Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2014
Bratislava
január 2015
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2014
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2014
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Historický ústav SAV
Riaditeľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Zástupca riaditeľa: PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Predseda vedeckej rady: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
Člen snemu SAV: Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Adresa: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
http://www.history.sav.sk
Tel.: 02/ 5292 5753 kl. 101
Fax: 02/52961645
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
81
40
41
4
1
80
65,65
53,65
Vedeckí pracovníci
70
39
31
4
1
69
55,65
49,65
Odborní pracovníci VŠ
6
1
5
0
0
6
5,5
4
Odborní pracovníci ÚS
3
0
3
0
0
3
3
0
Ostatní pracovníci
2
0
2
0
0
2
1,5
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2014 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere,
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2014)
Rodová
Vedeckí pracovníci v stupňoch
Pracovníci s hodnosťou
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
6
33
4
1
9
20
10
Ženy
2
29
1
1
3
20
8
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
0
3
10
3
1
3
5
5
5
Ženy
0
1
4
2
3
2
8
4
6
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2014
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
50,2
50,4
51,3
Ženy
53,3
52,6
55,6
Spolu
51,8
51,4
53,3
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
Vedúci oddelení:
Oddelenie najstarších dejín:
PhDr. Martin Štefánik, PhD.
Oddelenie novovekých dejín:
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Oddelenie dejín 19. storočia:
Mgr. Peter Macho, PhD.
Oddelenie novších dejín:
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Oddelenie najnovších dejín:
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Oddelenie dejín vied a techniky:
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
Knižnica HÚ SAV:
Mgr. Alžbeta Sedliaková
Vedecká rada HÚ SAV do 13.5. 2014
Predseda: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
Členovia:
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Tunde Lengyelová, CSc.
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Mgr. Marína Zavacká, PhD.
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
Mgr. Rastislav Kožiak, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
Vedecká rada HÚ SAV od 14.5. 2014
Predseda: PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Členovia:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
Mgr. Adam Hudek, PhD.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Mgr. Rastislav Kožiak, PhD.
prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Zmeny v pracovnom pomere:
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. – 1.9. 2014 zníženie PP na 40%
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. – 7.9. 2014 ukončenie RD – od 8.9. 2014 – nástup do PP
Ukončenie doktorandského štúdia obhajobou:
PhDr. Tomáš Černák – slovenské dejiny – 25.8. 2014
Mgr. Katarína Kožáková – slovenské dejiny – 25.8. 2014
Mgr. Miroslava Slezáková – slovenské dejiny – 28.8. 2014
Mgr. Lucia Šulejová – slovenské dejiny – 28.8. 2014
Ukončenie pracovného pomeru:
Mgr. Petra Rybářová, PhD. – 21.8. 2014 ukončenie PP z dôvodu úmrtia
Jubileá:
Mgr. Peter Macho, PhD. – 50 rokov
Zvyšovanie vedeckej kvalifikácie:
Mgr. Adam Hudek, PhD. priznaný – samostatný vedecký pracovník IIa, 28.5. 2014
Mgr. Ladislav Vörös, PhD. priznaný – samostatný vedecký pracovník IIa, 28.5. 2014
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. priznaný – samostatný vedecký pracovník IIa, 26.11. 2014
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Matej Hanula, PhD. priznaný – samostatný vedecký pracovník IIa, 26.11. 2014
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. priznaný – samostatný vedecký pracovník IIa, 26.11. 2014
Nový doktorand prijatý k 1.9. 2014:
Mgr. Juraj Hrica - všeobecné dejiny
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2014
Čerpané financie
za rok 2014 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
3
87737
87737
2506
3
0
147435
147435
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
2
0
58748
58748
-
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
22
1
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2014 financované VEGA
20
2. Projekty, ktoré boli r. 2014
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Počet návrhov domácich projektov podaných v roku 2014
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2014
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2014
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
Návrh na 2
projekty v rámci
Všeobecnej výzvy
APVV
-
Bratislava
Regióny
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2014
Tabuľka 2c Počet medzinárodných projektov riešených v roku 2014
Čerpané financie
za rok 2014 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
8
-
-
-
0
0
-
-
-
2
1
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
A
B
0
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
6
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2014
Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2014
A
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
Príprava 1 projektu - bude
Počet podaných projektov
podaný 2015
Horizont 2020
B
-
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
HÚ SAV uvažuje roku 2015 o zapojení sa do výzvy Obnova a budovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Projekt by sa týkal predovšetkým digitalizácie kópií
archívnych materiálov, vzácnych kníh, fondu máp a periodík HÚ SAV od ich vzniku.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok)
2.3.1. Základný výskum
Prvé vedecké dejiny SAV
Kolektív autorov z Historického ústavu SAV a Ústredného archívu SAV pod vedením Dušana
Kováča spracoval a vo vydavateľstve VEDA vydal prvé komplexné vedecké dejiny Slovenskej
akadémie vied. V diele sa venuje pozornosť aj snahám o inštitucionalizáciu slovenskej vedy od 18.
Storočia ale podstatná časť je venovaná dejinám SAV od jej založenia v roku 1953 až do roku 2004.
Dejiny SAV ako inštitúcie sú dôsledne zasadené do dobového kontextu s celou jeho
kontroverznosťou. V korelácii s dobou sa tak jasne črtajú možnosti a limity, v ktorých pracovala
vedecká komunita. Popri chronologickom, historickom vývoji sa venuje v diele veľká pozornosť aj
tematickým prierezovým otázkám: najdôležitejším výsledkom vedeckého výskumu, medzinárodnej
spolupráci, finančnému a materiálnemu vybaveniu SAV apod. Dielo je doplnené o najdôležitejšie
dokumenty k dejinám SAV a o bohatú obrazovú prílohu.
KOVÁČ, Dušan a kol.. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2014. 688 s.
ISBN 978-80-224-1316-9.
2.3.2. Aplikačný typ
Sto rokov od vypuknutia Veľkej vojny
Historický ústav SAV sa pri tejto príležitosti obrátil predovšetkým na verejnosť. Zorganizoval a
spoluorganizoval sériu vedecko-popularizačných a odborných podujatí, verejných prezentácií a
vystúpení v masovo-komunikačných prostriedkoch doma i v zahraničí. Predovšetkým to bol cyklus
16 prednáškových popoludní a obrazových prezentácií Stalo sa pred 100 rokmi – Rôzne tváre
Veľkej vojny, ktorý sa stretol s veľkým verejným ohlasom (február – november 2014; autori scenára
G. Dudeková, D. Kováč). Pracovníci ústavu účinkovali v cykle diskusií o dejinách v Slovenskom
rozhlase „Dejiny.sk“ venovaných prvej svetovej vojne, boli vyhľadávanými hosťami printových a
elektronických médií, spolupracovali s múzeami na výstavách, prednáškach a diskusiách pre
študentov a širokú verejnosť (napr. výstava Múzea mesta Bratislavy Vojna z druhej strany a s ňou
spojené prednášky a diskusie v Bratislave, Prešove a Prievidzi). Na základe nimi vypracovaného
libreta a obrazového materiálu vznikla výstava Slováci a Slovensko vo Veľkej vojne, ktorou
MZVaEZ SR prezentovalo výročie v zahraničí.
7
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
A
B
C
Počet v r. 2014/ Počet v r. 2014/ Počet v r. 2014/
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2013
2013
2013
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
25 / 0
0/0
0/0
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
2/0
0/0
0/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
5/0
0/0
0/0
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
1/0
0/0
0/0
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
73 / 8
0/0
0/0
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
11 / 0
0/0
0/0
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
2/1
0/0
0/0
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
0/0
0/0
0/0
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents Connect
(CCC)
17 / 0
0/0
0/0
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v časopisoch
neevidovaných v CCC
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
48 / 21
0/0
0/0
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
vydaných tlačou alebo na CD
a/ recenzované práce a publikované
pozvané príspevky
76 / 18
0/0
0/0
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED)
b/ nerecenzované práce
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
5/2
0/0
0/0
BEF, CEC, CED)
8
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v CCC
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
17. Heslá v Encyklopédii Beliana a iných
encyklopédiách a terminologických
slovníkoch
(BDA, BDB)
1
3
0
1
0
0
2/7
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
3/3
0/0
0/0
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale
vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
B
A
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r. 2012 doplnky z r. 2012
195 / 3
0/0
Citácie vo WoS (1.1, 2.1)
0
/
0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
992 / 36
0/0
indexoch (3, 4)
48 / 5
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
OHLASY
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň
údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
127
61
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
ARPÁŠ, Róbert: Autonómia a´la HSĽS – krok k totalite. Referát na medzinárodnej vedeckej
konferencii Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v
Maďarsku, Komárno 24.–25.4. 2014.
ARPÁŠ, Róbert: Hodžova koncepcia stredoeurópskeho priestoru v 30. rokoch 20. storočia. Referát
na medzinárodnej konferencii Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.
BARTLOVÁ, Alena: Príspevok k zahraničným kontaktom a ekonomickým aktivitám Dr. M.
Hodžu. Prednáška na medzinárodnej konferencii Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin,
26. – 27.6. 2014.
BENKO, Juraj: Sovietske Rusko ako vzor? Reprezentácia sociálnej politiky a reality Ruska v
slovenskej ľavicovej tlači v prvej polovici 20. rokov 20. storočia. Príspevok na medzinárodnej
vedeckej Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Banská Bystrica, 27. – 28.8.
2014.
CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna: Resistence to Antibiotics and Return to Traditional
Treatment Methods (Making Ethnomedicine Scientific). 3rd International Academic Conference:
„The Style & Quality of Life of Modern Man”. Stalowa Wola, 28. 5. 2014.
ČERNÁK, Tomáš: Odraz ilegálnej činnosti Gustáva Husáka v kampani proti tzv. slovenským
buržoáznym nacionalistom. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné
povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25. 4. 2014.
ČIČAJ Viliam: Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku. Medzinárodná
konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava 24. – 26.6. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela „Naši“ a problém zásobovania. Snahy o samozásobiteľský charakter
Prešporka / Bratislavy počas prvej svetovej vojny. Referát na medzinárodnej konferencii Nezměrné
ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Organizátori: Archiv
hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universtität Wien,
Lehrstuhl für Neueste Geschichte Goethe-Universität Frankufurt am Main. Praha, 7. – 8.10. 2014.
10
Správa o činnosti organizácie SAV
DUDEKOVÁ, Gabriela Controversial interpretations – controversial past? Some cases from the
Slovak–Hungarian history and historiography. Medzinárodná konferencia Transboundary
Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slovakia and Hungary from a Local Border
Perspective (Part II). Komárno, 12.9. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Children in war and war in children. Influence of Great War on lives and
mentality of children and youth in Hungary. Referát na medzinárodnej konferencii Climax or
Beginning? Organizátori: FF Karlovej Univerzity Praha, Masarykův ústav a archiv Akademie věd
České republiky, Philosophisch-Historische Fakultät Universität Innsbruck. Praha, 24. – 25.10.
2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Medvede, kohúti, psi a tí ostatní. Zrkadlový obraz nepriateľa v prvej
svetovej vojne. Referát na medzinárodnej konferencii Stereotypes as a kind of war propaganda.
Organizátori: Univerzita Komenského Bratislava, Veľvyslanectvá Francúzska, Nemecka, Talianska
a Veľkej Británie v SR, Historický ústav SAV, Francúzsky inštitút, České centrum, ai. Bratislava,
12.11. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Survival strategies in the homeland: Austria-Hungary´s war regime from
the perspective of Slovak historiography. Medzinárodné sympózium An outlook on World War I.
Istanbul, 7.11. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v
Prešporku/Bratislave. Referát na medzinárodnej konferencii Město a válka. Organizátori:
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice. Pardubice, 24. – 25.4. 2014.
DUCHOŇOVÁ, Diana:Nerád by som nechal moje chúďa mŕtve dlho čakať na pohreb...“ Smrť a
rituál pohrebu uhorských šľachtičien v 17. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia Korunovácie
a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. Organizátor:HÚ SAV, SHS pri SAV,
Bratislava, 22. – 23.10. 2014.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Hodnosť kráľovnej v stredovekom Uhorskom kráľovstve. Úvodná
prednáška X. Letní medievistickej školy, Centrum medievistických studií. Klášter Sázava, 5.9. 2014.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorských kráľovien.
Konferencia Ars Montana.Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského
Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620). Ústí nad Labem – Větruše , 10. – 11.4. 2014.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. The Black Queen - Barbara of Cilli (How the historic legend was born)
prednesená na International medieval congress Leeds v sekcii Ruling, Administering and
Maintaining a Composite Empire: Emperor and King Sigismund of Luxemburg (1368-1437).
Leeds, 7.7. 2014.
FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia: Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné
prostredie v historickej perspektíve. Medzinárodná vedecká konferencia Životný štýl a zdravie.
Bratislava 5.12. 2014.
FALISOVÁ, Anna: Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti.
Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v
minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad
Kysucou 22. – 23.10. 2014.
FALISOVÁ, Anna: Zubní technici a starostlivosť o chrup. Medzinárodná konferencia Po stopách
zdraví a nemoci člověka a zvířat IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního
lékařství. Technické muzeum v Brně 16. – 17.9. 2014.
FERENČUHOVÁ, Bohumila: M. Hodža počas krízy medzinárodných vzťahov 1936 s
vyvrcholením po vstupe nemeckých vojsk do demilitarizovanej zóny v Porýní. Prednáška na
konferencii s medzinárodnou účasťou v rámci dní Milana Hodžu Milan Hodža v medzinárodných
vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.
FIAMOVÁ, Martina: „Riešenie židovského problému" v novembri 1938 - deportácie Židov a ich
realizácia v okresoch Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia Holokaust na južnom
Slovensku. Košice, 22.5. 2014.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
FIAMOVÁ, Martina: Majority and Minority Population in the Background of the Aryanisation of
the Jewish Land Property in Slovakia (1939 – 1945). Medzinárodná vedecká konferencia Jews and
Gentiles in East Central Europe in the 20th Century. Praha, 31.5. – 1.6. 2014.
FIAMOVÁ, Martina: Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy.Medzinárodná vedecká
konferencia Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 23. –
25.4. 2014.
FRIMMOVÁ, Eva: Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. a začiatkom 17. storočia. Konferencia s
medzinárodnou účasťou Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. –
25.6. 2014.
FRIMMOVÁ, Eva:Ján Zápoľský očami súčasníkov a nasledovníkov. Medzinárodná konferencia
Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem.
Praha, 24. – 25. apríla 2014.
FRIMMOVÁ, Eva: Peter Révai a jeho historické dielo o uhorskej kráľovskej korune. VI.
medzinárodná interdisciplinárna konferencia TEMPUS LIBRI 2014 Knihy v proměnách času. Český
Krumlov, 23. – 26.10. 2014.
GUBA, Ivan: Jozef Lettrich v odboji a Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Referát na
medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku
1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav: Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer
Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945. Medzinárodná konferencia Die sukzessiv
vernetzte Welt – Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende der 19. und
Verlauf des 20. Jahrhundert. Praha,9. – 11.11. 2014.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Periphery Against Centre? Slovakia in Czechoslovak State
Planning. Slovakia in the framework of the post 1948 Czechoslovak economic and political
development and its environmental context. Medzinárodný kongres Fourth European Congress on
World and Global History. Paríž, 4. – 7.9. 2014.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav: Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v
strednej Európe v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. Medzinárodná konferencia Slovenské
národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 23. – 24.4. 2014.
HALLON, Ľudovít: Modernizácia priemyslu verzus životné prostredie severozápadného Slovenska
v medzivojnovom období. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana
životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné
múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23.10. 2014.
HALLON, Ľudovít: Od „ekonomickej prosperity“ k Povstaniu (Ekonomický vývoj na Slovensku a
SNP). Medzinárodná konferencia Povstanie. Slovenský inštitút v Paríži, Institut Balassi –
Maďarský inštitút, Paríž, 7. – 8.11. 2014.
HALLON, Ľudovít: Slovenská ekonomika a jej miesto v nemeckom hospodárskom priestore.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava,25.
– 26.3. 2014.
HANULA, Matej: Milan Hodža a spolupráca československých agrárnikov s agrárnym politickým
hnutím v Bulharsku. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Milan Hodža v
medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.
HERUCOVÁ, Angelika: Palatine then Antichrist. Benedict in the Chronicle of Galicia-Volhynia.
Prednesené na vedeckej konferencii Colloquia Rusica V: Rus a stredná Európa v 11. – 14. storočí.
Organizátor: UK (Bratislava), JU (Krakov), PUVS (Ivano-Frankivsk). Spišská Kapitula, 16. –
18.10. 2014.
HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Martina:Arizácia židovského majetku. Medzinárodná vedecká
konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.
HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Martina:Medzi deportáciami a Povstaním: Postavenie židovského
obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943 – 1944. Medzinárodná vedecká konferencia Židé ve
Slovenském národním povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní. Praha, 14.5. 2014.
12
Správa o činnosti organizácie SAV
HLAVINKA, Ján: Postwar Restitution of Jewish Valuables in Slovakia. Medzinárodná konferencia
Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century. Praha 30.5. 2013.
HLAVOVÁ, Viera. Fenomén kulaka v 2. etape kolektivizácie na Slovensku. Referát na
medzinárodnej konferencii Československo v rokoch 1954 – 1962. České Budějovice, 21. – 22.5.
2014.
HOLEC, Roman: Pamäti na vojnu – Vojna v pamätiach (slovenský príklad). Medzinárodný seminár
Česko-slovenskej komisie historikov Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť prvej svetovej vojny
v literatúre a umení). Bratislava, 9.4. 2014.
HOLEC, Roman: Eigentum und Nationalismus – verschiedene Adelsstrategien: Der Fall Slowakei.
Medzinárodná konferencia Altösterreichischer Adel zwischen Nation – Nationalismus –
Faschismus/ Nationalsozialismu (von ca. 1870–1938/1945).Wien, (Rakúsko), 3.-5.12. 2014.
HOLEC, Roman: Ideology and Practice of Agrarianism in the Mirror of Slovak-Croatian
Relationship. Medzinárodná konferencia Croatia and Slovakia: Historical Parallels and
Connections (from 1780 to the present day). Zagreb (Chorvátsko), 8.5. 2014.
HOLEC, Roman: Natur knows no boundaries: „Discovering“ the Tatra mountains and the birth of
environmental protection in the 19th century. Congress 2014 of the Humanities and Social
Sciences. The 29th annual conference of the Hungariaan Studies Association of CanadaSt.
Catharines (Ontario, Canada), 24. – 26.5. 2014.
HOLEC, Roman: Slovenské a uhorsko/maďarské stereotypy o nepriateľoch a spojencoch.
Medzinárodná konferencia k storočnici vypuknutia 1. svetovej vojny Stereotypy ako súčasť
vojnovej propagandy. Bratislava, 12.11. 2014.
HOLEC, Roman: The Great Depression of 1929 – 1933 from the point of view of Czechoslovak
political parties, financial experts and economists. Session Multiple economic crises in historical
perspective on Fourth European Congress on World and Global History.Paris (Francúzsko), 4. –
7.9. 2014.
HOLEC, Roman: Vplyv exilových hospodárskych historikov na československú historiografiu.
(Spolu s A. Doležalovou). Seminár Vliv české a slovenské exilové historiografie na historiografii
domácí organizovaný v rámci 41. zasadania Česko-slovenskej komisie historikov. Plzeň (ČR),
15.10. 2014.
HOLLÝ, Karol – HUDEK, Adam: Politické zmeny v roku 1989 a slovenská inštitucionálna
historiografia. Medzinárodné sympózium na zasadnutí Slovensko-rumunskej komisie historikov.
Arad, 7.10. – 8.10. 2014.
HOLLÝ, Karol: Československo-poľské vzťahy a ochrana prírody v medzivojnovom období. Ku
genéze TANAP-u a TPN. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana
životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné
múzeum Krásno nad Kysucou, 22. – 23.10. 2014.
HOLLÝ, Karol: Dilemy Jaroslava Vlčka v jeho literárno-historických syntézach (literatúra na
Slovensku verzus slovenská literatúra, resp. česká literatúra). Vedecké kolokvium v rámci
medzinárodného projektu Diskurzivita literatúry 19. storočia. Bořetice, 12. – 14.11. 2014.
HOLLÝ, Karol: Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku.
Medzinárodná konferencia Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Nadlak 21. – 22.3.
2014.
HOMOĽA, Tomáš: Olomouc ako dejisko politického zápasu o českú korunu v rokoch 1469-1479.
Medzinárodná vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov IV: Stredoeurópske mesto ako
politické, hospodárske a kultúrne centrum. Košice, 16.10. 2014.
HUDEK, Adam – KOVÁČ, Dušan: „Neue Wissenschaft“ für die „neue Gesellschaft“.
Transformationsprozesse in der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1948–
1968. Medzinárodná konferencia Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten
Krieg. Viedeň, 2. – 3.7. 2014.
HUDEK, Adam – MICHELA, Miroslav: Hodnotenie slovenského štátu v historiografii po roku
1945. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita.
Bratislava25. – 26.3. 2014.
13
Správa o činnosti organizácie SAV
HUDEK, Adam: Heroická aj problematická kapitola (česko-) slovenských dejín. Medzinárodná
konferencia Povstanie. Slovenský inštitút v Paríži, Institut Balassi – Maďarský inštitút. Paríž 7. –
8.11. 2014.
IVANIČKOVÁ, Edita: Západné veľmoci a Slovenský štát 1939-1945. Medzinárodná konferencia
Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26.3. 2014.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana: Die polnischen Kontakte von Ján Kollár. Medzinárodné na
sympózium Der literarische Transfer zwischen den slawischen
Kulturen und dem
deutschsprachigen Raum im Zeitalter de Weltliteratur (1771–1850). Viedeň, 3. – 6.11. 2014.
KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso – kľúčová postava štátu a režimu. Prednáška na medzinárodnej
konferencii Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26.3. 2014.
KAMENEC, Ivan: Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a jeho
spoločenská reflexia. Medzinárodná konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a
Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.
KAMENEC, Ivan: Menej známy prúd slovenskej exilovej historiografie. Medzinárodná konferencia
Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na domácu historiografiu. Plzeň, 16.10. 2014.
KAMENEC, Ivan: Predpoklady a príčiny zapojenia sa židovských obyvateľov do protifašistickej
rezistencie na Slovensku. Medzinárodná konferencia Židia v Slovenskom národnom povstaní.
Praha, 14.5. 2014.
KAMENEC, Ivan: Reflexia vojny v historickom vedomí slovenskej spoločnosti. Referát na
medzinárodnej vedeckej konferencii Odraz prvej a druhej svetovej vojny v slovenskej literatúre.
Bratislava, 20.10. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Dve podoby študentských osláv. Možnosť protestu voči oficiálnej politike i
prostriedok formovania mládeže v duchu oficiálnej politiky. Medzinárodná konferencia Oficiálne a
alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938. Bratislava, 6.6. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Slovenské vrstvy pamätí na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými
a novými časmi. Medzinárodná konferencia Prvá svetová vojna v zrkadle maďarskej a slovenskej
literatúry. Bratislava, 26.5. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu. Medzinárodná
konferencia Ruská politika na Euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Mošovce, 2. – 3.9.
2014.
KODAJOVÁ, Daniela: “Rozkvet a sláva spolku bude zaiste rozkvetom a slávou národa nášho!“
Živena – Spolok slovenských žien. Medzinárodná konferencia Sláva šľachetným III. Liptovský
Mikuláš, 19. – 20.9. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou. Veľká
vojna v rodinnej pamäti (príklad rodiny Drahotíny Kardossovej-Križkovej. Medzinárodná
konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín.Banská Bystrica,27. – 28.8.
2014.
KOHÚTOVÁ, Mária: Dielo Samuela Timona Purpura Pannonica. Medzinárodná konferencia Knihy
v proměnách času. Český Krumlov, 24. – 27.10. 2014.
KOHÚTOVÁ, Mária: Kresťanskí a osmanskí bojovníci v opisoch bitky pri Moháči. Medzinárodná
konferencia Kříž versus půlměsíc. Praha, 24. – 25.4. 2014.
KOLLÁROVÁ, Ivona: Ego-dokumenty vo výskume dejín typografického média. Medzinárodná
konferencia Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Bratislava,
8. – 10.4. 2014.
KOLLÁROVÁ, Ivona: Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén. Medzinárodná konferencia
Literárny život v minulosti a dnes . Nitra, 17.9. 2014.
KOLLÁROVÁ, Ivona: Literatúra v mediálnom svete neskorého osvietenstva. Workshop k československému projektu Diskurzivita literatúry v 19. století v česko-slovenském kontextu. Bořetice,
12. – 14.11. 2014.
14
Správa o činnosti organizácie SAV
KONEČNÝ, Peter: Communicating an industrial innovation: Development of the European
amalgamation process in the Habsburg Monarchy 1785 – 1792. Prednáška na medzinárodnej
vedeckej konferencii The History of Chemistry: Materials, Industry, Innovation and Governance,
European University Institute, Firenze, 26. – 27.9. 2014.
KOVÁČ, Dušan: European Remembrance. Záverečné zhrnutie medzinárodnej konferencie Evropa
mezi válkou a mírem 1914 – 2004. Základní mezníky evropské historie 20. století. Praha 9. – 11.6.
2014.
KOVÁČ, Dušan: Neue Wissenschaft für „die neue Gesellschaft“. Transformation der SAW in den
Jahren 1945 – 1967 (spolu s Adamom Hudekom). Prednáška na medzinárodnej konferencii
Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Abgrenzung, oder
Annäherung? Viedeň, 2 – 3.7. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Prvá svetová vojna a slovenská spoločnosť. Prednáška na medzinárodnej
konferencii Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre. Bratislava, 20.10. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Slovak national narrative and Hungarian national narrative as a part of the SlovakHungarian socio-political discourses. Prednáška na medzinárodnej konferencii. Transboundary
Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slowakia an Hungary from a local BorderPerspective. Komárno, 12.9. 2014.
KOWALSKÁ, Eva: Effektivität und Kontraproduktivität der konfessionellen Verfolgung im
Ungarn des 17. und 18. Jahrhunderts. Medzinárodná konferencia Náboženské strety a konfesní
násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Organizátori: HÚ AV ČR, Filosofický ústav AV ČR,
Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart. Praha, 5. – 7.11. 2014.
KOWALSKÁ, Eva: Exulanten und Galeerensklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der
slowakischen Lutheraner. Medzinárodná konferencia Cultural Heritage and the Innovations of the
Humanities in the 21st Century. Debrecen 8. – 9.10. 2014.
KOŽÁKOVÁ, Katarína: Riadenie, ochrana a bezpečnosť pracujúcich v budovateľskom období
Československej republiky v rokoch 1945 – 1948. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii
České, Slovenské a Československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové, 2. – 3.4. 2014.
KŠIŇAN, Michal – BABJÁK, J.: Milan Rastislav Štefánik – charizmatický vodca alebo reakčný
diktátor? Štefánikova činnosť na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 a jej obraz v legionárskej
literatúre. Medzinárodná konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín.
Banská Bystrica, 27. – 28.8. 2014.
LACKO, Miroslav: K transferu inovácií v stredoeurópskom hutníctve: Bartolomej Ľudovít
Hechengartner (1702 – 1773) a zhutňovanie medi na Spiši v prvej polovici 18. storočia.
Medzinárodná konferencia 55. seminář z dějin hutní výroby. Praha, 3.12. 2014.
LACKO, Miroslav: Oberungarische Waldbürgerschaft: Die unbekannten Zusammenhänge der
Entstehung im Jahr 1748. Medzinárodná konferencia „Bergbau und Persönlichkeiten“ – 13.
Internationaler Montanhistorischer Kongress 2014. Hall in Tirol, Sterzing, Schwaz /Rakúsko,
Taliansko/ (Universität Innsbruck, Berenkamp-Verlag) 24. – 27.9. 2014.
LACKO, Miroslav: Uhorské banské mestá v neskorom stredoveku a ranom novoveku v slovenskej
historiografii – bilancia a perspektívy bádania. Medzinárodná konferencia ARS MONTANA :
Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného
novoveku (1459 – 1620). Ústí nad Labem, 10. – 11.4. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Komunikácia v ženskom prostredí. Konferencia s medzinárodnou účasťou
Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. – 26.6. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Nőkép a halotti beszédekben (Obraz ženy v posmrtných kázňach).
Medzinárodná konferencia Nők térben és időben (Ženy v čase a priestore). Miškolc,
(Maďarsko)16.5. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Panónske Slnko, druhý Achilles a bojový voz Izraela – tri thurzovské
pohreby na začiatku 17. storočia.Medzinárodná konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské
rituály a ceremónie v ranom novoveku. Bratislava 22. – 23.10. 2014.
15
Správa o činnosti organizácie SAV
LONDÁK, Miroslav: Šikova reforma a tendencie k samosprávnym formám riadenia ekonomiky.
Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku
60. rokov 20. storočia. Bratislava, 6. – 7.11. 2014.
LUKAČKA, Ján: Vývin osídľovania a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku. Prednáška na
zasadnutí Slovensko-poľskej komisie historikov v Gornej Zubriczy, 17. – 18.10. 2014.
MACHO, Peter: Andrej Hlinka v kolektívnej pamäti slovenských evanjelikov. Medzinárodný
odborný seminár Sites of memory: heritage of the memory – memory of the heritage. Cieszyn
(Poľsko), 16. – 18.10. 2014.
MACHO, Peter: Bratstvo zbraní a ducha: kultúrno-historický rozmer oficiálnej návštevy Slavka
Kvaternika na Slovensku v roku 1942. Medzinárodná konferencia Croatia and Slovakia: Historical
parallels and connections (from 1780 to the present day). Zagreb (Chorvátsko), 7. – 11.5. 2014.
MANNOVÁ, Elena: Das ungarländische Vereinswesen 1867 – 1914: Homogenisierung sowie
Hybridisierung. Medzinárodná konferencia Nationalstaat und ethnische Homogenisierung; Ungarn
und Rumänien im Vergleich (1867 – 1914). Budapest, 18. – 20.9. 2014.
MANNOVÁ, Elena: Ein höchst verwickeltes Erbe. Medzinárodná konferencia Bilder und
Repräsentationen der Habsburgermonarchie im 20. und 21. Jahrhundert. Mníchov, 22.1. 2014.
MANNOVÁ, Elena: Štátne oslavy a ich akceptácia vo verejnom priestore viacetnickej Bratislavy
(1919-1938). Medzinárodný seminár Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938.
Bratislava, 6.6. 2014.
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína:Činnosť Ústredne židov a aktivity Pracovnej skupiny pred
druhou vlnou deportácií. Medzinárodná vedecká konferencia Židé ve Slovenském národním
povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní. Praha, 14.5. 2014.
MICHELA, Miroslav: Osud komárňanskej židovskej komunity v období rokov 1938-1945.
Prednáška na medzinárodnej konferencii v Košiciach, 22.5. 2014.
MICHELA, Miroslav: Povstanie 1944 – oslavované aj zatracované. Medzinárodná vedecká
konferencia Povstanie. Organizátori: Slovenský inštitút v Paríži, Maďarský inštitút v Paríži a HÚ
SAV. Paríž, 7. - 8.11. 2014.
MOROVICS, Miroslav: Počiatky rozvoja bezdrôtovej telegrafie – éra tvorby Jozefa Murgaša.
Medzinárodná vedecká konferencia Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom
kontexte. Banská Bystrica, 16.5. 2014.
MOROVICS, Miroslav:Prínos osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala. Seminár k 50. výročiu
založenia Múzea J. M. Petzvala. Spišská Belá, 29.10. 2014.
MOROVICS, Miroslav: Viktor Teissler – priekopník lekárskej fyziky v Československu.
Medzinárodný vedecký seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat, IV. Brno, 17.9. 2014.
MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna: Ošetrovateľský personál na Slovensku začiatkom 20.
rokov minulého storočia. Medzinárodná konferencia Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat
IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Technické muzeum v
Brně, 16. – 17.9. 2014.
OSYKOVÁ, Linda: Milan Hodža a zahranično-politické otázky pred parlamentnými voľbami počas
1. ČSR. Medzinárodná konferencia Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6.
2014.
OSYKOVÁ, Linda: Oslavy 10. výročia vzniku ČSR. Medzinárodný seminár Oficiálne a
alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938. Bratislava, 6.6. 2014.
PEŠEK, Jan: „Povstalci“ a „nepovstalci“. Vedenie KSS 1944 – 1945. Referát na medzinárodnej
vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovenska a Európa v roku 1944. Banská
Bystrica, 23. – 24.5. 2014.
PEŠEK, Jan: Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi. Referát na medzinárodnej vedeckej
konferencii Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia. Bratislava, 6.
– 7.11. 2014.
PETRUF, Pavol: Vzťahy 1. Slovenskej republiky s neutrálnymi štátmi (Španielskom, Švajčiarskom
a Švédskom). Medzinárodná konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita.
Bratislava, 25. – 26.3. 2014.
16
Správa o činnosti organizácie SAV
ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939 – 1945. (Na príklade
agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne). Medzinárodná konferencia Slovenský štát 1939 –
1945. predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.
SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít: Priemysel a infraštruktúra Uhorska v podmienkach prvej
svetovej vojny. Medzinárodná konferencia Veda a technika v českých zemích za první světové
války. Národní technické muzeum Praha, 14. – 15.10. 2014.
SABOL, Miroslav: Cestovný ruch v období Slovenského štátu (1939-1945). Medzinárodná
konferencia Sportování a cestování v léte 1938 – 1958. Praha, 21. – 22.10. 2014.
SABOL, Miroslav: Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku v medzivojnovom období a
ich dopad na životné prostredie. Medzinárodná konferencia: Príroda – dejiny – človek. Vývoj a
ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci,
Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23.10. 2014.
SEGEŠ, Dušan: Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania: problematika odbojových
kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské
národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.
SEGEŠ, Dušan: Rückkehrer und Re-Emigranten in die Tschechoslowakei aus der Bundesrepublik
Deutschland. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Die Tschechoslowakei und
Deutschland 1933 bis 1989 – Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarland. Jahrestagung
der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Regensburg, 19. –
20.11. 2014.
SEGEŠ, Dušan: Slovenské národné povstanie a Poľsko. Referát na medzinárodnej vedeckej
konferencii Povstanie – Le Soulévement. Paríž, 7. – 8.11. 2014.
SEGEŠ, Dušan: Stred, ktorý sa rozplynul vo Východe – stredná Európa vo vnímaní vysielačov
Rádio Slobodná Európa a a BBC v 50. a 60. rokoch. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii
Historizace střední Evropy. Opava, 16.10. 2014.
SCHVARC, Michal – HANULA, Matej: Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska 1944/45
ako súčasť nacionálno-socialistickej „Volkstumspolitik“ v juhovýchodnej Európe. Príspevok na
medzinárodnej vedeckej konferencii Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva – syndrom moderních
dějin. Praha, 11. – 12.11. 2014.
SCHVARC, Michal: Nacionálno-socialistická „nová Európa“ a Slovensko. Medzinárodná vedecká
konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.
SCHVARC, Michal: Slovenské národné povstanie a nemecká menšina. Medzinárodná vedecká
konferencia Povstanie. Organizátori: Slovenský inštitút v Paríži, Maďarský inštitút v Paríži a HÚ
SAV. Paríž, 7. – 8.11. 2014.
SCHVARC, Michal: Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS. Medzinárodná
vedecká konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská
Bystrica, 23. – 24.4. 2014.
ŠPILKA, Jozef. Vývoj členskej základne Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948–1953.
Referát na konferencii České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové, 2. –
3.4. 2014.
ŠTEFÁNIK, Martin: Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa
zachovanej knihy účtov z doby vlády Žigmunda Luxemburského. Príspevok na medzinárodnej
konferencii Argenti fodina organizovanej Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici.
Banská Štiavnica, 12.9. 2014.
ŠTEFÁNIK, Martin: Italienisches Engagement im mittelslowakischen Bergwesen im 13-14.Jh.
Medzinárodná konferencia European Social science History Conference, sekcia Italian
Businessmen in medieval Central and Eastern Europe. Viedeň, 25.4. 2014.
ŠTEFÁNIK, Martin: Prenájomné zmluvy kremnickej komory z r. 1335-1342. Príspevok na
medzinárodnej konferencii Ars Montana. Ústí nad Labem, 10.4. 2014.
17
Správa o činnosti organizácie SAV
ŠTEFÁNIK, Martin: Trade War of King Sigismund against Venice. Príspevok na medzinárodnom
kongrese Leeds International Medieval Congress, v rámci časti Ruling, Administering and
Maintaining a Composite Empire: Emperor and King Sigismund of Luxemburg (1368-1437),
Session V: Finances and War. Leeds, 8.7. 2014.
VLASKO, Vladimír: Mesto Šopron a Šopronský komitát v politických zápasoch pánov z Koszegu.
Prednesené na medzinárodnej konferencii Stretnutie mladých historikov IV: Stredoeurópske mesto
ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Košice, 16.10. 2014.
ZAVACKÁ, Marína: Freshly Painted. Image(s) of the Slovak National Uprising in the First Postwar Decades. Referát na medzinárodnej konferencii Partisanen- und Aufstandsbewegungen
während des Zweiten Weltkriegs. Bad Wiessee, 6. – 9.11. 2014.
ZAVACKÁ, Marína: Hrdinské vĺčatá. Oficiálne detské vzory rokov 1939–1944. Prednáška na
medzinárodnom vedeckom seminári. Opava, 12.11. 2014.
ZAVACKÁ, Marína: Účasť na panelovej diskusii usporiadanej pri príležitosti otvorenia
medzinárodnej výstavy plagátov z roku 1989 Visegrad karma. Berlín, 18.6. 2014.
ZAVACKÁ, Marína: Vörös Lobogo. Povojnový návrat maďarčiny do verejného priestoru. Referát
na medzinárodnej konferencii Historizace Střední Evropy. Opava, 16.10. 2014.
ŽATKULIAK, Jozef: Medzinárodné, politické a štátoprávne súvislosti Novembra ´89v ČeskoSlovensku. 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska na tému Rok 1989.
Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí. Arad 7. – 8.10.
2014.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
BADA, Michal: Bratislava ako novoveké hlavné mesto Uhorska: nová funkcia a nové kolízie.
Konferencia Konflikt v meste – mesto v konflikte. Bratislava, 13.11. 2014.
BADA, Michal: Komunikačná prax v novovekej Bratislave. Konferencia Štrukturálne premeny
komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. – 25.6. 2014.
BADA, Michal: Úloha kléru počas ranonovovekych korunovácií v Bratislave. Konferencia
Cirkevné dejiny - súčasť národných dejín. Trnava 4.11. 2014.
ČERNÁK, Tomáš: Úloha Júliusa Ďuriša na Slovensku počas februárových udalostí 1948. Referát
na vedeckej konferencii Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948. Trnava, 25. – 26.3. 2014.
ČIČAJ Viliam: Disciplinizačné snahy v meštianskom prostredí. Konferencia Konflikt v meste,
mesto v konflikte. Bratislava, 13.11. 2014.
ČIČAJ Viliam: Niektoré aspekty štátnej a cirkevnej politiky v prvej polovici 18. storočia
Konferencia Cirkevné dejiny ako súčasť národných dejín. Trnava, 4.10. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Výnimočný režim v Bratislave/Prešporku ako centre župy počas prvej
svetovej vojny. Referát na konferencii Veľká vojna a Bratislavská župa. Organizátor: Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s AINova, Pezinok, 30.9. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Každodennosť na fronte a v zázemí. Referát na Odborno-didaktickej
konferencii 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Organizátor: Metodicko-pedagogické
centrum. Zlaté Moravce, 2.7. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Nech žije vojna! Vojnová propaganda. Prednáška a obrazová prezentácia v
rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura „Stalo sa pred 100
rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 25.9. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Vojna končí, čo ďalej? Sociálne dôsledky Veľkej vojny. Prednáška a
obrazová prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via
cultura “Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 13.11. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Vojna, to nie sú iba zákopy. Život v zázemí. Prednáška a obrazová
prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo
sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 22.5. 2014.
18
Správa o činnosti organizácie SAV
DUDEKOVÁ, Gabriela: Za cisára a kráľa? Za vlasť? Ohlas vypuknutia vojny. Prednáška a
obrazová prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via
cultura “Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 20.3. 2014.
DUDEKOVÁ, Gabriela: Zajatci a život v zajateckých táboroch. Prednáška, filmová a obrazová
prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo
sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 19.6. 2014.
DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna: Muž v ranom novoveku. Syn, otec, manžel a
štátnik. Vedecká konferencia Archetypy maskulinity v ranom novoveku. Organizátor HÚ SAV, SHS
pri SAV, Bratislava, 27.5. 2013.
DUCHOŇOVÁ, Diana: Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy, rituály
každodennosti. Vedecký seminár víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov. Košice, 12.6. 2014.
DUCHOŇOVÁ, Diana: Špecifiká komunikácie na šľachtických dvoroch v novoveku. Vedecká
konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Organizátor HÚ SAV, SHS pri
SAV. Bratislava, 24. – 25.6. 2014.
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Trianonská trauma verzus Trianonská mierová zmluva. Referát na
workshope Nenárodný pohľad na minulosť: vedecký postoj či omyl? Bratislava, 27.11. 2014.
FRIMMOVÁ, Eva:Hieronymus Balbus vo funkcii bratislavského prepošta. Vedecká konferencia
Cirkevné dejiny, súčasť národných dejín. Trnava, 4. novembra 2014
FRIMMOVÁ, Eva. Konfliktný svet v pražskom univerzitnom prostredí začiatkom 17. storočia.
Konferencia Konflikt v meste, mesto v konflikte. Bratislava, 13.11. 2014.
FRIMMOVÁ, Eva:Výchova a vzdelanie chlapcov v renesancii.Vedecká interdisciplinárna
konferencia Archetypy maskulinity v ranom novoveku. Bratislava, 17.5. 2014.
HALLON, Ľudovít: Vývoj energetickej základne a elektrotechniky na Slovensku v prvej polovici
20. storočia. Vedecký seminár Od ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla.
Banská Štiavnica, 27.11. 2014.
HANULA, Matej: Biskup vo víre straníckej politiky. Samuel Zoch a medzivojnová agrárna strana
na Slovensku. Príspevok na vedeckej konferencii Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom
živote Slovenska. Bratislava, 24.4. 2014.
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Mariánska úcta v spiritualite pavlínov. Seminár o historických
aspektoch Mariánskej úcty. Trnava 20.11. 2014.
HLAVOVÁ, Viera: Zápas o roľníkov v rokoch 1945-1948. Referát na vedeckej konferencii Roky
prelomu: Slovensko v rokoch 1945-1948. Trnava, 25. – 26.3. 2014.
HOLEC, Roman: Antisemitizmus a zušľachťovanie maďarskej rasy v čase Veľkej vojny.
Konferencia Biskupskej konferencie Slovenska a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí
Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí. Bratislava, 21.10. 2014.
HOLEC, Roman: „Malý“ človek vo Veľkej vojne. Vedecké podujatie Spišského dejepisného spolku
Prvá svetová vojna a Spiš. Poprad, 8.11. 2014.
HOLEC, Roman: Ľudia a peniaze vo vojne: „Kto upisuje vojnové pôžičky, razí cestu k mieru!“
Prednáška a obrazová prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a
spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 19.6.
2014.
HOLEC, Roman: Vojna očami vojaka (Géza Lukachich) a perom spisovateľa (Ján Hrušovský).
Prednáška a obrazová prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a
spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 24. 4.
2014.
HOLLÝ, Karol: Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou. Vedecká
konferencia Sláva šľachetným III. Liptovský Mikuláš, 19. – 21.9. 2014.
HOLLÝ, Karol: Krajina odkiaľ Murgaš odišiel – (Horné Uhorsko) na konci 19. storočia. Vedecká
konferencia Jozef Murgaš: reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Banská Bystrica, 16.5.
2014.
19
Správa o činnosti organizácie SAV
JAKSICSOVÁ, Vlasta: Milo Urban medzi románom a spomienkovou fikciou. Od Živého biča po
„breh krvavej rieky“. Referát na vedeckej konferencii Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej
literatúre. Bratislava, 20.10. 2014.
JAKSICSOVÁ, Vlasta: Slovenská kultúra v rokoch prelomu (1945-1948). Referát na konferencii
Roky prelomu: Slovensko v rokoch 1945–1948. Trnava, 25. – 26.3. 2014.
KÁZMEROVÁ, Ľubica: Ministerstvo školstva a národnej osvety. Náčrt problému v
inštitucionálnych rámcoch rokov 1918 –1919. Prednáška na konferencii Výskum dejín knižnej
kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Bratislava 8. – 10.4. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Miluj blížneho svojho! Vojna a cirkvi, Cyklus prednášok Stalo sa pred 100
rokmi. Bratislava, 25.9. 2014.
KODAJOVÁ, Daniela: Dunaj ako téma u štúrovcov, Cyklus prednášok Prešporské večery
Bratislava, 12.2. 2014.
KOHÚTOVÁ, Mária: Štruktúra vizitačných zápisníc v 16. a 17. storočí. Vedecká konferencia
Pramene k dejinám cirkevnej správy. Trnava, 23.11. 2014.
KOHÚTOVÁ, Mária: Cechy v slobodných kráľovských mestách v Bratislavskej stolici roku 1715.
Konferencia Remeslo má zlaté dno. Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska.
Bratislava 1. – 2.10. 2014.
KOHÚTOVÁ, Mária: Vzťah národných a cirkevných dejín. Konferencia Cirkevné dejiny – súčasť
národných dejín. Trnava, 4.11. 2014.
KONEČNÝ, Peter: Akademici a mešťania: Konflikty študentov Banskej akadémie a obyvateľov
mesta Banská Štiavnica v 18. storočí. Konferencia HÚ SAV a SHS – Sekcie pre dejiny miest
Konflikt v meste – mesto v konflikte. Bratislava, 13.11. 2014.
KONEČNÝ, Peter: Komunikácia montanistického poznania v habsburskej monarchii 1650–1800.
Konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v ranom novoveku. Bratislava, 24. – 25.6.
2014.
KOVÁČ, Dušan: Bratislavská župa v politických plánoch Dohody a česko-slovenského
zahraničného odboja Prednáška na vedeckom podujatí Veľká vojna a Bratislavská župa. Modra,
30.9. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Karpatská zima 1914/1915. Prednáška a obrazová prezentácia v rámci
prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100
rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 20.3. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Pocit obete a medzinárodného sprisahania prítomný v stredoeurópskom prostredí.
Úvodná prednáška na rovnomennej vedeckej konferencii. Bratislava, 4.6. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Sarajevský atentát a príčiny vzniku prvej svetovej vojny. Prednáška na vedeckej
konferencii Prvá svetová vojna a Slovensko. Zlaté Moravce, 2.7. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Sarajevský atentát a vypuknutie vojny. Prednáška a obrazová prezentácia v rámci
prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100
rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 27.2. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Veľkí a malí hráči. Ľudia, ktorí rozhodovali. Prednáška a obrazová prezentácia v
rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100
rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 24.4. 2014.
KOVÁČ, Dušan: Zrúcajme Rakúsko! Masaryk, Štefánik, Beneš a tí druhí. Prednáška a obrazová
prezentácia v rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo
sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 23.10. 2014.
KOWALSKÁ, Eva: Exil ako forma (a miesto) komunikácie. Konferencia Štrukturálne premeny
komunikačnej praxe v novoveku. Org. HÚ SAV, Sekcia pre dejiny 18. storočia SHS. Bratislava 24.
– 25.6. 2014.
KOŽÁKOVÁ, Katarína: Východiská, transformácia a piliere sociálneho štátu v Československej
republike v rokoch 1945 – 1948. Referát na vedeckej konferencii Roky prelomu: Slovensko v
rokoch 1945-1948. Trnava, 25. – 26.3. 2014.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Poznámky a komentár ku kolektívnej monografii Rozpad Uhorska a
Trianonská mierová zmluva (ed. Miroslav Michela – László Vörös a kol.) Referát na workshope
Nenárodný pohľad na minulosť: vedecký postoj či omyl ? Bratislava, 27.11. 2014.
KŠIŇAN, Michal: Štefánikova identita v premenách času. Konferencia k 100. výročiu začiatku 1.
svetovej vojny. Bratislava, 30.6. – 1.7. 2014.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Vplyv konfesionalizácie na život ranonovovekého mesta. Konfesionálne
podmienené konflikty v Bratislave v 17. storočí. Bratislava, 13.11. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Zločinci v menšine. Muži – bosoráci v Uhorsku. Konferencia Archetypy
maskulinity v ranom novoveku. Usporiadateľ HÚ SAV a Historická spoločnosť pri SAV. Bratislava,
27.5. 2014.
LUKAČKA, Ján: Sasinkovo dielo Dejiny kráľovstva uhorského I. a II. ako prvý pokus o syntézu
slovenských a uhorských dejín. Referát na seminári pri príležitosti 100. výročia úmrtia Franka V.
Sasinka. Organizátor Historický odbor MS. 22.10. 2014.
MACHO, Peter: M. R. Štefánik a jeho rodina v kontexte proklamovanej úcty a byrokratickej
mašinérie v 20. rokoch 20. storočia. Odborno-didaktická konferencia 100 rokov od formovania
československých légií. Zlaté Moravce, 3.7. 2014.
MACHO, Peter: Symbolická inštrumentalizácia Daniela Krmana v kontexte lokálnej, regionálnej,
konfesionálnej a národnej pamäti. Vedecká konferencia Osobnosť Daniela Krmana ml. v kultúrnom
a historickom kontexte. Bratislava, 18.2. 2014.
MANNOVÁ, Elena: Bojovať, ale za čo? Ako sa menila lojalita. Prednáška a obrazová prezentácia v
rámci prednáškového cyklu Historického ústavu SAV a spoločnosti Via cultura “Stalo sa pred 100
rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny”. Bratislava, 13.11. 2014.
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína:Vzťah slovenskej majoritnej spoločnosti voči židovskej
menšine. Vedecká konferencia Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí. Bratislava,
20.10. 2014.
MICHELA, Miroslav – HUDEK, Adam: Hodnotenie slovenského štátu v historiografii po roku
1945. Prednáška na konferencii organizovanej HU SAV v Univerzitnej knižnici. Bratislava, 26.3.
2014.
MOROVICS, Miroslav: Jozef Murgaš, jeho patenty a ich ohlas na Slovensku. Vedecký seminár Od
ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla. Banská Štiavnica, 27.11. 2014.
MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna: Ránhojičstvo – štítivé remeslo? Vedecká
konferencia:Remeslo má zlaté dno. Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska.
Bratislava, 1. – 3.10. 2014.
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná. Projekt
Čítajme slovenskú literatúru - prezentácie knižných noviniek za účasti autorov spojené s
komornými koncertmi (s podporou MK SR). Mestská knižnica Bratislava, Letná čitáreň U
červeného raka, 20.5. 2014.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Žena na stredovekom hrade a v meste. Prednáška v Slovenskom
národnom múzeu, Spišské múzeum, 6.11. 2014.
HOLEC, Roman.– (Uhorský) karpatský spolok. Od veľkej nervozity k veľkej vojne. 2 pozvané
prednášky v rámci IVF na Univerzitě J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 17.10. 2014.
HOLEC, Roman: Krok do neznáma ... (Optimizmus, obavy a nervozita na prahu 20. storočia).
Prednáška v SNG pri príležitosti výstavy o impresionizme. Bratislava, 15.5. 2014.
HOLEC, Roman: Modernization theories and Central-Europe. Prednáška na Institutu po istorii
BAN. Sofia (Bulharsko), 30.9. 2014.
HOLEC, Roman: Od veľkej nervozity k veľkej vojne (Civilizačný optimizmus a katastrofické vízie
na začiatku 20. storočia). Pozvaná prednáška na Prešovskej univerzite (Inštitút histórie a Historická
spoločnosť kráľovského mesta Prešov). Prešov, 25.11. 2014.
21
Správa o činnosti organizácie SAV
KOVÁČ, Dušan: Prvá svetová vojna a vznik Česko-Slovenska. Prednáška na Prešovskej univerzite,
18.3. 2014.
KŠIŇAN, Michal: The Birth of Heroes. A Biography of Milan Rastislav Štefánik. Pozvaná
prednáška na Institute for European, Russian, and Eurasian Studies, George Washington University.
Washington, D.C., 30.10. 2014.
KŠIŇAN, Michal: Využívanie a zneužívanie Štefánikovej smrti. Pozvaná prednáška na UMB,
organizácia Efpolit. Banská Bystrica, 23.4. 2014.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: The reform of charity and welfare system in Hungary in 18th century.
Prednáška na Peter Pázmány Katolikus Egyetem v Piliscsabe. Piliscaba, 17.3. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Bosorky, strigy a čarodejnice na Spiši. Prednáška pre Slovenské národné
múzeum. Spišské múzeum Levoča, 4.12. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Mária Antoinetta – život a doba francúzskej kráľovnej. Prednáška pre
Slovenské národné múzeum – výstava „Na čom sedela Európa“. Bratislava, 10.6. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Mítoszok a szlovák történelemben és közéletben (Mýty v slovenskej
histórii a vo verejnom živote). Prednáška pre Maďarskú historickú spoločnosť, Budapešť, 8.4. 2014.
LENGYELOVÁ, Tünde: Zdravie je boží dar. Prednáška pre Slovenské národné múzeum. Múzeum
v Betliari, 1.8. 2014.
MICHELA, Miroslav: Trianonské trauma, vzpomínání a reprezentace dějin. Pozvaná prednáška v
rámci seminára Historicko-sociologické konfrontace. Fakulta humanitných vied Univerzity
Karlovej v Prahe, 5.3. 2014.
ŠOLTÉS, Peter: Rolle der evangelisch-lutherischen Konfession in den Gruppenbildungsprozessen
der Slowaken in erster Hälfte des „langen“ 19. Jahrhunderts. Vyžiadaná prednáška na Univerzite
Péter Pázmány Katholikus Egyetem, 7.4. 2014.
ŠTEFÁNIK, Martin: Vývoz zlata, striebra a medi zo Stredomoria v 13. a 14.st. Prednáška v rámci
2. cyklu prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín na Pedagogickej fakulte UK. Bratislava,
21.10. 2014.
VÖRÖS, Ladislav: Nacionalizmus és a nemzeti történetírás - Elmélet és gyakorlat – módszertani
kritika. Prednáška na univerzite Petra Pázmánya (Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Piliscaba,
28.4. 2014.
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2014
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2014 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore
so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
22
Správa o činnosti organizácie SAV
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2h Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Bada Michal
Ferenčuhová Bohumila
Frimmová Eva
Hlavačková Miriam
Kohútová Mária
Osyková Linda
Štefanský Michal
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
Počet
hodnotených
projektov
1
2
2
1
2
1
1
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana
Počet autorov hesiel: 4
2.10. Iné informácie k vedeckej činnosti.
HÚ SAV pravidelne raz do mesiaca organizuje vedecko-informačné prednášky spojené s diskusiou
tzv. Aperitívy. Najnovšie výsledky základného výskumu na nich prezentujú doktorandi a vedeckí
pracovníci z domova a zo zahraničia. Aperitívy sú verejné, určené pre záujemcov o históriu a
príbuzné vedné oblasti, študentov všetkých stupňov škôl ako aj vedeckú obec.
16.1. 2014
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Technická univerzita Ostrava/Filozofická fakulta Ostravskej
univerzity): Ostravské robotnícke kolónie 1850 – 2013 (stav bádania a aktuálne výskumy).
20.2. 2014
Paul Lenormand, M.A. (Centre d'histoire, Institut d'études politiques de Paris): Education Officers
in the Postwar Czechoslovak Military.
27.2. 2014
Mgr. Beáta Pintérová, PhD. (Filozofická fakulta UKF v Nitre): Obraz zániku Veľkej Moravy a
príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historiografii (od polovice 19.
storočia do konca 20. storočia).
27.3. 2014
PhDr. Kateřina Jíšová, PhD. (Archiv hlavního města Prahy): Pramene k stredovekým mestským
dejinám v Archíve hlavného mesta Prahy.
24.4. 2014
Mgr. Miroslava Slezáková (Historický ústav SAV): Bratstvo bohatých obchodníkov v Košiciach v
stredoveku a jeho členovia.
22.5. 2014
Univ. Prof. Dr. Arnold Suppan (Historická komisia Rakúskej akadémie vied; Viedenská univerzita):
Hitler - Beneš - Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa (prezentácia
monografie – v anglickom jazyku).
19.6. 2014
Dr. phil. David Schriffl (Historická komisia Rakúskej akadémie vied): Tote Grenze oder lebendige
Nachbarschaft? Österreichisch-Slowakische Beziehungen 1945-1968 (prezentácia monografie – v
nemeckom jazyku).
23
Správa o činnosti organizácie SAV
18.9. 2014
Mgr.Gabriel P. Hunčaga, PhD.: Vzdelávací systém dominikánov v 13. Storočí.
27.11. 2014
Workshop riešiteľov projektu APVV Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte: Nenárodný pohľad na minulosť: Vedecký postoj, či omyl? (Diskusia o
teórii a metóde použitej v monografii Miroslav Michela - László Vörös et al. Rozpad Uhorska a
Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava, 2013.) S
referátmi vystúpili Miroslav Michela, Natália Krajčovičová, Bohumila Ferenčuhová a Lázsló
Vörös.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2014
Forma
Počet k 31.12.2014
Doktorandi
celkový počet
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2014
Ukončenie z dôvodov
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
10
3
1
0
1
3
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
8
8
1
0
4
2
0
0
0
0
Spolu
18
11
2
0
5
5
0
0
0
0
Súhrn
29
2
10
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
Externá
Externá
iných
iných
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2014 úspešnou obhajobou
Fakulta
Mesiac,
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
hodnosť
na DŠ
interné
Doc., PhDr. Jan
štúdium
Filozofická
PhDr. Tomáš
2.1.9 slovenské Pešek DrSc.,
hradené 9 / 2010 8 / 2014
Černák
Historický ústav
fakulta UK
dejiny
z
SAV
prostrie
25
Správa o činnosti organizácie SAV
dkov
SAV
interné
štúdium
Doc., PhDr. Jan
hradené
Mgr. Katarína
2.1.9 slovenské Pešek DrSc.,
z
10 / 2008 8 / 2014
Kožáková
dejiny
Historický ústav
prostrie
SAV
dkov
SAV
RNDr. Miroslav
Mgr. Silvia externé
2.1.9 slovenské Tibor Morovics
10 / 2008 8 / 2014
Lörinčíková štúdium
dejiny
CSc., Historický
ústav SAV
PhDr. Ľudovít
Mgr. Paula
2.1.9 slovenské Hallon CSc.,
externé
10 / 2008 8 / 2014
Mičová
dejiny
štúdium
Historický ústav
SAV
PhDr. Miroslav
externé
2.1.9 slovenské Londák DrSc.,
Mgr. Matej Oráč
9 / 2009 8 / 2014
štúdium
dejiny
Historický ústav
SAV
interné
štúdium
Prof., PhDr. Ján
hradené
Mgr. Miroslava
2.1.9 slovenské Lukačka CSc.,
z
10 / 2007 8 / 2014
Slezáková
dejiny
Historický ústav
prostrie
SAV
dkov
SAV
prof. PhDr.
PaedDr. Matej externé
2.1.9 slovenské
10 / 2008 5 / 2014
Róbert Letz,
Šemšej
štúdium
dejiny
PhD.,
interné
štúdium
PhDr. Miroslav
hradené
Mgr. Lucia
2.1.9 slovenské Londák DrSc.,
z
9 / 2009 8 / 2014
Šulejová
dejiny
Historický ústav
prostrie
SAV
dkov
SAV
Prof., PhDr.
Mgr. Ide
externé
2.1.9 slovenské Roman Holec
10 / 2007 3 / 2014
Takumi
štúdium
dejiny
CSc., Historický
ústav SAV
PhDr. Ľudovít
Mgr. Peter
externé
2.1.9 slovenské Hallon CSc.,
10 / 2007 8 / 2014
Tomčík
štúdium
dejiny
Historický ústav
SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
26
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Filozofická
fakulta UK
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)
všeobecné dejiny
Názov študijného odboru
(ŠO)
Číslo ŠO
všeobecné dejiny
slovenské dejiny
2.1.8
2.1.9
slovenské dejiny
2.1.9
Univerzita/vysoká škola a
fakulta
Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
(slovenské dejiny)
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
(dejiny národného
hospodárstva)
Prof., PhDr. Roman Holec,
CSc. (slovenské dejiny)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Prof., PhDr. Mária Kohútová,
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
CSc. (Filozofická fakulta TVU) (IIa)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
(Fakulta sociálnych vied Karlova Mgr. Matej Hanula, PhD. (IIa)
univerzita, Česká republika)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Mgr. Adam Hudek, PhD. (IIa)
(Prešovská univerzita v Prešove)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
(Univerzita Palackého v
(všeobecné dejiny)
(IIa)
Olomouci, ČR)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD.
Mgr. Ladislav Vörös, PhD. (IIa)
(slovenské dejiny)
(Filozofická fakulta UKF)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
(slovenské dejiny)
(Filozofická fakulta UK)
Prof., PhDr. Jozef Leikert,
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
PhD. (kulturológia)
(Filozofická fakulta TVU)
PhDr. Slavomír Michálek,
DrSc. (všeobecné dejiny)
RNDr. Miroslav Tibor
Morovics, CSc. (slovenské
dejiny)
RNDr. Miroslav Tibor
Morovics, CSc. (slovenské
dejiny)
Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.
(slovenské dejiny)
Prof., PhDr. Pavol Petruf,
DrSc. (všeobecné dejiny)
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.
(teória a dejiny štátu a práva)
27
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2014
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
11
6
8
1
Celkový počet hodín v r. 2014
661
74
725
120
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,
univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
4
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
7
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
19
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
33
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
19
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
14
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
2
24
4
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
1. Thèse en cotutelle
V rámci spolupráce medzi Historickým ústavom SAV a univerzitami v zahraničí sa podarilo
zrealizovať dohody o spolupráci na doktorandskom štúdiu pod dvojitým vedením (thèse en
cotutelle) s Universität Leipzig a INALCO Paris.
Mgr. Igor Harušťák realizoval záverečnú časť študijného pobytu v Lipsku v termíne od 1.1. do
1.2. 2014. Školiteľom z GWZO, Univerzity v Lipsku je Dr. Frank Hadler a za HÚ SAV PhDr.
Slavomír Michálek, DrSc.
Mgr. Petra Švardová nastúpila do druhého ročníka PhD štúdia v odbore všeobecné dejiny ako
štipendistka v rámci dohody medzi INALCO Paris (Národný Inštitút jazykov a východných
civilizácií v Paríži), Filozofickou fakultou UK Bratislava a HÚ SAV ako jej školiacim
pracoviskom. Témou dizertačnej práce P. Švardovej je Materiálne dedičstvo z obdobia komunizmu
v bývalom Československu a v Bulharsku: otázky uchovávania pomníkov a ich nové role.
Školiteľkou z HÚ SAV je Marína Zavacká, Catherine Servant a Etienne Boisserie za INALCO
Paris.
28
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Kurzy doktorandského štúdia
Na pôde HÚ SAV organizuje E. Kowalská, M Zavacká a L. Vörös spolu s ďalšími
spolupracovníkmi kurz doktorandského štúdia „Slovenské dejiny“/„Všeobecné dejiny“ pre
interných a externých doktorandov SAV, Filozofickej fakulty UK a Fakulty humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici.
Doktorandské školenie na HÚ SAV pozostáva z viacerých foriem vzdelávania. Tromi
základnými zložkami sú:
1. samoštúdium vedené školiteľom (pravidelné konzultácie študenta zo školiteľom na týždennej
báze a ďalšími vedeckými pracovníkmi HÚ SAV);
2. akademická formácia v prostredí ústavu, účasť na vedeckých podujatiach;
3. cyklus PhD. seminárov (tzv. semestrálne konferencie a voliteľné predmety resp. cielené
workshopy);
4. aktívna podpora zo strany pracoviska pri účasti na zahraničných doktorandských stážach a
dlhodobých výmenných pobytoch.
Významnou súčasťou školenia a prípravy na akademickú prax sú trojdňové semestrálne
semináre pozostávajúca z prednášok, seminárov a interaktívnych workshopov. Súčasťou toho
intenzívneho školenia sú aj čítanky s povinnou a odporúčanou literatúrou.
Semináre majú svoje ústredné témy (každý deň seminára je venovaný osobitej téme), o ktorej
prednášajú historici a bádatelia z príbuzných spoločenskovedných odborov. V priebehu dvoch
rokov, t.j. štyroch semestrov sa doktorandi oboznámia s ôsmimi základnými prierezovými témami
historického výskumu, pričom dôraz sa kladie na interdisciplinárne presahy. Pre školský rok
2014/15 sú ako ústredné témy jednotlivých konferenčných dní stanovené nasledujúce témy:
1. O povahe disciplíny: písanie dejín - veda? umenie? sofistikovaná mýtotvorba?
Teória dejín, filozofia dejín – ontologické a epistemologické súvislosti:
A) vedeckosť profesionálneho badania a písania dejín; minulosť (ako uplynulé dianie) vs. história
(naratívna reprezentácia minulosti);
B) epistemické problémy historickej metódy – objektivita, subjektivita, problém formy – H. White,
F. Ankersmit, narativizmus, reprezentácia. Analytické prístupy k dejepiseckému bádaniu – je
naratívna forma jediná možná? Musí byť naratívna forma nevyhnutne „nevedecká“?
2. Ideológia
A) problém ideologickej determinácie dejepisectva; všeobecný prehľad rôznych pojmov ideológie,
K. Marx/F. Engels, K. Mannheim (Mannheimov paradox), T. Eagleton, alternatívne prístupy: M.
Foucault/P. Bourdieu ;
B) prípadové štúdie o ideologických determináciách historických prác (nacionalistické-fašistické,
(nacionalisticko-)marxisticko-leninistické, (nacionalisticko-)národne „demokratické“ atď.;
C) metodické postupy pri kritickom historickom štúdiu politických ideológii (liberalizmus,
fašizmus, komunizmus, pluralitná demokracia atď.)
3. „Modernizačný zlom“, teórie modernizácie (prehľad základných sociologických teórií
moderného štátu a premenách sociálnej štruktúry, sociálnej praxe – F. Tönnies, M. Weber, T.
Parsons, M. Mann a ďalší) – kontrast predmoderného a moderného sociálneho sveta; otázka
kontinuít a diskontinuít (hospodársky, politický, kultúrny systém, infraštruktúra a mobilita,
komunikácia, zmena ponímania času, technológie, konštrukcia subjektu – „moderného človeka“ s
„identitou“ atď.) – problémy veľkých teórii modernizácie.
4. Národ, Národnosť, Etnikum, Etnicita, Identita – veľké koncepty modernej doby, ich použitie a
reprodukcia v profesionálnych historiografiách – predstavenie základných spoločenskovedných
teórií, kritika esencializmu a zvečňovania (doraz na metodické implikácie); „veľká dekonštrukcia
pojmov“ v spoločenských vedách a historiografii – príklady dekonštruktivistickej historiografie.
Tretí deň seminárov v zimnom aj letnom semestri slúži na prezentácie projektov a prác
doktorandov (1. ročník - prezentácie projektov a ich obhajoba; 2. ročník – predstavenie postupu vo
výskume, prezentácia kapitoly dizertačnej práce).
V spolupráci s History Updated – kurikulárnym centrom pri HÚ SAV, sa doktorandi so záujmom o
29
Správa o činnosti organizácie SAV
vedenie vlastných seminárov na univerzitách zúčastňujú i pracovného seminára cieleného na
metodiku univerzitnej didaktiky a všeobecnej popularizácie vedy.
Prvoradým cieľom kumulovaných seminárov pre doktorandov nie je saturovať študenta
informáciami ohľadne konkrétnej výskumnej témy (túto funkciu plnia pravidelné konzultácie so
školiteľom). Cieľom je vyškoliť analytického historika, schopného interdisciplinárnej práce,
schopného a kompetentného v práci so sociálnymi teóriami, schopného kriticky a kompetentne
diskutovať aj mimo chronologického výseku resp. vlastného odboru; schopného vedome
reflektovať svoju vlastnú bádateľskú činnosť, uvedomujúceho si sociálne a iné determinanty
odborného písania dejín.
3. Dejepisná olympiáda
V školskom roku 2013/2014 sa v Bratislave v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu konala,
v dňoch 2.- 4. mája 2014 Dejepisná olympiády (DO). Historický ústav SAV bol už po šiesty krát
(od šk. r. 2008/09) spolutvorcom a odborným garantom tejto významnej postupovej predmetovej
súťaže DO. Súťaž organizačne zabezpečuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Vyhlasovateľom
súťaže je Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR (MŠVaV SR). Za DO po odbornej a obsahovej
stránke zodpovedá Slovenská komisia dejepisnej olympiády (SK DO) a príslušné krajské a okresné
odborné komisie. Úlohou SK DO je príprava textov súťaže, zabezpečenie recenzie textov a vedenie
finále súťaže – celoštátneho kola DO, ktorá sa skladá z testovej časti a pre stredné školy aj obhajoby
projektov – písomných prác.
V organizačnej hierarchii súťaže je na čele odbornej SK DO predseda/ predsedníčka. Návrh na
vymenovanie SK DO podáva odborný garant súťaže – Historický ústav SAV ministerstvu školstva.
Predsedu a členov odbornej SK DO vymenúva minister školstva.
DO je dobrovoľnou predmetovou súťažou jednotlivcov a priamo súvisí s výchovnovzdelávacím procesom na základných a stredných školách. Určená je žiakom 6. až 9. ročníka
základných škôl, prímy až kvarty osemročných gymnázií a žiakom 1. až 4. ročníka stredných škôl a
žiakom kvinty až oktávy osemročných gymnázií. DO je tvorivou súťažou. Jej poslaním je
prehlbovanie vedomostí súťažiacich žiakov a študentov z histórie. Súťažiaci v jednotlivých kolách
DO vypracúvajú testy a stredoškoláci aj písomné prác. Obsah testov z časti tvorí školské učivo a z
časti doporučená literatúra, čím sa sleduje prehlbovanie a samostatný prístup k poznávaniu dejín.
Na príprave tém súťaže, súťažných testov a odporučenej literatúry participujú odborníci z oblasti
histórie zastúpení pracovníčkami historického ústavu – predsedníčkou SK DO PhDr. Ľ.
Kázmerovou, CSc., členkami komisie PhDr. D. Kodajovou, Mgr. M. Fabriciusovou, Ing. V.
Zsidekovou. Z oblasti didaktiky spolupracujeme s PhDr. A. Bocková, PhD. z Pedagogickej fakulty
UK. Podpredsedom DO je Ľ. Staňo stredoškolský profesor, Š. Podolinský pracovníkom MŠ SR a
tajomníkom Ing. Lucia Černá zastupujúca organizátorov – Iuventu.
DO podporuje kreatívne myslenie študentov, o čom hovoria ich písomné práce. Verejná
obhajoba súťažnej práce je spojená s možnosťou diskusie s odborníkom – historikom. Súťaž
významnou mierou napomáha vyhľadávaniu talentovaných stredoškolákov so záujmom o dejiny a v
neposlednom rade o štúdium histórie.
Počas celoštátneho kola DO sa koná pravidelne workshop. Jeho tému určujú súťažiaci.
Získané poznatky prispievajú ku skvalitňujú výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Odborné
pôsobenie profesionálnych historikov na DO sprístupňuje žiakom a študentom najnovšie poznatky
historickej vedy. Históriu predstavuje ako živú a dynamickú vedeckú disciplínu.
4. Ďalšie informácie k pedagogickej činnosti
Eva Kowalská bola garantkou celoslovenskej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov z odboru história, Košice 16.10. 2014.
Ivan Kamenec pre Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj posúdil 26 rukopisov
30
Správa o činnosti organizácie SAV
stredoškolských študentov v rámci súťaže Eustory.
Katarína Mešková Hradská bola členkou poroty študentská esej 2014, ktorú organizoval
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.
Marína Zavacká spolupracovala na projekte Gymnázia Metodova v Bratislave k 17. novembru
1989 Remember November.
Ľubica Kázmerová sa v spolupráci s Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR podieľala na
príprava testov súťaže pre vysoké školy na Slovensku k 70-temu výročiu vypuknutia varšavského
povstania.
31
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2014
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita, Bratislava, Univerzitná knižnica, 25.03.-26.03.2014
Organizátori: Historický ústav SAV, Vyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Múzeum SNP v
Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav, Univerzitná knižnica Bratislava
Prvá svetová vojna a jej slovenská a česká reflexia, Bratislava, 08.04.-10.04.2014
medzinárodný seminár Slovensko-českej komisie historikov
Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť prvej svetovej vojny v literatúre a umení), , Bratislava,
09.04.-09.04.2014
Medzinárodný seminár Slovensko-českej komisie historikov, HÚ SAV spoluorganizátor
Po prvý raz otvorená téma vzťahu umenia a vojny v komparácii českého a slovenského prostredia.
Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938, Bratislava, 06.06.-06.06.2014
Medzinárodný seminár. Organizátori Historický ústav SAV, Filozofická fakulta UK Praha,
Masarykov ústav a Archív Akadémie vied Českej republiky, Slovenská historická spoločnosť
Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Mocenské rituály a ceremónie, Bratislava, 11.06.13.06.2014
Organizátori : Historický ústav SAV – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, Történettudományi Intézet
Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, Bratislava, 24.06.-26.06.2014
19 príspevkov
zborník z konferencie odovzdaný do tlače
Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. , Martin, 26.06.-27.06.2014
Dni Milana Hodžu.
Organizátori Slovenská národná knižnica Martin, Politologický ústav SAV, Ministerstvo školstva a
vedy, Historický ústav SAV
Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí
orientalisti a aktivity spolku Živena. , Liptovský Mikuláš, 19.09.-20.09.2014
Organizátori Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV
Pramene k dejinám cirkevnej správy, Trnava, 23.09.-23.09.2014
Hlavný organizátor FF Trnavskej univerzity v Trnave, HÚ SAV spoluorganizátor
Slovenská a česká exilová historiografia, Plzeň, 14.10.-16.10.2014
medzinárodný seminár Slovensko-českej komisie historikov
Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku, Bratislava, 22.10.23.10.2014
Konferencia bola usporiadaná v spolupráci na bilaterálnom projekte Fikcia a skutočnosť, symbol a
politikum. Vykonštruované prvky spoločnej slovensko-maďarskej minulosti medzi HÚ SAV a HÚ
32
Správa o činnosti organizácie SAV
FVC MAV (v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri HÚ SAV, Slovenskomaďarskou zmiešanou komisiou historikov a Výskumnou skupinou Svätoštefanskej koruny
„Lendület” HÚ FVC MAV.
Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti, Krásno nad Kysucou ,
22.10.-23.10.2014
Organizátori: Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad
Kysucou
Stereotypy ako druh vojnovej propagandy, Bratislava, 12.11.-12.11.2014
Organizátori: Univerzita Komenského Bratislava, Veľvyslanectvá Francúzska, Nemecka, Talianska
a Veľkej Británie v SR, Historický ústav SAV, Francúzsky inštitút, České centrum
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2015
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Churches and Czechoslovakia in the interwar period/Cirkvi a československý štát v medzivojnovom
období , Ružobmerok, 01.04.-30.04.2015, (Roman Holec, 02/ 5292 5753 kl. 221,
[email protected])
Vzťah menšín a naratív národných štátov, Maďarsko, 01.06.-30.06.2015, (Tünde Lengyelová, 02/
5292 5753 kl. 219, [email protected])
Konferencia - tretie pokračovanie bilaterálneho projektu Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum.
Vykonštruované prvky spoločnej slovensko-maďarskej minulosti.
Organizátori : Historický ústav SAV – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, Történettudományi Intézete:
La construction des savoirs réciproques è travers l'enseignement (19e et 20e siècles)/Utváranie
vzájomných znalostí prostredníctvom vzdelávania (19. a 20. storočie). , Pardubice, 22.10.23.10.2015, (Bohumila Ferenčuhová, 02/ 5292 5753 kl. 105, [email protected])
Vedecká konferencia francúzskych, českých a slovenských historikov
Hlavní organizátori: Univerzita Pardubice , HÚ SAV Bratislava
Breaking period (society, culture and politics in 1515)/Prelomové obdobie dejín (spoločnosť,
kultúra a politika roku 1515), Bratislava, 01.11.-30.11.2015, (Eva Frimmová, 02/ 5292 5753 kl.
