Kia
10
family
news
október / October
Kia Motors Slovakia dosiahla v septembri
výrobný rekord
Kia Motors Slovakia Reached
Production Record In September
2010
Autosalón Paríž
Paris Motor Show
Príhovor
Speech
Príhovor prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia In-Kyu Bae
zo dňa 1. októbra 2010.
Vážené kolegyne a kolegovia spoločnosti Kia Motors Slovakia,
začíname prvý mesiac posledného kvartálu tohto roka. V uplynulom mesiaci sme vyrobili viac ako 22 000 automobilov. To znamená, že sme zaznamenali najvyšší počet vyrobených áut v rámci jedného mesiaca. Tým
sme úspešne ukončili tretí kvartál. Tento úžasný výsledok sa nám podarilo
dosiahnuť vďaka spolupráci všetkých oddelení, čím by som vám chcel vyjadriť svoje poďakovanie. Aj v tomto mesiaci máme pred sebou dôležitú
úlohu. Od 1. októbra plánujeme spustiť sériovú výrobu nového typu dieselového motora s objemom 1,7 litra. Tento motor bude pre Kia Motors
Slovakia strategickým, a preto sa musíme dôkladne pripraviť na úspešné
spustenie jeho výroby.
Mohlo by sa zdať, že zvýšený počet vyrobených áut sa odrazí na nižšej
kvalite. To však v žiadnom prípade nesmieme dopustiť! Mnohokrát som
už zdôrazňoval, že kvalitu nemá na starosti len oddelenie kvality, ale je
za ňu zodpovedné každé jedno oddelenie, ktoré sa zúčastňuje na výrobe, vrátane administratívy a dodávateľov. Pokiaľ čo i len jeden článok
z tohto reťazca nefunguje, ihneď sa to prejaví. Z nedávnej minulosti sú
známe prípady, keď aj renomované automobilky zaznamenali veľkú krízu kvôli menším problémom s kvalitou. Ich renomé z jedného dňa na druhý výrazne pokleslo. Preto musíme neustále považovať kvalitu za prioritu
a vždy sa musíme usilovať o jej udržanie, ako aj o udržanie dobrého
mena našej značky. V prípade nedostatkov musíme okamžite nájsť riešenie a prijať účinné opatrenia, aby sa v budúcnosti neopakovali.
Vážení zamestnanci,
aj v tomto mesiaci plánujeme vyrobiť viac ako 22 000 automobilov. Nie
je to ľahká úloha. Chcem vás poprosiť o napĺňanie denných výrobných
plánov a v prípade práce počas víkendov o vzájomné porozumenie
a spoločnú snahu o dosiahnutie výrobného cieľa. Zvýšená absencia počas víkendov nepriaznivo ovplyvňuje vzťahy medzi kolegami a má tiež
vplyv na kvalitu. Chcem vás preto požiadať o aktívnu spoluprácu a pod-
10/2010
október
Titulka/Cover page: Žaneta Ľuptovcová, Ľudské zdroje/Human
Resources, Foto/Photo: Michal Pišný
2
poru pri práci počas víkendov, za rovnakej účasti ako
cez týždeň. Rovnako chcem
poprosiť oddelenie údržby
o preventívnu údržbu, aby
sme predišli prípadným
problémom na výrobných
strojoch a zariadeniach. Zároveň chcem vyzvať oddelenie vývoja dielov a divíziu
administratívy o maximálnu
podporu pri plnení výrobných plánov.
Naša spoločnosť si v plnej miere uvedomuje, že sa aj napriek rôznym
prekážkam snažíte o dosiahnutie výrobného cieľa svojím pozitívnym myslením a zodpovedným prístupom k práci. Zato by sme sa vám chceli odvďačiť najmä lepšími pracovnými podmienkami, sociálnymi výhodami
a možnosťou vzdelávania, ktoré je prínosom pre každého jednotlivca.
Každý človek chce dlhodobo rásť a rozvíjať svoje schopnosti. Spoločnosť
bude vzdelávacím aktivitám neustále venovať náležitú pozornosť a snažiť
sa v akejkoľvek kríze o zachovanie pracovných miest. Naša spoločnosť
chce byť silná, spoľahlivá a dôveryhodná. Na mesiac október je v našom
závode naplánovaných viacero návštev v rámci automobilovej skupiny
Hyundai-Kia. Ukážme všetkým návštevníkom, že produktivita, kvalita
a zároveň aj čistota na pracoviskách našej spoločnosti im môžu byť príkladom.
Počasie sa nám zmenilo, rána a večery sú už chladné. Dbajte preto prosím o svoje zdravie. Na záver by som vás chcel poprosiť o vynaloženie
úsilia, aby sme spoločne mohli dosiahnuť vaše osobné a firemné ciele,
ktoré sme si predsavzali na začiatku tohto roka.
Obsah
Editoriál
Content
03
04
Editoriál
Editorial
05
Nová Kia Sportage získala certifikát životného
prostredia ISO 14040
New Kia Sportage Received Environmental
Certificate ISO 14040
05
V septembri začala odborná prax študentov
stredných odborných škôl
Students’ Practical Training Started In September
06
07
07
08
12
Naša Žilina
Our Zilina
Kia Motors Slovakia dosiahla v septembri výrobný
rekord
Kia Motors Slovakia Reached Production Record
In September
Darovanie krvi v Kia Motors Slovakia
Blood Donation Day At Kia Motors Slovakia
Kampaň SUTA 2010
SUTA Campaign 2010
Autosalón Paríž
Paris Motor Show
Ako sa brániť vydieraniu a žiadaniu úplatku pri
medzinárodných transakciách
Resisting Extortion And Solicitation In International
Transactions
12
13
14
Nový dizajn našej webovej stránky
New Kia Website Design
14
15
16
Testoval som Kiu cee’d
I Tested Kia cee’d
Stravovanie v Kia Motors Slovakia
Catering In Kia Motors Slovakia
Súťaž o testovanie automobilu Kia na víkend
pokračuje
Kia Weekend Testing Drive Competition Continues
Projekty zamestnaneckého grantového programu
Employee Grant Program Projects
Reprezentant značky Kia Motors Rafael Nadal
vyhral US Open
Rafael Nadal, The Brand Ambassador Has Won US
Open
Editorial
Čoraz kratšie dni a predlžujúce sa
chladnejšie noci sú neklamným
znakom jesene, ktorá sa prednedávnom začala. Aj napriek tomu,
že počasie v jeseni už nebýva tak
priaznivé, nezabránilo 653 dobrovoľníkom medzi ktorými boli okrem
iných aj zamestnanci Kia Motors
Slovakia zúčastniť sa na druhom
ročníku podujatia Naša Žilina.
Spoločne sa pre 14 neziskových
organizácii vyčistili parky, školské
areály, namaľovali lavičky, ploty,
detské preliezačky a bol upravený
drenážny kanál na hrade Lietava.
Jedným z pozitív jesene sú malebne sfarbené hory, ktoré sa postupne obliekajú do pestrofarebného šatu a dávajú okolitej prírode nový vzhľad. Pestrá
bola aj ponuka modelov našej značky na autosalóne v Paríži, kde okrem
modelu Kia Sportage vybaveného novými motormi vyrábaného v našom
závode, verejnosť zaujali aj európska premiéra modelu Kia Optima a najmä koncept elektromobilu značky Kia – Kia POP. Zelená zóna Kia s modelmi Eco cee’d, Eco Venga a Sportage Mild Hybrid na parížskom autosalóne len podčiarkuje zodpovedný prístup značky Kia k životnému prostrediu
výrazným znižovaním emisií CO2.
