AKO ULOŽIŤ DLAŽBU
Dôležitou súčasťou životnosti každej betónovej dlažby je správne pripravená podkladová
vrstva a správne vykonaná pokládka dlažby vôbec. Pokládka dlažby sa odporúča robiť až na
záver po dokončení všetkých prác a činností na dome, či v jeho okolí, aby sa predišlo k
znehodnoteniu dlažby zafarbením či poškodením povrchu.
Pokládka zámkovej dlažby - rady na úvod:
Ukladanie betónovej dlažby sa nezaobíde bez dodržania základného postupu. Pokládka môže
byť ručná alebo mechanická. Kombinácia oboch je neodmysliteľná a prebieha súčasne
zároveň. Mechanická sa z pravidla používa na veľké rovné plochy, kde je možnosť uložiť 300
- 800 m2 zámkovej dlažby denne, čo predstavuje až 45 ton. Ručné uloženie zámkovej
dlažby si vyžadujú hlavne záhyby a okraje.
Správny podklad je dôležitý
Betónové dlažbové prvky - ak sú správne položené - sa dostávajú cez výplň škáry do
elastickej väzby so susednými prvkami. Individuálne pôsobiace zaťaženie z prejazdu na
dláždenie sa tak plošne prenáša na podklad. Preto platí staré pravidlo: Dlažba môže byť len
taká dobrá, ako dobrý je jej podklad. Pretože zlyhanie nosnej vrstvy musí mať automaticky
vplyv na dlažbu. Elastická väzba na cez intaktnú škáru síce zvyčajne zabraňuje zničeniu
podkladu, ale možné deformácie podkladu sa i napriek tomu na dlažbe môžu prejavovať.
Podkad sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri
zhotovovaní chrániť pred mrazom.
Hrúbka podkladu závisí okrem základu (prírodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia
mrazu a očakáveného dopravného zaťaženia. Pre spevnenie chodníkov alebo povrchov v
súkromnej sfére má hrúbka cca 20 cm všeobecne dostatočnú nosnú kapacitu. Pri silnejšie
zaťažených dopravných plochách sa zvyčajne vyžaduje hrúbka podkladu 30-40 cm.
Mal by byť použitý mrazuvzdorný materiál, vytriedený podľa zrnitosti 0-32 mm zo štrku,
kameniva, atd. Tento materiál je treba naniesť v jednej výške a v rovnakej rovine a sklone,
akú má mať navrhovaná dlažba a stabilne zhutniť.
Zámková dlažba postup:
Zhotovenie podložia
Pokladanie zámkovej dlažby začíname s vytvorením podložia.
Na spevnený podklad sa nanesie podložie hrubé 3-5 cm štrkopiesková zmes 0-4 mm, 0-5 mm, 0-8 mm alebo 0-11 mm. Pre
plochy s nižším zaťažením je možné použiť tiež Kamenivo 1/3
mm alebo 2/5 mm. Podložie sa pomocou profilov stiahne takým
spôsobom, že sú dlažbové prvky pred osadením asi 1 cm nad
plánovanou výškou spevneného povrchu.
Kladenie dlažby do dlažbového lôžka
Podložie zostane najprv nezhutnené, aby sa tolerancie súvisiace s
výrobou dlažbových prvkov pri neskoršom zhutňovaní povrchu
mohli kompenzovať. Dlažba musí vykazovať rovnakú hrúbku.
Výškové rozdiely v podklade sa musia najprv vyrovnať
nemrznúcim materiálom. Pripravte si len toľko lôžka, koľko v ten
deň položíte dlažby.
Uloženie dlažby
Už v priebehu dodávky by sa dodané prvky mali skontrolovať,
či sú v súlade s objednávkou, resp. s údajmi v dodacom liste. Pri
údajoch o spotrebe materiálu z výroby je zahrnutý škárový
rozostup 3-5 mm, ktorý je bežný v zmysle pokynov pre
pokládku. Dodávku dlažby je potrebné skontrolovať, či
nevykazuje poškodenie prepravou, vizuálne chyby a podone.
