Príloha č. 2
Študijný plán
Názov študijnéhoprogramu: Ošetrovateľstvo
Názov a číslo študijného odboru: Ošetrovateľstvo 7.4.1
1. stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia.
Kód
Povinné predmety
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
KO/1D001
Ošetrovateľstvo
4
2/2/0
S
1
Z
KO/1D002
Ošetrovateľské postupy
a techniky
4
0/0/8
S
1
Z
KKD/1D001
Anatómia a fyziológia
6
2/2/0
S
1
Z
KO/1D003
Mikrobiológia,
epidemiológia a
hygiena
3
2/0/0
S
1
Z
KKD/1D070
Biochémia, biofyzika
a rádiológia
3
2/0/0
PH
1
Z
KPS/1D001
Základy všeobecnej
psychológie
5
2/2/0
S
1
Z
URS/1D001
Základy filozofie a
sociológie
3
2/0/0
PH
1
Z
KSP/1D008
Profesijná etika
KO/1D004
Verejné zdravotníctvo,
výchova k zdraviu
a výživa
3
2/0/0
PH
1
KPV/1D027
Teória a prax
interpersonálnej
komunikácie
3
0/2/0
PH
1
KO/1D005
Potreby pacientov
a ošetrovateľský proces
4
2/0/2
S
1
4
2/0/0
PH
1
Meno vyučujúceho
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
PhDr. Alica Slamková,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD., PhDr.
Dana Brázdilová, PhD.,
PhDr. Andrea Bratová
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
MUDr. Dagmar
Kutnárová, PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
Prof. MUDr. Anna
Líšková, PhD.
prof. RNDr. Arpád
Kecskés, CSc.
doc. RNDr. Klaudia
Jomová, PhD., RNDr. Aba
Teleki, PhD.
doc. PaedDr. Marcela
Verešová, PhD.
PhDr. Ivan SarmánySchuller, CSc., PhDr.
Ľubor Pilárik, PhD.
doc. PhDr. PaeDr. Karol
Janas, PhD.
Z
doc. PaedDr. Miroslav
Tvrdoň, PhD.
doc.
PhDr. Martina Mojtová,
PhD., PhDr. Erika
Krištofová, PhD.
L
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Miroslava
Líšková, PhD.
L
L
PaedDr. Erika Kováčová,
PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD., PhDr.
Ľubica Poledníková, PhD.,
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.
KKD/1D005
KKD/1D004
Patologická anatómia
a fyziológia
Klinická propedeutika
KO/1D006
Vnútorné choroby
a ošetrovateľstvo
KO/1D007
Chirurgia
a ošetrovateľstvo
3
3
4
4
2/0/0
2/0/2
2/0/2
2/0/2
S
S
S
S
1
1
2
2
L
prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
L
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
MUDr. Jozef Hasilla,
PhD., MUDr. Pavol
Poliačik, PhD.
Z
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
MUDr. Pavol Poliačik,
PhD., PhDr. Miroslava
Líšková , PhD.
Z
prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.,
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD. PhDr.
Ľuboslava Pavelová, PhD.
Z
KO/1D008
KO/1D009
KPV/1D006
Pediatria a
ošetrovateľstvo
Psychiatria
a ošetrovateľstvo
Metodológia
4
2/0/2
S
2
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Erika
Krištofová, PhD.
4
7
2/0/2
2/2/0
S
S
2
2
Z
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
MUDr. Boris Čech, PhD.,
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD.
L
PhDr. Ivan SarmánySchuller, CSc.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhDr.
Tomáš Sollár, PhD., PhDr.
Andrea Solgajová, PhD.
KO/1D010
Prvá pomoc
3
0/0/2
S
2
L
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Andrea
Solgajová, PhD., PhDr.
Ľuboslava Pavelová, PhD.,
Mgr. Jana Hulová
KO/1D011
Komunitné
ošetrovateľstvo
3
0/0/2
S
2
L
PhDr. Ľuboslava
Pavelová, PhD.
