MAGAZÍN PRE zamestnancov, obchodných partnerov a priateľov SPOLOČNOSTI GAMO a.s.
gamo net
2/2010
RIEŠENIE
NOVINKY PRE
ŠKOLSTVO
téma
THE END
OF CORPORATE
COMPUTING?
ROZHOVOR
halina
PAWLOWSKÁ
editoriál
Vážení obchodní partneri,
milí kolegovia a priatelia!
Dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie magazínu GAMO net. Verím, že prvé číslo
bolo pre Vás príjemným a možno aj inšpirujúcim čítaním. Aj v tomto vydaní chceme
priniesť nové informácie zo života spoločnosti GAMO a.s., priblížiť Vám technologické novinky a trendy a samozrejme spríjemniť čítanie rozhovormi s ľuďmi mimo
odboru IT, s ktorými sme mali česť spolupracovať na spoločných aktivitách v uplynulom období.
OBSAH
4
Rozhovor s riaditeľom úseku informačných technológií
7
Flash News
8
Kvalitatívne iné vzdelávanie
11 GAMO Open Day pre školy
12 TAP System: A písomky sa opravia samé
16 Rozhovor s Halinou Pawlowskou
22 The End of Corporate Computing?
26 Zmluvný servis: Istota pre zákaznikov
Interaktívna výučba sa stáva diskutovanou oblasťou z pohľadu zmeny formy vyučovacieho procesu a vzdelávania. Školstvo predstavuje oblasť spoločenského významu,
ktorú nevnímame len ako rodičia, ale aj ako súčasť znalostnej ekonomiky. Investície
do vzdelávacieho procesu a školstva predstavujú možnosť zásadného posunu úrovne
a kvality vzdelania na všetkých stupňoch škôl a predpoklad lepšej pripravenosti absolventov na uplatnenie v praktickom živote.
Radi by sme Vám predstavili naše videnie a možnosti pri premene tradičnej školy
na modernú s využitím modernej IKT a didaktickej techniky. Dnes máme jedinečnú možnosť realizovať mnohé vízie vďaka čerpaniu štrukturálnych fondov EU. Túto
možnosť by sme mali spoločne využiť.
Keď hovoríme o technologických trendoch, určite narazíme na výraz „cloud computing“. Je to nevyhnutný trend, alebo len bláznivá myšlienka „v oblakoch“? Sme
v našom prostredí pripravení zásadne zmeniť pohľad na využívanie IKT? A čo to
z pohľadu zákazníka predstavuje?
Pokúsime sa Vám priblížiť výhody a trendy v tejto oblasti ako aj kľúčové otázky,
s ktorými je potrebné sa pri takýchto riešeniach vysporiadať.
Vážení priatelia, nastal čas letných dovoleniek a teda aj čas, kedy trávime príjemné chvíle trochu inak, ako len v plnom pracovnom nasadení. Budem veľmi rád, ak
aj v tomto období nájdete v našom časopise témy, ktoré budú pre Vás osviežujúcim
čítaním alebo inšpiráciou v odbornej oblasti. Možno Vám opäť trochu viac priblížime aj dianie v našej spoločnosti a poodhalíme jej zákulisie.
Prajem Vám príjemné čítanie!
28 Prípadová štúdia: Sapa profily
Richard Tannhauser
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
rozhovor
Marián Zolcer, riaditeľ úseku informačných technológií spoločnosti GAMO
Naša výnimočnosť spočíva
v sile kolektívu
Názov úseku ktorý riadite je presne taký, aký je podtitul spoločnosti
GAMO – informačné technológie.
Čo všetko si pod týmto môže čitateľ
predstaviť?
Začiatky našej spoločnosti boli silne
spojené s implementáciou HW infraštruktúry a súvisiacich služieb, so správou ako aj službami spojenými s natívnymi vlastnosťami jednotlivých operačných systémov. Priebežne pribudla naša
schopnosť vyvíjať špeciálny zákazkový
SW šitý na mieru zákazníkov. Úsek informačných technológií, za ktorý zodpovedám, by som mohol v skratke charakterizovať ako komplexnú jednotku
zameranú na poskytovanie rozsiahlych
služieb spojených s dátovými sieťami,
budovaním dátových centier s aplikačnými systémami, nad ktorými bdie dohľad, monitoring, servis a na samotnú
prevádzku.
Napadajú ma veci, ako sú návrhy, dizajnovanie a realizácia sietí, bezpečnosť v rôznych smeroch, virtualizácia,
konsolidácia, zálohovanie, elektronická
pošta, terminálové a databázové riešenia
a mnoho ďalších. Toto všetko je riešené
prostredníctvom viacerých produktov
od rôznych výrobcov, takže dokážeme
zákazníkovi navrhnúť optimálne riešenie pre jeho potreby. Naše portfólio
je navrhnuté tak, aby sme boli schopní
postarať sa o komunikačnú a systémovú
platformu pre všetkých zákazníkov – od
najmenších až po veľkých.
Ako vnímate svoj vzťah k informačným technológiám? Ako ste sa dostali k tejto problematike?
IT vnímam ako veľmi dynamickú
a veľmi rôznorodú oblasť, ktorá núti človeka nezastavovať sa a ísť stále dopredu.
4
Práve táto dynamika ma inšpiruje hľadať
a posúvať hranice svojich schopností.
Ako som sa k tejto oblasti dostal? Začalo
to celkom nevinne, niekedy na začiatku
vysokej školy. Popri štúdiu som začal
brigádnicky spolupracovať s firmou
GAMO ako servisný technik. Dohoda
„Naše portfólio je
navrhnuté tak, aby sme
boli schopní postarať sa
o komunikačnú
a systémovú platformu
pre všetkých zákazníkov“
bola, že vždy keď budem mať trochu
voľného času popri škole, prídem pomôcť do firmy. Nakoniec sa to celé otočilo
a vždy keď bolo trochu času vo firme, šiel
som niečo spraviť aj do školy. (smiech)
Následne si to vzhľadom na rôznorodosť a rýchlosť, akou sa odvetvie vyvíja,
už vyžadovalo naozaj celého človeka.
Čím je to pre vás zaujímavé, fascinujúce?
Táto práca ma baví najmä preto, že sa
človek stále dostáva k novým poznatkom a technológiám, získava prehľad, ale
hlavne má možnosť tvoriť. Je príjemné sa
obzrieť a povedať si: „Pri tomto som bol,
toto sa podarilo aj vďaka mne“. Na druhej strane sú pred človekom stále nové
výzvy, pri ktorých treba mať víziu, cieľ
a možnosť realizovať svoje predstavy.
Čo zákazníci v dnešnej dobe očakávajú od IT?
Väčšina zákazníkov dnes presne vie,
čo chcú, respektíve musia vo svojej firme prostredníctvom IT dosiahnuť. Nie
vždy však vedia ako. Dnešný zákazník je
vzhľadom na recesiu nútený, v protiklade so zaužívanými technológiami, často
hľadať aj množstvo lacnejších alternatívnych riešení. Od nasadeného IT riešenia
očakáva vysokú pružnosť a modularitu.
Nový informačný systém musí zákazníkovi šetriť peniaze, prácu a čas. Preto
dodávatelia hľadajú vhodný súbor produktov, ktorým sa zabezpečí rozumný
pomer medzi cenou a pridanou hodnotou riešenia.
Vzhľadom na tieto požiadavky treba často u zákazníkov zoptimalizovať
a zosúladiť množstvo rôznych aplikačných softvérových aplikácií, pripraviť
databázové a systémové prostredie
a navrhnúť infraštruktúru tak, aby bola
najvhodnejšia vzhľadom na ich potreby
a finančné možnosti. U našich klientov
sa snažíme pôsobiť ako systémový integrátor, ktorý dokáže zosúladiť požiadavky zákazníka a dodávateľov aplikačného
vybavenia (ERP, ekonomika, personalistika, MIS, dochádzkový, prístupový
systém, registratúra atď.) tak, aby výsledkom bolo optimalizované riešenie.
Pri návrhu komplexných riešení spolupracujeme aj s množstvom popredných
svetových dodávateľov, s ktorými sa
snažíme zákazníkom priblížiť tie najperspektívnejšie technológie.
S ktorými partnermi najčastejšie
spolupracujete?
Ako som už spomínal, spolupráca je
postavená na viacerých strategických
partnerstvách s poprednými výrobcami
HW či SW. Spomedzi najväčších sú to
CISCO, IBM, HP, VMware, Microsoft,
Symantec a mnoho ďalších.
Prečo práve s nimi?
Lídri v jednotlivých oblastiach, s ktorými spolupracujeme, nám zabezpečujú možnosť udržiavať si aktuálny krok
s trendom v danej oblasti a prístup k novým technológiám. Prostredníctvom nie
práve jednoduchých školení, následných
skúšok a certifikátov, ktoré musia naši
technici absolvovať, udržujeme vysokú
odbornosť a prehľad našich odborníkov
v jednotlivých oblastiach špecializácie.
Vďaka prístupu k informáciám, kvalitnej produktovej podpore a vzájomnej
spolupráci dokážeme poskytnúť naozaj
komplexnú službu.
Čo podľa vás najčastejšie rozhoduje
u zákazníka o výbere konkrétneho
riešenia? Sú to technológie, cena,
alebo sa klient zvykne rozhodovať
podľa iných kritérií?
„Vďaka prístupu
k informáciám, kvalitnej
produktovej podpore
a vzájomnej spolupráci
dokážeme poskytnúť
naozaj komplexnú službu“
nazýva celkové náklady na vlastníctvo,
označované tiež skratkou TCO. Štúdie
uskutočnené renomovanými agentúrami hovoria, že investičné náklady predstavujú iba o niečo viac ako 30 % z celkových nákladov na prevádzku IT. Preto
dobre navrhnuté, hoci na úvod drahšie
technologické riešenie dokáže v konečnom dôsledku znížiť celkové náklady
na vlastníctvo. Ako som už spomínal,
čiastkové vyriešenie jedného problému
často ukáže na skryté problémy, ktoré si
zákazník neuvedomuje.
Viete uviesť aj konkrétny príklad?
Keď napríklad navrhujete riešenie na
platforme virtualizovaných serverov,
máte viac možností ako vyriešiť ukladanie údajov na disky. Môžete sa rozhodnúť, či uprednostníte jednoduchšie riešenie, teda disky umiestnené v každom
serveri zvlášť, alebo plnohodnotné nadčasové, no drahšie riešenie – jedno diskové pole spoločné pre všetky servery.
Pri jednoduchšom a lacnejšom riešení
sa však jedná len o obmedzené využitie
možností virtualizácie. Takéto riešenie
zákazníkovi nedá k dispozícii ozajstnú
slobodu a negarantuje bezporuchovú →
Je to otázka priorít jednotlivých zákazníkov a aj preferencia krátkodobých
či dlhodobých cieľov. V závislosti od
toho sa odvíja, či zákazník uprednostní
rýchle vyriešenie problému a časom sa
k tomuto bodu vráti, aby ho koncepčne
doriešil, alebo zvolí náročnejšiu cestu,
ktorá sa mu oplatí v budúcnosti. Zo
skúseností však viem povedať, že riešenia typu „uhasenie problému“ vzhľadom na to, že zákazník nevníma alebo
nemá možnosť realizovať komplexnejšie riešenie, sú v konečnom dôsledku
mnohonásobne drahšie. Preto sa snažíme ponúkať nadčasové a modulárne
riešenia, ktoré dokážu okrem splnenia
požiadaviek, pre ktoré boli navrhnuté, zabezpečiť zákazníkovi dostatočnú
flexibilitu a tým chrániť jeho investície
v budúcnosti.
Prečo by sa klient mal rozhodnúť
pre komplexnejšie a tým aj drahšie
riešenie?
Dlhodobé prevádzkovanie IT sa
z hľadiska nákladovej štruktúry skladá,
v zjednodušenom vnímaní, z nákladov za techniku – úvodnej investície,
a z nákladov na jej prevádzkovanie
označovaných ako prevádzkové náklady. Súčet týchto nákladov počas predpokladanej doby životnosti techniky sa
5
rozhovor
prevádzku. Dostávame sa teda k tomu, že
klient síce dokáže jednoduchým spôsobom zvýšiť diskovú kapacitu – čiastočne
vyriešiť jeden problém. No takzvaný
Single point of failure – kritické miesto
– je práve príslušný samostatný server,
na ktorom virtualizované systémy fungujú. V prípade vážnejšej poruchy tohto
servera môže obnova plne funkčného
stavu trvať v závislosti od charakteru
a kvality zálohovania relatívne dlho.
A ak je zákazník od tohto systému závislý, nefunkčnosť môže mať za následok
aj vysoký ušlý zisk.
„Sedíme v tom správnom
vlaku a darí sa nám
približovať našim zákazníkom riešenia postavené
na báze najnovších a najaktuálnejších technológií“
Naproti tomu má technik v prípade použitia diskového poľa oveľa širšie možnosti a dokáže ho využiť spolu
s virtualizáciou ako nástroj zabezpečujúci nepretržitú prevádzku. Dokáže dynamicky a podľa potreby pridávať alebo
uberať diskovú kapacitu jednotlivých
serverov. Navyše v prípade havárie dokáže obnoviť plne funkčný stav v priebehu
niekoľkých minút. Dokonca v kombinácii s vhodným použitím funkcií typu
HA (High Availability – vysoká dostupnosť, či V-motion) užívateľ systému ani
nezbadá, že niekde v serverovni došlo
k problému.
