KALENDÁRIUM
2014
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je regionálnou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom s územnou pôsobnosťou v okresoch Považská Bystrica, Puchov a Ilava.
Obsahom činnosti je najmä odborno-poradenská pomoc
tvorcom a realizátorom kultúrnych aktivít, obciam a kultúrnym
zariadeniam samospráv, realizácia vlastných podujatí, tvorba
dabáz a vydávanie metodických materiálov v oblasti:
- záujmovej umeleckej činnosti - umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba, amatérska hudba, spev, folklór,
tanec, tradičné remeslá, výtvarné umenie, foto
- sociálnej
prevencie,
záujmovom
vzdelávaní
a enviromentálnej výchove
- odborného vzdelávania, kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
- regionálnej výchovy
PONÚKAME
◊ koncepčnú, dramaturgickú, programovú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí, festivalov, výročí,
◊ základné informácie z histórie kultúry a súčasnosti jednotlivých oblastí regiónu, o kultúrnych pamiatkach a dejateľoch,
pôsobiacich v regióne,
◊ vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského
života pre rozličné cieľové skupiny,
◊ sprostredkovanie vystúpení jednotlivcov i kolektívov regiónu
zo všetkých oblastí záujmovej umeleckej činnosti,
◊ kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na zachovanie
ľudových tradícií Fašiangové pochôdzky, Jarné zvyky, Vynášanie Moreny, Podoby dávnych Vianoc,
2
◊ prezentáciu ľudových remeselníkov a výrobkov, spojené
s výstavkami a predajom,
◊ odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu –
návrhy a vyhotovenia pozvánok, plagátov, bulletinov, pútačov,
◊ tvorivé dielne, kurzy tradičných ľudových techník:
jednodňové (4h), realizované priamo v obci
- zdobenie medovníkov
- výroba šúpoľových bábik
- aranžovanie suchých kvetov
- výroba adventných vencov
- výroba vianočných svietnikov
- základy výroby keramiky
- zdobenie veľkonočných kraslíc
- pletenie korbáčov
- pletenie úžitkových košíkov
◊ informácie o pripravovaných podujatiach v oblasti kultúry
v regióne,
◊ spolupráca pri realizácii výstavníckej činnosti a propagácii
cestovného ruchu.
3
JANUÁR
1.1.
Nimnica
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA HOLÍŠ
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
1.1.
Malé Lednice
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA KOHELNICU
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545, 0911990052
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
5.1.
Mestečko
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA HRADIŠTE
info: Obec Mestečko, Pavol Špalek
tel.: 0902 354076
e-mail: [email protected]
6.1.
Stupné
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH – 7. ročník
info: Obec, Stupné
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
11.1.
Kultúrny dom, Horná Mariková
III. OBECNÝ PLES
info: Obec, Horná Mariková
tel.: 042/4352182, Ing.Miroslav Hamar
e-mail: [email protected]
www.hornamarikova.sk
16.1.
obradná sieň OcÚ, Horná Mariková
VÍTANIE NOVORODENCOV Z R. 2013
info: Obec, Horná Mariková
tel.: 042/4352182 Ing.Miroslav Hamar
e-mail: [email protected]
www.hornamarikova.sk
4
17.1. – 28.2.
kino Mier, Pov.Bystrica
JAKUB CÍBIK – KRÁĽOVSTVO STRÁŽENÉ VRŠATCOM
fotovýstava
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
18.1.
Dom kultúry, Ilava
PLES ZŠ ILAVA
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
18.1.
Kultúrny dom, Papradno
OBECNÝ PLES
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: [email protected]
www.papradno.sk
19.1.
Kultúrny dom,Plevník-Drienové
NOVOROČNÝ KONCERT DH POVAŽSKÁ VESELKA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
24.1.
Lazy pod Makytou
OBECNÝ BÁL
info: Judr. Ján Mičic
tel.: 0915 709 997
24.1.
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ NA ACONCAGUU, cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
5
25.1.
Kultúrny dom, Horná Poruba
PLES ŠPORTOVCOV
info: Obec, Horná Poruba, FO VÁPEČ
tel.: 0907/788259
21.1. – 15.2. klubovňa POS, Pov. Bystrica, Župný dom, Púchov
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - 19. ročník celoslovenskej
putovnej výstavy
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
25.1.
Kultúrny dom, Lúky
STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
OKOLIA
PÚCHOVSKEJ
DOLINY
A
info: Obec, Lúky, FSk Javorník, K. Repatá, M. Štefánik
tel.: 042/4691501, 042/4691589
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
26.1.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POĽOVNÍCKY PLES
info: Poľovnícke združenie Kyčera, Jaroslav Malovec
tel.: 0908331762
január
Udiča
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
január
Lazy pod Makytou
Stolnotenisový turnaj
info: Judr. Ján Mičic
tel.: 0915 709 997
január, február
Záriečie
SÁNKOVAČKA PRE VŠETKÝCH, VEREJNÉ KORČUĽOVANIE,
HOKEJ
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
6
e-mail: [email protected]
január - december
Kúpele Nimnica, pavilón Balneoterapie
POSLOVIA Z NEDÁVNEJ MINULOSTI, výstava historických dopravných prostriedkov
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
január - december
kaštieľ Bohunice
OD POČIATKOV VÝROBY PO ZLATÚ ÉRU, výstava motocyklov
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
FEBRUÁR
2.2.
kino Mier, Považská Bystrica
DETSKÝ KARNEVAL
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
7
5.2. – 6.2. Župný dom, Púchov
TÝŽDEŇ DROGOVEJ PREVENCIE
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
7. 2.
Kultúrny dom, Horovce
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
info: Obec, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/4693664, 042/ 4698130
8.2.
Balneoterapia, Kúpele Nimnica
ŠKOLSKÝ PLES
info: Obec Nimnica, ZŠ Mládežnícka, Púchov
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
8.2.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
5. MARIKOVSKÝ PLES
info: Obec Dolná MAriková
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
9.2.
Kultúrny dom, Stupné
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
9.2.
kino Mier, Považská Bystrica
SLÁVNOSTNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA ZUŠ
info: ZUŠ, hudobný odbor, Mesto Pov. Bystrica, PX CENTRUM, POS
Pov. Bystrica,
Mgr. art. Michal Bróska, Anna Kardošová, Mária Martikáňová
tel.: 042/4321240, 0424323574
e-mail: [email protected], [email protected]
10.2. – 12.2. klubovňa POS, Pov. Bystrica
TÝŽDEŇ DROGOVEJ PREVENCIE
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
8
e-mail: [email protected]
www.pospb
11.- 28.2.
kino Mier, Pov.Bystrica
KRAJINA OKOLO MŇA výstava prác výtvarníčky Zlatice Jurisovej Pleškovej info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574, 0901 918 816
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
18.2.
kino Mier, Považská Bystrica
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY, hosť Števo Hruštinec, Juro
Chlebana
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
22.2.
obec Brvnište
BRVNIŠTSKÉ FAŠIANGY
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: [email protected]
www.brvniste.sk
22.2.
pred obecným úradom, KD, Horná Breznica
OBECNÁ ZABÍJAČKA A FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Rastislav Ivaniš, Obec Horná Breznica
tel.: 042/ 4711152, 0918 348 478
e-mail:
22.2.
obec, Lúky
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO DEDINE
info: ZO SČK, Lúky, Mgr. Mária Rouyerová
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
22.2.
Kultúrny dom, Papradno
ŠKOLSKÝ PLES
info: Základná škola Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: [email protected]
9
www.papradno.sk
22.2.
priestransvo pri Kultúrnom dome, Dolná Mariková
DOMÁCA MARIKOVSKÁ ZABÍJAČKA
info: Obec Dolná MAriková
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
23.2.
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA, 28. kolo
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
23.2.
obec, Mestečko
MESTECKÉ FAŠIANGY 2014, sprievod obcou
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: [email protected]
26.2.
Kultúrny dom, Nimnica
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica
tel.: 0911315157, 0917561430
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
28.2.
Kultúrny dom, Lúky
FAŠIANGOVÝ PLES, tradičný fašiangový ples
s pochovávaním basy
info: Obec Lúky, FSk Javorník, Katarína Repatá, Miroslav Štefánik
tel.: 042/4691501, 0911290817
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
28.2.
Lednica
FAŠIANGY V OBCI
info: DHZ Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: [email protected]
10
28.2.
Dom kultúry, Ilava
FARSKÝ PLES
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
28.2.
Kultúrny dom, Dohňany
RODIČOVSKÝ PLES, MAŠKARNÝ PLES
info: ZŠ s MŠ Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: [email protected]
www.zsdohnany.sk
28.2.
kino Mier, Považská Bystrica
NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, divadelné predstavenie
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
február
Malé Lednice
PLES ŠPORTOVCOV
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
február
Vyhlásenie XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU
DOMINIKA TATARKU
info: POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová, ZŠ D.Tatarku, PlevníkDrienocvé PaedDr. Dagmara Smataníková
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
február
Kultúrny dom,Plevník-Drienové
3. ROČNÍK FOLKLÓRNEHO PLESU
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
11
február
Kultúrny dom,Plevník-Drienové
KONCERT GITAROVEJ SKUPINY
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
február
TURISTICKÝ PLES
Červený Kameň
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: [email protected], [email protected]
www.cervenykamen.sk
február
Dohňany
POCHOVÁVANIE BASY V DOHŇANOCH
info: DHZ, FSk Konopa a Konôpka Dohňany
tel.: 0907/731472
e-mail: [email protected], Peter Galda
www.dohnany.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
MAREC
1.3.
kino Mier, Považská Bystrica
KANDRÁČOVCI, koncert
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
12
1.3.
Lazy pod Makytou
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Layz pod Makytou
tel.: 0915 709 997
1.3.
pred požiarnou zbrojnicou, KD, Jasenica
OBECNÁ ZABÍJAČKA A FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA SPOJENÁ
S POCHOVÁVANÍM BASY
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: [email protected]
www.jasenica.sk
1.3.
Kultúrny dom, Papradno
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: [email protected]
www.papradno.sk
1.3.
centrum obce, Lysá pod Makytou
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková, Bc. Monika Mrníková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: [email protected]
www.lysapodmakytou.sk
1.3.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: DHZ, Obec Visolaje
tel.: 042/4623083, 042/4323574
e-mail: [email protected]
1.3.
obec,Plevník-Drienové
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO OBCI
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
13
1.3.
Červený Kameň
ČERVENOKAMENSKÉ FAŠIANGY
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: [email protected], [email protected]
www.cervenykamen.sk
1.3.
Kultúrny dom, Hatné
POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: [email protected]
1.3.
Malé Lednice
FAŠIANGY V OBCI – chodenie masiek, detský karneval, pochovávanie basy
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
1.3.
Kultúrny dom, Nimnica
Tanečná zábava, pochovávanie basy – masky vítané
info: Obec Nimnica, Spev. skupina Nimničanka, Slatinka, Klub 6 z
Košece
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
1.3.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Dolná MAriková
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
1.3.
obec Zubák
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, POCHOVÁVANIE BASY
info: Priatelia folklóru a kult. tradícií obce Zubák
tel.: 0908/601605
www.obeczubak.webnode.sk
1.3.
dvor obecného úradu, športová budova, Bolešov
FAŠIANGY V OBCI, zabíjačka, fašiangová zábava
14
info: Obecný úrad, Bolešov
tel.: 042/4493134
[email protected]
1.3.
obec,Domaniža
SPRIEVOD MASIEK OBCOU, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
1.3.
obec, Mestečko
MESTECKÉ FAŠIANGY 2014, zábava
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: [email protected]
1.3.;4.3.
Kultúrny dom, Horovce
FAŠIANGY, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec, TJ TATRAN Horovce, Ing. Daniel Mišún
tel.: 0905/393805
1.3.
Okresný úrad - aula, Považská Bystrica
EXPEDIČNÁ KAMERA, filmový festival
ZBAĽ SA A POĎ DO ARMÉNSKA
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
2.3; 4.3.
obec, Kultúrny dom, Horný Lieskov
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Obec Horný Lieskov, pálenica Lieskovanka, s.r.o., Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: [email protected], [email protected]
www.lieskov.sk
2.3.
Kultúrny dom, Lúky
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
15
4.3.
kino Mier, Považská Bystrica
FAŠIANGY
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
5.3.
kino Mier, Považská Bystrica
BANÁNOVÁ VEĽRYBA, talk show Haliny Pawlovskej
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
6.- 26.3.
Dom kultúry, Ilava
VÝTVARNÉ SPEKTRUM – regionálna súťaž a výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
7.3.
Dom kultúry, Ilava
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – HALINA PAWLOVSKÁ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
7.3.
Kultúrny dom, Horná Mariková
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
info: Obec, Horná Mariková
tel.: 042/4352182, Ing.Miroslav Hamar
e-mail: [email protected]
www.hornamarikova.sk
9.3.
Kultúrny dom, Mestečko
DÍNOM – DÁNOM, deti ženám, detský jarný festival
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4692039, 042/4323574
e-mail: [email protected], [email protected]
www.pospb.sk
16
10.,11.,12.3.
IV. ZŠ Pov. Bystrica, ZŠ Komenského, Púchov,
SPŠ Dubnica nad Váhom
ČO VIEŠ A NEVIEŠ O VESMÍRE, odbor. semináre z astronómie
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková, Krajská hvezdáreň Žilina,
RNDr. Miroslav Znášik
tel.: 042/4325946
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
16.3.
Dom kultúry, Ilava
SLÁVNOSTNÝ KONCERT SPEVOKOLU ILAVAN
v rámci jubilejného 20. ročníka IHJ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
21.3.
kino Mier, Považská Bystrica
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálna súťaž a prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
21.3.
výberom na domácich javiskách
REGIONÁLNA
POSTUPOVÁ
SÚŤAŽ
A PREHLIADKA
CHOREOGRAFIÍ FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV A SÓLISTOV
TANEČNÍKOV
info: POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
21.3.
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ Z KIRKIZSKA DO IRÁNU, cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
17
23.3.
Dom kultúry, Ilava
MUSICALE FESTA, koncert ZUŠ – II. časť IHJ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
23.3.
kino Mier, Považská Bystrica
JARIČKU VÁM NESIEME, program súborov MFŠ
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
26.3.
obec, nimnický potok, Nimnica
MORENA – VÍTANIE JARI
info: spev. skupina Nimničanka, MŠ Nimnica
tel.: 0917561430
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
27. 3.
klubovňa POS, Pov. Bystrica
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - regionálna súťaž a prehliadka v
umeleckom prednese poézie a prózy IV., V. kategória a v tvorbe
divadiel poézie
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
28.3.
Dom kultúry, Ilava
DEŇ UČITEĽOV, kultúrny program pre učiteľov
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
28.3.
CVČ Včielka, Púchov
ČO VIEŠ O HVIEZDACH
24. ročník vedomostnej astronomickej súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková, Krajská hvezdáreň Žilina,
RNDr. Miroslav Znášik
tel.: 042/4325946
18
e-mail: [email protected]
www.pospb
30.3.
kino Mier, Považská Bystrica
IDE PIESEŇ DOKOLA, koncert HS PROFIL
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
31.3.
kino Mier, Považská Bystrica
PODFUK, hudobná komédia
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
marec
Záriečie
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: [email protected]
marec
Kultúrny dom, Lúky
BESEDA S HOROLEZCOM A AUTOROM KNIHY BÁBKAROVA
SPOVEĎ MARCELOM DROBNÝM
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
marec
Záriečie
OSLAVY MDŽ
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: [email protected]
marec
Kultúrny dom, Visolaje
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: Obec, TJ Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
19
marec
základné a stredné školy v regióne
SVETOVÝ DEŇ VODY, vzdelávací program
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
Kultúrny dom, Stupné
PREMIÉRA DS Ivana Pišku, Stupné
info: DS Ivana Pišku, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
marec/apríl
kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
DNI S ROZPRÁVKAROM PAVLOM, prezentácie života a diela
Pavla Dobšinského
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
20
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
BESEDA S VANESSOU JORIOVOU, stretnutie s autorkou pre
deti
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
KRÁĽ ČITATEĽOV, vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za
rok 2013
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
marec
CVČ, Ilava
VESMÍR OČAMI DETÍ - XXVIII. ročník výtvarnej astronomickej
súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
marec
CVČ Ilava, Púchov, Pov.Bystrica
Okresné súťaže v prednese poézie a prózy I. –III. kategória
a detských recitačných kolektívov
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
klubovňa POS, Považská Bystrica
TRADÍCIE NETRADIČNE, cyklus tvorivých dielní pre žiakov ZŠ
a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
21
APRÍL
2.4.
kino Mier, Považská Bystrica
KEĎ SI JA ZASPIEVAM, regionálna postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru
info: POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4323574
e-mail: dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
9.4.
