Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Cenník priamo hradených výkonov
klientmi Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ: Topoľčany, Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
/ďalej Cenník/ je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, Nariadenia vlády SR č. 777/2004
Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa
neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, Opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003
v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v súlade so
zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve, zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1. Ústavná zdravotná starostlivosť /ZS/ a jednodňová ambulantná ZS
Ceny za 1 ukončenú hospitalizáciu /UH/ a lôžkodeň /1 LD/ v ústavnej
zdravotnej starostlivosti a výkony jednodňovej ambulantnej ZS /JZS/ priamo
hradené klientmi neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o.,
prevádzka ZZ Topoľčany:
Cena týchto výkonov je prevažne stanovená na základe výpočtu hodnoty predpokladaných
nákladov príslušného oddelenia pripadajúcich na odliečeného pacienta /t.j. na 1 UH, na 1
pacienta JZS, resp. 1 lôžkodeň v prípade oddelenia dlhodobo chorých/ v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena zahŕňa aj predpokladané externé a vnútroorganizačné náklady vrátane podielu
správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností, je zároveň stanovená
s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného
vybavenia príslušného oddelenia a na predpokladané zmluvné ceny so ZP.
Názov odd.
Cena v EUR za 1 UH, resp.JZS / u ODCH 1 lôžkodeň-LD /
Interné oddelenie /vrát. prípadnej hospit.na JIS/ .............
510,- EUR
Neurologické oddelenie ...................................................
365,- EUR
Detské oddelenie............................... ................................... 330,- EUR
Gynekolog.-pôrod. oddelenie /vr..príp.hosp.na JIS/ ............... 460,- EUR
JZS gynekológia .......................................................cena v zmysle Prílohy č. 1
Chirurgické oddelenie. /vrát. príp. hosp.na JIS/ ................... 600,- EUR
JZS chirurgia ........................................................... cena v zmysle Prílohy č. 1
Ortopédia /vrát. prípadnej hospitalizácie na JIS/ ................. 940,- EUR
JZS – ortopédia ....................................................... cena v zmysle Prílohy č. 1
Urológia /vrát. prípadnej hospitalizácie na JIS/ .................... 550,- EUR
JZS urológia .......................................................... cena v zmysle Prílohy č. 1 .
Traumatológia /vrát. príp.hospitalizácie na JIS/ .................. 660,- EUR
JZS traumatológia ................................................ cena v zmysle Prílohy č. 1
ORL oddelenie /vrát. JIS/ .....................................................
345,- EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
JZS ORL ............................................................................. cena v zmysle Prílohy č. 1
Očné oddelenie ....................................................................
350,- EUR
Jednodňová očná chirurgia ................................................. cena v zmysle Prílohy č. 1
Odd.anest. a int. medicíny /OAIM/ ..................................... 2 300,- EUR
Novorodenecké oddelenie.................................................
. 250,- EUR
Oddelenie dlhodobo chorých /ODCH/ .................................
20,- EUR /1 LD
Doliečovacie oddelenie........................................................... 440,- EUR
Pozn:
• Takto stanovená cena za 1 UH, 1 LD nezahŕňa cenu výkonov spoločných vyš. a lieč.
zložiek /SVaLZ/ okrem výkonov centrálnej sterilizácie, ktoré sú jej súčasťou.
Do ceny 1 UH, 1 LD
nie sú zahrnuté transf. lieky a zdravotnícke pomôcky /ZP/
osobitne v SR preplácané zdravotnými poisťovňami /napr. endoprotézy, staplery,
a pod./.
Výnimka: Cena za 1 UH na očnom oddelení zahŕňa aj cenu šošovky.
•
Stanovená cena 1 UH a 1 LD zároveň nezahŕňa cenu celkovej anestézie
v hodnote ..............................................................................................
66,- EUR
•
Stanovené ceny za výkony JZS uvedené v Prílohe č. 1 tohto cenníka nezahŕňajú cenu
výkonov spoločných vyš. a lieč. zložiek /SVaLZ/ okrem výkonov centrálnej sterilizácie,
nezahŕňajú ani spotrebované transfúzne lieky a osobitne hradené zdravotnícke pomôcky
/napr. šošovky a pod./
•
Stanovený doplatok poistencov ZP pri výkonoch JZS - očná
/Cena doplatku šošovky =rozdiel medzi nákupnou cenou šošovky a zmluvnou úhradou od ZP/
•
Cena 1 UH zároveň v zmysle platného cenového opatrenia ďalej nezahŕňa:
1. nasledovné výkony zrealizované NsP n.o. prevádzka ZZ Topoľčany:
• výkony lekárskej služby prvej pomoci /ďalej LSPP/
• ústavnej pohotovostnej služby /ďalej ÚPS/
• výkony špecializovanej ambulantnej ZS / ŠAS/ vykonané v dňoch mimo
hospitalizácie.
2. výkony zdravotnej záchrannej služby /ZZS/ zrealizovanej iným poskytovateľom
•
Vyúčtovanie výkonov SVaLZ u priamo platiacich hospitalizovaných pacientov zabezpečí
príslušné lôžkové oddelenie na základe vyplneného dokladu /UZD-univerzálny zúčtovací
doklad, resp. zatiaľ ešte zaužívané tlačivo A1. Základný zúčtovací doklad ambulancie/
doručeného včas príslušným oddelením SVaLZ.
Vyúčtovanie ostatných výkonov, ktoré sú priamo hradené nad rámec ceny 1 UH, t.j. LSPP,
ÚPS, ŠAS zabezpečí príslušný organizačný útvar nemocnice, ktorý realizuje daný výkon.
•
UPOZORNENIE:
a/ Uvedené ceny za 1 UH neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je uvedená v bode 5. tohto
dokumentu .
b/ V prípade, že náklady na hospitalizáciu pacienta na 1 UH odd. OAIM presiahnu 2,5 násobok
ceny stanovenej v tomto cenníku uplatní nemocnica voči klientovi skutočné náklady na príslušnú
UH.
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Skutočné náklady na 1 UH predstavuje skutočná hodnota spotrebovaných liekov, ZP, krvných
prípravkov na pacienta v rámci UH plus hodnota ostatných externých a vnútroorganizačných
nákladov vyčíslených na 1 UH. Súčasťou ceny je aj dopočítaný podiel na správnej réžii , podiel na
ostatných nákladoch spoločných činností a predpokladaná potreba nevyhnutných investícií do
prístrojového vybavenia oddelenia /celkovo vo výške 20 % z hodnoty celkových nákladov /.
