OBSAH
str.
Príručky, encyklopédie, slovníky
2
Historiografia, metodológia
2
Dejiny do roku 1914
3
Dejiny prvej svetovej vojny
4
Medzivojnové obdobie
5
Dejiny druhej svetovej vojny
8
Povojnové obdobie
18
Najnovšie obdobie
22
Práce presahujúce vymedzené chronologické obdobia
25
Biografie
28
Archívnictvo
31
Múzejníctvo
31
Príručky, encyklopédie, slovníky
Sign. 17 357
Sign. 17 409
Skrylev, Igor
Encyklopedie nožů : Úplná encyklopedie
zbraní a výstroje / Z rus. orig. přel.:
Solařík, Bruno
Praha : Naše vojsko, 2013. - 270 s.
ISBN 978-80-206-1324-0
nože - encyklopédie - nože bojové - nože
lovecké - nože špeciálne - tesáky - mačety
- sekery - výroba - použitie - zbrane
studené
Sign. 17 411
Vojenské uniformy : Obrazová
encyklopedie / Z angl. orig. přel.: Lžička,
Milan
Praha : Fortuna Libri, 2012. - 448 s. : reg.
ISBN 978-80-7321-620-7
uniformy - st. 18.-19. - 1. SV - 2. SV - obd.
povojnové - encyklopédie
Sign. 17 390
Vrteľ, Ladislav
Heraldický katechizmus : čiže základy
heraldiky v otázkach a odpovediach,
zoradených do trinástich lekcií a pre väčšiu
názornosť doplnených o premnohé
vyobrazenia
Bratislava : Veda, 2012. - 208 s. : obr., reg.
ISBN 978-80-224-1254-4
heraldika - terminológia - blazovanie erby - aspekty právne - zásady - tradície
Historiografia, metodológia
Sign. 17 372
Ferenčuhová, Bohumila a kol.
Biografia a historiografia : Slovenský,
český a francúzsky pohľad
Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012.
- 239 s. : lit., reg.
ISBN 978-80-971247-2-4
biografie - aspekty teoretické historiografia slovenská, česká, francúzska
- komparácie - kontext historický,
politický, sociálny
Sedliaková, Alžbeta
Slovenská historiografia 2005 - 2009 :
Výberová bibliografia
Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 395 s. : reg.
ISBN 978-80-224-1275-9
historiografia slovenská - bibliografie
výberové - obd. súčasné
***
Hudek, Adam
Vývoj konceptu československých dejín v
slovenskej historiografii
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 109-116
dejiny čs. - historiografia marxistická
Hudek, Adam
K otázke „marxistickosti“ historiografie v
socialistických diktatúrach
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 321-330
historiografia marxistická - štáty
socialistické - legitimizácia - aspekty
ideologické
Vojenská história Slovenska : Výberová
bibliografia XVIII. - 2010 / Zost.: Šeďová,
Božena
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 212-243
historiografia vojenská - dejiny slovenské bibliografie výberové
Dejiny do roku 1914
Sign. 17 373
Helmold z Bosau
Kronika Slovanů / K vyd. připr.:
Moravová, Magdalena, z lat. orig. přel.:
Zdichynec, Jan
Praha : Argo, 2012. - 298 s. : obr., mp.,
reg.
ISBN 978-80-257-0786-9
dejiny stredoveké - Slovania polabskí Slovania pobaltskí - Čechy - dejiny
európske - pramene historické - kroniky
Sign. 17 429
Okmánytár. Válogatott iratok és
dokumentumok : Okmánytár az Aradi
Ereklyemúzeum iratanyagából (1836 1892). A reformkor, a forradalom, a
szabadságharc, a megtorlás, az emigráció
és a kiegyezés korának dokumentumai /
Szerkesztette: Hermann, Róbert
Szeged : Aradi ereklyemúzeum, 2012. 388 s.
ISBN 978-963-08-3311-0
dokumenty - listiny - Uhorsko - hnutie
revolučné - r. 1848/49 - povstania
stavovské - Aradská župa
Sign. 17 293
Holmes, Richard
Napoleonské války
Brno : Computer Press, a.s., 2006. - 80 s. :
obr., mp., dok., reg.
ISBN 80-251-1128-8
vojny napoleonské - Napoleon B. fotodokumentácia - dokumenty historické mapy historické - ťaženie - bitky zdravotníctvo vojenské - lekárstvo
vojenské
Sign. 17 392
Kohútová, Mária a kol.
Politické a spoločenské pomery na
Slovensku v 1. polovici 17. storočia
Trnava - Bratislava : FF Trnavskej
univerzity - HÚ SAV, 2012. - 242 s.
ISBN 978-80-8082-546-1
Slovensko - otázky politické - aspekty
spoločenské - st. 17. - zmluvy mierové zápasy mocensko-politické - Matej II. Záhorie - cirkev - aspekty náboženské Oravská stolica - šľachta uhorská
Sign. 17 388
Lengyelová Tünde a kol.
Thurzovci a ich historický význam
Bratislava : Pro Historia - Historický ústav
SAV, 2012. - 259 s.
ISBN 978-80-89396-19-1
Uhorsko novoveké - rody uhorské Thurzovci - aristokracia - reformácia význam historický - pamiatky
***
Bagi, Zoltán
Organizace žoldnéřského jezdectva
sloužícího během patnáctileté války v
císařské armádě
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 33-55
armáda rakúsko-uhorská - jazdectvo žoldnieri - pätnásťročná vojna - st. 16.-17.
Biederman, Jan
„Kule, sanytr, dílo ohnivé a šípy“ :
Příspěvek k historickému vývoji munice
palných zbraní v 15. a 16. století
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 4-14 : fotogr.
zbrane palné - zbrane stredoveké novovek raný - delostrelectvo - prach
pušný - Európa stredná - Európa západná
Dangl, Vojtech
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 201-204
Rec. na: Košická citadela / Orosová,
Martina - Žažová, Henrieta - Bratislava : A
21, s.r.o., 2011, 192 s.
pevnosti - pamiatky historické - citadely Slovensko - Košice - pamiatky kultúrne recenzie
Dangl, Vojtech
Doba „súbojovej mánie“ a dôstojnícke
súboje v Uhorsku
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 6-9 : obr.
súboje - dôstojníci uhorskí - Uhorsko - st.
19. - kódexy
Sedláček, Peter
Žoldnieri v Bratislave v polovici 15.
storočia
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 6-32
mestá uhorské - Bratislava - žoldnieri stredovek neskorý - stráž mestská - činnosť
- zabezpečenie materiálne
Žitný, Miroslav
Keresztes 1596. Vytváření obrazu prohrané
bitvy s Turky a její druhý život
In: Český časopis historický.- Roč. 111, č.
1 (2013), s. 31-65
boje protiturecké - r. 1596 - habsburská
monarchia - Turci - bitky
Dejiny prvej svetovej vojny
Sign. 17 405
Jurman, Oldřich
Legionářská odyssea : Deník Františka
Prudila z ruské fronty s prologem Oldřicha
Jurmana a závěrečnou esejí Otakara Brůny
o sváru mozku a srdce. 2. vyd.
Praha : Brána, a. s., 2012. - 118 s., nestr.
obr. príl.
ISBN 978-80-7243-592-0
odboj čs.-zahraničný-prvý - čs. legionári Prudil František - denníky vojnové - 1. SV
Chmielarz, Andrzej - Litwinowicz, A.
Przyczynek do dziejów intendentury i
brygady legionów polskich do maja 1916
roku
In: Przeglad Historyczno-wojskowy.- Roč.
14 /65/, č. 1 (2013), s. 99-112
armáda poľská - zásobovanie - dokumenty
- 1. SV
Drobňák, Martin
Začiatok výskumu archeológov a
historikov na bojisku prvej svetovej vojny
pri obci Výrava
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 260-261
1. SV - front východný - bojiská - Karpaty
východné - Slovensko východné výskumy archeologické - výskum
historický - správy
Fučík, Josef
Poslední boje rakousko-uherské armády na
italské frontě
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 12-17 :
fotogr., mp.
1. SV - armáda rakúsko-uhorská - front
južný - Taliansko - Piava
Grotelueschen, Mark E.
The Doughboys Make Good: American
Victories at St. Mihiel and Blanc Mont
Ridge
In: Army History. The Professional
Bulletin of Army History.- No. 87 (2013),
s. 6-18 : fotogr.
1. SV - front západný - Francúzsko armáda americká
Kuthan, Pavel J.
V březnu 2013 si připomeneme 95. výročí
bitvy u Bachmače
In: Legionářský směr. Časopis
Československé obce legionářské.- č. 0
(2012), s. 2 - 6 : fotogr.
1. SV - front východný - čs. légie Bachmač - r. 1918
Marek, Vladimír
Za pět minut dvanáct : Před pětadevadesáti
lety bojovali naši legionáři o významný
ukrajinský železniční uzel Bachmač
In: A-report. Měsíčník Ministerstva obrany
ČR.- Roč. 24, č. 3 (2013), s. 38-39 : fotogr.
čs. legionári - 1. SV - front východný Rusko sovietske - Bachmač - r. 1918
Marholeva, Krasimira
Protihabsburská činnosť amerických
Čechů a Slováků v době první světové
války
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 43-57
odboj čs.-zahraničný-prvý - hnutie
krajanské - Slováci americkí - emigrácia
česká - ČSR - vznik - spolupráca propaganda - činnosť spravodajská Slovenská liga - USA
Moritz, Verena - Leidinger, Hannes
Der „Fall Redl“: Das „moralische
Königgrätz“ der k.u.k. Armee am
Vorabend des Ersten Weltkriegs
In: Militärgeschichte. Zeitschrift für
historische Bildung.- Roč. 27, č. 1 (2013),
s. 10-13 : fotogr.
1. SV - predvečer vojny - armáda rakúskouhorská - činnosť spravodajská - Redl
Alfred - špionáž - kontrašpionáž vojenská
Sedláček, Tomáš st.
Vzpomínky na ruskou frontu v roce
1914/1915 / Ed. připr.: Plachý, Jiří
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 36-39 :
fotogr.
1. SV - front východný - r. 1914/15 armáda rakúsko-uhorská - jednotky
zabezpečovacie - zásobovanie - spomienky
vojnové - Sedláček Tomáš (1882 - 1958)
Sobota, Jiří
Sokol sehrál významnou roli při obnovení
naší státnosti
In: Legionářský směr. Časopis
Československé obce legionářské.- č. 0
(2012), s. 110-11 : fotogr.
Sokol - 1. SV - Česká obec sokolská ČSR-vznik
Tůmová, Miriam
Italští váleční zajatci a zajatecké tábory
Rakouska-Uherska za první světové války
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 23-32 : fotogr.
1. SV - Rakúsko-Uhorsko - armáda
rakúsko-uhorská - tábory zajatecké zajatci vojnoví - Taliani - vojaci talianski
Zaťková, Jana
Zajatecké tábory v oblasti V. zborového
veliteľstva
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 40-43 :
tabl.
1. SV - Rakúsko-Uhorsko - armáda
rakúsko-uhorská - tábory zajatecké zajatci vojnoví - Slovensko - Maďarsko Rakúsko
Zaťková, Jana
Zdravotno-hygienické podmienky a
epidémie v zajateckých táboroch v oblasti
V. zborového veliteľstva Bratislava v
rokoch 1914 - 1915
In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách
Slovenska.- Bratislava : Slovenský
národný archív, 2013, s. 380-387
1. SV - tábory zajatecké - RakúskoUhorsko - Slovensko - zajatci vojnoví zabezpečenie zdravotné - hygiena epidémie - Bratislava
Medzivojnové obdobie
Sign. 17 397
Dudek, Stan - Ovčáčík, Michal - Susa,
Karel
Douglas DC-2 : DC-1, DC-2, DC-2K,
R2D-1, C-32, C-32A, C-33, C-34, C-38,
C-39, C-42 in civil and military service
Praha : Mark I Ltd., 2004. - 84 s., 3 listy
ISBN 80-902559-8-1
lietadlá civilné - lietadlá vojenské - lietadlá
americké - popisy technické
Sign. 17 378
Ferenčuhová, Bohumila - Roguľová,
Jaroslava a kol.