Dom kultúry, Ilava
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE, prezentácia výrobkov ľudových
remeselníkov, vystúpenie DFS
info: odd.kultúry MsÚ Ilava, POS Pov. Bystrica
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616, 042/4323574 Mgr. Alena Teicherová, Ing. Dana Mahútová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
10.4.
Dom kultúry-Divadlo, Púchov
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - krajská súťaž a prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
11.4.
Kultúrny dom, Mestečko
VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE
info: Obec, Mestečko, Mgr. Katarína Valková
tel.: 042/4692021
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
11.4.
kino Mier, Považská Bystrica
LÁÁÁSKA, divadelné predstavenie
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
13.4.
Lazy pod Makytou
VÝSTAVA REMESIEL A VEĽKONOČNÝCH VÝROBKOV
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
22
tel.: 0915 709 997
13.4.
Kultúrny dom, Brvnište
VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE, výstava
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
13.4.
Kultúrny dom, Mestečko, Mestečko
VEĽKONOČNÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ
info: Obec, Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
20.4.
Koliba, Papradno
ZAHÁJENIE SEZÓNY
info: SHR, p. Beníková
tel.: 0905749859
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
20.4.
Kultúrny dom, Horná Poruba
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: ZŠ s MŠ, Horná Poruba
tel.: 042/4460008
24.4.
Dom kultúry, Ilava
VERNISÁŽ IKON ALENY TEICHEROVEJ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
27.4.
Kultúrny dom, Papradno
STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331, 042/4393379
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
23
27.4.
oddychová zóna, Pružina - Majtánovce
DEŇ ZEME – ekohry, ekosúťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ
info: ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina , Bc. Viera Križanová,CVČ
Pov. Bzstrica, POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 0907894441, 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
29.4.
kino Mier, Považská Bystrica
SČISTA-JASNA, predstavenie RND
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
29.4 - 4.5.
Dohňany
MEDZINÁRODNÝ PRETEK V CESTNEJ CYKLISTIKE U 23
KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV TARNOW-DOHŇANY
info: CK EPIC Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Bc. Andrej Kozma, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@centrum.sk
www.dohnany.sk, www.ckdohnany.sk
30.4.
priestranstvo v centre obce, Dolná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Obec Dolná MAriková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
30.4.
pred kinom Mier, Považská Bystrica
STAVANIE MÁJA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
30.4.
pamätník SNP, Považská Bystrica
69. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA, pietny akt kladenia vencov
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
24
www.pxcentrumpb.sk
30.4.
Ilava
STAVANIE MÁJA, kultúrny program FS Strážov, DFS Laštek
a Vretienko
spomienkové oslavy oslobodenia mesta
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
30.4.
Lazy pod Makytou
STAVANIE MÁJA
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
30.4.
Námestie slobody, Lednické Rovne
STAVANIE MÁJA
info: Obec, Lednické Rovne, Mgr. Eva KUcejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednicke rovne.sk
www.lednickerovne.sk
30.4.
obec Zubák
STAVANIE MÁJOV
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA KRASLÍC A DEKORÁCIÍ
info: Priatelia folklóru a kult. tradícií obce Zubák, Marta Davidová
tel.: 0908/601605
www.obeczubak.webnode.sk
30.4.
priestranstvo pri pohostinstve, Mestečko
STAVANIE MÁJA
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
30.4.
Lednica
STAVANIE MÁJA, LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
25
30.4.
obec, Visolaje
STAVANIE MÁJA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
30.4.
Horná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Obec, FSk Žrnovanka, DHZ, Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
30.4.
centrum obce Lysá pod Makytou, miestna časť
Dešná, Strelenka
STAVANIE MÁJOV
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Monika Mrníková
tel.: 042/468071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
30.4.
Kultúrny dom, Papradno
STAVANIE MÁJA
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331, 042/4393379
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
30.4.
obec, Horovce
STAVANIE MÁJOV
info: Obecný úrad, KST, Horovce
tel.: 042/4693664
30.4.
Malé Lednice
STAVANIE MÁJOV
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
30.4.
obec, Stupné
STAVANIE MÁJA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
26
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
30.4.
centrum obce, Dohňany
STAVANIE MÁJA A PÁLENIE VATRY
OSLOBODENIA OBCE
PRI
PRÍLEŽITOSTI
info: DHZ Dohňany, FSk Konopa, DFS Konôpka
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
30.4.
amfiteáter, Jasenica
STAVANIE MÁJA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
30.4.
Červený Kameň
STAVANIE MÁJA
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
30.4.
obec,Plevník-Drienové
STAVANIE MÁJA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
30.4.
priestranstvo pred OcÚ, Brvnište
STAVANIE MÁJA
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
30.4
pred Obecným úradom, Lúky
STAVANIE MÁJA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
27
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
obec,Plevník-Drienové
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
apríl
Kultúrny dom,Plevník-Drienové
15. VÝROČIE ZALOŽENIA DFS DÚBRAVČEK
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
apríl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
NOC S ANDERSENOM, podujatie pre žiakov ZŠ
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
apríl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
LES UKRYTÝ V KNIHE, beseda s pedagógmi
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
apríl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
BESEDA SO ZAČÍNAJÚCIMI REGIONÁLNYMI AUTORMI
VÁCLAVOM KOSTELANSKIM, SOŇOU URÍKOVOU
28
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
apríl
Kultúrny dom, Lúky
BESEDA S ELENOU ŠUBJAKOVOU
HLAHOLIKA
AUTORKOU
KNIHY
info: Obec Lúky, Obecná knižnica, Katarína Repatá, Mgr. Mária Rouyerová
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
apríl
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
apríl
klubovňa POS, Považská Bystrica
TRADÍCIE NETRADIČNE, cyklus tvorivých dielní pre žiakov ZŠ
a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl/máj
Púchov
V TICHU A PIETE - regionálna súťažná prehliadka ZPOZ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl/máj
kino Mier, Považská Bystrica
ČESKOSLOVENSKÉ MOTOCYKLE VO FILATELII, inaugurácia
poštových známok s témou Manet 90 a JAWA 550
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
29
apríl/máj
kino Mier, Pov.Bystrica
ZVAZOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
MÁJ
8.5.
Červený Kameň
OSLAVY DŇA MATIEK
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
10.5.
Športová hala, Pov. Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR V DISKOTANCOCH
info: CVČ, POS, Pov. Bystrica
tel.: 0903471398
e-mail: martinkova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
10.5.
Kultúrny dom, Papradno
DEŇ MATIEK
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331, 042/4393379
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
10.5.
pred Obecným úradom, Lúky
KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY VESELÁ TROJKA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
11.5.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
DEŇ MATIEK
info: Obec Dolná MAriková
30
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
11.5.
Kultúrny dom, Hatné
DEŇ MATIEK
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
11.5.
Dom kultúry, Ilava
DEŇ MATIEK
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
11.5.
Javorník-Stratenec
VÝROČIA OSLOBODENIA
info: SZPB, Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
11.5.
Lazy pod Makytou
DEŇ MATIEK
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
11.5.
Kultúrny dom, Horovce
OSLAVA DŇA MATIEK
info: Obec Horovce
tel.: 042/4693664
11.5.
kino Mier, Považská Bystrica
DEŇ MATIEK
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
31
11.5.
Kultúrny dom, Lednica
DEŇ MATIEK
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
11.5.
Kultúrny dom, Lúky
DEŇ MATIEK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
11.5.
Kultúrny dom, Brvnište
DEŇ MATIEK
info: Obec Brvnište
Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
11.5.
Kultúrny dom, Horná Poruba
DEŇ MATIEK
info: Obec, Horná Poruba, ZŠ s MŠ
tel.: 042/4460008
11.5.
Dohňany
OSLAVY DŇA MATIEK
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
11.5.
Kultúrny dom, Visolaje
DEŇ MATIEK
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
11.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
DEŇ MATIEK
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
32
11.5.
Kultúrny dom, Jasenica
DEŇ MATIEK
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
11.5.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
OSLAVY DŇA MATIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Monika Mrníková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
11.5.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
DEŇ MATIEK
info: Obec Horný Lieskov, Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
11.5.
Kultúrny dom, Stupné
DEŇ MATIEK
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
11.5.
Kultúrny dom, Nimnica
DEŇ MATIEK
info: Obec Nimnica, spev. skupina Nimničanka, MŠ Nimnica, POS
tel.: 0917561430
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
11.5.
KZ RONA a.s., Lednické Rovne
DEŇ MATIEK
info: ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne, Mgr. Ľuba Potočná
tel.: 042/4693547
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
www.zsledrovne
33
11.5.
Malé Lednice
DEŇ MATIEK
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
15.5.
kino Mier, Považská Bystrica
MM KABARET, večer Milana Markoviča
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
17.5.
Dohňany
OCHUTNÁVKA
OVOCNÝCH
DOLINY
DESTILÁTOV
PÚCHOVSKEJ
info: Obec Dohňany, Pestovateľská pálenica Jaroslav Drienik
tel.: 0918586706, Bc. Andrej Kozma
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
17. – 18.5.
areál ZŠ, Dolná Mariková
CYKLOMARATÓN MARIKOVSKOU DOLINOU
info: Obec Dolná Mariková, finančné centrum Pov. Bystrica
tel.: 042/4356155, 0903539669
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk, stefan@feteam.sk
www.dolnamarikova.sk
23.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
VYHODNOTENIE 12. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE O CENU DOMINIKA TATARKU
info: Obec, kult.-školská komisia, ZŠ, Plevník-Drienové, Jana Muráňová, POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 0907 697444, 042/4323574
e-mail: jana.muranova@vvb.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www. pospb.sk
31.5.
areál pri kaplnke, Stupné
COUNTRY VEČER – ŽERAVICA 2014, VÁĽANIE MÁJA
info: Obec Stupné, POS Pov. Bystrica, P. Krajčoviech, M. Martikáňová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
34
31.5.
pred Obecným úradom, Lúky
VÁĽANIE MÁJA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
31.5.
priestranstvo pri pohostinstve, Mestečko
VÁĽANIE MÁJA
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
31.5.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
VÁĽANIE MÁJOV, ZÁBAVA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.5.
amfiteáter, Jasenica
VÁĽANIE MÁJA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
31.5.
Lednica
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
31.5.
Dom kultúry, Ilava
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, podujatie k Medzinárodnému
dňu detí
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
35
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
Lazy pod Makytou
VÝSTAVA AKAD. MALIARKY ŽELMÍRY DUCHAJDOVEJ
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
máj
Domaniža
DEŇ RODINY
info: Základná škola, Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
máj
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
máj
Záriečie
STAVANIE MÁJA, MÁJOVÁ VATRA,
FOLKLÓRNY MAJÁLES
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
36
máj
horská chata Kohútka, Nový Hrozenkov
BEZHRANIČNÉ VALAŠENIE, stretnutie Čechov a Slovákov na
hrebeni Javorníkov
info: Mesto, Pov. Bystrica, PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
máj
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
máj/jún
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
kino Mier, Pov. Bystrica
DEDIF 2014 – záver sezóny detských divadelných súborov mesta Považská Bystrica
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
máj
CVČ Pov.Bystrica
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - vyhodnotenie 20. ročníka
celoslovenskej putovnej výstavy – regionálne kolo
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
máj - september
Považská Bystrica, Vsetín
SAMOSTATNE A PRITOM SPOLOČNE, spoločná
s MUZEOM REGIONU VALAŠKO vo Vsetíne
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
37
výstava
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
máj
Kultúrny dom, Udiča
DEŇ MATIEK, metodický deň ZPOZ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
Púchov
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
JÚN
1.6.
Horná Mariková
TURISTICKÝ VÝSTUP NA SUCHOVRCH - KYČERA
info: Obec, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
1.6.
Kultúrny dom, Brvnište
BRVNIŠTSKÉ ROZPRÁVKOVO
info: Obec Brvnište, POS, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
1.6.
areál ZŠ, Horovce
OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec, kult.-športová komisia, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/4693664, 042/4698130
38
1.6.
ihrisko TJ, Visolaje
OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec Visolaje, ZŠ s MŠ
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
1.6.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
DEŇ DETÍ
info: Obec Dolná MAriková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
1.6.
ihrisko TJ, Hatné
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
1.6.
pred Kultúrnym domom, Lúky
CESTA ROZPRÁVKOVOU DEDINOU a DETSKÉ CYKLISTICKÉ
PRETEKY
info: Obec Lúky, DDS HVIEZDIČKA, A. Húževková, K. Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
1.6.
kino Mier, Považská Bystrica
DEŇ DETÍ
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
2.6.
areál MŠ, športovo-kult. a spol. areál, KD, Nimnica
DEŇ DETÍ SPOJENÝ S DŇOM OTCOV, športové zápolenie
detí, otcov a mamičiek
info: Obec Nimnica,MŠ Nimnica- rodičia, skauti, spevácka skupina
Nimničanka, Poľovné združenie Holíš
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
39
5.6..
Kultúrny dom, Horná Mariková
XIII. ročník ŠMARHANOVSKEJ MARIKOVÁ, súťaž v prednese
info: Obec, Ing.Miroslav Hamar, Sidónia Hehejíková-Šmarhanovská
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
5.6.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ČLOVEK SÚČASŤ PRÍRODY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SÚČASŤ
ČLOVEKA – regionálne kolo súťaže študentov SŠ ku Dňu životného prostredia
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
7.6.
areál pri kaplnke, Stupné
DEŇ DETÍ
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
8.6.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
MEMORIÁL JOZEFA BAROŠA, krajská prehliadka malých dychových hudieb
info:Považské osvetové stredisko, Obec Horný Lieskov,
Mária Martikáňová, Ing. Andrej Torda
tel.: 042/4323574, 0911 871 831
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk, starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.pospb.sk, www.lieskov.sk
14.6.
športový areál FO TJ SLOVAN, Dolná Mariková
DEŇ OTCOV, 4. ROČNÍK VARENIA KAPUSTNICE
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
14. - 15.6.
kult.-športový areál Slatina,námestie, Nimnica
areál, amfiteáter, Kúpele Nimnica, vrch Holíš
DEŇ OBCE SPOJENÝ S DŇOM KÚPEĽOV NIMNICA,a.s.
info: Obec Nimnica, Kúpele Nimnica,a.s., POS P.Bystrica
tel.: 0911315157
40
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
15.6.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
DEŇ OTCOV
info: Ing. Andrej Torda, Emília Košútová
tel.: 0911 871 831, 042/4353260, 0904461309
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
15.6.
Lednica
LEDNICKÉ KOSIENKY, súťaž v kosení trávy
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
20.,21.6.
DNI MESTA
pred MsÚ, Považská Bystrica
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
21.6.
Kultúrny dom, Papradno
V SRDCI JAVORNÍKVO, folklórny festival
info: FSk Podžiaran, Považské osvetové stredisko
tel.: 0903/551080, 042/4323574, L. Jandušíková, Ing. D. Mahútová
e-mail: papradno@papradno.sk, dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.papradno.sk90
www.pospb.sk
21.6.
areál pri kaplnke, Stupné
SÚŤAŽ VO VARENÍ KOTLÍKOVÉHO GUĽÁŠA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
21. - 22.6.
Kultúrny dom, Brvnište
BRVNIŠTSKÉ HODY spojené s oslavami
ZALOŽENIA DHZ BRVNIŠTE
90.