2.Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť / ŠAS/ priamo
hradená klientmi neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o.,
prevádzka ZZ Topoľčany:
Cena týchto výkonov je prevažne stanovená na základe výšky prepokladaných nákladov
na výkony ambulancií príslušnej odbornosti - pripadajúcej na 1 bod v zmysle zákona č.
18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena zároveň zahŕňa aj predpokladané externé a vnútroorganizačné náklady vrátane
podielu správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností a je zároveň
stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného
nevyhnutného vybavenia príslušného oddelenia a na predpokladané zmluvné ceny so ZP.
Číslo a názov odbornosti:
Cena v EUR za 1 bod príslušnej odbornosti ŠAS:
Cena v EUR/1 bod
01-Interné ambulancie....................................
0,019916 EUR
Interná ambulancia pri oddelení
Interná ambulancia
Sonografická interná ambulancia
02-Infektologická ambulancia........................
0,023236 EUR
03-Ambulancia pneumológie a ftizeológie........... 0,019916 EUR
04-Neurológia........................................................
Neurologická . amb. pri oddelení
0,019916 EUR
07-Pediatria ..........................................................
Pediatrická ambulancia pri oddelení
0,032862 EUR
09-Gynekológia a pôrodníctvo.............................
Gynekologicko – pôrod. ambulancia pri odd.
Odborná gynekologická amb.
USG pracovisko pri gyn.-pôrodníckom odd.
0,019916 EUR
10-Chirurgické ambulancie.............................
Chirurgická ambulancia pri odd.
0,018257 EUR
11-Ortopedia ....................................................
Ortopedická ambulancia pri odd.
0,026555 EUR
12-Urológia ....................................................
0,018257 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Urologická ambulancia pri odd.
13-Traumatológia .........................................
Traumatologická ambulancia pri odd.
0,019916 EUR
14-ORL............................................................
ORL ambulancia pri odd.
0,032862 EUR
15-Oftalmológia ..............................................
Oftalmologická amb. pri odd.
Otfalmol. cievna a laserová ambulancia
Oftalmolog. ambulancia
0,019916 EUR
19-Klinická onkológia.....................................
Ambulancia klinickej onkológie I.
Ambulancia klinickej onkológie II.
Ambulancia klinickej onkológie III.
0,023236 EUR
25- OAIM.......................................................
Anesteziologická ambulancia
0,032862 EUR
27-Fyziatrická rehabilitácia................................
Fyziatricko-rehabilitačná amb.
0,018257 EUR
31-Hematológia a transfuziológia....................... 0,032862 EUR
Hematologická amb.
46-Algeziologia ....................................................
Algeziologická ambulancia
0,032862 EUR
49-Kardiológia .....................................................
Kardiologická ambulancia
0,018257 EUR
50 – Diabetológia ................................................... 0,019916 EUR
Ambulancia diabetológie, poruchy látk.výmeny a výživy
56-Angiologia ......................................................
Angiologická ambulancia
0,018257 EUR
60-Geriatria .......................................................
Geriatrická ambulancia
0,032862 EUR
63-Nefrológia ......................................................
Nefrologická ambulancia
0,023236 EUR
163-Detská nefrológia .........................................
0,032862 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Detská nefrologická ambulancia
64-Endokrinológia...............................................
Endokrinologická amb.
0,018257 EUR
82-Centrálny príjem a UPS...............................
Ambulancia centrál. príjmu
0,032862 EUR
84-Amb. ODCH.....................................................
Ambulancia pri ODCH
0,032862 EUR
Celková cena za výkon ŠAS bude stanovená prenásobením počtu bodov príslušného
výkonu podľa platného katalógu výkonov s cenou 1 bodu príslušnej odbornosti, pričom:
- cena 1 bodu ŠAS nezahŕňa cenu anestézy, ktorá je zvlášť stanovená v časti 5. tohto
dokumentu /cena za 1 bod anestézy - 0,018257 EUR + hodnota liekov a ŠZM použitých
pri anestéze/.
- vyúčtovanie výkonov SVaLZ v rámci špecializovanej ambulantnej ZS zabezpečí
príslušný organizačný útvar nemocnice, ktorý realizuje daný výkon ŠAS /napr.
histologické vyšetrenie/.
UPOZORNENIE:
Uvedené ceny výkonov ŠAS neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je uvedená v bode 5.
tohto dokumentu .
3. Ceny výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek /ďalej
SVaLZ/ priamo hradených klientom
Cena výkonov SVaLZ je prevažne stanovená na základe výšky predpokladaných
nákladov výkonov SVaLZ príslušnej odbornosti - pripadajúcej na 1 bod v zmysle zákona
č. 18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena zároveň zahŕňa aj predpokladané externé a vnútroorganizačné náklady vrátane
podielu správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností a je zároveň
stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného
nevyhnutného vybavenia príslušného oddelenia a na predpokladané zmluvné ceny so ZP.
Číslo NS Názov
Cena v EUR/ 1 bod
RDG + CT ...................................................... 0,009958 EUR
OKBIH-úsek klin. biochémie ........................ 0,016597 EUR
Fyz.-rehabilitačné odd..................................... 0,009958 EUR
Patologicko –anatomické odd.......................... 0,008298 EUR
OKBIH – úsek hematológie ................. ......... 0,016597 EUR
Transfuziologické odd............................ ........ 0,032862 EUR
Mikrobiologické oddelenie .................. .......... 0,011025 EUR
Odd. centr. steriliz.1 bod................................ 0,013278 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Cena 1 bodu odd. centrálnej sterilizácie je stanovená len v prípade realizácie samotných
výkonov centrálnej sterilizácie nesúvisiacich s poskytovaním ZS prevádzkou Topoľčany
za priamu úhradu klienta.
Výkony Dialyzačného strediska :
Mimotelová eliminačná liečba:
Cena v EUR
- Zaškolenie pacienta (jeho partnera) na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu
(CAPD).
Výkon 790 –
7,40 EUR
- Opakované zaškolenie poistenca /jeho partnera/ na základe jeho vyžiadania na
domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu /CAPD/.
Výkon 790a – 7,40 EUR
- Lekárska starostlivosť pri CAPD vykonávanej v domácnosti alebo v zdravotníckom
zariadení mimo dialyzačného strediska, za každú peritoneálnu dialýzu, ku ktorej bol
privolaný lekár.
Výkon môže poskytovať iba lekár pracujúci v dialyzačnom stredisku, nie praktický lekár.
Výkon 791 – 4,70 EUR
Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek (akútna dialýza)
Akútna hemodialýza.
- Prvá hemodialýza alebo akútna dialýza u pacienta. V cene je zahrnutý aj katéter.
Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
Výkon 794– 179,20 EUR
Peritoneálna dialýza.
- Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
Výkon 794 f– 69,70 EUR
Automatizovaná peritoneálna dialýza.
- Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané
aj náklady na drenážny set.
Výkon 794g –68,- EUR
- Plazmaferéza primárna filtračná (s použitím náhradných roztokov ako
sú plazma a hemofiltračný roztok s pridaním 20% albumínu).
Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru, súpravu
plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter
Výkon 794h – 926,10 EUR
- Plazmaferéza sekundárna – kaskádová filtrácia.
- V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru,
súpravu plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter
Výkon 794h – 926,10 EUR
- Plazmaferéza sekundárna – selektívna absorpcia látok.
V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru, súpravu
plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter.
Výkon 794h – 926,10 EUR
III. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty
Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta
a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na hemoperfúznu kolónu
a kaválny katéter.
Výkon 794k – 497,90 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
IV. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek
Chronická hemodialýza
- Hemodialýza pacienta zaradeného do dlhodobého dialyzačného programu. Súčasťou
výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
Výkon 794l - 136,10
Peritoneálna dialýza u hospitalizovaných pacientov.
- Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
Výkon 794m –69,70 EUR
- Domáca kontinuálna peritoneálna dialýza (CAPD), ktorú si pacient vykonáva sám.
Výkon 794 n - 54,70 EUR
- Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta
a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na drenážny set.
Výkon 794p – 69,70 EUR
Hemodiafiltrácia.
- Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané
aj náklady na hemofiltračnú kapsľu.
Výkon 794r – 190,80 EUR
V. chronická HD
Výkon č. 794l - 140,- EUR
VI. ostatné výkony dialyzačného strediska – cena za 1 bod
0,032862 EUR
UPOZORNENIE:
Uvedené ceny výkonov SVaLZ neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je uvedená v bode 5.
tohto dokumentu .
4. Ceny výkonov LSPP, ÚPS a DZS priamo hradené klientmi
Cena 1 bodu výkonov LSPP a ÚPS je prevažne stanovená na základe výšky
predpokladaných nákladov týchto výkonov pripadajúcich na 1 bod v zmysle zákona č.
18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov..
Cena 1 bodu a 1 km zároveň zahŕňa aj predpokladané externé a vnútroorganizačné náklady
vrátane podielu správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností a je
zároveň stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného
nevyhnutného vybavenia príslušného oddelenia a na predpokladané zmluvné ceny so ZP.
Druh výkonu
LSPP ..................................................................
•
LSPP pre deti a dorast
ÚPS....................................................................
ÚPS interná
ÚPS pediatrická
ÚPS ORL
ÚPS oftalmologická
Cena za 1 bod v EUR
0,016597 EUR
0,032862 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
ÚPS gynekologicko-pôrodnícka
Ambulancia centrálneho príjmu
Doprava – cena za 1 km :
DZS ......................................................
Cena za 1 km v EUR
0,50 EUR
5. Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka ZZ Topoľčany priamo
hradené klientom vykonané na jeho vlastnú žiadosť
Táto časť Cenníka obsahuje ceny niektorých konkrétnych výkonov priamo hradené
klientom stanovené podľa predchádzajúcich častí 1.-4. Cenníka.
Zároveň obsahuje ceny ostatných výkonov jednotlivých pracovísk neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ Topoľčany priamo hradené klientom,
ktorých cena je určená iným spôsobom / napr. hodnota ceny liekov a ZP vrát. mzdových
nákladov a odvodov a pod., cena znížená z úrovne výšky nákladov z dôvodu jej obvyklej
regulácie cenovým opatrením resp. iným zákonným ustanovením, z dôvodu konkurencie
v regióne , ceny stanovené s prihliadnutím na predpokladané zmluvné ceny so ZP a pod./
a/ zdravotná starostlivosť /ZS/:
Cena v EUR
- objednanie vyšetrenia na presnú hodinu v rámci bežného prac. času ....... 6,60 EUR
/vo vymedzených ordinačných hodinách podľa nariadenia NSK/
- objednanie vyšetrenia na presnú hodinu mimo bežného prac. času............. 8,30 EUR
- Poplatok za výber lekára mimo jeho bežného prac. času:
- poplatok za výber lekára-operatéra k výkonu podmienený jeho súhlasom....165,90 EUR
- popl. za výber lekára - pôrodníka k výkonu podm. jeho súhlasom............... 165,90 EUR
- popl. za výber lekára - anesteziológa k výkonu podm. jeho súhlasom........... 99,50 EUR
- poplatok za výber lekára k SONO výkonom podm. jeho súhlasom............... 16,60 EUR
- popl. za výber konkrét. lekára k ost. výkonom podm. jeho súhlasom............. 16,60 EUR
- anestéza /celková, lokálna/ - cena za 1 bod
................................... 0,018257 EUR
+ cena liekov a ZP - použité pri anestéze
- epidurálna anestéza /vrátane liekov a ŠZM/ ................................................. 99,50 EUR
- gynekológia a pôrodníctvo:
- interupcia celkom vrát.všetkých vyšetrení a bez sprac. žiadosti .................. 215,85 EUR
- vypracovanie žiadosti na interrupciu vrát. predpísaných vyšetrení.............. 33,10 EUR
- vydanie potvrdenia o vykonanej interrupcii .................................................. 1,60 EUR
- podanie Partobulínu po interupcii /vrátane ceny lieku/ .............................. ... 56,40 EUR
- sterilizácia po schválení sterilizačnou komisiou - cena za 1 UH ................... 491,- EUR
- doplatok za sterilizáciu po schvál. sterilizač. komisiou
/napr.po pôrode, po UPT/ ..........................................................................
165,90 EUR
- vybratie IUD /vnútromaternicového telieska/..........................................
1,60 EUR
- HCG test /na zistenie tehotenstva/............................................................
1,60 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
- vyšetrenie HPV /papilomavírus/ na žiadosť pacientky..........................
4,90 EUR
- očkovanie HPV /vrátane ceny očkovacej látky.......................................
132,70 EUR
- USG /SONO/ na vlastnú žiadosť pacientky............................................
19,90 EUR
- USG /SONO/ vag. sondou na vlastnú žiadosť pacientky ....................
23,90 EUR
- vyhotovenie DVD z 3D ultrazvuku vrát. média /od 16. do 24. týždňa
tehotnosti /cena zahŕňa aj cenu prenosného média/....................................
