Príloha č. 2
Študijný plán
Názov študijného programu: Ošetrovateľstvo
Názov a číslo študijného odboru: Ošetrovateľstvo 7.4.1
2. stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia
Kód
Povinné predmety
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
KO/2D001
Sociálna medicína
a organizácia
zdravotníctva
4
2/0/0
S
1.
Z
KO/2D070
Sociológia zdravia a
nemoci
5
2/2/0
S
1.
Z
KO/2D002
Manažment ľudských
zdrojov
4
2/2/0
S
1.
Z
KO/2D003
Klinické pracovné
lekárstvo
4
2/0/0
S
1.
Z
KPV/2D016 Psychológia zdravia
4
2/0/0
PH
1.
Z
Ošetrovateľská
starostlivosť o dieťa
a školskú populáciu
6
2/0/2
S
1.
Z
Štatistika v sociálnych
vedách
7
2/2/0
S
1
L
Sociálne poradenstvo
7
2/2/0
S
1.
L
Ošetrovateľská
starostlivosť o duševné
zdravie
6
2/0/2
S
1.
L
URS/1D026 Tvorba projektov
4
0/2/0
PH
1.
L
KO/2D006
10
0/0/10
A
1.
L
KO/2D004
KPV/1D012
KSP/1D014
KO/2D005
Meno vyučujúceho
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.,
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
doc. PhDr. Stanislav
Matulay, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Andrea
Solgajová, PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.,
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.,
MUDr. Miroslav Machata,,
PhD., MPH
doc. PaedDr. Marcela
Verešová, PhD.
prof. PhDr Evžen Řehulka,
CSc.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
prof. PhDr. Tomáš
Urbánek, PhD.
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.,
Doc. PhDr. Alojz
Ritomský, PhD.
Doc. PhDr. Ľuba
Pavelová PhD.,
doc. PhDr. Milan Tomka,
PhD.
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD.
Doc. PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.,
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD., Mgr.
Jurina Rusnáková
PhDr. Katarína Vanková,
PhD.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.,
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD.,
PhDr. Andrea Solgájová,
PhD.
Odborná prax I.
KO/2D007
KO/2D008
KO/2D009
KO/2D010
KO/2D071
Ošetrovateľstvo
v domácej starostlivosti
6
2/0/2
S
2.
Z
Ošetrovateľstvo
v onkológii
a v paliatívnej
starostlivosti
6
2/0/2
S
2.
Z
Ošetrovateľstvo zdravia
pri práci
6
2/0/2
S
2.
Z
Metodológia
ošetrovateľského
výskumu
5
2/2/0
S
2.
Z
Manažment kvality
v ošetrovateľstve a v
zdravotníctve
6
2/2/0
S
2.
L
Odborná prax II.
10
0/0/16
A
2.
L
PH
2.
L.
KO/2D011
KO/2D012
Kód
KO/2D013
KO/2D014
Záverečná práca
Počet kreditov spolu
Povinne voliteľné
predmety
Multikultúrne
ošetrovateľstvo v
komunitách
Klasifikačné systémy
ošetrovateľstva
KO/2D016
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
4
0/0/2
PH
1.
L
4
0/0/2
PH
1.
L
4
2/0/0
S
2.
Z.
Ošetrovateľská
rehabilitácia
a bazálna stimulácia
4
0/0/2
PH
2.
Z.
Ošetrovateľstvo
v hraničných situáciách
4
0/0/2
PH
2.
L
Základy pedagogickej
KPV/1D015 a školskej psychológie
KO/2D015
20
120
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Alica Slamková,
PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.
PhDr. Alica Slamková,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Alica Slamková,
PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.,
PhDr. Dana
Zrubcová,PhD.,
PhDr. Ľuboslava
Pavelová,PhD.,
PhDr. Andrea Solgájová ,
PhD.
Meno vyučujúceho
PhDr. Melánie Beťková,
PhD., PhDr. Miroslava
Líšková, PhD.
