RUČNÍ
NAVÍJEDLO
Zadání
Navrhněte ruční navíjedlo na zvedání břemene.pro zadané parametry. Převod mezi pákou a bubnem navíjedla je
uskutečněn pomocí šnekového soukolí. Navíjedlo je zajištěno proti zpětnému chodu pomocí západkového
mechanismu. Na konci lana je opatřeno jednoduchým kovaným hákem (jehož hmotnost je v tomto případě při určení
lana zanedbatelná).
Parametry ručního navíjedla a zadané hodnoty (obr. 1):
hmotnost břemene....………...…..................m (kg)
výška zdvihu....………...…........................... hz (m)
síla na páce..................................................F (N)
poloměr ramene páky...................................R (mm)
Ruční navíjedlo
2
Obr. 1. Schéma ručního navíjedla.
Ruční navíjedlo
3
Obr. 2. Hlavní díly ručního navíjedla
1 – rám navíjedla
3 – šnekové kolo
5 – rohatka
2 – buben
4 – šnek
6 – západka
Ruční navíjedlo
7 – páka
4
Výpočty
Nejprve určíme dle hmotnosti závaží velikost ocelového lana a hlavní rozměry bubnu. Dále navrhneme převod
šnekovým soukolím mezi pákou navíjedla a lanovým bubnem. Nakonec zvolíme zbylé hlavní konstrukční díly ručního
navíjedla a u vybraných součástí provedeme kontrolní či návrhové výpočty.
1. NÁVRH LANA A LANOVÉ
LANOVÉHO BUBNU
Zatěžující síla od hmotnosti břemene FG (N)
FG = m ⋅ g
(1)
Síla v laně FL (N)
FL =
FG
2 ⋅ ηL
(2)
kde ηL (-) je účinnost lanového převodu, hodnota je závislá na uložení a uspořádání převodu, volíme ji v našem případě
rovnu 0,99.
Jmenovitá pevnost lana FP (N)
FP ≥ FL ⋅ k
(3)
kde k (-) je bezpečnost lana, hodnota je závislá na druhu zařízení, v našem případě volíme k = 4,1 (hodnota platí pro
ruční jeřáby a zdvihadla).
Dle jmenovité pevnosti lana FP zvolíme typ a velikost lana, přičemž přednostně vybíráme lano s jmenovitou pevností
drátu 1570 MPa.
Ruční navíjedlo
5
Jmenovitý průměr bubnu Db (mm)
Db = d ⋅ α
(4)
kde d (mm) je jmenovitý průměr zvoleného lana a α (-) je součinitel průměru bubnu, jehož hodnotu volíme dle tab. 1.
Vypočítanou hodnotu průměru bubnu Db poté zaokrouhlíme na nejbližší vyšší dle tab. 2.
Tloušťka pláště bubnu s (mm) (pozn.: plášť bubnu bude vyroben jako svarek skruženého plechu)
s = (0,8 ÷ 1) ⋅ d
Hodnotu zaokrouhlíme na nejbližší vyšší dle tloušťky použitého plechu na svarek páště.
(5)
Celkový počet závitů drážky pro lano v bubnu z (-)
z=
hz
+ z0
π ⋅ Db
(6)
kde z0 (-) je počet závitů lana u zakotvení, které se za provozu neodvíjejí, hodnotu volíme (2 až 3).
Celková délka bubnu Lb (mm)
Lb = z ⋅ t + l0
(7)
kde t (mm) je rozteč drážek pro lano (viz příslušná norma) a l0 (mm) je délka bubnu bez závitů, hodnotu volíme.
Kroutící moment na bubnu Mb (N.mm)
Db
2
Hnací moment na páce Mp (N.mm)
Mb = FL ⋅
(8)
Mp = F ⋅ R
(9)
Ruční navíjedlo
6
2. NÁVRH ŠNEKOVÉ
NEKOVÉHO PŘ
PŘEVODU
Převodové číslo šnekového soukolí us’ (-)
us ' =
Mb
Mp ⋅ ηs '
(10)
kde ηs’ (-) je předběžná účinnost šnekového převodu, hodnota je závislá na počtu chodů šneku, hodnotu volíme dle
tab. 3. nebo tab. 6.
Počet chodů šneku z1 (-)
Hodnotu volíme z diagramu na obr. 3.
Počet zubů šnekového kola z2 (-)
z 2 = us ' ⋅ z 1
(11)
kde musí být splněna podmínka:
z2 ≥ 36 pro úhel αn = 15°
z2 ≥ 22 pro úhel αn = 20° (používanější varianta hodnoty úhlu záběru)
Hodnotu poté zaokrouhlíme na nejbližší celé číslo.
Obr. 3. Volba počtu chodů šneku.
Skutečné převodové číslo šnekového soukolí us (-)
z2
z1
(12)
Ruční navíjedlo
7
us =
Předběžný výpočet roztečného průměru šnekového kola d2’ (mm)
2
 Z ⋅ Z '  2 ⋅ K H '⋅Mb ⋅ us
d2 ' = 3  E H  ⋅
 σ H dov 
ψd '


(13)
některé hodnoty do vztahu pro předběžný výpočet roztečného průměru šnekového kola d2’ volíme a některé jsou dány
výpočtovým vztahem.
Hodnoty volené
ψd’ (-) je součinitel šířky věnce šnekového kola, hodnotu volíme 0,9.
KH’ (-) je součinitel přídavných zatížení, hodnotu volíme předběžně 1.
σH dov (MPa) je dovolené výpočtové napětí v dotyku, hodnotu volíme rovnu σH lim (MPa), která je dána materiálem
šnekového kola (viz tab. 4.)
Hodnoty vypočítané
ZE (MPa1/2) je součinitel mechanických vlastností materiálu, hodnotu můžeme zvolit dle tab. 4. nebo tab. 5. pro
obvyklou dvojici ocelový šnek a bronzové šnekové kolo, případně vypočítat dle vztahu:
ZE =
1
 1 − ν 12 1 − ν 2 2 