Nedávno skončený mesiac september sa pre našu spoločnosť stal historicky veľmi významným, keď sa nám podarilo vyrobiť za mesiac najviac automobilov a to 22 222 kusov. Na ďalších stránkach tohto čísla taktiež nájdete aj rady nášho právneho oddelenia, dojmy kolegu z víkendového testovania Kia cee’d, ako aj súhrn informácií o možnostiach stravovania v našej
spoločnosti. Prajem Vám príjemné čítanie!
Andrej Sahaj
Špecialista
Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Shorter days, longer and colder nights symbolize the autumn which has already started. Although the weather in autumn is not so nice it did not put
off 653 volunteers, also some of them from Kia Motors Slovakia, to participate in the second year of the Nasa Zilina event. The volunteers cleaned
parks, school areas, painted benches, fences, climbing frames and fixed
also the drain at the Lietava castle.
Colorful forests are one of the positives of the autumn, forests are dressing
into multicolored outfit and give the nature a new look. Also the Paris motor
show introduced various models of Kia brand. Besides Kia Sportage, produced in our company, equipped with brand new engines, the European
premiere of Kia Optima and the concept Kia POP, electric car of Kia brand
attracted the public. The green zone of Kia with the Eco cee’d, Eco Venga
and Kia Sportage Mild Hybrid underlined the responsible approach of Kia
brand to the environment by noticeable reduction of the CO2 emissions.
September 2010 became an important month in the history of our company, we produced a record amount of vehicles in a month, 22,222 produced
units. In our magazine you can find also advice from our legal team, experience of our colleague after the Kia cee’d weekend driving and also a summary about the catering possibilities in our company. I wish you pleasant reading.
Andrej Sahaj
Specialist
Public Relations
October
3
10/2010
Kia Motors Slovakia dosiahla v septembri výrobný rekord
Kia Motors Slovakia Reached Production Record In September
Naša spoločnosť vyrobila v septembri rekordný počet
automobilov za jeden mesiac s celkovým počtom 22 222
vyrobených vozidiel.
Our company produced a record amount of vehicles per month
in September 2010. The number of manufactured cars reached
22,222 units.
Model Kia cee’d sa na septembrovej výrobe podieľal 33 %, čo predstavuje 7 318 vozidiel. Počas prvých deviatich mesiacov roku 2010 spoločnosť vyrobila 163 225 automobilov. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 bolo spolu vyrobených viac ako 665 000 vozidiel.
Z o
ž i v o t a
K M S
Najžiadanejším modelom značky Kia bol v septembri Sportage. Najobľúbenejšou farbou z pohľadu zákazníkov bola čierna – Black Pearl. Najčastejšie montovaným motorom bol benzínový motor s objemom 2,0 litra
a automatickou prevodovkou. Najväčší objem vozidiel, a to 29 %, bolo
vyvezených do Ruska. Takmer 13 % automobilov smerovalo do Nemecka
a 12 % do Veľkej Británie.
Od 1. októbra sme spustili výrobu úplne nového dieselového turbo motora s objemom 1,7 litra. Motor s výkonom 85 kW (115 koní) a krútiacim
momentom 255 Nm pri 2 000 ot./min sa bude montovať do SUV modelov. Spoločnosť tak vyrába už 5 typov motorov, benzínové (1,4 a 1,6 litra) a dieselové (1,4; 1,6 a 1,7 litra).
The Kia cee’d model composed 33% of the total production during the
month with 7,318 vehicles. During the first nine months of the year 2010,
Kia Motor Slovakia produced 163,225 vehicles in total. Since December
2006, Kia Motors Slovakia has produced all together more than
665,000 cars.
The most requested model of Kia cars among customers was Sportage in
the month of September. The most favorite colour is the Black Pearl. As for
the engines, the most frequently assembled was a gasoline engine 2.0-li-
10/2010
október
4
tre with an automatic transmission. Most of the produced vehicles, represented by 29%, were exported to Russia. Almost 13% cars were exported
to Germany and 12% to the U.K.
We launched the volume production of the brand new turbo diesel engine
1.7 CRDi on October 1, 2010. The engine with the power 85 kW (115
hp) and the torque of 255 Nm/2000 rpm will be assembled to the SUV
models. The 1.7-litre diesel engine thus enriches the production line and
Kia Motors Slovakia produces gasoline (1.4 and 1.6 litre) and diesel
(1.4, 1.6 and 1.7 litre) engines.
V septembri začala odborná prax študentov stredných odborných škôl
Students’ Practical Training Started In September
V školskom roku 2010/2011 bude v našom výrobnom
závode vykonávať odbornú prax 56 študentov.
ments such as Maintenance, Body, Paint, Assembly and Engine shops
where they operate CNC machines and assemble engines. A total of
more than 177 students have already attended the professional practice in our company since 2007.
In the school year 2010/2011, 56 students will complete their
vocational practice in our production plant.
Naša spoločnosť sa rozhodla i tento rok aktívne podporiť študentov stredných odborných škôl zo žilinského regiónu získať praktické skúsenosti
z oblasti výroby automobilov. Študenti v súčasnosti pracujú na oddelení
údržby, vo zvarovni, lakovni, montážnej hale a v motorárni, kde obsluhujú CNC stroje a podieľajú sa na montáži motorov. Odbornú prax v Kia
Motors Slovakia od školského roku 2007/2008 absolvovalo už viac ako
177 študentov.
Our company decided to actively support students from the secondary
technical schools in the Zilina region to develop their professional experience in the car production. The students currently work at the depart-
The new Kia Sportage, produced in Kia Motors Slovakia since
June 28, has been awarded an internationally recognised
environmental certificate.
Po prísnom hodnotení všetkých environmentálnych aspektov, od výroby,
každodenného používania, až po recykláciu, spoločnosť TÜV Nord potvrdila, že tretia generácia kompaktného SUV modelu spĺňa prísne envi-
ISO 14040 Analýza posudzovania životného cyklu
Certifikát ISO 14040 popisuje princípy a systém pre porovnávacie posudzovanie životného cyklu konkrétneho produktu. Pri automobiloch sa
berie do úvahy analýza spotreby energie, tvorba emisií, hodnotí sa celkový životný cyklus od vstupných surovín a výroby komponentov, cez
výrobu auta, až po jeho recykláciu.
TÜV Nord s centrálou v nemeckom Hannoveri zamestnáva v 70 krajinách 10 000 zamestnancov. Spoločnosť vykonáva technickú inšpekciu
od elektrární, lietadiel, vozidiel, až po potraviny, bezpečnostné štandardy krmív pre zvieratá a certifikáciu etických manažérskych systémov.
Following a rigorous assessment of all environmental aspects, from production to day-to-day running through to recycling, TÜV NORD certified
that the third generation of the compact SUV complies with the strict environmental standards of the ISO 14040 life cycle assessment. The inspection conducted by the prestigious organisation certified the vehicle’s good eco-balance and the significant environmental progress that
has been made compared to the previous model.
ISO 14040 Life Cycle Assessment
The ISO 14040 standard describes the principles and framework for
a comparative, product-specific life cycle assessment. For cars, this includes the analysis of energy consumption and emissions and the assessment of the entire life cycle impact on the basis of all data, from raw
material and component production to production at the car manufacturing plant right through to recycling.
ronmentálne štandardy ISO 14040 pre posudzovanie životného cyklu
produktu. Prestížna organizácia na základe inšpekcie certifikovala vozidlo ako šetrné voči životnému prostrediu a v porovnaní s predchádzajúcim modelom došlo v tejto oblasti k značnému zlepšeniu.
The TÜV NORD, which is headquartered in Hannover, Germany, has
more than 10,000 employees worldwide in 70 countries. The company’s activities range from technical inspections of power stations, aircraft
and vehicles to food and animal feed safety standards and the certification of ethical management systems.