33,19 EUR
/z toho: základ 27,89 € + DPH 5,30 €/
- vyhotovenie fotografie z 3 D UZV /od 16. do 24. týždňa tehotnosti ........
9,90 EUR
/z toho: základ 8,32 € + DPH 1,58 €/
- fotodokumentácia plodu pri USG vyšetrení ...........................................
3,30 EUR
/z toho: základ 2,77 € + DPH 0,53 €/
- prepichnutie uší + navlečenie náušníc ......................................................... 6,60 EUR
/z toho: základ 5,55 € + DPH 1,05 €/
- prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri pôrode .................................. 16,60 EUR
/z toho: základ 13,95 € + DPH 2,65 €/
- psychofyzická príprava na pôrod /spojená s prehliadkou pôr. sály a šestonedelia/,
príprava manželských párov k pôrodu – kompletný kurz .............................. 14,90 EUR
- 1 sedenie .............................................
1,90 EUR
- ORL:
- estetická rhinoplastika, plastika ušníc:
- v ústavnej ZS - cena 1 UH ................................................................. 345,- EUR
- ambulantnej ZS – cena za 1 bod /bez ceny anestézy/................. 0,032862 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie/
- audio vyšetrenie .......................................................................................... 14,90 EUR
- odstránenie nenádorového útvaru kože, na krku, na hrudníku na ORL odd.:
- v ústavnej ZS – cena za 1 UH.........................................................
345,- EUR
- v ambulantnej ZS – cena za 1 bod /bez ceny anestézy/ ...........
0,032862 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie /
- ortopédia:
- extirpácia nezhubného tumoru na končatinách /gangliomy,fibromy/, odstránenie
neestetických jaziev na ortopedickom odd. :
- v ústavnej ZS – cena za 1 UH ....................................................
940,- EUR
- v ambulantnej ZS – cena za 1 bod /bez ceny anestézy/...............
0,026555 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie /
- extirpácia l drobného nezhubného tumoru v oblasti oka na očnom odd.:
- v ústavnej ZS – cena za1 UH ............................................................. 350,- EUR
- v ambulantnej ZS – cena za 1 bod /bez ceny anestézy/ ................ 0,019916 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie /
- aplikácia kontaktnej šošovky na l oko: - prvá aplikácia ............................... 6,60EUR
- výmena ...............................
3,30 EUR
- ambulantné podanie infúzie na neurolog. odd.
-cena za jednorázové intravenózne podanie do 30 minút ................................. 2,- EUR
- cena za jednorázové intravenózne podanie nad 30 minút................................
3,- EUR
- ambulantné podanie infúzie na nefrolog. ambulancii .................................. 9,90 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
- chirurgia:
- skleroterapia varixov
- skleroterapia varikóznych žíl /metličiek/- max. cena celej terapie.................. 49,70 EUR
z toho cena za 1 ošetrenie ..................................8,30 EUR
- sklerotizácia varikóznych žíl /retikulárnych a kmeň. varixov/
max.cena celej terapie.......................................................................................104,50 EUR
z toho cena za 1 ošetrenie ................................... 11,60 EUR
-skleroterapia varikóznych .žíl /metličiek/ v komb. s rekulárnymi a kmeň. varix
/spojené pri 1 terapii/ max. cena celej terapie .............................................
99,50 EUR
z toho cena za 1 ošetrenie .................................. 9,90 EUR/
.
- extirpácia 1 kožného benígneho tumoru, névu, lipomu / na chir. odd.:
- v ústavnej ZS – cena za 1 UH..............................................................
600,- EUR
- v ambulantnej ZS – cena za 1 bod. /bez ceny anestézy/...............
0,018257 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie /
- cirkumzícia .............................................................................................
256,70 EUR
- extirpácia kožného tumoru genitálu na urologickom odd.:
- v ústavnej ZS – cena za 1 UH ................................................ ...............
550,- EUR
- v ambulantnej ZS – cena za 1 bod /bez ceny anestézy/ ....................... 0,018257 EUR
/cena nezahŕňa histologické vyšetrenie /
- poradňa pre neplodnosť na urolog. odd. – cena za l sedenie ........................ 8,30 EUR
- sterilizácia muža /vrátane ceny anestézy/ ................................................... 215,70 EUR
- histologické vyšetrenie - cena za 1 bod .................................................. 0,008298 EUR
- nadštandardná fixácia hornej a dolnej končatiny /Cellacast a Nemoa Cast/:
- fixácia hornej končatiny – vysoký obväz ....................................... 17,90 EUR
- fixácia hornej končatiny – krátky obväz po lakeť .........................
10,60 EUR
- fixácia dolnej končatiny – vysoký obväz ...................................... 33,80 EUR
- fixácia dolnej končatiny – krátky obväz po kolená ......................
23,90 EUR
.
- príplatok k cene 1 UH, resp. cene JZS za postavenie operačného tímu mimo
štandardnú prac. dobu/sobota, nedeľa, sviatok, popoludní a pod./so súhlasom námestníka
pre ZS :
- operácia v trvaní 30 min. a viac do 1 hod. .............
36,50 EUR
- operácia v trvaní do 2 hodín ..................................
79,60 EUR
- operácia v trvaní od 2 hodín do 3,5 hod. ................. 146,00 EUR
- operácia v trvaní nad 3,5 hod.................................... 212,40 EUR
-
ceny niektorých ďalších výkonov ZS
realizovaných na vlastnú
žiadosť pacienta:
Cena v EUR
RDG oddelenie:
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
- USG vyšetr. hornej časti brucha /pečen, žlčník, žlč.cesty, pankreas, obličky,
slezina../ .................................................................................................
16,60 EUR
- kontrolné USG vyšetrenie hornej časti brucha ................................
16,60 EUR
- USG vyšetr.obidvoch prsníkov, axíl a lymf. uzlín............................
13,20 EUR
- kontrolné vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a lymf. uzlín ............
13,20 EUR
- opis popisu vyšetrenia vykonaného na RDG pracovisku ...................
1,60 EUR
- popis rtg snímkov zhotovených mimo prevádzky ZZ Topoľčany.........
6,60 EUR
- vyhotovenie sonografickej fotodokumentácie na vlastnú žiadosť ......
4,90 EUR
- uloženie CT vyšetrenia na CD nosič ..................................................
3,30 EUR
FBLR:
Ambulancia FBLR:
- manipulačný výkon cielený – chrbtica .................................................
8,- EUR
/+ cena nevyhnutného RTG snímku –výkon odd. RTG+ cena snímku/
- manipulačný výkon cielený – na periférnom kĺbe...............................
4,- EUR
/naprávanie kĺby-prsty, ruky,nohy..