219, [email protected])
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
7
9
6
Počet členstiev
33
Správa o činnosti organizácie SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
PhDr. Alena Bartlová, CSc.
Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-poľská komisia humanitných vied (funkcia: člen)
Mgr. Juraj Benko, PhD.
Rusko-slovenská komisia historikov (funkcia: člen)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Slovenská komisia CIHEC (Commission Intenationale d´Histoire Ecclésiastique Compareé)
(funkcia: podpredseda)
Česko-slovenská komisia historikov (funkcia: člen)
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
CIHM (Medzinárodná komisia vojenských historikov) (funkcia: člen)
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Slovensko - maďarská komisia historikov (funkcia: členka)
Slovenský komitét medzinárodnej organizácie International Federation for Research in
Women´s History (IFRWH) (funkcia: členka)
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
Společnosť pro hospodářské dějiny (funkcia: člen)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Association d'histoire contemporaine de l'Europe (funkcia: členka)
Commission of History of International relations (Miláno, Paríž) (funkcia: členka byra)
Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov (funkcia: členka, predsedníčka slovenskej
časti)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: predsedníčka od 2011)
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
Česko-slovensko-francúzska komisia historikov (funkcia: členka)
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc.
Hungarian Studies Association of Canada (funkcia: člen)
Slovensko-česká komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-nemecká a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-rakúska komisia historikov (funkcia: člen)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: podpredseda)
Společnosť pro hospodářské dějiny (funkcia: člen)
Mgr. Karol Hollý, PhD.
Slovensko-rumunská komisia historikov (funkcia: člen)
34
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Collegium Carolinum, Mníchov (funkcia: členka)
Fórum britských, českých a slovenských historikov (funkcia: predsedníčka slovenského
výboru)
Slovensko-nemecká komisia a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: predsedníčka
slovenskej sekcie )
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
Slovenská sekcia Slovensko-ruskej komisie historikov (funkcia: predsedníčka )
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Česko-slovenská komisia historikov (funkcia: člen)
Nadácia Charty 77 (funkcia: člen správnej rady)
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: členka)
PhDr. Daniela Kodajová
Slovensko-ruská komisia historikov (funkcia: tajomníčka slovenskej časti)
Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Slovenská komisia CIHEC (Commission Intenationale d´Histoire Ecclésiastique Compareé)
(funkcia: členka)
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (funkcia: členka)
Mgr. Peter Konečný
Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts (funkcia: člen)
Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik
(DGGMNT) (funkcia: člen)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Association des études historique slaves, medzinárodná organizácia pri CISH (funkcia:
predseda)
Association international d´histoire européenne contemporaine, Paríž (funkcia: člen byra)
Collegium Carolinum, Mníchov (funkcia: člen)
Europa institut, Budapest (funkcia: člen vedeckej rady)
Historický ústav MAV, Budapest (funkcia: člen vedeckej rayd)
Maďarská akadémia vied (funkcia: čestný zahraničný člen )
Rakúska akadémia vied (funkcia: zahraničný člen korešpondent)
Royal Historical Society, Londýn (funkcia: zahraničný člen korešpondent)
Slovensko-nemecká a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Rakúska spoločnosť pre výskum 18. storočia (funkcia: členka)
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov (funkcia: člen)
35
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Miroslav Lacko
Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts (funkcia: člen)
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
International Federation of Research in Women's History (funkcia: členka)
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Komission fur genetische Siedlungsforschung pri Univerzite v Bonne (funkcia: člen)
PhDr. Elena Mannová, CSc.
Fórum britských, českých a slovenských historikov (funkcia: členka )
Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (funkcia: členka)
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Osvienčimská iniciatíva (funkcia: Stály zástupca židovskej komunity)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: generálna tajomníčka)
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Publishing Committee, The Society of Sciences and Arts, Washington DC (funkcia: člen)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: člen)
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
Spoločnosť Š.A. Jedlika (Maďarsko) (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
Česko-slovensko-francúzska komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-rumunská komisia historikov (funkcia: člen)
Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Slovensko-česká komisia historikov (funkcia: tajomníčka)
Mgr. Dušan Segeš, PhD.
Slovensko-nemecká a Nemecko-slovenská komisia historikov (funkcia: tajomník slovenskej
sekcie)
Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: predseda)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: člen)
36
Správa o činnosti organizácie SAV
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
Historický ústav SAV sa roku 2014 okrem iného zameral na získanie participácie v
medzinárodných projektoch:
- podal prihlášku do projektu ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters,
1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history (E.
Kowalská vedúca slovenského korpusu); začiatkom 2015 sa očakáva definitívne schválenie
slovenskej spoluúčasti
- zapojil sa do prípravy projektu „Kultúrna opozícia v bývalých socialistických krajinách“ (Cultural
opposition in the former socialist countries) v rámci Reflective Societies: Cultural Heritage and
European Identities; H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015Sub call of: H2020-REFLECTIVE2014-2015). Projekt mieni podať TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. a HÚ SAV bude kľúčovým
členom jeho medzinárodného konzorcia . Termín podania prihlášky 28. mája 2015.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
38
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume; HÚ SAV je od
2005 externou vzdelávacou inštitúciou v rámci 3. stupňa (PhD) v odboroch slovenské dejiny a
všeobecné dejiny
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: doktorandské, magisterské, bakalárske štúdium, vedecké projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Pedagogická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výskume
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Právnická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výskume
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: spolupráca vo vedecko-výskumnej, informačnej a organizačnej oblasti
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UCM
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium, projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UKF
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 1998
Zameranie: bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium, projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta humanitných vied UMB
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): HÚ SAV je od 2011 externou vzdelávacou
inštitúciou v rámci 3. stupňa (PhD) v odbore slovenské dejiny
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: veda, výskum, vedecká výchova
Zhodnotenie:
39
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta TVU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium, projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta KU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2006
Zameranie: bakalárske, magisterské štúdium
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: bakalárske, magisterské štúdium
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká
republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: doktorandské, magisterské, bakalárske štúdium, projekty
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université de Bordeaux 3, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na vedeckej výchove
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: doktorandské štúdium
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum a výuka
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: dejiny
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universität Leipzig, Nemecko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum, výuka
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: dejiny
Zhodnotenie:
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: INALCO Paris, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum, výuka
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: dejiny
Zhodnotenie:
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba
(Maďarsko)
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: magisterské, doktorandské štúdium
Zhodnotenie:
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
41
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
42
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod
Meno pracovníka
PhDr. Michal Bada, PhD.
Názov orgánu
Expertná medzinárodná skupina
pôsobiaca pri Slovensko-poľskej komisii
humanitných vied pri MŠ SR a MVaVŠ
PR
PhDr. Valerián Bystrický, Sekcia Vedeckej a odbornej literatúry a
DrSc.
počítačových programov Literárneho
fondu
Vedecká rada Vojenského historického
ústavu
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Vedecká rada Slovenskej národnej
knižnice
Archívna vedecká rada Ministerstva
vnútra SR
Vedecká rada Vojenského historického
ústavu
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. Vedecká rada Vojenského historického
ústavu
PhDr. Daniela Dvořáková, Výskumné centrum Dvory a rezidencie v
stredoveku pri Historickom ústave AV
CSc.
ČR
Nadácia M. R. Štefánika
PhDr. Bohumila
Ferenčuhová, DrSc.
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. Odborná komisia pre posúdenie
majetkových nárokov potomkov J. A.
Baťu na Slovensku pri Ministerstve
financií SR
Komisia na výber námetov pamätných
mincí a zberateľských mincí Národnej
banky Slovenska
Mgr. Matej Hanula, PhD. Národný konzultačný panel: Kultúrne
dedičstvo v kontexte globálnych zmien,
pri Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Komisia Národnej banky Slovenska na
výber námetov pamätných mincí a
zberateľských mincí
Mgr. Miriam Hlavačková, Rada pre dejiny pri Konferencii
PhD.
biskupov Slovenska
43
Funkcia
člen
predseda sekcie
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka Správnej rady
člen
člen
člen
člen
členka
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Ján Hlavinka, PhD.
Delegácia SR, Akademická pracovná
skupina pri International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) pod
záštitou MZV
Prof., PhDr. Roman Holec, Vedecká rada Vojenského historického
CSc.
ústavu
PhDr. Ľubica Kázmerová, Slovenská komisia dejepisnej olympiády
CSc.
pri Ministerstve školstva SR
Komisia Národnej banky Slovenska na
výber námetov pamätných mincí a
zberateľských mincí
Prof., PhDr. Mária
Vedecká rada Slovenského historického
Kohútová, CSc.
ústavu v Ríme, pracovisko Trnavská
univerzita
Stála názvoslovná subkomisia
Terminologickej komisie Ministerstva
vnútra SR
Názvoslovná komisia pri Úrade
geodézie, kartografie a katastra SR
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Akreditačná komisia Ministerstva
kultúry SR
Akademická rankingová a ratingová
agentúra
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Rada štátneho programu MŠ Aktuálne
otázky vývoja spoločnosti na Slovensku
Prof., PhDr. Jozef Leikert, Vedecká rada Múzea Slovenského
PhD.
národného povstania
PhDr. Tünde Lengyelová, Pracovná skupina podpredsedu vlády
CSc.
„Pramene k slovenskej minulosti do
roku 1918“
PhDr. Miroslav Londák,
Vedecká rada Vojenského historického
DrSc.
ústavu
Odborná komisia pre udeľovanie
vyznamenania ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR za mimoriadny
prínos v oblasti vedy a techniky
Prof., PhDr. Ján Lukačka, Stála názvoslovná subkomisia
CSc.
Terminologickej komisie Ministerstva
vnútra SR
Heraldická komisia pri Ministerstve
vnútra SR
Archívna vedecká rada Ministerstva
vnútra SR
PhDr. Elena Mannová, CSc. International Advisory Board des
Instituts für Kulturwissenschaften und
Theatergeschichte der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, členka
PhDr. Katarína Mešková Internationales Komitee Auschwitz
Hradská, PhD.
Berlin
Úrad vlády SR pre národnostné
menšiny. Komisia pre kultúru
národnostných menšín.
44
delegát
člen
predsedníčka
členka
členka
členka
členka
člen odbornej rady
člen
členka
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
členka
stála zástupkyňa
členka
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Slavomír Michálek, Správna rada Ústavu pamäti národa,
DrSc.
Bratislava
Komisia pre podporu rozvoja
vedomostnej spoločnosti a európskych
politík, Úrad podpredsedu vlády SR
Vedecká rada Vojenského historického
ústavu
Vedecká rada Ústavu pro studium
totalitních režimů, Praha
Vedecká rada Slovenskej národnej
knižnice
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
pri MŠ SR
Komisia programu Umenie,
podprogramu 4.5.4. Literatúra a knižná
kultúra - tvorba a vydávanie pôvodnej a
prekladovej umenovednej a
spoločenskovednej literatúry,
Ministerstvo kultúry SR
Vedecká rada Múzea SNP
Mgr. Ján Steinhübel, CSc. Komisia guvernéra Národnej banky
Slovenska na posudzovanie výtvarných
návrhov slovenských eurových mincí
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
odborný poradca
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Odborný posudok
Adresát expertízy: Policajný zbor SR
Spracoval: PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Stručný opis: Vypracovanie dvoch odborných posudkov k problematike symbolov, nápisov a
hesiel fašistického charakteru
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Odborné stanovisko
Adresát expertízy: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Odborné stanovisko k symbolom na výložkách duchovných Ordinariátu Ozbrojených
síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky
45
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Okresné riaditeľstvo PZ Nitra
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Odborné vyjadrenie
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Odborné vyjadrenie k symbolike pravicového extrémizmu
Názov expertízy: Znalecký posudok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Spracoval: Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Stručný opis: Znalecký posudok k symbolike pravicového extrémizmu
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
DUDEKOVÁ Gabriela
- vypracovanie materiálu pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí,
Slovenský inštitút v Moskve, pri príležitosti otvorenia výstavy a okrúhleho stola k 100. výročiu
vypuknutia prvej svetovej vojny. Podujatie sa konalo v Moskve 2. 7. 2014
- vypracovanie referátu pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí,
veľvyslanectvo SR v Istanbule pre zabezpečenie participácie SR na medzinárodnom sympózium k
100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny „An outlook on World War I“. Podujatie sa konalo v
Istabule 7. 11. 2014
- vypracovanie materiálu pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí,
veľvyslanectvo SR v Helsinkách. Materiál Korešpondencia z prvej svetovej vojny. Ukážky
korešpondencie z frontu. Účel: prezentácia na medzinárodnom spomienkovom podujatí pri
príležitosti 100. výročia začiatku prvej svetovej vojny „Shared Commemoration Project“, Helsinky,
11. 11. 2014
- odborné poradenstvo pre potreby Úrady vlády SR (k textom o dejinách budovy a záhrady Úrady
vlády SR)
46
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Názov
Meno
Spoluautori Typ1
zverejnenia
Mgr. Peter Bystrický,
PhD.
TV
PhDr. Valerián
Bystrický, DrSc.
TL
Mgr. Gabriela
Dudeková, PhD.
DO
Mgr. Gabriela
Dudeková, PhD.
RO
Mgr. Gabriela
Dudeková, PhD.
Mgr. Gabriela
Dudeková, PhD.
PhDr. Daniela
Dvořáková, CSc.
PhDr. Bohumila
Michal Kšiňan
Ferenčuhová, DrSc.
TL
TL
PB
IN
Mgr. Adam Hudek,
PhD.
PB
PhDr. Ivan Kamenec,
CSc.
TV
PhDr. Ivan Kamenec,
CSc.
TL
PhDr. Daniela
Kodajová
RO
PhDr. Dušan Kováč,
DrSc.
TL
PhDr. Dušan Kováč,
DrSc.
PB
Rozhovor pri
príležitosti 70. výročia
RTVS
vylodenia Spojencov v
Normandii
Interwiev o vzniku
Pravda
Slovenského štátu
Odborné poradenstvo
k dokumentárnemu
filmu na tému Ženy za
RTVS
prvej svetovej vojny v
strednej Európe
Pred 95 rokmi sa
Bratislava stala
Rádio Slovensko
hlavným mestom
Slovenska
Prvá svetová vojna a
The Slovak Spectator
Slovensko
Rozhovor na tému
každodenný život za
Týždeň
prvej svetovej vojny
Beseda s nevidiacimi
Knižnica pre
čitateľmi o
nevidiacich M.
stredovekých dejinách Hrebendu v Levoči
Slovakia Remembers
Slovak Spectator
Štefánik
Pocit obete
medzinárodného
VIA CULTURA:
sprisahania prítomný v Inštitút pre kultúrnu
stredoeurópskom
politiku
prostredí
Beseda o rómskom
RTVS
holokauste
Slovenské národné
povstanie bez
Slovak Spectator
legendarizácie a
démonizácie
Relácia Dejiny.sk.
Dejiny Slovenska, Štúr
a štúrovci (Od
Rádio Slovensko
Viedenského kongresu
po 30. roky 19. stor.)
Niet spravodlivých
víťazov ani
Pravda
spravodlivých
porazených
Prečo má Slovensko
Pravda
oslavovať 28. október?
47
Dátum alebo
počet za rok
5.6.2014
2014
2014
5.2.2014
28.7.2014
14.7.2014
5.11.2014
8.5.2014
4.6.2014
2.8.2014
2014
23.12.2014
28.6.2014
28.10.2014
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Dušan Kováč,
DrSc.
Mgr. Michal Kšiňan,
PhD.
PhDr. Tünde
Lengyelová, CSc.
hDr. Tünde
Lengyelová, CSc.
PhDr. Michal
Schvarc, PhD.
PhDr. Martin
Štefánik, PhD.
PB Slowakische
PB
Gesellschaft und der
erste Weltkrieg
Štefánik a prvá
svetová vojna
Bosorky, strigy,
PB čarodejnice
Rozhovor o periodiku
RO Korridor
Bern
30.10.2014
Francúzsky inštitút
Bratislava
26.3.2014
knižný veľtrh
Bibliotéka, Bratislava
8.11.2014
Rádio Slovensko
6.5.2014
Hospodárske noviny
2014
RTVS
16.1.2014
RTVS
2014
Pravda
15.11.2014
Kvôli Hitlerovi
TL jazdíme na Slovensku
vpravo
DO Matej a Beatrice
Mgr. Marína Zavacká,
PhD.
DO
PhDr. Jozef
Žatkuliak, CSc.
TL
Fetiše socializmu, diel
dokumentárneho filmu
o spotrebnej (odevnej)
kultúre
Rozhovor: Historik: V
Novembri ´89 sa nám
na námestiach vrátila
ľudská dôstojnosť
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
53
tlač
78
TV
rozhlas
71
internet
6
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
4
Počet
41
1
5
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Archetypy maskulinity v
domáca
ranom novoveku.
Rusko a Slovensko v
domáca
priesečníkoch dejín
Cirkevné dejiny – súčasť
domáca
národných dejín
Konflikt v meste – mesto v
domáca
konflikte
Nenárodný pohľad na
minulosť : Vedecký postoj,
domáca
či omyl? (Diskusia o teórii a
metóde)
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Bratislava
27.05.-27.05.2014
-
Banská Bystrica 27.08.-29.09.2014
-
48
Trnava
04.11.-04.11.2014
-
Bratislava
13.11.-13.11.2014
-
Bratislava
27.11.-27.11.2014
-
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovenský štát 1939 – 1945:
predstavy a realita
medzinárodná
Prvá svetová vojna a jej
slovenská a česká reflexia
Umenie vo vojne – Vojna v
umení (Pamäť prvej
svetovej vojny v literatúre
a umení),
Oficiálne a alternatívne
sviatky v Československu
1918 – 1938
Fikcia a skutočnosť, symbol
a politikum. Mocenské
rituály a ceremónie
Štrukturálne premeny
komunikačnej praxe v
novoveku
Milan Hodža v
medzinárodných vzťahoch.
Sláva šľachetným III. :
znalci vzdialeného Orientu
a strážkyne národného
ohniska. Slovenskí
orientalisti a aktivity spolku
Živena.
Pramene k dejinám
cirkevnej správy
Slovenská a česká exilová
historiografia
Korunovácie a pohreby.
Mocenské rituály a
ceremónie v ranom
novoveku
Príroda – dejiny – človek.
Vývoj a ochrana životného
prostredia v minulosti
Stereotypy ako druh
vojnovej propagandy
Bratislava,
Univerzitná
knižnica
25.03.-26.03.2014
-
medzinárodná
Bratislava
08.04.-10.04.2014
-
medzinárodná
Bratislava
09.04.-09.04.2014
-
medzinárodná
Bratislava
06.06.-06.06.2014
-
medzinárodná
Bratislava
11.06.-13.06.2014
-
medzinárodná
Bratislava
24.06.-26.06.2014
-
medzinárodná
Martin
26.06.-27.06.2014
-
medzinárodná Liptovský Mikuláš 19.09.-20.09.2014
-
medzinárodná
Trnava
23.09.-23.09.2014
-
medzinárodná
Plzeň
14.10.-16.10.2014
-
medzinárodná
Bratislava
22.10.-23.10.2014
-
medzinárodná
Krásno nad
Kysucou
22.10.-23.10.2014
-
medzinárodná
Bratislava
12.11.-12.11.2014
-
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: Slovenskí učitelia v protifašistickom odboji, školstvo v rokoch 1939-1945
Miesto konania: Bratislava
Dátum: 2014
Zhodnotenie účasti: Ľubica Kázmerová - odborná poradkyňa scenára výstavy Múzea pedagogiky
MŠVVaŠ
49
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov výstavy: Vojna z druhej strany
Miesto konania: Múzeum mesta Bratislavy
Dátum: 14.5.2014
Zhodnotenie účasti: Gabriela Dudeková - odborné poradenstvo a konzultácie k výstave o prvej
svetovej
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Programový i organizačný
Typ výboru
Programový
Organizačný
3
5
2
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Studia historica nitriensia (funkcia: člen)
PhDr. Alena Bartlová, CSc.
Kontakty (funkcia: člen)
Mgr. Juraj Benko, PhD.
Forum historiae/internetový čas. (funkcia: redaktor, programátor a webdizajner)
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
História (funkcia: predseda)
Historický časopis (funkcia: člen)
Vojenská história (funkcia: člen)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
História revue (funkcia: člen správnej a redakčnej rady)
Historický časopis (funkcia: člen)
Pramene k dejinám Slovenska (funkcia: člen)
Vojenská história (funkcia: člen)
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
Historický časopis (funkcia: člen)
Századok (funkcia: člen)
Vojenská história (funkcia: podpredseda)
Vojenstvo – Bitky a bojiská moderných dejín (funkcia: člen)
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Forum historiae (funkcia: člen)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Nové historické rozhľady (funkcia: členka redakčnej rady)
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
História (funkcia: manažér)
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Miroslava Fabriciusová
Historický časopis (funkcia: výkonná redaktorka)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Slovanské štúdie (funkcia: členka)
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
Knihy a dějiny (funkcia: členka)
Slovak Studies (funkcia: členka)
Mgr. Anna Fundárková, PhD.
Bécsi Napló (funkcia: členka)
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
Hospodářské dějiny - Economic History (funkcia: člen)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (funkcia: člen)
Mgr. Matej Hanula, PhD.
História (funkcia: redaktor)
Mgr. Ján Hlavinka, PhD.
Forum historiae (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc.
Annales Historici Prešoviensis (funkcia: člen)
Bratislava (funkcia: člen)
Časopis Matice moravské (funkcia: člen)
Česko-slovenská historická ročenka (funkcia: člen)
Dejiny, internetový časopis (funkcia: člen)
História (funkcia: člen)
Historia Nova (funkcia: člen)
Historica, zb. FF UK v Bratislave (funkcia: člen)
Moderní dějiny (funkcia: člen)
Střed (Ústav T.G.Masaryka) (funkcia: člen)
Východočeské listy historické (funkcia: člen)
Zborník Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (funkcia: člen)
Mgr. Karol Hollý, PhD.
Forum historiae, internetový odborný časopis (funkcia: redaktor)
Mgr. Pavol Hudáček, PhD.
Forum Historiae - internetový odborný časopis (funkcia: Člen redakčnej rady)
Mgr. Adam Hudek, PhD.
Czech Journal of Contemporary History (funkcia: člen)
História (funkcia: člen)
Ko(r)idor (funkcia: člen)
PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Forum Historiae (funkcia: členka redakčného kruhu)
História (funkcia: členka redakčného kruhu)
51
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
Slovanské historické studie (funkcia: členka)
Slovanské štúdie (funkcia: zodpovedná redaktorka)
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
História (funkcia: členka)
Historické štúdie (funkcia: členka)
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Česko-slovenská historická ročenka (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: člen)
Soudobé dějiny (funkcia: člen)
Zborník Slovenského národného múzea – História (funkcia: člen)
PhDr. Daniela Kodajová
Historické štúdie (funkcia: zodpovedná redaktorka)
Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Studia Historica Tyrnaviensia (funkcia: členka)
Mgr. Peter Konečný
Montánna história (funkcia: člen)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Anzeiger der Philosophisch-historischer Klasse, ÖAW (funkcia: člen)
Central Europe, Londýn (funkcia: člen)
Časopis matice moravské, Brno (funkcia: člen)
Česko-slovenská historická ročenka (funkcia: člen)
Český časopis historický (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: šéfredaktor)
Prager Papers on History of international politics, Praha (funkcia: člen)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Acta collegii Prešoviensis (funkcia: členka)
Acta ecclesiastica (funkcia: členka)
CORNOVA (funkcia: členka)
História (funkcia: členka)
Historický časopis (funkcia: členka)
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
Forum historiae (funkcia: člen)
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.
Historické štúdie (funkcia: výkonná redaktorka)
Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy (funkcia: redaktorka)
Mgr. Miroslav Lacko
Montánna história (funkcia: editor)
52
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD.
História (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: člen)
Listy Slovákov a Čechov (funkcia: člen)
Romboid (funkcia: člen)
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Historický časopis (funkcia: členka )
Ko(r)idor (funkcia: členka)
URBS (Budapest) (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Historický časopis (funkcia: člen)
Historický zborník Matice Slovenskej (funkcia: člen)
Mediaevalia historica Bohemica (funkcia: člen)
Slovenská archivistika (funkcia: člen)
PhDr. Elena Mannová, CSc.
Bohemia (vyd. Collegium Carolinum, Mníchov) (funkcia: členka)
Acta Politologica (www.acpo.cz, vyd. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha),
internetový časopis (funkcia: členka redakčného kruhu)
Bratislava - ročenka Mestského múzea (funkcia: členka)
Codrul Cosminului (funkcia: členka)
Forum historiae (funkcia: členka)
Marginalia historica (funkcia: členka)
Moderne – Kulturwissenschaftiches Jahrbuch (Innsbruck) (funkcia: členka)
Urbánní studia, (funkcia: členka)
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
História: revue o dejinách spoločnosti (funkcia: členka)
Historický časopis (funkcia: členka)
Múzeum SNP (funkcia: členka)
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Annales historici Presovienses (funkcia: člen redakčného kruhu)
História (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: člen)
Listy Slovákov a Čechov (funkcia: člen)
Vojenská história (funkcia: člen)
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
Forum historiae (funkcia: člen redakcie)
Mgr. Linda Osyková, PhD.
História (funkcia: členka)
Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.
Historický časopis (funkcia: člen)
53
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
História (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: člen)
Studia historica Tyrnaviensia (funkcia: člen)
Mgr. Dušan Segeš, PhD.
Czech Journal of Contemporary History (funkcia: člen)
Dzieje Najnowsze (funkcia: člen)
Mgr. Ján Steinhübel, CSc.
Acta historica Neosoliensia (funkcia: člen)
Byzantinoslovaca (funkcia: člen)
Historický časopis (funkcia: člen)
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Forum historiae (funkcia: člen)
Impulz (funkcia: člen)
Kultúrne dejiny (funkcia: redaktor)
Spomenica Istorijskog arhiva “Srem” (funkcia: člen)
Mgr. Ladislav Vörös, PhD.
Forum historiae (funkcia: hlavný redaktor)
Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Forum historiae (funkcia: členka)
Human Affairs (funkcia: členka)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
PhDr. Michal Bada, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda Sekcie dejiny miest SHS)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen )
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (funkcia: členka)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: tajomníčka)
Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: členka)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Klub individualít pri Nadácii Intenda (funkcia: členka)
Modranská muzeálna spoločnosť (funkcia: zakladujúca členka a členka kontrolného
výboru)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka, hospodárka, predsedníčka Sekcie
pre dejiny dvorskej kultúry)
54
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Anna Falisová, CSc.
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (funkcia: tajomníčka)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka sekcie všeobecných dejín)
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka Sekcie pre výskum dejín
knižnej kultúry )
Slovenská jednota klasických filológov pri SAV (funkcia: členka)
Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Spolok slovenských knihovníkov (funkcia: predsedníčka Komisie pre historické knižné
fondy)
Mgr. Anna Fundárková, PhD.
Modranská muzeálna spoločnosť (funkcia: členka)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: podpredsedníčka Sekcie pre dvorskú
kultúru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV )
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (funkcia: člen výboru)
Mgr. Miriam Hlavačková, PhD.
Rada pre dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska (funkcia: členka)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Ján Hlavinka, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky (funkcia: člen)
Mgr. Karol Hollý, PhD.
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
Mgr. Adam Hudek, PhD.
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: členka)
55
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka sekcie Spoločnosti pre
dejiny a kultúru strednej a východnej Európy)
Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (funkcia: predsedníčka)
Mgr. Tomáš Janura, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Dokumentačné stredisko holokaustu pri Nadácii Milana Šimečku (funkcia: člen kuratória)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka sekcie Novších
slovenských dejín)
PhDr. Daniela Kodajová
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (funkcia: členka)
Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Historický odbor Matice slovenskej (funkcia: člen)
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (funkcia: členka)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka sekcie pre cirkevné dejiny)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (funkcia: členka)
Mgr. Peter Konečný
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda)
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
prom. hist. Natália Krajčovičová, CSc.
Společnost pro výskum hospodářských dejín (funkcia: člen)
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Miroslav Lacko
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD.
Klub spisovateľov literatúry faktu, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (funkcia:
člen)
Kulturologická spoločnosť (funkcia: člen)
Spoločnosť Jozefa Krónera (funkcia: člen)
56
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka sekcie pre rodové dejiny )
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Spoločnosť Alexandra Dubčeka (funkcia: člen)
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Historický odbor Matice Slovenskej (funkcia: člen)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru )
Spoločnosť slovenských archivárov (funkcia: člen)
Mgr. Peter Macho, PhD.
Spoločnosť M. R. Štefánika (funkcia: člen správnej rady)
Štúrova učená spoločnosť (funkcia: člen)
PhDr. Elena Mannová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Asociácia slovenských spisovateľov (funkcia: členka)
Paneurópsky klub (funkcia: členka)
Vedecké kolégium Múzea SNP v Banskej Bystrici (funkcia: členka)
Dokumentačné stredisko holokaustu (funkcia: členka)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka )
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen Výboru)
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
Odborná skupina pre dejiny a metodológiu fyziky pri Slovenskej fyzikálnej spoločnosti
(funkcia: predseda)
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (funkcia: poverený predseda)
Mgr. Linda Osyková, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Miroslav Sabol, PhD.
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (funkcia: člen výboru)
Mgr. Dušan Segeš, PhD.
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: člen)
57
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
Spoločnosť Alexandra Dubčeka (funkcia: člen)
Mgr. Stanislav Šišulák
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
PhDr. Martin Štefánik, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (funkcia: člen)
Mgr. Natália Veselská, PhD.
Slovenská národopisná spoločnosť (funkcia: členka)
Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.
Klub spisovateľov literatúry faktu, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (funkcia:
člen)
Literárny klub ružomberských spisovateľov (funkcia: člen)
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Spoločnosť Alexandra Dubčeka (funkcia: člen)
Spoločnosť Jozefa Krónera (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Forum Historiae: Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy prináša
monotematické čísla a v rámci nich vedecké štúdie, materiály, recenzie, a pravidelne aj odbornú
diskusiu na aktuálne otázky týkajúce sa histórie ako vedy a jej úlohy pri vytváraní pamäti
spoločnosti. Hoci Forum Historiae je v prvom rade historickým časopisom, cielene sa snaží o
interdisciplinaritu – spoluautormi jednotlivých čísel Forum Historiae sú okrem historikov aj
sociológovia, sociálni a kultúrni antropológovia, filozofi, teoretici umenia, historici a teoretici
architektúry a bádatelia z rôznych ďalších disciplín spoločenských a humanitných vied. V
súčasnosti má čitateľ v rámci 15 monotematických čísiel k dispozícií vyše 170 vedeckých štúdií
prehľadne systematizovaných podľa ročníkov, kategórií a kľúčových slov, čo mu umožňuje ľahkú a
rýchlu orientáciu.
Okrem vedeckého časopisu Forum Historiae doména www.forumhistoriae.sk poskytuje priestor aj
portálu, ktorý ponúka pridanú hodnotu v podobe množstva funkcií, z ktorých možno vyzdvihnúť
napr. elektronickú knižnicu s vyše 200 voľne dostupnými e-knihami (vedecké publikácie z
produkcie HÚ SAV, ďalších vedeckých a univerzitných pracovísk na Slovensku a v Čechách) alebo
Monitor audiovizuálnych médií, ktorý sprostredkuje prístup k reláciám o dejinách v slovenských a
českých rádiách a televíziách. Portál Forum Historiae tiež sprostredkuje prístup k ďalším vedeckým
časopisom, ktoré vydáva alebo spoluvydáva HÚ SAV – Historický časopis, Historické štúdie a prvý
spoločný slovensko-maďarský historický časopis Korridor. Forum Historiae si stabilne udržiava
vysokú sledovanosť. V roku 2014 stránky časopisu a portálu navštívilo 19 612 používateľov, ktorí
si prezreli 112 996 stránok.
58
Správa o činnosti organizácie SAV
História magistra. Dnes s. .....
S cieľom propagovať vedeckú činnosť pracovníkov HÚ SAV a z nej vyplývajúcu bohatú
publikačnú činnosť PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a Mgr. Linda Osyková, PhD. pripravili a
realizovali v spolupráci s Univerzitnou knižnicou, zastúpenou PhDr. Dušanom Lechnerom tretí
ročník cyklu stretnutí s názvom Historia magistra. Dnes s ...
V priebehu roka 2014 sa konali dve stretnutia v prednáškovej sieni Univerzitnej knižnice na
Ventúrskej ul. Určené boli širokej verejnosti so záujmom o historickú vedu. Na podujatí sa
podieľali jednotlivé oddelenia HÚ SAV. Témou stretnutia Historia magistra... 10, ktoré sa konalo
29. mája 2014, bol Rok 1944 v domácich a zahraničných reflexiách. Na podujatí vystúpili Ivan
Kamenec, Róbert Arpáš, František Cséfalvay, Martina Fiamová, Michal Kšiňan. Na podujatí
predseda SHS Dušan Kováč slávnostne odovzdal Ceny Slovenskej historickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied za rok 2013 Diane Duchoňovej a Imrichovi Szabóovi.
V spolupráci s Veľvyslanectvom nemeckej spolkovej republiky v SR sa konalo 4. decembra 2014
stretnutie História magistra 11... na tému Ideológia, diplomacia a vojna s Dušan Kováčom a
nemeckým historikom Jörgom Friedrichom.
Vedeckí pracovníci ústavu a ich hostia v cykle História magistra svoje výskumné zameranie
prezentovali formou prijateľnou nielen pre vedeckú obec, ale pre široké spektrum záujemcov o
históriu. Zároveň prítomným dokumentovali výsledky výskumu konkrétnymi publikáciami.
Všetky stretnutia cyklu Historia magistra... sa stretli s veľkým záujmom verejnosti, prejaveným
nielen počtom zúčastnených, ale aj bohatou diskusiou.
Dušan Kováč a Gabriela Dudeková v spolupráci s Via cultura organizovali cyklus prednášok “Stalo
sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny” v bratislavskom Pisztóryho palác. Za veľkého
záujmu odbornej a laickej verejnosti sa uskutočnilo celkovo 8 podujatí.
Martin Štefánik sa spolu s Danielou Dvořákovou a Miriam Hlavačkovou podieľali ako odborní
poradcovia na príprave námetov, scenárov a natáčaní cyklu televíznych dokumentov cyklu
Hľadanie stratených svetov pre Slovenskú televíziu. Od r. 2011 už bolo nakrútených 10 dielov.
Dokumenty obrazom aj slovom prezentujú doteraz menej známe významné epizódy zo
stredovekých dejín Slovenska v európskych súvislostiach.
Historický ústav spravuje sedem internetových projektov: www.history.sav.sk,
www.historickycasopis.sk, www.forumhistoriae.sk, www.slovanskestudie.sk,
www.historiarevue.sk, www.shs.sav.sk, www.sdksve.sav.sk, na ktorých zverejňuje informácie z
oblasti dejín, Slovenskej historickej spoločnosti a vedecko-popularizačnej práce.
V roku 2014 navštívilo 70 168 návštevníkov 250 718 webstránok Historického ústavu.
59
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
65174
knihy a zviazané periodiká
57830
audiovizuálne dokumenty
18
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
53
mikroformy
2553
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
4720
Počet titulov dochádzajúcich periodík
78
z toho zahraničné periodiká
35
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
443
kúpou
166
darom
186
výmenou
91
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
11252
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
812
odborná literatúra pre dospelých
642
výpožičky periodík
170
prezenčné výpožičky
362
MVS iným knižniciam
0
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
7
Počet vypracovaných rešerší
0
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
153
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
60
752
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
1
Náklady na nákup knižničného fondu v €
5013,70
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
KNIŽNICA Historického ústavu SAV
pozostáva zo špecializovanej knižnice, dokumentácie a bibliografického úseku.
KNIŽNICA
zabezpečuje prírastky domácej a zahraničnej literatúry, kúpou, výmenou a darmi. Vedú sa
evidenčné prírastkové zoznamy kníh a ostatných druhov prírastkov.
Katalóg
je v klasickej papierovej a aj v elektronickej podobe. V roku 2014 sa uskutočnila konverzia
katalogizačných záznamov z programu CDS/ISIS do programu ARL. Konverziu uskutočnila firma
COSMOTRON SLOVAKIA s. r. o. Metodické usmerňovanie zabezpečili pracovníci z Ústrednej
knižnice SAV (Ing. M. Mesár, PhDr. A. Jakubičková). Inštitúcia COSMOTRON zabezpečuje
databázy v Ústrednej knižnici SAV a vďaka tomu bude aj pre HÚ SAV zabezpečený servis a
prevádzka. V knižnici je v súčasnosti automaticky skatalogizovaných cca 11.000 kníh.
Výpožičky.
Vypožičiavanie periodík je prezenčné, rovnako ako štúdium mimoústavných pracovníkov.
Knižnica sa snaží o vrátenie starých výpožičiek.
Výmena kníh a periodík.
V súvislosti s nadmernou zásobou kníh vo výmennom sklade, sa uskutočnila akcia PROPAGÁCIA,
ktorou sme vybraným inštitúciám, v záujme sprístupnenia informácií, venovali knihy (Knižnica
FFUK Bratislava, Pedagogická knižnica Bratislava, Parlamentná knižnica Bratislava, Centrum VTI
Bratislava). Kontrolovali sme, či knihy má Slovenská národná knižnica Martin, Univerzitná
knižnica Bratislava, Ústredná knižnica SAV. Ústrednej knižnici SAV sme poskytli knihy pre
konkrétnych zahraničných partnerov (Stanford University USA, Biblioteka Lublin Poľsko,
Ostravská univerzita ČR a i.)
Rôzne.
Osvedčilo sa zálohovanie knižničných agiend na serveri. (databázy, zápisnice, výpožičky, stav
skladu, metodické pokyny, normy a nariadenia a i.). Boli vypracované rôzne pomôcky (komplexný
zoznam pracovníkov pôsobiacich v ústave s uvedením rokov, zoznam knižných vydaní HÚ SAV od
roku 2007 a pod.). Pretrvávaju ťažkosti s úložným skladovým priestorom na Klemensovej a
dovozom výpožičiek z Patrónky. Zamestnanci knižnice navštevovali podujatia Ústrednej knižnice
SAV (školenia, semináre a iné).
Spolupráca s vedením ústavu.
Zamestnanci knižnice spolupracujú s vedením ústavu na podkladoch pre rôzne analýzy činnosti
(publikačná činnosť a citácie pre APVV, Centrum excelentnosti, Vega projekty, prehľad
publikovania pracovníkov HÚ SAV v HČ, výstavka knižných vydaní pre Vedeckú radu a i.). V
knižnici sa pripomienkovali po formálnej stránke rukopisy kníh vydávané Historickým ústavom. O
novovydaných tituloch kníh informuje ústavná webová stránka, podklady k týmto informáciám
dodáva knižnica priebežne.
DOKUMENTÁCIA - prezenčné štúdium zbierok mikrofilmov, fotokópií, máp a pod.
BIBLIOGRAFICKÝ ÚSEK
Nosnou úlohou pre slovenskú historiografiu je databáza: Slovenská historiografia. Historická
literatúra od roku 1990 a Historický časopis 1953-1989 http://databazy.dejiny.sk/. (Mgr. A.
Sedliaková, K. Bzdúšková)
61
Správa o činnosti organizácie SAV
Prehľad o publikáciách pracovníkov HÚ SAV poskytuje celoakademická databáza: Evidencia
publikačnej činnosti EPCA http://www.library.sk/aRL/main.php?ictx=sav (PhDr. M. Ďurková, K.
Bzdušková)
V rámci bibliografie sa v roku 2014 pracovalo na zahraničných a domácich projektoch
-International Bibliography of Historical Sciences. (Mgr. A. Sedliaková)
-International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages. (PhDr. M. Ďurková)
-Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas. (Mgr. A. Sedliaková)
-Historiografia v Historickom ústave SAV za obdobie 2013-2015. (PhDr. M. Ďurková)
-Slovenská historiografia 2013-2015. Bibliografia. (Mgr. A. Sedliaková)
Ich výsledkom v roku 2013 sú nasledovné publikácie a databázy
FAI01
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the
Middle Ages. Vol. 45, Part 2, July - December 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ...
Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. xlix, 549 s.
FAI02
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the
Middle Ages. Vol. 46, Part 1, January - June 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria
Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xxix,
601 s.
FAI03
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the
Middle Ages. Vol. 46, Part 2, July -December 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ...
Maria Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. xlviii, 539 s.
Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950
FAI12
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia slovenská časť]. Vol. 77. 2008. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta
Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2013. 431 s. ISBN 978-3-11-027592-6. ISSN 00742015.
FAI13
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia slovenská časť]. Vol. 78. 2009. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta
Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2014. 407 s. ISBN 978-3-11-031708-4. ISSN 00742015.
Prispievanie do databázy Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas, od roku 1995
http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level2-31
GHG02
Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas. Bibliographie zur Geschichte
der Böhmischen Länder und der Slowakei [elektronický zdroj] Hlavný koordinátor: Herder Institut
Marburg, Nemecko, spoluriešiteľ Historický ústav SAV. - Názov prebraný z http://www.herderinstitut.de/index.php?lang=de&level2-31
BDDB01
Slovenská historiografia 2012. Výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková.
- Ústavná úloha: Slovenská historiografia 2013-2015. Vega 2/0154/14: Studená vojna a
stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore, riešených v HÚ SAV. In
Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách
Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 739-779.
BBB02
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 700-708.
ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré
aspekty jej vývoja v čase a priestore.
62
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
členka Rady programu centier excelentnosti SAV
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
člen Predsedníctva SAV – zástupca podpredsedníčky SAV pre III. oddelenie SAV
člen vedeckej rady SAV
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
člen Predsedníctva SAV
člen Vedeckej rady SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
VK SAV pre kultúrno-historické vedy (člen)
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
VK SAV pre kultúrno-historické vedy (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
Edičná rada SAV (člen)
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (člen)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (člen)
Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen)
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Komisia pre transformáciu SAV (člen)
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
Dislokačná komisia SAV (člen)
Knižničná rada SAV (predseda)
Komisia pre transformáciu SAV (člen)
Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)
Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (člen)
Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (predseda)
Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (člen)
63
Správa o činnosti organizácie SAV
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia,
politológia, teológia) (predseda)
64
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2014
zo ŠR
spolu
Výdavky
z toho:
z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR
Výdavky spolu
1539411,64
1386877,14
0
152534,50
0
Bežné výdavky
1539411,64
1386877,14
0
152534,50
0
mzdy (610)
831982
796668
35314
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
288950,72
277365,11
11585,61
tovary a služby (630)
319770,89
214136
105634,89
z toho: časopisy
11910
11910
VEGA projekty
93501
93501
MVTS projekty
0
0
CE
58748
58748
vedecká výchova
6460
6460
bežné transfery (640)
98708,03
98708,03
z toho: štipendiá
98140,07
98140,07
transfery partnerom
projektov
0
0
0
0
v tom:
0
Kapitálové výdavky
v tom:
0
obstarávanie kapitálových
aktív
0
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
65
0
0
Správa o činnosti organizácie SAV
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2014
rozpočtové
spolu
z
mimoroz
p. zdrojov
Príjmy spolu
157495,46
4960,96
152534,50
Nedaňové príjmy
4960,96
4960,96
0
príjmy z prenájmu
0
0
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
2398,21
2398,21
iné
2562,75
2562,75
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
152534,50
0
152534,50
tuzemské
152534,50
0
152534,5
z toho: APVV
147434,50
147434,50
iné
5100
5100
zahraničné
0
v tom:
v tom:
0
0
z toho: projekty
0
rámcového programu EÚ
iné
66
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Názov: Spoločnosť PRO HISTORIA
Zameranie: podpora rozvoja historickej vedy
Opis: Podpora základného výskumu, študijných pobytov v zahraničí, realizácie vedeckých podujatí
a najmä publikačnej činnosti výsledkov historického výskumu.
Štatutárny zástupca: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Správkyňa: PhDr. Katarína Mešková
Hradská, PhD.
67
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
68
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2014
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Duchoňová Diana
Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Opis: 1. miesto v súťaži za publikáciu: Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy,
rituály každodennosti
Hudek Adam
Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka
Oceňovateľ: SAV
Opis: Cena udelená Adamovi Hudekovi za kolektívnu monografiu Adam Hudek et al.: Overcoming
the old Borders: beyond the Paradigm of Slovak National History
Londák Miroslav
Cena SAV
Oceňovateľ: SAV
Opis: Cena udelená Miroslavovi Londákovi a Slavomírovi Michálkovi za kolektívnu monografiu
Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky.
Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Bartlová Alena
Medaila Dr. Milana Hodžu
Oceňovateľ: mesto Martin
Bartlová Alena
Výročná cena Samuela Zocha
Oceňovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Duchoňová Diana
Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2013
Oceňovateľ: SHS
Kollárová Ivona
Najkrajšie knihy Slovenska 2013
Oceňovateľ: Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti
Opis: Cena v kategórii Vedecká a odborná literatúra udelená Ivone Kollárovej za monografiu
Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ
Kollárová Ivona
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy
Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: Prémia Literárneho fondu udelená Ivone Kollárovej za dielo: Slobodný vydavateľ, mysliaci
čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Michálek Slavomír
Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy
Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: Cena udelená Slavomírovi Michálkovi, Miroslavovi Londákovi a kolektívu za dielo Gustáv
Husák: moc politiky – politik moci
Petruf Pavol
Cena Antona Hajduka
Oceňovateľ: Trnavská univerzita v Trnave
Opis: Cena udelená rektorom Trnavskej univerzity v Trnave za vynikajúce výsledky v tvorivej
činnosti
Sikora Stanislav
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy
Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: Prémia Literárneho fondu udelená Stanislavovi Sikorovi za dielo: Po jari krutá zima.
Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971
15.2. Medzinárodné ocenenia
Ferenčuhová Bohumila
Officier dans l'Ordre des Palmes académiques
Oceňovateľ: Francúzska republika
Opis: Ocenenie za angažovanosť a podporu francúzsko-slovenskej spolupráce v oblasti
humanitných vied
Holec Roman
Medzinárodná cena Egona Ervína Kischa
Oceňovateľ: Správa odkazu E. E. Kische, Klub autorov literatury faktu
Opis: Cena udelená Romanovi Holecovi a Marianovi Bovanovi za dielo: V službách cisára
Františka Jozefa
Michálek Slavomír
Medzinárodná cena Egona Ervína Kischa
Oceňovateľ: Správa odkazu E. E. Kische, Klub autorov literatury faktu
Opis: Cena udelená Slavomírovi Michálkovi, Miroslavovi Londákovi a kol. za dielo Gustáv Husák:
moc politiky – politik moci
70
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Problémy a podnety pre činnosť SAV
HÚ SAV je toho názoru, že riadiace orgány SAV (od predsedníctva až po riaditeľov inštitúcií
akadémie) by sa roku 2016 mali intenzívne venovať transformácii SAV.
Dôraz by sa oproti minulosti mal položiť na zodpovedné a realistické konštruovanie jednotlivých
jednotiek VVI a už na konkrétne predstavy a kroky k novej štruktúre a fungovaniu akadémie a
najmä jej ústavov.
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Mgr. Maroš Hertel, PhD., 02/ 5292 5753 kl. 113
PhDr. Edita Ivaničková, CSc., 02/ 5292 5753 kl. 120
Mgr. Alžbeta Sedliaková, 02/ 5292 5753 kl. 116
Riaditeľ organizácie SAV:
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
72
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2014
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
100
1.00
2.
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
100
1.00
3.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
100
1.00
4.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
100
1.00
5.
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
40
0.40
6.
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
100
1.00
7.
Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.
100
1.00
8.
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
20
0.20
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
PhDr. Alena Bartlová, CSc.
20
0.20
2.
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
100
1.00
3.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
40
0.40
4.
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.
100
1.00
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
100
1.00
2.
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
100
1.00
3.
PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.
100
1.00
4.
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
100
1.00
5.
PhDr. Anna Falisová, CSc.
100
1.00
6.
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
100
1.00
7.
Mgr. Anna Fundárková, PhD.
100
1.00
8.
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
100
1.00
9.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
100
1.00
10. Mgr. Miriam Hlavačková, PhD.
100
1.00
11. Prof., PhDr. Roman Holec, CSc.
25
0.25
12. Mgr. Karol Hollý, PhD.
100
1.00
13. Mgr. Adam Hudek, PhD.
100
1.00
14. PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
100
1.00
15. PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
50
0.50
73
Správa o činnosti organizácie SAV
16. PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
100
1.00
17. PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
100
1.00
18. Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
20
0.20
19. prom. hist. Natália Krajčovičová, CSc.
20
0.20
20. Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
100
1.00
21. Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.
100
1.00
22. Prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD.
40
0.40
23. PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
100
1.00
24. PhDr. Elena Londáková, CSc.
100
1.00
25. Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
30
0.30
26. Mgr. Peter Macho, PhD.
100
1.00
27. PhDr. Elena Mannová, CSc.
50
0.50
28. PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
100
1.00
29. Mgr. Miroslav Michela, PhD.
50
0.50
30. RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
20
0.20
31. Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD.
100
1.00
32. Mgr. Dušan Segeš, PhD.
100
1.00
33. PhDr. Michal Schvarc, PhD.
100
1.00
34. PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
100
1.00
35. Mgr. Ján Steinhübel, CSc.
100
1.00
36. Mgr. Peter Šoltés, PhD.
100
1.00
37. PhDr. Martin Štefánik, PhD.
100
1.00
38. PhDr. Michal Štefanský, CSc.
20
0.20
39. Mgr. Ladislav Vörös, PhD.
100
1.00
40. Mgr. Marína Zavacká, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
40
0.40
2.
PhDr. Michal Bada, PhD.
100
1.00
3.
Mgr. Marcela Bednárová, PhD.
0
0.00
4.
Mgr. Juraj Benko, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Peter Bystrický, PhD.
100
1.00
6.
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
40
0.40
7.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
100
1.00
8.
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
100
1.00
9.
Mgr. Ján Hlavinka, PhD.
100
1.00
74
Správa o činnosti organizácie SAV
10. PhDr. Viera Hlavová, CSc.
20
0.20
11. Mgr. Pavol Hudáček, PhD.
100
1.00
12. Mgr. Tomáš Janura, PhD.
100
1.00
13. Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
40
0.40
14. Mgr. Žofia Lysá, PhD.
100
1.00
15. Mgr. Linda Osyková, PhD.
100
1.00
16. Mgr. Miroslav Sabol, PhD.
100
1.00
17. Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
40
0.40
18. Mgr. Natália Veselská, PhD.
20
0.20
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
PhDr. Mária Ďurková
100
1.00
2.
Mgr. Miroslava Fabriciusová
100
1.00
3.
PhDr. Daniela Kodajová
100
1.00
4.
Mgr. Peter Krákorník
50
0.50
5.
Mgr. Alžbeta Sedliaková
100
1.00
6.
Ing. Veronika Zsideková
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Kamila Bzdušková
100
1.00
2.
Simona Ďurková
100
1.00
3.
Anna Heizerová
100
1.00
Ostatní pracovníci
1.
Anneliese Andriszová
100
1.00
2.
Mária Hardenová
50
0.50
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
21.8.2014
0.20
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Petra Rybářová, PhD.
75
Správa o činnosti organizácie SAV
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Lenka Abaffyová
Filozofická fakulta UK
2.1.8 všeobecné dejiny
2.
Mgr. Ivan Guba
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
3.
Mgr. Igor Harušťák
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
4.
Mgr. Angelika Herucová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
5.
Mgr. Tomáš Homoľa
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
6.
Mgr. Juraj Hrica
Filozofická fakulta UK
2.1.8 všeobecné dejiny
7.
Mgr. Peter Konečný
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
8.
Mgr. Tomáš Králik
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
9.
Mgr. Miroslav Lacko
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
10. Mgr. Miroslav Nemec
Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici
2.1.9 slovenské dejiny
11. Mgr. Eva Ondrušová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
12. Mgr. Jozef Špilka
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
13. PhDr. Vladimír Vlasko
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Mgr. Jana Gubášová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
2.
Mgr. Daniel Hupko
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
3.
PhDr. Daniela Kodajová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
4.
PaedDr. Róbert Lamoš
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
5.
Mgr. Martin Macko
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
6.
Mgr. Michal Marianyi
Filozofická fakulta UK
2.1.8 všeobecné dejiny
7.
PhDr. Tomáš Michaľák
Filozofická fakulta UK
2.1.8 všeobecné dejiny
8.
Mgr. Jana Nenčevová Hradská
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
9.
Mgr. Ján Ondriaš
Filozofická fakulta UK
2.1.8 všeobecné dejiny
10. Mgr. Martina Orosová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
11. Mgr. Alena Ovčačíková
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
12. Mgr. Lucia Richnáková
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
13. Mgr. Rastislav Stanček
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
14. Mgr. Júlia Suslová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
15. Mgr. Martin Turóci
Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici
2.1.9 slovenské dejiny
16. Mgr. Ľuboslava Zemanová
Filozofická fakulta UK
2.1.9 slovenské dejiny
76
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
1.) Utváranie francúzskeho pohľadu na strednú Európu (Construction of the French knowledge
about Central Europe)
Bohumila Ferenčuhová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: č. 1
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
2 - Francúzsko: 1, Slovensko: 1
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi Francúzskom a
strednou Európou. In Historický časopis: Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2,
s. 375-377. ISSN 0018-2575.
- MARES, Antoine, sous la direction. Médiateurs et lieux de médiation culturelle entre la France et
l´Europe centrale. Paris : Institut d´Etudes slaves 2015, v tlači.
Kapitoly riešiteľov projektu zo Slovenska: Bohumila FERENČUHOVÁ, Eva FRIMMOVÁ,
Michal KŠIŇAN, Martin BRTKO, Jana TRUHLÁŘOVÁ
2.) Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Vykonštruované prvky spoločnej slovenskomaďarskej minulosti (Fiction and reality. The construed elements of Slovak-Hungarian common
past)
Tünde Lengyelová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
2 - Maďarsko: 2
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Medzinárodná vedecká konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom
novoveku (Bratislava, 22.-23. októbra 2014).
Organizátorka za slovenskú stranu: LENGYELOVÁ, Tünde
77
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Medziústavná dohoda
3.) Edícia dokumentov Prameny k dejinám československé kríze v letech 1967-1970 (Edition
of Documents. Sources on Czechoslovak Crisis in 1967-1970)
Jozef Žatkuliak
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.1996 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: GA ČR, 404/94/0042
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Ústav pro soudobé dejiny AV ČR
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Programy: International Visegrad Found (IVF)
4.) Sites of memory: heritage of the memory – memory of the heritage
Peter Macho
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Koordinátor:
3 - Česko: 1, Maďarsko: 1, Poľsko: 1
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
5.) Dejiny susedov - višegrádske krajiny vo vzájomnom pohľade a perspektívach (Neighbours
history – Visegrad countries in mutual visions and perspectives)
Miroslav Michela
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: No. 31210032
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Civic Association PANT, Polanka nad Odrou
Koordinátor:
2 - Česko: 2, Maďarsko: 0, Poľsko: 0, Slovensko: 0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- MICHELA, Miroslav. Cudzincom vo vlastnej krajine? In Moderní Dějiny - Vzdělávací portál pro
učitele, studenty a žáky, s. 1-5. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/cizincem-ve-vlastni-zemi-slovenske-zamysleni/>.
- MICHELA, Miroslav. Člověk ve válce a válka v člověku - slovenské zamyšlení. In Moderní
Dějiny - Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, s. 1-6. Názov z hlavnej obrazovky.
Dostupné na internete: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/clovek-ve-valce-a-valka-v-clovekuslovenske-zamysleni/>.
78
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Multilaterálne - iné
6.) Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
(International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500)
Mária Ďurková
Zodpovedný riešiteľ:
1.4.1991 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: nemá číslo
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
School of History of the University of Leeds
Koordinátor:
27 - Bulharsko: 1, Brazília: 1, Kanada: 1, Česko: 1, Nemecko: 1,
Počet spoluriešiteľských
Dánsko: 1, Španielsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 3,
inštitúcií:
Veľká Británia: 2, Chorvátsko: 1, Maďarsko: 2, Švajčiarsko: 1, Írsko:
1, Izrael: 1, Japonsko: 2, Nórsko: 1, Poľsko: 1, Srbsko: 2, Slovensko:
0, USA: 1
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle
Ages. Vol. 45, Part 2, July - December 2011 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria
Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. - xlix,
549 s.
- International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle
Ages. Vol. 46, Part 1, January - June 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria
Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xxix,
601 s. http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950
- International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle
Ages. Vol. 46, Part 2, July -December 2012 / editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria
Ďurkova ... [et al.]. - Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. - xlviii,
539 s. – Spôsob prístupu: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. - ISSN 0020-7950
7.) (Situating Material and Knowledge Production in the History of Chemistry. Sites and Networks
of Discipline Formation and Industrial Practice, 1760–1840 )
Peter Konečný
Zodpovedný riešiteľ:
1.9.2012 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Steering Committee - (Netherlands Organisation for Scientific
Koordinátor:
Research a ďalšie)
8 - Belgicko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká
Počet spoluriešiteľských
Británia: 1, Taliansko: 1, Holandsko: 1, Švédsko: 1
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
KONEČNÝ, Peter:
Aktívna účasť riešiteľa na medzinárodnej konferencii na Európskom univerzitnom inštitúte vo
Florencii. Práca na pracovnej databáze k téme projektu (http://situatingchemistry.org). Príprava
kapitoly do medzinárodnej kolektívnej monografie, ktorá by mala byť publikovaná vo
vydavateľstve BRILL.
79
Správa o činnosti organizácie SAV
8.) Východná Európa v transnacionálnej perspektíve (Das östliche Europa in transnationaler
Perspektive)
Dušan Kováč
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2010 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
GWZO Leipzig (Geisteswissenschaftliches Zentrum Ostmitteleuropa)
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- Študijný pobyt interného doktoranda HÚ SAV Mgr. Igora Harušťáka - (1.1. – 1.2. 2014) na
Universität Leipzig/GWZO v rámci Cotuttele doktorátu medzi HÚ SAV/FiFUK a Univ.
Leipzig/GWZO
9.) Kameralistický obrat v štátnej administratíve v 17. – 18. storočí (The cameralist turn in the
state administration in the 17th –18th centuries)
Eva Ondrušová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Univerzita v Tartu, Estónsko
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
10.) Bibliografia k dejinám krajín stredovýchodnej Európy (Bibliographie zur
Landesgeschichte Ostmitteleuropas)
Alžbeta Sedliaková
Zodpovedný riešiteľ:
1.4.1997 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: nie je
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Herder Institut Marburg
Koordinátor:
2 - Česko: 1, Nemecko: 1
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Priebežné dopĺňanie databázy http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level2-31
- Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas. Bibliographie zur Geschichte der
Böhmischen Länder und der Slowakei [elektronický zdroj] : databáza obsahuje literatúru od roku
1995. Hlavný koordinátor: Herder Institut Marburg, Nemecko, spoluriešiteľ Historický ústav SAV,
(HÚ AV ČR Praha). - Názov prebraný z http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level231
80
Správa o činnosti organizácie SAV
11.) Medzinárodná bibliografia historických vied (International Bibliography of Historical
Sciences)
Alžbeta Sedliaková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.1998 /
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: nemá číslo
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Comité international des sciences historique, Lausanne - Paris
Koordinátor:
20 - Argentína: 1, Belgicko: 1, Česko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 2,
Počet spoluriešiteľských
Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Taliansko: 3, Japonsko: 1, Nórsko: 1,
inštitúcií:
Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Rusko: 1, Tunisko: 1,
Turecko: 1, USA: 1
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť].
Vol. 77. 2008. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et
al.]. Munchen : K.G. Saur, 2013. 431 s. ISBN 978-3-11-027592-6. ISSN 0074-2015.
- International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť].
Vol. 78. 2009. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et
al.]. Munchen : K.G. Saur, 2014. 407 s. ISBN 978-3-11-031708-4. ISSN 0074-2015.
81
Správa o činnosti organizácie SAV
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy (Dimensions of the regional history - the
case of Orava)
Michal Bada
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0124/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 3599 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- BARTLOVÁ, Alena. Otec sirôt Samuel Zoch a jeho doba. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko
v labyrinte moderných európskych dejín: pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava: Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 169-182. ISBN 978-80-89396-28-3.
- ČURNÝ, Marián - FURMAN, Martin - JANURA, Tomáš. Tehliarstvo na Orave. In Zborník
Oravského múzea, 2012, roč.29, s.100-133.
- JANURA, Tomáš. Kežmarský hrad v rukách šľachticov - nový pohľad na jeho dejiny od konca
15. storočia do začiatku 18. storočia. In Z minulosti Spiša. Zostavil: Ivan Chalupecký. Levoča:
Spišský dejepisný spolok, 2013, roč. 21, s. 45-69.
- GNIAZDOWSKI, Mateusz - SEGEŠ, Dušan. Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania:
problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov. In SYRNÝ, Marek. Slovenské
národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského
národného povstania, 2014, s. 173-180. ISBN 978-80-89514-30-4.
Odovzdané do tlače:
- BADA, Michal. Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku. In
KOHÚTOVÁ Mária a kol. Metodologické limity historického prameňa. Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2014. (10 ns)
- BADA, Michal. Orava na počiatku novoveku. In BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena (a kol.).
Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava : Veda, 2015. (10 ns).
- BARTLOVÁ, Alena. Región Oravy v prvej polovici 20. storočia. In BADA, Michal –
BARTLOVÁ, Alena (a kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava : Veda, 2015. (20
ns.)
- JAKSICSOVÁ, Vlasta. Fenomén „oravského“ časopriestoru v diele Mila Urbana a Jána
Johanidesa. In BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena (a kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského
hradu. Bratislava : Veda, 2015. (21 ns)
- JANURA, Tomáš. Šľachta Oravskej stolice v 17. a 18. storočí. In BADA, Michal – BARTLOVÁ,
Alena (a kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava : Veda, 2015. (21 ns)
- LUKAČKA, Ján. Vývin osídlenia a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku. In BADA,
Michal – BARTLOVÁ, Alena (a kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava : Veda,
2015. (22 ns)
- KODAJOVÁ, Daniela. Orava v 19. storočí. In BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena (a kol.).
Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava : Veda, 2015. (27 ns)
- SABOL, Miroslav. Elektrifikačný proces na Orave. In BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena (a
82
Správa o činnosti organizácie SAV
kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského hradu. Bratislava: Veda, 2015. (27 ns)
- LENGYELOVÁ, Tünde. Dejiny Oravského Podzámku. Kapitola Najstaršie dejiny obce do roku
1918. Ed. Michal Čajka. (72 s., v tlači)
- LENGYELOVÁ, Tünde. Inventár Oravského hradu z roku 1670. Rukopis štúdie zadaný do tlače
do publikácie In BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena (a kol.). Cesty dejín pod múrmi Oravského
hradu. Bratislava : Veda, 2015. (20 ns)
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- JANURA, Tomáš – ŠIMKOVIC, Michal. Stavebno-historické premeny hradu Kežmarok.
Konferencia Stavebné premeny hradu. 30. september 2014, Kežmarok.
- SABOL, Miroslav – HALLON, Ľudovít – FALISOVÁ Anna. Živnostenská malovýroba na
Slovensku v období I. ČSR. Konferencia Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a
továrne v dejinách Slovenska, 2. 10. 2014 Bratislava.
- LUKAČKA, Ján. Vývin osídlenia a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku. Zasadnutie
Slovensko-poľskej komisie historikov. 17. 10. 2014 Górna Zubricza, Poľsko.
2.) Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období.
Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja
slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 - 1939) (Social
radicalism and radical socialism in Slovakia between two world wars.)
Juraj Benko
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0123/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 1632 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Monografie:
- BENKO, Juraj. Na hranici paradigiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická revízia. In Forum
Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861
Kapitoly v monografiách a štúdie
- BENKO, Juraj. Repatriacija vojennoplennych iz Rossii v Gabsburskuju monarchiju v kontekste
projavlenij sociaľnovo radikalizma v poslednij god Pervoj mirovoj vojny. In Sociaľnyje
posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať. Otv. red. E.P. Serapionova. - SanktPeterburg : Nestor-Istorija, 2014, s.75-90.
- OSYKOVÁ, Linda. K sociálnym programom sociálno-demokratickej a komunistickej strany na
Slovensku počas 1. Československej republiky. In Zborník Slovenského národného múzea.
História, 2013, roč. CIV, č. 50, s. 115-128.
V tlači:
- BENKO, Juraj. Sovietske Rusko ako vzor? Reprezentácia sociálnej politiky a reality Ruska v
slovenskej ľavicovej tlači v prvej polovici 20. rokov 20. storočia. Príspevok do zborníka z
medzinárodnej konferencie Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín, ktorá sa
konala 27-28.8.2014 v Banskej Bystrici.
- ARPÁŠ, Róbert. Zjazd mladej agrárnej generácie vo Zvolene v roku 1933, 11 s. rukopisu (v tlači)
– príspevok do publikácie, ktorá bude výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Agrarismus
ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 24.-25.10.2013.
83
Správa o činnosti organizácie SAV
3.) Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku (Structural changes of
communication praxis in the Modern Ages)
Viliam Čičaj
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0099/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 2800 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Vedecké podujatia:
- (ČIČAJ Viliam). Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Konferencia 24.-26. 6.
2014 v Bratislave,19 príspevkov
- (BADA, Michal). Konflikt v meste – mesto v konflikte. Konferencia 13.11.2014
Bratislava.Organizoval HÚ SAV a SHS pri SAV, 15 príspevkov.
Publikované práce:
- BADA, Michal. Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde ranonovovekej
Bratislavy. In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová
(eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014, s. 7-14. ISBN 978-80-87896-09-9.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok
mindennapi élete. In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala : Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix
Polgári Társulás, 2014, s. 75-82. ISBN 978-802-971527-1-0.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a ranného
novoveku. In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok : zborník príspevkov
z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku :
Múzeum mesta Bratislavy, 2013, s. 20-29. ISBN 978-80-971506-7-9.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico
geographica, Budapest, 2011, 2012. In KOR/RIDOR : slovensko-maďarský historický časopis,
2014, roč. I., č. 2, s. 53-56. ISSN 2064-6410. Recenzia na: Notitia Hungariae novae historico
geographica / Matthias Bel. - Budapest, 2011,2012.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico
geographica, Budapest 2011, 2012. In KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat, 2014, roč.
I., č.1, s. 61-65. ISSN 2064-6410. Recenzia na: Bel Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011,
2012.
Edičná činnosť:
- ČIČAJ Viliam. Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Materiál z konferencie
(250 rkps), predložený Edičnej komisii SAV.
Zadané do tlače:
- BADA, Michal. Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku. Trnava : Studia
Historica Tyrnaviensia (10 ns)
- BADA, Michal. Predvedenie slona na Bratislavskom hrade roku 1552. In DVOŘÁKOVÁ,
Daniela (a kol.) Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015 (10 ns.)
- BADA, Michal. Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave počas
festivitných udalostí. In Historické štúdie, 2015, roč. 49. (20 ns).
- BADA, Michal. Zobrazenia Bratislavy v ranom novoveku. In Historická geografie, 2015, č. 1.
10ns.
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- BADA, Michal. Zobrazenia Bratislavy v ranom novoveku. 10. historicko-geografická konference
- Historické krajiny obrazem a písmem. 29. 1. 2014. Praha
84
Správa o činnosti organizácie SAV
- BADA, Michal. Niekoľko poznámok k premene korunovačných ceremoniálov a festivít v
ranonovovekej Bratislave. Konferencia Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku.
Korunovácie a pohreby. 22.-23.10.2014 Bratislava
- BADA, Michal. Úloha kléru počas ranonovovekych korunovácií v Bratislave. Konferencia
Cirkevné dejiny - súčasť národných dejín. 4. 11. 2014 Trnava
– BADA, Michal. Bratislava ako novoveké hlavné mesto Uhorska. Nová funkcia a nové kolízie.
Konferencia Konflikt v meste – mesto v konflikte.
13.11.2014 Bratislava
- BADA, Michal. Komunikačná prax v novovekej Bratislave. Konferencia Štrukturálne premeny
komunikačnej praxe v novoveku. 24.-25.6.2014 Bratislava
- ČIČAJ Viliam. Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku. Konferencia
Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, 24.-26. 6. 2014 v Bratislave.
- ČIČAJ Viliam. Kniha v premenách novovekej komunikácie. Medzinárodná konferencia Tempus
libri 2014. VI. Mezinárodní interdisciplinární konference Knihy v proměnách. Český Krumlov 23.26.10.2014
- ČIČAJ Viliam. Disciplinizačné snahy v meštianskom prostredí. Konferencia Konflikt v meste,
mesto v konflikte 13. 11. 2014 v Bratislave.
- ČIČAJ Viliam. Niektoré aspekty štátnej a cirkevnej politiky v prvej polovici 18. storočia
Konferencia Cirkevné dejiny ako súčasť národných dejín 4.10.2014 v Trnave. Spoluorganizátor
Historický ústav SAV.
- FRIMMOVÁ, Eva. Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. a začiatkom 17. storočia. Konferencia
s medzinárodnou účasťou Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. –
25. júna
- JANURA, Tomáš. Unifikácia komunikačnej štruktúry v stoličnej správe. Konferencia Štrukturálne
premeny komunikačnej praxe v novoveku. 24. – 25. jún 2014, Bratislava.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Komunikácia v ženskom prostredí. Konferencia s medzinárodnou
účasťou Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, 24.-26. 6. 2014 v Bratislave
4.) Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku
ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia (The role of medical staff in growth of medical care in
Slovakia since the beginning of Czechoslovakia to early 50ties of 20th century)
Anna Falisová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0110/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
1 - Slovensko: 1
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 628 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- FALISOVÁ, Anna. Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom
období. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: pocta
historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 247-258. ISBN
978-80-89396-28-3.
- FALISOVÁ, Anna. Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu generáciu. In Zdraví
a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (ed.). Brno: Technické
muzeum v Brně, 2014, s. 145-151. ISBN 978-80-87896-09-9.
- FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Zdravotná starostlivosť o študentov v Bratislave v
rokoch 1919-1938. In Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch: (tradícia a
85
Správa o činnosti organizácie SAV
súčasnosť). Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 123-132. ISBN 978-80223-3506-5.
- FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Spolok "Záchrana" a jeho podiel na likvidácii
venerických ochorení. In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Radek Slabotinský, Pavla
Stöhrová (ed.). Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, s. 152-157. ISBN 978-80-87896-09-9.
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna. Ošetrovateľský personál na Slovensku začiatkom
20. rokov minulého storočia. Medzinárodná konferencia: Po stopách zdraví a nemoci člověka a
zvířat IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Technické muzeum
v Brně 16. – 17. 9. 2014
5.) Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie
biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii (Biography as the problem of
historiography. Theory, interpretation and writing the biographies in Slovak, Czech and French
historiography)
Bohumila Ferenčuhová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0127/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 4377 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikácie:
- Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie): kapitoly a príspevky z
vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Ed. Bohumila
FERENČUHOVÁ. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri
SAV, 2014, 140 s. ISBN 978-80-971247-3-1.
- HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtašák and
the Regime in Slovakia (1938-1945). First updated, English edition published. Bratislava :
Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. 123 s.
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- KAMENEC, Ivan. Jozef Tiso – kľúčová postava štátu a režimu. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2014. 336 s.
- OSYKOVÁ, Linda. Postavenie žien na Slovensku v r. 1939-1941. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2014. 336 s.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. M. R. Štefánik a československé vojsko v Rusku ( s dôrazom na
roky 1916-1917). In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly
a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Editorka
Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť
pri SAV, 2014, s. 13-26. ISBN 978-80-971247-3-1.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Úvod. In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné
vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava
23. mája 2013. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV,
2014, s. 5-6. ISBN 978-80-971247-3-1
- KRAJČOVIČOVÁ, N.: Sociálne postavenie legionárov (december 1918-1920). In Milan Rastislav
Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie): kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s
popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Ed. Bohumila FERENČUHOVÁ. Bratislava:
86
Správa o činnosti organizácie SAV
Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014, s. 79-90. ISBN 97880-971247-3-1.
- KŠIŇAN, Michal. Politika vs. história ? : diskusie v slovenskej historiografii. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 91-113. ISSN 0018-2575.
- KŠIŇAN, Michal. Štefánikovo umenie získavať si ľudí na príklade jeho misie v Ekvádore. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 66-82.
ISBN 978-80-89396-28-3.
- KŠIŇAN, Michal. L´attivita di Milan Rastislav Štefánik in Italia. In Il Patto di Roma e la Legione
Ceco-Slovacca : Tra Grande Guerra e Nuova Europa. A cura di Francesco Leoncini. - Kellermann
Editore SAS, 2014, s. 81-99. ISBN 978-88-6767-014-7.
- KŠIŇAN, Michal. Aktivity M. R. Štefánika v Taliansku. In Milan Rastislav Štefánik a československé zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným
akcentom Bratislava 23. mája 2013. Ed. Bohumila FERENČUHOVÁ. Bratislava : Spoločnosť Pro
Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014, s. 47-59. ISBN 978-80-971247-3-1.
Odovzdané do tlače:
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Helena Turcerová-Devečková, la famille Ernest Denis et
Turčiansky sv. Martin comme lieux de médiation culturelle. In MARES, Antoine (a kol).
Médiateurs et lieux de médiation entre la France et l'Europe médiane. Paris: Institut d´Etudes
slaves. Vyjde 2015.(48 ns.)
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. M. Hodža počas krízy medzinárodných vzťahov1936 s
vyvrcholením po vstupe nemeckých vojsk do demilitarizovanej zóny v Porýní. Odovzdané do tlače
pre Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch, Politologický ústav SAV. (36,92 ns.). Vyjde 2015.
- KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Osobnosti slovenského politického života medzivojnového obdobia
v slovenskej historiografii po roku 1989 (20 ns.) V tlači.
- KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik comme médiateur culturel. In. MARES, Antoine (a
kol). Médiateurs et lieux de médiation entre la France et l'Europe médiane. Vyjde 2015
- KŠIŇAN, Michal – BABJÁK, Juraj. La mémoire de la Grande Guerre en ex-Tchécoslovaquie. In
Matériaux pour l'histoire de notre temps, č. 3-4, rok 2014. ISSN : 0769-3206. V tlači.
- OSYKOVÁ, Linda. Milan Hodža a zahranično-politické otázky pred parlamentnými voľbami
počas 1. ČSR. In Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch, 13 ns., odovzdané do tlače pre
Politologický ústav SAV.
Príspevky na medzinárodných podujatiach:
- KAMENEC, Ivan. Jozef Tiso – kľúčová postava štátu a režimu. Prednáška na medzinárodnej
konferencii Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26. marca 2014.
- OSYKOVÁ, Linda. Postavenie žien na Slovensku v r. 1939-1941. Prednáška na medzinárodnej
konferencii Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26. marca 2014.
6.) Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku (Outstanding humanist
scholars and politicians in their relation to Slovakia)
Eva Frimmová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0062/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 3140 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- DUCHOŇOVÁ, Diana. Obraz mesta. In DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal. Zločin v
87
Správa o činnosti organizácie SAV
meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Pro Historia –
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o. ISBN 9788097124779.
- FRIMMOVÁ, Eva. Eliáš Berger (1562-1644), cisársky historiograf a poeta laureatus. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s.393-413. ISSN
0018-2575.
- FRIMMOVÁ, Eva. Fradeliova oslavná báseň na francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII. In Opera
Romanica 14 : sborník k 65. narozeninám p. prof. J. Radimské, 2013, 14, s. 40-54.
- FRIMMOVÁ, Eva. L´activité de l´imprimeur Andreas entre 1477 et 1480 a Presbourg. In Magyar
Könyvszemle : könyv és sajtótörténeti folyóirat, 2013, 129: 4, s. 424-447. ISSN 0025-0171.
- FRIMMOVÁ, Eva. Le milieu culturel, religieux et politique de Bratislava a l´époque de Mathias
Corvin. In Transylvanian Review : Worlds in Change II. Transforming East-Central Europe, vol.