Občianska spoločnosť a politická kultúra :
Kapitoly z dejín Slovenska 1918 - 1938
Bratislava : Historický ústav SAV v
spoločnosti Libros, 2012. - 214 s. : lit., reg.
ISBN 978-80-971189-0-7
Slovensko - obd. medzivojnové spoločnosť - kultúra politická - tradície
kultúrne - vplyvy zahraničné - cirkev
evanjelická - cirkev katolícka - agrárnici Slov. národná strana - kultúra inteligencia - Slováci - ČSR - parlament poslanci slovenskí - voľby parlamentné kampane volebné
Sign. 17 376
Mýtus - realita - identita : Státní a národní
metropole po první světové válce / Eds.:
Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav;
Scheu, Hans Christian; Jurková, Zuzana
Praha : Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, 2012. - 216 s. : fotogr.
čb., lit., ISBN 978-80-87398-27-2
mestá stredoeurópske - Praha - Viedeň menšiny národnostné - Varšava - Krakov Bratislava - obd. medzivojnové - mýtizácia
- identita národná
Sign. 17 383
Roguľová, Jaroslava
Slovenská národná strana 1918 - 1938
Bratislava : Kalligram, 2013. - 329 s. :
pram. a lit., reg., obr. príl.
ISBN 978-80-8101-662-2
Slov. národná strana - vývoj - otázka
slovenská - národniari - ČSR-vznik - ČSR
- systém politický - agrárnici - Hodža M. hnutia národné - Národná obec fašistická Vlajka - HSĽS
Sign. 17 385
Slovensko a slovenská otázka v poľských a
maďarských diplomatických dokumentoch
v rokoch 1938 - 1939 / Eds.: Segeš, Dušan;
Hertel, Maroš; Bystrický, Valerián
Bratislava : Pro Historia, 2012. - 576 s. :
pram. a lit., reg.
ISBN 978-80-971247-1-7
Slovensko autonómne - marec 1939 Poľsko - vzťahy slovensko-poľské Maďarsko - vzťahy slovensko-maďarské otázka slovenská - diplomacia poľská diplomacia maďarská - dokumenty
Sign. 17 384
Vašš, Martin
Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938)
Martin : Vyd. Matice slovenskej, 2011. 283 s. : pram. a lit.
ISBN 978-80-8115-053-3
ČSR - otázka slovenská - koncepcie percepcia - Šrobár Vavro - Štefánek Anton
- HSĽS - Hlinka Andrej - Juriga F. - Tiso
J. - federalizmus - radikalizmus autonomizmus - Slov. národná strana Stodola Emil - Rázus Martin - komunisti
slovenskí - Clementis V. - Novomeský L. Poničan Ján - národohospodári - Karvaš
Imrich - Zaťko Peter - Slovensko
***
Breznoščák, Miron
Česi versus Maďari - problémy budovania
štátnej správy a postoj Slovákov k vzniku
ČSR vo vybraných mestách na strednom
Slovensku
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 11-19
ČSR-vznik - správa štátna - Slovensko
stredné - Slováci - postoje - Česi - Maďari
- Banská Bystrica - Banská Štiavnica Prievidza - lojalita
Čaplovič, Miloslav - Chorvát, Peter
Building of the Czechoslovak
Fortifications System - Problems of Using
Technologies (1933 - 1938)
In: Technology and Warfare. 38th
International Congress of Military History
25 August - 1 September 2012 Sofia,
Bulgaria.- Sofia : Urch Alma Mater, 2013,
s. 273-282
opevnenia pohraničné - ČSR - výstavba aspekty technické - technológie - systémy
pevnostné
Dąbrowski, Dariusz
Organizacja wywiadu polskiego na terenie
Czechosłowacji w 1938 roku. Zarys
problemu badawczego
In: Východočeské listy historické 25.Hradec Králové : Historický ústav FF
Univerzity Hradec Králové, 2008, s. 104112
Československo - Poľsko - vzťahy poľskočs. - r. 1938 - činnosť spravodajská predvečer vojny - 2. SV - historiografia
poľská
Dubánek, Martin
První československé pevnostní objekty v
Bratislavě
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 89-111 : tabl.
ČSR - Slovensko - Bratislava - Petržalka objekty pevnostné - pozorovateľne - úkryty
- obd. medzivojnové
Feriancová, Alena
Ženevský protokol z roku 1924 a
bezpečnosť Československa
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 53-61
systémy bezpečnostné - Spoločnosť
národov - r. 1924 - protokoly - ČSR postoje zahraničné
Janas, Karol
Budovanie pobočného závodu Zbrojovky
Brno v Považskej Bystrici v rokoch 1928 1937
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 123-127
ČSR - priemysel zbrojný - zbrojovky Považská Bystrica
Kičková, Adriana
Runcimanova misia a Československo v
roku 1938
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 129-139
ČSR - r. 1938 - vzťahy čs.-nemecké menšiny-nemecká - postoje zahraničné Veľká Británia - misie - Runciman W.
Kudlička, Bohumír
Aero A.24 : První čs. dvoumotorový
bombardovací letoun
In: Hobby historie - osobnosti, letectví a
vojenská technika 20. století.- Roč. 4, č. 20
(2013), s. 18-23 : fotogr.
čs. armáda - obd. medzivojnové - lietadlá
bombardovacie - činnosť konštrukčná Aero
Lazarev, Sergej Jevgenevič
V poiskach „russkogo Bonaparta“ :
"Zagovor maršalov" byl vyduman v
Pariže?
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
5 (2013), s. 51-54 : fotogr. čb.
ZSSR - prevraty politické - Červená
armáda - Tuchačevskij M. N.
Lomíček, Jan
Vybrané aspekty problematiky působení
sovětské propagandy v meziválečném
Československu
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 199-206
ČSR - propaganda sovietska - obd.
medzivojnové - ZSSR
Plachý, Jiří
K typologii lidských ztrát československé
armády v letech 1938 - 1939
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 193-200
čs. armáda - r. 1938/39 - straty vojenské padlí - ranení - Slovensko juhovýchodné pohraničie slovensko-poľské (uvedené aj
počty, ktoré však nezahŕňajú straty v Malej
vojne)
Povolný, Daniel
Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1925 1938
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 165-170
ČSR - priemysel zbrojný - zbrojovky Janeček František - guľomety
Rajlich, Jiří - Majtenyi, David
Leutnant Hans Sobotka aneb český letec
sestřelen nad Bilbaem?
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 86-97 : fotogr.
Španielsko - vojny občianske dobrovoľníci nemeckí - letci - Baskicko Asturia - príbehy vojnové - r. 1937/38 obd. medzivojnové
Rokytová, Bronislava
Umění na dvoch frontách. Antinacistická
výtvarná scéna v Československu 1933 1939
In: Dějiny a současnost.- Roč. 34, č. 10
(2012), s. 36-39
ČSR - antifašizmus - tvorba umelecká umenie výtvarné - obd. medzivojnové - r.
30.
Šepták, Miroslav
Neúspěšné sblížení ve střední Evropě.
Československo-rakouské vztahy v roce
1936 (leden - duben)
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 11-20
Československo - Rakúsko - vzťahy čs.rakúske - obd. medzivojnové - r. 1936 politika zahraničná - Malá dohoda - Krofta
Kamil
Tišliar, Pavol
Kontinuita a diskontinuita fungovania
okresného zriadenia na Slovensku v roku
1938 na príklade okresov Rožňava a
Dobšiná
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 139-148
Slovensko autonómne - systém správny správa verejná - Slovensko východné otázky hraníc - Dobšiná - Rožňava
Dejiny druhej svetovej vojny
Schmidl, Erwin A.
Der deutsche Einmarsch in Österreich im
März 1938
In: Militärgeschichte. Zeitschrift für
historische Bildung.- Roč. 27, č. 1 (2013),
s. 4-9 : fotogr., mp.
Rakúsko - r. 1938 - Wehrmacht - anexia obd. medzivojnové
Sovij, Milan
Juhoslávské ohlasy na události v
Československu v letech 1938 - 1939
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 93-103
ČSR - mníchovská kríza - postoje
zahraničné - Juhoslávia - vzťahy čs.juhoslovanské
Sign. 17 366
Beneš, Jaroslav
Finanční stráž Slovenské republiky 1939 1945
Dvůr Králové nad Labem - Mladá Boleslav
: Ing. Jan Škoda - FORTprint - Čs. obec
legionářské Jednoty, 2013. - 190 s. :
fotogr., tabl.
ISBN 80-86011-51-6
Slovensko autonómne - stráž finančná Slov. republika 1939/45 - Malá vojna ťaženie proti Poľsku - Česi - odsuny ochrana hraníc - pohraničie slovenskomaďarské - incidenty - r. 1939 - SNP uniformy - označenia hodnostné
Sign. 17 299
Burcher, Harry C.
Tři roky s Eisenhowerem : svazek první
Praha : Naše vojsko, 2005. - 474 s. : fotogr.
ISBN 80-206-0775-7
operácie vojnové - 2. SV - plánovanie
operačné - Spojenci - Eisenhover Dwight Afrika severná - Taliansko - denníky
vojnové
Sign. 17 347; 17 348
Cséfalvay, František a kol.
Vojenské osobnsoti dejín Slovenska 1939 1945 : Autori: Baka, Igor; Balcová,
Milena; Bystrický, Jozef; Cséfalvay,
František; Čaplovič, Miloslav; Chorvát,
Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter;
Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško,
Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan;
Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová,
Božena; Šimunič, Pavel; Štaigl, Jan;
Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter;
Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana
Bratislava : Vojenský historický ústav,
2013. - 283 s. : pram. a lit.
ISBN 978-80-89523-20-7
osobnosti vojenské - dôstojníci - dôstojníci
slovenskí - generáli - generáli slovenskí osobnosti odboja - profily vojenské - Slov.
republika 1939/45 - 2. SV
Sign. 17 338
Harris, Robert
Enigma / Z angl. orig. přel.: Karovičová,
Katarína
Bratislava : Slovart, spol. s r. o., 2001. 326 s., ISBN 80-7145-542-3
2. SV - námorníctvo nemecké - loďstvo
vojnové - ponorky - kódovanie dešifrovanie - romány vojnové (príbeh sa
odohráva na pozadí skutočných
historických udalostí; citované rádiogramy
nem. námorníctva sú autentické; osoby sú
však vymyslené)
Sign. 17 362
Hrošová, Marie
Na každém kroku boj. Historie 1.
československé partyzánské brigády Jana
Žižky (srpen 1944 - květen 1945)
Vsetín : Český svaz bojovníků za svobodu
- Sdružení domácího odboje a partyzánů Hist. skupina 1. čs. part. brigády J. Žižky,
2012. - 431 s. : fotogr. čb., príl., pram. a
lit., reg., ISBN 978-80-260-2483-5
hnutie partizánske - SNP - Slov. republika
1939/45 - Ušiak Ján - Morava - 1. čs. part.
brigáda J. Žižku - represálie fašistické padlí - popravení - umučení - obete partizáni čs. - zoznamy
Sign. 17 420
Sign. 17 294
Färber, Mathias
II. světová válka v obrazech / Z něm. orig.
přel.: Coufalová, Iveta
Praha : Ottowo nakladatelství, s. r. o.,
2005. - 528 s. fotogr., mp., reg., ISBN 807360-205-9
2. SV - publikácie obrazové fotodokumentácia - chronológie
Sign. 17 297
Gryner, Peter H.
Největší výsadkové operace v dějinách
Praha : Erika, 1998. - 253 s.
ISBN 80-7190-684-0
operácie výsadkové - 2. SV - výsadky jednotky výsadkové
Jarinkovič, Martin
Slovensko a Juhoslávia v rokoch II.
svetovej vojny
Banská Bystrica : Klub priateľov Múzea
SNP, 2012. - 160 s. : lit., reg., obr. príl.