VÝROČIA
info: Obec Brvnište, POS, Ing. Dagmar Mikudíková, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4393274, 042/4323574
e-mail: starostka@brvniste.sk
41
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
24.6.
kult.-športový areál Slatina, Nimnica
JÁNSKE OHNE
info: Obec Nimnica, inštrumentalisti P.Štefánik, P.Novosad
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
27.6. – 28.6. Kultúrny dom, Horná Poruba
BLUEGRASSOVÝ FESTIVAL
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 0042/4460010
28.6.
areál Kultúrneho domu, Dolná Mariková
5. STRETNUTIE RODÁKOV
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
29.6.
prírodný amfiteáter, Lysá pod Makytou
19. FOLKLÓRNA LYSÁ
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA CHOREOGRAFIÍ
FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková, Ing.D.Mahútová
tel.: 042/4680071, 042/4323574
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk, dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.lysapodmakytou.sk
www.pospb.sk
jún
areál TJ Iskra, Malé Lednice
OKOLO MALÝCH LEDNÍC, cyklotúra, turistický pochod
info: Cyklooddiel Lednické kone, Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: sadesport@sadesport.sk; male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
42
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
jún
Červený Kameň
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
jún
futbalové ihrisko, Hatné
DEŇ OBCE
info: Obec Hatné, POS Pov. Bystrica, Mgr.Iveta Žilovcová, Mária Martikáňová
tel.: 042/4356158, 042/4323574
e-mail: obechatne@stonline.sk
jún
Považská knižnica, Pov.Bystrica
BESEDA S Ing. JÁNOM KERESTEŠOM, pri príležitosti Medzinárodného roku rodinných fariem
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
jún
Považská Bystrica
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
jún
klubovňa POS, Povžská Bystrica
SPOLOČENSKÝ PROTOKOL
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
43
www.pospb.sk
jún
Záriečie
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
jún
letný amfiteáter, Záriečie
DEŇ OBCE
info: Obec Záriečie, Ing. Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
jún
obec, Stupné
HISTÓRIA NA KOLESÁCH, stretnutie s účastníkmi VETERAN
TOUR
info: Obec Stupné, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
jún
Koliba, Papradno
BAČOVA CESTA
info: SHR, p. Beníková
tel.: 0905749859
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
jún
klubovňa POS, Pov. Bystrica
DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO
výstava detských výtvarných prác
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
44
JÚL
4.7.
športový areál, Dohňany
HODOVÝ PRETEK, PIVNÝ MARATÓN
info: Cykloklub, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckdohnany.sk
5.7.
historický park, Lednické Rovne
SV. OMŠA PRI PRÍLEŽITOSTI SV. CYRILA A METODA
info: Rím.-kat. farský úrad, Obec Lednické Rovne
tel.: Mgr. S.Stolárik 042/4693590, Mgr.Eva Kucejová 042/4693501
e-mail: lednickerovnefarnost@gmail.com, e.kucejova@lednickerovne.sk
www.fara.sk/lednickerovne/
5.7.
futbalové ihrisko, Papradno
SUMMER OPEN AIR
info: DHZ, Obec Papradno, Boris Balušík
tel.: 0910/420629
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
5.7.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
DYCHFEST 2014
info: DH LIESKOVANKA, Jozef Križan, Ing. Andrej Torda
tel.: 0903/486527, 042/4353260, 0911/871831
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
5.7.
Brvnište
OVORENIE KULTÚRNEHO LETA
info: Obec Brvnište, POS, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
5.7.
Kohútka
STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VÔLE NA HREBENI JAVORNÍKOV
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
45
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
5.7.
Kohútka
CYRIL A METOD, STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
info: Nový Hrozenkov, Obce Lazy pod Makytou, Horná Mariková, Dolná Mariková, Mestečko v spolupráci s miestnymi farnosťami
JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou, tel.: 0915 709 997
6.7.
Dohňany
CYRILOMETODSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE DOHŇANY
info: Obec Dohňany, FSk Konopa, DFS Konôpka
tel.: 042/4671060, Bc. Andrej Kozma
e-mail: info@dohnany.sk, prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
6.7.
hasičské cvičisko, miestna časť Odráň
SÚŤAŽ O ZLATÚ PRILBU
info: ZO DHZ Lúky
tel.: 042/4691501, Štefan Lepulica
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
6.7.
obec, Mojtín
HODOVÉ SLÁVNOSTI, CYRILOMETODSKÉ DNI - kultúrnospoločenské podujatie
info: Obec Mojtín, POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: obecmojtin@stonline.sk
www.obecmojtin.sk
vvv. pospb.sk
6.7.
Horná Mariková
SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU
info: Pohostinstvo Modlatín, Ing. Chudejová, Obec, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
10. – 13.7.
Trenčianske Teplice
VÝTVARNÝ PLENÉR ARTE RELAX klubu pri DK Ilava
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
46
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
11.7.
areál OcÚ, Horovce
TANEČNÁ ZÁBAVA POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA - ENGLOVÁ
HOROVCE
info: Obec Horovce, PZ Englová, Jozef Sedlák
tel.: 0905/219584
13.7.
areál ihriska TJ Tatran, Horovce
O POHÁR STAROSTU OBCE HOROVCE,
23. ročník hasičskej súťaže
info: DHZ, Obec Horovce, Milan Papuča
tel.: 0908 625156
13.7.
amfiteáter, Horná Mariková
22. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: Obec Horná Mariková, POS Pov. Bystrica, Ing. Miroslav Hamar,
Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4352182, 042/4323574
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
13.7.
spoločenský areál Slatina, Nimnica
HUDOBNÉ LETO – Country skupina Dorociak František
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
20.7.
areál Kultúrneho domu, Mestečko
DEŇ OBCE MESTEČKO 2014
info: Obec, Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
20.7.
obec,ihrisko TJ, Domaniža
PÚŤ K PANNE MÁRII KARMELSKEJ ,
O POHÁR STAROSTU OBCE – futbalový turnaj
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
47
26.,27,7. pri kaplnke sv. Anny, Lednické Rovne
5. DIECÉZNA PÚŤ STARÝCH RODIČOV ŽILINSKEJ DIECÉZY
K SV: JOACHIMOVI A ANNE
info: Rím.-kat. farský úrad, Lednické Rovne
tel.: 042/4693590
e-mail: lednickerovnefarnost@gmail.com
www.fara.sk/lednickerovne/
26.7.
amfiteáter, Praznov
COUNTRY POD HVIEZDAMI - hudobný festival skupín a sólistov
folkovej, country, bluegrass a trampskej hudby
info: OZ klub priateľov country hudby, POS Pov. Bystrica, Miloš Stopka,
Mária Martikáňová
tel.: 0918891912, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
27.7.
Stupné
MEMORIÁL P.MIČINÍKA, futbalový turnaj
info: Obec Stupné, Marián Pleško
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
júl
Červený Kameň
OSLAVY 660. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
júl
futbalové ihrisko, Papradno
MEMORIÁL J. VÁCHALÍKA
info: TJ ŽIAR Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
júl
Záriečie
ANNA BÁL, spoločenské stretnutie
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
48
júl
fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF, kino pod holým nebom
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
júl
Plevník-Drienové
ZRAZ MLADÝCH ASTRONÓMOV AMATÉROV - astronomické
sústredenie mladých
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
júl
Lúky
VI. RČNÍK MTB – O POHÁR STAROSTU OBCE
V CYKLISTICKÝCH PRETEKOCH NA HORSKÝCH BYCIKLOCH
info: Obec Lúky, Ing. Anton Hrebík
tel.: 0905/899060
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
júl/august
obec,Plevník-Drienové
OSLAVY PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
júl/ august
areál kultúrneho domu, Malé Lednice
DEŇ RODINY, opekačka, súťaže, hry
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
júl/august
areál TJ Tatran, Horovce
TANEČNÉ ZÁBAVY
info: KST, TJ Tatran, DHZ, Horovce
tel.: 042/4693664
júl/august
Považská knižnica, Pov.Bystrica
PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
49
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
júl/august
kino Mier, Pov.Bystrica
KLUBOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ členov fotoklubu Fénix
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
júl/august/september
areál OcÚ, Horovce
NEDEĽNÉ POSEDENIE PRI HUDBE
info: Michal Velas - Pohostinstvo
júl/august Vrchteplá
EXPEDÍCIA PERZEIDY – pozorovanie meteorického roja
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
AUGUST
2.8.
spoločenský areál Slatina, Nimnica
HUDOBNÉ LETO- Klub 6 z Košece
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
3.8.
františkánsky kostol sv.Juraja, Pruské
DNI REGIONÁLNEJ KULTÚRY,
XXXXVII. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ
info: Obec Pruské, MUDr. Viliam Cíbik, POS P.Bystrica, Ľ. Bašová
tel.: 042/4492753, 042/4323574
e-mail: starosta@obecpruske.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
50
3.8.
areál Kultúrneho domu, Mestečko
VČELÁRSKA NEDEĽA PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU
info: ZOZV Púchov, Lúky, Ing. Bohuslav Gabčan
tel.: 0903 407698
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
3.8.
amfiteáter, Horná Mariková
VI. ročník STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
V HORNEJ MARIKOVEJ
info: Obec, JDS Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
10.8.
amfiteáter, Praznov
PRAZNOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
17.8.
sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica
HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
16. – 17.8. Koliba, Papradno
JAZDECKÉ HRY
info: SHR, p. Beníková
tel.: 0905749859
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
17.8.
amfiteáter pod hradom, Lednica
14. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
info: Obec Lednica, POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4697045, 042/4323574
e-mail: obec.lednica@stonline.sk, dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.lednica.eu.sk, www. pospb.sk
51
17.8.
obec, Stupné
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE, hasičská súťaž
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
22. – 23.8. Ilava
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
23.8.
Kultúrny dom, Lúky
HODOVÁ ZÁBAVA
info: DHZ Lúky
tel.: 042/4691501, Štefan Lepulica
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
31.8.
amfiteáter, Jasenica
4. JASENICKÉ NÔTENIE, festival hudby, tanca a spevu
info: Obec Jasenica, POS Pov. Bystrica, Milan Jankoviech, Ľudmila
Bašová
tel.: 0903 895745, 042/4323574
e-mail: jasenica@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.jasenica.sk, www.pospb.sk
24.8.
priestranstvo pred OcÚ, Lúky
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: Obec, FSk Javorník, Lúky
tel.: 042/4691501, 042/4691589, Katarína Repatá
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
29.8.
Ilava
70. VÝROČIE SNP – spomienkové oslavy, koncert Janky Orlickej
a Diabolských huslí
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
52
29.8.
KZ Rona, a.s, Lednické Rovne
LETNÉ SLÁVNOSTI 2014
info: Obec, Lednické Rovne, Mgr. Eva KUcejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednicke rovne.sk
www.lednickerovne.sk
29.8.
Lazy pod Makytou
OSLAVY SNP
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
29.8.
pamätník SNP, Považská Bystrica
70. VÝROČIE SNP, pietny akt kladenia vencov
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
30.8.
Lazy pod Makytou
MLADOŇOVSKÁ DVADSAŤPÄŤKA
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
31.8.
Červený Kameň
STRETNUTIE MORAVANOV A SLOVÁKOV pri kaplnke sv. Augustína na Zápechovej
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
31.8.
športový areál, ZŠ Pruské
MAJSTROVSTVÁ SR VO VARENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠU
info: Obec Pruské, MUDr. Viliam Cíbik
tel.: 042/4492753
e-mail: starosta@obecpruske.sk
august
obec Zubák
2. ROČNÍK LETNÝCH SLÁVNOSTÍ 2014
info: Priatelia folklóru a kult. tradícií obce Zubák
tel.: 0908/601605
www.obeczubak.webnode.sk
53
august
Záriečie
OSLAVY SNP
HASIČSKÁ SÚŤAŽ
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
august
pešia zóna pred kinom Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ MOTOCYKEL
info: Klub historických vozidiel,Vlastivedné múzeum, PX Centrum Pov.
Bystrica
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
SEPTEMBER
6.9.
námestie, Domaniža
8. DOMANIŽSKÝ JARMOK
info: Obec Domaniža, POS Pov. Bystrica, I. Pastíriková, Ľ. Bašová
tel.: 042/4394548042/4323574
e-mail: obec@domaniza.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.obecdomaniža.sk
www.pospb.sk
7.9.
námestie, Nimnica
POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
info: spev. skupina Nimničanka, Obec Nimnica
tel.: 0917561430, 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
12.9.
Dom kultúry, Ilava
COUNTRY FEST, II. ročník – prehliadka country skupín, westernové mestečko
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
54
13.9.
Lazy pod Makytou
GUĽÁŠMAJSTER
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
14.9.
obec, Stupné
XII. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK
info: Obec Stupné, POS, Pov. Bystrica, P.Krajčoviech, Ľ.Bašová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
14.9.
Kultúrny dom, Papradno
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
15.9.
športový areál, Dohňany
CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRATISLAVA – DOHŇANY, IV. ročník
info: Cykloklub MTB Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
14.9.
areál občerstvenia U RICHTÁRA, Horný Lieskov
HODOVÉ SLÁVNOSTI V OBCI HORNÝ LIESKOV
info: občerstvenie U Richtára, DH Lieskovanka, Jozef Križan
tel.: 0903/486527, 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
19.9.
Dom kultúry, Ilava
ILAVSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN, výstava výtvarných prác ARTE
RELAX KLUBU
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
20.9.
obradná sieň OcÚ, Brvnište
PRIVÍTANIE NOVORODENCOV DO ŽIVOTA
info: Obec Brvnište, POS, Ing. Dagmar Mikudíková
55
tel.: 042/4393274, 042/4323574
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
19. – 20.9. pred MSÚ, CMZ, pri kine Mier, Považská Bystrica
19. POVAŽSKOBYSTRICKÝ JARMOK
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
21.9.
Podhradské lúky
POVAŽSKÝ OKRUH ZDRAVIA
info: KST SPARTA, POS Pov. Bystrica, Dana Bohunská, Ľ.Bašová
tel.: 0903 825321, 042/4323574
e-mail: pospb@posp.tsk.sk
www.pospb.sk
25. –27.9.
kino Mier, Považská Bystrica
HOROMILFEST, fetival hôr a cestovania
info: OZ HOROMIL, PX CENTRUM, Vlastivedné múzeum
tel.: 0902/728729
e-mail: horomilteam@gmail.com
www.horomilfest.sk
27.9.
Kultúrny dom, Papradno
PIVNÝ FESTIVAL
info: M-BAR Papradno
tel.: 042/4393375
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
september
Kultúrny dom, Stupné
DIVADLO BEZ HRANÍC
info: DS Ivana Pišku, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
september
ZUŠ, Nová Dubnica
TVORIVÉ DIELNE PRE VEDÚCICH A ČLENOV DETSKÝCH
DIVADELNÝCH SÚBOROV
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
56
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
september
Záriečie
HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ,
HODOVÁ HASIČSKÁ TOMBOLA
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
september
ZŠ, SŠ v regióne
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA –
PRAMEŇ POZNANIA, seminár
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
september
Kultúrny dom, Horovce
POSEDENIE S PRESTÁRLYMI OBČANMI
info: Obec, Horovce
tel.: 042/4693664
september
Udiča
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september
kino Mier, Považská Bystrica
PREDSTAVENIE RND
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
september/október kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
57
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
OKTÓBER
4.10.
Hrady Košeca, Vršatec, Lednica
VÝSTUP NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA
info: POS, Pov. Bystrica, Obec Lednica, Obec Košecké Podhradie, Obec
Košeca, Obec Vršatské Podhradie
tel.: 042/4323574, 042/4325946
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
5.10.
Červený Kameň
TURISTICKÝ POCHOD OKOLO ČERVENÉHO KAMEŇA
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
10.10.
Kultúrny dom, Lúky
VÝSTAVKA OVOCIA A ZELENINY
info: Obec, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
58
12.10.
sála KD, Brvnište
STRETNUTIE SO SENIORMI PRI PRÍLEŽITOSTI
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Brvnište
Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
10.10.
Dom kultúry, Ilava
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
12.10.
Kultúrny dom, Horná Poruba
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 042/4460010
12.10.
Kultúrny dom, Lúky
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
11. – 12.10. areál kultúrneho domu, Malé Lednice
KAPUSTOVÉ – HLÚBOVÉ HODY, poďakovanie za úrodu,
tanečná zábava
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
12.10.
Kultúrny dom, Nimnica
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica, spev.skupina Nimničanka, gajdoš
z Valašska – Peter Sovjak
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
59
12.10.
Lazy pod Makytou
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
12.10.
Kultúrny dom, Visolaje
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
18.10.
Lazy pod Makytou
TRH S POĽNOHOSPODÁRSKYMI PREBYTKAMI
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
19.10.
Kultúrny dom, Stupné
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info:Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
19.10.
Kultúrny dom, Papradno
ÚCTA K STARŠÍM
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
19.10.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
HODOVÉ SLÁVNOSTI SV.GÁLA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
19.10.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, posedenie s občanmi
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
60
19.10.
Kultúrny dom, Jasenica
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
24.10.