XIX, Supplement, no. 2, 2010, s. 985-1010. ISSN 1221-1249.
- FRIMMOVÁ, Eva. Le portrait de Iohannes Zápoľský dans les documents historiques. In
Transilvania, CXLVI, anul XLII, 5-6 (2014. ISSN 0255 053
- FRIMMOVÁ, Eva. Textová analýza renesančného cestopisu. In BRTÁŇOVÁ, Erika.
Literárnohistorické kolokvium : stredovek. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s.
137-162. ISBN 978-80-88746-24-9.
Odovzdané do tlače:
- FRIMMOVÁ, Eva. Riccardus Bartholinus. Odeporicon. Ed., preklad. Bratislava : Historický ústav
SAV – Trnava : Filozofická fakulta TU, 2014. 300 s.
- FRIMMOVÁ, Eva. Pramene z obdobia humanizmu a renesancie, ich vydávanie a preklady. In
Metodologické limity historického prameňa. Ed. Mária Kohútová. Bratislava – Trnava.
- FRIMMOVÁ, Eva. Zvieratká v humanistickej tvorbe. In Človek a svet zvierat. Ed. Daniela
Dvořáková. Bratislava : Veda, 2014.
- FRIMMOVÁ, Eva. Un médiateur culturel au XVIIe si?cle: Peter Fradelius (1580 – 1621), vicerecteur de l'Université de Prague. In Revue des études slaves, Paris, 2014.
- FRIMMOVÁ, Eva. Ján Zápoľský očami súčasníkov a nasledovníkov. In Documenta Pragensia.
Praha, 2014.
- FRIMMOVÁ, Eva. Kráľ Matej Korvín vo vzťahu k Bratislave v Belovom podaní. In Sambucus
Supplement. Trnava. 2014.
- FRIMMOVÁ, Eva. Matej Bel. Dejiny mesta Prešporka, kapitola III. § XXXVII – XLV, s. 163 –
174. In Sambucus Supplement. Trnava. 2014. (preklad z latinského jazyka.)
- FRIMMOVÁ, Eva. Matthias Bel. Historia urbis Posoniensis, caput III, §. XXXVII – XLV (p. 163
– 174). In Sambucus Supplement. Trnava. 2014. (lat. text)
Prednášky na zahraničných podujatiach
- FRIMMOVÁ, Eva. Ján Zápoľský očami súčasníkov a nasledovníkov. Medzinárodná konferencia
Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem.
Praha, 24.-25. 4. 2014
- FRIMMOVÁ, Eva. Peter Révai a jeho historické dielo o uhorskej kráľovskej korune. VI.
medzinárodná interdisciplinárna konferencia TEMPUS LIBRI 2014 Knihy v proměnách času.
Český Krumlov, 23.-26.10.2014
- KOHÚTOVÁ, Mária. Dielo Samuela Timona Purpura Pannonica. VI. medzinárodná
interdisciplinárna konferencia TEMPUS LIBRI 2014 Knihy v proměnách času. Český Krumlov, 23.
– 26. októbra 2014
– KOHÚTOVÁ, Mária. Kresťanskí a osmanskí bojovníci v opisoch bitky pri Moháči.
Medzinárodná konferencia Kříž versus půlměsíc. 24.-25.4.2014 Praha
Prednášky na domácich podujatiach:
-ČIČAJ, Viliam. Disciplinizačné snahy v meštianskom prostredí. Konferencia Konflikt v meste,
mesto v konflikte. Bratislava, 13. novembra 2014
- DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna. Muž v ranom novoveku. Syn, otec, manžel a
štátnik. Vedecká konferencia Archetypy maskulinity v ranom novoveku.Bratislava, 27. mája 2014
– FRIMMOVÁ, Eva. Výchova a vzdelanie chlapcov v renesancii. Vedecká interdisciplinárna
88
Správa o činnosti organizácie SAV
konferencia Archetypy maskulinity v ranom novoveku.
Bratislava, 27. mája
– FRIMMOVÁ, Eva. Hieronymus Balbus vo funkcii bratislavského prepošta. Vedecká konferencia
Cirkevné dejiny, súčasť národných dejín. Trnava, 4. novembra 2014
– FRIMMOVÁ, Eva. Konfliktný svet v pražskom univerzitnom prostredí začiatkom 17. storočia.
Konferencia Konflikt v meste, mesto v konflikte.
Bratislava, 13. novembra 2014
7.) Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného
novoveku (Place and role of the Palatine office in political system of Hungary in early Modern
Age)
Anna Fundárková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0063/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 2800 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Vedecké podujatia:
Medzinárodná konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom
novoveku (22.-23. októbra 2014). Konferencia bola usporiadaná v spolupráci na bilaterálnom
projekte Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Vykonštruované prvky spoločnej slovenskomaďarskej minulosti medzi HÚ SAV a HÚ FVC MAV (v spolupráci so Slovenskou historickou
spoločnosťou pri HÚ SAV, Slovensko-maďarskou zmiešanou komisiou historikov a Výskumnou
skupinou Svätoštefanskej koruny „Lendület” HÚ FVC MAV.Výsledky konferencie budú
zverejnené v periodiku KORRIDOR.
Publikované výstupy:
- FUNDÁRKOVÁ, Anna – CZIRÁKI Zsuzsanna, MANHERCZ Orsolya, PERES Zsuzsanna,
VAJNÁGI Márta (Hgg.): Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen
Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. (Archívne výskumy vo Viedni. Zborník pre Istvána
Fazekasa, archívneho delegáta vo Viedni). Collegium Hungaricum Wien: Wien 2014
(Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band X.) ISBN 978-615-5389-21-4.
ISSN 2073-3054
- DUCHOŇOVÁ, Diana. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na
esterházyovskom dvore v 17. storočí. In Theatrum historiae, 2012, roč. č.11, s. 81-98. ISSN 18022502.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. Die Esterházy in Wien und Rom. Ein Beitrag zur Erziehung der jungen
ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert. Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya
Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági (Hrgs). Wiener Archivforschungen. Festschrift für
den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Collegium Hungaricum, Wien 2014
(Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band X), s. 143-155.
- DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v
ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Pro Historia - Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Prodama s.r.o., 2014, 202 s.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. „Považujem za dôležité informovať Vás...“ Komunikácia uhorskej
aristokracie v rodinnom a dvorskom prostredí v ranom novoveku. In Historica. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Ročník XLVIII, Bratislava 2014, s. 23-37.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna. Opportunismus oder geschickte Überlebensstrategie? - Nikolaus Pálffy
zwischen dem Kaiserhof und der ungarischen ständischen Opposition. In Wiener
89
Správa o činnosti organizácie SAV
Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas.
Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium
Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014,
s.104-110. ISBN 978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna. Freundschaftspatronage und politische Zusammenarbeit zwischen Adam
I. Batthyány und Paul Pálffy in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In Die Familie Batthyány :
Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart.
Tagungsband der 25-27. Schlaininger Gespräche vom 25.-29. September 2005, 24.-28. September
2006 und 17.-20. September 2007. Band 1. Hg. von Rudolf Kropf. - Eisenstadt : Amt der
Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuseum, 2014, s. 49-68. ISBN 978-385405-183-1.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna. Listy ako médium symbolickej komunikácie v aristokratickom prostredí.
„Nepovažujem za dôležité, aby som mnohými slovami uistil Vašu milosť o mojej večnej priazni,
každý predsa vie, že Vás mám rád ako skutočného priateľa...“ In Historica. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Ročník XLVIII, Bratislava 2014, s. 67-75.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu. In KUBÍNYI,
Mikuláš - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Imrich Thurzo. - Lietava : Združenie na záchranu
Lietavského hradu, 2013, s. 147-165. ISBN 978-80-971564-9-7.
- KUBÍNYI, Mikuláš - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Imrich Thurzo. Mikuláš Kubínyi. Preklad,
dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013.
166 s. ISBN 978-80-971564-9-7.
Odovzdané do tlače:
- LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzó Szaniszló – Magyarország nádora. In Az 1622 évi soproni
országgyűlés. Budapest 2014, s. 79-93
- LENGYELOVÁ, Tünde. The Chances for a Provincial Cultural Centre: The Case of György
Thurzó, Palatine of Hungary (1567?1616). In: A Divided Hungary in Europe: Exchanges,
Networks, and Representations, 1541?1699, Volume 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural
Exchange, Cambridge Scholars Publishings 2014, s. 109 – 126
- NEMEC, Miroslav, VÍTEK, P. (zost.). Zbojníctvo na Slovensku. Krakov : Spolok Slovákov v
Poľsku, 2014, 220 s. (v tlači)
- NEMEC, Miroslav. Organizácia a fungovanie zbojníckych bánd na území Liptova v 18. storočí.
In: Zbojníctvo na Slovensku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 16 s. (v tlači)
- NEMEC, Miroslav. Trestanie mravnostných trestných činov Liptovskou stolicou v 18. storočí, In:
Sexuální trestné činy včera a dnes, Brno : Masarykova Univerzita, (12 s. v tlači)
- NEMEC, Miroslav. Úvod. In: Zbojníctvo na Slovensku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,
2014, 3 s. (v tlači)
- NEMEC, Miroslav. Krádeže v Liptovskej stolici v 18. storočí. In: Historické štúdie (v tlači)
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- DUCHOŇOVÁ, Diana. Špecifiká komunikácie na šľachtických dvoroch v novoveku. Vedecká
konferencia „Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku“. 24. – 25. jún 2014,
Bratislava.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy, rituály
každodennosti. Vystúpenie na vedeckom seminári víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov
SAV do 35 rokov, Košice, 12. jún 2014.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. „Nerád by som nechal moje chúďa mŕtve dlho čakať na pohreb...“ Smrť a
rituál pohrebu uhorských šľachtičien v 17. storočí.“ Medzinárodná vedecká konferencia
„Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku“. 22. – 23. október
2014, Bratislava.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Panónske Slnko, druhý Achilles a bojový voz Izraela – tri thurzovské
pohreby na začiatku 17. storočia. Konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a
ceremónie v ranom novoveku. 22.-23. októbra 2014.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna „Považujem za dôležité informovať Vás…” Komunikácia politických elít
90
Správa o činnosti organizácie SAV
v novoveku. Vedecká konferencia „Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku“. 24. –
25. jún 2014, Bratislava.
- NEMEC, Miroslav. Trestanie mravnostných trestných činov Liptovskou stolicou v 18. storočí.
Medzinárodná konferencia Sexuální trestné činy včera a dnes; Brno, 16. 4. 2014; Org.: Katedra
dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy university, Katedra trestního práva Právnické
fakulty Masarykovy university, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, The European Society
for History of Law;
- NEMEC, Miroslav. Podoby urážok a ich riešenie v liptovských mestách a mestečkách v ranom
novoveku. Konferencia Konflikt v meste - mesto v konflikte; Bratislava, 13. 11. 2014;
- SZEGHYOVÁ, Blanka. Spôsoby riešenia konfliktov v ranonovovekých mestách. Vedecká
konferencia „Konflikt v meste, mesto v konflikte.” 13. november 2014 Bratislava.
Odborné preklady:
- DUCHOŇOVÁ, Diana - FUNDÁRKOVÁ, Anna (prekl.). Die Esterházy in Wien und Rom. Ein
Beitrag zur Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert. FUNDÁRKOVÁ,
Anna – CZIRÁKI Zsuzsanna, MANHERCZ Orsolya, PERES Zsuzsanna, VAJNÁGI Márta (Hgg.):
Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István
Fazekas. (Archívne výskumy vo Viedni. Zborník pre Istvána Fazekasa, archívneho delegáta vo
Viedni). Collegium Hungaricum Wien: Wien 2014 (Publikationen der ungarischen
Geschichtsforschung in Wien, Band X.) ISBN 978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054, s. 143-155.
- PERES, Zsuzsanna - FUNDÁRKOVÁ, Anna (prekl.). Der Ehevertrag von Christoph Erdődy und
Susanne Maria Pálffy. FUNDÁRKOVÁ, Anna – CZIRÁKI Zsuzsanna, MANHERCZ Orsolya,
PERES Zsuzsanna, VAJNÁGI Márta (Hgg.): Wiener Archivforschungen. Festschrift für den
ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. (Archívne výskumy vo Viedni. Zborník pre
Istvána Fazekasa, archívneho delegáta vo Viedni). Collegium Hungaricum Wien: Wien 2014
(Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band X.) ISBN 978-615-5389-21-4.
ISSN 2073-3054, s. 195-204.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna (prekl.) – Straftat in der Stadt. Kriminalität und Alltag im
frühneuzeitlichen Bösing (cudzojazyčné rezumé) In DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal.
Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Pro Historia Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o, s. 173-178.
8.) Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941 (Gleam and shadows of the Slovak
economy development in 1939-1941)
Ľudovít Hallon
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 1/0546/13
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Katedra histórie FHV Univerzity M. Bela, Banská Bystrica
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 2506 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Monografie:
- SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš: štúdie a dokumenty k zatknutiu,
zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945.
Bratislava : Historický ústav SAV: Prodama, 2014. 222 s. ISBN 978-80-89396-30-6.
apitoly v monografiách, CC štúdie, štúdie:
- HALLON, Ľudovít. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942. In UHRÍN,
Miroslav. Slovensko v roku 1942: politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum
Slovenského národného povstania, 2013, s. 170-189. ISBN 978-80-89514-24-3.
- HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí.
91
Správa o činnosti organizácie SAV
In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 540-563. ISBN 978-8089396-28-3.
- HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v
roku 1944 a Slovenské národné povstanie. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania,
2014, s. 472-489. ISBN 978-80-89514-30-4.
- HALLON, Ľudovít. Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka
1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s.197-212. ISBN 978-8089396-32-0.
- HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho
štátu v Slovenskej republike 1939-1945. In Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 4, s. 645-678. ISSN
0018-2575.
- HALLON, Ľudovít. The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of
Slovakia 1939-1942. In Historický časopis, roč. 62, 2014, supplement, s. 79-107. ISSN 0018-2575.
- HALLON, Ľudovít. Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 19391941 vo svetle nemeckých dokumentov. In LACKO, Miroslav (ed.). Montánna história: ročenka o
dejinách baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 254-281. ISSN 1338-5984.
- HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch
deutsches Kapital nach 1938. In INGENHAEFF, Wolfgang – BAIR, Johann (ed). Bergbau und
Krieg: 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013
Tagungsband. Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014, s. 67-94. ISBN 978-3-85093-331-5.
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- HALLON, Ľudovít. Slovenská ekonomika a jej miesto v nemeckom hospodárskom priestore.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25.–
26.3.2014.
- HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v
strednej Európe v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. Medzinárodná konferencia Slovenské
národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 23.–24.4.2014.
- HALLON, Ľudovít. Od „ekonomickej prosperity“ k Povstaniu (Ekonomický vývoj na Slovensku a
SNP). "Povstanie", medzinárodná konferencia historikov v Paríži. Paríž 7.–8.11.2014.
9.) Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej
revolúcie do druhej svetovej vojny (Societal context of environment protection in Slovakia from
Industrial Revolution to WWII)
Ľudovít Hallon
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0144/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 2506 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Usporiadanie vedeckého podujatia:
- Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v
minulosti. Historický ústav SAV spolu s Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno
nad Kysucou 22. – 23. 10. 2014.
Publikované výstupy:
92
Správa o činnosti organizácie SAV
Monografie:
- HALLON, Ľudovít. Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska: priekopník betónového
staviteľstva z Bratislavy. Bratislava: Historický ústav SAV: Typoset Print, 2014. 229 s. ISBN 97880-971540-5-9.
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí.
In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 540-563. ISBN 978-8089396-28-3.
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Periphery Against Centre? Slovakia in Czechoslovak
State Planning. Slovakia in the framework of the post 1948 Czechoslovak economic and political
development and its environmental context. Medzinárodný kongres Fourth European Congress on
World and Global History. École normale supérieure in Paris, Paríž 4.–7.9.2014.
- HALLON, Ľudovít. Modernizácia priemyslu verzus životné prostredie severozápadného
Slovenska v medzivojnovom období. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a
ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci,
Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22.–23.10.2014.
- FALISOVÁ, Anna. Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti.
Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v
minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad
Kysucou 22.–23.10.2014.
- HOLLÝ, Karol. Československo-poľské vzťahy a ochrana prírody v medzivojnovom období. Ku
genéze TANAP-u a TPN. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana
životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné
múzeum Krásno nad Kysucou 22.–23.10.2014.
- SABOL, Miroslav. Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku v medzivojnovom období a
ich dopad na životné prostredie. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a
ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci,
Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22.–23.10.2014.
- FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné
prostredie v historickej perspektíve. Medzinárodná vedecká konferencia Životný štýl a zdravie.
Bratislava 5.12.2014.
10.) Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v
rokoch 1918 – 1938 (Forming of foreign policy cogitation among Slovak political elites and society
in 1918-1938)
Matej Hanula
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0119/14
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 4396 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- BYSTRICKÝ, Valerián. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú dohodu. In
KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21.
storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 158-190. ISBN
978-80-970913-2-3.
93
Správa o činnosti organizácie SAV
V tlači:
- HANULA, Matej. Milan Hodža a spolupráca československých agrárnikov s agrárnym politickým
hnutím v Bulharsku. In PEKNÍK, Miroslav. (ed.).Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch.
Bratislava, 2014, 19 s. rukopisu (v tlači).
- ARPÁŠ, Róbert. Hodžova koncepcia stredoeurópskeho priestoru v 30. rokoch 20. storočia. In
PEKNÍK, Miroslav. (ed.).Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Bratislava, 2014, 16 s.
rukopisu (v tlači).
- BARTLOVÁ, Alena. Príspevok k zahraničným kontaktom a ekonomickým aktivitám Dr. M.
Hodžu v medzivojnovom období. In PEKNÍK, Miroslav. (ed.).Milan Hodža v medzinárodných
vzťahoch. Bratislava, 2014, 26 s. rukopisu.
11.) Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku (Communication and the way of
information disseminating in Middle Ages)
Miriam Hlavačková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0109/14
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 7460 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried
Degenberg a jeho zdravotné rady. In Studia historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus
imbutus. Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s
Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 260-266. ISBN 978-83-7490-690-6.
- BYSTRICKÝ, Peter. Hlaholika a jej význam. In MARTINEK, Peter – NOGOVÁ, Mária –
HUBAČ, Marián (eds). Vzdelávanie – súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Bratislava :
Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 72-75
- BYSTRICKÝ, Peter. Kresťanstvo u Germánov v Karpatskej kotline v 6. storočí. In Historia
Slavorum Occidentis, 2014, č. 1, s. 13-41.
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Ženy ako obete dvorských intríg. In: Ženy a děti ve dvorské
společnosti. Praha 2014
- HOMOĽA, Tomáš. Vojenské ťaženie Mateja Korvína do Českých krajín v rokoch 1468-1469. In
TOKÁROVÁ, Zuzana – PEKÁR, Martin (Eds.). Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých
historikov III : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov. Košice : UPJŠ,
2014, s. 60-67. ISBN 978-80-8152-161-4.
- HUDÁČEK, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát? : K otázke používania konceptu štátu v
ranom stredoveku. In HUDÁČEK, Pavol – KOŽIAK, Rastislav (Zost.). Forum Historiae 2014/2 :
Moc a „štát“ v stredovýchodnej Európe na prelome včasného a vrcholného stredoveku, s. 1-47.
- HUDÁČEK, Pavol - KOŽIAK, Rastislav (Zost.) Moc a štát v stredovekej Európe : Forum
historiae 2014/2 .
Výstupy odovzdané do tlače:
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku. In: Na sútoku riek.
Život na slovensko-rakúskom pohraničí. Bratislava 2014.
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Die Bedeutung der Spionage im Mittelalterlichen Ungarn. In:
Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter. Centrum medievistických studií Praha – Institut für
Mittelalterforschung Wien). (v tlači )
- BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovská hodnosť u Germánov. In HUDÁČEK, Pavol – KOŽIAK,
Rastislav (Zost.). Moc v stredovýchodnej Európe na prelome včasného a vrcholného stredoveku :
94
Správa o činnosti organizácie SAV
Forum Historiae 2014/2
- HOMOĽA, Tomáš. Cesta Mateja Korvína ku kráľovskej korune : Politický vývoj Uhorského
kráľovstva v rokoch 1458-1464. In Historické štúdie 2015 (odovzdané do tlače)
- HERUCOVÁ, Angelika. Arpádovskí palatíni vo vybraných naratívnych prameňoch. Odovzdané
do tlače pre Historické štúdie 2015.
- HERUCOVÁ, Angelika. Palatine then Antichrist. Benedict in the Chronicle of Galicia-Volhynia.
Odovzdané do tlače pre Colloquia Rusica V (zborník z konferencie, 2014)
12.) Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore
(Cold War and Central East Europe: some development issues in time and space)
Edita Ivaničková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0154/14
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 6965 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh voči
USA. Prierezová sonda dodvojstranných hospodárskch vzťahov. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 684-699. ISBN 978-80-8939628-3.
- ZAVACKÁ, Marína. Nástupcovia a nevďačníci : mládež v materiáloch okresných konferencií
KSS v 50. rokoch. In KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus : v Československu v 50. a 60.
letech. - Opava : Slezská universita v Opavě : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: Ústav
historických věd, 2014, s. 97-120. ISBN 978-80-7510-057-3.
- PETRUF, Pavol. Niekoľko poznámok na margo (nerealizovanej) francúzsko-československej
vojenskej zmluvy po skončení prvej svetovej vojny. In MICHÁLEK, Slavomír a kol.: Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín. Pocta historikovi Milanovi Zemkovi.- Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 602-611. ISBN 978-80-89396-28-3.
- SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Slovenská historiografia 2012. Výberová bibliografia / Zostavila
Alžbeta Sedliaková. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký
časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4
(2014), s. 739-779.
13.) Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy –
historická pamäť (Slovaks and the relations between the Central and Eastern European nations.
Myths, stereotypes - historical memory)
Tatiana Ivantyšynová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 2759 €
Čerpané financie:
95
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Vedecké podujatia:
Medzinárodná vedecká konferencia Rusko (Sovietsky zväz)a Slovensko v priesečníkoch dejín;
Komisia historikov SR a RF a VEGA 2/0180/13 (hlav. organizátor D. KODAJOVÁ), Banská
Bystrica 28.8.2014. Z konferencie bude publikovaný zborník.
Monografie:
- IVANTYŠYNOVÁ, T.- VIRŠINSKÁ, M.: Na ceste k literárnej vzájomnosti: Poľsko-slovenský
dialóg, Bratislava: SDK SVE v spolupráci s HÚ SAV, 2013, 133 s. ISBN 978-80-970376-2–8.
Vedecké štúdie:
- KODAJOVÁ, Daniela. Rossija v velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili slavianskaja
strana? In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať. Otv. red.
E.P.Serapionova. Sankt-Peterburg. Nestor - Istorija, 2014, s. 57 - 72.
prednášky na medzinárodných podujatiach:
- IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. Die polnischen Kontakte von Ján Kollár, sympózium Der
literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im
Zeitalter de Weltliteratur (1771–1850), Viedeň 3.–6.11.2014
- KODAJOVÁ, Daniela.Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu. Medzinárodná
konferencia Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách Mošovce, 2.–3. 9.
2014
- KODAJOVÁ, Daniela. Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou. Veľká
vojna v rodinej pamäti (Príklad rodiny Drahotíny Kardossovej- Križkovej), medzinárodná vedecká
konferencia Rusko (Sovietsky zväz)a Slovensko v priesečníkoch dejín; Banská Bystrica 28.8.2014
- KŠIŇAN,Michal. Milan Rastislav Štefánik – charizmatický vodca alebo reakčný diktátor?
Štefánikova činnosť na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 a jej obraz v legionárskej literature.
Medzinárodná vedecká konferencia Rusko (Sovietsky zväz)a Slovensko v priesečníkoch dejín;
Banská Bystrica 28.8.2014
14.) Stratégia a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na
Slovensku v rokoch 1918-1939 (Policy and priorities of the Czechoslovak state in education and
edification in Slovakia 1918-1939)
Ľubica Kázmerová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0122/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 4853 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- JAKSICSOVÁ, Vlasta. Komunistický intelektuál - víťaz i porazený hodnotového sporu v
"medzičase" pred komunistickou diktatúrou. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 61-89.
- KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávanie na
Slovensku 20. rokoch 20. storočia. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
Prodama s.r.o., 2014, s. 142-156. ISBN 978-80-89396-28-3.
- KÁZMEROVÁ, Ľubica. Ministerstvo školstva a národnej osvety. Náčrt problému v
inštitucionálnych rámcoch rokov 1918 –1919. In KNIHA 2014 - Zborník o problémoch a dejinách
knižnej kultúry. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, s. 21 -
96
Správa o činnosti organizácie SAV
30. Vydala a vytlačila Slovenská národná knižnica, Martin: 2014. ISBN 978-80-8149-037-8, ISSN
1336-5436.
- KÁZMEROVÁ, Ľubica. ANTON ŠTEFÁNEK – nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt
profilu osobnosti. In Studia Politica Slovaca. Roč. VI. Č. 2/2013, ÚPV SAV Bratislava, s. 81 -90.
V tlači:
- KÁZMEROVÁ, Ľubica. Anton Štefánek – významný predstaviteľ agrárnej strany na Slovensku.
Zborník z konferencie Agrarizmus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, 25 rkps.
- HANULA, Matej. Biskup vo víre straníckej politiky. Samuel Zoch a medzivojnová agrárna strana
na Slovensku. In SOKOLOVÁ, Milena – ZELENÁK, Peter (eds.). Samuel Zoch vo verejnom,
politickom a cirkevnom živote Slovenska. Bratislava, 2014, 20 s. rukopisu
- OSYKOVÁ, Linda. Výtvarná podoba 10. výročia vzniku 1. Československej republiky na
Slovensku. In Ročenka SNG, 10 s.
15.) Edícia a jazykovedno-historická analýza najstaršej mestskej knihy Smolníka
(významného prameňa k dejinám stredovekého baníctva)
Miroslav Lacko
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 1/0858/13
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Štúdie:
- LACKO, Miroslav. Zavedenie výkupu zlata a striebra v spišsko-gemerskej banskej oblasti v roku
1746. In Montánna história: ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2012–2013, č. 5–6, s. 90-103.
ISSN 1338-5984.
Prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach:
- LACKO, Miroslav. Uhorské banské mestá v neskorom stredoveku a ranom novoveku v slovenskej
historiografii – bilancia a perspektívy bádania. Medzinárodná konferencia ARS MONTANA:
Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného
novoveku (1459 – 1620). Ústav dějin umění FF UK v Praze, Katedra historie FF UJEP Ústí nad
Labem 10.-11.4.2014.
16.) Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a
demokracii (Slovakia after 1968. From the frost of normalization to independent Slovak Republic
and democracy)
Miroslav Londák
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0104/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 9421 €
Čerpané financie:
97
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí.
In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 540-563.
ISBN 978-80-89396-28-3.
- LONDÁKOVÁ, Elena. Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi.
- Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 509-522. ISBN 978-80-8939628-3.
- ŽATKULIAK, Jozef. 1992: česko-slovenská federácia pred svojím rozdelením. In MICHÁLEK,
Slavomír a kol. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: Pocta historikov Milanovi
Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 386-407. ISBN 97880-89396-28-3.
- ŽATKULIAK, Jozef. 1969. Kam smeruje česko-slovenská federácia? In Právo v priestore a čase :
zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Editori: Miroslav Lysý, Michal Považan. Bratislava : Atticum, 2014, s. 375-397. ISBN 978-80-971381-6-5.
17.) Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a
20. storočí (Historical memory and history of Slovakia – processes of instrumentalisation and
manipulation in the 19 and 20th centuries)
Peter Macho
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0139/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 5650 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Vedecké podujatia:
- Prednáškový cyklus pre verejnosť Prvá svetová vojna v pamäti a reflexii. Projekt Historického
ústavu SAV. Hlavní organizátori: G. Dudeková, D. Kováč
Monografie:
- JURÁŠ, Ján – KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným III.: znalci vzdialeného Orientu a
strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena. Liptovský Mikuláš:
Spolok Martina Rázusa, 2014, ISBN 978-80-7140-459-0
Kapitoly v monografiách, CC štúdie a štúdie:
- MACHO, Peter. Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a
nacionalizmom. In JUNEK, Marek (ed.). Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období
rozkvětu i snah o umlčení. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - TOGGA, 2013, ISBN
978-80-7308-513-1 (UK Praha) a ISBN 978-80-7476-057-0 (TOGGA), s. 69-81
- MACHO, Peter. „Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy.“ Oslavy odhaľovania
pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929. In MICHÁLEK, Slavomír a kol. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín. Pocta historikovi Milanovi Zemkovi. Bratislava : 2014,
Historický ústav SAV v Prodama, s. r.o., ISBN 978-80-89396-28-3, s. 199-210
- MACHO, Peter. Poslední mohykáni na Bradle. Štefánikove oslavy v rokoch 1968 – 1969 a
(česko)slovenskí legionári. In Milan Rasislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie):
kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23.mája 2013.
Ed.Bohumila Ferenčuhová. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú
98
Správa o činnosti organizácie SAV
spoločnosť pri SAV, 2014, s. 97-124. ISBN 978-80-971247-3-1
- MANNOVÁ, Elena. Ein höchst verwickeltes Erbe : Bilder und Represäntationen der
Habsburgermonarchie im 20. und 21. Jahrhundert. In Kakanische Kontexte: Reden über die Mitte
Europas. Herausgegeben von Peter Becher, s. 201-218. ISBN 978-3-7013-1216-0
- MANNOVÁ, Elena. Medzinárodná doktoranská konferencia o historických zlomoch. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 371-372.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky – príklad Prešporka/
Bratislavy. In: MICHÁLEK, Slavomír a kol. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín :
pocta historikovi Milanovi Zemkovi. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s.
49-65. ISBN 978-80-89396-28-3.
- KODAJOVÁ, Daniela. Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte
formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí. In Cyrillometodějská tradice v 19. a 20.
století – období rozkvětu i snah o umlčení. Marek Junek (ed.). Praha : Univerzita Karlova, v Praze,
Filozofická fakulta, 2013, s. 83 – 101.
- KODAJOVÁ, Daniela. Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským
spolkom a službou národnému hnutiu. In JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným
III.. Znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity
spolku Živena. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014,
s. 101-119. ISBN 978-80-7140-459-0
- KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30. –
60. roky 19. storočia). In KOHÚTOVÁ, Mária, FRIMMOVÁ, Eva a kol. Ideové prvky národného
príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV 2014, s.79–89. ISBN 978-8089396-29-0.
- KODAJOVÁ, Daniela. Az 1848-1849 es forradalom szlovak emlekeze 1918-ig. In KORRIDOR:
szlovák-magyartörténeti folyórat, 2014, roč. 1, č. 1, s. 20–50. ISBN 2064-6410.
- KODAJOVÁ, Daniela. Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti. In Slovenská literatúra
: revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 1, s. 13 - 37. ISSN 0037-6973
- KODAJOVÁ, Daniela. Slovenské vrstvy pamätí na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi
starými a novými časmi. In ERUDITIO – EDUCATIO, Vedecký časopis Univerzity J. Selyeho v
Komárne, 9. roč., .2014/2, s. 21 – 36. ISNN 1336-8893.
- KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného príbehu. In
Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zostavovatelia: Peter Martínek, Mária
Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 102 - 105. ISBN
978-80-852-610-8
Prednášky na medzinárodných konferenciách :
- MACHO, Peter. Bratstvo zbraní a ducha: kultúrno-historický rozmer oficiálnej návštevy Slavka
Kvaternika na Slovensku v roku 1942. Vedecká konferencia Croatia and Slovakia: Historical
parallels and connections (from 1780 to the present day), 7. – 11. 5. 2014, Zagreb (Chorvátsko)
- MANNOVÁ, Elena. Ein höchst verwickeltes Erbe. Konferencia Bilder und Repräsentationen der
Habsburgermonarchie im 20. und 21. Jahrhundert, Mníchov 22.1.2014
- MANNOVÁ, Elena. Štátne oslavy a ich akceptácia vo verejnom priestore viacetnickej Bratislavy
(1919-1938). Medzinárodný seminár Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938,
usp. HÚ SAV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Masarykov ústav AV ČR, SHS
6.6.2014 v Bratislave
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v
Prešporku/Bratislave. Medzinárodná konferencia Město a válka. Pardubice 24.-25.4.2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. „Naši“ a problém zásobovania. Snahy o samozásobiteľský charakter
Prešporka/Bratislavy počas prvej svetovej vojny. Medzinárodná konferencia Nezměrné ztráty a
jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Organizátori: Archiv
hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universtität Wien,
Lehrstuhl für Neueste Geschichte Goethe-Universität Frankufurt/Main. Praha, 7.-8.10.2014.
99
Správa o činnosti organizácie SAV
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Medvede, kohúti, psi a tí ostatní. Zrkadlový obraz nepriateľa v prvej
svetovej vojne. Medzinárodná konferencia Stereotypes as a kind of war propaganda. Organizátori:
Univerzita Komenského Bratislava, Veľvyslanectvá Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej
Británie v SR, Historický ústav SAV, Francúzsky inštitút, České centrum. Bratislava, 12. 11. 2014.
- HOLEC, Roman. Pamäti na vojnu – vojna v pamätiach (slovenský príklad).
Medzinárodný seminár Česko-slovenskej komisie historikov Umenie vo vojne – vojna v umení
(Pamäť prvej svetovej vojny v literatúre a umení)
Bratislava 9. 4. 2014
- KOVÁČ, Dušan. European Remembrance. Záverečné zhrnutie medzinárodnej konferencie:
Evropa mezi válkou a mírem 1914 – 2004. Základní mezníky evropské historie 20. století. Praha 9.
– 11. júna 2014
- KOVÁČ, Dušan. Neue Wissenschaft für „die neue Gesellschaft“. Transformation der SAW in
den Jahren 1945 – 1967 (spolu s Adamom Hudekom). Prednáška na medzinárodnej konferencii.
Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Abgrenzung, oder
Annäherung? Viedeň, 2 – 3. júla 2014
- KOVÁČ, Dušan. Prvá svetová vojna a slovenská spoločnosť, prednáška na medzinárodnej
konferencii Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre, Bratislava, 20. október 2014
- KOWALSKÁ, Eva. Exulanten und Galeerensklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort
der slowakischen Lutheraner. Konferencia Cultural Heritage and the Innovations of the Humanities
in the 21st Century. 8.-9.10.2014 Debrecen (Maďarsko)
Prednášky na domácich podujatiach:
- MACHO, Peter: M. R. Štefánik a jeho rodina v kontexte proklamovanej úcty a byrokratickej
mašinérie v 20. rokoch 20. storočia. Odborno-didaktická konferencia 100 rokov od formovania
československých légií. 3. 7. 2014, Zlaté Moravce
- MANNOVÁ, Elena. Bojovať, ale za čo? Ako sa menila lojalita.Prednáškový cyklus k 100.
výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny, 13.11.2014, Bratislava
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Za cisára a kráľa? Za vlasť? Ohlas vypuknutia vojny. Prednáškový
cyklus k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Bratislava 20. 3. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojna, to nie sú iba zákopy. Život v zázemí. Prednáškový cyklus k 100.
výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Bratislava 22. 5. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Zajatci a život v zajateckých táboroch. Prednáškový cyklus k 100.
výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Bratislava 19.6.2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Nech žije vojna! Vojnová propaganda. Prednáškový cyklus k 100.
výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Bratislava 25.9.2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojna končí, čo ďalej? Sociálne dôsledky Veľkej vojny. Prednáškový
cyklus k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Bratislava 13.11.2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Každodennosť na fronte a v zázemí. Referát na Odborno-didaktickej
konferencii 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Zlaté Moravce, 2. 7. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Výnimočný režim v Bratislave/Prešporku ako centre župy počas prvej
svetovej vojny. Referát na konferencii Veľká vojna a Bratislavská župa. Pezinok, 30. 9. 2014.
- KODAJOVÁ, Daniela. Slovenské vrstvy pamätí na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi
starými a novými časmi. Konferencia Prvá svetová vojna v - maďarskej a slovenskej literatúre. 26.
5. 2014, Bratislava
- KODAJOVÁ, Daniela. Dve podoby študentských osláv. Možnosť protestu voči oficiálnej politike
a prostriedok formovania mládeže v duchu oficiálnej politiky. Konferencia Oficiálne a alternatívne
sviatky v Československu 1918 – 1938. Bratislava,6. 6. 2014
- KODAJOVÁ, Daniela. "Rozkvet a sláva spolku bude zaiste rozkvetom a slávou národa nášho!"
Živena – Spolok slovenských žien. Medzinárodná konferencia Sláva šľachetným III. 19.-20.9.2014,
Liptovský Mikuláš
Odovzdané do tlače:
- KOLLÁROVÁ, Ivona. Katechizmus Jána Čaploviča: čitateľské poznámky ako prameň poznania
historických osobností? In Studia Bibliographica Posoniensia 2014, Bratislava (v tlači)
100
Správa o činnosti organizácie SAV
- KOLLÁROVÁ, Ivona. Ego-dokumenty vo výskume dejín typografoického média. In Výskum
knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore (v tlači)
- KOLLÁROVÁ, Ivona. Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. In Historický
časopis (v tlači)
18.) Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a
terminologických prístupov (Studing the Holocaust in Slovakia: genesis of the methodologic and
terminologic approach
Katarína Mešková Hradská
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0133/12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 3935 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtašák and
the Regime in Slovakia (1938-1945). First updated, English edition published. Bratislava :
Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. 123 s.
Kapitoly v monografiách a štúdie:
- HLAVINKA, Ján. Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností. In
CHUDJÁK, František – HALLON, Ľudovít – LEKOVÁ, Andrea a kol. Centrálne bankovníctvo v
stredoeurópskom priestore. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2014, s. 153-160. ISBN 978-808043-202-7.
- HRADSKÁ, Katarína. Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy
medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných dejín: pocta historikovi Milanovi Zemkovi-Bratislava: Vydal
Historický ústav SAV v Prodame s.r.o 2014, s. 299-309. ISBN 978-80-89396-28-3.
- HLAVINKA, J. – FIAMOVÁ, Martina. Arizácia židovského majetku. In FIAMOVÁ, M. –
HLAVINKA, J. – SCHVARC, M.: Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava :
Vydal Historický ústav SAV v Prodama, 2014
- ARPÁŠ, Róbert. Vláda, alebo opozícia ? Dilema HSĽS roku 1936. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 223-232. ISBN 978-80-8939628-3.
- FABRICIUS, Miroslav. Slobodomurárstvo v českých krajinách a na Slovensku. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi.
- Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 523-539. ISBN 978-80-8939628-3.
V tlači:
- HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan (a kol.): Slovenská republika 1939-1945. Bratislava:
Veda. 400 strán, ISBN 978-80-224-1351-0. Publikácia je zároveň výsledkom projektu
financovaného APVV č. 51-017-105 Slovensko v 20. storočí. (v tlači)
- FIAMOVÁ, Martina. „Riešenie židovského problému" v novembri 1938 - deportácie Židov a ich
realizácia v okresoch Slovenska In Fórum Társadalomtudományi Szemle. (v tlači)
- FIAMOVÁ, M.: Majority and Minority Population in the Background of the Aryanisation of the
Jewish Land Property in Slovakia (1939 – 1945). In KUBÁTOVÁ, H.: Jews and Gentiles in East
Central Europe in the 20th Century. (v tlači)
101
Správa o činnosti organizácie SAV
- PAULOVIČOVÁ, N. – FIAMOVÁ, M. Labour camps in Slovakia through the lens of Holocaust
survivors' testimonies. (v tlači)
Prednášky na konferenciách:
- FIAMOVÁ, M.: Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy. Medzinárodná vedecká konferencia
Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. - 25. apríla
2014
- HLAVINKA, J. – FIAMOVÁ, M.: Medzi deportáciami a Povstaním: Postavenie židovského
obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943 – 1944. Medzinárodná vedecká konferencia Židé ve
Slovenském národním povstání. Praha, 14. mája 2014.
- ARPÁŠ, Róbert. Autonómia a la HSĽS – krok k totalite. Prednáška na vedeckej konferencii s
medzinárodnou účasťou Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu
a v Maďarsku. Komárno 24. – 25. 4. 2014.
19.) Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948 – 1989
(Mechanism of operating the communist regime in Slovakia in 1948 – 1989)
Jan Pešek
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0103/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 8400 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- PEŠEK, Jan. Nekomunistické politické strany na Slovensku: od prevratu vo februári 1948 k
pokusu o reformu ppo januári 1968. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
Prodama s.r.o., 2014, s. 442-453. ISBN 978-80-89396-28-3.
- JAKSICSOVÁ, Vlasta. "Pokolenie v útoku". Kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)kultúry v
rokoch 1948-1953. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín :
pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.,
2014, s. 424-441. ISBN 978-80-89396-28-3.
- ČERNÁK, Tomáš. Partizáni v kinematografii na príklade seriálu Povstalecká história. In Partizáni
a Slovensko. Zostavili: Anton Hruboň, Juraj Krištofík. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s.
315-330. ISBN 978-83-7490-745-3.
- ČERNÁK, Tomáš. Roztržka medzi Titom a Stalinom a jej dopad na udalosti v ČSR počas roka
1948. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III.: zborník príspevkov z 3.
vedeckej konferencie mladých historikov, 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori: Zuzana
Tokárová, Martin Pekár. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 256-264.
ISBN 978-80-8152-161-4.
102
Správa o činnosti organizácie SAV
20.) Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve (History
of food-producing industry in Slovakia - production, exploration and trade schools)
Miroslav Sabol
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0164/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 1141 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Riešitelia z HÚ SAV v spolupráci v kolektívom vedcov z Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU pokračovali vo výskume a koncipovaní dejín potravinárstva na Slovensku.
Hlavným výstupom bol prvý diel dejín potravinárskeho priemyslu v podobe kolektívnej
monografie.Zároveň bol v spolupráci oboch riešiteľských kolektívov pripravený do tlače druhý diel
dejín potravinárstva.
Publikované výstupy:
- SABOL, Miroslav. Otázky zásobovania a výživy slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch
1938-1948. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Ambivalence dobových
perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický
ústav AVČR, 2013, s. 543-560. ISBN 978-80-7286-225-2.
- HALLON, Ľudovít. Úvod. In UHER, Michal. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska 11.
zväzok. História potravinárskeho priemyslu na Slovensku 1. Bratislava: Nakladateľstvo STU,
2013, s. 7-20. ISBN 978-80-227-4088-3.
21.) Akcia »erweiterte Kinderlandverschickung«. Tábory nemeckých detí na Slovensku v
rokoch 1941-1944 (The case »erweiterte Kinderlandverschickung«. The camps of German children
in Slovakia 1941-1944)
Michal Schvarc
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0101/13
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 3995 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku riešenia projektu sa riešitelia sústredili na na výskum v Spolkovom archíve v Berlíne,
v Národnom archíve v Prahe a Rakúskom štátnom archíve/archív republiky, v Slovenskom
národnom archíve, Archíve Národnej banky Slovenska, v regionálnych archívoch na východnom
Slovensku a v podtatranskej oblasti.
Publikovaný výstup:
- SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš: štúdie a dokumenty k zatknutiu,
zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945. 1.
vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, spol. s.r.o., 2014. 222 s.
103
Správa o činnosti organizácie SAV
22.) Veľká Morava v historických kultúrach strednej Európy. (Great Moravia in historical
cultures of Central Europe)
Ján Steinhübel
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2011 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 1/0335/11
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Katedra histórie FF UMB Banská Bystrica
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- STEINHÜBEL, Ján. „Obraz Veľkej Moravy v stredovekých písomných prameňoch.“ In: Veľká
Morava v historických kultúrach strednej Európy. Kolektívnu monografiu zostavili Dušan Škvarna
a Rastislav Kožiak (vychádza v decembri 2014).
23.) Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku (Social and demographic
development in Middle Ages Slovakia)
Martin Štefánik
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0079/14
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 7280 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- ŠTEFÁNIK, Martin. Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave. Vybrané prípady
hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského súdnictva z rokov 1435-1519. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014, roč.48, s. 155161.
Výstupy odovzdané do tlače:
- ĎURKOVÁ, Mária. „Podpoľanie v období stredoveku“ kapitola odovzdaná do tlače pre
pripravovanú monografiu Detva: (20 rkp. strán).
- LUKAČKA, Ján. Handlová v stredoveku. Kapitola do monografie o meste Handlová v rozsahu
62753 znakov.
- LYSÁ, Žofia. Bratislava na ceste privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí.
Bratislava : Historický ústav SAV, Prodama s. r. o., 2014.
- LYSÁ, Žofia. Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta v 13. storočí. In: LYSÁ, Žofia.
Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí. Bratislava :
Historický ústav SAV, Prodama s. r. o. 2014.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa
zachovanej knihy účtov z doby vlády Žigmunda Luxemburského. Odovzdané do tlače pre zborník
Argenti fodina.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Prenájomné zmluvy kremnickej komory z r. 1335-1342. Odovzdané do tlače
pre zborník Ars montana.
- VLASKO, Vladimír. Mesto Šopron a Šopronský komitát v politických zápasoch pánov z
Köszegu. Odovzdané do tlače pre zborník z konferencie s názvom: Stredoeurópske mesto ako
politické, hospodárske a kultúrne centrum.
104
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: APVV
24.) Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť (Medieval castles in
Slovakia.Life, culture, society)
Daniela Dvořáková
Zodpovedný riešiteľ:
1.10.2013 / 30.9.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: APVV-0051-12
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
APVV: 27153 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg. In The Castle as
social space. Editor: Katarina Predovnik. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts,
2014, s. 95-102. ISBN 978-961-237-664-2.
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Erbové a nobilitačné listiny ako prameň výskumu sociálnej mobility v
Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského. In Studia historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac
moribus imbutus. Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v
spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 204-214. ISBN 978-837490-690-6.
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Obchod s koňmi v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In: Historické
štúdie, 2014, roč. 48, s. 45-60.
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried
Degenberg a jeho zdravotné rady. In Studia historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus
imbutus. Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s
Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 260-266. ISBN 978-83-7490-690-6.
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Ryby v stredovekej pôstnej praxi. In: Historické štúdie 48, 2014, s. 61
– 69.
- ŠTEFÁNIK, Martin: Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského
mestského súdnictva. In: : Historické štúdie 48, 2014, s. 155 – 161.
- LYSÁ, Ž. Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku. Úvod do problematiky. In Historické štúdie,
2014, roč. 48, s. 113-124.
- HUDÁČEK, Pavol. Silva ad pasturam porcorum : Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v
ranostredovekej Európe. In Historické štúdie, 2014, roč. 48, s. 71-102.
- BYSTRICKÝ, Peter. Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre. In Historický časopis, 2014, roč. 62,
č. 4
- HUDÁČEK, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát? : K otázke používania konceptu štátu v
ranom stredoveku. In HUDÁČEK, Pavol – KOŽIAK, Rastislav (Zost.). Forum Historiae 2014/2 :
Moc a „štát“ v stredovýchodnej Európe na prelome včasného a vrcholného stredoveku, s. 1-47.
- HUDÁČEK, Pavol - KOŽIAK, Rastislav (Zost.) Moc a štát v stredovekej Európe : Forum
historiae 2014/2.
Výstupy - odovzdané do tlače:
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Die Bedeutung der Spionage im Mittelalterlichen Ungarn. In:
Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter. Centrum medievistických studií Praha – Institut für
Mittelalterforschung Wien). (v tlači)
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: The Economic Background and Financial Politics of Queen Barbara of
Cilli in Hungary. In: ZAORAL, Roman (ed.) Money and Finance in Central Europe during the
Later Middle Ages, Palgrave Macmillan, ISBN 9781137460226 (v tlači)
105
Správa o činnosti organizácie SAV
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorskej kráľovnej
Barbory Celjskej. In: Ars Montana - Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru
českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620) (v tlači)
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Ženy ako obete dvorských intríg. In: Ženy a děti ve dvorské
společnosti. Praha 2014
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku. In:
Rehole a kláštorný život v stredoveku. Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš a kol. Kraków:
Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013, ISBN 978-83-7490-705-7 (v tlači)
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. České a moravské vplyvy počas vlády Žigmunda Luxemburského. In:
Dejiny Bratislavy II. Ed. Juraj Šedivý. Bratislava 2015 (v tlači)
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Rehole a kláštorný život v stredoveku. Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav
Nemeš a kol. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013, ISBN 978-83-7490705-7 (v tlači)
- ŠTEFÁNIK, Martin. Alternative Kriegsmittel. Hintergrunddiplomatie, Bestechung und ihre Rolle
vor und während des venezianisch-ungarischen Kriegs in den Jahren 1411-1413. Odovzdané do
tlače pre monografiu Kommunikation im Krieg.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa
zachovanej knihy účtov z doby vlády Žigmunda Luxemburského. Odovzdané do tlače pre zborník
Argenti fodina.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Prenájomné zmluvy kremnickej komory z r. 1335-1342. Odovzdané do tlače
pre zborník Ars montana.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Kremnica Town Book of Accounts from 1423-1424. Odovzdané do tlače
pre monografiu Money and Finance in Central Europe in the Later Middle Ages (ed. R. Zaoral),
ISBN 9781137460226.
- LYSÁ, Žofia. K významu termínu civitas do konca 13. storočia. In Historia et theoria iuris, 2014,
roč. 6, č. 2.
- LYSÁ, Žofia. Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta v 13. storočí. In: LYSÁ, Žofia.
Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí. Bratislava :
Historický ústav SAV, Prodama s. r. o. 2014.
- HUDÁČEK, Pavol: Kráľovstvo, monarchia alebo štát? (K otázke používania konceptu štátu v
ranom stredoveku) In HUDÁČEK, Pavol – KOŽIAK, Rastislav (Zost.). Moc a „štát“ v
stredovýchodnej Európe na prelome včasného a vrcholného stredoveku : Forum Historiae 2014/2.
- STEINHÜBEL, Ján: „Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu.“ In: Moc a „štát“ v
stredovýchodnej Európe na prelome včasného a vrcholného stredoveku:Forum Historiae
2014/2,zostavili Pavol Hudáček a Rastislav Kožiak
25.) Slovensko v 19. storočí (Slovakia in the 19th century)
Dušan Kováč
Zodpovedný riešiteľ:
1.7.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: APVV 0119-11
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
APVV: 54624 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Monografie:
- KOHÚTOVÁ, Mária – FRIMMOVÁ, Eva a kol. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19.
storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. 300 s. ISBN 978-80-89396-29-0
Kapitoly v monografiách, CC štúdie a Štúdie:
106
Správa o činnosti organizácie SAV
- ČIČAJ Viliam. Hieronymus Megiserus a jeho kronika. Príspevok k cyrilometodskej tradícii v 16.
a prvej polovici 17. stor. In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. In: KOHÚTOVÁ
Mária, FRIMMOVÁ Eva a kol. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s. 43-50.
- KOHÚTOVÁ Mária. Príprava cyrilo-metodských osláv biskupom Štefanom Moyzesom roku
1863. In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Mária Kohútová, Eva Frimmová a
kol. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014. s.63-68.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Sociaľnyje posledstvija Pervoj mirovoj vojny - impuľsy i rezuľtaty
novejšich issledovanii. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať.
Otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2014, s. 19-31.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom alebo národnopm záujme? Božena Viková - Kunětická a jej
bojkot kongresu medzinárodnej alincie za volebné právo žien v roku 1913. In Ženy a politika: 18901938. Marie Bahenská, Jana Malínská (eds.). Praha: Masarykův ústav: Archiv AV ČR, v.v.i., 2014,
s.91-127. ISBN 978-80-87782-24-8.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho
modernizácia na prelomeč 19. a 20. storočia. In Historický časopis: Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 225-252.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v Prešporku na
prelome 19. a 20. storočia. In Dejiny bývania v bratislavskej župe: zborník príspevkov z
konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012. Ed.
Rastislav Šenkirik. - Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014, s. 11-21. ISBN 978-80971778-2-9.
- KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30. –
60. roky 19. storočia). In KOHÚTOVÁ, Mária – FRIMMOVÁ, Eva a kol. Ideové prvky národného
príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV 2014, s. 79-89.ISBN 978-80-8936629-0
- KODAJOVÁ, Daniela. Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti. In Slovenská
literatúra: revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 1, s. 13-37.ISSN 0037-6973
- KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-metodská tradícia – pilier slovenského národného príbehu. In
Vzdelávanie – súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zost. Peter Martinek, Mária Nogová , Martin
Hubač. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 102-105. ISBN 978-80-6108
- ŠOLTÉS, Peter. Neutra. In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und
Konkurrenz im nationen und epochenübergreifenden Zugriff. Akademie Verlag GmbH, 2013, s. 2026. ISBN 978-3-05-005658-6.
- MANNOVÁ, Elena. Recenzia na Kováč, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19.
storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 s. ISBN 9788097154011. In Historický
časopis: Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 555-559.
- MANNOVÁ, Elena. Recenzia na Kováč, Dušan et al. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19.
storočí. (Soundings into Slovak history in the long 19th century). Bratislava: Historický ústav SAV,
2013, 341 pages. ISBN 9788097154011. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 147-151.
- HOLLÝ, Karol. Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred rokom 1939. In KOVÁČ, Dušan
(ed.). Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Veda, 2014, s. 21-52, ISBN 978-80-224-13169.
- HOLLÝ, Karol. K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 36-48, ISBN 978-8089396-28-3.
- HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou s dôrazom
na vydavateľskú úlohu Živeny. In JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným III.:
znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku
Živena. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 150-167, ISBN 978-80-7140-460-6.
- HOLLÝ, Karol. Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a
107
Správa o činnosti organizácie SAV
20. storočia. In BAHENSKÁ, Marie – MALÍNSKÁ, Jana (ed.). Ženy a politika: (1890-1938).
Praha: Masarykův ústav: Archiv AV ČR, 2014, s. 63-82, ISBN 978-80-87782-24-8.
Odovzdané do tlače:
- MANNOVÁ, Elena. Z hlavného mesta provinčné centrum: Vývojové trendy Prešporka/Požone v
„dlhom 19. storočí“ (18 rkps.), odovzdané editorom 3. zväzku Dejín Bratislavy.
- MANNOVÁ, Elena. Bilder und Funktionen der Habsburgermonarchie in der slowakischen
Historiographie, 15 rkp. strán, odovzdané na uverejnenie v knižnej sérii Veröffentlichungen des
Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Wienn
Príspevky na medzinárodných konferenciách:
- KOVÁČ, Dušan. Slovak national narrative and Hungarian national narrative as a part of the
Slovak-Hungarian socio-political discourses, prednáška na medzinárodnej konferencii.
Transboundary Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slowakia an Hungary from a
local Border-Perspective. Komárno, 12. 9. 2014.
- KOVÁČ, Dušan. Pocit obete a medzinárodného sprisahania prítomný v stredoeurópskom
prostredí, úvodná prednáška na rovnomennej vedeckej konferencii, Bratislava 4. jún 2014
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Controversial interpretations – controversial past? Some cases from the
Slovak – Hungarian history and historiography. Medzinárodná konferencia Transboundary
Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slovakia and Hungary from a Local Border
Perspective (Part II). Komárno, 12. 9. 2014.
- MANNOVÁ, Elena. Das ungarländische Vereinswesen 1867–1914: Homogenisierung sowie
Hybridisierung. Medzinárodná konferencia Nationalstaat und ethnische Homogenisierung, Ungarn
und Rumänien im Vergleich (1867-1914), Budapest 18.-20.9.2014
- VÖRÖS, Ladislav. Nacionalizmus és a nemzeti történetírás - Elmélet és gyakorlat – módszertani
kritika. Prednáška na univerzite Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe (Maďarsko), 28. 4. 2014
- SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Priemysel a infraštruktúra Uhorska v podmienkach prvej
svetovej vojny. Medzinárodná konferencia: Veda a technika v českých zemích za první světové
války. Národní technické muzeum Praha 14.–15.10.2014.
- FALISOVÁ, Anna. Zubní technici a starostlivosť o chrup. Medzinárodná konferencia Po stopách
zdraví a nemoci člověka a zvířat IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního
lékařství. Technické muzeum v Brně 16.–17.9.2014.
- CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna. Resistence to Antibiotics and Return to Traditional
Treatment Methods (Making Ethnomedicine Scientific). 3rd International Academic Conference:
„The Style & Quality of Life of Modern Man” Stalowa Wola, 28. 5. 2014" /The John Paul II
Catholic University of Lublin // Off- Campus Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola/
- HOLLÝ, Karol. Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku.
Medzinárodná konferencia: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Nadlak 21.–
22.3.2014.
- LACKO, Miroslav. Oberungarische Waldbürgerschaft: Die unbekannten Zusammenhänge der
Entstehung im Jahr 1748. Medzinárodná konferencia: „Bergbau und Persönlichkeiten“ – 13.
Internationaler Montanhistorischer Kongress 2014. Hall in Tirol, Sterzing, Schwaz /Rakúsko,
Taliansko/ (Universität Innsbruck, Berenkamp-Verlag) 24.-27.9.2014.
- HOLLÝ, Karol. Dilemy Jaroslava Vlčka v jeho literárno-historických syntézach (literatúra na
Slovensku verzus slovenská literatúra, resp. česká literatúra). Vedecké kolokvium v rámci
medzinárodného projektu: Diskurzivita literatúry 19. storočia. Bořetice 12.–14.11.2014.
Prednášky na domácich konferenciách:
- ČIČAJ Viliam. Niektoré aspekty štátnej a cirkevnej politiky v prvej polovici 18. storočia.
Konferencia Cirkevné dejiny ako súčasť národných dejín, 4.10.2014 v Trnave
- JANURA, Tomáš. Aponiovské rezidencie v Lieskovom, Jablonici, Malinove a Bratislave.
Konferencia Aponiovci v dejinách knižnej kultúry, 23.-24.10.2014, Oponice.
- MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna. Ránhojičstvo – štítivé remeslo? Vedecká
konferencia: Remeslo má zlaté dno. Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska.
Slovenský národný archív Bratislava 1.3.10.2014.
108
Správa o činnosti organizácie SAV
- HOLLÝ, Karol. Krajina odkiaľ Murgaš odišiel – (Horné Uhorsko) na konci 19. storočia. Vedecká
konferencia: Jozef Murgaš: reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Banská Bystrica 16.
5. 2014.
- HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou. Vedecká
konferencia: Sláva šľachetným III. Liptovský Mikuláš 19.-21.9.2014.
26.) Štátne hranica a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte
( State borders and identities in modern Slovak history in Central European context )
Slavomír Michálek
Zodpovedný riešiteľ:
1.7.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: APVV–0628–11
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
APVV: 65658 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Vedecké podujatia:
- Teoretický a metodologický workshop „Nenárodný pohľad na minulosť: Vedecký postoj, či omyl?
(Diskusia o teórii a metóde)“. Bratislava 27. 11. 2014 (hlav. organizátor VÖRÖS, Ladislav)
Publikované výstupy:
Monografie:
- BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 462 s. ISBN 978-80-224-1364-0.
- MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 737 s.ISBN
978-80-89396-28-3.
- SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu,
zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945.
Bratislava : Historický ústav SAV: Prodama, 2014. 222 s. ISBN 978-80-89396-30-6.
- VÖRÖS, László. Ideológia: hranice jedného konceptu. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1.
ISSN 1337-6861.
- Forum Historiae 1/2014 - „Ideológia v priestore a čase“ - celé číslo internetového časopisu HÚ
SAV venované problematike APVV projektu (zodp. redaktor VÖRÖS, Ladislav).
Kapitoly v monografiách CC štúdie a štúdie:
- HANULA, Matej. Maďarskí republikáni. Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku.
In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 142-156.
ISBN 978-80-89396-28-3.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a
medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe. In Historický časopis : Historického ústavu SAV
(do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s.39-59.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Lingvistický, geografický a mocenský rozmer stanovenia hraníc
Slovenska po roku 1918. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych
dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 105-119. ISBN 978-80-89396-28-3.
- KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávanie na
Slovensku 20. rokoch 20. storočia. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
Prodama s.r.o., 2014, s. 142-156. ISBN 978-80-89396-28-3.
- ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Jablonové – sonda do života obce v rokoch 1939 – 1945. In
109
Správa o činnosti organizácie SAV
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 345-357.
ISBN 978-80-89396-28-3.
- KODAJOVÁ, Daniela. Živena – spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským
spolkom a službou národnému hnutiu. In JURÁŠ, Ján – KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným
III.: znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity
spolku Živena. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 101-119. ISBN 978-80-7140459-0
- KODAJOVÁ, Daniela. Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi
starými a novými časmi. In ERUDITIO – EDUCATIO, Vedecký časopis Univerzity J. Selyeho v
Komárne, roč. 9, 2014/2, s. 21-36, ISSN 1336-8893
- KODAJOVÁ, Daniela. „Od Dunaja k Tatrám“ – úvahy slovenských romantikov o hraniciach a
krajine obývanej Slovákmi. In Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí. Zost.
Muková, Mária – Pavlíková, Lenka, Bratislava 2014, s. 178 – 198. ISBN 978-80-224-1387-9.
- ŠOLTÉS, Peter. Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a sociálna prax
do roku 1848. In Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 415-446. ISSN 0018-2575.
- MICHÁLEK, Slavomír. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949, domáci a
medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949.Praha: Národní
muzeum, 2013, s. 10-37. ISBN 978-80-7036-391-1.
- PETRUF, Pavol. Niekoľko poznámok na margo (nerealizovanej) francúzsko-československej
vojenskej zmluvy po skončení prvej svetovej vojny. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 602-611. ISBN 978-80-89396-28-3
- SABOL, Miroslav. Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve v roku
1942. In UHRÍN, Miroslav. Slovensko v roku 1942: politika - armáda - spoločnosť. Banská
Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 157-169. ISBN 978-80-89514-24-3.
- SABOL, Miroslav. Pracovné sily a zamestnanosť v tretej republike (1945-1948). In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: pocta historikov Milanovi Zemkovi.
Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 371-383. ISBN 978-80-89396-28-3.
- HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 564-585. ISBN 978-8089396-28-3.
- HUDEK, Adam - VÖRÖS, Ladislav. The Idea of "National Territory" in the Slovak and
Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories". In Proceedings of
the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief:
Zdeněk David. [s.l.] Žilina: Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s. 94-106. ISBN 9780-615-80114-8.
- HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v Humennom v rokoch 1918-1945. In BELEJ, Milan HLAVINKA, Ján - LEVICKÝ, Juraj. Dejiny židovskej komunity v Humennom. Humenné: ADIN,
2013, s. 30-61. ISBN 978-80-89540-38-9.
- HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho
štátu v Slovenskej republike 1939-1945. In Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 4, s. 645-678. ISSN
0018-2575.
- HALLON, Ľudovít. The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of
Slovakia 1939-1942. In Historický časopis, roč. 62, 2014, supplement, s. 79-107. ISSN 0018-2575.
- SABOL, Miroslav. Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storočia na Slovensku. In
Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 3, s. 471-499. ISSN 0018-2575.
- HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch
deutsches Kapital nach 1938. In INGENHAEFF, Wolfgang – BAIR, Johann (ed). Bergbau und
Krieg: 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013
Tagungsband. Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014, s. 67-94. ISBN 978-3-85093-331-5.
110
Správa o činnosti organizácie SAV
- SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. ČKD a Slovensko. In STŘÍTESKÝ, Hynek (ed.).
Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben Daněk. Praha: Mladá Fronta: Národní technické muzeum, 2014, s. 266-278. ISBN 978-80-2043161-5.
- SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945. In
TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel (ed.). Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, 2014,
s. 333-344. ISBN 978-80-87475-41-6.
Odovzdané do tlače:
- ŠOLTÉS, Peter. Die Konfessionsgrenze im Ehebett. Reversen in matrimonia mixtae religionis im
Königreich Ungarn. (Štúdia vyjde v kolektívnej monografii Normensetzen und Normenverletzen,
ktorú vydáva Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Saisir le terrain : les fronti?res de la Slovaquie apr?s 1918. Zborník
Saisir le terrain, Frankfurt. 25,31 ns.
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Podkarpatská Rus v Spoločnosti národov (1929-1934). Zborník z
konferencie Podkarpatská Rus v dejinách Československa 1919-1945. 39 175 Pc znakov.
- KŠIŇAN, Michal – BABJÁK, Juraj. La mémoire de la Grande Guerre en ex-Tchécoslovaquie. In
Matériaux pour l'histoire de notre temps, (č. 3-4, rok 2014). ISSN:0769-3206
- ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939-1945.(Na príklade
agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne). Slovenský štát 1939 – 1945. Predstavy a realita.
- SEGEŠ, Dušan. West is West and Central is East. Cold War broadcasting to East-Central Europe:
Radio Free Europe and the B.B.C. in the 1950s and 1960s. Štúdia odovzdaná Slezskej univerzite v
Opave pre kolektívnu monografiu o historizácii strednej Európy.
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- FERENČUHOVÁ, Bohumila. Trianonská trauma verzus Trianonská mierová zmluva. Referát na
workshope Nenárodný pohľad na minulosť : vedecký postoj či omyl ? HÚ SAV, 27. 11. 2014.
- SEGEŠ, Dušan. Rückkehrer und Re-Emigranten in die Tschechoslowakei aus der Bundesrepublik
Deutschland. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Die Tschechoslowakei und
Deutschland 1933 bis 1989 – Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarland. Jahrestagung
der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission.
Regensburg, 19. – 20. septembra, 2014.
- SEGEŠ, Dušan. Stred, ktorý sa rozplynul vo Východe – stredná Európa vo vnímaní vysielačov
Rádio Slobodná Európa a a BBC v 50. a 60. rokoch. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii
Historizace střední Evropy
Opava, 16. október 2014
Programy: Centrá excelentnosti SAV
27.) Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska
(Slovak History in the History of Europe. Research on European Connotations in the History of
Slovakia)
Dušan Kováč
Zodpovedný riešiteľ:
4.8.2011 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: Uznesenie P SAV číslo 648.C, zo 4.8.2011
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
CE SAV: 30275 €
Čerpané financie:
111
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
Monografie:
- BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 462 s. ISBN 978-80-224-1364-0.
- DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v
ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Pro Historia - Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Prodama s.r.o., 202 s.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna – CZIRÁKI Zsuzsanna, MANHERCZ Orsolya, PERES Zsuzsanna,
VAJNÁGI Márta (Hgg.): Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen
Archivdelegierten in Wien. István Fazekas. Collegium Hungaricum Wien: Wien 2014
(Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd X)ISBN978-615-5389-214.ISSN2073-3054
- HOLEC, Roman. Človek a príroda v „dlhom“ 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Typoset-Print, spol. s r. o., 2014, 341 s. ISBN 978-80-971540-4-2
- HALLON, Ľudovít. Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska: priekopník betónového
staviteľstva z Bratislavy. Bratislava: Historický ústav SAV: Typoset Print, 2014. 229 s. ISBN 97880-971540-5-9.
- FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945:
predstavy a realita. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, 336 s. ISBN 978-80-89396-32-0.
Kapitoly v monografiách, CC štúdie a štúdie:
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Eine Stadt an der Grenze im Grossen Krieg: Am Beispiel Pressburgs. In
Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront": Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26.
September 2013. Rudolf Kropf (Hg.). Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung,
Abteilung 7- Landesmuseum 2014, s. 113-148. ISBN 978-3-85405-202-9.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom alebo národnopm záujme ? Božena Viková - Kunětická a jej
bojkot kongresu medzinárodnej alincie za volebné právo žien v roku 1913. In Ženy a politika :
(1890-1938). Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). Praha: Masarykův ústav: Archiv AV ČR,
v.v.i., 2014, s.91-127. ISBN 978-80-87782-24-8.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky – príklad Prešporka/
Bratislavy. In: MICHÁLEK, Slavomír a kol. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín:
pocta historikovi Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s.
49-65. ISBN 978-80-89396-28-3.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v Prešporku na
prelome 19. a 20. storočia. In Dejiny bývania v bratislavskej župe: zborník príspevkov z
konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012.
Editor Rastislav Šenkirik. - Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014, s. 11-21. ISBN 97880-971778-2-9.
- HUDEK, Adam – KOVÁČ, Dušan. Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied. In:
MICHÁLEK, Slavomír a kol. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín. Pocta historikovi
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV v Prodama. ISBN 978–80–89396-28-31, s.
564 -586.
- HANULA, Matej. Borders inside Political Party: Hungarian Membership of the Agrarian Party in
Slovakia during the Inter-War Period. In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the
Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of
Humanities University of Žilina, 2013, s. 74-93. ISBN 978-0-615-80114-8.
- IVANIČKOVÁ, Edita. Západné veľmoci a slovenský štát 1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava
: Historický ústav SAV, 2014, s. 81-93. ISBN 978-80-89396-32-0.
- KOVÁČ, Dušan. Die Region an der mittleren Donau in den Plänen und in der Kriegspolitik der
Entente. In: KROPF, Rudolf (Hg.). Der erste Weltkrieg an der „Heimatfront“. Tagungsband der 33.
Schlaininger Gespräche 22. Bis 26. September 2013. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
112
Správa o činnosti organizácie SAV
Burgenland (WAB), Band 148, Eisenstadt 2014., s. 481 – 498.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na
esterházyovskom dvore v 17. storočí. In Theatrum historiae, 2012, roč. č.11, s. 81-98. ISSN 18022502.
- DUCHOŇOVÁ, Diana. Die Esterházy in Wien und Rom. Ein Beitrag zur Erziehung der jungen
ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert. Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya
Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági (Hrgs). Wiener Archivforschungen. Festschrift für
den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Collegium Hungaricum, Wien 2014
(Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band X), s. 143-155.
- FUNDÁRKOVÁ, Anna. Opportunismus oder geschickte Überlebensstrategie? - Nikolaus Pálffy
zwischen dem Kaiserhof und der ungarischen ständischen Opposition. In Wiener
Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. - Wien : Institut
für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien :
Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014, s.104-110. ISBN
978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054.
- ŠTEFÁNIK, Martin. Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2013, roč. 61, č. 4, s. 645 - 654.
- ŠTEFÁNIK, Martin. The Role of Italian Businessmen and Entrepreneur in the Beginnigs of
Central Slovakian Metal Mining with special regard to the Productivity of Gold in Kremnica in the
1st Half of 14th Century. In Mining in European History and its Impact on Environment and
Human Societies : Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ
HiMAT, 7-10. November 2012, Innsbruck. - Universität Innsbruck, 2013, s. 157-160. ISBN 978-3902936-18-9.
- MICHÁLEK, Slavomír. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949, domáci a
medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Praha: Národní
muzeum, 2013, s.10-37. ISBN 978-80-7036-391-1.
- HOLLÝ, Karol. K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín: pocta historikov
Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 36-48, ISBN 978-8089396-28-3.
- HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou s dôrazom
na vydavateľskú úlohu Živeny. In JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným III. :
znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku
Živena. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 150-167, ISBN 978-80-7140-460-6.
- HALLON, Ľudovít. Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka
1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s.197-212. ISBN 978-8089396-32-0.
- MICHELA, Miroslav – HUDEK, Adam. Slovenský štát ako predmet záujmu historiografie po
roku 1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a realita. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s.297-308. ISBN 978-80-8939632-0.
- HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Martina. Arizácia židovského majetku. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita. Bratislava:
Historický ústav SAV, 2014, s. 255-272. ISBN 978-80-89396-32-0.
- HOLLÝ, Karol. Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a
20. storočia. In BAHENSKÁ, Marie – MALÍNSKÁ, Jana (ed.). Ženy a politika: (1890-1938).
Praha: Masarykův ústav: Archiv AV ČR, 2014, s. 63-82, ISBN 978-80-87782-24-8.
Výstupy - odovzdané do tlače:
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Jeseň stredoveku. Matej Korvín a Jagelovci v Bratislave. Dejiny
Bratislavy II. Ed. Juraj Šedivý. Bratislava 2015 (v tlači)
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Dejiny Bratislavy II. Ed. Juraj Šedivý. Bratislava 2015 (v tlači)
113
Správa o činnosti organizácie SAV
- ŠOLTÉS, Peter. Rakúska a uhorská štatistika (štátoveda) a jej vplyv na formovanie moderného
byrokratického štátu
Účasť na medzinárodných konferenciách:
- KOVÁČ, Dušan. European Remembrance, záverečné zhrnutie medzinárodnej konferencie: Evropa
mezi válkou a mírem 1914 – 2004. Základní mezníky evropské historie 20. století. Praha 9. – 11.
Jún 2014
- KOVÁČ, Dušan. Neue Wissenschaft für „die neue Gesellschaft“. Transformation der SAW in
den Jahren 1945 – 1967 (spolu s Adamom Hudekom). Prednáška na medzinárodnej konferencii
Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Abgrenzung, oder
Annäherung?Viedeň, 2–3. júla 2014
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Controversial interpretations – controversial past? Some cases from the
Slovak–Hungarian history and historiography. Medzinárodná konferencia Transboundary
Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slovakia and Hungary from a Local Border
Perspective (Part II). Komárno, 12. 9. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Survival strategies in the homeland: Austria-Hungary´s war regime from
the perspective of Slovak historiography. Medzinárodné sympózium „An outlook on World War I“.
Istanbul, 7.11 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Children in war and war in children. Influence of Great War on lives and
mentality of children and youth in Hungary. Referát na medzinárodnej konferencii Climax or
Beginning? Praha, 24.–25.10.2014.
- HOLEC, Roman - DOLEŽALOVÁ, A. Vplyv exilových hospodárskych historikov na
československú historiografiu. Seminár Vliv české a slovenské exilové historiografie na
historiografii domácí, organizovaný Česko-slovenskou komisiou historikov v rámci jej 41.
zasadania, Plzeň (ČR), 15.10.2014
- HOLLÝ, Karol. Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku.
Medzinárodná konferencia: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Nadlak 21. – 22. 3.
2014.
- HOLLÝ, Karol – HUDEK, Adam. Politické zmeny v roku 1989 a slovenská inštitucionálna
historiografia. Medzinárodné sympózium na zasadnutí Slovensko-rumunskej komisie historikov.
Arad, 7. 10. – 8. 10. 2014.
- HOLLÝ, Karol. Československo-poľské vzťahy a ochrana prírody v medzivojnovom období. Ku
genéze TANAP-u a TPN. Medzinárodná konferencia: Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana
životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné
múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23. 10. 2014.
- HOLLÝ, Karol. Dilemy Jaroslava Vlčka v jeho literárno-historických syntézach (literatúra na
Slovensku verzus slovenská literatúra, resp. česká literatúra). Vedecké kolokvium v rámci
medzinárodného projektu: Diskurzivita literatúry 19. storočia. Bořetice 12. – 14. 11. 2014.
Prednášky na domácich vedeckých podujatiach:
- KOVÁČ, Dušan. Pocit obete a medzinárodného sprisahania prítomný v stredoeurópskom
prostredí, úvodná prednáška na rovnomennej vedeckej konferencii, Bratislava 4. júna 2014
- KOVÁČ, Dušan. Prvá svetová vojna a vznik Česko-Slovenska, prednáška na Prešovskej
univerzite, 18. 3. 2014.
- KOVÁČ, Dušan. Sarajevský atentát a príčiny vzniku prvej svetovej vojny, prednáška na vedeckej
konferencii „Prvá svetová vojna a Slovensko“, Zlaté Moravce, 2. júla 2014.
- HOLLÝ, Karol. Krajina odkiaľ Murgaš odišiel – (Horné Uhorsko) na konci 19. storočia. Vedecká
konferencia: Jozef Murgaš: reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Banská Bystrica 16.
5. 2014.
- HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou. Vedecká
konferencia: Sláva šľachetným III. Liptovský Mikuláš 19. – 21. 9. 2014.
114
Správa o činnosti organizácie SAV
28.) Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (Castles
in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon)
Ján Lukačka
Zodpovedný riešiteľ:
1.10.2013 / 30.9.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: Uznesenie PSAV č. 110 z 03.10.2013
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
CE SAV: 28473 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Výstupy odovzdané do tlače:
- JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v
Turčianskej stolici. (v tlači).
