Cenník
2011
www.semmelrock.sk
Obsah
Informácie pre zákazníkov
Inovácie Semmelrock
Grafický návrh plochy
Paletové hospodárstvo
Predajné a dodacie
podmienky
2-3
4
5
5
33
Appia antica
Appia antica kombi
Il Campo
Il Campo kombi
Naturo
La Linia
6
6
6
7
7
7-8
La Linia kombi
Umbriano
Vindobona
Castello Antico
Castelletto
Pastella
8
8
9
9
9
10
Pastella kombi
Siena 2 kombi
Rettango kombi
Country kombi
Palio
Citytop
10
11
11
11
12
12-13
18
18
18
19
19
19
Podvalová platňa
Obrubník
Madoc - dekoračná platňa
Doskové platne
Madoc
Mountain Block
19
19
19
20
20
20
Travero platne
Travero schody
Travero múr
Woven
Blue Lias
Vogue - prírodný kameň
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
Holstein
24
25
25
25
25
25
Corona brillant
Picola
Záhradné platne
26
26
26
Solárne svetlo
Obrubník parkový
Obrubník cestný
Obrubník rovný
Obrubník cestný,
oblúkový - vonkajší
29
29
30
30
Obrubník nájazdový
Prídlažba
Odvodňovací žľab
Debniaca tvarovka
Murovacia tvarovka
Obrubník palisádový
30
31
31
31
31
32
Citytop kombi
Heilbronner
Nardo
Dlažba pre nevidiacich
Einstein
Zatrávňovacia dlažba
14
14
14
15
15
15
Flori
Piesok na škárovanie
dlažieb a platní
Terčík pre platne
Dištančný kríž pre platne
Palety
32
Značkovací kameň
Behaton
Behaton - extra
Behaton - drenážna
Eckwelle
15
16-17
17
17
17
Dlažba
Dlažba
Old Town platne
Old Town kruhy
Old Town rohové prvky
Old Town stupne
Tile platňa
Nášľapný kameň
Bradstone
Bradstone
Doppio
Záhradná
Piazza
Piccolo
Siena
Alt Schwerin
Terca
Terca
Carat exklusiv
Carat style
Carat struktur
Umbriano - platňa
Pastella - platňa
La Linia - platne
Platne
Platne
26
Múry
27
27
Múry
Muro antico - oporný múr
Castello - plotový systém
La Linia - palisády
La Linia - minipalisády
La Linia - kompaktný schod
La Linia - schod
Castello antico - obrubník
Palisády
28
28
28
28
28
29
30
Obrubníky a doplnky
Obrubníky a doplnky
32
32
32
32
1
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
INFORMÁCIE
PRE ZÁKAZNÍKOV
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
Marketingový manažér:
Regionálni manažéri:
0915 - 782 685
E-mail: [email protected]
Bratislavský kraj:
0915 - 570 231
Trnavský kraj:
0907 - 895 703
Nitriansky kraj:
0915 - 703 562
Trenčiansky kraj:
0905 - 976 658
0907 - 915 358
E-mail: [email protected]
Žilinský kraj:
0905 - 645 111
Odbytové oddelenie / závod Sereď
Odbytové oddelenie / sklad Prešov
Banskobystrický kraj:
0915 - 781 740
Telefón:
031/789 05 33, 031/789 18 91,
031/789 18 92
Fax: 031/789 05 34, 031/789 08 12
E-mail: [email protected]
Telefón / Fax: 051/455 77 91
E-mail: [email protected]
Prešovský kraj:
0915 - 781 750
Košický kraj:
0908 - 783 063
Otváracia doba:
pondelok až piatok
marec - október
november - február
7.00 - 17.00 hod.
7.00 - 16.00 hod.
Technické poradenstvo:
Sekretariát:
Telefón:
031/789 12 01, 031/789 18 81,
031/789 18 82
Fax: 031/789 05 66
E-mail: [email protected]
Internet: www.semmelrock.sk
0908 - 725 362
0915 - 988 709
E-mail: [email protected]
Odborné poradenstvo:
Informácie o predaji
Platnosť cenníka:
Cenník 2011 je platný od 1. 4. 2011
Spôsob objednania:
Dbajte na úplné vyplnenie objednávky, ktorá by mala obsahovať:
- meno kupujúceho, presnú adresu, telefónne číslo
- presný popis výrobku: číslo tovaru, názov výrobku, dohodnuté cenové
a dodacie podmienky, farba, povrch, množstvo (množstvo uvádzať
v kusoch alebo počet paliet, resp. počet vrstiev)
- objednať celé palety kvôli bezpečnosti tovaru pri preprave
- názov stavby - presná adresa miesta stavby, telefónne číslo
- výrobca potvrdí objednávku do 2 dní po jej obdržaní. Po potvrdení
objednávky výrobcom objednávka nadobúda platnosť
- ak kupujúci následne odstúpi od zmluvy, bude sa postupovať
v zmysle predajných a dodacích podmienok
Upozornenie
Všetky ceny EUR/m2 bez DPH a EUR/m2 s DPH sú zaokrúhlené. Všetky
nami uvádzané údaje, ako aj údaje o spotrebe a množstvách dlažby na m2,
sú nezáväzné výpovede, za ktoré nepreberáme záruku.
Lícové tehly TERCA a tehlové obkladové pásiky TERCA nájdete v ponuke
spoločnosti
WIENERBERGER SLOVENSKÉ TEHELNE spol. s r.o.
Bližšie informácie: www.wienerberger.sk
infolinka: 0850 111 283
Čo by ste mali vedieť
Betón a prírodný kameň
Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných,
ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne
varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód
opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je
daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.
Betón a farba
Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu
a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva
z prírodných materiálov - štrku, alebo jemne kamennej drviny, piesku,
cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam.
2
Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú
jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné
odchýlky vplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických
postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov
výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním
vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie
vzhľadu povrchu. Prirodzená “patina”, ktorá sa dostaví, “zušľachtuje”
výrobok. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť
výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK
tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia!
Výkvety sú prirodzená záležitosť
Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného
produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že
cement sa páli z vápenca a hliny. Ako pri všetkých prírodných surovinách
i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia
ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa
čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa
vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický
proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok,
nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným
poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne
odplavuje. Výkvety miznú po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa
na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými
surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí.
Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenie proti výkvetom, nie sú
na mieste.
Dá sa zamedziť tvorbe výkvetov ?
Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepší recept.
Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených
pórov, ktoré uvoľňujú vode cestu dovnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom
a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Baliace fólie
podporujú tvorbu kondenzovanej vody a preto by sa malo zabrániť
dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné
konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým
by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.
Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
Kvalita
Farebne melírované plochy
Odchýlky spôsobené technológiou výroby nie sú chybou alebo odchýlkou
od kvality, ak sa pohybujú v toleranciách príslušných noriem. Pri hodnotách, ktoré sú určené pre daný projekt alebo návrh stavby, treba vychádzať z príslušných miestnych skutočností a dodržiavať miestne stavebné
predpisy. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a tlačou spôsobené farebné odchýlky.
Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky
je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej
vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb
k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej
ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov
rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.
Betón a životné prostredie
Betón je vyrobený z prírodných materiálov a správa sa prirodzene. To znamená: mierne sa rozťahuje pri zahriatí a rovnako mierne sa pri ochladení
sťahuje. Podľa toho, akým vplyvom počasia je vystavený a aké vlastnosti
od neho požadujeme, použijeme hladký alebo drsný povrch. A reaguje
samozrejme aj na znečistenie. Tak môže styk s iným materiálom (napr.
vlhké lístie zo stromov, kvetinový peľ, kvetináče, ovocie, tuk z grilu a pod.)
vyvolávať bodové sfarbenie, ktoré sa poveternostnými vplyvmi znovu
odstráni. Prípravky na odstránenie zostávajúceho znečistenia (napr. stopy od hrdze po oceľových stoličkách) zakúpite v odborných predajniach
so špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
Upozorňujeme, že farebné plochy z betónových dlažieb môžu byť
poveternostnými vplyvmi a používaním znečistené, čo môže len
opticky spôsobiť zmenu farby.
CE - označenie
Nakoľko výrobky skupiny Bradstone majú nepravidelné hrany, ich výrobný
a skutočný rozmer je v rámci špecifikovaných dovolených odchýlok podľa
normy STN EN 1339.
Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného
povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé
odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky
súčasne.
Väčšina našich výrobkov je označená symbolom CE. To znamená, že sa
preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú technické normy,
ktorými sa v členských štátoch EÚ prevzali harmonizované európske
technické normy.
CSK - označenie
Niektoré naše výrobky sú označené symbolom CSK. To znamená, že sa
preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú aj slovenské technické normy, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky, určené ako
vhodné na preukázanie zhody.
Na každý náš výrobok je vypracované Vyhlásenie zhody, ktoré je k dispozícii aj na našej webovej stránke.
Normy pre betónové výrobky
Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdznych a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN 1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný
výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné
postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných
postupov sa vystavuje Vyhlásenie zhody k jednotlivým druhom výrobkov.
V súvislosti s uplatňovaním systému STN EN ISO 9001: 2009 sa vykonáva
i kontrola riadenia jednotlivých procesov.
Podrobnejšie informácie ohľadom noriem nájdete v našom Technickom
katalógu.
Rozmery
Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/hrúbka). Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná
o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v „ks/m2“ obsahujú i potrebné škáry (3-5 mm podľa predpisov).
Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových
radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych noriem sa jedná o reálne rozmery stavebných
prvkov.
Rozmery - všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú
rastrové (dĺžka/šírka/hrúbka).
ISO 9001
Semmelrock Stein+Design má od roku 2002 zavedený a udržiavaný
certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
( EN ISO 9001:2008 ), ktorý je garanciou kvality, trvalého uspokojovania
požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.
3
Obrázok
Číslo
tovaru
Popis výrobku
INOVÁCIE
SEMMELROCK
CONCEPT
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností
Semmelrock ponúka riešenie, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým že
povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.
Kvalita SEMMELROCK
Výrobky SEMMELROCK sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné
metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky
a skúšobné metódy).
Kritériá CE
Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní výrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové
tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku.
Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymi akreditovanými skúšobnými ústavmi.