October
5
10/2010
N e w s
Nová Kia Sportage, ktorá sa od 28. júna vyrába v závode
Kia Motors Slovakia a distribuuje sa do celej Európy, bola
ocenená medzinárodne uznávaným certifikátom z oblasti
životného prostredia.
K M S
Nová Kia Sportage získala certifikát životného prostredia ISO 14040
New Kia Sportage Received Environmental Certificate ISO 14040
Naša Žilina
Our Zilina
delenia
komunikácie
a vzťahov s verejnosťou.
„Myslím, že je dôležité,
že ideme ako jeden tím,
môžeme sa porozprávať
a spoznať v menej tradičných situáciách,“ dodala
Alexandra.
Podujatie Naša Žilina 2010 znovu prepojilo firmy, ktorým
záleží na svojom okolí s neziskovými organizáciami, ktoré
potrebujú pomoc. Spontánne sa k 165 firemným
dobrovoľníkom pridalo 488 z radov verejnosti v dňoch od
22. do 25. septembra.
Z o
ž i v o t a
K M S
The project Our Zilina 2010 again linked the companies which
take care about their surroundings with non-profit organizations
in need. Spontaneously 488 enthusiasts along with 165
volunteers from companies participated in the project which
took place on September 22 - 25.
Kto sa do Našej
Žiliny 2010 zapojil/
Who participated
in Our Zilina 2010
Tento rok navrhlo 14 neziskových organizácií pre podujatie Naša
Žilina 21 rôznych aktivít. 653 dobrovoľníkov odpracovalo spolu
2 589 hodín, čo je viac ako 1,5 roka práce jedného človeka. V rámci
aktivít dobrovoľníci:
• vyčistili 6 parkov, záhrad, oddychových zón a školských areálov,
• vybudovali 2 skalky, vysadili takmer 40 okrasných rastlín,
• namaľovali 10 lavičiek a 6 detských preliezačiek a pieskovísk,
• vymenili staré žiarivky za úsporné osvetlenie v 4 triedach na 2 školách,
• zveľadili hradné nádvorie a upravili 30 m drenážneho kanálu na hrade Lietava,
• namaľovali 300 metrový plot okolo školy a vstupný podchod do centra
voľného času.
Už po druhýkrát sme sa vrátili do žilinského Centra Návrat, kde štyria
dobrovoľníci vzdelávali pracovníčky Návratu v oblasti práce s počítačom
- Powerpoint, administrácie a webovej stránky a využívanie sociálnych
sietí. „V Návrate sme skontrolovali aj všetky počítače a aktualizovali najmä antivírové programy,“ povedal o aktivite náš kolega Michal Wiesler
z oddelenia informačných technológií. Vzdelávací charakter mala aj beseda so žiakmi 8. ročníka Základnej školy na Hájiku, ktorá bola zameraná na rôzne spôsoby šetrenia energie.
Dôležité je pomôcť aj ísť ako jeden tím
„Pôvodne sme chceli ísť pomáhať na Stanicu Záriečie už v piatok, ale kolega mal školenie a keďže sme chceli ísť spoločne, rozhodli sme sa na
neho počkať a ísť až v sobotu,“ povedala Alexandra Chovancová z od-
10 zapojených firiem a organizácií/10 companies: Autoever, Hewlett-Packard
Slovakia, Johnson Controls, Kia Motors Slovakia, mesto Žilina, Mobis, Provident Financial, skupina Slovak Telekom,
Stredoslovenská energetika, Walmark.
14 neziskových organizácií/14 non-profit organizations: Centrum Návrat – Žilina, Centrum voľného času Žirafa, Diecézna charita Žilina, Nadácia a DSS Lúč, Nadácia Krajina harmónie, Národná transfúzna
služba, Občianske združenie Ekoenergia, Občianske združenie Mulica,
Občianske združenie Papavero, Rada mládeže žilinského kraja, Stanica
Žilina Záriečie, Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka, Základná škola
a materská škola Brodno, Združenie na záchranu Lietavského hradu.
This year, 14 non-profit organizations proposed 21 different activities for the Our Zilina project. 653 volunteers worked off 2,589
hours which represents more than 1.5 work years of one person.
Within the activities volunteers:
• cleaned 6 parks, gardens, recreational and school areas,
• built 2 rock gardens and planted almost 40 plants,
• painted 10 benches and 6 children climbing frames and sandpits,
• exchanged old light bulbs for efficient lighting in 4 classes in 2 schools,
• developed a castle courtyard and adjusted 30 m of drainage channel
at the castle Lietava,
• painted 300-metre-long fence around the school and the underpass entrance to the leisure center.
For the second time we returned to the Zilina center Navrat where four
volunteers educated the workers in the computing skills, e.g. Powerpoint,
website administration and use of social networking. “We also checked
all their computers and particularly updated antivirus programs in the
center,” said our colleague Michal Wiesler from the Information Technology team. Another activity with the educational aim was also a discussion
focused on energy saving with the pupils of the 8th class in the Primary
School Hajik.
The importance is to help as well as participate as one team
“Initially, we wanted to go help Stanica Záriečie already on Friday, but
our colleague had a training and due to the fact that we wanted to go together, we decided to postpone our activity for Saturday,” said Alexandra Chovancova from the Public Relations team. “I think it is important that
we participate as a team, we can talk and get to know each other in different situations,” said Alexandra.
10/2010
október
6
Darovanie krvi v Kia Motors Slovakia
Blood Donation Day At Kia Motors Slovakia
V druhú septembrovú stredu sa opäť rozšírili rady
dobrovoľných darcov krvi v našom závode. Z celkového
počtu 22 darcov sa odberu zúčastnilo 7 žien a 15 mužov.
On Wednesday, September 8, the number of voluntary blood
donors in our plant increased. Total of 22 employees
participated, 7 women and 15 men.
Doposiaľ pri každom organizovanom odbere krvi priamo v závode sa ho
zúčastnil aj pomerne vysoký počet prvodarcov. Inak tomu nebolo ani tentokrát, keď spomedzi 22 darujúcich až 7 z nich darovalo najvzácnejšiu tekutinu po prvýkrát v živote. So svojimi pocitmi po odbere sa s nami podelila
Eva Kohútová, asistentka z oddelenia lisovňa: „Už dlhšiu dobu som rozmýšľala, že by som chcela darovať krv a som veľmi rada, že som tak urobila.
Poznám ľudí v mojom okolí, ktorí tak robia pravidelne a podporili ma v tom.
Zo začiatku som mala aj obavy, keďže som darovala krv po prvý raz, ale
samotný odber prebiehal úplne v poriadku a zdravotný personál bol veľmi
ochotný a priateľský. Mala som naozaj veľmi príjemný pocit, že moja krv
môže niekomu pomôcť. Ak budem môcť, určite v tom budem v budúcnosti
pokračovať.“ Pre Daniela Krála, špecialistu z lisovne mal odber krvi aj širší
rozmer: „Ak pomáhame druhým len tak, bez nároku na odmenu alebo bez
otvorenej či skrytej reklamy, je to to najlepšie, čím môžeme prispieť k tomu,
aby bol svet lepší. Môže to byť aj práve taká relatívna maličkosť akou je darovanie krvi.“ Aj prostredníctvom nášho interného časopisu sa týmto chceme
poďakovať všetkým darcom, ktorí pravidelne svoju krv darujú nielen u nás
v závode, ale aj na odberných miestach vo svojom bydlisku.
Oddelenie komunikácia a vzťahov s verejnosťou
SUTA Campaign 2010
Kampaň OSN „Vstaň a urob niečo“ založil v roku 2002
generálny tajomník OSN Kofi Annan na podporu plnenia
Miléniových rozvojových cieľov.