π ⋅ 
−

E
E
1
2


(14)
hodnoty ν1, ν2, E1 a E2 jsou uvedeny v tab. 4. a tab. 5.
Pozn.: V našem případě můžeme použít i šnekové kolo z šedé litiny, jelikož se jedná o malé kluzné rychlosti při ručním
pohonu.
Ruční navíjedlo
8
ZH’ (-) je součinitel tvaru spoluzabírajících zubů ve valivém bodě a je dán vztahem:
ZH ' =
1
2 ⋅ cos γ '
⋅
cos αn
tgα n
(15)
kde γ’ (°) je úhel stoupání, hodnotu zvolíme dle tab. 3. a αn (°) je úhel záběru, hodnotu volíme obvyklých 20°.
Modul ozubení mn (mm)
Nejprve určíme předběžný modul ozubení mn’ (mm) dle vztahu:
mn ' =
d2 '
⋅ cos γ ' ⇒ mn
z2
(16)
a hodnotu poté zaokrouhlíme na nejbližší vyšší dle normalizované řady modulů.
Normalizovaná řada modulů mn: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 mm
Roztečný průměr šneku d1 (mm)
d1 = q ⋅ mn
(17)
kde q (-) je součinitel průměru šneku, hodnotu volíme dle tab. 6.
Hlavový průměr šneku da1 (mm)
da1 = d1 + 2 ⋅ mn
(18)
Patní průměr šneku df1 (mm)
df 1 = d1 − 2,4 ⋅ mn
Ruční navíjedlo
(19)
9
Délka šroubovice šneku b1 (mm)
b1 = (11 + 0,06 ⋅ z 2 ) ⋅ mn
pro z1 = 1 ÷ 3
(20)
b1 = (12,5 + 0,09 ⋅ z 2 ) ⋅ mn
pro z1 = 4
(21)
Skutečný úhel stoupání šroubovice γ (°)
sin γ =
z1
⇒ γ = .......... ..........
q
(22)
Roztečný průměr šnekového kola d2 (mm)
d2 =
mn
⋅ z2
cos γ
(23)
Hlavový průměr šnekového kola da2 (mm)
da 2 = d2 + 2 ⋅ mn
(24)
Patní průměr šnekového kola df2 (mm)
df 2 = d2 − 2,4 ⋅ mn
(25)
Základní průměr šnekového kola db2 (mm)
db 2 = d2 ⋅ cos α n
(26)
Šířka věnce šnekového kola b2 (mm)

2
b 2 = 0,75 ⋅  1 +  ⋅ d2
q

pro z1 = 1 ÷ 3
(27)

2
b 2 = 0,67 ⋅  1 +  ⋅ d2
q

pro z1 = 4
(28)
Ruční navíjedlo
10
Normálná rozteč pn (mm)
pn = π ⋅ mn
(29)
Tloušťka zubu v normálné rovině sn 1,2 (mm)
sn 1,2 =
1
⋅ π ⋅ mn
2
(30)
Šířka zubové mezery v normálné rovině en 1,2 (mm)
en 1,2 =
1
⋅ π ⋅ mn
2
(31)
Součinitel hlavového převýšení šnekového kola v* (-)
Hodnotu volíme dle počtu chodů šneku z1
v* = 1 nebo 0,75
v* = 0,75
v* = 0,5
pro z1 = 1
pro z1 = 2 a 3
pro z1 = 4
Největší průměr šnekového kola dae2 (mm)
dae 2 = da 2 + 2 ⋅ v * ⋅mn
(32)
Úhel zkosení věnce šnekového kola ϕ (°)
sin ϕ =
b2
⇒ ϕ = ....................
da 1
Ruční navíjedlo
(33)
11
Roztečná vzdálenost os a (mm)
a=
d1 + d2
2
(34)
Střední kluzná rychlost vk (m.s-1)
vk =
π ⋅ d1 ⋅ n1
cos γ
(35)
Třecí úhel kluzných ploch boků zubů ϕ’ (°)