Vnútorná hydrofobizácia
Kompaktná betónová štruktúra je hydrofóbne upravená, teda je vodoodpudivá. Týmto sa podstatne zredukuje prirodzená nasiakavosť
betónovej dlažby pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa vyskytuje menej kvetov. Taktiež sa vďaka vnútornej hydrofobizácií zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam. Farebný alebo štruktúrovaný betón povrchovej vrstvy, ktorý dáva
dlažbe ten pravý elegantný vzhľad, je taktiež vyhotovený hydrofóbne. Vzniká štruktúra betónu s malým podielom kapilár, s veľmi dobrou
hydrofobizáciou, extrémnou kompaktnosťou a zlepšenou mrazuvzdornosťou. Týmto sa dosahuje extrémne zníženie tvorby výkvetov.
Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku
Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným
roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkodícionovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3 %-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2.
Rovnaký povrch
V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom. To znamená, že dlažby, platne, ploty, obrubníky atď. majú
rovnaký povrch.
Povrchové zušľachtenie
Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby
(napr. Il Campo). Profilovanie: profilovaná výrobná forma dodáva povrchu platne prírodný bridlicový alebo pieskovcový vzhľad (napr.
Carat style, Bradstone). Otĺkanie: Dlažbové tvarovky sa otĺkajú v otĺkacom bubne a získavajú týmto typický starobylý charakter (napr.
Castello antico, Vindobona, Castello plot, Muro antico). Brúsenie: hotové platne sa obrúsia a získajú tým hladký povrch (napr. Carat
platne). Štiepanie/otesanie: štiepaný povrch prepožičiava výrobkom prírodný vzhľad (napr. La Linia palisády). Pieskovanie: Opieskovaním získava povrch výrobku čistý a matný diamantový charakter (Carat exklusiv). Vymývanie: jemné častice sa z najvrchnejšej
vrstvy vymyjú a väčšie farebné zrnivo sa odkryje (napr. La Linia, Pastella, Naturo, Corona Brillant).
Kombiforma
Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa skladá z definovaného počtu určitých formátov. Výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia
pokládka, pri ktorej sa vždy dopracujete k rovnému zakončeniu krajov. Stvárneniu plôch tak nie sú kladené žiadne hranice.
®
Systém Einstein
Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimálne zaplnenie škár prostrednícvom špeciálnych výstupkov na
okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi jednotlivými kockami. Vďaka medzerám, ktoré tak
vznikli aktívne predchádza odpraskávaniu hrán. Systém Einstein ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej
pokládky, pretože dlažobné kocky sa pri pokladaní automaticky nastavia do správnej polohy.
Semmelrock Protect
®
Jedinečná kombinácia ochrany aplikovaná zvnútra aj zvonku. Výsledok: produkty sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty
sa nedokážu zachytiť na povrchu a preto je čistenie povrchu takto upravenej dlažby výrazne uľahčené. Semmelrock Protect robí
dlažbu okrem toho aj žiarivejšou, mrazuvzdornou a odolnou voči soliam. Tak zostáva po dlhšiu dobu čistá a pekná.
Semmelrock Premium Protect
®
Pre zvlášť vysokú odolnosť bola vyvinutá technológia Semmelrock Premium Protect. Vznikla tak doteraz nevídaná úroveň ochrany
pre chodníky, námestia a cesty, ktorá vynikajúco obstála vo všetkých testoch. Odstraňovanie žuvačiek a kúskov zaschnutého
materiálu pri tejto úprave je úplne ľahké. Produkty s týmto stupňom ochrany odteraz ponúkame aj pre váš domov. Samozrejmosťou
je zachovanie mrazuvzdornosti a odolnosti voči soliam.
4
GRAFICKÝ
PLOCHY
Obrázok
ČísloNÁVRH
tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
Ak si chcete urobiť obraz Vašej plánovanej dláždenej plochy (La Linia,
Pastella, Il Campo, Umbriano, Vindobona, Castello antico, Appia antica,
Bradstone, Siena 2, Terca, Castelletto, Country kombi, Palio, platňové systémy, svahovky, múriky, ploty), firma Semmelrock Vám ponúka službu grafického návrhu plochy v programe AutoCAD.
V prípade záujmu zvoľte nasledovný postup:
- vyplňte objednávkový formulár pre návrh plochy (u každého predajcu
stavebných materiálov) a zašlite na doleuvedenú adresu alebo
- kontaktujte telefonicky, príp. e-mailom našich kolegov na technickom
oddelení
Tel.: 031/789 12 01
Fax: 031/789 05 66
Mob.: 0908/725 362, 0915/988 709
E-mail: [email protected]
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728/95
926 01 Sereď
PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO
Palety
Súčasťou našej
našejobchodnej
obchodnejspolupráce
spolupráce
jepaletové
aj paletové
hospodárstvo.
informáciou
smepredísť
chceli možnému
predísť možnému
vzájomnému
nedorozumeniu
je aj
hospodárstvo.
ToutoTouto
informáciou
by smeby
chceli
vzájomnému
nedorozumeniu
pri predaji
pri
predaji apri
následne
vrátení paliet
a následne
vrátení pri
paliet.
Artiklové číslo:
Rozmery paliet v cm:
8206
120x80EUR
8205
120x90
Predaj paliet:
Tovar sa expeduje z nášho
výrobného závodu zabalený
v celých paletách:
- za všetky typy vratných paliet je účtovaná rovnaká cena 8,30 €/ks
bez DPH
- jednorázové palety neúčtujeme
- počet a artiklové číslo predaných paliet sú zapísané v dolnej časti
dodacieho listu
Každá zásielka musí byť doložená dodacím alebo prepravným listom,
v ktorom bude uvedené číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet.
Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané
a všetky s tým vzniknuté náklady hradí kupujúci.
Vrátenie paliet:
-
kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady
nepoškodené palety musia byť vrátené do troch mesiacov od expedície
palety preberieme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba)
späť odkupujeme len taký počet paliet, aký bol odobratý
vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške
za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 0,83 €/ks
jednorázové palety neprijímame späť
poškodené palety nevykupujeme
Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje uvedené vady
viď obrázky:
- chýba, alebo je zlomená (prasknutá) doska
- chýba niektorá nožička
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosák
- paleta EUR nie je označená ochrannou známkou EUR
- dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva
- prehnitá nožička alebo doska
- dosky sú z tenkého dreva
5
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
46,10 ks/m2
3,90 kg/ks
1310 kg/pal.
336 ks = 7,29 m2
42 ks = 0,91 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 8 cm, melírovaná
11,3/19,2/8 cm
6682 8459
6682 8462
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
15/19,2/8 cm
6682 8458
6682 8461
Dlažba
1,05
1,08
1,26
1,30
1,51
1,81
2,26
2,71
3,01
3,61
6,02
7,22
2
24,10/m
24,84/m2
28,92/m2
29,81/m2
19,20/m2
23,04/m2
160 ks = 6,94 m2
20 ks = 0,87 m2
7,81 kg/ks
1250 kg/pal.
16 ks/m2
11,25 kg/ks
1440 kg/pal.
128 ks = 8 m2
16 ks = 1 m2
10,67 ks/m2
16,88 kg/ks
1620 kg/pal.
96 ks = 9 m2
12 ks = 1,13 m2
8 ks/m2
22,50 kg/ks
1440 kg/pal.
64 ks = 8 m2
8 ks = 1 m2
4 ks/m2
45 kg/ks
1440 kg/pal.
32 ks = 8 m2
4 ks = 1 m2
lávovo-sivá melírovaná
50/50/8 cm
6682 4914
23,05 ks/m2
lávovo-sivá melírovaná
50/25/8 cm
6682 4915
0,83
0,86
lávovo-sivá melírovaná
37,5/25/8 cm
6682 4916
0,69
0,72
240 ks = 6,91 m2
30 ks = 0,86 m2
5,18 kg/ks
1243 kg/pal.
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
25/25/8 cm
6682 4917
0,62
0,65
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
22,6/19,2/8 cm
6682 8457
6682 8460
34,72 ks/m2
0,52
0,54
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
11,3/19,2/8 cm, 15/19,2/8 cm, 22,6/19,2/8 cm - Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
25/25/8 cm, 37,5/25/8 cm, 50/25/8 cm a 50/50/8 cm - Typ palety: 120 x 90 cm.
APPIA ANTICA
kombi
výška 5 cm, melírovaná
114,50 kg/vrstva
1374 kg/pal.
mix 3 formátov
lávovo-sivá melírovaná
lávovo-červená melírovaná
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
10x15
20x15
20x10
10x15
20x10
20x15
20x15
10x15 10x15
10x15
10x15
10x15
20x10
10x15
10x15 10x15
20x15
10x15
20x10
20x15
10x15 10x15
20x15
20x15
10x15
20x15
20x15
10x15
20x15
20x10
20x10
10x15
20x15
10x15
10x15
20x10
20x15
10x15
20x15
20x10
20x10
10x15
20x15
10x15
Appia antica kombi
skladba jednej vrstvy:
20/15/5 - 15 ks
20/10/5 - 9 ks
10/15/5 - 24 ks
10x15
6682 6438
6682 6437
11,88 m2/pal.
0,99 m2/vrstva
20x15
výška 8 cm, škriabaný povrch
10/15/8 cm
6682 7712
6682 7702
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
6
66,67 ks/m2
2,70 kg/ks
1210 kg/pal.
448 ks = 6,72 m2
56 ks = 0,84 m2
vulcano
jura
vulcano, jura
0,34
0,41
22,64/m2
27,17/m2
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
Hmotnosť netto
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
kombi
výška 6 cm, škriabaný povrch
mix 3 formátov
6682 5858
6682 5859
vulcano
jura
19,25/m2
23,10/m2
22,50
27,00
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
Dlažba
kombi
výška 8 cm, škriabaný povrch
196,80 kg/vrstva
1574 kg/pal.
mix 3 formátov
6682 7070
6682 7071
8,64 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
vulcano
jura
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
Il Campo kombi
Skladba vrstvy je rovnaká pre Il Campo
kombi výšky 6 cm aj 8 cm
skladba jednej vrstvy:
20/15/8 - 16 ks
15/15/8 - 16 ks
10/15/8 - 16 ks
výška 6 cm, maloformátová dlažba, jemne vymývaný povrch
mix 7 formátov
6682 4472
6682 4918
6682 4473
131,76 ks/m2
1377 kg/pal.
1344 ks = 10,2 m2
112 ks = 0,85 m2
20,30/m2
21,05/m2
22,25/m2
granit svetlá
stredne sivá
čierna
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
24,36/m2
25,26/m2
26,70/m2
Spôsob uloženia 1 vrstvy na palete.