Je dobre fungujúca technológia založená na výbere správneho hardvéru, alebo je to viac závislé na
tom, akí zdatní sú technici, ktorí ju
nasadzujú?
Správna technológia dokáže veľa
ovplyvniť, dáva nám možnosti a predpoklady, no sama o sebe vôbec nič neznamená. Treba jej vdýchnuť život a naučiť
6
flash news
ju, ako sa má správať. Musíte ju „vychovať“ a dať procesom nad ňou logiku. To
vieme vďaka know-how a dlhoročným
skúsenostiam ľudí, ktorí sa na ňu špecializujú.
Máte dobrý tím? Čím ste výnimoční?
Myslím, že v našej firme sa stretlo naozaj mnoho veľmi šikovných a dynamických ľudí. Takisto aj zostava kolegov
v rámci môjho úseku je, dovolím si
tvrdiť, asi najlepšia za posledných pár
rokov. Podarilo sa nám dosiahnuť súhru, v ktorej sa ľudia navzájom dopĺňajú
a spolu vytvárajú naozaj silnú skupinu.
Najviac si vážim ich zapálenie pre vec
a to, že sa veľmi chcú posúvať dopredu.
V tomto biznise je úspešnosť a sila firmy postavená hlavne na ľuďoch, preto
si myslím, že naša výnimočnosť spočíva práve v sile kolektívu. Mám pocit, že
s takouto zostavou dokážeme čokoľvek a
že nič nebráni úspechu.
Máte zavedené aj nejaké podporné nástroje resp. procesy, ktorými
garantujete kvalitu vašich služieb?
Môžete čitateľom bližšie vysvetliť,
aké výhody im dokážu priniesť?
V priebehu minulých období sa nám
podarilo zaviesť zákaznícke centrum –
helpdesk, ktoré slúži ako prvostupňová
podpora pre všetkých našich klientov.
V aplikácii centra helpdesk sa v takzvanej konfiguračnej databáze nachádzajú
informácie o IT vybavení konkrétnych
zmluvných zákazníkov. Databáza je
prepojená s jednotlivými servisnými
zmluvami, čiže tieto zmluvy dokážeme priebežne plniť, vyhodnocovať
a sledovať.
U všetkých zmluvných zákazníkov
prevádzkujeme aj takzvaný incident
manažment, ktorý je prepojený s centrom helpdesk. V podstate sa jedná
o sledovanie základných „životných
funkcií“ jednotlivých nasadených systémov. Softvérové „miniaplikácie“ – tzv.
agenti monitorovacej aplikácie inštalovanej u zákazníka – v prípade kritického stavu automaticky generujú hlásenie
– incident, ktorý v systéme upovedomí
zodpovedného technika a ten vzniknutú
situáciu rieši. Takýmto spôsobom vieme
o problémoch so systémom často skôr,
ako zákazník zistí, že došlo k problému.
Niečo podobné prevádzkujeme aj nad
veľkými dátovými sieťami.
Ako vidíte budúcnosť IT? Čo hovoríte na nové trendy, ako sú virtualizácia či cloud computing?
Budúcnosť smeruje čoraz viac k tomu,
aby bol zákazník v maximálnej miere
odbremenený od všetkých prevádzkových problémov. Na to sa sústreďuje
celý svet. Podľa mňa v budúcnosti bude
skôr preferovaná otvorenosť systémov,
na ktorých sa bude môcť stavať a vyvíjať. Ak hovoríme o virtualizácii, tak bez
nej si už budúcnosť IT nedokážeme ani
predstaviť. Jej využívanie sa bude naďalej stupňovať. No a čo sa týka cloudu, je
to forma poskytovania služieb, ktorá tu
bola prítomná aj v minulosti, ale nie v takom rozsahu. Je to v podstate kombinácia všetkých súčasných trendov. Možno
práve recesia bola správnym impulzom
na to, aby so o tejto forme outsourcingu
hovorilo naozaj nahlas a aby sme si uvedomili, aké výhody a flexibilitu prináša
táto forma poskytovaných služieb.
Ako v tomto kontexte vnímate smerovanie tej časti spoločnosti GAMO,
ktorú riadite?
Obnova partnerstiev
Koncom apríla 2010 sa spoločnosť
GAMO opätovne recertifikovala ako
„Gold Certified partner“ spoločnosti
Microsoft na obdobie máj 2010 – apríl
2011. Ako „Gold Certified partner“
disponuje GAMO kompetenciami
Networking Infrastructure Solutions
a Desktop platform. Od mája 2010 sa
však mení partnerský program a kompetencie Networking Infrastructure Solutions na Midmarket Solution Provider,
Taktiež prebieha proces obnovenia
certifikácie u spoločnosti VMware. Konzultačné a obchodné skúšky už majú
príslušní špecialisti ukončené, obnove-
ním cerfitikácie musia ešte prejsť technickí špecialisti. Po dokončení tohto
procesu bude GAMO pôsobiť ako „Enterprise partner“, čo predstavuje druhú
najvyššiu formu partnerstva so spoločnosťou VMware.
Počnúc januárom 2010 sa spoločnosť
GAMO stala „Gold“ partnerom spoločnosti ESET – svetového lídra v oblasti
antivírusových a bezpečnostných riešení. Na získanie tohto certifikátu bolo
potrebné, okrem dosiahnutia požadovaného obratu, vyškoliť aj príslušných
technických špecialistov, čo sa stalo
v mesiaci marec 2010.
■ Martin Ondrušek/MKT
Podpora pre vzdelávanie z EU
Čo sa týka aktuálnych trendov, som
toho názoru, že zameranie nášho úseku
ako aj nášho portfólia je plne v súlade
so súčasnými trendmi. Sedíme v tom
„správnom vlaku“ a darí sa nám približovať našim zákazníkom riešenia postavené na báze najnovších a najaktuálnejších
technológií.
Keby ste nepôsobili v IT, v akej inej
oblasti by ste chceli pracovať?
Vážnejšie som sa nad tým zatiaľ nezamýšľal, keďže ma to, čo robím, baví.
Ale možno by som sa dal na niečo ako
medzinárodný obchod alebo politiku.
(smiech)
■ Tomáš Svoboda
čo presne vystihuje zameranie spoločnosti na komplexné riešenia IT určené
pre oblasť stredných firiem.
Začiatkom roka 2010 získala spoločnosť GAMO nenávratný finančný príspevok vo výške 283 967 €
z fondov Európskeho spoločenstva
na podporu rozvoja a vzdelávania zamestnancov.
Projekt s názvom „Vzdelaný zamestnanec – strategická výhoda“ bol spracovaný na základe výzvy pre operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1 Podpora zamestnanosti.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu procesov služieb a spokojnosť zákazníka ako
výsledok zvýšenia kompetencií a zručností zamestnancov a ďalej zvýšiť adaptabilitu zamestnancov na trhu práce v EÚ.
Projekt je zameraný na ďalšie vzdelávanie
zamestnancov spoločnosti so zameraním
na rozvoj manažérskych, obchodných
a komunikačných zručností, zvyšovanie odbornosti v IKT a komunikačných
zručností v AJ. Projekt sa začne realizovať v septembri 2010 a bude ukončený
do apríla 2012. Zo získaných prostri-
edkov bude v rámci projektu vyškolených 59 zamestnancov. Tento projekt sa
realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
■ Jarmila Pinková / RĽZ
Informácie: www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk
7
riešenie
Epson EB-450W
ŠKOLSTVO
Kvalitatívne iné
vzdelávanie
Priemerný človek si zapamätá
približne len 10% z toho, čo vidí,
20% z toho, čo číta, 30% z toho,
čo vidí v podobe obrazu, 50%
z toho, čo súčasne vidí aj počuje,
70% z toho, čo súčasne vidí,
počuje a aj aktívne vykonáva,
a až 90% z toho, k čomu dospel
na základe vlastnej skúsenosti
(Fredmann, 1971). Je teda
zrejmé, že čím viac zmyslov
do učenia zapojíme, tým vyšší
výsledný efekt môžeme docieliť.
Túto pravdu poznal aj Ján Amos Komenský, ktorého výroky sú v pedagogickej obci chronicky známe.
„…všetko nech sa predkladá všetkým
zmyslom, nakoľko je to len možné. A teda
veci viditeľné zraku, počuteľné sluchu, voňajúce čuchu, ochutnateľné chuti a hmatateľné hmatu; a ak sa niečo môže vnímať
naraz viacerými zmyslami, nech sa to predloží viacerým zmyslom.“
Stále platí, že metóda pokus – omyl,
bádanie a vlastné úsilie pochopiť sú najsilnejším nástrojom, ktorý je vo vzdelávaní potrebné aplikovať. Cesta, ktorou
sa treba uberať, vedie cez používanie
multimédií, využívanie projektovo navrhnutých vyučovacích hodín a tiež používanie modernej didaktickej techniky.
Tá vytvára motiváciu a záujem žiakov
o učenie a zvyšuje ich sústredenie.
Informačné technológie už dávno nie
sú doménou veľkých korporácií, ale s ich
využívaním sa stretávame vo všetkých
8
oblastiach nášho života. Už malí škôlkari sa oboznamujú s počítačmi, kreslia
obrázky v kresliacich programoch, učia
sa angličtinu formou počítačových hier.
Oboznamujú sa s rôznorodou technikou, o akej sa nám donedávna ani nesnívalo. Táto nová generácia už nepokladá
počítače či mobilné telefóny za niečo neobvyklé, je to pre nich normálna súčasť
bežného života. Informačné technológie
ovládli život všetkých a bez nich si ani
ten náš už pomaly nevieme predstaviť.
MODERNÉ TECHNOLÓGIE
VYŽADUJÚ KVALIFIKOVANÝCH UČITEĽOV
Stav informatizácie v našich školách
je však na rôznej úrovni. Pri počte škôl,
ktoré na Slovensku máme a pri výške
štátneho rozpočtu, ktorý je možné použiť na informatizáciu týchto škôl, sa
proces „invázie technológii do školstva“
spomaľuje.
Vďaka financiám z operačných programov dotovaných Európskou úniou,
iniciatívam neziskových organizácií,
asociácií, ale aj komerčných spoločností
a štátu sa podarilo dodať na školy počítače, projektory, softvér, a postupne sa
aj učitelia vzdelávajú v ich používaní.
Prekonávajú vnútorné bariéry a strach
z používania týchto výdobytkov techniky. Aj keď tempom slimačím, ale predsa
sa informačné technológie dostávajú do
rúk učiteľom. Títo si na ne pomaly zvykajú. Cesta späť nevedie.
Najväčší pokrok ale školy urobili vďaka
schopným, kreatívnym, vysoko motivovaným a nadpriemerne aktívnym
učiteľom. Školy, ktoré mali na takýchto
ľudí šťastie, vynikajú medzi ostatnými
a môžu smelo konkurovať aj zahraničným školám.
Kvalifikovane učiť ale neznamená len
to, že budeme mať k dispozícii najnovšie
technologické výdobytky. Samotná
technika neposkytuje žiadnu garanciu
kvalitného vzdelávania. Jedine v rukách
skúseného, kreatívneho a odborne zdatného učiteľa dokáže informačno-komunikačná technika premeniť učivo na pútavé vzdelávanie.
Na slovenský trh sa v posledných rokoch dostalo veľké množstvo rôznych
druhov a značiek informačno-komunikačnej techniky. Je relatívne zložité orien-
tovať sa v ich technických parametroch,
výhodách či nevýhodách. Výrobcovia
sa predbiehajú vo vynachádzaní nových
pokrokovejších riešení a tak možno už
dnes nájsť na trhu produkty, ktoré v sebe
integrujú viaceré interaktívne funkcie.
Už aj interaktívna tabuľa, ktorú slovenské školy objavili iba nedávno, sa pomaly
zaradí medzi výbehové modely.
Spoločnosť GAMO spolupracuje s viacerými výrobcami interaktívnej techniky. Pre naše komplexné riešenia sa
snažíme vyberať školám vždy optimálny
produkt na použitie v ich podmienkach.
O niečo intenzívnejšie spolupracujeme
v oblasti školstva so značkami EPSON
a Interwrite, ktorých vybrané novinky by
sme Vám radi aspoň v krátkosti predstavili. Svoje postavenie si u nás vybudovali
najmä inovatívnosťou a kvalitou, ale tiež
výbornou spoluprácou so spoločnosťami a ľuďmi, ktorí tieto značky zastrešujú
na Slovensku.
V dnešnom článku sa zameriame na
horúce novinky spoločnosti EPSON,
ktorými sú projektory so zabudovateľnými interaktívnymi funkciami. Tiež
Vám predstavíme variabilné riešenia
interaktívnych tabúľ spoločnosti Interwrite a svetovú novinku spoločnosti
AverMedia.
INOVATÍVNE PROJEKTORY
EPSON
V apríli 2010 priniesla spoločnosť
EPSON na trh inovatívne modely projektorov, ktoré okrem štandardných
projekčných vlastností obsahujú zabudované interaktívne funkcie. Pomocou
zabudovaného infračerveného snímača
kamery a interaktívneho pera, ktoré je
súčasťou balenia, sa akákoľvek biela plocha premení na prezentačnú interaktívnu plochu. Použitím tohto projektora
stratíte závislosť od robustnej a finančne
nákladnej interaktívnej tabule, ktorá
je navyše veľmi citlivá na poškodenie
popísaním nevhodným popisovačom.