0,03  
 
ϕ' = arctg1,5 ⋅  0,02 +
v
k 


(36)
Skutečná účinnost šnekového soukolí ηs (mm)
ηs =
tgγ
tg(γ + ϕ' )
(37)
Součinitel záběru εα (-)
2
2 ⋅ mn
− d2 ⋅ sin αn
sin αn
2 ⋅ π ⋅ mn ⋅ cos αn
2
da 2 − db2 +
εα =
(38)
přičemž platí podmínka že: 1,5 ≤ εα ≤ 1,8
Ruční navíjedlo
12
Pevnostní kontrola ozubení šnekového soukolí
Provádí se pro zuby šnekového kola. Základní je kontrola na dotyk. Kontrola na ohyb nemá takový významný
charakter. U cínových bronzů hrozí nebezpečí pittingu. U litiny a bronzů s malým nebo žádným obsahem cínu hrozí
nebezpečí zadírání.
Kontrola na dotyk
Dotykové napětí σH (MPa)
σH = ZE ⋅ ZH ⋅
2 ⋅ K H ⋅ Mb
≤ σ H dov
2
d2 ⋅ b 2
(39)
kde neznámé hodnoty vzorce jsou:
Součinitel mechanických vlastností materiálu ZE (MPa1/2) – (viz str. 8)
Součinitel tvaru spoluzabírajících zubů ve valivém bodě ZH (-)
ZH =
1
2 ⋅ cos γ
⋅
cos α n
tgαn
(40)
Součinitel nerovnoměrnosti pohonu KA (-) - (viz tab. 7.)
Součinitel vnitřních dynamických sil KV (-) - (viz tab. 8.)
Součinitel rozdělení zatížení KHαα (-)
4
K Hα =
3 ⋅ εα
Ruční navíjedlo
(41)
13
Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů dle šířky KHββ (-) – hodnotu volíme 1 – klidné zatížení po dobrém záběhu.
Součinitel přídavných zatížení KH (-)
K H = K A ⋅ K V ⋅ K Hα ⋅ K Hβ
(42)
Dovolené dotykové napětí σH dov (MPa)
a) pro cínové bronzy je σH dov (MPa) určeno vztahem (nebezpečí únavového vydrolování – pittingu).
σ H dov =
σ H lim
sH min
⋅8
NO
NE
(43)
kde:
σH lim (MPa) je mez trvalé únavové pevnosti v dotyku, hodnotu určíme pro materiál šnekového kola dle tab. 4.
sH min (MPa) je součinitel bezpečnosti, hodnotu volíme z intervalu (1,1 ÷ 1,2).
NO (-) je základní počet cyklů, hodnota je 25.107
NE (-) je ekvivalentní počet provozních cyklů a je dán vztahem:
NE = 3600 ⋅ nb ⋅ Lh
(44)
kde Lh (h) je požadovaná životnost šnekového soukolí v hodinách a nb (s-1) jsou otáčky šnekového kola (bubnu
navíjedla), obě hodnoty volíme.
Při NE ≥ NO (25.107) dosadíme NE = 25.107 a při NE ≤ 1,25.106 dosadíme NE = 1,25.106
b) pro hliníkové bronzy, mosazi a šedé litiny je σH dov (MPa) dáno tab. 9. (nebezpečí zadírání pracovních povrchů).
Ruční navíjedlo
14
Kontrola na ohyb
Ohybové napětí σF (MPa)
σF =
2 ⋅ K F ⋅ Mb ⋅ YF ⋅ Yβ
d2 ⋅ b 2 ⋅ mn
≤ σ F dov
(45)
kde neznámé hodnoty vzorce jsou:
Provozní součinitel KF (-)
KF = KH
(46)
Virtuální počet zubů zV (-)
zV =
z2
cos γ 3
(47)
Součinitel tvaru zubu YF (-) - (viz tab. 10.)
Součinitel sklonu zubu Yβ (-)
Yβ = 1 −
γ
140
(48)
Dovolené napětí v ohybu σF dov (MPa)
σ F dov =
σ F lim
k β ⋅ sF min
⋅9
NO
NE
(49)
kde:
σF lim (MPa) je mez trvalé únavové pevnosti v ohybu, hodnotu určíme pro materiál šnekového kola dle tab. 4.
Ruční navíjedlo
15
kβ (-) je součinitel tvaru zubu, hodnotu určíme z obr. 4. přičemž platí, že: kβ = kα
sF min (-) je součinitel bezpečnosti, hodnotu volíme z intervalu (1,2 ÷ 1,4).
Hodnoty NE a NO jsou stejné jako pro kontrolu ozubení na dotyk.
Obr. 4. Určení součinitele kα (kβ).
Ruční navíjedlo
16
Silové poměry na šnekovém soukolí (při zvedání břemene)
Tečná obvodová síla na šneku Ft1 (N)
Ft 1 =
2 ⋅ Mp
(50)
d1
Tečná obvodová síla na šnekovém kole Ft2 (N)
Ft 2 =
2 ⋅ Mb
d2
(51)
Axiální síla na šneku Fa1 (N)
Fa1 =
Ft 1
tg(γ + ϕ')
(52)
Axiální síla na šnekovém kole Fa2 (N)
Fa 2 = Ft 2 ⋅ tg(γ + ϕ' )
Obr. 5. Silové poměry na šnekovém soukolí.
(53)
Radiální síla na šneku Fr1 (N) a šnekovém kole Fr2 (N)
Fr 1 = Fr 2 =
Ft1 ⋅ tgαn
sin γ + cos γ ⋅ tgϕ'
Ruční navíjedlo
(54)
17
Určení reakcí na hřídeli šneku
Obr. 6. Určení reakcí na hřídeli šneku.
Reakce určíme dle rovnováhy momentů a sil v daném směru.
Ruční navíjedlo
18
Určení reakcí na čepech bubnu (šnekového kola)
Obr. 7. Určení reakcí na čepech bubnu.
Reakce určíme opět dle rovnováhy momentů a sil v daném směru.
Ruční navíjedlo
19
Úprava a doplnění výpočtových vztahů pro korigované šnekové soukolí
Korekci provádíme pro úpravu osové vzdálenosti na požadovanou hodnotu někdy i společně se změnou počtu zubů
šnekového kola z2. Případně provádíme korekci bez změny z2 pro zaokrouhlení osové vzdálenosti na celé číslo. Pak
dojde k doplnění a změně některých výpočtových vztahů šnekového soukolí:
Radiální posunutí x (mm)
x=
aW q
z2
− −
mn 2 2 ⋅ cos γ
(55)
kde aw (mm) je požadovaná osová vzdálenost.
Hodnotu x (mm) se doporučuje volit v rozmezí x = ± 0,7 mm (maximálně x = ± 1 mm) s ohledem na nebezpečí
podříznutí paty zubu nebo jeho špičatosti.
Valivý průměr šneku dw1 (mm)
d w 1 = d1
(56)
Valivý průměr šnekového kola dw2 (mm)
d w 2 = d2 + 2 ⋅ x ⋅ mn
(57)
Hlavový průměr šnekového kola da2 (mm)
da 2 = d2 + 2 ⋅ mn + 2 ⋅ x ⋅ mn
(58)
Patní průměr šnekového kola df2 (mm)
df 2 = d2 − 2,4 ⋅ mn + 2 ⋅ x ⋅ mn
Ruční navíjedlo
(59)
20
Valivý úhel stoupání šroubovice γw (°)
 d