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Die schwarze Königin. Barbara von Cilli. V tlači pre Vydavateľstvo
Thorbecke Verlag
- LUKAČKA, Ján. Hrad a panstvo Gýmeš v stredoveku. Kapitola v tlači pre pripravovanú
monografiu.
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Knižné zbierky v stredovekej Bratislave. In: Dejiny Bratislavy II. Ed.
Juraj Šedivý. Bratislava 2015 (v tlači)
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Ryby a pôstna tradícia. In: Človek a svet zvierat v stredoveku. Ed. D.
Dvořáková. Bratislava 2015 (v tlači)
- LYSÁ, Žofia. Bratislava na ceste privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí.
Bratislava : Historický ústav SAV, Prodama s. r. o., 2014. Odovzdané do tlače
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- JANURA, Tomáš. Lietavský hrad v archívnych prameňoch. Konferencia Lietavská hradná
konferencia. 10 rokov stavebnej a výskumnej činnosti. Organizátor: Združenie na záchranu
Lietavského hradu, Krajský pamiatkový úrad Žilina a Archeologický ústav SAV Nitra. 20. jún
2014, Lietava.
- JANURA, Tomáš – ŠIMKOVIC, Michal – RUSNÁK, Rastislav – TRNKUS, Lukáš. Nové
poznatky k dejinám hradu Slanec. 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. 16. – 19.
september 2014, Prešov.
- JANURA, Tomáš. Aristokratická rezidencia Zayovcov v Bučanoch. Odborný pamiatkový seminár
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 4.12.2014, Trnava.
Programy: Vnútroústavné
29.) Špecifiká historického vývoja severovýchodných regiónov Slovenska s dôrazom na oblasť
Oravy (Specific historical development of the South-East regions of Slovakia: the case of Orava
territories)
Alena Bartlová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
115
Správa o činnosti organizácie SAV
30.) Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť (Dejiny v
dátumoch, dátumy v dejinách) (Chronology of History of Slovakia and Slovaks from early times
up today: (History in Data, Data in History))
Vojtech Dangl
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Výstupy:
- DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - TURČAN, Vladimír - LUKAČKA, Ján - ČIČAJ,
Viliam - KOHÚTOVÁ, Mária - MACHO, Peter - PODRIMAVSKÝ, Milan - DUDEKOVÁ,
Gabriela. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v
dátumoch, dátumy v dejinách. I. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014.
ISBN 978-80-224-1369-5.
- DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - BARTLOVÁ, Alena - KÁZMEROVÁ, Ľubica CSÉFALVAY, František - PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal - MICHÁLEK, Slavomír ZAVACKÁ, Marína - JAKEŠOVÁ, Elena - HALLON, Ľudovít - MOROVICS, Miroslav Tibor.
Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch,
dátumy v dejinách. II. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014.
31.) Prvá svetová vojna v pamäti a reflexii (World War I in memory and reflection)
Gabriela Dudeková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- Prednáškový cyklus Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre Veľkej vojny. Organizátori: Historický
ústav SAV, spoločnosť Via cultura. Spolu: 16 prednášok. Organizácia cyklu za Historický ústav
SAV: Dušan Kováč, Gabriela Dudeková. Bratislava, február – november 2014.
Prednášky:
- KOVÁČ, Dušan. Sarajevský atentát a vypuknutie vojny. 27. 2. 2014
- KOVÁČ, Dušan. Karpatská zima 1914/1915. 20. 3. 2014
- KOVÁČ, Dušan. Veľkí a malí hráči. Ľudia, ktorí rozhodovali. 24. 4. 2014
- KOVÁČ, Dušan. Zrúcajme Rakúsko! Masaryk, Štefánik, Beneš a tí druhí. 23. 10. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Za cisára a kráľa? Za vlasť? Ohlas vypuknutia vojny. 20. 3. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojna, to nie sú iba zákopy. Život v zázemí. 22. 5. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Zajatci a život v zajateckých táboroch. Prednáška + premietanie filmu.
19. 6. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Nech žije vojna! Vojnová propaganda. 25. 9. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojna končí, čo ďalej? Sociálne dôsledky Veľkej vojny. 13. 11. 2014.
- MANNOVÁ, Elena. Bojovať, ale za čo? Ako sa menila lojalita. 13. 11. 2014.
116
Správa o činnosti organizácie SAV
Publikované texty:
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojnové nadšenie alebo odpor? Reakcie na vypuknutie I. svetovej vojny.
In Historická revue, roč. 25, 2014, č. 7, s. 24-30.
- KOVÁČ, Dušan. Krieg in Galizien – Sicht des Historikers / Wojna w Ghaliciji – spojrzenie
historyka / War in Galicia: A Historian´s Perspektive / Vojna v Haliči – pohľad historika, in:
Ehrung der Opfer. Soldatenfriedhofe des Architekten Dušan Jurkovič / Cześć poleglym. Cmentarze
wojenne architekta Dušana Jurkoviča / A tribute to the victims. Military Cemetries of Architect
Dušan Jurkovič / Pocta obetiam. Vojenské cintoríny architekta Dušana Jurkoviča, zostavila doc.
PhDr. D. Bořutová, Spolok architektov Slovenska 2014, s.3–11; 74–76, ISBN 978-80-88757-83-2.
- KOVÁČ, Dušan. Die Region an der mittleren Donau in den Plänen und in der Kriegspolitik der
Entente. In: KROPF, Rudolf (Hg.). Der erste Weltkrieg an der „Heimatfront“. Tagungsband der 33.
Schlaininger Gespräche 22. Bis 26. September 2013. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Burgenland (WAB), Band 148, Eisenstadt 2014., s. 481 – 498.
Prednášky na medzinárodných konferenciách:
- KOVÁČ, Dušan. Prvá svetová vojna a slovenská spoločnosť, prednáška na medzinárodnej
konferencii Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre, Bratislava, 20. Október 2014
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v Prešporku
/ Bratislave. Referát na medzinárodnej konferencii Město a válka. Organizátori: Filozofická fakulta
Univerzity Pardubice. Pardubice 24. – a 25. 4. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Medvede, kohúti, psi a tí ostatní. Zrkadlový obraz nepriateľa v prvej
svetovej vojne. /Bears, cock birds, dogs and those others. Mirror-images of enemies in the Great
War. Referát na medzinárodnej konferencii „Stereotypes as a kind of war propaganda. Organizátori:
Univerzita Komenského Bratislava, Veľvyslanectvá Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej
Británie v SR, Historický ústav SAV ai. Bratislava, 12. 11. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Children in war and war in children. Influence of Great War on lives and
mentality of children and youth in Hungary. Referát na medzinárodnej konferencii Climax or
Beginning? Organizátori: Karlova Univerzita Praha - Filozofická fakulta, Masarykův ústav a archiv
Akademie věd České republiky, Philosophisch-Historische Fakultät Universität Innsbruck. Praha,
24. – 25. 10. 2014.
Prednášky na domácich konferenciách:
- KOVÁČ, Dušan. Sarajevský atentát a príčiny vzniku prvej svetovej vojny. Referát na Odbornodidaktickej konferencii 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Organizátor: Metodickopedagogické centrum. Zlaté Moravce, 2. 7. 2014.
- KOVÁČ, Dušan. Bratislavská župa v politických plánoch Dohody a česko-slovenského
zahraničného odboja. Referát na konferencii Veľká vojna a Bratislavská župa. Organizátor:
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s AINova, Pezinok - Zochova chata, 30. 9. 2014.
- KOVÁČ, Dušan. Prvá svetová vojna a vznik Česko-Slovenska, prednáška na Prešovskej
univerzite, 18. 3. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Každodennosť na fronte a v zázemí. Referát na Odborno-didaktickej
konferencii 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Organizátor: Metodicko-pedagogické
centrum. Zlaté Moravce, 2. 7. 2014.
- DUDEKOVÁ, Gabriela. Výnimočný režim v Bratislave/Prešporku ako centre župy počas prvej
svetovej vojny. Referát na konferencii Veľká vojna a Bratislavská župa. Organizátor: Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s AINova, Modra - Zochova chata, 30. 9. 2014.
Popularizácia na tému prvá svetová vojna:
- DUDEKOVÁ, Gabriela - rozhovory/články v printových médiách 6; v internetových médiách 1;
vystúpenia v rozhlase 7; vystúpenia v Slovenskej televízii 1 ; odborné poradenstvo a konzultácie k
výstave o prvej svetovej vojne pre Múzeum mesta Bratislavy
117
Správa o činnosti organizácie SAV
32.) Historiografia v Historickom ústave SAV za obdobie 2013-2015 (Historiography in the
Institute of History of SAS 2013-2015)
Mária Ďurková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- ĎURKOVÁ, Mária. Katalóg evidencie publikačnej činnosti SAV [elektronický zdroj] / ... Mária
Ďurková... [et al. AH]. - Požaduje sa ARL. – Názov http://www.library.sk/aRL/main.php?ictx=sav
- ĎURKOVÁ, Mária. „Podpoľanie v období stredoveku“ kapitola odovzdaná do tlače pre
pripravovanú monografiu Detva: (20 rkp. strán)
33.) Vzťah štátu, cirkví a náboženských spoločností (Correlation between state, churches and
religious societies)
Miroslav Fabricius
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
34.) Stredné Podunajsko na ceste k Habsburskej monarchii (The Middle Danube region on
the road to Habsburg monarchy)
Miriam Hlavačková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2011 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Aus einem fernen Land ...Die ungarische delegation au dem Konzil. In
Das Konstanzer Konzil : Katalog. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum,
2014, s. 159-160. ISBN 978-3-8062-0001-1.Typ: BDA
- HLAVAČKOVÁ, Miriam. Univerzita Istropolitana. In: Dejiny Bratislavy II. Ed. Juraj Šedivý.
Bratislava 2015 (v tlači)
- LYSÁ, Žofia. Mesto na okraji, no v centre diania. In Bratislava metropolis. Eds. Dominique
PERRAULT – Michal BOGÁR – Ľubomír KRÁLIK – Ľudovít URBAN et al. Bratislava : Spolok
architektov Slovenska, 2013, s. 70-87.
118
Správa o činnosti organizácie SAV
35.) Hospodárske, sociálne a kultúrne premeny novovekej spoločnosti (Economic, social and
cultural metamorphoses of Modern Age society)
Mária Kohútová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Dosiahnuté výsledky:
- Mária KOHÚTOVÁ: Účasť na konferencii Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry
a továrne v dejinách Slovenska, 1. -3. októbra 2014, Bratislava s príspevkom Cechy v slobodných
kráľovských mestách v Bratislavskej stolici v roku 1715.
- JANURA Tomáš: pripravil podklady na publikáciu, ktorá je momentálne v tlači: JANURA,
Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej
stolici.
- BADA Michal: odovzdal do tlače kapitolu Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom
novoveku.
36.) Bratislava – rezidenčné mesto uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínskeho a jeho
manželky Márie Kristíny (1766 – 1780)
Ingrid Kušniráková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Rukopisy odovzdané do tlače:
- KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Topografia a vzhľad mesta v ranom novoveku. (42 s.)
- MANNOVÁ , Elena. Ako sa spomínalo na korunovačné mesto. Spoločenská recepcia dejín
Bratislavy 16. – 18. storočia v neskorších obdobiach. (36 s.)
- KOWALSKÁ, Eva. Evanjelická cirkev a. v. v Bratislave raného novoveku. (20 s.)
37.) Každodenný život uhorskej šľachty v období raného novoveku (Everyday life of
Hungarian nobility in Early Modern Ages
Tünde Lengyelová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
119
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Publikované výstupy:
- LENGYELOVÁ, Tünde. Bosorky strigy čarodejnice. Bratislava: TRIO Publishing, 2013. 159 s.
ISBN 978-80-89552-93-1.
- DVOŘÁKOVÁ, Daniela - HOLEC, Roman - LENGYELOVÁ, Tünde - MÚCSKA, Vincent.
Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha: Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s.
Prednášky:
- LENGYELOVÁ, Tünde. Nőkép a halotti beszédekben (Obraz ženy v posmrtných kázňach).
Konferencia „Nők térben és időben“ (Ženy v čase a priestore), 16. mája 2014 v Miškolci
(Maďarsko)
- LENGYELOVÁ, Tünde. Mítoszok a szlovák történelemben és közéletben (Mýty v slovenskej
histórii a vo verejnom živote). Vyžiadaná prednáška pre Maďarskú historickú spoločnosť,
Budapešť, 8. apríla 2014.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Zločinci v menšine. Muži – bosoráci v Uhorsku. Vyžiadaná prednáška v
rámci konferencie „Archetypy maskulinity v ranom novoveku“. Bratislava 27. mája 2014.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Mária Antoinetta – život a doba francúzskej kráľovnej. Vyžiadaná
prednáška pre Slovenské národné múzeum – výstava Na čom sedela Európa, 10. jún 2014.
- LENGYELOVÁ, Tünde. Zdravie je boží dar. Vyžiadaná prednáška pre Slovenské národné
múzeum – Múzeum v Betliari, 1. augusta 2014.
- LENGYELOVÁ, Tünde. V súvislosti s vydaním knihy Bosorky strigy čarodejnice absolvovala
cyklus verejných prednášok na danú tému – spolu 5
38.) Slovenská spoločnosť v normalizácii (The Slovak society during the „normalization“)
Elena Londáková
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- LONDÁKOVÁ, Elena. Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi.
- Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 509-522. ISBN 978-80-8939628-3.
39.) Komunálne elity, mestské inštitúcie a modernizácia: na príklade Bratislavy v 19. storočí
Elena Mannová
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- MANNOVÁ, E. spolu s G. DUDEKOVOU - rukopis Z hlavného mesta provinčné centrum:
Vývojové trendy Prešporka / Požone v „dlhom 19. storočí“, 18 rkp. strán, odovzdané editorom 3.
zväzku Dejín Bratislavy
120
Správa o činnosti organizácie SAV
40.) Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945 (Foreign policy of the Slovak
Republic 1939-1945)
Pavol Petruf
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- PETRUF, Pavol. Vzťahy Slovenskej republiky s neutrálnymi štátmi. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava
: Historický ústav SAV, 2014, s. 107-121. ISBN 978-80-89396-32-0.
41.) Život na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 (The life in Slovakia in 1939-1945)
Jaroslava Roguľová
Zodpovedný riešiteľ:
1.5.2013 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- Prípravný výskum k téme Každodenný život na slovenskom vidieku za druhej svetovej vojny
42.) Slovenská historiografia 2013-2015. Bibliografia (Slovak historiography 2013-2015.
Bibliography)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Alžbeta Sedliaková
1.1.2013 / 31.12.2015
áno
Historický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
- SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Bibliografické databázy historickej literatúry na internete [elektronický
zdroj] : historická literatúra od roku 1990 : historický časopis 1953-1989 / Alžbeta Sedliaková. nositeľ projektu Historický ústav SAV. - Názov prebraný z http://databazy.dejiny.sk
- SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Slovenská historiografia 2012. Výberová bibliografia / Zostavila
Alžbeta Sedliaková. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký
časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4
(2014), s. 739-779.
121
Správa o činnosti organizácie SAV
43.) Politický vývoj na Slovensku a normalizácia v 70. rokoch 20. storočia (Political
development in the Slovakia and the normalization in the 1970ies of the 20th century)
Stanislav Sikora
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
44.) Príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863 (Arrival of Constantine and
Method in Great Moravian Empire in 863)
Ján Steinhübel
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- Národná banka Slovenska vydala 3. novembra 2014 zlatú zberateľskú mincu v nominálnej
hodnote 100 euro na pamiatku veľkomoravského kniežaťa Rastislava. J. STEINHÜBEL
spolupracoval ako odborný poradca v celom procese prípravy emisie pamätnej mince.
45.) Korupčné praktiky a protikorupčné stratégie v uhorskej spoločnosti
Peter Šoltés
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- ŠOLTÉS, Peter. V priebehu roka 2014 – príprava kolektívnej monografie k dejinám korupcie na
Slovensku
46.) Vplyv studenej vojny na vnútorný vývoj Československa (Slovenska) v období 50. – 60.
rokov 20. storočia (Cold War influence upon the development of Czechoslovakia (Slovakia) in the
50ties and the 60ties of the 20th century)
Michal Štefanský
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
122
Správa o činnosti organizácie SAV
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Odovzdané do tlače :
- ŠTEFANSKÝ, Michal. Gustáv Husák - prvý tajomník ÚV KSČ (1969-1970), 28,7 rks. štúdia
odovzdaná do redakcie Historického časopisu
- ŠTEFANSKÝ, Michal. Veľmoc so sociálnymi problémami Sovietsky zväz v rokoch 60.
rokoch 20. storočia, 35,1 rks.
- ŠTEFANSKÝ, Michal. N. S. Chruščov, biografické heslo vo forme štúdie s odkazmi, 17,3
rks.
- ŠTEFANSKÝ, Michal. L. I. Brežnev, biografické heslo vo forme štúdie s odkazmi, 16,3
rks.
47.) Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inšpirácie)
Ladislav Vörös
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2014 / 31.12.2017
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
- Heuristická príprava a príprava workshopu, ktorý sa má uskutočniť na jar 2015
48.) History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch
história a dejepis (History updated. Centre of curricular support of the university schooling in
history)
Marína Zavacká
Zodpovedný riešiteľ:
1.10.2010 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: žiadne
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Dosiahnuté výsledky:
- Spoluorganizácia dvoch trojdňových doktorandských seminárov HÚ SAV:
Seminár pre PhD študentov histórie na HÚ SAV a FF UK v letnom semestri 2014. Téma: Diskurz,
diskurzívna analýza v historických vedách/ Sociálne stereotypy v historiografii. Termín: 9. – 11. 06.
2014
Seminár pre PhD študentov histórie na HÚ SAV, ÚO SAV a FF UK v zimnom semestri 2014,
Téma: O povahe disciplíny : Písanie dejín - veda? umenie? sofistikovaná mýtotvorba?/ Pamäť,
spomínanie, kolektívna pamäť, politiky pamäti a profesionálna historiografia . Termín: 2. – 4. 12.
2014.
- Spolupráca na projekte Gymnázia Metodova k 17. novembru 1989 Remember November
123
Správa o činnosti organizácie SAV
49.) Politické, štátoprávne, ekonomické a kultúrne otázky v 70. a 80. rokoch na Slovensku
(Political, constitutional, economic and kultural issues of the 1970´s and 1980´s in Slovakia)
Jozef Žatkuliak
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Prednášky na vedeckých podujatiach:
- ŽATKULIAK, Jozef. Medzinárodné, politické a štátoprávne súvislosti Novembra ´89 v ČeskoSlovensku. 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska Rok 1989: Pád
komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. Arad 7.–8. 10. 2014.
V tlači:
- ŽATKULIAK, Jozef. Slovenská a česká spoločnosť v kontexte ľudských a občianskych práv a
slobôd (1985 – 1991). In Neosoliensia Tomus XVII., ÚMB Banská Bystrica, 23 s.
- ŽATKULIAK, Jozef. Alexander Dubček uprostred diania v ČSFR v rokoch 1989 – 1992. Zborník
z konferencie Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť (Vybrané problémy.) Spoločnosť
Alexandra Dubčeka, 2014, 28 s. (v tlači)
- ŽATKULIAK, Jozef. Občiansky vzdor a vymazávanie československej jari normalizačnou líniou
KSČ pred a po auguste 1969. Nadväzuje na konf : Medzinárodná konferencia Slovenská verejnosť,
diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia. 2. – 7. november 2014. 25 s.
Programy: Iné projekty
50.) Projekt výstavy venovanej 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu (Exhibition project on 1150th anniversary of Constantine and Method arrival in Great
Moravian Empire)
Matej Ruttkay
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Steinhübel
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
1.1.2012 / 31.12.2014
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
nie
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
124
Správa o činnosti organizácie SAV
51.) Nemci na Slovensku: 800 rokov spolužitia (Germans in Slovakia: 800 years of coexistence)
Michal Schvarc
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2012 / 31.12.2015
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Historický ústav SAV
Koordinátor:
0
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
125
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
AAA02
CZIRÁKI, Á. - FUNDÁRKOVÁ, Anna - MANHERCZ, Orsolya - PERES,
Zsuzsanna - VAJNÁG, Márta. Wiener Archivforschungen : Festschrift für den
ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. Wien : Institut für Ungarische
Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien :
Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. ISBN
978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054.
FRIMMOVÁ, Eva. Riccardus Bartholinus: Odeporicon. Bratislava ; Trnava :
Historický ústav SAV : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave :
Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. 290 s. Vega 2/20062/12 Významní
humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. ISBN 978-83-7490-780-4.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
AAB07
BELEJ, Milan - HLAVINKA, Ján - LEVICKÝ, Juraj. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. 72 s. ISBN 978-80-89540-38-9.
BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu
14. marca 1939. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 462 s. APVV -062811 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte, CE SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych
konotácií v dejinách Slovenska. ISBN 978-80-224-1364-0.
DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - BARTLOVÁ, Alena KÁZMEROVÁ, Ľubica - CSÉFALVAY, František - PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ,
Michal - MICHÁLEK, Slavomír - ZAVACKÁ, Marína - JAKEŠOVÁ, Elena HALLON, Ľudovít - MOROVICS, Miroslav Tibor. Chronológia dejín Slovenska a
Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách.
II. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 832 s. ISBN
978-80-224-1373-2.
DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - TURČAN, Vladimír - LUKAČKA,
Ján - ČIČAJ, Viliam - KOHÚTOVÁ, Mária - MACHO, Peter - PODRIMAVSKÝ,
Milan - DUDEKOVÁ, Gabriela. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od
najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 1390 s. ISBN 978-80-2241370-1.
DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Zločin v meste : kriminalita a
každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Pro História, Historický ústav
SAV, 2014. 197 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega
2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako
súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho
úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. ISBN 978-80971247-7-9.
FABRICIUS, Miroslav. Slovensko - kolónia či protežant ? Historický ústav SAV.
ISBN 978-80-971247-6-2.
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. 336 s. Centrum
126
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB08
AAB09
AAB10
AAB11
AAB12
AAB13
AAB14
AAB15
AAB16
AAB17
AAB18
AAB19
AAB20
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-89396-32-0.
HALLON, Ľudovít. Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska : priekopník
betónového staviteľstva z Bratislavy. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
spoločnosti Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. 229 s. Centrum excelentnosti Slovenské
dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti
ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej
svetovej vojny. ISBN 978-80-971540-5-9.
HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján
Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945). First updated, English edition
published. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. 123 s. Vega
2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika
výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických
prístupov. ISBN 978-80-96857-7-7.
HOLEC, Roman. Človek a príroda v "dlhom" 19. storočí. Bratislava : Historický
ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. 341 s. Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). ISBN 978-/80971540-4-2.
HOLEC, Roman. Štát s dvoma tvárami : (k hospodárskemu vývoju monarchie,
Uhorska a Slovenska 1848-1867). Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama,
2014. 244 s. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-89396-34-4.
CHUDJAK, František - HALLON, Ľudovít - LEKOVÁ, Andrea. Centrálne
bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Národná banka Slovenska,
2014. 299 s. ISBN 978-80-8043-202-7.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - VIRŠINSKÁ, Miriam. Na ceste k literárnej
vzájomnosti : poľsko-slovenský dialóg. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru
strednej a východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2013. 136 s. Vega
2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20.
storočie) - mýty - stereotypy - historická pamäť, riešená na HÚ SAV. ISBN 978-80970376-2-8.
JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného
Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku
Živena. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. 206 s. Vega 2/0139/13
Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19.
a 20. storočí, riešená v HÚ SAV.
KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky
20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV,
2013. 342 s. ISBN 978-80-970913-2-3.
KOHÚTOVÁ, Mária - FRIMMOVÁ, Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom
19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol.
s.r.o., 2014. 299 s. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-89396-290.
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2014.
688 s. ISBN 978-80-224-1316-9.
KOWALSKÁ, Eva. Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a
disciplinizácie. Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. 195 s.
Slovenská historiografia. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80971540-3-5.
KOWALSKÁ, Eva. Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a
politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí. Bratislava : Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 253 s. ISBN 978-80-224-1367-1.
LETZ, Róbert - PODOLEC, Ondrej - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - VAŠŠ, Martin.
Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. XII
127
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB21
AAB22
AAB23
AAB24
AAB25
b. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 330 s. Pramene k
dejinám Slovenska a Slovákov, XII b. ISBN 978-80-8119-080-3.
LYSÁ, Žofia. Bratislava na ceste k privilégiu 1291 : štúdie k dejinám Bratislavy v
13. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 211 s.
Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový
pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na
Slovensku v stredoveku. ISBN 978-80-89396-31-3.
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014. 737 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných
slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-89396-28-3.
NIŽŇANSKÝ, Eduard - TULKISOVÁ, Jana - BAKA, Igor - ČAPLOVIČ, Miloslav
- FABRICIUS, Miroslav - HALLON, Ľudovít - SCHRIFFL, David - SCHVARC,
Michal. Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. : od vojny proti
ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Prešov : Vydal: Spoločnosť Pro
Historia vo vydavateľstve Universum-EU, s.r.o. : Katedra všeobecných dejín FiF UK
: Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav : Slovenský národný archív :
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov : Historische Kommision der ÖAW,
2011. 1093 s. APVV 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1945 v
dokumentoch. ISBN 978-80-89046-68-3.
SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k
zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území
Nemeckej ríše 1944/1945. 1. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama,
2014. 222 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských
dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho
rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte
Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 19411944. ISBN 978-80-89396-30-6.
ZEMKO, Milan - HANULA, Matej. Milan Hodža na vrchole politickej kariéry.
Prejavy a články (1932-1938). Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014. 360 s.
Vega 2/0070/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských
politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu
súvisiaca s jeho vrholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-971247-5-5.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
BADA, Michal. Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného
novoveku. In KOHÚTOVÁ, Mária - LOPATKOVÁ, Zuzana. Metodologické limity
historického prameňa. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave :
Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014, s. 33-47. ISBN 978-83-7490-795-8. Vega
2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
BADA, Michal. Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku. In
KOHÚTOVÁ, Mária - LOPATKOVÁ, Zuzana. Metodologické limity historického
prameňa. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave :
Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014, s. 73-80. ISBN 978-83-7490-795-8. Vega
2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
DUCHOŇOVÁ, Diana. Die Esterházy in Wien und Rom - Ein Beitrag zur
Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert. In CZIRÁKI, Á.
et al. Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten
in Wien. X. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC04
ABC05
ABC06
ABC07
ABC08
ABC09
ABC10
ABC11
Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014, s. 143-156. ISBN 978-615-5389-21-4. ISSN
2073-3054. Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme
Uhorska v období raného novoveku, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v
dejinách Európy (CE SDDE).
FRIMMOVÁ, Eva. Pramene z obdobia humanizmu a renesancie, ich vydávanie a
preklad. In KOHÚTOVÁ, Mária - LOPATKOVÁ, Zuzana. Metodologické limity
historického prameňa. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave :
Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014, s.16-32. ISBN 978-83-7490-795-8. Vega
2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
FUNDÁRKOVÁ, Anna. Opportunismus oder geschickte Überlebensstrategie? Nikolaus Pálffy zwischen dem Kaiserhof und der ungarischen ständischen
Opposition. In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen
Archivdelegierten in Wien. X. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung
in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische
Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014, s.104-110. ISBN
978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské
dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho
úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
HALLON, Ľudovít. Visions and Reality of the Welfare State in the First Slovak
Republic (1939-1945). In ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica - VORÁČEK, Emil.
Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. - Praha :
Historický ústav, 2014, s. 375-410. ISBN 978-80-7286-216-0.
LONDÁKOVÁ, Elena. Istoki, projavlenija i posledstvija idej novoj
gosudarstvennosti do i posle 1968 goda v Čechoslovakii. In Inakomyslie v
uslovijach "reaľnogo socializma" poiski novoj gosudarstvennosti konec 60-ch - 80-e
gg. XX v. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk Institut Slavjanovedenija, 2014,
s. 277-297. ISBN 978-5-7576-0318-6. Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez
mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
MICHÁLEK, Slavomír. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949,
domáci a medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 19391949. - Praha : Národní muzeum, 2013, s. 10-37. ISBN 978-80-7036-391-1. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte, Vega Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi
Československom a USA v rokoch 1948-1968, Centrum excelentnosti Slovenské
dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešených na HÚ SAV.
NEMEC, Miroslav. Trestanie mravnostných trestných činov Liptovskou stolicou v
18. storočí. In SCHELLE, Karel - TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy včera a
dnes. - Ostrava : KEY Publishing, 2014, s. 156-162.
SABOL, Miroslav. Otázky zásobovania a výživy slovenských robotníkov a roľníkov
v rokoch 1938-1948. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén.
Ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a
instrumentária řešení. - Praha : Historický ústav, 2013, s. 543-560. ISBN 978-807286-225-2. Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe,
výskume a v odbornom školstve.
ZAVACKÁ, Marína. Nástupcovia a nevďačníci : mládež v materiáloch okresných
konferencií KSS v 50. rokoch. In KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus : v
Československu v 50. a 60. letech. - Opava : Slezská universita v Opavě :
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě : Ústav historických věd, 2014, s. 97120. ISBN 978-80-7510-057-3.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
ABD09
ABD10
ABD11
ARPÁŠ, Róbert. Vláda, alebo opozícia ? Dilema HSĽS roku 1936. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.,
2014, s. 223-232. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu
holokaustu na Slovensku : genéza metodologických a terminologických prístupov.
BARTLOVÁ, Alena. Otec sirôt Samuel Zoch a jeho doba. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.,
2014, s. 169-182. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych
dejín.
BENKO, Juraj. Na hraniciach historiografie a hagiografie. Obraz Klementa
Gottwalda a jeho pôsobenia na strednom Slovensku v rokoch 1921-1924. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 408-423. ISBN 978-80-89396-28-3. APVV-0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
BYSTRICKÝ, Valerián. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú
dohodu. In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte
geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický
ústav SAV, 2013, s. 158-190. ISBN 978-80-970913-2-3.
BYSTRICKÝ, Valerián. Idea samostatnosti na autonómnom Slovensku. In
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 15-36. ISBN
978-80-89396-32-0.
ČERNÁK, Tomáš. Odraz ilegálnej činnosti Gustáva Husáka v kampani proti tzv.
slovenským buržoáznym nacionalistom. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné
povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. - Banská Bystrica : Múzeum
Slovenského národného povstania, 2014, s. 609-620. ISBN 978-80-89514-30-4.
ČIČAJ, Viliam. Hieronymus Hegiserus a jeho kronika. Príspevok k cyrilo-metodskej
tradícií v 16. a v prvej polovici 17. storočia. In KOHÚTOVÁ, Mária - FRIMMOVÁ,
Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. - Bratislava : Historický
ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014, s. 43-49. ISBN 978-8089396-29-0.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky - príklad
Prešporka/Bratislavy. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 49-65. ISBN 978-80-89396-28-3.
Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0139/13
Historická pamäť a dejiny Slovenska.
FABRICIUS, Miroslav. Slobodomurárstvo v českých krajinách a na Slovensku. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 523-539. ISBN 978-80-89396-28-3.
FALISOVÁ, Anna. Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v
medzivojnovom období. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte
moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava :
Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 247-258. ISBN 978-8089396-28-3. Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji
starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20.
storočia.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Lingvistický, geografický a mocenský rozmer
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD12
ABD13
ABD14
ABD15
ABD16
ABD17
ABD18
ABD19
ABD20
ABD21
stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 105-119. ISBN
978-80-89396-28-3. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných
slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
FIAMOVÁ, Martina. "Slovenská zem patrí do slovenských rúk!" Pozemková
reforma na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach v rokoch 1939-1941.
In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín :
pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
Prodama s.r.o., 2014, s. 260-279. ISBN 978-80-89396-28-3. Centrum excelentnosti
Slovenské dejiny v dejinách Európy.
FIAMOVÁ, Martina. Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy. In SYRNÝ,
Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. - Banská
Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 490-499. ISBN 97880-89514-30-4.
FRIMMOVÁ, Eva. Staroslovanské tradície v diele humanistických autorov. In
KOHÚTOVÁ, Mária - FRIMMOVÁ, Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom
19. storočí. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol.
s.r.o., 2014, s. 31-41. ISBN 978-80-89396-29-0.
GNIAZDOWSKI, Mateusz - SEGEŠ, Dušan. Poliaci na Slovensku pred vypuknutím
Povstania: problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov. In
SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 173-180.
ISBN 978-80-89514-30-4.
GUBA, Ivan. Jozef Lettrich v odboji a Slovenskom národnom povstaní v roku 1944.
In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944.
- Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 309-324.
ISBN 978-80-89514-30-4. Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz
normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
HALLON, Ľudovít. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942. In
UHRIN, M. Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť. - Banská
Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 170-189. ISBN 97880-89514-24-3.
HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v
20. storočí. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych
dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav
SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 540-563. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0104/13
Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike
a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia
na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Rozpad nemeckého hospodárskeho
veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. In SYRNÝ, Marek.
Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. - Banská Bystrica :
Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 472-489. ISBN 978-80-8951430-4. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
HALLON, Ľudovít. Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a
národno-politických zmien v rokoch 1918-1945. In CHUDJAK, František HALLON, Ľudovít - LEKOVÁ, Andrea. Centrálne bankovníctvo : v
stredoeurópskom priestore. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014, s. 54-64.
ISBN 978-80-8043-202-7.
HALLON, Ľudovít. Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD22
ABD23
ABD24
ABD25
ABD26
ABD27
ABD28
ABD29
ABD30
ABD31
priestore Nemecka 1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava :
Historický ústav SAV, 2014, s. 197-212. ISBN 978-80-89396-32-0. Vega 1/0546/13
Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
HANULA, Matej. Maďarskí republikáni. Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany
na Slovensku. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 142-156. ISBN 978-80-89396-28-3.
APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte.
HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v Humennom v rokoch 1918-1945. In
BELEJ, Milan - HLAVINKA, Ján - LEVICKÝ, Juraj. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. - Humenné : ADIN,s.r.o., 2013, s. 30-61. ISBN 978-80-89540-38-9.
APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte.
HLAVINKA, Ján. Arizácia firemného majetku v Stropkove v rokoch 1939-1945. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 335-344. ISBN 978-80-89396-28-3.
HLAVINKA, Ján. Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností.
In CHUDJAK, František - HALLON, Ľudovít - LEKOVÁ, Andrea. Centrálne
bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore. - Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2014, s. 153-160. ISBN 978-80-8043-202-7.
HLAVINKA, Ján - FIAMOVÁ, Martina. Arizácia židovského majetku. In
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 255-271.
ISBN 978-80-89396-32-0. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na
Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. Centrum
excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy.
HOLEC, Roman. Nacionálny mysticizmus v stredoeurópskom agrarizme. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 612-627. ISBN 978-80-89396-28-3. Centrum excelentnosti SAV:
Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách
Slovenska.
HOLLÝ, Karol. K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou
vojnou. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych
dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav
SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 36-. ISBN 978-80-89396-28-3. Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19.
storočí.
HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou
vojnou s dôrazom na vydavateľskú úlohu Živeny. In JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ,
Daniela. Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného
ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena. - Liptovský Mikuláš :
Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 150-167. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v
dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
HOLLÝ, Karol. Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred rokom 1939. In
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda,
2014, s. 21-52. ISBN 978-80-224-1316-9. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
HRADSKÁ, Katarína. Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch.
Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným. In
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD32
ABD33
ABD34
ABD35
ABD36
ABD37
ABD38
ABD39
ABD40
ABD41
ABD42
ABD43
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 299-309. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0133/12 Problematika
výskumu holokaustu holokaustu na Slovensku. Genéza metodologických a
terminologických prístupov.
HRADSKÁ, Katarína. Riešenie židovskej otázky na Slovensku. In FIAMOVÁ,
Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945:
predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 241-254. ISBN
978-80-89396-32-0. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na
Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej
akadémie vied. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 564-585. ISBN 978-80-89396-28-3.
APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách
Európy.
HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v
SAV v jednotlivých oblastiach vied. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej
akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 243-284. ISBN 978-80-2241316-9.
HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied a umení. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny
Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 55-67. ISBN
978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. Prerod
SAVU do Slovenskej akadémie vied. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej
akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 69-86. ISBN 978-80-2241316-9.
HUDEK, Adam - KLAČKA, Jozef. Vznik Slovenskej akadémie vied. In KOVÁČ,
Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s.
89-105. ISBN 978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam - KLAČKA, Jozef. Slovenská akadémia vied v zložitých
podmienkach komunistickej totality a jej krízy (1953-1967). In KOVÁČ, Dušan.
Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 107-142.
ISBN 978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied v "obrodnom procese" 1968-1969. In
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda,
2014, s. 145-166. ISBN 978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam - NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila. Obdobie "konsolidácie" a
"normalizácie" (1969-1989). In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied.
1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s.169-196. ISBN 978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam. Zásadné spoločenské zmeny a vývoj SAV po roku 1993. In
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda,
2014, s. 217-241. ISBN 978-80-224-1316-9.
HUDEK, Adam - MICHELA, Miroslav. Slovenský štát ako predmet záujmu
historiografie po roku 1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava :
Historický ústav SAV, 2014, s. 297-308. ISBN 978-80-89396-32-0.
IVANIČKOVÁ, Edita. Západné veľmoci a slovenský štát 1939-1945. In
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 81-93. ISBN
978-80-89396-32-0. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD44
ABD45
ABD46
ABD47
ABD48
ABD49
ABD50
ABD51
ABD52
ABD53
Európy.
JAKSICSOVÁ, Vlasta. "Pokolenie v útoku". Kultúrny život v zrkadle ideologickej
(ne)kultúry v rokoch 1948-1953. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte
moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava :
Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 424-441. ISBN 978-8089396-28-3. Vega 2/0103/13 mechanizmus fungovania komunistického režimu na
Slovensku v rokoch 1984-1989.
KAMENEC, Ivan. Novohlasistická skupina a Robotnícka akadémia na Slovensku v
rokoch 1933-1937. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných
európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 211-222. ISBN 978-80-89396-28-3.
Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
KAMENEC, Ivan. Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a
jeho spoločenská reflexia. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie Slovensko a Európa v roku 1944. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského
národného povstania, 2014, s. 671-678. ISBN 978-80-89514-30-4.
KAMENEC, Ivan. Jozef Tiso - kľúčová postava štátu a jeho režimu. In FIAMOVÁ,
Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945:
predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 153-163. ISBN
978-80-89396-32-0.
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické
vzdelávania na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi
Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 132141. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0122/13 Stratégie a priority čs. štátu v
oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity
centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie
referátu MŠa NO v Bratislave, osobnosti).
KODAJOVÁ, Daniela. Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým
ženským spolkom a službou národnému hnutiu. In JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ,
Daniela. Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného
ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena. - Liptovský Mikuláš :
Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 101-119. vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny
Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí , APVV 0628-11 Hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-Metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe
národovcov (30.-60. roky 19. storočia). In KOHÚTOVÁ, Mária - FRIMMOVÁ,
Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. - Bratislava : Historický
ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014, s. 79-89. ISBN 978-8089396-29-0.
KOVÁČ, Dušan. Transformácia Slovenskej akadémie vied v rokoch 1989-1993. In
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda,
2014, s. 199-215. ISBN 978-80-224-1316-9.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Československá národná rada a jej program po vzniku
ČSR (prvé obdobie jej činnosti). In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte
moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava :
Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 120-131. ISBN 978-8089396-28-3.
KŠIŇAN, Michal. Štefánikovo umenie získavať si ľudí na príklade jeho misie v
Ekvádore. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych
dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD54
ABD55
ABD56
ABD57
ABD58
ABD59
ABD60
ABD61
ABD62
SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 66-82. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0127/12
Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie
biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, APVV-0628-11 Štátne
hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
LEIKERT, Jozef. Emigrácia kontroverzného spisovateľa a novinára Ladislava
Mňačka do Izraela v rokoch 1967 a 1968. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 454-475. ISBN
978-80-89396-28-3.
LONDÁK, Miroslav. Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku
1945. In CHUDJAK, František - HALLON, Ľudovít - LEKOVÁ, Andrea. Centrálne
bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore. - Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2014, s. 161-174. ISBN 978-80-8043-202-7. Vega 2/0104/13 Slovensko
po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
LONDÁKOVÁ, Elena. Českí a slovenskí filmíri na sklonku roka 1969. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 509-522. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0104/13 Slovensko po
roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
MACHO, Peter. "Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy". Oslavy
odhaľovania pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929. In MICHÁLEK,
Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov
Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.,
2014, s. 199-210. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a
dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
MICHÁLEK, Slavomír. Parížska mierová konferencia 1946 a Československo
(východiská, postoje, výsledky). In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír.
Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska
vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 192-203. ISBN 978-80-970913-2-3.
Centrum excelentnosti (CEVKOMSD), Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a
finnčné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.
MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý
dlh voči USA. Prierezová sonda dodvojstranných hospodárskch vzťahov. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 684-699. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0154/14 Studená vojna a
stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore , Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
MICHELA, Miroslav. Maďarsko a mierové rokovania v Paríži. In KLIMKO, Jozef MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 44-57. ISBN
978-80-970913-2-3.
MICHELA, Miroslav. K aktivizácii maďarskej zahraničnej politiky v rokoch 19261927. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín
: pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v
Prodama s.r.o., 2014, s. 157-168. ISBN 978-80-89396-28-3. APVV -0628-11 Štátne
hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
OSYKOVÁ, Linda. Jubilejné oslavy 28. a 30. októbra 1928 na Slovensku. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 183-198. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0054/10
Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD63
ABD64
ABD65
ABD66
ABD67
ABD68
ABD69
ABD70
ABD71
ABD72
(štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
OSYKOVÁ, Linda. Postavenie žien na Slovensku v rokoch 1939-1941. In
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 183-193.
ISBN 978-80-89396-32-0. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a
francúzskej historiografii.
OSYKOVÁ, Linda. Antisemizmus v predvolebnej propagande (SĽS) HSĽS v 20.
rokoch 20. storočia. In NIŽŇANSKÝ, Eduard - LÔNČÍKOVÁ, Michala.
Antisemitizmus a propaganda. - Bratislava : Filozofická fakulta UK Katedra
všeobecných dejín : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií : Poľský
inštitut Bratislava, 2014, s. 11-22. ISBN 978-80-8127-119-9.
PEŠEK, Jan. Nekomunistické politické strany na Slovensku: od prevratu vo februári
1948 k pokusu o reformu ppo januári 1968. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 442-453. ISBN
978-80-89396-28-3. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického
režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
PEŠEK, Jan. "Povstalci" a "nepovstalci". Vedenie komunistickej strany Slovenska
1944-1945. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa
v roku 1944. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014,
s. 589-597. ISBN 978-80-89514-30-4.
PETRUF, Pavol. Niekoľko poznámok na margo (nerealizovanej) francúzskočeskoslovenskej vojenskej zmluvy po skončení prvej svetovej vojny. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 602-611. ISBN 978-80-89396-28-3.
PETRUF, Pavol. Vzťahy Slovenskej republiky s neutrálnymi štátmi. In FIAMOVÁ,
Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945:
predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 107-121. ISBN
978-80-89396-32-0.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Jablonové - sonda do života obce v rokoch 1939-1945. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 345-356. ISBN 978-80-89396-28-3. APVV -0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939-1945 :
(na príklade agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne). In FIAMOVÁ,
Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945:
predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 175-182. ISBN
978-80-89396-32-0. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách
Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
SABOL, Miroslav. Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom
hospodárstve v roku 1942. In UHRIN, M. Slovensko v roku 1942 : politika - armáda
- spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013,
s. 157-169. ISBN 978-80-89514-24-3. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v
moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
SABOL, Miroslav. Pracovné sily a zamestnanosť v tretej republike (1945-1948). In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 371-383. ISBN 978-80-89396-28-3. APVV -0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
136
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD73
ABD74
ABD75
ABD76
ABD77
ABD78
ABD79
ABD80
ABD81
SABOL, Miroslav. Doprava na Slovensku 1938-1944. In FIAMOVÁ, Martina HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a
reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 225-238. ISBN 978-80-8939632-0.
SCHVARC, Michal. Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS na prelome rokov
1942/1943 : (súvislosti, predpoklady, priebeh a dôsledky). In UHRIN, M. Slovensko
v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum
Slovenského národného povstania, 2013, s. 133-150. ISBN 978-80-89514-24-3.
APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte.
SCHVARC, Michal. Štátna suverenita len ako fasáda ? Zásahy Nemecka do
slovenského zákonodarstva v rokoch 1939-1940. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi
Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 641657. ISBN 978-80-89396-28-3. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v
moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
SCHVARC, Michal. Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS medzištátna dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo 7. júna
1944. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku
1944. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 272282. ISBN 978-80-89514-30-4. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v
moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí na základe zmluvy č. 19/2013, výstup
vedecko-výskuámnej úlohy SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
SCHVARC, Michal. Vznik Slovenskej národnej banky a Nemecko. (K niektorým
otázkam nemeckého zasahovania do procesu konštituovania slovenského
ceduľového ústavu v roku 1939). In CHUDJAK, František - HALLON, Ľudovít LEKOVÁ, Andrea. Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014, s. 130-137. ISBN 978-80-8043-202-7.
Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
SCHVARC, Michal. Nacionálno-socialistická "nová Európa" a Slovensko. In
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 19391945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 69-80. ISBN
978-80-89396-32-0. Centrum excelntnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza
metodologických a terminologických prístupov.
SIKORA, Stanislav. Občania proti normalizácii. K protestom slovenských občanov
proti normalizačným tendenciám v rokoch 1968-1969. In MICHÁLEK, Slavomír.
Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi
Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 476496. ISBN 978-80-89396-28-3.
ZEMKO, Milan. Európske mierové systémy v premenách 20. storočia. In KLIMKO,
Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21.
storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s.
267-277. ISBN 978-80-970913-2-3.
ŽATKULIAK, Jozef. 1992: česko-slovenská federácia pred svojím rozdelením. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 386-407. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0104/13 Slovensko po
roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
137
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB01
ADDB02
ADDB03
ADDB04
BYSTRICKÝ, Peter. Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 597-620. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na
Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
ČERNÁK, Tomáš. Viliam Široký and Július Ďuriš -family origin, social relations
and beginnings of their work in the communist movement. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 109-139. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a
jeho modernizácia na prelomeč 19. a 20. storočia. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 225-252. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. APVV -011911 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19.
storočia.
FABRICIUS, Miroslav. The Formation of the Czechoslovak Economy (1918-1920).
In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč.62,
supplement, s.59-77. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
2/0144/13 Sociálny kontext ochrany životného prostredia na Slovensku od
138
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB05
ADDB06
ADDB07
ADDB08
priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka
hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s.39-59. (2014 - Current
Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences,
Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. APVV-062811 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
FRIMMOVÁ, Eva. Eliáš Berger (1562-1644), cisársky historiograf a poeta
laureatus. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč.
62, č. 3, s.393-413. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
HALLON, Ľudovít. The influence of Germany on capital transfers in the insurance
business of Slovakia 1939-1942. In Historický časopis : Historického ústavu SAV
(do r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 79-107. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
1/0546/13 Lesk a tiene ekonomického vývoja Slovenska 1939-1941, APVV 0628-11
Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Predstavy, realita a medzinárodný kontext
sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 645-678. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
139
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB09
ADDB10
ADDB11
ADDB12
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-062811 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
HUDÁČEK, Pavol. The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222
and the question of dower. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 3-39. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega 2/0061/11 Ľudia a svet zvierat v
stredoveku.
JAKSICSOVÁ, Vlasta. Komunistický intelektuál - víťaz i porazený hodnotového
sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 61-89. (2014 - Current
Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences,
Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega
2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 19181945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Aristokratické rezidencie v
Trenčianskej stolici na príklade kaštieľa v Tepličke nad Váhom. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 19-38. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. APVV-011911 Slovensko v 19. storočí.
KŠIŇAN, Michal. Politika vs. história ? : diskusie v slovenskej historiografii. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 91113. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of
the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis -
140
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB13
ADDB14
ADDB15
ADDB16
Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a
francúzskej historiografii.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných
reforiem Márie Terézie. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 621-644. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a
dejiny Slovenska. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
PÁL, Judit - HOLEC, Roman. Dvaja vysokí štátni úradníci - dva integračné pokusy dve "imperiálne kariéry" ? In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 447-470. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
SABOL, Miroslav. Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storočia na
Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč.
62, č. 3, s. 471-499. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v
stredoeurópskom kontexte.
ŠOLTÉS, Peter. Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a
sociálna prax do roku 1848. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 415-446. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
141
Správa o činnosti organizácie SAV
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ADEB11
DUCHOŇOVÁ, Diana. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba
chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí. In Theatrum historiae, 2012, roč.
č.11, s. 81-98. ISSN 1802-2502. VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho
úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Centrum
excelentnosti SAV (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy.
FRIMMOVÁ, Eva. Fradeliova oslavná báseň na francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII.
In Opera Romanica 14 : sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské,
2013, 14, s. 40-54. Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo
vzťahu k Slovensku.
FRIMMOVÁ, Eva. Le milieu culturel, religieux et politique de Bratislava a l´époque
de Mathias Corvin. In Transylvanian Review : Worlds in Change II. Transforming
East-Central Europe, vol. XIX, Supplement, no. 2, 2010, s. 985-1010. ISSN 12211249.
FRIMMOVÁ, Eva. L´activité de l´imprimeur Andreas entre 1477 et 1480 a
Presbourg. In Magyar Könyvszemle : könyv és sajtótörténeti folyóirat, 2013, 129: 4,
s. 424-447. ISSN 0025-0171. Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a
politici vo vzťahu k Slovensku.
FRIMMOVÁ, Eva. Le portrait de Iohannes Zápoľský dans les documents
historiques. In Transilvania, CXLVI, anul XLII, 5-6 (2014. (2014 - SCOPUS 2009 ). ISSN 0255 0539. Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo
vzťahu k Slovensku.
HOLEC, Roman. Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20.
storočia na príklade rodu Csáky. In Moderní dějiny, 2014, 22, č. 1, s. 241-256. ISSN
1210-6860.
KODAJOVÁ, Daniela. Az 1848-1849es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig. In
KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat, 2014, roč. I., č. 1, s. 20-50. ISSN
2064-6410. Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v
obobí modernizácie.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice
milosrdných bratov v ranom novoveku. In Theatrum historiae, 2012, roč. č.11,
s.69-80. ISSN 1802-2502. VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropoli. Bratislava v
19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte, riešený na HÚ
SAV v rokoch 2010-2012.
LACKO, Miroslav. Kontakty a transfer inovácií medzi českými banskými revírmi a
spišsko-gemerskou banskou oblasťou v prvej polovici 18. storočia. In Acta rerum
naturalium, 2014, 16, s. 171-182. ISSN 1801-5972.
LONDÁK, Miroslav. 1968 és Szlovákia. In Politikatörténeti Folyóirat múltunk : A
Politikatörténeti Intézet folyóirata, 2013, év. 58, 3. sz., s. 104-125. ISSN 0864-960X.
Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v
počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992).
LUKAČKA, Ján. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách na území dnešného
Slovenska. In Documenta Pragensia, 2013, supplementa IV, s.47-57. ISSN 02317443. APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
142
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB12
ADEB13
LUKAČKA, Ján. Matthias Corvinus und die nordungarischen Städte. In
Transylvanian Review : Worlds in hnge II. Transforming East-Central urope, vol.
XIX, Suplement No, 2, 2010, s. 1109-1116. ISSN 1221-1249.
VÖRÖS, Ladislav. "A leghazafiasabb magyarok" vagy "egy szabad nemzet"? A
szlovákok szociális reprezentációi a magyar sjtóban 1914-1918 között. In
KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat, 2014, roč. I., č. 3, s.25-60. ISSN
2064-6410. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy
inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ABAFFYOVÁ, Lenka. S výhľadom do budúcnosti a späť : obraz industriálneho
mesta Považská Bystrica v posledných dekádach obdobia socializmu a jeho
tendencie po roku 1989. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 287-308.
BENKO, Juraj. Na hranici paradiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická
revízia. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné
spoločenské vedy, 2014, roč. 8, č. 1, s. 17-37. ISSN 1337-6861. Vega 2/0123/12
Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom
období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadania alternatív v krízových
obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialstického a komunistického
hnutia (1918-1939). Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/511068/jbenko.pdf>.
BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovská hodnosť u Germánov. In Forum historiae : odborný
internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2014, roč. 8, č. 2, s.4570. ISSN 1337-6861. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v
stredoveku. Názov z hl. obrazovky.
BYSTRICKÝ, Peter. Mytologické a rituálne premeny na vlka v antike. In Historické
štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s.2343. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
ČERNÁK, Tomáš. Z Donovál až po Žemberovce - Gustáv Husák po potlačení
Povstania. In Druhá svetová : občasník o moderných dejinách Slovenska (do roku
2012), od roku 2013 časopis o moderných dejinách Slovenska, 2011, č. 4. ISSN
1336-8222. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?nazevclanku=z-donoval-az-pozemberovce-–-gustav-husak-po-potlaceni-povstania&cisloclanku=2011100005>.
ČERNÁK, Tomáš. Ovládnutie zákonodárnych a výkonných orgánov po februári
1948 na Slovensku a Ústava 9. mája. In Historia Nova. Názov z hl. obrazovky.
ČERNÁK, Tomáš. Očista na Slovensku po Februári 1948 a činnosť akčných
výborov vo svetle dobovej tlače. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 241-255. Vega 2/0103/13 Mechanizmus
fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
ČURNÝ, Marián - FURMAN, martin - JANURA, Tomáš. Tehliarstvo na Orave. In
Zborník Oravského múzea, 2012, roč.29, s.100-133. Vega 2/0124/12 Diemenzie
regionálnych dejín na príklade Oravy (textová časť Tomáša Januru), Vega 2/0034/11
Charakteristické vlastnosti zložiek materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a
pohrebísk.
DUCHOŇOVÁ, Diana. Komunikácia uhorskej aristokracie v rodinnom a dvorskom
prostredí v ranom novoveku : "považujem za dôležité informovať Vás ...". In
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2014, roč. 48, s. 23-37. Vega
2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v
období raného novoveku.
143
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Obchod s koňmi v stredovekom uhorskom kráľovstve. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014,
roč. 48, s. 45-60. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -005112 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
FRIMMOVÁ, Eva. Textová analýza renesančného cestopisu. In BRTÁŇOVÁ,
Erika. Literárnohistorické kolokvium : stredovek. - Bratislava : Ústav slovenskej
literatúry SAV, 2013, s. 137-162. ISBN 978-80-88746-24-9. Vega 2/20062/12
Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
FUNDÁRKOVÁ, Anna. Listy a médium symbolickej komunikácie v
aristokratickom prostredí. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,
2014, roč. 48, s. 67-77.
HALLON, Ľudovít. Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v
rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov. In Montánna história : ročenka
o dejinách baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 254-281. ISSN 1338-5984.
Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
HARUŠŤÁK, Igor. Reprezentácie "Nového sveta" v slovenskej tlači v roku 1913
ako dimenzia transnacionálnej histórie. In Historické štúdie : ročenka Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 203-239.
HERUCOVÁ, Angelika. Meč sv. Štefana v Svatovítskom poklade na Pražskom
hrade. In Zborník Slovenského národného múzea.História, 2013, roč. CIV, č. 50, s.
5-10.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Ryby v stredovekej pôstnej praxi. In Historické štúdie :
ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 61-69.
Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké
hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
HOLEC, Roman. "Vy máte svojho Gibbona, my máme nášho Nejedlého" : postrehy
z ciest britského diplomata po Slovensku v rokoch 1958-1959. In Česko-slovenská
historická ročenka, 2012, s. 163-179. ISSN 1214-8334.
HUDÁČEK, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát ? : (k otázke používania
konceptu štátu v ranom stredoveku). In Forum historiae : odborný internetový
časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2014, roč. 8, č. 2, s. 1-44. ISSN
1337-6861. Vega 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií stredoveku,
APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku: Život, kultúra, spoločnosť. Názov z
hl. obrazovky.
HUDÁČEK, Pavol. Silva ad pasturam porcorum. Lesné pasenie svíň na kráľovských
majetkoch v ranostredovekej Európe. In Historické štúdie : ročenka Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 71-102. Vega 2/0061/11 Človek a
svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život,
kultúra, spoločnosť.
JANURA, Tomáš. História Čachtického hradu od jeho počiatkov po obdobie
rozpadu na zrúcaninu. In Studia Historica Nitriensia, 2013, roč. 17, č. 2, s. 43-63.
ISSN 1338-7219. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0099/12 Štrukturálne
premeny komunikačnej praxe v novoveku.
KAMENEC, Ivan. Niektoré problémy interpretácie dejín vojnového slovenského
štátu po roku 1989. In Česko-slovenská historická ročenka, 2012, s. 155-162. ISSN
1214-8334.
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Anton Štefánek- nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt
profilu osobnosti. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie
politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2013, roč. 6, č. 2, s. 81-89. ISSN 13378163.
KODAJOVÁ, Daniela. Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti. In
144
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB24
ADFB25
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
ADFB35
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 1, s. 13-37. ISSN
0037-6973. APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická
pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20.
storočí.
KODAJOVÁ, Daniela. Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica
medzi starými a novými časmi. In Eruditio -Educatio, 2014, roč. 9, č. 2, s. 21-36.
ISSN 1336-8893. Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy
inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, APVV 0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných slovenských dejinách Slovenska.
KOLLÁROVÁ, Ivona. Katechizmus Jana Čaploviča : čitateľské poznámky ako
prameň poznania historických osobností? In Studia bibliographica Posoniensia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 99-116.
KOVÁČ, Dušan. Metamorfózy idey národného štátu (s dôrazom na vývoj v strednej
a juhovýchodnej Európe). In Česko-slovenská historická ročenka, 2012, s. 141-154.
ISSN 1214-8334.
KRÁLIK, Tomáš. Počiatky rehoľnej nemocnice pri kláštore Alžbetínok v Bratislave
(1738-1745). In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 165-176.
LACKO, Miroslav. Vzdelávanie banského úradníctva v spišsko-gemerskej banskej
oblasti v prvej polovici 18. storočia. In Montánna história : ročenka o dejinách
baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 48-69. ISSN 1338-5984.
LACKO, Miroslav. Zavedenie výkupu zlata a striebra v spišsko-gemerskej banskej
oblasti v roku 1746. In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva,
2012-2013, č.5-6, s. 90-103. ISSN 1338-5984. Vega 1/0858/13 Edícia a
jazykovedno-historická analýza najstaršej mestskej knihy Smolníka.
LACKO, Miroslav. Banícka škola v Smolníku vo svetle nových poznatkov. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014,
roč. 48, s.177-202.
LYSÁ, Žofia. Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku : úvod do problematiky. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2014,
roč. 48, s. 113-124. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
LYSÁ, Žofia. K významu termínu civitas do konca 13. storočia. In Historia et
theoria iuris : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 6 č. 2, s. 38-46.
ISSN 1338-0753. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra,
spoločnosť. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.pravnedejiny.sk/file/page4_file26.pdf>.
OSYKOVÁ, Linda. K sociálnym programom sociálno-demokratickej a
komunistickej strany na Slovensku počas 1. Československej republiky. In Zborník
Slovenského národného múzea.História, 2013, roč. CIV, č. 50, s. 115-128. Vega
2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v
medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v
krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a
komunistického hnutia (1918-1939).
STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu. In Forum
historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy,
2014, roč. 8, č. 2, s. 71-97. ISSN 1337-6861. APVV- 0051-12. Názov z hl.
obrazovky.
ŠPILKA, Jozef. Od typografie k politike. Politický profil Rudolfa Strechaja pred
rokom 1945. In Historia Nova : Štúdie (ne)dávnych čias [elektronický zdroj], 2014,
s. 33-46, 8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8c.pdf>.
145
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
ADFB41
ŠPILKA, Jozef. Nástup Rudolfa Strechaja do vysokej politiky na Slovensku a vznik
tzv. Novotného trojky. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 2014, roč. 48, s. 257-270.
ŠTEFÁNIK, Martin. Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave.
Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského
súdnictva z rokov 1435-1519. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, 2014, roč.48, s. 155-161. Vega 2/0061/11 Človek a svet
zvierat v stredoveku Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na
Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život,
kultúra, spoločnosť.
ŠULEJOVÁ, Lucia. Kríza kolektivizačného procesu v Prešovskom kraji (19521953). In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied,
2014, roč. 48, s. 271-285.
VÖRÖS, Ladislav. Ideológia - hranice jedného konceptu. In Forum historiae :
odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2014, roč. 8,
č. 1, s. 1-16. ISSN 1337-6861. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v
moderných slovenských dejinách. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/511068/lvoros.pdf>.
ZEMKO, Milan. Historické zdroje a súvislosti straníckych systémov na Slovensku a
v Česku po roku 1989. In Česko-slovenská historická ročenka, 2012, s. 111-122.
ISSN 1214-8334.
ŽUFFOVÁ, Jaroslava - JANURA, Tomáš. Aristokratická rezidencia Erdődyovcov v
Chtelnici. In Zborník Slovenského národného múzea.História, 2013, roč. CIV, č. 50,
s. 39-58. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
AEC04
AEC05
BADA, Michal. Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde
ranonovovekej Bratislavy. In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Radek
Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně,
2014, s. 7-14. ISBN 978-80-87896-09-9. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny
komunikačnej praxe v novoveku.
BENKO, Juraj. Repatriacija vojennoplennych iz Rossii v Gabsburskuju monarchiju
v kontekste projavlenij sociaľnovo radikalizma v poslednij god Pervoj mirovoj
vojny. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať.
Otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014, s.75-90. Vega
2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v
medzivojnovom období. Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov
v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus.
ČERNÁK, Tomáš. Partizáni v kinematografii na príklade seriálu Povstalecká
história. In Partizáni a Slovensko. Zostavili: Anton Hruboň, Juraj Krištofík. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 315-330. ISBN 978-83-7490-745-3.
Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v
rokoch 1948-1989.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Eine Stadt an der Grenze im Grossen Krieg : Am Beispiel
Pressburgs. In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" : Tagungsband der 33.
Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013. Rudolf Kropf (Hg.). Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7Landesmuseum, 2014, s. 113-148. ISBN 978-3-85405-202-9. Centrum excelentnosti
Slovenské dejiny v dejinách Európy.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Sociaľnyje posledstvija Pervoj mirovoj vojny - impuľsy i
146
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
AEC10
AEC11
AEC12
AEC13
AEC14
rezuľtaty novejšich issledovanii. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX
veka: istoričeskaja pamjať. Otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : NestorIstorija, 2014, s. 19-31. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom alebo národnom záujme ? Božena Viková Kunětická a jej bojkot kongresu medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v
roku 1913. In Ženy a politika : (1890-1938). Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.).
- Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014, s.91-127. ISBN 978-8087782-24-8. Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v
dejinách Európy, APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg. In The
Castle as social space. Editor: Katarina Predovnik. - Ljubljana : University of
Ljubljana, Faculty of Arts, 2014, s. 95-102. ISBN 978-961-237-664-2. APVV -005112 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Manželstvo uhorskej šľachty. In Manželství v pozdním
středověku: rituály a obyčeje. K vydání připravili Paweł Kras a Martin Nodl. - Praha
: Centrum medievistikých studií AV ČR a UK, 2014, s. 207-226. ISBN 978-807007-365-0. APVV -051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra a
spoločnosť.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Erbové a nobilitačné listiny ako prameň výskumu
sociálnej mobility v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského. In Studia
historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus imbutus. Editor: Vladimír Rábik. Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou
Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 204-214. ISBN 978-83-7490-690-6. APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
FALISOVÁ, Anna. Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu
generáciu. In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Radek Slabotinský, Pavla
Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014, s. 145-151. ISBN
978-80-87896-09-9. Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji
starostlivosti.
FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Spolok "Záchrana" a jeho podiel na
likvidácii venerických ochorení. In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat.
Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v
Brně, 2014, s. 152-157. ISBN 978-80-87896-09-9.
FUNDÁRKOVÁ, Anna. Freundschaftspatronage und politische Zusammenarbeit
zwischen Adam I. Batthyány und Paul Pálffy in der ersten hälfte des 17.
Jahrhunderts. In Die Familie Batthyány : Ein österreichisch-ungarisches
Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart. Tagungsband der
25-27. Schlaininger Gespräche vom 25.-29. September 2005, 24.-28. September
2006 und 17.-20. September 2007. Band 1. Hg. von Rudolf Kropf. - Eisenstadt : Amt
der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuzeum, 2014, s. 4968. ISBN 978-3-85405-183-1.
HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Durchdringung der Erdölindustrie
Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938. In Bergbau und Krieg : 12.
Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013
Tagungsband. Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch
- und Kunstverlag, 2014, s. 67-94. ISBN 978-3-85093-331-5. Vega 1/0546/13 Lesk
a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice
a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt
Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady. In Studia historica Tyrnaviensia.
XVI.Litteris ac moribus imbutus. Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava :
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity
147
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC15
AEC16
AEC17
AEC18
AEC19
AEC20
AEC21
AEC22
AEC23
AEC24
v Trnave, 2014, s. 260-266. ISBN 978-83-7490-690-6. APVV-0051-12 Stredoveké
hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 Komunikácia a
spôsoby šíreniía informácií v stredoveku.
HOLEC, Roman - PÁL, Judit. "Die Märchenhaften Bergspitzen" und "die
Verräterischen Italiener". In Krieg und Tourismus : im Spannungsfeld des ersten
Weltkrieg. Hrgs von Patrick Gasser, Andrea Leonardi und Gunda Barth-Scalmani. Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerlag, 2014, s. 399-419. ISBN 978-3-70655350-6.
HOLEC, Roman. Stereotypizácia Ferdinanda Coburského v európskej karikatúre. In
Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi. K vydání připravil Michal
Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, 2014, s. 207-230. ISBN 978-80-87782-35-4.
HOLLÝ, Karol. Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na
prelome 19. a 20. storočia. In Ženy a politika : (1890-1938). Marie Bahenská, Jana
Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014, s. 63-82.
ISBN 978-80-87782-24-8. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách
Európy (CE SDE) riešený v Historickom ústave SAV a APVV - 0119-11 Slovensko
v 19. storočí.
HUDÁČEK, Pavol. Pamätná kniha mesta Sabinova (Liber annalium) z roku 1446. In
Studia historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus imbutus. Editor: Vladimír
Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou
fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 228-259. ISBN 978-83-7490-690-6.
APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11
Hospodárskej privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
KODAJOVÁ, Daniela. Rossija v Velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili
slavjanskaja strana? In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka:
istoričeskaja pamjať. Otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija,
2014, s. 57-74. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a
východnej Európe (19-20. storočie): mýty-stereotypy-historická pamäť.
KODAJOVÁ, Daniela. Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v
kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí. In Cyrilometodějská
tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Marek Junek (ed.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013, s. 83-101. Vega
2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a
manipulácie v 19. a 20. storoči.
KOHÚTOVÁ, Mária. Bratislava podľa daňového súpisu z roku 1715. In Studia
historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus imbutus. Editor: Vladimír Rábik. Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou
Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s.355-369. ISBN 978-83-7490-690-6. Vega 2/
Hospodárske, sociálne a kultúrne premeny novovekej spoločnosti.
KOVÁČ, Dušan. Die Region an der Mittleren Donau in den Plänen und in der
Kriegspolitik der Entente. In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" :
Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013. Rudolf
Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7Landesmuseum, 2014, s. 481-498. ISBN 978-3-85405-202-9.
KOVÁČ, Dušan. Historik Jan Rychlík. In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu
Rychlíkovi. K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a
Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 13-27.
ISBN 978-80-87782-35-4.
KŠIŇAN, Michal. L´attivita di Milan Rastislav Štefánik in Italia. In Il Patto di Roma
e la Legione Ceco-Slovacca : Tra Grande Guerra e Nuova Europa. A cura di
Francesco Leoncini. - Kellermann Editore SAS, 2014, s. 81-99. ISBN 978-88-6767-
148
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC25
AEC26
AEC27
AEC28
AEC29
AEC30
AEC31
AEC32
AEC33
AEC34
014-7. Vega 2/0127/13 Biografia ako historiografický problém, APVV -0628-11
Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
LACKO, Miroslav. Ungarisches Kupfer und und das Staatsfinanzwesen der
Habsburgermonarchie in der Zeit des Österreichschen Erbfolgekriegs (1740-1748).
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing
Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband. Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair
(Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014, s. 109-145. ISBN 9783-85093-331-5.
LUKAČKA, Ján. Tri svetlé desaťročia v dejinách zaniknutej stredovekej osady
Horňany. In Studia historica Tyrnaviensia. XVI.Litteris ac moribus imbutus. Editor:
Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s
Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 48-55. ISBN 978-837490-690-6. Vega 2/0061/11 Človek a zviera v stredoveku.
LUKAČKA, Ján. The Estates of Hont-Poznan Kindred South of the Drava river. In
Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Vedecká
redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra
slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski
fakultet Comenius sveučilišta, 2013, s.152-163. ISBN 978-80-89567-20-1.
CESDDE.
MACHO, Peter. Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a
nacionalizmom. In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i
snah o umlčení. Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická
fakulta, 2013, s. 69-81. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenskaprocesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
MANNOVÁ, Elena. Ein höchst verwickeltes Erbe : Bilder und Represäntationen der
Habsburgermonarchie im 20. und 21. Jahrhundert. In Kakanische Kontexte : Reden
über die Mitte Europas. Herausgegeben von Peter Becher, s. 201-218. ISBN 978-37013-1216-0. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
MICHÁLEK, Slavomír. Finále osudu československého zlata - akcia "Návrat 82". In
Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi. K vydání připravil Michal
Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, 2014, s. 248-271. ISBN 978-80-87782-35-4. Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV.
MICHELA, Miroslav. Národné záujmy ako naratívna konštanta: k oficiálnym
reprezentáciám Trianonu a prvej Viedenskej arbitráže v prvej polovici 20. storočia.
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi. K vydání připravil Michal
Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, 2014, s. 272-283. ISBN 978-80-87782-35-4.
SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. ČKD a Slovensko. In Fenomén ČKD :
prříspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben Daněk. Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum,
2014, s. 266-278. ISBN 978-80-204-3161-5. APVV -0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy
1939-1945. In Období nesvobody. Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014, s. 333-344. ISBN 978-80-87475-41-6. APVV
-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v
stredoeurópskom kontexte.
SCHVARC, Michal. Zwischen Haken - und Doppelkreutz : Die "Deutsche Partei"
im autonomen Landesteil Slowakei (Oktober 1938-März 1939). In Politischen
Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit. - Munchen :
149
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC35
AEC36
AEC37
Oldenbourg Verlag, 2013, s. 269-295. ISBN 978-3-11-035148-4.
ŠTEFÁNIK, Martin. Die Dalmatische Route als Transportweg slowakischer Metalle
in den Mittelmeerraum im 13. -14. Jahrhundert. In Slovensko a Chorvátsko :
historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Vedecká redakcia Martin Homza, Ján
Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín,
Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius
sveučilišta, 2013, s. 414-418. ISBN 978-80-89567-20-1. Vega 2/0064/11
Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v
stredoveku, APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, CESDDE.
ŠULEJOVÁ, Lucia. Rozpad jednotných rolníckych družstiev v Prešovskom kraji v
roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii. In Osm let po válce : rok
1953 v Československu. - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích : Ústav pro
studium totalitních režimů, 2014, s. 92-100. ISBN 978-80-87211-98-4.
ZAVACKÁ, Marína. Sluchy, spletni, paničeskije izvestija: neoficiaľnaja informacija
v gody vtoroj mirovoj i xolodnoj vojin. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov
XX veka: istoričeskaja pamjať. Otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg :
Nestor-Istorija, 2014, s. 230-242.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
AED06
ARPÁŠ, Róbert. Žilinská dohoda - vyvrcholenie autonomistického programu alebo
krok k štátnej samostatnosti ? In Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 I : veľké
udalosti a fenomény rokov 1938-1989 v regiónoch Slovenska. Zostavili Anton
Hruboň, Juraj Lepiš, Martin Kubuš. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. ISBN
978-80-89335-65-7. Vega 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch
druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
BYSTRICKÝ, Peter. Hlaholika a jej význam. In Vzdelávanie - súčasť misie svätých
Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150 výročiu príchodu Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce. Zostavovatelia:
Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické
centrum, 2014, s.72-77. ISBN 978-80-852-610-8. Vega 2/0109/14 Komunikácia a
spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
ČAJKA, Michal - JANURA, Tomáš - DUDÁŠ, Miloš. Stavebné pamiatky v
Leštinách. In Leštiny : obec a jej obyvatelia. Zostavil Michal Čajka. - Leštiny :
Vydal obecný úrad v Leštinách, 2014, s. 439-504. ISBN 978-80-971420-5-6.
ČERNÁK, Tomáš. Gustáv Husák očami svojich spolužiakov. In Slovensko v rokoch
neslobody 1938-1989 II. : osobnosti známe - neznáme. - Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2014, s. 121-142. ISBN 978-80-89335-64-0.
ČERNÁK, Tomáš. Roztržka medzi Titom a Stalinom a jej dopad na udalosti v ČSR
počas roka 1948. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. :
zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú
zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a
Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori:
Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2014, s. 256-264. ISBN 978-80-8152-161-4. Vega 2/0103/13
Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 19481989.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v
Prešporku na prelome 19. a 20. storočia. In Dejiny bývania v bratislavskej župe :
zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni
150
Správa o činnosti organizácie SAV
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
európskeho kultúrneho dedičstva 2012. Editor Rastislav Šenkirik. - Bratislava :
Bratislavský samosprávny kraj, 2014, s. 11-21. ISBN 978-80-971778-2-9. APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV
Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Zdravotná starostlivosť o študentov v
Bratislave v rokoch 1919-1938. In Dimenzie jazykového vzdelávania v
nefilologických odboroch : (tradícia a súčasnosť). - Bratislava : Ústav cudzích
jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 123-132. ISBN 978-80-223-3506-5. Vega
2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na
Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. M. R. Štefánik a československé vojsko v Rusku ( s
dôrazom na roky 1916-1917). In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské
zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s
popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Editorka Bohumila
Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú
spoločnosť pri SAV, 2014, s. 13-26. ISBN 978-80-971247-3-1. APVV- 0628-11
Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické
prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej
historiografii.
FRIMMOVÁ, Eva. Kultúrno-historické pozadie Žilinskej synody. In Pramene k
duchovným dejinám Slovenska : zborník štúdií a dokumentov k problematike
vydávania edície Pramene k duchovným dejinám Slovenska. - Martin : Slovenská
národná knižnica, 2011, s. 1-15. ISBN 978-80-89301-76-8. Vega 2/0048/09
Intelektuálne elity na prelome stredoveku a raného novoveku. Názov z hl.
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Pramene%20k%20duchovnym/Frimmo
va_1608_a_synoda.doc>.
GALLUSOVÁ, Michaela - HERUCOVÁ, Angelika. Konštantín a Metod v Panónii zastavenie u Koceľa. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metod. Nitra : UKF, 2013, s. 110-120. ISBN 978-80-558-04101-9.
HANULA, Matej. Borders inside Political Party: Hungarian Membership of the
Agrarian Party in Slovakia during the Inter-War Period. In Proceedings of the 26th
SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in
Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s.
74-93. ISBN 978-0-615-80114-8.
HOLEC, Roman. (Uhorský) Karpatský spolok v zákrutách nacionalizmu. In V
službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László
Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014, s. 166-190. ISBN 978-80-8101-844-2.
HOLEC, Roman. Predslov. Dve podoby, dve tváre a mýty okolo Bélu Grünvalda. In
Horný vidiek. Felvidék. : Béla Grunwald. Horný vidiek. Politická štúdia. Michal
Mudroň Horný vidiek. Odpoveď na rovnomennú politickú štúdiu Bélu Grünwalda. Bratislava : Kalligram, 2014, s. 11-40. ISBN 978-80-8101-838-1.
HOLLÝ, Karol. Krajina odkiaľ Murgaš odišiel - (Horné) Uhorsko na konci 19.
storočia. In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Editor
Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014, s. 17-33. ISBN
978-80-89388-57-8. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE
SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
HOMOĽA, Tomáš. Vojenské ťaženie Mateja Korvína do Českých krajín v rokoch
1468-1469. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník
príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
151
Správa o činnosti organizácie SAV
AED16
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
AED25
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a
Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori:
Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2014, s. 60-67. ISBN 978-80-8152-161-4. Vega 2/0109/14 Komunikácia
a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
HRADSKÁ, Katarína. Reakcie Ústredne Židov na deportácie židov zo Slovenska. In
Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Ed. Peter Kónya. - Prešov :
Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013, s. 365-371.