A - 102 mm x 92 mm
C - 58 mm x 92 mm
E - 75 mm x 92 mm
B - 68 mm x 92 mm
D - 87 mm x 92 mm
F - 87 mm x 92 mm
G - 83 mm x 92 mm
výška 6 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
10/20/6 cm
6682 4150
6682 4151
cena za m cca
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
25 ks/m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
granit svetlá
20/20/6 cm
2
50 ks/m2
granit svetlá
granit svetlá
0,46
0,55
0,92
1,10
2
27,60/m2
23,00/m
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
7
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
100 ks/m2
1,80 kg/ks
1267 kg/pal.
704 ks = 7,04 m2
88 ks = 0,88 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 8 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
10/10/8 cm
6682 4366
6682 7676
6682 3098
granit svetlá
bazaltantracit
terakota
40/40/8 cm
6682 4378
0,33
6,25 ks/m2
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
granit svetlá
granit svetlá, bazaltantracit, terakota
5,28
6,34
33,00/m2
39,60/m2
23,00/m2
27,60/m2
10/10/8 - Predaj na kusy.
40/40/8 - Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
kombi
výška 6 cm, povrch z prírodného kameňa, vymývaný
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
mix 3 formátov
granit svetlá
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 90 cm.
La Linia kombi
10x20
10x20
20x20
20x20
20x20
30x20
10x20
10x20
20x20
10x20
30x20
20x20
20x20
30x20
30x20
10x20
10x20
10x20
30x20
20x20
20x20
30x20
10x20
20x20
30x20
10x20
10x20
skladba jednej vrstvy:
10/20/6 - 12 ks
20/20/6 - 9 ks
30/20/6 - 8 ks
10x20
6682 6461
12,96 m2/pal
1,08 m2/vrstva
30x20
Dlažba
cena za m2 cca
0,40
výška 8 cm, špeciálne melírovaný povrch
25/25/8 cm
1572 4467
1572 5483
1572 5487
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 100 cm.
8
128 ks = 8 m2
16 ks = 1 m2
10,67 ks/m2
16,90 kg/ks
1622 kg/pal.
4 ks/m2
45 kg/ks
1440 kg/pal.
1,97
2,36
2,95
3,54
7,88
9,46
31,52/m2
37,82/m2
96 ks = 9 m2
12 ks = 1,12 m2
béžovo-hnedá
sivo-biela
granit červená
50/50/8 cm
1572 4460
1572 5480
1572 5484
11,25 kg/ks
1440 kg/pal.
béžovo-hnedá
sivo-biela
granit červená
37,5/25/8 cm
1572 4465
1572 5482
1572 5486
16 ks/m2
32 ks = 8 m2
4 ks = 1 m2
béžovo-hnedá
sivo-biela
granit červená
béžovo-hnedá, sivo-biela, granit červená
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
102 ks/m2
1,50 kg/ks
576 kg/pal.
384 ks = 3,76 m2
48 ks = 0,47 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 7 cm, otĺkaná
6682 7863
6682 8451
6682 8428
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
14/14/7 cm
6682 7861
6682 8452
6682 8423
34 ks/m2
4,80 kg/ks
1440 kg/pal.
17 ks/m2
9,40 kg/ks
1523 kg/pal.
0,23
0,28
0,42
0,50
0,46
0,55
0,63
0,76
0,69
0,83
1,26
1,51
1,38
1,66
2
21,42/m
23,46/m2
25,70/m2
28,15/m2
0,18
0,16
0,22
0,19
0,36
0,33
0,43
0,40
0,54
0,49
0,65
0,59
23,22/m2
21,00/m2
27,86/m2
25,20/m2
300 ks = 8,82 m2
30 ks = 0,88 m2
162 ks = 9,53 m2
18 ks = 1,06 m2
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
sivo-čierna melírovaná, oker
oranžovo-hnedá
cena za m2 cca
0,25
480 ks = 9,41 m2
48 ks = 0,94 m2
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
28/21/7 cm
6682 8429
6682 8454
6682 8424
3,00 kg/ks
1440 kg/pal.
sivo-čierna melírovaná
oker
oranžovo-hnedá
14/21/7 cm
6682 7862
6682 8453
6682 8422
51 ks/m2
0,21
Predaj na vrstvy.
14/7/7 cm - Typ palety: 100 x 60 cm - nevratná.
14/14/7, 14/21/7 a 28/21/7 cm - Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 6 cm, otĺkaná
6,2/12,5/6 cm
6682 8419
6682 8621
6682 7859
6682 8619
1,00 kg/ks
432 kg/pal.
432 ks = 3,35 m2
72 ks = 0,56 m2
hnedá melírovaná
oker
12,5/12,5/6 cm
6682 7858
6682 8620
129 ks/m2
hnedá melírovaná
oker
18,7/12,5/6 cm
64 ks/m2
43 ks/m2
2,00 kg/ks
1296 kg/pal.
3,20 kg/ks
1613 kg/pal.
648 ks = 10,13 m2
54 ks = 0,84 m2
504 ks = 11,7 m2
36 ks = 0,84 m2
hnedá melírovaná
oker
hnedá melírovaná
oker
cena za m2 cca
Predaj na vrstvy.
6,2/12,5/6 cm - Typ palety: 100 x 60 cm - nevratná.
12,5/12,5/6 a 18,7/12,5/6 cm - Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
CASTELLETTO
výška 4 cm, otĺkaná
12,5/12,5/4 cm
6682 8614
cena za m2 cca
64 ks/m2
1,40 kg/ks
1134 kg/pal.
810 ks = 12,66 m2
54 ks = 0,84 m2
sivo-čierna melírovaná
sivo-čierna melírovaná
0,23
0,28
14,72/m2
17,66/m2
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
9
Dlažba
14/7/7 cm
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
100 ks/m2
1,35 kg/ks
1426 kg/pal.
1056 ks = 10,56 m2
88 ks = 0,88 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 6 cm , jemne vymývaný povrch
10/10/6 cm
6682
6682
6682
6682
4414
4416
4417
6960
svetlosivá
jura
terakota
antracit
10/20/6 cm
Dlažba
6682
6682
6682
6682
6682
4418
6954
4422
4425
4751
4428
6955
4431
4432
0,23
0,21
0,25
0,39
0,47
0,42
0,50
0,78
0,94
0,84
1,01
19,50/m2
21,00/m2
23,40/m2
25,20/m2
0,87
0,87
0,87
1,04
1,04
1,04
1,74
2,09
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
antracit
20/20/6 cm
6682
6682
6682
6682
50 ks/m2
0,19
25 ks/m2
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
svetlosivá, stredne sivá
jura, terakota, antracit
cena za m2 cca
10/10/6 cm - Predaj na kusy. 10/20/6, 20/20/6 - Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 8 cm, jemne vymývaný povrch
20/20/8 cm
6682 6965
6682 0184
6682 3807
12,50 ks/m2
14,40 kg/ks
1382 kg/pal.
96 ks = 7,68 m2
12 ks = 0,96 m2
6,25 ks/m2
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
svetlosivá
40/40/8 cm
6682 6967
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
svetlosivá
terakota
jura
40/20/8 cm
6682 6966
25 ks/m2
svetlosivá
cena za m2 cca
svetlosivá, terakota, jura
3,48
4,18
21,75/m2
26,10/m2
17,60/m2
21,12/m2
18,90/m2
22,68/m2
Predaj na vrstvy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
Len na objednávku.
PASTELLA
kombi
výška 6 cm, jemne vymývaný povrch
svetlosivá
stredne sivá
jura
terakota
sivo-čierna melírovaná
žlto-sivá melírovaná
Pastella kombi
10x20
20x20
20x20
10x20
10x20
30x20
30x20
10x20
30x20
30x20
20x20
10x20
30x20
20x20
30x20
20x20
20x20
20x20
10x20
30x20
10x20
10
20x20
20x20
10x20
10x20
skladba jednej vrstvy:
10/20/6 - 12 ks
20/20/6 - 9 ks
30/20/6 - 8 ks
30x20
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
10x20
5837
0046
5839
3757
0047
0048
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
10x20
6682
6682
6682
6682
6682
6682
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
10x20
mix 3 formátov
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
SIENA 2
Popis výrobku
Spotreba
cca
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
171 kg/vrstva
1368 kg/pal.
8,64 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
Hmotnosť netto
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
kombi
výška 7 cm, systémová dlažba
mix 3 formátov
6682 7082
6682 0045
svetlohnedá
bielo - hnedá melírovaná
19,00/m2
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo
Typ palety: 120 x 90 cm.
22,80/m2
Siena 2 kombi
RETTANGO
Dlažba
skladba jednej vrstvy:
20/15/7 - 16 ks
15/15/7 - 16 ks
10/15/7 - 16 ks
kombi
výška 6 cm, systémová dlažba
mix 3 formátov
6682 6119
6682 0041
6682 3755
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
červeno - hnedá melírovaná
hnedo - čierna melírovaná
jesenné lístie
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
COUNTRY
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
14,60/m2
17,52/m2
Rettango kombi so systémom Einstein
skladba jednej vrstvy:
30/20/6 - 6 ks
20/20/6 - 12 ks
10/20/6 - 12 ks
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
kombi
výška 5 cm, systémová dlažba
mix 4 formátov
6682 3099
6682 5969
6682 0044
101,60 kg/vrstva
1220 kg/pal.
10,80 m2/pal.
0,90 m2/vrstva
sivá
sivo-čierna melírovaná
mediteran melírovaná
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
10,90/m2
13,08/m2
12,00/m2
14,40/m2
Country kombi
skladba jednej vrstvy:
25/15/5 - 7 ks
15/15/5 - 9 ks
30/15/5 - 5 ks
20/15/5 - 7 ks
11
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
131,76 ks/m2
1377 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
PALIO
výška 6 cm, maloformátová dlažba, hladký jemne profilovaný povrch
mix 7 formátov
6682 0042
1344 ks = 10,2 m2
112 ks = 0,85 m2
18,60/m2
lávovo - červená melírovaná
22,32/m2
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
Spôsob uloženia 1 vrstvy na palete.
Dlažba
A - 102 mm x 92 mm
C - 58 mm x 92 mm
E - 75 mm x 92 mm
B - 68 mm x 92 mm
D - 87 mm x 92 mm
F - 87 mm x 92 mm
G - 83 mm x 92 mm
CITYTOP
výška 6 cm, dlažba s fázou
10/10/6 cm
6682
6682
6682
6682
6950
6951
8813
6952
0009
0017
4976
0013
0020
50 ks/m2
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
25 ks/m2
5,40 kg/ks
1555 kg/pal.