γ w = arctg 1 tgγ 
 dw 1

(60)
Střední kluzná rychlost vk (m.s-1)
vk =
π ⋅ d w 1 ⋅ n1
cos γ w
(61)
Tečná obvodová síla na šneku Ft1 (N)
Ft 1 =
2 ⋅ Mp
(62)
dw 1
Tečná obvodová síla na šnekovém kole Ft2 (N)
Ft 2 =
2 ⋅ Mb
dw 2
(63)
Axiální síla na šneku Fa1 (N)
Fa1 =
Ft 1
tg(γ w + ϕ')
(64)
Axiální síla na šnekovém kole Fa2 (N)
Fa 2 = Ft 2 ⋅ tg(γ w + ϕ')
(65)
Radiální síla na šneku Fr1 (N) a šnekovém kole Fr2 (N)
Fr 1 = Fr 2 =
Ft1 ⋅ tgαn
sin γ w + cos γ w ⋅ tgϕ'
Ruční navíjedlo
(66)
21
3. NÁVRH OSTATNÍ
OSTATNÍCH DÍ
DÍLŮ RUČ
RUČNÍHO NAVÍ
NAVÍJEDLA
Návrh průměru čepů bubnu
Návrh bude proveden z hlediska podmínky namáhání čepů ohybem. Řeší se nejnepříznivější stav ať z hlediska
vyložení čepů či velikostí reakcí. Oba navržené čepy pak nejlépe předpokládejme se stejným normalizovaným
průměrem (vzhledem k použitým ložiskům).
Napětí čepu v ohybu σo (MPa) a následné určení minimálního průměru čepu dč (mm)
σo =
Mo 32 ⋅ FRč ⋅ lč
=
≤ σ Do ⇒ dč = .......... ..........
3
Wo
π ⋅ dč
(67)
kde:
FRč (N) je reakční síla v místě uložení čepu
lč (mm) je vyložení čepu
σDo (MPa) je dovolené napětí materiálu čepu v ohybu
Návrh průměru hřídele šneku
Maximální ohybový moment MO max (N.mm) (dle obr. 6.)
MO max = R B ⋅ b
(68)
kde RB (N) je celková radiální reakce v místě B uložení hřídele šneku.
Redukovaný moment MO red (N.mm) a následné určení minimálního průměru hřídele šneku dš (mm)
2
(
MO red = MO max + 0,75 ⋅ αB ⋅ Mp
)
2
3
π ⋅ dš
≤
⋅ σ Do ⇒ dš = ....................
32
(69)
hodnotu dš zaokrouhlíme na nejbližší vyšší normalizovanou a provedeme kontrolu maximálního dovoleného průhybu
hřídele šneku yD max, která se má nacházet v intervalu (0,01 ÷ 0,005).mn
Ruční navíjedlo
22
Maximální průhyb hřídele šneku ymax (mm) (dle obr. 6.)
ymax
F ⋅ a 2 ⋅ b2
≤ yD max
=
4
π ⋅ dš
3⋅E⋅
⋅l
64
(70)
kde F (N) je celková radiální zatěžující síla působící na hřídel šneku.
V případě, že podmínka nebude splněna, můžeme zvětšit průměr hřídele nebo zmenšit vzdálenost podpor a znovu ji
ověřit.
Způsob uložení hřídele šneku
Dle velikosti reakcí na hřídeli šneku, zvolíme vhodný typ uložení.
Záleží samozřejmě na velikosti axiální reakce a poměru mezi
axiální a radiální reakcí. Nejobvyklejší typ uložení je valivé, ale z
ekonomických důvodů můžeme použít i kluzné uložení.
Obr. 8. Ukázky nejpoužívanějších způsobů uložení hřídele šneku.
Ruční navíjedlo
23
Způsob uložení čepů bubnu
Uložení je opět možné provést dvěma způsoby a to jako kluzné uložení a nebo valivé uložení. Doporučeno je použít
valivá ložiska opatřená litinovým či plechovým domečkem. Ty lze pak jednoduchým způsobem připevnit přímo ke
konstrukci rámu.
Obr. 9. Domečková ložiska s litinovým domečkem.
Ruční navíjedlo
24
Obr. 10. Domečková ložiska s plechovým domečkem.
Výpočtové vztahy pro vybrané typy uložení
a) k uložení je použito valivé kuličkové ložisko
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P (N)
P = X ⋅ Fr + Y ⋅ Fa
(71)
kde Fr (N) je maximální výslednice radiálních sil zatěžujících ložisko a Fa (N) je axiální síla působící na ložisko.
Součinitel trvanlivosti ložisek fh (-)
 L 
fh =  h 
 500 
1
3
(72)
kde Lh (h) je požadovaná trvanlivost ložiska v hodinách, hodnotu volíme.
Součinitel otáček fn (-)
1
fn = (1,8 ⋅ n)− 3
−
Ruční navíjedlo
(73)
25
Minimální dynamická únosnost použitého ložiska C (N)
C=
fh ⋅ P
fn
(74)
Ekvivalentní statické zatížení ložiska P0 (N)
P0 = 0,6 ⋅ Fr + 0,5 ⋅ Fa
(75)
pokud je P0 ≤ Fr počítá se s P0 = Fr