Dlažba sa v zásade vykonáva ponad hlavu, t.j. z už položenej
plochy tak, že sa na podložie pritom nevstupuje.
Pokládka zámkovej dlažby sa spravidla začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v
najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty
alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon
dlažby! Dlažbu ukladajte asi o 1 cm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri
vibrovaní zníži o 1 cm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším
vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní dlažby pracujte vždy s
viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je
ihneď pochôdzna.
Tam, kde sa vyskytuje väčšie dopravné zaťaženie, je potrebná pokládka dlažby do kríža. Pri
pokládke jednotlivých dlažbových prvkov je treba dodržiavať škárový rozostup s veľkosťou
rastra 3-5 mm. Kladač na stavenisku je zodpovedný za to, že vyššie uvedené škáry budú
dodržané. Ani z výroby vytvarované dištančné telieska na dlažbových prvkoch nie sú
náhradou za normálny rozmer škár. Tieto sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo škrípavému
dosadnutiu jednej dlaždice na druhú a tým aj nadmernému opotrebeniu hrán. Lícovaný
priebeh dlažbových prvkov by mal byť pravidelne kontrolovaný pomocou šnúry alebo
pravítka v prípade potreby korigovaný. Okrem toho platí základné pravidlo:
vždy klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným
rozdielom vo farbe, pretože na základe ich prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky
prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe. Odtiene dlažby
aj pri jednofarebných povrchoch vplývajú na oživenie plochy.
Špárovanie dlažby
Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme
drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Používajte
kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre
zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým
obsahom vápenca.
Vibrovanie dlažby
Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal
špáry. Pred vibrovaním majú byť medzery úplne vyplnené a
dlažba dôkladne vyčistená. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v
pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu
so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s
gumovou podložkou. Ak neexistuje bočné lemovanie
obrubníkmi, musí sa spevnená plocha v každom prípade zaistiť
pred vibrovaním proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť medzery
dlažby opätovným vtieraním vhodného materiálu, prípadne by nemal byť vyplňovací materiál
ponechaný na povrchu dlažby.
Konečná úprava dlažby
Ukladanie betónovej dlažby čaká konečná úprava. Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte
špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál
ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.
Orientačné príklady zloženia vrstiev
o
o
o
o






Chodník (výhradne pre peších): dlažba hr. 6 alebo 7 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm,
udusaná štrkodrva hr. 15 cm, rastlý terén.
Chodník (občas pojazdný osobnou dopravou): dlažba hr. 6 alebo 7 cm, dlažbové lôžko
hr. 3 cm, štrkodrva hr. 25 cm (100 MPa), štrkopiesok hr. 15 cm (80 MPa), rastlý terén
(45 MPa).
Parkoviská pre osobné vozidlá (občas pojazdné
nákladnou dopravou): dlažba hr. 6,7 alebo 8 cm,
dlažbové lôžko hr. 3 cm, štrkodrva hr. 23 cm (150 MPa),
štrkopiesok hr. 20 cm (100 MPa), rastlý terén (45 MPa).
Dláždené vozovky: dlažba hr. 8 alebo 10 cm, dlažbové
lôžko hr. 3 cm, štrkodrva hr. 30 cm (180 MPa),
štrkopiesok hr. 25 cm (120 MPa), rastlý terén (45 MPa).
Poznámka:
návod sa nevzťahuje pre ekologické dlažby
materiály sú návrhnuté v súlade s STN 73 6126 a STN 72 1512
hrúbku nosnej vrstvy je nutné určiť výpočtom podľa únosnosti pôdy v danej lokalite
hodnoty v zátvorkách udávajú veľkosť modulu pretvárnosti materiálu danej vrstvy v MPa
konkrétne riešenia podloží konzultujte s pracovníkmi predaja a technickej kancelárie
podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch
Download

Pokládka zámkovej dlažby