ISBN 978-80-895141-3-7
vzťahy slovensko-juhoslovanské - politika
zahraničná - diplomacia slovenská - 2. SV
- Srbsko - Chorvátsko - vzťahy zahraničné
Sign. 17 430
Ježek, Svatopluk
Poslední tažení fašismu : Italská fronta let
1939 - 45
Praha : Nakl. Nová osvěta, 1945. - 281 s. :
reg.
2. SV - Taliansko - politika vojnová propaganda - spoločnosť - udalosti vojnové
- fašizmus taliansky - Mussolini B.
Sign. 17 406
Karasyk, Michail Jurievič - Karasyk, Jurij
Michajlovič
Sovetskije generaly v plenu 1941 - 1945 :
Tom I.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, s.r.o.,
2013. - 567 s. : fotogr. čb.
ISBN 978-80-89169-26-9
Veľká vlastenecká vojna - Červená armáda
- generáli sovietski - zajatci vojnoví
Sign. 17 413
Kaššovic, Ján
V službách vlasti : Spomienky na verejnú
činnosť v rokoch 1939 - 1946 / Pripr.:
Vnuk, František
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. 196 s. : fotogr. čb., reg.
ISBN 978-80-89335-63-3
Slov. republika 1939/45 - politika
zahraničná - diplomacia slovenská Kaššovic Ján - vývoj politický - spomienky
Sign. 17 418
Kováčová, Viera a kol.
Riešenie židovskej otázky v spojeneckých
krajinách nacistického Nemecka.
Medzinárodná vedecká konferencia 6. - 7.
september 2011, Múzeum SNB Banská
Bystrica
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 212 s. : reg., ISBN 978-80-89515-12-0
otázka židovská - Slov. republika 1939/45
- politika zahraničná - propaganda
protižidovská - Tiso Jozef - armáda
slovenská - školstvo - tábory židovské školy židovské - zákonodarstvo antisemitizmus - Protektorát Čechy a
Morava - perzekúcie - ZSSR - Židia
sovietski - politika nacistická - Bielorusko
- Chorvátsko - Rumunsko - Besarábia Bukovina - Rumunsko - Španielsko - Židia
ďalší autori: Kamenec, Ivan; Petruf, Pavol;
Osyková, Linda; Kralčák, Peter;
Kázmerová, Ľubica; Hradská, Katarína;
Ďuriančík, Jozef; Sotáková, Lucia; Mičev,
Stanislav; Frommer, Benjamín;
Gorbunovova, Serafima I.; Rogovaja,
Elena A.; Hoptová, Luciána; Jareb, Mario;
Muraru, Alexandru I.; Száraz, Peter
Sign. 17 377
Kubátová, Hana
Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské
společnosti k židovské otázce, 1938 - 1945
/ Ze slov. orig. přel.: Kubát, Michal;
Sedlák, Gabriel
Praha : Academia, 2013. - 266 s. : lit., reg.,
ISBN 978-80-200-2230-1
Slovensko autonómne - Slov. republika
1939/45 - otázka židovská - antisemitizmus
- postoje obyvateľstva - arizácie perzekúcie - kampane - holokaust
Sign. 17 400
Liškutín, Miroslav A.
Letecká služba : Vzpomínky na méně
známý život československých letců u
královského letectva
Toužimský & Moravec, 2012. - 180 s. :
fotogr. čb., ISBN 978-80-7264-132-1
osobnosti odboja - letci čs. - odboj čs.západný - Liškutín Miroslav - RAF - 312.
čs. stíhacia peruť - obd. povojnové spomienky
Sign. 17 419
Mičev, Stanislav a kol.
V perimetri zameriavača : Kapitoly z dejín
Slovenska v druhej svetovej vojne,
venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána
Stanislava, CSc.
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 302 s. : lit. a pram., reg.
ISBN 978-80-89514-06-9
odboj protifašistický-slovenský historiografia slovenská - Tiso Jozef vzťahy nemecko-slovenské - zlato menové
- armáda slovenská - opevnenia vojenské vybavenie materiálne - výzbroj pevnostná oslobodzovanie Slovenska - Červená
armáda - osobnosti odboja - Ševčík Ján osudy povojnové - sviatky štátne - SNP tábory zajatecké - NKVD - vojaci
slovenskí - odvlečení - dokumenty politika rasová - SS - Slovensko - Slováci plány nacistické - Volksdsstumspolitik SS
- správy - r. 1941 - odboj čs.-zahraničný Stredný východ - Mézl Ondřej - SNRpovstalecká - Vojenské ústredie
Sign. 17 426
Mobilizacja marcowa 1939 : Tom 2.
Dokumenty i relacje / Redakcja naukowa:
Wesołowski, Andrzej; Stepan, Kamil
Warszawa : Centralne Archiwum
Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego, 2012. - 592 s. : fotogr., reg.,
dok., mp.
ISBN 978-83-934259-5-2
Poľsko - 2. SV - predvečer vojny - r. 1939
- obrana štátu - armáda poľská mobilizácia - dokumenty archívne jednotky vojenské - obsadenie personálne
Sign. 17 354
Ness, Leland
Tanky a bojová vozidla 2. světové války
Praha : Naše vojsko, 2008. - 237 s. : fotogr.
čb., reg.
ISBN 978-80-206-0954-0
2. SV - technika vojenská - tanky - vozidlá
bojové
Sign. 17 417
Pavúk, Marian
Osud Židov vo Vyhniach / Ed.: Kováčová,
Viera
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 150 s. : fotogr. čb.
ISBN 978-80-89514-17-5
Slov. republika 1939/45 - Židia slovenskí Vyhne - majetok židovský - tábory
židovské - tábory pracovné - zoznamy
Sign. 17 339
Plechanovová, Běla
Atentát 1942 : Malý encyklopedickžý
slovník
Brno : Jota, s.r.o., 2002. - 170 s. : fotogr.
čb.
ISBN 80-7217-177-1
Protektorát Čechy a Morava - odboj
protifašistický-český - atentáty - Heydrich
R. - slovníky vecné - chronológie
Sign. 17 304
Plešakov, Konstantin
Stalinovy iluze : Prvních deset tragických
dnů druhé světové války na východní
frontě / Z americ. orig. přel.: Kotačka,
Lubomír
Praha : Pavel Dobrovský - Beta, 2006. 295 s. : fotogr. čb., reg.
ISBN 80-7306-261-5
2. SV - front východný - r. 1941 - ťaženie
východné - priebeh - dôsledky - Červená
armáda - Stalin J. V.
Sign. 17 427
Polska obrona przeciwlotnicza 1939 : Tom
3, część 1. Opracowania i dokumenty /
Redakcja naukowa: Wesołowski, Andrzej
Warszawa : Centralne Archiwum
Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego, 2012. - 566 s. : fotogr., dok.,
mp. príl.
ISBN 978-83-934259-3-8
armáda poľská - obd. medzivojnové obrana protivzdušná - 2. SV - r. 1939 dokumenty archívne
Sign. 17 428
Polska obrona przeciwlotnicza 1939 : Tom
3, część 2. Relacje / Redakcja naukowa:
Wesołowski, Andrzej
Warszawa : Centralne Archiwum
Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego, 2012. - 501 s. : tabl., reg.
ISBN 978-83-934259-4-5
armáda poľská - obd. medzivojnové obrana protivzdušná - 2. SV - r. 1939 dokumenty archívne - správy - hlásenia
Sign. 17 302
Read, Anthony - Fisher, David
Pád Berlína / Z angl. orig. přel.: Gojda, Jiří
Brno : BB/art, s.r.o. - Jiří Buchal BB/art,
2006. - 518 s. : lit., reg.
ISBN 80-7341-886-X
2. SV - Nemecko - nálety - bombardovanie
Nemecka - každodennosť vojnová obyvateľstvo nemecké - aspekty
psychologické - osudy vojnové - Berlín spomienky vojnové - Židia nemeckí
Sign. 17 329
Schmid, Jaroslav
Letadla 1939 - 1945 : Stíhací a
bombardovací letadla Japonska. První díl:
Aiči B7A Rjúsei (Grace) až Micubiši G3M
(Nell)
Plzeň : Fraus, 1998. - 79 s. : fotogr., nákr.
ISBN 80-7238-041-9
lietadlá bombardovacie - lietadlá stíhacie 2. SV - Japonsko - fotodokumentácia nákresy technické
Sign. 17 379
Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít Mičko, Peter
Podoby nemecko-slovenského
„ochranného priateľstva“ : Dokumenty k
náboru a nasadeniu slovenských
pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch
1939 - 1945
Bratislava - Banská Bystrica : Historický
ústav SAV - Fakulta humanitných vied
UMB, 2012. - 406 s. : pram. a lit., reg.
ISBN 978-80-970302-6-1
Slov. republika 1939/45 - vzťahy
nemecko-slovenské - nasadenie pracovné Tretia ríša - dokumenty
Sign. 17 399
Šašek, Jiří
Pod palbou! : Příběhy letců bojujících za 2.
světové války nad územím Československa
Cheb : Svět křídel, 2012. - 143 s. : fotogr.
čb.
ISBN 978-80-87567-19-7
2. SV - Protektorát Čechy a Morava - letci
nemeckí - letci americkí - zostrely - Čechy
Sign. 17 364
Uhrin, Marián
Pluk útočnej vozby 1944
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 246 s. : fotogr., pram. a lit., reg.
ISBN 978-80-89514-14-4
Slov. republika 1939/45 - armáda
slovenská - jednotky delostrelecké - Pluk
útočnej vozby - výzbroj - vozidlá obrnené kanóny - nasadenie bojové - r. 1944 fotodokumentácia
Sign. 17 290
Válka v Pacifiku. Od Pearl Harboru po
Tokijský záliv : Příběh krutých bojů na
pacifickém bojišti ve 2. světové válce s
bohatou obrazovou dokumentací výstroje a
výzbroje bojujících stran / Hlavný red.:
Hall, Tony
Praha : Naše vojsko, 2012. - 303 s.
fotografií, ISBN 80-206-0805-2
operácie námorné - Pacifik - Filipíny Japonsko - Iwodžima - operácie pozemné fotodokumentácia - Pearl Harbor
Sign. 17 258
Vaníček, Hugo
Duch a síla : Příspěvek k dějinám
zahraničního odboje / Ed.: Plachý, Jiří
Praha : Academia, 2012. - 317 s. : fotogr.
čb., reg., ISBN 978-80-200-2124-3
odboj čs.-západný - Francúzsko - Veľká
Británia - služba duchovná - duchovenstvo
- kňazi katolícki - jezuiti - Vaníček Hugo spomienky autobiografické
***
Balcová, Milena
Činnosť Pracovného zboru Národnej
obrany v Trnave v rokoch 1941 - 1944
In: Trnava v rokoch 1939 - 1989. Zborník
z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26.
apríla 2012.- Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2012, s. 65-87
Slov. republika 1939/45 - armáda
slovenská - jednotky pracovné - Pracovný
zbor národnej obrany - Trnava
Blahuš, Petr
Antimony - 70 let
In: Střelecká revue.- Roč. 45, č. 5 (2013),
s. 64-65 : fotogr.
odboj čs.-zahraničný - skupiny odbojové
Blahuš, Petr
Výsadky z východu a jejich výzbroj
In: Střelecká revue.- Roč. 45, č. 6 (2013),
s. 71-73 : fotogr.
odboj protifašistický-slovenský - partizáni
čs. - partizáni sovietski - výsadky sovietske
- skupiny spravodajské - výzbroj
Bystrický, Jozef
Z histórie vzniku a výstavby 1. čs.
samostatného práporu v ZSSR : (Od
Krakova po Buzuluk)
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 14-23 : fotogr.
odboj protifašistický-čs. - odboj čs.východný - 1. čs. samostatný poľný prápor
Bystrický, Jozef
Dokumenty o delegácii SNR a vojenského
ústredia a jej rokovaní s predstaviteľmi
velenia Červenej armády v auguste 1944
In: Stanislav, Ján a kol.: V perimetri
zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v
druhej svetovej vojne, venované k 70.
narodeninám PaedDr. Jána Stanislava,
CSc.- Banská Bystrica : Múzeum SNP,
2012, s. 248-270
odboj protifašistický-slovenský - r. 1944 SNR-povstalecká - armáda slovenská Vojenské ústredie - ZSSR - pomoc odboju
- účasť zahraničná
Chorvát, Peter
Military Museum in Bratislava in 1939 1945: Plans versus Reality
In: Past through Present: Thoughts on
Military History at the Strategic,
Operational, and Tactical Levels of War.
