Cenník
2012
www.semmelrock.sk
Obsah
Informácie pre zákazníkov
Inovácie Semmelrock
Grafický návrh plochy
Paletové hospodárstvo
Predajné a dodacie
podmienky
2-3
4
5
5
33
Umbriano
6
La Linia
6
La Linia kombi
7
KA
OVIN
Arte staromestská dlažba N
7
Appia antica
8
Appia antica kombi
8
Il Campo
Il Campo kombi
Naturo
Pastella 8 cm
Pastella 6 cm
Pastella kombi
8
9
9
9
10
10
Vindobona
Castello Antico
Castelletto
Rettango kombi
Country kombi
Palio
11
11
12
12
12
12
Citytop
13-14
Citytop kombi
14
Citytop so syst. Einstein
15
Siena 2
15
Nardo
15
Zatrávňovacia dlažba
16
Obrubník
Mountain Block
Doskové platne
Madoc
Madoc - dekoračná platňa
Travero platne
19
19
19
20
20
20
Travero schody
Travero múr
Woven
Blue Lias
Blue Lias obrubník
Milldale platne
20
21
21
21
22
22
Milldale múr
Corona brillant
Picola
Záhradné platne
26
26
26
Solárne svetlo
Obrubník parkový
Obrubník cestný
Obrubník rovný
Obrubník cestný,
oblúkový - vonkajší
29
29
30
30
Značkovací kameň
Behaton
Behaton - extra
Behaton - drenážna
Eckwelle
Dlažba pre nevidiacich
16
16
17
17
17
17
Dlažba
Dlažba
Bradstone
18
18
18
18
18
19
INKA
NOV
INKA
NOV
INKA
NOV
22
Bradstone
Old Town platne
Old Town kruhy
Old Town rohové prvky
Old Town stupne
Nášľapný kameň
Podvalová platňa
Terca
23
23
23
23
Terca
Doppio
Záhradná
Piazza
Siena
Umbriano - platňa
La Linia - platne
Carat exklusiv
Carat style
Carat struktur
Pastella - platňa
24
24
25
25
25
25
Platne
Platne
Múry
27
27
Múry
Muro antico
Castello - plotový systém
La Linia - palisády
La Linia - minipalisády
La Linia - kompaktný schod
La Linia - schod
Castello antico - obrubník
Palisády
28
28
28
28
28
29
30
Obrubník nájazdový
Prídlažba
Odvodňovací žľab
Debniaca tvárnica
Murovacia tvárnica
Obrubník palisádový
30
31
31
31
31
32
KA
IN
NOV
Svahová tvárnica
Piesok na škárovanie
dlažieb a platní
Terčík pre platne
Dištančný kríž pre platne INKA
NOV
Odvodňovací žľab (Hauraton)
Obrubníky a doplnky
Obrubníky a doplnky
32
32
32
32
32
1
INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV
Marketingový manažér:
Regionálni manažéri:
0915 - 782 685
E-mail: [email protected]
Bratislavský kraj:
0915 - 570 231
Trnavský kraj:
0907 - 895 703
Nitriansky kraj:
0915 - 703 562
Trenčiansky kraj:
0905 - 976 658
Žilinský kraj:
0905 - 645 111
Odbytové oddelenie / závod Sereď
Banskobystrický kraj:
0915 - 781 740
Telefón:
031/789 05 33, 031/789 18 91,
031/789 18 92
Fax: 031/789 05 34, 031/789 08 12
E-mail: [email protected]
Prešovský kraj:
0915 - 781 750
Košický kraj:
0908 - 783 063
Otváracia doba:
pondelok až piatok
marec - október
november - február
7.00 - 17.00 hod.
7.00 - 16.00 hod.
Technické poradenstvo:
Sekretariát:
Telefón:
031/789 12 01, 031/789 18 81,
031/789 18 82
Fax: 031/789 05 66
E-mail: [email protected]
Internet: www.semmelrock.sk
0908 - 725 362
0915 - 988 709
E-mail: [email protected]
Odbytové oddelenie / sklad Prešov
Telefón / Fax: 051/455 77 91
E-mail: [email protected]
Informácie o predaji
Platnosť cenníka:
Cenník 2012 je platný od 10. 4. 2012
Spôsob objednania:
Dbajte na úplné vyplnenie objednávky, ktorá by mala obsahovať:
- meno kupujúceho, presnú adresu, telefónne číslo
- presný popis výrobku: číslo tovaru, názov výrobku, dohodnuté cenové
a dodacie podmienky, farba, povrch, množstvo (množstvo uvádzať
v kusoch alebo počet paliet, resp. počet vrstiev)
- objednať celé palety kvôli bezpečnosti tovaru pri preprave
- názov stavby - presná adresa miesta stavby, telefónne číslo
- výrobca potvrdí objednávku do 2 dní po jej obdržaní. Po potvrdení
objednávky výrobcom objednávka nadobúda platnosť
- ak kupujúci následne odstúpi od zmluvy, bude sa postupovať
v zmysle predajných a dodacích podmienok
Upozornenie
Všetky ceny EUR/m2 bez DPH a EUR/m2 s DPH sú zaokrúhlené. Všetky
nami uvádzané údaje, ako aj údaje o spotrebe a množstvách dlažby na m2,
sú nezáväzné výpovede, za ktoré nepreberáme záruku.
Lícové tehly TERCA a tehlové obkladové pásiky TERCA nájdete v ponuke
spoločnosti
WIENERBERGER SLOVENSKÉ TEHELNE spol. s r.o.
Bližšie informácie: www.wienerberger.sk
infolinka: 0850 111 283
Čo b y ste mali vedieť
Betón a prírodný kameň
Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných,
ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne
varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód
opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je
daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.
Betón a farba
Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu
a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva
z prírodných materiálov - štrku, alebo jemne kamennej drviny, piesku,
cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam.
2
Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú
jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné
odchýlky vplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických
postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov
výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním
vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie
vzhľadu povrchu. Prirodzená “patina”, ktorá sa dostaví, “zušľachtuje”
výrobok. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť
výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK
tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia!
Výkvety sú prirodzená záležitosť
Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného
produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že
cement sa páli z vápenca a hliny. Ako pri všetkých prírodných surovinách
i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia
ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa
čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa
vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický
proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok,
nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným
poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne
odplavuje. Výkvety miznú po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa
na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými
surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí.
Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenie proti výkvetom, nie sú
na mieste.
Dá sa zamedziť tvorbe výkvetov ?
Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepší recept.
Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených
pórov, ktoré uvoľňujú vode cestu dovnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom
a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Baliace fólie
podporujú tvorbu kondenzovanej vody a preto by sa malo zabrániť
dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné
konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým
by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.
Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.
Kvalita
Farebne melírované plochy
Odchýlky spôsobené technológiou výroby nie sú chybou alebo odchýlkou
od kvality, ak sa pohybujú v toleranciách príslušných noriem. Pri hodnotách, ktoré sú určené pre daný projekt alebo návrh stavby, treba vychádzať z príslušných miestnych skutočností a dodržiavať miestne stavebné
predpisy. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a tlačou spôsobené farebné odchýlky.
Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky
je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej
vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb
k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej
ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov
rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.
Betón a životné prostredie
Betón je vyrobený z prírodných materiálov a správa sa prirodzene. To znamená: mierne sa rozťahuje pri zahriatí a rovnako mierne sa pri ochladení
sťahuje. Podľa toho, akým vplyvom počasia je vystavený a aké vlastnosti
od neho požadujeme, použijeme hladký alebo drsný povrch. A reaguje
samozrejme aj na znečistenie. Tak môže styk s iným materiálom (napr.
vlhké lístie zo stromov, kvetinový peľ, kvetináče, ovocie, tuk z grilu a pod.)
vyvolávať bodové sfarbenie, ktoré sa poveternostnými vplyvmi znovu
odstráni. Prípravky na odstránenie zostávajúceho znečistenia (napr. stopy od hrdze po oceľových stoličkách) zakúpite v odborných predajniach
so špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
Nakoľko výrobky skupiny Bradstone majú nepravidelné hrany, ich výrobný
a skutočný rozmer je v rámci špecifikovaných dovolených odchýlok podľa
normy STN EN 1339.
Upozorňujeme, že farebné plochy z betónových dlažieb môžu byť
poveternostnými vplyvmi a používaním znečistené, čo môže len
opticky spôsobiť zmenu farby.
CE - označenie
Väčšina našich výrobkov je označená symbolom CE. To znamená, že sa
preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú technické normy,
ktorými sa v členských štátoch EÚ prevzali harmonizované európske
technické normy.
Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného
povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé
odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky
súčasne.
CSK - označenie
Niektoré naše výrobky sú označené symbolom CSK. To znamená, že sa
preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú aj slovenské technické normy, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky, určené ako
vhodné na preukázanie zhody.
Na každý náš výrobok je vypracované Vyhlásenie zhody, ktoré je k dispozícii aj na našej webovej stránke.
Normy pre betónové výrobky
Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdznych a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN 1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný
výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné
postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných
postupov sa vystavuje Vyhlásenie zhody k jednotlivým druhom výrobkov.
Rozmery
Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/hrúbka). Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná
o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v „ks/m2“ obsahujú i potrebné škáry (3-5 mm podľa predpisov).
Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových
radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych noriem sa jedná o reálne rozmery stavebných
prvkov.
Rozmery - všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú
rastrové (dĺžka/šírka/hrúbka).
3
Číslo
INOVÁCIE
SEMMELROCK
Obrázok
Popis výrobku
tovaru
CONCEPT
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností
Semmelrock ponúka riešenie, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým že
povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.
Kvalita SEMMELROCK
Výrobky SEMMELROCK sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné
metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky
a skúšobné metódy).
Kritériá CE
Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní výrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové
tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku.
Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymi akreditovanými skúšobnými ústavmi.