Minimální statická únosnost použitého ložiska C0 (N)
C0 = s0 ⋅ P0
(76)
kde s0 (-) je statická bezpečnost, hodnotu volíme dle tab. 11.
Po zjištění hodnot C, C0 a minimálního průměru hřídele šneku dš případně čepu bubnu dč zvolíme vhodnou velikost
ložiska.
b) k uložení je použito valivé dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P (N)
P = Fr + 0,92 ⋅ Fa
pro
Fa
≤ 0,68
Fr
(77)
P = 0,67 ⋅ Fr + 1,41⋅ Fa
pro
Fa
> 0,68
Fr
(78)
Ruční navíjedlo
26
Součinitel trvanlivosti ložisek fh (-)
1
 L 3
fh =  h 
 500 
(79)
kde Lh (h) je požadovaná trvanlivost ložiska v hodinách, hodnotu volíme.
Součinitel otáček fn (-)
1
fn = (1,8 ⋅ n)− 3
−
(80)
Minimální dynamická únosnost použitého ložiska C (N)
C=
fh ⋅ P
fn
(81)
Ekvivalentní statické zatížení ložiska P0 (N)
P0 = Fr + 0,76 ⋅ Fa
(82)
Minimální statická únosnost použitého ložiska C0 (N)
C0 = s0 ⋅ P0
(83)
kde s0 (-) je statická bezpečnost, hodnotu volíme dle tab. 11.
Po zjištění hodnot C, C0 a minimálního průměru hřídele šneku dš případně čepu bubnu dč zvolíme vhodnou velikost
ložiska.
Ruční navíjedlo
27
c) k uložení je použito valivé kuželíkové ložisko
Určení zatěžujících sil působících na ložiska:
Obr. 11. Určení zatížení kuželíkových ložisek (uspořádání ložisek „X“).
Silové poměry
Axiální zatížení v místech I. a II.
FrI FrII
≥
(84)
YI YII
Fax ≥ 0
(85)
FaI = 0,6 ⋅
FrI
YI
(86)
FaII = FaI + Fax (87)
FrI FrII
<
(88)
YI YII
F
F 
Fax ≥ 0,6 ⋅  rII − rI  (89)
 YII YI 
FaI = 0,6 ⋅
FrI
YI
(90)
FaII = FaI + Fax (91)
FrI FrII
<
(92)
YI YII
F
F 
Fax < 0,6 ⋅  rII − rI  (93)
 YII YI 
FaI = FaII − Fax (94)
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P (N)
Fa
P = Fr
≤e
pro
Fr
P = 0,4 ⋅ Fr + Y ⋅ Fa
Ruční navíjedlo
pro
Fa
>e
Fr
FaII = 0,6 ⋅
FrII
(95)
YII
(96)
(97)
28
Součinitel trvanlivosti ložisek fh (-)
3
 L  10
fh =  h 
 500 
(98)
kde Lh (h) je požadovaná trvanlivost ložiska v hodinách, hodnotu volíme.
Součinitel otáček fn (-)
3
fn = (1,8 ⋅ n)− 10
−
(99)
Minimální dynamická únosnost použitého ložiska C (N)
C=
fh ⋅ P
fn
(100)
Ekvivalentní statické zatížení ložiska P0 (N)
P0 = 0,5 ⋅ Fr + Y0 ⋅ Fa
(101)
pokud je P0 ≤ Fr počítá se s P0 = Fr
Minimální statická únosnost použitého ložiska C0 (N)
C0 = s0 ⋅ P0
(102)
kde s0 (-) je statická bezpečnost, hodnotu volíme dle tab. 11.
Po zjištění hodnot C, C0 a minimálního průměru hřídele šneku dš případně čepu bubnu dč zvolíme vhodnou velikost
ložiska.
Ruční navíjedlo
29
d) k uložení je použito valivé axiální kuličkové ložisko obousměrné
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P (N)
P = Fa
(103)
Součinitel trvanlivosti ložisek fh (-)
 L 
fh =  h 
 500 
1
3
(104)
kde Lh (h) je požadovaná trvanlivost ložiska v hodinách, hodnotu volíme.
Součinitel otáček fn (-)
1
fn = (1,8 ⋅ n)− 3
−
(105)
Minimální dynamická únosnost použitého ložiska C (N)
C=
fh ⋅ P
fn
(106)
Ekvivalentní statické zatížení ložiska P0 (N)
P0 = Fa
(107)
Minimální statická únosnost použitého ložiska C0 (N)
C0 = s0 ⋅ P0
(108)
kde s0 (-) je statická bezpečnost, hodnotu volíme dle tab. 11.
Po zjištění hodnot C, C0 a minimálního průměru hřídele šneku dš případně čepu bubnu dč zvolíme vhodnou velikost
ložiska.
Ruční navíjedlo
30
Axiální ložisko musí být trvale pod minimálním zatížením o velikosti Fa min (N) (v případě, že tomu tak za provozu není,
je nutné jej předepnout např. pružinami. Tato podmínka platí hlavně u vyšších otáček, kvůli vlivu odstředivé síly na
kuličky ložiska čímž dochází k narušení správného odvalování.)
Fa min
C  n 