The “Stand Up, Take Action” campaign was established in 2002
by Kofi Annan, OSN general director, to support the
implementation of the Millennium Development Goals.
V septembri 2000 na Miléniovom summite OSN
prijalo 189 svetových
lídrov Miléniové rozvojové ciele ako súčasť Miléniovej deklarácie, pričom
sa dohodli, že všetci
budú spolupracovať na
tom, aby ich do roku
2015 dosiahli. V roku 2009 sa viac ako 173 miliónov ľudí zúčastnilo na
viac ako 3 000 podujatiach v 100 krajinách celého sveta. Automobilová
skupina Hyundai-Kia podporuje „2010 Celosvetovú kampaň proti chudobe“, aby vyjadrila svoju solidaritu s chudobnými počas svetového dňa
boja proti chudobe. Hyundai-Kia vrátane svojich pobočiek v zahraničí sa
zapája do Kampane bielych náramkov od roku
2007. Biely náramok je
symbolom kampane a solidarity s chudobnými. Jeho
nosením sa môže pridať
každý, kto chce prejaviť
osobnú podporu myšlienke
celosvetového boja proti
chudobe. Naša spoločnosť podporí túto kampaň od 11. do 23. októbra.
At the United Nations Millennium Summit in September 2000, 189 world
leaders adopted the Millennium Development Goals as part of the Millennium Declaration and agreed to join forces to achieve them by 2015.
In 2009, more than 173 million people participated in more than 3,000
activities in 100 countries all over the world. Hyundai-Kia Automotive
Group supports “2010 Global Endpoverty Campaign” with members all
over the world to promote the Endpoverty day. The group including its
subsidiaries joins Global White Band Campaign from 2007. White band
is the symbol of the fight against poverty and solidarity with the poor.
Wearing the white band means participating in the campaign for reducing poverty worldwide. Our company will support the campaign from October 11 until October 23.
October
7
10/2010
N e w s
Kampaň SUTA 2010
K M S
The number of volunteers donating the most precious fluid for the first time is
high every time we organize the blood donation day. This time there were 7
people. Eva Kohutova, an assistant from the Press shop, shared her feelings
with us: “I had been thinking about the blood donation for a long time and
I am very glad that I did so. I know people who do so regularly and supported me. At the beginning I was worried because it was for the first time,
but it went smoothly and the medical staff was very helpful and friendly.
I had a very good feeling that my blood can help someone. If I can, I will
certainly do it in the future again.” Blood donation also had an important
meaning for our colleague Daniel Kral, a specialist from the Press shop: “If
you help others without any compensation, or without advertising, it is the
best we can do. It may well be just a little thing such as blood donation.”
We would like to take the opportunity through our internal magazine to
thank all donors who regularly donate their blood not only in our plant,
but also at the transfusion centers in their home towns.
Public Relations Team
Modely Kia EcoDynamics s emisiami CO2 iba 94 g/km
EcoDynamics Kia Models Cut CO2 To Just 94 g/km
ním, prevodovke so špeciálnymi kužeľovými ložiskami s malým odporom
a vysokotlakovým pneumatikám s nízkym valivým odporom sa emisie
CO2 znížili len na 114 g/km.
Na parížskom autosalóne predstavila spoločnosť Kia
Motors vo svojej „Zelenej zóne“ tri nové vozidlá
s „ultranízkymi“ emisiami CO2 z rodiny úsporných modelov
EcoDynamics. Inovatívne trio tvorené modelmi Eco cee’d,
Eco Venga a Sportage (vo verzii Mild Hybrid) ponúka
výrazne znížené emisie – iba 94, 114, resp. 117 g/km.
Druhý ekologický koncept, s ktorým Kia prišla do Paríža, je Sportage
Mild Hybrid. Tento model vychádza z kompletne prepracovaného kompaktného SUV Sportage, ktoré sa predáva už v celej Európe, ale poháňa
ho nová, väčšia 1,7-litrová verzia vznetového motora U2. Motor s výkonom 115 k a krútiacim momentom 260 Nm od neuveriteľne nízkych
1 250 ot./min spolupracuje s 5 kW elektromotorom s dvojvrstvovým kondenzátorom. Niekoľko malých úprav zaistilo nižší aerodynamický odpor,
odpor v brzdách a valivý odpor pneumatík, vďaka čomu toto SUV dosahuje slušnú úroveň emisií CO2 iba 117 g/km.
A u t o s a l ó n
P a r í ž
To showcase its EcoDynamics range of fuel-saving vehicles, Kia
Motors was displaying three new ‘ultra-low’ CO2 models in its
‘Green Zone’ at the Paris Motor Show. The innovative trio, Eco
cee’d, Eco Venga and Sportage (Mild Hybrid), have significantly
reduced emissions – down to just 94, 114 and 117 g/km
respectively.
Päťdverový hatchback Eco cee’d je koncepčné vozidlo
poháňané upravenou verziou 1,4-litrového vznetového
motora z radu Kia „U2“. Čistejšia, tichšia a hospodárnejšia verzia tohto motora dodáva výkon 90 k pri 4 000
ot./min a maximálny krútiaci moment 240 Nm už od
1 900 ot./min, čo zaisťuje skvelú dynamiku jazdy.
Na zvýšení efektivity majú zásluhu rôzne úpravy vrátane
použitia vodného čerpadla s variabilným výkonom a alternátora so systémom riadenia šetrenia energie. Vozidlo
je navyše vybavené systémom ISG Start/Stop na šetrenie paliva, ktorý automaticky vypína a spúšťa motor pri
prerušovanej jazde v hustej mestskej premávke. Ďalej
má optimalizované prevodové pomery a pod jeho 4,26
metra dlhou karosériou sa nachádza veľký hladký panel, zdokonaľujúci aerodynamiku vozidla. Emisie CO2
dosahujú hodnotu 94 g/km.
Nový model Eco Venga, ktorý sa má začať vyrábať v priebehu tohto
roka, tiež využíva 1,4-litrový, 75-koňový vznetový motor Kia a mnohé
technológie z konceptu Eco cee’d. Vďaka motorovému oleju s nízkym tre-
Nová Kia Sportage vďačí za zákaznícku obľúbenosť a obchodný
úspech najmä svojmu vzhľadu – tretia generácia tohto modelu totiž naznačuje dramatický posun v smerovaní dizajnu kompaktných SUV značky
Kia. Vozidlo je dlhšie, širšie
a nižšie než jeho predchodca,
no jeho úplne nový dizajn si
úspešne zachováva kľúčové
črty SUV: pozíciu vodiča zaisťujúcu výborný prehľad o dianí
na ceste, vyšší pocit bezpečia
a sebavedomý vzhľad, vďaka
ktorým si Kia Sportage druhej
generácie získala takú popularitu.
The Eco cee’d five-door hatchback is a concept car powered
by a modified version of
Kia’s ‘U2’ family 1.4-litre diesel
engine. Cleaner, quieter and
more fuel-efficient, this engine
generates 90 ps at 4,000 rpm
and maximum torque of 240
Nm is available from just 1,900
rpm, for excellent driveability.
10/2010
október
8
tion engine oil, special lowtorque taper roller bearings
in the transmission and lowrolling resistance, high pressure tyres help to reduce CO2
emissions to 114 g/km.
Kia’s second eco concept car
for Paris is the Sportage Mild
Hybrid. Based on the all-new
Sportage compact SUV now
on sale across Europe, this
model is powered by the
new, larger 1.7-litre version of
the U2 diesel. This engine,
which produces 115 ps and
260 Nm of torque from a super-low 1,250 rpm, is mated
to a 5 kW electric motor with
a double layer capacitor.
