poĈas 8 kampaní
za obdobie posledných 17 kampaní.í
Priemerný roĈný zárobok:: 103 000 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~RGPHnu:: 8 000 USD
- Pozvánku na Direktorský galav
a eĈer
- ÚĈasř na Zlatej kon
k fferencii a Diamantovej kon
k ferencii
f
- Dar,r,r odznak a Ċalšie benefity
f
- Pozvánku na Direktorskú kon
k ferenciu
f
M štyri priame 21% skupiny a aspoŀ 3000 BB
Má
v osobnej skupine poĈas 8 kampaní za obdobie
posledných 17 kampaní.í
Priemerný roĈný zárobok:: 57 000 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~RGPHnu:: 4 000 USD
- Pozvánku na Direktorský galav
a eĈer
- ÚĈasř na Zlatej kon
k ferencii
f
- Dar,r,r odznak a Ċalšie benefity
f
- Pozvánku na Direktorskú kon
k ferenciu
f
Má desař
a priamych 21% skupín poĈas 8 kampaní
za obdobie posledných 17 kampaní.í
Priemerný roĈný zárobok:: 112 000 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~RGPHnu:: 10 000 USD
- Pozvánku na Direktorský galav
a eĈer
- ÚĈasř na Zlatej kon
k fferencii a Diamantovej kon
k ferencii
f
- Dar,r,r odznak a Ċalšie benefity
f
- Pozvánku na Direktorskú kon
k ferenciu
f
VÝKONNÝ DIREKTOR
Má dvanásř priamych 21 % skupín po Ĉas 8 kampaní
za obdobie posledných 17 kampaní.
Priemerný zárobok: 133 000 EUR a nárok na:
- PeŀDçQ~RGPHQX86'
- Pozvánku na Direktorský galaveĈer
- ÚĈasř na Zlatej konferencii a Diamantovej konferencii
- Dar, odznak a Ċalšie benefity
- Pozvánku na Direktorskú konferenciu
5
Návod na úspech pre poradcov Oriflame
TOP KLUB - KLUB NAJLEPŠÍCH PREDAJKÝŇ
Osobne zapájať jedného poradcu za týždeň a nepretržite byť v osobnom
kontakte s novými poradcami.
Kritériá na kvalifikovanie sa do TOP KLUBU:
V KAŽDEJ KAMPANI ROBTE TIETO AKTIVITY:
PLATINOVÝ
PREDAJCA
ZLATÝ
PREDAJCA
STRIEBORNÝ
PREDAJCA
BRONZOVÝ
PREDAJCA
OBJEDNÁVKA
V BB
od 750 BB
za kampaň
alebo
minimálne
2250 BB
a viac
za 3 kampane
od 350 BB
do 749 BB
za kampaň alebo
minimálne
1050 BB
a viac
za 3 kampane
od 250 BB
do 349 BB
za kampaň alebo
minimálne
750 BB
a viac
za 3 kampane
od 150 BB
do 249 BB
za kampaň
alebo
minimálne
450 BB
a viac
za 3 kampane
POČET
NOVINIEK
5 noviniek
z budúcej
kampane
len za 1 Euro
4 novinky
z budúcej
kampane
len za 1 Euro
3 novinky
z budúcej
kampane
len za 1 Euro
2 novinky
z budúcej
kampane
len za 1 Euro
KATALÓG /
EXTRA PONUKA
30 ks/30 ks
20 ks/20 ks
10 ks/10 ks
3 ks/3 ks
OTVORENÉ
FAKTÚRY
15 + 1
otvorených
faktúr v dobe
splatnosti
10 + 1
otvorených
faktúr v dobe
splatnosti
7+1
otvorených
faktúr v dobe
splatnosti
2+1
otvorených
faktúr v dobe
splatnosti
ÚVEROVÝ
LIMIT
2000 €
1500 €
700 €
500 €
UKAZUJTE – nový katalóg a predávajte:
- Ukážte ho každému z vášho menného zoznamu.
- Majte najmenej 20 zákazníkov.
- Využívajte výhody programu Vitajte v Oriflame a Top Klubu.
ZAPÁJAJTE – nových poradcov v každej kampani
- Pozývajte a sprevádzajte ďalších na Stretnutia o príležitosti s Oriflame.