Euro Atlantic Conflict Studies Working
Group Conference 2012. 21 - 25 May 2012
Viena, Austria. Ed.: Raugh, Harold, E., Jr.Wien : Heeresgeschichtliches Museum,
2013, ISBN 978-3-902551-35-1, s. 301311
Slov. republika 1939/45 - múzeá vojenské
- Bratislava
Chytka Stanislav V.
Ružomberský neúspech konfidenta gestapa
N-13
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 112-118
gestapo - konfidenti - Česi - Ryšánek
Viktor - Slov. republika 1939/45 Ružomberok - kolaborácia česká - odboj
protifašistický-slovenský
Čopey, Bruno
Sovietska 44. horská strelecká divízia
(1941)
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 44-49 :
fotogr.
2. SV - front východný - Červená armáda r. 1941
Danko, Jozef
Partizánska činnosť na východnom
Slovensku
In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov.Roč. 58, č. 13 (2013), s. 10
Slov. republika 1939/45 - Slovensko
východné - činnosť partizánska
Garek, Martin
Sociálna starostlivosť o zaradencov v
pracovnom tábore Ústie nad Oravou v
rokoch 1943 - 1944
In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách
Slovenska.- Bratislava : Slovenský
národný archív, 2013, s. 388-396
Slov. republika 1939/45 - tábory pracovné
- útvary pracovné - Orava - Ukrajinci Slováci - asociáli - starostlivosť sociálna
Goloťuk, Vasilij Leontevič
Protivovozdušnaja oborona vojsk, gorodov
i objektov v pervyje mesjacy Velikoj
otečestvennoj vojny
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
5 (2013), s. 24-27
Veľká vlastenecká vojna - obrana
protivzdušná
Halmová, Lucia
Nacistické represálie na hornej Nitre
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 61-68
Slov. republika 1939/45 - Horná Nitra represálie fašistické - Einsatzkommando
14 - Heimatschutz - Prievidza - Handlová
Halmová, Lucia
Topoľčany „mesto zažidovčené“, na konci
druhej svetovej vojny
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 87-92
Slov. republika 1939/45 - otázka židovská
- Židia slovenskí - Topoľčany - represálie Einsatzkommando 14 - Hlinkova garda partizáni
Havel, Jozef
Partizánsky oddiel Národný pomstiteľ:
Nemcom neraz prešli cez rozum
In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov.Roč. 58, č. 7 (2013), s. 11
odboj domáci - jednotky partizánske partizáni - Ponitrie - Slov. republika
1939/45
Hetényi, Martin
Politické strany v Nitrianskej župe v
rokoch 1940 - 1945 : (Východiská k
spracovaniu problematiky)
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 75-82
Slov. republika 1939/45 - strany politické Nitrianska župa - HSĽS - Deutsche Partei Maďarská strana
Hlavinka, Ján
Organizácia deportácií Židov zo Slovenska
v roku 1942
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 3-13 : fotogr.
Slov. republika 1939/45 - otázka židovská
- deportácie - transporty
Hruboň, Anton
Podoby európskej krajnej pravice v rokoch
druhej svetovej vojny
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 3-13 : fotogr.
systém politický - obd. vojnové - pravica fašizmus - štáty fašistické - systémy
totalitné - Albánsko - Taliansko - Dánsko Nórsko - Fínsko - Belgicko - Holandsko Francúzsko - Rumunsko - Litva - Lotyšsko
- Bulharsko - Chorvátsko - Maďarsko Grécko - národný socializmus nacionalizmus - štáty neutrálne - Island Írsko - Švédsko - Švajčiarsko
Ivanov, Mstislav Borisovič
Sovietsky prieskumník na rieke Hron
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 44-47 :
fotogr.
Slov. republika 1939/45 - r. 1945 oslobodzovanie Slovenska - Pohronie spomienky vojnové - vojaci sovietski Červená armáda
Jakl, Tomáš
Německé jednotky v boji o Sokolovo
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 63-66 : fotogr.
2. SV - front východný - Sokolovo Wehrmacht - r. 1943 - materiály
Jaksicsová, Vlasta
„Usmernená“ slovenská kultúra a jej
inštitucionálne rámce v 40. rokoch
minulého storočia : Ďalší autori: Falisová,
Anna; Hanula Matej; Jaksicsová, Vlasta;
Orosová, Martina; Osyková, Linda;
Zemko, Milan
In: Kázmerová, Ľubica a kol.: Premeny v
školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918 1945).- Bratislava : HÚ SAV vo vyd.
Prodama, 2012, s. 115-133
kultúra slovenská - r. 40. - Slov. republika
1939/45 - literatúra - umenie výtvarné školstvo - vzdelávanie - telovýchova šport - veda - inštitúcie vedecké
Kárpáty, Vojtech
Stredné školstvo v Trnave v rokoch 1939 1945 v zrkadle výročných správ
In: Trnava v rokoch 1939 - 1989. Zborník
z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26.
apríla 2012.- Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2012, s. 127-143
Slov. republika 1939/45 - školstvo stredné
Kaššák, Peter
Bombardovanie rafinérie v Dubovej
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 24-29 :
fotogr.
Slov. republika 1939/45 - bombardovanie objekty priemyselné - Dubová Horehronie
Klementová, Táňa
Poslední nástupiště : Brněnské transporty
židů v letech 1941 - 1945
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 51-59
Protektorát Čechy a Morava - Brno - Židia
českí - transporty - Terezín
Klokočník, Radovan
Prilba vz. 32 na Slovensku
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 62-69 : fotogr.
armáda slovenská - výstroj - prilby - vojaci
slovenskí - Slov. republika 1939/45
Kralčák, Peter
Rasová politika v prostredí slovenskej
armády
In: Riešenie židovskej otázky v
spojeneckých krajinách nacistického
Nemecka. Medzinárodná vedecká
konferencia 6. - 7. september 2011,
Múzeum SNB Banská Bystrica.- Banská
Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 55-62
Slov. republika 1939/45 - armáda
slovenská - politika rasová - diskriminácia
- otázka židovská - otázka rómska jednotky pracovné - Pracovný zbor
národnej obrany
Krčmár, Dalibor
Zpravodajská činnost nacistické
bezpečnostní služby (SD) v Protektorátu
Čechy a Morava. : Dosavadní stav
výzkumu, metodické nástrahy
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 71-77
Protektorát Čechy a Morava - okupácia
nemecká - činnosť spravodajská - SD mienka verejná - výskum historický
Marek, Jindřich
Čs. výsadková a zásobovací báze v jižní
Itálii (únor - květen 1945)
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 67-85 : fotogr., dok.
odboj čs.-zahraničný - činnosť
spravodajská - výsadky - Čechy - pomoc
odboju - Taliansko - SOE - Bauxite Mortar - Chromium - dodávky zbraní správy - zápisy - hlásenia - Loquens G.
Mičko, Peter
Organizácia odchodu slovenských
robotníkov za prácou do Nemeckej ríše v
roku 1939
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 42-83 : dok., fotogr.
Slov. republika 1939/45 - r. 1939 - vzťahy
nemecko-slovenské - práca v Nemecku Slováci - dokumenty
Mičko, Peter
Dôležité aspekty rozvoja zahraničného
obchodu slovenského štátu
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 159-169
Slov. republika 1939/45 - hospodárstvo
vojnové - obchod zahraničný
Muráriková, Zdenka
Perzekúcie a deportácie židovského
obyvateľstva v Trenčianskom okrese v
rokoch 1939 - 1945
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 79-85
otázka židovská - Slov. republika 1939/45
- Židia slovenskí - perzekúcie - deportácie
- Trenčín
Novyj fundamentaľnyj trud o Velikoj
otečestvennoj vojne
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 73, č.
11 (2012), s. 74-75
Rec. na: Velikaja otečestvennaja vojna
1941 - 1945 godov. V 12 tomach. 1.
Osnovnyje sobytija vojny; 2.
Proischoždenije i načalo vojny - Moskva :
Vojenizdat, 2011 - 2012, 848 s.(I.), 1008 s.
(II.)
Veľká vlastenecká vojna - recenzie
Pejčoch, Ivo
Vládní vojsko v protektorátu
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 20-25
Protektorát Čechy a Morava - vládne
vojsko PČaM - štruktúra organizačná činnosť - hodnosti vojenské
Petranský, Ivan A.
Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
(1939 - 1945)
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 185-194
Slov. republika 1939/45 - cirkev náboženstvo - sekty náboženské
Plachý, Jiří
„Wintonovy děti“ v zahraničním odboji
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 15-39 : fotogr., tabl.
deti židovské - Winton Nicholas - záchrana
- Židia - odboj čs.-západný - letci čs. RAF - Čs. samostatná obrnená brigáda
Purdek, Imrich
Vojenská symbolika prvej Slovenskej
republiky v rokoch 1939 - 1945 v
priesečníku heraldiky, faleristiky a
vexilológie
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 119-163
symbolika vojenská - Slov. republika
1939/45 - zástavy - rovnošaty vojenské označenia hodnostné - vyznamenania
vojenské - znaky rozlišovacie - armáda
slovenská
Putík, Daniel
Slovenští Židé v ghettu Terezín (1944 1945)
In: Historický časopis.- Roč. 61, č. 2
(2013), s. 289-311
Slov. republika 1939/45 - Židia slovenskí tábory zberné - Sereď - transporty Terezín - podmienky - deti židovské - život
spoločenský - kultúra - náboženstvo
Repka, Ondrej
O dvoch zostreloch slovenských lietadiel
na Ukrajine a v Poľsku : Príbeh prvý:
Zostrel, ktorý sa nekonal
In: REVI. Dvouměsíčník o letadlech a
letcích.- Roč. 20, č. 91 (2013), s. 32-33 :
fotogr.
armáda slovenská - 2. SV - front východný
- letci slovenskí - Vzdušné zbrane - letka
13 - Danác M. - Štauder Jozef - letka 11 Cyprich František
Schvarc, Michal - Syrný, Marek
Atentát na Reinharda Heydricha
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 39-55 : fotogr.
Protektorát Čechy a Morava - odboj
protifašistický-český - atentáty - Heydrich
R. - reakcie zahraničné - dokumenty - tlač
dobová - propaganda - Slov. republika
1939/45 - Nemecko - čs. exilová vláda
Semerák, Josef
Alpská rapsodie aneb Sloužil u vládního
vojska
In: Národní osvobození.- Roč. 91, č. 13
(2013), s. 8 : fotogr.
vládne vojsko PČaM - Taliansko dôstojníci českí - Neruda Zdeněk
Sorby, Karol, ml.
Britsko-francúzska vojna v Levante roku
1941
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 56-70
2. SV - Blízky východ - Veľká Británia Francúzsko - r. 1941 - Levanta
Sovij, Milan
Jugoslávie jako tranzitní země
československé emigrace v letech 1939 1940
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 21-32
emigrácia čs. - r. 1939-40 - Slov. republika
1939/45 - Protektorát Čechy a Morava utečenci - Juhoslávia - emigrácia politická
- emigrácia vojenská
Stanislav, Ján - Švacho, Jaroslav
Bombardovanie rafinérie Apollo 16. júna
1944
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 24-41 : dok., fotogr.
Slov. republika 1939/45 - r. 1944 bombardovanie - objekty priemyselné Bratislava - Apollka - dokumenty - 15.
USAF
Šindelář, Ladislav
Klamné stavby na území Protektorátu
Čechy a Morava v létech 1939 - 1945
In: Hobby historie - osobnosti, letectví a
vojenská technika 20. století.- Roč. 4, č. 20
(2013), s. 10-16 : fotogr.