Vnútorná hydrofobizácia
Kompaktná betónová štruktúra je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Týmto sa podstatne zredukuje prirodzená nasiakavosť
betónovej dlažby pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa vyskytuje menej kvetov. Taktiež sa vďaka vnútornej hydrofobizácií zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam. Farebný alebo štruktúrovaný betón povrchovej vrstvy, ktorý dáva
dlažbe ten pravý elegantný vzhľad, je taktiež vyhotovený hydrofóbne. Vzniká štruktúra betónu s malým podielom kapilár, s veľmi dobrou
hydrofobizáciou, extrémnou kompaktnosťou a zlepšenou mrazuvzdornosťou. Týmto sa dosahuje extrémne zníženie tvorby výkvetov.
Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku
Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným
roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkodícionovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3 %-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2.
Rovnaký povrch
V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom. To znamená, že dlažby, platne, ploty, obrubníky atď. majú
rovnaký povrch.
Povrchové zušľachtenie
Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby
(napr. Il Campo). Profilovanie: profilovaná výrobná forma dodáva povrchu platne prírodný bridlicový alebo pieskovcový vzhľad (napr.
Carat style, Bradstone). Otĺkanie: Dlažbové tvarovky sa otĺkajú v otĺkacom bubne a získavajú týmto typický starobylý charakter (napr.
Castello antico, Vindobona, Castello plot, Muro antico). Brúsenie: hotové platne sa obrúsia a získajú tým hladký povrch (napr. Carat
platne). Štiepanie/otesanie: štiepaný povrch prepožičiava výrobkom prírodný vzhľad (napr. La Linia palisády). Pieskovanie: Opieskovaním získava povrch výrobku čistý a matný diamantový charakter (Carat exklusiv). Vymývanie: jemné častice sa z najvrchnejšej
vrstvy vymyjú a väčšie farebné zrnivo sa odkryje (napr. La Linia, Pastella, Naturo, Corona Brillant).
Kombiforma
Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa skladá z definovaného počtu určitých formátov. Výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia
pokládka, pri ktorej sa vždy dopracujete k rovnému zakončeniu krajov. Stvárneniu plôch tak nie sú kladené žiadne hranice.
Systém Einstein
®
Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimálne zaplnenie škár prostrednícvom špeciálnych výstupkov na
okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi jednotlivými kockami. Vďaka medzerám, ktoré tak
vznikli aktívne predchádza odpraskávaniu hrán. Systém Einstein ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej
pokládky, pretože dlažobné kocky sa pri pokladaní automaticky nastavia do správnej polohy.
Semmelrock Protect
®
Jedinečná kombinácia ochrany aplikovaná zvnútra aj zvonku. Výsledok: produkty sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty
sa nedokážu zachytiť na povrchu a preto je čistenie povrchu takto upravenej dlažby výrazne uľahčené. Semmelrock Protect robí
dlažbu okrem toho aj žiarivejšou, mrazuvzdornou a odolnou voči soliam. Tak zostáva po dlhšiu dobu čistá a pekná.
Semmelrock Premium Protect
®
Pre zvlášť vysokú odolnosť bola vyvinutá technológia Semmelrock Premium Protect. Vznikla tak doteraz nevídaná úroveň ochrany
pre chodníky, námestia a cesty, ktorá vynikajúco obstála vo všetkých testoch. Odstraňovanie žuvačiek a kúskov zaschnutého
materiálu pri tejto úprave je úplne ľahké. Produkty s týmto stupňom ochrany odteraz ponúkame aj pre váš domov. Samozrejmosťou
je zachovanie mrazuvzdornosti a odolnosti voči soliam.
4
Číslo
GRAFICKÝ
NÁVRH PLOCHY
Obrázok
Popis výrobku
tovaru
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
Ak si chcete urobiť obraz Vašej plánovanej dláždenej plochy (La Linia,
Pastella, Il Campo, Umbriano, Vindobona, Castello antico, Appia antica,
Bradstone, Siena 2, Terca, Castelletto, Country kombi, Palio, platňové systémy, svahovky, múriky, ploty), firma Semmelrock Vám ponúka službu grafického návrhu plochy v programe AutoCAD.
V prípade záujmu zvoľte nasledovný postup:
- vyplňte objednávkový formulár pre návrh plochy (u každého predajcu
stavebných materiálov) a zašlite na doleuvedenú adresu alebo
- kontaktujte telefonicky, príp. e-mailom našich kolegov na technickom
oddelení
Tel.: 031/789 12 01
Fax: 031/789 05 66
Mob.: 0908/725 362, 0915/988 709
E-mail: [email protected]
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728/95
926 01 Sereď
PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO
Palety
Súčasťou našej
našejobchodnej
obchodnejspolupráce
spolupráce
jepaletové
aj paletové
hospodárstvo.
informáciou
smepredísť
chceli možnému
predísť možnému
vzájomnému
nedorozumeniu
je aj
hospodárstvo.
ToutoTouto
informáciou
by smeby
chceli
vzájomnému
nedorozumeniu
pri predaji
pri
predaji apri
následne
vrátení paliet.
a následne
vrátení pri
paliet.
Predaj paliet:
Tovar sa expeduje z nášho výrobného závodu zabalený v celých paletách:
- za všetky typy vratných paliet je účtovaná rovnaká cena 8,30 €/ks
bez DPH
- jednorázové palety neúčtujeme
- počet a artiklové číslo predaných paliet sú zapísané v dolnej časti
dodacieho listu
Vrátenie paliet:
-
kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady
nepoškodené palety musia byť vrátené do troch mesiacov od expedície
palety preberieme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba)
späť odkupujeme len taký počet paliet, aký bol odobratý
vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške
za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 0,83 €/ks
jednorázové palety neprijímame späť
poškodené palety nevykupujeme
Každá zásielka musí byť doložená dodacím alebo prepravným listom,
v ktorom bude uvedené číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet.
Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané
a všetky s tým vzniknuté náklady hradí kupujúci.
Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje uvedené vady
viď obrázky:
- chýba, alebo je zlomená (prasknutá) doska
- chýba niektorá nožička
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosák
- paleta EUR nie je označená ochrannou známkou EUR
- dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva
- prehnitá nožička alebo doska
- dosky sú z tenkého dreva
Druhy paliet:
V cenníku pri výrobkoch nájdete nasledovné druhy používaných paliet:
Číslo
tovaru
6681 8206
6681 8205
6681 8207
6681 8198
Rozmer
Typ
120x80 cm EUR
120x90 cm
100x100 cm
80x80 cm
Nevratná
1
2
3
4
N
Hmotnosť
cca
29 kg/ks
29 kg/ks
30 kg/ks
5
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
16 ks/m2
11,25 kg/ks
1440 kg/pal.
128 ks = 8 m2
16 ks = 1 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 8 cm, špeciálne melírovaný povrch
25/25/8 cm
1572 4467
1572 5483
1572 4468
béžovo-hnedá
sivo-biela
antracit
37,5/25/8 cm
Dlažba
1572 4465
1572 5482
1572 4466
10,67 ks/m2
16,90 kg/ks
1622 kg/pal.
96 ks = 9 m2
12 ks = 1,12 m2
4 ks/m2
45 kg/ks
1440 kg/pal.
32 ks = 8 m2
4 ks = 1 m2
2,46
3,07
3,68
8,20
9,84
32,80/m2
39,36/m2
3
béžovo-hnedá
sivo-biela
antracit
cena za m2 cca
2,05
3
béžovo-hnedá
sivo-biela
antracit
50/50/8 cm
1572 4460
1572 5480
1572 4462
3
béžovo-hnedá, sivo-biela, granit červená
Predaj na vrstvy.
Kombinovateľná s:
CONCEPT
Umbriano platne, str. 24
výška 6 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
10/20/6 cm
6682 4150
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
1
25 ks/m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
1
granit svetlá
20/20/6 cm
6682 4151
50 ks/m2
granit svetlá
2
cena za m cca
granit svetlá
0,46
0,55
0,92
1,10
2
27,60/m2
0,34
0,41
5,44
6,53
2
40,80/m2
23,00/m
Predaj na vrstvy.
výška 8 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
10/10/8 cm
6682 4366
6682 7676
6682 3098
704 ks = 7,04 m2
88 ks = 0,88 m2
1
6,25 ks/m2
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
1
granit svetlá
2
cena za m cca
10/10/8 - Predaj na kusy.
40/40/8 - Predaj na vrstvy.
Len na objednávku. Dodacia lehota min. 2 týždne.
6
1,80 kg/ks
1267 kg/pal.
granit svetlá
bazaltantracit
terakota
40/40/8 cm
6682 4378
100 ks/m2
granit svetlá, bazaltantracit, terakota
34,00/m
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
12,96 m2/pal
1,08 m2/vrstva
Hmotnosť netto
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
kombi
výška 6 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
skladba jednej vrstvy:
10/20/6 - 12 ks
20/20/6 - 9 ks
30/20/6 - 8 ks
10x20
20x20
20x20
27,60/m2
20x20
30x20
30x20
30x20
10x20
20x20
20x20
20x20
30x20
Dlažba
30x20
30x20
20x20
10x20
30x20
10x20
20x20
30x20
10x20
10x20
10x20
20x20
10x20
10x20
Predaj na vrstvy.
10x20
23,00/m2
La Linia kombi
granit svetlá
10x20
6682 6461
2
10x20
mix 3 formátov
Kombinovateľná s:
La Linia platne, str. 24
ARTE
CONCEPT
La Linia doplnky, str. 28
staromestská dlažba
výška 10 cm, melírovaná
Oblúk
6682 4461
6682 4471
6682 4451
6682 4491
6682 4492
6682 4495
6682 4476
6682 4480
6682 4489
antracit
sivá tieňovaná
lávovo-červená
Rohový prvok
antracit
sivá tieňovaná
lávovo-červená
Doplnkový prvok
antracit
sivá tieňovaná
lávovo-červená
9,96 ks/m2
1 ks/oblúk
12,7 ks/bm
225 kg/m2
3,42 kg/ks
1,70 kg/ks
4,81 m2/pal.
0,8 m2/vrstva
8 oblúk./vrst.
= 4A+4B oblúky
6 vrstiev/pal.
1 vrstva = 86 ks
1 pal. = 516 ks
1vrstva = 48 ks
6 vrstiev = 1 pal.
1
28,00/m2
33,60/m2
28,00/m2
33,60/m2
28,00/m2
33,60/m2
1
1
Oblúk - predaj na palety.
Rohový a doplnkový prvok - predaj na vrstvy.