- Stretávajte sa so svojimi novými poradcami v každej kampani.
- Užívajte si výhody z postupu na ceste k úspechu.
NAVŠTEVUJTE – stretnutia, tréningy a podujatia:
- Zúčastnite sa každého stretnutia.
- Zdokonaľujte sa na tréningoch a seminároch.
- Tešte sa zo stretávania nových ľudí a priateľov.
- Na odmeny sa kvalifikujete každé 3 kampane.
- Podmienkou je objednanie aspoň 1 ks Wellness výrobku v každom
kvalifikačnom období (počas 3 kampaní).
- Členovia TOP KLUBU dostanú počas nasledujúcich 3 kampaní odmenu a
majú k dispozícii VIP telefonickú linku - bezplatné volania len pre členov TOP
KLUBU v pracovných dňoch.
- Na každej FAKTÚRE je vždy uvedený priebežný stav. Oriflame
si vyhradzuje právo jednostranne meniť, prípadne úplne zrušiť ktorýkoľvek z
podporných programov.
6
7
3 spôsoby, ako zarobiť peniaze
Vernostný program - ĎALŠÍ BONUS
1. Šetríte – Kupujete výrobky so zľavou až do 23% z katalógovej ceny.
2. Predávate – Získavate okamžitý zisk z predaja našich výrobkov iným,
30% z poradcovskej ceny (ďalej PC).
3. Sponzorujete – Budujete si svoj tím a získavate kampaňovú zľavu a bonusy.
Aj vy môžete sponzorovať, obráťte sa na svoju sponzorku alebo direktorku,
ktorá vám pomôže zarábať peniaze.
Odmeňujeme verných kozmetických poradcov!
Objednajte si v 4 po sebe idúcich kampaniach
výrobky za 45 BB a v ďalších 4 po sebe idúcich
kampaniach si môžete kúpiť sadu z našej
ponuky za super cenu.
V každej kampani si môžete kúpiť
1 sadu z tejto ponuky.
Úroveň BB
Do 199
Od 200
Od 450
Od 900
Od 1800
Od 3000
Od 5000
Od 7500
Kampaňová zľava
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
Možný kampaňový zárobok
0€
10 €
30 €
60 €
140 €
250 €
400 €
700 €
Kampaňová zľava (KZ)
Aby ste získali kampaňovú zľavu, musíte mať osobný predaj aspoň 100 BB.
Okamžitá zľava
Hodnota nákupu
Okamžitá zľava
Hodnota bodu
Bonusový bod
Katalógová cena - Poradcovská cena (23% z KC)
Poradcovská cena - DPH (20%)
Poradcovská cena x 30%
0,80 € (od kampane 4)
Hodnota nákupu / 0,80 €
Sponzorská prémia 30 € - BONUS NAVYŠE
Všetci kozmetickí poradcovia (okrem direktorov),
ktorí prevedú nováčika celým programom
“Vitajte v Oriflame”, získajú 30 €.
Osobná objednávka v každej kampani
musí byť vo výške minimálne 50 BB.
30€
Platí pre 0 - 9% poradcov
Príklad
Nakúpite si výrobky za 45 BB v kampani 15, 16, 17, 1 (45 BB musíte
dosiahnuť v každej kampani). Potom si môžete v kampaniach 2, 3, 4, 5
kúpiť vybranú sadu za skvelú cenu.
Návod na úspech pre lídrov Oriflame
ZAPÁJAŤ a aktivovať poradcov
- Vysvetliť všetkým poradcom, ako UKAZOVAŤ, ZAPÁJAŤ A
ZÚČASTŇOVAŤ SA, aby podali objednávku v každej kampani.
- Viesť stretnutia o príležitosti s Oriflame, stretnutia SARPIO a katalógové
stretnutia.
- Udržiavať pravidelný kontakt s poradcami a lídrami v osobnej skupine.
TRÉNOVAŤ a rozvíjať budúcich lídrov
- Viesť školenia a tréningy Oriflame.
- Viesť k samostatnosti budúcich lídrov.
- Identifikovať členov Základného tímu a zapojiť ich do všetkých aktivít skupiny.
- Motivovať prostredníctvom oceňovania a inšpirujúcich skutočných príbehov.