HUDÁČEK, Pavol. Janovce v stredoveku. In Mikroregión Sekčov-Topľa. Raslavice, 2013, s. 76-101. ISBN 978-8089392-82-7. APVV -166-07 Lexikón
stredovekých miest, Vega 2/006411 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity
vybraných miest v stredoveku.
HUDEK, Adam - VÖRÖS, Ladislav. The Idea of "National Territory" in the Slovak
and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National
Histories". In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak
Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of
Humanities University of Žilina, 2013, s. 94-106. ISBN 978-0-615-80114-8.
HUTTMANOVÁ, Michaela. Výmena politických elít v kontexte normalizačného
procesu. Pôsobenie straníckych mocenských mechanizmov v počiatkoch
normalizačného procesu v okrese Michalovce. In Slovensko v rokoch neslobody
1938-1989 I : veľké udalosti a fenomény rokov 1938-1989 v regiónoch Slovenska.
Zostavili Anton Hruboň, Juraj Lepiš, Martin Kubuš. - Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2014, s. 117-128. ISBN 978-80-89335-65-7.
JANURA, Tomáš. Kostol Svätej Trojice v Žiline v období novoveku. In História
Žiliny - farský kostol v Žiline. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity,
2013, s. 61-67. ISBN 978-80-554-0745-6. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v
dejinách Európy.
JANURA, Tomáš. Kežmarský hrad v rukách šľachticov - nový pohľad na jeho
dejiny od konca 15. storočia do začiatku 18. storočia. In Z minulosti Spiša.
Zostavil: Ivan Chalupecký. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2013, 2013, roč. 21,
s. 45-69. VEGA 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, CE
SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy.
JANURA, Tomáš - PORIEZOVÁ, Miriam. "Kancionálik bez predku a konca" knižnica Alexandra Benického. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. II.
[elektronický zdroj]. Marcela Domenová (ed.). - Prešov : Preovská univerzita, 2014,
s. 58-68. ISBN 978-80-555-1107-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova3>.
JANURA, Tomáš. Aristokratická rezidencia Illésházyovcov v Dubnici nad Váhom.
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov
z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská
historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav
SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori: Zuzana Tokárová, Martin
Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 78-88. ISBN
978-80-8152-161-4.
JANURA, Tomáš. Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Korlátka. In
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17. Zostavila : Jaroslava Žuffová. - Trnava :
Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2014, s. 31-34. ISBN 978-80-89175-65-9.
Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na
fenomén hradov. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v
novoveku.
KAMENEC, Ivan. Niekoľko poznámok ku kresťansko-židovským vzťahom v
152
Správa o činnosti organizácie SAV
AED26
AED27
AED28
AED29
AED30
AED31
AED32
AED33
období holokaustu na Slovensku. In V službe demokracie : pamätnica k
sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram,
2014, s. 153-165. ISBN 978-80-8101-844-2.
KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného
príbehu. In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zostavovatelia:
Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické
centrum, 2014, s. 102-105. ISBN 978-80-852-610-8. APVV-0119-11 Slovensko v
19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy
inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
KODAJOVÁ, Daniela. Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu.
In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Editori:
Miroslav Daniš, Lukáš Rybár. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, Katedra
všeobecných dejín, 2014, s. 26-38. ISBN 978-80-8127-112-0. APVV -0628-11
Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska. Vega 2/0180/13 Slováci a
vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty - stereotypy - historická
pamäť.
KOHÚTOVÁ, Mária. Príprava cyrilo-metodských osláv biskupom Štefanom
Moyzesom roku 1863. In KOHÚTOVÁ, Mária - FRIMMOVÁ, Eva. Ideové prvky
národného príbehu v dlhom 19. storočí. - Bratislava : Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014, s. 63-67. ISBN 978-80-89396-29-0.
KOVÁČ, Dušan. "Radetzky-Marsch" a idea národného štátu. In V službe
demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. Bratislava : Kalligram, 2014, s. 191-196. ISBN 978-80-8101-844-2.
KOWALSKÁ, Eva. Medzinárodno-politický roézmer kauzy uhorských exulantov. In
Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. Editor: Peter
Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 95-105. ISBN 97880-555-1050-7. CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
KOŽÁKOVÁ, Katarína. "Chceme vybudovať pre naše deti svet plný krás a radosti
zo života" alebo "novoobjavený" ženský potenciál pri výstavbe Československej
republiky 1945-1948. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov
III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú
zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a
Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori:
Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2014, s. 247-255. ISBN 978-80-8152-161-4.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Sociálne postavenie legionárov (december 1918-1920).
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a
príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája
2013. Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre
Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014, s. 79-90. ISBN 978-80-971247-3-1.
Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy,
interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
KŠIŇAN, Michal. Aktivity M. R. Štefánika v Taliansku. In Milan Rastislav Štefánik
a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej
konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Editorka
Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú
historickú spoločnosť pri SAV, 2014, s. 47-59. ISBN 978-80-971247-3-1. Vega
2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie
a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. APVV- 0628-11
Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
153
Správa o činnosti organizácie SAV
AED34
AED35
AED36
AED37
AED38
AED39
AED40
AED41
AED42
AED43
LENGYELOVÁ, Tünde. Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu. In
KUBÍNYI, Mikuláš - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Imrich Thurzo. - Lietava :
Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013, s. 147-165. ISBN 978-80-9715649-7. Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme
Uhorska v období raného novoveku.
LENGYELOVÁ, Tünde. Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí. In
Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku. - Prešov :
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 43-65. ISBN 978-80-555-0987-7.
LENGYELOVÁ, Tünde. Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a
ranného novoveku. In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných
zbierok : zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku : Múzeum mesta Bratislavy, 2013, s. 20-29.
ISBN 978-80-971506-7-9.
LENGYELOVÁ, Tünde. Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri
asszonyok mindennapi élete. In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a
kisebbségben (is) élő nőkről. - Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala :
Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2014, s. 75-82.
ISBN 978-802-971527-1-0. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej
praxe v novoveku.
LUKAČKA, Ján. Zoborská listina z roku 1113 a Poznanovci. In Zoborské listiny
1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie
Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko, ktorá sa uskutočnila dňa
27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nite, z prílwežitosti
deväťstého výročia vzniku Zoborských listín. - Nitra : Bernoláková spoločnosť :
Prvý pobočný stánok v Nitre : Úrad Nitrianskeho samospávneho kraja v Nitre, 2013,
s. 83-91. ISBN 978-80-968020-5-0.
LUKAČKA, Ján. Kontinuita či diskontinuita cyrilo-metodského kresťanstva a
tradície ? In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník
príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce. Zostavovatelia: Peter martínek, Mária
Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 3437. ISBN 978-80-852-610-8.
LUKAČKA, Ján. Čo zostalo z cyrilo-metodského dedičstva a veľkomoravského
kresťanstva v 10. storočí ? : ( k problematike kontinuity veľkomoravského a
včasnouhorského kresťanstva). In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a
Metod. - Nitra : UKF, 2013, s. 163-177. ISBN 978-80-558-04101-9.
LUKAČKA, Ján. K počiatkom knižnej kultúry v Nitre. In KOHÚTOVÁ, Mária FRIMMOVÁ, Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014, s.
141-144. ISBN 978-80-89396-29-0.
MACHO, Peter. Poslední mohykáni na Bradle : Štefánikove oslavy v rokoch 19681969 a (česko)slovenskí legionári. In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské
zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s
popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. Editorka Bohumila
Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú
spoločnosť pri SAV, 2014, s. 97-124. ISBN 978-80-971247-3-1. Vega 2/0139/13
Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentálizácie a manipulácie v
19. a 20. storočí.
MACHO, Peter. Od "pozostatkov Svätoplukovho ľudu" k slovenskému národu.
Konštruovanie štúrovskej verzie národného príbehu. In Vzdelávanie - súčasť misie
svätých Cyrila a Metoda. Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián
Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 83-85. ISBN 978-
154
Správa o činnosti organizácie SAV
AED44
AED45
AED46
AED47
AED48
AED49
AED50
AED51
AED52
AED53
80-852-610-8.
MICHÁLEK, Slavomír. The Key Limits and Boundaries of Czechoslovak Foreign
Policy after World War II: It´s Position between the Supperpowers. In Proceedings
of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences.
Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina,
2013, s.107-121. ISBN 978-0-615-80114-8.
MICHÁLEK, Slavomír. Dakoty "slobody" v rokoch 1948-1953. In V službe
demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. Bratislava : Kalligram, 2014, s. 133-152. ISBN 978-80-8101-844-2.
MICHELA, Miroslav. "The question of Upper Hungary is mainly a Slovak
question:" Project of Slovak Autonomy and Revision of the CzechoslovakHungarian Borders in 1918-1920. In Proceedings of the 26th SVU World Congress
of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s. 122-151. ISBN 978-0615-80114-8.
MOROVICS, Miroslav Tibor. Počiatky vývoja bezdrôtovej telegrafie - éra
technickej tvorby Jozefa Murgaša. In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v
medzinárodnom kontexte. Editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2014, s. 63-83. ISBN 978-80-89388-57-8.
ONDRUŠOVÁ, Eva. Proces utvárania mierovej zmluvy z roku 1711 (Satumarský
mier). In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník
príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a
Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori:
Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2014, s. 96-102. ISBN 978-80-8152-161-4.
OSYKOVÁ, Linda. Výtvarná podoba 10. výročia vzniku prvej ČSR na Slovensku.
In Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave : Galéria 2012-2013, s. 110116. Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti
vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
SEGEŠ, Dušan. The Slovak Question and its International Context in the Late 1930s
and during the Second World War. In Proceedings of the 26th SVU World Congress
of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s.236-251. ISBN 978-0615-80114-8.
SCHVARC, Michal - PEKÁR, Martin. Szlovákia keleti határának kérdése 19381939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának
kontextusában. In Kárpáti Ukrajina: Vereckétől Husztig : egy Konfliktustörténet
nemzeti olvasatai. - Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014, s. 155-172. ISBN 978-808101-848-0. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských
dejinách v stredoeurópskom kontexte.
STEINHÜBEL, Ján. Kresťanstvo na Veľkej Morave pred príchodom Konštantína a
Metoda. In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zostavovatelia:
Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické
centrum, 2014, s. 6-17. ISBN 978-80-852-610-8.
ŠPILKA, Jozef. Rudolf Strechaj vo vrcholnej politike po roku 1953. In Človek,
spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3.
vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská
historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav
SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori: Zuzana Tokárová, Martin
155
Správa o činnosti organizácie SAV
AED54
AED55
Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 265-272.
ISBN 978-80-8152-161-4.
VLASKO, Vladimír. Henrich z Köszegu a poslední Arpádovci. In Človek,
spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3.
vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská
historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav
SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori: Zuzana Tokárová, Martin
Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 29-38. ISBN
978-80-8152-161-4.
ŽATKULIAK, Jozef. 1969: Kam smeruje česko-slovenská federácia ? In Právo v
priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Editori:
Miroslav Lysý, Michal Považan. - Bratislava : Atticum, 2014, s.375-397. ISBN 97880-971381-6-5. Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k
samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
AEF04
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku
stredoveku. In Na sútoku riek : život slovensko-rakúkom pohraničí. Zostavili Mária
Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 103118. ISBN 978-80-224-1387-9. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia
informácií v stredoveku.
HOLEC, Roman. Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolec 18561939). In Na sútoku riek : život slovensko-rakúkom pohraničí. Zostavili Mária
Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 119144. ISBN 978-80-224-1387-9. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
KODAJOVÁ, Daniela. "Od Dunaja k Tatrám" - úvahy slovenských romantikov o
hraniciach a krajine obývanej Slovákmi. In Na sútoku riek : život slovenskorakúkom pohraničí. Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny
archív v Bratislave, 2014, s. 178-195. ISBN 978-80-224-1387-9. APVV -0628-11
Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte.
LUKAČKA, Ján. Traja dobrí susedia na jednej rieke. Bratislava - Hainburg Viedeň. In Na sútoku riek : život slovensko-rakúkom pohraničí. Zostavili Mária
Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014, s. 229235. ISBN 978-80-224-1387-9.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
KOLLÁROVÁ, Ivona. Ego-dokumenty vo výskume dejín typografického média. In
Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská
národná knižnica, 2010, s. 95-106. ISSN 1336-5436.
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Aktivitäten ausländischen
elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945. In Die
sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft
Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta
elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. ISBN 97880-01-05609-7.
156
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Periphery Against Centre? Slovakia in
Czechoslovak State Planning. In Predicting disasters in peripheries ?: Central state
planning in socialist countries. - 6. September 2014. Názov z hl. obrazovky.
Dostupné na internete: < http://www.unileipzig.de/~eniugh/congress/programme/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=
116.>.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - HOLEC, Roman - LENGYELOVÁ, Tünde - MÚCSKA,
Vincent. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : Ottovo
nakladatelství, 2014. 415 s.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
BAB03
BAB04
BAB05
LENGYELOVÁ, Tünde. Bosorky strigy čarodejnice. Bratislava : TRIO Publishing,
2013. 159 s. ISBN 978-80-89552-93-1.
MATEJKA, Miroslav - ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš. Hrad Korlátka :
sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava : Slovenský skauting, o.z., 2013. 50 s.
ISBN 978-80-89136-93-3.
MICHÁLEK, Slavomír. Tribute to Diplomat, Friend and Mentor Jiri F. Brotan 19232013. Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2014. 118 s. ISBN
978-80-85474-60-2.
MICHELA, Miroslav. Komárno - mesto na hranici : sprievodca dejinami miestnej
židovskej komunity : stratené mesto - lost City - Verlorene Stadt - elveszett város
[elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľ: Archa, 2014. 1 CD-ROM. Názov z
pretlače na CD-ROM. ISBN 978-80-971321-2-5.
VÍTEK, Peter - MARTINICKÝ, Miroslav - JANURA, Tomáš - LAUČÍK, Peter VANĚK, Oldřich - HLAVIENKA, Ján. Liptovský Ján : od prvej písomnej zmienky
po súčasnosť. Liptovský Ján : Obec Liptovský Ján, 2013. 254 s. ISBN 978-80971342-6-6.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
BBB02
BBB03
ĎURKOVÁ, Mária - SKLENKA, Vladimír. Radvaň v stredoveku. In SKLENKA,
Vladimír. Radvaň : monografia obce. - Banská Bystrica : DALI-BB,s.r.o. : Centrum
pre rozvoj cestovného ruchu : Stredoslovenské múzeum, 2014, s. 36-45, 254-255.
HALLON, Ľudovít. Úvod. In UHER, Michal. Chemický priemysel v zrkadle dejín
Slovenska : potravinársky priemysel na Slovensku 1. 11. zväzok. - Bratislava :
Nakladateľstvo STU, 2013, s. 7-20. ISBN 978-80-227-4088-3. Vega 2/0144/13
Spoločenské úvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej
revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na
Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve, Kega 069 STU - 4/2012.
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 700-708. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0154/14 Studená vojna a
stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore.
157
Správa o činnosti organizácie SAV
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Kapitoly z dejín
Slovenskej republiky 1939-1945. Bratislava, 2014. APVV - 0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách
BDA01
BDA02
BDA03
BDA04
BDA05
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Aus einem fernen Land ...Die ungarische delegation au
dem Konzil. In Das Konstanzer Konzil : Katalog. - Darmstadt : Herausgegeben vom
Badischen Landesmuseum, 2014, s. 159-160. ISBN 978-3-8062-0001-1.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Schutzbrief König Sigismunds für Peter Čech von Leva.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen
Landesmuseum, 2014, s. 208-209. ISBN 978-3-8062-0001-1.
ELBEL, Peter - BAR, Přemysl - DVOŘÁKOVÁ, Daniela - HLAVAČKOVÁ,
Miriam - FRENKEN, Ansgar. Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch
hinter den Zahlen steckt. In Das Konstanzer Konzil : Katalog. - Darmstadt :
Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014, s.161-167. ISBN 978-3-80620001-1.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Der Elisabethdom in Kaschau. In Religiöse
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und
epochenübergreifenden Zugriff. - Akademie Verlag GmbH, 2013, s. 294-301. ISBN
978-3-05-005658-6.
ŠOLTÉS, Peter. Neutra. In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa :
Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff. Akademie Verlag GmbH, 2013, s. 20-26. ISBN 978-3-05-005658-6.
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
BDB01
FRIMMOVÁ, Eva. Inkunábulistika. In Encyclopaedia Beliana : slovenská
všeobecná encyklopédia. 7. zväzok.In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013, s. 98. ISBN
978-80-970350-1-3.
BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDDB01
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Slovenská historiografia 2012. Výberová bibliografia. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s.
739-779. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Ústavná úloha: Slovenská historiografia 2013-2015. Vega 2/0154/14: Studená vojna
a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore , riešených v
HÚ SAV.
158
Správa o činnosti organizácie SAV
BDEA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDEA01
SEGEŠ, Dušan. Trzeci agresor. In Tygodnik Powszechny, 2014, 21, nr. 38, s. 68-69.
ISSN 0041-4808.
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01
BDEB02
BDEB03
BDEB04
LONDÁK, Miroslav. Jaká je cena mé svobody ? In Moderní Dějiny - Vzdělávací
portál pro učitele, studenty a žáky, s. 1-4. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na
internete: <htpp.//www.moderni-dejiny.cz/clanek/jaka-je-cena-me-svobodyslovenske-zamysleni/>.
MICHELA, Miroslav. Slovensko - farská republika ? In Nový prostor, 2014, č. 431.
Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.novyprostor.cz/clanky/431/farska-republika.html>.
MICHELA, Miroslav. Cudzincom vo vlastnej krajine ? In Moderní Dějiny Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, s. 1-5. Názov z hlavnej obrazovky.
Dostupné na internete: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/cizincem-ve-vlastnizemi-slovenske-zamysleni/>.
MICHELA, Miroslav. Člověk ve válce a válka v člověku - slovenské zamyšlení. In
Moderní Dějiny - Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, s. 1-6. Názov z
hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.modernidejiny.cz/clanek/clovek-ve-valce-a-valka-v-cloveku-slovenske-zamysleni/>.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
BDFB06
BDFB07
BDFB08
ČERNÁK, Tomáš. Mladé roky Gustáva Husáka. In HistoryWeb, publikované
7.3.2013. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.historyweb.sk/clanky/detail/mlade-roky-gustava-husaka#.Uz00wMsUUl>.
ČERNÁK, Tomáš. Gustav Husák a Magda Lokvencová. In HistoryWeb. (2014), s.
1-6. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.historyweb.sk/clanky/detail/gustav-husak-a-magda-lokvencova>.
DANGL, Vojtech. Neohrozené sedmohradské knieža : protihabsburská vojna Juraja
I. Rákociho. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012),
vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč.25, č. 2, s.38-43. ISSN
1335-6550.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojnové nadšenie alebo odpor ? Reakcie na vypuknutie I.
svetovej vojny. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012),
vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č. 7, s.24-30.
ISSN 1335-6550.
FRIMMOVÁ, Eva. Kráľovské zásnuby v Bratislave. In Historická revue : časopis o
dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od.
r.2012), 2014, roč. 25, č. 4, s. 60-65. ISSN 1335-6550.
LACKO, Miroslav. Výberová bibliografia k dejinám baníctva a hutníctva na
Slovensku za roky 2011 až 2012. In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva
a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 338-342. ISSN 1338-5984.
MICHELA, Miroslav. Slovak Uprising 1944 - Celebrated as Well as Condemned. In
Visegrad Revue, s. 1-6. ISSN 1339-6889. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na
internete: <http://visegradrevue.eu/?p=2973>.
ONDRUŠOVÁ, Eva. Rákociho blesk - život dobrodruha Ladislava Očkaja. In
HistoryWeb. (2014), s.1-6 [elektronický zdroj]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné
na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/rakociho-blesk-zivot-
159
Správa o činnosti organizácie SAV
BDFB09
BDFB10
dobrodruha-ladislava-oc>.
SEGEŠ, Dušan. Medzi mlynskými kameňmi : poľská zahraničná politika v
medzivojnovom období. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r.
2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č.9, s. 5257. ISSN 1335-6550.
ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš - MATEJKA, Miroslav. Kaštieľ v
Malinove - premeny hradu. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo,
2014, roč. 63, č. 2, s. 50-55. ISSN 1335-4353.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED01
BED02
KOVÁČ, Dušan. Krieg in Galizien - Sicht des Historikers. In Ehrung der Opfer :
Soldatenfriedhöfe des Architekten Dušan Jurkovič, s. 3-11, 74-75.
LYSÁ, Žofia. Mesto na okraji, ale v centre diania. In BratislavaMetropolis. Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2013, s. 83-99. ISBN 978-802-88757-771.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF01
BEF02
KAMENEC, Ivan. A commentary on the controversial debate regarding János
Esterházy (J.E.). In János Esterházy : 1938-1945. Editor Monika Vrzgulová. Bratislava : Holocaust Documentation Center, 2012, s. 5-7.
KAMENEC, Ivan. Slovenské národné povstanie - jeho nepatetická a preto pravdivá
reflexia. In Povstanie, s. 14-16.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
DAI03
DAI04
ČERNÁK, Tomáš. Počiatky komunistického režimu na Slovensku - formovanie
mechanizmu moci. Školiteľ Jan Pešek. Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. 134 s. Historický ústav
SAV.
KOŽÁKOVÁ, Katarína. Sociálna politika a sociálne zákonodarstvo na Slovensku po
druhej svetovej vojne : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Jan
Pešek. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta :
Historický ústav SAV, 2014. 138 s. + prílohy 10 strán. Historický ústav SAV.
SLEZÁKOVÁ, Miroslava. Členovia bratstva bohatých obchodníkov v Košiciach v
stredoveku : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Ján Lukačka.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta : Historický
ústav SAV, 2014. 150 s. Historický ústav SAV.
ŠULEJOVÁ, Lucia. Odpor roľníkov proti kolektivizácii v Prešovskom kraji 19491953. Školiteľ Miroslav Londák. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. 117 s. Historický ústav SAV.
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
EAJ01
KUBÍNYI, Mikuláš - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Imrich Thurzo. Mikuláš
Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. Lietava : Združenie na
záchranu Lietavského hradu, 2013. 166 s. ISBN 978-80-971564-9-7.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
160
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI01
EDI02
EDI03
EDI04
EDI05
EDI06
EDI07
BYSTRICKÝ, Valerián. Sorby, Karol R. Arabský východ (1918-1945). Bratislava:
Slovak Academic Press, 2013, 468 s. ISBN 978-80-89607-15-0. In Vojenská história
: časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2014, roč. 18, č. 3, s.
164-166. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Arabský východ (1918-1945) / Karol R.
Sorby. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.
FRIMMOVÁ, Eva. Klára meszárosová, Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v
Bratislave. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 2011. 303 s. In Knihy a
dějiny, 2013, roč. 20, s.93-94. ISSN 1210-8510. Recenzia na: Emblémové knihy
Univerzitnej knižnice v Bratislave / Klára Mészárosová. - Bratislava : Univerzitná
knižnica, 2011.
HRADSKÁ, Katarína. Bauer Yehuda: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust. Lit
Verlag, Berlin, Münster 2012, 232 s., ISBN 978-3-643-10958-3. In Bohemia :
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2014, vol. 54, nu. 1,
s.218-219. ISSN 0523-8587. Recenzia na: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust /
Yehuda Bauer. - Berlin : Lit verlag, 2012.
HUDÁČEK, Pavol. Dvořáčková -Malá, Dana - Zelenka, Jan. Curia Ducis. Curia
Regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha: Historický ústav, 2011, 309 s.
ISBN 9788072861828. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2014, roč. 62, č. 1, s. 133-138. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Curia Ducis, Curia Regis /
Dana Dvořáčková - Malá, Zelenka Jan. - Praha : Historicky ústav, 2011.
HUDEK, Adam. Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická
historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) [(Engagierte
Geschichtsschreibung. Parteigeschichte zwischen Stalinismus und
Reformkommunismus (1950-1970)] Nakladatelství Lidové noviny/FFUK, Praha
2011, 510 s., ISBN 978-80-7422-134-7. In Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und
Kultur der böhmischen Länder, 2014, vol. 54, nu. 1, s.237-241. ISSN 0523-8587.
Recenzia na: Angažované dějepisectví / Vitězslav Sommer. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2011.
HUDEK, Adam. Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti
na Slovensku a v Maďarsku. [ The Disintegration of Historical Hungary and the
Trianon Peace Treaty. Politics of Memory in Slovakia and Hungary.] Edited by
Miroslav Michela and László Vörös. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 336
pp. In The Hungarian Historical Review, 2014, vol. 3, nr. 2, s. 464-468. ISSN 20638647. Recenzia na: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva / Miroslav
Michela a László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013.
JAKSICSOVÁ, Vlasta. Kamenec, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef
Tiso 1887-1947. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Premedia, 2013, 196 s. ISBN
9788089594610. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 2, s. 355-357. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
161
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI08
EDI09
EDI10
EDI11
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Tragédia politika, kňaza a človeka / Ivan Kamenec. - Bratislava :
Premedia, 2013.
JANURA, Tomáš. Lengyelová, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický význam.
Bratislava: Pro Historia a Historický ústav SAV, 2012, 260 s. ISBN 9788089396191.
In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s.
138-140. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. Bratislava : Pro Historia Historický ústav SAV, 2012.
JANURA, Tomáš. Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ.
Typografické médium v jozefínskej dobe. Trnava: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s.
ISBN 978808550157. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2014, roč. 62, č. 2, s. 341-343. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slobodný vydavateľ,
mysliaci čitateľ / Kollárová Ivona. - Trnava : Vydavateľstvo Rak, 2013.
JANURA, Tomáš. Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ.
Typografické médium v jozefínskej dobe (Free publisher, thinking reader. The
typographic medium in the reing of Jozeph II.). [Budmerice]: vydavatelstvo Rak,
2013, 296 pages. ISBN 978808550157. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV (do r.2012), 2014, roč. 62 Supplement, s. 145-147. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - [Budmerice] :
Vydavateľstvo Rak, 2013.
KAMENEC, Ivan. Ferenčuhová, Bohumila - Zemko, Milan a kol. V medzivojnovom
162
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI12
EDI13
EDI14
Československu 1918-1939. Bratislava: Veda, 2012, 543 s. ISBN 9788022411998.
In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s.
142-144. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: V medzivojnovom Československu 1918-1939. - Bratislava : Veda,
2012.
KAMENEC, Ivan. Michálek, Slavomír- Londák, Miroslav a kol. Gustav Husák. Moc
politiky. Politik moci. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2013, s. 1067. ISBN
9788022413121. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 3, s. 564-567. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci / Slavomír Michálek,
Miroslav Londák a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo veda, 2013.
KAMENEC, Ivan. Michálek, Slavomír - Londák, Miroslav et al. Gustáv Husák. Moc
politiky. Politik moci (Gustáv Husák. The power of politics. A politician of power).
Bratislava: vydavateľstvo Veda, 2013, 1067 pages. ISBN 9788022413121. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62,
supplement, s. 152-155. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Gustáv Husák / Slavomír M ichálek, Miroslav Londák et al. Bratislava : Vydavateľstvo Veda, 2013.
KOLLÁROVÁ, Ivona. Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy.
Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 574-576. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
163
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI15
EDI16
EDI17
EDI18
EDI19
EDI20
EDI21
EDI22
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké
múzeum, 2013.
KONEČNÝ, Peter. WESTERMANN, Angelika (ed.). Montanregion als
Sozialregion: Zur gesellschaftlichen Dimension von Region in der Montanwirtschaft.
Husum: Matthiesen Verlag, 2012, 458 s. In Montánna história : ročenka o dejinách
baníctva a hutníctva. - Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny,
2012-2013, č.5-6, s. 314-315. ISSN 1338-5984. Recenzia na: Montanregion als
Sozialregion / Angelika Westermann (ed.). - Husum : Matthiesen Verlag, 2012.
KONEČNÝ, Peter. BRIANTA, Donata. Europa mineraria: Circolazione delle élites e
transferimento tecnologico (secoli XVIII-XIX). Milano: Franco Angeli, 2007, 447 s.
In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - Slovenská
spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2012-2013, č. 5-6, s. 326-327. ISSN
1338-5984. Recenzia na: Europa mineraria / Donata Brianta. - Milano : Franco
Angeli, 2007.
KONEČNÝ, Peter. Delius, Ch. T.: Poučení o zručnosti hornické, o teorii a užití,
včetně pojednání o principech hornické kamerální vědy. praha 2012. 504-150 s. In
Slovenská archivistika, 2013, roč.48, č. 2, s. 119-121. ISSN 0231-6722. Recenzia na:
Poučení o zručnosti hornické, o teorii a užití, včetně pojednání o principech hornické
kamerální vědy / CH.T. Delius. - Praha, 2012.
KOWALSKÁ, Eva. Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ.
Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013,
296 s. ISBN 9788085501571. In Kultúrne dejiny, 2014, roč. 5 č.2, s.270-272. ISSN
1338-2009. Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013.
LACKO, Miroslav. BARTELS, Christoph - SLOTTA, Rainer et al. Geschichte des
deutschen Bergbaus. Band 1.: Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Münster:Aschenndorff Verlag, 2012, 691 s. In
Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - Slovenská spoločnosť
pre sociálne a hospodárske dejiny, 2012-2013, č. 5-6, s.310-311. ISSN 1338-5984.
Recenzia na: Geschichte des deutschen Bergbaus / Christoph Bartels, Rainer Slotta
et al. - Münster : Aschendorff Verlag, 2012.
LACKO, Miroslav. JEMELKA, Martin et al. Ostravské dělnické kolonie I.: Závodní
kolonie kamenouholných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava:
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011, 544 s. JEMELKA, Martin et al.
Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve
slezské části Ostravy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012, 736 s.
In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - Slovenská
spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2012-2013, č.5-6, s.318-319. ISSN
1338-5984. Recenzia na: Ostravské dělnické kolonie I. -II. / Martin Jemelka et al. Ostrava : Filozofické fakulta Ostravské univerzity, 2011, 2012.
LACKO, Miroslav. KLINGOVÁ, Adriana - KLING, Peter. Technické pamiatky
spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši: II. časť - Gelnica a okolie.
Spišská Nová Ves: Rochus - Rozvoj Spiša, n.o., 2012, 172 s. In Montánna história :
ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - Slovenská spoločnosť pre sociálne a
hospodárske dejiny, 2012-2013, č.5-6, s. 330-331. ISSN 1338-5984. Recenzia na:
Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši / Adriana
Klingová, Peter Kling. - Spišská Nová Ves : Rochus - Rozvoj Spiša, 2012.
LACKO, Miroslav. Schleiff, Hartmut - Konečný, Peter et al. Staat, Bergbau und
Bergakademie. Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stutgart: Franz
Steiner Verlag. 2013, 382 s. ISBN 9783515103640. In Historický časopis :
164
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI23
EDI24
EDI25
EDI26
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 719-723. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
Staat, Bergbau und Bergakademie / Harmut Schleiff, Peter Konečný et al. - Stuttgart
: Franz Steiner Verlag, 2013.
LENGYELOVÁ, Tünde. Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae
historico geographica, Budapest 2011, 2012. In KOR/RIDOR : szlovák-magyar
történeti folyóirat, 2014, roč. I., č.1, s. 61-65. ISSN 2064-6410. Recenzia na: Bel
Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011, 2012.
LUKAČKA, Ján. Dvořáková, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný
príbeh uhorskej , rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391-1451) (Barbora of
Cilly. The black Queen. The life story of thze holy Roman Empress and Queen of
Hungary and Bohemia (1391-1451). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2014, 304
pages. ISBN 9788085501605. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 141-142. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
Barbora Celjská / Daniela Dvořáková. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014.
MANNOVÁ, Elena. Kováč, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19.
storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 s. ISBN 9788097154011. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s.
555-559. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013.
MANNOVÁ, Elena. Kováč, Dušan et al. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19.
storočí. (Soudings into Slovak history in the long 19th century). Bratislava:
Historický ústav SAV, 2013, 341 pages. ISBN 9788097154011. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 147151. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of
the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
165
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI27
EDI28
EDI29
EDI30
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v slohom 19. storočí / Dušan Kováč et al. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013.
ONDRUŠOVÁ, Eva. Kušniráková, Ingrid kol. Vyjdeme v noci vo fakľovom
sprievode a rozsvietime svet. Integraný a mobilizačný význam slávností v živote
spoločnosti. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012, 246 s. In Vojenská história :
časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2014, roč. 18, č. 1, . 174175. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Výjdeme v noci vo fakľovom sprievode a
rozsvietime svet / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2012.
SIKORA, Stanislav. Pešek Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického
subjektu I. Na ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k pokusu o reformu
(1948-1960). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012, 283 s. ISBN
9788022412568. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 1, s. 148-150. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Recenzia na: Komunistická strana Slovenska / Jan Pešek. - Bratislava : Veda,
vydavateľstvo SAV, 2012.
SIKORA, Stanislav. Londák, Miroslav- Michálek, Slavomír et al. 20 rokov
samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. (
Twenty Years of the independent Slovak republic. Singularity and discontinuity in
historical development). Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy
of Sciences, 2013, 680 pages. ISBN 9788022413138. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, supplement, s. 155-160. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
20 rokov samostatnej Slovenskej republiky / Miroslav, Londák, Slavomír Michálek
et al. - Bratislava : Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences,
2013.
ŠPILKA, Jozef. Twenty Years of the Independent Slovak Republic - Uniqueness and
Discontinuity of Historical Development. In Politické vedy : časopis pre politológiu,
najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2013, roč. 16, č. 4, s. 179-182. ISSN 1335-
166
Správa o činnosti organizácie SAV
2741.
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01
EDJ02
EDJ03
BAER, Josette - HANULA, Matej (prekl.). Podivuhodné dobrodružstvá Antonína
Kubíčka. Spis z archívu československého zahraničného odboja vo Veľkej Británii z
roku 1944. Josette Baer. Text z anglického jazyka preložil Matej Hanula. In
MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta
historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2014, s. 629-640. ISBN 978-80-89396-28-3.
MEĽNIKOV, Georgij P. - BENKO, Juraj (prekl.). Interpretácia husitských vojen v
slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia. Georgij P. Meľnikov. Štúdiu
preložil a pridal komentár Juraj Benko. In Forum historiae : odborný internetový
časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2014, roč.8, č.1, s. 80-90. ISSN
1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/511068/gpmelnikov.pdf>.
TRASCA, Ottmar - SCHVARC, Michal (prekl.). Odesa: Rumunská okupácia a
"riešenie" židovskej otázky (október 1941-marec 1942). Ottmar Trasca. Z
nemeckého jazyka preložil Michal Schvarc, Historický ústav SAV. In Židia pred a
za Karpatmi v priebehu stáročí. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity,
2013, s. 397-406.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický
časopis. Zodpovedný redaktor József Demmel. Výskumný ústav Celoštátnej
slovenskej samosprávy v Maďarsku : Historický ústav Slovenskej akadémie vied :
Fórum inštitút pre výskum menšín : Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsésszettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014. ISSN 20646410.
Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a
príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája
2013. Editorka Bohumila Ferenčuhová. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre
Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. 140 s. Vega 2/0127/12 Biografia
ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a
písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. Vega 2/0139/13
Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v
19. a 20. storočí. ISBN 978-80-971247-3-1.
Češi a Slováci 1993-2012 : vzdalování a přibližování. Eds. Vladimír Goněc, Roman
Holec. In Česko-slovenská historická ročenka, 2012, s. 11-137. ISSN 1214-8334.
Minulost je bitevním polem současníků : k slovensko-českým a česko-slovenským
vzťahom. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec. In Česko-slovenská historická
ročenka, 2012, s. 141-233. ISSN 1214-8334.
Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Vedecká
redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. Bratislava ; Zagreb : Katedra
slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski
fakultet Comenius sveučilišta, 2013. 446 s. Slovakia and Croatia, Vol. I. ISBN 97880-89567-20-1.
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o
dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč.
Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Štvrťročne (č. 1- 4, + Supplement v
167
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI07
FAI08
FAI09
FAI10
FAI11
FAI12
FAI13
ang.). ISSN 0018-2575.
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual
of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des
Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný
redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná
redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r.
2013, č. 48, r. 2014). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-.
Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. Zostavovateľ Miroslav
Lacko (č. 3/2010, 4/2011, 5-6 2012-2013). Slovenská spoločnosť pre sociálne a
hospodárske dejiny. ISSN 1338-5984.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia slovenská časť]. Vol. 77. 2008. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing
editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2013. 431 s. ISBN 9783-11-027592-6. ISSN 0074-2015.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia slovenská časť]. Vol. 78. 2009. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing
editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2014. 407 s. ISBN 9783-11-031708-4. ISSN 0074-2015.
Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské
vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013),
zostavovatelia: Karol Hollý (1/2011 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na
Slovensku po roku 1918), László Vörös, Peter Šoltés (2/2011 Korupcia), Tünde
Lengyelová, Gabriela Dudeková (1/2012 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a
Slovenska), Gabriela Dudeková, texty maďarských autorov Csukovits Enikő(2/2012
Etnické stereotypy v historickom výskume, preklady z maďarčiny Tünde
Lengyelová, Gabriela Dudeková), zostavovatelia Miroslav Michela, Milan Ducháček
(č.1/2013, Ako hovoriť o komunizme?), zostavovatelia č.2/2013 (Slovenské
politické myslenie 1848-1914): Karol Hollý, Marcel Martinkovič, preklad do angl.
Matej Hanula, preklady z maďarčiny Diana Duchoňová, Anna Fundárková, Tünde
Lengyelová. László Vörös, Juraj Benko (1/2014 Ideológia v priestore a čase), Pavol
Hudáček, Rastislav Kožiak, preklady z maďarčiny Tünde Lengyelová (2/2014 Moc a
štát v stredovekej Európe). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Číslo 2/2012
vzniklo v rámci Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia a maď.slovenského projektu Open Society Foundation Historical stereotypes and prejudices
in the common history 18th-20th Centuries. Číslo 2/2013 Slovenské politické
myslenie 1848-1914 bolo podporené APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. FH
číslo 1/2014 Ideológia v priestore a čase bolo podporené APVV -0628-11 Štátne
hranice a identity v moderných slovenských dejinách. FH č.2/2014 Moc a štát v
stredovekej Európe bolo podporené APVV -0051-12 Stredoveké hrady na
Slovensku, Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete:
<URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of
the Middle Ages. Vol. 45, Part 2. July - December 2011. Editor Alan V. Murray ... ;
contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. Brepols : International Medieval Institute
University of Leeds, 2012. xlix, 549 s. Dostupné na internete:
<http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of
the Middle Ages. Vol. 46, Part 1. January - June 2012. Editor Alan V. Murray ... ;
contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. Brepols : International Medieval Institute
University of Leeds, 2013. xxix, 601 s. Dostupné na internete:
<http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950.
168
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI14
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of
the Middle Ages. Vol. 46, Part 2. July -December 2012. Editor Alan V. Murray ... ;
contributors ... Maria Ďurkova ... [et al.]. Brepols : International Medieval Institute
University of Leeds, 2013. xlviii, 539 s. Dostupné na internete:
<http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
Katalóg evidencie publikačnej činnosti SAV [elektronický zdroj]. ... Mária
Ďurková... [et al.]. Názov z http://www.library.sk/aRL/main.php?ictx=sav. Požaduje
sa ARL.
Bibliografické databázy historickej literatúry na internete : historická literatúra od
roku 1990 : historický časopis 1953-1989 [elektronický zdroj]. Alžbeta Sedliaková.
nositeľ projektu Historický ústav SAV. Názov prebraný z http://databazy.dejiny.sk.
Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas. Bibliographie zur Geschichte
der Böhmischen Länder und der Slowakei : databáza obsahuje literatúru od roku
1995- [elektronický zdroj]. Alžbeta Sedliaková. Hlavný koordinátor: Herder Institut
Marburg, Nemecko, spoluriešiteľ Historický ústav SAV. Názov prebraný z
http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level2-31.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
ABAFFYOVÁ, Lenka. Konferencia Werkstattgespräch zu DDRPlanungsgeschichte. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2014, roč. 62, č. 2, s. 377-379. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ARPÁŠ, Róbert. Osyková, Linda. Volebné kampane politických strán na Slovensku
počas I. ČSR. Bratislava : Veda, 2012, 273 s. ISBN 9788022412285. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 158-159. (2014
- Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BADA, Michal. Správa z workshopu Archívne pramene ako zdroj poznania
ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 177-178. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
169
Správa o činnosti organizácie SAV
GII04
GII05
GII06
GII07
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BADA, Michal. Laclavíková, Miriam- Švecová, Adriana. Pramene práva na území
Slovenska I.: Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2007, 415 s. ISBN 9788097778907. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 577-579. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BADA, Michal. Holá, Milada. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v
pozdním středověku a raném novověku (1437-1617). Praha: Casablanca, 2012, 255
s. ISBN 9788087292181. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s.569-570. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BADA, Michal. Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana. Pramene práva na území
Slovenska II.: 1790-1918. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s.
ISBN 9788080825065. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2014, roč. 62, č. 4, s. 728-729. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BARTLOVÁ, Alena. Almanach : Slováci v Poľsku. Slowacy w Polsce, XIII. Ed.
Milica Majeriková-Molitoris Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. ISSN 12330205. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č.
1, s. 162-164. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
170
Správa o činnosti organizácie SAV
GII08
GII09
GII10
GII11
GII12
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BARTLOVÁ, Alena. Zasadanie slovensko-poľskej komisie humanitných vied. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s.
374-375. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BARTLOVÁ, Alena. Stoličná- Mikolajová, Rastislava, Nováková, Katarína.
Kulinárska kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda, 2012, 495 s. ISBN
9788022412575. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 2, s. 362-364. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BENKO, Juraj. Ferenčuhová, Bohumila - Roguľová, Jaroslava a kol. Občianska
spoločnosť a politická kultúra: Kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. Bratislava:
Historický ústav SAV, 2012, 216 s. ISBN 9788097118. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 159-162. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
BORČIN, Emil - FERENČUHOVÁ, Bohumila. "Učila som sa na francúzskej
historiografii ..." : hovoríme s PhDr. Bohumilou Ferenčuhovou, DrSc., ocenenou
francúzskym vyznamenaním. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č.
4, s.9-11. ISSN 0139-6307.
BYSTRICKÝ, Peter. Leeds International Medieval Congress. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 734. (2014 - Current
Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences,
Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
171
Správa o činnosti organizácie SAV
GII13
GII14
GII15
GII16
GII17
GII18
GII19
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ČERNÁK, Tomáš. Gustáv Husák - moc politiky/politik moci. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 165-168. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ČERNÁK, Tomáš. Odišiel Jozef Jablonický. In Druhá svetová : občasník o
moderných dejinách Slovenska (do roku 2012), od roku 2013 časopis o moderných
dejinách Slovenska, 9. december 2012. ISSN 1336-8222. Názov z hlavnej
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?nazevclanku=odisiel-jozefjablonicky&cisloclanku=2012120001>.
ČERNÁK, Tomáš. Posledná rozlúčka s Jozefom Jablonickým. In Druhá svetová :
občasník o moderných dejinách Slovenska (do roku 2012), od roku 2013 časopis o
moderných dejinách Slovenska, 31.12.2012. ISSN 1336-8222. Názov z hl.
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?nazevclanku=posledna-rozlucka-sjozefom-jablonickym&cisloclanku=2012120002>.
ČERNÁK, Tomáš. Fremal, Karol. Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944.
Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP. Banská Bystrica:
Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, 198 s. ISBN 9788089514281. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s.
729-731. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Veľká vojna zmenila svet na nepoznanie (rozhovor s
redaktorom denníka). Zhováral sa Vladimír Jancura. In Pravda, 28.6.2014, roč.
XXIV, č., s. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete:
<http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/322428-velka-vojna-zmenila-svetna-nepoznanie/>.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Historička: Nadšené očakávanie vojny je hlúposť (rozhovor
s redaktorom denníka). Zhováral sa Roman Pataj. In SME, 18.6.2014, roč. 22, s.
ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <http://www.sme.sk/c/7242485/historickanadsene-ocakavanie-vojny-je
hlupost.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss>.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Prvá svetová vojna priniesla Slovákom demokraciu a
172
Správa o činnosti organizácie SAV
GII20
GII21
GII22
GII23
GII24
liberalizáciu. Rozhovor s Gabrielou Dudekovou. Redaktor TASR Richard
Kvasňovský. In TERAZ : spravodajský portál tlačovej agentúry TASR, tASR, 27. 7.
2014. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.teraz.sk/magazin/dudekova-prva-svetova-vojna-rozhovor/92757clanok.html>.
DUCHOŇOVÁ, Diana. Archetypy maskulinity v ranom novoveku. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 589-590. (2014
- Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Úvod. In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské
zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s
popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013. - Bratislava : Spoločnosť Pro
Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014, s. 5-6. ISBN 978-80971247-3-1.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi
Francúzskom a strednou Európou. In Historický časopis : Historického ústavu SAV
(do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 375-377. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
FRIMMOVÁ, Eva. Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor
střetů mezi křesťanstvím a islámem. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 586-588. (2014 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
FRIMMOVÁ, Eva. Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 582-584. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
173
Správa o činnosti organizácie SAV
GII25
GII26
GII27
GII28
GII29
GII30
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
FRIMMOVÁ, Eva. O archíve slovami pôvodných majiteľov archívnych
dokumentov : zdravica Literárneho archívu pri Slovenskej národnej knižnici v
Martine. In Literárny archív. 39, s. 155-156. ISBN 978-80-8149-030-9.
HERUCOVÁ, Angelika. Človek a svet zvierat v stredoveku. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 373-374. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Stopy dávnej minulosti 7. Register a zoznam použitej literatúry zostavila Miriam
Hlavačková. In DVOŘÁK, Pavel. Stopy dávnej minulosti : Slovensko na konci
stredoveku. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014, s. 242-247. ISBN 978-8085501-61-2.
HOLEC, Roman. Prvá svetová vojna a turizmus. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 175-177. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
HOLEC, Roman. Olexák, Peter, Safanovičová, Anna (eds.). Antológia časopisecký
a novinových článkov Andreja Hlinku. Martin: Matica slovenská 2013, 265 s. ISBN
9788081280870. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 2, s. 364-365. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
HOLEC, Roman. Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskom Ontáriu. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s.
590-591. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis -
174
Správa o činnosti organizácie SAV
GII31
GII32
GII33
GII34
GII35
GII36
GII37
GII38
Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
HUDEK, Adam. Dokumenty č. 1-3,7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31. In
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda,
2014, s. 383-390, 395-399, 411-415, 437-442, 458-467, 476, 478-479, 484-489,511515. ISBN 978-80-224-1316-9.
KAMENEC, Ivan. Hacker, Paul. Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického
diplomata. Bratislava: Artfórum, 2014, 292 s. ISBN 9788081500428. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 4, s. 731-732. (2014
- Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In KLIMKO, Jozef MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 11-17. ISBN
978-80-970913-2-3.
KOLLÁROVÁ, Ivona. Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a
Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 574-576. (2014
- Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
KONEČNÝ, Peter. Konferencia štrukturálne premeny komunikačnej praxe v ranom
novoveku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč.
62, č. 4, s. 733-734. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
KOVÁČ, Dušan. Dokument č. 34. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie
vied. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 518-519. ISBN 978-80-224-1316-9.
KOVÁČ, Dušan. Úvod. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1.
vydanie. - Bratislava : Veda, 2014, s. 14-15. ISBN 978-80-224-1316-9.
KOVÁČ, Dušan. Rozhovor s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., predsedom
175
Správa o činnosti organizácie SAV
GII39
GII40
GII41
GII42
GII43
GII44
GII45
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu
histórie FF PU v Prešove, 2014, č. 1, s. 142-146. ISSN 1337-0707. Názov z hl.
obrazovky.
KOWALSKÁ, Eva. Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského
gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s.
ISBN 9788080791865. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2014, roč. 62, č. 2, s. 360. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
KRÁLIK, Tomáš. Korbelářová, Irena. Žena ve slezské měšťanské společnosti
barokní doby. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 3, s.570-572. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
KŠIŇAN, Michal. Predslov. In Jozef Klempa. Moje skúsenosti za svetovej vojny :
denník československého legionára z rokov 1914-1920. - Bratislava : Vydavateľstvo
SLOVART, spol. s.r.o., 2014, s. 5-9. ISBN 978-80-556-1162-4.
LACKO, Miroslav. Baníctvo a vojna : 12. medzinárodný montánno-historický
kongres v Tirolsku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2012, roč. 62, č. 1, s.169-170. (2012 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
LACKO, Miroslav. Malé jubileum Montánnej histórie. In Montánna história :
ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2012-2013, č.5-6, s. 5-7. ISSN 1338-5984.
LACKO, Miroslav. Bergbau und Krieg - 12. Montanhistorischer Kongress 2013.
25.28. září 2013, Sterzing / Vipiteno, Schwaz a Hall in Tirol, Italie/ Rakousko. In
Historica, 2013, roč. 4, č. 2, s. 253-254. ISSN 1803-7550. Recenzia na: Bergbau und
Krieg. - Sterzing/Vipiteno, Schwaz a Hall, 2013.
LACKO, Miroslav. Stříbrná Jihlava 2013 - medzinárodná konferencia k dejinám
starého baníctva a hutníctva. 10-12. októbra 2013, Jihlava, Krajský úrad v Jihlave. In
Historica, 2013, roč. 4, č. 2, s. 255-256. ISSN 1803-7550. Recenzia na: Stříbrná
Jihlava 2013. - Jihlava : Krajský úrad v Jihlave, 2013.
176
Správa o činnosti organizácie SAV
GII46
GII47
GII48
GII49
GII50
GII51
GII52
GII53
GII54
LACKO, Miroslav. Medzinárodná konferencia Ars Montana: umelecký a kultúrny
transfer v otvorenom priestore českosaského Krušnohoria na prahu raného novoveku
(1459-1650). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014,
roč. 62, č. 3, s. 584-586. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
MACHO, Peter. Namiesto záveru: Niekoľko nesúvislých osobných poznámok
jedného historika k téme tejto knihy. In Zora Vanovičová: Autorita symbolu, s. 107109. ISBN 978-80-970975-2-3.
MANNOVÁ, Elena. medzinárodná doktoranská konferencia o historických
zlomoch. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč.
62, č. 2, s. 371-372. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International
Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS,
Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation
Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010),
Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
MICHÁLEK, Slavomír. Predhovor. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v
labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 15. ISBN 97880-89396-28-3.
MICHÁLEK, Slavomír. Opustila nás Petra Rybářová. In Správy Slovenskej
akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 7-8, s.19. ISSN 0139-6307.
OSYKOVÁ, Linda. K nedožitému jubileu Milana Zemka. In Správy Slovenskej
akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 7-8, s. 14-15. ISSN 0139-6307.
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Mintálová-Zubercová, Zora. Všetko okolo stola I. Martin:
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, 270 s. ISBN 9788089208944. Všetko okolo
stola, alebo sladké zbrane žien II. martin: Vydavateľstvo matice slovenskej, 2010,
279 s. ISBN 9788081150135. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 365-366. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
SCHVARC, Michal. Úvod. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava :
Historický ústav SAV, 2014, s. 9-11. ISBN 978-80-89396-32-0.
ŠPILKA, Jozef. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky - jedinečnosť a
177
Správa o činnosti organizácie SAV
GII55
GII56
diskontinuita historického vývoja. In Historický časopis : Historického ústavu SAV
(do r.2012), 2013, roč. 61, č. 4, s.719-724. (2013 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ZAVACKÁ, Marína. Gosudarstvoé i cerkov v XX veke: evoljucija vzaimootnošenij,
političeskij i sociokulturnyj aspekty. Opyt Rossiji i Evropy. Ed. A.I. Filimonova.
Moskva: Librokom, 2011, 464 s. ISBN 9785397019576. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 572-574. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
ZEMKO, Milan. Katuninec, Milan. Zlyhania a nádeje demokracie v Európe. Trnava:
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity: Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2011,
s. 230. ISBN 97883749004353. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do
r.2012), 2014, roč. 62, č. 1, s. 157-158. (2014 - Current Contents, Bibliographic
Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I
B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
BARNOVSKÝ, Michal. Prvá vlna destalinizácie a Slovensko (1953-1957). Jazyková
redaktorka Vlasta Jaksicsová. 1. vyd. Brno : Kateřina Mikšová - Nakladatelstí Prius,
2002. 183 s. Krize komunistického systému v Československu 1953-1957, Sv. 6.
ISBN 80-7285-013-X.
Citácie:
1. [3] FIAMOVÁ, M. "Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!" Bezpečnostná
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s.
152.
178
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA02
AAA03
AAA04
AAA05
AAA06
2. [3] LEIKERT, J. Takový byl Ladislav Mňačko. Praha : Slovenský literárny klub
v ČR, 2013, s. 330.
3. [3] LONDÁK, M. 1968 és Szlovákia. In múltunk, 2013, roč. 58, č. 3, s. 106.
4. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 15, 61, 76.
BÉLI, Gábor - DUCHOŇOVÁ, Diana - FUNDÁRKOVÁ, Anna - KAJTÁR, István PERES, Zsuzsana. Institutions of legal History with special regard to the legal
culture and history. Pécs : Faculty of Law, University of Pécs- Dr. Gyula Berke,
dean of the Faculty : Institute of History of Slovak Academy of Sciences - PhDr.
Slavomír Michálek DrSc., Institute Director, 2011. 464 s. ISBN 978-615-5001-38-3.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] VARGA, N. Hungarian scholary events in the field of legal history in 2011.
In Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Vol. 5, 2012, s. 115.
ČIČAJ, Viliam. Bányavárosi könyvkultúra a XVII-XVIII. században :
(Besztercebánya Körmöcbánya, Selmecbánya). Szeged : Scriptum, 1993. 142 s.
Citácie:
1. [2.1] Title: TOWNS AND BOOK CULTURE IN HUNGARY AT THE END OF
THE FIFTEENTH CENTURY AND DURING THE SIXTEENTH CENTURY
Author(s): Monok, Istvan Book Editor(s): Costas, BR Source: PRINT CULTURE
AND PERIPHERIES IN EARLY MODERN EUROPE: A CONTRIBUTION TO
THE HISTORY OF PRINTING AND THE BOOK TRADE IN SMALL
EUROPEAN AND SPANISH CITIES Book Series: Library of the Written Word
Volume: 18 Pages: 171-200 Published: 2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Slovenský stát. Praha : Anomal, 1992. 143 s. Ad fontes.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 300.
2. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 59.
3. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 661.
4. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 327.
5. [4] BUČKA,P. Význam slovenskej armády na vývoji športového hnutia na
Slovensku v roku 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská
Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 151.
6. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
KOVÁČ, Dušan. Vysídlenie Nemcov zo Slovenska (1944-1953). 1. vyd. Praha :
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 84 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR, Sv. 8.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 301.
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
Dějiny států. Dotlač r. 2000.
Citácie:
1. [2.1] Demographic Behaviour and the Modernization Process: A CrossSectional Study of Fertility Determinants in Slovakia 1930 By: Roupa, Michal
SOCIOLOGIA Volume: 44 Issue: 3 Pages: 255-290 Published: SPR 2012,
179
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA07
AAA08
AAA09
AAA10
WOS
2. [3] LEIKERT, J. Takový byl Ladislav Mňačko. Praha : Slovenský literárny klub
v ČR, 2013, s. 330.
3. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 664.
KŠIŇAN, Michal. Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si
protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960). Krakow : Spolok
Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. 282 s. Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v
dejinách Slovenska (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. ISBN 978-83-7490-508-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] KRIŠTOFÍK, J. Partizánska skupina Hurban a jej identita v historickej
pamäti podjavorinského regiónu. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.):
Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 285.
3. [6] LUKÁČ, P. KŠIŇAN, Michal et alii. Komunisti a povstania : ritualizácia
pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe 1945-1960. Kraków :
Towarzystwo Slowaków v Polsce, 2012, 281 s. ISBN 978-83-7490-508-4. In
Kultúrne dejiny, roč. 4, 2013, č. 2, s. 321-322.
LEMBERG, Hans - MAREK, Michaela - BENEŠ, Zdeněk - KOVÁČ, Dušan. Suche
nach Sicherheit in stürmischer Zeit : Tschechen, Slowaken und Deutsche im System
der internationalen Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Essen :
Klartext Verlag, 2009. 449 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und
Deutsch- Slowakischen Historikerkommission, Band 16. ISBN 978-3-89861-127-5.
Citácie:
1. [5] HOENIG, B: Rezension von: Hans Lemberg/Michaela Marek/Zdeněk Beneš
u.a. (Hrsg.), Suche nach Sicherheit in stürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und
Deutsche im System der internationalen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und DeutschSlowakischen Historikerkommission, Bd. 16), Klartext Verlag, Essen 2009, in:
Archiv für Sozialgeschichte (online) 53, 2013, URL: <http://www.fes.de/cgibin/afs.cgi?id=81391> [1.2.2013].
LENGYELOVÁ, Tünde - VÁRKONYI, Gábor. Báthory Erzsébet : egy asszony
élete. 2. dopl. a prepr. vyd. v maď. jazykovej mutácii. Budapest : General Press
Kiadó, 2010. 397 s. ISBN 978-963-643-168-6.
Citácie:
1. [3] FUNDÁRKOVÁ, A. - FAZEKAS, I et alii. Die weltliche und kirchliche Elite
aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im
16-17. Jahrhundert. Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien,
2013, s. 537.
LENGYELOVÁ, Tünde - VÁRKONYI, Gábor. Báthory : život a smrť. 1. vydanie.
Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. 304 s. ISBN 978-80-7360-844 6.
Citácie:
1. [3] DUCHOŇOVÁ, D. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť". Prevencia a
liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí. In Theatrum historiae,
2012, č.11, s. 85.
2. [3] FUNDÁRKOVÁ, A. - FAZEKAS, I et alii. Die weltliche und kirchliche Elite
aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im
16-17. Jahrhundert. Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien,
2013, s. 537.
180
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA11
AAA12
AAA13
AAA14
AAA15
MANNOVÁ, Elena - AVENARIUS, Alexander - BREZOVÁKOVÁ, Blanka DAVID, P. Daniel - DVOŘÁKOVÁ, Daniela - HOLEC, Roman - KOWALSKÁ,
Eva - LENGYELOVÁ, Tünde - LIPTÁK, Ľubomír - LUKAČKA, Ján - MRVA,
Ivan - STEINHÜBEL, Ján. Scurta istorie a Slovaciei. Bucurest : Editura
Enciclopedica, 2011. 474 s. Vyšlo v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní (1.
vydanie: Bratislava, Academic Electronic Press, 2003, 368 s.). ISBN 978-973-450627-9.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
Slovaška zgodovina. Uredila Elena Mannová. Ljubljana : Slovenska matica, 2005.
375 s. ISBN 961-237-136-8.
Citácie:
1. [1.1] VISITATIONS IN VENEZIA GIULIA IN THE INTERWAR PERIOD By:
Pelikan, Egon ACTA HISTRIAE Volume: 21 Issue: 3 Pages: 313-328
Published: 2013, WOS
STEINHÜBEL, Ján. Kapitoly z najstarších českých dejín 531-1004. Kraków :
Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowakov w Polsce, 2011. S. 192.
Centrum excelentnosti Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný
stredovek STASLO. ISBN 978-83-7490-370-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
STEINHÜBEL, Ján. Kapitoly z najstarších českých dejín : 531-1004. 2. vydanie.
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków v Polsce, 2012. 204
s. Publikácia vznikla v Historickom ústave SAV v rámci Centra excelentnosti: Staré
Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek. ISBN 978-83-7490506-0.
Citácie:
1. [2.1] "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu
alii."Reflection of ethnicity in the legal norms and official documents of the
medieval Kingdom of Hungary By: Lysy, Miroslav HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 3 Pages: 421-436 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [5] KALHOUS, D. Ján Steinhübel: Kapitoly z najstarších českých dejín 5311004. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 204 s., ISBN 978-83-7490-5060. In: Časopis Matice moravské, roč. 132, 2013, č. 1, s. 214-215.
TEICH, Mikuláš - KOVÁČ, Dušan - BROWN, Martin. Slovakia in History. New
York : Cambridge University Press, 2011. 413 s. ISBN 978-0-521-80253-6.
Citácie:
1. [1.1] Pious Aspects in the Ethical and Moral Views of Matthias Bel By:
Gluchman, Vasil HISTORY OF EUROPEAN IDEAS Volume: 39 Issue: 6
Pages: 776-790 Published: NOV 1 2013, WOS
2. [5] ŠTEFANOVÁ, D. - CERMAN, M. Slovakia in history, hg. von Mikuláš
Teich-Dušan Kováč-Martin D. Brown, Cambridge University Press, Cambridge
2011, 413 s.In Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung,
roč. 121, 2013, č. 1, s. 163-165.
3. [6] HUDEK, A. Teich, Mikuláš - Kováč, Dušan - Brown, Martin Slovakia in
181
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA16
AAA17
AAA18
AAA19
History. Cambridge : Cambridge University Press, 2011, 424 s., ISBN
9780521802536. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 1, s. 167-170.
TOMA, Peter A. - KOVÁČ, Dušan. Slovakia from Samo to Dzurinda. Stanford,
2001. 432 s.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 343.
VÖRÖS, Ladislav. Analytická historiografia versus národné dejiny : "národ" ako
sociálna reprezentácia. Pisa : Published by Edizioni Plus - Pisa University Press,
2010. 230 s. Doctoral Dissertations, XIII. This volume is published thank to the
support of the Directorate General for Research of the European Commision, by the
Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES. net under the contract CIT3CT-2005-006164. ISBN 978-88-8492-741-5.
Citácie:
1. [2.1] Analytical Historiography vs. National History By: Haluska, Jan
FILOZOFIA Volume: 68 Issue: 7 Pages: 628-632 Published: 2013, WOS
2. [3] BAJCSI, I. Trianon okainak értelmezése a magyar és a szlovák
historiográfiában 1990-től napjainkig. In Hatos, Pál (ed.): PhD-konferencia
2013. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 375.
3. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 17, 51.
4. [3] VODRÁŽKA, M. Filosofie tělesnosti dějin. Praha : Herrmann & synové ÚSTR, 2013, s. 348.
5. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 187.
6. [4] MARTINKOVIČ, M. Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára
Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných
novín. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 2, s. 76, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/martinkovic.pdf
ŽATKULIAK, Jozef. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie
(september 1968-december 1970) : dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7285-140-9.
Citácie:
1. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 32.
2. [4] PREČAN, V. Gustáv Husák: iluze a skutečnost. In Michálek, S. – Londák,
M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 36.
3. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
151, 260.
4. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 564.
ŽATKULIAK, Jozef. Federalizácia československého štátu 1968 - 1970 : vznik
česko-slovenskej federácie roku 1968. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
1996. 427 s. Prameny k dějinám československé krize 1967 - 1970., Díl 5. Sv. 1.
Citácie:
182
Správa o činnosti organizácie SAV
1. [3] LONDÁK, M. 1968 és Szlovákia. In múltunk, 2013, roč. 58, č. 3, s. 120.
2. [3] PETRÁŠ, R. Výzkum českých a československých právních dějin po roce
1989. In Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum, 2007, s. 56.
3. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 32.
4. [4] LONDÁK, M. Rok 1968. Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 240.
5. [4] LONDÁKOVÁ, E. Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov Slovensko v predjarí a v roku 1968. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 74.
6. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
36, 260.
7. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 564.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
ARPÁŠ, Róbert. Autonómia: víťazstvo alebo prehra ? : vyvrcholenie politického
zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 2011. 199 s. Vega č. 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a
menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia,
holokaust. ISBN 978-80-224-1190-5.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] LUTHER, D. Odchod Čechov zo Slovenska (1938-1944). In Soukupová, B.
– Godula-Węcławowicz, R. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 111.
3. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 660.
4. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 321.
5. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 36.
6. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 101.
7. [4] ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918 - 1938. Bratislava :
Kalligram, 2013, s. 314.
8. [4] SZARKA, L. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938
ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. In Fórum
Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č. 3, s. 6.
9. [6] OSYKOVÁ L. Arpáš, Róbert. Autonómia: víťazstvo alebo prehra?
Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska. Bratislava : Veda,
vydavateľstvo SAV, 2011, 200 s. ISBN 9788022411905. In Historický časopis,
roč. 61, 2013, č. 4, s. 711-712.
BADA, Michal. Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy : každodennosť
183
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB03
AAB04
AAB05
Žilinčanov na základe analýzy zápisov Žilinskej mestskej knihy na prelome
stredoveku a raného novoveku. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011. 137 s.
ISBN 978-80-224-1182-0.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] RÁBIK, V. (upravil): Trnavas/Tyrnaus Mittelalterliche Stadtbücher.
Kraków : Katedra histórie a Inštitút pre výskum prameňov k slovenským dejinám
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 17.
3. [4] ČIČAJ, V. Disciplinizácia ako historický fenomén. In ČIČAJ, Viliam et al.
Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti. Bratislava : Historický
ústav SAV, 2013, s. 11.
4. [6] CHORVÁTOVÁ, H. Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy. In
HistoryWeb.sk, [internetový časopis], 2013, č. 4, videné 12.4.2013 na
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy
5. [6] FUNDÁRKOVÁ, A. Rozprávanie o novoveku. In Správy SAV, roč. 49, 2013,
č. 4, s. 14.
6. [6] MORAVČÍK, J. Michal Bada: Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.
Každodennosť Žilinčanov na základe analýzy zápisov Žilinskej mestskej knihy na
prelome stredoveku a raného novoveku. Veda, Bratislava 2011. 138 strán. In
Vlastivedný zborník Považia XXVI, 2013, s. 215-216.
BARNOVSKÝ, Michal - CAMBEL, Samuel - ČIERNY, Ján - KAMENEC, Ivan ŠŤASTNÝ, Jiří - VRABLIC, Emil. Dejiny Slovenska. VI. (1945-1960). Bratislava :
Veda vydavateľstvo SAV, 1988. 549 s.
Citácie:
1. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 58.
BARNOVSKÝ, Michal. Sociálne triedy a revolučné premeny na Slovensku 19441948. Bratislava : VEDA, 1978. 224 s.
Citácie:
1. [3] SABOL, M. Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 19451949. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v Československu. Praha
: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 56.
2. [4] LONDÁK, M. Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 373.
3. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 13.
BARNOVSKÝ, Michal. Na ceste k monopolu moci : mocenskopolitické zápasy na
Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava : Archa, 1993. 248 s.
Citácie:
1. [2.1] Title: VILIAM SIROKY AND JULIUS DURIS - FAMILY ORIGIN,
SOCIAL RELATIONS AND BEGINNINGS OF THEIR WORK IN THE
COMMUNIST MOVEMENT Author(s): Cernak, Tomas Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 313-342 Published: 2013, WOS
2. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 662.
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 344.
4. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
184
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB06
AAB07
AAB08
AAB09
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 235.
5. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 498.
6. [4] LETZ, R. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. In Securitas Imperii,
2013, č. 22 (01), s. 16.
7. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 20.
8. [4] ŠUTAJ, Š. Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945-1949. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 301.
BARTLOVÁ, Alena. Túžby, projekty a realita : Slovensko v medzivojnovom
období. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2010. 262 s.
Edícia Slovenská Historiografia. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra
excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín
(CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a grantu Vega č. 2/0122/09: Občianska
spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/bartlova.pdf>. ISBN 978-80-89396-06-1.
Citácie:
1. [4] ZEMKO, M. Zložitá cesta k vzniku demokratickej Slovenskej republiky. In
Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej
republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 20.
2. [5] ELEK, A. Szlovákia a két világháború között. In Világtörténet, roč. 3 (35),
2013, č. 4, s. 578-581.
BARTLOVÁ, Alena - BYSTRICKÝ, Valerián - ČIERNY, Ján - CSÉFALVAY,
František - DEÁK, Ladislav - FALTUS, J. - HOLOTÍKOVÁ, Zdenka - HRNKO,
Anton - KAMENEC, Ivan - KASÁČ, Zdenko - KROPILÁK, Miroslav MAGDOLENOVÁ, Anna - PLEVA, Ján - ŠTEFANSKÝ, Václav. Dejiny
Slovenska. V. (1918-1945). Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1985. 607 s.
Menný register.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 335.
2. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 58.
BARTLOVÁ, Alena. Andrej Hlinka. Bratislava : Obzor, 1991. 116 s.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
2. [1.1] The Making and Breaking of the Slovak Clerical Council, 1918-19 By:
Lorman, Thomas A. CENTRAL EUROPE Volume: 11 Issue: 1 Pages: 46-66
Published: MAY 2013, WOS
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 310.
BEDNÁROVÁ, Marcela. Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia :
fenomén ilyrizmu. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický
ústav SAV, 2012. 176 s. Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov
v strednej, východnej (juhovýchodnej Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega
185
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB10
AAB11
AAB12
AAB13
2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia,
riešené v HÚ SAV. ISBN 978-80-224-1253-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
BENKO, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920). Bratislava :
Historický ústav SAV, 2012. 218 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v
dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV, Vega 2/0123/12 Sociálny
radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období.
Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach
vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia
(1918-1939), Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej,
východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0181/10
Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN
978-80-89396-18-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [2.1] VILIAM SIROKY AND JULIUS DURIS - FAMILY ORIGIN, SOCIAL
RELATIONS AND BEGINNINGS OF THEIR WORK IN THE COMMUNIST
MOVEMENT Author(s): Cernak, Tomas Source: HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 2 Pages: 313-342 Published: 2013, WOS
3. [3] VODRÁŽKA, M. Filosofie tělesnosti dějin. Praha : Herrmann & synové ÚSTR, 2013, s. 338.
4. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 331.
5. [6] LOMÍČEK, J. BENKO, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom
(1900-1920). Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012, 218 s. ISBN
978-80-89396-18-4. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 138-140,
videné 14.2.2014 na http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/lomicekrec.pdf
BYSTRICKÝ, Peter. Sťahovanie národov (454-568)- Ostrogóti, Gepidi, Longobardi
a Slovania. Bratislava : Občianske združenie Spoločnosť Pro Historia, 2008. 201 s.
Monografia je výsledkom grantu " Slovensko ako súčasť stredovekého Uhorského
kráľovstva" na Historickom ústave SAV č. 2/6201/27. Jej vydanie finančne
podporili: MK SR, Literárny fond, SAVOL, Spoločnosť Pro Historia a Historický
ústav SAV. ISBN 978-80-970060-0-6.
Citácie:
1. [6] KOWALSKÁ, E. Bystrický, Peter: Sťahovanie národov (454-568)Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania. Bratislava : Pro Historia, 2008, 201 s.
In Bibliotheca Alexandrina, roč. 1, 2013, s. 170.
BYSTRICKÝ, Valerián - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Storočie procesov : súdy,
politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska. 1. vydanie. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. 272 s. Edícia Svet Vedy,
č. 28. ISBN 978-80-224-1258-2.
Citácie:
1. [6] GYARFAŠOVÁ, S. Storočie procesov. In Magazín Víkend (SME), roč. 21,
2013, č. 279 (sobota 30.11.2013), s. 5.
BYSTRICKÝ, Valerián - LETZ, Róbert - PODOLEC, Ondrej. Vznik Slovenského
štátu : 14. marec 1939 Spomienky aktérov historických udalostí. 2. diel. Bratislava :
186
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB14
AAB15
AAB16
AAB17
AAB18
AEPress : Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných
slovenských dejín pri Historickom ústave SAV : Pedagogická fakulta UK : Ústav
pamäti národa, 2008. 362 s. ISBN 978-80-88880-82-0.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 321.
BYSTRICKÝ, Valerián - KOVÁČ, Dušan - PEŠEK, Jan - HALLON, Ľudovít HOLEC, Roman - KAMENEC, Ivan - LONDÁK, Miroslav - PICHLER, Tibor PODRIMAVSKÝ, Milan - SCHVARC, Michal - SIKORA, Stanislav - ŠKVARNA,
Dušan - ZEMKO, Milan - ŽATKULIAK, Jozef. Kľúčové problémy moderných
slovenských dejín 1848-1992. 1. vyd. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV,
2012. 395 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných
slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-2241223-0.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 11.
BYSTRICKÝ, Valerián - DEÁK, Ladislav. Európa na prelome : diplomatické a
politické vzťahy v rokoch 1932-1933. Bratislava : Pravda, 1973. 423 s.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 15.
BYSTRICKÝ, Valerián - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena MICHÁLEK, Slavomír - PEŠEK, Jan - PETRUF, Pavol - SIKORA, Stanislav. Rok
1968 na Slovensku a v Československu : chronológia udalostí. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2008. 308 s. Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-51-030905. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/1968_chronologia.pdf>. ISBN 978-80969782-3-6.
Citácie:
1. [4] ZEMKO, M. Od straníckeho reformátora k normalizátorovi. In Michálek, S.
– Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava :
VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 531.
BYSTRICKÝ, Valerián - MICHELA, Miroslav - SCHVARC, Michal. Rozbitie
alebo rozpad ? : historické reflexie zániku Česko-slovenska. 1. vyd. Bratislava :
Historický ústav SAV : Veda, 2010. 575 s. Publikácia vychádza v rámci projektu
Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín
(CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a v spolupráci s Vojenským
historickým ústavom. ISBN 978-80-224-1150-9.
Citácie:
1. [5] KIRSCHBAUM, S. J. Valerián Bystrický, Miroslav Michela, Michal
Schvarc a kol., Rozbitie alebo rozpad ? Historické reflexie zániku ČeskoSlovenska. Bratislava : Veda, 2010. 575 pp., notes, bibliography, English resume,
index. In Slovakia, roč. 41, 2013, č. 76-77, s. 197-200.
BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu : výber zo štúdií.
Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2008. 301 s. Edícia
Slovenská historiografia. Publikácia vychádza v rámci Centra excelentnosti výskumu
kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV a s príspevkom
Literárneho fondu. ISBN 978-80-969782-5-0.
187
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB19
AAB20
AAB21
AAB22
AAB23
AAB24
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 317.
2. [4] SZARKA, L. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938
ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. In Fórum
Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č. 3, s. 6.
CSÉFALVAY, František - KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945
: chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2007. 182
s. ISBN 978-80-969782-2-9.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 331.
ČAPLOVIČ, Dušan - ČIČAJ, Viliam - KOVÁČ, Dušan - LIPTÁK, Ľubomír LUKAČKA, Ján. Dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2000.
309 s. ISBN 80-88880-39-4.
Citácie:
1. [2.1] Title: The History of Hlohovec from the Fall of Great Moravia to 1275
with Special Regard for the Location of the Castle of Szolgagyor Author(s): Galik,
Zdenko Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 263-287
Published: 2013, WOS
ČAPLOVIČ, Dušan - PODRIMAVSKÝ, Milan. Dokumenty slovenskej národnej
identity a štátnosti. I. Vedeckí red. Ján Beňko, Marián Hronský, Richard Marsina,
Miroslav Pekník. Bratislava : Národné literárne centrum - Dom slovenskej literatúry,
1998. 511 s. Ed. Svedectvá, 10. ISBN 80-88878-43-8.
Citácie:
1. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 71.
ČIČAJ, Viliam. Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : ...z prjsnostu
a wssu ostrostu zakazzugeme". Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor
Iliť-RádioPrint, 2013. 166 s. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80970648-4-6.
Citácie:
1. [4] RÁBIK, V. (upravil): Trnavas/Tyrnaus Mittelalterliche Stadtbücher.
Kraków : Katedra histórie a Inštitút pre výskum prameňov k slovenským dejinám
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 64.
ČIČAJ, Viliam. Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16. - 18. storočí. Bratislava
: VEDA, 1985. 133 s. Historické štúdie, XXVIII/2.
Citácie:
1. [4] BÔBOVÁ, M. – SKUBACHOVÁ, B. Výskum tlačí 16. Storočia zachovaných
na území mesta Banská Bystrica. In Bôbová, Mária – Snopková, Blanka
(zostavili): 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2012, s. 255.
