DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sosyal Hizmet
Yönetimi
Önkoşul(lar)-var
ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme
şekli
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
(a)
SHO
431
Yok
07
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
2
(b)
Türkçe
Şeçmeli
Yüz yüze
Anlatım
Tartışma
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma:
Dr. Özcan KARS
Sivil Toplum Örgütlerinin toplumsal yaşam içerisindeki yerinin ve işlevlerinin
öğretilmesi ve sosyal hizmet uygulamaları içerisindeki yerinin öğrenilmesi
Bu dersin sonunda öğrenci,
Sivil toplum, demokrasi ve katılım, sivil toplum örgütlerinin işlevleri, sosyal hizmet
uygulamalarındaki yeri bilgi sahibi olabilecektir.
-
Kaynaklar
Yarıyılı
Temel Kavramlar
Demokrasi – Katılım – Gönüllülük – Sivil Toplum
Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri
Sivil Toplum Örgütlerinin İçeriği
Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevleri
AB Katılım Süreci ve STÖ’leri Proje Hazırlama Süreci
STÖ ve Sosyal Hizmetler
- Çocuk Refahı Alanı ve STÖ
- Özürlü ve Yaşlı Refahı Alanı ve STÖ
- Aile ve Kadın Refahı ve STÖ
- Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar ve STÖ
Sektörler arası ilişkiler ve STÖ
Genel Değerlendirme
1. Kars, Özcan. Ankara’daki Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanlarında Faaliyet
Gösteren Vakıf ve Derneklerin Örgütsel Analizi (Sivil Toplum Örgütlerinin
Örgütsel Analizi) Yayınlanmamış Doktora Tezi, H.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü,
Anakara, 2002.
2. Koçyıldırım, Şener. Toplumsal Hizmetlerde Halk Katılımı, Ankara, 1992.
3. Doğan, İsmail. Sivil Toplum, Sistem Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul, 2000.
4. Çaha, Ömer. Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yayınları, Birinci
Baskı, İstanbul, 2000.
5. Clark, John (Çev. Serpil Ural) Kalkınmanın Demokratikleşmesi, Gönüllü
Kuruluşların Rolü, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
6. Tarih Vakfı, Üç Sempozyum, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1998.
7. Tarih Vakfı, Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 2001.
8. Sarıbay, Ali Yaşar. Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1995.
9. Mardin, Şerif. Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Makaleler, İletişim Yayınları, 9
Baskı, İstanbul, 2002.
10. Tekeli, İlhan. Türkiye için STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları, İlhan Tekeli
Toplu Eserler-22, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2012
COURSE INFORMATION
Course Name
Cod
e
Semeste
r
NGO’s & Social
Work
Prequisites
Course language
Course type
Mode of delivery
Learning
andteachingstrategi
es
Instructor (s)
Course objective
Learning outcomes
Course Content
References
SHO
07
431
None
Turkish (
Compulsory
Facetoface
Theory
(hours/wee
k)
Application
(hours/wee
k)
Laboratory
(hours/wee
k)
Nationa
l
Credit
ECT
S
2
0
0
2
2
Özcan KARS, PhD
1. Kars, Özcan. Ankara’daki Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanlarında
Faaliyet Gösteren Vakıf ve Derneklerin Örgütsel Analizi (Sivil Toplum
Örgütlerinin Örgütsel Analizi) Yayınlanmamış Doktora Tezi, H.Ü. Sosyal
bilimler Enstitüsü, Anakara, 2002.
2. Koçyıldırım, Şener. Toplumsal Hizmetlerde Halk Katılımı, Ankara, 1992.
3. Doğan, İsmail. Sivil Toplum, Sistem Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul,
2000.
4. Çaha, Ömer. Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yayınları,
Birinci Baskı, İstanbul, 2000.