ZADÁVAŤ CIELE a sledovať
- Vytvárať váš individuálny plán cieľov a aktivít na stretnutiach o plánovaní
obchodu a rovnako vytvárať plány cieľov a aktivít s lídrami vo vašej skupine.
- Dosledovať dosahovanie cieľov.
Sponzorská prémia bude vyplatená v 7. kampani.
8
9
Ako postupovať na Ceste k úspechu
3% pozíciu
môžete
dosiahnuť
aj takto
Silvia
3%
200 BB
Zárobok z budovania
skupiny z 200 BB
4,68 €
Silvia
3%
100 BB
Zárobok z budovania
skupiny z 300 BB
7,02 €
Zuzana
100 BB
Silvia
6%
100 BB
Silvia
9%
100 BB
Zuzana
100 BB
Anna
100 BB
7,02 €
Zárobok z budovania
skupiny z 900 BB
56,16 €
Ivana
100 BB
Jana
100 BB
Monika
100 BB
Katka
100 BB
Ivana
100 BB
Zárobok z budovania
skupiny zo 450 BB
21,06 €
Betka
100 BB
Dana
100 BB
Ivana
50 BB
Zuzana
100 BB
Anna
100 BB
10
Katka
100 BB
11
KLUB LÍDROV
Oriflame akadémia - Kozmetické školenia
Zapojte sa do Klubu lídrov a získajte ešte viac odmien:
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o výrobkoch Oriflame, je k dispozícii Akadémia
krásy 1, 2, 3 a 4.
Úroveň
Bodový
cieľ
Miera
registrácie
Osobné
registrácie
vo Vitajte v
Oriflame 1
Nárast
osobnej
skupiny
Bonus
12%
8%
1
+1
Prospektingový balíček*
+ 2 novinky
15%
8%
1
+1
Prospektingový balíček*
+ 4 novinky
18%
áno
5%
1
+1
+10% bonus, Prospektingový balíček*,
50% / 60% zľava na novinky
21%
/Senior manažér
áno
5%
1
+1
+12% bonus, Prospektingový balíček*,
50% / 60% zľava na novinky
Direktor/Zlatý
direktor/Senior
zlatý direktor
áno
5%
+4%
+20% / -10% bonus,
Prospektingový balíček*,
50% / 60% zľava na novinky
Zafírový a vyšší
direktor
áno
2%
+4%
+20% / -10% bonus,
Prospektingový balíček*,
50% / 60% zľava na novinky
Prospektingový balíček obsahuje:
Katalógy - 40 ks, Extra ponuka - 40 ks, Žiadosť o registráciu - 20 ks, Anketové lístky - 50 ks
(1 sada), Leták Vitajte v Oriflame - 40 ks, 40 ks vzoriek výrobkov - v hodnote 30 €
- Nárok na prospektingový balíček má 18% líder a vyššie tituly pri splnení plánu bodov ALEBO nárastu
obchodnej sily.
- Nárok na 1 sadu noviniek za líderské ceny má 18% líder a vyššie tituly už pri splnení plánu bodov.
Akadémia krásy 1 – Pleťová kozmetika
– Pleť a typy pleti
– Potreby pleti
– Pánska pleťová kozmetika
– Techniky používania
– Výrobky pleťovej kozmetiky
Oriflame
Akadémia krásy 2 – Dekoratívna kozmetika
– Ako zvýrazniť prirodzenú krásu
– Kroky pre kompletný make-up
– Techniky používania dekoratívnej kozmetiky
– Ako odporúčať výrobky Oriflame
– Výrobky dekoratívnej kozmetiky Oriflame
Akadémia krásy 3 – Telová a vlasová kozmetika
– Starostlivosť o pokožku tela
– Špeciálne potreby v starostlivosti o telo
– Starostlivosť o rôzne typy vlasov
– Výrobky telovej a vlasovej kozmetiky Oriflame
Akadémia krásy 4 – Vône
– Typy vôní
– Kompozícia vône
– Rady, ako používať a
uchovávať vône
– Užitočné predajné tipy
– Sortiment vôní Oriflame
Wellness Akadémia
* Pri splnení podmienok Klubu lídrov si môžete kúpiť prospektingový balíček za zvýhodnenú cenu 4,50 EUR.