Kultúrny dom, Ladce
KOYŠOVE LADCE – celoslovenská súťaž v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie
info: POS Pov. Bystrica, Obec Ladce, Ľ.Bašová, Ing.arch. J.Remo
tel.: 042/4323574, 042/4628189
25.10.
Kultúrny dom, Horná Poruba
POĽOVNÍCKY PLES
info: Obec, Poľovnícka spoločnosť Lukovec, Horná Poruba
tel.: 0903 421291
október
kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA OBRAZOV, Ľubomír Zdurienčík
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Klub dôchodcov, Pružina
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Klub dôchodcov pri OcÚ Pružina , Bc. Viera Križanová, POS, Pov.
Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 0907894441, 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
október
kino Mier, Pov. Bystrica
KRAJINA NÁDEJE – oblastná súťaž výtvarných prác pre špeciálne základné školy
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
kino Mier, Pov. Bystrica
SVETLUŠKY - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov ŠZŠ
61
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
klubovňa POS, Pov.Bystrica
Výstava paličkovanej čipky
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Červený Kameň
POSEDENIE SO SENIORMI
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
október
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POSEDENIE SO STARŠÍMI OBČANMI
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Domaniža
ÚCTA K STARŠÍM
info: Obec Domaniža
62
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
e-mail: obec@domaniza.sk
www.obecdomaniža.sk
október
Kultúrny dom, Hatné
ÚCTA K STARŠÍM
info: Obec Hatné, Mgr. Iveta Žilovcová
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
október
Záriečie
VÍTANIE NOVONARODENÝCH DETÍ
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
október
Záriečie
POSEDENIE SO SENIORMI
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
október
FOLKLÓRNY
DOLINY
Horní Lideč
FESTIVAL HORNOLIDEČSKA
A PÚCHOVSKEJ
info: Obec Horní Lideč, Obec Dohňany
tel.: 042/4671060, Andrej Kozma
e-mail: prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
október
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA, 29. kolo pesničkovej súťaže
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
október
Kultúrny dom, Horná Mariková
POSEDENIE S NAJSTARŠOU GENERÁCIOU
info: Obec, Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
63
október
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Považská knižnica, Pov.Bystrica
TEMPLÁRSKE ROZPRÁVKY, beseda s PETROM KUBICOM
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
október
Považská knižnica, Pov.Bystrica
HARMÓNIA SÚVISLOSTÍ, dialóg s poprednými osobnosťami
spoločenského, kultúrneho a verejného života
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
64
NOVEMBER
1. – 2.11.
Koliba, Papradno
POĽOVNÍCKE HODY
info: SHR, p. Beníková
tel.: 0905749859
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
7.11.
Dohňany
DOHŇANSKÉ SVETIELKO, lampiónový sprievod, púšťanie lampiónov
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
9.11.
Kultúrny dom, Mestečko
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
15. – 16.11. Plevník-Drienové
EXPEDÍCIA LEONIDY - pozorovanie meteorického roja
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková, AK JB Ing. Marián Mičúch
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
15.11.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
VRÁŤME HARMONIKE ŽIVOT
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
22.11.
Kultúrny dom, Horná Poruba
KATARÍNSKA HODOVÁ ZÁBAVA
info: Obec, Horná Poruba, DHZ
tel.: 0905 571494
65
29.11.
Kultúrny dom, Papradno
ONDREJOVSKÉ HODY
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331, 4393379
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
29.11.
centrum obce, Lysá pod Makytou
ONDREJSKÝ JARMOK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková, Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
30.11.
Ilava
I. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
30.11.
Dom histórie, Lazy pod Makytou
KÝČERSKÉHO SPIEVANKY
info: Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Obec Lazy pod Makytou, POS
Pov.Bystrica, Mgr. Peter Fabok, Ľudmila Bašová
tel.: 0918 828488, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.lazypodmakytou.ecav.sk, www.pospb.sk
november
klubovňa POS, Považská Bystrica
TRADÍCIE NETRADIČNE, cyklus tvorivých dielní
pre žiakov ZŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Kúpele Nimnica, a.s.
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, stretnutie kultúrno-výchovných pracovníkov regiónu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
66
www.pospb.sk
november
kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA VÝTVARNEJ TVORBY Aleny Teicherovej
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Kultúrny dom, Lednica
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
november
Kultúrny dom, Stupné
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
november
obec Zubák
TRADIČNÁ KATARÍNSKA ZABÍJAČKA
info: Priatelia folklóru a kult. tradícií obce Zubák
tel.: 0908/601605
www.obeczubak.webnode.sk
november
Považská knižnica, Pov.Bystrica
67
PREZENTÁCIA O LITERATÚRE FANTASY, literárna hodina
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
november
Záriečie
PAMIATKA ZOSNULÝCH
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
november
Záriečie
TURNAJ V STOLNOM TENISE
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
november
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
november
Dohňany
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Dohňany
tel.: 042/4671060, Bc. Andrej Kozma
e-mail: prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
november
Považská Bystrica
SNOW FILM FEST, filmový festival
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
november
Záriečie
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
68
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Záriečie
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIE ĎAKUJEME VÁM, poďakovanie primátorom a starostom pri príležitosti skončenia
volebného obdobia
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november/december
klubovňa POS, Považská Bystrica
TRADÍCIE NETRADIČNE, cyklus tvorivých dielní pre žiakov ZŠ
a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november/december
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
kino Mier, Pov.Bystrica
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
DECEMBER
5.12.
Dom kultúry, Ilava
PREDVIANOČNÉ TRHY a MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
5.12.
Kultúrny dom, Horná Mariková
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
info: Obec, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
69
www.hornamarikova.sk
5.12.
Kultúrny dom, Mestečko
OD ADVENTU DO VIANOC
info: Obec, MŠ Mestečko, Mgr. Katarína Valková
tel.: 042/4692021
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
6. – 7. 12.
Koliba, Papradno
MIKULÁŠKA ZABÍJAČKA
info: SHR, p. Beníková
tel.: 0905749859
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
6.12.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
PRIVÍTAJME MIKULÁŠA, VIANOČNÝ PUNČ
info: Obec Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
6.12.
Kultúrny dom, Nimnica
MIKULÁŠSKA BESIEDKA
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
6.12.
Lazy pod Makytou
MIKULÁŠSKA BESIEDKA, ochutnávka zabíjačkových špecialít
info: JUDr. Ján Mičic, Obec Lazy pod Makytou
tel.: 0915 709 997
6.12.
kultúrny dom, kaplnka, Malé Lednice
MIKULÁŠ v obci
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
70
6.12.
Červený Kameň
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
6.12.
Kultúrny dom, Brvnište
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274,
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
6.12.
MIKULÁŠ
areál ZŠ R. Schreibera, Lednické Rovne
info: Mgr. Ľuba Potočná
tel.: 042/4693547
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
www.zsledrovne.sk
6.12.
Kultúrny dom, Stupné
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Stupné, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
7.12.
Ilava
II. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
7.12.
MIKULÁŠ
Kultúrny dom, Hatné
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
7.12.
Kultúrny dom, Jasenica
POSEDENIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Jasenica
71
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
7.12.
Kultúrny dom, Lúky
MIKULÁŠSKY VEČIEROK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
7.12.
Kultúrny dom, Lúky
VIANOČNÁ VÝSTAVA
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
13.12.
kino Mier, Považská Bystrica
VIANOČNÝ KONCERT MFŠ
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
13.12.
sála KD, Brvnište
PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE PRI PUNČI
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
13.12.
Malé Lednice
SV. LUCIA – obchôdzka Lucií po domoch, omietanie príbytkov
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
14.12.
rímskokatolícky kostol, Horná Mariková
ADVENTNÁ NEDEĽA
info: Obec Horná Mariková, POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová,
Ing. Miroslav Hamar
72
tel.: 042/4352182, 042/4323574
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.hornamarikova.sk
www.pospb.sk
14.12.
Obecný úrad, Jasenica
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
14.12.
Ilava
III. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
14.12.
Kultúrny dom, Papradno
ČARO VIANOC
info: Obec Papradno
tel.: 042/4393331
e-mail: papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
21.12.
Ilava
IV. ADVENTNÝ KONCERT, galakoncert DAJ BOH ŠŤASTIA
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), 0918 396 616 Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
21.12.
Kultúrny dom, Stupné
VINŠUJEME VÁM
info:Obec Stupné, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
22.12.
telocvičňa ZŠ, Horovce
POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
info: Obec, ZŠ, MŠ,Horovce
tel.: 042/4698130
73
25.12.
Malé Lednice
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
25.12.
Kostol Najsv. Trojice, Horovce
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
info: Maroš Toman
tel.: 0903 516223
26.12.
Kultúrny dom, Visolaje
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
info: Obec Visolaje, TJ Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.7.
Kultúrny dom, Nimnica
SILVESTER 2014
info: Obec Nimnica, spev. skupina Nimničanka, Klub 6 z Košece
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
31.12
Červený Kameň
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ČERVENOKAMENSKÉ SEDLO
info: Obec Červený Kameň
tel.: 042/4464022
e-mail: urad@cervenykamen.sk, ocuck@centrum.sk
www.cervenykamen.sk
31.12. Kultúrny dom, Horná Poruba
VESELÝ SILVESTER
info: DHZ, Horná Poruba
tel.: 0902/316182
31.12.
Brvnište
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BUKOVINU
info: Klub slovenských turistov, Obec Brvnište
Ing. Ján Žbodák, Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
74
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
31.12.
obec, Visolaje
SILVESTER 2014, OHŇOSTROJ
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.12.
Námestie slobody, Lednické Rovne
SILVESTER 2014
info: Obec Lednické Rovne, Bc.Eva Kucejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
31.12.
areál KD, Mestečko
SPOLOČNÝ SILVESTER 2014
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
31.12.
Kultúrny dom, Horná Mariková
SILVESTER 2014
info: Obec, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
streda /párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov klubu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
december
klubovňa POS, Považská Bystrica
75
TRADÍCIE NETRADIČNE, cyklus tvorivých dielní pre žiakov ZŠ
a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
december
kino Mier, Považská Bystrica
MIKULÁŠ, program
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
december
CMZ, Považská Bystrica
VIANOČNÉ TRHY
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
december
CMZ, Považská Bystrica
SILVESTER 2014
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179, 0905/582624
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
december
obec,Plevník-Drienové
VIANOČNÉ TRHY V OBCI – 5. ročník
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
december
Kultúrny dom,Plevník-Drienové
VIANOČNÝ KONCERT
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
76
december
Domaniža
VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
e-mail: obec@domaniza.sk
www.obecdomaniža.sk
december
obec Zubák
VIANOČNÝ KONCERT, ADVENTNÁ VÝSTAVA
info: Jednota dôchodcov Slovenska, Marta Davidová
tel.: 0908/601605
www.obeczubak.webnode.sk
december
Považská knižnica, Pov.Bystrica
VIANOCE VO SVETE, ADVENTNÉ PRÍBEHY, priblíženie čara
Vianoc pre deti MŠ, ZŠ
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
december
Záriečie
MIKULÁŠSKA POCHÔDZKA
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
december
Záriečie
ADVENTNÉ POPOLUDNIE
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
december
Záriečie
VIANOČNÝ HALOVÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
december
Záriečie
VIANOČNÝ HOKEJ – WINTER CLASSIC
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
77
e-mail: obec@zariecie.sk
december
Záriečie
TURNAJ STARÝCH PÁNOV V MALOM FUTBALE
info: Obec Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
december
rímsko-katolícky kostol, Dohňany
VIANOČNÉ PASTORÁLE, kultúrno-spoločenské podujatie
info: Obec Dohňany, FSk Konopa, JDS
tel.: 0915954860, Alojz Čvirik
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
december
Kultúrny dom, Lednica
VIANOČNÝ KONCERT
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
december
Považská Bystrica
ADVENTNÁ NEDEĽA, tradičné vianočné zvyky
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
78
DO KALENDÁRIA 2014 PRISPELI:
Považská knižnica, Považská Bystrica
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
MsÚ Ilava – oddelenie kultúry
PX CENTRUM, Považská Bystrica
Obec, Bolešov
Obec, Brvnište
Obec, Červený Kameň
Obec, Dohňany
Obec, Dolná Mariková
Obec, Domaniža
Obec, Hatné
Obec, Horná Breznica
Obec, Horná Mariková
Obec, Horná Poruba
Obec, Horný Lieskov
Obec, Horovce
Obec, Jasenica
Obec, Lazy pod Makytou
Obec, Lednica
Obec, Lednické Rovne
Obec, Lúky
Obec, Lysá pod Makytou
Obec, Malé Lednice
Obec, Mestečko
Obec, Nimnica
Obec, Papradno
Obec, Plevník-Drienové
Obec, Pruské
Obec, Stupné
Obec, Visolaje
Obec, Záriečie
Obec, Zubák
79
Zoznam miest a obcí,
ktoré v roku 2014 oslavujú jubileum prvej
doteraz zistenej najstaršej písomnej zmienky
745. výročie
Jasenica
1269
675. výročie
Malé Lednice
1339
660. výročie
Plevník
1354
675. výročie
Sádočné
1339
635. výročie
Záskalie
1379
675. výročie
Ilava
1339
785. výročie
Bohunice
1229
660. výročie
Červený Kameň
1354
755. výročie
Dulov
1259
575. výročie
Krivoklát
1439
545. výročie
Ladce
1469
755. výročie
Mikušovce
1259
770. výročie
Pruské
1244
785. výročie
Sedmerovec
1229
640. výročie
Slávnica
1374
575. výročie
Vršatské Podhradie 1439
755. výročie
Horovce
1259
755. výročie
Lednica
1259
80
KALENDÁR VÝROČÍ REGIONÁLNYCH OSOBNOSTÍ
V ROKU 2014
Január
1.1.
Madočáni, Ondrej – (1.1.1644 Horovce – 23.4.1724 Trnava) – vysokoškolský učiteľ, spoluautor dvoch básnických zbierok a epigramov – 370.
výročie narodenia
2.1.
Porubčin, Ladislav – (2.1.1949 Malé Lednice –,) – katolícky kňaz, dekan –
pôsobil v Bolešove a v Považskej Bystrici–Považskom Podhradí, žije
a pracuje v Lednici – 65. výročie narodenia
6.1.
Bánovčin, Peter – (6.1.1954 Domaniža –,) – vysokoškolský pedagóg, detský lekár, imunológ, alergiológ – 60. výročie narodenia
12.1.
Maliňák, Ivan – (12.1.1939 Žilina –,) – štátny zamestnanec, lesník, poľovnícky funkcionár, publicista, v r. 1992–97 prednosta Úradu životného prostredia v Púchove, žije na dôchodku v Považskej Bystrici – 75. výročie
narodenia
13.1.
Madočáni, Žigmund – (1.5.1639 Horovce – 13.1.1679 Graz, Rakúsko) –
vysokoškolský učiteľ, autor genealógie rakúskeho grófskeho rodu Herberstein – 335. výročie úmrtia
13.1.
Menkina, Anton – (13.1.1909 Žilina – 14.2.1943 Bratislava) – spisovateľ,
novinár, úradník – úradník v Považských strojárňach v Považskej Bystrici –
105. výročie narodenia
15.1.
Daňová, Jana – (15.1.1974 Ilava –,) – speváčka, muzikálová herečka – 40.
výročie narodenia
15.1.
Stantien, Vojtech – (15.1.1939 Košice –,) – športovec, boxer – pracoval
v Dubnici nad Váhom, žije v Novej Dubnici – 75. výročie narodenia
16.1.
Boško, Jozef – (28.9.1927 Šahy – 16.1.2004 Považská Bystrica) – pedagóg,
publicista, spisovateľ – 10. výročie úmrtia
18.1.
81
Bútora, Štefan – (24.7.1915 Považská Bystrica – 18.1.1974 Žilina) – herec,
režisér, v r. 1949–50 člen Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici – 40.
výročie úmrtia
20.1.
Beliš, Ján Alojz – (20.1.1819 Veľké Rovné – 27.6.1899 Púchov) – básnik,
pomológ, kňaz – ako rímskokatolícky kaplán pôsobil v Lysej pod Makytou
a v Bolešove, ako farár v Lednických Rovniach a v Púchove – 195. výročie
narodenia
25.1.
Valiašek, Pavol – (25.1.1814 Teplička nad Váhom – 10.6.1891 Nesluša) –
ľudovýchovný pracovník, katolícky kňaz – pôsobil v Lednici a v Zubáku –
200. výročie narodenia
31.1.
