Jadrová magnetická rezonancia pod tlakom
RNDr. Gabriel Pristáš, PhD., ÚEF SAV Košice, Slovensko
Anotácia: Jadrová magnetická rezonancia (Nuclear Magnetic Resonance - NMR) nám umožňuje
získať mikroskopické informácie o magnetických a transportných vlastnostiach tuhej látky. Je to
veľmi užitočná experimentálna metóda a v kombinácii s vysokými tlakmi poskytuje mimoriadne
dôležité informácie o danej látke. Merania NMR pod tlakmi sú po technickej stránke veľmi
náročné. Existuje viacero typov tlakových komôrok a najmä v posledných rokoch sa urobil
značný pokrok, ktorý umožnil merania NMR pri tlakoch nad 3 GPa. V tejto prednáške sa budeme
venovať úvodu do jadrovej magnetickej rezonancie a na niekoľkých príkladoch si ukážeme
výsledky meraní NMR pod tlakom.
Download

Jadrová magnetická rezonancia pod tlakom