2. SV - Protektorát Čechy a Morava maskovanie - objekty priemyselné Škodove závody
Šteflová, Lenka
Dětské časopisy z terezínského ghetta
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 241-246
otázka židovská - getá - Terezín - deti
židovské - časopisy - tábory koncentračné
Šumichrast, Peter
Sovietske letectvo pri oslobodzovaní
Slovenska v záverečnej fáze druhej
svetovej vojny
In: Stanislav, Ján a kol.: V perimetri
zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v
druhej svetovej vojne, venované k 70.
narodeninám PaedDr. Jána Stanislava,
CSc.- Banská Bystrica : Múzeum SNP,
2012, s. 132-149 : tabl.
Slov. republika 1939/45 - oslobodzovanie
Slovenska - Červená armáda - letectvo
sovietske - Východokarpatská operácia
Šustrová, Radka
Půl milionu německých dětí v Protektorátu
Čechy a Morava. Erweiterte
Kinderlandverschickung (KLV) jako
prostředek výchovy dětí v nacistickém
Německu
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 301-308
2. SV - deti nemecké - Protektorát Čechy a
Morava - bezpečnosť - tábory - výchova
Uhrin, Marian
Výzbroj slovenskej armády v roku 1942
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 14-27 : fotogr.
Slov. republika 1939/45 - armáda
slovenská - výzbroj pechotná delostrelectvo
Vališ, Zdeněk
Sokolovo
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 40-62 : fotogr.
odboj čs.-východný - ZSSR - 1. čs.
samostatný poľný prápor - Buzuluk Charkov - počty - vyznamenania vojenské
- zajatci vojnoví - 1. ČSAZ
Povojnové obdobie
Sign. 17 356
Bárta, Milan - Břečka, Jan - Kalous, Jan
Demonstrace v Československu v srpnu
1969 a jejich potlačení
Praha : Ústav pro studium totalitních
režimů, 2012. - 334 s. : fotogr. čb, pram. a
lit., reg.
ISBN 978-80-87211-73-1
Československo - vývoj politický - r.
1968/69 - protesty - demonštrácie - ŠtB prejavy odporu - hokej - KSČ - Husák G. čs. armáda - Ľudové milície - civilisti obete civilné - ranení - mŕtvi - Praha - Brno
(analýza udalostí od okupácie v autuste
1968 do konca roka 1969)
Sign. 17 355
Černá, Marie - Cuhra, Jaroslav a kol.
Prověrky a jejich místo v komunistickém
vládnutí. Československo 1948 - 1989
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Doplněk, 2012. - 139 s.
ISBN 978-80Československo - obd. 1948-89 - režimy
komunistické - KSČ - previerky - represie
politické - školy vysoké - úrady - verejnosť
- regióny - postihy - fenomén nepriateľa kategorizácia - čistky
Sign. 17 423
Die Streitkräfte der DDR und Polens in der
Operationsplanung des Warschauer Paktes
/ Hrsg.: Wenzke, Rüdiger
Potsdam : Militärgeschichtliches
Forschungsamt, 2010. - 176 s. : mp., dok.
ISBN 978-3-941571-09-9
studená vojna - Varšavská zmluva plánovanie operačné - NDR - Poľsko ozbrojené sily - obd. povojnové - armáda
nemecká-NDR - armáda poľská - r. 60. - r.
80. - dokumenty vojenské - ochrana hraníc
- jednotky pohraničné
Sign. 17 367
Hanzlík, František - Konečný, Karel
Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v
Československu po únoru 1948
Brno : Univerzita obrany, 2009. - 136 s.
ISBN 978-80-7231-681-6
čs. armáda - obd. povojnové - perzekúcie
vojenské - exil pofebruárový - Čs. obec
legionárska v zahraničí - vznik - činnosť dôstojníci čs. - Zväz čs. dôstojníkov v exile
- veteráni
Sign. 17 424
Pražskaja vesna i meždunarodnyj krizis
1968 goda : Dokumenty / Gl. red.:
Tomilina, N. G.; Karner, Stefan; Čubarjan,
A. O.
Moskva : Meždunarodnyj krizis
"Demokratija", 2010. - 428 s.
ISBN 978-5-89511-019-5
krízy kom. režimov - Československo Pražská jar - r. 1968 - ZSSR - dokumenty
archívne - reakcie zahraničné - postoje
zahraničné
Sign. 17 425
Pražskaja vesna i meždunarodnyj krizis
1968 goda : Stati, issledovanija,
vospominanija / Gl. red.: Tomilina;
Karner, Stefan; Čubarjan, A. O.
Moskva : Meždunarodnyj krizis
"Demokratija", 2010. - 524 s. : reg.
ISBN 978-5-89511-020-1
krízy kom. režimov - Československo Pražská jar - r. 1968 - ZSSR - cenzúra
informačná - okupácia vojenská - postoje
zahraničné - kinematografia čs. - vzťahy
čs.-sovietske - Poľsko - NDR - Maďarsko Juhoslávia - Rumunsko - USA - Veľká
Británia - NSR - Rakúsko - armáda
nemecká-NDR - Bielorusko - priemysel
zbrojný - Tatarka Dominík - emigrácia čs.
- štúdie - spomienky
Sign. 17 317
Schauer, Hartmut
Zelené barety : Vojáci z temnot / Z něm.
orig. přel.: Kujan, René
Praha : Naše vojsko, 2004. - 223 s. : fotogr.
čb, lit.
ISBN 80-206-0699-8
studená vojna - jednotky špeciálne - USA armáda americká - obd. povojnové - vývoj
- Kórea - r. 1950-53 - Maďarsko - r. 1956 Vietnam - Irán - výcvik - štruktúra -
techniky - činnosť spravodajská ostreľovači - guerilla - spolupráca operácie tajné
Sign. 17 389
Žáček, Pavel
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet :
Protokoly parlamentní vyšetřovací komise
pro objasnění událostí 17. listopadu 1989.
Díl 1
Praha : Ústav pro studium totalitních
režimů, 2013. - 465 s.
ISBN 978-80-87211-77-9
november 1989 - pád komunizmu vyšetrovanie - dokumenty - protokoly výpovede svedecké
***
Balcová, Milena
Tragická nehoda lietadla D-47 v Lome nad
Rimavicou roku 1956 vo svetle
dokumentov
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 164-169
havárie letecké - čs. armáda - obd.
povojnové - r. 1956 - Lom nad Rimavicou
- Slovensko
Bílý, Matěj
Novotného vedení a pokus o reformu
Varšavské smlouvy v 60. letech
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 127-136
Varšavská zmluva - r. 60. - reformy
vojenské - Československo - Novotný
Antonín - Rumunsko
Bílý, Matěj
Prosinec 1980: účast ČSSR v pokusu o
multilaterální řešení polské krize
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 207-217
krízy kom. režimov - Poľsko - r. 80. aspekty medzinárodné - Československo ZSSR
Bortlová, Hana
„Choco“ na Kubě : Raketová krize v
československo-kubánských vztazích a
dobové postřehy poradce Kriegla
In: Dějiny a současnost.- Roč. 34, č. 9
(2012), s. 40-43
studená vojna - Karibská kríza - Kuba Československo - vzťahy zahraničné - r.
60.
Bučka, Peter
K niektorým aspektom armádnej
telovýchovy a športu v Československu v
rokoch 1969 - 1992
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 170-200 : tabl.
čs. armáda - obd. povojnové - telovýchova
- šport armádny - školy vojenské - výchova
telesná - športovci - olympiády
Cvrček, Lukáš
Kriminalita příslušníků okupačních armád
v Československu v roce 1968
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 363-370
Československo - intervencie vojenské - r.
1968 - jednotky okupačné - armáda
sovietska - kriminalita - činy trestné
Cvrček, Lukáš
Oběti potlačení protiokupačních protestů v
Praze v srpnu 1969
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 125-135
Československo - r. 1968 - august 1968 intervencie vojenské - protesty - obete Praha
Dubánek, Martin
Studie čs. bitevního letounu z roku 1958
In: ATM + Informační příloha MO ČR a
AČR. Vojenský profesionál.- Roč. 11, č. 4
(2013), s. 68-71 : fotogr., nákr.
čs. armáda - obd. povojnové - výzbroj čs. lietadlá bitevné - projekty nerealizované
Dubánek, Martin
Protilietadlová obrana železničných
transportů v ČSLA v 50. rokoch
In: ATM + Informační příloha MO ČR a
AČR + Vojenský profesionál.- Roč. 45, č.
6 (2013), s. 66-68 : fotogr.
čs. armáda - obd. povojnové - transporty
železničné - obrana protivzdušná - r. 50.
Kalous, Jan
Ve službách sovětských poradců :
Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr
Bechyně
In: Paměť a dějiny.- Roč. 6, č. 4 (2012), s.
76-83
Československo - poradcovia sovietski ŠtB - politika represívna - obd. povojnové
- r. 50. - represie politické
Fidler, Jiří
ČSLA během maďarského povstání v roce
1956
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 30-35 :
fotogr.
Maďarsko - povstania - r. 1956 - čs.
armáda - pohraničie slovensko-maďarské Slovensko južné - obd. povojnové
Kalous, Jan
Komunisté před soudem : K některým
aspektům politických procesů v
Československu na počátku 50. let
In: Paměť a dějiny.- Roč. 6, č. 4 (2012), s.
3-8 : fotogr.
Československo - procesy politické komunisti - Slánský Rudolf
Goryński, Grzegorz
Kadra wojsk ochrony pogranicza w latach
1945 - 1965
In: Przeglad Historyczno-wojskowy.- Roč.
14 /65/, č. 1 (2013), s. 75-98
Poľsko - obd. povojnové - pohraničie jednotky pohraničné - obsadenie
personálne - čistky - dôstojníci poľskí disciplína vojenská - armáda poľská
Maskalík, Alex
Nástup nového trendu národnostnej
výstavby ČSĽA po federalizácii
Československa a jeho limity
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 71-82
čs. armáda - obd. povojnové - federalizácia
- otázka národnostná - výstavba - otázka
slovenská
Hladík, Ondřej
Poúnorové perzekuce příslušníků SVS
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 69-75
Československo - súdnictvo - väzenstvo stráž väzenská - perzekúcie - obd.
povojnové
Nociarová, Andrea
Úplná likvidácia oddielov UPA
(banderovcov) a normalizácia
bezpečnostných pomerov na Slovensku v
roku 1948
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 303-312
banderovci - prechody - Slovensko - obd.
1945-48
Hladík, Ondřej
Československé vězeňství a penologický
výzkum v 70. letech 20. století
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 199-206
Československo - väzenstvo - obd.
povojnové - r. 70. - aspekty psychologické
- výskum - Výskumný ústav penologický
Palivodová, Eva
Propaganda a indoktrinace v Pohraniční
stráži 1948 - 1956
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VI.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 77-83
čs. armáda - obd. povojnové - stráž
pohraničná - výchova politická - školenia propaganda komunistická - ochrana hraníc
Palivodová, Eva
Obraz vnějšího nepřítele - imperialisty - v
karikatuře
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 171-182 : obr.čb.
Československo - obd. povojnové propaganda komunistická - fenomén
nepriateľa - karikatúry - casopisy – satira
(r. 1948 - 1956, časopisy Dikobraz
a Roháč)
Pavlovič, Richard
Jozef Lenárt a normalizácia na Slovensku
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 201-205
Slovensko - obd. povojnové - r. 70. normalizácia - Lenárt Jozef
Pejčoch, Ivo
Odchod příslušníků vládního vojska a
slovenských ozbrojených sil z
československé armády v roce 1958
In: Osudové osmičky v našich dějinách.
České, slovenské a československé dějiny
20. století.- Hradec Králové : Historický
ústav FF Univerzity Hradec Králové, 2008,
s. 335-340
čs. armáda - obd. povojnové - r. 50. reorganizácie - zbor dôstojnícky perzekúcie vojenské
Petrenko, Valerij Michajlovič
Daľnevostočnyj vojennyj okrug v 1945 1953 gg.
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
4 (2013), s. 15-19 : fotogr.
