Literatúra
1. Atkins P.W.: Physical Chemistry. Slovenský preklad: Fyzikálna chémia, STU Bratislava
1999
2. Beiser A.: Perspectives of Modern Physics. Český preklad: Úvod do moderní fyziky.
ACADEMIA Praha 1978
3. Benson H.: University Physics. J.Wiley New York 1991
4. Čičmanec P.: Elektrina a magnetizmus. ALFA Bratislava 1980
5. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: The Feynman lectures on physics. Slovenský
preklad: Feynmanove prednášky z fyziky, ALFA Bratislava 1988
6. Giancoli D. C.: General Physics. Ruský preklad: Džankoli D.: Fizika v 2 tomach, Mir
Moskva 1989
7. Fuka J., Havelka B.: Elektřina a magnetizmus. SPN Praha 1965
8. Garaj J.: Základy vektorového počtu. SVTL Bratislava 1963
9. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics. Český preklad:Fyzika.
VUTIUM Brno a PROMETHUS Praha 2000
10. Haňka L.: Teorie elektromagnetického pole. SNTL, Praha 1982
11. Horák L., Krupka F.: Fyzika. SNTL Praha 1976
12. Ilkovič D.: Fyzika. ALFA-SNTL Bratislava 1973
13. Jones E. R., Childers R. L.: Contemorary college physics. Addison-Wesley Publ.
Company, USA 1990
14. Kalašnikov S.G.:Električestvo. Nauka Moskva 1985
15. Keller J.F., Gettys W.E., Skove M.J.: Physics. McGraw-Hill New York 1993
16. Krempaský J.: Fyzika. ALFA-SNTL Bratislava 1982
17. Kvasnica J.:Matematický aparát fyziky. ACADEMIA Praha 1997
18. Orear J.: Physics. Ruský preklad: Orir Dž.: Fizika v 2-ch tomach, Moskva Mir 1981
19. Saveljev L.V.: Kurz obščej fiziki. Nauka Moskva 1977
20. Tirpák A.: Elektromagnetizmus. POLYGRAFIA SAV Bratislava 1999
21. Trnka Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL/ALFA Praha 1972
22. Vintr Z.: Přeměny atomového jádra. SNTL Praha 1966
23. Usačev S.: Experimentálna jadrová fyzika, Alfa Bratislava 1982
207
Download

Literatúra