Small changes cut aerodynamic drag, brake drag and
P a r i s
Changes to improve efficiency include
fitting a variable water pump, an alternator with power-saving management
system and an over-run decoupling system. The car also features Kia’s fuelstretching ISG Start/Stop system –
which automatically switches off and
then restarts the engine in congested
city driving – optimised gear ratios and
a large underbody panel beneath the
4.26-metre long car’s to smooth its
aerodynamics. Its CO2 rating is 94 g/
km.
M o t o r
S h o w
Intended for production later this year,
the new Eco Venga is also equipped
with Kia’s 1.4-litre, 75 ps diesel engine,
plus many of the technologies from the
Eco cee’d concept. In addition, low-frictyre
resistance
so
the
SUV’s CO2 rating is a modest
117 g/km.
A key element of new
Sportage’s instant appeal and
sales success is how it looks,
and the third-generation model
marks a dramatic shift in design direction for Kia’s compact SUV. Longer, wider and
lower than the previous model,
the all-new design successfully
retains the key SUV features –
commanding driving position,
heightened sense of security
and powerful road presence –
which made the second generation Sportage so popular.
October
9
10/2010
Dizajn konceptu Kia POP
Kia POP Design
A u t o s a l ó n
P a r í ž
Na koncepte POP je jednoznačne čosi jedinečné
a nekonvenčné. Pôsobivý dizajn bočných okien, high-tech
charakter masky chladiča a zadných svetiel s pravidelným
bodkovaným vzorom, presklenie po celej dĺžke strechy
a puristický, čistý vzhľad kolies – to všetko dokazuje, že
tvorcovia vozidla sa neinšpirovali v bežnom automobilovom
svete. „Mnohé z vecí, ktoré ovplyvnili dizajn tohto vozidla,
nemajú nič spoločné s automobilmi,“ vysvetľuje hlavný
dizajnér Kia Motors Europe Gregory Guillaume. „Inšpirovali
sme sa ľahkými, aerodynamickými vecami, ako sú vetrone
alebo ultrarýchle cestné bicykle. Uvedomili sme si, že svet
automobilov nám neposkytuje takú inšpiráciu, akú sme
potrebovali na dosiahnutie nášho cieľa.“
There certainly is something unique and unconventional about
the POP. The striking side-window design, the high-tech feel of
the dot-pattern grille and taillights, the full-length glass roof,
and the simplistic, clean look of the wheels – all point to
inspiration derived from outside the usual automotive spheres.
“Many of the things that influenced this design were nonautomotive,” Gregory Guillaume Kia Motors Europe’s Chief
Designer, explains. “We were looking at lightweight,
aerodynamic things, such as gliders and high-speed bicycles.
We realised that the automotive world wasn’t inspiring us to
achieve what we wanted to achieve.”
o elektromobil bez klasického spaľovacieho motora, mohli sme priečku
medzi motorovým priestorom a interiérom posunúť výrazne dopredu,“ vysvetľuje. Zadné sedadlo je umiestnené šikmo, takže cestujúci na ňom hľadí uhlopriečne cez kabínu smerom k stĺpiku A na strane vodiča. Sedadlo
je dvojdielne; ak sa nepoužíva, sedák sa vyklopí nahor, a operadlo s hlavovou opierkou je upevnené na strope. Výsledok? Vo vozidle so šírkou
1 740 mm a rázvorom kolies len 2 055 mm má cestujúci na zadnom sedadle pozoruhodne veľký priestor na nohy.
Francúzsky návrhár nadšene opisuje, ako sa hlavy cestujúcich na predných sedadlách nachádzajú v dokonalom strede horného oblúka bočných okien; ako v noci dokáže predná maska v tvare „tigrieho nosa“, typická pre značku Kia, osvetliť tmavý priestor pred vozidlom; a že výstupky v dolných rohoch dverí sú v skutočnosti spätné kamery, z ktorých sa
obraz prenáša na malé obrazovky v interiéri. „Vnútrajšok a zovňajšok
sme vždy navrhovali súčasne. Už od začiatku sme sa sústredili na otázku,
ako umiestniť sedadlá vo vozidle s takouto krátkou karosériou tak, aby
mali cestujúci dokonalý výhľad – ako z helikoptéry,“ pokračuje Gregory
Guillaume.
„Sedadlá sú zámerne navrhnuté netypicky pre automobil. Majú veľmi čistý, jednoduchý dizajn a takmer pripomínajú bytový nábytok. Predná lavica je anatomicky tvarovaná, má zaujímavé, ladné línie, a keďže ide
10/2010
október
10
A prečo tá purpurová farba? „Chceli sme použiť iba jednu farbu, aby
sme vytvorili upokojujúce, nerušivé prostredie,“ vysvetľuje Gregory Guillaume. „Z interiéru vyžaruje pocit čistoty. Keď sme na ňom pracovali, narazili sme na obrázok kabíny vesmírnej lode. Bola taká čistá a objímajúca
– ako kukla motýľa – to nás veľmi ovplyvnilo.“
Vďaka jeho pozoruhodnému celkovému vzhľadu a fascinujúcim individuálnym prvkom možno ľahko zabudnúť, že POP je v skutočnosti plnohodnotný elektromobil s nulovými emisiami. Jeho elektromotor s výkonom
50 kW a krútiacim momentom 190 Nm dokáže vozidlo na jedno nabitie
poháňať až 160 km. Energiu čerpá z vysoko efektívnych a kompaktných
lítiovo-polymérových gélových akumulátorov, ktoré sa plne nabijú už za
šesť hodín.
The Frenchman then enthusiastically describes how the heads of the front
passengers are perfectly positioned at the centre of the windows’ top ellipses; how at night the grille allows Kia’s trademark ‘tiger nose’ to illuminate the darkness; and how
the protrusions at the bottom
corners of the doors are actually rear-view cameras that relay images to small screens in
the cabin. Next the projectionist hits a button and opens one
of the front-hinged doors on
the virtual POP to reveal the
most remarkable interior. “The
inside and outside were always designed together. From
the start we looked at the seating on that very short footprint
and tried to ensure that passengers would have a perfect
view, just like in a helicopter,”
continues Guillaume.
“The seats are designed to be non-automotive. They’re very pure, very
simple, almost furniture-like. The front bench is sculpted, with interesting,
flowing lines and, because it’s an electric car without a conventional engine, we were able to push the firewall far forward,” he explains. The rear
seat is positioned at an offset angle facing out from the rear passenger
side across the cabin to the driver-side A pillar. It’s a two-part affair with
a base that flips up when not in use and a back and headrest integrated
into the headlining. The resultant legroom is quite remarkable in
a 1,740mm-wide car with a wheelbase of just 2,055mm.
“There’s such a clean feel inside. When we were working on it, we came
across an image of a space ship cabin and it was so clean and capsulelike – like a cocoon – that was a big influence.”
Thanks to its striking overall look and intriguing individual features,
it’s easy to forget that the POP is also in fact a fully-electric, zero-emissions
vehicle with a 50kW, 190Nm motor and a single-charge range of
160km. It’s powered by highly efficient, compact lithium polymer gel batteries and is fully rechargeable in just six hours.
And what about the purple colour scheme? “We wanted just one colour
in order to create a calm and peaceful environment,” explains Guillaume.
Nový zástupca značky Kia v segmente D absolvuje v Paríži
svoj európsky debut
New Kia D-Segment Contender Makes European Debut At Paris
The striking Kia Optima, the company’s all-new mid-size sedan,
made its first appearance in front of a European audience at the
2010 Paris Motor Show.
Tento nový model poskytne potešenie aj vodičom, ktorí si budú
môcť vychutnať dynamickú, svižnú jazdu vo vozidle s prvotriednou výbavou a celým radom voliteľných high-tech prvkov, ktoré
sa zvyčajne objavujú v automobiloch luxusných značiek.