5. Clark, John (Çev. Serpil Ural) Kalkınmanın Demokratikleşmesi, Gönüllü
Kuruluşların Rolü, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
6. Tarih Vakfı, Üç Sempozyum, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1998.
7. Tarih Vakfı, Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 2001.
8. Sarıbay, Ali Yaşar. Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim
Yayınları, İstanbul, 1995.
9. Mardin, Şerif. Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Makaleler, İletişim
Yayınları, 9 Baskı, İstanbul, 2002.
Tekeli, İlhan. Türkiye için STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları, İlhan
Tekeli Toplu Eserler-22, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2012
HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
Tanışma
1. Hafta
Ders içeriğinin ve işleniş biçiminin öğrenci ile tartışılması
Beklentiler
Giriş
Giriş
2. Hafta
Temel Kavramlar
- Birey, aile, topluluk, toplum, Devlet, sivil toplum
- Demokrasi ve kuralları, katılım, gönüllülük, hayırseverlik, bağış, dernek, vakıf , Sivil
toplumla ilgili bazı kavramlar: NGO’s, HDK (hükümet dışı kuruluşlar), STK,
Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Odaları, Dernekler, Vakıflar,
Kooperatifler, özel sektör, Sendikalar, Gönüllü kuruluşlar, cemaatler, İnisiyatif grupları,
platformlar…
Demokrasi – Katılım – Gönüllülük – Sivil Toplum
3. Hafta
- Gönüllülük; Bireysel / Örgütlü
- Gönüllü çalışmaların toplumdaki karşılığı, güvenirlik
- Katılım
- Yerel Gündem 21, Kent Konseyleri
Doğal afetlerde ve olağan dışı dönemlerde (savaş vb.) gönüllü çalışmalar
Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri
4. Hafta
- Dünya örnekleri
- Türkiye örnekleri
- Vakıflar (Darülaceze örneği)
- Dernekler (Çocuk Esirgeme Kurumu örneği)
Sivil Toplum Örgütlerinin İçeriği
5. Hafta
- Yapısı
- Amaçları
- Sistem Teorisi çerçevesinde STÖ
- Yönetim boyutu
Örgütsel İklimi
Sivil
Toplum
Örgütlerinin İşlevleri
6. Hafta
- Demokrasiyi Geliştirme
- Hizmet Üretme İşlevi
- Hizmetlere Katkı İşlevi
- STÖ ve Sosyal Hizmetler
7. Hafta
Sunumların Hazırlığı: İnceleme ve görüşme (Öğrenciler için araştırma amaçlı
ayrılmıştır)
AB Katılım Süreci ve STÖ’leri
8. Hafta
Proje Hazırlama Süreci
- 5 N, 1 K
- Proje formatları üzerine
- Projeler ve bütçelendirme
- STÖ ve Sosyal Hizmetler
9. Hafta
Çocuk Refahı Alanı ve STÖ - Sunumlar / Tartışma
- STÖ ve Sosyal Hizmetler
10. Hafta
Aile ve Kadın Refahı ve STÖ - Sunumlar / Tartışma
- STÖ ve Sosyal Hizmetler
11. Hafta
Aile ve Kadın Refahı ve STÖ - Sunumlar / Tartışma
- STÖ ve Sosyal Hizmetler
12. Hafta
Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar ve STÖ - Sunumlar / Tartışma
- Sektörler arası ilişkiler ve STÖ
13. Hafta
- Kamu Sektörü - Özel Sektör - Sivil Sektör /Genel Değerlendirme
14. Hafta
- Final Sınavı
COURSE OUTLINE WEEKLY
Weeks
Topics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Final exam
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Sayısı
Katkı Payı %
2
1
%40
%60
%100
%40
%60
%100
Number
Percentage**
2
1
%40
%60
%100
%40
%60
%100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
ASSESMENT METHODS
Course activities
Attendance
Laboratory
Application
Fieldactivities
Specificpracticaltraining
Assignments
Presentation
Project
Seminar
Midterms
Final exam*
Total
Percentage of semesteractivitiescontributinggradesucces
Percentage of final examcontributinggradesucces
Total
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
14
2
Toplam İş
Yükü
28
12
1
12
1
20
20
2
1
10
20
20
20
120
14
Duration
(hour)
2
Total
WorkLoad
28
12
1
12
1
20
20
2
1
10
20
20
20
120
Form VIb (İngilizce):WORKLOAD AND ECTS CALCULATION
Activities
Number
Course Duration (x14)
Laboratory