KO/1D012
Farmakológia
a toxikológia
4
4/0/0
S
2
L
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena
Ďurišová, CSc.
KO/1D013
Pedagogika v
ošetrovateľstve
KO/1D014
Gynekológia
a pôrodníctvo
a ošetrovateľstvo
KSP/1D002
Úvod do práva
KO/1D015
Neurológia a
ošetrovateľstvo
3
4
4
4
0/2/0
S
2/0/2
2/0/0
S
PH
2/0/2
S
2
3
3
3
L
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
Z
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Alica
Slamková,PhD.
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
Z
prof. JUDr. Vojtech
Tkáč, CSc.
JUDr. Eva Vondráková,
PhD., JUDr. Ľudovít
Galbavý, PhD.
Z
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
doc. MUDr. Miroslav
Brozman, CSc., PhDr.
Andrea Solgajová, PhD.
KO/1D016
Gerontológia
a ošetrovateľstvo
4
2/0/2
S
3
Z
KO/1D017
Vybrané medicínske
odbory
3
2/0/0
PH
3
Z
KKD/1D019
Základy manažmentu
3
2/0/0
PH
3
L
KO/1D018
Ošetrovateľstvo vo
vybraných odboroch
4
KO/1D019
Záverečná práca
10
KO/1D020-24 Klinické cvičenia
30 /
v seme
stri:
5,5,5,5
,10
0/0/2
S
PH
884
3
L
3
L
S
1, 2,3
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
MUDr. Ivan Vaňo, PhD.,
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD., PhDr.
Zuzana Schmidtová, PhD.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
MUDr. Eva Vrtíková,
MUDr. Ľubica Piesecká,
PhD., MUDr. Juraj Detvay,
PhD., MUDr. Dagmar
Kutnárová, PhD., MUDr.
Ján Korch
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD., PhDr.
Jozefína Mesárošová,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD., PhDr.
Jozefína Mesárošová,
PhD., PhDr. Dana
Zrubcová, PhD., PhDr.
KO/1D025-29 Súvislá odborná prax
KO/1D30-31
Letná prax
Počet kreditov spolu:
Kód
Povinne voliteľné
predmety
12/v
semest
ri:2,2,2
,3,3
867
A
1,2,3
9/v
semest
ri : 6,3
550
A
1,2
Zuzana Schmidtová, PhD.,
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD., PhDr.
Melanie Beťková, PhD.,
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Ľuboslava
Pavelová, PhD., PhDr.
Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD., PhDr.
Jozefína Mesárošová,
PhD., PhDr. Dana
Zrubcová, PhD., PhDr.
Zuzana Schmidtová, PhD.,
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD., PhDr.
Melanie Beťková, PhD.,
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Ľuboslava
Pavelová, PhD., PhDr.
Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD., PhDr.
Jozefína Mesárošová,
PhD., PhDr. Dana
Zrubcová, PhD., PhDr.
Zuzana Schmidtová, PhD.,
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD., PhDr.
Melanie Beťková, PhD.,
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Ľuboslava
Pavelová, PhD., PhDr.
Erika Krištofová, PhD.
167
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
KHLATJ1
Latinčina
3
0/2/0
PH
1
Z
JC/CJI01
Cudzí jazyk 1
2
0/2/0
PH
1
Z
JC/CJI02
Cudzí jazyk 2
2
0/2/0
PH
1
L
Meno vyučujúceho
PhDr.Emanuel Jirkal,
PhD.
PhDr. Katarína Rácová,
PhD.
PaedDr. Jana Waldnerová,
PhD.
Mgr. Dana Kecskesová,
Mgr. Martina Macúchová,
Mgr. Lenka Michelčíková,
Mgr. Oľga Čumová, Mgr.
Renáta Machová, Mgr. Karin
Koli, PaedDr. Jana
Ballayová,
Mgr. Mária Semanišinová
PaedDr. Jana Waldnerová,
PhD.