7
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
46,10 ks/m2
3,90 kg/ks
1310 kg/pal.
336 ks = 7,29 m2
42 ks = 0,91 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 8 cm, melírovaná
11,3/19,2/8 cm
6682 8459
6682 8462
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
15/19,2/8 cm
6682 8458
6682 8461
Dlažba
7,81 kg/ks
1250 kg/pal.
160 ks = 6,94 m2
20 ks = 0,87 m2
16 ks/m2
11,25 kg/ks
1440 kg/pal.
128 ks = 8 m2
16 ks = 1 m2
2
10,67 ks/m2
16,88 kg/ks
1620 kg/pal.
96 ks = 9 m2
12 ks = 1,13 m2
2
8 ks/m2
22,50 kg/ks
1440 kg/pal.
64 ks = 8 m2
8 ks = 1 m2
2
4 ks/m2
45 kg/ks
1440 kg/pal.
32 ks = 8 m2
4 ks = 1 m2
2
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
cena za m2 cca
0,62
0,65
0,69
0,72
0,83
0,86
1,05
1,08
1,26
1,30
1,51
1,81
2,26
2,71
3,01
3,61
1
lávovo-sivá melírovaná
50/50/8 cm
6682 4914
23,05 ks/m2
0,52
0,54
2
lávovo-sivá melírovaná
50/25/8 cm
6682 4915
288 ks = 8,32 m2
36 ks = 1,04 m2
lávovo-sivá melírovaná
37,5/25/8 cm
6682 4916
5,18 kg/ks
1243 kg/pal.
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
25/25/8 cm
6682 4917
34,72 ks/m2
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
22,6/19,2/8 cm
6682 8457
6682 8460
1
6,02
7,22
24,10/m2
24,84/m2
28,92/m2
29,81/m2
19,20/m2
23,04/m2
Predaj na vrstvy.
APPIA ANTICA
kombi
výška 5 cm, melírovaná
114,50 kg/vrstva
1374 kg/pal.
mix 3 formátov
2
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
10x15
20x15
10x15
20x10
20x15
20x15
10x15 10x15
10x15
10x15
20x10
20x10
10x15
20x15
20x15
10x15
20x10
10x15 10x15
10x15 10x15
20x15
20x15
10x15
20x15
20x15
10x15
20x15
20x10
20x10
10x15
20x15
10x15
10x15
20x10
20x15
10x15
20x10
10x15
20x15
20x10
10x15
20x15
10x15
Appia antica kombi
skladba jednej vrstvy:
20/15/5 - 15 ks
20/10/5 - 9 ks
10/15/5 - 24 ks
10x15
6682 6438
6682 6437
11,88 m2/pal.
0,99 m2/vrstva
20x15
výška 8 cm, škriabaný povrch
10/15/8 cm
6682 7712
6682 7702
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
8
66,67 ks/m2
2,70 kg/ks
1210 kg/pal.
448 ks = 6,72 m2
56 ks = 0,84 m2
1
vulcano
jura
vulcano, jura
0,35
0,42
23,33/m2
28,00/m2
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Spotreba
cca
Popis výrobku
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
Hmotnosť netto
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
kombi
výška 6 cm, škriabaný povrch
mix 3 formátov
6682 5858
6682 5859
2
vulcano
jura
20,00/m2
24,00/m2
23,38/m2
28,06/m2
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Dlažba
kombi
výška 8 cm, škriabaný povrch
196,80 kg/vrstva
1574 kg/pal.
mix 3 formátov
6682 7070
6682 7071
8,64 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
2
vulcano
jura
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Il Campo kombi
Skladba vrstvy je rovnaká pre Il Campo
kombi výšky 6 cm aj 8 cm
skladba jednej vrstvy:
20/15/8 - 16 ks
15/15/8 - 16 ks
10/15/8 - 16 ks
výška 6 cm, maloformátová dlažba, jemne vymývaný povrch
mix 7 formátov
6682 4472
6682 4918
6682 4473
131,76 ks/m2
1377 kg/pal.
1344 ks = 10,2 m2
112 ks = 0,85 m2
1
21,09/m2
21,87/m2
23,12/m2
granit svetlá
stredne sivá
čierna
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
25,31/m2
26,24/m2
27,74/m2
Spôsob uloženia 1 vrstvy na palete.
A - 102 mm x 92 mm
C - 58 mm x 92 mm
E - 75 mm x 92 mm
B - 68 mm x 92 mm
D - 87 mm x 92 mm
F - 87 mm x 92 mm
G - 83 mm x 92 mm
výška 8 cm, jemne vymývaný povrch
20/20/8 cm
6682 6965
6682 0184
6682 3807
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
1
12,50 ks/m2
14,40 kg/ks
1382 kg/pal.
96 ks = 7,68 m2
12 ks = 0,96 m2
1
6,25 ks/m2
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
1
svetlosivá
40/40/8 cm
6682 6967
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
svetlosivá
terakota
jura
40/20/8 cm
6682 6966
25 ks/m2
svetlosivá
cena za m2 cca
svetlosivá, terakota, jura
0,87
1,04
1,74
2,09
3,48
4,18
21,75/m2
26,10/m2
Predaj na vrstvy. Len na objednávku.
Len na objednávku. Dodacia lehota min. 2 týždne.
9
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
100 ks/m2
1,35 kg/ks
1426 kg/pal.
1056 ks = 10,56 m2
88 ks = 0,88 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 6 cm , jemne vymývaný povrch
10/10/6 cm
6682
6682
6682
6682
4414
4416
4417
6960
svetlosivá
jura
terakota
antracit
10/20/6 cm
Dlažba
6682
6682
6682
6682
6682
4418
6954
4422
4425
4751
4428
6955
4431
4432
50 ks/m2
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
0,19
0,23
0,21
0,25
0,39
0,47
0,42
0,50
0,78
0,94
0,84
1,01
19,50/m2
21,00/m2
23,40/m2
25,20/m2
17,60/m2
21,12/m2
18,90/m2
22,68/m2
1
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
antracit
20/20/6 cm
6682
6682
6682
6682
1
25 ks/m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
1
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
svetlosivá, stredne sivá
jura, terakota, antracit
cena za m2 cca
10/10/6 cm - Predaj na kusy. 10/20/6, 20/20/6 - Predaj na vrstvy.
PASTELLA
kombi
výška 6 cm, jemne vymývaný povrch
2
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
sivo-čierna melírovaná
žlto-sivá melírovaná
Pastella kombi
10x20
20x20
20x20
10x20
10x20
30x20
30x20
10x20
30x20
30x20
20x20
10x20
30x20
20x20
30x20
20x20
20x20
20x20
10x20
30x20
10x20
10
20x20
20x20
10x20
30x20
skladba jednej vrstvy:
10/20/6 - 12 ks
20/20/6 - 9 ks
30/20/6 - 8 ks
10x20
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
10x20
5837
0046
5839
3757
0047
0048
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
10x20
6682
6682
6682
6682
6682
6682
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
10x20
mix 3 formátov
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
102 ks/m2
1,50 kg/ks
576 kg/pal.
384 ks = 3,76 m2
48 ks = 0,47 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 7 cm, otĺkaná
6682 7863
6682 8451
6682 8428
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
14/14/7 cm
6682 7861
6682 8452
6682 8423
3,00 kg/ks
1440 kg/pal.
480 ks = 9,41 m2
48 ks = 0,94 m2
34 ks/m2
4,80 kg/ks
1440 kg/pal.
300 ks = 8,82 m2
30 ks = 0,88 m2
17 ks/m2
9,40 kg/ks
1523 kg/pal.
162 ks = 9,53 m2
18 ks = 1,06 m2
0,24
0,29
0,44
0,53
0,48
0,58
0,66
0,79
0,72
0,86
1,32
1,58
1
sivo-čierna melírovaná, oker
oranžovo-hnedá
cena za m cca
0,26
1
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
2
0,22
1
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
28/21/7 cm
6682 8429
6682 8454
6682 8424
51 ks/m2
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
14/21/7 cm
6682 7862
6682 8453
6682 8422
N
1,43
1,72
22,44/m2
24,37/m2
26,93/m2
29,24/m2
0,19
0,17
0,23
0,20
0,38
0,34
0,46
0,41
0,56
0,51
0,67
0,61
24,13/m2
21,93/m2
28,96/m2
26,32/m2
Predaj na vrstvy.
výška 6 cm, otĺkaná
6,2/12,5/6 cm
6682 8419
6682 8621
6682 7859
6682 8619
1,00 kg/ks
432 kg/pal.
432 ks = 3,35 m2
72 ks = 0,56 m2
N
hnedá melírovaná
oker
12,5/12,5/6 cm
6682 7858
6682 8620
129 ks/m2
hnedá melírovaná
oker
18,7/12,5/6 cm
64 ks/m2
43 ks/m2
2,00 kg/ks
1296 kg/pal.
3,20 kg/ks
1613 kg/pal.
648 ks = 10,13 m2
54 ks = 0,84 m2
504 ks = 11,7 m2
36 ks = 0,84 m2
1
1
hnedá melírovaná
oker
hnedá melírovaná
oker
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
Kombinovateľná s:
Castello - Plotový systém, str. 27
Castello Antico - Obrubník, str. 28
CONCEPT
11
Dlažba
14/7/7 cm
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
64 ks/m2
1,40 kg/ks
1134 kg/pal.
810 ks = 12,66 m2
54 ks = 0,84 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
CASTELLETTO
výška 4 cm, otĺkaná
12,5/12,5/4 cm
6682 8614
1
sivo-čierna melírovaná
cena za m2 cca
sivo-čierna melírovaná
0,24
0,29
15,36/m2
18,43/m2
14,60/m2
17,52/m2
Predaj na vrstvy.
Dlažba
RETTANGO
kombi
výška 6 cm, systémová dlažba
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
mix 3 formátov
6682 6119
6682 0041
6682 3755
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
2
červeno - hnedá melírovaná
hnedo - čierna melírovaná
jesenné lístie
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Rettango kombi so systémom Einstein
skladba jednej vrstvy:
30/20/6 - 6 ks
20/20/6 - 12 ks
10/20/6 - 12 ks
COUNTRY
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
kombi
výška 5 cm, systémová dlažba
101,60 kg/vrstva
1220 kg/pal.
mix 4 formátov
6682 3099
6682 5969
6682 0044
10,80 m2/pal.