PhDr. Melánie Beťková,
PhD.. doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
Prof. Doc. PhDr. Karel
Paulík, CSc.
doc. Eva Gajdošová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
MUDr. Jolana Vajíčeková,
PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD. , PhDr. Ľuboslava
KO/2D073
Ekonómia a
poisťovníctvo
Študent si zapíše
Povinne voliteľné
jednotky v počte min.
12 kreditov
Počet kreditov spolu
Kód
URS/2D071
KO/2D017
KO/2D018
URS/2D074
KO/2D019
Výberové predmety
Pedagogika pre
pomáhajúce profesie
4
2/0/0
PH
2.
L
24
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
3
0/2/0
PH
1.
L.
Zdravotnícka
informatika
Starostlivosť
o prenatálne dieťa
3
2/0/0
PH
2.
Z
3
0/0/2
PH
2.
Z.
Sociálna pedagogika
3
2/0/0
PH
2.
L
Ošetrovateľská
starostlivosť o zdravotne
postihnutých
3
0/0/2
PH
2.
L.
Počet kreditov spolu
15
Štátna skúška
Kód
SZSm
SZSmOSm1
SZSmOSm2
Pavelová, PhD.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
Ing. Zuzana Valentová
Predmety štátnej skúšky
Obhajoba diplomovej práce
Ošetrovateľstvo
Praktická skúška z ošetrovateľstva
Meno vyučujúceho
Doc. PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.,
PhDr. Erika
Krištofová,PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.
prof. MUDr Miloš
Mlynček, CSc.
Doc. PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.
PhDr. Melánie Beťková
PhD.,
PhDr. Ľuboslava Pavelová,
PhD.
Príloha č. 2
Študijný plán
Názov študijného programu: Ošetrovateľstvo
Názov a číslo študijného odboru: Ošetrovateľstvo 7.4.1
2. stupeň VŠ vzdelania, externá forma štúdia
Kód
Povinné predmety
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
KO/2X001
Sociálna medicína
a organizácia
zdravotníctva
4
10
S
1.
Z
KO/2X070
Sociológia zdravia a
nemoci
5
10
S
1.
Z
KO/2X002
Manažment ľudských
zdrojov
4
16
S
1.
Z
KO/2X003
Klinické pracovné
lekárstvo
4
10
S
1.
Z
Psychológia zdravia
3
10
PH
1.
Z
Ošetrovateľská
starostlivosť o dieťa
a školskú populáciu
6
16
S
1.
Z
7
10
S
1
L
Sociálne poradenstvo
7
10
S
1.
L
Ošetrovateľská
starostlivosť o duševné
zdravie
6
16
S
1.
L
KPV/2X017
KO/2X004
Štatistika v sociálnych
KPV/1X012 vedách
KSP/1X014
KO/2X005
URS/1X026
Tvorba projektov
4
16
PH
1.
L
Meno vyučujúceho
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.,
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
doc.
PhDr. Stanislav Matulay,
PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Andrea
Solgajová, PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.,
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
MUDr. Miroslav Machata,,
PhD., MPH
doc. PaedDr. Marcela
Verešová, PhD.
prof. PhDr. Evžen
Řehulka, CSc.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Erika Krištofová,
PhD.
Doc. PhDr. Tomáš
Urbánek, PhD.
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.,
Doc. PhDr. Alojz
Ritomský, PhD.
Doc. PhDr. Ľuba
Pavelová, PhD.,
doc. PhDr. Milan
Tomka,PhD
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD.
PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.,
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD. Mgr.
Jurina Rusnáková, PhDr.
Katarína Vanková, PhD.
KO/2X006
KO/2X007
KO/2X008
KO/2X009
KO/2X010
KO/2X071
Odborná prax I.
10
40
A
1.
L
Ošetrovateľstvo
v domácej starostlivosti
6
16
S
2.