– O zdravom životnom štýle
- Ako ovplyvňuje stravovanie zdravie a krásu
každého z nás
- Program Wellness by Oriflame
- Ochutnávka produktov
Nárok na balíček za zvýhodnenú cenu si môžete uplatniť v prvých dvoch týždňoch kampane. Kód: 631320.
Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho manažéra.
Informácie o mieste a čase konania školení vo vašom meste si môžete zistiť u vášho
sponzora alebo na www.oriflame.sk v sekcii Pre kozmetických poradcov.
MANAŽÉRSKY RASTOVÝ BONUS
Dosiahni novú pozíciu a získaš od Oriflame ďalší bonus!
• Dosiahni novú pozíciu 12-21% a v rámci
kvalifikačného obdobia si ju udrž počas 3 po
sebe nasledujúcich kampaní
• Kvalifikujú sa aj poradcovia, ktorí nie sú
v Klube Lídrov
• Na dosiahnutie Manažérskeho Rastového
Bonusu treba dosiahnuť minimálne 100
osobných BB v každej kvalifikačnej kampani
DIREKTORSKÝ HVIEZDNY BONUS
Dosiahni nové 21% odpojené skupiny a za každú žískaš od Oriflame ďalší bonus!
• Direktor vychová nového Senior Manažéra, ktorý si udrží svoju pozíciu počas 4 kampaní
• Na dosiahnutie Hviezdneho Bonusu treba dosiahnuť minimálne 200 osobných BB v
každej kvalifikačnej kampani.
12
13
Oriflame akadémia – Obchodné školenia
Oriflame akadémia – Obchodné školenia
Oriflame vás naučí, ako premeniť kozmetiku na peniaze!
Zarábaj! Vyzeraj skvelo! Zabávaj sa!
Školenie Líderská akadémia 1.
Oriflame akadémia pozostáva z rozličných tréningov,
ktorých cieľom je podporiť poradcov tak, aby napredovali
vo svojej práci v Oriflame, v závislosti od pozície/úrovne poradcu.
Urobte pre svoju kariéru viac – vzdelávajte sa!
Pozývame vás na obchodné školenie, kde sa dozviete všetky potrebné
informácie o úlohách manažéra, o plánovaní, reportoch a dynamickom rozvoji
lídrov. Ak chcete vedieť všetko o efektívnom plánovaní a potrebujete
pomôcť s detailnou prácou v osobnej skupine – ste vítaní.
Program školenia Líderská akadémia I. je zameraný na stanovenie cieľov
a efektívne plánovanie.
Vstupný seminár
Školenie o príležitosti s Oriflame, kde sa dozviete všetky potrebné
informácie o spoločnosti krásy Oriflame, o jej histórii, o možnostiach
spolupráce, o tom, ako začať zarábať, ako vyzerať skvelo a mnoho ďalšieho.
Školenie je určené pre všetkých nových kozmetických poradcov.
Školenie je určené pre všetkých kozmetických poradcov, ktorí dosiahli
manažérsku pozíciu aspoň 12% a pre kozmetických poradcov na pozícii
senior manažér a direktor.
Školenie Líderská akadémia 2.
Školenie Krok 1.
Pozývame vás na produktové školenie, kde sa dozviete všetky potrebné
informácie ako ukázovať katalóg, ako predávať, získate prehľad o ponuke
výrobkov Oriflame, dozviete sa ako nájsť svojich prvých zákazníkov
a mnoho ďalšieho.
Školenie je určené pre všetkých kozmetických poradcov, ktorí absolvovali
Vsupný seminár.
Školenie Krok 2.
Program školenia Líderská akadémia II. je zameraný na reporty, ktoré ukazujú
detailný prehľad o vašej skupine, na spôsob, ako budovať osobnú skupinu
a na plánovanie a časovanie aktivít počas kampane.
Školenie je určené pre všetkých kozmetických poradcov, ktorí dosiahli
manažérsku pozíciu aspoň 12% a pre kozmetických poradcov na pozícii
senior manažér a direktor.
Školenie
Miesto
Dátum a čas
Pozývame vás na obchodné školenie, kde sa dozviete všetky potrebné
informácie o Ceste k úspechu, o práci sponzora, všetko o zárobkoch
v Oriflame, naučíte sa základy sponzorovania a dostanete odpoveď na to,
ako zarobiť ďalší extra príjem od Oriflame.