0,90 m2/vrstva
1
sivá
sivo-čierna melírovaná
mediteran melírovaná
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
10,90/m2
13,08/m2
12,00/m2
14,40/m2
Country kombi
skladba jednej vrstvy:
25/15/5 - 7 ks
15/15/5 - 9 ks
30/15/5 - 5 ks
20/15/5 - 7 ks
PALIO
výška 6 cm, maloformátová dlažba, hladký jemne profilovaný povrch
131,76 ks/m2
mix 7 formátov
6682 0042
1377 kg/pal.
1344 ks = 10,2 m2
112 ks = 0,85 m2
1
19,33/m2
lávovo - červená melírovaná
23,20/m2
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Spôsob uloženia 1 vrstvy na palete.
A - 102 mm x 92 mm
C - 58 mm x 92 mm
E - 75 mm x 92 mm
B - 68 mm x 92 mm
D - 87 mm x 92 mm
F - 87 mm x 92 mm
12
G - 83 mm x 92 mm
DLAŽBA
Číslo
tovaru
Obrázok
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
100 ks/m2
1,35 kg/ks
1426 kg/pal.
1056 ks = 10,56 m2
88 ks = 0,88 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
CITYTOP
výška 6 cm, dlažba s fázou
6682
6682
6682
6682
6950
6951
8813
6952
sivá
červená
čierna
piesková
10/20/6 cm
6682
6682
6682
6682
6682
0009
0017
4976
0013
0020
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
25 ks/m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
16,67 ks/m
2
11,1 ks/m2
0,13
0,16
0,14
0,17
0,23
0,28
0,26
0,31
0,29
0,35
0,45
0,54
0,52
0,62
0,67
0,80
1
8,10 kg/ks
1555 kg/pal.
192 ks = 11,52 m
16 ks = 0,96 m2
2
1
12,15 kg/ks
1458 kg/pal.
120 ks = 10,80 m2
12 ks = 1,08 m2
2
sivá
sivá
červená, čierna, hnedá
piesková
cena za m2 cca
0,11
0,13
1
sivá
30/30/6 cm
6682 3413
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
sivá
červená
čierna
30/20/6 cm
6682 0029
50 ks/m2
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
20/20/6 cm
6682 0015
6682 0025
6682 3425
1
1,01
1,21
11,20/m2
13,00/m2
14,37/m2
13,44/m2
15,60/m2
17,24/m2
0,23
0,26
0,28
0,31
11,50/m2
13,00/m2
13,80/m2
15,60/m2
10/10/6 cm - predaj na kusy vo všetkých farbách.
10/20/6, 20/20/6, 30/20/6 a 30/30/6 cm - farba sivá - predaj na palety.
10/20/6, 20/20/6, 30/20/6 a 30/30/6 cm - farby červená, hnedá, čierna a piesková - predaj na vrstvy.
CITYTOP
výška 6 cm, dlažba bez fázy
10/20/6 cm
6682 8573
6682 8574
cena za m2 cca
50 ks/m2
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
sivá
červená
Predaj na vrstvy.
13
Dlažba
10/10/6 cm
DLAŽBA
Číslo
tovaru
Obrázok
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
100 ks/m2
1,80 kg/ks
1267 kg/pal.
704 ks = 7,04 m2
88 ks = 0,88 m2
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
CITYTOP
výška 8 cm, dlažba s fázou
10/10/8 cm
6682 8350
6682 8351
sivá
červená
10/20/8 cm
Dlažba
6682 8353
6682 8354
384 ks = 7,68 m2
48 ks = 0,96 m2
0,28
0,30
0,34
0,36
0,56
0,60
0,67
0,72
0,84
0,90
1,01
1,08
1,26
1,35
1,51
1,62
14,00/m2
15,00/m2
16,80/m2
18,00/m2
0,28
0,30
0,34
0,36
0,56
0,67
0,60
0,72
14,00/m2
15,00/m2
16,80/m2
18,00/m2
11,20/m2
13,00/m2
14,30/m2
13,44/m2
15,60/m2
17,16/m2
1
25 ks/m2
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
1
16,67 ks/m2
10,80 kg/ks
1382 kg/pal.
128 ks = 7,68 m2
16 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
30/30/8 cm
6682 8366
6682 8367
3,60 kg/ks
1382 kg/pal.
0,17
0,18
sivá
červená
30/20/8 cm
6682 8361
6682 8362
50 ks/m2
0,14
0,15
sivá
červená
20/20/8 cm
6682 8358
6682 8359
1
11,1 ks/m2
16,20 kg/ks
1555 kg/pal.
96 ks = 8,64 m2
12 ks = 1,08 m2
2
sivá
červená
sivá
červená
cena za m2 cca
10/10/8 cm - predaj na kusy vo všetkých farbách.
10/20/8, 20/20/8, 30/20/8 a 30/30/8 cm - farba sivá - predaj na palety.
10/20/8, 20/20/8, 30/20/8 a 30/30/8 cm - farba červená - predaj na vrstvy.
CITYTOP
výška 8 cm, dlažba bez fázy
10/20/8 cm
6682 8553
6682 8554
3,60 kg/ks
1382 kg/pal.
384 ks = 7,68 m2
48 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
20/20/8 cm
6682 8558
6682 8559
6682 8560
50 ks/m2
25 ks/m2
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
čierna
sivá
červená, čierna
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
CITYTOP
kombi
výška 6 cm, systémová dlažba s fázou
mix 3 formátov
6682 3756
6682 6449
6682 5856
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
sivá
červená
piesková
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Citytop kombi so systémom Einstein
skladba jednej vrstvy:
30/20/6 - 6 ks
20/20/6 - 12 ks
10/20/6 - 12 ks
14
2
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
DLAŽBA
Číslo
tovaru
Obrázok
CITYTOP
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
so systémom Einstein®
výška 10 cm, systémová dlažba, zámkové zabezpečenie proti posunu
6682 4477
6682 5577
25 ks/m2
9,00 kg/ks
1296 kg/pal.
144 ks = 5,76 m2
1
16,67 ks/m2
13,50 kg/ks
1296 kg/pal.
96 ks = 5,76 m2
1
33,3 ks/m2
6,75 kg/ks
1296 kg/pal.
192 ks = 5,76 m2
1
22,2 ks/m2
10,42 kg/ks
1250 kg/pal.
120 ks = 5,4 m2
1
sivá
10/20/30/10 cm klinový prvok
6682 4484
1
sivá
30/10/10 cm
6682 5447
288 ks = 5,76 m2
sivá
30/20/10 cm
6682 4474
4,50 kg/ks
1296 kg/pal.
sivá
červená
20/20/10 cm
6682 4475
50 ks/m2
sivá
sivá
červená
cena za m2 cca
0,29
0,33
0,35
0,40
0,58
0,70
0,88
1,06
0,44
0,53
0,66
0,79
2
14,60/m
16,50/m2
17,52/m2
19,80/m2
19,74/m2
23,69/m2
Predaj na palety.
SIENA 2
kombi
výška 7 cm, systémová dlažba
171 kg/vrstva
1368 kg/pal.
mix 3 formátov
6682 7082
6682 0045
8,64 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
2
svetlohnedá
bielo - hnedá melírovaná
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Siena 2 kombi
skladba jednej vrstvy:
20/15/7 - 16 ks
15/15/7 - 16 ks
10/15/7 - 16 ks
NARDO
výška 4 cm, dlažba s fázou
10/20/4 cm
6682
6682
6682
6682
6682
6682
cena za m2 cca
5460
8388
5464
8389
5466
8390
50 ks/m2
1,80 kg/ks
1296 kg/pal.
720 ks = 14,4 m2
1
sivá
červená
hnedá
antracit
jesenné lístie
piesková
sivá
červená, hnedá, antracit
jesenné lístie, piesková
0,19
0,23
0,20
0,26
0,24
0,29
9,50/m2
11,00/m2
12,00/m2
11,40/m2
13,20/m2
14,40/m2
Predaj na palety.
15
Dlažba
10/20/10 cm
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Množstvo
paleta/vrstva
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
6,25 ks/m2
17,30 kg/ks
1038 kg/pal.
60 ks = 9,6 m2
1
4,17 ks/m2
32 kg/ks
1280 kg/pal.
40 ks = 9,6 m2
1
cca kg
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
výška 8 a 10 cm
40/40/8 cm
6682 5285
sivá
60/40/10 cm
6682 5307
sivá
40/40/8 cm
60/40/10 cm
cena za m2 cca
Dlažba
sivá
sivá
1,86
2,23
2,92
3,50
2
11,63/m
12,18/m2
13,96/m2
14,62/m2
0,52
0,62
0,32
0,37
0,38
0,44
0,22
0,24
0,26
0,29
0,32
0,37
0,38
0,44
0,22
0,24
0,26
0,29
11,43/m2
13,21/m2
13,72/m2
15,85/m2
0,36
0,41
0,43
0,49
0,26
0,30
0,31
0,36
12,86/m2
14,64/m2
15,43/m2
17,57/m2
Predaj na palety.
ZNAČKOVACÍ KAMEŇ
výška 8 cm
1,10 kg/ks
8/8/8 cm
1572 5329
360 ks
1
červená
Predaj na kusy.
BEHATON
výška 6 cm
Základný prvok 6 cm, s fázou
6682 4998
6682 5002
cena za m2 cca
2
3,50 ks/bm
2 kg/ks
960 kg/pal.
480 ks
N
35,71 ks/m2
3,90 kg/ks
1673 kg/pal.
429 ks = 12,01 m2
2
sivá
červená
Polovičný prvok 6 cm, bez fázy
6682 1073
6682 1074
429 ks = 12,01 m2
sivá
červená
Základný prvok 6 cm, bez fázy
6682 5060
6682 5061
3,90 kg/ks
1673 kg/pal.
sivá
červená
Polovičný prvok 6 cm, s fázou
6682 5010
6682 5012
35,71 ks/m2
3,50 ks/bm
2 kg/ks
960 kg/pal.
480 ks
N
sivá
červená
Základný prvok
sivá
červená
6 cm, s fázou, bez fázy
Predaj na palety.
BEHATON
výška 8 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 5020
6682 5024
cena za m2 cca
Predaj na palety.