S cieľom uchrániť jej povrch stráca učiteľ potrebný priestor na klasické písanie,
na ktoré sme ešte stále zvyknutí a nikdy
úplne nevymizne zo škôl.
Tento zaujímavý produkt je navyše
veľmi elegantný. Aby sa predišlo pro-
blémom s hľadaním vhodného držiaka,
EPSON priamo v balení montážnej
sady ponúka špeciálne navrhnutý prispôsobiteľný držiak na stenu.
Projektory sú dodávané s interaktívnym softvérom, ktorý síce obsahuje iba
základné funkcie, ale na zachytávanie
poznámok úplne postačuje. Výhodou
je kompatibilita projektorov s inými interaktívnymi softvérmi. Ak ste si už na
niektorý dostupný softvér navykli, môžete ho spokojne používať aj naďalej.
Tabuľa sa k počítaču pripája káblom
USB, ktorý je v dĺžke piatich metrov
dodávaný v základnom príslušenstve.
Na využívanie štandardných projekčných vlastností je však možné využiť
aj Wi-Fi modul, ktorý je
možné dokúpiť. Tabuľa je kompatibilná
so všetkými 32-bitovými operačnými
systémami.
Štandardne dáva spoločnosť EPSON
záruku dva roky na projektor a rok na
lampu. Pre školy však urobila milú výnimku a na projektor vrátane lampy
ponúka trojročnú záruku.
K dispozícii sú dva modely, ktoré sa
líšia v svietivosti a pomere strán projekčnej plochy. Epson EB-450Wi
(2500 ANSI, 16:10) a Epson EB460i (3000 ANSI, 4:3).
Epson EB-460i
INTERAKTÍVNE TABULE
Spoločnosť eTechnology je druhým
z našich najvýznamnejších partnerov,
ktorých široké portfólio produktov
z veľkej časti pokrýva rozmanité požiadavky našich zákazníkov.
Vďaka úzkej spolupráci a operatívnemu plneniu našich požiadaviek, ktoré
priebežne tlmočíme na základe skúseností so školami, sa
Interaktívna tabula Interwrite
9
flash news
Interaktívna tabula Interwrite s integrovaným digitálnym projektorom
v tomto roku dostali na trh veľmi zaujímavé kombinácie interaktívnych riešení
spájajúce interaktívne tabule Interwrite
a rôzne typy stojanov a držiakov kombinovaných s keramickými krídlami.
Plánujete upevniť tabuľu pevne na
stenu, či potrebujete výškovo nastaviteľnú tabuľu? Alebo ju chcete dokonca
prenášať po triede a mať na kolieskach?
Na všetky požiadavky nájdeme riešenie.
Existuje možnosť dokúpiť si aj bočné keramické krídla a tak sa nevzdať voľných
popisovateľných plôch.
Práve keramické krídla sú pre školu
veľmi dôležitou súčasťou tabule, lebo
výmenou klasickej tabule za interaktívnu učiteľ často stráca obrovskú disponibilnú plochu, ktorú doteraz využíval
na písanie. Teraz píše interaktívnym
perom, ktoré nikdy nenahradí klasické písanie. Navyše sa občas stane, že
vypadne elektrický prúd a vtedy ani tá
najkvalitnejšia tabuľa jednoducho nejde. Preto považujeme riešenia od spoločnosti eTechnology za veľmi flexibilné
a v našich komplexných riešeniach nikdy nechýbajú.
INOVATÍVNY PRODUKT
Keďže vyššie uvedené interaktívne
systémy nie sú novinkou v pravom slova
zmysle, ale skôr skvelým a nanajvýš praktickým nápadom, chceme Vám predstaviť ešte jednu novinku od spoločnosti
Karin Vlčeková
vedúca oddelenia
predaja zákazníckych riešení
[email protected]
10
AVerMedia. Je ňou inovatívny produkt
AVerPen, ktorý v sebe integruje interaktívnu tabuľu, interaktívne pero, hlasovací
systém a bezdrôtový tablet. Vcelku dosť
produktov na tak malé zariadenie...
Výrobca uvádza, že použitím tohto
produktu získa škola hneď niekoľko výhod. Predovšetkým úsporu času, ktorý
ste doposiaľ potrebovali na kalibráciu
tabule či na zvládnutie práce s tabuľou.
Ovládanie tohto produktu je veľmi jednoduché a tak ho možno okamžite začať
využívať. Ďalším benefitom je nezávislosť, pretože perá možno používať na
takmer každom povrchu a nie sú závislé
od žiadnej tabule či špeciálneho pultu.
A v neposlednom rade možno usporiť
náklady. Úspora vychádza jednak z integrácie viacerých zariadení, keď za cenu
jedného získate hneď tri, ale aj z nulových inštalačných nákladov a nízkych
(takmer nulových) prevádzkových nákladov.
Keďže ide o bezdrôtové riešenie, netreba pripájať žiadne káble a obávať sa
zložitých a časovo náročných pripájaní.
Dosah rádiofrekvenčného signálu je do
15 metrov, čo na klasické triedy úplne
stačí. Výdrž batérie v pere je 5 dní bez
dobitia. Učiteľské pero má vlastnú nabíjačku, ktorá je napájaná cez kábel USB
priamo z učiteľského PC. Ostatné perá
majú spoločné nabíjačky po 4 ks, ktoré
sú pripojené k adaptéru. Celkovo možno
na jeden adaptér pripojiť až 5 nabíjačiek,
teda nabíjať 20 pier súčasne. Súčasťou je
aj interaktívny softvér Aver+, ktorý spája
špecializovaný softvér na ovládanie interaktívnej tabule, vizualizéra a hlasovacích zariadení. Obsahuje aj OCR modul
na konverziu naskenovaných textov do
editovateľného formátu a mnohé iné využiteľné funkcie.
Produkt je možné získať v rôznych
kombináciách balenia pre malé alebo
väčšie triedy, perá sa dajú dokupovať aj
samostatne. V prípade, že Vaše požiadavky neskôr narastú, stačí si dokúpiť
potrebný počet pier a pokračovať v práci. Produkt môže používať ktorákoľvek
trieda na škole, lebo je ľahko prenosný
a okamžite pripravený na prácu.
Pri sledovaní týchto technických výdobytkov mám aj ja občas chuť stať sa
učiteľkou a poskytnúť všetky tieto krásne veci deťom, aby ich škola bavila viac
a aby ju nebrali len ako povinnosť. Na to
byť dobrým „Učiteľom“ však nestačí len
vedieť ovládať techniku a s jej pomocou
kvalitne vysvetľovať učivo žiakom. Je
potrebných mnoho ďalších vlastností –
byť výborným psychológom, nositeľom
pozitívnych myšlienok, radcom, bičom
aj medom...
Byť „Učiteľom“ je nesmierne náročné.
Interaktívne perá AVerPen
V tejto dobe ešte omnoho ťažšie ako
kedykoľvek predtým. Preto si vysoko
vážim „Učiteľov“, ktorí aj bez techniky
dokážu robiť s našimi deťmi zázraky.
GAMO OPEN DAY pre školy
Dňom otvorených dverí pre školy
bol v spoločnosti GAMO
20. máj 2010.
V dvoch rovnakých blokoch
prebehli prezentácie nových
trendov interaktívnej výučby
na školách. Prezentácie boli
určené riaditeľom škôl
a záujemcom z radov pedagógov.
Našou snahou bolo priblížiť cestu, ktorou sa môžu školy v súčasnej dobe moderných informačno-komunikačných
technológií uberať. Používanie multimédií, projektovo navrhnuté vyučovacie
hodiny, názorné ukážky a moderná digitálna technika žiakov motivuje, zvyšuje
ich záujem o vyučovanie a následne pozitívne vplýva na rozsah a kvalitu zapamätaného učiva.
Cieľom bolo nadchnúť učiteľov a dodať im odvahu ku zmene metód a formy
práce, k osvojovaniu nových znalostí,
ktoré by následne efektívne využívali vo
vyučovacom procese. K tomu nám dopomohli predovšetkým praktické ukážky paní učiteliek zo ZŠ Bošany – Mgr.
Henriety Korvasovej a Mgr. Ivany Mikulovej, ktoré predviedli svoje osobné
skúsenosti s používaním interaktívnej
tabule, tabletu, vizualizéru a hlasovacieho zariadenia.
Okrem praktických ukážok sme spoločne s našimi partnermi predstavili
niekoľko horúcich noviniek z oblasti
interaktívnych zariadení – napríklad interaktívny projektor, ktorý z akejkoľvek
bielej plochy vytvorí plochu interaktívnu, alebo horúca novinka Aver Pen, ktorá v sebe navyše integruje tablet a hlasovacie zariadenie. Účastníci sa mohli
so všetkými produktmi oboznámiť
na samotných prezentáciách a mohli si
ich tiež vyskúšať v pripravených miestnostiach.
Účastníci dňa otvorených dverí pozorne sledujú prezentáciu výkladu
Počas seminára sme tiež predstavili
náš vlastný softvérový produkt, ktorý
možno nie je v radoch učiteľov veľmi
známy, avšak výrazným spôsobom dokáže organizovať a uľahčiť skúšobný proces na škole. V prezentácii „A písomky
sa opravia samé...“ sme ukázali spôsob
testovania, ktorý nezaberá čas na opravovanie písomiek a zároveň umožňuje
vyhodnocovať aj samotné testy a v nich
použité otázky.
Stretli sme sa s veľmi pozitívnym
ohlasom a už teraz rozmýšľame nad ďalšími zaujímavými témami pre budúce
semináre.
■ Karin Vlčeková
■ Autor textu
Nechýbala ani aktuálna ponuka
najmodernejších pedagogických pomôcok a zariadení
11
riešenie
školstvo
A písomky
sa opravia samé…
Chcete dať svojim študentom čo najviac informácií pútavou
a modernou formou? Zaujíma Vás, aké vedomosti majú
Vaši zverenci? Chcete to zistiť rýchlo a jednoducho? Toto je
jedna z príležitostí, kedy môžete využiť nové technológie
a technické vymoženosti modernej doby. Veď aj študent je
vlastne spotrebiteľ, ktorý „nakupuje“ vedomosti od svojich
pedagógov. Tak prečo mu ich neponúknuť v zaujímavom
„balení“, k čomu nám nové technológie môžu výrazne pomôcť.
Všetci máme v pamäti, ako sme za
„našich čias“ používali v škole kriedu
a tabuľu či pero a papier. A tiež si pamätáme, ako dlho trvala oprava písomiek a aké nepríjemné toto čakanie často bývalo. Preto by sa, ak sa mení spôsob
odovzdávania vedomostí, mal inovovať
aj spôsob preskúšania úrovne ich ovládania. Pochopenie práve odprezentovanej
látky možno operatívne overiť pomocou
elektronických hlasovacích zariadení
priamo v priebehu hodiny. Pri klasifikovanom testovaní však naďalej hrá svoju nenahraditeľnú úlohu pero a papier.
Avšak spôsob, akým bude preverovanie
vedomostí prebiehať a ako rýchlo budú
výsledky spracované, poskytuje priestor
na kreatívne a moderné riešenia. Také,
ktoré uľahčia prácu učiteľom a spríjemnia študentom.
Aj metódy výučby a overovania vedomostí študentov prešli mnohými zmenami. Naše školy sa snažia inšpirovať
skúsenosťami zo zahraničia, či prichádzajú s vlastnými nápadmi a iniciatívou
na zlepšenia v edukačnom procese.
Zmenil sa aj prístup k získavaniu a odovzdávaniu vedomostí a tiež metodika
hodnotenia výsledkov študentov. Všetky tieto zmeny, ako dôsledok prirodzeného vývoja spoločnosti, na jednej strane vyvolávajú potrebu rozvoja nových
technológií a technických prostriedkov,
ktoré by podporovali nové trendy. Na
strane druhej sa vzdelávacie inštitúcie
snažia v čo najväčšej miere využiť to,
čo moderná doba ponúka, aby spravili
učenie zaujímavým pre seba aj svojich
študentov.
Už dnes existujú na trhu mnohé
technické zariadenia, ktoré výraznou
mierou prispievajú k zvýšeniu úrovne
prezentácie informácií a pútavou vi-
Odpoveďový formulár pripravený k tlači
z týchto najnovších technológií možno
považovať do určitej miery za vizionárske, už aj dnes sa nájdu školy, ktoré ich
používajú.
Rovnako v oblasti softvérovej podpory je možné využívať širokú ponuku
programového vybavenia zameraného na oblasť školstva. K dispozícii sú
špecializované výpočtové, štatistické
a dataminingové programy určené na
vzdelávaciu a vedeckú činnosť. Tiež výučbové programy, ktoré sa správajú ako
Program Využíva kombináciu práce
s počítačom a papierovej formy
odpoveďových hárkov
TAP System – úvodná obrazovka s prehľadnou ponukou
12
zuálnou formou priťahujú pozornosť
študentov. Súčasne podporujú ich záujem o získavanie nových vedomostí.