Application
Specificpracticaltraining
Fieldactivities
StudyHoursOut of Class (Preliminary work,
reinforcement, ect)
Presentation / SeminarPreparation
Project
Homeworkassignment
Midterms ( Studyduration )
Final Exam (Studyduration)
Total Workload
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi
1
2
3
1 Sosyal hizmet uygulama alanları
(sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil
toplum, yerel yönetim gibi) bilgisi,
5
X
2 Sosyal hizmet kuramları (sistem,
ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) bilgisi,
3 İnsan gelişimi ve sosyal çevre bilgisi
4 İletişim becerileri (bireyle, ailelerle,
gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla)
bilgisi
5 Yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve
kamu sosyal hizmet kurum ve
kuruluşlarının yönetimi) bilgisi,
6 Sosyal hizmette araştırma yöntem ve
teknikleri bilgisi,
X
X
X
X
X
7 Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi,
8 Farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal
hizmet uygulaması bilgisi,
X
X
9 Her düzeydeki müracaatçılar için
benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak
planlı değişme sürecini (bağlantı kurma,
tanı ve değerlendirme, planlama,
uygulama, uygulamayı değerlendirme,
sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme
becerisi.
10 Sosyal hizmet uygulama alanları,
(Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil
toplum, yerel yönetim), sosyal hizmet
kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme
kuramı), insan gelişimi ve sosyal çevre,
iletişim (bireyle, ailelerle, gruplarla ve
farklı toplumsal gruplarla), yönetim ve
yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal
hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi),
araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki
etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı
gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması
becerisi.
X
X
11 Sosyal inceleme, değerlendirme ve
rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt
etme ve toplama becerisi,
X
12 Araştırma sonuçlarını ve mesleki
literatürü yorumlama becerisi
13Kurumlararası ilişki, iletişim ve ortak
hizmet geliştirme becerisi
14 Profesyonel sosyal hizmet
uygulaması bağlamında eleştirel
düşünebilme becerisi
15 Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin
4
X
X
X
X
etiği ve değerleri doğrultusunda,
farklılığın pozitif değerini kabul ederek
uygulama yapabilme becerisi,
16 Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev
hak ve sorumlulukları belirleyen, mesleki
etik, norm ve standartlara uygun
davranır.
17 Sosyal adalet ve hak temelli
yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve
mesleki değerler çerçevesinde benimser.
18 Sosyal işlevselliği geliştirmek ve
toplumsal değişimi kolaylaştırmak için
birey, aile, grup, kurum, topluluk, toplum
ve küresel bağlamda uygulama yapma
anlayışı geliştirir.
19 Her düzeyde sosyal hizmet
müdahalesi rollerini üstlenme ve
müracaatçı sisteminin gereksinimleri ile
kaynakları eşleştirme konusunda aktif
sorumluluk alır.
20 Her düzeyde sosyal hizmet
uygulamasına rehberlik eden kavramsal
çerçeve ve perspektifleri, kuramsal
yaklaşımları ve modelleri kullanır.
21 Her düzeyde müracaatçı sisteminde
planlı değişim sürecini kullanır.
22 Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile
topluma model olur ve yaşam boyu
öğrenme anlayışını benimser.
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
X
X
X
X
X
X
X
Form VIIb (İngilizce):MATRIX OF COURSE LEARNING OUTCOMES VERSUS PROGRAM
OUTCOMES
Program Outcomes
Contrubitionlevel
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Dr. Özcan KARS - Sosyal Hizmetler