Jarušek, Rudolf – (31.1.1904 Pečeňady – 8.12.1979 Bánovce nad Bebravou) – bibliograf, literárny historik, pedagóg – od r. 1931 učiteľ v Lúkach –
110. výročie narodenia
Február
6.2.
Moravčík, Juraj – (3.1.1903 Smrečany – 6.2.1959 Smrečany) – špecialista
pri výstavbe vodných diel – podieľal sa na stavbe vodného diela a elektrárne
v Ilave a v Dubnici nad Váhom – 55. výročie úmrtia
8.2.
Porubčinová, Mária – (8.2.1979 Považská Bystrica –,) – operná speváčka,
sopranistka – základnú školu absolvovala v Domaniži – 35. výročie narodenia
9.2.
Podmanický, Rafael – (? – 9.2.1559 Považská Bystrica) – stoličný hodnostár – príslušník šľachtického rodu z Podmanína – 455. výročie úmrtia
11.2.
Jalovecký, Maximilián – (2.10.1817 Bobrovec – 11.2.1889 Veľké Leváre)
– osvetový pracovník, pedagóg, rímskokatolícky kňaz, autor učebníc – v r.
1845 kaplán v Mojtíne – 125. výročie úmrtia
11.2.
Néčei, Valentín – (11.2.1809 Oslany – 2.10.1873 Nitra) – nitriansky kanonik, národný dejateľ – v r. 1832–1860 pôsobil v Ilave – 205. výročie narodenia
11.2.
82
Števko, Michal – (11.2.1924 Hronské Tlmače –,) – učiteľ, organista, dirigent, divadelný režisér, funkcionár MO Matice slovenskej v Ilave – 90.
výročie narodenia
14.2.
Križan, Štefan – (15.12.1826 Adamovské Kochanovce–Malé Bierovce –
14.2.1894 Trenčianske Stankovce–Malé Stankovce) – spisovateľ, osvetový
pracovník, kňaz – pôsobil ako kaplán v Lazoch pod Makytou a v Záriečí –
120. výročie úmrtia
15.2.
Pechány, Adolf – (15.2.1859 Ilava – 15.6.1942 Budapešť, Maďarsko) –
pedagóg, publicista – 155. výročie narodenia
17.2.
Pálka, Jozef – (17.2.1924 Šahy – 3.2.1982 Bratislava) – divadelný
a televízny režisér, dramatizátor – v r. 1949 spoluzakladateľ Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
18.2.
Michalides, Samuel – (18.2.1674 Lehnica, Poľsko – 22.11.1740 Banská
Bystrica) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz –
ako farár pôsobil v Košeci – 340. výročie narodenia
19.2.
Šuška, Augustín – (19.2.1924 Dolné Rykynčice – 12.11.2006 Žilina) –
cirkevný hodnostár, katolícky kňaz – pôsobil v Pruskom, Košeci a v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
21.2.
Landau, Ladislav – (21.2.1914 Plevník–Drienové – 1965 Bratislava) –
zootechnik, člen a korešpondent SAV, vysokoškolský pedagóg, výskumník
– 100. výročie narodenia
21.2.
Matúšik, Andrej – (24.3.1787 Jasenica – 21.2.1839 Rožňava) – rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, prírodovedec – 175. výročie úmrtia
25.2.
Čaplovič, Ján – (25.2.1904 Záriečie – 26.9.1976 Bratislava) – literárny
historik, bibliograf, novinár, evanjelický kňaz – 110. výročie narodenia
26.2.
Ivanová, Anna – (26.2.1899 Jasenica – 9.4.1961 Holíč, poch. v Moravskom
Lieskovom) – učiteľka, spisovateľka, hudobná skladateľka – 115. výročie
narodenia
27.2.
Arbetová, Mária – (27.2.1914 – 29.9.2000) – maliarka – v r. 1938 sa presťahovala z Levíc do Považskej Bystrice, neskôr do Bratislavy a po čase sa
vrátila do Považskej Bystrice – 100. výročie narodenia
83
Marec
1.3.
Bábsky, Michal – (1.3.1924 Piešťany –,) – pedagóg, strojný technik – žije
v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
2.3.
Bárta, Ján – (27.2.1883 Dubňany–Jaronovnice, Česko – 2.3.1959 Lednické
Rovne) – spisovateľ, publicista odborných článkov a štúdií o sklárstve – 55.
výročie úmrtia
2.3.
Blühová, Irena – (2.3.1904 Považská Bystrica – 30.11.1991 Bratislava) –
fotografka, kultúrna pracovníčka – 110. výročie narodenia
2.3.
Chorvát, Ján – (2.3.1869 Višňové – 11.6.1941 Stará Turá) – náboženský
spisovateľ, učiteľ – učiteľ a riaditeľ meštianskej školy v Púchove – 145.
výročie narodenia
2.3.
Bobková, Miriam – (2.3.1979 Spišská Nová Ves –,) – športovkyňa, prekážkarka – zúčastnila sa XXIX. olympiády v Pekingu 2008, členka AK
Spartak Dubnica nad Váhom – 35. výročie narodenia
6.3.
Danko, Ján – (26.11.1904 – 6.3.1959) – učiteľ – pôsobil v ústave hluchonemých v Dubnici nad Váhom – 55. výročie narodenia
9.3.
Knapo, Alexander – (8.9.1912 Papradno – 9.3.1984 Nitra) – architekt,
autor vysokoškolských učebníc – 30. výročie úmrtia
10.3.
Štefko, Ivan – (10.3.1944 Bošáca –,) – tréner volejbalu - žije a pracuje ako
profesionálny tréner v Púchove – 70. výročie narodenia
11.3.
Černo, Karol Ľudomil – (22.11.1820 Uhrovec – 11.3.1894 Trenčín) –
kňaz, veršovník – administrátor fary v Púchove – 120. výročie úmrtia
15.3.
Gáboríková, Božena – (15.3.1934 Vydrná –,) – regionálna autorka – 80.
výročie narodenia
17.3.
Horecký, Ján – (12.5.1831 Svederník – 17.3.1904 Jasenica) – veršovník,
katolícky kňaz – ako kaplán pôsobil v Udiči a Jasenici – 110. výročie úmrtia
84
17.3.
Paldan, Ondrej – (29.8.1906 Trenčianska Teplá – 17.3.1984 Lednické
Rovne) – publicista, politik, katolícky kňaz – od r. 1970 správca farnosti
Lednické Rovne – 30. výročie úmrtia
20.3.
Kroner, Jozef – (20.3.1924 Staškov – 12.3.1998 Bratislava) – herec – po r.
1945 účinkoval v Divadelnom odbore pri ZK ROH Považských strojární
v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
24.3.
Haas, Jozef – (8.12.1906 Lednické Rovne – 24.3.1979 Trnava) – šľachtiteľ
– ľudovú školu vychodil v Púchove – 35. výročie úmrtia
24.3.
Šafár, Emil Pavol – (24.3.1914 Vinodol – 6.11.1981 Piešťany) – teológ,
trpiteľ za vieru – v r. 1941 pôsobil v Považskej Bystrici – 100. výročie narodenia
25.3.
Bártová, Etela – (1.3.1926 Ilava – 25.3.2004 Nitra) – pedagogička, lexikografka, prekladateľka – 10. výročie úmrtia
25.3.
Juran, Miroslav – (25.3.1914 Žitná–Radiša – 14.7.1970 Ružomberok) –
prekladateľ, učiteľ – v r. 1939–40 učiteľ v Púchove – 100. výročie narodenia
26.3.
Filo, Elemír – (26.3.1919 Veselé – 11.6.1983 Bratislava) – kanonik, filozof
umenia, katolícky kňaz – ako kaplán pôsobil v Považskej Bystrici – 95.
výročie narodenia
26.3.
Galková, Anna – (26.3.1949 Udiča–Okrut –,) – choreografka, umelecká
vedúca folklórneho súboru Považan – žije a pracuje v Považskej Bystrici –
65. výročie narodenia
29.3.
Hrehor, Ján – (29.3.1964 Považská Bystrica –,) – športovec, motocyklový
pretekár – 50. výročie narodenia
29.3.
Petelen, Daniel – (29.3.1904 Slovenská Ľupča – 26.10.1969 Banská Bystrica) – lekár, chirurg – pôsobil v Považskej Bystrici – 110. výročie narodenia
Apríl
5.4.
Vrábel, Jaroslav – (5.4.1944 Streženice – 3.3.2007) – hudobník, ľudový
umelec, výrobca hudobných nástrojov – 70. výročie narodenia
85
7.4.
Tešedík, Samuel – (november 1710 Púchov – 7.4.1749 Békescaba, Maďarsko) – náboženský spisovateľ, evanjelický farár – 265. výročie úmrtia
11.4.
Čiernik, Pavol – (11.4.1964 Trenčianske Teplice –,) – komunálny politik –
v r. 1994–2006 primátor mesta Ilava – 50. výročie narodenia
11.4.
Žarnovický, Milan – (25.7.1887 Pezinok – 11.4.1959 Pezinok) – evanjelický kňaz, publicista, autor divadelných hier – v r. 1914–15 pôsobil ako farár
v Lazoch pod Makytou – 55. výročie úmrtia
11.4.
Žilinčík, Juraj – (27.4.1815 Vrbové – 11.4.1899 Dubnica nad Váhom) –
kazateľ, publicista, katolícky kňaz – 115. výročie úmrtia
12.4.
Kozubek, Oldřich – (12.4.1954 Bratislava –,) – spisovateľ – žije a pracuje
v Považskej Bystrici – 60. výročie narodenia
14.4.
Augustín, Ladislav – (14.4.1934 Domaniža –,) – lekár, urológ – 80. výročie
narodenia
14.4.
Kardoš, Stanislav – (14.4.1959 Horný Lieskov –,) – hudobný pedagóg –
riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici – 55.
výročie narodenia
16.4.
Kojiš, Teodor Juraj – (16.4.1909 Košeca – 30.9.1984 Cleveland, USA) –
krajanský pracovník, cirkevný hodnostár, publicista, mecén – 105. výročie
narodenia
23.4.
Madočáni, Ondrej – (1.1.1644 Horovce – 23.4.1724 Trnava) – vysokoškolský učiteľ, spoluautor dvoch básnických zbierok a epigramov – 290.
výročie úmrtia
24.4.
Barényi, Augustín – (2.9.1852 Trenčín – 24.4.1934 Trenčín) – stavebný
odborník – staviteľ cementárne v Ladcoch, neskôr riaditeľ cementárne – 80.
výročie úmrtia
24.4.
Teicherová, Alena – (24.4.1964 Považská Bystrica –,) – výtvarníčka, pedagogička, kultúrna pracovníčka – pracuje v Ilave, žije a tvorí v Dubnici nad
Váhom – 50. výročie narodenia
86
25.4.
Kozič, Eduard Nepomuk – (21.5.1829 Dubnica nad Váhom – 25.4.1874
Bratislava) – umelecký fotograf – 140. výročie úmrtia
26.4.
Ilešházi, Juraj – (1625 – 26.4.1689 Vsetín, Česko) – stoličný hodnostár –
dal dostavať renesančný kaštieľ v Dubnici nad Váhom – 325. výročie úmrtia
26.4.
Ľahký, Ervín – (26.4.1934 Beluša–Podhorie –,) – vojak z povolania, generál v.v. – 80. výročie narodenia
26.4.
Schmidbauer, Viliam – (26.4.1954 Dubnica nad Váhom –,) – maliar, reštaurátor – 60. výročie narodenia
27.4.
Guniš, Ferdinand – (27.4.1919 Veľké Chlievany – 10.7.2003 Považská
Bystrica) – pedagóg, spisovateľ, kultúrny pracovník – 95. výročie narodenia
28.4.
Hedera, Albert – (22.7.1909 Horné Naštice – 28.4.1994 Beckov) – katolícky kňaz, trpiteľ za vieru – pôsobil v Domaniži, Prečíne, Pruskom, Považskej
Bystrici – 20. výročie úmrtia
28.4.
Kúsek, Štefan – (18.9.1911 Žikava – 28.4.1984 Dolná Tižina) – náboženský publicista, katolícky kňaz – ako kaplán pôsobil v Pruskom, ako správca
farnosti v Zliechove a v Slopnej – 30. výročie úmrtia
Máj
1.5.
Madočáni, Žigmund - (1.5.1639 Horovce – 13.1.1679 Graz, Rakúsko) –
vysokoškolský učiteľ, autor genealógie rakúskeho grófskeho rodu Herberstein – 375. výročie narodenia
2.5.
Sabo, Florián – (31.3.1913 Šúrovce – 2.5.1984 Veľký Klíž) – kazateľ,
náboženský publicista, katolícky kňaz – v r. 1938–41 kaplán v Považskej
Bystrici – 30. výročie úmrtia
3.5.
Rippel, Karol – (24.8.1765 Hrádok – 3.5.1804 Nitrianske Rudno) – bernolákovec, katolícky kňaz – v r. 1794 kaplán v Košeci – 210. výročie úmrtia
4.5.
Piško, Ivan – (4.5.1934 Topoľčany – 6.6.2010) – herec, režisér, kultúrny
pracovník – pôsobil v Divadelnom súbore v Dubnici nad Váhom
a v Stupnom, žil v Novej Dubnici – 80. výročie narodenia
87
4.5.
Plánovský, Peter – (4.5.1974 Považská Bystrica –,) – športový strelec –
detstvo prežil v Domaniži – 40. výročie narodenia
5.5.
Honza, Cézar František – (19.9.1756 Bytča – 5.5.1839 Skalica) – vysokoškolský pedagóg, prekladateľ, kronikár, katolícky kňaz – v r. 1776 vstúpil
do františkánskej rehole v Pruskom – 175. výročie úmrtia
5.5.
Ilešházi, Štefan – (1541 – 5.5.1609 Viedeň, Rakúsko) – krajinský hodnostár
– sídlom rodu bol Trenčiansky hrad, neskôr Dubnica nad Váhom, získali aj
panstvo Košeca – 405. výročie úmrtia
5.5.
Kramár, Eugen – (5.5.1914 Devičie – 30.12.1996 Bratislava) – generálny
presbyter, architekt – projektoval kostol v Košeci – 100. výročie narodenia
7.5.
Rojko, Jozef – (7.5.1934 Považská Bystrica – 12.4.2011 Košice) – pedagóg, vedecko-technický pracovník – 80. výročie narodenia
9.5.
Horecký, Ján Valent – (8.7.1781 Skalica – 9.5.1849 Kremnica) – kazateľ,
spisovateľ, katolícky kňaz – v r. 1801 vstúpil do františkánskej rehole
v Pruskom, v r. 1823-24 kazateľ a magister novicov v Pruskom – 165. výročie úmrtia
9.5.
Rešetka, Michal – ( 2.9.1794 Bobot – 9.5.1854 Horná Súča) – literárny
historik, vydavateľ, rímskokatolícky kňaz – pôsobil v Dubnici nad Váhom –
160. výročie úmrtia
10.5.
Kňažko, Marián – (10.5.1964 Považská Bystrica –,) – publicista, redaktor,
spoločenský pracovník – 50. výročie narodenia
10.5.
Reiter, Ľudovít – (1916 Liptovský Hrádok – 10.5.1999 Považská Bystrica)
– herec, kultúrny pracovník – od r. 1942 žil v Považskej Bystrici – 15. výročie úmrtia
10.5.
Tatarka, Dominik – (14.3.1913 Plevník-Drienové – 10.5.1989 Bratislava)
– spisovateľ, prozaik – 25. výročie úmrtia
11.5.
Klaučo, Adam – (20.8.1914 Pribylina – 11. 5.1964 Bratislava) – staviteľ,
architekt – stavbyvedúci a projektant na železničnej trati Púchov – Horní
Lideč, od r. 1945 stavebný dozor a projektant železničných stavieb na Považí – 50. výročie úmrtia
88
12.5.
Chrastina, Ján – (1729 Púchov – 12.5.1779 Modra) – veršovník, učiteľ –
235. výročie úmrtia
14.5.
Pribiš, Benignus Štefan – (1718 Trenčianske Stankovce-Rozvadze –
14.5.1779 Beckov) – kazateľ, katolícky kňaz – pôsobil v Pruskom – 235.
výročie úmrtia
15.5.
Boehm, Honor Štefan – (27.10.1826 Pruské – 15.5.1889 Bratislava) –
zostavovateľ spevníkov, organista, katolícky kňaz – 125. výročie úmrtia
15.5.