ZSSR - Ďaleký východ - bezpečnosť
regionálna - studená vojna - armáda
sovietska - Sachalin - Kamčatka - Kurilské
ostrovy - Čukotský polostrov
Podolec, Ondrej
K retribučným súdnym procesom s
poslancami Snemu Slovenskej republiky
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 105-115
Slovensko - obd. 1945-48 - súdnictvo
retribučné - Snem slov. krajiny - poslanci Národný súd - kolaborácia
Povolný, Daniel
Nejdelší noc ministra Dzúra (20. - 21.
srpna 1968)
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století IV.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2009, s. 223-229
čs. armáda - august 1968 - intervencie
vojenské - Dzúr Martin
Schneider, Felix
Vergessene Krige: Der Konflikt um Biafra
1967 - 1970
In: Österreichische Militärische
Zeitschrift.- Roč. 51, č. 3 (2013), s. 282291 : fotogr.
vojny občianske - Nigéria - obd. povojnové
- pomoc zahraničná
Sieber, Karel
To nejhorší, co se mohlo stát. : Karibská
krize pohledem československých
diplomatických depeší.
In: Dějiny a současnost.- Roč. 34, č. 9
(2012), s. 36-39
studená vojna - Karibská kríza - Kuba Československo
Sieber, Karel - Smetana, Vít
„K hrůze nepoznaného by měl mít člověk
trochu úcty“. Rozhovor s armádním
generálem Karlem Pezlem o kubánské
raketové krizi a operačním plánování
československé armády
In: Dějiny a současnost.- Roč. 34, č. 9
(2012), s. 32-35
studená vojna - Karibská kríza Československo - čs. armáda - plánovanie
operačné
Sotáková, Lucia
Nové vlny antisemitizmu v ČSR na
prelome 40. a 50. rokov a ich interpretácia
v súvislosti s procesom s vedením
protištátneho sprisahaneckého centra na
čele s Rudolfom Slánským
In: Riešenie židovskej otázky v
spojeneckých krajinách nacistického
Nemecka. Medzinárodná vedecká
konferencia 6. - 7. september 2011,
Múzeum SNB Banská Bystrica.- Banská
Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 85-96
antisemitizmus - Československo - obd.
povojnové - politika komunistická - Židia
slovenskí - procesy politické - Slánský
Rudolf
Žáček, Pavel
Military Intelligence from Libya and
Terrorism : The "oil" residency in the
materials of the main military
counterintelligence directorate
In: Behind the Iron Curtain 2/2012.- Praha
: Ústav pro studium totalitních režimů,
2008 - 2013, s. 139-151
Líbya - Československo - spravodajstvo
vojenské - kontrarozviedka - čs. armáda dokumenty - správy
Najnovšie obdobie
Sign. 17 306
Šmidrkal, Václav
Vznik armádních divadel na počátku 50.
let 20. století
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století VII.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2012, s. 137-146
čs. armáda - obd. povojnové - kultúra
vojenská - divadlo - opera - Čepička
Alexej
Švamberk, Alexej
I Čechoslováci vyšetřovali letecký souboj
nad Koreou po válce
In: Hobby historie - osobnosti, letectví a
vojenská technika 20. století.- Roč. 4, č. 20
(2013), s. 4-9 : fotogr.
studená vojna - konflikty letecké - USA Kórea severná - r. 1955 - zostrely vyšetrovanie - Československo
Tarasovič, Vladimír
Prvý deň vzdušných bojov nad
Falklandami (1. máj 1982)
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 26-31 :
fotogr.
konflikty vojnové - Falklandské ostrovy Argentína - Veľká Británia - operácie
letecké - r. 1982 - obd. povojnové
Bennett, Richard M.
Encyklopedie elitních sil světa : Vše
nejdůležitější o tajných armádách a jejich
historii
Praha : Naše vojsko, 2006. - 461 s. : fotogr.
čb., ISBN 80-206-0816-8
boj protiteroristický - jednotky elitné jednotky špeciálne - operácie špeciálne studená vojna
Sign. 17 295
Chant, Chris
Ponorky současnosti : Nejnebezpečnější
podmořské zbraňové systémy světa / Z
angl. orig. přel.: Zajíček, Jan
Praha : D-Consult, s.r.o. v nakl. Deus,
2007. - 192 s. : fotogr., reg.
ISBN 978-80-87087-00-8
ponorky - výzbroj - zbrane protiponorkové
- fotodokumentácia - popisy technické
Sign. 17 301
Fink, Sheri
Válečná nemocnice : Skutečný příběh o
chirurgii a boji o život / Z angl. orig. přel.:
Tůma, Petr
Praha : Naše vojsko, 2007. - 274 s. : fotogr.
čb., ISBN 978-80-206-0866-6
konflikty vojnové - Balkán - r. 1992 konflikty etnické - Bosna a Hercegovina Srebrenica - pomoc humanitárna - činnosť
zdravotnícka - lekári - Červený kríž nemocnice vojnové
Sign. 17 387
Horemuž, Martin
Súčasná bezpečnostná politika Ruskej
federácie a jej vybrané dimenzie
Ružomberok : Verbum - Vyd. Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2013. - 261 s. :
lit., reg., ISBN 978-80-8084-947-4
bezpečnosť - aspekty teoretické - aspekty
metodologické - terminológia - vzťahy
medzinárodné - prostredie bezpečnostné st. 21. - hrozby bezpečnostné - riziká
bezpečnostné - politika bezpečnostná - RF
- aspekty geopolitické - dokumenty reformy vojenské - ozbrojené sily priemysel zbrojný - komplexy vojenskopriemyselné - aspekty regionálne
Sign. 17 305
Keegan, John
Válka v Iráku / Z angl. orig. přel.: Kotačka,
Lubomír
Praha - Plzeň : Pavel Dobrovský - Beta a
Jiří Ševčík, 2006. - 204 s. : fotogr., lit., reg.
ISBN 80-7306-241-0
konflikty vojnové - Irak - USA - Veľká
Británia - r. 2002/2003 - zloženie vojsk spravodajstvo - priebeh - dôsledky
Sign. 17 288
Klein, Leo - Ferko, Alexander a kol.
Principy válečné chirurgie
Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. - 132
s. : obr., reg., ISBN 80-247-0735-7
zdravotníctvo vojnové - zabezpečenie
zdravotné - chirurgia vojnová - nemocnice
vojnové - nemocnice poľné - pomoc
lekárska
Sign. 17 381
Krapfl, James
Revolúcia s ľudskou tvárou : Politika,
kultúra a spoločenstvo v Československu
po 17. novembri 1989 / Z angl. orig. prel.:
Hrebíček, Robert, prel.: Krapfl, James
Bratislava : Kalligram, 2009. - 302 s. : lit.,
reg., ISBN 978-80-8101-253-2
november 1989 - ČSFR - spoločnosť jednotlivec - vnímanie - postoje
obyvateľstva - aspekty národné - aspekty
regionálne
Sign. 17 313
McAleese, Peter - Avery, John
Bojový manuál : Příručka profesionálního
vojáka / Z angl. orig. přel.: Tesař, René J.
Praha : Ivo Železný, 2012. - 186 s. : nákr.,
ISBN 80-240-1160-3
výcvik vojenský - obd. súčasné - boj príprava - taktika bojová - hliadkovanie únik - prežitie - streľba - prvá pomoc zajatci vojnoví
Sign. 17 331
Miller, David - Foss, Christopher F.
Moderní pozemní boj / Z angl. orig. přel.:
Tůma, Petr
Praha : Naše vojsko, 2004. - 208 s. :
fotogr., reg.
ISBN 80-206-0711-0
technika vojenská - zbrane moderné taktika vojenská - vojny lokálne - boj
nekonvenčný - velenie - Suez - r. 1973 operácie výsadkové - operácie špeciálne obd. súčasné
Sign. 17 287
Právo ozbrojeného konfliktu : Vyučovací
súbor pre inštruktorov / Z angl. orig. prel.:
Gruca, Miroslav
Bratislava : Generálny štáb OS SR Medzinárodný výbor Červeného kríža,
2005. - 320 s.
konflikty ozbrojené - operácie vojenské aspekty právne - právo vojnové - právo
humanitárne - Červený kríž - právo
medzinárodné - práva ľudské - neutralita zodpovednosť - civilisti - evakuácia - tresty
- mučenie
Sign. Č 4940
Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej
republiky 2012 / Eds.: Susko, Peter;
Ščepka, Miloslav
Bratislava : MO SR - Komunikačný odbor
Kancelárie ministra, 2013. - 107 s.,
eBulletin MO SR 2012, ISBN 978-8089261-45-1
MO SR - OS SR - politika obranná - Biela
kniha - vyzbrojovanie - ročenky - r. 2012 eBulletiny
Sign. 17 307
Ustinov, Vladimir Vasiljevič
Pravda o Kursku / Z rus. orig. přel.:
Zwettler, Otto
Praha : Naše vojsko, 2007. - 231 s. : fotogr.
čb.
ISBN 978-80-206-0891-8
havárie námorné - ponorky - RF - r. 2000 príčiny - vyšetrovanie - obete - zbrane
jadrové - torpéda - obd. súčasné
Sign. 17 407
Vanga, Milan
Afganský zápisník : Afghan Diary
Bratislava : Magnet Press Slovakia, s.r.o.,
2012.- 239 s. : fotogr.
ISBN 978-80-89169-23-8
misie mierové - OS SR - ISAF - zápisky fotodokumentácia
jednotlivec - spoločnosť - ozbrojené sily armáda - štát - vojsko - politika
bezpečnostná - vojaci - civilisti - hodnoty
Purdek, Imrich
Slovaks and Slovak Armed Forces in the
Peacekeeping Operations in the Balkans,
1993 – 2010: The Process of Extending the
Zone of Stability and Safeguarding Peace
In: Past through Present: Thoughts on
Military History at the Strategic,
Operational, and Tactical Levels of War.
Euro Atlantic Conflict Studies Working
Group Conference 2012. 21 -25 May 2012
Viena, Austria. Ed.: Raugh, Harold, E., Jr.Wien : Heeresgeschichtliches Museum,
2013, ISBN 978-3-902551-35-1, s. 319335
OS SR - operácie mierové - Balkán - misie
zahraničné - peacekeeping
***
Ďurica, Peter: Zelené barety na Slovensku.
Prapor okamžité reakce Martin. In:
Střelecká revue.- Roč. 45, č. 5 (2013), s.
76-77 : fotogr.
OS SR - jednotky rýchleho nasadenia misie zahraničné - výzbroj
Gyürösi, Miroslav
Raketové systémy z Južnej Kórey
In: ATM.- Roč. 45, č. 5 (2012), s. 84-86 :
fotogr.
Kórea južná - zbrane jadrové - systémy
raketové - obd. súčasné - výzbroj jadrová
Kment, Roman
Zbrane a sily KĽDR
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21
(2013), č. 6, s. 20-21 : fotogr.
ozbrojené sily - KĽDR
Micewski, Edwin R.
Werte und Militär - Werte im Militär : Die
Wertethematik im Kontext von
Individuum, Gesellschaft und Streitkräften
In: Österreichische Militärische
Zeitschrift.- Roč. 51, č. 3 (2013), s. 270281 : fotogr.
Stolár, Michal J.
Bojové lietadlá vzdušných síl európskych
štátov mimo NATO
In: Letectví + kosmonautika.- Roč. 89, č. 5
(2013), s. 64-67 : fotogr.
letectvo súčasné - letectvo vojenské lietadlá bojové - obd. súčasné - Bielorusko
- Fínsko - Rakúsko - Srbsko - Švajčiarsko Švédsko - Ukrajina
Stolár, Michal J.
Bojové lietadlá európskych štátov Vzdušné sily Ruskej federácie
In: Letectví + kosmonautika.- Roč. 89, č. 5
(2013), s. 64-68 : fotogr.
ozbrojené sily - RF - sily vzdušné letectvo ruské - obd. súčasné - lietadlá
bojové - Tu - MiGy - Su
Vanovčan, Juraj
Klub priateľov vojenskej histórie
Slovenska
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 52-53 :
fotogr.
kluby vojenské
Visingr, Lukáš
České a slovenské samohybné houfnice
In: Střelecká revue.- Roč. 45, č. 5 (2013),
s. 52-54 : fotogr.
priemysel zbrojný - čs. armáda - Armáda
ČR - OS SR - výzbroj čs. - zbrane
delostrelecké - húfnice samohybné - Dana
Vojenská polícia
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
6 (2013), s. 8-11 : fotogr.
polícia vojenská - SR - misie zahraničné Afganistan
Žiak, Jozef - Vitko, Pavol
Vojenské výcvikové priestory na
Slovensku : Máme kde cvičiť?