16
35,71 ks/m2
5 kg/ks
1650 kg/pal.
330 ks = 9,24 m2
2
sivá
červená
Polovičný prvok
6682 5031
6682 5033
8 cm
8 cm
3,50 ks/bm
2,65 kg/ks
1272 kg/pal.
480 ks
N
sivá
červená
Základný prvok
8 cm
sivá
červená
DLAŽBA
Obrázok
Číslo
tovaru
BEHATON
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
35,71 ks/m2
6,39 kg/ks
1687 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
EXTRA
výška 10 cm, dlažba s fázou
6682 5016
6682 5363
cena za m2 cca
2
10 cm
5 ks/bm
5,80 kg/ks
1114 kg/pal.
192 ks
N
3,50 ks/bm
3,15 kg/ks
1210 kg/pal.
384 ks
N
sivá
Polovičný prvok
6682 5018
264 ks = 7,39 m2
sivá
červená
Počiatočný prvok
6682 5017
10 cm
10 cm
sivá
Základný prvok
sivá
červená
10 cm
0,41
0,46
0,49
0,55
0,45
0,54
0,32
0,38
2
14,64/m
16,43/m2
17,57/m2
19,72/m2
0,36
0,43
0,26
0,31
2
15,43/m2
Predaj na palety.
Len na objednávku. Dodacia lehota min. 2 týždne.
BEHATON
DRENÁŽNA
výška 8 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 5282
6682 5031
cena za m cca
35,71 ks/m2
4,75 kg/ks
1425 kg/pal.
300 ks = 8,40 m2
2
3,50 ks/bm
2 ,65 kg/ks
1272 kg/pal.
480 ks
N
sivá
Polovičný prvok
2
8 cm
8 cm
sivá
Základný prvok
8 cm
sivá
12,86/m
Predaj na palety.
Len na objednávku. Dodacia lehota min. 2 týždne.
ECKWELLE
výška 10 cm, dlažba s fázou
Základný prvok 10 cm
6682 4071
26,60 ks/m2
8,37 kg/ks
1758 kg/pal.
210 ks = 7,9 m2
2
sivá
cena za m2 cca
sivá
0,54
0,65
14,36/m2
17,23/m2
3,92
4,19
4,70
5,03
3,92
4,19
4,73
5,03
24,50/m2
26,19/m2
29,40/m2
31,43/m2
Predaj na palety.
Len na objednávku. Dodacia lehota min. 2 týždne.
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH
výška 8 cm
40/40/8 cm, s drážkami
6682 3965
6682 3970
cena za m2 cca
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
40/40/8 cm, s výstupkami
6682 3966
6682 3969
6,25 ks/m2
2,5 ks/bm
6,25 ks/m2
2,5 ks/bm
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
1
sivá
červená
sivá
červená
Predaj na palety.
17
Dlažba
Základný prvok
BRADSTONE
Obrázok
Číslo
tovaru
BRADSTONE
Spotreba
cca
Popis výrobku
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- Old Town platne
výška 3,8 až 4,4 cm, hrany nepravidelné, štruktúrovaný povrch
90 kg/m2
546 kg/pal.
Základný balík
6682 0075
6682 1676
6682 0133
N
sivo-zelená
pieskovcová
slonovinová
Predaj len na celé palety.
Bradstone
34,10/m2
40,92/m2
41,60/m2
49,92/m2
26,20
31,44
16,80
20,16
9,90
11,88
Old Town - Základný balík 6,07 m2
3 kusy
3 kusy
9 kusov
BRADSTONE
6,07 m2
60/60 cm
45/60 cm
30/60 cm
2 kusy
12 kusov
6 kusov
45/45 cm
30/45 cm
30/30 cm
- Old Town kruhy
výška 3,8 až 4,4 cm, povrchom vhodné k Old Town platniam
533 kg/pal.
Kruh „A“ malý kruh Ø 270 cm
6682 0079
6682 1677
6682 0135
5,72 m2 = 1 kruh
N
sivo-zelená
pieskovcová
slonovinová
Predaj len na celé palety.
BRADSTONE
- Old Town rohové prvky
výška 3,8 až 4,4 cm, povrchom vhodné k Old Town kruhom
Rohový prvok pre kruh „A“
6682 0093
6682 1680
6682 0137
4 ks/kruh
35 kg/ks A
4 rohové prvky
N
sivo-zelená
pieskovcová
slonovinová
Predaj na jednotlivé rohové prvky.
BRADSTONE
- Old Town stupne
výška 9,8 až 10,4 cm, povrchom vhodné k Old Town platniam
Stupne
6682 0085
6682 1735
6682 0139
45/35/10 cm
2,22 ks/bm
31 kg/ks
310 kg/pal.
10 ks
N
sivo-zelená
pieskovcová
slonovinová
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Nášľapný kameň
priemerná výška 3,7 cm, štruktúrovaný povrch, hrany nepravidelné
56/42/3,7 cm
6682 1679
Predaj na kusy.
18
pieskovcová
18,40 kg/ks
423 kg/pal.
23 ks
N
BRADSTONE
Obrázok
Číslo
tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
6,65 ks/m2
13 kg/ks
299 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- Podvalová platňa
povrch imitujúci drevo
60/25/4 cm
6682 0119
23 ks
N
antická hnedá
10,90
13,08
6,50
7,80
3,10
3,72
4,80
5,76
6,30
7,56
6,30
7,56
3,60
4,32
8,60
10,32
2
50,57/m2
9,50
11,40
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Obrubník
k Old Town platniam
Obrubník
6682 1699
51/16/12,5 cm
2 ks/bm
30 ks/pal.
N
5,60 kg/ks
voľne ložené
N
pieskovcová
Rohový prvok 16/16/12,5 cm
6682 1700
17,50 kg/ks
525 kg/pal
pieskovcová
BRADSTONE
Bradstone
Predaj na kusy.
- Mountain Block
oporný múr, vzdialenosť prekrytia dozadu = 15 mm na každý blok
33,30 ks/m2
11,70 kg/ks
948 kg/pal.
81 ks
N
6682 0097
Plný blok klinovitý
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
12,50 kg/ks
450 kg/pal.
36 ks
N
6682 0098
Rohový blok
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
12,50 kg/ks
450 kg/pal.
36 ks
N
6682 0099
Štiepateľný blok
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
5 kg/ks
240 kg/pal.
48 ks
N
6682 0100
Krycia platňa na múr klinovitá
30/22,5/25/4 cm
žlto-sivá melírovaná
3,70 ks/bm
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Doskové platne
výška 3,6 až 4 cm, povrch imitujúci drevo
45/45/3,8 cm, rovný vzor
6682 0114
4,90 ks/m2
16,30 kg/ks
815 kg/pal.
50 ks
N
borovicová
2
cena za m cca
borovicová
42,14/m
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Doskové platne
výška 3,6 až 4 cm, povrch imitujúci drevo
Polmesiac
6682 0118
borovicová
Ø 50/3,8 cm
13,70 kg/ks
315 kg/pal.
23 ks
N
Predaj na kusy.
19
BRADSTONE
Obrázok
Číslo
tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Množstvo
paleta/vrstva
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
15,20 ks/m2
14,50 kg/ks
725 kg/pal.
50 ks
N
1,70 kg/ks
85 kg/pal.
50 ks
N
6,20 kg/ks
372 kg/pal.
60 ks
N
cca kg
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- Madoc
dekoračný múrik
Z - blok
6682 0090
58,5/10/14 cm
žlto-sivá melírovaná
Výplňový blok
6682 0091
11/10/7 cm
žlto-sivá melírovaná
Krycia platňa 47,5/12,5/4 cm
6682 0092
2,60 ks/bm
žlto-sivá melírovaná
6,90
8,28
4,50
5,40
4,10
4,92
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Madoc
dekoračná platňa, štruktúrovaný povrch, hrany nepravidelné
6,50 kg/ks
60/15/4 cm
Bradstone
6682 0157
50 ks
N
žlto-sivá melírovaná
cena za m2 cca
žlto-sivá melírovaná
5,50
6,60
61,05/m2
73,26/m2
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Travero platne
výška 4,8 až 5,2 cm, štruktúrovaný povrch
5,88 ks/m2
so škárou
cca 1 cm
80/20/5 cm
6682 0043
16,50 kg/ks
363 kg/pal.
22 ks
N
béžová melírovaná
cena za m2 cca
béžová melírovaná
7,10
8,52
41,75/m2
50,10/m2
9,14
10,97
6,10
7,32
3,05
3,66
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Travero platne
výška 3,3 až 3,7 cm, štruktúrovaný povrch
60/40/3,5 cm
6682 1056
N
6,25 ks/m2
11,30 kg/ks
25 ks
N
12,5 ks/m2
5,80 kg/ks
50 ks
N
25 ks/m2
2,9 kg/ks
100 ks
N
béžová melírovaná
20/20/3,5 cm
6682 4100
25 ks
béžová melírovaná
40/20/3,5 cm
6682 1058
17,70 kg/ks
béžová melírovaná
40/40/3,5 cm
6682 1057
4,17 ks/m2
béžová melírovaná
INKA
NOV
cena za m2 cca
béžová melírovaná
1,52
1,82
38,10/m2
45,72/m2
19,50
23,40
22,00
26,40
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Travero schody
výška 14,6 až 15 cm, štruktúrovaný povrch
Schod 40/35/15 cm
6282 1065
6282 1066
Predaj na kusy.
20
béžová melírovaná
Rohový schod 35/35/15 cm
béžová melírovaná
2,5 ks/bm
36,10 kg/ks
7 ks
N
32,50 kg/ks
7 ks
N
BRADSTONE
Obrázok
Číslo
tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
16 ks/m2
so škárou
cca 5 mm
23 kg/ks
40 ks
N
26 kg/ks
40 ks
N
13 kg/ks
80 ks
N
21 kg/ks
12 ks
N
12 kg/ks
22 ks
N
12,60 kg/ks
24 ks
N
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- Travero múr
Základný prvok 40/20/15 cm
6682 1059
béžová melírovaná
Krycí prvok 40/20/15 cm
6682 1060
béžová melírovaná
Polovičný prvok 20/20/15 cm
6682 1062
béžová melírovaná
Prvok pre stĺp 30/30/15 cm
6682 1061
béžová melírovaná
Krycia platňa pre múr 50/23/5 cm
6682 1063
béžová melírovaná
Krycia platňa pre stĺp 35/35/5 cm
6682 1064
béžová melírovaná
7,10
8,52
7,00
8,40
4,00
4,80
14,50
17,40
8,50
10,20
8,10
9,72
39,60/m2
47,52/m2
Predaj na kusy.