K dispozícii je široký sortiment didaktickej, interaktívnej, audioprezentačnej
a videoprezentačnej techniky slúžiacej na sprostredkovanie obrazových
a zvukových informácií s prepojením
a ovládaním prostredníctvom počítača.
Táto technika je využiteľná aj na zaznamenávanie a prezentáciu diania v auditóriu, prípadne na priamu komunikáciu
medzi vzdialenými objektmi formou
videokonferencií. Veď raz vidieť je viac
ako dvakrát počuť...
Medzi najmodernejšie prostriedky patrí napríklad aj interaktívny stôl,
ktorý by v budúcnosti mohol nahradiť
bežné školské lavice, využitie mobilov
na hlasovanie v triede s prepojením na
interaktívnu tabuľu alebo používanie digitálnych učebníc namiesto klasických
(čo by okrem iného prinieslo aj značné
úspory na tlač štandardných učebníc).
Ďalej môžem menovať zriaďovanie virtuálnych škôl, ktoré prenášajú priebeh
vyučovania prostredníctvom internetu a umožňujú tiež ukladať záznamy
priebehu vyučovania pre budúce použitie či už pre potreby učiteľov a žiakov, prípadne rodičov. Aj keď niektoré
živé vševediace učebnice, s ktorými sa dá
komunikovať, ktoré odpovedajú na naše
otázky, ukazujú nám obrázky a prehrávajú zvuky. Ak chceme, môžeme ich požiadať, aby nás preskúšali, či ich informácie
„padli na úrodnú pôdu“.
TAP SYSTEM: KOMPLEXNÝ
NÁSTROJ TESTOVANIA
Spoločnosť GAMO sa pripojila k organizáciám, ktoré sa zaujímajú o problematiku využívania moderných technológií v školstve. Prinášame softvérový
produkt TAP System zameraný na testovanie získaných vedomostí študentov. →
13
riešenie
TAP SystEm je prispôsobený na použitie na vysokých
školách, univerzitách, stredných aj základných školách
Program je inšpirovaný potrebou pohodlného, opakovateľného, jednoduchého a rýchleho nástroja na testovanie.
Využíva kombináciu práce s počítačom
a papierovej formy odpoveďových hárkov. Príprava testov a ich vyhodnocovanie sú vykonávané elektronicky, no
samotné vyplňovanie testov študentmi
prebieha v papierovej forme na štandardizovaných odpoveďových formulároch. Tieto formuláre sú po vyplnení
spracované skenovacím zariadením
a následne automaticky vyhodnotené
v programe.
Program dokáže pracovať nezávisle,
no vie tiež spolupracovať pri výmene
informácií s inými školskými a univerzitnými informačnými systémami.
Na strane vstupu informácií dokáže
preberať údaje o študentoch, predmetoch, otázkach, testovacích akciách. Na
strane výstupu dokáže zapísať výsledky testovania do zdrojových evidencií,
alebo exportovať výsledky do súborov
s definovanou štruktúrou a ďalej ich
spracúvať napríklad v programe MS
Excel. Program umožňuje aj grafické
znázornenie vybraných informácií o výsledkoch preskúšavania.
TAP System je prispôsobený na použitie na vysokých školách, univerzitách,
stredných aj základných školách. Jeho využitie
Vyhodnotenie testu formou grafov
možno nájsť aj v komerčnej sfére, všade
tam, kde je potrebné overiť vedomosti,
či urobiť prieskum a výsledky je potrebné mať v krátkom čase k dispozícii. Okrem priebežného testovania vedomostí
študentov totiž prináša nástroje na
zabezpečenie prijímacích konaní a na
prípravu, vykonávanie a vyhodnotenie
ankiet a dotazníkových prieskumov.
Jeho prvá verzia bola vytvorená pre
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v tomto roku prebiehajú už
tretie prijímacie konania realizované
a vyhodnocované programom
TAP System.
Moderné technické programové
prostriedky môžu uľahčiť a spríjemniť
mnohé činnosti spojené so vzdelávacím
procesom. Využívaním technických zariadení je možné pripraviť pútavý obsah
a tiež nestrácať čas potrebný na vlastnú
prípravu opravovaním písomných prác.
A to je tiež jeden z cieľov modernej školy – odbúrať rutinné a nezáživné činnosti a venovať sa najmä tvorivej činnosti.
TAP System je v tomto dobrým pomocníkom.
Danica Oravcová
softvérový analytik
[email protected]
V programe môže skúšajúci zadať
ľubovoľný počet otázok / odpovedí
Prehľadný odpoveďový formulár
15
rozhovor
Je neprehliadnuteľná. Kamkoľvek vstúpi, okamžite upúta
pozornosť. Nielen svojim telom, o ktorom s obľubou tvrdí, že má
ideálne parametre – len v každej partii o 30 centimetrov navyše.
Spisovateľka, scenáristka, publicistka, moderátorka, vydavateľka
a príležitostná herečka HALINA PAWLOWSKÁ patrí medzi
vyvolené, ktoré Boh obdaril vzácnou schopnosťou baviť ľudí.
S neuveriteľnou ľahkosťou, osviežujúcou sebairóniou
a osobitým zmyslom pre humor zo seba chrlí bonmoty, anekdoty,
rady a poučenia ako milovať život so všetkými jeho peripetiami.
Väčšinu tém čerpá z vlastného detstva,
dospievania a partnerských vzťahov. Často a rada rozoberá milostné a manželské
problémy. Vo svojich poviedkach, fejtónoch a talkšou Halina Pawlowská nikdy
nestráca chuť rozpitvávať do najmenších
detailov radosti i starosti každodenného
života – až do chvíle, keď z nich vydoluje
vtipné a optimistické poučenia pre lepšie zajtrajšky.
„Najväčší zdroj informácií je
moja matka“
Absolventka scenáristiky a dramaturgie
na pražskej FAMU sa v roku 1994 zapísala do povedomia filmových fanúšikov
Českým levom za najlepší scenár k autobiografickému filmu Díky za každé nové
ráno. V televízii slávila obrovské úspechy
s talkšou Banánové rybičky, Zanzibar
a V žitě. Súčasne rozvíjala svoju publikačnú a vydavateľskú činnosť – úspechu
a nákladu časopisu Story, ktorý sedem
rokov viedla z pozície šéfredaktorky, sa
doteraz žiadne spoločenské periodikum
nepriblížilo.
Halina Pawlowská poskytla magazínu
GAMO NET exkluzívny rozhovor po
svojom moderátorskom vystúpení na
galavečere Rybičky v sieti, ktorý spoločnosť GAMO podporila generálnym
partnerstvom. V hoteli Kaskády na Sliači boli ďalšími vzácnymi hosťami Lucie
Bílá a skupina Olympic.
Môžem sa indiskrétne opýtať, o koľkej ste sa ráno po koncerte a následnom raute dostali do postele?
To vôbec netuším. Boli tri hodiny alebo už štyri? Každopádne sme s chlapcami z Olympiku uzatvárali spoločnosť.
A bavili sme sa náramne!
Býva pravidlom, že z podobných akcií odchádzate medzi poslednými?
Väčšinou to tak nie je. Bolo to výminočné, že sme prenocovali v hoteli, pretože obvykle sa po vystúpení hneď vra-
„My umelci väčšinou
žijeme ako námezdní
robotníci – prídeme,
odpracujeme si to
svoje a hneď zas
odchádzame“
ciam do Prahy. Ale zo Slovenska to bolo
trochu ďalej a mala som nasledujúci deň
voľnejší program, tak som to využila
a trošku som pretiahla večierku. (smiech) Mohli sme s muzikantmi trochu
flámovať, to bolo príjemné. My umelci
väčšinou žijeme ako námezdní robotníci – prídeme, odpracujeme si to svoje
a hneď zas odchádzame.
Aký vzťah máte k Slovensku a k ľuďom, ktorí tu žijú?
Vyložene kladný. Veľmi rada sem chodím, mám tu raz za dva roky turné v rovnakých mestách. Vždy je to bezchybné,
predstavenia sú vypredané a ľudia sa chovajú veľmi milo. Tvária sa československy,
akoby sme neboli nikdy odtrhnutí.
Čo vás okamžite napadne pri slovnom spojení typický Čech, typický
Slovák? Sú nuansy medzi oboma
národmi vnímateľné iba navzájom
na základe federálnej histórie,
alebo ich dokáže jasne rozpoznať
a definovať aj cudzinec?
Čo teraz poviem, je skôr taká dojmológia, zvlášť po včerajšej prehýrenej noci.
(smiech) Tým, že môj otecko pochádza
z východu, z Podkarpatskej Rusi, ktorá
je jazykovo bližšie Slovákom ako Čechom, vnímam tu iný druh mentality.
Slováci sú na jednu stranu veľkorysejší,
aj čo sa týka flámovania a večierkov. Sú
takí grófskejší – to je výraz mojej matky.
Pôsobia vášnivejšie, na druhú stranu si
niekedy držia odstup. Tiež majú prirodzený rešpekt k osobnostiam.
Čo tým presne myslíte?
Česi, keď idú na akúkoľvek akciu, ocenia
kvalitu. Ale zároveň radi zlomyseľne kritizujú. Sú často prehnane žoviálni, myslia
si, že umelec je majetkom národa a tým
pádom aj ich vlastníctvom. Tak, ako boli
predtým na dvore šašovia pre pobavenie
– najmú si nás a potom na nás majú práva. Naopak na Slovensku cítim niečo ako
kult osobnosti. Keď je niekto vo svojom
obore dobrý, ľudia tu k nemu viac vzhliadajú. Dámy ma napríklad na Slovensku
pochvália, ako som pekne oblečená,
oveľa viac vedia lichotiť. To každý umelec
potrebuje ako soľ… (smiech) Slovensko
na mňa skrátka pôsobí milo a priateľsky. →
HALINA PAWLOwSKÁ
17
rozhovor
Platilo to aj o publiku na galavečere
Rybičky v sieti?
Atmosféra bola komornejšia, ale keď
mali hostia pocit, že sa mi vtip podaril,
podržali ma potleskom. V Česku, keď
vám niekedy vtip nevyjde, nechá vás
v tom publikum vykúpať sa. Na Slovensku sú reakcie divákov rýchlejšie. To sa
potom cítim ako kvetina – každá kvapka
vody ma povzbudí a dodá mi energiu
k dobrému výkonu.
„Je známe, že medzi
mojimi čitateľmi prevládajú
ženy, ale tie prevládajú
v konzumácii prakticky
akéhokoľvek druhu kultúry“
Pochválili ste slovenské ženy. A čo
tunajší muži, aké máte skúsenosti
s nimi?
Slovenských mužov ľahšie identifikujem. Sú galantnejší k ženám. Nechcem
tvrdiť, že sú k nim doma jemnejší ako
Česi, pravdepodobne to tak nie je. Ale
ten prvý dojem… Pobozkajú ruku,
púšťajú do dverí, sú okázalejší v džentlmenských gestách. Niekedy poznávam
aj fyzické rysy východoslovanského národa, napríklad prenikavé modré oči…
Taký Michal Dočolomanský, to bola
tá najkrajšia podoba. V Čechách sa už
viac zmiešali gény všetkých okolitých
národov. My sme naozaj stred Európy –
s tým pozitívnym aj negatívnym, čo to
prináša.
Má každý národ svoj vlastný humor,
alebo je to stopercentne prenosná
veličina?
Povedala by som, že český humor je
špecifický. Je v ňom veľa zo Švejka. Je
to humor často zlomyseľný, čierny, ale
v úplne inom význame ako u úsporného čierneho humoru Angličanov. Česi,
pokiaľ ide o dobrý humor, si vedia lepšie
ako iné národy spraviť srandu sami zo
seba.
18
Kedy ste dostali nápad stať sa profesionálnou spisovateľkou, scenáristkou, jednoducho aktívnym tvorivým umelcom?
Môže dnes nejaké nové spoločenské periodikum v Česku alebo na
Slovensku dosiahnuť náklad a obľúbenosť Story?
Od dvanástich rokov som navštevovala výberový literárny krúžok v Prahe.
Z neho sa vlastne všetci dodnes živíme
písaním. Po gymnáziu som sa hlásila na
žurnalistiku, ale tam boli príliš socialistické pravidlá výberu, takže som vyštudovala FAMU – odbor scenáristiky a
dramaturgie. Hneď v prvom ročníku bol
môj scenár navrhnutý na realizáciu a ja
som zistila, že sa písaním možno uživím.
Teraz je úplne iná situácia. Trh je rozdrobený, existuje ďaleko viac titulov
ako vtedy. Notabene si myslím, že sme
v podobnej situácii, ako keď Baťa začal
pohlcovať drobných obuvníkov. Nádej
na úspech majú iba veľké vydavateľstvá,
ktoré môžu investovať ďaleko väčšie peniaze do marketingu a ponúkať inzertné
balíčky. Navyše mám dojem, že všetky
časopisy robia to isté podľa prevzatých zahraničných vzorov. Žiadny nový
originálny formát sa nehľadá. Takže si
myslím, že medzera na trhu nakoniec
bude… (smiech)
Ktorý rok bol zlomom vo vašej kariére?
Jednoznačne rok 1990 po zmene režimu. Mohla som cestovať a dostala som
ponuku z novín. Začínala som v Metropolitane, potom to bol Telegraf, kde som
viedla rozsiahlu kultúrno-spoločenskú
prílohu. Potom ma oslovili holandskí
vydavatelia, aby som šéfovala českej
mutácii časopisu Story. Vzor existoval v
Holandsku, ale dostala som voľnú ruku a
mohla som vytvoriť úplne nový časopis.