= 0 ⋅ 
100  nmax 
2
(109)
Fa min =
C0
1000
(110)
Poté uvažujeme hodnotu vyšší z obou vzorců
e) k uložení je použito kluzné ložisko (pouzdro)
Nejprve zvolíme konstrukčně rozměry kluzného pouzdra a poté provedeme jeho kontrolu
Radiální tlak v kluzném pouzdru pr (MPa)
pr =
FR
≤ pD
l⋅d
(111)
kde
pD (MPa) je dovolený tlak mezi čepem (hřídelí) a kluzným pouzdrem v místě uložení (viz tab. 12.)
d (mm) je vnitřní průměr pouzdra
l (mm) je délka kluzného pouzdra
Axiální tlak v kluzném pouzdru pa (MPa)
FA
≤ pD
π
2
2
⋅ d2 − d1
4
U kluzných pouzder málo mazaných, nebo mazaných tuhým mazivem se provádí ještě kontrola na oteplení:
pa =
(
)
p ⋅ v ≤ (p ⋅ v )D
(112)
(113)
kde součin p.v je součin provozního tlaku a obvodové rychlosti, hodnota (p.v)D se získá z tab. 12.
Ruční navíjedlo
31
Dodatky k výpoč
výpočtům ruč
ručního naví
navíjedla
Tab. 1. Součinitel průměru bubnu α (-)
Hodnoty α nutno zvýšit na hodnotu α + 2, přebíhá-li lano přes více
kladek než 2 nebo nabíhá-li na druhou kladku v opačném směru.
Použije-li se lana s pevností drátu ≥ 1770 MPa , nutno hodnotu α
zvětšit ještě o 2.
Součinitel α
Skupina jeřábů podle ČSN 270310
na vodící kladku
na lanový buben
na vyrovnávací kladku
I
II
III
IV
20
18
14
22
20
15
24
22
16
26
24
16
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruční navíjedlo
1120
280
X
1000
250
8
200
7
160
6
125
5
100
4
80
3
63
2
3,55
4
4,5
5
6,3
8
9
9,5
10
10,6
11,2
11,8
12,5
13,2
14
Jmenovité průměry Db, Dk
50
1
Průměr
lana d
Označení
drážky
Tab. 2. Jmenovité průměry kladek a bubnů pro jeřáby, zdvihadla a výtahy
X
X
X
X
X
X
32
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2000
500
X
X
1800
450
15
400
14
355
13
315
12
280
11
250
10
15
16
17
18
19
20
21,2
22,4
23,6
25
26,5
28
30
31,5
Jmenovité průměry Db, Dk
200
9
Průměr
lana d
Označení
drážky
Pokračování tab. 2.
Tab. 3. Předběžná volba účinnosti šnekového převodu ηs’ (-) a úhlu stoupání γ’ (°)
Počet chodů šneku z1 (-)
Účinnost šnekového převodu ηs’ (-)
Úhel stoupání šroubovice šneku γ’ (°)
Ruční navíjedlo
1
2
3
4
0,7 ÷ 0,75
0,75 ÷ 0,82
0,82 ÷ 0, 87
0,8 ÷ 0,92
6
11
16
22
33
Tab. 4. Materiálové hodnoty šnekových soukolí
Šnekové kolo (MPa)
Provozní poměry
cínový
bronz
Střední
a velké
výkony,
zatížení
klidné a
míjivé
2)
5)
8)
120
130
130
P
K
220
250
150
150
80
90
CuSn12
423123
314
P
K
O
240
260
240
160
170
170
80
85
85
CuSn10Ni1P1
325
O
300
180
CuSn5Zn5Pb5
423135
333
P
K
O
150
180
180
ocel
T.O.
80
120
12050.46)
12020.97)
003
003
156
170
180
200
110
120
130
14140.46)
14220.97)
14331.7
021
021
021
1,039
156
300
130
16240.7
071
60
65
65
1,01
154
100
125
150
70
85
95
110
130
160
70
90
100
12050.46)
16240.7
aj.
003
071
470
až
650
14140.7
14331.7
aj.
021
021
450
až
530
14331.7
aj.
021
450
až
530
12050.6
aj.
003
350
až
380
E.105
ZE 3)
(MPa1/2)
1,187
CuSn8Zn6Pb3
423137
333
P
K
O
170
190
190
100
110
110
65
70
70
1,039
156
CuAl9Fe3
423145
342
P
K
450
500
130
180
100
110
1,216
164
150
170
CuAl10Fe4Ni
423147
342
P
K
500
500
200
220
130
150
1,275
167
200
220
CuZn35AlFe3
423311
354
P
K
O
600
650
700
350
350
400
140
145
150
1,03
156
240
255
270
P
150
80
45
0,785
141
100
150
140÷200
0,973
149
70
200
160÷220
1,099
159
90
422425
250
180÷240
1,259
166
110
422430
300
200÷260
1,444
173
130
371
422415
1)
100
324
CuZn35Pb1
423313
šedá
litina 4)
1,039
VHV min
mosaz
vk < 2 m.s-1
130
180
Rp0,2
vk < 4 m.s-1
Malé
výkony,
klidné
zatížení
163
Rm
vk = 4 ÷ 10 m.s-1
hliníkový
bronz
σF lim2)
8)
CuSn10P1
423120
vk > 10 m.s-1
σH lim1)
T.O.
Materiál
Šnek
422420
213
5)
P
VHV
550
až
720
Platí ve dvojici s tvrzeným šnekem (broušeno); ve dvojici se zušlechtěným šnekem (nebroušeno) hodnoty o 25% nižší; ve dvojici s litinovým šnekem hodnoty o 50% nižší
3) Platí pro dvojici s ocelovým šnekem
4) Pro malé kluzné rychlosti (ruční pohon)
Při střídavém namáhání hodnoty o 30% nižší
6) Zušlechtěno a povrchově kaleno
viz únavová pevnost v dotyku s ohledem na zadírání
Technologie odlitku: P – do písku, K – do kokily, O – odstředivé lití
Ruční navíjedlo
7)
Cementováno a kaleno
34
Tab. 5. Součinitel mechanických vlastností materiálů ZE (MPa1/2) spoluzabírajících ozubených kol
Pastorek, šnek
materiál
E1 (MPa)
Ozubené kolo, šnekové kolo
ν1 (-)
materiál
E2 (MPa)
0,3
ocel
ocel na odlitky
tvárná litina
litý Sn bronz
tvářený Sn bronz
2,1.105
2,0.105
1,7.105
1,0.105
1,1.105
2,1.105
ocel
ν2 (-)
0,3
ZE
(MPa1/2)
190
189
181
155
160
ocel na odlitky
2,0.105
ocel na odlitky
tvárná litina
2,0.105
1,7.105
188
181
tvárná litina
1,7.105
tvárná litina
1,7.105
174
Tab. 6. Parametry pro volbu šnekových převodů
Převodové
číslo
u (-)
8
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
Počet chodů
šneku
z1 (-)
Počet zubů
kola
z2 (-)
Součinitel
průměru šněku
q (-)
Směrná hodnota
účinnosti
ηs*) (-)
4
32
40
50
8
10
12,5
0,87...0,92...0,95
0,86...0,90...0,93
0,85...0,88...0,92
2
32
40
50
8
10
12,5
0,79...0,86...0,91
0,77...0,83...0,90
0,73...0,80...0,90
1
32
40
50
63
8
10
12,5
16
0,68...0,78...0,87
0,64...0,75...0,86
0,57...0,70...0,83
0,53...0,65...0,78
*) nižší ηs platí pro menší aw a nižší n1
Ruční navíjedlo
35
Pokračování tab. 6.
Normálný modul
mn (mm)
Součinitel
průměru šneku
q (-)
2
2,5
3,15
4
5
6,3
8
10
12,5
16