8,10 kg/ks
1555 kg/pal.
192 ks = 11,52 m2
16 ks = 0,96 m2
11,1 ks/m2
12,15 kg/ks
1458 kg/pal.
120 ks = 10,80 m2
12 ks = 1,08 m2
sivá
10/10/6 cm - predaj na kusy vo všetkých farbách.
10/20/6, 20/20/6, 30/20/6 a 30/30/6 cm - farba sivá - predaj na palety.
10/20/6, 20/20/6, 30/20/6 a 30/30/6 cm - farby červená, hnedá, čierna a piesková - predaj na vrstvy.
10/10/6, 10/20/6, 20/20/6, 30/20/6 cm - Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
30/30/6 cm - Typ palety: 120 x 90 cm.
12
0,13
0,16
0,14
0,17
0,23
0,28
0,26
0,31
0,29
0,35
0,45
0,52
0,52
0,54
0,62
0,62
0,67
0,80
288 ks = 11,52 m2
24 ks = 0,96 m2
16,67 ks/m2
cena za m2 cca
0,13
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
sivá
30/30/6 cm
6682 3413
0,11
sivá
červená
čierna
30/20/6 cm
6682 0029
1056 ks = 10,56 m2
88 ks = 0,88 m2
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
20/20/6 cm
6682 0015
6682 0025
6682 3425
1,35 kg/ks
1426 kg/pal.
sivá
červená
čierna
piesková
10/20/6 cm
6682
6682
6682
6682
6682
100 ks/m2
sivá
červená, čierna, hnedá
piesková
1,01
1,21
11,20/m2
13,00/m2
14,37/m2
13,44/m2
15,60/m2
17,24/m2
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
50 ks/m2
2,70 kg/ks
1555 kg/pal.
576 ks = 11,52 m2
48 ks = 0,96 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
CITYTOP
výška 6 cm, dlažba bez fázy
10/20/6 cm
6682 8573
6682 8574
sivá
červená
sivá
červená
cena za m2 cca
0,23
0,26
0,28
0,31
11,50/m2
13,00/m2
13,80/m2
15,60/m2
0,14
0,15
0,17
0,18
0,28
0,30
0,34
0,36
0,56
0,60
0,67
0,72
0,84
0,90
1,01
1,08
1,26
1,35
1,51
1,62
14,00/m2
15,00/m2
16,80/m2
18,00/m2
0,28
0,30
0,34
0,36
0,56
0,67
0,60
0,72
14,00/m2
15,00/m2
16,80/m2
18,00/m2
Dlažba
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
CITYTOP
výška 8 cm, dlažba s fázou
10/10/8 cm
6682 8350
6682 8351
3,60 kg/ks
1382 kg/pal.
384 ks = 7,68 m2
48 ks = 0,96 m2
25 ks/m2
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
16,67 ks/m2
10,80 kg/ks
1382 kg/pal.
128 ks = 7,68 m2
16 ks = 0,96 m2
sivá
červená
30/30/8 cm
6682 8366
6682 8367
50 ks/m2
sivá
červená
30/20/8 cm
6682 8361
6682 8362
704 ks = 7,04 m2
88 ks = 0,88 m2
sivá
červená
20/20/8 cm
6682 8358
6682 8359
1,80 kg/ks
1267 kg/pal.
sivá
červená
10/20/8 cm
6682 8353
6682 8354
100 ks/m2
11,1 ks/m2
16,20 kg/ks
1555 kg/pal.
96 ks = 8,64 m2
12 ks = 1,08 m2
sivá
červená
sivá
červená
cena za m2 cca
10/10/8 cm - predaj na kusy vo všetkých farbách.
10/20/8, 20/20/8, 30/20/8 a 30/30/8 cm - farba sivá - predaj na palety.
10/20/8, 20/20/8, 30/20/8 a 30/30/8 cm - farba červená - predaj na vrstvy.
10/10/8, 10/20/8, 20/20/8, 30/20/8 cm - Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
30/30/8 cm - Typ palety: 120 x 90 cm.
CITYTOP
výška 8 cm, dlažba bez fázy
10/20/8 cm
6682 8553
6682 8554
cena za m2 cca
3,60 kg/ks
1382 kg/pal.
384 ks = 7,68 m2
48 ks = 0,96 m2
sivá
červená
20/20/8 cm
6682 8558
6682 8559
6682 8560
50 ks/m2
25 ks/m2
7,20 kg/ks
1382 kg/pal.
192 ks = 7,68 m2
24 ks = 0,96 m2
sivá
červená
čierna
sivá
červená, čierna
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
13
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
CITYTOP
Popis výrobku
Spotreba
cca
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
146,60 kg/vrstva
1760 kg/pal.
12,96 m2/pal.
1,08 m2/vrstva
Hmotnosť netto
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
kombi
výška 6 cm, systémová dlažba s fázou
mix 3 formátov
6682 3756
6682 6449
6682 5856
11,20/m2
13,00/m2
14,30/m2
sivá
červená
piesková
Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo.
Typ palety: 120 x 90 cm.
13,44/m2
15,60/m2
17,16/m2
Citytop kombi so systémom Einstein
Dlažba
skladba jednej vrstvy:
30/20/6 - 6 ks
20/20/6 - 12 ks
10/20/6 - 12 ks
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
30x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
10x20
HEILBRONNER
výška 6 cm, dlažba s fázou
Základný prvok 6 cm
6682 5070
6682 5041
6682 5040
cena za m2 cca
6 ks/bm
36 ks/m2
3,80 kg/ks
684 kg/pal.
429 ks = 11,15 m2
180 ks
18 ks/vrstva
sivá
červená
Počiatočný prvok, ľavý 6 cm
6682 5077
6682 5053
3,70 kg/ks
1587 kg/pal.
sivá
červená
hnedá
Počiatočný prvok, pravý 6 cm
6682 5076
6682 5050
38,46 ks/m2
+
6 ks/bm
36 ks/m2
3,80 kg/ks
684 kg/pal.
180 ks
18 ks/vrstva
sivá
červená
Základný prvok
sivá
červená, hnedá
6 cm
0,31
0,37
0,36
0,43
0,40
0,43
0,48
0,52
0,40
0,43
0,48
0,52
11,78/m2
13,68/m2
14,14/m2
16,42/m2
0,19
0,23
0,22
0,26
0,24
0,29
9,50/m2
11,00/m2
12,00/m2
11,40/m2
13,20/m2
14,40/m2
Základný prvok - predaj na palety. Počiatočné prvky - predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
NARDO
výška 4 cm, dlažba s fázou
10/20/4 cm
6682
6682
6682
6682
6682
6682
5460
8388
5464
8389
5466
8390
cena za m2 cca
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
14
50 ks/m2
1,80 kg/ks
1296 kg/pal.
720 ks = 14,4 m2
sivá
červená
hnedá
antracit
jesenné lístie
piesková
sivá
červená, hnedá, antracit
jesenné lístie, piesková
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
6,25 ks/m2
2,5 ks/bm
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH
výška 8 cm
6682 3965
6682 3970
sivá
červená
40/40/8 cm, s výstupkami
6682 3966
6682 3969
6,25 ks/m2
2,5 ks/bm
28,80 kg/ks
1382 kg/pal.
4,52
4,84
3,77
4,03
4,52
4,84
23,56/m2
25,19/m2
28,27/m2
30,23/m2
0,29
0,33
0,35
0,40
0,58
0,70
0,88
1,06
0,44
0,53
48 ks = 7,68 m2
6 ks = 0,96 m2
sivá
červená
sivá
červená
cena za m2 cca
3,77
4,03
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
EINSTEIN
výška 10 cm, systémová dlažba, zámkové zabezpečenie proti posunu
10/20/10 cm
6682 4477
6682 5577
9,00 kg/ks
1296 kg/pal.
144 ks = 5,76 m2
16,67 ks/m2
13,50 kg/ks
1296 kg/pal.
96 ks = 5,76 m2
33,3 ks/m2
6,75 kg/ks
1296 kg/pal.
192 ks = 5,76 m2
22,2 ks/m2
10,42 kg/ks
1250 kg/pal.
120 ks = 5,4 m2
sivá
10/20/30/10 cm klinový prvok
6682 4484
25 ks/m2
sivá
30/10/10 cm
6682 5447
288 ks = 5,76 m2
sivá
30/20/10 cm
6682 4474
4,50 kg/ks
1296 kg/pal.
sivá
červená
20/20/10 cm
6682 4475
50 ks/m2
sivá
sivá
červená
2
cena za m cca
0,66
0,79
14,60/m2
16,50/m2
17,52/m2
19,80/m2
1,86
2,23
2,92
3,50
2
11,63/m
12,18/m2
13,96/m2
14,62/m2
0,50
0,60
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
výška 8 a 10 cm
40/40/8 cm
6682 5285
17,30 kg/ks
1038 kg/pal.
60 ks = 9,6 m2
4,17 ks/m2
32 kg/ks
1280 kg/pal.
40 ks = 9,6 m2
sivá
60/40/10 cm
6682 5307
6,25 ks/m2
sivá
40/40/8 cm
60/40/10 cm
cena za m2 cca
sivá
sivá
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
ZNAČKOVACÍ KAMEŇ
výška 8 cm
8/8/8 cm
1572 5329
červená
1,10 kg/ks
360 ks
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
15
Dlažba
40/40/8 cm, s drážkami
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
35,71 ks/m2
3,90 kg/ks
1673 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
BEHATON
výška 6 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 4998
6682 5002
Dlažba
cena za m2 cca
Základný prvok
429 ks = 12,01 m2
sivá
červená
Polovičný prvok
6682 5010
6682 5012
6 cm
6 cm
3,50 ks/bm
2 kg/ks
960 kg/pal.
0,38
0,44
0,22
0,24
0,26
0,29
11,43/m2
13,21/m2
13,72/m2
15,85/m2
0,32
0,37
0,38
0,44
0,22
0,24
0,26
0,29
11,43/m2
13,21/m2
13,72/m2
15,85/m2
0,36
0,41
0,43
0,49
0,26
0,30
0,31
0,36
12,86/m2
14,64/m2
15,43/m2
17,57/m2
480 ks
sivá
červená
sivá
červená
6 cm
0,32
0,37
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Polovičný prvok 6 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
BEHATON
výška 6 cm, dlažba bez fázy
Základný prvok
6682 5060
6682 5061
cena za m2 cca
Základný prvok
35,71 ks/m2
3,90 kg/ks
1673 kg/pal.