Boli z toho zaskočení, ale dôverovali mi.
V tej dobe to bol absolútne najčítanejší
časopis na trhu.
Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko
od stromu. Ako veľmi to platí o vašich deťoch? Preskočila na ne literárna múza?
V profesionálnom slova zmysle nie, aj
keď dcéra píše pre časopis Glanc gastronomické trendy. Taktiež si založila
butik s avantgardnou módou a vytvorila
vlastnú módnu značku. Ale odevníctvo
neštudovala, je to pre ňu hlavne koníček.
Aj syn má umelecké sklony, teraz sa dostal na odbor fotografie na Vysokú školu
umeleckopriemyselnú v Prahe. K tomu
kreslí, je výtvarník. Deti po mne niečo
podedili, za čo som veľmi rada.
Koľko percent z vášho diela tvoria
skutočné životné zážitky?
Veľa pocitov a skúseností je absolútne reálnych, prežitých na vlastnej koži.
K tomu pozbieram vtipne vypointované
situácie z iných zdrojov a aplikujem ich
na svoju rodinu a známych, pretože sa
mi jednoducho páčia.
Keď zažijete niečo výnimočné, premýšľate okamžite o tom, ako historku využiť v umeleckej tvorbe?
Napadne mi to, ale to mi napadá už od
dvanástich rokov. Je to môj spôsob rozprávania. Mám rada knihy a filmy, ktoré
sú napísané a natočené v „ich“ forme,
Vzniká veľa filmov, na ktorých je vidieť,
že nemajú prepracovaný scenár. Dej sem
tam pobaví, ale za pár dní zabudnete,
že ste vôbec niečo videli. Jednoducho
nemajú dlhodobú hodnotu. Milujem
naozaj veľké filmy, napísať k nim scenár
je veľmi ťažké.
pretože osobnú výpoveď človeka považujem za najautentickejšiu. Dokážem
s ním dej najlepšie prežívať.
Asi je to predovšetkým o stotožnení
čitateľa s autorom…
Áno. Je to ten najjednoduchší a najúčinnejší spôsob stotožnenia.
V jednom zo starších rozhovorov
ste spomenuli, že vás stále zo všetkého najviac baví písanie, ale že je
to stále ťažšie. Vnímate u seba náznaky syndrómu vyhorenia?
Neviem, čo presne si mám pod týmto
pojmom predstaviť. Je pravda, že veľa
naozaj významných spisovateľov v urči-
tej etape kariéry podľahlo panike, že už
všetko veľké napísali. A čo ďalej? Skúšali
tvoriť inak, lepšie, a nakoniec mali pocit,
že výsledok je horší. Možno je chyba
v prijímaní noviniek čitateľmi – keď písal napríklad Páral svoju x-tú knihu, ľudia ju stále porovnávali s tou prvou. Ale
on napísal prvú aj poslednú, obe sú jeho
a neviem, prečo by mal trpieť, keď sa
niektorá páči viac a iná menej. Náhľad na
dielo každého autora sa mení s dobou,
ale stále si tvrdohlavo myslím, že som na
podobné pochybnosti ešte mladá.
A čo filmové scenáre?
Píšu sa mi čím ďalej ťažšie. Občas si
hovorím, či výsledok stál za tú drinu.
Nepristihnete sa niekedy pri písaní, že už tu všetko bolo? Všetko sa
stalo, bolo napísané? Témy musia
logicky dochádzať…
To platí od dôb Aristotela. Príbehy veľa
variant konca nemajú. Hlavný je uhol
pohľadu, originálna myšlienka. Dobrý
autor musí oznamovať niečo nové.
Predstavili ste svoju novú knihu
Když sob se ženou snídá. O čom je?
Sú to zobrané zážitky a reportáže, dojmy, popisy aj poviedky z mojich ciest
od roku 1990. Zaujala ma retrospektíva,
ako sa niektoré udalosti nakoniec vyvinuli inak ako sme si vtedy predstavovali. Jedinou konštantou pre mňa zostáva →
19
rozhovor
Paríž, ten je stále rovnaký bez ohľadu
na tok času. Ale osobnosti a udalosti sa
menia a vyvíjajú – prezident Havel, jeho
nástupca Klaus, môj prvý ples vo Viedenskej opere, Hollywood, New York.
Samozrejme som všetko vnímala inak
ako dnes.
100 miliónov, dali by ste svojej profesii zbohom?
Myslím, že by som ďalej tvorila, ale tá
situácia by sa mi veľmi páčila. Písala by
som vtedy, kedy by sa mi chcelo. Teraz
tvorím tak, aby ma to uživilo. (smiech)
Pre koho je kniha napísaná? Má
svoj špecifický okruh čitateľov?
Potrebujete na prácu absolútny
kľud? Vadí vám taký ten typický
šum a zvuky domácnosti?
Je známe, že medzi mojimi čitateľmi prevládajú ženy. Ale tie prevládajú
v konzumácii prakticky akéhokoľvek
druhu kultúry. Keď som mala naposledy
autogramiádu v Ostrave, prišli študentky
i babičky.
Ako kedy. Mám svoju pracovňu, do
ktorej zaleziem a tvorím, ale mám pri
tom napríklad pustenú televíziu ako kulisu. Keď sme na chalupe, cvrkot okolo
mi nevadí. Už z princípu mojej tvorby
– všetko najskôr vymyslím, až potom
Myslíte si o sebe, že ste predovšetkým autorkou pre ženy?
Áno. Lepšie povedané ženy oslovujem
viac, pretože píšem o ženských pocitoch.
Čo môže dať vaša tvorba mužom?
Humor. Môže im ukázať, že ženy nie sú
také povrchné harpie. Veľa autoriek vo
svojich dielach opisuje, ako perú deťom
plienky. To ja nikdy, nie som spisovateľka
popisujúca domáce práce. Moje knihy sa
väčšinou točia okolo mužov a pocitov,
ktoré sa dotýkajú oboch pohlaví. Ale
som žena, takže rozumiem ženským starostiam, komplexom, túžbam… Ženy
majú pocit, akoby som to písala o nich.
Je pre vás písanie a moderovanie
drogou? Keby ste v lotérii vyhrali
„Všetko najskôr
vymyslím, až potom
to hodím na papier.
Nie som typ, ktorý
si sadne k počítaču
a čaká, či myšlienka
príde alebo nie“
to hodím na papier. Nie som typ, ktorý si sadne k počítaču a čaká, či myšlienka príde alebo nie. Napríklad teraz
som vymýšľala scenár pre televízny seriál – viezla som sa v aute ako pasažier,
mala zatvorené oči a tvorila. Potom sa
ma producent, ktorý šoféroval, opýtal,
či som sa cestou vyspala. A ja som mu
oznámila, že som si v hlave zostavila
všetky štyri diely. Preniesť nápady na papier už nie je ťažké.
Ste preslávená svojimi bonmotmi
a sloganmi. Keď nejaký vymyslíte,
ste hneď v prvom okamihu skalopevne presvedčená, že je dokonalý?
Alebo váhate a chcete poznať názor
okolia, kým s ním predstúpite pred
ľudí?
Nie, hneď viem, že je výborný! (dlhý
smiech)
Keď sa pripravujete na talkšou,
chcete o svojich hosťoch vedieť maximum?
Všetko nie. Dokonca som zvedavá, čím
ma hosť prekvapí. Potrebujem poznať
iba základné kontúry, aby som sa nedopustila faux pas. Keby tomu človeku napríklad pred programom zomrel niekto
blízky, musím to vedieť, aby som sa ho
nedotkla nevhodnou otázkou z nevedomosti. To je ale extrémny príklad.
Máte v hlave jasný scenár, akým
smerom sa bude dialóg uberať, alebo skôr improvizujete?
O každom hosťovi mám základnú
predstavu, pretože býva tematicky zakomponovaný do môjho programu.
V priebehu dialógu improvizujem, ale
viem, ako chcem skončiť. K tomu hosťa
odkormidlujem.
Ktorá osobnosť vás napríklad v Banánových rybičkách naozaj zaskočila, priviedla do úzkych? Reagoval
niekto úplne inak, ako ste čakali?
Majú to herci ťažšie ako autori scenárov a režiséri?
Atmosféra nebola nikdy taká, aby som
sa dostala do úzkych. Samozrejme som
si v určitých chvíľach v duchu hovorila,
že neviem, čo odpovedať. Ale naozaj
v úzkych som nikdy nebola. Rybičky vysielala televízia veľmi dlho, takže hostia
poznali štýl programu a prispôsobovali
sa formátu.
Pôsobíte ako hlboká studňa optimizmu. Je niekedy šanca vidieť vás
plakať?
Niekoľkokrát ste si vyskúšali aj rolu
herečky. Hráte rada?
Celkom áno. Je to pre mňa výzva, ale
je mi to vlastne cudzie. Keď vystupujem
v talkšou, väčšinou hovorím texty, ktoré
som si sama napísala. Zato vo filme musím viesť dialógy, ktoré mi napríklad nesedia. Mám chuť ich prepísať, nejdú mi
do úst. Mám jednoducho svoju logiku,
o ktorej netvrdím, že je dokonalá, a tá
logika mi hovorí, že niečo vôbec nesedí
– pocitovo, chovaním… Ale nechám si
to vysvetliť a hrám rada. (smiech)
Z toho vyplýva, že najradšej hráte
v tom, čo si sama napíšete…
Tak jasne sa to povedať nedá. Väčšinou mám nejakú malú rolu, napríklad
u Milana Štaindlera – upratovačku alebo Ukrajinku, čo plače v komore. Tieto
malé role sú pre mňa. Ale priznávam, že
by ma bavilo, keby mi niektorý z režisérov ponúkol veľkú úlohu a veril by, že ju
zvládnem. Možno by som sa nedokázala
zbaviť zábran a zahrať ju presvedčivo, ale
skúsiť by som to chcela.
20
Nie, majú to ľahšie. (dôrazne)
Občas áno. Keď som vyčerpaná, cítim
sa bezmocne, na niečo sa hnevám, že to
nejde. Potom som rozľútostnená a k slzám nemám ďaleko.
Je ľudský život skôr komédia alebo
tragédia? Ako veľmi záleží na uhle
pohľadu?
Práveže absolútne. Môže to byť komédia, tragédia i fraška. Život je každopádne jasne definovaný začiatkom
a koncom. Čo je medzi tým, to už je vecou každého človeka. Na druhú stranu
nemôžeme všetko zvádzať na osobnú
„Možnosť nájsť si na
internete informácie,
ktoré potrebujem,
je úžasná“
zodpovednosť, pretože niekedy kruto alebo naopak vľúdne zasiahne osud
a vonkajšie vplyvy, prostredie, situácia.
Zatiaľ sa nenašiel spôsob, ako ten začiatok a koniec zmeniť. Mladý človek žije
v ilúzii nesmrteľnosti. Potom starne
a čím ďalej tým zreteľnejšie si uvedomuje, aká je hranica medzi bytím a nebytím
veľmi tenká.
Stretávame sa na akcii podporenej spoločnosťou GAMO. Aký máte
vzťah k informačným technológiám?
Dokážete si predstaviť svoju tvorbu
bez internetu a technologických vymožeností?
Som ich konzument. Možnosť nájsť si
na internete informácie, ktoré potrebujem, je úžasná. Mám veľmi rada rešerše –
potrebujem ich ku všetkému, čo robím,
ku každému moderovaniu a článku. Napríklad ich ani nepoužijem, ale musím
poznať fakty. Pred tým, ako som odišla
na Sliač, vyhľadala som si všetko o tomto
mieste. Potom som sa pozrela na profil
spoločnosti GAMO a tieto informácie
mi zostali v hlave. Nikde som síce nenašla, že sa na Sliači liečila Božena Němcová, ale moja matka tvrdí, že to tak je.
Najväčší zdroj informácií je zrejme moja
matka! (dlhý smiech)
Tak to je výborný bonmot na záver.
Ďakujem za rozhovor!
■ Tomáš Svoboda
21
téma
S
téma
The End of
Corporate
Computing?
Začiatkom 20. storočia došlo k udalosti, ktorá bola pár
desiatok rokov predtým úplne nemysliteľná. Továrne začali
rušiť a demontovať svoje vodné a parné turbíny spolu
s elektrogenerátormi. V počiatkoch priemyselnej revolúcie
bolo totiž samozrejmé, že každá fabrika mala svoj zdroj
elektriny, ktorý si sama postavila a prevádzkovala.
Bolo to považované za nevyhnutnú súčasť výroby. Tak,
ako je dnes vlastné IT oddelenie či serverovňa.
22
príchodom 20. storočia sa začali objavovať alternatívy. Vznikali
totiž noví výrobcovia elektrickej
energie, ktorí začali stavať veľké elektrogenerátory a prostredníctvom káblov dodávať elektrinu aj vzdialeným továrňam.
Tie nemuseli naďalej používať vlastné
elektrogenerátory, ale jednoducho si nakúpili od nových dodávateľov elektrinu.
Toľko, koľko potrebovali, a v čase, kedy
ju potrebovali. Výroba elektriny sa začala transformovať do bežnej služby, ako ju
poznáme dnes.