In: ATM + Informační příloha MO ČR a
AČR. Vojenský profesionál.- Roč. 11, č. 4
(2013), s. 90-93 : fotogr.
OS SR - priestory výcvikové
Práce presahujúce vymedzené
chronologické obdobia
Sign. 17 394
Čarnogurský, Ján
Videné od Dunaja : Výber z prejavov,
článkov a rozhovorov
Bratislava : Kalligram, 1997. - 392 s.
ISBN 80-7149-179-9
Čarnogurský Ján - prejavy - články rozhovory - obd. povojnové Československo - Slovensko - cirkev
katolícka - rády cirkevné - svedomie náboženstvo - komunizmus - kresťanstvo obd. súčasné - tradície európske - tradície
kultúrne - priemysel zbrojný Československo
Sign. 17 386
Čarnogurský, Paľo
Súboj s komunizmom
Bratislava : Kalligram, 2013. - 367 s. :
dok., fotogr. , ISBN 978-80-8101-669-1
Slov. republika 1939/45 - obd. povojnové Československo - Slovensko - memoáre Čarnogurský Pavol - represie politické -
Charta 77 - Vnuk František - Jablonický
Jozef - Kusý Miroslav - Tiso Jozef Hlinka Andrej - Vojtaššák Ján
Sign. 17 398
Dubánek, Martin - Lach, Pavel
Malá kniha o velkých bunkrech : Největší
pevnostní stavby světa 1918 - 1945
Praha : Mladá fronta, 2013. - 293 s. :
fotogr., nákr.
ISBN 978-80-204-2632-1
systémy pevnostné - opevnenia - tvrdze úkryty - bunkre - zruby - obrana pobrežná obrana protivzdušná - kontext historický popisy - sprievodca - pevnosti
Sign. 17 289
Dušek, Jiří - Píšala, Jan
Jaderné zbraně
Brno : Computer Press, a.s., 2006. - 88 s.
fotografií
ISBN 80-251-0817-1
zbrane jadrové - vývoj - bomby jadrové bombardéry - rakety medzikontinentálne hrozby jadrové - kalendárium
Sign. 17 380
Kázmerová, Ľubica a kol.
Premeny v školstve a vzdelávaní na
Slovensku (1918 - 1945)
Bratislava : Historický ústav SAV vo vyd.
Prodama, 2012. - 141 s. : reg.
ISBN 978-80-970302-5-4
školstvo - vzdelávanie - Slovensko - obd.
medzivojnové - Slov. republika 1939/45
Sign. 17 401
Lakosil, Jan
Utajená obrana Šumavy : Lehké opevnění
jihozápadních hranic Československa od
Mnichova po současnost
Praha : Mladá fronta, 2012. - 327 s. :
fotogr., nákr., tabl.
ISBN 978-80-204-2791-5
ochrana hraníc - opevnenia pohraničné opevnenia ľahké - ČSR - r. 1938/39 Protektorát Čechy a Morava Československo - Šumava - objekty
pevnostné - výzbroj pevnostná maskovanie - rekonštrukcie - obd. súčasné
Sign. 17 308
Macksey, Kenneth
Spojaři : Rádiové odposlechy v obou
světových válkách / Z angl. orig. přel.:
Švehlová, Božena
Praha : BB/art, s.r.o. - Jiří Buchal BB/art,
2004. - 303 s. : fotogr. čb., reg.
ISBN 80-7341-283-7
1. SV - 2. SV - činnosť spravodajská vysielanie rádiové - odposluchy - spojári činnosť spojovacia
Sign. Č 4928
Mervart, Jan - Štěpán, Jiří a kol.
Osudové osmičky v našich dějinách :
České, slovenské a československé dějiny
20. století
Kradec Králové : Historický ústav
Filozofickej fakulty Univerzity Hradec
Králové, 2008. - 455 s., ISBN 978-807405-032-9
dejiny české - dejiny slovenské - dejiny čs.
- st. 20. - výročia - identita národná - r.
1918 - historiografia marxistická - cirkev
evanjelická - obd. medzivojnové - ČSR rozpad - Slavík Jan - r. 1938 - národné
výbory - Slovensko - otázky hraníc pohraničie slovensko-poľské - Nemci
sudetskí - emigrácia - Slovensko
autonómne - hospodárstvo - r. 1948 február 1948 - KSČ - obd. povojnové SNR - r. 1968 - spisovatelia - rozhlas Banská Bystrica - r. 1968
Sign. 17 421
Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách
Slovenska / Eds.: Fialová, Ivana;
Tvrdoňová, Daniela
Bratislava : Slovenský národný archív,
2013. - 555 s. : reg.
ISBN 978-80-970666-6-6
dejiny slovenské - Slovensko zdravotníctvo - starostlivosť sociálna osveta - starostlivosť zdravotnícka nemocnice - lekárne - spolky
Sign. 17 365
Šaláta, Aladár
Príbehy spod Ondavskej vrchoviny / Ed.:
Pavlovič, Richard
Prešov : Universum-EU, 2012. - 165 s. :
obr.
ISBN 978-80-89046-76-8
Slovensko východné - príbehy - 2. SV obd. povojnové - Rómovia
Sign. 17 374
Šutaj, Štefan
Maďarská menšina na Slovensku v 20.
storočí
Bratislava : Kalligram, 2012. - 398 s. :
pram. a lit., reg.
ISBN 978-80-8101-638-7
menšiny-maďarská - Slovensko - st. 20. aspekty vedecko-výskumné - vzťahy
slovensko-maďarské - obd. povojnové presídľovanie - Čechy - odsuny - obd.
súčasné - Benešove dekréty
Sign. 17 422
Technology and Warfare. Acta 2012 : 38th
International Congress of Military History
25 August - 1 September 2012 Sofia,
Bulgaria
Sofia : URCH Alma mater - Sofia
University Press, 2013. - 632 s.
ISBN 978-954-07-3533-7
vojny - vojenstvo - aspekty technické technológie vojenské - výzbroj - stratégia taktika - zbrojovky - výskum - studená
vojna - vojny koloniálne - zbrane jadrové
Sign. 17 416
Trnava v rokoch 1939 - 1989 : Zborník z
vedeckej konferencie Trnava 25. - 26.
apríla 2012 / Zost.: Sokolovič, Peter
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. 301 s.
ISBN 978-80-89335-62-6
mestá slovenské - Trnava - 2. SV - obd.
povojnové - cirkev - školstvo - banky činnosť agentúrna - r. 1989 - ŠtB - kultúra
- divadlo - Slov. republika 1939/45
Sign. 17 360
Vaněk, Oldřich
Vojsko v Liptove : (Stručný náčrt histórie
1918 - 1990)
Liptovský Mikuláš : VVTŠ, 1993. - 127 s.
(xerox)
dislokácia vojsk - Liptov - Liptovská
stolica - honvédi - čs. armáda - Slov.
republika 1939/45 - armáda slovenská odboj protifašistický-slovenský - školstvo
vojenské - učilištia vojenské - školy
vysoké
Sign. 17 402
Vystavěl, Stanislav
Bez nich by bloudili : Ohlédnutí do historie
budování pozemních prostředků
vojenských leteckých zabezpečovacích
služeb USAF, RAF, Luftwaffe, VVV
SSSR, ČSLA a Vzdušných sil AČR
Cheb : Svět křídel, 2013. - 239 s. : fotogr.
čb., nákr.
ISBN 978-80-87567-23-4
letectvo vojenské - zabezpečenie jednotky zabezpečovacie - zabezpečenie
logistické - letectvo americké - letectvo
britské - letectvo sovietske - letectvo
nemecké - letectvo čs. - letectvo české sily vzdušné - Armáda ČR - prístroje zameriavače - systémy pristávacie svetlomety - systémy osvetlovacie
***
Chorvát, Peter
Osobný pamätník z vojenskej služby ako
historický prameň
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 83-88
čs. armáda - služba vojenská - pramene
historické - pamätníky osobné - vojaci čs. každodennosť vojenská
Chorvát, Peter
K problematike interakcie armády a
pohlavných chorôb v moderných dejinách
Slovenska
In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách
Slovenska.- Bratislava : Slovenský
národný archív, 2013, s. 374-379
armáda rakúsko-uhorská - čs. armáda armáda slovenská - stav zdravotný choroby pohlavné
Šutaríková, Zuzana
Posádková nemocnica Bratislava
In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách
Slovenska.- Bratislava : Slovenský
národný archív, 2013, s. 140-147
nemocnice vojenské - Bratislava - prierez
Tereščenko, Vladimir Vasilievič
Snabženije pograničnoj ochrany... :
Proizvoditsja na osnovanijach,
ustanovlennych dľa Krasnoj armii.
Inženernoje i techničeskoje obespečenije
ochrany granicy v 1918 - 1941 gg.
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
5 (2013), s. 11-15 : fotogr.
ZSSR - ochrana hraníc - aspekty technické
- stráž pohraničná - obd. medzivojnové - 2.
SV
Vitáková, Alena
K problematice postavení žen ve
společnosti: přítomnost žen v 1. čs. arm.
sboru v SSSR a v řecké partyzánské
armádě ELAS/DSE
In: České, slovenské a československé
dějiny 20. století V.- Hradec Králové :
Historický ústav FF Univerzity Hradec
Králové, 2011, s. 195-207
odboj čs.-východný - ženy čs. - odboj
protifašistický-grécky - ženy - činnosť
partizánska - vojny občianske - Grécko obd. povojnové
Biografie
Sign. 17 371; 17 415
Anglán. Spomienky generála Antona
Petráka / Ved. red.: Klubert, Tomáš
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. 459 s. : fotogr., reg.
ISBN 978-80-89335-59-6
odboj čs.-západný - Čs. samostatná
obrnená brigáda - osobnosti odboja memoáre
Sign. 17 361
Halaj, Dušan
Generálmajor Teodor Šlajchart : (30. 8.
1916 - 3. 3. 2011)
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 50 s., 24 s. príl. : fotogr. čb.
ISBN 978-80-89514-11-3
osobnosti odboja - Šlajchart Teodor odboj protifašistický-slovenský - SNP Turiec - Rajec - 1. ČSA - SZPB - prierez transformácia - koncepcie - návrhy - obd.
súčasné
Sign. 17 310
Jakubec, Milan
Na zemi i nad morom
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej,
1997. - 345 s.
ISBN 80-7090-400-3
letci slovenskí - Jakubec Milan - biografie
- reportáže - spomienky - odboj čs.západný - obd. povojnové - Slováci
zahraniční - Slovenská légia - exil
slovenský
Sign. 17 375
Kšiňan, Michal
Milan Rastislav Štefánik
Brno - Praha : CPress v spolupr. SNA Brno
v spoločnosti Albatros Media, a.s., 2012. 63 s. : dok., fotogr., ISBN 978-80-2640114-8
Štefánik M. R. - profily - dokumenty fotodokumentácia
Praha : Radan Lášek - Codyprint, 2013. 397 s. : fotogr. čb.
ISBN 978-80-903892-2-9
generáli čs. - čs. legionári - osobnosti
odboja - Fassati Miloslav - vládne vojsko
PČaM - Fiala Bohuslav - Gajda Radola Husák Otakar - Lášek Josef - Matoušek
Josef - Rytíř Bohumil - Syrový Jan - Šidlík
Václav
Sign. 17 359
Nálepka, Jožo
Kapitán Nálepka-Repkin v boji proti
nemeckým okupantom : Zborník
spomienok a dokumentov o hrdinovi
Sovietskeho zväzu a Slovenského
národného povstania, brigádnom
generálovi in memoriam Jánovi Nálepkovi
Spišská Nová Ves : Andrej Macko, 2012. 235 s. : fotogr. čb., dok.