16
12,5
11,2
12,5
9
10
11,2
12,5
9
10
11,2
12,5
9
10
11,2
12,5
8
9
10
11,2
8
10
8
10
8
Tab. 7. Orientační hodnoty součinitele nerovnoměrnosti pohonu KA (-)
Zatěžování převodovky hnaným (pracovním) strojem
Zatěžování převodovky
hnacím strojem
plynulé
s malou
nerovnoměrností
se střední
nerovnoměrností
s velkou
nerovnoměrností
1
1,25
1,5
1,75
s malou nerovnoměrností
1,1
1,35
1,6
1,85
se střední nerovnoměrností
1,25
1,5
1,75
2
s velkou nerovnoměrností
1,5
1,75
2
2,25
plynulé
s malou
nerovnoměrností
se střední
nerovnoměrností
s velkou
nerovnoměrností
elektrogenerátory,
dopravníky, lehké
výtahy, ventilátory,
odstředivá čerpadla,
míchadla, kompresory
obráběcí stroje,
víceválcová pístová
čerpadla, zubová
čerpadla
jednoválcová pístová
čerpadla, jeřáby,
obráběcí stroje
lisy, mlýny, drtiče,
rypadla, nůžky,
válcovací tratě
plynulé
s malou
nerovnoměrností
se střední
nerovnoměrností
s velkou
nerovnoměrností
elektromotory, turbíny,
rotační hydromotory
pístové hydromotory
víceválcové spalovací
motory
jednoválcové spalovací
motory
plynulé
Hnané stroje
Hnací stroje
Ruční navíjedlo
36
Tab. 8. Součinitel vnitřních dynamických sil KV (-)
Kluzná rychlost vk (m.s-1)
Stupeň
přesnosti
do 1,5
1,5 až 3
3 až 7,5
7,5 až 12
12 až 16
16 až 25
6
-
-
1
1,1
1,3
1,5
7
1
1
1,1
1,2
-
-
8
1,15
1,25
1,4
-
-
-
9
1,25
-
-
-
-
-
Tab. 9. Dovolené dotykové napětí σH dov (MPa) pro zadírání
Dovolené dotykové napětí σH dov (MPa) pro zadírání
Kluzná rychlost vk (m.s-1)
Materiál šnekového kola
hliníkový
bronz
0,5
1
2
3
4
CuAl9Fe3
182
179
173
167
160
CuAl10Ni4
195
192
187
181
175
Cu66Al6Fe3Mn2
172
169
154
149
141
Cu58Mn2Pb2
120
118
112
106
100
130
115
85
-
-
150
130
100
-
-
mosaz
422415
šedá
litina
422418
422424
422428
Tab. 10. Součinitel tvaru zubu YF (-)
Virtuální počet zubů zv (-)
Součinitel tvaru zubu YF (-)
Ruční navíjedlo
20
22
25
27
30
33
36
40
50
60
80
100
150
300
1,98
1,93
1,85
1,8
1,76
1,75
1,62
1,55
1,48
1,45
1,34
1,3
1,27
1,24
37
Tab. 11. Statická bezpečnost s0 (-)
Pohyb ložiska
s0 (-)
Ložiska, která se neotáčejí (kývavý pohyb), např. jeřábové háky, vrata zdymadel
0,5 až 1
Otáčející se ložiska při normálních nárocích na hlučnost chodu, např. válcovací stolice
1 až 1,5
Otáčející se ložiska při vysokých nárocích na hlučnost chodu, např. elektromotory, převodovky
1,5 až 2,5
U axiálních soudečkových ložisek, jejichž oba kroužky jsou podepřeny na celé čelní dosedací ploše a tělesový kroužek je radiálně podepřen v celé
své výšce, musí být statická bezpečnost s0 > 4. Jsou-li dodrženy jen připojovací rozměry udané v tabulkách ložisek, musí být s0 > 8.
Tab. 12. Dovolené hodnoty středního tlaku pD (MPa) u kluzných pouzder
Ložiskový materiál
Materiál hřídele
Způsob mazání
Tlak pD (MPa) pro obvodovou rychlost v (m.s-1)
<1
2 až 4
>5
Šedá litina
ČSN 422456
11500, 11600
U
Perlitická litina
11600.4 jemně broušený
12023 lapovaný
B
B
6
20
3 až 2
15 až 5
-
Spékaná ocel
ČSN 418280
11600, 11700
N
3
2 až 1
-
Spékaný bronz
ČSN 418344
11600 jemně broušený
B
10
5 až 3
-
Cínový bronz
ČSN 423123
11600
11600.4 jemně broušený
U
B
5
25
20 až 8
max. 4
Olověný bronz
ČSN 423182
ČSN 423183
11600.4 jemně broušený
B
25
20 až 10
max. 5
2 až 1,2
Syntetická pryskyřice
s výstelkou
s cínovým plnidlem
11500
B
p.v
do 40 (MPa.m.s-1)
U – úsporné mazání kapací,
nebo průtočné kapací maznicí,
knotovou a Staufferovou
maznicí.
Teflon
11600.4
B
p.v
do 60 (MPa.m.s-1)
Tvrzené dřevo
11500, 11600
B – bohaté mazání
hydrodynamické nebo
hydrostatické.
Ruční navíjedlo
tukem
3,5
-
-
N – nasyceno mazivem.
38
Rozsah zpracování
Práce bude obsahovat:
technickou zprávu
obsah
seznam použitých veličin a symbolů
slovní zadání včetně schématu
technické výpočty s dosazením do vzorců, případně s příslušnými schématy
seznam výkresové dokumentace
seznam použité literatury
výkresovou dokumentaci
výkres celkové sestavy včetně kusovníku
výkres svařované sestavy rámu navíjedla včetně kusovníku
výrobní výkres šnekového kola
výrobní výkres šneku
Ruční navíjedlo
39
Seznam použitých veličin a symbolů
veličina
symbol
a
aw
b
b1
b2
C
C0
d
dae2
da1
da2
Db
db2
dč
df1
df2
dš
dw1
dw2
d1
d2
d2’
e
E
en 1,2
E1
E2
F
roztečná vzdálenost os šnekového soukolí, vzdálenost podpory hřídele šneku
požadovaná osová vzdálenost šnekového soukolí
vzdálenost podpory hřídele šneku
délka šroubovice šneku
šířka věnce šnekového kola
dynamická únosnost ložiska
statická únosnost ložiska
jmenovitý průměr lana, vnitřní průměr kluzného pouzdra
největší průměr šnekového kola
hlavový průměr šneku
hlavový průměr šnekového kola
jmenovitý průměr bubnu
základní průměr šnekového kola
průměr čepu bubnu
patní průměr šneku
patní průměr šnekového kola
průměr hřídele šneku
valivý průměr šneku
valivý průměr šnekového kola
roztečný průměr šneku, vnitřní průměr kluzného pouzdra (112)
roztečný průměr šnekového kola, vnější průměr kluzného pouzdra (112)
předběžný roztečný průměr šnekového kola
ložiskový koeficient
modul pružnosti v tahu hřídele šneku
šířka zubové mezery v normálné rovině
modul pružnosti v tahu materiálu šneku
modul pružnosti v tahu materiálu šnekového kola
síla na páce, celková radiální zatěžující síla hřídele šneku
Ruční navíjedlo
jednotka
poznámka