Školenie je určené pre všetkých kozmetických poradcov, ktorí absolvovali
Vstupný seminár a Školenie Krok I.
Aj vy môžete sponzorovať, obráťte sa na svoju sponzorku alebo direktorku,
ktorá vám pomôže zarábať peniaze.
14
15
Oriflame akadémia – Obchodné školenia
Direktorská a líderská konferencia
Sarpio
Kvalifikačné obdobie: kampaň 10/2012 – kampaň 6/2013
Po splnení kvalifikačných kritérií sa môžete so svojím
sponzorom a direktorom zúčastniť školenia SARPIO.
Členky vášho tímu sa dozvedia všetky potrebné informácie o tom, ako
systematicky pracovať a rozvíjať váš obchod. SARPIO školenie vás naučí, ako
aktívne zapájať na všetkých úrovniach do systému a procesu registrácií, ako
jednoduchšie plniť úlohy a dosahovať stanovené ciele, vďaka tomu podporíte
rozvoj nových lídrov a zabezpečíte systematický predaj a registrácie v každej
kampani.
Kvalifikačné kritériá:
Direktor:
- Titul direktor a vyšší direktor automaticky
- Nový direktorský titul automaticky, potvrdený v kampani 6
- Ak direktor splni Klub lídrov 7x zo 14 kampaní (body), môže pozvať 1lídra
Členovia Executive Movement: +1 líder bez kvalifikácie
Líder:
- Nový titul Senior manažér dosiahnutý v kvalifikačnom období a potvrdený
v kampani 6
- Nový titul 18% dosiahnutý v kvalifikačnom období a potvrdený v kampani 6
- Nový titul 15% dosiahnutý v kvalifikačnom období a potvrdený v kampani 6
- Nový titul 12% dosiahnutý v kvalifikačnom období a potvrdený v kampani 6
Splnený Klub lídrov 7x zo 14 kampaní (12% a vyšší)
2 dni – Piatok–Sobota
Skúsenosti ukazujú, že poradcovia, ktorí majú ambíciu stať sa Lídrom (pozícia
12 % a vyššia) na Ceste k úspechu, majú väčšiu šancu na úspech, ak si
vytvoria, tzv. základný tím. Základný tím pozostáva z poradcov, ktorí chcú
robiť viac, ako predávať a rozhodli sa, že sa z nich stanú Lídri.
Školenie je zadarmo a na záver získate certifikát a odznak o absolvovaní.
16
17
Kvalifikácia na Zlatú konferenciu
ETICKÝ KÓDEX ORIFLAME
Pre titul Direktor a vyšší je potrebné dosiahnuť minimálne 25 odtrhnutých
21% skupín. Kvalifikačné obdobie je od kampane 5 do kampane 4. V roku
2013 sa bude Zlatá konferencia konať v Dubaji, v luxusnom hoteli Atlantis,
známom ako ôsmy div sveta.
Viac informacii nájdete na www.oriflame.sk v sekcii Zarábajte s Oriflame.
Ako poradca Oriflame súhlasím s tým, že
budem vykonávať svoju obchodnú činnosť
podľa nasledovných pravidiel:
1.1. Budem dodržiavať a riadiť sa Stanovami
tak, ako sú ustanovené v Ceste k úspechu –
príručke pre lídrov a ostatných tlačovinách
Oriflame. Budem dodržiavať nielen to, čo je
na “papieri”, ale aj “obsah” Stanov.
1.2. Hlavnými zásadami pri uskutočňovaní
obchodnej činnosti, s kýmkoľvek sa stretnem
ako poradca Oriflame, bude zaobchádzať s
ním v súlade so spoločnosťou uznávanými
zásadami.
Kvalifikácia na Diamantovú konferenciu
Na kvalifikovanie sa na Diamantovú konferenciu je potrebné dosiahnuť 84
odtrhnutých 21% skupín, alebo titul Diamantový direktor a vyšší.
Kvalifikačné obdobie na Diamantovú konferenciu v roku 2014 je C14/2012
– C13/2013. Konferencia sa bude konať v Kapskom meste v Južnej Afrike.