The product concept behind the
creation of the newcomer focused on four key areas. Standout Styling – a unique exterior
October
11
10/2010
S h o w
Focused on delivering driver delight, the new model will also offer a dynamic and responsive driving experience, combined with high standard
specification and a range of optional high-tech features usually associated with premium brand vehicles.
M o t o r
Koncepcia, z ktorej vzišla táto novinka, bola zameraná na štyri kľúčové
oblasti. Nápadný styling – jedinečný exteriér s interiérom zameraným
na potreby vodiča; výkon na úrovni špičky v danej triede – menšie, ale
efektívnejšie motory so šesťstupňovými prevodovkami; maximálne využitie priestoru – nová platforma s väčším rázvorom kolies; a vyspelé funkcie – luxusná high-tech výbava. V ponuke budú zážihové aj vznetové
motory – ich výkonnostné parametre a hospodárnosť budú v oboch prípadoch dosahovať úroveň špičky v danej triede. Ponuku motorov bude
tvoriť nový, vysoko efektívny
1,7-litrový vznetový motor „U2“
VGT, ktorý dokáže dodať výkon
136 k a sľubuje najnižšiu úroveň
emisií v danej triede (113 g/km
s úsporným systémom ISG
Start/Stop), a úplne nový, technicky vyspelý 2,0-litrový zážihový motor „Nu“ s technológiou
CVVL (kontinuálne riadenie zdvihu ventilov) s výkonom 170 k.
with a driver-oriented interior, Class-leading Performance – down-sized
but more efficient engines with six-speed transmissions, Superior Packaging – new, longer wheelbase platform and Advanced Features – hightech premium options. Naturally, Kia Optima’s specification will be tailored to European tastes, with buyers offered a choice of either petrol or
diesel engines – both with performance and economy figures among
the very best in class. The engine line-up will comprise either a new highly-efficient ‘U2’ 1.7-litre VGT diesel engine which produces 136 ps and
promises best-in-class emissions (113 g/km when fitted with Kia’s fuelstretching ISG Start/Stop system) or an all-new technically-advanced
‘Nu’ 2.0-litre CVVL (continuously variable valve lift) gasoline engine
producing 170 ps.
P a r i s
Na parížskom autosalóne 2010 sa európskej verejnosti
prvýkrát predstavil úplne nový, pozoruhodný sedan
strednej triedy Kia Optima.
Ako sa brániť vydieraniu a žiadaniu úplatku pri medzinárodných
transakciách
Resisting Extortion And Solicitation In International Transactions
Pokiaľ ide o Kia Motors Slovakia niektoré odporúčania z RESIST sú zahrnuté medzi povinnosti zamestnancov vo vnútorných predpisoch
(napr. Pracovný poriadok). Viac informácií
o tejto téme môžete nájsť v našom právnom
bulletine č. 8/2010, alebo si môžete stiahnuť
dokument RESIST z internetu (anglická verzia)
zo stránky Medzinárodnej obchodnej komory.
Právne oddelenie vás chce upozorniť na dokument
s názvom RESIST: Bránenie sa vydieraniu a žiadaniu
úplatku
pri
medzinárodných
transakciách,
ktorý
vypracovala
Medzinárodná
obchodná
komora,
Transparency International, Organizácia spojených národov
Global Compact a Svetové ekonomické fórum iniciatíva
Partnerstvo proti korupcii.
Právne oddelenie
I n t e r n ý
o z n a m
Legal team would like to draw your attention to the document
called RESIST: Resisting Extortion and Solicitation in
International Transactions developed by International Chamber
of Commerce, Transparency International, United Nations
Global Compact and World Economic Forum Partnering Against
Corruption Initiative.
RESIST bol prijatý na podporu firiem pôsobiacich v oblasti medzinárodného obchodu, ktoré sú potenciálne vystavené korupcii. Mal by slúžiť
ako vzdelávací nástroj pre zamestnancov a poskytnúť praktické rady, ako
predchádzať a reagovať na nevhodné požiadavky zákazníka, obchodného partnera alebo orgánu verejnej správy čo najúčinnejšie a eticky.
RESIST was introduced to support companies conducting international
business which are potentially exposed to corruption. It should serve as
an educational tool for employees to provide practical guidance on how
to prevent and/or respond to an inappropriate demand by a client, business partner or public authority in the most efficient and ethical way. As
for Kia Motors Slovakia, some of the recommendations from RESIST are
included as duties of employees in internal procedures (e.g. Code of Conduct). You can find more detailed article on RESIST in our Legal Newsletter no. 8/2010 or you can download the document from International
Chamber of Commerce’s web site (English version).
Legal Team
Nový dizajn našej webovej stránky
New Kia Website Design
Naša spoločnosť aktualizuje v októbri dizajn webovej stránky www.kia.sk. Na základe manuálu, ktorý bol vydaný centrálou
v Kórei a s použitím nového loga sa snaží o atraktívnejší vzhľad a funkcionalitu.
Our company updates the design of our website www.kia.sk in October. Based on the new website guide published by the headquarters
in Korea and the use of new Kia logo it should be more attractive and functional.
Súčasný dizajn webovej stránky Kia Motors Slovakia sa s minimálnymi obmenami používa od konca roku 2007. Nový dizajn manuál vy-
daný materskou spoločnosťou má nielen zákazníkom, ale aj
všetkým návštevníkom stránky spríjemniť ich pobyt na nej a zlepšiť
orientáciu v publikovaných informáciách za pomoci využitia moderných
dizajnových trendov. Nový a jednotný dizajn stránok jednotlivých závodov spoločnosti Kia Motors má symbolizovať aj súdržnosť značky Kia
po celom svete.
The current design of the Kia Motors
Slovakia website has been used with
minor changes since 2007. New web
style guide published by the headquarters should make the view for the
customers and visitors more pleasant
and improve their orientation within
the released information with the use
of modern design trends. New and
unified design of Kia Motors websites
should symbolize the consistency of
Kia brand around the world.
10/2010
október
12
Stravovanie v Kia Motors Slovakia
Catering In Kia Motors Slovakia
The canteen daily offers various meals with the possibility to choose
from three main menu, two fast meals and fresh salads. Based on our
employees’ requests, the company Little Paradise has included the
breakfast menu in its offer, which can be bought in the Slovak cee’d
canteen, and since September 20, 2010, also in the Engine shop canteen.
Kia Motors Slovakia ensures catering for its employees which is
organized by the General Affairs team. The catering services is
provided by an external company Little Paradise which also
offers a wide range of goods in the buffet.
Six terminals and an electronic ordering system via intranet for the Administration group is used for the lunch ordering. Meal ordering has the
following phases:
• free ordering – all meals time limited until 7.15 am, Engine shop
until 7.30 am,
• ordering from the spare meals –limited kind of meals, after
7.15 am,
• bourse – in case of meal cancellation after free ordering time deadline, the order is moved to the bourse. Other orders are taken from
bourse. In case, the order remains in the bourse, an employee must
pay for it. If the employee decides to take back its order, he must
Snahou personálu je každodenne ponúkať rôzne variácie jedál, pričom je
možnosť si vybrať z troch hlavných menu, dvoch minútiek a čerstvých šalátov. Firma Little Paradise na podnet našich zamestnancov zahrnula do svojej ponuky i raňajkové menu, ktoré je možné zakúpiť si v slovenskej cee’d
kantíne a od 20. septembra aj v jedálni na motorárni.