Mgr. Dana Kecskesová,
Mgr. Martina Macúchová,
Mgr. Lenka Michelčíková,
Mgr. Oľga Čumová, Mgr.
Renáta Machová, Mgr. Karin
Koli, PaedDr. Jana
Ballayová,
Mgr. Mária Semanišinová
KI/UZZI1
Základy informatiky
1
3
0/2/0
PH
1
L
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Mgr. Bc. Mária Burianová
Mgr. Miroslava Mesárošová
KO/1D032
Teórie a modely v
ošetrovateľstve
3
0/2/0
PH
2
Z
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
KO/1D033
Informačné
a komunikačné
technológie
3
0/2/0
PH
2
Z
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
Mgr. Michal Hula
Počet kreditov
spolu:
16
Kód
KO/1D034
KO/1D035
Výberové predmety
Kinestetika
a rehabilitačné
ošetrovateľstvo
Edukácia v
ošetrovateľstve
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
3
0/2/0
PH
2
L
3
0/2/0
PH
2
L
KSP/1D023
Posunková reč 1
4
0/2/0
PH
2
L
KO/1D088
Základy ekonomiky
3
0/2/0
PH
3
Z
KO/1D036
Výchova k zdraviu
3
0/2/0
PH
3
Z
Počet kreditov
spolu:
16
Meno vyučujúceho
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
PhDr. Andrea Juhásová,
PhD.
PhDr. Anna Šmehílová,
PhD.
Ing. Anna Kubeková,
PhD.,
Ing. Zuzana Valentová
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
Vyučovanie s priamym kontaktom: prednášky 624 + semináre 156 + cvičenia 390 +
klinické cvičenia 884 = 2 054 hodín
Klinické cvičenia, súvislá odborná prax a letná prax počet hodín : 884 +867+550 =2 301
Samoštúdium, samostatná a osobná príprava projektov a na skúšky : 1 129 hodín
Spolu: 1170 + 884 + 867 + 550 + 1129 = 4600 hodín
Štátna skúška
KO/SS1
KO/SS2
KO/SS3
Predmety štátnej skúšky
Ošetrovateľstvo
Obhajoba bakalárskej práce
Praktická skúška z ošetrovateľstva
Spolu = 180 kreditov
(v ponuke je 199 kreditov)
Príloha č. 2
Študijný plán
Názov študijného programu: Ošetrovateľstvo
Názov a číslo študijného odboru: Ošetrovateľstvo 7.4.1
1. stupeň VŠ vzdelania, externá forma štúdia
Kód
KO/1X001
KKD/1X001
KO/1X003
KKD/1X070
KPS/1X001
URS/1X001
Forma Odporučený rok
ECTS Rozsah
Garant
ukonč
Povinné predmety
kredit P/S/C
štúdia semester Vyučujúceho
enia
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
Ošetrovateľstvo
4
8/8/0
S
1
Z
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
Anatómia a fyziológia
6
8/8/0
S
1
Z
MUDr. Dagmar
Kutnárová, PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Mikrobiológia,
Svačina, DrSc.
epidemiológia a
3
8/0/0
S
1
Z
prof. MUDr. Anna
hygiena
Líšková, PhD.
prof. RNDr. Arpád
Kecskés, CSc.
Biochémia, biofyzika
3
8/0/0
PH
1
Z
doc. RNDr. Klaudia
a rádiológia
Jomová, PhD., RNDr. Aba
Teleki, PhD.
doc. PaedDr. Marcela
Verešová, PhD.
Základy všeobecnej
5
8/0/0
PH
1
Z
PhDr. Ivan Sarmánypsychológie
Schuller,CSc., PhDr. Ľubor
Pilárik, PhD.
Základy filozofie a
Doc. PhDr. PaedDr.
3
8/0/0
PH
1
Z
sociológie
Karol Janas, PhD.