BRADSTONE
- Woven
výška 3,8 až 4,2 cm, sieťovaný povrch
73 kg/m2
Základný balík
6682 0067
5,65 m2
N
mix béžová a modro-čierna
Predaj na palety.
Pokládkový vzor Woven
Woven - Základný balík 5,65 m2
50 ks 45,5/23 cm béžová
BRADSTONE
50 ks 10/10 cm modro-čierna
- Blue lias
výška 3,3 až 3,6 cm, štruktúrovaný a tieňovaný povrch
69 kg/m2
Základný balík
6682 1150
N
sivo-modrá
12 kg/ks
Platňa s drážkami 80/20/3,5 cm
6682 3200
6,60 m2
sivo-modrá
Predaj na palety.
Platňa s drážkami 80/20/3,5 cm - predaj na kusy.
26 ks/pal.
37,50/m2
45,00/m2
6,50
7,80
N
Blue lias - Základný balík 6,60 m2
3 ks
4 ks
3 ks
80/60 cm
80/40 cm
60/60 cm
9 ks
4 ks
60/40 cm
40/40 cm
21
Bradstone
štruktúrovaný povrch
BRADSTONE
Obrázok
Číslo
tovaru
Spotreba
cca
Popis výrobku
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
INKA
NOV
štruktúrovaný a tieňovaný povrch
16,5 kg/ks
495 kg/pal.
Obrubník 45/15/15 cm
6682 4548
30 ks/pal.
N
sivo-modrá
5,50
6,60
29,50/m2
35,40/m2
10,65
12,78
6,90
8,28
4,50
5,40
4,10
4,92
4,50
5,40
Predaj na kusy.
%5$'6721(
INKA
.JMMEBMF
NOV
výška 4 cm, štruktúrovaný a tieňovaný povrch
90 kg/m2
567 kg/pal
Platne - základný balík
6682 4437
32,4 kg/ks
551 kg/pal
Bradstone
%5$'6721(
17 ks/pal.
N
sivá melírovaná
Základný balík - predaj na palety.
Krycia platňa stĺpiková
- predaj na kusy.
N
sivá melírovaná
Krycia platňa stĺpiková 60/60/4
6682 4436
6,30 m2
Milldale platne - Základný balík 6,30 m2
4 ks
22 ks
60/60 cm
60/30 cm
10 ks
30/30 cm
INKA
.JMMEBMF
NOV
dekoračný múrik
Z - blok
6682 3812
58,5/10/14 cm
11/10/7 cm
47,5/12,5/4 cm
6682 3809
22
N
1,70 kg/ks
85 kg/pal.
50 ks
N
2,60 ks/bm
6,20 kg/ks
372 kg/pal.
60 ks
N
6,50 kg/ks
50 ks
N
sivá melírovaná
Dekoračná platňa
Predaj na kusy.
50 ks
sivá melírovaná
Krycia platňa
6682 3811
14,50 kg/ks
725 kg/pal.
sivá melírovaná
Výplňový blok
6682 3802
15,20 ks/m2
sivá melírovaná
60/15/4 cm
TERCA
Obrázok
TERCA
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
23 ks/m2
4,70 kg/ks
196 ks
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
DOPPIO
výška 5 cm, tehlová dlažba
20,5/20,5/5 cm
5344 5327
5344 1327
červená svetlá antik
červená tmavá antik
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
červená svetlá antik
červená tmavá antik, červená svetlá drsný povrch, červená tmavá drsný povrch
cena za m2 cca
1,84
1,67
2,21
2,00
1,67
2,00
42,32/m2
38,41/m2
50,78/m2
46,09/m2
0,97
1,16
0,97
1,16
1,05
1,26
25,22/m2
30,26/m2
2
32,76/m2
1,21
1,45
1,21
1,06
1,45
1,27
38,72/m2
33,92/m2
46,46/m2
40,70/m2
0,93
1,12
0,93
1,19
1,12
1,43
28,83/m2
36,89/m2
34,60/m2
44,27/m2
1
20,5/20,5/5 cm
5344 5321
5344 1321
1
Predaj na kusy.
TERCA
ZÁHRADNÁ
výška 5 cm, tehlová dlažba
26 ks/m2
26/14/5 cm
300 ks
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch
červená pestrá hladký povrch
1
26/14/5 cm
5344 1391
červená tmavá drsný povrch
1
26/14/5 cm
5344 1397
1
červená tmavá antik
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch, červená pestrá hladký povrch, červená tmavá drsný povrch
červená tmavá antik
cena za m2 cca
27,30/m
Predaj na kusy.
TERCA
PIAZZA
výška 6,5 cm, tehlová dlažba
32 ks/m2
24,5/12/6,5 cm
5344 1185
4,10 kg/ks
300 ks
červená tmavá hladký povrch
1
24,5/12/6,5 cm
5344 5485
5344 1485
1
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
červená tmavá hladký povrch, červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
cena za m2 cca
Predaj na kusy.
TERCA
SIENA
výška 5 cm, tehlová dlažba
31 ks/m2
25/12/5 cm
5344 5347
5344 3347
cena za m2 cca
301 ks
1
červená svetlá antik
červená pestrá antik
1
25/12/5 cm
5344 3345
5344 6345
3,30 kg/ks
červená pestrá drsný povrch
žltá drsný povrch
červená svetlá antik, červená pestrá antik,červená pestrá drsný povrch
žltá drsný povrch
Predaj na kusy.
23
Terca
5344 5291
5344 1291
5344 3291
4 kg/ks
PLATNE
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- Platňa
výška 5 cm - špeciálne melírovaný povrch
50/50/5 cm
1572 6291
1572 6293
1572 3038
4 ks/m2
28,14 ks/ks
1126 kg/pal.
40 ks = 10,2 m2
3
béžovo-hnedá
sivo-biela
granit béžová
cena za m2 cca
béžovo-hnedá, sivo-biela, granit béžová
8,20
9,84
32,80/m2
39,36/m2
Predaj na kusy.
Kombinovateľná s:
CONCEPT
Umbriano, str. 6
- Platne
výška 5 cm, jemne vymývaný povrch
50/50/5 cm
6682 7072
6682 7073
4 ks/m2
27,50 kg/ks
1 100 kg/pal.
40 ks = 10 m2
2
granit svetlá
stredne sivá
2
cena za m cca
granit svetlá, stredne sivá
5,75
6,90
2
27,60/m2
23,00/m
Predaj na kusy.
- Platne
výška 3,8 cm, jemne vymývaný povrch
Platne
40/40/3,8 cm
6282 6460
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
13,90 kg/ks
779 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
1
antracit
cena za m2 cca
antracit
4,27
5,12
26,05/m2
31,26/m2
Predaj na kusy.
Kombinovateľná s:
La Linia, str. 7
24
La Linia doplnky, str. 28
CONCEPT
PLATNE
Číslo
tovaru
Obrázok
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
13,40 kg/ks
804 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 3,5 cm - s fázou, platňa brúsená a pieskovaná
40/40/3,5 cm
1572 3932
1572 3321
1572 4035
2,50 ks/bm
12,50 kg/ks
60 ks
11,50 kg/ks
60 ks
10,96
21,54
25,85
24,10
28,92
55,69/m2
66,83/m2
7,12
8,54
2
52,12/m2
8,80
10,56
47,70/m2
57,24/m2
4,27
5,12
26,05/m2
31,26/m2
1
granit sivá
jura béžová
karneol červená
cena za m2 cca
9,13
1
granit sivá
jura béžová
karneol červená
2 pohľ. hrany 38/38/3,5 cm
1572 3911
1572 3923
1572 3929
1
granit sivá
jura béžová
karneol červená
1 pohľ. hrana 40/38/3,5 cm
1572 3908
1572 3927
1572 4050
60 ks = 9,84 m2
granit sivá, jura béžová, karneol červená
Predaj na kusy.
výška 3,8 cm - bez fázy, profilovaný povrch
Weserský pieskovec 40/40/3,8
cm
1572 5581
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
13,70 ks/ks
740 kg/pal.
54 ks = 8,85 m2
1
krajinná pestrá
2
cena za m cca
krajinná pestrá
43,43/m
Predaj na kusy.
STRUKTUR
výška 3,8 cm - s fázou, pieskovaný a štruktúrovaný povrch
1572 1604
1572 1605
5,42 ks/m2
s 5 mm škárou
15,40 kg/ks
554 kg/pal.
36 ks = 6,64 m2
1
biela
antracit
biela
antracit
cena za m2 cca
Predaj na kusy.
- Platňa
výška 3,8 cm, platňa s vymývaným povrchom
40/40/3,8 cm
6282 8874
6282 8878
cena za m2 cca
6,10 ks/m2
s 5 mm
škárou
13,90 kg/ks
779 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
1
svetlosivá
jura
svetlosivá, jura
Predaj na kusy.
25
Platne
60/30/3,8 cm
PLATNE
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
6,10 ks/m2
s 5 mm
škárou
13,40 kg/ks
750 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
CORONA BRILLANT
výška 3,8 cm, platňa s jemnozrnným vymývaným povrchom
40/40/3,8 cm
6282 4194
6282 4202
6282 4206
56 ks = 9,18 m2
1
obilná žltá
alpe verde (zelená)
dunajská pestrá
cena za m2 cca
obilná žltá, alpe verde (zelená), dunajská pestrá
3,98
4,78
24,28/m2
29,14/m2
2,50
3,00
15,25/m2
18,30/m2
2,80
3,25
3,36
3,90
11,20/m2
13,00/m2
13,44/m2
15,60/m2
Predaj na kusy.
PICOLA
výška 3,7 cm, platňa z vymývaného betónu
40/40/3,7 cm
6282 4380
6282 4381
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
14,20 kg/ks
795 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
1
riečny štrk - sivá
riečny štrk - hnedá
cena za m2 cca
riečny štrk - sivá, riečny štrk - hnedá
Predaj na palety.