+ cena nevyhnutného RTG snímku – t.j. za výkon odd. RTG + cena snímku/
- lokálne ošetrenie infiltráciou bolestivého miesta na chrbtici................. 5,- EUR
/“včeličky“ – cena vrátane anestetika/
- spísanie odborného nálezu /posudkový lekár, ÚPSVaR SR/ ............
3,30 EUR
- vystavenie nového RHB-poukazu v prípade straty ..........................
0,50 EUR
- obstrek /vrátane ceny anestetika/..........................................................
5,- EUR
- cielená odborná inštruktáž /protézy, ortézy a p./..................................
3,- EUR
Oddelenie FBLR /výkony SVaLZ/:
- výkony na Phyaction /15-20 min/:
- TENS.....................................................................................................
- vákuová jednotka...................................................................................
- magnetoterapia 30 min. /Biomag/.........................................................
- ultrazvuk - 7,30 min. ...............................................................................
- biolampa - cena za 1 min........................................................................
- solux - 10 min.........................................................................................
- parafín - zábal 15 min. .......................................................................
- rašelina - zábal 15 min. .......................................................................
- vírivka - ručná 10 min. .............................................................................
- vírivka - nožná 10 min. ...........................................................................
- klasická masáž - čiastková 15 min. .......................................................
- klasická masáž – šija ... .........................................................................
- klasická masáž - celý chrbát 30 min. ......................................................
- klasická masáž – v prípade spojenia chrbát + šija ...................................
- klasická masáž - celotelová 45 min. ........................................................
- manuálna lymfomasáž /do 1 hod./.........................................................
- prístrojová lymfodrenáž ........................................................................
- mäkké mobilizačné techniky - 20 min. ..................................................
- bankovanie chrbta – 30 min. .................................................................
- bankovanie končatín ..............................................................................
3,20 EUR
3,20 EUR
4,- EUR
3,20 EUR
0,24 EUR
2,40 EUR
3,20 EUR
4,- EUR
2,40 EUR
3,20 EUR
5,- EUR
5,- EUR
6,50 EUR
8,- EUR
12,- EUR
8,- EUR
9,- EUR
6,40 EUR
7,- EUR
5,- EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
- medová masáž chrbta ....................................................................................... 7,- EUR
- reflexná masáž chrbta....................................................................................... 7,50 EUR
Cvičenia:
- individ. LTV - 20 min. ....................................................................
- individ. LTV špeciálna - 45 min. ...................................................
skupinové cvičenia na fit lopte-15 min.– cena 1 účastníka............
rotopéd - 20 min. ...........................................................................
Stepper Mini - 20 min. ......................................................................
Zvýhodnené skupinové ceny výkonov:
- parafín /zábal/ + klasická masáž chrbta ................................................
- rašelina /zábal/ + klasická masáž chrbta ...................................................
- 1 výkon Phyaction /TENS, resp. vák. jednotka/ + klasická masáž
chrbta.......................................................................................................
- parafín /zábal/ + 1výkon Phyaction + klasická masáž chrbta ...................
- rašelina /zábal/+1 výkon Phyaction + klasická masáž chrbta......................
- 10 x výkon Phyaction.................................. ...............................................
- 7 x vákuová jednotka................................................................................
4,- EUR
8,- EUR
1,60 EUR
2,40 EUR
1,60 EUR
8,- EUR
9,60 EUR
8,- EUR
11,20 EUR
12,- EUR
28,- EUR
20,- EUR
Ostatné pracoviská:
- poplatok za expresné cytologické vyšetrenie do 3 prac. dní ................
6,60 EUR
/gynekologická cytológia - stery z krčka maternice/
- poplatok za vystav. lekárskej správy v niektorom zo svet. jazykov.............. 9,90 EUR
- 1.vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporuč. všeob. lekára........... 6,60 EUR
- kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta ......................................
3,30 EUR
- vyšetrenie onkolog, pacienta na vlastnú žiadosť /amb.klin.onkol./............... 8,30 EUR
- 1 konzultácia výsledkov vyšetrení na vl.žiadosť /bez ceny vyšetrení/............ 8,30 EUR
- odber krvi na žiadosť pacienta ...................................................................... 2,80 EUR
- cielený odber na vyšetrenie HBsAg, HCV /infektol.ambulancia/.................. 2,80 EUR
- odber krvi Hlv, RRR /gynekologická ambulancia/ ..................................... 1,60 EUR
- odber krvi /na onkomarkery/ na žiadosť pacienta /amb. klin,onkologie/....... 2,80 EUR
- podanie injekcie na vlastnú žiadosť pacienta /bez ceny liekov/ .................... 1,60 EUR
- očkovanie proti kliešťovej meningoencephalitíde /bez ceny očkov.látky FSMEIMUN/................................................ ............................................................ 1,60 EUR
- vystavenie potvrdenia o návšteve lekára / potvrdenie prinesenej priepustky zdarma/.... 0,60 EUR
- vystavenie tlačiva na vlastnú žiadosť do 24 hodín ......................................... 4,90 EUR
- vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť .................... 1,60 EUR
- vystavenie potvrdenia pre potreby polície, súdu, poisťovne......................... . 1,60 EUR
- vystavenie potvrdenia na žiadosť klienta...................................................... . 1,60 EUR
- vypísanie kúpeľného návrhu ....................................................................... 4,90 EUR
- zhodnotenie zdravotného stavu pre ÚPSVaR SR........................................ 3,30 EUR
- opätovné vystavenie receptu na liek alebo zdrav. pomôcku ......................
0,30 EUR
- vyšetrenie vodiča – dôchodcu na očnej ambulancii ...................................
3,30 EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
b/ ostatné výkony súvisiace so ZS :
Cena v EUR
- výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na gynekologickopôrodnickom odd:
1. vo VIP izbe na pôrodnici – prítomnosť manžela /chladnička, televízor, nadštandard.
vybavená nábytkom, manželská posteľ, postieľka, vlastné sociál.zariadenie/ .... 33,10 EUR
2. vo VIP izbe na gynekol.-jednoposteľovej /tel., chlad.,vlastné soc.zar./............. 16,60 EUR
3. v nadštandardnej izbe na gynekológii-dvojposteľovej /chladnička,televízor,
vlastné sociálne zariadenie/ .............................................................................. 9,90 EUR
- výška úhrady za 1 noc za nadšt. pobyt na lôžku na urologickom odd........... 6,60 EUR
/jednoposteľová izba s televízorom, sociálne zariadenie spoločné na chodbe oddelenia/
- výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na ostatných oddeleniach:
1. v jednoposteľovej izbe /bez tel. a chlad., vlastné sociál.zariadenie/.............. .13,20 EUR
2. v jednoposteľovej izbe s televízorom .............................................................. 16,60 EUR
3. v dvojposteľovej izbe /s televízorom/................................................................ 9,90 EUR
4. v dvojposteľovej izbe /bez televízora/ ............................................................. 8,30 EUR
- stravovanie sprievodu pacienta :
- celodenná stravná jednotka ...............................................................
z toho:
Raňajky a desiata ...........