Čahojová–Bernátová, Božena – (15.5.1949 Veľké Rovné –,) – dramatička,
spisovateľka – v r. 1964–67 študovala na SVŠ v Ilave – 65. výročie narodenia
15.5.
Vitko, Pavol – (15.5.1964 Považská Bystrica –,) – novinár, publicista, cestovateľ – 50. výročie narodenia
16.5.
Cvinček, Andrej – (27.11.1880 Olešná – 16.5.1949 Nitra) – kanonik, apoštolský pronotár, politik, katolícky kňaz – pôsobil ako administrátor farnosti
v Mojtíne – 65. výročie úmrtia
16.5.
Mikušíková, Mária – (16.5.1914 Košeca – 9.6.2001 Praha) – spisovateľka,
kultúrna a osvetová pracovníčka – žila v Považskej Bystrici a v Jasenici –
100. výročie narodenia
19.5.
Jilemnický, Peter – (18.3.1901 Letohrad – 19.5.1949 Moskva, býv. ZSSR)
– spisovateľ, učiteľ, novinár – v r. 1932-36 učil v Kostolci a v Záskalí – 65.
výročie úmrtia
19.5.
Rojko, Ján – (19.5.1939 Považská Bystrica –,) – umelecký maliar
a reštaurátor – 75. výročie narodenia
20.5.
Krišlo, Vladimír – (4.1.1942 Hôrka nad Váhom – 20.5.1999 Nové Mesto
nad Váhom) – lekár, hematológ, pedagóg, historik, spisovateľ – pracoval na
internom oddelení NsP v Považskej Bystrici a na hematologickotransfúznom oddelení v Ilave – 15. výročie úmrtia
21.5.
Kozič, Eduard Nepomuk – (21.5.1829 Dubnica nad Váhom – 25.4.1874
Bratislava) – umelecký fotograf – 185. výročie narodenia
89
25.5.
Krúpa, Ivan – (25.5.1959 Pruské –,) – herec, člen činohry ŠD Košice – 55.
výročie narodenia
26.5.
Čierny, Ján – (26.5.1904 Tarentum Allegheny, USA – 21.5.1982 Martin) –
publicista, osvetový pracovník – v r. 1931–46 evanjelický farár v Lazoch
pod Makytou – 110. výročie narodenia
27.5.
Bránsky, Ľudovít – (24.1.1918 Bošáca – 27.5.1959 Mníchova Lehota) –
maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg – ako profesor viedol amatérske
výtvarné krúžky v Trenčíne a Dubnici nad Váhom – 55. výročie úmrtia
29.5.
Gerža, Anton – (29.5.1909 Stupava – 6.10.1950 Prešov-Solivar) – zbormajster, hudobný skladateľ – pôsobil ako dirigent dychovej hudby v Ilave –
105. výročie narodenia
29.5.
Rosinský, Ján Nepomuk – (29.5.1749 Bánovce nad Bebravou –
21.12.1821 Nitra) – bernolákovec, cirkevný hodnostár – farár v Lednici,
Pruskom a v Ilave – 265. výročie narodenia
Jún
1.6.
Roy, Pavel Peter – (1.6.1839 Nové Mesto nad Váhom – 5.12.1909 Melčice) – evanjelický kňaz, bibliograf, publicista, prekladateľ – otec básnika
Vladimíra Roya – pôsobil ako farár v Púchove – 175. výročie narodenia
2.6.
Komorovský, Ján – (2.6.1924 Trenčín – 20.3.2012 Trenčín) – jazykovedec,
vedecký pracovník, zakladateľ slovenskej religionistiky – v r. 1961–69
pracovník Strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici nad Váhom –
90. výročie narodenia
3.6.
Zrunek, Juraj – (1736 Kloubouky, Česko – 3.6.1789 Prešov–Nižná Šebastová) – hudobný skladateľ, katolícky kňaz – v r. 1776–1777 pôsobil
v Pruskom – 225. výročie úmrtia
4.6.
Kalaš, Jozef – (4.6.1949 Považská Bystrica –,) – športovec, loptový žonglér
– 65. výročie narodenia
4.6.
Kvaššay, Pavol – (4.6.1939 Považská Bystrica–Zemiansky Kvášov –,) –
špeciálny pedagóg, publicista – 75. výročie narodenia
90
4.6.
Opatík, Ján – (4.6.1934 Ilava–Klobušice – 4.6.1991 Bratislava) – lekár,
ortopéd – 80. výročie narodenia
5.6.
Hrudkay, Jozef – (5.6.1944 Mikušovce –,) – právnik, vedúci THP – pôsobí
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – 70. výročie narodenia
7.6.
Kroha, Jiří – (5.6.1893 Praha – 7.6.1974 Praha) – český architekt, maliar,
sochár, pedagóg – projektoval plán mesta Nová Dubnica – 40. výročie úmrtia
7.6.
Maulbertsch, František Anton – (7.6.1724 Langenargen am Bodensee,
Nemecko – 8.8.1796 Viedeň, Rakúsko) – maliar, grafik – autor oltárneho
obrazu v Kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom – 290. výročie narodenia
12.6.
Piaček, Karol Krištof – (1749 Ilava–Klobušice – 12.6.1799 Schaffhausen,
Švajčiarsko) – generál – 215. výročie úmrtia
12.6.
Sartorius, Andrej – (1630 Bojná – 12.6.1679 Cvicau, Rumunsko) – pedagóg, dramatik, evanjelický farár – v r. 1648–55 správca školy v Ilave, potom
farár v Košeci – 335. výročie úmrtia
13.6.
Baláž, Peter – (13.6.1974 –,) – športovec, boxerista – člen Športového
klubu boxu v Dubnici nad Váhom, majster SR do 51 kg, účastník olympiády
v Atlante v r. 1996 – 40. výročie narodenia
14.6.
Esterházi, Daniel – (26.7.1585 – 14.6.1654 Šintava) – protiturecký bojovník, krajinský hodnostár – manželstvom získal majetok Domaniža – 360.
výročie úmrtia
16.6.
Bašo, Ján – (16.6.1944 Dolný Kubín –,) – rímskokatolícky kňaz – zaslúžil
sa o opravu starých a výstavbu nových kostolov v miestach svojich pôsobení – základnú školu absolvoval v Papradne, strednú v Považskej Bystrici –
70. výročie narodenia
16.6.
Roy, August Július Radyslav – (18.1.1822 Lazy pod Makytou – 16.6.1884
Stará Turá) – národno-kultúrny a osvetový pracovník, člen Tatrína, evanjelický kňaz – 130. výročie úmrtia
91
17.6.
Lehoťan, Ondrej – (3.12.1913 Zvolenská Slatina – 17.6.1979 Bratislava) –
lekár, internista – počas SNP pôsobil ako lekár odsunovej nemocnice
v Beluši–Belušských Slatinách – 35. výročie úmrtia
19.6.
Klsák, Ján – (19.6.1804 Melčice – 28.4.1876 Sobotište) – evanjelický kňaz,
náboženský spisovateľ – v r. 1827 farár v Lazoch pod Makytou – 210. výročie narodenia
20.6.
Kompánek, Anton – (23.5.1891 Turzovka – 20.6.1949 Bratislava) – rímskokatolícky kňaz, publicista, novinár, národovec – pôsobil v Pružine, Beluši, Mojtíne a v Lúkach – napísal dejiny kostola v Lúkach – 65. výročie
úmrtia
22.6.
Bórik, Daniel Jaroslav – (22.9.1814 Sobotište – 22.6.1899 Domaniža) –
evanjelický kňaz, verejný a kultúrny pracovník, publicista, úradník, zakladajúci člen MS a člen jej prvého výboru – 65. výročie úmrtia
25.6.
Kardošová, Ľubica – (25.6.1959 Považská Bystrica –,) – pedagogička,
riaditeľka materskej školy – žije a pracuje v Plevníku–Drienovom – 55.
výročie narodenia
27.6.
Beliš, Ján Alojz – (20.1.1819 Veľké Rovné – 27.6.1899 Púchov) – básnik,
pomológ, kňaz – ako rímskokatolícky kaplán pôsobil v Lysej pod Makytou
a v Bolešove, ako farár v Lednických Rovniach a v Púchove – 115. výročie
úmrtia
27.6.
Žilinčíková, Helena – (27.6.1919 Papradno – 9.6.2010 Považská Bystrica)
– speváčka ľudových piesní – 95. výročie narodenia
29.6.
Balvon, Ondrej – (1808 Slavnica–Vieska – 29.6.1849 Nitra) – katolícky
kňaz, národný dejateľ, literárny historik, publicista, veršovník – pôsobil
v Zliechove a v Beluši – 165. výročie úmrtia
29.6.
Straka, Peter – (29.6.1904 Košeca – 8.7.1980 Malacky) – folklorista, múzejník, hudobník, učiteľ – 110. výročie narodenia
30.6.
Kobela, Stanislav – (30.6.1959 Trenčianske Teplice –,) – manažér, politik –
žije v Bolešove – 55. výročie narodenia
92
Júl
5.7.
Laudon, Alexander – (5.7.1894 Topoľčany – 26.2.1975 Nitra) – kultúrny
a osvetový pracovník, verejný činiteľ, publicista, katolícky kňaz – pôsobil
v Púchove, Dohňanoch, Považskej Bystrici a v Lednických Rovniach – 120.
výročie narodenia
8.7.
Brestenský, Vojtech – (11.11.1891 Pružina – 8.7.1969 Bratislava) – publicista, právnik, redaktor – 45. výročie úmrtia
11.7.
Kolembus, Jozef – (23.9.1913 Košeca–Nozdrovice – 11.7.1989 Považská
Bystrica) – riešiteľ textu na disku z Faistu na Kréte – 25. výročie úmrtia
14.7
Kýška, Štefan – (14.7.1914 Žilina – 18.10.1984 Žilina) – prekladateľ, učiteľ – učil na ZŠ v Lúkach – 100. výročie narodenia
17.7.
Hodoň, Viliam – (17.7.1929 Žilina – 5.2.2006 Bratislava) – kultúrny pracovník, ochotnícky herec – žil v Púchove – 85. výročie narodenia
17.7.
Lasloni, Alojz – (20.2.1803 Mariková – 17.7.1849 Temešvár, Rumunsko) –
pedagóg, matematik, katolícky kňaz – 165. výročie úmrtia
20.7.
Štefanec, Štefan – (20.7.1944 Kameničany –,) – ekonóm, komunálny politik – žije v Dubnici nad Váhom – 70. výročie narodenia
20.7.
Zlatoš, Štefan – (1.1.1895 Bohunice – 20.7.1964 Drahovce–Dolné Voderady, poch. v Bohuniciach) – literárny vedec, redaktor, prekladateľ, teológ,
univerzitný profesor – 50. výročie úmrtia
22.7.
Hedera, Albert – (22.7.1909 Horné Naštice – 28.4.1994 Beckov) – katolícky kňaz, trpiteľ za vieru – pôsobil v Domaniži, Prečíne, Pruskom, Považskej
Bystrici – 105. výročie narodenia
24.7.
Dydi, Rudolf – (24.7.1979 Dubnica nad Váhom –,) – športovec, boxerista –
slovenský reprezentant, člen BC Dubnica nad Váhom – 35. výročie narodenia
26.7.
Košut, Ladislav – (25.10.1935 Horný Lieskov – 26.7.1994, poch.
v Papradne) – básnik – 20. výročie úmrtia
93
30.7.
Urbánek, Ferko – (30.7.1859 Vsetín, Česko – 10.12.1934 Bratislava) –
dramatik – žil v Dohňanoch – 155. výročie narodenia
August
2.8.
Majerech–Mrzúch, Jozef – (10.1.1920 Ilava – 2.8.1999 Ilava) – historik
Ilavy, publicista – 15. výročie úmrtia
5.8.
Figura, Ján – (27.10.1924 Užhorod, Ukrajina – 5.8.2004 Žilina) – pedagóg,
hudobník, kultúrny pracovník – v r. 1993–2003 vyučoval na ZUŠ
v Považskej Bystrici – 10. výročie úmrtia
8.8.
Rais, Štefan – (8.8.1909 Zliechov – 25.4.1975 Bratislava) – právnik, redaktor, verejný činiteľ, minister spravodlivosti (1950–53), prekladateľ – 105.
výročie narodenia
9.8.
Sádecký, Rastislav – (9.8.1969 Považská Bystrica –,) – diplomat, manažér
v poisťovníctve – 45. výročie narodenia
14.8.
Smiešková, Elena – (14.8.1919 Záriečie – 2.7.2006 Bratislava) – jazykovedkyňa – 95. výročie narodenia
18.8.
Barica, Štefan – (18.8.1914 Varín – 24.2.1977 Bratislava) – chemik, mikrobiológ, autor viacerých patentov a odborných prác – v r. 1936–39 prevádzkový chemik a vedúci laborant Československej zbrojovky v Brne
a Považskej Bystrici – 100. výročie narodenia
20.8.
Klaučo, Adam – (20.8.1914 Pribylina – 11.5.1964 Bratislava) – staviteľ,
architekt – stavbyvedúci a projektant na železničnej trati Púchov – Horní
Lideč, od r. 1945 stavebný dozor a projektant železničných stavieb na Považí – 100. výročie narodenia
22.8.
Kľúčik, Ľubomír – (22.8.1974 Považská Bystrica –,) – žurnalista, tvorca
televíznej relácie Halali – žije v Bodinej – 40. výročie narodenia
25.8.
Dudáčková, Emília – (25.8.1874 Dlouhomilov, Česko – 30.10.1919 Turzovka) – kultúrna a sociálna pracovníčka, článkami a poviedkami prispievala do slovenských a českých novín – žila v Ilave – 140. výročie narodenia
94
27.8.
Quapil, Teodor – (27.8.1874 Dioség (dnes Sládkovičovo) – 18.2.1943
Bošany) – rímskokatolícky kňaz, kanonik, astronóm – ako kaplán pôsobil
v Košeci – 140. výročie narodenia
29.8.
Kopečný, Viliam – (20.11.1921 Tekovská Breznica – 29.8.1944 Strečno) –
básnik, učiteľ, účastník SNP – učil na ľudovej škole v Dubnici nad Váhom –
70. výročie úmrtia
29.8.
Kováč, Daniel – (17.10.1903 Púchov – 29.8.1974 Banská Bystrica) – evanjelický kňaz, superintendent duchovnej správy na Ministerstve obrany ČSR
v Prahe – 40. výročie úmrtia
September
1.9.
Černo, Peter – (1.9.1909 Prusy – 29.12.1981 Skalité) – kazateľ, náboženský publicista, katolícky kňaz – v r. 1936 pôsobil ako kaplán v Považskej
Bystrici – 105. výročie narodenia
1.9.
Kompaníková, Monika – (1.9.1979 Považská Bystrica –,) – výtvarníčka,
prozaička – 35. výročie narodenia
2.9.
Rešetka, Michal – ( 2.9.1794 Bobot – 9.5.1854 Horná Súča) – literárny
historik, vydavateľ, rímskokatolícky kňaz – pôsobil v Dubnici nad Váhom –
220. výročie narodenia
4.9.
Zigo, Milan – (4.9.1934 Fiľakovo –,) – vysokoškolský pedagóg – od r.
1938 vyrastal v Lednických Rovniach – 80. výročie narodenia
7.9.
Macášek, Rudolf – (7.4.1901 Kysucké Nové Mesto – 7.9.1974 Bratislava)
– dopravný odborník – po oslobodení organizoval rekonštrukciu železničnej
dopravy Považská Bystrica– Milochov – Púchov–Nosice – 40. výročie úmrtia
9.9.
Hromník, Vojtech – (9.9.1914 Trenčianska Teplá – 1.12.1999 Beckov) –
náboženský spisovateľ, kazateľ, katolícky kňaz – v r. 1939 pôsobil ako
kaplán v Pruskom, Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Ilave
a v Košeci – 100. výročie narodenia
16.9.
95
Križan, Karol – (16.9.1824 Veľké Bierovce – 8.4.1883 Záriečie) – národno-kultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár – 190. výročie narodenia
18.9.
Jureňa, Peter – (18.9.1964 Púchov –,) automobilový pretekár, majster
Európy – 50. výročie narodenia
18.9.
Tabaček, Jozef – (18.9.1949 Žilina –,) – podnikateľ, majiteľ firmy Majomax – žije v Považskej Bystrici – 65. výročie narodenia
22.9.