Produkcia elektriny v továrni si vyžadovala kapitál na postavenie elektrogenerátora s turbínou. Na jej obsluhu
a údržbu bolo tiež treba ďalších zamestnancov. Elektrina, ktorá sa takto vyrábala, bola totiž vo forme jednosmerného
prúdu neprenosného na veľké vzdialenosti – nanajvýš pár kilometrov. Objavili sa síce malí výrobcovia elektriny, ktorí
ju boli schopní vyrábať aj pre iných, no
kvôli týmto obmedzeniam a aj pomerne vysokej cene od nich odoberali takto
vyrobenú elektrinu najmä prosperujúci
obchodníci s predajňami, bohatšie domácnosti či mestské úrady. Hlavným
účelom bolo totiž svietenie.
V prvých rokoch elektrifikácie teda
prevažovalo vlastníctvo elektrogenerátora v každej továrni. Podľa odhadov zo
štúdie D.E. Nye „Electrifying America:
Social Meanings of a New Technology“
bolo v roku 1907 v USA 60 percent elektriny spotrebovanej v krajine vyrobených priamo v továrňach.
KOMBINÁCIA TECHNOLOGIÍ A EKONOMICKÝCH
TRENDOV
Avšak postupnosť technických zlepšení
pripravila odvetvie na zmenu: nové vysokovýkonné turbíny, prechod z jednosmerného na striedavý prúd, ktorý bolo
možné distribuovať na väčšie vzdialenosti a konvertory umožňujúce továrňam
používať staré stroje na nový striedavý
prúd. A definitívne vynájdenie elektromotorov využívajúcich priamo striedavý
prúd.
No technický pokrok nepostačoval. Na
to, aby sa zmenil vtedajší status quo, bol
potrebný ešte niekto. Vizionár, ktorý bol
schopný vidieť, ako kombinácia technológií a ekonomických trendov vedie
k novému modelu dodávok elektriny.
Vysokovýkonné turbíny, moderné generátory a schopnosť distribuovať elektrinu na veľké vzdialenosti umožňovali
veľkovýrobcom elektriny využívať efekt
„úspor z rozsahu“ – dosahovať vyššie vyťaženie generátorov, čím dokázali predávať elektrinu za nižšie ceny, než za aké si
ju mohli továrne samé vyrobiť. Hoci fabriky naďalej pokračovali vo výrobe vlastnej elektriny, premena z vlastnej výroby
na centrálne dodávanie bola nezvratná.
Podľa článku od autora DuBoff „Electric
Power“ sa podiel elektriny vyrobenej
v elektrárňach zvýšil z 40 percent z roku
1907 na 70 percent v roku 1920, a v roku
1930 dosiahol 80 percent.
o jedného užívateľa navyše, je potrebná
nulová alebo veľmi nízka investícia. No
inštalácia identického softvéru na stovkách či tisíckach rozličných miest spôsobuje „záporné úspory“ v počiatočnej
investícii a aj prevádzkových nákladoch.
Takáto kombinácia nevyužitej kapacity
dátových centier s nadbytočnou funkcionalitou vytvára podmienky pre zmenu
na formu „centralizovaného dodávania“.
TRI DOMINANTNÉ TRENDY
V MODELI DODÁVANIA
SLUŽBY
Súčasné trendy, ako napríklad outsourcing, nedokážu naplno využiť všetky
efekty, ktoré ponúka model poskytovania služby. V súčasnosti síce existujú roz-
V roku 1907 bolo v USA 60% elektriny spotrebovanej v krajine vyrobených priamo v továrňach
Práve z dôvodu zmeny vnímania elektriny z pôvodnej súčasti výroby na bežnú nakupovanú službu dokázali továrne
znížiť svoje fixné náklady a uvoľniť si kapitál pre produktívnejšie činnosti.
Ako to celé súvisí s dnešným IT?
Historické analógie majú svoj limit a
aj informačné technológie (IT) sa od
elektriny líšia v mnohých aspektoch. No
podobnosť je až príliš viditeľná. Dnes už
nikto nevníma elektrinu ako niečo zložité, ale ako bežnú službu. Rovnako sú
dnešné dátové centrá vo veľkých firmách
vyťažené zďaleka nie na 100 percent, ale
niekde pod úrovňou 50 percent. A vyťaženie PC dosahuje podľa istej štúdie od
spoločnosti Gartner v priemere 5 percent. Oproti tomu sú súčasné softvérové
aplikácie veľmi flexibilné. Inými slovami:
na to, aby softvérová aplikácia obslúžila
drobené služby, no sú iba akýmsi doplnkom ku konvenčným dátovým centrám.
Tieto navyše využívajú „starý“ hardvér
a softvér. Skutočné výhody „utility computingu“ sa však prejavia až vtedy, keď
externý dodávateľ prevezme zodpovednosť za kompletnú dodávku všetkých IT
požiadaviek – od spracovania dát až po
ich zálohovanie. Skutočný model dodávania služby totiž vyžaduje, aby tradičné
aktíva vo vlastníctve firiem – dátové centrá – prešli konsolidáciou a zmenili sa na
službu.
Kým sa tento proces naplno rozvinie,
môžu prejsť roky, ale nové technologické bloky sa vďaka vývoju dostávajú do
popredia oveľa rýchlejšie. Dominantné
sú najmä tri trendy: virtualizácia, grid
computing a web services. Tieto tri technológie je možné porovnať s konvertor- →
23
téma
mi na striedavý prúd, ktoré umožňovali
využívanie starých strojov
Virtualizácia
Vymazáva rozdiely medzi proprietárnymi hardvérovými platformami, umožňuje, aby aplikácie navrhnuté na jeden
operačný systém mohli byť prevádzkované takpovediac kdekoľvek. Zároveň
umožňuje optimálne a efektívne využitie hardvérovej bázy, čo v konečnom
dôsledku prináša nezanedbateľné ekonomické výhody.
Grid computing
Umožňuje množstvu hardvérových
komponentov (serverov, diskov, prepojovacích prvkov) efektívne fungovať ako
jedno kompaktné zariadenie kumulujúce výpočtový výkon a schopné automatickej alokácie na rozdielne úlohy.
Web services
Štandardizujú rozhranie medzi aplikáciami, čím sa tieto menia na moduly,
ktoré je možné jednoducho spájať alebo
deliť. Zároveň umožňujú transparentný
prístup k zdrojom prostredníctvom internetu.
Každá z týchto troch technológií je
samostatne zaujímavá, ale ich vzájomná
kombinácia môže byť revolučná. Spolu
s vysokou kapacitou súčasných optických sietí môžu zmeniť súčasný „nepraktický“ zlepenec hardvéru a softvéru na
jednotnú flexibilnú infraštruktúru, ktorú
môže množstvo firiem zdieľať, pričom
každý má možnosť modifikácie podľa
svojich požiadaviek. Tým, ako bude počet užívateľov a serverov pribúdať, dopyt
šancu majú
aj neznáme
„start up“
firmy, ak prídu
so zaujímavou
a rozumnou
stratégiou
24
po službe bude viac vyvážený a vzrastie
vyťaženosť kapacít. Tým sa dostaví efekt
„úspor z rozsahu“, podobne ako tomu
bolo v prípade elektriny.
Veľké firmy sa však zapoja až vtedy,
keď budú jasne definované a overené
aspekty, ako sú spoľahlivosť, stabilita,
výhodnosť a najmä právne súvislosti.
Centralizovaný manažment v minulosti
rozptýlených zdrojov nielen zníži náklady a uvoľní kapitál, ale aj zvýši bezpečnosť, zlepší flexibilitu a zníži riziká.
Vyvinie sa nové odvetvie.
PRÍLEŽITOSŤ NIELEN
PRE GLOBÁLNYCH HRÁČOV
Vo svete IT sa súčasné aplikácie pretransformujú do softvéru, ktorý môže
byť spustený na diaľku ako služba, alebo
priamo u niektorého z dodávateľov. Koncový užívateľ bude potrebovať iba nevyhnutné vstupno/výstupné zariadenia,
akými sú monitor, tlačiareň, klávesnica
a skener, či prenosné zariadenia schopné odosielať a prijímať údaje, prípadne
rekonfigurovať prijímaný balíček služieb. Napriek tomu, že niektorí zákazníci budú naďalej prevádzkovať určité
aplikácie lokálne, poskytovatelia služieb budú schopní prevádzkovať
množstvo hardvéru a softvéru, čím sa ešte výraznejšie
zvýšia výhody vyplývajúce
z ich rozsahu.
Ktoré spoločnosti budú patriť medzi
poskytovateľov IT služieb? V prvom
rade tradiční globálni hráči ako IBM,
HP či Sun Microsystems. Ďalej rôzni
špecializovaní hostingoví poskytovatelia. Ďalšou skupinou firiem budú
internetoví inovátori, ako je Google a
Amazon.com. Napríklad taký Amazon.
com už v súčasnosti ponúka 1 GB plne
zálohovanej diskovej kapacity za cenu
1,80 USD/rok.
No šancu majú aj neznáme „start up“
firmy, ak prídu so zaujímavou a rozumnou stratégiou. Tento proces však môže
znamenať koniec úspešných výrobcov,
akými sú Microsoft, Dell, Oracle či SAP.
Model poskytovania služby totiž izoluje výrobcov od koncových užívateľov
a prinúti ich predávať svoje produkty
prostredníctvom veľkých poskytovateľov IT služieb, ktorí majú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Oproti tomu súčasní
hardvéroví výrobcovia majú dostatočnú obchodnú silu, silné manažmenty
a aj čas adaptovať sa na nové stratégie,
ktoré model IT služieb prinesie.
Každá predpoveď budúcnosti, najmä
tá, ktorá sa zaoberá tempom a smerovaním technologického pokroku, je
špekuláciou. Ale ak aj sú technologické výhody často nepredpovedateľné, ekonomické
a trhové sily, ktoré
vedú evolúciu biznisu, všeobecne určujú
logickú a konzistentnú cestu. História
obzvlášť v obchode ukazuje, že viacnásobné investovanie a rozdrobené kapacity poskytujú silné pohnútky pre centralizáciu dodávok.
ČO NÁS ČAKÁ V IT
BUDÚCNOSTI?
Ak by si niekto myslel, že tento článok vznikal na podnet súčasných „buzzwords“ v IT, ako je virtualizácia, cloud
computing, či broadband, je na omyle.
Tento článok bol publikovaný v MIT
Sloan Management Review (MIT je
prestížny Massachusetts Institute of
Technology) ešte v roku 2005, teda pred
piatimi rokmi. Autorom je Nicholas G.
Carr, ktorý na túto tému ešte v roku
2003 napísal knihu „Does IT Matter?“
– Má IT zmysel? V nej sa píše aj to, že
žiadna firma dnes nestavia svoju stratégiu na používaní elektrickej energie, ale
každá firma má krízový plán na elimináciu možných strát z jej výpadku. Výpadok IT môže paralyzovať chod firmy.
No preceňovanie rizika výpadku IT na
druhej strane vedie k neopodstatneným
nákladom. To je však aspekt, ktorý znižuje jej konkurencieschopnosť.
Čo nás teda čaká v IT budúcnosti?
Spoločnosť CISCO Systems vo svojej
štúdii z aktuálneho roku tvrdí, že virtualizácia bude v priebehu najbližších piatich rokov hlavnou sieťovou investíciou,
keďže IT manažéri sa aj naďalej sústredia
na znižovanie IT nákladov.
Analytici, ktorí sa tiež môžu mýliť,
zhodne tvrdia, že cloud computing nie
je len módny vzdušný zámok, ale megatrend v IT priemysle. Ako na konferencii
Infotrendy v roku 2010 prezentoval zástupca analytickej spoločnosti Gartner,
do roku 2012 pätina firiem na zemi nebude vlastniť žiadne IT aktíva, ale bude
si ich podľa požiadaviek prenajímať na
diaľku. Platiť bude len za ten výpočtový
výkon, ktorý spotrebuje – podobne ako
pri elektrine. Z prieskumu medzi 1 600
IT manažérmi z celého sveta spoločnosti
Gartner vyšlo, že cloud computing bude
v tomto roku ich druhou najvýznamnejšou technologickou prioritou.
Na tej istej konferencii odznel aj názor
spoločnosti SAP, že v súčasnosti žiadnu
z dostupných komerčných cloudových
infraštruktúr nepovažujú za vhodnú
na prevádzku kritických aplikácií, od
ktorých firma bytostne závisí. Napriek
tomu však spoločnosť T-Systems a.s.
so sídlom v Košiciach dokáže pre zákazníka, ktorý sa rozhodne využiť ich
služby typu „Infrastructure-as-a-Service“a „Software-as-a-Service“, pripraviť
kompletnú IT infraštruktúru dostupnú prostredníctvom širokopásmového
pripojenia behom pár hodín, vrátane
inštalácie serverových operačných systémov. Ak si to porovnáte s tým, koľko
času zaberie len umiestnenie servera do
serverovne a jeho integrácia do podnikového prostredia, je tu vidno značnú
časovú úsporu.
VO VÝHODE BUDÚ
PRIPRAVENÍ
Technicky vzaté, či si to uvedomujeme
alebo nie, cloud už na Slovensko dorazil.
Oslovuje najmä používateľov z radov občanov a drobných firiem. Napríklad vo
forme využívania služieb ako je Gmail,
online služby Google Docs, alebo rôznych poskytovateľov videokonferencií.