0,56 EUR
Obed ...............................
0,76 EUR
Olovrant .........................
0,23 EUR
Večera.............................
0,66 EUR
Spolu:
2,21 EUR
2,21 EUR
- stravné lístky:
- úhrada 1 stravného lístka – zamestnanec....................................
/z toho: základ dane 0,77 € + DPH 0,15 €/
- cena 1 stravného lístka – cudzí stravníci ..................................
/z toho: základ dane 2,27 € + DPH 0,43 €/
0,92 EUR
2,70 EUR
- vyúčtovanie nákladov za čiernobiele kopírovacie práce:
A4 jednostranne. /cena bez DPH*/ .............................................................. 0,08 EUR
A4 obojstranne /cena bez DPH*/ ........................................................... 0,14 EUR
A5 jednostranne /cena bez DPH*/............................................................ . 0,08 EUR
A5 obojstranne /cena bez DPH*/ ............................................................. 0,12 EUR
A3 jednostranne /cena bez DPH*/ ........................................................... 0,12 EUR
*Poznámka: Celková 19%-ná DPH v EUR sa v tomto prípade vypočíta a zaokrúhli za celé vyúčtovanie tohto
výkonu na stotiny EUR /eurocenty/ do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane smerom nahor.
- vyúčtovanie nákladov za faxový prenos dát:
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
v rámci miestneho spojenia za l stranu /cena bez DPH*/............................... 0,20 EUR
v rámci medzimestského spojenia za 1 stranu /cena bez DPH*/ .................. 0,27 EUR
v rámci zahraničného spojenia za 1 stranu /cena bez DPH*/ ....................... 0,39 EUR
*Poznámka: Celková 19%-ná DPH v EUR sa v tomto prípade vypočíta a zaokrúhli za celé vyúčtovanie tohto
výkonu na stotiny EUR /eurocenty/ do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane smerom nahor.
- vyúčtovanie nákladov v súvislosti s poštovným:
- vyúčtovanie za obyčajné poštovné:......................................................
- vyúčtovanie - doporučené poštovné ...................................................
0,65 EUR
1,00 EUR
- poplatok za telefonické objednanie na vyšetrenie, hospitalizáciu a pod. – pracoviskom
nemocnice :
- miestny hovor........................................................................................... 0,65 EUR
/z toho: základ dane 0,55 € + DPH 0,10 €/
- medzimestský hovor................................................................................. 1,33 EUR
/z toho základ dane 1,12 € + DPH 0,21 €/
- zahraničný hovor...................................................................................... 3,30 EUR
/z toho základ dane 2,77 € + DPH 0,53 €/
- ročný poplatok za využívanie služieb lekárskej knižnice......................
/z toho: základ dane 3,36 € + DPH 0,64 €/
4,- EUR
- poplatok za uloženie ľudských pozostatkov /za 1 deň/
/po uplynutí 24 hod. od úmrtia, potratenia či predčas. odňatia plodu...... 13,20 EUR
pričom: deň = každých začatých 24 hodín/
- jednorázový poplatok za vstup a parkovanie v areáli NsP n.o. .................... 1,- EUR
/vyberaný jeden denne v priebehu dňa od 6.00 do 17.00 hod./
/z toho: základ dane 0,84 € + DPH 0,16 €/
- celodenné parkovné / 1 deň v areáli NsP n.o. .................................................. 3,30 EUR
/z toho: základ dane 2,77 € + DPH 0,53 €/
- permanentka –vstup do areálu – platná 1 rok .............................................. 16,60 EUR
/z toho: základ dane 13,95 € + DPH 2,65 €/
- poplatok za 1 použitie WC /prízemie –poliklinika/ ................................... 0,20 EUR
/z toho: základ dane 0,17 € + DPH 0,03 €/
- vyšetrenia na administratívne účely:
- vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdel. ústavov
- vyšetrenie pred nástupom na brigádu
- vyšetrenie na vodičský preukaz
- vyšetrenie pred športovou súťažou
- vyšetrenie na zbrojný pas
- vyšetrenie z dôvodov vystavenia potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
v zahraničí
Cena za vyšetrenia pre administratívne účely bude stanovená prenásobením počtu bodov
výkonu podľa katalógu výkonov s cenou v EUR stanovenou v tomto cenníku za 1 bod
prísl.odbornosti
- vyšetrenia pred umiestnením do domova dôchodcov
/bez ceny za vypísanie žiadanky/......................................................................... 23,20 EUR
+ cena za vypísanie žiadanky o umiestnenie do domova dôchodcov ........... 9,90 EUR
- vyšetrenie z dôvodov vystavenia potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium
v zahraničí
Cena za uvedené výkony bude stanovená prenásobením počtu bodov príslušného výkonu
podľa katalógu výkonov s cenou v EUR stanovenou v tomto cenníku za 1 bod prísl.
odbornosti.
- vystavenie akéhokoľvek potvrdenia na administratívne účely okrem hlásení a potvrdení
na účely sociálneho zabezpečenia v zmysle § 156 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení /bez ceny vyšetrení/ ................................................................
1,60 EUR
- vystavenie preukazu, potvrdenia o dočas. PN pre nezamestn. občanov ...... 1,00 EUR
- vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnych
služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov ...................
4,90 EUR
- vystavenie potvrdenia pre komerčnú poisťovňu ................................
5,50 EUR
- vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu
Cena za uvedené výkony bude stanovená prenásobením počtu bodov príslušného výkonu
podľa katalógu výkonov s cenou stanovenou v tomto cenníku za 1 bod príslušnej
odbornosti.
c/ ostatné úhrady súvisiace s poskytovaním ZS:
- vyhotovenie opisu krvnej skupiny /z archívu/ ............................................ 1,60 EUR
- poplatok za vyhot. kópie 1 strany zdravot. dokumentácie na žiadosť klienta...0,20 EUR
- vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie z archívu na žiadosť klienta :
- základný poplatok ..............................................................................
1,60 EUR
+ poplatok za každú stranu .... ..............................................................