ZÁHRADNÉ PLATNE
výška 5 cm, s fázou
50/50/5 cm
6682 4001
6682 4108
cena za m2 cca
Predaj na palety.
Platne
26
4 ks/m2
28,13 kg/ks
1125 kg/pal.
40 ks = 10 m2
2
sivá
červená
sivá
červená
MÚRY
Obrázok
Číslo
tovaru
Spotreba
cca
Popis výrobku
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
MURO ANTICO
otĺkaný, hrúbka steny 25 cm
1046 kg/pal.
6 prvkov rôznej veľkosti
1572 3026
1572 3027
1
sivo-čierna mramorovaná
pastelovo-hnedá mramorovaná
3 ks/bm
Krycia platňa 32,5/31/7 cm
1572 3018
1572 3019
cca
72 ks = 2,06 m2
17,10 kg/ks
821 kg/pal.
48 ks
112,00/m2
134,40/m2
10,00
12,00
2,60
3,12
2,80
3,36
1,30
1,56
1,40
1,68
2,82
3,38
3,15
3,78
3,32
3,98
3,65
4,38
2
55,85/m2
60,14/m2
55,85/m2
60,14/m2
1
sivo-čierna mramorovaná
pastelovo-hnedá mramorovaná
1/1
3/4
1/2
33,3
25,0
16,6
CASTELLO
1/1
3/4
1/2
33,3
25,0
16,6
13,5
9,0
Len na objednávku. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo. Murovacie prvky - predaj na palety.
Krycie platne - predaj na kusy.
Na palete je 12 prvkov
z každej veľkosti.
Celkom na palete je 72 ks.
- Plotový systém
otĺkaný
Základný prvok
6682 4919
6682 4231
6682 4235
40/20/14 cm
6682 4929
6682 8839
6682 8837
6682 4928
6682 4291
6682 4292
21 kg/ks
1050 kg/pal.
20/20/14 cm
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Krycia platňa 33/25/8 cm
pre múr
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Krycia platňa 23/25/8 cm
pre stĺpik
35,80 ks/m2
5 ks/bm
3 ks/bm
2 ks/stĺp
20x20 cm
4 ks/stĺp
40x40 cm
10,50 kg/ks
1050 kg/pal.
13,40 kg/ks
1206 kg/pal.
9,50 kg/ks
855 kg/pal.
1
100 ks
90 ks
90 ks
1
1
1
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Základný prvok
40/20/14 cm
Polovičný prvok
20/20/14 cm
2
cena za m cca
50 ks
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Polovičný prvok
6682 4927
6682 4233
6682 4237
17,90 ks/m2
2,50 ks/bm
oker, sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
oker, sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
46,54/m
50,12/m2
46,54/m2
50,12/m2
Múry
Predaj na kusy.
Kombinovateľná s:
Castello Antico, str. 11
Castello Antico - Obrubník, str. 28
CONCEPT
27
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
5 alebo
7,14 ks/bm
37,50 kg/ks
1500 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
- palisády
14 x 20 cm, pieskované z piatich strán
14/20/60 cm
1572 0782
40 ks
1
granit svetlá
35,00
42,00
17,80
21,36
17,45
20,94
12,65
15,18
65,00
78,00
2,82
3,38
3,15
3,78
Predaj na kusy.
- minipalisády
14 x 10 cm, štiepané
7,14 ks/bm
14/10/38 cm
1572 0758
12 kg/ks
576 kg/pal.
48 ks
1
granit svetlá
Predaj na kusy.
- kompaktný schod
1572 0761
40/20/14 cm
pieskovaný z piatich strán
granit svetlá
1572 0760
40/20/14 cm
pieskovaný z vrchnej a čelnej str.
granit svetlá
2,50 alebo
5 ks/bm
25 kg/ks
1200 kg/pal.
48 ks
1
5 ks/bm
25 kg/ks
1200 kg/pal.
48 ks
1
Predaj na kusy.
- schod
1572 0756
100/40/14 cm
pieskovaný zo štyroch strán
granit svetlá
1 ks/bm
125 kg/ks
1250 kg/pal.
10 ks
1
Predaj na kusy.
CASTELLO ANTICO
- obrubník
otĺkaný
33/25/8 cm
6682 4929
6682 8839
6682 8837
3 ks/bm
13,40 kg/ks
1206 kg/pal.
oker
sivo - čierna melírovaná
hnedá melírovaná
90 ks
1
Predaj na kusy.
Kombinovateľná s:
Obrubníky a doplnky
Castello Antico, str. 11
28
Castello - Plotový systém, str. 27
CONCEPT
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Palisáda 30
6682 7028
6682 7029
11/9,5/30 cm
96 ks
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
1
8,50 ks/bm
9 kg/ks
972 kg/pal.
108 ks
12/18/50 cm
8,50 ks/bm
5,50 ks/bm
18,70 kg/ks
748 kg/pal.
40 ks
18/18/60 cm
5,50 ks/bm
29 kg/ks
1160 kg/pal.
40 ks
18/18/90 cm
5,50 ks/bm
41 kg/ks
820 kg/pal.
20 ks
1,90
2,20
2,28
2,64
2,26
2,66
2,71
3,19
4,48
5,21
5,38
6,25
10,75
11,25
12,90
13,50
12,45
12,95
14,94
15,54
64,00
76,80
95,00
114,00
2,95
3,32
3,32
3,50
3,54
3,98
3,98
4,20
1,60
1,90
1,92
2,28
1
4
1
sivá
hnedá
Palisáda 90
1572 5137
1572 5136
6 kg/ks
576 kg/pal.
Množstvo
paleta/vrstva
sivá
hnedá
Palisáda 60
1572 5135
1572 5134
10,42 ks/bm
cca kg
sivá
hnedá
Palisáda 50
1572 5133
1572 5129
Hmotnosť netto
sivá
hnedá
Palisáda 35 11,5/11,5/35 cm
1572 5132
1572 5130
Spotreba
cca
1
sivá
hnedá
Palisáda 30 cm - predaj na palety.
Palisáda 35, 50, 60 a 90 cm - predaj na kusy.
SOLÁRNE SVETLO
výška 6 cm
0,5 kg/ks
10/10/6 cm
1571
1571
1571
1571
3064
3066
3067
3065
zelená
červená
biela
modrá
2 kg/ks
20/20/6 cm
1571
1571
1571
1571
3060
3062
3063
3061
zelená
červená
biela
modrá
Predaj na kusy.
výška 20 cm, šírka 5 cm
6682
6682
6682
6682
5169
3763
7080
3769
22,50 kg/ks
1080 kg/pal.
48 ks
1
sivá
červená
hnedá
piesková
50/20/5 cm
6682 7074
6682 7075
1 ks/bm
sivá
červená
2 ks/bm
11,25 kg/ks
1080 kg/pal.
96 ks
1
Predaj na palety.
29
Obrubníky a doplnky
100/20/5 cm
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
1 ks/bm
49,50 kg/ks
1272 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
výška 20 cm, šírka 12 cm
8 4
100/20/12 cm
10
24 ks
1
20
10
6682 3460
12
sivá
4,22
5,06
5,32
6,38
1,99
2,39
3,58
4,30
6,57
7,88
8,60
10,32
12,90
15,48
2,00
2,40
5,97
7,16
Predaj na palety.
výška 25 cm, šírka 15 cm
12
100/25/15 cm
3
1 ks/bm
81 kg/ks
1215 kg/pal.
15 ks
1
4 ks/bm
20,25 kg/ks
1200 kg/pal.
60 ks
1
10
25
15
6682 3490
sivá
25/25/15 cm
6682 3517
sivá
Predaj na palety.
výška 20 cm, šírka 10 cm
100/20/10 cm
6682 3482
1 ks/bm
20
sivá
45 kg/ks
1440 kg/pal.
32 ks
1
10
Predaj na palety.
OBRUBNÍK CESTNÝ, OBLÚKOVÝ - VONKAJŠÍ
výška 25 cm, šírka 15 cm
rádius r = 0,5 m 39/25/15 cm
6682 3533
30 ks
1
12 ks/kruh
42 kg/ks
630 kg/pal.
15 ks
N
16 ks/kruh
63 kg/ks
945 kg/pal.
15 ks
1
sivá
rádius r = 2,0 m 78/25/15 cm
6682 3535
32 kg/ks
960 kg/pal.
sivá
rádius r = 1,0 m 52/25/15 cm
6682 3534
8 ks/kruh
sivá
Predaj na kusy.
OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ
prevýšenie 5 cm
25/25/15-10 cm
6682 3816
4 ks/bm
20 kg/ks
1440 kg/pal.
72 ks
1
sivá
Predaj na kusy.
Obrubníky a doplnky
OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ
prevýšenie 5 cm
100/15/20 cm
6682 3500
Predaj na palety.
30
sivá
1 ks/bm
59 kg/ks
1240 kg/pal.
20 ks
1
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Číslo
tovaru
Obrázok
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
8 ks/m2
4 ks/bm
22,50 kg/ks
1575 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
PRÍDLAŽBA
výška 8 cm
50/25/8 cm
6682 3433
70 ks
2
sivá
cena za m2 cca
sivá
1,55
1,86
12,40/m2
14,88/m2
2,60
3,12
2,80
3,36
1,20
1,44
1,30
1,56
1,80
2,16
Predaj na palety.
ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
prehĺbenie 1,5 cm
40/40/8 cm
6682 5438
2,5 ks/bm
26,10 kg/ks
1296 kg/pal.
48 ks
1
sivá
Predaj na vrstvy.
ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
prehĺbenie 8 cm
50/25/14 cm
6682 3406
4 ks/bm
26 kg/ks
1062 kg/pal.
36 ks
2
sivá
Predaj na vrstvy.
DEBNIACA TVÁRNICA
výška 25 cm
SB 15 50/15/25 cm
6682 0117
8 ks/m2
40 ks/m3
20 kg/ks
1200 kg/pal.
60 ks
1
8 ks/m2
26,7 ks/m3
24 kg/ks
960 kg/pal.
40 ks
1
8 ks/m2
20 ks/m3
28 kg/ks
840 kg/pal.