2. [4] FRIMMOVÁ, E. Reflexie o biblických textoch z obdobia renesancie a
humanizmu. In Rydlo, Jozef M. (Zost.): In verbo autem tuo. Bratislava : Libri
Historiæ, 2013, s. 163.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Pohľady na východ : (postoje k Rusku v
slovenskej politike 1934-1944). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2002. 265 s. ISBN 80224-0716-X.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
188
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB25
AAB26
AAB27
AAB28
AAB29
Published: 2013, WOS
2. [4] ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918 - 1938. Bratislava :
Kalligram, 2013, s. 315.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Podoby česko-slovensko-maďarského vzťahu
1938-1949 : (východiská, problémy a medzinárodné súvislosti). Bratislava : VEDA,
1992. 203 s., mapka. ISBN 80-224-0382-2.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
2. [4] ŠUTAJ, Š. Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945-1949. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 284.
3. [4] ŠUTAJ, Š. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a
Parížska mierová konferencia. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy
v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a
Historický ústav SAV, 2013, s. 231.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Tradícia a dejiny : Vybrané otázky zo
slovensko-maďarských a slovensko- ruských vzťahov (1934-1949). Bratislava :
Historický ústav SAV, 2009. 270 s. Slovenská historiografia. ISBN 978-80-9703020-9.
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 501.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Pokrokové študentské hnutie na Slovensku
1918-1938. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974. 138 s.
Citácie:
1. [4] LEIKERT, J. Študentský život Gustáva Husáka na pozadí jeho redaktorskej
práce v časopise Šíp. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 140.
2. [4] ČERNÁK, T. Gustáv Husák a jeho štúdium na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 16.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - ŠTEFANOVIČ, Milan - ŠUTAJ, Štefan ŠTEFANSKÝ, Michal - ZAVACKÁ, Katarína. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR
Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady : vnútropolitické a
zahraničnopolitické súvislosti. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 126 s. ISBN 80-2240930-8.
Citácie:
1. [3] NĚMEČEK, J. Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30.
a 40. letech XX. století: hledání východisek. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV
ČR 2010. ISBN 8072861565, s. 338.
2. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Etické a morálne otázky ako nevyhnutná súčasť
menšinovej problematiky v 20. storočí. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem
balvan. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2013, s. 280.
DANGL, Vojtech - KOPČAN, Vojtech. Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 2. 1526 1711. Bratislava : Ministerstvo obrany SR vo ojenskej informačnej a tlačovej
agentúre, 1995. 224 s.
Citácie:
1. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 781.
189
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB30
AAB31
AAB32
AAB33
AAB34
AAB35
Viedenská arbitráž - 2. november 1938. Dokumenty II., okupácia (2. november
1938-14. marec 1939). Zostavil: Ladislav Deák ; preklady textov: Ladislav Deákmaďarský jazyk, Dušan Deák-anglický jazyk. Martin : Matica slovenská, 2003. 304
s. ISBN 80-7090-678-2.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 324.
2. [4] MIČIANIK, P. Viedenská arbitráž a vojenské obsadenie južného Slovenska
maďarskou armádou. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 99.
DEÁK, Ladislav. Hungary's Game for Slovakia : Slovakia in Hungarian Politics in
the Years 1933-1939. Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1996. 138 s.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
Viedenská arbitráž - "Mníchov pre Slovensko". Zost. Ladislav Deák. Bratislava :
Nadácia Korene, 1998. 72 s.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
2. [4] BELEJ, M. - HLAVINKA, J. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 71.
Viedenská arbitráž - 2. november 1938. Dokumenty I. (20. september - 2. november
1938). Zostavil: Ladislav Deák. Martin : Matica slovenská, 2002. 253 s. ISBN 807090-630-8.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 324.
2. [4] BYSTRICKÝ, V. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú
dohodu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky
20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV,
2013, s. 159.
DEÁK, Ladislav. Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939. Bratislava :
Veda vydavateľstvo SAV, 1990. 189 s. Historické štúdie.
Citácie:
1. [4] SZARKA, L. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938
ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. In Fórum
Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č. 3, s. 6.
DEÁK, Ladislav. Hra o Slovensko : Slovensko v politike Maďarska a Poľska v
rokoch 1933-1939. Bratislava : Veda, 1991. 240 s.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
190
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB36
AAB37
Press, 2013, s. 320.
3. [4] LEPIŠ, J. Inkorporácia a proces integrácie severného Spiša a hornej Oravy
v rokoch 1938 - 1944. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 173.
4. [4] ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918 - 1938. Bratislava :
Kalligram, 2013, s. 315.
5. [4] SZARKA, L. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938
ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. In Fórum
Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č. 3, s. 6.
DUDEKOVÁ, Gabriela - GAUČÍK, Štefan - FALISOVÁ, Anna - KOVÁČ, Dušan KURINCOVÁ, Elena. - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LIPTÁK, Ľubomír MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - TANZER,
Jozef - ZAVACKÁ, Marína. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19.
a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 s. Centrum excelentnosti
SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od
provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a
politickom kontexte. ISBN 978-80-89396-21-4.
Citácie:
1. [2.1] Between the province and the metropolis Image of Bratislava in the 19th
and 20th centuries By: Haberlandova, Katarina ARCHITEKTURA &
URBANIZMUS Volume: 47 Issue: 1-2 Pages: 138-139 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [6] SALNER, P. Gabriela Dudeková a kol.: Medzi provinciou a metropolou.
Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. In Slovenský Národopis, roč. 61, 2013, č. 1,
s. 102-106.
DUDEKOVÁ, Gabriela - BEŇOVÁ, Katarína - BRTÁŇOVÁ, Erika - FALISOVÁ,
Anna - FRANCOVÁ, Zuzana - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUČKOVÁ,
Dana - HUPKO, Daniel - JANURA, Tomáš - KAČÍREK, Ľuboš - KODAJOVÁ,
Daniela - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LENGOVÁ, Jana - LENGYELOVÁ, Tünde MACHAJDÍK, Igor - MACHO, Peter - MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka ORIŠKOVÁ, Mária - PODRIMAVSKÝ, Milan - ŠEMŠEJ, Matej - ŠTIBRANÁ,
Ingrid - TIŠLIAR, Pavol - VESELSKÁ, Natália - VODOCHODSKÝ, Ivan VRZGULOVÁ, Monika - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových
vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18.
Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín
(CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie
žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [2.1] Title: ON THE WAY TO THE MODERN WOMAN. CHAPTER Author(s):
Kamenec, Ivan Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages:
170-173 Published: 2013, WOS
4. [3] MARTÍNEK, J. Dudeková Gabriela a kol., Na ceste k modernej žene.
191
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB38
AAB39
AAB40
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava, Veda 2011, 773 s.,
ISBN 978-80-224-1189-9. In Český časopis historický, roč. 111, 2013, č. 4, s.
911-912.
5. [4] HUČKOVÁ, D. K problematike ženských pseudonymov v slovenskej
literatúre na prelome 19 . a 20. storočia. In Studia Bibliographica Posoniensia
2013, s. 102.
6. [5] HERZÁNOVÁ–VOĽANSKÁ, Ľ. Gabriela Dudeková u.a., Na ceste k
modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda,
2011, 773 S., 106 Abb., English Summary, ISBN 978-80-224-1189-9. In
L´HOMME (Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft),
roč. 23, 2012, č. 2, s. 145-147.
7. [5] PETRÁŇOVÁ, L. Gabriela Dudeková a kol., Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Veda, Bratislava 2011, 773 s. In
Český lid, roč. 100, 2013, č. 2, s. 235-237.
8. [6] KIČKOVÁ, A. Dudeková Gabriela et al.: Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011, 773 s.
ISBN 978-80-224-1189-9. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s.
166-169.
DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy,
rituály každodennosti. 1. vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. 346 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny
v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako
sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha
palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega
2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
ISBN 978-80-89396-25-2.
Citácie:
1. [4] DUCHOŇ, M. Majitelia pezinského a svätojurského panstva v rokoch
1543-1609. In Historika, roč. [2], 2013, č. 1, s. 14.
2. [4] FEDERMAYER, F. Marek Walticher (1603 - 1655) a jeho rodina. In Mesto
a dejiny, roč. 2, 2013, č. 2, s. 61.
3. [4] KUBÍNYI, M. Imrich Thurzo. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského
hradu, 2013, s. 163.
4. [4] LENGYELOVÁ, T. Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu. In
KUBÍNYI, Mikuláš - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.): Imrich Thurzo. Lietava :
Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013, s. 163.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - BARTL, Július - LUKAČKA, Ján - LUKAČKA, Tomáš SOPKO, Július. Prvý cisár na uhorskom tróne : Slovensko v čase polstoročnej vlády
uhorského, českého, lombardského a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Žigmunda
Luxemburského, syna Karola IV. Vedecký redaktor V. zväzku [edície]: Július Bartl.
1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001. 375 s. Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov, 5. ISBN 80-88878-57-8.
Citácie:
1. [4] ŠTEFÁNIK, M. Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica
v stredoveku. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 647.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a človek v stredoveku : k spolužitiu človeka a koňa v
Uhorskom kráľovstve. 1. vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007. 291 s.
kniha vznikla v Historickom ústave SAV v rámci projektu Slovensko ako súčasť
stredovekého Uhorského kráľovstva. ISBN 978-80-85501-38-4.
Citácie:
1. [4] HOMZA, M. Stredoveké korene svätoplukovskej tradície v Slovákov (čierna
192
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB41
AAB42
AAB43
a biela svätoplukovská legenda. In Homza, Martin et al. Svätopluk v európskom
písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 80.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund
Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným
zreteľom na územie Slovenska. 1. vyd. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2003. 527
s. ISBN 80-85501-25-2.
Citácie:
1. [1.1] Title: Mediaeval and Early Modern Sepulchral Monuments in Southwest
Slovakia. Author(s): Gaher, Frantisek Book Editor(s): Rohacek, J Conference:
10th Meeting on Against the Power of Death There is No Remedy in the Garden
Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: NOV 03-04, 2011 Source:
EPIGRAPHICA AND SEPULCRALIA IV: FORUM EPIGRAFICKYCH A
SEPULKRALNICH STUDII Book Series: Epigraphica & Sepulcralia Issue: 4
Pages: 155-168 Published: 2013, WOS
2. [4] LAMPART, F. Judicial Duel in the Spiš Law. In Kultúrne dejiny, roč. 4,
2013, Supplement, s. 65.
FABRICIUS, Miroslav. Hospodársky vývoj Slovenska do konca predmníchovskej
republiky. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 1987. Výskumné práce, č. 75.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 291.
FABRICIUS, Miroslav - HRADSKÁ, Katarína. Jozef Tiso : prejavy a články. Zv. 2.
(1938-1944). Bratislava : Historický ústav SAV : AEPress, 2007. 696 s. ISBN 8088880-46-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] SCHVARC, M. Zwischen Haken - und Doppelkreuz. In Beer, M. - Dyroff, S.
(hrsg.): Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit.
München : Oldenbourg Verlag, 2013, s. 280.
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
4. [4] BAKA, I. Návšteva náčelníka OKW poľného maršála Wilhelma Keitela na
Slovensku vo februári 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 116.
5. [4] BRANDMÜLLER, W. Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Bratislava :
Libri Historiae, 2013, s. 23.
6. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 37.
7. [4] BYSTRICKÝ, V. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú
dohodu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky
20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV,
2013, s. 160.
8. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej
republiky 1939-45. Bratislava : ARCHA architektúra a urbanizmus (ISBN 978-80971321-0-1 CD-ROM), 2013, s. 165.
9. [4] ZEMKO, M. Zložitá cesta k vzniku demokratickej Slovenskej republiky. In
Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej
republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 23.
193
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB44
AAB45
AAB46
AAB47
FABRICIUS, Miroslav - SUŠKO, Ladislav - HRADSKÁ, Katarína MAGDOLENOVÁ, Anna. Jozef Tiso : prejavy a články. Zv. 1. (1913-1938).
Bratislava : Historický ústav SAV ; Bratislava : Academic Electronic Press, 2002.
567 s. ISBN 80-88880-45-9.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
3. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 31.
4. [4] ZEMKO, M. Zložitá cesta k vzniku demokratickej Slovenskej republiky. In
Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej
republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 24.
FALISOVÁ, Anna. Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období.
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1999. 203 s. ISBN 80-224-0544-2.
Citácie:
1. [4] KOVAĽ, P. Zdravotná starostlivosť v meste Prešov v prvých
poprevratových rokoch. In Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Od špitála
k nemocnici. Bratislava : Slovenský národný archív, 2013, s. 468.
2. [4] MOROVICSOVÁ, E. - MOROVICS, M. T. Historické korene profesionálnej
prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Od špitála k nemocnici. Bratislava
: Slovenský národný archív, 2013, s. 263.
3. [4] MOROVICSOVÁ, E. Začiatky vzdelávania sestier na Vyššej ošetrovateľskej
škole ČSČK v Prahe. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, č. 1, s. X.
4. [4] ŠPROCHA, B. - TIŠLIAR, P. Úmrtnosť, zdravotný stav a chorobnosť
obyvateľstva Slovenska v medzivojnovom období. In Fialová, Ivana – Tvrdoňová,
Daniela (ed.): Od špitála k nemocnici. Bratislava : Slovenský národný archív,
2013, s. 458.
FALISOVÁ, Anna. Lekári na Slovensku do roku 2000. Bratislava : Veda :
Historický ústav SAV, 2010. 485 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV. Vega č. 2/0097/10 Spoločenské
predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
ISBN 978-80-224-1166-0.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] DOBROVIČOVÁ, M. Hela Volanská (občianske meno Chaja
Wolfowiczová). In Knižnica, roč. 14, č. 6, 2013, s. 51-52. Dostupné na:
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/jun/51.pdf.
3. [4] MOROVICSOVÁ, E. - MOROVICS, M. T. Historické korene profesionálnej
prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Od špitála k nemocnici. Bratislava
: Slovenský národný archív, 2013, s. 258.
FERENČUHOVÁ, Bohumila - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - BARTLOVÁ, Alena BRTKO, Martin - BYSTRICKÝ, Valerián - HANULA, Matej - JAKSICSOVÁ,
Vlasta - KRAJČOVIČOVÁ, Natália - OSYKOVÁ, Linda - ZEMKO, Milan.
194
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB48
AAB49
Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. 1.
vyd. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 214 s. Centrum excelentnosti
výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave
SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na
demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a
totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej,
českej a francúzskej historiografii. ISBN 978-80-971189-0-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
FERENČUHOVÁ, Bohumila - BARTLOVÁ, Alena - KŠIŇAN, Michal MICHÁLEK, Slavomír - MAŤOVČÍK, Augustín - ROGUĽOVÁ, Jaroslava LENDEROVÁ, Milena - DEJMEK, Jindřich - MAKARIUSOVÁ, Marie MARTÍNEK, Jiří - POKORNÁ, Magdaléna - MARÉS, Antoine - BOISSEIRE,
Etienne - COEURÉ, Sophie - DAVION, Isabelle - HOREL, Catherine. Biografia a
historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad. 1. vydanie. Bratislava :
Spoločnosť Pro Historia, 2012. 239 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako
historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie
biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené
hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.
ISBN 978-80-971247-2-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] PAVLOVIČ, P. Husák a slovenská komunistická elita. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 661.
3. [6] DERFIŇÁK, P. FERENČUHOVÁ, Bohumila. Biografia a historiografia.
Slovenský, český a francúzsky pohľad. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012.
240 s. ISBN 978-80-971247-2-4. In Dejiny [internetový časopis], roč. 8, 2013, č.
2, str. 188-189, videné 6.2.2014 na http://dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-22013/index.html
4. [6] TÁBORECKÁ, A. Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky
pohľad. In Knižnica, roč. 14, 2013, č. 2, s. 56.
FERENČUHOVÁ, Bohumila - ZEMKO, Milan - BARTLOVÁ, Alena BYSTRICKÝ, Valerián - FALISOVÁ, Anna - HALLON, Ľudovít - KÁZMEROVÁ,
Ľubica - KRAJČOVIČOVÁ, Natália - POPELKOVÁ, Katarína - ROGUĽOVÁ,
Jaroslava - ŠUCHOVÁ, Xénia. Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok. V
medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava : Veda : Historický ústav
SAV, 2012. 544 s. APVV 51-017105, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11
Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30.
rokoch 20. storočia. ISBN 978-80-224-1199-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
195
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB50
AAB51
AAB52
AAB53
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 660.
3. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 65.
4. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 502.
5. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 102.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Francúzsko a slovenská otázka 1789-1989. 1. vyd.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. 490 s. Práca je výsledkom
výskumných projektov Historického ústavu SAV: Vzťahy medzi Francúzskom a
strednou Európou od konca 18. storočia do súčasnosti, vzájomné vplyvy a predstavy,
ústavný projekt napojený na spoluprácu s fran. historikmi (1993-95). Francúzsko a
stredná Európa v rokoch 1914-1948. Obrazy a stereotypy, udalosti a vzťahy. Vega
2/4089/97 (1997-1999). Premeny Slovenska v prvej polovici 20. storočia.
(Medzinárodné postavenie, politický, hospodársky, sociálny a kultúrny vývin,
osobnosti) Vega 2/3144/23 (2003-2005). Slovenská spoločnosť 1918-1939:
medzinárodné a vnútropolitické aspekty Vega 2/6205/6 (2006-2008). ISBN 978-80224-1038-0.
Citácie:
1. [3] DEJMEK, J. - NĚMEČEK, J. - MICHÁLEK, S. Diplomacie
Československa. Díl 2. Praha : Academia, 2013, s. 179.
2. [4] BEDNÁROVÁ, K. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Bratislava :
Ústav svetovej literatúry SAV, 2013, s. 281.
3. [4] HRONSKÝ, M. Rozpad Uhorska, Trianon a počiatky maďarského
revizionizmu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte
geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický
ústav SAV, 2013, s. 63.
FRIMMOVÁ, Eva. Daniel Basilius (1585-1628) : (život a dielo). Bratislava : Veda
vydavteľstvo SAV, 1997. 176 s., fot. príl.
Citácie:
1. [4] ŠKOVIEROVÁ, A. Reflexia lekárskej tématiky v tlačiach slovenských
humanistov pôsobiacich v Čechách. In Rollerová, A (ed.): Dimenzie jazykového
vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť). Bratislava :
Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 193.
FRIMMOVÁ, Eva - KOTVAN, Imrich. Inkunábuly zo slovenských knižníc v
zahraničných inštitúciách. [Martin] : Matica slovenská, 1996. 224 s., 40 obr. príloh.
Citácie:
1. [4] CEJPEK, K. – HOLEC, R. – SAKTOROVÁ, H. (lektori): Biografický
lexikón Slovenska V, Km-L. Martin : Národný biografický ústav SNK, 2013, s.
235.
2. [4] KOMOROVÁ, K. Vydania Biblie zo 16. storočia vo františkánskych
knižniciach. In Rydlo, Jozef M. (Zost.): In verbo autem tuo. Bratislava : Libri
Historiæ, 2013, s. 266.
3. [4] KURUCOVÁ, A. Sonda do dejín knižnice rezidencie jezuitov v Spišskej
kapitule. In Kniha 2013. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013, s. 294.
4. [4] MÂRZA, E. – MÂRZA, I: Stredoveká levočská knižnica: prehodnotenie
katalógu Elenchus Librorum. In Kniha 2013. Martin : Slovenská národná
knižnica, 2013, s. 218.
5. [4] ŠEDIVÝ, J. Knižná kultúra stredovekého Spiša. In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 29.
FRIMMOVÁ, Eva - ČIČAJ, Viliam - FIRCÁKOVÁ, Kamila - KOMOROVÁ, Klára
196
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB54
AAB55
AAB56
AAB57
AAB58
AAB59
- KOVAČKA, Miloš - KRASNOVSKÁ, Elena - MÉSZÁROSOVÁ, Klára PETRÁŠ, Milan - PETROVSKÝ, Ľudovít. Prínos Imricha Kotvana do oblasti
kultúrnej histórie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. 379 s. ISBN 978-80970506-7-2.
Citácie:
1. [4] CEJPEK, K. – HOLEC, R. – SAKTOROVÁ, H. (lektori): Biografický
lexikón Slovenska V, Km-L. Martin : Národný biografický ústav SNK, 2013, s.
235.
GRÓFOVÁ, Mária - LUKAČKA, Ján. Vinicola Carpathensis : (k 65. narodeninám
prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, Csc.). Bratislava : Stimul pre Katedru slovenských
dejín FFUK, 2011. 328 s. ISBN 978-80-8127-026-0.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
GUELTON, Fréderic. - BRAUD, Emmanuelle - KŠIŇAN, Michal. Generál Milan
Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho
ministerstva obrany. [Bratislava] : Vojenský historický ústav - Ministerstvo obrany
SR, 2009. 180 s. ISBN 978-80-969375-7-8.
Citácie:
1. [3] HÁJKOVÁ, D. – KALIVODOVÁ, E. (editorky). Deníky Edvarda a Hany
Benešových z období první světové války (1915–1918). Praha : Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, 2013, s. 114.
2. [4] KOUDELKA, L. M. R. Štefánik a talianske légie. In Bradlo – občasník
Spoločnosti M. R. Štefánika, 2012, č. 63, s. 19.
HALLON, Ľudovít. Industrializácia Slovenska 1918-1938 : (rozvoj alebo úpadok?).
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1995. 211 s.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
2. [4] ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918 - 1938. Bratislava :
Kalligram, 2013, s. 315.
HALLON, Ľudovít - JESENSKÝ, Miloš - SABOL, Miroslav. Kysuce v XX. storočí.
1. vydanie. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. 335 s.
ISBN 978-80-970780-2-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Chemický priemysel v zrkadle dejín
Slovenska : hospodársko-spoločenské súvislosti vývoja chemických technológií a
chemického priemyslu na Slovensku. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave,
2011. 97 s. Vega č.2/0109/10 História chemického priemyslu na Slovensku, Vega č.
2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsladky vývoja vedy a techniky na
Slovensku v rokoch 1918-1989. ISBN 978-80-227-3543-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
HALLON, Ľudovít - FALISOVÁ, Anna - MOROVICS, Miroslav Tibor.
Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku. Bratislava : AEPres, 2006. 306 s.
Projekt č. APVV-51-030905-Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. ISBN 978-
197
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB60
AAB61
AAB62
AAB63
80-88880-73-8.
Citácie:
1. [3] HRONČEK, P. Zlievarne v továrňach vyrábajúcich poľnohospodárske
stroje na Slovensku. In Z dějin hutnictví 42 – 219/Rozpravy národního muzea v
Praze, 2012, s. 118.
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody a
rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 : (hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo).
Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, spol. s.r.o., 2011. 276 s. Vega č.
2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na
Slovensku v rokoch 1918-1989 riešeného v Historickom ústave Slovenskej akadémie
vied, APVV 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1945 v dokumentoch. ISBN
978-8089396-14-6.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Škodove závody v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 1945. In Vojenská história, roč. 17, 2013, č. 4, s. 15.
HANULA, Matej. Za roľníka, pôdu a republiku : slovenskí agrárnici v prvom
polčase 1. ČSR. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Prodama
s.r.o., 2011. 176 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE
SDDE), riešeného v Historickom ústave SAV, Vega č. 2/0122/09 Občianska
spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a
vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). ISBN 978-8089396-17-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918 - 1938. Bratislava :
Kalligram, 2013, s. 315.
HAPÁK, Pavel - BUTVIN, Jozef - DANILÁK, Michal - JAKEŠOVÁ, Elena KOVÁČ, Dušan - PAŠIAKOVÁ, Jaroslava - PÍSCH, Mikuláš - PODRIMAVSKÝ,
Milan - VADKERTYOVÁ, Katarína. Dejiny Slovenska. IV. (od konca 19. stor. do
roku 1918). Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1986. 535 s., miestny register.
Citácie:
1. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 781.
2. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 58.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula pri Dóme sv. Martina- intelektuálne centrum
Bratislavy v 15. storočí. Bratislava : Spoločnosť Pro História, 2008. 210 s. Grant
Slovensko ako súčasť stredovekého Uhorského kráľovstva na Historickom ústave
SAV č. 2/6201/27. ISBN 978-80-970060-2-0.
Citácie:
1. [3] PÁLFFY, G. A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI . században.
In FONS, roč. 20, 2013, č. 1, s. 42, 60.
2. [4] FRIMMOVÁ, E. Právo a poriadok na Istropolitane v Bratislave. In ČIČAJ,
Viliam et al. Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti. Bratislava :
198
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB64
AAB65
AAB66
AAB67
Historický ústav SAV, 2013, s. 158.
3. [4] HUNČAGA, G. P. Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného
stredoveku. Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve
Chronos, 2013, s. 36.
4. [4] JURÁNYI, L. Najstaršia pozemková kniha – Grundbuch (1439 – 1517). In
Bratislava – zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. 25, 2013, s. 27.
5. [4] STEINHÜBEL, Ján. The County of Bratislava. In Historický časopis, roč.
61, 2013, Supplement, s. 4.
6. [4] ŠEDIVÝ, J. Hodnostári Bratislavskej kapituly v stredoveku. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 20.
HLAVINKA, Ján. The Holocaust in Slovakia : The Story of the Jews of
Medzilaborce district. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2011. 273 s. First updated,
English edition. Originally published as Židovská komunita v okrese Medzilaborce v
rokoch 1938-1945 by the Ústav pamäti národa, 2007. ISBN 978-80-85501-52-0.
Citácie:
1. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 566.
HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. Spory o biskupa Vojtaššáka : politické a
spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938- 1945. Editor: Monika
Vrzgulová. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. Táto práca
bola podporená Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV- 51-017105. ISBN 978-80-969857-1-5.
Citácie:
1. [1.1] Title: Ambitions on the Part of Czechoslovakia and the Vatican to
Remove Bishop Jan Vojtassak from Office in the Years 1945 to 1950 Author(s):
Olexak, Peter Source: STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC Volume: 15
Issue: 1 Pages: 47-73 Published: SPR 2013, WOS
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
3. [6] MÁJEK, S. Úvahy o nepodložených obvineniach biskupa Jána Vojtaššáka.
In Ľuboslav Hromják a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.
Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,
2012, s. 165-183.
HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007. 281 s.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 69.
3. [4] ŠVORC, P. Mestá na východnom Slovensku po vzniku ČSR a ich židovskí
obyvatelia. In Dejiny [internetový časopis], 2013, č. 2, str. 46, videné 10.2.2014
na http://dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-2-2013/index.html
4. [4] ČECHOVÁ, F. The Jewish Tragedy in the Memories of Pezinok Residents.
Pezinok : Mesto Pezinok, 2013, s. 153.
HLAVINKA, Ján - NIŽŇANSKÝ, Eduard. Pracovný a koncentračný tábor v Seredi
1941-1945. Dokumentačné stredisko Holokaustu, 2009. 191 s. ISBN 978-80969857-3-9.
Citácie:
1. [2.1] Title: Slovak Jews in the Terezin Ghetto (1944-1945) Author(s): Putik,
Daniel Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 289-311
Published: 2013, WOS
199
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB68
AAB69
AAB70
2. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
3. [3] ŠINDELÁŘOVÁ, L. Finale der Vernichtung. Darmstadt : WBG, 2013, s. 15.
4. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Deportácie židovského obyvateľstva z trenčianskeho
okresu v marci - októbri 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 32.
HLAVOVÁ, Viera - ŽATKULIAK, Jozef. Novembrová revolúcia a česko-slovenský
rozchod : od česko-slovenskej federácie k samostatnej demokratickej slovenskej
štátnosti. Výber dokumentov a prejavov november 1989 - december 1992. 1. vyd.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002. 343 s. Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov, 14. ISBN 80-88878-75-6.
Citácie:
1. [3] BROWN, S. Prelude to a Divorce? The Prague Spring as Dress Rehearsal
for Czechoslovakia's "Velvet Divorce". In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 –
Dramatic Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s.
160.
2. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 33.
3. [4] NIKISCHER, R. Formovanie teritoriálnej identity Čechov a Slovákov. In
Mladá veda, roč. 1, 2013, č. 2, s. 5, 19.
4. [4] RYCHLÍK, J. Příprava nové ústavy v období přestavby a česko-slovenské
vztahy. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 409.
5. [4] SOKOLOVÁ, M. Diskontinuita v kontinuite – Evanjelická cirkev a. v. na
Slovensku na prelome tisícročí. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol.
20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV,
2013, s. 557.
HLAVOVÁ, Viera. Kulak triedny nepriateľ : "dedinský boháč" v kontexte
kolektivizácie na Slovensku (1949-1960). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV,
2010. 158 s. ISBN 978-80-224-1128-8.
Citácie:
1. [3] BUREŠOVÁ, J. Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu
a v České republice. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v
Československu. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 30.
2. [3] FIAMOVÁ, M. "Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!" Bezpečnostná
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s.
150.
3. [3] SABOL, M. Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 19451949. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v Československu. Praha
: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 56.
HOLEC, Roman. Dinamitos történelem : A pozsonyi Dynamit Nobel vegyipari
konszern a közép-európai történelem keresztútján : 1873-1945. 1.vydanie. Bratislava
: Kalligram, 2009. 158 s. Pozsony város történetei. APVV 51-017105 Slovensko v
20. storočí. ISBN 978-80-8101-218-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 268.
200
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB71
AAB72
AAB73
AAB74
AAB75
AAB76
AAB77
HOLEC, Roman. Coburgovci a Slovensko. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2010.
464 s. Vznik tejto práce bol umožnený Agentúrou na podporu výskumu a vedy
(APVV-51-017105) a jej konečná verzia vznikla v rámci Centra excelentnosti pri
Historickom ústave SAV (CEVKOMSD). ISBN 978-80-8101-249-5.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 314.
HOLEC, Roman. Poslední Habsburgovci a Slovensko. Bratislava : Ikar, 2001. 302 s.
Historické biografie, zv. 28. ISBN 80-551-0024-1.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
260.
HOLEC, Roman. Zabudnuté osudy : 10 životných príbehov z novodobých
slovenských dejín. Martin : Matica slovenská, 2001. 263 s. ISBN 80-7090-629-4.
Citácie:
1. [4] ŠRÁMKOVÁ, A. "Nezlomný rodák slovenský". In BYSTRICKÝ, Valerián et
al. Storočie procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 92.
HOLEC, Roman. Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin : Matica
slovenská, 1997. 269 s. ISBN 80-7090-436-4.
Citácie:
1. [1.1] Title: The Making and Breaking of the Slovak Clerical Council, 1918-19
Author(s): Lorman, Thomas A. Source: CENTRAL EUROPE Volume: 11 Issue:
1 Pages: 46-66 DOI: 10.1179/1479096313Z.00000000011 Published: MAY
2013, WOS
2. [4] KOVÁČ, D. Charizma, triumfy a krok vedľa. In BYSTRICKÝ, Valerián et al.
Storočie procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 50.
3. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 782.
HOLEC, Roman - PÁL, Judit. Aristokrat v službách štátu : Gróf Emanuel Péchy.
Bratislava : Kalligram, 2006. 318 s.
Citácie:
1. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
HOLEC, Roman. Dejiny plné dynamitu : bratislavský chemický koncern Dynamit
Nobel na križovatkách novodobých dejín (1873-1960). 1. vydanie. Bratislava :
Kalligram, 2011. 172 s. Vega č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia,
Vega č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku. Na rozdiel od
maďarskej verzie, ktorá vyšla v roku 2009, je text rozšírený o obdobie 1948-1960 a
skvalitnený množstvom doplnkov. ISBN 978-80-8101-508-3.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] HALLON, Ľ. Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj
na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867-1918. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 1255.
3. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 268.
HOLEC, Roman - HALLON, Ľudovít. Tatra banka v zrkadle dejín. Bratislava : vyd.
201
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB78
AAB79
AAB80
AEPress, 2007. 325 s. APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí , Centrum
excelentnosti pri HÚ SAV (CEVKOMSD). ISBN 978-80-88880-77-6.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
2. [4] GAUČÍK, Š. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporiteľne. In
Bratislava – zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. 25, 2013, s. 135.
HOLEC, Roman - FABRICIUS, Miroslav - PEŠEK, Jan - VIRSIK, Oto.
Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva : víťazstvá a prehry. Bratislava :
Dtužstevná únia SR vo VOPD Prúdy, 1995. 253 s.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 325.
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
HOLLÝ, Karol. Ženská emancipácia : diskurz slovenského národného hnutia na
prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Prodama, spol. s.r.o., 2011. 178 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v
dejinách Európy ( CE SDDE), Vega, č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19.
storočia, riešených v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-16-0.
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [4] HUČKOVÁ, D. K problematike ženských pseudonymov v slovenskej
literatúre na prelome 19 . a 20. storočia. In: Studia Bibliographica Posoniensia
2013, s. 94.
4. [4] MARTINKOVIČ, M. Politické myslenie Novej školy. Bratislava :
Filozofický ústav SAV, 2013, s. 217.
5. [4] SIROTOVÁ, A. Znovuzrodenia matičnej myšlienky v korešpondencii Eleny
Maróthy-Šoltésovej. In Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica
slovenská, 2013, s. 88.
6. [5] HAVLŮJOVÁ, H. Karol Hollý, Ženská emancipácia. Diskurz slovenského
národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava, Historický ústav SAV
2011, 178 s., ISBN 978-80-89396-16-0. In Marginalia Historica, roč. 4, 2013, č.
1, s. 162-164.
7. [5] SZABÓ, M. Hollý, Karol: Ženská emancipácia. Diskurz slovenského
národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. [Die Frauenemanzipation. Der
Diskurs der slowakischen Nationalbewegung an der Schwelle vom 19. zum 20.
Jahrhunderts]. Prodama, Historický ústav SAV, Bratislava 2011, 178 s., ISBN
978-80-89396-16-0. In Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der
böhmischen Länder, roč. 53, 2013, č. 2, s. 466-468.
HRADSKÁ, Katarína - FABRICIUS, Miroslav. Jozef Tiso : prejavy a články (19441947). [ Zv. 3.]. Bratislava : Vydala Spoločnosť Pro História v spolupráci s HÚ
SAV, 2010. 249 s. Vega č. 2/0052/9 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch
druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust. Centrum
excelentnosti výskumu otázok kľúčových moderných slovenských dejín pri
Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970060-8-2.
202
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB81
AAB82
AAB83
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] HRUBOŇ, A. Hlinkova garda a partizáni. In Hruboň, Anton – Krištofík,
Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s.
139.
3. [3] SCHVARC, M. Zwischen Haken - und Doppelkreuz. In Beer, M. - Dyroff, S.
(hrsg.): Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit.
München : Oldenbourg Verlag, 2013, s. 282.
4. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
5. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
6. [4] BRANDMÜLLER, W. Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Bratislava :
Libri Historiae, 2013, s. 23.
7. [4] SCHVARC, M. Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády
autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny. In
Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 78.
HRADSKÁ, Katarína. Holokaust na Slovensku. 3. Listy Gisely Fleischmannovej
(1942-1944). Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a európskych židov.
Dokumenty. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku ; Bratislava : Židovská
náboženská obec, 2003. 123 s. ISBN 80-968662-8-1.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 276.
HRADSKÁ, Katarína. Holokaust na Slovensku. 8. Ústredňa Židov (1940-1944).
Dokumenty. Bratislava ; Zvolen : Dokumentačné stredisko holokaustu : Klemo,
2008. 451 s. Centrum excelentnosti - výskumu kľúčových otázok moderných
slovenských dejín pri HÚ SAV, APVV č. 51-017-105 (Slovensko v 20. storočí).
ISBN 978-80-89304-06-6.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
2. [2.1] Title: Slovak Jews in the Terezin Ghetto (1944-1945) Author(s): Putik,
Daniel Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 289-311
Published: 2013, WOS
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 339.
4. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 276.
HRADSKÁ, Katarína. Prípad Dieter Wisliceny : (nacistickí poradcovia a židovská
otázka na Slovensku). Bratislava : AEP, 1999. 133 s.
203
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB84
AAB85
Citácie:
1. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
2. [3] HES, M. Promluvili o zlu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 333.
3. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 299.
4. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 119.
5. [3] SALNER, P. Mesto slušných ľudí? In Soukupová, B. – GodulaWęcławowicz, R. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 98.
6. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 334.
7. [4] BRANDMÜLLER, W. Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Bratislava :
Libri Historiae, 2013, s. 26.
8. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 71.
9. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Deportácie židovského obyvateľstva z trenčianskeho
okresu v marci - októbri 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 25.
10. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
HRONSKÝ, Marián - DEÁK, Ladislav - KORČEK, Ján - BARNOVSKÝ, Michal ŠTEFANSKÝ, Michal. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II.
Vedeckí red. Ján Beňko, Marián Hronský, Richard Marsina, Miroslav Pekník.
Bratislava : Národné literárne centrum - Dom slovenskej literatúry, 1998. 324 s. Ed.
Svedectvá, 13. ISBN 80-88878-48-9.
Citácie:
1. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 229.
HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda : slovenská historiografia v rokoch 19481968. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010. 252 s.
Publikácia vychádza v rámci VEGA grantu č. 2/0097/10 " Spoločenské predpoklady
a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989" pri
Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Publikáciu finančne podporil Savol Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry. ISBN 978-80-970302-3-0.
Citácie:
1. [3] HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J. Partizáni na Slovensku v zrkadle
historiografie. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 15.
2. [3] JIROUŠEK, B. Časopis "Sovětská věda - Historie" jako "vzor" historikovy
práce a nástroj ideologizace vědy. In Soudobé dějiny, roč. 20, 2013, č. 3, s. 382.
3. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 77.
4. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 57.
5. [4] BYSTRICKÝ, V. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú
dohodu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky
20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV,
2013, s. 163.
204
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB86
AAB87
AAB88
6. [4] DOSKOČIL, Z. Milan Hübl - historik v siločárách Gustáva Husáka. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 766.
7. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 507.
8. [4] KOPEČEK, M. Historický výskum národných hnutí a koncept
socialistického patriotizmu v Československu, Maďarsku a stredo-východnej
Európe v rokoch 1956 - 1970. In Forum historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s.
32, http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/kopecek.pdf videné:
29.7.2013
9. [4] KOVÁČ, D. Ladislav Novomestský - Meakulpínsky a zápas o moderné
Slovensko. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 9.
10. [4] SOMMER, V. Komunismus, budoucnost a historiografie soudobých dějin.
In Forum historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 37,
http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/sommer.pdf videné:
29.7.2013.
11. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 45.
12. [5] KOPEČEK, M. Dva přístupy ke komunistické historiografii a absence
otázky „národního komunismu“. In Soudobé dějiny, roč. 20, 2013, č. 3, s. 400.
IVANIČKOVÁ, Edita - ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - MICHÁLEK,
Slavomír - PETRUF, Pavol - SEGEŠ, Dušan. Slovenská republika 1939-1945 v
medzinárodných súvislostiach. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Typoset print, spol. s.r.o., 2012. 218 s. APVV -0628-11, Vega 2/7179/27
Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10
Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN
978-80-970302-7-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
IVANIČKOVÁ, Edita - BAUER, Josette - BYSTRICKÝ, Valerián - DUDEKOVÁ,
Gabriela - DUBNIČKA, Ján - GONĚC, Vladimír - HADLER, Frank - HALLON,
Ľudovít - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUDEK, Adam - KAMENEC, Ivan LONDÁK, Miroslav - MIDDELL, Matthias - MICHÁLEK, Slavomír MIKULIČOVÁ, Ivanka - PEŠEK, Jan - PETRUF, Pavol - PICHLER, Tibor SUPPAN, Arnold - SZARKA, László - ŠKVARNA, Dušan - ŠOLTÉS, Peter ŠUTAJ, Štefan - VICENÍK, Jozef - VÖRÖS, Ladislav - ZEMKO, Milan. Kapitoly z
histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí : pocta k 70-ročnému jubileu
Dušana Kováča. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print
spol. s.r.o., 2011. 466 s. Vega č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na
Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-970302-4-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - BARNOVSKÝ, Michal - ČERNUŠÁKOVÁ, Barbora
205
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB89
AAB90
- HARBUĽOVÁ, Ľubica - HOLEC, Roman - KODAJOVÁ, Daniela - MATEJKO,
Ľubor - PODMAKOVÁ, Dagmar - ZEMKO, Milan. Mýtus - stereotyp - obraz :
Rusko v slovenských dejinách a kultúre. 1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť pre
dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Pro História v spolupráci s
Historickým ústavom SAV, 2011. 148 s. Vega č. 2/0208/10 Slováci a formovanie
moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej ) Európe: identita,
konfesionalita, mýtus riešeného v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970376-11.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - KODAJOVÁ, Daniela. Východná dilema strednej
Európy. 1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a
východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2010. 253 s. Vega č.
2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej
(juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus. ISBN 978-80-970376-1-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [6] HOPTOVÁ, L. IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - KODAJOVÁ, Daniela a
kolektív. Východná dilema strednej Európy. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a
kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s HÚ SAV, 2010. 253 s. ISBN
978-80-970376-1-1. In Annales Historici Presovienses, roč. 13, 2013, č. 1, s. 121123.
JAKSICSOVÁ, Vlasta. Kultúra v dejinách dejiny v kultúre : moderna a slovenský
intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia. Bratislava : Historický ústav
SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 360 s. APVV - 51-017105 Slovensko v 20.
storočí Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v
rokoch 1918-1945 ( Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
ISBN 978-80-224-1238-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 78.
3. [4] KOLKOVÁ, S. „Triedenie duchov?" Kontinuita alebo diskontinuita elít na
Slovensku v zlomových rokoch 1938*39 a 1945 – na príklade vedeckých a
kultúrnych elít. In KMEŤ, N. – SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava :
Ústav politických vied SAV, 2013, s. 254.
4. [4] ŠKVARNA, D. - HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 98.
5. [6] BYSTRZAK, M. Kultúra v dejinách dejiny v kultúre. Moderna a slovenský
intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. Storočia. Bratislava : Veda, 2012. 360
s. In Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 1, s. 83-85.
6. [6] HOCHEL, I. Podnetná monografia s množstvom protirečení. In Romboid,
roč. 48, 2013, č. 1, s. 31-35.
7. [6] MARŤÁK, M. JAKSICSOVÁ, Vlasta. Kultúra v dejinách dejiny v kultúre :
moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia.
206
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB91
AAB92
AAB93
AAB94
Bratislava : Veda, 2012. 360 s. ISBN 978-80-224-1238-4. In Kultúrne dejiny, roč.
4, 2013, č. 2, s. 311-312.
8. [6] SOUČKOVÁ, M. „Príbeh“ alebo dejiny moderného slovenského
intelektuála. In Romboid, roč. 48, 2013, č. 1, s. 31-35.
JURÁŠ, Ján - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v.
a politika v 20. storočí. Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny
Matej Hanula. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. 159 s. ISBN 97880-7140-393-7.
Citácie:
1. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 562.
KAMENEC, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947).
Druhé, doplnené vydanie (prvé vydanie: Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a
človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava, Archa vydavateľstvo, 1998, 148 s.).
Bratislava : Vydala Premedia Group s.r.o., 2013. 196 s. ISBN 978-80-89594-61-0.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
2. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
3. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 300.
4. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 305.
KAMENEC, Ivan. On the Trail of Tragedy : the Holocaust in Slovakia. Ivan
Kamenec. Bratislava : H&H, 2007. 350 s. Slovenský originál: Po stopách tragédie.
Bratislava : ARCHA, 1991. ISBN 978-80-88700-68-5.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
KAMENEC, Ivan - PREČAN, Vilém - ŠKORVÁNEK, Stanislav. Vatikán a
Slovenská republika (1939-1945) : dokumenty. Bratislava : Slovak Academic Press,
1992. 228 s.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
2. [2.1] Title: MSGR. THDR. JAN FERENCIK (1888-1950). Life, public ministry,
controversy: Proceedings of scientific seminar, Ruzomberok, 6 December 2011
Author(s): Chytka, Stanislav V. Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 1 Pages: 173-183 Published: 2013, WOS
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 331.
4. [4] LEPIŠ, J. Inkorporácia a proces integrácie severného Spiša a hornej Oravy
v rokoch 1938 - 1944. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
207
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB95
AAB96
AAB97
AAB98
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 190.
5. [4] LEPIŠ, J. Vybrané spoločensko-politické aspekty riešenia otázky
inkorporácie obcí Severného Spiša a Hornej Oravy v rokoch 1941-1943. In
Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum
Slovenského národného povstania, 2013, s. 40.
6. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború
alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč.
15, 2013, č. 3, s. 48.
7. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 276.
KAMENEC, Ivan. Hľadanie a blúdenie v dejinách : úvahy, štúdie a polemiky.
Bratislava : Kalligram, 2000. 404 s. ISBN 80-7149-353-8.
Citácie:
1. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
2. [3] HES, M. Promluvili o zlu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 333.
3. [3] OTČENÁŠOVÁ, S. Egy új mesternarratíva felé: a szlovákiai
történelemoktatás egy kérdése a rendszerváltás után. In Szalai László(Szerk.): A
nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában, Budapest :
L'Harmattan Kiadó, 2013, s. 187.
4. [4] HOLEC, R. Trianonský diskurz v slovenskej beletrii. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 132.
5. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
KAMENEC, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947).
Bratislava : Archa, 1998. 148 s.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 305.
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
KAMENEC, Ivan. Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku.
Bratislava : VEDA, 1984. 142 s.
Citácie:
1. [3] HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J. Partizáni na Slovensku v zrkadle
historiografie. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 14.
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991. 285 s.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
2. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
3. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 300.
4. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 61.
5. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 334.
6. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
208
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB99
AAB100
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 58.
7. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 71.
8. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 509.
9. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Deportácie židovského obyvateľstva z trenčianskeho
okresu v marci - októbri 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 26.
10. [4] NEŠTINA, M. Reflexia holokaustu v naratívnej teológii 20. storočia. In
Prostredník, Ondrej a kol. Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 317.
11. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború
alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč.
15, 2013, č. 3, s. 48.
12. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
13. [4] SCHVARC, M. "Sicherheitsdienst " a politický pád Ferdinanda
Ďurčanského. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava :
Ústav politických vied SAV, 2013, s. 103.
14. [4] ČECHOVÁ, F. Rok 1942 – „Strata pamäti“. In Uhrin, Marian a kol.
Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného
povstania, 2013, s. 18.
15. [4] ČECHOVÁ, F. The Jewish Tragedy in the Memories of Pezinok Residents.
Pezinok : Mesto Pezinok, 2013, s. 153.
KAMENEC, Ivan - NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku. 2. Prezident,
vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke (1939-1945). Dokumenty.
Bratislava : Nadácia Milana Šimečku ; Bratislava : Židovská náboženská obec, 2003.
364 s. ISBN 80-968662-2-2.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 334.
2. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Deportácie židovského obyvateľstva z trenčianskeho
okresu v marci - októbri 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 35.
KAMENEC, Ivan. Spoločnosť - Politika - Historiografia : pokrivené (?) zrkadlo
dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava : Historický ústav
SAV, 2009. 264 s. Slovenská historiografia. Projekt "Centra excelentnosti výskumu
kľúčových otázok moderných slovenských dejín" v Historickom ústave SAV.
Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/kamenec1.pdf>.
ISBN 978-80-89396-02-3.
Citácie:
1. [3] HES, M. Dny strachu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 132.
2. [3] HES, M. Promluvili o zlu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 333.
3. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 57.
4. [4] HOLEC, R. Trianonský diskurz v slovenskej beletrii. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 132.
5. [4] HUDEK, A. Gustáv Husák v historiografii - pohľady marxistickej a exilovej
209
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB101
AAB102
AAB103
historiografie. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky –
politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 86.
6. [4] ŠKVARNA, D. - HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 150.
KÁZMEROVÁ, Ľubica - HANULA, Matej - FALISOVÁ, Anna - JAKSICSOVÁ,
Vlasta - OSYKOVÁ, Linda - OROSOVÁ, Martina - ZEMKO, Milan. Premeny v
školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945). Bratislava : Vydal Historický ústav
SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. 142 s. Vega 2/0054/10
Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945
(Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11
Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30.
rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE
SDDE), riešené na HÚ SAV. ISBN 978-80-970302-5-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych
identít. Editorky: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava
: Veda : Historický ústav SAV : Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN 978-80224-1025-0.
Citácie:
1. [3] KOVÁČ, Dušan. Slowakische Geschichtsmythen. In Mythen und Politik im
20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen. Herausgegeben von Edita
Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext
Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 44. ISBN 978-3-8375-1008-9.
2. [4] BOTÍKOVÁ, M. Editorial (2). Kultúrne procesy v postsocialistickej
spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou. In Slovenský národopis, 2013,
roč. 61, č. 4, s. 395. . ISSN 1335-1303.
3. [4] CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo
vzťahu k tradičnej ľudovej architektúre. (Na príklade obce Sebechleby). In
Slovenský národopis, 2013, Roč. 61, č. 4, s. 432. ISSN 1335-1303
4. [5] GRADIŠNIK, Ingrid Slavec. Gabriela Kilianová, Eva Kowalská, Eva
Krekovičová (ur.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a
transformácie kolektívnych identít. In Traditiones, roč. 42, 2013, č. 1, s. 274-281.
ISSN 0352-0447.
KOHÚTOVÁ, Mária. Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17.
storočia. Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický
ústav SAV, 2012. 242 s. Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým
slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy,
2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku,
2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. ISBN 978-808082-546-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [6] KOSMAČOVÁ, M. Kohútová, Mária. Politické a spoločenské pomery na
Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV, 2012. 242 s. ISBN 978-808082-546-1. In Dejiny [internetový časopis], roč. 8, 2013, č. 1, str. 217-219,
videné 24.1.2014 na http://dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-1-2013/index.html
210
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB104
AAB105
AAB106
AAB107
AAB108
AAB109
KOHÚTOVÁ, Mária. Slovensko a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta
Trnavská univerzita, 2008. 174 s. ISBN 978--80-8082-204-0.
Citácie:
1. [4] BADA, M. Pod habsburským orlom. In Dejepis pre 1. ročník gymnázií a
stredných škôl. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2013, s. 269.
2. [4] FRIMMOVÁ, E. Slovensko v stredoeurópskom kontexte začiatkom
novoveku. In Bôbová, Mária – Snopková, Blanka (zostavili): 16. storočie v
zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012, s. 29.
KOHÚTOVÁ, Mária. Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska.
Bratislava : VEDA, 1990. 181 s. Historické štúdie.
Citácie:
1. [2.1] THE COUNTY OF BRATISLAVA By: Steinhuebel, Jan HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Supplement: S Pages: 3-28 Published: 2013, WOS
Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848. Editori Mária Kohútová, Jozef Vozár.
Bratislava : VEDA, 2006. 160 s.
Citácie:
1. [3] PÁLFFY, G. A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI . században.
In FONS, roč. 20, 2013, č. 1, s. 30, 62.
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
3. [4] GOLIAN, J. Škica historickej demografie Podpoľania. In Historický
zborník, roč. 23, 2013, č. 2, s. 12.
KOVÁČ, Dušan - DUDEKOVÁ, Gabriela - HRONSKÝ, Marián - HOLEC, Roman
- PODRIMAVSKÝ, Milan. Slováci v prvej svetovej vojne 1914-1918 : zmeny na
politickej mape Európy a odchod Slovenska z Uhorského kráľovstva do Československej republiky. Vedecký redaktor zväzku XI b Dušan Kováč. 1. vydanie.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010. 359 s. Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov, XI b. ISBN 978-80-8119-027-8.
Citácie:
1. [4] ORAVCOVÁ, M. Sto rokov zabudnutia. Slováci na Sočskom fronte - v
slovenskej historiografii a v kolektívnej pamäti. In Dejiny [internetový časopis],
2013, č. 2, str. 133, videné 10.2.2014 na http://dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-22013/index.html
2. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 563.
KOVÁČ, Dušan. Szlovákia története. druhé, prepracované vydanie (második,
bővített kiadás) Prvé vydanie: Bratislava 2001, Kalligram 382 s. Pozsony :
Kalligram, 2011. 455 s. ISBN 978-80-8101-429-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] DEMMEL, J. Príbeh jedného hlavybôľu. Jozef Justh a martinské
memorandum. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 2, s. 36, videné
14.2.2014 na http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/demmel.pdf
KOVÁČ, Dušan - DANGL, Vojtech - DUDEKOVÁ, Gabriela - GÁBRIŠ, Tomáš HARUŠŤÁK, Igor - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - KAČÍREK, Ľuboš KODAJOVÁ, Daniela. Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovaní : postupujúca
modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska.
Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku. Vedecký redaktor zväzku
XI a Dušan Kováč. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012.
399 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XI a. APVV 0119/11 Slovensko v
211
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB110
AAB111
AAB112
AAB113
19. storočí. ISBN 978-80-8119-061-2.
Citácie:
1. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 557.
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. 3. doplnené a opravené vydanie. Bratislava ;
Praha : Slovenská národná galéria : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 432 s.
Dejiny štátov. ISBN 978-80-7422-053-1.
Citácie:
1. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 179.
KOVÁČ, Dušan. Slováci a Česi : dejiny. Bratislava : AEP, 1997. 137 s.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 69.
2. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 29.
3. [4] MARUŠIAK, J. Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku
1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 360..
KOVÁČ, Dušan. O historiografii a spoločnosti. Bratislava : Historický ústav SAV
vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010. 266 s. Edícia Slovenská historiografia.
Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), riešeného na Historickom
ústave SAV. ISBN 978-80-89396-09-2.
Citácie:
1. [3] HES, M. Promluvili o zlu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 334.
2. [3] HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J. Partizáni na Slovensku v zrkadle
historiografie. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 27.
3. [4] DANIŠ, V. K otázke vzťahu mýtu a histórie. In Studia Politica Slovaca, roč.
6, 2013, č. 2, s. 63.
4. [4] HUDEK, A. Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej
historiografie. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 95, videné
14.2.2014 na http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/hudek-adam
5. [4] WEISS, P. Malá reflexia o ceste Slovenska k samostatnej štátnosti. In
Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej
republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 104.
6. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 151.
KOVÁČ, Dušan - HOLEC, Roman - JAKEŠOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena PODRIMAVSKÝ, Milan. Slovensko v 20. storočí. 1. zväzok. Na začiatku storočia
1901-1914. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 291 s. ISBN 80-224-0776-3.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 301.
212
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB114
AAB115
AAB116
3. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
4. [4] HUČKOVÁ, D. Obraz Ruska a ruskej kultúry v slovenskej spoločnosti na
konci 19. a na začiatku 20. storočia (časopis Hlas a jeho generační spolupútnici).
In Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 203.
KOVÁČ, Dušan - DUDEKOVÁ, Gabriela - HOLEC, Roman - HRONSKÝ, Marián
- JAKEŠOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena - PODRIMAVSKÝ, Milan. Slovensko v
20. storočí. 2. zväzok. Prvá svetová vojna 1914-1918. Bratislava : Veda, 2008. 323 s.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
zmluvy č. 51-017105 (Slovensko v 20. storočí). Vznikla v CE SAV: Centrum
excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. ISBN 97880-224-1014-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 65.
3. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
4. [4] ZAŤKOVÁ, J. Zabudnutí vojaci. Bratislava : Vojenský historický ústav,
2013, s. 146.
KOVÁČ, Dušan. Szlovákia története. 1. kiad. Pozsony [Bratislava] : Kalligram,
2001. 382 s. ISBN 80-7149-384-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 29, 47.
3. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 276.
KOVÁČ, Dušan. Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945).
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1991. 240 s.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 301.
2. [3] SCHVARC, M. Zwischen Haken - und Doppelkreuz. In Beer, M. - Dyroff, S.
(hrsg.): Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit.
München : Oldenbourg Verlag, 2013, s. 271.
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 326.
4. [4] SCHVARC, M. Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS na prelome rokov
1942/1943. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica :
Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 134.
5. [4] SCHVARC, M. Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády
autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny. In
213
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB117
AAB118
AAB119
AAB120
AAB121
Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 71.
6. [4] ČECHOVÁ, F. The Jewish Tragedy in the Memories of Pezinok Residents.
Pezinok : Mesto Pezinok, 2013, s. 153.
KOWALSKÁ, Eva - KANTEK, Karol. Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh
osvietenca Jozefa Hajnóczyho. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 255 s. ISBN 978-80224-1034-2.
Citácie:
1. [4] BADA, M. Pod habsburským orlom. In Dejepis pre 1. ročník gymnázií a
stredných škôl. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2013, s. 269.
KOWALSKÁ, Eva. Štátne ľudové školstvo na Slovensku na prelome 18. a 19. stor.
Bratislava : Veda, 1987. 123 s. Historické štúdie.
Citácie:
1. [4] PEKAŘOVÁ, K. K dejinám učiteľských spolkov (Spolok učiteľov
rímskokatolíckych ľudových škôl v levočskej oblasti). In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 387.
KOWALSKÁ, Eva. Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí : hlavné problémy
jeho vývoja a fungovania v spoločnosti. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2001. 220 s. ISBN
80-224-0704-6.
Citácie:
1. [4] KOLLÁROVÁ, I. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Budmerice :
Vydavateľstvo Rak, 2013, s. 289.
2. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 783.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Slovensko na ceste k demokracii. Bratislava :
Historický ústav SAV vo vyd. Prodama, 2009. 267 s. Slovenská historiografia.
Publikácia vychádza v rámci projektu "Centra excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri HÚ SAV a v rámci grantu
VEGA " Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej
báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného
typu") č. 2/0122/09. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/krajcovicova.pdf>. ISBN 978-80-8939601-6.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 66.
2. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 222.
3. [4] KOVAČIK, M. K problematike posledných Pálffyovcov na Hrade Červený
Kameň a ich vzťah k obyvateľom okolitých obcí. In Studia Historica Nitriensia,
roč. 17, 2013, č. 1, s. 42.
4. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 102.
5. [4] OROSOVÁ, M. Legislatívna ochrana kultúrneho dedičstva v
Československej republike v rokoch 1918-1939. In Muzeológia a kultúrne
dedičstvo, 2013, č. 2, s. 30.
6. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 179.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - BEDNÁROVÁ, Marcela - HAJACHOVÁ, Zuzana HOLEC, Roman - KAMENEC, Ivan - KODAJOVÁ, Daniela - KURHAJCOVÁ,
214
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB122
AAB123
AAB124
AAB125
Alica - MACHO, Peter - MANNOVÁ, Elena - ŠOLTÉS, Peter - VETRÁKOVÁ,
Anna. "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a
mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava : Historický ústav
SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. 246 s. Vega 2/0089/10 Oslavy ako
identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12
Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. ISBN 978-8089396-20-7.
Citácie:
1. [2.1] "WE WILL GO OUT AT NIGHT IN A TORCH LIT PROCESSION AND
ENLIGHTEN THE WORLD" The integrative and mobilizing significance of
celebrations in the life of society By: Skvarna, Dusan HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Supplement: S Pages: 155-157 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [6] MARŤÁK, M. KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid et alii. "Vyjdeme v noci vo fakľovom
sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote
spoločnosti. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 246 s. ISBN 978-80-8939620-7. In Kultúrne dejiny, roč. 4, 2013, č. 2, s. 319-320.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Piae Fundationes : zbožné fundácie a ich význam pre
rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku. Bratislava : Historický ústav SAV
vo vydavateľstve Pro Historia, 2009. 214 s. Podkapitola III. 1 Šľachtické konvikty
vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0046/09 Formy a obsah
spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa rieši v
Historickom ústave SAV v rokoch 2009-2011. Podkapitola Ženské rehoľné
komunity V. kapitoly vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA
2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách,
ktorý sa v rokoch 2007-2009 riešil v Historickom ústave SAV. Dostupné na
internete: <http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/kusnirakova.pdf>. ISBN 97880-970060-5-1.
Citácie:
1. [4] GLEJTEK, M. Testamenty a testamentárne právo spišských kanonikov v 18.
storočí. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 84.
2. [4] ZACHAROVÁ, M. K dejinám sociálnej starostlivosti v Stupave. In Stupava,
roč. 7, 2012-2013, s. 35.
LEIKERT, Jozef. Ukradnutá mladosť : utrpenie študentov koncentračnom tábore
Sachsenhausen. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Luna, 2010. 311 s. ISBN
978-80-969654-3-4.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
LEIKERT, Jozef. Taký bol Ladislav Mňačko : v historickom kontexte do roku 1968.
Bratislava, 2008. 407 s. ISBN 978-80-969654-2-7.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
261.
LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzovci a ich historický význam. 1. vyd. Bratislava :
Spoločnosť pro Historia - Historický ústav SAV, 2012. 260 s. Vega 2/0133/10
Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku
riešený v HÚ SAV. ISBN 978-80-89396-19-1.
Citácie:
215
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB126
AAB127
AAB128
1. [2.1] THE THURZOS AND THEIR HISTORICAL SIGNIFICANCE By:
Janura, Tomas HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Supplement: S Pages:
153-155 Published: 2013, WOS
2. [3] FUNDÁRKOVÁ, A. - FAZEKAS, I et alii. Die weltliche und kirchliche Elite
aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im
16-17. Jahrhundert. Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien,
2013, s. 537.
3. [3] PÁLFFY, G. A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI . században.
In FONS, roč. 20, 2013, č. 1, s. 4, 63.
4. [6] KOREŇ, F. LENGYELOVÁ, Tünde ae alii. Thurzovci a ich historický
význam. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia a Historický ústav SAV, 2012. 260
s. ISBN 978-80-89396-19-1. In Kultúrne dejiny, roč. 4, 2013, č. 2, s. 299-302.
5. [6] KÓNYOVÁ, A. LENGYELOVÁ, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický
význam. Bratislava : ProHistoria, 2012. 260 s. ISBN 978-80-89396-19-1. In
Annales Historici Presovienses, roč. 13, 2013, č. 1, s. 138-139.
LONDÁK, Miroslav. Otázky industrializácie Slovenska (1945-1960). Bratislava :
VEDA, 1999. 149 s.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 294.
LONDÁK, Miroslav. Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20.
storočia a slovenská ekonomika. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Historický ústav
SAV vo vydavateľstve Typoset, spol. s.r.o., 2012. 288 s. Vega 2/0100/10 Slovensko
v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania
demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), Vega 2/0103/10 Komunistická strana
na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV- 0628/11, Centrum
excelentnosti SAV:CE SDDE. ISBN 978-80-89396-22-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] HALLON, Ľ. - SABOL, M. Proces globalizácie a vstup Slovenska do
medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 401.
3. [4] LONDÁKOVÁ, E. Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov Slovensko v predjarí a v roku 1968. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 69.
4. [4] MARUŠIAK, J. Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku
1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 350.
5. [4] ŽATKULIAK, J. Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy
federalizácie Československa. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák,
moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 568.
LONDÁK, Miroslav - SIKORA, Stanislav - LONDÁKOVÁ, Elena. Predjarie :
politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960-1967. 1. vyd.
Bratislava : Veda, 2002. 392 s. ISBN 80-224-0707-0.
Citácie:
1. [1.1] Support in Their Own Country The Communists in Czechoslovakia By:
Pernes, Jiri OSTEUROPA Volume: 63 Issue: 5-6 Pages: 191-+ Published:
216
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB129
AAB130
MAY-JUN 2013, WOS
2. [2.1] Title: Alexander Dubcek's Views on the Constitutional Development of
Czechoslovakia in the period 1989-1992 Author(s): Zatkuliak, Jozef Source:
HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 85-120 Published:
2013, WOS
3. [3] LEIKERT, J. Takový byl Ladislav Mňačko. Praha : Slovenský literárny klub
v ČR, 2013, s. 330.
4. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 294.
5. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 514.
6. [4] ŽATKULIAK, J. Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy
federalizácie Československa. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák,
moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 560.
LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a ekonomická realita na Slovensku. Bratislava :
Prodama, 2007. 183 s. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/londak_ekonom_1968.pdf>. ISBN 97880-969782-1-2.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 294.
2. [4] LONDÁKOVÁ, E. Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov Slovensko v predjarí a v roku 1968. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 63.
3. [4] LONDÁKOVÁ, E. Rok 1968 v slovenskej kultúre. In Historické štúdie, roč.
47, 2013, s. 250.
4. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
261.
LONDÁK, Miroslav. Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20.
storočia a slovenská ekonomika. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Prodama, spol. s.r.o., 2010. 296 s. Monografia je jedným z výsledkov grantu Vega č.
2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v
počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992). Vyšla s
podporou Literárneho fondu a Centra excelentnosti CEVKOMSD na Historickom
ústave SAV. ISBN 978-80-89396-10-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 294.
3. [4] LYSÁK, L. Ekonomické dimenzie slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské
slovo – slobodné internetové noviny, 23. marec 2013, nestránkované,
http://www.slovenskeslovo.sk/ekonomicke-dimenzie-slovensko-ceskych-vztahov/
videné: 19.12.2013.
4. [4] OKÁLI, I. Výskum systémových otázok fungovania ekonomiky. In Šikula,
Milan (ved. aut. kol.): 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej
akadémie vied. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 48.
5. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
261.
6. [4] SIKORA, S. Predjarie 1963-1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR.
217
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB131
AAB132
AAB133
AAB134
In Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 262.
7. [4] ŠIKULA, M. Ekonomické determinanty rozdelenia Československa. In
Česko-slovenská historická ročenka 2012, 2013, s. 44.
LUKAČKA, Ján. Krajné 1392 - 1992. Krajné : Obecný úrad Krajné, 1992. 117 s.
Citácie:
1. [1.1] Human induced soil erosion and gully system development in the Late
Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land,
Slovakia By: Dotterweich, Markus; Stankoviansky, Milos; Minar, Jozef; et al.
GEOMORPHOLOGY Volume: 201 Pages: 227-245 Published: NOV 1 2013,
WOS
2. [3] KRIŠTOFÍK, J. Partizánska skupina Hurban a jej identita v historickej
pamäti podjavorinského regiónu. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.):
Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 292.
LUKAČKA, Ján. Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. 1. vyd.
Bratislava : Minor, 2002. 154 s., 23 tab., 1 príl. ISBN 80-901407-8-5.
Citácie:
1. [2.1] Title: The Legal Position of Widows in Medieval Hungary up to 1222 and
the Question of Dowries Author(s): Hudacek, Pavol Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 227-262 Published: 2013, WOS
2. [4] HOMZA, M. Stredoveké korene svätoplukovskej tradície v Slovákov (čierna
a biela svätoplukovská legenda. In Homza, Martin et al. Svätopluk v európskom
písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 100.
3. [4] HOMZA, M. Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena
Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy. In Homza, Martin et al.
Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 45.
4. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 784.
5. [4] STEINHÜBEL, Ján. The County of Bratislava. In Historický časopis, roč.
61, 2013, Supplement, s. 4.
Pod osmanskou hrozbou : osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej
bitky pri Moháči v roku 1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády
Mateja Korvína. Výber, preklad a komentáre kolektív autorov Ján Lukačka
(zostavovateľ), Vladimír Segeš, Eva Frimmová, Marián Skladaný, Daniela
Hrnčiarová, Martin Štefánik, Karin Fábrová. 1. vyd. Bratislava : Literárne
informačné centrum, 2004. 375 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, 6.
ISBN 80-88878-90-X.
Citácie:
1. [1.1] Mediaeval and Early Modern Sepulchral Monuments in Southwest
Slovakia. By: Gaher, Frantisek Edited by: Rohacek, J Conference: 10th Meeting
on Against the Power of Death There is No Remedy in the Garden Location:
Prague, CZECH REPUBLIC Date: NOV 03-04, 2011 EPIGRAPHICA AND
SEPULCRALIA IV: FORUM EPIGRAFICKYCH A SEPULKRALNICH STUDII
Book Series: Epigraphica & Sepulcralia Issue: 4 Pages: 155-168 Published:
2013, WOS
2. [2.1] "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu
alii."Reflection of ethnicity in the legal norms and official documents of the
medieval Kingdom of Hungary By: Lysy, Miroslav HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 3 Pages: 421-436 Published: 2013, WOS
3. [2.1] THE COUNTY OF BRATISLAVA By: Steinhuebel, Jan HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Supplement: S Pages: 3-28 Published: 2013, WOS
MACHO, Peter. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava : Historický ústav
SAV, 2012. 306 s. Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku
218
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB135
AAB136
AAB137
AAB138
v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej
polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. ISBN 978-80-89396-19-1.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [6] MOLDA, R. Macho, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť,
Bratislava : Historický ústav, 2012, 306 s. In Historický zborník, roč. 23, 2013, č.
2, s. 149-151.
MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach : fenomén
národného hrdinu v historickej pamäti. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama
s.r.o., 2011. 208 s. Vega č. 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na
Slovensku v období modernizácie. Vega č. 2/0138/11 Premeny slovenskej
spoločnosti v prvej polovici " dlhého" 19. storočia. ISBN 978-80-89396-13-9.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 77.
3. [6] LUKÁČ, P. MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v
srdciach : fenomén národného hrdinu v historickej pamäti. Bratislava : Prodama,
2011. 208 s. ISBN 978-80-89396-13-9. In Kultúrne dejiny, roč. 4, 2013, č. 2, s.
320-321.
MANNOVÁ, Elena - BREZOVÁKOVÁ, Blanka - DANIEL, David Paul DVOŘÁKOVÁ, Daniela - HOLEC, Roman - KOWALSKÁ, Eva - LENGYELOVÁ,
Tünde - LIPTÁK, Ľubomír - LUKAČKA, Ján - MRVA, Ivan - STEINHÜBEL, Ján.
Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press ; Bratislava :
Historický ústav SAV, 2003. 369 s. ISBN 80-88880-53-X.
Citácie:
1. [1.1] BROTHERS HUNGARIANS ... JAN PALARIK'S ATTEMPT AT
RENEGOTIATING THE SLOVAK-HUNGARIAN RELATIONS ON THE
THRESHOLD OF THE 1860S By: Kobylinska, Anna ACTA POLONIAE
HISTORICA Issue: 108 Pages: 121-148 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [4] SERAFÍNOVÁ, D. Periodiká s názvom Cyril a Metod v dejinách slovenskej
žurnalistiky. In Studia Academica Slovaca, roč. 42, 2013, s. 119.
MATULA, Vladimír - VOZÁR, Jozef - ČIČAJ, Viliam - DORUĽA, Ján HORVÁTH, Pavel - KOHÚTOVÁ, Mária - KOPČAN, Vojtech - KOWALSKÁ,
Eva - MÉSÁROŠ, Július - ŠKVARNA, Dušan - ŠPIESZ, Anton. Dejiny Slovenska.
II. (1526 - 1848). Bratislava : Veda, 1987. 846 s.
Citácie:
1. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 781.
2. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 58.
MICHÁLEK, Slavomír. Ján Papánek politik, diplomat, humanista : 1896 - 1991.
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, [1996]. 279 s.
219
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB139
AAB140
AAB141
AAB142
AAB143
Citácie:
1. [4] LETZ, R. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. In Securitas Imperii,
2013, č. 22 (01), s. 33.
MICHÁLEK, Slavomír. Rok 1968 a Československo : postoj USA, západu a OSN.
Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav pro studium totalitných režimu, 2008. 290
s. Monografia je výsledkom projektu Centra excelentnosti na HÚ SAV č.
CEVKOMSD. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/michalek.pdf>. ISBN 978-80-969782-43.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
261.
2. [4] ŽATKULIAK, J. Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy
federalizácie Československa. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák,
moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 573.
MICHÁLEK, Slavomír. Diplomat Štefan Osuský 1889-1973. Bratislava : Veda
vydavateľstvo SAV, 1999. 520 s.
Citácie:
1. [3] HÁJKOVÁ, D. – KALIVODOVÁ, E. (editorky). Deníky Edvarda a Hany
Benešových z období první světové války (1915–1918). Praha : Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, 2013, s. 111.
MICHÁLEK, Slavomír. Nádeje a vytriezvenia : (Československo-americké
hospodárske vzťahy v rokoch 1945 - 1951). Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV,
1995. 186 s.
Citácie:
1. [3] SMETANA, V. – HÁJKOVÁ, D. – KUČERA, J. Historie na rozcestí. Brno :
Barrister & Principal, 2013, s. 250.
2. [4] ŠTEFANSKÝ, M. Sovietske vojská v Československu. Komparácia s
Rumunskom. In Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 278.
MICHELA, Miroslav - VÖRÖS, Ladislav - ABLONCZY, Balázs - DEMMEL,
József - HOLEC, Roman - JAKAB, György - KOVÁCS, Éva - KUSÁ, Dagmar MACHO, Peter - ROMSICS, Ignác - SIMON, A. - ŠUTAJ, Štefan - VAJDA,
Barnabás - ZEIDLER, Miklós. Rozpad Uhorska a trianonská zmluva : k politikám
pamäti na Slovensku a v Maďarsku [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. 1 CDROM. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách
v stredoeurópskom kontexte. Názov z pretlače na CD-ROM. ISBN 978-80-8939623-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
MICHELA, Miroslav. Pod heslom integrity : slovenská otázka v politike Maďarska
1918-1921. Bratislava : Kalligram, 2009. 272 s. Kniha vyšla s podporou SAVOL Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry v rámci projektu " centra
excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín"
(CEVKOMSD) v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-8101-261-7.
Citácie:
1. [3] BAER, J. A Life Dedicated to the Republic. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2014,
s. 85, 86.
2. [3] BAJCSI, I. Trianon okainak értelmezése a magyar és a szlovák
historiográfiában 1990-től napjainkig. In Hatos, Pál (ed.): PhD-konferencia
2013. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 375.
220
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB144
AAB145
AAB146
AAB147
3. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 48.
4. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 180.
MICHELA, Miroslav. Ján Spišiak: Spomienky z Budapešti 1939-1944. Bratislava :
Vydavateľstvo Slovak Academic Press, 2010. 465 s.
Citácie:
1. [5] PEGANOV, A. O. Razmyšlenija nad knigoj. In Rossijskie i slavianskie
issledovanija naučnyj sbornik, vypusk 7, 2012, s. 313-317.
NIŽŇANSKÝ, Eduard - TULKISOVÁ, Jana - BAKA, Igor - ČAPLOVIČ, Miloslav
- FABRICIUS, Miroslav - HALLON, Ľudovít - SEGEŠ, Dušan - SCHRIFFL, David
- SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. : od
Mníchova k vojne proti ZSSR. 1. vydanie. Spoločnosť PRO HISTORIA vo
vydavateľstve UNIVERSUM : Katedra všeobecných dejín FF UK : Historický ústav
SAV : Vojenský historický ústav : Slovenský národný archív : SNM- Múzeum
kultúry karpatských Nemcov, 2009. 1171 s. ISBN 978-80-89046-61-4.
Citácie:
1. [4] ĎURKOVÁ, M. Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 2012. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 564.
2. [6] KOLLÁROVÁ, Z. NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy
1938-1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Prešov :
UNIVERSUM, 2009. 1171 s. ISBN 978-80-89046-61-4. In Dejiny [internetový
časopis], roč. 7, 2012, č. 2, str. 130-131, videné 29.4.2014 na
http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2012.pdf
3. [6] KOLLÁROVÁ, Z. Nižňanský, Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy
1938-1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Prešov :
UNIVERSUM 2009, 1171 s. In Z minulosti Spiša, roč. 20, 2012, str. 218-219.
NIŽŇANSKÝ, Eduard - BAKA, Igor - KAMENEC, Ivan. Holokaust na Slovensku.
5. Židovské pracovné tábory a strediská na Slovensku 1938-1944. Dokumenty.
Bratislava : Nadácia Milana Šimečku ; Bratislava : Židovská náboženská obec ;
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2004. 352 s. ISBN 80-968662-9-X.
Citácie:
1. [3] MURÁRIKOVÁ, Z. Perzekúcie a deportácie židovského obyvateľstva v
Trenčianskom okrese v rokoch 1939-1945. In Hradecký, Tomáš - Horák, Pavel a
kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. VII. Hradec Králové :
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012, s. 84.
2. [4] PUTÍK, D. Slovenští Židé v ghettu Terezín (1944 – 1945). In Historický
časopis, roč. 61, 2013, č. 2, s. 294.
OSYKOVÁ, Linda. Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR.
1. vyd. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. 274 s. Vega 2/0122/09
Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a
vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu).