Z
Ošetrovateľstvo
v onkológii
a v paliatívnej
starostlivosti
6
16
S
2.
Z
Ošetrovateľstvo zdravia
pri práci
6
16
S
2.
Z
Metodológia
ošetrovateľského
výskumu
5
10
S
2.
Z
Manažment kvality
v ošetrovateľstve a v
zdravotníctve
6
16
S
2.
L
Odborná prax II.
10
60
A
2.
L
Záverečná práca
Počet kreditov spolu
20
119
PH
2.
L.
KO/2X011
KO/2X001
Kód
KO/2X013
KO/2X014
Povinne voliteľné
predmety
Multikultúrne
ošetrovateľstvo v
komunitách
4
8
PH
1.
L
Klasifikačné systémy
ošetrovateľstva
4
8
PH
1.
L
4
8
S
2.
Z.
Ošetrovateľská
rehabilitácia
a bazálna stimulácia
4
8
PH
2.
Z.
Ošetrovateľstvo
v hraničných situáciách
4
8
PH
2.
L
Základy pedagogickej
KPV/1X015 a školskej psychológie
KO/2X015
KO/2X016
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD.,
PhDr. Dana Zrubcová,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD.,
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.
PhDr. Alica Slamková,
PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.
PhDr. Alica Slamková,
PhD., PhDr. Zuzana
Schmidtová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
PhDr. Alica Slamková,
PhD.
Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.,
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.,
PhDr. Melanie Beťková,
PhD.
PhDr. Jozefína
Mesárošová, PhD., PhDr.
Dana Zrubcová , PhD.,
PhDr. Ľuboslava Pavelová,
PhD.,
PhDr. Andrea Solgájová,
PhD.
Meno vyučujúceho
PhDr. Melánie Beťková,
PhD.,
PhDr. Miroslava Líšková,
PhD.,
PhDr. Melánie Beťková,
PhD.
Doc. PhDr. Gabriela
Vörösová, PhD.
Prof. Doc. PhDr. Karel
Paulík, CSc.
doc. Eva Gajdošová, PhD
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.,
MUDr. Jolana Vajíčeková,
PhD.
PhDr. Andrea Solgajová,
PhD.
KO/2X073
Ekonómia a
poisťovníctvo
Študent si zapíše
Povinne voliteľné
jednotky v počte min.
12 kreditov
Počet kreditov spolu
Kód
URS/2X071
KO/2X017
KO/2X018
URS/2X074
KO/2X019
Výberové predmety
Pedagogika pre
pomáhajúce profesie
4
8
PH
2.
L
PhDr. Ľuboslava Pavelová,
PhD.
Prof. MUDr. Miloš
Mlynček, CSc.,
Ing. Zuzana Valentová
12
Forma Odporučený rok
ECTS
Rozsah ukonč
kredit
štúdia semester
enia
3
8
PH
1.
L.
Zdravotnícka
informatika
Starostlivosť
o prenatálne dieťa
Sociálna pedagogika
3
8
PH
2.
Z
3
8
PH
2.
Z.
3
8
PH
2.
L
Ošetrovateľská
starostlivosť o zdravotne
postihnutých
3
8
PH
2.
L.
Počet kreditov spolu
15
Štátna skúška
Kód
Predmety štátnej skúšky
SZSmX
SZSmXOSm1
SZSmXOSm2
Obhajoba diplomovej práce
Ošetrovateľstvo
Praktická skúška z ošetrovateľstva
Meno vyučujúceho
Doc. PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.,
PhDr. Erika
Krištofová,PhD.
prof. MUDr. Štepán
Svačina, DrSc.
prof. MUDr Miloš
Mlynček, CSc.,
Doc. PhDr. Rastislav
Rosinský, PhD.
PhDr. Melánie Beťková
PhD.,
PhDr. Ľuboslava Pavelová,
PhD.
Download

študijný plán Mgr. štúdia