Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
DTP v syst´emu LATEX
´
uvodn´
ı informace
RNDr. Tom´asˇ Mikulenka
vyukov
y´ materi´al v r´amci grantov´eho projektu Bezn´akladov´e ICT pro uˇcitele
´
Kromˇerˇ´ızˇ , bˇrezen 2012
ˇ
´
Beznakladov
e´ ICT proTento
uˇcitele
projekt je spolufinancov´an z Evropsk´eho soci´aln´ıho fondu a st´atn´ıho rozpoˇctu CR.
www.gymkrom.cz/ict
1
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Vznik a historie TEXu
Autor TEXu – Donald Erwin Knuth, profesor Stanfordsk´e
univerzity
1977 – nespokojenost Knutha se sazbou knihy The Art of
Computer Programming byla impulsem k vyvoji
nov´eho
´
s´azec´ıho syst´emu
1978 – prvn´ı verze (oznaˇcov´ana jako TEX 78)
1980 – zaloˇzena organizace TUG (TEX Users Group)
1990 – vznik CSTUG (ˇceskoslovensk´e sdruˇzen´ı TUG)
1992 – ukonˇcen´ı vyvoje
TEXu, jen opravy pˇr´ıpadnych
´
´ chyb;
souˇcasn´a verze – 3,14159
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
2
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Co je TEX
autorsky´ syst´em pro sazbu odborn´eho textu
volnˇe sˇ iˇritelny´ (tzv. public domain)
programovatelny´ (m´a vlastn´ı makrojazyk)
ˇ
d´avkovy:
y´ vzhled dokumentu ovlivnujeme
´ vysledn
´
z´apisem v textovych
´ bloc´ıch – d´avk´ach
dobˇre dokumentovany´ (vyˇsel kniˇznˇe)
vystup
je nez´avisly´ na zaˇr´ızen´ı
´
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
3
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Co je LATEX
cˇ asto vyuˇz´ıvany´ form´at TEXu (volnˇe sˇ iˇriteln´a nadstavba)
vytvoˇreny´ Leslie Lamportem (80. l´eta 20. stol., Digital
Equipment Corporation)
z´akladn´ı myˇslenka: zpˇr´ıstupnit sloˇzity´ jazyk TEXu bˇezˇ nym
´
˚ (typografickym
˚
uˇzivatelum
a usnadnit
´ neprofesion´alum)
jim precizn´ı vys´azen´ı poˇzadovan´eho textu
˚ TEX
cˇ teme [la-tech] – Lamportuv
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
4
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Kde poˇr´ıdit program
Lze napˇr. zdarma st´ahnout instalaci pro OS Win ze str´anek
projektu MikTeX Christiana Schenka (www.miktex.org).
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
5
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
´ v LATEXu – schema
Prace
Pr´ace se podob´a programov´an´ı – prob´ıh´a v tˇechto f´az´ıch:
1
pˇr´ıprava (editace) zdrojov´eho dokumentu
2
pˇreklad – vys´azen´ı
3
prohl´ızˇ en´ı, kontrola
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
6
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
´ v LATEXu
Prace
Tento sled kroku˚ je tˇreba opakovat tak dlouho, dokud
nedos´ahneme poˇzadovan´eho vzhledu dokumentu.
˚
Nevyhoda
tohoto zpusobu
pr´ace: vysledek
nevid´ıme IHNED
´
´
(ve zdrojov´em textu), coˇz odrad´ı zejm´ena zaˇca´ teˇcn´ıky.
Vyhoda:
efektivn´ım z´apisem nˇekolika potˇrebnych
´ pˇr´ıkazu˚ se
´
A
syst´em TEX (L TEX) s´am postar´a o precizn´ı a bezchybn´e
zpracov´an´ı a vys´azen´ı
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
7
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
´
Pˇr´ıprava textoveho
dokumentu
Protoˇze LATEX nen´ı zˇ a´ dny´ WYSIWYG editor, mus´ıme do
dokumentu kromˇe vlastn´ıho textu zahrnout jeˇstˇe pˇr´ıkazy
pro zpusob
˚
sazby. Jsou to:
jeden aktivn´ı znak (napˇr. &, $, ˆ )
posloupnost \z (z je neabecedn´ı znak, napˇr. \#, \\, \%, \@)
posloupnost \slovo (slovo je posloupnost p´ısmen, napˇr.