429 ks = 12,01 m2
sivá
červená
Polovičný prvok
6682 1073
6682 1074
6 cm
6 cm
3,50 ks/bm
2 kg/ks
960 kg/pal.
480 ks
sivá
červená
sivá
červená
6 cm
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Polovičný prvok 6 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
BEHATON
výška 8 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 5020
6682 5024
cena za m2 cca
Základný prvok
35,71 ks/m2
8 cm
3,50 ks/bm
330 ks = 9,24 m2
2,65 kg/ks
1272 kg/pal.
480 ks
sivá
červená
8 cm
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Polovičný prvok 8 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
16
5 kg/ks
1650 kg/pal.
sivá
červená
Polovičný prvok
6682 5031
6682 5033
8 cm
sivá
červená
DLAŽBA
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
35,71 ks/m2
5 kg/ks
1650 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
BEHATON
výška 8 cm, dlažba bez fázy
6682 5071
6682 5073
cena za m2 cca
Základný prvok
8 cm
3,50 ks/bm
2,65 kg/ks
1272 kg/pal.
5 ks/bm
8 cm
4,6 kg/ks
1104 kg/pal.
0,43
0,49
0,26
0,30
0,31
0,36
0,45
0,52
0,54
0,62
12,86/m2
14,64/m2
15,43/m2
17,57/m2
0,41
0,46
0,49
0,55
0,45
0,54
240 ks
sivá
červená
sivá
červená
8 cm
0,36
0,41
480 ks
sivá
červená
Počiatočný prvok
6682 5273
6682 5274
330 ks = 9,24 m2
sivá
červená
Polovičný prvok
6682 5075
6682 5087
8 cm
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Polovičný prvok 8 cm a Počiatočný prvok 8 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
BEHATON
EXTRA
výška 10 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 5016
6682 5363
6682 5018
cena za m cca
Základný prvok
6,39 kg/ks
1687 kg/pal.
264 ks = 7,39 m2
5 ks/bm
5,80 kg/ks
1114 kg/pal.
192 ks
3,50 ks/bm
3,15 kg/ks
1210 kg/pal.
384 ks
10 cm
sivá
Polovičný prvok
2
35,71 ks/m2
sivá
červená
Počiatočný prvok
6682 5017
10 cm
10 cm
sivá
sivá
červená
10 cm
0,32
0,38
14,64/m2
16,43/m2
17,57/m2
19,72/m2
0,36
0,43
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Počiatočný prvok 10 cm a Polovičný prvok 10 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
BEHATON
DRENÁŽNA
výška 8 cm, dlažba s fázou
Základný prvok
6682 5282
6682 5031
Základný prvok
35,71 ks/m2
4,75 kg/ks
1425 kg/pal.
300 ks = 8,40 m2
3,50 ks/bm
2 ,65 kg/ks
1272 kg/pal.
480 ks
sivá
Polovičný prvok
cena za m2 cca
8 cm
8 cm
sivá
8 cm
sivá
0,26
0,31
12,86/m2
15,43/m2
0,54
0,65
2
17,23/m2
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm. Polovičný prvok 8 cm: typ palety - 100 x 80 cm nevratná
ECKWELLE
výška 10 cm, dlažba s fázou
Základný prvok 10 cm
6682 4071
2
cena za m cca
26,60 ks/m2
8,37 kg/ks
1758 kg/pal.
210 ks = 7,9 m2
sivá
sivá
14,36/m
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm.
17
Dlažba
Základný prvok
BRADSTONE
Obrázok
Číslo tovaru
BRADSTONE
Spotreba
cca
Popis výrobku
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Old Town platne
výška 3,8 až 4,4 cm, hrany nepravidelné, štruktúrovaný povrch
90 kg/m2
546 kg/pal.
Základný balík
6682
6682
6682
6682
0075
1676
0087
0133
6,07 m2
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
Predaj len na celé palety.
Typ palety: nevratná.
Bradstone
34,10/m2
40,92/m2
41,60/m2
49,92/m2
41,60/m2
49,92/m2
26,20
31,44
51,00
61,20
Old Town - Základný balík 6,07 m2
3 kusy
3 kusy
9 kusov
BRADSTONE
60/60 cm
45/60 cm
30/60 cm
2 kusy
12 kusov
6 kusov
45/45 cm
30/45 cm
30/30 cm
- Old Town kruhy
výška 3,8 až 4,4 cm, povrchom vhodné k Old Town platniam
533 kg/pal.
Kruh „A“ malý kruh Ø 270 cm
6682
6682
6682
6682
0079
1677
0104
0135
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
618 kg/pal.
Kruh „B“ veľký kruh Ø 390 cm
6682
6682
6682
6682
5,72 m2 = 1 kruh
0081
1678
0105
0136
6,21 m2 = 1 kruh
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
Kruh A+B (plný kruh) = 11,93 m2 .
Predaj len na celé palety.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Old Town rohové prvky
výška 3,8 až 4,4 cm, povrchom vhodné k Old Town kruhom
Rohový prvok pre kruh „A“
6682
6682
6682
6682
0093
1680
0111
0137
0095
1698
0112
0138
Predaj na jednotlivé rohové prvky.
Typ palety: nevratná.
18
35 kg/ks A
4 rohové prvky
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
Rohový prvok pre kruh „B“
6682
6682
6682
6682
4 ks/kruh
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
4 ks/kruh
70,50 kg/ks B
2 rohové prvky
BRADSTONE
Obrázok
Číslo tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
2,22 ks/bm
31 kg/ks
310 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Old Town stupne
výška 9,8 až 10,4 cm, povrchom vhodné k Old Town platniam
Stupne
6682
6682
6682
6682
0085
1735
0113
0139
45/35/10 cm
10 ks
sivo-zelená
pieskovcová
porfýrová
slonovinová
16,80
20,16
3,60
4,32
2
47,95/m2
9,90
11,88
10,90
13,08
6,50
7,80
3,10
3,72
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Tile platňa
výška 2,8 cm až 3,2 cm, štruktúrovaný povrch, hrany nepravidelné
11,10 ks/m2
30/30/3 cm
6682 1737
5,70 kg/ks
548 kg/pal.
96 ks = 8,64 m2
pieskovcová
2
pieskovcová
39,96/m
Bradstone
cena za m cca
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Nášľapný kameň
priemerná výška 3,7 cm, štruktúrovaný povrch, hrany nepravidelné
18,40 kg/ks
423 kg/pal.
56/42/3,7 cm
6682 1679
23 ks
pieskovcová
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Podvalová platňa
povrch imitujúci drevo
6,65 ks/m2
60/25/4 cm
6682 0119
13 kg/ks
299 kg/pal.
23 ks
antická hnedá
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Obrubník
k Old Town platniam
Obrubník
6682 1699
51/16/12,5 cm
17,50 kg/ks
525 kg/pal
30 ks/pal.
5,60 kg/ks
voľne ložené
pieskovcová
Rohový prvok 16/16/12,5 cm
6682 1700
2 ks/bm
pieskovcová
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Madoc
dekoračná platňa, štruktúrovaný povrch, hrany nepravidelné
60/15/4 cm
6682 0157
cena za m2 cca
6,50 kg/ks
50 ks
žlto-sivá melírovaná
žlto-sivá melírovaná
5,50
6,60
61,05/m2
73,26/m2
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
19
BRADSTONE
Obrázok
Číslo tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Množstvo
paleta/vrstva
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
4,90 ks/m2
16,30 kg/ks
815 kg/pal.
50 ks
4,90 ks/m2
16,30 kg/ks
815 kg/pal.
50 ks
cca kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Doskové platne
výška 3,6 až 4 cm, povrch imitujúci drevo
45/45/3,8 cm, rovný vzor
6682 0114
borovicová
45/45/3,8 cm, diagonálny vzor
6682 0116
borovicová
2
cena za m cca
borovicová
8,60
10,32
8,60
10,32
2
50,57/m2
9,50
11,40
6,90
8,28
4,50
5,40
4,10
4,92
4,80
5,76
6,30
7,56
6,30
7,56
3,60
4,32
42,14/m
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Doskové platne
výška 3,6 až 4 cm, povrch imitujúci drevo
Polmesiac
Bradstone
6682 0118
13,70 kg/ks
315 kg/pal.
Ø 50/3,8 cm
23 ks
borovicová
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Madoc
dekoračný múrik
Z - blok
6682 0090
58,5/10/14 cm
11/10/7 cm
50 ks
1,70 kg/ks
85 kg/pal.
50 ks
6,20 kg/ks
372 kg/pal.
60 ks
žlto-sivá melírovaná
Krycia platňa 47,5/12,5/4 cm
6682 0092
14,50 kg/ks
725 kg/pal.
žlto-sivá melírovaná
Výplňový blok
6682 0091
15,20 ks/m2
2,60 ks/bm
žlto-sivá melírovaná
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Mountain Block
oporný múr, vzdialenosť prekrytia dozadu = 15 mm na každý blok
81 ks
36 ks
6682 0098
Rohový blok
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
12,50 kg/ks
450 kg/pal.
12,50 kg/ks
450 kg/pal.
36 ks
6682 0099
Štiepateľný blok
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
5 kg/ks
240 kg/pal.
48 ks
6682 0100
Krycia platňa na múr klinovitá
30/22,5/25/4 cm
žlto-sivá melírovaná
6682 0097
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
20
33,30 ks/m2
11,70 kg/ks
948 kg/pal.