KSP/1X008
Profesijná etika
KO/1X004
Verejné
zdravotníctvo,
výchova k zdraviu
a výživa
3
8/0/0
PH
1
L
KPV/1X027
Teória a prax
interpersonálnej
komunikácie
3
0/8/0
PH
1
L
KO/1X005
Potreby pacientov
a ošetrovateľský
proces
4
8/0/8
S
1
L
KKD/1X005
Patologická anatómia
a fyziológia
3
8/0/0
S
1
L
KKD/1X004
Klinická propedeutika
3
8/0/8
S
1
L
4
8/0/0
S
1
Z
doc. PaedDr. Miroslav
Tvrdoň, PhD.
doc. PhDr. Martina
Mojtová, PhD., PhDr.
Erika Krištofová, PhD.
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
. PhDr. Ľubica
Poledníková, PhD., PhDr.
Miroslava Líšková, PhD.
PaedDr. Erika Kováčová,
PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
MUDr. Jozef Hasilla, PhD.
MUDr. Pavol Poliačik,
PhD.
KO/1X006
Vnútorné choroby
a ošetrovateľstvo
KO/1X007
Chirurgia
a ošetrovateľstvo
KO/1X008
Pediatria a
ošetrovateľstvo
4
4
4
8/0/8
8/0/8
8/0/8
S
S
S
2
2
2
Z
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
MUDr. Pavol Poliačik,
PhD., PhDr. Miroslava
Líšková, PhD.
Z
Prof. MUDr. Jozef
Lohnert, CSc.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD., PhDr.
Ľuboslava Pavelová, PhD.
Z
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
KO/1X009
Psychiatria
a ošetrovateľstvo
4
8/0/8
S
2
Z
KPV/1X006
Metodológia
7
8/8/0
S
2
L
KO/1X010
Prvá pomoc
3
0/0/8
S
2
L
KO/1X11
Komunitné
ošetrovateľstvo
3
0/0/8
S
2
L
KO/1X12
Farmakológia
a toxikológia
4
16/0/0
PH
2
L
KO/1X013
Pedagogika v
ošetrovateľstve
3
0/8/0
S
2
L
KO/1X014
Gynekológia
a pôrodníctvo
a ošetrovateľstvo
KSP/1X002
Úvod do práva
4
4
8/0/8
8/0/0
S
PH
3
3
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
MUDr. Boris Čech, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD.
PhDr. Ivan SarmánySchuller, CSc.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Andrea
Solgajová, PhD., PhDr.
Ľuboslava Pavelová, PhD.
Mgr. Jana Hulová
PhDr. Ľuboslava
Pavelová, PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena
Ďurišová, CSc.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
Z
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Alica Slamková,
PhD., PhDr. Melanie
Beťková, PhD.
Z
prof. JUDr. Vojtech
Tkáč, CSc., JUDr. Eva
Vondráková, PhD.,
JUDr. Ľudovít Galbavý,
PhD.
KO/1X015
Neurológia a
ošetrovateľstvo
4
8/0/8
S
3
Z
KO/1X016
Gerontológia a
ošetrovateľstvo
4
8/0/8
S
3
Z
KO/1X017
Vybrané medicínske
odbory
3
8/0/0
PH
3
Z
KKD/1X019
Základy manažmentu
3
8/0/0
PH
3
L
KO/1X018
Ošetrovateľstvo vo
vybraných odboroch
4
0/0/8
S
3
L
PH
3
L
KO/1X019
KO/1X055
Záverečná práca
Individuálna odborná
prax
Počet kreditov
spolu:
Povinne voliteľné
predmety
10
50/8,8,
8,8,9,9
1200
A
prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.,
doc. MUDr. Miroslav
Brozman, CSc., PhDr.
Andrea Solgajová, PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
MUDr. Ivan Vaňo, PhD.,
PhDr. Ľubica Poledníková,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD., PhDr.
Zuzana Schmidtová, PhD.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
MUDr. Eva Vrtíková,
MUDr. Ľubica Piesecká,
PhD., MUDr. Juraj Detvay,
PhD., MUDr. Dagmar
Kutnárová, PhD., MUDr.
