Počítačové videnie v 3D priestore
doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc., ÚEF SAV Košice, Slovensko
Anotácia: Počítačové videnie je transformácia okolitého 3-rozmerného sveta do podoby
zrakového vnemu prostredníctvom senzorov (zvyčajne 2-rozmerných). Pomocou vhodných
algoritmov (stereo videnie, viac-pohľadová geometria, hĺbková mapa) je možné vytvoriť 3D
modely scény v podobe povrchových alebo objemových modelov. V prednáške budú
jednotlivé algoritmy demonštrované pomocou rôznych typov senzorov za pomoci knižníc
OpenCV, OpenNUI a OpenGL.
Download

Počítačové videnie v 3D priestore