mm, mm
mm
mm
mm
mm
N
N
mm,mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm, mm
mm, mm
mm
MPa
mm
MPa
MPa
N, N
40
veličina
symbol
Fa
FA
Fa min
Fax
Fa1
Fa2
FaI
FaII
FG
fh
FL
fn
FP
Fr
FR
FRČ
Fr1
Fr2
FrI
FrII
Ft1
Ft2
hz
k
KA
KF
KH
KH’
KHα
axiální síla působící na valivé ložisko
axiální síla působící na kluzné pouzdro
minimální zatěžující síla axiálního ložiska
axiální síla působící na valivé kuželíkové ložisko
axiální síla na šneku
axiální síla na šnekovém kole
axiální zatížení kuželíkového ložiska v místě uložení I
axiální zatížení kuželíkového ložiska v místě uložení II
zatěžující síla od hmotnosti břemene
součinitel trvanlivosti ložiska
síla v laně
součinitel otáček
jmenovitá pevnost lana
radiální síla působící na valivé ložisko
radiální síla působící na kluzné pouzdro
reakční síla v místě uložení čepu bubnu
radiální síla na šneku
radiální síla na šnekovém kole
radiální zatížení kuželíkového ložiska v místě uložení I
radiální zatížení kuželíkového ložiska v místě uložení II
tečná obvodová síla na šneku
tečná obvodová síla na šnekovém kole
výška zdvihu ručního navíjedla
bezpečnost lana
součinitel nerovnoměrnosti pohonu
provozní součinitel
součinitel přídavných zatížení
předběžně volený součinitel přídavných zatížení
součinitel rozdělení zatížení
Ruční navíjedlo
jednotka
poznámka
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
mm
-
41
veličina
symbol
KHβ
KV
kα
kβ
l
Lb
lč
Lh
l0
m
Mb
mn
mn’
MP
MO
MO max
MO red
n
nb
NE
NO
P
pa
pD
pn
pr
P0
q
R
součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů dle šířky
součinitel vnitřních dynamických sil
součinitel tvaru zubu
součinitel tvaru zubu
vzdálenost podpor hřídele šneku, délka kluzného pouzdra
celková délka bubnu
vyložení čepu bubnu
požadovaná trvanlivost valivého ložiska
délka bubnu bez závitů
hmotnost břemene
kroutící moment na bubnu
modul ozubení
předběžný modul ozubení
hnací moment na páce
ohybový moment čepu bubnu
maximální ohybový moment na hřídeli šneku
redukovaný moment na hřídeli šneku
výpočtové otáčky čepu (hřídele) valivého ložiska
otáčky bubnu
ekvivalentní počet provozních cyklů
základní počet cyklů
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
axiální tlak v kluzném pouzdru
dovolený tlak mezi čepem a kluzným pouzdrem
normálná rozteč
radiální tlak v kluzném pouzdru
ekvivalentní statické zatížení ložiska
součinitel průměru šneku
poloměr ramene páky
Ruční navíjedlo
jednotka
poznámka
mm, mm
mm
mm
h
mm
kg
N.mm
mm
mm
N.mm
N.mm
N.mm
N.mm
s-1
s-1
N
MPa
MPa
mm
MPa
N
mm
42
veličina
symbol
RB
s
sF min
sH min
sn 1,2
s0
t
us
us’
v*
vk
WO
x
X
Y
yD max
YF
ymax
Y0
YI
YII
Yβ
z
ZE
ZH
ZH’
zV
z0
z1
celková radiální reakce v místě uložení B hřídele šneku
tloušťka pláště bubnu
součinitel bezpečnosti
součinitel bezpečnosti
tloušťka zubu v normálné rovině
statická bezpečnost valivého ložiska
rozteč drážek pro lano v bubnu
skutečné převodové číslo šnekového soukolí
převodové číslo šnekového soukolí
součinitel hlavového převýšení šnekového kola
střední kluzná rychlost
průřezový modul v ohybu
radiální posunutí korigovaného šnekového soukolí
výpočtový koeficient ložisek
výpočtový koeficient ložisek
maximální dovolený průhyb hřídele šneku
součinitel tvaru zubu
maximální průhyb hřídele šneku
výpočtový koeficient ložisek
výpočtový koeficient kuželíkových ložisek
výpočtový koeficient kuželíkových ložisek
součinitel sklonu zubu
celkový počet závitů drážky pro lano v bubnu
součinitel mechanických vlastností materiálu
součinitel tvaru spoluzabírajících zubů
předběžný součinitel tvaru spoluzabírajících zubů
virtuální počet zubů šnekového kola
počet závitů lana u zakotvení
počet chodů šneku
Ruční navíjedlo
jednotka
poznámka
N
mm
mm
mm
m.s-1
mm3
mm
mm
mm
MPa1/2
-
43
veličina
symbol
z2
α
αB
αn
γ
γ’
γw
εα
ϕ
ϕ’
σDo
σF
σF dov
σF lim
σH
σH dov
σH lim
σO
ηL
ηs
ηs’
ν1
ν2
ψd’
jednotka
poznámka
počet zubů šnekového kola
součinitel průměru bubnu
Bachův opravný součinitel
úhel záběru
skutečný úhel stoupání šroubovice
předběžný úhel stoupání šroubovice
valivý úhel stoupání šroubovice
součinitel záběru
úhel zkosení věnce šnekového kola
třecí úhel kluzných ploch boků zubů
dovolené napětí materiálu čepu bubnu v ohybu
ohybové napětí
dovolené napětí v ohybu
mez trvalé únavové pevnosti v ohybu
dotykové napětí
dovolené napětí v dotyku
mez trvalé únavové pevnosti v dotyku
ohybové napětí
účinnost lanového převodu
účinnost šnekového převodu
předběžná účinnost šnekového převodu
Poissonovo číslo materiálu šneku
Poissonovo číslo materiálu šnekového kola
součinitel šířky věnce šnekového kola
Ruční navíjedlo
44
Ukázky jednotlivých dílů ručního navíjedla
Ruční navíjedlo
45
Ruční navíjedlo
46
Ruční navíjedlo
47
Zadané hodnoty
Zadání
číslo
Hmotnost břemene
m (kg)
Výška zdvihu
hz (m)
Síla na páce
F (N)
Poloměr ramene páky
R (mm)
1
1000
11
50
200
2
900
10
60
200
3
800
8
50
200
4
700
10
60
200
5
600
8
40
200
6
500
5
30
200
7
550
6
40
200
8
650
5
45
200
9
750
7
55
200
10
850
9
65
200
11
950
8
45
180
12
1000
10
40
180
13
900
8
50
170
14
800
7
50
180
15
700
8
60
190
16
600
7
40
200
17
500
5
30
170
18
550
6
30
190
19
650
6
40
180
20
750
6
45
170
Ruční navíjedlo
48
Download

(Microsoft PowerPoint