\small, \uv, \alpha, \textit, . . . )
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
8
Co je LATEX
Hladka´ sazba
Pˇr´ıprava dokumentu
Sm´ısˇ ena´ sazba
´
Pˇr´ıprava dokumentu – zavorky
Nˇekter´e pˇr´ıkazy maj´ı parametry uv´adˇen´e v z´avork´ach:
{}
[]
()
{povinn´e parametry} – bez tˇechto z´avorek pˇr´ıkaz plat´ı jen
pro prvn´ı znak
[nepovinn´e parametry] – lze je vynechat vˇcetnˇe z´avorek
˚
(jen u pˇr´ıkazu˚ pro kreslen´ı obr´azku)
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
9
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Struktura dokumentu
Kaˇzdy´ dokument urˇceny´ ke zpracov´an´ı v LATEXu m´a tuto
r´amcovou strukturu:
´da}[datum vytvoˇ
\documentclass[volby]{tˇ
rı
ren´
ı]
... preambule ...
\begin{document}
... textov´
a ˇ
c´
ast ...
\end{document}
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
10
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Tˇr´ıda dokumentu \documentclass
Parametr {tˇr´ıda} definuje styl, jakym
´ m´a byt
´ dokument
vys´azen:
1
letter . . . dopis
2
report . . . zpr´ava
3
article . . . cˇ l´anek
4
book . . . . . . kniha
5
´ k prom´ıt´an´ı
slides . . . folie
Samostatnou tˇr´ıdu tvoˇr´ı Beamer – tvorba prezentac´ı.
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
11
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
´ ı bal´ıcˇ ku˚ \usepackage
Pouˇz´ıvan´
˚ Ty mohou mˇenit
V preambuli se deklaruje pouˇzit´ı tzv. bal´ıcˇ ku.
funkci urˇcitych
´ pˇr´ıkazu˚ nebo definovat nov´e pˇr´ıkazy pro
pˇrid´an´ı dalˇs´ıch funkc´ı.
Bal´ıcˇ ek = sada pˇr´ıkazu˚ LATEXu v souboru s pˇr´ıponou .sty;
pˇripojuje se pˇr´ıkazem \usepackage. Jedinym
´ pˇr´ıkazem lze
˚
naˇc´ıst v´ıce bal´ıcˇ ku.
\usepackage{color}
\usepackage{graphics,ifthen,amstex}
\usepackage[czech]{babel}
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
12
Co je LATEX
Hladka´ sazba
Pˇr´ıprava dokumentu
Sm´ısˇ ena´ sazba
Skupina a prostˇred´ı
´
Skupina = usek
textu ohraniˇceny´ sloˇzenymi
z´avorkami.
´
´
Prostˇred´ı = usek
textu ohraniˇceny´ pˇr´ıkazy
\begin{n´
azev}
...
\end{n´
azev}
kde n´
azev je slovo s definovanym
´ vyznamem.
´
˚
Text uvnitˇr skupiny cˇ i prostˇred´ı se zpracuje jinym
´ zpusobem
neˇz ostatn´ı text a to v z´avislosti na pˇr´ıkazu ve skupinˇe nebo na
parametrech prostˇred´ı.
P´ısmo 12 pt. {\Large A p´ısmo zvˇetˇsen´e.}
\begin{center} text na stˇred \end{center}
Skupiny a prostˇred´ı se mohou do sebe libovolnˇe vnoˇrovat, ale
nesmˇej´ı se kˇr´ızˇ it.
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
13
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Prvn´ı dokument
Minim´aln´ı kostra dokumentu LATEXu:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
vlastn´ı text – test cˇ esk´e diakritiky:
´ el d’a´ belsk´e ody.