ISBN 978-80-224-1228-5.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
221
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB148
AAB149
AAB150
AAB151
AAB152
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 68.
3. [4] RÁKOSNÍK, J. Příčiny volebních úspěchů KSČ v první republice. Úvaha
nad interpretačními možnostmi. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s.
6, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/rakosnik.pdf
4. [6] STRNISKO, I. Osyková, Linda. Volebné kampane politických strán na
Slovensku počas 1. ČSR. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 2012, 274 s. ISBN 978-80-224-1228-5. In Kultúrne dejiny, roč. 4, 2013, č. 1,
s. 132-133.
PEŠEK, Jan. Rozvoj jihočeské vesnice : k historii vývoje zemědělství Jihočeského
kraje v letech 1960-1971. České Budějovice : Jihočeské nakladatelství, 1987. 216 s.
Citácie:
1. [3] BUREŠOVÁ, J. Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu
a v České republice. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v
Československu. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 29.
PEŠEK, Jan. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku : 1945-1948-1989. Bratislava :
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2013. 320 s. Edícia
Slovenská historiografia. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického
režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. ISBN 978-80-89396-27-6.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 334.
PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953.
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1997. 311 s.
Citácie:
1. [1.1] Title: Ambitions on the Part of Czechoslovakia and the Vatican to
Remove Bishop Jan Vojtassak from Office in the Years 1945 to 1950 Author(s):
Olexak, Peter Source: STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC Volume: 15
Issue: 1 Pages: 47-73 Published: SPR 2013, WOS
2. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 663.
3. [3] SIVOŠ, J. Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948-1953. In
Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s. 71.
PEŠEK, Jan. Odvrátená tvár totality : politické perzekúcie na Slovensku v rokoch
1948 - 1953. Bratislava : Historický ústav SAV, Nadácia Milana Šimečku, 1998. 383
s.
Citácie:
1. [3] FIAMOVÁ, M. "Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!" Bezpečnostná
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s.
151.
2. [4] HLAVOVÁ, V. Nepriateľ kulak. In BYSTRICKÝ, Valerián et al. Storočie
procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 195.
3. [4] HLAVOVÁ, V. Roľníci v osídlach súdnej moci. Verejné procesy s roľníkmi
počas kolektivizácie 1949-1960 na Slovensku. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.):
Kolektivizace v Československu. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů,
2013, s. 284.
4. [4] ŠTAIGL, J. Prípad Viliam Žingor. In BYSTRICKÝ, Valerián et al. Storočie
procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 183.
PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal. V zovretí normalizácie : cirkvi na Slovensku
v rokoch 1969-1989. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 230 s. ISBN 80-224-0787-9.
Citácie:
1. [3] MARUŠIAK, J. The Normalisation Regime and its Impact on Slovak
222
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB153
AAB154
AAB155
AAB156
AAB157
Domestic Policy after 1970. In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 – Dramatic
Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s. 181.
2. [3] ZADOROŽŇUK, E. G. Gosudarstvo i cerkov: fenomen palomničestva v
Slovakii (k 25-letiju „demonstracii so svečami“). In Slavianovedenije, 2013, č. 5,
s. 19.
3. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
262.
PEŠEK, Jan. Centrum moci : aparát Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska 1948 - 1989. Bratislava : AEP, 2006. 208 s. ISBN 80-88880-71-8.
Citácie:
1. [3] MARUŠIAK, J. The Normalisation Regime and its Impact on Slovak
Domestic Policy after 1970. In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 – Dramatic
Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s. 181.
2. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
262.
PEŠEK, Jan. Nástroj represie a politickej kontroly : Štátna bezpečnosť na Slovensku
1953-1970. Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 2000. 247 s. ISBN 80-224-06627.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
262.
PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948 - 1953. 2. rozšírené a doplnené
vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1999. 202 s. ISBN 80-224-0575-2.
Citácie:
1. [3] FIAMOVÁ, M. "Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!" Bezpečnostná
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s.
152.
2. [3] SIVOŠ, J. Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948-1953. In
Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s. 48.
3. [3] ŠMIGEĽ, M. Prejavy antisemitizmu v odbojových zložkách na Slovensku v
povojnových rokoch 1945-1947. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.):
Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 277.
4. [4] KALOUS, J. Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům, Husák
a Okáli před soudem. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 466.
PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal. Pod kuratelou moci : cirkvi na Slovensku v
rokoch 1953 - 1970. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1999. 292 s. ISBN 80-224-0589-2.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
262.
2. [4] SIKORA, S. Predjarie 1963-1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR.
In Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 270.
PEŠEK, Jan - LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. 1. vyd.
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. 807 s. ISBN 80-7165-469-8.
Citácie:
1. [3] MARUŠIAK, J. The Normalisation Regime and its Impact on Slovak
Domestic Policy after 1970. In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 – Dramatic
Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s. 181.
2. [4] KALOUS, J. Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům, Husák
a Okáli před soudem. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 466.
3. [4] PAVLOVIČ, P. Husák a slovenská komunistická elita. In Michálek, S. –
223
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB158
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 671.
4. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
262.
5. [4] ŽÁČEK, P. Husák jako objekt zájmu Státní bezpečnosti. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 548.
PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska : dejiny politického subjektu. I. Na
ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k pokusu o reformu (1948-1968).
Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. 283 s. Vega 2/0103/10
Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968),
APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí, APVV - 51- 030905 Chronológia dejín
Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch). ISBN 978-80-224-1256-8.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [2.1] THE COMMUNIST PARTY OF SLOVAKIA. HISTORY OF A POLITICAL
ORGANIZATION I. ON THE ROAD TO POWER (1945 - 1948), IN POWER FROM THE COUP TO ATTEMPTED REFORM (1948 - 1968) By: Sikora,
Stanislav HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Supplement: S Pages: 162-165
Published: 2013, WOS
3. [2.1] VILIAM SIROKY AND JULIUS DURIS - FAMILY ORIGIN, SOCIAL
RELATIONS AND BEGINNINGS OF THEIR WORK IN THE COMMUNIST
MOVEMENT Author(s): Cernak, Tomas Source: HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 2 Pages: 313-342 Published: 2013, WOS
4. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 238.
5. [4] LETZ, R. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. In Securitas Imperii,
2013, č. 22 (01), s. 12.
6. [4] LONDÁK, M. Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 373.
7. [4] MACHÁČEK, M. Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku
1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 357.
8. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
39, 262.
9. [4] SYRNÝ, M. Gustáv Husák a Demokratická strana na Slovensku v rokoch
1944 – 1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky –
politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 263.
10. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 334.
11. [4] ZEMKO, M. Od straníckeho reformátora k normalizátorovi. In Michálek,
S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava :
VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 531.
12. [4] ŠTEFANSKÝ, M. Pokusy Gustáva Husáka o návrat do politiky. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 515.
13. [6] PAVLOVIČ, R. PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska : dejiny
politického subjektu. I. Na ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k
224
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB159
AAB160
AAB161
AAB162
AAB163
pokusu o reformu (1948-1968). Bratislava : Veda, 2012, 283 s. ISBN 978-80-2241256-8. In Mesto a dejiny, roč. 2, 2013, č. 2, s. 116.
PETRUF, Pavol. Marshallov plán. Bratislava : Slovak Academic Press, 1993. 192 s.
Citácie:
1. [3] MICHÁLEK, S. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949,
domáci a medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 19391949. Praha : Národní muzeum, 2013, s. 30.
Politické vzťahy medzi Francúzskom a Československom a Francúzskom a
Slovenskom (1939-1948) : výber dokumentov. Zostavil a dokumenty preložil Pavol
Petruf. Martin : Matica slovenská, 2003. 818 s. ISBN 80-7090-697-9.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
PETRUF, Pavol. Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945 : (náčrt
problematiky). Bratislava : Historický ústav SAV, 2011. 328 s. Centrum
excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE), riešený v
Historickom ústave SAV, VEGA č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na
Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-89396-15-3.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Slovakia's Foreign Policy 1939-1945 By: Cierna-Lantayova, Dagmar
HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 3 Pages: 576-579 Published:
2013, WOS
3. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 56.
PODRIMAVSKÝ, Milan - HAPÁK, Pavel - HOLEC, Roman - MATULA, Vladimír
- MÉSÁROŠ, Július - ŠKVARNA, Dušan. Dejiny Slovenska. III. (Od roku 1848 do
konca 19. storočia). Bratislava : Veda, 1992. 829 s. Bg., zoznam čiernobiel.ilustrácií,
zoznam fareb.ilustrácií, reg. miestny a menný. ISBN 80-224-0078-5.
Citácie:
1. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 781.
2. [4] SIROTOVÁ, A. Znovuzrodenia matičnej myšlienky v korešpondencii Eleny
Maróthy-Šoltésovej. In Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica
slovenská, 2013, s. 88.
3. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 58.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Slovenská národná strana 1918-1938. 1. vydanie.
Bratislava : Kalligram, 2013. 348 s. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický
problém, Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou
politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, riešené v Historickom ústave SAV.
ISBN 978-80-8101-662-2.
Citácie:
1. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 72.
225
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB164
AAB165
AAB166
AAB167
2. [4] HRUBOŇ, A. Bankrot veľkých vízií: Národná obec fašistická a Slovensko
(1926-1938). In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 40.
3. [6] MEDVECKÝ, M. Slovenská národná strana. In Historyweb.sk [internetový
časopis], 2013, č. 6, videné: 02.10.2013 na
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/slovenska-narodna-strana
RYBÁŘOVÁ, Petra. Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia.
Bratislava : Vydala spoločnosť Pro Historia, 2010. 186 s. Monografia vychádza v
rámci riešenia grantového projektu VEGA 2/0085/10 "Od provincie k metropole.
Bratislava v 19. a 20. storočí", riešeného na Historickom ústave SAV. ISBN 978-80970060-7-5.
Citácie:
1. [4] HRABOVSKÝ, M. Antisemitizmus. In Rasizmus, antisemitizmus, holokaust
(anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 153, 154, 156.
2. [4] SZABÓ, M. Rasa, národ alebo ľud? Reflexie maďarizácie v prostredí
Starej školy, slovenského katolicizmu a hlasistov. In Forum Historiae [online],
roč. 7, 2013, č. 2, s. 104, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/szabo.pdf
SEGEŠ, Dušan. Dvojkríž v siločiarach bieleho orla : slovenská otázka v politike
poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 530 s.
Monografia je jedným z výsledkov Centra excelentnosti v Historickom ústave SAV
č. CEVKOMSD a grantu Vega č. 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja
Slovenskej republiky 1939-1945. ISBN 978-80-224-1037-3.
Citácie:
1. [2.1] On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak Republic) by
the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol Source:
HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141 Published:
2013, WOS
SEGEŠ, Dušan - HERTEL, Maroš - BYSTRICKÝ, Valerián. Slovensko a slovenská
otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939.
Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. 576 s. Centrum excelentnosti SAV (CE
SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v
poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 062811 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom
kontexte. ISBN 978-80-971247-1-7.
Citácie:
1. [2.1] SLOVAKIA AND THE SLOVAK QUESTION IN POLISH AND
HUNGARIAN DIPLOMATIC DOCUMENTS IN THE PERIOD 1938-1939 By:
Vass, Martin HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Supplement: S Pages: 158161 Published: 2013, WOS
2. [4] SZARKA, L. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938
ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. In Fórum
Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č. 3, s. 9.
SCHVARC, Michal. Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938-1944 : od
autonómie po Povstanie. Slovenský štát vo vybraných správach SD od jesene 1943
do septembra 1944. Bratislava : Slovenské národné múzeum-Múzeum karpatských
Nemcov, 2006. 460 s. Acta Carpatho-Germanica, XVIII. ISBN 80-8060-198-4.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 308.
2. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 153.
3. [3] ŠINDELÁŘOVÁ, L. Finale der Vernichtung. Darmstadt : WBG, 2013, s. 14.
226
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB168
AAB169
AAB170
AAB171
AAB172
SCHVARC, Michal - SCHRIFFL, David. "Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu :
dokumenty. II. Michal Schvarc, David Schriffl (eds.). Dokumenty z nemčiny
preložil Michal Schvarc. 1. vydanie. Bratislava : Ústav pamäti národa : Historický
ústav SAV : SNM - Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, 2010. 561 s. Edícia
Dokumenty. Publikácia vznikla s finančným prispením SAVOL - Spoločnosti
autorov vedeckej a odbornej literatúry, Literárneho fondu a v rámci projektu Centra
excelentnosti CEVKOMSD na Historickom ústave SAV. Výskum sa uskutočnil aj v
rámci projektu APVV-0352--07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v
dokumentoch. ISBN 978-80-89335-38-1.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 325.
2. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 36.
SCHVARC, Michal - HOLÁK, Martin - SCHRIFFL, David. "Tretia ríša" a vznik
Slovenského štátu : dokumenty. I. 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa : SNMMúzeum kultúry Karpatských Nemcov, 2008. 633 s. Edícia Dokumenty. ISBN 97880-89335-02-2.
Citácie:
1. [3] SPANNENBERGER, N. The Ethnic Policy of the Third Reich toward the
Volksdeutsche in Central and Eastern Europe. In Cattaruzza, Marina - Dyroff,
Stefan – Langewiesche, Dieter (ed.): Territorial Revisionism and the Allies of
Germany in the Second World War. New York : Berghahn Books, 2013, s. 70.
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 325.
3. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 72.
4. [4] ČECHOVÁ, F. The Jewish Tragedy in the Memories of Pezinok Residents.
Pezinok : Mesto Pezinok, 2013, s. 155.
SIKORA, Stanislav. Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku. Bratislava : Pro
Historia : Historický ústav SAV, 2008. 229 s. Monografia je výsledkom projektu
Centra excelentnosti na HÚ SAV č. CEVKOMSD a grantu Vega č. 2/7177/27
Slovensko v období od čs. jari 1968 do zač. 90. rokov 20. stor.Snahy o postihnutie
základných tendencií politického, ekonomického a kultúrneho vývoja. Dostupné na
internete: <http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/sikora.pdf>. ISBN 978-80970060-1-3.
Citácie:
1. [4] LONDÁKOVÁ, E. Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov Slovensko v predjarí a v roku 1968. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 72.
STEINHÜBEL, Ján. Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku.
Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 1995. 98 s.
Citácie:
1. [4] CIGÁN, M. Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy. In Homza, Martin
et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s.
522.
STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo : počiatky stredovekého Slovenska :
rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do
začiatku 12. storočia. 1. vyd. Bratislava : Veda ; [Budmerice] : Vydavateľstvo Rak,
227
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB173
2004. 575 s., 8 s. príl. ISBN 80-224-0812-3.
Citácie:
1. [1.1] Title: Convivenza, Convenienza and Conversion: Islam in Medieval
Hungary (1000-1400 ce) Author(s): Stulrajterova, Katarina Source: JOURNAL
OF ISLAMIC STUDIES Volume: 24 Issue: 2 Pages: 175-198 DOI:
10.1093/jis/ets097 Published: MAY 2013, WOS
2. [2.1] "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu
alii."Reflection of ethnicity in the legal norms and official documents of the
medieval Kingdom of Hungary By: Lysy, Miroslav HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 3 Pages: 421-436 Published: 2013, WOS
3. [2.1] Title: The History of Hlohovec from the Fall of Great Moravia to 1275
with Special Regard for the Location of the Castle of Szolgagyor Author(s): Galik,
Zdenko Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 263-287
Published: 2013, WOS
4. [2.1] Title: The Legal Position of Widows in Medieval Hungary up to 1222 and
the Question of Dowries Author(s): Hudacek, Pavol Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 227-262 Published: 2013, WOS
5. [3] MÁCELOVÁ, M. Slovania vo Zvolenskej kotline. Kraków : Wydawnictwo
Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2013, s. 92.
6. [3] ŠOLTÉS, P. Neutra. In Bahlcke, Joachim - Rohdewald, Stefan - Wünsch,
Thomas (Hg.): Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Berlin : Akademie
Verlag, 2013, s. 26.
7. [4] DIMITROV, D. Boris I. Bulharský a Svätopluk I Veľkomoravský v reálnom
a imaginárnom svete stredoveku. In Homza, Martin et al. Svätopluk v európskom
písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 162.
8. [4] HOMZA, M. K argumentácii o kráľovskom titule Svätopluka I. (†894). In
Homza, Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post
Scriptum, 2013, s. 143.
9. [4] HOMZA, M. O kráľovskom titule Svätopluka I. (†894). In Historický
časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 656.
10. [4] HOMZA, M. Stredoveké korene svätoplukovskej tradície v Slovákov
(čierna a biela svätoplukovská legenda. In Homza, Martin et al. Svätopluk v
európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 49, 59, 90, 109.
11. [4] HOMZA, M. Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena
Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy. In Homza, Martin et al.
Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 45.
12. [4] KAČÍREK, Ľ. Matúš Čák-Trenčiansky – posledný bán? In Studia
Academica Slovaca, roč. 42, 2013, s. 291.
13. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 786.
14. [4] VADRNA, M. Obraz kráľa Svätopluka I. v českých kronikách. In Homza,
Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum,
2013, s. 234.
15. [4] ŠEDIVÝ, J. Hodnostári Bratislavskej kapituly v stredoveku. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 12.
ŠKVARNA, Dušan - HUDEK, Adam. Cyril a Metod : v historickom vedomí a
pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Typoset Print s.r.o., 2013. 161 s. APVV- 0628-11 Štátne hranice a
identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 97880-970302-8-5.
Citácie:
1. [3] PIATROVÁ, A. Reflexia cyrilo-metodskej témy v slovenskom výtvarnom
228
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB174
AAB175
AAB176
AAB177
umení 19. a 20. storočia. In Junek, Marek (ed.): Cyrilometodějská tradice v 19. a
20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha : Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, 2013, s. 221.
2. [4] PODOLAN, P. Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia. In Homza,
Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum,
2013, s. 417, 476, 494.
ŠOLTÉS, Peter. Tri jazyky, štyri konfesie : etnická a konfesionálna pluralita na
Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009. 232 s.
Monografia vychádza v rámci projektu " Centra excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín" (CEVKOMSD) pri Historickom ústave
Slovenskej akadémie vied. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/soltes.pdf>. ISBN 978-80-970060-6-8.
Citácie:
1. [1.1] Title: THE ENLIGHTENMENT DURING THE HABSBURG
MONARCHY AND ITS LEGACY Author(s): Fillafer, Franz Leander Source:
ZEITSCHRIFT FUR HISTORISCHE FORSCHUNG Volume: 40 Issue: 1
Pages: 35-97 Published: 2013, WOS
2. [4] JAKUBEJ, J. Tlače 16. storočia v Archíve Gemerského seniorátu e.c.a.v. v
Revúcej. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 73.
3. [4] ZUBKO, P. Zemplínski a abovskí uniati v Barkócziho vizitácii. Ružomberok
: Verbum, 2013, s. 29.
ŠTEFÁNIK, Martin. Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam : stredoveký
boj o trhy medzi uhorsko-nemeckým kráľom a Republikou svätého Marka.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2004. 130 s. ISBN 80-88899-03-6.
Citácie:
1. [4] DVOŘÁKOVÁ, D. Čierna kráľovná. Budmerice-Bratislava : Vydavateľstvo
RAK-Historický ústav SAV, 2013, s. 292.
ŠUCHOVÁ, Xénia. Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939 :
protagonisti, nositelia, oponenti. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie
vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2011. 312 s. Edícia Slovenská
historiografia. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných
slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV, Vega č. 2/0122/09
Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a
vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu).
ISBN 978-80-89396-12-2.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 334.
ŠUCHOVÁ, Xénia. Ľudáci a komunisti : súperi? Spojenci? Protivníci? Prešov :
Universum, 2006. 197 s. ISBN 80-89046-38-X.
Citácie:
1. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
2. [4] STANISLAV, J. Azimuty a horizonty profesora Karola Fremala a slovenská
historiografia v prvej polovici 20. storočia. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal –
Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v
Poľsku, 2013, s. 13.
229
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB178
AAB179
AAB180
AAB181
AAB182
VONDRÁŠEK, Václav - PEŠEK, Jan. Slovenský poválečný exil a jeho aktivity
1945-1970 : mýty a realita. Bratislava : Veda, 2011. 733 s. Vega č. 2/0103/10
Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968),
APVV -51-017105 Slovensko v 20. storočí, APVV - 51-0309005 Chronológia dejín
Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch). ISBN 978-80-224-1224-7.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 Author(s): Durkova, Maria Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
2. [3] KUBÍK, P. Slovenský exil v Itálii 1945 - 1949. In Securitas Imperii, 2012, č.
21 (02), s. 27.
3. [4] LETZ, R. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. In Securitas Imperii,
2013, č. 22 (01), s. 32.
4. [5] BUREŠOVÁ, J. Výzkumy emigrace a exilu ve dvacátém století. In Moderní
dějiny, roč. 21, 2013, č. 1, s. 261-264.
ZAVACKÁ, Marína. Kto žije za ostnatým drôtom? : oficiálna zahraničnopolitická
propaganda na Slovensku, 1956-1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax.
Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, 2005. 168 s. ISBN 80-224-0897-2.
Citácie:
1. [3] PALIVODOVÁ, E. Obraz vnějšího nepřítele - imperialisty - v karikatuře. In
Hradecký, Tomáš - Horák, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny
20. století. VII. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové, 2012, s. 171.
ZEMKO, Milan. Občan, spoločnosť, národ : v pohybe slovenských dejín. Bratislava
: Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o.,
2010. 280 s. Edícia Slovenská historiografia. Publikácia vychádza v rámci projektu
Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok slovenských dejín (CEVKOMSD)
pri Historickom ústave SAV a programu Vega č. 2/0122/09: Občianska spoločnosť
na Slovensku počas prvej ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné
vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). Kniha vyšla aj v
elektronickej podobe. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/zemko.pdf>. ISBN 978-80-89396-05-4.
Citácie:
1. [3] HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J. Partizáni na Slovensku v zrkadle
historiografie. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 28.
2. [4] BYSTRICKÝ, V. Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú
dohodu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky
20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV,
2013, s. 159.
Slovensko v Československu (1918-1939). Milan Zemko, Valerián Bystrický
(editori). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 687 s. ISBN 80-224-0795-X.
Citácie:
1. [3] RYCHLÍK, J. – PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: Dějiny českých zemí.
Praha : Vyšehrad, 2013, s. 662.
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 296.
3. [4] HOLEC, R. Trianonský diskurz v slovenskej beletrii. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 136.
ŽATKULIAK, Jozef. Vývoj národných výborov na Slovensku v prvých rokoch
výstavby socializmu (1948-1954). Bratislava : Veda, 1986. 125 s. Historické štúdie.
230
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB183
AAB184
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 196.
ŽATKULIAK, Jozef - HLAVOVÁ, Viera - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta ŠTEFANSKÝ, Michal. November 1989 a Slovensko : chronológia a dokumenty
(1985-1990). Editor: Jozef Žatkuliak ; koeditori: Viera Hlavová, Alžbeta Sedliaková,
Michal Štefanský. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku ; Bratislava : Historický
ústav SAV, 1999. 622 s. ISBN 80-967588-8-8.
Citácie:
1. [3] MARUŠIAK, J. The Normalisation Regime and its Impact on Slovak
Domestic Policy after 1970. In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 – Dramatic
Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s. 181.
2. [3] ZADOROŽŇUK, E. G. Gosudarstvo i cerkov: fenomen palomničestva v
Slovakii (k 25-letiju „demonstracii so svečami“). In Slavianovedenije, 2013, č. 5,
s. 19.
3. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 529.
4. [4] MARUŠIAK, J. Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku
1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 353.
5. [4] RYCHLÍK, J. Státoprávní koncepce českých politických stran v letech 19901992. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej
Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 155.
ŽATKULIAK, Jozef. V mene zákonov a proti občanom? : (trestnoprávna právomoc
národných výborov na Slovensku v rokoch 1950 - 1957). Bratislava : Slovak
Academic Press : Historický ústav SAV, 1994. 135 s.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 229, 281.
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané
v domácich vydavateľstvách
ABB01
ABB02
HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján - NIŽŇANSKÝ, Eduard. Pozícia Ústredného
hospodárskeho úradu v politickom, hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska
v rokoch 1940-1942. In Arizácie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta Katedra všeobecných dejín : Dokumentačné stredisko
holokaustu, 2010, s. 11-65. ISBN 978-80-89236-85-5. Výskum prebehol v rámci
pojektu Vega 1/0873/08 - Ústredný hospodársky úrad.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 336.
2. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 505.
HOLEC, Roman. Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom 1918. In
BYSTRICKÝ, Valerián et al. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín
1848-1992. 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012, s.80-135.
ISBN 978-80-224-1223-0.
Citácie:
1. [3] ZAHORÁN, C. A trianoni labírintus. In Szalai László(Szerk.): A nemzeti
mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában, Budapest : L'Harmattan
231
Správa o činnosti organizácie SAV
ABB03
ABB04
ABB05
ABB06
Kiadó, 2013, s. 50.
HUDÁČEK, Pavol. Bardejov. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 79-98. ISBN 97880-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] KOSMAČOVÁ, M. Majetkové spory pánov z Perína s mestami Bardejov a
Sabinov v stredoveku. In Bodnárová, Miloslava (ed.): Príspevky k starším dejinám
slovenských miest a mestečiek. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2013, s. 122.
2. [4] MAGDOŠKO, D. Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku. In
Mesto a dejiny, roč. 2, 2013, č. 2, s. 35.
3. [4] MAREK, M. Vplyv prisťahovalectva na etnické pomery stredovekých miest
na Slovensku. In Mesto a dejiny, roč. 2, 2013, č. 1, s. 13.
4. [4] MAREK, M. Vplyv prisťahovalectva na etnickú situáciu miest na
stredovekom Slovensku. In Hrehor, H. - Pekár, M (eds.): Transformation of
Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc,
Opava) From the Midle Ages to the End of the 18th Century. Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 9.
5. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 454.
LACKO, Miroslav. Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského úradu v
Smolníku do roku 1788. In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a
hutníctva, 2010, č. 3, s. 94-165. ISSN 1338-5984.
Citácie:
1. [1.1] Sites of Chemistry in the Schemnitz Mining Academy and the EighteenthCentury Habsburg Mining Administration By: Konecny, Peter AMBIX Volume:
60 Issue: 2 Pages: 160-178 Published: MAY 2013, WOS
2. [4] FEDERMAYER, F. Archontologický výskum na Slovensku. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 9.
3. [4] MAYEROVÁ, E. Jazyk banského práva v prameni "Eysen - Hämmer
Ordnungen/Poriadok pre železiarske hámre (v stoliciach Abov, Spiš, Gemer a
Turňa 1713-1715)“. In Guldanová, Zuzana (ed.): Kontexty súdneho prekladu a
tlmočenia II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 62, 68.
LYSÁ, Žofia. Bratislava. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých miest
na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s.105-139. ISBN 978-8089396-11-5.
Citácie:
1. [2.1] Privileged and spontaneous development of burghers and towns in 14th
century Slovakia By: Ulicny, Ferdinand HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 437-466 Published: 2013, WOS
2. [4] MAREK, M. Vplyv prisťahovalectva na etnické pomery stredovekých miest
na Slovensku. In Mesto a dejiny, roč. 2, 2013, č. 1, s. 8.
3. [4] MAREK, M. Vplyv prisťahovalectva na etnickú situáciu miest na
stredovekom Slovensku. In Hrehor, H. - Pekár, M (eds.): Transformation of
Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc,
Opava) From the Midle Ages to the End of the 18th Century. Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 7.
SLEZÁKOVÁ, Miroslava - NÁDASKÁ, M. Košice. In ŠTEFÁNIK, Martin et al.
Lexikon stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2010, s. 194-216. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
232
Správa o činnosti organizácie SAV
ABB07
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 445.
ŠTEFÁNIK, Martin. Kremnica. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 217-241. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 449.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
ABC05
BYSTRICKÝ, Valerián. Das Problem der Sicherheitsgarantien für die TschechoSlowakei nach dem Münchener Abkommen. In Suche nach Sicherheit in stürmischer
Zeit : Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen
Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. - Essen : Klartext Verlag, 2009,
s. 189-213. ISBN 978-3-89861-127-5.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 294.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spôsob riešenia sporov o česť v stredovekom
uhorskom práve. In Spory o čest ve středověku a raném novověku. - Brno : Vydala
Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny,
země, kultura, 2010, s. 46-53. ISBN 978-80-86488-74-5. APVV č. 0166-07.
Citácie:
1. [4] LAMPART, F. Judicial Duel in the Spiš Law. In Kultúrne dejiny, roč. 4,
2013, Supplement, s. 65.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Mierová konferencia, mierové zmluvy a nový
európsky systém. In DEJMEK, Jindřich. Zrod nové Evropy : Versaills, St.-Germain,
Trianon a dotváření poválečného mírového systému, s. 21-55. ISBN 978-80-7286188-0. Vega č. 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj
na demokratickej báze a vnútorné a vonkajšie vplyvy demokratického,
autoritatívneho a totalitnéo typu), APVV, r. č. SK-FR-0027-09: Slovensko,
paradigma vzniku viacnásobných európskych identít: konvergencie medzi
Slovenskom, Francúzskom a Nemeckom.
Citácie:
1. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 44.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Der Schutz der nationalen Minderheiten im
Völkerbund und die tschechoslowakische Politik (1919-1926). In Suche nach
Sicherheit in stürmischer Zeit : Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der
internationalen Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. - Essen :
Klartext Verlag, 2009, s. 113-147. ISBN 978-3-89861-127-5.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 296.
2. [5] HOENIG, B. Rezension von: Hans Lemberg/Michaela Marek/Zdeněk Beneš
u.a. (Hrsg.), Suche nach Sicherheit in stürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und
Deutsche im System der internationalen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und DeutschSlowakischen Historikerkommission, Bd. 16), Klartext Verlag, Essen 2009, In
Archiv für Sozialgeschichte (online) 53, 2013, URL: <http://www.fes.de/cgibin/afs.cgi?id=81391> [11.12.2014].
HOLEC, Roman. Trianon ako plač nad rozliatym mliekom a Uhorsko ako obeť
233
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC06
ABC07
ABC08
ABC09
vojny (Globálne záujmy a vojnové ciele Uhorska). In DEJMEK, Jindřich. Zrod nové
Evropy : Versaills, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového
systému, s. 89-112. ISBN 978-80-7286-188-0.
Citácie:
1. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 60.
KAMENEC, Ivan. Changes in the Attitude of the Slovak Population to the So-Called
„Solution to the Jewish Question“ During the Period 1938-1945. In Nazi Europe and
the Final Solution. - Jerusalem : Yad Vashem, 2003, s. 327-336. ISBN 965-308-1632.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
MICHELA, Miroslav. Percepcia svätého Štefana na Slovensku v medzivojnovom
období. In HLAVAČKA, Milan - MARÉS, Antoine - POKORNÁ, Magdaléna.
Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. - Praha :
Historický ústav AV ČR, 2011, s. 218- 243. ISBN 978-80-7286-186-6.
Citácie:
1. [3] HETÉNYI, M. – IVANIČ, P. Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej
spoločnosti v 19. a 20. storočí. In Junek, Marek (ed.): Cyrilometodějská tradice v
19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha : Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, 2013, s. 66.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Slovenská národná strana. In Politické strany : Vývoj
politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1.
díl.Období 1861-1938. - Brno : Nakladatelství Doplněk, 2005, s. 821-832.
Citácie:
1. [6] ZAJDEN, M. Monografia o Slovenskej národnej strane 1918-1938. In
Tvorba, roč. 23 (32), 2013, č. 1, s. 34-35.
VÖRÖS, Ladislav. Slováci: " najvlasteneckejší Uhri" alebo "slobodný národ"?
Sociálne reprezentácie Slovákov v maďarskej tlači v rokoch 1914-1918. In Ako
skúmať národ : Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. - Brno : Tribun EU, 2009, s.
79-105. ISBN 978-80-7399-752-6.
Citácie:
1. [2.1] "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu
alii."Reflection of ethnicity in the legal norms and official documents of the
medieval Kingdom of Hungary By: Lysy, Miroslav HISTORICKY CASOPIS
Volume: 61 Issue: 3 Pages: 421-436 Published: 2013, WOS
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
BADA, Michal. Disciplinizácia spoločnosti v ranonovovekom prostredí Bratislavy.
In ČIČAJ, Viliam et al. Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z
prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme". - Bratislava : Historický ústav SAV :
Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013, s. 25-40. ISBN 978-80-970648-4-6. Vega
2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom
procese.
Citácie:
1. [3] RÁBIK, V. (upravil): Trnavas/Tyrnaus Mittelalterliche Stadtbücher.
Kraków : Katedra histórie a Inštitút pre výskum prameňov k slovenským dejinám
234
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 17.
BADA, Michal. Korunovácia kráľa Mateja II. v Bratislave v roku 1608 v kontexte
dobových mocensko-politických a socio-kultúrnych vzťahov. In KOHÚTOVÁ,
Mária et al. Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia.
- Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav
SAV, 2012, s. 33-50. ISBN 978-80-8082-546-1. Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
Citácie:
1. [3] PÁLFFY, G. A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI . században.
In FONS, roč. 20, 2013, č. 1, s. 34, 51.
BARTLOVÁ, Alena. Česko-slovenský štát – katolícka cirkev – Hlinkova slovenská
ľudová strana. In Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. - Martin : Matica
slovenská v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Katedrou histórie Pedagogickej
fakulty UK a Historickým odborom MS, 2006, s. 126-151. ISBN 80-7090-827-0.
Citácie:
1. [1.1] The Making and Breaking of the Slovak Clerical Council, 1918-19 By:
Lorman, Thomas A. CENTRAL EUROPE Volume: 11 Issue: 1 Pages: 46-66
Published: MAY 2013, WOS
BARTLOVÁ, Alena. Slovensko-poľské vzťahy v medzivojnovom období. In
KÁZMEROVÁ, Ľubica - ORLOF, Ewa - SEGEŠ, Dušan (prekl.). Slovenskopoľské vzťahy 1918-1945 očami diplomatov (venované stému výročiu narodenia
prof. Henryka Batowského). - Bratislava : Historický ústav SAV : Veľvyslanectvo
Poľskej republiky v Slovenskej republike, 2008, s. 39-57. ISBN 978-80-89396-009. Štúdia vznikla ako výsledok výskumnej grantovej úlohy č.2/VI 205/28 pod
názvom "Slovenská spoločnosť 1918-1939" (medzinárodné a vnútropolitické
aspekty).
Citácie:
1. [4] LEPIŠ, J. Inkorporácia a proces integrácie severného Spiša a hornej Oravy
v rokoch 1938 - 1944. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 175.
BENKO, Juraj. Štát a jeho ľud. Politická socializácia slovenského obyvateľstva po
vzniku ČSR. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava et al. Od osmičky k osmičke : premeny
slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2009, s. 17-30. ISBN 978-80-970060-4-4. Štúdia vznikla v rámci Centra
excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska.
Citácie:
1. [4] MARUŠIAK, J. Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku
1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 358.
BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Krupina. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 242251. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 445.
BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Zvolen. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 564576. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 447.
235
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD08
ABD09
ABD10
ABD11
ABD12
ABD13
BRTKO, Martin. Vplyvy francúzskeho kultúrneho prostredia na dozrievanie
predstaviteľov slovenskej inteligencie v medzivojnovom období. In
FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Občianska spoločnosť a politická kultúra :
kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav
SAV, 2012, s. 175-196. ISBN 978-80-971189-0-7. Vega 2/0122/09 Občianska
spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a
vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného vplyvu), Vega
2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, S. – LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 1026.
ČERNÁK, Tomáš. Gustav Husák a jeho štúdium na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského. In KMEŤ, Norbert - SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan : pocta
historickému remeslu Jozefa Jablonického. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum
Slovenského národného povstania, 2013, s. 16-27. ISBN 978-80-89514-21-2.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 136.
DUDEKOVÁ, Gabriela. " Druhé mesto Uhorska" : mentálne obrazy Prešporka na
prelome 19. a 20. storočia v reprezentatívnych publikáciách. In DUDEKOVÁ,
Gabriela et al. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí.
- Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, s. 83-108. ISBN 978-80-89396-21-4.
Citácie:
1. [4] DANGL, V. Bratislava ako posádkové mesto (1867 – 1914). In Vojenská
história, roč. 17, 2013, č. 2, s. 7.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Diskurz o poslaní vzdelaných žien pred a po roku 1918. In
DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových
vzťahov na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s. 94-116. ISBN 97880-224-1189-9.
Citácie:
1. [2.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
2. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Prvé ženy v advokácii na Slovensku (do roku 1938) – 1.
Časť. In bulletin slovenskej advokácie, roč. 19, 2013, č. 12, s. 56, videné
20.2.2014 na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/archiv
DUCHOŇOVÁ, Diana. Uhorský aristokratický dvor v ranom novoveku. In
FEDERMAYER, Frederik - FUNDÁRKOVÁ, Anna (prekl.). Magnátske rody v
našich dejinách 1526-1948. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická
spoločnosť, 2012, s. 169-185. ISBN 978-80-970196-6-2.
Citácie:
1. [4] FEDERMAYER, F. Marek Walticher (1603 - 1655) a jeho rodina. In Mesto
a dejiny, roč. 2, 2013, č. 2, s. 61.
2. [4] FEDERMAYER, F. Úradníci panstva Stupava v rudolfínskom období. In
Stupava, roč. 7, 2012-2013, s. 27.
3. [4] JANURA, T. Daniel Révai - od konfliktov k vražde. In Pamiatky a múzeá,
roč. 62, 2013, č. 4, s. 21.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Beckov. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 99104. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
236
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD14
ABD15
ABD16
ABD17
ABD18
ABD19
ABD20
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 458.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Modra. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 273282. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 451.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Senica. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 419424. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 457.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - ŠTEFÁNIK, Martin. Smolník. In ŠTEFÁNIK, Martin et
al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2010, s. 436-445. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 449.
FALISOVÁ, Anna. Otázka vzdelanosti a vzdelávania v oblasti zdravotníckych
služieb obyvateľstvu (1918-1938). In KÁZMEROVÁ, Ľubica et al. Premeny v
školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945). - Bratislava : Vydal Historický
ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012, s.101-114. ISBN 978-80970302-5-4.
Citácie:
1. [4] MOROVICSOVÁ, E. Začiatky vzdelávania sestier na Vyššej ošetrovateľskej
škole ČSČK v Prahe. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, č. 1, s. X.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Občianska spoločnosť na medzivojnovom Slovensku
medzi demokraciou, fašizmom a komunizmom: kultúrne tradície a zahraničné
vplyvy. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Občianska spoločnosť a politická
kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. 1.vydanie. - Bratislava : Historický
ústav SAV, 2012, s. 11-32. ISBN 978-80-971189-0-7. Vega 2/0122/09 Občianska
spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a
vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu, Vega 2/0127/12 Biografia
ako historiografický problém.
Citácie:
1. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 81.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Problematika maďarskej menšiny na Slovensku v
európskych inštitúciách. In ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku po
roku 1989. - Prešov : Universum, 2008, s. 134-147. ISBN 978-80-89046-54-6.
Citácie:
1. [4] ŠUTAJ, Š. Problematika etnických menšín v kontexte historického vývoja v
rokoch 1989 - 1993. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov
samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s.
252.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Na ceste k Trianonu - československo-maďarskorumunské konfrontácie na jar 1919. In PETRUF, Pavol et al. Slovensko a
Československo v XX. storočí : vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej
politiky. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2010,
237
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD21
ABD22
ABD23
ABD24
ABD25
ABD26
ABD27
s. 23-35. ISBN 978-80-970302-2-3. Kapitola je výsledkom projektu Vega 2/0122/09
Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a
vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu).
Citácie:
1. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 102.
FERENČUHOVÁ, Bohumila - KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Vznik Československa
a začlenenie Slovenska do nového štátu. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al.
Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok.V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. ISBN 978-80-224-1199-8.
Citácie:
1. [4] FABRICIUS, M. Formovanie československej ekonomiky (1918-1923). In
Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 637.
2. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 11.
HERTEL, Maroš. Rozpory v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane v 20. rokoch 20.
storočia. In Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. - Martin : Matica
slovenská v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Katedrou histórie Pedagogickej
fakulty UK a Historickým odborom MS, 2006, s. 182-186. ISBN 80-7090-827-0.
Citácie:
1. [3] ŠMÍD, M. Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. In
Soudobé dějiny, roč. 20, 2013, č. 4, s. 570.
2. [4] ČECHOVÁ, F. The Jewish Tragedy in the Memories of Pezinok Residents.
Pezinok : Mesto Pezinok, 2013, s. 153.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Komárno. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 183193. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 443.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Skalica. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 425435. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 451.
HOLEC, Roman. Hospodárstvo. In KOVÁČ, Dušan. Slovensko v 20. storočí. 2.
zväzok.Prvá svetová vojna 1914-1918. - Bratislava : Veda, 2008, s. 99- 135. ISBN
978-80-224-1014-4.
Citácie:
1. [4] FABRICIUS, M. Formovanie československej ekonomiky (1918-1923). In
Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 632.
HOLEC, Roman. Veda na Slovensku a prijímanie nových vedeckých teórií. In
KOVÁČ, Dušan et al. Slovensko v 20. storočí. 1. zväzok.Na začiatku storočia 19011914. - Bratislava : Veda, 2004, s. 215-220. ISBN 80-224-0776-3.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, Karol. The Proposed Federalization of the Habsburg Monarchy in
the Work: the United States of Greater Austria by Aurel C. Popovici. In
Historický časopis, roč. 61, 2013, Supplement, s. 46.
HOLEC, Roman. Hospodárstvo. In KOVÁČ, Dušan et al. Slovensko v 20. storočí. 1.
zväzok.Na začiatku storočia 1901-1914. - Bratislava : Veda, 2004, s. 81-126. ISBN
80-224-0776-3.
238
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD28
ABD29
ABD30
ABD31
ABD32
ABD33
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 305.
HUDÁČEK, Pavol. Sabinov. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 404-418. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] KOSMAČOVÁ, M. Majetkové spory pánov z Perína s mestami Bardejov a
Sabinov v stredoveku. In Bodnárová, Miloslava (ed.): Príspevky k starším dejinám
slovenských miest a mestečiek. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2013, s. 122.
HUDÁČEK, Pavol - ULIČNÝ, Ferdinand. Veľký Šariš. In ŠTEFÁNIK, Martin et al.
Lexikon stredovekých miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2010, s. 552-563. ISBN 978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] KOSMAČOVÁ, M. Majetkové spory pánov z Perína s mestami Bardejov a
Sabinov v stredoveku. In Bodnárová, Miloslava (ed.): Príspevky k starším dejinám
slovenských miest a mestečiek. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2013, s. 124.
2. [4] SENDEKOVÁ, E. Veľký Šariš v stredoveku. In Nagyová, Anna (vyd. a
šéfred.): Moje mesto Veľký Šariš, 2013, s. 4.
KAMENEC, Ivan. Historická a politická dimenzia tzv. Benešových dekrétov. In
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar et al. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR
Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady : vnútropolitické a
zahraničnopolitické súvislosti. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2006, s. 7-12. ISBN 80224-0930-8.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Etické a morálne otázky ako nevyhnutná súčasť
menšinovej problematiky v 20. storočí. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem
balvan. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2013, s. 281.
KODAJOVÁ, Daniela. Fenomén rusofilstva v minulosti Slovákov. In
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - KODAJOVÁ, Daniela. Východná dilema strednej
Európy. 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a
východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2010, s. 134-155. ISBN 97880-970376-1-1.
Citácie:
1. [4] HUČKOVÁ, D. Obraz Ruska a ruskej kultúry v slovenskej spoločnosti na
konci 19. a na začiatku 20. storočia (časopis Hlas a jeho generační spolupútnici).
In Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 193.
KODAJOVÁ, Daniela. Augustové slávnosti - programová demonštrácia
slovenskosti, životaschopnosti národa a forma politického protestu. In
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid et al. "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a
rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012, s. 92-108.
ISBN 978-80-89396-20-7.
Citácie:
1. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 150.
KODAJOVÁ, Daniela. Odborné vzdelávanie ako predpoklad a prostriedok
emancipácie. In DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z
dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s. 149175. ISBN 978-80-224-1189-9.
239
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD34
ABD35
ABD36
ABD37
ABD38
ABD39
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
KODAJOVÁ, Daniela. Živena - spolok slovenských žien. In DUDEKOVÁ, Gabriela
et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1.
vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s. 215-232. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, K. K problematike čítania pre ženy z pohľadu slovenského
ženského hnutia od poslednej tretiny 19. po začiatok 20. storočia. In Studia
Bibliographica Posoniensia, 2013, s. 77.
KODAJOVÁ, Daniela. Povolanie učiteľka : profesia učiteľky a vzdelávanie dievčat
na Slovensku. In DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z
dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s. 541563. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Prvé ženy v advokácii na Slovensku (do roku 1938) – 1.
Časť. In bulletin slovenskej advokácie, roč. 19, 2013, č. 12, s. 56, videné
20.2.2014 na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/archiv
2. [4] PEKAŘOVÁ, K. K dejinám učiteľských spolkov (Spolok učiteľov
rímskokatolíckych ľudových škôl v levočskej oblasti). In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 387.
KODAJOVÁ, Daniela. Ženy v tieni mužov: spisovateľky, redaktorky a
prekladateľky. In DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly
z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s.
563-585. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Prvé ženy v advokácii na Slovensku (do roku 1938) – 1.
Časť. In bulletin slovenskej advokácie, roč. 19, 2013, č. 12, s. 56, videné
20.2.2014 na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/archiv
KODAJOVÁ, Daniela. Rusko v slovenskej politike na prelome 19. a 20. storočia.
Vajanský verzus Masaryk. In IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana et al. Mýtus - stereotyp obraz : Rusko v slovenských dejinách a kultúre. 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť
pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Pro História v spolupráci s
Historickým ústavom SAV, 2011, s. 15-28. ISBN 978-80-970376-1-1.
Citácie:
1. [4] HUČKOVÁ, D. Obraz Ruska a ruskej kultúry v slovenskej spoločnosti na
konci 19. a na začiatku 20. storočia (časopis Hlas a jeho generační spolupútnici).
In Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 203.
KOVÁČ, Dušan. Pred prvou svetovou vojnou. In KOVÁČ, Dušan et al. Slovensko v
20. storočí. 1. zväzok.Na začiatku storočia 1901-1914. - Bratislava : Veda, 2004, s.
187-210. ISBN 80-224-0776-3.
Citácie:
1. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. K pôsobeniu agrárneho politického hnutia na Slovensku
v rokoch 1918-1938. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Slovensko a svet v 20.
storočí : kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. - Bratislava
: Historický ústav SAV, 2006, s. 34-48. ISBN 80-969614-3-8.
Citácie:
240
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD40
ABD41
ABD42
ABD43
ABD44
ABD45
ABD46
1. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 219.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Dva ťaživé problémy Úradu ministra s plnou mocou
pre správu Slovenska po vzniku prvej ČSR : popis ľudu na Slovensku roku 1919 a
zásobovanie obyvateľstva. In ČAPLOVIČ, Miloslav et al. Slovensko v dejinách 20.
storočia : kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. 1. vydanie. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 89-102. ISBN 978-80-970434-1-4.
Vega č. 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na
demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a
totalitného typu).
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 37.
KUSÁ, Dagmar - MICHELA, Miroslav. Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a
politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In MICHELA, Miroslav
et al. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na
Slovensku a v Maďarsku. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.,
2013, s. 277-305. ISBN 978-80-89396-24-5.
Citácie:
1. [3] ZAHORÁN, C. A trianoni labírintus. In Szalai László(Szerk.): A nemzeti
mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában, Budapest : L'Harmattan
Kiadó, 2013, s. 51.
LENGYELOVÁ, Tünde. Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na
prelome 16. a 17. storočia. In LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzovci a ich historický
význam. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia - Historický ústav SAV, 2012, s. 119134. ISBN 978-80-89396-19-1.
Citácie:
1. [3] PÁLFFY, G. A Bethlen-kutatás egy alig vizsgált kérdésééről: a magyar
királysági Rendek és az erdélyi fejedelem (1619 – 1622). In Papp, Klára –
Balogh, Judit (Szerk.): Bethlen Gábor képmása. Debrecen : Debreceni Egyetem
Történelmi Intézete, 2013, s. 153.
LUKAČKA, Ján. Hlohovec. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 164-170. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 456.
LUKAČKA, Ján. Prievidza. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 354-360. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 454.
LUKAČKA, Ján. Topoľčany. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 503-510. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 456.
LYSÁ, Žofia. Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave.
In LUKAČKA, Ján et al. Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. -
241
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD47
ABD48
ABD49
ABD50
ABD51
ABD52
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 135-142. ISBN 978-80-970302-1-6.
Citácie:
1. [2.1] Title: The Legal Position of Widows in Medieval Hungary up to 1222 and
the Question of Dowries Author(s): Hudacek, Pavol Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 227-262 Published: 2013, WOS
MACHO, Peter. Zaľudnenie národného príbehu. In My a tí druhí v modernej
spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. - Bratislava : Veda :
Historický ústav SAV : Ústav etnológie SAV, 2009, s. 289-307. ISBN 978-80-2241025-0.
Citácie:
1. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 152.
MANNOVÁ, Elena. "Meruôsmy" v médiách spomínania a zabúdania. In MACHO,
Peter. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. - Bratislava : Historický ústav SAV,
2012, s. 11-34. ISBN 978-80-89396-19-1. Vega 2/0089/10 Oslavy ako
identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
Citácie:
1. [4] ABAFFYOVÁ, L. Narábanie s odkazom fenoménu Nežnej revolúcie na
Slovensku a v Českej republike. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol.
20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV,
2013, s. 633.
MANNOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela. Úvod. Komu patrí Bratislava ? :
multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie. In
DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v
19. a 20. storočí. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, s. 9-22. ISBN 978-8089396-21-4.
Citácie:
1. [3] LUTHER, D. Odchod Čechov zo Slovenska (1938-1944). In Soukupová, B.
– Godula-Węcławowicz, R. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 111.
MANNOVÁ, Elena. Ideové smery : kultúrny a spoločenský život. In KOVÁČ,
Dušan et al. Slovensko v 20. storočí. 1. zväzok.Na začiatku storočia 1901-1914. Bratislava : Veda, 2004, s. 220-275. ISBN 80-224-0776-3.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
2. [4] TANCER, J. Das Deutschsprachige Pressewesen in Pressburg bis 1918.
Bratislava : Stimul, 2013, s. 68.
MANNOVÁ, Elena. Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In
IVANIČKOVÁ, Edita et al. Z dejín demokratických a totalitných režimov : na
Slovensku a v Československu v 20. storočí. - Bratislava : Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Prodama, 2008, s. 215-230. ISBN 978-80-969782-6-7.
Citácie:
1. [3] KRIŠTOFÍK, J. Partizánska skupina Hurban a jej identita v historickej
pamäti podjavorinského regiónu. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.):
Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 285.
MANNOVÁ, Elena. Mužské a ženské svety v spolkoch. In DUDEKOVÁ, Gabriela
et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1.
vydanie. - Bratislava : Veda, 2011, s. 175-195. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [3] HOLLÝ, K. Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (18801881) a jej hodnotenie v rámci slovenskej národoveckej society. In Hradecký,
242
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD53
ABD54
ABD55
ABD56
ABD57
ABD58
Tomáš - Horák, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století.
VII. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 13.
PETRUF, Pavol. Správa francúzskeho generálneho konzula v Bratislave E. M.
Manac'ha o kľúčových politických udalostiach na Slovensku počas československej
vládnej krízy vo februári 1948. In PEŠEK, Jan et al. Kapitolami najnovších
slovenských dejín : k 70. narodeninám PhDr. Michala Barnovského, DrSc. Bratislava : Historický ústav SAV, 2006, s. 89-114. ISBN 80-969623-6-1.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku – na hranici
demokracie a totality. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 392.
PODRIMAVSKÝ, Milan. Vyvrcholenie politickej krízy : koaličná vláda 1905 1910. In KOVÁČ, Dušan et al. Slovensko v 20. storočí. 1. zväzok.Na začiatku
storočia 1901-1914. - Bratislava : Veda, 2004, s. 157-185. ISBN 80-224-0776-3.
Citácie:
1. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
SIKORA, Stanislav. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1960-1967. In
LONDÁK, Miroslav - SIKORA, Stanislav - LONDÁKOVÁ, Elena. Predjarie :
politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960-1967. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2002, s. 15-152. ISBN 80-224-0707-0.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Nepriateľ so straníckou legitimáciou. In BYSTRICKÝ, Valerián
et al. Storočie procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 226.
2. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 81, 110.
ŠTEFÁNIK, Martin. Ľubietová. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 263-272. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 451.
ŠTEFÁNIK, Martin. Nová Baňa. In ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 294-306. ISBN
978-80-89396-11-5.
Citácie:
1. [4] ULIČNÝ, F. Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku
v 14. storočí. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 450.
ŠUCHOVÁ, Xénia. " Heslo autonómie alebo právo na odtrhnutie?..." :
(komunistické ponímanie národnostnej a "slovenskej" otázky do polovice 20. rokov).
In Historický ústav SAV. Ľudáci a komunisti : súperi? Spojenci? Protivníci? Prešov : Universum, 2006, s. 24-52. ISBN 80-89046-38-X.
Citácie:
1. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 84.
2. [4] HOLLÝ, Karol. The Proposed Federalization of the Habsburg Monarchy in
the Work: the United States of Greater Austria by Aurel C. Popovici. In
Historický časopis, roč. 61, 2013, Supplement, s. 30.
243
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD59
ABD60
ABD61
ABD62
ZAVACKÁ, Marína. Vojna slov- protiodbojová propaganda v Povstaní a o Povstaní.
In IVANIČKOVÁ, Edita et al. Z dejín demokratických a totalitných režimov : na
Slovensku a v Československu v 20. storočí. - Bratislava : Historický ústav SAV vo
vydavateľstve Prodama, 2008, s. 178- 200. ISBN 978-80-969782-6-7.
Citácie:
1. [4] GNIAZDOWSKI, M. - SEGEŠ, D. Ján Klinovský a jeho podpora poľskému
odbojovému hnutiu za 2. svetovej vojny. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem
balvan. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2013, s. 185.
ZEMKO, Milan. Slovakizácia Bratislavy v 20. storočí podľa štatistík. In
FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Slovensko a svet v 20. storočí : kapitoly k 70.
narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. - Bratislava : Historický ústav
SAV, 2006, s. 26-33. ISBN 80-969614-3-8.
Citácie:
1. [3] LUTHER, D. Odchod Čechov zo Slovenska (1938-1944). In Soukupová, B.
– Godula-Węcławowicz, R. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 111.
ŽATKULIAK, Jozef. Príprava novej ústavy v druhej polovici 80. rokov. In
BYSTRICKÝ, Valerián et al. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín
1848-1992. 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012, s.334-358.
ISBN 978-80-224-1223-0.
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 528.
ŽATKULIAK, Jozef. Rozpad Česko-Slovenska a vznik Slovenskej republiky na
prelome rokov 1992-1993. In IVANIČKOVÁ, Edita et al. Z dejín demokratických a
totalitných režimov : na Slovensku a v Československu v 20. storočí. - Bratislava :
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2008, s. 331- 347. ISBN 978-80969782-6-7.
Citácie:
1. [4] WEISS, P. Malá reflexia o ceste Slovenska k samostatnej štátnosti. In
Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej
republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 114.
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
FRIMMOVÁ, Eva. Renaissance et humanisme en Slovaquie. In Renaissance and
Reformation / Renaissance et réforme, 1998, roč. 22, č. 2, s. 19-40. ISSN 0034429X.
Citácie:
1. [4] NAGY, I. Erazmovec Ján Henkel a jeho svet. In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 235.
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01
ADDB02
BARNOVSKÝ, Michal. Problematika industrializácie Slovenska v roku 1945-1950.
In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1968, roč. 16, s. 169-194. ISSN
0018-2575.
Citácie:
1. [4] HALLON, Ľ. – SABOL, M. Úloha Gustáva Husáka v hospodárskom vývoji
Slovenska 1945-1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 329.
BARNOVSKÝ, Michal. Politické súvislosti súdneho procesu s Dr. J. Tisom a spol.
244
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB03
ADDB04
ADDB05
ADDB06
ADDB07
ADDB08
ADDB09
In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 1992, roč. 40, č. 4, s.
457-486. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Gustáv Husák a Demokratická strana na Slovensku v rokoch
1944 – 1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky –
politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 272.
BARTLOVÁ, Alena. Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1919-1938. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 1972, roč. 20, č. 3, s. 363-384. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] LEPIŠ, J. Inkorporácia a proces integrácie severného Spiša a hornej Oravy
v rokoch 1938 - 1944. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 174.
BARTLOVÁ, Alena. HSĽS v roku 1935, bohatom na dôležité politické udalosti. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2006, roč. 54, č. 4, s. 631-652. (2006
- Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents).
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 320.
BYSTRICKÝ, Valerián. Zasadnutie slovenského snemu 14 marca 1939. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1999, roč. 47, č. 1, s. 105-114. ISSN
0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 328.
BYSTRICKÝ, Valerián. Národnostný štatút a štátoprávne programy na Slovensku
1938. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1992, roč. 40, č. 1, s. 52-69.
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 85.
BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické koncepcie politických strán na
Slovensku koncom tridsiatych rokov 20. storočia. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 2000, roč. 48, č. 2, s. 257-281. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 15.
BYSTRICKÝ, Valerián. Vysťahovanie českých štátnych zamestnancov zo
Slovenska v rokoch 1938-1939. In Historický časopis : Historického ústavu SAV,
1997, roč. 45, č. 4, s. 596-611. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] LUTHER, D. Odchod Čechov zo Slovenska (1938-1944). In Soukupová, B.
– Godula-Węcławowicz, R. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 111.
2. [3] SCHVARC, M. Zwischen Haken - und Doppelkreuz. In Beer, M. - Dyroff, S.
(hrsg.): Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit.
München : Oldenbourg Verlag, 2013, s. 284.
3. [4] SCHVARC, M. Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády
autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny. In
Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 79.
ČERNÁK, Tomáš. Viliam Široký a Július Ďuriš - rodinný pôvod, sociálne pomery a
začiatky pôsobenia v komunistickom hnutí. In Historický časopis : Historického
245
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB10
ADDB11
ADDB12
ADDB13
ADDB14
ústavu SAV (do r.2012), 2013, roč. 61, č. 2, s.313-342. (2013 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 84.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Medzinárodné súvislosti prístupu k maďarskej
menšine na Slovensku v rokoch 1944-1948. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 1996, roč. 44, č. 2, s. 243-261. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] ŠUTAJ, Š. Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945-1949. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 284.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Predstavy slovenskej politiky a realita vo vzťahu
so Sovietskym zväzom (január - júl 1940). In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 1997, roč. 45, č. 2, s. 249-269. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 332.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Slovenské záujmy v oficiálnych kontaktoch
medzi Bratislavou a Moskvou (1940-1941). In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 1998, roč. 46, č. 1, s. 42-62. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 332.
DUCHOŇOVÁ, Diana. " S radosťou Vás očakávame v tento sviatočný deň..."
Svadba ako dôležitá súčasť rodinných festivít Esterháziovcov v prvej polovici 17.
storočia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2011, roč. 59, č. 4, s.
665-686. (2011 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract, TOC Premier, SCOPUS, Linguistic
Bibliography, National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of
Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Current
Contents, Web of Science, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
Personal Alert (e-mail), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n.
3, 2010)). ISSN 0018-2575. Vega č. 2/0048/09 Intelektuálne elity na prelome
stredoveku a novoveku.
Citácie:
1. [3] PERES, Z. „Isten megálgyon édes atyámfia“. In: Máthé, Gábor – Révész T.
Mihály – Goosztonyi, Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga. Budapest : Elte
Eötvös Kiadó, 2013, s. 294.
ĎURKOVÁ, Mária. Vývoj osídlenia Zvolenskej a Pliešovskej kotliny v stredoveku.
246
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB15
ADDB16
ADDB17
ADDB18
ADDB19
In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1996, roč. 44, č. 2, s. 161-185.
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] MÁCELOVÁ, M. Slovania vo Zvolenskej kotline. Kraków : Wydawnictwo
Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2013, s. 84.
ĎURKOVÁ, Mária. Podpoľanie a najstaršie dejiny Detvy. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 1999, roč. 47, č. 3, s. 383-403. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] GOLIAN, J. Škica historickej demografie Podpoľania. In Historický
zborník, roč. 23, 2013, č. 2, s. 12.
FUNDÁRKOVÁ, Anna. Význam vzdelania študijných ciest v rode Pálffyovcov v
16. - 17. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č.
3, s. 393-413. (2010 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online),
Bibliographic Index, Historical Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der
Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International
Bibliography of the Social Sciences, Linguistic Bibliography, Periodicals Index
Online, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture
and Oenology Abstracts (Online), Current Abstracts, TOC Premier,
Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, National Library of
Medicine - PubMed, Web of Science, Personal Alert (e-mail), Universite de
Strasbourg. Centre de Recherche et de Documentation des Institutions Chretiennes.
Bulletin du CERDIC). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] LENGYELOVÁ, T. „V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za
peniaze“. Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska
s Itáliou. In Talianska maľba. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013, s.
15.
FUNDÁRKOVÁ, Anna. Palatín Pavol Pálfi a uhorský politický život v rokoch
1649-1653. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2003, roč. 51, č. 2, s.
241-261. (2003 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online),
Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] FEDERMAYER, F. Juraj Rakovický (†1657) – riaditeľ Uhorskej komory. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 91.
HALLON, Ľudovít. Úloha Milana Hodžu v komerčnom bankovníctve Slovenska v
rokoch 1918 - 1938. In Historický časopis : Historického ústavu SAV. - Bratislava :
Slovak Academic Press, 1952-, 2005, roč. 53, č. 1, s. 57-70. (2005 - Current
Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents). ISSN 00182575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Expanzia slovenského finančného kapitálu v účastinných
podnikoch 1939-1944. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2000, roč.
48, č. 1, s. 75-98. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
2. [4] SABOL, M. Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom
hospodárstve v roku 1942. In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 166.
247
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB20
ADDB21
ADDB22
ADDB23
ADDB24
ADDB25
HALLON, Ľudovít. Zápas slovenského a nemeckého finančného kapitálu o pozície
v peňažníctve Slovenska 1939-1945. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV, 2010, roč. 58, č. 1, s. 37-59. (2010 - Current Contents, Arts & Humanities
Citation Index (online), Bibliographic Index, Historical Abstract, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the Social Sciences, Linguistic
Bibliography, Periodicals Index Online, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
Current Abstracts, TOC Premier, Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur,
Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, National Library of Medicine - PubMed, Web of Science, Personal Alert
(e-mail), Universite de Strasbourg. Centre de Recherche et de Documentation des
Institutions Chretiennes. Bulletin du CERDIC). ISSN 0018-2575. Štúdia vznikla v
spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci realizácie projektu
APVV č. 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1945 v dokumentoch.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Úloha komerčných bánk v arizácii na Slovensku 1939-1945. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2006, roč. 54, č. 4, s. 591-606. (2006
- Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents).
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 298.
2. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Expanzia a ústup slovenského finančného kapitálu v
účastinných podnikoch 1918-1929 na príklade Tatrabanky. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 1998, roč. 46, č. 2, s. 230-249. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HERTEL, Maroš. Činnosť profesora Vojtecha Tuku pred vstupom do Slovenskej
ľudovej strany roku 1922. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2002,
roč. 50, č. 2, s. 257-279. (2002 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index
(online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 311.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly v 15.
storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2001, roč. 49, č. 3, s. 433452. (2001 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current
Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] HUNČAGA, G. P. Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného
stredoveku. Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve
Chronos, 2013, s. 36.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Diplomat v službách uhorských kráľov. Pôsobenie
nitrianskeho biskupa Antona zo Šankoviec na sklonku stredoveku. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 1, s. 15-35. (2010 - Current
Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Bibliographic Index, Historical
248
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB26
ADDB27
ADDB28
ADDB29
ADDB30
Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the
Social Sciences, Linguistic Bibliography, Periodicals Index Online, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology
Abstracts (Online), Current Abstracts, TOC Premier, Sozialwissenschaftlichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, National Library of Medicine - PubMed, Web of
Science, Personal Alert (e-mail), Universite de Strasbourg. Centre de Recherche et
de Documentation des Institutions Chretiennes. Bulletin du CERDIC). ISSN 00182575. Štúdia bola vypracovaná v rámci grantu Vega 2/0048/09 Intelektuálne elity na
prelome stredoveku a raného novoveku (2009-2011).
Citácie:
1. [5] NOVÁK, Á. Egy középkori diplomata karriertörténete . In KLIÓ, roč. 22,
2013, č. 2, s. 64-66.
HOLEC, Roman. Bulharský excár Ferdinand a Slovensko (1939-1944). In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2008, roč. 56, č. 4, s. 657-684. (2008
- Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), America: History and
Life, Bibliographic Index, Historical Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International
Bibliography of the Social Sciences, Internationale Bibliographie der Rezensionen
Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Linguistic Bibliography, Periodicals
Index Online, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
HOLEC, Roman. Slovensko na prelome 19. a 20. storočia očami nemeckých
poľnohospodárskych odborníkov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV
(do r.2012), 1991, roč. 39, č. 6, s. 629-642. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 99.
HOLEC, Roman. Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 1997, roč. 45, č. 1, s. 91-99. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
HOLEC, Roman. Snahy o ústrednú slovenskú banku pred prvou svetovou vojnou. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1999, roč. 47, č. 2, s. 211-232. ISSN
0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
HOLEC, Roman. Historik a peniaze : (alebo podiel peňazí na poľudštení historika).
In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2002, roč. 50, č. 1, s. 24-27. (2002
- Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents).
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] HUDEK, A. Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej
historiografie. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 98, videné
249
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB31
ADDB32
ADDB33
14.2.2014 na http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/hudek-adam
HOLEC, Roman. Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej
historiografii. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 2, s.
291-312. (2010 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online),
Bibliographic Index, Historical Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der
Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International
Bibliography of the Social Sciences, Linguistic Bibliography, Periodicals Index
Online, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture
and Oenology Abstracts (Online), Current Abstracts, TOC Premier,
Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, National Library of
Medicine - PubMed, Web of Science, Personal Alert (e-mail), Universite de
Strasbourg. Centre de Recherche et de Documentation des Institutions Chretiennes.
Bulletin du CERDIC). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] VYHNÁNEK, J. Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava :
ATTICUM, 2013, s. 184.
2. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 24.
HOLLÝ, Karol. The negation of event history and historical optimism: the historical
ideology of Svetozar Hurban Vajanský (1881-1897). In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, supplementum, s. 23-52. (2010 - Current
Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Bibliographic Index, Historical
Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the
Social Sciences, Linguistic Bibliography, Periodicals Index Online, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology
Abstracts (Online), Current Abstracts, TOC Premier, Sozialwissenschaftlichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, National Library of Medicine - PubMed, Web of
Science, Personal Alert (e-mail), Universite de Strasbourg. Centre de Recherche et
de Documentation des Institutions Chretiennes. Bulletin du CERDIC). ISSN 00182575.
Citácie:
1. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 48.
HOLLÝ, Karol. Negácia udalostnej histórie a historický optimizmus: historická
ideológia Svetozára Hurbana Vajanského (1881-1897). In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 2009, roč. 57, č. 2, s. 243-269. (2009 - Current Contents,
America: History and Life, Arts & Humanities Citation Index (online), Bibliographic
Index, Historical Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the
Social Sciences, Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Linguistic Bibliography, Periodicals Index
Online, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture
and Oenology Abstracts (Online)). ISSN 0018-2575. Štúdia vznikla v rámci projektu
VEGA č. 2/7180/27 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na
Slovensku pred rokom 1918.
Citácie:
1. [2.1] Title: SLOVAKIA IN HISTORY Author(s): Hudek, Adam Source:
250
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB34
ADDB35
ADDB36
ADDB37
ADDB38
HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 167-170 Published:
2013, WOS
2. [4] MARTINKOVIČ, M. Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára
Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných
novín. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 2, s. 80, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/martinkovic.pdf
3. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 48.
HRADSKÁ, Katarína. Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944-1945 so
zreteľom na transporty do Terezína. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV, 1997, roč. 45, č. 3, s. 455-471. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 160.
HRADSKÁ, Katarína. Jozef Tiso v Hitlerovom hlavnom stane a na Ukrajine roku
1941 vo svetle nemeckých dokumentov. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-, 2003, roč. 51, č. 4, s. 685-694.
(2003 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Current
Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 69.
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 337.
3. [4] HLAVINKA, J. - BELEJ, M. - LEVICKÝ, J. Dejiny židovskej komunity v
Humennom. Humenné : ADIN, 2013, s. 71.
4. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 506.
IVANIČKOVÁ, Edita. Zahraničnopolitická orientácia Slovenska v dokumentoch
britskej Foreign Office (1939-1941). In Historický časopis : Historického ústavu
SAV, 1996, roč. 44, č. 2, s. 207-220. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Kryštalizácia politického života na Slovensku v rokoch 1935 1937. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1981, roč. 29, č. 1, s. 5-26.
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] SIMON, A. Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k Trianonu a
Československej republike 1918-1938. In Michela, Miroslav – Vörös, László a
kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav
SAV, 2013, s. 122.
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Spolok profesorov Slovákov v rokoch 1921 - 1941. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2008, roč. 56, č. 3, s. 461- 476. (2008
- Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), America: History and
Life, Bibliographic Index, Historical Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International
Bibliography of the Social Sciences, Internationale Bibliographie der Rezensionen
Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Linguistic Bibliography, Periodicals
Index Online, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online)). ISSN 0018-2575.
251
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB39
ADDB40
ADDB41
ADDB42
ADDB43
ADDB44
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 509.
KOVÁČ, Dušan. Slovenská historiografia na prelome 19. a 20. storočia a československé vzťahy. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1996, roč. 44, č.
2, s. 281-294. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] PODOLAN, P. Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia. In Homza,
Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum,
2013, s. 494, 519.
KOWALSKÁ, Eva. Uhorskí protestanti a viedenský dvor : formovanie cirkevnej
politiky Habsburského štátu pred rokom 1781. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 2002, roč. 50, č. 3, s. 407-421. (2002 - Current Contents, Arts &
Humanities Citation Index (online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] JAKUBEJ, J. Tlače 16. storočia v Archíve Gemerského seniorátu e.c.a.v. v
Revúcej. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 73.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Slovenská národná rada roku 1918. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 1969, roč. 17, č. 2, s. 177-192. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 69.
MANNOVÁ, Elena. Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19.
storočí : Stav a problémy výskumu. In Historický časopis : Historického ústavu
SAV, 1990, roč. 38, č. 1, s. 15-27. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] PEKAŘOVÁ, K. K dejinám učiteľských spolkov (Spolok učiteľov
rímskokatolíckych ľudových škôl v levočskej oblasti). In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 387.
MANNOVÁ, Elena. Transformácia identity bratislavských Nemcov v 19. stor. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1995, roč. 43, č. 3, s. 437-450. ISSN
0018-2575.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 304.
MICHELA, Miroslav. Strážcovia strateného času. Diskusie o dejinách a historici na
Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2011, roč. 59, č. 4, s.
617-637. (2011 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography
of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie
der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur,
Current Abstracts, Historical Abstract, TOC Premier, SCOPUS, Linguistic
Bibliography, National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of
Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Current
Contents, Web of Science, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
Personal Alert (e-mail), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n.
3, 2010)). ISSN 0018-2575. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v
dejinách Európy.
Citácie:
1. [4] GAUČÍK, Š. Predmet a kontext. Príspevok o interpretáciách dejín
Prešporskej sporiteľne. In BRATISLAVA - Zborník Múzea mesta Bratislavy,
252
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB45
ADDB46
ADDB47
ADDB48
ADDB49
zväzok XXV, 2013, s. 110.
2. [4] HUDEK, A. Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej
historiografie. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 94, videné
14.2.2014 na http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/hudek-adam
3. [4] PODOBA, J. "Svetlé zajtrajšky" alebo malomestský blahobyt?
Komunistický rozvojový projekt a jeho dôsledky v perspektíve stavebného boomu
na slovenskom vidieku v období neskorého socializmu. In Forum Historiae
[online], roč. 7, 2013, č. 1, s. 45, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/podoba.pdf
MICHELA, Miroslav. Reakcie slovenských politických kruhov a tlače na
Rothermerovu akciu (1927 - 1928). In Historický časopis : Historického ústavu
SAV. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-, 2004, roč. 52, č. 3, s. 503-522.
(2004 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index (online)). ISSN 00182575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 316.
2. [4] ZEMKO, M. Európske mierové systémy v premenách 20. storočia. In
Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21.
storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV, 2013, s.
270.
PEŠEK, Jan. Premeny slovenského družstevníctva po roku 1948. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 1995, roč. 43, č. 1, s. 89-105. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 295.
PEŠEK, Jan. Družstevníctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945-1948). In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1995, roč. 43, č. 3, s. 450-463. ISSN
0018-2575.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 295.
PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska 1945-1948. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 2011, roč. 59, č. 3, s. 471-491. (2011 - Current Contents,
Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals
Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract, TOC Premier, SCOPUS, Linguistic Bibliography, National
Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts
& Humanities Citation Index (online), Current Contents, Web of Science, Vitis Viticulture and Oenology Abstracts (Online), Personal Alert (e-mail), Arts and
Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010)). ISSN 0018-2575. Vega
č. 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (19451968), APVV-51-017105 Slovensko v 20. storočí.
Citácie:
1. [2.1] Title: VILIAM SIROKY AND JULIUS DURIS - FAMILY ORIGIN,
SOCIAL RELATIONS AND BEGINNINGS OF THEIR WORK IN THE
COMMUNIST MOVEMENT Author(s): Cernak, Tomas Source: HISTORICKY
CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 313-342 Published: 2013, WOS
PETRUF, Pavol. Vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom v rokoch 1939-1944. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1993, roč. 41, č. 5-6, s. 693-705.
253
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB50
ADDB51
ADDB52
ADDB53
ADDB54
ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
PETRUF, Pavol. Vichystické Francúzsko a diplomatické uznanie Slovenskej
republiky. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2000, roč. 48, č. 1, s.
131-152. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
PODRIMAVSKÝ, Milan. Oszkár Jászi a národnostná otázka. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 1972, roč. 20, č. 1, s. 65-87. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
RYBÁŘOVÁ, Petra. Prejavy politického antisemitizmu v Nitrianskej župe v
osemdesiatych rokoch 19. storočia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV,
2005, roč. 53, č. 3, s. 443-465. (2005 - Current Contents, Arts & Humanities Citation
Index (online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 303.
SCHRIFFL, David - SCHVARC, Michal. "Vec: Československo". Neznáma správa
Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2012, roč. 60, č. 1, s.115-139. (2012 - Current
Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences,
Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 43.
SCHVARC, Michal. Politická agitácia a činnosť Karpatonemeckej strany v oblasti
Hauerlandu na Slovensku v rokoch 1935-1938. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 2004, roč. 52, č. 1, s. 87-118. (2004 - Current Contents, Arts &
Humanities Citation Index (online)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 307.
254
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB55
ADDB56
ADDB57
ADDB58
ADDB59
SCHVARC, Michal - SCHRIFFL, David. Vznik Slovenskej národnej banky a
konštituovanie slovenskej meny vo svetle nemeckých dokumentov. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 1, s. 99-121. (2010 - Current
Contents, Arts & Humanities Citation Index (online), Bibliographic Index, Historical
Abstract, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und
Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the
Social Sciences, Linguistic Bibliography, Periodicals Index Online, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology
Abstracts (Online), Current Abstracts, TOC Premier, Sozialwissenschaftlichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, National Library of Medicine - PubMed, Web of
Science, Personal Alert (e-mail), Universite de Strasbourg. Centre de Recherche et
de Documentation des Institutions Chretiennes. Bulletin du CERDIC). ISSN 00182575. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV - 0352-07 Slovenskonemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 296.
2. [4] HALLON, Ľ. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942.
In Uhrin, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum
Slovenského národného povstania, 2013, s. 171.