30 ks
1
sivá
SB 15
SB 20
SB 30
SB 40
cena za m2 cca
1
sivá
SB 40 50/40/25 cm
6682 0054
80 ks
sivá
SB 30 50/30/25 cm
6682 0053
18 kg/ks
1440 kg/pal.
sivá
SB 20 50/20/25 cm
6682 3310
8 ks/m2
53,4 ks/m3
50/15/25 cm
50/20/25 cm
50/30/25 cm
50/40/25 cm
sivá
2,00
2,40
9,60/m2
10,40/m2
14,40/m2
16,00/m2
11,52/m2
12,48/m2
17,28/m2
19,20/m2
Predaj na palety.
MUROVACIA TVÁRNICA
výška 22 cm, šírka 12 cm
6682 3751
cena za m2 cca
50/12/22 cm
9,08 ks/m2
17,50 kg/ks
1400 kg/pal.
80 ks
1
sivá
sivá
1,19
1,43
10,80/m2
12,96/m2
Predaj na palety.
31
Obrubníky a doplnky
SB 12 M
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Číslo
tovaru
Obrázok
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
2 ks/bm
21 kg/ks
1260 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
pal.
€/ks
€/ks
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ
50/25/8 cm
6682 3423
6682 3424
60 ks
1
sivá
hnedá
3,10
3,60
3,72
4,32
2,30
2,50
2,76
3,00
3,49
4,19
0,70
0,84
0,15
0,18
11,94
14,33
8,97
10,76
Predaj na palety.
SVAHOVÁ TVÁRNICA
INKA
NOV
oporné svahové prvky
Základný prvok 20/30 cm
6682 7045
6682 7046
4,1 ks/bm
13,7 kg/ks
1096 kg/pal.
80 ks
1
sivá
červeno-hnedá
Základný prvok - predaj na vrstvy.
PIESOK NA ŠKÁROVANIE DLAŽIEB A PLATNÍ
Kremičitý piesok ŠH 31
vrecovaný, zrnitosť 0,3-1,0 mm
6681 6396
2-7 kg/m2
1,5 kg/dm3
objemu škár
25 kg/vrece
1000 kg/pal.
40 ks
1
prírodná farba
Predaj na vrecia.
TERČÍK PRE PLATNE
Plastový terčík 10/10/1 cm
šírka škáry 4 mm
6,25 ks/m2
100 ks/vrece
(platne 40/40 cm)
6681 3995
Predaj na kusy.
DIŠTANČNÝ KRÍŽ PRE PLATNE
6,2/6,2/1,2 cm
šírka škáry 5 mm
6,25 ks/m2
200 ks/vrece
(platne 40/40 cm)
1571 3991
Predaj na celé vrecia.
ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
Obrubníky a doplnky
Predaj na kusy.
32
INKA
NOV
6681 4676
TOP žľab s pozinkovaným
štrbinovým krytom
100 x 13,4 x 9,5 cm
1,9 kg
90 ks/paleta
6681 4677
TOP - Ukončovací set vrátane
návodu, čierny
0,2 kg
18 ks/kartón
1
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY
Platnosť od 01. 01. 2010
Doleuvedené predajné a dodacie podmienky platia pre všetky realizované obchodné
prípady medzi SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. (ďalej SEMMELROCK)
a kupujúcim. Tieto podmienky sa opierajú
o slovenské právo. Cenníky SEMMELROCK
a ich úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou
týchto predajných a dodacích podmienok.
1. Záväznosť
Všetky naše ponuky, zmluvy, predaj a dodávky sa uskutočňujú na základe nasledovných predajných a dodacích podmienok, ktoré po objednávke zaslanej kupujúcim, prípadne nákupe, platia ako kupujúcim bez námietok prijaté a schválené a preto
sú tieto predajné a dodacie podmienky tak
pre kupujúceho ako aj pre SEMMELROCK
záväzné. Obchodné podmienky kupujúceho
nezaväzujú SEMMELROCK k ich dodržaniu. Ak sa uskutoční objednávka na základe obchodných podmienok kupujúceho, následné dodávky zo strany SEMMELROCK
nie je možné považovať za prijatie týchto
obchodných podmienok, ale iba ako ponuku
na uzavretie zmluvy na základe predajných
a dodacích podmienok SEMMELROCK. Ak
by jednotlivé časti týchto všeobecných predajných a dodacích podmienok boli z nejakého dôvodu neúčinné, účinnosť ostatných
častí týchto predajných a dodacích podmienok tým nie je dotknutá. Ostatné dojednania, doplnky alebo zmeny zmluvy, prípadne nákupu alebo týchto podmienok sú
záväzné vtedy, ak budú zo strany
SEMMELROCK písomne potvrdené.
2. Cenové ponuky, kalkulácie
spotreby výrobkov, rozpočty nákladov
Cenové ponuky vypracované
firmou
SEMMELROCK sú počas doby ich platnosti záväzné. Všetky naše podklady, katalógy,
návrhy, kalkulácie, rozpočty a ostatné údaje majú informačný charakter a sú nezáväzné. Predbežné rozpočty vystavené firmou
SEMMELROCK sú záväzné len v tom prípade, ak sa ich záväznosť vyslovene písomne
dohodne.
3. Dodávky
Tovar sa expeduje na základe písomnej objednávky kupujúceho z výrobných závodov
SEMMELROCK podľa dohodnutých podmienok ustanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný vopred dohodnúť termín
odberu. Pri odberoch realizovaných kupujúcim zodpovednosť SEMMELROCK končí naložením výrobkov vo výrobnom závode. Prípadné poškodenie prepravou sa rieši
podľa Reklamačného poriadku.
4. Dodacie lehoty
Dodržiavame dohodnuté dodacie lehoty, za predpokladu nerušeného pracovného procesu, ako aj v prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné prekážky. Udalosti
vyššej moci, ako napr. prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné
alebo poveternostné problémy, ako aj úradné a iné zásahy, ktorým riadny obchodník
akoukoľvek snahou nemôže zabrániť,
SEMMELROCK zbavuje povinnosti dodávok na obdobie trvania vyššie uvedených udalostí bez nároku na náhradu škody. Túto lehotu nemôže SEMMELROCK
garantovať ani v prípade nedostatku výrobnej kapacity. Kupujúci je povinný informovať
sa o aktuálnej pracovnej dobe v závodoch
SEMMELROCK.
5. Prospekty, podklady
Akékoľvek rozmery, hmotnosť alebo údaje
o kvalite uvádzané v katalógu, v technických
listoch, prospektoch alebo na zobrazeniach,
ako aj ukážkové zlomky a vzorky, predstavujú priemerné ukazovatele z našej výroby
a sú ilustračné. Všetky výkresy, plány, údaje o množstve a spotrebe, ktoré poskytneme
zákazníkovi, sú nezáväzné. Tieto sú našim
majetkom a bez nášho písomného súhlasu
nesmú byť sprístupnené tretím osobám.
6. Ceny
Pre predajné a dodacie podmienky platia ceny podľa aktuálnych cenníkov
SEMMELROCK, pričom v prípade zmeny
cien si ponechávame právo upraviť ceny
podľa cien platných v deň dodávky tovaru.
Všetky ceny uvedené v aktuálnom cenníku
sa rozumejú zo závodov SEMMELROCK,
na paletách, s naložením na nákladné auto.
7. Platby
Kupujúci je povinný postupovať pri úhrade faktúr SEMMELROCK podľa dohodnutých platobných podmienok kúpnej zmluvy. Každá presne neidentifikovateľná
platba sa použije na krytie najstaršej nezaplatenej pohľadávky SEMMELROCK.
Pri neplnení platobnej povinnosti je firma
SEMMELROCK oprávnená plnenie zmluvy zastaviť, požadovať platbu vopred pred
splnením povinností SEMMELROCK alebo dostatočnú záruku. Kupujúci nemá právo z dôvodov reklamácie vád materiálu
alebo uplatnenia nároku na náhradu škody platby faktúr odkladať, alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek obchodných vzťahov s firmou SEMMELROCK.
Pri oneskorenej platbe má SEMMELROCK
právo účtovať úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Kupujúci hradí všetky poplatky za
upomienky a všetky s tým vzniknuté náklady.
8. Poskytnutie záruk
SEMMELROCK poskytuje záruku v zmysle príslušných ustanovení reklamačného
poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
kúpnej zmluvy.
9. Palety
Pri dodávke výrobkov a obchodného tovaru SEMMELROCK fakturuje za palety cenu
podľa platných cenníkov SEMMELROCK.
Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Palety môžu byť vrátené do
3 mesiacov od expedície zo SEMMELROCK.
Po uplynutí 3 mesiacov už firma
SEMMELROCK nie je povinná palety spätne odkúpiť. SEMMELROCK preberie späť
len taký počet paliet, aký bol odobratý. Jednorázové palety SEMMELROCK neúčtuje
a ani neprijíma späť. SEMMELROCK preberá palety nepoškodené, očistené a uložené na seba (nie do seba). Palety musia byť
pri preberaní už roztriedené podľa typov paliet. Každá zásielka musí byť doložená dodacím alebo prepravným listom, v ktorom
bude uvedené číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet. Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa
prebrané a všetky s tým vzniknuté náklady
hradí kupujúci.
10. Vlastnícke práva
Dodávané výrobky a tovar SEMMELROCK
zostávajú vo vlastníctve SEMMELROCK až
do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok
kupujúceho.
11. Storno objednávok a vrátenie tovaru
Stornovanie alebo prípadné zmeny objednávok bude SEMMELROCK akceptovať iba v
písomnej forme a v termíne do 24 hodín od
obdržania objednávky.
SEMMELROCK môže po predchádzajúcej
dohode s predávajúcim povoliť vrátenie tovaru kupujúcim (neporušená originál zabalená paleta). Kupujúcemu budú zúčtované
manipulačné poplatky vo výške 15 % z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného
tovaru znížená o 15 %.
12. Platnosť
Tieto predajné a dodacie podmienky sú
platné od 01. 01. 2010 do odvolania.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská 3728, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 05 33, 789 18 91 - 2
Fax: 031 / 789 05 34, 789 08 12
www.semmelrock.sk · [email protected]
člen skupiny Semmelrock Group
Semmelrock Group - člen skupiny
Download

cenník semelrock.pdf - HIROPRO sro