Plný blok klinovitý
29,5/22,5/10 cm
žlto-sivá melírovaná
3,70 ks/bm
BRADSTONE
Obrázok
Číslo tovaru
BRADSTONE
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
5,88 ks/m2
so škárou
cca 1 cm
16,50 kg/ks
363 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Travero platne
výška 4,8 až 5,2 cm, štruktúrovaný povrch
80/20/5 cm
6682 0043
22 ks
béžová melírovaná
cena za m2 cca
béžová melírovaná
7,10
8,52
41,75/m2
50,10/m2
9,14
10,97
6,10
7,32
Predaj na kusy. Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Travero platne
60/40/3,5 cm
6682 1056
4,17 ks/m2
17,70 kg/ks
25 ks
6,25 ks/m2
11,30 kg/ks
25 ks
12,5 ks/m2
5,80 kg/ks
50 ks
béžová melírovaná
40/40/3,5 cm
6682 1057
béžová melírovaná
40/20/3,5 cm
6682 1058
béžová melírovaná
cena za m2 cca
béžová melírovaná
3,05
3,66
38,10/m2
45,72/m2
19,50
23,40
22,00
26,40
7,10
8,52
7,00
8,40
4,00
4,80
14,50
17,40
8,50
10,20
8,10
9,72
Predaj na kusy. Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Travero schody
výška 14,6 až 15 cm, štruktúrovaný povrch
Schod 40/35/15 cm
6282 1065
2,5 ks/bm
béžová melírovaná
Rohový schod 35/35/15 cm
6282 1066
36,10 kg/ks
7 ks
32,50 kg/ks
7 ks
béžová melírovaná
Predaj na kusy. Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
- Travero múr
štruktúrovaný povrch
Základný prvok 40/20/15 cm
6682 1059
13 kg/ks
80 ks
21 kg/ks
12 ks
12 kg/ks
22 ks
12,60 kg/ks
24 ks
béžová melírovaná
Krycia platňa pre stĺp 35/35/5 cm
6682 1064
40 ks
béžová melírovaná
Krycia platňa pre múr 50/23/5 cm
6682 1063
26 kg/ks
béžová melírovaná
Prvok pre stĺp 30/30/15 cm
6682 1061
40 ks
béžová melírovaná
Polovičný prvok 20/20/15 cm
6682 1062
23 kg/ks
béžová melírovaná
Krycí prvok 40/20/15 cm
6682 1060
16 ks/m2
so škárou
cca 5 mm
béžová melírovaná
Predaj na kusy.
Typ palety: nevratná.
21
Bradstone
výška 3,3 až 3,7 cm, štruktúrovaný povrch
BRADSTONE
Obrázok
Číslo tovaru
BRADSTONE
Spotreba
cca
Popis výrobku
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
73 kg/m2
5,65 m2
Hmotnosť netto
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Woven
výška 3,8 až 4,2 cm, sieťovaný povrch
Základný balík
6682 0067
Predaj na palety.
Typ palety: nevratná.
BRADSTONE
39,60/m2
mix béžová a modro-čierna
Pokládkový vzor Woven
Woven - Základný balík 5,65 m2
50 ks 45,5/23 cm béžová
47,52/m2
50 ks 10/10 cm modro-čierna
- Blue lias
výška 3,3 až 3,6 cm, štruktúrovaný a tieňovaný povrch
Bradstone
69 kg/m2
Základný balík
6682 1150
sivo-modrá
12 kg/ks
Platňa s drážkami 80/20/3,5 cm
6682 3200
6,60 m2
Blue lias - Základný balík 6,60 m
3 ks
4 ks
3 ks
80/60 cm
80/40 cm
60/60 cm
9 ks
4 ks
45,00/m2
6,50
7,80
64,50/m2
77,40/m2
26 ks/pal.
sivo-modrá
Predaj na palety.
Platňa s drážkami 80/20/3,5 cm - predaj na kusy
Typ palety: nevratná.
37,50/m2
2
60/40 cm
40/40 cm
VOGUE - PRÍRODNÝ KAMEŇ
by BRADSTONE
výška 2 cm, leštený a pieskovaný povrch
57 kg/m2
Základný balík
6681 3100
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
22
mix žlto-hnedá a antracit
Vogue - prírodný kameň - Základný balík 9 m2
2 ks
22 ks
60/30 cm
60/60 cm
žlto-hnedá
5 ks
2 ks
60/60 cm
60/30 cm
antracit
9 m2
TERCA
Obrázok
TERCA
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
23 ks/m2
4,70 kg/ks
196 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
DOPPIO
výška 5 cm, tehlová dlažba
20,5/20,5/5 cm
5344 5327
5344 1327
červená svetlá antik
červená tmavá antik
1,84
1,67
2,21
2,00
1,75
1,59
2,10
1,91
42,32/m2
38,41/m2
40,25/m2
36,57/m2
50,78/m2
46,09/m2
48,30/m2
43,88/m2
0,97
1,16
0,95
1,14
0,95
1,14
1,05
1,26
2
25,22/m
24,70/m2
27,30/m2
30,26/m2
29,64/m2
32,76/m2
1,21
1,14
1,45
1,37
1,19
1,06
1,43
1,27
38,72/m2
36,48/m2
38,08/m2
33,92/m2
46,46/m2
43,78/m2
45,70/m2
40,70/m2
20,5/20,5/5 cm
5344 5321
5344 1321
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
červená svetlá antik
červená tmavá antik
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
2
cena za m cca
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
TERCA
ZÁHRADNÁ
výška 5 cm, tehlová dlažba
26/14/5 cm
5344 5291
5344 1291
5344 3291
26 ks/m2
4 kg/ks
300 ks
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch
červená pestrá hladký povrch
5344 1391
červená tmavá drsný povrch
26/14/5 cm
5344 1397
červená tmavá antik
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch, červená pestrá hladký povrch, červená tmavá drsný povrch
červená tmavá antik
cena za m2 cca
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
TERCA
PIAZZA
výška 6,5 cm, tehlová dlažba
24,5/12/6,5 cm
5344 5185
5344 1185
32 ks/m2
4,10 kg/ks
300 ks
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch
24,5/12/6,5 cm
5344 5485
5344 1485
2
cena za m cca
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
červená svetlá hladký povrch
červená tmavá hladký povrch
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
23
Terca
26/14/5 cm
TERCA
Obrázok
TERCA
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
46 ks/m2
2,30 kg/ks
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
PICCOLO
výška 5 cm, tehlová dlažba
20,5/10/5 cm
5344 5311
5344 1311
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
392 ks
392 ks
0,77
0,70
0,92
0,84
400 ks
400 ks
0,83
0,75
1,00
0,90
35,42/m2
32,20/m2
38,18/m2
34,50/m2
42,50/m2
38,64/m2
45,82/m2
41,40/m2
0,93
0,83
1,12
1,00
0,76
1,19
0,91
1,43
28,83/m2
25,73/m2
23,56/m2
36,89/m2
34,60/m2
30,88/m2
28,27/m2
44,27/m2
0,83
1,00
2
33,86/m2
0,80
0,96
2
46,08/m2
20,5/10/5 cm
5344 5317
5344 1317
červená svetlá antik
červená tmavá antik
červená svetlá drsný povrch
červená tmavá drsný povrch
červená svetlá antik
červená svetlá antik
2
cena za m cca
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
TERCA
SIENA
výška 5 cm, tehlová dlažba
25/12/5 cm
5344 5347
5344 3347
31 ks/m2
3,30 kg/ks
301 ks
červená svetlá antik
červená pestrá antik
25/12/5 cm
5344 3345
5344 6345
červená pestrá drsný povrch
žltá drsný povrch
Terca
červená svetlá antik
červená pestrá antik
červená pestrá drsný povrch
žltá drsný povrch
2
cena za m cca
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
TERCA
ALT SCHWERIN
výška 5,2 cm, tehlová dlažba
24/11,8/5,2 cm
3427 3110
34 ks/m2
3,20 kg/ks
432 ks
červená pestrá
2
cena za m cca
červená pestrá
28,22/m
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
TERCA
HOLSTEIN
výška 5,2 cm, tehlová dlažba
20/10/5,2 cm
3437 3300
2
cena za m cca
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR
24
48 ks/m2
2,30 kg/ks
468 ks
hnedá pestrá
hnedá pestrá
38,40/m
PLATNE
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
13,40 kg/ks
804 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 3,5 cm - s fázou, platňa brúsená a pieskovaná
40/40/3,5 cm
1572 3932
1572 0858
granit sivá
jura béžová
1 pohľ. hrana 40/38/3,5 cm
1572 3908
1572 0856
2,50 ks/bm
12,50 kg/ks
11,50 kg/ks
10,96
21,54
25,85
24,10
28,92
55,69/m2
66,83/m2
7,12
8,54
43,43/m2
52,12/m2
8,80
10,56
47,70/m2
57,24/m2
8,20
9,84
32,80/m2
39,36/m2
4,27
5,12
26,05/m2
31,26/m2
60 ks
granit sivá
jura béžová
cena za m2 cca
9,13
60 ks
granit sivá
jura béžová
2 pohľ. hrany 38/38/3,5 cm
1572 3911
1572 0857
60 ks = 9,84 m2
granit sivá, jura béžová
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 3,8 cm - bez fázy, profilovaný povrch
1572 5581
1572 5592
Weserský pieskovec 40/40/3,8
cm
krajinná pestrá
klinker pestrá
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
cena za m2 cca
13,70 ks/ks
740 kg/pal.
54 ks = 8,85 m2
krajinná pestrá, klinker pestrá
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
STRUKTUR
výška 3,8 cm - s fázou, pieskovaný a štruktúrovaný povrch
1572 1604
1572 1606
5,42 ks/m2
s 5 mm škárou
15,40 kg/ks
554 kg/pal.
36 ks = 6,64 m2
biela
oranžovo-hnedá
biela
oranžovo-hnedá
cena za m2 cca
Platne
60/30/3,8 cm
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
- Platňa
výška 5 cm - špeciálne melírovaný povrch
50/50/5 cm
1572 6291
1572 6293
1572 6295
4 ks/m2
28,14 ks/ks
1126 kg/pal.
40 ks = 10,2 m2
béžovo-hnedá
sivo-biela
granit červená
cena za m2 cca
béžovo-hnedá, sivo-biela, granit červená
Predaj na kusy. Typ palety: 100 x 100 cm.
- Platňa
výška 3,8 cm, platňa s vymývaným povrchom
40/40/3,8 cm
6282 8874
6282 8878
6,10 ks/m2
s 5 mm
škárou
13,90 kg/ks
779 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
svetlosivá
jura
cena za m2 cca
svetlosivá, jura
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
25
PLATNE
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
4 ks/m2
27,50 kg/ks
1 100 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Platne
výška 5 cm, jemne vymývaný povrch
50/50/5 cm
6682 7072
6682 7073
40 ks = 10 m2
granit svetlá
stredne sivá
cena za m2 cca
granit svetlá, stredne sivá
5,75
6,90
23,00/m2
27,60/m2
4,27
5,12
2
31,26/m2
3,98
4,78
24,28/m2
29,14/m2
2,50
3,00
15,25/m2
18,30/m2
2,80
3,25
3,36
3,90
11,20/m2
13,00/m2
13,44/m2
15,60/m2
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 90 cm.