1.3.Svojim zákazníkom, poradcom a tretím
osobám budem prezentovať produkty
Oriflame, zárobkové príležitosti Oriflame,
súvisiace školenia a iné príležitosti a výhody,
ktoré Oriflame ponúka mojim zákazníkom
a poradcom, úprimne a pravdivo. Či už
ústne, alebo písomne, budem robiť len
také žiadosti, ktoré súvisia s produktom,
zárobkami a inými príležitosťami, ktoré sa
spomínajú v oficiálnych tlačovinách Oriflame.
1.4. Pri poskytovaní a vybavovaní
objednávok od mojich zákazníkov budem
konať zdvorilo a promptne, ako aj pri
vybavovaní reklamácií. Pri výmene výrobkov
budem postupovať v súlade s postupmi
uvedenými v oficiálnych tlačovinách
Oriflame.
1.5. Budem akceptovať a vykonávať
rôzne stanovené povinnosti ako poradca
Oriflame (a tie, ktoré prináležia Sponzorovi
a Direktorovi (a vyššie), ak postúpim na
tieto vyššie úrovne zodpovednosti), tak
ako sú ustanovené v oficiálnych tlačovinách
Oriflame.
1.6. Budem konať takým spôsobom, ktorý
odráža najvyšší stupeň lojality, úprimnosti
a zodpovednosti k spoločnosti Oriflame.
18
1.7. Za žiadnych okolností nevyužijem
obchodnú sieť Oriflame na predaj iných
výrobkov než tých, ktoré sú odsúhlasené
Oriflame. Budem rešpektovať systém
priameho predaja a distribúcie zákazníkovi,
a preto nebudem predávať cez akúkoľvek
formu kamenného obchodu (zákaz platí
aj pre stánkový predaj). Katalógové ceny
výrobkov Oriflame sú ceny záväzné.
1.8. Budem rešpektovať práva a predpisy
krajiny, kde uskutočňujem svoju obchodnú
činnosť a predpisy mojich hostiteľských krajín
pri budovaní medzinárodnej skupiny.
Všeobecné informácie ohľadne
webových stránok
Oriflame ponúka svojim poradcom
možnosť vytvoriť si Osobnú domovskú
stránku poradcu, ako aj rôzne iné, centrálne
poskytované nástroje na predaj a podporu
výrobkov Oriflame a obchodných príležitostí
na internete. Tieto aplikácie sú dnes jediné
schválené digitálne nástroje, na ktorých
poradcovia môžu ponúkať výrobky na
predaj, ako aj zobrazovať obrázky a logá, na
ktoré má Oriflame vlastnícke práva.
Poradcovia môžu hostovať webové stránky,
na ktorých komunikujú o Oriflame, jeho
výrobkoch a príležitosti, pokiaľ je jasne
stanovené, že tieto stránky nie sú oficiálne
stránky Oriflame. Vždy musí byť jasné, kto
stojí za stránkou a príslušné kontaktné
údaje musia byť viditeľné. Poradca by mal
komunikovať vlastnými slovami a môže
citovať Oriflame texty, len keď odkáže na ich
zdroje.
Poradca nesmie vytvárať stránky s
elektronickým obchodom, na ktorých sa
predávajú Oriflame výrobky alebo inak
obchodovať cez elektronický obchod
mimo schválených aplikácií Oriflame.
19
ODPORÚČANIE: Odporúčame vám zakúpiť si veľkú Cestu k úspechu príručku pre lídrov pod kódom 631392.
NAŠA ADRESA:
Oriflame Slovakia s.r.o.
Europeum Business Centre - Suché mýto 1
814 99 Bratislava
OTVÁRACIE HODINY - OKAMŽITÝ SERVIS BRATISLAVA:
Po - Pi:
10:00 - 19.00 hod.
KLIENTSERVIS:
Po - Pi:
02/ 5910 2511
8:00 - 19:00 hod.
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVANIE: 02/ 5910 2521
Po - Pi:
8:00 - 17:00 hod.
Posledná nedeľa kampane:
16:00 - 22:00 hod.
E-MAILOVÉ OBJEDNÁVANIE: [email protected]
ONLINE:
www.oriflame.sk
FAX:
02/ 5910 2525
02/ 5910 2526
SPONZOR:
DIREKTOR:
Code 631485.1 SK
Copyright ©2012 by Oriflame Cosmetics SA
Download

Príručka Vaša cesta k úspechu