Na vysunuté pracoviská podvozkovej linky, oddelenia lakovne, motorárne
a do Vzdelávacieho centra sa obedy rozvážajú, čiže v tomto prípade čerpanie z rezervy nie je možné.
Novinkou pre skvalitnenie jedál, ktorá funguje už druhý mesiac, je ochutnávka jedla v hlavnej kantíne. Každý týždeň prizývame administratívnych
i výrobných zamestnancov, aby sa prípadné nedostatky stihli odstrániť ešte
pred samotným výdajom. V prípade akéhokoľvek nedostatku vydanej porcie, je potrebné ihneď kontaktovať vedúcu prevádzky Helenu Dikošovú alebo zástupcu, ktorý sťažnosť vyrieši v podobe kompenzácie jedla. Rovnako
je možné sťažnosti smerovať i na naše oddelenie, avšak ešte v ten deň.
Oddelenie všeobecných záležitostí
Hlavná jedáleň/Main canteen
obed/lunch
večera/dinner
Lakovňa, Chassis/ Paint shop, Chassis
obed/lunch
večera/dinner
Motoráreň/Engine shop
obed/lunch
večera/dinner
Tréningové centrum/ Training center
obed/lunch
Voľné objednávanie
Free ordering
(do/until)
07:15
14:30
press the bottom + to return the meal into an ordering position and
pick it up in the canteen. The employee is charged for every ordered
meal even if it is not collected.
The meals are also distributed to the chassis lines, Paint shop, Engine
shop and Training Centre. In this case, they cannot be ordered from the
spare meals.
Due to the reason of meal improvement, the food testing in the canteen
has been held for two months. Each week we invite employees from the
Administration or Production groups in order to improve the food quality before serving. In case of any problems with your lunch quality,
please immediately contact the staff leader Mrs. Helena Dikosova who
will solve the complaint through food compensation. It is also possible
to forward the complaint to the General Affairs team. However, this
should be done on the same day.
General Affairs Team
Čerpanie z rezervy
Spare meals ordering
(do/until)
od 07:15 do vyčerpania z rezervy
14:30
Objednanie Minútky
Fast meal ordering
(do/until)
10:00
17:00
07:15
14:30
-
08:30
-
07:30
14:30
-
08:30
17:00
07:15
-
08:30
October
13
10/2010
A n n o u n c e m e n t
Na objednanie obedov slúži šesť elektronických terminálov a objednávkový systém cez intranet pre administratívu. Objednávanie jedla prechádza
týmito fázami:
• voľné objednávanie – bez obmedzenia všetky jedlá – časovo ohraničené do 7:15 hod., na motorárni do 7:30 hod.,
• objednávanie z rezervy – k dispozícii sú obmedzené druhy jedál –
ohraničené vyčerpaním rezervy po 7:15 hod.,
• burza – pri zrušení objednávky po ukončení času voľného objednávania prichádza táto objednávka do burzy. Všetky ďalšie objednávky sú
čerpané v prvom rade z burzy. V prípade, že objednávka v burze zostane, je zamestnancovi za stravu strhnutá príslušná čiastka. Ak sa zamestnanec rozhodne objednávku z burzy ešte stiahnuť, musí stlačiť tlačidlo +,
ktorým dostane jedlo do režimu objednania a následne si ho môže vyzdvihnúť v jedálni. Za každé objednané, ale nevyzdvihnuté jedlo sa zamestnancovi strháva stanovená finančná čiastka.
I n t e r n a l
Kia Motors Slovakia od začiatku svojho pôsobenia
zabezpečuje svojím zamestnancom stravovacie služby, ktoré
patria medzi zodpovednosti oddelenia všeobecných
záležitostí. Stravovací systém je v súčasnosti zastrešený
externou firmou Little Paradise, ktorá okrem prevádzky
jedálne, ponúka aj široký sortiment v bufete.
P r i e s t o r
p r e
v á s
•
S e c t i o n
f o r
y o u
Súťaž o testovanie automobilu Kia na víkend pokračuje
Kia Weekend Testing Drive Competition Continues
Milí kolegovia a kolegyne.
vaša testovacia jazda automobilov značky Kia počas víkendov stále pokračuje. Vo štvrtom kole, ktoré potrvá od 4. do 12. októbra, vyžrebujeme
ôsmich výhercov a náhradníkov. Budú mať k dispozícii dva modely
cee’d_sw s objemom 1,6 l a 2,0 l. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci Kia Motors Slovakia (s výnimkou externých a dodávateľských
firiem), ktorí nie sú v skúšobnej alebo vo výpovednej dobe. Stačí správne
zodpovedať otázku a vhodiť vyplnený anketový lístok do určených skriniek v slovenskej cee’d kantíne a oddychovej zóne v motorárni. Žrebovanie sa uskutoční 13. októbra počas obednej prestávky v Kia Harmony
miestnosti. Želáme vám veľa šťastia.
Oddelenie všeobecných záležitostí
Dear colleagues,
Your favourite testing Kia cars competition during the weekends continues.
Eight winners and substitutes will be drawn in the 4th round held from October 4 until October 12. The winners will be able to test one of two cars
Kia cee’d_sw 1.6 l and 2.0 l. All Kia Motors Slovakia employees (except
for external and suppliers’ companies) who are not in the probation or
termination period can participate. Just fill out the answer on the competition coupon which can be found at the collecting points in Slovak cee’d
canteen as well as the resting area in the Engine shop. The public drawing
will be held in Kia Harmony Room on October 13 during the lunch break.
General Affairs Team
Výhercami tretieho kola sú nasledovní zamestnanci:
The winners of the 3rd round:
Výherca/Winner
Oddelenie/Dept.
Víkend/Weekend
Výherca/Winner
Oddelenie/Dept.
Víkend/Weekend
Katarína Borchová
Kvalita/Quality
18. - 19. 09. 2010
Jozef Baďura
Montáž/Assembly
02. - 03. 10. 2010
Radoslav Knop
Montáž/Assembly
18. - 19. 09. 2010
Anton Kováč
Lakovňa/Paint
02. - 03. 10. 2010
Marián Markovič
Montáž/Assembly
26. - 27. 09. 2010
Milan Kopas
Montáž/Assembly
09. - 10. 10. 2010
Marián Hritz
Montáž/Assembly
26. - 27. 09. 2010
Branislav Molnár
Montáž/Assembly
09. - 10. 10. 2010
Testoval som Kiu cee’d
I Tested Kia cee‘d
Náš kolega, Milan Bobek, operátor z lakovne, testoval Kiu
cee’d 11. a 12. septembra.
Our colleague, Milan Bobek, operator from Paint shop, tested
Kia cee’d from September 11- 12.
V prvom rade chcem poďakovať za možnosť otestovať model Kia cee´d
1,6 CRDi (85 kW). Keďže som zástancom dieselového agregátu, veľmi
ma potešilo, že budeme môcť testovať silnejší motor. S autom sme najazdili okolo 890 km. Mohli sme si vyskúšať aj tempomat a dosahovali sme
priemernú spotrebu od 5,2 l do 6 l. V sobotu ráno sme vyrazili s mojou
manželkou, svokrou, švagrom a jeho malou dcérkou do Bratislavy ku rodičom. Spomínam to zámerne, pretože sme chceli otestovať pohodlnosť
a priestrannosť auta. V nedeľu sme išli do Lipníka nad Bečvou na Morave
a odtiaľ do Nového Jičína, kde sme opäť navštívili rodinu, ale tentokrát
s inou posádkou (druhý švagor s priateľkou a svokra). Každému zo zamestnancov odporúčam zapojiť sa do súťaže. Verím, že Kia si získa aj
vás.