- Platne
výška 3,8 cm, jemne vymývaný povrch
40/40/3,8 cm
6282 6460
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
13,90 kg/ks
779 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
antracit
2
cena za m cca
antracit
26,05/m
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
CORONA BRILLANT
výška 3,8 cm, platňa s jemnozrnným vymývaným povrchom
40/40/3,8 cm
6282 4194
6282 4202
6282 4206
6,10 ks/m2
s 5 mm
škárou
13,40 kg/ks
750 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
obilná žltá
alpe verde (zelená)
dunajská pestrá
cena za m2 cca
obilná žltá, alpe verde (zelená), dunajská pestrá
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
PICOLA
Platne
výška 3,7 cm, platňa z vymývaného betónu
40/40/3,7 cm
6282 4380
6282 4381
6,10 ks/m2
s 5 mm škárou
14,20 kg/ks
795 kg/pal.
56 ks = 9,18 m2
riečny štrk - sivá
riečny štrk - hnedá
cena za m2 cca
riečny štrk - sivá, riečny štrk - hnedá
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
ZÁHRADNÉ PLATNE
výška 5 cm, s fázou
50/50/5 cm
6682 4001
6682 4108
cena za m2 cca
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm.
26
4 ks/m2
28,13 kg/ks
1125 kg/pal.
40 ks = 10 m2
sivá
červená
sivá
červená
MÚRY
Obrázok
Číslo tovaru
MURO ANTICO
Spotreba
cca
Popis výrobku
Množstvo
paleta/vrstva
Hmotnosť netto
cca kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- Oporný múr
otĺkaný, hrúbka steny 25 cm
1046 kg/pal.
6 prvkov rôznej veľkosti
1572 3026
1572 3027
sivo-čierna mramorovaná
pastelovo-hnedá mramorovaná
3 ks/bm
Krycia platňa 32,5/31/7 cm
1572 3018
1572 3019
cca
72 ks = 2,06 m2
17,10 kg/ks
821 kg/pal.
112,00/m2
134,40/m2
10,00
12,00
48 ks
sivo-čierna mramorovaná
pastelovo-hnedá mramorovaná
3/4
1/2
33,3
25,0
16,6
CASTELLO
1/1
3/4
1/2
33,3
25,0
16,6
13,5
1/1
9,0
Len na objednávku. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo. Murovacie prvky - predaj na palety.
Krycie platne - predaj na kusy.
Typ palety: 100 x 100 cm.
Na palete je 12 prvkov
z každej veľkosti.
Celkom na palete je 72 ks.
- Plotový systém
otĺkaný
Základný prvok
6682 4919
6682 4231
6682 4235
6682 4929
6682 8839
6682 8837
6682 4928
6682 4291
6682 4292
cena za m2 cca
17,90 ks/m2
2,50 ks/bm
21 kg/ks
1050 kg/pal.
50 ks
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Polovičný prvok
6682 4927
6682 4233
6682 4237
40/20/14 cm
20/20/14 cm
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Krycia platňa 33/25/8 cm
pre múr
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Krycia platňa 23/25/8 cm
pre stĺpik
35,80 ks/m2
5 ks/bm
3 ks/bm
2 ks/stĺp
20x20 cm
4 ks/stĺp
40x40 cm
10,50 kg/ks
1050 kg/pal.
13,40 kg/ks
1206 kg/pal.
9,50 kg/ks
855 kg/pal.
40/20/14 cm
Polovičný prvok
20/20/14 cm
3,12
2,80
3,36
1,30
1,56
1,40
1,68
2,82
3,38
3,15
3,78
3,32
3,98
100 ks
90 ks
90 ks
oker
sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
Základný prvok
2,60
oker, sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
oker, sivo-čierna melírovaná
hnedá melírovaná
3,65
4,38
46,54/m2
50,12/m2
46,54/m2
50,12/m2
55,85/m2
60,14/m2
55,85/m2
60,14/m2
Múry
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
27
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
5 alebo
7,14 ks/bm
37,50 kg/ks
1500 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
- palisády
14 x 20 cm, pieskované z piatich strán
14/20/60 cm
1572 0782
40 ks
granit svetlá
35,00
42,00
17,80
21,36
17,45
20,94
12,65
15,18
65,00
78,00
2,82
3,38
3,15
3,78
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
- minipalisády
14 x 10 cm, štiepané
14/10/38 cm
1572 0758
7,14 ks/bm
12 kg/ks
576 kg/pal.
48 ks
granit svetlá
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
- kompaktný schod
1572 0761
40/20/14 cm
pieskovaný z piatich strán
granit svetlá
1572 0760
40/20/14 cm
pieskovaný z vrchnej a čelnej str.
granit svetlá
2,50 alebo
5 ks/bm
25 kg/ks
1200 kg/pal.
48 ks
5 ks/bm
25 kg/ks
1200 kg/pal.
48 ks
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
- schod
1572 0756
100/40/14 cm
pieskovaný zo štyroch strán
granit svetlá
1 ks/bm
125 kg/ks
1250 kg/pal.
10 ks
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
CASTELLO ANTICO
- obrubník
otĺkaný
33/25/8 cm
6682 4929
6682 8839
6682 8837
Predaj na kusy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
Obrubníky a doplnky
28
oker
sivo - čierna melírovaná
hnedá melírovaná
3 ks/bm
13,40 kg/ks
1206 kg/pal.
90 ks
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Palisáda 30
6682 7028
6682 7029
11/9,5/30 cm
12/18/50 cm
18/18/60 cm
18/18/90 cm
9 kg/ks
972 kg/pal.
8,50 ks/bm
5,50 ks/bm
18,70 kg/ks
748 kg/pal.
5,50 ks/bm
29 kg/ks
1160 kg/pal.
5,50 ks/bm
41 kg/ks
820 kg/pal.
5,50 ks/bm
62 kg/ks
1240 kg/pal.
Cena s DPH
€/ks
€/ks
1,90
2,20
2,28
2,64
2,26
2,66
2,71
3,19
4,48
5,21
5,38
6,25
10,75
11,25
12,90
13,50
12,45
12,95
14,94
15,54
16,40
16,80
19,68
20,16
64,00
76,80
95,00
114,00
2,95
3,32
3,32
3,50
3,54
3,98
3,98
4,20
1,60
1,90
1,92
2,28
108 ks
40 ks
40 ks
20 ks
sivá
hnedá
Palisáda 120 18/18/120 cm
1572 5139
1572 5138
8,50 ks/bm
Cena bez DPH
96 ks
sivá
hnedá
Palisáda 90
1572 5137
1572 5136
6 kg/ks
576 kg/pal.
Množstvo
paleta/vrstva
sivá
hnedá
Palisáda 60
1572 5135
1572 5134
10,42 ks/bm
cca kg
sivá
hnedá
Palisáda 50
1572 5133
1572 5129
Hmotnosť netto
sivá
hnedá
Palisáda 35 11,5/11,5/35 cm
1572 5132
1572 5130
Spotreba
cca
20 ks
sivá
hnedá
Palisáda 30 cm - predaj na palety.
Palisáda 35, 50, 60, 90 a 120 cm - predaj na kusy.
Palisáda 30, 35, 60, 90 a 120 cm - typ palety: 120 x 80 cm EUR.
Palisáda 50 - typ palety: 80 x 80 cm nevratná.
SOLÁRNE SVETLO
výška 6 cm
0,5 kg/ks
10/10/6 cm
1571
1571
1571
1571
3064
3066
3067
3065
zelená
červená
biela
modrá
2 kg/ks
20/20/6 cm
1571
1571
1571
1571
3060
3062
3063
3061
32 ks/kartón
8 ks/kartón
zelená
červená
biela
modrá
Predaj na kusy.
výška 20 cm, šírka 5 cm
6682
6682
6682
6682
5169
3763
7080
3769
22,50 kg/ks
1080 kg/pal.
48 ks
sivá
červená
hnedá
piesková
50/20/5 cm
6682 7074
6682 7075
1 ks/bm
sivá
červená
2 ks/bm
11,25 kg/ks
1080 kg/pal.
96 ks
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
29
Obrubníky a doplnky
100/20/5 cm
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
1 ks/bm
49,50 kg/ks
1272 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
výška 20 cm, šírka 12 cm
8 4
100/20/12 cm
10
24 ks
20
10
6682 3460
12
sivá
4,22
5,06
5,32
6,38
1,99
2,39
3,58
4,30
6,57
7,88
8,60
10,32
12,90
15,48
2,00
2,40
5,97
7,16
Predaj na palety. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 25 cm, šírka 15 cm
12
100/25/15 cm
3
1 ks/bm
81 kg/ks
1215 kg/pal.
15 ks
4 ks/bm
20,25 kg/ks
1200 kg/pal.
60 ks
10
25
15
6682 3490
sivá
25/25/15 cm
6682 3517
sivá
Predaj na palety. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 20 cm, šírka 10 cm
100/20/10 cm
6682 3482
1 ks/bm
20
sivá
45 kg/ks
1440 kg/pal.
32 ks
10
Predaj na palety. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
OBRUBNÍK CESTNÝ, OBLÚKOVÝ - VONKAJŠÍ
výška 25 cm, šírka 15 cm
rádius r = 0,5 m 39/25/15 cm
6682 3533
30 ks
12 ks/kruh
42 kg/ks
630 kg/pal.
15 ks
16 ks/kruh
63 kg/ks
945 kg/pal.
15 ks
sivá
rádius r = 2,0 m 78/25/15 cm
6682 3535
32 kg/ks
960 kg/pal.
sivá
rádius r = 1,0 m 52/25/15 cm
6682 3534
8 ks/kruh
sivá
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ
prevýšenie 5 cm
25/25/15-10 cm
6682 3816
4 ks/bm
20 kg/ks
1440 kg/pal.
72 ks
sivá
Predaj na kusy. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
Obrubníky a doplnky
OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ
prevýšenie 5 cm
100/15/20 cm
6682 3500
sivá
Predaj na palety. Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
30
1 ks/bm
59 kg/ks
1240 kg/pal.
20 ks
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
8 ks/m2
4 ks/bm
22,50 kg/ks
1575 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
PRÍDLAŽBA
výška 8 cm
50/25/8 cm
6682 3433
70 ks
sivá
cena za m2 cca
sivá
1,55
1,86
12,40/m2
14,88/m2
2,60
3,12
2,80
3,36
1,00
1,20
1,14
1,37
1,44
1,73
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 90 cm.
ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
prehĺbenie 1,5 cm
40/40/8 cm
6682 5438
2,5 ks/bm
26,10 kg/ks
1296 kg/pal.
48 ks
sivá
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
prehĺbenie 8 cm
50/25/14 cm
6682 3406
4 ks/bm
26 kg/ks
1062 kg/pal.
36 ks
sivá
Predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 90 cm.
DEBNIACA TVAROVKA
výška 25 cm
SB 15 50/15/25 cm
6682 0117
20 kg/ks
1200 kg/pal.