Rovnakým spôsobom fungujú aj servery na streamovanie hudby či hosting
fotogalérií. V zahraničí je rozšírenou
službou aj využívanie cloud-based CRM
(Customer Relationship Management)
aplikácie. Aj spoločnosť Microsoft
orientujúca sa na tvorbu „konvenčných“
aplikácií bude ponúkať produkt Microsoft Office 2010 na báze cloudu ako tzv.
„Office Web Apps“. Takto dostupné by
mali byť aplikácie ako sú Word, Excel a
PowerPoint, pričom termín uvedenia je
už v tomto roku.
Technológia je však na začiatku a zavádzanie každej inovácie je sprevádzané
drobnými sprievodnými problémami,
ktoré je možné „doladiť“ až po reálnom
odskúšaní v praxi. Súčasný vývoj komunikačných technológií odstraňuje
geografické vzdialenosti. Technológie
umožňujúce obnovu systémov po havárii – tzv. „disaster recovery“ – v globálnom meradle dnes nie sú ničím výnimočným.
Cloud computing má určite aj slabé
miesta a riziká. Tým, že je to služba vyu-
žívajúca viacero technológií, predstavuje každá z nich iný rizikový faktor. Ako
najvýraznejšie riziko sa javí spoľahlivosť.
Nielen samotného pripojenia k internetu, ale aj výpočtovej infraštruktúry
u poskytovateľa. Preto je nevyhnutné
pri výbere poskytovateľa dbať aj na tieto aspekty, nielen na celkový výpočtový
výkon či kapacitu dátového úložiska.
Jeden výpadok v nevhodnom čase môže
pre zákazníka niekedy znamenať vážny
problém.
História nás presvedčila, že pred technologickým pokrokom nemožno „skryť
hlavu do piesku“ ale radšej včas pouvažovať nad tým, ako nezmeškať vlak či
zachytiť tú správnu vlnu. Aj keď riešenia
na báze cloud computingu nemusia byť
práve tou prioritou, ktorú by mali IT manažéri riešiť, určite sa táto problematika
skôr či neskôr objaví. A vo výhode budú
najmä tí, ktorí sa na výzvy a odpovede
s ňou súvisiace pripravia už teraz.
Zdroje:
MIT SLOAN
TREND – konferencia Infotrendy 2010
ASBIS VMware - Cloud conference
www.zive.sk – CISCO prieskum
Martin Ondrušek
marketing specialist
[email protected]
25
riešenie
Za posledných desať rokov prešli informačné technológie prudkým
rozvojom. To, čo bolo pred desiatimi rokmi považované za
výnimočné, dnes tvorí bežnú súčasť nášho každodenného života.
Ú
merne s tým, ako informačné
technológie prenikajú do všetkých sfér nášho života, rastie
aj IT gramotnosť užívateľov. Tomuto
trendu sa musia prispôsobovať aj spoločnosti, ktorých zameraním je poskytovanie tovarov a služieb v IT. Zatiaľ čo pred
desiatimi rokmi predstavovali dodávky
hardvéru hlavný zdroj príjmov špecializovaných IT spoločností, dnes tento tovar tvorí bežnú ponuku reťazcov supermarketov a stráca znak výnimočnosti.
Preto sa budúcnosť úspešných IT spoločností neskrýva len v dodávkach hardvéru, ale hlavne v poskytovaní služieb.
IT infraštruktúra dnes tvorí dôležitú
a neoddeliteľnú súčasť prakticky každej
spoločnosti bez ohľadu na druh jej podnikania. Dobre navrhnutá infraštruktúra
podporuje „core business“ firmy a musí
byť schopná dynamicky sa meniť podľa
toho, ako si to firma a najmä trh vyžadujú. Taktiež musí byť dostatočne spoľahlivá. Každý výpadok totiž so sebou prináša
nielen priame náklady spojené s jeho odstránením, ale zároveň spôsobuje nepriame náklady, ako finančnú stratu, keďže
negatívne ovplyvňuje schopnosť spoločnosti vykonávať jej vlastnú podnikateľskú
činnosť. Priamo úmerne s výškou tejto
finančnej straty rastie aj tlak manažmentu na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie
odstránenie takéhoto výpadku.
RIEŠENIE: UZAVRETIE DOHODY
O ZMLUVNOM SERVISE
Spoločnostiam, ktoré sú závislé na
bezproblémovom fungovaní IT, sa
ponúkajú dve možnosti riešenia. Prvým
je vybudovanie vlastného oddelenia IT
a zamestnanie vlastného informatika,
ktorý pozná prostredie v spoločnosti
26
a relatívne rýchlo dokáže riešiť poruchy
a požiadavky v rámci svojej organizácie.
Pri spočítaní všetkých priamych aj nepriamych nákladov spojených s týmto
spôsobom riešenia sa ale vôbec nejedná o lacnú záležitosť. Nie každá firma
si takéto riešenie môže dovoliť. Navyše,
informatik by musel ovládať presne tie
technológie, ktoré sa používajú, a byť
schopný samostatne riešiť všetky vzniknuté problémy.
Preto sa v súčasnosti v čoraz väčšej miere presadzuje druhé z možných riešení
– presun starostlivosti o IT infraštruktúru na externú spoločnosť špecializovanú na poskytovanie IT služieb. Vzťah
medzi zákazníkom a poskytovateľom
služieb sa pritom často začína riešením
nečakaných požiadaviek a najmä havarijných stavov. Tento vzťah ale nie je pre
zákazníka vyžadujúceho bezporuchovú
prevádzku dostačujúci. Nezahŕňa totiž
viacero kľúčových prvkov. Sú to hlavne prevencia, systémové plánovanie
a znalosť prostredia. Riešením je preto
uzavretie dohody o zmluvnom servise,
ktorá je svojim rozsahom šitá na mieru
zákazníka a zároveň definuje úroveň
a parametre poskytovaného servisu tzv.
SLA – Service Level Agreement. Len
dobre pripravená a zodpovedne realizovaná dohoda dokáže priniesť výsledky
v podobe obojstrannej spokojnosti.
KOMPLEXNÝ PREHĽAD
O IT PROSTREDÍ ZÁKAZNÍKA
Spoločnosť GAMO a.s. sa pohybuje na poli poskytovania služieb IT
a zmluvného servisu od svojho založenia. Získané skúsenosti z tejto oblasti nás
vedú k poznaniu, že začiatok úspešného
a dlhodobého vzťahu so zákazníkom je
definovaný postupnosťou krokov:
1. analýza IT infraštruktúry zákazníka
2. konsolidácia
3. dohoda o poskytovaní servisných
služieb
Tento postup nie je náhodný. Vykonaná analýza poskytne komplexný
prehľad o existujúcom IT prostredí zákazníka. Zahŕňa identifikáciu slabých
miest a potenciálnych bezpečnostných
rizík a zákazník spolu s ňou dostane
aj návrhy na riešenie akútnych problémov a požiadaviek. Logickým vyústením analýzy je konsolidácia infraštruktúry. Konsolidácia predstavuje
súhrn investičných opatrení, servisných
a implementačných prác, ktoré zákazníkovi postupne umožnia upraviť existujúcu IT infraštruktúru do optimálneho stavu. Optimálny stav znamená
takú kombináciu hardvéru, softvéru
a fungujúcich služieb, ktorá spĺňa všetky
požiadavky zákazníka pri minimálnych
nákladoch a poruchovosti systému.
Každá infraštruktúra, bez ohľadu na
to ako dobre bola navrhnutá, vyžaduje
pravidelný dohľad a údržbu – profylaktiku. Jej pravidelné vykonávanie umožňuje dlhodobo udržiavať infraštruktúru
zákazníka v požadovanom stave a v značnej miere predchádzať vzniku prevádzkových problémov. Pokiaľ sa bude zákazník venovať len riešeniu vzniknutých
HELPDESK PREDSTAVUJE ISTOTU
Úroveň zmluvného servisu je možné
ďalej zvýšiť vytvorením zákazníckeho
centra – helpdesku. Helpdesk poskytuje
zákazníkom jednotné miesto, na ktoré
sa môžu kedykoľvek obrátiť v prípade
vzniku novej požiadavky alebo žiadosti
o informáciu. Istota, že sa zákazníkovej
požiadavke bude niekto venovať pritom
nepredstavuje jedinú pridanú hodnotu
helpdesku. Úroveň poskytovaného servisu ďalej zvyšuje profesionálna odozva
pracovníkov helpdesku poskytujúca
základnú úroveň užívateľskej podpory
a pomoc pri bližšom určení vzniknutého
problému. Zo strany zákazníkov je pre-
to helpdesk hodnotený veľmi pozitívne
a v mnohých prípadoch je aj jedným
z rozhodujúcich faktorov pre rozhodnutie zákazníka o uzavretí dohody
o zmluvnom servise.
Helpdesk zároveň prináša niekoľko výhod aj samotnému poskytovateľovi služby. Vďaka presnejšej identifikácii problému a znalosti infraštruktúry zákazníka
umožňuje zvýšiť rýchlosť a efektivitu
poskytovanej služby. Zároveň poskytuje
aj veľa užitočných doplňujúcich informácií o zákazníkovi a jeho spokojnosti
s poskytovanou službou.
Výrazné zvýšenie rýchlosti a efektivity
poskytovaného servisu zlepšuje aj zavedenie automatizovaného dohľadového
systému – tzv. incident manažmentu.
Tento umožňuje sledovať systémy zákazníka prostredníctvom nasadenia automatizovaných softvérových agentov. Agent
je jednoduchá softvérová aplikácia, ktorá
je neustále spustená v prostredí zákazníka a monitoruje požadované stavy, parametre a udalosti na jeho monitorovaných
systémoch. Agenti sú schopní sledovať
a vyhodnocovať príznaky a stavy jednotlivých častí systému a v prípade potreby
posielať príslušné hlásenia či upozornenia priamo poskytovateľovi služieb.
Prostredníctvom nich sa prakticky bezprostredne dozvedá o vzniknutých pro-
blémoch zákazníka. Vďaka tomu dokáže
reagovať a riešiť vzniknuté problémy
často ešte predtým, ako sa o nich dozvie
samotný zákazník. To výrazne zvyšuje
hodnotu poskytovaného servisu v očiach
zákazníkov. Navyše vďaka správnej konfigurácii sledovaných príznakov dokáže dodávateľ často predchádzať vzniku
problémov, čím zvyšuje spoľahlivosť IT
infraštruktúry zákazníka a znižuje dobu
výpadku jej jednotlivých častí.
Prínos zmluvného servisu a jeho súčastí najlepšie ilustruje modelový príklad
vychádzajúci z reálnych podkladov.
Zmluvný servis a služby predstavujú
pre zákazníkov možnosť zabezpečenia
bezproblémovej prevádzky ich IT systémov. Uzatvorením dohody o poskytovaní služieb sa však vzťah dodávateľa so
zákazníkom nekončí. Naopak, dohoda
predstavuje „živý subjekt“, ktorý je potrebné prispôsobovať meniacim sa okolnostiam. Len takto je možné, aby sa zo
spolupráce vyvinulo partnerstvo, ktoré
považuje za prospešné nielen poskytovateľ služieb, ale najmä zákazník.
Ivan Luby
vedúci oddelenia
zákazníckeho servisu
a kompetenčného centra
[email protected]
Modelový príklad: Spoločnosť prevádzkuje 1 server a 8 PC, s adekvátnym počtom koncových zariadení
Bežná prevádzka
PRVÝ ROK
Istota pre zákazníkov
Balík služieb GAMO
Akútne opravy a servisné zásahy
1260 €
Administrácia a riešenie požiadaviek na serveri
1980 €
Zásah na serveri do 9 hodín od nahlásenia. Nefunkčnosť
serverového systému 5,51% (8,83 prac. hodín do mesiaca)
DRUHÝ ROK
Zmluvný servis
problémov, stav infraštruktúry sa určite
zhorší. Na druhej strane by ale bolo naivné predpokladať, že len samotným
vykonávaním profylaktiky je možné zamedziť vzniku všetkých prevádzkových
problémov. Tým sa nevyhne žiadny systém, a preto je potrebné rátať s určitým
rozsahom servisných činností na ich odstránenie. Pri pravidelnom dohľade je ale
možné vykonávať ich koncepčne a tým
prispievať k rozvoju infraštruktúry a znižovaniu doby výpadku. Práve profylaktika spolu s dobre navrhnutým rozsahom
servisných činností predstavujú predmet
úspešnej dohody o zmluvnom servise.
1. Analýza
0€
2. Konsolidácia – cena práce
840 €
3. Servisná zmluva
2250 €
za rok
4. Práce nad rámec servisnej zmluvy
320 €
Zásah na serveri 3 hodiny od nahlásenia. Nefunkčnosť
serverového systému 1,62% (2,6 prac. hodín do mesiaca)
Priemerný mesačný náklad
270 €
Akútne opravy a servisné zásahy
1170 €
Administrácia a riešenie požiadaviek na serveri
1782 €
HW profylaktika na požiadanie
370 €
Strata a obnova nezálohovaných údajov
524 €
Zásah na serveri do 9 hodín od nahlásenia. Nefunkčnosť
serverového systému 5,01% (7,04 prac. hodín do mesiaca)
Priemerný mesačný náklad
284,16 €
1. Servisná zmluva
2250 €
za rok
2. Práce nad rámec servisnej zmluvy
cca 195 €
Zásah na serveri 2,5 hodiny od nahlásenia. Nefunkčnosť
serverového systému 1,7% (2,72 prac. hodín do mesiaca)
Priemerný mesačný náklad
320,5 €
Priemerný mesačný náklad
203,75 €
Celkové náklady za 2 roky
7086 €
Celkové náklady za 2 roky
5855 €
Modelové príklady sú zostavené na základe analýz činností u skutočných zákazníkov našej spoločnosti. Ceny sú uvedené bez DPH.