ISBN 978-80-969909-1-7
osobnosti odboja - Nálepka Ján - biografie
- armáda slovenská - front východný činnosť partizánska - Bielorusko spomienky - korešpondencia vojnová odboj čs.-východný
Sign. 17 312
Petrovová, Ada - Watson, Peter
Hitlerova smrt : Nejnovější fakta z ruských
tajných archivů / Z angl. orig. přel.:
Košťál, Miroslav
Brno : BB/art, s.r.o., 1998. - 189 s. :
fotogr., ISBN 80-86070-50-6
Hitler Adolf - okolnosti smrti - výskum
Sign. 17 368; 17 369
Pramene obrany : Pamäti generála Jozefa
Turanca / Ed.: Bystrický, Jozef
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 316 s. : fotogr.
ISBN 978-80-89514-19-0
generáli slovenskí - Turanec Jozef - pamäti
- 1. SV - čs. armáda – 2. SV - armáda
slovenská
Sign. 17 403
Sign. 17 410
Lášek, Radan
Československá generalita
Richter, Karel
Kapitán Jaroš : Rozkaz byl neustoupit.
Úplná pravda o životě a smrti nadporučíka
Otakara Jaroše
Praha : Naše vojsko, 2012. - 334 s. : fotogr.
ISBN 978-80-206-1335-6
odboj čs.-východný - 1. čs. samostatný
poľný prápor - Sokolovo - osobnosti
odboja - dôstojníci čs. - Jaroš Otakar spracovanie literárne
Sign. 17 414
Rudolf Komandera. Denník 1945 - 1947 /
Edične sprac.: Bobák, Ján, zodp. red.:
Poparová, Alžbeta
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2013. 679 s. : reg. , ISBN 978-80-89335-61-9
emigrácia slovenská - emigrácia politická Slováci - obd. 1945-48 - Rakúsko Nemecko - Slov. revolučný odboj - zápas
národno-demokratický - Komandera
Rudolf - Slovensko - vývoj politický dokumenty
Sign. 17 363
Ward, James Mace
Priest, Politician, Collaborator : Jozef Tiso
and the Making of Ficsict Slovakia
Ithaca - London : Cornell University Press,
2013. - 362 s. : fotogr. čb., reg.
ISBN 978-0-8014-4988-8
politika slovenská - obd. medzivojnové otázka slovenská - nacionalizmus
slovenský - Tiso Jozef - autonomizmus
slovenský - Slovensko autonómne - Slov.
republika 1939/45 - Hlinkova garda ľudáci - SNP - hrdina národný - pamäť
národná - biografie
Sign. 17 340
Zitelmann, Rainer
Osudová cesta Adolfa Hitlera k moci
Praha : Agentura VPK, 1990. - 119 s. :
fotogr. čb., lit.
ISBN 80-7334-081-X
Hitler Adolf - biografie - dejiny nemecké nacionalizmus nemecký - 2. SV
***
Bartoš, Štefan
Umelec, antifašista, bojovník
In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov.Roč. 58, č. 7 (2013), s. 11
osobnosti odboja - umelci - maliari - Varga
Ľudovít
Benešová, Hana
Gréta Koutná (1921 - 2013)
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 141 : fotogr.
osobnosti odboja - dôstojníci čs. - ženy čs.
- nekrológy
Čaplovič, Miloslav
Plukovník pechoty Ladislav Bodický
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
4 (2013), s. 46 : fotogr.
dôstojníci slovenskí - osobnosti odboja Bodický Ladislav - profily vojenské
Černák, Tomáš
Miloš Bobocký
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 28-31 : fotogr.
osobnosti odboja - činnosť spravodajská
Černák, Tomáš
Františka Hrubíšková : Biela pani
slovenského odboja
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 2 (2012), s. 73-74
osobnosti odboja - ženy - odboj
protifašistický-slovenský - profily - tabule
pamätné - Bratislava - Hrubíšková
Františka
Chorvát, Peter
Veliteľ banskobystrického 16.
vlastibraneckého pešieho pluku Franz Hill
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 32-35 :
fotogr.
dôstojníci r.-u. - honvédi - Slováci - profily
- Hill Franz - 1. SV - Halič - Komarów - r.
1914
Cséfalvay, František
Ľudovít Kukorelli major in memoriam
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
5 (2013), s. 46 : fotogr.
osobnosti odboja - dôstojníci slovenskí letci slovenskí - Kukorelli Ľudovít partizáni slovenskí
Gajdoš, Vladimír
Kto bol Joh Sehmer?
In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov.Roč. 58, č. 12 (2013), s. 11 : fotogr.
odboj protifašistický-slovenský - účasť
zahraničná - pomoc odboju - výsadky SOE - Sehmer John
Gallová, Mária
Spomienka na Milana Rastislava Štefánika
In: Legionářský směr. Časopis
Československé obce legionářské.- č. 0
(2012), s. 12-13 : fotogr.
Štefánik M. R. - profily
Korba, Matúš
Posledné tajomstvo ruského generála
Mirbacha
In: Vojenstvo. Bitky a bojiská modernej
histórie.- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 6-11 : obr.
generáli ruskí - Mirbach Nikolaj
Nikolajevič - 1. SV - Slovensko východné
Paleček, Pavel
Ve službě Sovětskému svazu : Edice
žádosti Karla Vaše o přiznání sovětského
občanství
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 98-112 : fotogr., dok.
agenti - NKVD - 2. SV - obd. povojnové Československo - činnosť spravodajská Vaš Karel - dokumenty
Pešek, Jan
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 204-205
Rec. na: Generáli - slovenská vojenská
generalita 1918 - 2012 / Štaigl, Jan a kol. Bratislava : Magnet Press Slovakia, s.r.o.,
2012, 231 s.
generáli slovenskí - generáli čs. - profily
vojenské - čs. armáda - armáda slovenská Armáda SR - OS SR - recenzie
Plachý, Jiří
Český důstojník v bojích za uhájení
územní integrity ČSR v letech 1918 - 1919
In: Legionářský směr. Časopis
Československé obce legionářské.- č. 0
(2012), s. 22-23 : fotogr.
dôstojníci českí - ČSR-vznik - Sedláček
Tomáš (1882 - 1958) - profily
Marek, Vladimír
Dokázal se poprat se životem
In: Legionářský směr. Časopis
Československé obce legionářské.- č. 0
(2012), s. 20-21 : fotogr.
generáli čs. - Sedláček Tomáš - profily
Pöcher, Harald
Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616) :
Strategie, Feldherr und Reichseiniger
In: Österreichische Militärische
Zeitschrift.- Roč. 51, č. 3 (2013), s. 319325 : obr.
dejiny vojenstva - Japonsko - vojvodcovia
- stratégovia - st. 16.-17.
Meško, Marek
In: Vojenská história.- Roč. 17, č. 1
(2013), s. 206-211
Rec. na: Elita armády. Československá
vojenská generalita 1918 - 1992 /
Maskalík, Alex - Banská Bystrica :
HWSK, 2012, 1 030 s. : fotogr.
čs. armáda - generáli čs. - recenzie
Rajlich, Jiří
Vladimír Nedvěd (1917 - 2012)
In: Historie a vojenství.- Roč. 62, č. 1
(2013), s. 132-141 : fotogr.
generáli čs. - letci čs. - 311. čs.
bombardovacia peruť - Nedvěd Vladimír profily - fotodokumentácia
Rajlich, Jiří
Se Siouxem na letounu. Rotný Otto
Hanzlíček (1911 - 1940)
In: Hobby historie - osobnosti, letectví a
vojenská technika 20. století.- Roč. 4, č. 20
(2013), s. 36-45 : fotogr.
letci čs. - Hanzlíček Otto - osobnosti
odboja - odboj čs.-západný - 312. čs.
stíhacia peruť - RAF
In: Národní osvobození.- Roč. 91, č. 13
(2013), s. 3 : fotogr.
osobnosti odboja - generáli čs. - letci čs. odboj čs.-západný - Škarvada Zdeněk nekrológy
Richterová, Eva
Odišiel dopisovateľ Bojovníka Ervín
Pauliak
In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov.Roč. 58, č. 7 (2013), s. 7 : fotogr.
historici vojenskí - Pauliak Ervín nekrológy
Sign. Č 4941
Rocznik archiwalno-historyczny
Centralnego archiwum wojskowego nr.
5/34 / Red. naczelny: Źak, Czesław
Andrzej
Warszawa : Centralne Archiwum
Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry,
2012. - 270 s. : fotogr., tabl., ISBN ISSN
1899-7937
dejiny poľské - dokumenty archívne odboj poľský-prvý - armáda poľská - r.
1939 - ťaženie proti Poľsku - obd.
povojnové - výchova vojenská - kurzy školenia - výchova stranícko-politická
Silajev, Aleksandr Dmitrijevič
Gde mogila admirala?
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
5 (2013), s. 55-62 : fotogr. čb.
Rusko sovietske - vojny občianske - r.
1919/20 - Sibír - Kolčak Alexandr
Vasilievič - Ďaleký východ
Syrný, Marek
Nositeľka Radu britského impéria zo
Zvolena
In: Vojnová kronika. Odborný
recenzovaný časopis Múzea SNP.- Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 32-37 : fotogr.
Domanová Ailsa - rozhovory
Šolochov, Andrej Borisovič
General armii I. N. Škadov
In: Vojenno-istoričeskij žurnal.- Roč. 74, č.
4 (2013), s. 48-49 : fotogr.
generáli sovietski - armáda sovietska výstavba personálna
Šumichrast, Peter
Daniel Kunic generálmajor in memoriam
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21
(2013), č. 6, s. 46 : fotogr.
osobnosti odboja - generáli slovenskí profily vojenské - Kunic Daniel
Vranský, Pavel
Odešel opravdový hrdina a vzácný člověk
Archívnictvo
Petráš, Jozef
45 rokov vojenského archívu v Trnave. 45
rokov vojenského archívnictva na
Slovensku
In: Trnava v rokoch 1939 - 1989. Zborník
z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26.
apríla 2012.- Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2012, s. 273-286
archívnictvo vojenské - Slovensko - obd.
povojnové - obd. súčasné - archívy
vojenské - VA Trnava
Múzejníctvo
Cartwright, Paul
Museum Piestany : "Carts" visits one of
the most spectacular collections of Warsaw
pact military equipment to be found in
Europe
In: Military Machines International. 100page special Russian Military Machines.July 2013, p. 78-82, fotohr.
technika obrnená - technika pozemná exponáty muzeálne - VHM Piešťany fotodokumentácia
Hájek, Miroslav - Ondreják, Peter
STM - Múzeum letectva získalo
Messerschmitt BF 109 G-14/AS
In: Múzeum. Metodický, študijný a
informačný časopis pre pracovníkov múzeí
a galérií.- Roč. 59, č. 2 (2013), s. 25-26 :
fotogr.
lietadlá vojenské - lietadlá nemecké Messerschmitty - múzeá letecké - múzeá
slovenské – Košice - exponáty muzeálne
Mihálik, Miroslav
Vzdušný bojovník
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
5 (2013), s. 47 : fotogr.
čs. armáda - výzbroj letecká - vrtuľníky
sovietske - Mi-24 - exponáty muzeálne VHM Piešťany
Ščasnovič, Anton
Tatrovácky Kolos
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
6 (2013), s. 47 : fotogr.
čs. armáda - obd. povojnové - technika
vojenská - ťahače - Tatra 813 Kolos automobily terénne - exponáty muzeálne VHM Piešťany
Turza, Peter
Reproduktor na pásoch
In: Obrana. Mesačník MO SR.- Roč. 21, č.
4 (2013), s. 47 : fotogr.
čs. armáda - výzbroj čs. - obd. povojnové vozidlá - zariadenia hlásne - exponáty
muzeálne - VHM Piešťany (pojazdné
hlásne zariadenie ďalekého dosahu Búrka
III.)
Download

Stiahnuť súbor - Vojenský historický ústav