Bórik, Daniel Jaroslav – (22.9.1814 Sobotište – 22.6.1899 Domaniža) –
evanjelický kňaz, verejný a kultúrny pracovník, publicista, úradník, zakladajúci člen MS a člen jej prvého výboru – 200. výročie narodenia
23.9.
Bárdy, Juraj – (23.9.1919 Nesluša – 13.11.2011 Považská Bystrica) –
stredoškolský pedagóg, popularizátor astronómie a prírodných vied – od r.
1949 žil v Považskej Bystrici – 95. výročie narodenia
23.9.
Majtán, Viktor – (23.9.1944 Pružina –,) – vedecko–pedagogický pracovník
– 70. výročie narodenia
25.9.
Šidlík, Ján – (25.9.1954 Púchov –,) – spoluzakladateľ cyklotrialu na Slovensku, športový manažér – žije a pracuje v Záriečí – 60. výročie narodenia
28.9.
Haško, Michal – (28.9.1894 Vyhne – 15.8.1972 Trenčín) – zvonolejár – v r.
1929–45 pracoval v strojárňach v Považskej Bystrici – 120. výročie narodenia
28.9.
Major, Pavol – (17. stor. Prievidza – 28.9.1714 Banská Bystrica) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár – pôsobil v Ilave, Košeci, Košeci–
Nozdroviciach, Púchove a v Nimnici – 300. výročie úmrtia
30.9.
Kojiš, Teodor Juraj – (16.4.1909 Košeca – 30.9.1984 Cleveland, USA) –
krajanský pracovník, cirkevný hodnostár, publicista, mecén – 30. výročie
úmrtia
Október
3.10.
Tonhauzer, Ján – (3.10.1954 Púchov –,) – pedagóg, riaditeľ ZSŠ poľnohospodárskej v Pruskom – žije v Púchove – 60. výročie narodenia
4.10.
96
Jakúbek František – (4.10.1924 Ilava –,) – maliar, spisovateľ – žije v Ilave
– 90. výročie narodenia
4.10.
Kempný, Ján – (19.6.1871 Žilina – 4.10.1899 Žilina) – ľudovýchovný
pracovník, prekladateľ – v roku 1898 rímskokatolícky kaplán v Zliechove –
115. výročie úmrtia
5.10.
Hyrošš, Karol – (5.10.1914 Bystričany–Vieska – 4.4.2011 Nitra) – titulárny
kanonik, martýr – pôsobil v Košeci, Pruskom, Beluši, Považskej Bystrici–
Považskom Podhradí a v Hornej Marikovej – 100. výročie narodenia
11.10.
Kozík, Tomáš – (11.10.1944 Kežmarok –,) – vysokoškolský pedagóg, prorektor UKF v Nitre – základnú školu absolvoval v Košeci, strednú školu
v Dubnici nad Váhom – 70. výročie narodenia
16.10.
Majer, Andrej – (16.10.1864 Kysucké Nové Mesto –28.12.1935 Kysucké
Nové Mesto) – básnik, katolícky kňaz – v r. 1889–90 kaplán v Lysej pod
Makytou, v r. 1890–91 vychovávateľ v rodine Lordovcov v Orlovom – 150.
výročie narodenia
18.10.
Kýška, Štefan – (14.7.1914 Žilina – 18.10.1984 Žilina) – prekladateľ, učiteľ – učil na ZŠ v Lúkach – 30. výročie úmrtia
18.10.
Tajovský, Jozef Gregor – (18.10.1874 Tajov – 20.5.1940 Bratislava) –
spisovateľ, učiteľ, úradník – v r. 1895–98 učil v Dohňanoch – 140. výročie
narodenia
20.10.
Joštic, Nandor – (20.10.1929 Svätý Kríž nad Váhom (dnes Považany) –
1.6.1976 Trnava, poch. v Považskej Bystrici) – lekár, chirurg – pôsobil
v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia
22.10.
Dorinec, Ján Chryzostom – (6.2.1713 Považská Bystrica–Dolný Moštenec
– 22.10.1794 Nitra) – katolícky kňaz, stredoškolský pedagóg – 220. výročie
úmrtia
23.10.
Kudlík, Vladimír – (23.10.1939 Bzenec, Česko –,) – výtvarný pedagóg,
profesionálny výtvarník – žije v Dubnici nad Váhom – 75. výročie narodenia
23.10.
Matejko, Ján – (23.10.1919 Bohunice – 12.5.1980 Bratislava) – maliar,
výtvarný pedagóg – 95. výročie narodenia
97
26.10.
Grupáč, Milan – (26.10.1949 Papradno –,) – vojak
z povolania, vytvoril systém obrany v okrese Považská Bystrica – v r.
2002–2006 starosta obce Papradno – 65. výročie narodenia
26.10.
Petelen, Daniel – (29.3.1904 Slovenská Ľupča – 26.10.1969 Banská Bystrica) – lekár, chirurg – pôsobil v Považskej Bystrici – 45. výročie úmrtia
26.10.
Zlocha, Ján – (26.10.1969 Považská Bystrica –,) – športovec, hokejista –
45. výročie narodenia
27.10.
Figura, Ján – (27.10.1924 Užhorod, Ukrajina – 5.8.2004 Žilina) – pedagóg,
hudobník, kultúrny pracovník – v r. 1993–2003 vyučoval na ZUŠ
v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
28.10.
Vančo, Anton – (1719 Červeník – 28.10.1824 Beckov) – kazateľ, katolícky
kňaz – v r. 1774–75 pôsobil v Pruskom – 190. výročie úmrtia
29.10.
Medek, Eugen – (13.12.1905 Náchod, Česko – 29.10.1949 Martin) – herec
– v r. 1938–43 pôsobil v divadelnom odbore Združenia evanjelickej mládeže
v Považskej Bystrici – 65. výročie úmrtia
30.10.
Dudáčková, Emília – (25.8.1874 Dlouhomilov, Česko – 30.10.1919 Turzovka) – kultúrna a sociálna pracovníčka, článkami a poviedkami prispievala do slovenských a českých novín – žila v Ilave – 95. výročie úmrtia
November
2.11.
Grünner, Jozef Anton – (2.11.1904 Hronov – 13.8.1977 Bratislava) –
jazykovedec, učiteľ – v r. 1943–44 riaditeľ meštianskej školy v Mestečku –
110. výročie narodenia
2.11.
Mokráš, Eduard – (2.11.1924 Svätoplukovo –,) – cirkevný hodnostár –
pôsobil v Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom a v Ilave – 90. výročie
narodenia
3.11.
Medňanský, Martin – (10.11.1840 Divinka – 3.11.1899 Závažie–Istebník)
– rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, publicista, prekladateľ – pôsobil
v Zliechove – 115. výročie úmrtia
98
6.11.
Herodek, Štefan – (27.10.1892 Prievidza – 6.11.1954 Červený Kameň) –
kňaz, historik, skladateľ, náboženský spisovateľ – pôsobil v Ilave, Košeci,
Považskej Bystrici, Domaniži a v Červenom Kameni – 60. výročie úmrtia
8.11.
Máčay, Tibor – (8.11.1959 Trenčianske Teplice –,) – prekladateľ, vysokoškolský pedagóg – žije a pracuje v Ilave – 55. výročie narodenia
11.11.
Adami, Pavol – (18.1.1736 Beluša – 11.11.1814 Viedeň, Rakúsko) – lekár,
veterinár, univerzitný profesor vo Viedni
a v Krakove – 200. výročie úmrtia
11.11.
Haľamová, Emília – (11.11.1919 Svätá Mara – 2004 Bratislava) – herečka
– v r. 1949–50 členka Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici – v 40.
rokoch účinkovala v Divadelnom krúžku pri DK ROH Považských strojární
v Považskej Bystrici – 95. výročie narodenia
11.11.
Medňanský, Ignác – (1731 Lednické Rovne–Medné – 11.11.1809 Radošovce) – bernolákovec, katolícky kňaz – 205. výročie úmrtia
11.11.
Smrček, František – (14.11.1897 Praha – 11.11.1959 Piešťany) – vodohospodár – pracoval ako projektant a viedol výstavbu vodných diel v Ladcoch,
Ilave a v Púchove–Nosiciach – 55. výročie úmrtia
13.11.
Krafta, Ferdinand Ľudovít – (27.12.1874 Záriečie – 13.11.1949 Bratislava) – krajanský pracovník, spisovateľ – 65. výročie úmrtia
13.11.
Vaneček, František – (13.11.1954 –,) – herec, režisér a dramaturg – od r.
1987 pôsobí v Púchove – 60. výročie narodenia
15.11.
Riljak, Martin – (15.11.1889 Horná Mariková – 8.6.1918 Kragujevac,
Srbsko) – organizátor vojenskej vzbury v Kragujevaci, vojak – 125. výročie
narodenia
17.11.
Balejová, Daniela – (17.11.1959 Považská Bystrica –,) – amatérska herečka, funkcionárka Divadelného súboru Stupné – 55. výročie narodenia
24.11.
Kiniži, Pavol – (? – 24.11.1494 Szendrö, Maďarsko) – vojvoda – za zásluhy
na bojiskách dostal od Mateja Korvína donáciu na panstvo Košeca a Ilava –
520. výročie úmrtia
99
25.11.
Jankovská, Anna – (25.11.1939 Žilina –,) – insitná maliarka – detstvo
a stredoškolské roky prežila v Považskej Bystrici – 75. výročie narodenia
25.11.
Rekem, Ján – (13.12.1917 Trenčianska Teplá – 25.11.1989 Winnipeg,
Kanada) – publicista, kultúrny historik, rímskokatolícky kňaz, bibliograf –
pôsobil v Pruskom – 25. výročie úmrtia
27.11.
Fábry, Alojz Victor – (29.3.1878 Považská Bystrica – 27.11.1954 Bronxville, New York, USA) – maliar, ilustrátor – 60. výročie úmrtia
27.11.
Žambokréty, Ľudovít Ladislav – (27.11.1844 Zemianske Lieskové–Malé
Žabokreky (dnes Melčice–Lieskové) – 25.6.1911 Púchov) – evanjelický
kňaz, ľudovýchovný pracovník, básnik, priekopník moderného poľnohospodárstva a ovocinárstva – 170. výročie narodenia
28.11.
Dohnány, Mikuláš – (28.11.1824 Veľké Držkovce–Dolné Držkovce –
2.6.1852 Trnava) – spisovateľ, redaktor, historik – námetom pre drámu
Podmaňínovci mu bola história stredného Považia – 190. výročie narodenia
29.11.
Demitra, Pavol – (29.11.1974 Dubnica nad Váhom – 7.9.2011 Tunošna,
Rusko) – športovec, hokejista, slovenský reprezentant – 40. výročie narodenia
30.11.
Kováčik, Ján – (30.11.1914 Púchov – 8.3.1985 Bratislava) – novinár – v r.
1926–29 študoval na meštianskej škole v Považskej Bystrici – 100. výročie
narodenia
December
1.12.
Hromník, Vojtech – (9.9.1914 Trenčianska Teplá – 1.12.1999 Beckov) –
náboženský spisovateľ, kazateľ, katolícky kňaz – pôsobil ako kaplán
v Pruskom, Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Ilave a v Košeci – 15.
výročie úmrtia
1.12.
Závodský, František – (1.12.1919 Kopčany – 18.8.2005 Považská Bystrica) – horolezec, spoluzakladateľ Manínskeho horolezectva, pracovník
v investičnej výstavbe – 95. výročie narodenia
100
5.12.
Bašo, Mikuláš – (5.12.1929 Považská Bystrica–Považské Podhradie –,) –
architekt, historik architektúry, pamiatkar – 85. výročie narodenia
5.12.
Roy, Pavel Peter – (1.6.1839 Nové Mesto nad Váhom – 5.12.1909 Melčice) – evanjelický kňaz, bibliograf, publicista, prekladateľ – otec básnika
Vladimíra Roya – pôsobil ako farár v Púchove – 105. výročie úmrtia
7.12.
Ihriský, Vojtech – (7.12.1899 Krásno nad Kysucou – 11.6.1988 Bratislava)
– sochár – zakladateľ moderného slovenského sochárstva – autor pamätníka
SNP v Považskej Bystrici – 115. výročie narodenia
8.12.
Jarušek, Rudolf – (31.1.1904 Pečeňady – 8.12.1979 Bánovce nad Bebravou) – bibliograf, literárny historik, učiteľ – od r. 1931 učiteľ v Lúkach – 35.
výročie úmrtia
8.12.
Škultétyová, Dana – (8.12.1959 Pardubice, Česko –,) – stredoškolská pedagogička, riaditeľka Obchodnej akadémie v Ilave – žije v Dubnici nad
Váhom – 55. výročie narodenia
10.12.
Urbánek, Ferko – (30.7.1859 Vsetín, Česko – 10.12.1934 Bratislava) –
dramatik – žil v Dohňanoch – 80. výročie úmrtia
13.12.
Balogová–Pechová, Dagmar – (13.12.1929 Ilava –,) – vysokoškolská pedagogička, klaviristka – 85. výročie narodenia
13.12.
Beck, Ján Nepomuk – (13.12.1789 Pruské – 16.4.1833 Baden, Rakúsko) –
lekár, balneológ – 225. výročie narodenia
15.12.
Bogdan, Tibor – (15.12.1919 Vrútky – 22.9.2000 Martin) – herec – v r.
1949–50 člen Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici) – 95. výročie narodenia
16.12.
Žilavý, Štefan – (16.12.1929 Považská Bystrica–Považské Podhradie –,) –
lekár, chirurg, vysokoškolský pedagóg – 85. výročie narodenia
26.12.
Androvič, Alexander – (16.10.1813 Fačkov – 26.12.1879 Motešice) –
kultúrny pracovník, právnik – po štúdiách práva pôsobil v súdnictve
v Púchove – 135. výročie úmrtia
101
27.12.
Krafta, Ferdinand Ľudovít – (27.12.1874 Záriečie – 13.11.1949 Bratislava) – krajanský pracovník, spisovateľ – 140. výročie narodenia
31.12.
Chupáč, Ladislav – (31.12.1949 Horná Súča –,) – predseda poľnohospodárskeho družstva v Mestečku – žije v Púchove – 65. výročie narodenia
Výročia bez presnejších údajov
Andaházy, Pavel Arpád – (1835 – 1914, poch. v Novej Dubnici–Kolačíne)
– politik, veľkostatkár, krajinský poslanec – 100. výročie úmrtia
Bestercei, Mikuláš – (? Považská Bystrica – 1654) – kanonik, bakalár filozofie – 360. výročie úmrtia
Dadan, Ján – (? – okolo 1674 Žilina) – český exulant, kníhtlačiar – pôsobil
v Púchove – 340. výročie úmrtia
Dostál, Jozef – (1909 – 1985) – publicista, fotograf, horolezec - zakladateľ
horolezeckého oddielu v Považskej Bystrici – 105. výročie narodenia
Dubový, Pavol – (1969 –,) – paraolympionik, plavec – na paraolympiáde
v Atlante v r. 1996 získal 4. miesto v disciplíne 100 m motýlik, pochádza z
Papradna – 45. výročie narodenia
Ďurček, Karol – (2.2.1895 Púchov – 1969) – filozof, teológ, historik, rektor
seminára, pedagóg, katolícky kňaz – 45. výročie úmrtia
Felicides, Pavol – (po 1620 Žilina – 1659 Púchov) – evanjelický kňaz,
veršovník, učiteľ – 355. výročie úmrtia
Felín, Ján – (1604 Mladá Boleslav, Česko – ? Púchov) – náboženský spisovateľ, kazateľ Jednoty v Púchove – 405. výročie narodenia
Figuš, Viliam – (16.9.1905 Padina, Srbsko – 1979 Holandsko) – chemik,
autor knižných prác, štúdií, článkov, vysokoškolských skrípt a učebníc –
pôsobil v Ladcoch – 35. výročie úmrtia
Gažúr, Matej – (okolo 1588 Mošovce – okolo 1659 Košeca) – básnik,
učiteľ – správca školy v Ilave, evanjelický kazateľ v Košeci – 355. výročie
úmrtia
Hadík, Daniel – (16. stor. asi Slovenské Pravno – po r. 1659 asi Banská
Bystrica–Radvaň) – evanjelický kňaz, rektor – vzdelával sa o.i. aj v Ilave –
355. výročie úmrtia
Haľamová, Emília – (11.11.1919 Svätá Mara – 2004 Bratislava) – herečka
– v r. 1949–50 členka Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici – v 40.