SIKORA, Stanislav. Vývoj vo vedení komunistickej strany Slovenska od augusta
1968 do apríla 1969. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012),
2012, roč. 60, č. 2, s.235-256. (2012 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und
Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online),
TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online),
National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences
Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities
Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science,
Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] ŠTEFANSKÝ, M. Pokusy Gustáva Husáka o návrat do politiky. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 524.
STEINHÜBEL, Ján. Zánik Nitrianskeho kniežatstva. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV, 2002, roč. 50, č. 3, s. 385-406. (2002 - Current Contents,
Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [2.1] Title: The History of Hlohovec from the Fall of Great Moravia to 1275
with Special Regard for the Location of the Castle of Szolgagyor Author(s): Galik,
Zdenko Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 263-287
Published: 2013, WOS
STEINHÜBEL, Ján. Nástupcovia Štefana I. v bojoch o uhorský trón. In Historický
časopis : Historického ústavu SAV, 2000, roč. 48, č. 4, s. 586-605. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] GÁLIK, Z. Dejiny Hlohovca po páde Veľkej Moravy do roku 1275 s
osobitným zreteľom na polohu hradu Szolgagyőr. In Historický časopis, roč. 61,
2013, č. 2, s. 274.
STEINHÜBEL, Ján. Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? In Historický časopis :
255
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB60
ADDB61
ADDB62
ADDB63
ADDB64
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2013, roč. 61, č. 4, s. 671-696. (2013 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] ĎURINA, Ľ. Svätopluk v stredovekých písomných prameňoch 9. – 16.
storočia podľa vadania Magnea Moraviae Fontes Historici (štatistiky). In Homza,
Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum,
2013, s. 571, 575.
ŠTEFÁNIK, Martin. Počiatky obchodných stykov Uhorska s Benátskou republikou
za dynastie Arpádovcov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2002,
roč. 50, č. 4, s. 553-568. (2002 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index
(online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] LENGYELOVÁ, T. „V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za
peniaze“. Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska
s Itáliou. In Talianska maľba. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013, s.
10.
ŠTEFÁNIK, Martin. Pokusy Benátskej republiky o atentát na uhorského kráľa
Žigmunda Luxemburského. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2000,
roč. 48, č. 2, s. 209-230. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] DVOŘÁKOVÁ, D. Čierna kráľovná. Budmerice-Bratislava : Vydavateľstvo
RAK-Historický ústav SAV, 2013, s. 292.
ŠUCHOVÁ, Xénia. Administratívna samospráva v koncepciách slovenských
centralistov Milana Hodžu a Ivana Dérera. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 1994, roč. 42, č. 2, s. 226-244. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 29.
VÖRÖS, Ladislav. Premeny obrazu Slovákov v maďarskej hornouhorskej
regionálnej tlači v období rokov 1914-1918. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 2006, roč. 54, č. 4, s. 419-450. (2006 - Current Contents, Arts &
Humanities Citation Index (online), Current Contents). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 99.
ŽATKULIAK, Jozef. Ľudské práva v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a
slovenská a česká spoločnosť. In Historický časopis : Historického ústavu SAV,
2007, roč. 55, č. 3, s. 531-558. (2007 - Current Contents, Arts & Humanities Citation
Index (online), America: History and Life, Bibliographic Index, Historical Abstract,
I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the Social Sciences,
Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher
256
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB65
ADDB66
Literatur, Linguistic Bibliography, Periodicals Index Online, Russian Academy of
Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts
(Online)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] WEISS, P. KSS v období perestrojky a slabnúceho Husákovho vplyvu. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 686.
ŽATKULIAK, Jozef. Spory o novú ústavu Česko-slovenskej federácie v druhej
polovici 80. rokov XX. storočia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV,
2008, roč. 56, č.1, s. 161- 190. (2008 - Current Contents, Arts & Humanities Citation
Index (online), America: History and Life, Bibliographic Index, Historical Abstract,
I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen
Zeitschriftenliteratur, International Bibliography of the Social Sciences,
Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher
Literatur, Linguistic Bibliography, Periodicals Index Online, Russian Academy of
Sciences Bibliographies, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts
(Online)). ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] MARUŠIAK, J. The Normalisation Regime and its Impact on Slovak
Domestic Policy after 1970. In: CASHMAN , L. (ed.): 1948 and 1968 – Dramatic
Milestones in Czech and Slovak History. London : Routledge, 2013, s. 181.
2. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 529.
3. [4] MARUŠIAK, J. Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku
1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a
kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 361.
4. [4] RYCHLÍK, J. Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy, postoje k otázce
státoprávního uspořádání v období normalizace. In Michálek, S. – Londák, M. a
kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 644.
ŽATKULIAK, Jozef. Deformácie ústavného zákona o československej federácii po
októbri 1968. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1992, roč. 40, č. 2, s.
473-486. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [4] MARUŠIAK, J. Ústavy SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania
národných identít. In Česko-slovenská historická ročenka 2012, 2013, s. 95.
2. [4] RYCHLÍK, J. Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy, postoje k otázce
státoprávního uspořádání v období normalizace. In Michálek, S. – Londák, M. a
kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo
SAV, 2013, s. 642.
3. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
151.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
BARNOVSKÝ, Michal. Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In
Soudobé dějiny, 2001, roč. 8, č. 2-3, s. 324. ISSN 1210-7050.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, S. – LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 1024.
2. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
257
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 136.
FRIMMOVÁ, Eva. Humanistické tlače banskoštiavnického rodáka Petra Fradelia. In
Kniha 1999 - 2000 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. vyd. 1. Martin : Slovenská národná knižnica, 2001, s. 60-69. ISBN 80-89023-05-3.
Citácie:
1. [4] BALÁŽOVÁ, B. Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou
Štiavnicou. Bratislava : Societas historiae artium, 2013, s. 130.
HALLON, Ľudovít. Hospodárske aspekty československého vzťahu v rokoch 19181945. In Česko-slovenská historická ročenka, 1999, s. 111-126. ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Arizácia na Slovensku 1939-1945. In Acta Oeconomika
Pragensia, 2007, roč. 15, č.7, s. 148-161. ISSN 0572-3043.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 191.
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború
alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč.
15, 2013, č. 3, s. 47.
3. [4] SCHVARC, M. "Sicherheitsdienst " a politický pád Ferdinanda
Ďurčanského. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava :
Ústav politických vied SAV, 2013, s. 104.
HALLON, Ľudovít. Úroveň spracovania tematiky hospodárskych elít v slovenskej
historiografii. In Česko-slovenská historická ročenka, 2007, s. 51-74. ISSN 12148334.
Citácie:
1. [4] GAUČÍK, Š. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporiteľne. In
Bratislava – zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. 25, 2013, s. 111.
HOLEC, Roman. Hospodárske dejiny na Slovensku - stav a problémy výskumu. In
Česko-slovenská historická ročenka 2006, s. 41-58. ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
2. [4] GAUČÍK, Š. Predmet a kontext. Príspevok o interpretáciách dejín
Prešporskej sporiteľne. In BRATISLAVA - Zborník Múzea mesta Bratislavy,
zväzok XXV, 2013, s. 110.
HOLLÝ, Karol. Ponímanie histórie a inštrumentalizácia obrazov minulosti v
národnej ideológii Tomáša G. Masaryka na prelome 19. a 20. storočia. In Dějiny teorie - kritika, 2011, roč. 8, č.1, s. 35-59. ISSN 1214-7249. Vega č. 2/0044/11
Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
Citácie:
1. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 148.
HOLLÝ, Karol. Práca Co hatí Slováky ? Od Meakulpínského ako výraz ideológie
národnej jednoty Čechov a Slovákov na začiatku 20. storočia. In Česko-slovenská
historická ročenka, 2009, s. 217-232. ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [4] KOVÁČ, D. Ladislav Novomestský - Meakulpínsky a zápas o moderné
Slovensko. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 13.
2. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 49.
258
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB09
ADEB10
ADEB11
ADEB12
ADEB13
ADEB14
ADEB15
ADEB16
HOLLÝ, Karol. Franko Víťazoslav Sasinek as the ´historiographer of Slovaks´. In
Leidschrift : historisch Tijdschrift, april 2010, jaargang 25, n. 1, s. 145- 165. ISSN
0923-9146.
Citácie:
1. [4] PODOLAN, P. Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia. In Homza,
Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Bratislava : Post Scriptum,
2013, s. 494.
HUDEK, Adam. Československé mýty o Veľkej Morave a husitoch z pohľadu
slovenskej historiografie. In Česko-slovenská historická ročenka, 2008, s. 41-52.
ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 31.
HUDEK, Adam. Between Czechs and Hungarians: Constructing the Slovak National
Identity from 19th Century to the Present. In History Compass [elektronický zdroj],
2011, vol. 9, issue 4, s. 257-268. ISSN 1478-0542. Názov z hlavnej obrazovky.
Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14780542.2010.00759.x/pdf>.
Citácie:
1. [3] HOLLÝ, K. Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (18801881) a jej hodnotenie v rámci slovenskej národoveckej society. In Hradecký,
Tomáš - Horák, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století.
VII. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 13.
KAMENEC, Ivan. Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. In Česko-slovenská
historická ročenka, 2004, s. 87-102. ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 11.
KOVÁČ, Dušan. Das nationale Selbstverständnis der deutschen Minderheit in der
Slowakei. Dušan Kováč. In Österreichische Osthefte, 1991, roč. 33, č. 2, s. 269-284.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 301.
KOWALSKÁ, Eva. Vydavatelia učebníc v Banskej Bystrici v 18. storočí : k
formovaniu knižného trhu s učebnicami. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách
knižnej kultúry, 95-96, [vydané 1997], s. 113-118. ISSN 1336-5436.
Citácie:
1. [4] KOLLÁROVÁ, I. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Budmerice :
Vydavateľstvo Rak, 2013, s. 289.
KOWALSKÁ, Eva. Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve. In Slovenská
literatúra : revue pre literárnu vedu, 2004, roč. LI, č. 4, s. 249-259. ISSN 0037-6973.
Citácie:
1. [4] RIŠKOVÁ, L. Tablicove literárnohistorické "exkurzy" do stredoveku. In
Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium, 2013, s. 105.
KOWALSKÁ, Eva. Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija:
vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma.
In Slavjanovedeňje, 2013, roč. 48, č. 2, s. 68-78. ISSN 0132-1366.
Citácie:
1. [3] KODAJOVÁ, D. Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v
kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí. In Junek, Marek
259
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB17
ADEB18
ADEB19
ADEB20
ADEB21
ADEB22
(ed.): Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o
umlčení. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. 101.
2. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 151.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Slovenská historiografia po roku 1989 o začleňovaní
Slovenska do I. ČSR : nové pohľady a trendy. In Česko-slovenská historická ročenka
2003. - Brno : Masarykova univerzita, 1996-2008, s. 293-313. ISBN 80-210-4188-9.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 72.
KUSÁ, Dagmar - MICHELA, Miroslav. A kulturális trauma diskurzusa : Trianon és
a szlovák- magyar kapcsolatok reprezentációi. In LIMES : tudományos szemle,
2011, č.1, s. 53-70. ISSN 0238-9266. Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa
na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia.
Citácie:
1. [3] BAJCSI, I. Trianon okainak értelmezése a magyar és a szlovák
historiográfiában 1990-től napjainkig. In Hatos, Pál (ed.): PhD-konferencia
2013. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 382.
2. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 47.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kláštory klarisiek v Uhorsku - alternatíva spoločenského
uplatnenia šľachtických žien v ranom novoveku. In Theatrum historiae, 2010, č. 7, s.
127-145. ISSN 1802-2502. Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej
disciplinizácie v historickom procese (rieši sa v Historickom ústave SAV v r. 20092011).
Citácie:
1. [3] PÁLFFY, G. A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI . században.
In FONS, roč. 20, 2013, č. 1, s. 39, 62.
LUKAČKA, Ján. Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách na území dnešného
Slovenska. In Documenta Pragensia, 2013, supplementa IV, s.47-57. ISSN 02317443. APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
Citácie:
1. [4] MAGDOŠKO, D. Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku. In
Mesto a dejiny, roč. 2, 2013, č. 2, s. 36.
MANNOVÁ, Elena. Nemzeti hősöktől az Európa térig : a kollektív emlékezet
jelentei Komáromban a szlovák -magyar határom. In Regio, 2002, 13, č. 3, s. 26-45.
ISSN 0865-557X.
Citácie:
1. [4] DEMMEL, J. – MICHELA, M. Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval".
Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity na Slovensku.
In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská
mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 246.
2. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 273.
MANNOVÁ, Elena. "...de most már jó szlovák". A nemzeti identitás variációi két
dél-szlovákiai kisváros egyesületi életében. In Regio, 2000, roč. 11, č. 4, s. 93-103.
ISSN 0865-557X.
260
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB23
ADEB24
ADEB25
ADEB26
ADEB27
Citácie:
1. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 268.
MANNOVÁ, Elena. Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban. In
Regio, 1995, roč. 6, č. 2, s. 114-125. ISSN 0865-557X.
Citácie:
1. [4] TANCER, J. Das Deutschsprachige Pressewesen in Pressburg bis 1918.
Bratislava : Stimul, 2013, s. 68.
MICHELA, Miroslav. Emlékezet, politika, Trianon : A legújabbkori szlovákmagyar kapcsolatok "új kezdetének" kontextualizálása. In Regio, 2007, sz. 4, s. 8192. ISSN 0865-557X. Práca vznikla v rámci projektu Identita a verejné postoje
maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1918-1938 Vega 1/4536/07.
Citácie:
1. [3] BAJCSI, I. Trianon okainak értelmezése a magyar és a szlovák
historiográfiában 1990-től napjainkig. In Hatos, Pál (ed.): PhD-konferencia
2013. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 382.
2. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 29, 48.
3. [3] VÁLENT V. Kölcsönös ellenségképek a szlovák és magyar
történelemtankönvekben. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 146, 150.
PEŠEK, Jan. Februárový prevrat 1948 na Slovensku. In Soudobé dějiny, 1998, roč.
5, č. 2-3, s. 266-274. ISSN 1210-7050.
Citácie:
1. [4] LETZ, R. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. In Securitas Imperii,
2013, č. 22 (01), s. 28.
STEINHÜBEL, Ján. Die Kirchenorganisation in Neutra um die Jahrtausendwende.
In Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 1999,
bd. 44, heft. 1, s. 65-78. ISSN 0523-8587.
Citácie:
1. [3] ŠOLTÉS, P. Neutra. In Bahlcke, Joachim - Rohdewald, Stefan - Wünsch,
Thomas (Hg.): Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Berlin : Akademie
Verlag, 2013, s. 26.
VÖRÖS, Ladislav. A történelmi Magyarország szétesése és Trianon : <az> 19181920/ as évek megjelenítése és a szlovák nemzeti történetírásban. In LIMES :
tudományos szemle, 2011, č.1, s. 5-44. ISSN 0238-9266. Vega 1/1218/24
Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnografii a historiografii.
Citácie:
1. [3] BAJCSI, I. Trianon okainak értelmezése a magyar és a szlovák
historiográfiában 1990-től napjainkig. In Hatos, Pál (ed.): PhD-konferencia
2013. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 375.
2. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 24, 27, 51.
3. [3] VÁLENT V. Kölcsönös ellenségképek a szlovák és magyar
261
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB28
történelemtankönvekben. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 140, 142, 152.
4. [3] ZAHORÁN, C. A trianoni labirintus. In Szalai László(Szerk.): A nemzeti
mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában, Budapest : L'Harmattan
Kiadó, 2013, s. 54.
ZAVACKÁ, Marína. Buržoázni nacionalisti? Slovenskí komunisti. In Československá historická ročenka, 1998, s. 75-78. ISSN 1214-8334.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, S. – LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 1049.
ADF Vedecké práce v dom. nekarent. časopisoch a ostatných zborníkoch
ADF01
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Problematika hraníc v stredno-východnej Európe a
stabilita versailleského systému medzinárodných vzťahov 1919 - 1939. In Historické
štúdie 43 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava :
Veda : Historický ústav SAV, 1955-, 2004, s. 9-29. ISBN 978-80-224-1324-4.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 74.
2. [4] HRONSKÝ, M. Rozpad Uhorska, Trianon a počiatky maďarského
revizionizmu. In Klimko, J. – Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte
geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický
ústav SAV, 2013, s. 63.
3. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 51.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
BARTLOVÁ, Alena. Programová línia klerikalizmu na Slovensku (1905-1938). In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1977,
roč. 22, s. 69-103.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 307.
BARTLOVÁ, Alena. Využitie tradícií a jubilejných osláv v propagačnej politike
HSLS v prvej polovici 30. rokov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre
pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2004, roč. 7, č.
3. ISSN 1335-3608. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.saske.sk/cas/3-2004/index.html>.
Citácie:
1. [3] HETÉNYI, M – IVANIČ, P. Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej
spoločnosti v 19. a 20. storočí. In Junek, Marek (ed.): Cyrilometodějská tradice v
19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha : Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, 2013, s. 66.
BENKO, Juraj. Vojnová sociálizácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (19141921). In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné
spoločenské vedy, 2009, roč. 3, č.1, s. 20. ISSN 1337-6861. Názov z
htpp://www.forumhistoriae.sk. Požaduje sa.
Citácie:
262
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
1. [4] ZAŤKOVÁ, J. Zabudnutí vojaci. Bratislava : Vojenský historický ústav,
2013, s. 145.
BREZOVÁKOVÁ, Blanka. K pojmom gens a natio v písomných prameňoch v
anjouovskom období. In Studia Historica Tyrnaviensia VI : národnosti v minulosti
Slovenska. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, s. 77-98. ISBN
80-8082-105-4.
Citácie:
1. [4] LYSÝ, M. Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého
Uhorska. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 428.
BYSTRICKÝ, Valerián - SEGEŠ, Dušan. Posledné dni slovenských Košíc. In
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2007,
roč.11, č. 4, s. 103-123. ISSN 1335-3314.
Citácie:
1. [4] MIČIANIK, P. Viedenská arbitráž a vojenské obsadenie južného Slovenska
maďarskou armádou. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 95.
BYSTRICKÝ, Valerián. Nacistické Nemecko a vznik slovenského štátu. In
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2001,
roč. 5, č. 2, s. 41-61. ISSN 1335-3314.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 15.
BYSTRICKÝ, Valerián. Politika KSČ na Slovensku od Mníchova do 14. marca
1939. In Zboník Múzea SNP, 1987, roč. 12, s. 5-37.
Citácie:
1. [4] JAMBRICH, J. Prechod komunistickej inteligencie na Slovensku na ilegálne
formy práce po zastavení činnosti komunistickej strany 9. októbra 1938. In Mičko,
Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov
: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 127.
2. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 500.
ČERNÁK, Tomáš. Z Donovál až po Žemberovce - Gustáv Husák po potlačení
Povstania. In Druhá svetová : občasník o moderných dejinách Slovenska (do roku
2012), od roku 2013 časopis o moderných dejinách Slovenska, 2011, č. 4. ISSN
1336-8222. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?nazevclanku=z-donoval-az-pozemberovce-–-gustav-husak-po-potlaceni-povstania&cisloclanku=2011100005>.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Gustáv Husák a Demokratická strana na Slovensku v rokoch
1944 – 1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky –
politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 255.
ČERNÁK, Tomáš. Kampaň proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu v
súvislosti s politickým pádom Gustáva Husáka. In Historický zborník, 2012, roč. 23,
č. 1-2, s. 49-70. ISSN 1335-8723. Vega 2/0103/10 Komunistická strana na
Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Nepriateľ so straníckou legitimáciou. In BYSTRICKÝ, Valerián
et al. Storočie procesov. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 226.
2. [4] PEŠEK, J. Vo funkcii povereníka – predsedu Slovenského úradu pre veci
cirkevné. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 422.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Postavenie muža a ženy v zrkadle práva : manželské právo
263
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
na prelome 19. a 20. storočia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad SR, 2004, č. 4, s. 48-51.
ISSN 1335-4353.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 188.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Emancipácia a ženské hnutie v Uhorsku : možnosti a
výsledky nových výskumov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre
pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický
zdroj], 2006, roč. 9, č. 4. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa.
Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2006/index.html>.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 188.
2. [4] SIROTOVÁ, A. Znovuzrodenia matičnej myšlienky v korešpondencii Eleny
Maróthy-Šoltésovej. In Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica
slovenská, 2013, s. 88.
ĎURKOVÁ, Mária. Radvanskovci z Radvane : najstaršie dejiny rodu. In Historický
zborník, 2005, 15, č. 2, s. 13-22. ISSN 1335-8723.
Citácie:
1. [3] MAREK, M. Archivum Familiæ Majténi. – Fontes rerum Slovacarum III.
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 88.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Francúzski slavisti a česko-slovenský zahraničný
odboj v priebehu prvej svetovej vojny. In Slovanské štúdie, 1992, č.1, s. 48-71.
Citácie:
1. [3] HÁJKOVÁ, D. – KALIVODOVÁ, E. (editorky). Deníky Edvarda a Hany
Benešových z období první světové války (1915–1918). Praha : Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, 2013, s. 7.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský : dve veľké
ososbnosti československo-francúzskych vzťahov. In Slovanské štúdie, 1996, č. 1,
[vydané 1999], s. 22-29.
Citácie:
1. [3] DEJMEK, J. - NĚMEČEK, J. - MICHÁLEK, S. Diplomacie
Československa. Díl 2. Praha : Academia, 2013, s. 179.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Spoločnosť národov a maďarské menšiny v
Československu, Rumunsku a Juhoslávii : (minoritné zmluvy ako súčasť mierových
zmlúv, garancia Spoločnosti národov, pôsobenie minoritnej sekcie Sekretariátu). In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2010,
roč. 46, s. 7-40. (2010 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). Výskum bol
realizovaný v rámci projektov HÚ SAV Vega 2/4089/97-99 Francúzsko a stredná
Európa v rokoch 1914-1948. Obrazy a stereotypy, udalosti a vzťahy a vďaka
finančnej podpore v rámci projektu n. 7SLPJO48459, Fonds national de la recherche
scientifique (suisse), Coopération avec les CEEC/NIS 1996-1998.
Citácie:
1. [4] KOVÁČ, D. Metamorfózy idey národného štátu (s dôrazom na vývoj v
strednej a juhovýchodnej Európe). In Česko-slovenská historická ročenka 2012,
2013, s. 151.
FRIMMOVÁ, Eva. Niekoľko poznámok k pojmu renesancia a humanizmus vo
vzťahu k Slovensku. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 1999, roč. 40, s. 141-150.
264
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
Citácie:
1. [4] CHALUPEKOVÁ, D. Erazmus Rotterdamský vo fonde Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici. In Bôbová, Mária – Snopková, Blanka (zostavili): 16.
storočie v zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2012, s. 123.
FRIMMOVÁ, Eva. Humanistická korešpondencia. In Slovenská literatúra : revue
pre literárnu vedu, 2012, roč. 59, č. 2, s. 139-165. ISSN 0037-6973. Vega
2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
Ved. riešiteľ: Eva Frimmová. Vega 2/20099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej
praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj.
Citácie:
1. [4] ŠKOVIERA, D. Kežmarský rektor Matej Thoraconymus-Kabát a listy
Leonarda Stöckela. In Kniha 2013. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013, s.
257.
FRIMMOVÁ, Eva. Minerálne pramene a liečivé vody v Bratislavskej stolici podľa
Mateja Bela. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 133- 141. Štúdia vznikla na základe
projektu Vega č. 3/6254/08 " Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja
Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica I.- V. (Viedeň 1735-1742) a
jeho význam".
Citácie:
1. [4] BEL, M. Trenčianska stolica. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2013, s.
366.
HALLON, Ľudovít. Ľudové peňažníctvo ako nástroj hospodárskej politiky agrárnej
strany na Slovensku 1918-1938. Ľudovít Hallon. In Forum historiae : odborný
internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2010, roč. 4, č. 1, s. 120. ISSN 1337-6861. Príspevok vznikol v rámci grantu Vega Spoločenské
predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989,
č. 2/0097/10. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_1_2010/hallon.pdf>.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Podnikateľské aktivity slovenského finančného kapitálu v
priemysle v rokoch 1918-1938. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, 2000, roč. 41, s. 199-211.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HERTEL, Maroš. Situácia v Bratislave koncom roka 1918 na stránkach denníka
Nyugatmagyarországi Hiradó. In Historické štúdie 43 : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-, 2004,
s. 183-188. ISBN 978-80-224-1324-4.
Citácie:
1. [4] MIKULÁŠOVÁ, A. Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete
1920. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s. 99.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Oltárne benefíciá v bratislavskom dóme sv. Martina v 15.
storočí. In Galéria 2001 - ročenka Slovenskej národnej galérie, 2002, s. 85-99.
Citácie:
1. [4] ŠEDIVÝ, J. Hodnostári Bratislavskej kapituly v stredoveku. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 18.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Prepošt Bratislavskej kapituly Juraj zo Schönbergu (30.
265
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB24
ADFB25
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
9. 1486) a Dóm sv. Martina. In Galéria 2004 - 2005 : Ročenka Slovenskej národnej
galérie, s. 227-234.
Citácie:
1. [4] FRIMMOVÁ, E. Právo a poriadok na Istropolitane v Bratislave. In ČIČAJ,
Viliam et al. Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 156.
2. [4] ŠEDIVÝ, J. Hodnostári Bratislavskej kapituly v stredoveku. In Historické
štúdie, roč. 47, 2013, s. 20.
HLAVINKA, Ján. Týždenník "Novoje vremja" ako prejav rusínskej otázky v rokoch
1940-1944. In Pamäť národa, 2008, roč. IV., č.3, s. 4-16. ISSN 1336-6297.
Citácie:
1. [4] MIČKO, P. Stagnácia slovenského hospodárstva a jeho devastácia po
definitívnom podriadení potrebám nacistického Nemecka. In Mičko, Peter Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok
Slovákov v Poľsku, 2013, s. 312.
HLAVOVÁ, Viera. Roľníci v politickom zápase medzi komunistami a demokratmi
o smerovanie slovenského poľnohospodárstva v rokoch 1945-1948. In Historické
štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2006, roč. 44, s.
105-119.
Citácie:
1. [3] SABOL, M. Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 19451949. In Rokoský, J. – Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v Československu. Praha
: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 56.
HOLEC, Roman - PÁL, Judit. Gróf Emanuel Péchy ako kráľovský komisár
Sedmohradska (1867-1872). In Historické štúdie 45 : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, s. 169-203.
Citácie:
1. [2.1] THE PROPOSED FEDERALIZATION OF THE HABSBURG
MONARCHY IN THE WORK: THE UNITED STATES OF GREATER AUSTRIA
BY AUREL C. POPOVICI By: Holly, Karol HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Supplement: S Pages: 29-50 Published: 2013, WOS
HOLEC, Roman. Podnikatelia a podnikanie na Slovensku pred rokom 1918. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2000,
roč. 41, s. 165-174.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
2. [4] SABOL, M. Chemický priemysel na Slovensku od začiatku 19. storočia do
vzniku ČSR. In Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 150.
HOLEC, Roman. Trianoni rituálek, avagy gondolatok a magyar historiográfia egyes
jelenségeiről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011, roč. XIII, č. 4, s.109132. ISSN 1335-4361.
Citácie:
1. [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a
soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének
interpretációs problémái. In Szoták, Szilvia (Szerkesztő): Sztereotípiák,
választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013, s. 45.
2. [3] ZAHORÁN, C. A trianoni labirintus. In Szalai László(Szerk.): A nemzeti
mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában, Budapest : L'Harmattan
Kiadó, 2013, s. 50.
HOLLÝ, Karol. Historická argumentácia Štefana Marka Daxnera v práci Hlas zo
266
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
Slovenska, resp. slovenská otázka od konca 18. stoletia (textová analýza). In Dejiny :
internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [elektronický zdroj], 2010, č.
2, s. 132-143. ISSN 1337-0707. Vega č. 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných
národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita,
mýtus. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_2_2010.pdf>.
Citácie:
1. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 49.
HOLLÝ, Karol. Formovania historickej pamäti o Andrejovi Kmeťovi. In Forum
historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy,
2008, roč. 2, č.1, s. 47. ISSN 1337-6861. Názov z http://www.forumhistoriae.sk.
Požaduje sa.
Citácie:
1. [4] KODAJOVÁ, D. Úvahy slovenských národovcov o potrebe
inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti. In Muzeológia a kultúrne
dedičstvo, 2013, č. 2, s. 14.
HOLLÝ, Karol. Historická narácia ako politický program. Analýza obrazov
minulosti v programových textoch slovenského národného hnutia z rokov 1848 a
1861. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné
spoločenské vedy, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1-15. ISSN 1337-6861. Názov z
http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/holly.pdf.
Citácie:
1. [4] MARTINKOVIČ, M. Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára
Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných
novín. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 2, s. 76, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/martinkovic.pdf
2. [4] MARTINKOVIČ, M. Politické myslenie Novej školy. Bratislava :
Filozofický ústav SAV, 2013, s. 217.
3. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 49.
HUDEK, Adam. Vznik a vývoj Slovenskej akadémie vied a umení v rokoch 19421945. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné
spoločenské vedy : inštitucionálne prepoklady vývoja vedy na Slovensku po roku
1918, 2011, roč. 5, č. 1, s. 37-55. ISSN 1337-6861. Vega č. 2/0097/10 . Spoločenské
predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989
pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Názov z hlavnej obrazovky.
Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2011/texty_1_2011/hudek.pdf>.
Citácie:
1. [4] ĎURKOVSKÁ, M. - GAJDOŠ, M. Slovenská akadémia vied a rozvoj vedy v
Košiciach. In Uršula Ambrušová - Peter Fedorčák (eds.): Košice - inštitucionálna
základňa kultúry, školstva a vedy. Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 216.
HUDEK, Adam. Slovak historiography and constructing the Slovak National story
up to 1948. In Human Affairs : a postdisciplinary journal for humanities and social
sciences, 2006, vol. 16, no. 1, p. 51-65. ISSN 1337-401X.
Citácie:
1. [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. In Michela,
Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.
267
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB34
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 45.
KAMENEC, Ivan. Prenikanie fašistickej idelógie a organizácií národnej obce
fašistickej do slovenského politického života v medzivojnovom období. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1980,
roč. 24, s. 43-75.
Citácie:
1. [4] HRUBOŇ, A. Bankrot veľkých vízií: Národná obec fašistická a Slovensko
(1926-1938). In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 40.
KAMENEC, Ivan. Stereotypy v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii.
In Studia historica Nitriensia, 1999, roč. 8, vyšlo 2000, s. 339-344.
Citácie:
1. [4] HLÔŠKOVÁ, H. Obraz zbojníka – od ľudového k národnému hrdinovi. In
Studia Academica Slovaca, roč. 42, 2013, s. 250.
KAMENEC, Ivan. Štátostrana v totalitnom politickom systéme – jej funkcie a
postavenie. In Studia historica Nitriensia, 1995, roč. 3, s. 141-147.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 13.
KAMENEC, Ivan. Koncentračné pracovné tábory pre rasove prenasledovaných
občanov na Slovensku v rokoch 1938-1945. In Terezínske listy, 1975, roč. 5, s. 1225.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Príprava a priebeh deportácií rasove prenasledovaných občanov
fašistického slovenského štátu. In Zborník Múzea SNP, 1983, roč. 8, s. 134-162.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Koncentračné, pracovné a zajatecké tábory na Slovensku v
rokoch 1938-1945. In Terezínske listy : Sborník Památníku Terezín, 1976, roč. 6, s.
15-28.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Výroba vojenského materiálu v čase Slovenského národného
povstania. In Zborník Múzea SNP, 1977, roč. 2, s. 120-132.
Citácie:
1. [3] MURÁRIKOVÁ, Z. Hospodárske zabezpečenie partizánskeho hnutia na
príklade Trenčianskej župy. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni
a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 253.
2. [4] JANAS, K. Osem mesiacov obce a Zbrojovky. In Mičko, Peter - Šmigeľ,
Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok
268
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB41
ADFB42
ADFB43
ADFB44
ADFB45
Slovákov v Poľsku, 2013, s. 279.
3. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Škodove závody v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 1945. In Vojenská história, roč. 17, 2013, č. 4, s. 21.
KAMENEC, Ivan. Protižidovský pogrom v Topoľčanoch v septembri 1945. In
Studia historica Nitriensia, 1999, roč. 8, vyšlo 2000, s. 85-99.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
2. [3] ŠMIGEĽ, M. Prejavy antisemitizmu v odbojových zložkách na Slovensku v
povojnových rokoch 1945-1947. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.):
Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 267.
3. [4] BUMOVÁ, I. Židia - spoločnosť - politika (Slovensko 1945 - 1948). In
Slovenský národopis, roč. 60, 2012, č. 2, s. 174.
4. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború
alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč.
15, 2013, č. 3, s. 48.
KAMENEC, Ivan. Organizácia perzekučného systému fašistického slovenského
štátu v rokoch 1939 - 1945. In Zborník Múzea SNP, 1982, roč. 7, s. 71-98.
Citácie:
1. [4] SYRNÝ, M. Slovenskí komunisti v rokoch 1939 - 1944. Banská Bystrica :
Belianum, 2013, s. 332.
KAMENEC, Ivan. K hospodárskej politike slovenskej buržoázie v rokoch 19391945 : (arizačný proces a jeho triedny charakter). In Historické štúdie : ročenka
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1977, roč. 22, s. 33-67.
Citácie:
1. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
KAMENEC, Ivan. Snem Slovenskej republiky a jeho postoj k problému židovského
obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945. In Historický časopis : Historického
ústavu SAV, 1969, roč. 17, č. 3, s. 329-362. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 300.
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború
alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč.
15, 2013, č. 3, s. 47.
KODAJOVÁ, Daniela. Vyššie vzdelávanie dievčat na Slovensku v 19. storočí. In
Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné
štúdie z oblasti spoločenských vied, 2006, roč. 9, č. 4. ISSN 1335-3608. Názov z
titulnej obrazovky. Požaduje sa. Dostupné na internete:
<http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2006/index.html>.
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
269
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB46
ADFB47
ADFB48
ADFB49
ADFB50
ADFB51
ADFB52
ADFB53
2. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 189.
KOHÚTOVÁ, Mária. Politické pozadie snemu roku 1608. In Historické štúdie :
ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1999, roč. 40, s. 123-129.
Citácie:
1. [4] FRIMMOVÁ, E. Slovensko v stredoeurópskom kontexte začiatkom
novoveku. In Bôbová, Mária – Snopková, Blanka (zostavili): 16. storočie v
zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012, s. 29.
KOWALSKÁ, Eva. Kontroverzná tolerancia: protestanti a školské reformy
osvietenského obdobia. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, 1993, roč. 34, s. 55-76.
Citácie:
1. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 783.
LACKO, Miroslav. Vzdelávanie banského úradníctva v spišsko-gemerskej banskej
oblasti v prvej polovici 18. storočia. In Montánna história : ročenka o dejinách
baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 48-69. ISSN 1338-5984.
Citácie:
1. [4] FALISOVÁ, A. - MOROVICSOVÁ, E. Kristán Paecken - organizátor
zdravotníctva v Rusku. In SNOPKOVÁ, Blanka et al. Mosty priateľstva. Osobnosti
Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2013, s. 241.
LENGYELOVÁ, Tünde. Zdravotníctvo, hygiena a sociálne služby v zemepanských
mestách v 16. – 17. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 2002, roč. 42, s. 145-152.
Citácie:
1. [3] HUPKO, D. Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej
korešpondencii aristokrata na sklonku 19. storočia. In Theatrum historiae, 2012,
č.11, s. 169.
LENGYELOVÁ, Tünde - THURZO, Ján. Palatín Juraj Thurzo (1567 – 1616) –
antropologicko-historická apaleopatologická analýza telesných pozostatkov. In
Zborník Slovenského národného múzea.Prírodné vedy, 2003, vol. 49, s. 129-155.
Citácie:
1. [3] HUPKO, D. Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej
korešpondencii aristokrata na sklonku 19. storočia. In Theatrum historiae, 2012,
č.11, s. 170.
LUKAČKA, Ján. Genéza stredovekých miest na juhozápadnom Slovensku. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2010,
roč. 46, s- 253-259. (2010 - Russian Academy of Sciences Bibliographies).
Citácie:
1. [4] LYSÁ, Ž. Bratislavskí hostia v 13. storočí. Zvyky, právo a správa. In
Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 610.
LUKAČKA, Ján. Die Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra
im 9. - 13. Jahrhundert. In Studia historica Slovaca XVIII : Beiträge zur ältesten
Besiedlung der Slowakei, s. 129-178.
Citácie:
1. [2.1] Title: The History of Hlohovec from the Fall of Great Moravia to 1275
with Special Regard for the Location of the Castle of Szolgagyor Author(s): Galik,
Zdenko Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 263-287
Published: 2013, WOS
MACHO, Peter. Koncepcia historicko-politickej individuality Slovenska v kontexte
270
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB54
ADFB55
ADFB56
ADFB57
ADFB58
štátoprávnych hnutí národov habsburskej monarchie v 60. rokov 19. storočia. In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1994,
roč. 35, s. 23-48.
Citácie:
1. [4] KAČÍREK, Ľ. Matúš Čák-Trenčiansky – posledný bán? In Studia
Academica Slovaca, roč. 42, 2013, s. 287.
2. [4] KAČÍREK, Ľ. Vzťah Novej školy slovenskej k Matici slovenskej. In Matica
slovenská v národných dejinách. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 67.
3. [4] MARTINKOVIČ, M. Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára
Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných
novín. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 2, s. 80, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/martinkovic.pdf
MANNOVÁ, Elena. Verejnosť verzus rodinný krb? : ženy v spolkoch na Slovensku
v 19. storočí. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a
výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2006, roč. 9, č.
4. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2006/index.html>.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 189.
2. [4] KUČMA, I. Život ako indigo. Martin : Vydané vlastným nákladom rodiny
Lilgovej, 2013, s. 26.
MICHELA, Miroslav. K otázke slovensko-chorvátskej kultúrnej spolupráce v
rokoch 1941-45. Miroslav Michela. In Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 2, s. 112122. ISSN 0037-6787.
Citácie:
1. [3] CASE, H. Revisionism in Regional Perspective. In Marina Cattaruzza,
Stefan Dyroff and Dieter Langewiesche (eds.): Territorial Revisionism and the
Allies of Germany in the Second World War. New York : Berghahn Books, 2013,
s. 88.
MICHELA, Miroslav. Lord Rothermere kampányának szlovákiai visszhangja. In
Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003, roč. 5, č. 4, s. 156-160. ISSN 13354361.
Citácie:
1. [4] SIMON, A. Az elfeledett aktivisták. Somorja : Fórum Kisebbségkutató
Intézet, 2013, s. 120, 196.
PETRUF, Pavol. Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945). In
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1997,
roč. 38, s. 7-40.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
SEGEŠ, Dušan. Vojensko-politické aktivity Karola Sidora od 14. marca do 1.
septembra 1939 na pozadí slovensko-poľských vzťahov. In Vojenská história :
časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2005, roč.9, č. 1, s. 3-21.
ISSN 1335-3314.
Citácie:
1. [2.1] Title: On the Question of Recognition of the Slovak State (Slovak
Republic) by the Kingdom of Norway, 1939-1940 Author(s): Jakubec, Pavol
271
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB59
ADFB60
ADFB61
ADFB62
ADFB63
ADFB64
ADFB65
Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1 Pages: 121-141
Published: 2013, WOS
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 329.
SCHVARC, Michal - HOLÁK, Martin. Marcová kríza 1939 v Československu vo
svetle vybraných nemeckých dokumentov. In Vojenská história : časopis pre
vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2007, roč. 11, č. 1, s. 86-127. ISSN
1335-3314.
Citácie:
1. [4] BYSTRICKÝ, V. - GÁBRIŠ, T. Kontinuita a diskontinuita v dejinách:
Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993. In Londák, Miroslav –
Michálek, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 41.
SCHVARC, Michal. Správa Franza Karmasina pre Volksdeutsche Mitelstelle o jeho
pobyte na východnom fronte v dňoch 1. – 14. júla 1941. In Vojenská história :
časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2005, roč. 9, č. 4, s. 102108. ISSN 1335-3314.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 308.
SCHVARC, Michal. Masová exekúcia v Sklenom 21. septembra 1944 v širšom
dejinnom kontexte. In Pamäť národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 4-13. ISSN 1336-6297.
Citácie:
1. [3] HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J. Partizáni na Slovensku v zrkadle
historiografie. In Hruboň, Anton – Krištofík, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 28.
2. [3] ŠINDELÁŘOVÁ, L. Finale der Vernichtung. Darmstadt : WBG, 2013, s. 14.
ŠOLTÉS, Peter. Náboženská pluralita na Zemplíne v 18. storočí. In
Byzantinoslovaca I, 2006, 1, s. 253- 271.
Citácie:
1. [1.1] Title: THE ENLIGHTENMENT DURING THE HABSBURG
MONARCHY AND ITS LEGACY Author(s): Fillafer, Franz Leander Source:
ZEITSCHRIFT FUR HISTORISCHE FORSCHUNG Volume: 40 Issue: 1
Pages: 35-97 Published: 2013, WOS
ŠUCHOVÁ, Xénia - RUMAN, Ladislav - NIŽŇANSKÝ, Eduard. Dokumenty o
livkidácii politických strán v období autonómie Slovenska na príklade
Československej sociálnej demokracie. In Studia historica Nitriensia, 1997, roč. 6, s.
217-246.
Citácie:
1. [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! Praha : Academia, 2013, s. 84.
THURZO, M. - KATINA, Stanislav - LENGYELOVÁ, Tünde. Identifikácia
kostrových pozostatkov dvoch ženských príslušníkov rodiny palatína Juraja Thurzu :
štatistická analýza. In Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, s.
100-103.
Citácie:
1. [3] HUPKO, D. Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej
korešpondencii aristokrata na sklonku 19. storočia. In Theatrum historiae, 2012,
č.11, s. 170.
THURZO, Milan - BEŇUŠ, Radoslav - LIETAVA, Ján - LENGYELOVÁ, Tünde BÁTORA, Igor - KRIŠTÍN, Jozef. Imrich Thurzo (1598-1621) : Antropologickohistorická a paleopatologická analýza telesných pozostatkov syna palatína Juraja
Thurzu. In Zborník Slovenského národného múzea.Prírodné vedy, 2002, roč. 48, s.
272
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB66
82-110.
Citácie:
1. [4] KUBÍNYI, M. Imrich Thurzo. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského
hradu, 2013, s. 162.
ŽATKULIAK, Jozef. Tvorba obsahu ústavného zákona o československej federácii
v roku 1968. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 1996, roč. 37, s. 115-140.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Po jari krutá zima. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s.
37.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
AEC04
ARPÁŠ, Róbert. Metamorfózy vzťahu slovenských komunistov k československému
štátu v rokoch 1939-1945. In Český a slovenský komunismus (1921-2011). Jan
Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro
studium totalitních režimů, 2012, s. 59-67. ISBN 978-80-87211-70-0. Vega
2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny.
Problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 497.
BARNOVSKÝ, Michal. Sovietsky zväz, komunisti a riešenie maďarskej otázky na
Slovensku v rokoch 1945-1950. In Bolševismus, komunismus a radikální
socialismus v Československu. Sv. III. - Praha ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR : Dokořán, 2004, s. 154-182, 216-221. ISBN 80-7363-006-0.
Citácie:
1. [1.1] Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48: Beyond Idealisation and
Condemnation By: Lanicek, J CZECHS, SLOVAKS AND THE JEWS, 1938-48:
BEYOND IDEALISATION AND CONDEMNATION Pages: 1-265 Published:
2013 Publisher: PALGRAVE, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE RG21 6XS,
ENGLAND, WOS
2. [4] ŠUTAJ, Š. Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945-1949. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 293.
BARTLOVÁ, Alena. Možnosti formovania a uplatnenia slovenskej elity v prvých
decéniách 20. storočia. In Osobnost v politické straně. - Olomouc : Katedra
politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, 2000, s. 322-336. ISBN 80900965-9-X.
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 498.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Stravovanie a zásobovanie mesta za prvej svetovej vojny.
In Dobrou chuť velkoměsto : sborník příspěvků z 23. mezinárodní konference
Archivu hlavního města Prahy. XXV.Documenta Pragensia. Fejtová, O.- Ledvinka,
V. - Pešek, J. - Praha : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2007, s. 123-142.
ISBN 978-80-86197-85-2.
Citácie:
1. [3] FRANC, M. Výmysly německých profesorů i návrat k zkušenostem předků.
Přírodní potravinové náhražky za 1. světové války v českých zemích. In Práce z
dějin Akademie věd, roč. 4, 2012, č. 1, s. 11.
273
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC05
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
AEC10
AEC11
DUDEKOVÁ, Gabriela. Zajatci v prvej svetovej vojne : Význam a miesto
memoárov vo výskume. In Paměti a vzpomínky jako historický pramen. - Praha :
Národní technické muzeum, 2006, s. 221-241.
Citácie:
1. [4] ZAŤKOVÁ, J. Zabudnutí vojaci. Bratislava : Vojenský historický ústav,
2013, s. 8.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Aspekte der Narrationes der Schenkungsurkunde
Sigismunds für ungarische Adelige. In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur
Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen. Herausgegeben von Karel Hruza
und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012, s. 235-244. ISBN
978-3-205-78755-6. APVV - 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
Citácie:
1. [3] ELBEL, P. – ZAJIC, A. DIE ZWEI KÖRPER DES KANZLERS? Die
„reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser
Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema II. In Mediaevalia
Historica Bohemica, roč. 16, 2013, č. 1, s. 156.
FRIMMOVÁ, Eva. Epistolografia. Humanistická korešpondencia vo vzťahu k
Slovensku. In Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních
knihoven. Jitka Radimska (ed.). - České Budějovice : Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2009, s. 203-212.
ISBN 978-80-7394-202-1.
Citácie:
1. [4] NAGY, I. Erazmovec Ján Henkel a jeho svet. In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 235.
HALLON, Ľudovít. Industrializácia v českých krajinách a na Slovensku 1918-1938.
In Československo 1918-1938 : osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník
mezinárodní vědecké konference v Praze 5. - 8. 10. 1998 Valdštejnský palác - Senát
Parlamentu České republiky. Sv. 1. Uspořádali Jaroslav Valenta, Emil Voráček,
Josef Harna. - Praha : Historický ústav, 1999, s. 296-302.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HERTEL, Maroš. Dr. Vojtech Tuka - šéfredaktor Slováka. In Tisk a politické strany
: sborník referátú připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a
role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a
Československa v letech 1860-2000" v Olomouci ve dnech 24. - 25. října 2000.
Editor Pavel Marek. - Olomouc : Katedra politologie a evropských studií FF UP v
Olomouci : Moneta - FM, 2001, s. 173-183.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 312.
HOLEC, Roman. Das Bank- und Kreditgenossenschaftswesen in der Slowakei 19391945. In Geld und Kapital. - Stuttgart : F. Steiner Verlag, 2001, s. 165-179.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 299.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. Metamorfózy martinského rusofilstva : (Vladimír A.
France a Jozef Škultéty). In Z dějin Visegrádského prostoru : Richardu Pražákovi k
pětasedmdesátinám. Editor Vladimír Goněc, Radomír Vlček. - Brno : Masarykova
univerzita v Brně, 2006, s. 109-122. ISBN 80-210-3887-X.
Citácie:
1. [4] HUČKOVÁ, D. Obraz Ruska a ruskej kultúry v slovenskej spoločnosti na
274
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC12
AEC13
AEC14
AEC15
AEC16
AEC17
konci 19. a na začiatku 20. storočia (časopis Hlas a jeho generační spolupútnici).
In Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 203.
KODAJOVÁ, Daniela. Vzdelanie dievčat - možnosti a limity uplatnenia. In Dějiny
žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie
: sborník příspěvků z IV. pardubického bienale 27.-28. dubna 2006. Čadková,
Kateřina - Lenderová, Milena - Stráníková, Jana (edd.). - Pardubice : Univerzita
Pardubice, 2006, s. 291-302. ISBN 80-7194-920-5.
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue: 1
Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
KOVÁČ, Dušan. Die Frage der Loyalität der Slowaken zur ersten
Tschechoslowakischen Republik. In Loyalitäten in der Tschechoslowakischen
Republik 1918-1938 : Politische, Nationale und Kulturelle Zugehörigkeiten. M.
Schulze Wessel (ed.). - München, 2004, s. 61-68.
Citácie:
1. [3] STEGMANN, N. Minderheiten transnational. In Beer, M. - Dyroff, S.
(hrsg.): Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit.
München : Oldenbourg Verlag, 2013, s. 265.
KOWALSKÁ, Eva. Die evangelischen Geistlichen als Zensoren und Distributoren
von Büchern: Der Fall Michael Insitoris Mossotzy (1731-1803). In Libri prohibiti :
la censure dans l´espace habsbourgeois 1650-1850. - Leipzig : Leipziger
Universitätsverlag, 2005, s. 141-150. ISBN 3-86583-037-4.
Citácie:
1. [4] KOLLÁROVÁ, I. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Budmerice :
Vydavateľstvo Rak, 2013, s. 289.
KOWALSKÁ, Eva. Der konfessionell geprägte Patriotismus am Beginn der
nationalen Bewegung der Slowaken. In Patriotismus und Nationsbildung am Ende
des Heiligen Römischen Reiches. - Koln : SH-Verlag GmbH, 2003, s. 219-233.
Citácie:
1. [1.1] RELIGIOUS VARIETY SEEN BY THE ROYAL COURT OF VIENNA.
CRITERIA FOR OBSERVATION AND EVALUATION OF THE CO-REGENT
JOSEPH II DURING HIS VOYAGE TO TRANSYLVANIA IN 1773 By: Fata,
Marta HISTORISCHES JAHRBUCH Volume: 133 Pages: 255-276 Published:
2013, WOS
2. [3] ŠOLTÉS, P. Neutra. In Bahlcke, Joachim - Rohdewald, Stefan - Wünsch,
Thomas (Hg.): Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Berlin : Akademie
Verlag, 2013, s. 26.
KOWALSKÁ, Eva. Kyrill und Method. Ihre Tradition in Politik und Geisteswelt der
Slowaken. In Die Renaissance der Nationalpatronen. Erinnerungskulturen in
Ostmitteleuropa im 20./21. Jahrhundert. Ed. Stefan Samerski. - Böhlau : [s.n.], 2007,
s. 116-127. ISBN 978-3-412-20004-6.
Citácie:
1. [3] MACHO, P. Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom
a nacionalizmom. In Junek, Marek (ed.): Cyrilometodějská tradice v 19. a 20.
století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha : Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, 2013, s. 80.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Formovanie ľudovej zbožnosti uhorských katolíkov v 17.
storočí. In Mezi náboženstvím a politikou : Lidová kultura raného novověku. - Praha
: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 2005, s. 0-60. ISBN 80-7308-099-0.
Citácie:
275
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC18
AEC19
AEC20
AEC21
AEC22
AEC23
1. [1.1] Popular manuscript prayer books from the Early Modern Period By:
Fidlerova, Alena A. CESKY LID-ETHNOLOGICKY CASOPIS Volume: 100
Issue: 4 Pages: 385-408 Published: 2013, WOS
LENGYELOVÁ, Tünde. Az írástudatlantól a főispánig : Thurzó Györgyné,
coborszentmihályi Czobor Erzsébet. In A nők világa : művelődés és
társadalomtörténeti tanulmányok. Szerkesztette Fábri Anna, Várkonyi Gábor. - [
Budapest ] : Argumentum, 2007, s. 139- 159. Separát. ISBN 978-963-446-425-9.
Citácie:
1. [4] KUBÍNYI, M. Imrich Thurzo. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského
hradu, 2013, s. 163.
LONDÁKOVÁ, Elena. Diskussiji o "nežnoj" revoljucii 1989 g. i slovackaja kuľtura.
In Revoljucii i reformy v stranach Centraľnoj i Jugo-vostočnoj Evropy: 20 let
spustja. Otv. red. K.B. Nikiforov. - Moskva : Izdateľstvo Rossijskaja političeskaja
enciklopedija, 2011, s. 702-719. ISBN 978-5-8243-1546-2.
Citácie:
1. [3] ZADOROŽŇUK, E. G. Čechoslovackoje gosudarstvo i slovackije christiane
v period normalizacii (1969 – 1989). In Cerkov i vremia, 2013, roč. 62, č. 1, s.
200.
MANNOVÁ, Elena. Associations in Bratislava in the Nineteenth Century : Middleclass Identiy or Identities in a Multiethnic City? In Civil Society, Associations and
Urban Places : Class, Nation and Culture in Nineteenth-Century Europe. - Aldershot
: Ashgate, 2006, s. 77-85. ISBN 0-7546-5247-5.
Citácie:
1. [4] TANCER, J. Das Deutschsprachige Pressewesen in Pressburg bis 1918.
Bratislava : Stimul, 2013, s. 68.
MANNOVÁ, Elena. Von Nationalhelden zum Europa-Platz. Inszenierungen des
kollektiven Gedächtnisses in Komárno an der slowakisch-ungarischen Grenze. In
Inszenierungen des kollektiven Gedächtnisses. Eigenbilder, Fremdbilder. - WienMunchen-Bozen : Studien Verlag, 2002, s. 110-131.
Citácie:
1. [4] KOVÁCS, É. O traumatickej pamäti Trianonu. In Michela, Miroslav –
Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2013, s. 273.
MANNOVÁ, Elena. Das kollektive Gedächtnis der Slowaken und die Reflexion der
vergangenen Heerschaftsstrukturen. In Habsburg Postcolonial : Machtstrukturen und
kollektives Gedächtnis. - Innsbruck : Bozen, 2003, s. 189-196.
Citácie:
1. [1.1] HISTORICAL MEMORY RESEARCH IN SLOVAKIA By: Kurhajcova,
Alica ACTA POLONIAE HISTORICA Issue: 106 Pages: 77-98 Published:
2012, WOS
2. [1.1] The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in
Postcommunist Slovakia By: Paulovicova, Nina Edited by: Himka, JP; Michlic,
JB BRINGING THE DARK PAST TO LIGHT: THE RECEPTION OF THE
HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST EUROPE Pages: 549-590 Published:
2013, WOS
MICHELA, Miroslav. Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo
niektorých diskusií o dejinách Slovenska. In Forum historiae : odborný internetový
časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2008, č. 1, s. 1-13. ISSN 13376861. OS - Občianska spoločnosť, 2008, roč. 12, č. 2, s. 47- 64. ISSN 1335-2296.
České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich
dějinách, s. 7-31. Práca uverejnená na internetovom časopise Forum historiae č. 1,
2008, v časopise OS, roč. 12, č.2, 2008 a ako kapitola v monografii J. Mervart, J.
276
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC24
AEC25
AEC26
AEC27
AEC28
Štěpán a kol.: České, slovenské a československé dějiny 20. století, Univerzita
Hradec Králové 2008. Dostupné na internete: < http://www.forumhistoriae.sk>.
Citácie:
1. [3] HES, M. Promluvili o zlu. Praha : Nakladatelství Epocha, 2013, s. 336.
2. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 153.
PEŠEK, Jan. Konflikty a spory vo vedení KSS v rokoch 1945-1950. In Český a
slovenský komunismus (1921-2011). Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 94-105.
ISBN 978-80-87211-70-0. Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku. Cesta
k moci, monopol moci (1945-1968), APVV -51-017105 Slovensko v 20. storočí.
Citácie:
1. [4] MACHÁČEK, M. Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku
1948. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 366.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Národnie noviny 1918-1938. In Tisk a politické strany :
sborník referátú připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role
v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa
v letech 1860-2000" v Olomouci ve dnech 24. - 25. října 2000. Editor Pavel Marek. Olomouc : Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci : Moneta FM, 2001, s. 150-163.
Citácie:
1. [4] MACHO, P. Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej
tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia. In Michela, Miroslav – Vörös, László
a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický
ústav SAV, 2013, s. 151.
SABOL, Miroslav. Sociálno-ekonomické koncepcie KSS v rokoch 1921-1948. In
Český a slovenský komunismus (1921-2011). Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha
: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s.
32-40. ISBN 978-80-87211-70-0.
Citácie:
1. [4] BENKO, J. Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí
v medzivojnovom období. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 77.
STEINHÜBEL, Ján. Das Fürstentum von Neutra (Nitra) im Großmährischen Reich
und in Ungarn. In Europas mitte um 1000 : Beiträge zur Geschichte, Kunst und
Archäologie. Alfried Wieczorek und Hans-Martin Hinz. - Stuttgart : Theiss, 2000, s.
311-313.
Citácie:
1. [1.1] Title: Huns, Rome and the Birth of Europe Author(s): Kim, HJ Source:
HUNS, ROME AND THE BIRTH OF EUROPE Pages: 1-338 DOI:
10.1017/CBO9780511920493 Published: 2013, WOS
ŠUCHOVÁ, Xénia. Komiterna, KSČ, KSS a komunisti na Slovensku po Mníchove a
na začiatku vojny. In Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v
Československu. Sv. III. - Praha ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR :
Dokořán, 2004, s. 75-114, 192-204. ISBN 80-7363-006-0.
Citácie:
1. [4] JAMBRICH, J. Prechod komunistickej inteligencie na Slovensku na ilegálne
formy práce po zastavení činnosti komunistickej strany 9. októbra 1938. In Mičko,
Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov
: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 127.
2. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
277
Správa o činnosti organizácie SAV
politických vied SAV, 2013, s. 525.
3. [4] KOPEČEK, M. Historický výskum národných hnutí a koncept
socialistického patriotizmu v Československu, Maďarsku a stredo-východnej
Európe v rokoch 1956 – 1970. In Forum Historiae [online], roč. 7, 2013, č. 1, s.
22, videné 14.2.2014 na
http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/kopecek.pdf
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
AED06
BARNOVSKÝ, Michal. Vedenie KSČ a KSS - od nástupu M. Gorbačova po
November 1989. In November 1989 na Slovensku : súvislosti, predpoklady a
dôsledky. Štúdie a úvahy. - Bratislava : Nadácia Milana Šimečku : Historický ústav
SAV : Katedra politológie FF UK, [1999], s. 30-44. ISBN 80-89008-00-3.
Citácie:
1. [4] SIKORA, S. Gustáv Husák a režimy Československa. In Michálek, S. –
Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci. Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 65.
BARNOVSKÝ, Michal. Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev cirkev na Slovensku
v rokoch 1945-1950. In Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky
v nasledujúcom období. Zostavovatelia: Michal Barnovský, Daniela Kodajová. Bratislava : AEP, 2006, s. 135-154. ISBN 80-88880-72-6.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, S. – LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 1024.
BARNOVSKÝ, Michal. Gréckokatolícka cirkev a slovensko-rusínske/ukrajinské
vzťahy v 20. storočí. In Národ - cirkev - štát. Zostavila Tatiana Ivantyšynová. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Centrum
pre európsku politiku : Historický ústav SAV, 2007, s. 200-216. ISBN 978-80969834-2-1.
Citácie:
1. [4] ŠKVARNA, D. – HUDEK, A. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti
19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 146.
BARNOVSKÝ, Michal. Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. In Maďarská
revolúcia roku 1956 a Slovensko : Bratislava - Pozsony, 4. októbra 2006 - 2006.
október 4. Redigovali - szerkesztette Edita Ivaničková, Simon Attila. - Šamorín ;
Bratislava : Fórum inštitút pre výskum menšín : Historický ústav SAV, 2006, s. 2540. ISBN 978-80-89249-08-4.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 78.
BARNOVSKÝ, Michal. Slovenská otázka a cesta k februárovému prevratu 1948. In
Historik v čase a priestore : laudatio Ľubomírovi Liptákovi. - Bratislava : Veda :
Historický ústav SAV, 2000, s. 253-268. ISBN 80-224-0651-1.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku – na hranici
demokracie a totality. In Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc
politiky – politik moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 393.
BARNOVSKÝ, Michal. Preberanie moci a pofebruárová očista 1948. In Od
diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953 : (zborník materiálov z
vedeckej konferencie v Smoleniciach 6. - 8. decembra 1994). Editor Michal
Barnovský. 1.vyd. - Bratislava : VEDA, 1995, s. 88-96. ISBN 80-224-0407-1.
278
Správa o činnosti organizácie SAV
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 45, 195, 198, 200, 203.
BARNOVSKÝ, Michal. Akčné výbory - nástroj nastolenia mocenského monopolu a
pofebruárovej čistky. In Február 1948 a Slovensko : zborník z vedeckej konferencie.
Zost. Ondrej Podolec ; rec. Karol Fremal, Jiří Kocian. - Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2008, s. 439-458. ISBN 978-80-89335-07-7.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 46.
BARTLOVÁ, Alena. Návrhy slovenských politických strán na zmenu štátoprávneho
usporiadania ČSR v rokoch 1918 - 1935 a zapojenie HSĽS do vládnej koalície v
rokoch 1927 - 1929. In Slovensko v Československu (1918-1939). Milan Zemko,
Valerián Bystrický (editori). 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. ISBN 80-224-0795-X.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 314.
2. [4] GUBA, I. Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha. In
Michálek, S. – Londák, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik moci.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 219.
BYSTRICKÝ, Valerián. Štátoprávne predstavy na Slovensku v druhej polovici
tridsiatych rokov. In Slovensko v Československu (1918-1939). - Bratislava : Veda,
2004, s. 165-178. ISBN 80-224-0795-X.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí,
Bratislava : VEDA, 2013, s. 15.
BYSTRICKÝ, Valerián - DEÁK, Ladislav. Od Mníchova k rozbitiu ČeskoSlovenska. In Slovensko v Československu (1918-1939). Milan Zemko, Valerián
Bystrický (editori). 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004, s. 199-239. ISBN 80-2240795-X.
Citácie:
1. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 295.
2. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 325.
DEÁK, Ladislav. Miesto Slovenska v československom štáte v rokoch 1918 - 1938 z
medzinárodného hľadiska. In Slovensko v Československu (1918-1939). - Bratislava
: Veda, 2004, s. 15-34. ISBN 80-224-0795-X.
Citácie:
1. [4] FABRICIUS, M. Formovanie československej ekonomiky (1918-1923). In
Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 631.
DUDEKOVÁ, Gabriela. Z "druhého mesta Uhorska" na "hlavné mesto Slovenska".
Pressburg/Pozsony/Prešporok v závere prvej svetovej vojny a jeho premena na
Brtislavu. In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách
stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929). Zostavili Peter Švorc a
Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012, s. 110-130. ISBN 978-8089046-74-4. Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí
- obraz mesta v sociálno a politickom kontexte.
Citácie:
1. [4] DOHNANEC, T. ŠVORC, Peter – HEPPNER, Harald (eds.). Veľká doba v
malom priestore: Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich
dôsledky (1918 – 1929). Prešov : Universum, 2012. 407 s. In Dejiny [internetový
279
Správa o činnosti organizácie SAV
AED13
AED14
AED15
AED16
AED17
AED18
časopis], 2013, č. 1, str. 209, videné 13.1.2014 na
http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf
DUDEKOVÁ, Gabriela. Radikálky alebo konzervatívky ? : nové výskumy v oblasti
dejín ženského hnutia na Slovensku. In Histórie žien: aspekty písania a čítania.
Cviková, Jana- Juráňová, Jana - Kobová, Ľuba (eds.). - Bratislava : Aspekt, 2007, s.
80-95. ISBN 80-85549-65-4.
Citácie:
1. [4] HOLLÝ, K. Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a
diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. In
Historické štúdie, roč. 47, 2013, s. 189.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Život ženy - šľachtičnej v Uhorsku na prelome 14. a 15.
storočia. In Žena a právo : právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava ; Bratislava : Academic Electronic Press : Historický ústav SAV, 2004, s.
9-22. ISBN 80-88880-59-9.
Citácie:
1. [4] GÁLIK, Z. Dejiny Hlohovca po páde Veľkej Moravy do roku 1275 s
osobitným zreteľom na polohu hradu Szolgagyőr. In Historický časopis, roč. 61,
2013, č. 2, s. 236.
2. [4] HUDÁČEK, P. Právne postavenie vdovy v Uhorsku do roku 1222 a otázka
venného. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 2, s. 236.
FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Učebnica pre pôrodné asistentky od
Jána Ambra a jej miesto v dejinách zdravotnej výchovy na Slovensku. In Kniha :
zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 2011, s. 256-271. ISSN 13365436. Vega č.2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte.
Citácie:
1. [4] PEKAŘOVÁ, K. Niekoľko poznámok k dejinám vzdelávania babíc do roku
1918. In Rollerová, A (ed.): Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických
odboroch (Tradícia a súčasnosť). Bratislava : Ústav cudzích jazykov LF UK v
Bratislave, 2013, s. 160.
FALISOVÁ, Anna. Starostlivosť o hendikepované osoby v minulosti. In Sociálne
dimenzie zdravia a zdravotníctva. - Trnava : Dobrá kniha, 2005, s. 118-128. ISBN
80-85447-13-4.
Citácie:
1. [4] CAPÍKOVÁ , S. Právne aspekty komunikácie s pacientmi a klientmi s
postihnutím sluchu. In Beňo, Pavol - Capíková , Silvia: Teoretické, praktické a
právne aspekty komunikácie s pacientmi a klientmi s postihnutím sluchu,
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2013,
s. 146.
FALISOVÁ, Anna. Vzdelávanie žien pre pôrodnícku prax (1918-1938). In Zborník
príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a
veterinárnej medicíny. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK ; Bratislava : Ústav
cudzích jazykov : Ústav ošetrovateľstva : Ústav verejného zdravotníctva, 2007, s.
37-42. ISBN 978-80-88866-44-2.
Citácie:
1. [4] MOROVICSOVÁ, E. - MOROVICS, M. T. Historické korene profesionálnej
prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Od špitála k nemocnici. Bratislava
: Slovenský národný archív, 2013, s. 264.
FERENČUHOVÁ, Bohumila. Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? In
Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918 : zborník
venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. k jeho 65. narodeninám. Zost.
280
Správa o činnosti organizácie SAV
AED19
AED20
AED21
AED22
Peter Švorc, Ľubica Harbuľová. - Prešov : Universum, 1999, s. 236-250. ISBN 80967753-2-4.
Citácie:
1. [4] BOISSERIE, E. Zjednodušený – inštitucionálny pohľad na Martinskú
deklaráciu. In Michela, Miroslav – Vörös, László a kol. Rozpad Uhorska a
trianonská mierová zmluva. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 72.
2. [4] MICHELA, M. Maďarsko a mierové rokovania v Paríži. In Klimko, J. –
Michálek, S. a kol. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia.
Bratislava : Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV, 2013, s. 44.
FRIMMOVÁ, Eva. Knižnica Jána Henkela. In Kniha '97 - '98 : zborník o
problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Matica slovenská, 2000, s. 163181.
Citácie:
1. [4] MÂRZA, E. – MÂRZA, I: Stredoveká levočská knižnica: prehodnotenie
katalógu Elenchus Librorum. In Kniha 2013. Martin : Slovenská národná
knižnica, 2013, s. 218.
2. [4] NAGY, I. Erazmovec Ján Henkel a jeho svet. In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 235.
3. [4] SAKTOROVÁ, H. Tlače 16. storočia v knižnici Spišskej Kapituly. In Kniha
2013. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013, s. 143.
FRIMMOVÁ, Eva. Erasmus von Rotterdam und die Slowakei. In Orbis
Helveticorum : Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Viliam Čičaj
- Jan Andrea Bernhard. - Bratislava : Historický ústav SAV : Slovenská historická
spoločnosť pri SAV : Pro Helvetia : Verband der stadtzürcherischen Evangelischreformierten Kirchgemeinden, Zürich : Evangelisch-reformierte Landeskirche des
Kantons Graubünden, Chur : Emil Brunner Stiftung, Zurich, in Verbindung mit der
evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zurich : Stiftung zur Föderung
reformierten Schrifttums, Schweiz, 2011, s. 83-96. ISBN 978-80-970648-2-2.
Citácie:
1. [4] NAGY, I. Erazmovec Ján Henkel a jeho svet. In Kniha 2013. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2013, s. 235.
2. [4] ŠKOVIERA, D. Prelúdium Bardejovského katechizmu (1581): Stöckelov
reformačný humanizmus. In Kovačka, Miloš (zost.): Bardejovský katechizmus z
roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Martin : Slovenská národná knižnica,
2013, s. 22.
FRIMMOVÁ, Eva. Historický exkurz do Bratislavy roku 1515. In Sondy do
Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku : Sambucus Supplementum II. - Trnava :
Trnavská univerzita, 2010, s. 112-141. ISBN 978-80-8082-421-1.
Citácie:
1. [4] JURÍKOVÁ, E. Hortus Belianus alebo kam pokročil výskum diela Mateja
Bela na Slovensku. In Brodňanská, Erika – Juríková, Erika - Šimon, František
(eds.): Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis I. Košice : Filozofická fakulta
Univerzity P. J. Šafárika, 2013, s. 70.
2. [4] ŠKOVIERA, D. Básnické umenie v službách politickej propagandy. Valentín
Ecchius: Ad proceres Hungariae. In Brodňanská, Erika – Juríková, Erika Šimon, František (eds.): Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis I. Košice :
Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2013, s. 150.
FRIMMOVÁ, Eva. Apologetická literatúra v inkunábulách používaných na území
Slovenska. In Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19.
storočia. Vedecký redaktor a ed. Ján Doruľa. - Bratislava : Slavistický kabinet SAV,
2002, s. 197-211. ISBN 80-967722-7-9.
Citácie:
281
Správa o činnosti organizácie SAV
AED23
AED24
AED25
AED26
AED27
AED28
1. [4] ŠPÁNIOVÁ, M. Jezuitské knižnice – prameň skúmania dejín čitateľstva. In
Studia Bibliographica Posoniensia 2013, s. 131.
FRIMMOVÁ, Eva. Biblia v rukopisných i tlačených pamiatkach z konca stredoveku
a začiatku novoveku vo vzťahu k Slovensku. In Slovenská, latinská a
cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19. storočia. Vedecký redaktor a ed. Ján
Doruľa. - Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 179-196. ISBN 80-9677227-9.
Citácie:
1. [4] BEDNÁROVÁ, K. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Bratislava :
Ústav svetovej literatúry SAV, 2013, s. 288.
FRIMMOVÁ, Eva. Humanista Eliáš Berger v službách Habsburgovcov. In
Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z iterdisciplinárnej konferencie,
ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť II.Duchovná a hmotná kultúra. Ed.
Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. - Martin : Slovenská národná
knižnica, 2009, s. 100-115. ISBN 978-80-89301-51-5. Štúdia vznikla v rámci
projektu Vega č.2/0048/09 Intelektuálne elity na prelome stredoveku a raného
novoveku.
Citácie:
1. [4] ŠKOVIEROVÁ, A. Reflexia lekárskej tématiky v tlačiach slovenských
humanistov pôsobiacich v Čechách. In Rollerová, A (ed.): Dimenzie jazykového
vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť). Bratislava :
Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 193.
HALLON, Ľudovít. Arizácia a komerčné banky v poslednom období existencie
Slovenskej republiky. In Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov
V. : (Slovenská republika medzi Povstaním a zánikom 1944-1945). - Banská
Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2006, s. 158-169. ISBN
80-8083-341-9.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít. Sanačný proces v bankovníctve Slovenska v medzivojnovom
období. In Ľudia, peniaze, banky : zborník z konferencie. - Bratislava : Národná
banka Slovenska, 2003, s. 279-290. ISBN 80-8043-051-9.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Zlaté roky hospodárskeho rozvoja
Slovenska (1940-1943). In Od Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slovenská
republika 1939-1945 očami mladých historikov. VIII. P. Sokolovič (eds.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 399-432. ISBN 978-80-89335-21-3.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 341.
HALLON, Ľudovít. Príčiny, priebeh a dôsledky štrukturálnych zmien v
hospodárstve medzivojnového Slovenska. In Slovensko v Československu (19181939). - Bratislava : Veda, 2004, s. 293-364. ISBN 80-224-0795-X.
Citácie:
1. [2.1] ECONOMIC POLICY AND MINING INTEREST ORGANIZATIONS IN
SLOVAKIA UP TO 1929 By: Lacko, Miroslav HISTORICKY CASOPIS Volume:
61 Supplement: S Pages: 81-105 Published: 2013, WOS
2. [3] KOKORÁK, J. Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918-1945.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 297.
282
Správa o činnosti organizácie SAV
AED29
AED30
AED31
AED32
AED33
AED34
3. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 317.
4. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
5. [4] FABRICIUS, M. Formovanie československej ekonomiky (1918-1923). In
Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 629.
6. [4] MURÁRIKOVÁ, Z. Škodove závody v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 1945. In Vojenská história, roč. 17, 2013, č. 4, s. 7.
7. [4] SABOL, M. Špecifiká železničnej a cestnej dopravy na Slovensku v rokoch
1938-1945. In Mičko, Peter - Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek a kol. V
turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 267.
8. [4] ŠKANDÍK, R. Ján Hlavaj - činovník Matice slovenskej a jeho účasť na
národnom živote. In Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica
slovenská, 2013, s. 257.
HALLON, Ľudovít. Zmeny orientácie hospodárskej politiky na Slovensku 19381939 a vznik Slovenského štátu. In BYSTRICKÝ, Valerián et al. Rozbitie alebo
rozpad ? : historické reflexie zániku Česko-slovenska. 1. vydanie. - Bratislava :
Historický ústav SAV : Veda, 2010, s. 174-190. ISBN 978-80-224-1150-9. Text bol
vypracovaný v rámci projektu APVV-0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch
1938-1945 v dokumentoch (od Mnichova po koniec vojny).
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 292.
HANULA, Matej. Anton Štefánek a agrárna strana v medzivojnovom období. In
Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. Editori Ľudovít Turčan, Robert Klobucký. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011, s.160-183. ISBN 978-80-85544-71-8.
Citácie:
1. [4] KÁZMEROVÁ, Ľ. Anton Štefánek - nedocenená osobnosť našej histórie. In
Studia Politica Slovaca, roč. 6, 2013, č. 2, s. 87.
HLAVINKA, Ján. Vznik Ústredného hospodárskeho úradu a určenie jeho
kompetencií do leta 1942. In Od Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slovenská
republika 1939-1945 očami mladých historikov. VIII. P. Sokolovič (eds.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 63- 92. ISBN 978-80-89335-21-3.
Citácie:
1. [4] KMEŤ, N. - SYRNÝ, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2013, s. 506.
HLAVOVÁ, Viera. Parlamentné voľby na Slovensku v roku 1946. In Prvé
povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Editori Michal Barnovský a
Edita Ivaničková. - Bratislava : VEDA, 1998, s. 79-88.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, S. – LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák, moc politiky – politik
moci. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 1030.
HLAVOVÁ, Viera. Policajno-administratívny a ekonomický nátlak na roľníkov
počas I. etapy kolektivizácie. In Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 19451953 : (zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 6. - 8. decembra
1994). Editor Michal Barnovský. 1.vyd. - Bratislava : VEDA, 1995, s. 172-179.
ISBN 80-224-0407-1.
Citácie:
1. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 281.
HLAVOVÁ, Viera. Signály dysfunkčnosti procesu kolektivizácie v roku 1953 v
Československu a ich recepcia v decízno-politickej sfére. In Krízy režimov
283
Správa o činnosti organizácie SAV
AED35
AED36
AED37
AED38
AED39
sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989 : (historicko-politologické pohľady).
Zostavili Michal Štefanský, Marta Zágoršeková. - Banská Bystrica : [Pedagogická
spoločnosť J. A. Komenského], 1997, s. 83-90.
Citácie:
1. [3] FIAMOVÁ, M. "Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!" Bezpečnostná
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii, 2012, č. 21 (02), s.
153.
2. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 286.
HOLEC, Roman. Slovenské banky a úverné družstvá počas 1. svetovej vojny. In
Slovensko na začiatku 20. storočia : (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby).
Zborník štúdií. Ed. M. Podrimavský, D. Kováč. - Bratislava : Historický ústav SAV :
Polygrafia SAV, 1999, s. 436-454. ISBN 80-88780-31-4.
Citácie:
1. [4] Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2013, s. 293.
HOLEC, Roman. Hospodárska politika Uhorska z pohľadu slovenských
ekonomických záujmov. In Slovensko na začiatku 20. storočia : (Spoločnosť, štát a
národ v súradniciach doby). Zborník štúdií. Ed. M. Podrimavský, D. Kováč. Bratislava : Histo