´
Pˇr´ıliˇs zˇ lut’ouˇcky´ ku˚ nˇ upˇ
\end{document}
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
14
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Odstavce
Pˇrechod na novy´ odstavec lze v LATEXu prov´est dvˇema
˚
zpusoby:
a) vynech´an´ım (asponˇ jednoho) rˇ a´ dku
b) pˇr´ıkazem \par (odstavec = paragraph)
Pˇrechod na novy´ rˇ a´ dek bez odstavcov´eho zlomu:
a) pˇr´ıkazem \\
b) pˇr´ıkazem \\[2 mm] (parametr rˇ a´ dkov´an´ı)
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
15
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Mezery v textu
mezislovn´ı mezera: s´az´ı se mezern´ıkem
nezlomiteln´a mezera: znak tilda (∼)
pˇr´ıklad: v∼lese, z∼pole, o∼tom, s∼nimi
´ zen´a mezera: \, (chov´a se jako nezlomiteln´a mezera)
zuˇ
pˇr´ıklad: J.\,S.\,Bach, 30\,cm
rozˇs´ırˇ en´a mezera (k oddˇelen´ı matematickych
u˚ nebo
´ vyraz
´
˚
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
urˇcitych
celk
u):
\quad
–
s
ı
r
ka
1
em;
\qquad
–
s
ı
r
ka
2 em
´
mezera libovoln´e d´elky: \hspace{8.4 mm} – vodorovn´a,
\vspace{2.5 ex} – svisl´a
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
16
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
ˇ ı slov
Delen´
LATEX prov´ad´ı dˇelen´ı slov automaticky s vyuˇzit´ım slovn´ıku
vyjimek.
Pokud by mˇelo doj´ıt k chybn´emu rozdˇelen´ı slova, lze
´
naˇr´ıdit jin´e dˇelen´ı pˇr´ıkazem \-.
Pˇri z´apisu olympi´
a\-da se dan´e slovo rozdˇel´ı bud’ jako
˚
olympi´a-da“ nebo vubec.
”
Pˇri pouˇz´ıv´an´ı problematickych
´ slov lze na zaˇca´ tek textov´e cˇ a´ sti
napsat pˇr´ıkaz \hyphenation{seznam}, napˇr.
\hyphenation{orga-ni-zaˇ
cn´
ı pˇ
ri-bliˇ
z-nˇ
e cvrnkl}
Slovo cvrnkl“ pak nebude rozdˇeleno nikde v cel´em textu.
”
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
17
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Stupenˇ p´ısma
Stupenˇ (size) rozhoduje o rozmˇerech p´ısma. V LATEXu se
pouˇz´ıv´a relativn´ı stupnice velikost´ı (jednotliv´e pˇr´ıkazy – viz
tabulka na dalˇs´ı stranˇe).
Z´akladn´ı velikost (\normalsize – vyznaˇcena cˇ ervenˇe) je
urˇcena tˇr´ıdou dokumentu, ostatn´ı jsou pak od n´ı odvozeny:
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
18
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
ˇ p´ısma
Pˇrehled velikosti (stupne)
pˇr´ıkaz LATEXu
\tiny
\scriptsize
\footnotesize
\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
VELIKOST P´I SMA
nejmenˇs´ı p´ısmo
velikost horn´ıch/doln´ıch indexu˚
velikost pozn´amek pod cˇ arou
text dokumentu
text dokumentu
text dokumentu
text dokumentu
text dokumentu
text dokumentu
text dokumentu
19
Co je LATEX
Pˇr´ıprava dokumentu
Hladka´ sazba
Sm´ısˇ ena´ sazba
Atributy p´ısma definovane´ uˇzivatelem
˚ ze uˇzivatel definovat pouˇzit´e
N´asleduj´ıc´ı sekvenc´ı pˇr´ıkazu˚ muˇ
p´ısmo v dokumentu individu´alnˇe:
\fontfamily{rodina}
\fontseries{v´
aha}
\fontsize{velikost}{ˇ
r´
adkov´
an´
ı}
\selectfont
Pˇr´ıklad: \fontfamily{ppl}\fontseries{b}
\fontsize{20}{24}\selectfont
nastav´ı p´ısmo Palatino, tuˇcn´e, stupenˇ 20 pt, rˇ a´ dkov´an´ı 24 pt.
´
Beznakladov
e´ ICT pro uˇcitele
www.gymkrom.cz/ict
20
Download

DTP v systému LaTeX úvodní informace