Ján Korch
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD., PhDr.
Jozefína Mesárošová,
PhD., PhDr. Alica
Slamková, PhD.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.
1,2,3
166
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah Ukonč
Semeste
kredit
štúdia
enia
r
KHLATJX1
Latinčina
3
0/8/0
PH
1
Z
JC/CJXI01
Cudzí jazyk 1
2
0/8/0
PH
1
Z
JC/CJIX02
Cudzí jazyk 2
2
0/8/0
PH
1
L
Meno vyučujúceho
PhDr. Emanuel Jirkal,
PhD.
PhDr. Katarína Rácová,
PhD.
PaedDr. Jana
Waldnerová, PhD.
Mgr. Dana Kecskesová
Mgr. Martina Macúchová
Mgr. Lenka Michelčíková
Mgr. Oľga Čumová Mgr.
Renáta Machová Mgr.
Karin Koli, PaedDr. Jana
Ballayová, Mgr. Mária
Semanišinová
PaedDr. Jana
Waldnerová, PhD.
Mgr. Dana Kecskesová
Mgr. Martina Macúchová
Mgr. Lenka Michelčíková
Mgr. Oľga Čumová Mgr.
Renáta Machová Mgr.
Karin Koli, PaedDr. Jana
Ballayová, Mgr. Mária
Semanišinová
KI/UZXZI1
KO/1X032
KO/1X033
Základy informatiky
1
Teórie a modely v
ošetrovateľstve
Informačné
a komunikačné
technológie
Počet kreditov spolu
3
0/8/0
PH
1
L
3
0/8/0
PH
2
Z
3
0/2/0
PH
2
Z
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Mgr. Bc. Mária Burianová,
Mgr. Miroslava
Mesárošová
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
Mgr. Michal Hula
16
Študent si volí v 1.roč. ZS: jeden cudzí jazyk (angličtina, nemčina) 1.roč. LS jeden cudzí
jazyk alebo základy informatiky v 2 roč. ZS TMO / IKT.
Kód
KO/1X034
KO/1X035
Výberové predmety
Kinestetika
a rehabilitačné
ošetrovateľstvo
Edukácia v
ošetrovateľstve
Forma Odporučený rok
ECTS Rozsah
ukonč
kredit P/S/C
štúdia semester
enia
3
0/8/0
PH
2
L
3
0/8/0
PH
2
L
KSP/1X023
Posunková reč 1
4
0/8/0
PH
2
L
KO/1X088
Základy ekonomiky
3
0/8/0
PH
3
Z
KO/1X036
Výchova k zdraviu
3
0/8/0
PH
3
Z
Počet kreditov spolu
16
Meno vyučujúceho
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
PhDr. Andrea Juhásová,
PhD.
PhDr. Anna Šmehílová
Ing. Anna Kubeková,
PhD.
Ing. Zuzana Valentová
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.
Vyučovanie s priamym kontaktom: 192 h. prednášky + 40 h. semináre + 96 h. cvičenia =
328 h.
Povinne voliteľné predmety: 24 h.
Výberové predmety: 16 h.
Individuálna odborná prax počet hodín : 1 200 h.
Samoštúdium, samostatná a osobná príprava projektov a na skúšky : 732 h.
Spolu: 368 + 1 200 + 732 = 2 300 h.
+ 2 300 h. sa započítava z predošlého ukončeného štúdia v odbore zdravotná sestra, detská
sestra, ženská sestra, zubná setra, všeobecná sestra, vrátane odbornej zdravotníckej praxe
Spolu k získaniu odbornej spôsobilosti = 4 600 h.
Štátna skúška
KO/XSS1
KO/XSS2
KO/XSS3
Predmety štátnej skúšky
Ošetrovateľstvo
Obhajoba bakalárskej práce
Praktická skúška z ošetrovateľstva
Spolu = 180 kreditov
(v ponuke je 198 kreditov)
Download

študijný plán bc. štúdia