27
success story
d
l
r
o
W
See
h ísť
g
u
Aj v SAPA Profily
sa
rozhodli
o
r
th
e
l
i
f
o
r
P
PRÍPADOVÁ ŠTUDIA
cestou virtualizácie
Od nového riešenia očakávame predovšetkým zvýšenie výkonnosti
a zabezpečenie vysokej dostupnosti IT
Spoločnosť
Sapa Profily a.s.
je tradičným výrobcom
hliníkových lisovaných profilov.
V rámci svojho odvetvia má významné
postavenie na slovenskom a českom
trhu. Zákazníkov nachádza v oblasti
elektrotechniky, dopravy, telekomunikácií, strojárstva aj stavebníctva. Sapa
Profily je dynamicky sa rozvíjajúca
firma s veľkým využiteľným potenciálom – výrobným aj ľudským. „Rozsah
nášho využívania IT zasahuje prakticky
všetky oddelenia aj výrobné prevádzky.
Kladie nové, ťažšie nároky na konkrétne
znalosti IT pre každého zamestnanca
v závislosti od jeho pracovného zaradenia,“ konštatuje Ing. Jozef Bojo, hlavný
správca IT v Sapa Profily a.s.
Spolupráca spoločností Sapa Profily
a.s. (vtedy Alufinal – dcérska spoločnosť ZSNP a.s.) s firmou GAMO s.r.o.
začala prakticky v roku 1995. Prístupom
nových informačných technológií na
slovenský trh sa postupne otvorila mož28
nosť a potreba budovania
LAN založenej na serverových aplikáciách.
Spoločnosť GAMO bola vybraná ako
dodávateľ serverových riešení založených na platforme Novell NetWare.
Bol implementovaný kancelársky balík
aplikácii OFFICE a systém na správu
súborov a zálohovanie. Zriadením internetu bolo možné sprevádzkovať emailový a databázový systém Lotus Notes. V ďalšej etape boli vo vybudovanej
infraštruktúre nasadené do prevádzky
aplikácie aj od iných dodávateľov podporujúcich technickú prípravu výroby.
Po následnej centralizácii IS spoločnosťou ZSNP a.s. a vzniku novej spoločnosti Sapa Profily a.s. so švédskym
vlastníkom SAPA bolo nutné urýchlene
vybudovať nový spoľahlivý komplexný
IS, ktorý by spĺňal náročné požiadavky
kladené spoločnosťou SAPA. „Z dôvodu
našich pozitívnych skúseností a predloženého riešenia i naďalej pokračovala
spolupráca so spoločnosťou GAMO
implementáciou blade systémov HP, na
ktoré bol nasadený nielen systém ERP,
registrácia vo výrobe, riešenia BI, reportovacie služby, podporné IS, ale aj všetky
nevyhnutné aplikácie dôležité pre chod
spoločnosti,“ približuje Ing. Jozef Bojo.
Podľa hlavného správcu IT v Sapa
Profily bolo pôvodné riešenie koncepčne navrhnuté ako HW Fault Tolerant
systém s vysokou dostupnosťou a postavené na v tom čase modernej platforme
HP blade serverov produktovej rady P.
Základ tvorí niekoľko blade serverov
umiestnených v blade šasi spolu so spoločnou integrovanou infraštruktúrou.
Celý systém pracuje nad centrálnym
subsystémom úložiska HP – MSA 1500.
Každý server bol dedikovaný na plnenie
konkrétnych úloh (mail server, súborový server, doménový radič, databázový
a aplikačný server). Celé riešenie bolo
umiestnené v štandardnom 19“ stojane
(racku) spolu so systémami zabezpečujúcimi zálohovanie údajov (pásková knižnica), niekoľkými zdrojmi nepretržitého
napájania (UPS), aktívnymi a pasívnymi sieťovými prvkami. Súčasne s touto
infraštruktúrou spoločnosť Sapa Profily
prevádzkuje viacero starších serverov
mimo už spomínaného blade riešenia.
Vzhľadom k tomu, že servery využívali jeden zdieľaný diskový subsystém
HP MSA 1500, bola odolnosť voči výpadku časti IS obmedzená. Nevýhodou
uvedenej hardvérovej koncepcie je momentálne vyčerpaná možnosť ďalšieho rozširovania s ohľadom na neustále
rastúce nároky informačných systémov
a aplikačného programového vybavenia.
Dôvodom je obmedzená dostupnosť
rozširujúcich komponentov ako aj náhradných dielov vzhľadom na skutočnosť, že produkcia zo strany výrobcu
bola ukončená.
Ing. Jozef Bojo ďalej dodáva: „Celá infraštruktúra bola uvedená do prevádzky
v rokoch 2005 a 2006. Prevádzkované
servery a zariadenia na ukladanie dát sú
už po štandardnej záručnej dobe. Najmä
z dôvodu nedostupnosti náhradných
dielov a prípadnej poruchy niektorého
zo zariadení je nevyhnutné uvažovať
o jeho nahradení. Ďalším z dôvodov,
prečo uvažovať nad náhradou pôvodného vybavenia novým, je aj jeho morálne
opotrebovanie a nemožnosť ďalšieho
rozširovania.“
Prevádzkové priestory v spoločnosti
SAPA Profily taktiež prechádzali rekonštrukciou a medzi renovované objekty sa
zaradila aj miestnosť, kde sú umiestnené
servery – serverovňa. „V úzkej súčinnosti s technickými špecialistami z firmy GAMO sme rozhodovali o novom
riešení. Cieľom bolo navrhnúť základnú
technologickú infraštruktúru so spoločným dátovým úložiskom dostatočne
odolnú voči nepredvídaným udalostiam,
s možnosťou dynamickej adaptability
v zmysle neustále narastajúcich požiadaviek na bázické HW a SW komponenty.
Vysoký dôraz bol kladený na doriešenie
zabezpečenia systému z pohľadu dátovej
bezpečnosti a prevencie proti nepredvídateľným okolnostiam.“ hovorí ďalej
Ing. Jozef Bojo o cieľoch, ktoré si stanovili pre výber nového technologického
riešenia.
Boli vytýčené tieto hlavné priority:
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
zvýšenie odolnosti výpočtového
systému voči výpadkom hardvéru,
zefektívnenie správy celého informačného systému (IS),
vytvorenie výkonnejšieho univerzálneho a adaptabilného diskového
úložiska,
zabezpečenie vnútorných dát proti
nepredvídaným udalostiam,
zníženie celkových nákladov na
vlastníctvo (TCO).
Technickí špecialisti z GAMO navrhli
a predstavili firme SAPA Profily riešenie
navrhnuté na najmodernejších technológiách, medzi ktoré patrí virtualizácia, využitie moderných viacjadrových
blade serverov ako aj nový výkonnejší
diskový subsystém – transparentný pre
všetky servery, IS a aplikácie.
„V SAPA Profily sme sa následne rozhodli v prvom kroku zakúpiť k existujúcej infraštruktúre nové moderné blade
šasi HP c7000 spolu so zodpovedajúcim vybavením. Bude slúžiť ako základ
pre nové riešenie. Zatiaľ však na tejto
technologickej báze prevádzkujeme len
výkonný škálovateľný virtuálny diskový
subsystém navrhnutý na dostupnosť dosahujúcu hodnotu 99,999 %. Konektivita k serverom bude riešená prostredníctvom plne redundantnej infraštruktúry
SAN FC.
Celá infraštruktúra bude vybavená
centrálnym on-line zdrojom nepretržitého napájania zdieľaným v rámci celej
serverovne.
„Aby boli v maximálnej miere chránené pôvodné investície, nepočítame
s úplným odstavením doterajších hardvérových prvkov – okrem najstarších
standalone serverov. Budú využité na-
O FIRME SAPA PROFILY
Spoločnosť Sapa Profily a.s., so sídlom v Žiari nad Hronom, je tradičným slovenským výrobcom a dodávateľom hliníkových lisovaných profilov. História
spoločnosti siaha do 60–tych rokov minulého storočia. Spoločnosť Sapa Profily a.s. je členom Sapa Group, najväčšieho svetového výrobcu a dodávateľa
hliníkových profilov. Ročný obrat Sapa Group je viac ako 3,4 miliárd EUR
a v spoločnosti pracuje viac ako 13 000 zamestnancov v krajinách Európy,
Severnej Ameriky a Ázie.
dva aplikačné servery a jeden server
slúžiaci pre potreby elektronickej pošty,“ vysvetľuje Ing. Jozef Bojo zamýšľaný
postup realizácie pri nasadení nového
riešenia.
V druhom kroku bude do nového riešenia postupne doplnená dvojica výkonných blade serverov HP BL490c resp.
460c osadených poslednou generáciou
6-jadrových procesorov, ktoré budú
prostredníctvom VMware vSphere 4
Infrastructure zapojené do HA clustera
(High Availability – riešenie s vysokou
dostupnosťou a odolnosťou voči výpadkom). Na uvedenú platformu budú
následne spoločne migrované virtualizované operačné systémy z pôvodného
technologického riešenia vrátane aplikačného softvéru. K tomuto bloku bude
pridaný aj skôr zakúpený server, ktorý
bude plniť úlohu manažovacieho servera
pre riadenie HA a zároveň servera technologického.
Funkcia hlavného diskového systému
sa presunie na moderné diskové pole HP
Storageworks EVA4400. Ide o vysoko
jmä na testovacie účely pri nasadzovaní
nových aplikácií. Taktiež budú pripravené ako záložné pracovisko pre prípad
vzniku náhlej nepredvídanej udalosti –
havárie,“ hovorí hlavný správca IT firmy
Sapa Profily a.s. a dodáva: „Od nového
riešenia očakávame predovšetkým zvýšenie výkonnosti a zabezpečenie vysokej
dostupnosti, ktorá je s ohľadom na charakter výrobného podniku nevyhnutná. Ďalej tiež zjednodušenie prevádzky
a manažovania IS a v neposlednom
rade aj celkové zníženie prevádzkových
nákladov.“
Záverom Ing. Jozef Bojo konštatuje:
„Na základe uvedenej veľmi dobrej spolupráce pokladáme spoločnosť GAMO
za kvalitného a spoľahlivého partnera
strategických riešení a služieb v oblasti
IT. Preto máme záujem i naďalej pokračovať v spolupráci a riešiť náročné požiadavky kladené na našu spoločnosť.“
■ Martin Ondrušek
29
Základné údaje o spoločnosti GAMO a.s.
Obchodné meno: Sídlo: GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 04
Štatutárny orgán:
Ing. Richard Tannhauser Ing. Peter Turek
Iveta Milčíková
Ing. Marián Zolcer
predstavenstvo
predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum založenia: Právna forma: 36 033 987
2020087498
SK2020087498
9. 10. 1991 ako spol. s r.o.;
od 1. 1. 1999 ako GAMO a.s.
akciová spoločnosť
Zaregistrované: obchodným registrom
Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa Vložka číslo: 550/S
Sídlo a kontakty
GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/4372 111
Fax:
048/4132947
E-mail: [email protected]
Web: www.gamo.sk
GPS: 48°43'38.21"N 19°7'12.21"E
Pobočky spoločnosti GAMO a.s.
Bratislava
Liptovský Mikuláš
Košice
Žilina
GAMO a.s.
pobočka Bratislava
GAMO a.s.
pobočka Liptovský Mikuláš
GAMO a.s.
pobočka Košice
GAMO a.s.
pobočka Žilina
Gagarinova 19
821 03 Bratislava
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Moldavská 8/A,
040 11 Košice
Za Plavárňou 3/8121
010 08 Žilina
Tel.: 02/4363 7781, 82
Fax: 02/4363 7783
Tel: 044/5570 260
Fax: 044/5474 314
Tel.: 055/2813 500
Tel.: 041/7002 970
Fax: 041/7002 971
GPS:
48°9'4.27"N 17°10'29.85"E
GPS:
49°5'0.82"N 19°37'3.06"E
GPS:
GPS:
48°42'22.21"N 21°14'44.77"E 49°12'41.6"N 18°44'52.23"E
Magazín GAMO NET vydáva GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica. Telefón: 048/4372 111. Fax: 048/4132 947.
E-mail: [email protected] Grafické spracovanie a produkcia: YMAN Slovakia, spol. s r.o., Dolná 50, 974 01 Banská Bystrica. Zodpovedný
redaktor: Tomáš Svoboda. Redakčná rada: Richard Tannhauser, Marián Gajdoš, Jarmila Pinková, Martin Ondrušek, Iveta Hlaváčová.
Ročník I, číslo 2/2010. Evidenčné číslo: EV 4028/10. Nepredajné.
www.gamo.sk/gamonet
30
gamo net
Download

gamo net - GAMO a.s.