Firstly I would like to thank for the opportunity to test Kia cee’d 1.6 CRDi
(85 kW). Due to the fact that I am fond of diesel engines, I was very
10/2010
október
14
pleased to test such a powerful engine. We drove around 890 km. We
could try the cruise control and we reached fuel consumption from 5.2 l to
6 l on average. On Saturday morning, I drove with my wife, mother-in-law,
brother-in-law and his little daughter to Bratislava to see the parents. I mentioned it on purpose because we wanted to test the car ’s interior comfort.
On Sunday, we travelled to Lipnik nad Becvou in Morava and then to
Novy Jicin to visit our relatives but this time with different passengers such
as my other brother-in-law with his friend and mother-in-law. I recommend
everyone to join this competition. I believe Kia will attract you, too.“
Projekty zamestnaneckého grantového programu
Employee Grant Program Projects
We introduce you other three projects of Employee Grant Program in the October issue of Kia Family News.
Castle – for the support of children from shelter Bytca
We are very glad that financial sources gained via Employee Grant
Program were used for fitness activities of children in Kysucke Nove
Mesto and Bytca. Thanks to these sports activities, children improved
their physical stamina and they can continue in the future as well.
Statutory representative, Melania Resova
Slovak Association of Blind People
We purchased communication instruments for blind people that serve
for the support of mobility, space orientation and movement without
any assistance. These instruments became part of consultations with
disabled clients solving consequences of the blindness in the field of
mobility. Information and availability of instruments were big motivations for clients to support their autonomy. Clients appreciated possibility to use it.
Statutory representative, Ivana Potocnakova
•
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
V rámci realizácie projektu boli nakúpené komunikačné pomôcky
pre nevidiacich ľudí určené na podporu mobility, priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Uvedené pomôcky sa stali súčasťou
individuálnych konzultácií so zdravotne postihnutými klientmi, pri riešení sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia v oblasti mobility.
Informácie a dostupnosť daných pomôcok bola pre dotknutých
klientov veľkou motiváciou pre ich samostatnosť a nezávislosť. Klienti
ocenili aj možnosť pomôcku si priamo vyskúšať.
Štatutárna zástupkyňa, Ivana Potočňáková
p o d n i k a n i e
Zámok – na podporu deťom z domova v Bytči
Sme veľmi radi, že prostriedky získané v Zamestnaneckom grantovom programe Mobilita sme mohli použiť na využívanie fitnescentra
pre deti v Kysuckom Novom Meste a Bytči. Týmito športovými aktivitami si naše deti mohli vylepšiť svoju fyzickú kondíciu a zároveň si aj
v budúcnosti môžu rozvíjať svoju zdravotnú zdatnosť.
Štatutárna zástupkyňa, Melánia Rešová
Z o d p o v e d n é
V októbrovom čísle nášho časopisu Kia Family News vám predstavujeme ďalšie tri projekty Zamestnaneckého grantového programu.
S o c i a l
R e s p o n s i b i l i t y
Smile – parents club
Financial sources from the grant were used for purchasing of sports equipment: rotoped, motoped, exercise
bench, boccia balls for usage of the club members. The grant helped to develop sports possibilities of ‘talented’ as well as normal children. Employee of Kia Motors Slovakia, Mr. Hrivnak from Assembly shop actively
participated during the project. He helped with the delivery and construction of the benches. Thank you.
Statutory representative, Andrea Holicova
October
15
C o r p o r a t e
Úsmev – Klub rodičov výnimočných detí
Prostriedky grantu boli použité na zakúpenie športových zariadení: rotoped, motoped, cvičiaca lavička,
boccia loptičky, ktoré už v súčasnej dobe slúžia pre členov klubu. Grant vo veľkej miere prispel na rozšírenie možností športového vyžitia „výnimočných” aj zdravých detí. Počas trvania projektu sa aktívne zapojil
aj zamestnanec Kia Motors Slovakia, pán Hrivnák z montáže, a pomohol pri dovoze a montáži cvičiacich
zariadení. Ďakujeme.
Štatutárna zástupkyňa, Andrea Holičová
10/2010
Reprezentant značky Kia Motors Rafael Nadal vyhral US Open
Rafael Nadal, The Kia Brand Ambassador Has Won US Open
Rafael Nadal, súčasná svetová jednotka v medzinárodnom
rebríčku tenistov, je považovaný za tenisovú senzáciu už od
jeho profesionálneho debutu
v roku 2001, keď mal 16 rokov.
Španielsky tenista, ktorý vo svete športu reprezentuje
značku Kia, má po triumfe na US Open tituly zo všetkých
štyroch grandslamových turnajov. Zaradil sa medzi
najväčšie tenisové legendy histórie a aktuálne je najlepším
hráčom sveta.
The Spanish tennis player who represents the Kia brand in the
world of sport has all four Grand Slam tournaments including
the US Open triumph. He joined the greatest tennis legends of
history and is currently the best player in the world.
24-ročný Španiel sa v historických záznamoch pridal k legendám ako
Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi a Roger
Federer. Štvornásobne obhájil víťazstvo na šampionáte French Open, stal
sa víťazom Australian Open ako aj minuloročného tenisového turnaja vo
Wimbledone. Tohto roku úspešne získal aj posledný grandslamový titul
US Open.
Po Američanovi Budgeovi (23) je medzi sedmičkou výnimočných tenistov
druhým najmladším a ak zostane zdravý, môže dosiahnuť ďalšie vrcholy
kariéry. Nadal, s ktorým spoločnosť Kia Motors v roku 2008 predĺžila
zmluvu až do roku 2011, úspešne prezentuje značku Kia na vrcholných
svetových podujatiach. Táto zmluva oprávňuje spoločnosť Kia Motors pokračovať v prezentácii Nadala vo svojich marketingových kampaniach,
akými sú televízne a printové reklamy, ako aj účasť tenisovej hviezdy na
veľkých podujatiach značky, či na celosvetovo uznávaných autosalónoch. Spojenie jeho osoby s našou značkou Kia má výrazny vplyv na jej
prezentáciu.
A 24-year-old professional tennis player from Spain added
himself in the historical record
to the legends such as Fred
Perry, Don Budge, Rod Laver,
Roy Emerson, Andre Agassi
and Roger Federer. He won
the French Open Championship four times, became a winner of the last
year’s tennis tournament in Wimbledon and gained the last US Open
Grand Slam title successfully this year as well.
Following the American Budge (23), he is among the top seven tennis
players the second youngest one in a row. If he stays fit, he can achieve
further career highlights. In 2008, Kia Motors extended the partnership
with Rafael Nadal for another three years through 2011. The agreement
enables Kia to continue featuring Nadal in its global print and television
advertising campaigns as well as event appearances such as major motor
shows. Connection with his name has a big effect on advertising of Kia
brand.
Rafael Nadal, currently No. 1 tennis player in the world, has been considered
as a tennis sensation from his professional debut in 2001 when he was 16.
Sudoku
Sudoku
3
8
7
2
1
9
4
5
8
1
8
3
4
8
5
3
9
7
5
2
2
4
9
3
10/2010
6
5
1
4
5
4
7
1
4
9
5
7
2
6
7
2
1
6
4
4
5
8
1
8
9
2
7
6
3
7
6
5
1
9
3
2
6
7
5
Kia Family News – Newsletter of Kia Motors Slovakia s. r. o.
Published by: Public Relations team
The newsletter published on October 11, 2010
Kia Family News – Interný spravodaj Kia Motors Slovakia s. r. o.
Vydáva: Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou
október
Dátum vydania: 11. október 2010
We will be pleased to receive your comments and new ideas at [email protected]
Vaše pripomienky a návrhy posielajte prosím na [email protected]
16
Download

Kia family - Kia Motors Slovakia, sro