0,20 EUR
maximálne : základný poplatok 1,60 € + 3,00 € za počet strán, t.j. ......... 4,60 EUR
d/ poplatky za ostatné služby súvisiace s poskytovaním ZS
v zmysle § 38 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady
poistenca za služby súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov vo výške:
Cena v EUR
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Účinnosť: od 15.7.2010
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
- 0,00 EUR ............................................................
doplatok klientov za 1 km DZS
- 1,99 EUR ................................................................... pri každej návšteve LSPP a ÚPS
- 3,32 EUR .................................. za 1 deň pobytu sprievodcu v rámci ústavnej ZS /UH/
a pri „osobitne hradených výkonoch“ voči poistencom ZP Dôvera a.s. + hodnota
odobranej stravnej jednotky.
Klienti, ktorým sa poskytla nimi priamo hradená zdravotná starostlivosť neplatia
poplatok 1,99 € /okrem niektorých cudzincov v zmysle platných zákonných ustanovení./
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Prevádzka ZZ: Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany
Účinnosť: od 15.7.2010
Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam výkonov a cien JZS platný od 10.3.2010
Príloha č. 2 - Vyúčtovanie výkonov za priamu platbu /tlačivo pre rôzne druhy ZS a iné
priamo hradené výkony/
Príloha č. 3 – Vyúčtovanie stravovania sprievodu pacienta v ústavnej ZS
Príloha č. 4 – Denný zoznam výkonov uhradených na zdravotníckom pracovisku
Príloha č. 5 – Žiadosť – čestné vyhlásenie
Príloha č. 6 – Tlačivo A1.Základný zúčtovací doklad ambulancie
VŠZP – A1 – 96
30 501 0 Ševt 55 104 9
Príloha č. 7 – Tlačivo U1. Základný zúčtovací doklad lôžkového oddelenia
VŠZP – U1 – 96
30 505 0 Ševt
Príloha č. 8 – Tlačivo žiadanka na prepravu
TP 1107
Telefón:
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5351111
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Dodatok č. 1
k Cenníku priamo hradených výkonov klientmi neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka
ZZ: Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany účinnému od 15.7.2010
Týmto dodatkom sa v zmysle Opatrenia MZ SR z 16.9.2010 č. OPL0310-S18832-OL-2010
s účinnosťou od 1.10.2010 d o p ĺ ň a Cenník priamo hradených výkonov klientmi
neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra, prevádzka ZZ: Topoľčany
účinný od 15.7.2010 o nasledovnú časť:
6. Doplatky liekov v zmysle platného opatrenia MZ SR z 16.9.2010 č. OPL0310-S18832OL-2010
- doplatky liekov pacientmi – ktoré sa vzťahujú na všetky lieky podané v ambulanciách,
/vrát. ambulancií SVaLZ/ a v rámci LSPP ako súčasť zdravotného výkonu - označené
v zmysle platnej kategorizácie liekov MZ SR účinnej od 1.10.2010 symbolom AS pri
spôsobe úhrady /s.u./
Účinnosť: od 1.10.2010
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra
Telefón:
038/5351111
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Dodatok č. 2
k Cenníku priamo hradených výkonov klientmi neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka
ZZ: Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany účinnému od 15.7.2010
Týmto dodatkom sa dopĺňa Cenník priamo hradených výkonov účinný od 15.7.2010:
V časti 5. Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka ZZ: Topoľčany priamo hradené klientom
vykonané na jeho vlastnú žiadosť :
v podčasti b/ Ostatné výkony súvisiace so ZS o nasledovné ceny klientmi priamo hradených
výkonov vykonaných na vlastnú žiadosť:
- výška úhrady za 1 noc za nadšt. pobyt na lôžku na Oddelení ORL a Očnom oddelení
/jednoposteľová izba bez televízora, sociálne zariadenie spoločné na chodbe oddelenia/
.............................................................................................................................
5,- EUR
- vyúčtovanie nákladov za vytlačenie 1 strany tlačiarňou počítača /cena bez
DPH/.................................................................................................................. 0,10 EUR*
*Poznámka: Celková 19 %-ná DPH v EUR sa v tomto prípade vypočíta a zaokrúhli za celé vyúčtovanie tohto výkonu na
stotiny EUR /eurocenty/ do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor.
Účinnosť: od 18.10.2010
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra
Telefón:
038/5351111
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Prevádzka ZZ: Topoľčany
ul. Pavlovova 17, PSČ 955 20
Dodatok č. 3
k Cenníku priamo hradených výkonov klientmi neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka
ZZ: Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany účinnému od 15.7.2010
Týmto dodatkom sa:
1. m e n í v časti 4. Ceny výkonov LSPP, ÚPS a DZS priamo hradené klientmi položka
Doprava – cena za 1 km nasledovne:
„Doprava – cena za 1 km:
Cena za 1 km v EUR
DZS ........................................................................................................... 0,50 EUR*
*Poznámka:
Doprava osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na dopravu vozidlami DZS v zmysle
Odborného usmernenia o indikačných kritériách na dopravu osôb vozidlami ZZS
a vozidlami DZS č. OPLS-1361/2000/SI z 30.6.2000 bude vyúčtovaná objednávateľovi
/klientovi/ nasledovne:
- v prípade, že sa jedná o dopravu viacerých osôb, ktoré sa nachádzajú v sanitnom
vozidle na danej trase súčasne – počíta sa pre účely úhrady objednávateľa počet km
trasy, počas ktorej sa nachádza objednávateľ v sanitke
- v prípade, že sa doprava uskutočňuje len z dôvodu objednanej prepravy konkrétneho
objednávateľa – pre účely úhrady sa počíta skutočný počet najazdených km /t.j. cesta
z východiskového miesta do miesta určenia plus cesta späť /
2. d o p ĺ ň a v časti 5. Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk neziskovej
organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka ZZ: Topoľčany priamo
hradené klientom vykonané na jeho vlastnú žiadosť
- v podčasti a/ Zdravotná starostlivosť /ZS/ o nasledovné doplatky za analgosedáciu
počas endoskopických vyšetrení :
a/ Analgosedácia počas vyšetrenia horného Git – gastroskopia ......................... 20,- EUR
b/ Analgosedácia počas vyšetrenia dolného Git - kolonoskopia........................ 30,- EUR
Účinnosť: od 22.10.2010
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra
Telefón:
038/5351111
Fax:
Internet:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
038/5315598
www.nsptopolcany.sk
45732205
2022965747
SK2022965747
Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra
prevádzka ZZ:
Príloha č. 1 k Cenníku priamo hradených výkonov
Zoznam výkonov a cien JZS platný od 15.7.2010
Odbornosť - gynekológia a pôrodníctvo
Názov výkonu
dilatácia a kyretáž
amniocentéza
gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii
konizácia cervixu
excízia vulvy
operácia cýst glandulae vestibularis- Bartolinskej žlazy
punkcia ováriálnych cýst
punkcia ovária
hysteroskopia diagnostická a operačná
diagnostická laparoskopia
sterilizácia
rozrušenie zrastov
salpingostómia
salpingektómia
ovariálna cystektómia
ooforektómia
ablácia endometrických lôžísk
uretrálna suspenzia ( so suburetrálnou páskou na liečbu
stresovej inkontinencie)*
biopsia prsníka
punkcia prsníka
excízia zo steny pošvy na histológiu
Úhrada v€
Poznámka
229,04
142,73
229,04
229,04
229,04
229,04
229,04
229,04
305,38
305,38
305,38
305,38
305,38
305,38
305,38
305,38
305,38
265,55 plus
úhrada sub. pásky*
142,73
142,73
229,04
Odbornosť - urológia
Názov výkonu
orchiektómia pri atrofickom semenníku
resekcia kondylomát na penise
orchidopexia retinovaného hmatného semenníka - nie pri kryptorchizme
zavedenie a odstránenie uretrálnej endoprotézy
uretrálna suspenzia /so suburetrálnou páskou na liečbu
stresovej inkontinencie
operácia fimózy - cirkumcizia zo zdravotných dôvodov
plastika varikokély
resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
operácia hydrokély u chlapcov - podmienkou je špecializácia
z detskej urológie
operácia jednoduchej hydrokély mužov
Úhrada
Poznámka
438,16
398,33
438,16
438,16
265,55 plus
úhrada sub. Pásky*
398,33
398,33
398,33
398,33
398,33
Odbornosť - otorinolaryngológia
Názov výkonu
adenotómia endoskopická
tonsilektómia
tonzilotómia
uvuloplastika - laserom
plastika oroantrálnej komunikácie
extrakcia kameňa submandibulárnej žlazy
extirpácia sublinguálnej slinnej žlazy
extirpácia submandibulárnej slinnej žlazy
extirpácia príušnej žlazy
endoskopická chordektómia
endoskopická laterofixácia
extirpácia mediálnej krčnej cysty
extirpácia laterálnej krčnej cysty
turbinoplastika
dakryocystorinoskopia
myringoplastika
tympanoplastika
tympanoplastika bez protézy alebo s protézou
stapedoplastika
sanačná operácia stredného ucha
adenotómia
mikrochirurgické výkony na hrtane
septoplastika
rekonštrukcia perforácie septa nosa
plastika nosovej chlopne
funkčná endoskopická sínusová chirurgia / FESS/
operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
funkčná septorinoplastika
aurikuloplastika u detí
Kombinované výkony
endoskopická adenotómia a tonzilektómia
endoskopická adenotómia a tonzilotómia
tonzilektómia a uvuplastika
dakryocystorinostómia a turbinoplastika
funkčná endoskopická sínuschirurgia a turbinoplastika
septoplastika a turbinoplastika
septoplastika a plastika nosovej chlopne
funkčná endoskopická sínuschirurgia a septoplastika
sanančná operácia stredného ucha a myringoplastika
Úhrada
248,95
210,00
199,16
258,91
268,87
215,76
215,76
215,76
215,76
169,29
225,72
268,87
268,87
258,91
365,13
298,75
215,76
431,52
375,09
375,09
132,78
288,79
258,91
375,09
375,09
375,09
375,09
375,09
250,00
348,54
348,54
358,49
494,59
504,55
504,55
562,64
562,64
524,46
Odbornosť - oftalmológia
Názov výkonu
operácia pterýgia - ablácia a plastika
operácia sivého zakálu s implantáciou umelej VOŠ
sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej
očnej komory alebo do sulcus ciliare
sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky
transsklerálnou fixáciou
operácia sekundárnej katarakty
repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky
operácia strabizmu
plastické operácia na mihalniciach
excimer laserové operácie rohovky
operácie glaukómov okrem laserových
Úhrada
Poznámka
232,36
330,00
398,33
464,71
320,00
298,75
225,72
232,36
321,98
315,34
operácie nádorov mihalníc, operácia nádorov spojovky
232,36
Odbornosť -chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia
Názov výkonu
extirpácia krčnej cysty
operácie jednoduchých prietrží
transrektálna polypektómia
operácie instability kolena
operácie instability členka
operácie instability ramena
operácia subakromiálneho impingement syndrómu
len artroskopicky
operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy
vo všetkých lokalizáciach
operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
operačné riešenie pollex saltans
operačné riešenie fractura metacarpi
operačné riešenie epicondylitis radialis
operačné riešenie epicondylitis ulnaris
operačné riešenie mus artikulare
operačné riešenie fractura capitis radii
operačné riešenie synovitis cubiti
operačné riešenie luxatio acromioclavicularis
operačné riešenie fractury klavikuly
operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris
humeri
operačné riešenie decompresio subacromialis
operačné riešenie instabilitas glanhumeralis
operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety
operačné riešenie SLAP - lézia / poškodenie labrum
glenoidale
operačné riešenie hallux valgus
operačné riešenie digitus hammatus
operačné riešenie digitus malleus
operačné riešenie digitus supraductus
operačné riešenie neuralgie Mortoni
artroskopické výkony v lakťovom zhybe
artroskopické výkony v ramennom zhybe
artroskopické výkony v kolennom zhybe
artroskopické výkony v členkovom zhybe
operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu
a vonkajších fixátorov
extirpácia sakrálneho dermoidu
operácie varixov dolných končatín
operácia análnych fistúl a fisúr
operácia ruptúry Achillovej šlachy
operácia syndrómu karpálneho tunela
tenolýza
sekundárna sutúra šlachy
transpozícia šlachy
artrolýza
artrodéza
laparoskopická cholecystektómia
operácia Dupuytrenovej kontraktúry / punkčná fasciektómia
parciálna fasciektómia,totálna fasciektómia
Úhrada v €
268,87
408,29
491,27
720,31
491,27
720,31
517,83
408,29
491,27
408,29
521,14
331,94
491,27
345,22
345,22
471,35
491,27
408,29
491,27
461,40
461,40
461,40
491,27
491,27
491,27
408,29
408,29
408,29
408,29
408,29
560,98
560,98
560,98
560,98
414,92
348,54
411,60
348,54
491,27
408,29
272,19
491,27
222,40
375,09
375,09
468,03
408,29
Download

Nemocnice s poliklinikami n.o.