60 ks
8 ks/m2
26,7 ks/m3
24 kg/ks
960 kg/pal.
40 ks
8 ks/m2
20 ks/m3
28 kg/ks
840 kg/pal.
30 ks
1,74
2,09
sivá
8,00/m2
9,12/m2
11,52/m2
13,92/m2
9,60/m2
10,94/m2
13,82/m2
16,70/m2
1,15
1,38
sivá
10,44/m2
12,53/m2
sivá
SB 15
SB 20
SB 30
SB 40
cena za m2 cca
8 ks/m2
40 ks/m3
sivá
SB 40 50/40/25 cm
6682 0054
80 ks
sivá
SB 30 50/30/25 cm
6682 0053
18 kg/ks
1440 kg/pal.
sivá
SB 20 50/20/25 cm
6682 3310
8 ks/m2
53,4 ks/m3
50/15/25 cm
50/20/25 cm
50/30/25 cm
50/40/25 cm
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
výška 22 cm, šírka 12 cm
SB 12 M
6682 3751
cena za m2 cca
50/12/22 cm
9,08 ks/m2
17,50 kg/ks
1400 kg/pal.
80 ks
sivá
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
31
Obrubníky a doplnky
MUROVACIA TVAROVKA
OBRUBNÍKY A DOPLNKY
Obrázok
Číslo tovaru
Popis výrobku
Spotreba
cca
Hmotnosť netto
2 ks/bm
21 kg/ks
1260 kg/pal.
cca kg
Množstvo
paleta/vrstva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€/ks
€/ks
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ
50/25/8 cm
6682 3423
6682 3424
60 ks
sivá
hnedá
3,10
3,60
3,72
4,32
2,30
2,50
2,76
3,00
3,49
4,19
0,70
0,84
0,15
0,18
Predaj na palety.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
FLORI
oporné svahové prvky
Základný prvok 27/31/13 cm
6682 6678
6682 6679
16 ks/m2
10,50 kg/ks
756 kg/pal.
72 ks = 4,50 m2
12 ks = 0,75 m2
svetlosivá
svetlohnedá
Základný prvok - predaj na vrstvy.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
PIESOK NA ŠKÁROVANIE DLAŽIEB A PLATNÍ
Kremičitý piesok ŠH 31
vrecovaný, zrnitosť 0,3-1,0 mm
6681 6396
2-7 kg/m2
1,5 kg/dm3
objemu škár
25 kg/vrece
1000 kg/pal.
40 ks
prírodná farba
Predaj na vrecia.
Typ palety: 120 x 80 cm EUR.
TERČÍK PRE PLATNE
Plastový terčík 10/10/1 cm
šírka škáry 4 mm
6,25 ks/m2
(platne 40/40 cm)
6681 3995
Predaj na kusy.
DIŠTANČNÝ KRÍŽ PRE PLATNE
6,2/6,2/1,2 cm
šírka škáry 5 mm
6,25 ks/m2
200 ks/vrece
(platne 40/40 cm)
1571 3991
Predaj na celé vrecia.
PALETY
Obrubníky a doplnky
32
6681 8206
120/80 cm EUR
cca 29 kg/ks
8,30
9,96
6681 8205
120/90 cm
cca 29 kg/ks
8,30
9,96
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY
Platnosť od 01. 01. 2010
Doleuvedené predajné a dodacie podmienky platia pre všetky realizované obchodné
prípady medzi SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. (ďalej SEMMELROCK)
a kupujúcim. Tieto podmienky sa opierajú
o slovenské právo. Cenníky SEMMELROCK
a ich úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou
týchto predajných a dodacích podmienok.
1. Záväznosť
Všetky naše ponuky, zmluvy, predaj a dodávky sa uskutočňujú na základe nasledovných predajných a dodacích podmienok, ktoré po objednávke zaslanej kupujúcim, prípadne nákupe, platia ako kupujúcim bez námietok prijaté a schválené a preto
sú tieto predajné a dodacie podmienky tak
pre kupujúceho ako aj pre SEMMELROCK
záväzné. Obchodné podmienky kupujúceho
nezaväzujú SEMMELROCK k ich dodržaniu. Ak sa uskutoční objednávka na základe obchodných podmienok kupujúceho, následné dodávky zo strany SEMMELROCK
nie je možné považovať za prijatie týchto
obchodných podmienok, ale iba ako ponuku
na uzavretie zmluvy na základe predajných
a dodacích podmienok SEMMELROCK. Ak
by jednotlivé časti týchto všeobecných predajných a dodacích podmienok boli z nejakého dôvodu neúčinné, účinnosť ostatných
častí týchto predajných a dodacích podmienok tým nie je dotknutá. Ostatné dojednania, doplnky alebo zmeny zmluvy, prípadne nákupu alebo týchto podmienok sú
záväzné vtedy, ak budú zo strany
SEMMELROCK písomne potvrdené.
2. Cenové ponuky, kalkulácie
spotreby výrobkov, rozpočty nákladov
Cenové ponuky vypracované
firmou
SEMMELROCK sú počas doby ich platnosti záväzné. Všetky naše podklady, katalógy,
návrhy, kalkulácie, rozpočty a ostatné údaje majú informačný charakter a sú nezáväzné. Predbežné rozpočty vystavené firmou
SEMMELROCK sú záväzné len v tom prípade, ak sa ich záväznosť vyslovene písomne
dohodne.
3. Dodávky
Tovar sa expeduje na základe písomnej objednávky kupujúceho z výrobných závodov
SEMMELROCK podľa dohodnutých podmienok ustanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný vopred dohodnúť termín
odberu. Pri odberoch realizovaných kupujúcim zodpovednosť SEMMELROCK končí naložením výrobkov vo výrobnom závode. Prípadné poškodenie prepravou sa rieši
podľa Reklamačného poriadku.
4. Dodacie lehoty
Dodržiavame dohodnuté dodacie lehoty, za predpokladu nerušeného pracovného procesu, ako aj v prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné prekážky. Udalosti
vyššej moci, ako napr. prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné
alebo poveternostné problémy, ako aj úradné a iné zásahy, ktorým riadny obchodník
akoukoľvek snahou nemôže zabrániť,
SEMMELROCK zbavuje povinnosti dodávok na obdobie trvania vyššie uvedených udalostí bez nároku na náhradu škody. Túto lehotu nemôže SEMMELROCK
garantovať ani v prípade nedostatku výrobnej kapacity. Kupujúci je povinný informovať
sa o aktuálnej pracovnej dobe v závodoch
SEMMELROCK.
5. Prospekty, podklady
Akékoľvek rozmery, hmotnosť alebo údaje
o kvalite uvádzané v katalógu, v technických
listoch, prospektoch alebo na zobrazeniach,
ako aj ukážkové zlomky a vzorky, predstavujú priemerné ukazovatele z našej výroby
a sú ilustračné. Všetky výkresy, plány, údaje o množstve a spotrebe, ktoré poskytneme
zákazníkovi, sú nezáväzné. Tieto sú našim
majetkom a bez nášho písomného súhlasu
nesmú byť sprístupnené tretím osobám.
6. Ceny
Pre predajné a dodacie podmienky platia ceny podľa aktuálnych cenníkov
SEMMELROCK, pričom v prípade zmeny
cien si ponechávame právo upraviť ceny
podľa cien platných v deň dodávky tovaru.
Všetky ceny uvedené v aktuálnom cenníku
sa rozumejú zo závodov SEMMELROCK,
na paletách, s naložením na nákladné auto.
7. Platby
Kupujúci je povinný postupovať pri úhrade faktúr SEMMELROCK podľa dohodnutých platobných podmienok kúpnej zmluvy. Každá presne neidentifikovateľná
platba sa použije na krytie najstaršej nezaplatenej pohľadávky SEMMELROCK.
Pri neplnení platobnej povinnosti je firma
SEMMELROCK oprávnená plnenie zmluvy zastaviť, požadovať platbu vopred pred
splnením povinností SEMMELROCK alebo dostatočnú záruku. Kupujúci nemá právo z dôvodov reklamácie vád materiálu
alebo uplatnenia nároku na náhradu škody platby faktúr odkladať, alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek obchodných vzťahov s firmou SEMMELROCK.
Pri oneskorenej platbe má SEMMELROCK
právo účtovať úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Kupujúci hradí všetky poplatky za
upomienky a všetky s tým vzniknuté náklady.
8. Poskytnutie záruk
SEMMELROCK poskytuje záruku v zmysle príslušných ustanovení reklamačného
poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
kúpnej zmluvy.
9. Palety
Pri dodávke výrobkov a obchodného tovaru SEMMELROCK fakturuje za palety cenu
podľa platných cenníkov SEMMELROCK.
Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Palety môžu byť vrátené do
3 mesiacov od expedície zo SEMMELROCK.
Po uplynutí 3 mesiacov už firma
SEMMELROCK nie je povinná palety spätne odkúpiť. SEMMELROCK preberie späť
len taký počet paliet, aký bol odobratý. Jednorázové palety SEMMELROCK neúčtuje
a ani neprijíma späť. SEMMELROCK preberá palety nepoškodené, očistené a uložené na seba (nie do seba). Palety musia byť
pri preberaní už roztriedené podľa typov paliet. Každá zásielka musí byť doložená dodacím alebo prepravným listom, v ktorom
bude uvedené číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet. Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa
prebrané a všetky s tým vzniknuté náklady
hradí kupujúci.
10. Vlastnícke práva
Dodávané výrobky a tovar SEMMELROCK
zostávajú vo vlastníctve SEMMELROCK až
do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok
kupujúceho.
11. Storno objednávok a vrátenie tovaru
Stornovanie alebo prípadné zmeny objednávok bude SEMMELROCK akceptovať iba v
písomnej forme a v termíne do 24 hodín od
obdržania objednávky.
SEMMELROCK môže po predchádzajúcej
dohode s predávajúcim povoliť vrátenie tovaru kupujúcim (neporušená originál zabalená paleta). Kupujúcemu budú zúčtované
manipulačné poplatky vo výške 15 % z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného
tovaru znížená o 15 %.
12. Platnosť
Tieto predajné a dodacie podmienky sú
platné od 01. 01. 2010 do odvolania.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská 3728, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 05 33, 789 18 91 - 2
Fax: 031 / 789 05 34, 789 08 12
www.semmelrock.sk · [email protected]
člen skupiny Semmelrock Group
Semmelrock Group - člen skupiny
Download

Zámková dlažba Semmelrock