rokoch účinkovala v Divadelnom krúžku pri DK ROH Považských strojární
v Považskej Bystrici – 10. výročie úmrtia
Heda, Alojz – (1794 Dubnica nad Váhom – ?) – lekár, odborný spisovateľ –
215. výročie narodenia
102
Held, Viktor – (1814 – 1904) – kňaz, pedagóg, publicista, národovec –
pôsobil v Lednici – 195. výročie narodenia, 110. výročie úmrtia
Hujíková, Mária – (1984 –,) – speváčka – pochádza z Považskej Bystrice –
30. výročie narodenia
Chrastina, Ján – (1729 Púchov – 12.5.1779 Modra) – veršovník, učiteľ –
285. výročie narodenia
Jakušič, Juraj – (1609 Pruské – 21.11.1647 Eger, Maďarsko, poch.
v Pruskom) – cirkevný hodnostár – v r. 1641 založil v Pruskom františkánsky kláštor – 405. výročie narodenia
Ján z Púchova – (? – 1554 Praha) – cirkevný hodnostár – 460. výročie
úmrtia
Kalinka, Zachariáš – (1629 Ružomberok – 12.3.1656 Košeca) – spisovateľ, učiteľ – študoval v Ilave – 385. výročie narodenia
Lehmden, Milan – (1949 Dubnica nad Váhom –,) – akademický maliar,
grafik, ilustrátor – 65. výročie narodenia
Masárik, Michal – (okolo 1790 Uhrovec – 1869 Moravské Lieskové) –
evanjelický kňaz – v r. 1823–27 farár v Lazoch pod Makytou – 145. výročie
úmrtia
Ostrožič, Ján – (1599 – 1.6.1637 Bratislava, poch. v Ilave) – šľachtic, zemepán Ilavy, zakladateľ pivovaru v Ilave, hlavný župan trenčianskej stolice
– 415. výročie narodenia
Pascha, Edmund – (1714 Kroměříž, Česko – 6.5.1772 Žilina) – kazateľ,
hudobný skladateľ, organista, básnik – je autorom Pruštianskeho pasionála,
ktorý je uložený v Štátnom archíve v Bytči – 300. výročie narodenia
Piaček, Karol Krištof – (1749 Ilava–Klobušice – 12.6.1799 Schaffhausen,
Švajčiarsko) – generál – 265. výročie narodenia
Podmanický, Ján – (? – medzi 27.9. a 11.11.1514) – stoličný hodnostár –
príslušník šľachtického rodu z Podmanína – 495. výročie úmrtia
Podmanický, Ladislav – (okolo 1420 – pred 14.5.1489) – krajinský hodnostár – príslušník šľachtického rodu z Podmanína – 525. výročie úmrtia
Pustay, Imrich – (1919 Prešov – 1970 Bolešov) – divadelník, športovec,
ekonóm – 95. výročie narodenia
Sajtler, Ján Anton – (? – 1774) – mecén, literárny pracovník, katolícky
kňaz – od r. 1735 pôsobil ako farár v Ilave – 240. výročie úmrtia
Turzo–Nosický, Ján – (6.11.1678 Beluša–Hloža – 1759) – pedagóg, spisovateľ, historik, evanjelický kňaz – 255. výročie úmrtia
Vančo, Anton – (1719 Červeník – 28.10.1824 Beckov) – kazateľ, katolícky
kňaz – v r. 1774–75 pôsobil v Pruskom – 295. výročie narodenia
Vetterin, Pavel – (1594 – po 1672) – náboženský spisovateľ, kňaz Jednoty
bratskej – v r. 1650 exulantský kňaz Jednoty bratskej v Púchove – 420.
výročie narodenia
103
Zelisková, Soňa – (1964 –,) – keramikárka, spoluzakladateľka občianskeho
združenia Keramiklub – žije v Dubnici nad Váhom – 50. výročie narodenia
Menný register
Adami, Pavol..............................................................11.11.1814
Andaházy, Pavel Arpád.......................................................1914
Androvič, Alexander..................................................26.12.1879
Arbetová, Mária...........................................................27.2.1914
Augustín, Ladislav.......................................................14.4.1934
Bábsky, Michal..............................................................1.3.1924
Baláž, Peter..................................................................13.6.1974
Balejová, Daniela.......................................................17.11.1959
Balogová-Pechová, Dagmar......................................13.12.1929
Balvon, Ondrej.............................................................29.6.1849
Bánovčin, Peter..............................................................6.1.1954
Bárdy, Juraj..................................................................23.9.1919
Barényi, Augustín........................................................24.4.1934
Barica, Štefan...............................................................18.8.1914
Bárta, Ján........................................................................2.3.1959
Bártová, Etela..............................................................25.3.2004
Bašo, Ján......................................................................16.6.1944
Bašo, Mikuláš..............................................................5.12.1929
Beck, Ján Nepomuk...................................................13.12.1789
Beliš, Ján Alojz...........................................20.1.1819-27.6.1899
Bestercei, Mikuláš................................................................1654
Blühová, Irena................................................................2.3.1904
Bobková, Miriam...........................................................2.3.1979
Boehm, Honor Štefan...................................................15.5.1889
Bogdan, Tibor............................................................15.12.1919
Bórik, Daniel Jaroslav................................22.9.1814-22.6.1899
Boško, Jozef.................................................................16.1.2004
Bránsky, Ľudovít..........................................................27.5.1959
Brestenský, Vojtech.......................................................8.7.1969
Bútora, Štefan..............................................................18.1.1974
Cvinček, Andrej...........................................................16.5.1949
Čahojová-Bernátová, Božena......................................15.5.1949
Čaplovič, Ján................................................................25.2.1904
Černo, Karol Ľudomil..................................................11.3.1894
Černo, Peter....................................................................1.9.1909
104
Čiernik, Pavol..............................................................11.4.1964
Čierny, Ján...................................................................26.5.1904
Dadan, Ján............................................................................1674
Danko, Ján..................................................26.11.1904-6.3.1959
Daňová, Jana................................................................15.1.1974
Demitra, Pavol...........................................................29.11.1974
Dohnány, Mikuláš......................................................28.11.1824
Dorinec, Ján Chryzostom...........................................22.10.1794
Dostál, Jozef.........................................................................1909
Dubový, Pavol......................................................................1969
Dudáčková, Emília...................................25.8.1874-30.10.1919
Ďurček, Karol.......................................................................1969
Dydi, Rudolf................................................................24.7.1979
Esterházi, Daniel..........................................................14.6.1654
Fábry, Alojz Victor....................................................27.11.1954
Felicides, Pavol....................................................................1659
Felín, Ján..............................................................................1604
Figura, Ján..................................................27.10.1924-5.8.2004
Figuš, Viliam........................................................................1979
Filo, Elemír..................................................................26.3.1919
Gáboríková, Božena.....................................................15.3.1934
Galková, Anna.............................................................26.3.1949
Gažúr, Matej........................................................................1659
Gerža, Anton................................................................29.5.1909
Grünner, Jozef Anton...................................................2.11.1904
Grupáč, Milan............................................................26.10.1949
Guniš, Ferdinand..........................................................27.4.1919
Haas, Jozef...................................................................24.3.1979
Hadík, Daniel..................................................................po 1659
Haľamová, Emília.............................................11.11.1919-2004
Haško, Michal..............................................................28.9.1894
Heda, Alojz..........................................................................1794
Hedera, Albert............................................22.7.1909-28.4.1994
Held, Viktor................................................................1814-1904
Herodek, Štefan............................................................6.11.1954
Hodoň, Viliam..............................................................17.7.1929
Honza, Cézar František..................................................5.5.1839
Horecký, Ján Valent.......................................................9.5.1849
Horecký, Ján................................................................17.3.1904
Hrehor, Ján...................................................................29.3.1964
Hromník, Vojtech.........................................9.9.1914-1.12.1999
105
Hrudkay, Jozef...............................................................5.6.1944
Hujíková, Mária...................................................................1984
Hyrošš, Karol...............................................................5.10.1914
Chorvát, Ján...................................................................2.3.1869
Chrastina, Ján......................................................1729-12.5.1779
Chupáč, Ladislav........................................................31.12.1949
Ihriský, Vojtech............................................................7.12.1899
Ilešházi, Juraj...............................................................26.4.1689
Ilešházi, Štefan...............................................................5.5.1609
Ivanová, Anna..............................................................26.2.1899
Jakúbek, František........................................................4.10.1924
Jakušič, Juraj........................................................................1609
Jalovecký, Maximilián.................................................11.2.1889
Ján z Púchova.......................................................................1554
Jankovská, Anna........................................................25.11.1939
Jarušek, Rudolf...........................................31.1.1904-8.12.1979
Jilemnický, Peter..........................................................19.5.1949
Joštic, Nandor............................................................20.10.1929
Juran, Miroslav............................................................25.3.1914
Jureňa, Peter.................................................................18.9.1964
Kalaš, Jozef....................................................................4.6.1949
Kalinka, Zachariáš...............................................................1629
Kardoš, Stanislav.........................................................14.4.1959
Kardošová, Ľubica.......................................................25.6.1959
Kempný, Ján................................................................4.10.1899
Kiniži, Pavol..............................................................24.11.1494
Klaučo, Adam.............................................20.8.1914-11.5.1964
Klsák, Ján.....................................................................19.6.1804
Kľúčik, Ľubomír..........................................................22.8.1974
Knapo, Alexander..........................................................9.3.1984
Kňažko, Marián............................................................10.5.1964
Kobela, Stanislav.........................................................30.6.1959
Kojiš, Teodor Juraj.....................................16.4.1909-30.9.1984
Kolembus, Jozef...........................................................11.7.1989
Komorovský, Ján...........................................................2.6.1924
Kompánek, Anton........................................................20.6.1949
Kompaníková, Monika..................................................1.9.1979
Kopečný, Viliam..........................................................29.8.1944
Košut, Ladislav............................................................26.7.1994
Kováč, Daniel..............................................................29.8.1974
Kováčik, Ján...............................................................30.11.1914
106
Kozič, Eduard Nepomuk............................21.5.1829-25.4.1874
Kozík, Tomáš.............................................................11.10.1944
Kozubek, Oldřich.........................................................12.4.1954
Krafta, Ferdinand Ľudovít......................27.12.1874-13.11.1949
Kramár, Eugen...............................................................5.5.1914
Krišlo, Vladimír...........................................................20.5.1999
Križan, Karol................................................................16.9.1824
Križan, Štefan..............................................................14.2.1894
Kroha, Jiří......................................................................7.6.1974
Kroner, Jozef................................................................20.3.1924
Krúpa, Ivan..................................................................25.5.1959
Kudlík, Vladimír........................................................23.10.1939
Kúsek, Štefan...............................................................28.4.1984
Kvaššay, Pavol...............................................................4.6.1939
Kýška, Štefan............................................14.7.1914-18.10.1984
Ľahký, Ervín................................................................26.4.1934
Landau, Ladislav..........................................................21.2.1914
Lasloni, Alojz...............................................................17.7.1849
Laudon, Alexander.........................................................5.7.1894
Lehmden, Milan...................................................................1949
Lehoťan, Ondrej...........................................................17.6.1979
Macášek, Rudolf............................................................7.9.1974
Máčay, Tibor................................................................8.11.1959
Madočáni, Ondrej.........................................1.1.1644-23.4.1724
Madočáni, Žigmund......................................1.5.1639-13.1.1679
Madočáni, Žigmund......................................1.5.1639-13.1.1679
Majer, Andrej.............................................................16.10.1864
Majerech–Mrzúch, Jozef................................................2.8.1999
Major, Pavol.................................................................28.9.1714
Majtán, Viktor..............................................................23.9.1944
Maliňák, Ivan...............................................................12.1.1939
Masárik, Michal...................................................................1869
Matejko, Ján...............................................................23.10.1919
Matúšik, Andrej...........................................................21.2.1839
Maulbertsch, František Anton........................................7.6.1724
Medek, Eugen............................................................29.10.1949
Medňanský, Ignác......................................................11.11.1809
Medňanský, Martin......................................................3.11.1899
Menkina, Anton...........................................................13.1.1909
Michalides, Samuel......................................................18.2.1674
Mikušíková, Mária.......................................................16.5.1914
107
Mokráš, Eduard............................................................2.11.1924
Moravčík, Juraj...............................................3.1.1903-6.2.1959
Néčei, Valentín............................................................11.2.1809
Opatík, Ján.....................................................................4.6.1934
Ostrožič, Ján.........................................................................1599
Paldan, Ondrej..............................................................17.3.1984
Pálka, Jozef..................................................................17.2.1924
Pascha, Edmund...................................................................1714
Pechány, Adolf.............................................................15.2.1859
Petelen, Daniel..........................................29.3.1904-26.10.1969
Piaček, Karol Krištof..........................................1749-12.6.1799
Piško, Ivan......................................................................4.5.1934
Plánovský, Peter.............................................................4.5.1974
Podmanický, Ján..................................medzi 27.9. a 11.11.1514
Podmanický, Ladislav..........................................pred 14.5.1489
Podmanický, Rafael.......................................................9.2.1559
Porubčin, Ladislav.........................................................2.1.1949
Porubčinová, Mária........................................................8.2.1979
Pribiš, Benignus Štefan................................................14.5.1779
Pustay, Imrich......................................................................1919
Quapil, Teodor.............................................................27.8.1874
Rais, Štefan....................................................................8.8.1909
Reiter, Ľudovít.............................................................10.5.1999
Rekem, Ján.................................................................25.11.1989
Rešetka, Michal..............................................2.9.1794-9.5.1854
Riljak, Martin.............................................................15.11.1889
Rippel, Karol..................................................................3.5.1804
Rojko, Ján....................................................................19.5.1939
Rojko, Jozef...................................................................7.5.1934
Rosinský, Ján Nepomuk...............................................29.5.1749
Roy, August Július Radyslav.......................................16.6.1884
Roy, Pavel Peter...........................................1.6.1839-5.12.1909
Sabo, Florián..................................................................2.5.1984
Sádecký, Rastislav.........................................................9.8.1969
Sajtler, Ján Anton.................................................................1774
Sartorius, Andrej..........................................................12.6.1679
Schmidbauer, Viliam...................................................26.4.1954
Smiešková, Elena.........................................................14.8.1919
Smrček, František......................................................11.11.1959
Stantien, Vojtech..........................................................15.1.1939
Straka, Peter.................................................................29.6.1904
108
Šafár, Emil Pavol.........................................................24.3.1914
Šidlík, Ján.....................................................................25.9.1954
Škultétyová, Dana........................................................8.12.1959
Štefanec, Štefan............................................................20.7.1944
Štefko, Ivan..................................................................10.3.1944
Števko, Michal.............................................................11.2.1924
Šuška, Augustín...........................................................19.2.1924
Tabaček, Jozef..............................................................18.9.1949
Tajovský, Jozef Gregor..............................................18.10.1874
Tatarka, Dominik.........................................................10.5.1989
Teicherová, Alena........................................................24.4.1964
Tešedík, Samuel.............................................................7.4.1749
Tonhauzer, Ján.............................................................3.10.1954
Turzo-Nosický, Ján..............................................................1759
Urbánek, Ferko.........................................30.7.1859-10.12.1934
Valiašek, Pavol............................................................25.1.1814
Vančo, Anton....................................................1719-28.10.1824
Vaneček, František.....................................................13.11.1954
Vetterin, Pavel......................................................................1594
Vitko, Pavol.................................................................15.5.1964
Vrábel, Jaroslav..............................................................5.4.1944
Závodský, František.....................................................1.12.1919
Zelisková, Soňa....................................................................1964
Zigo, Milan....................................................................4.9.1934
Zlatoš, Štefan...............................................................20.7.1964
Zlocha, Ján.................................................................26.10.1969
Zrunek, Juraj..................................................................3.6.1789
Žambokréty, Ľudovít Ladislav...................................27.11.1844
Žarnovický, Milan........................................................11.4.1959
Žilavý, Štefan.............................................................16.12.1929
Žilinčík, Juraj...............................................................11.4.1899
Žilinčíková, Helena......................................................27.6.1919
KALENDÁRIUM KULTÚRNYCH PODUJATÍ 2014
Z podkladov obcí okresov Považská Bzstrica, Puchov, Ilava
zostavila Ľudmila Bašová
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kalendár výročí regionálnych osobností v roku 2014
Zostavovateľ: Alena Zelenáková
109
110
Download

Kalendárium POS 2014.pdf - Považské osvetové stredisko v