KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
KATALÆG
PREHĽAD POJMOV
TEPLOTAO(theta)
SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U
Teplota je charakteristikou tepelného stavu
telesa. Teplota je základná fyzikálna veličina
vyjadrovaná pomocou rôznych tepelných
stupníc. V prípade Celziovej stupnice je
nula definovaná ako bod topenia ľadu.
Jednotka:°C, K
Súčiniteľ prestupu tepla charakterizuje tepelno izolačné schopnosti konštrukcie.
Vyjadruje celkovú výmenu tepla medzi
priestormi oddelenými od seba danou stavebnou konštrukciou. V tepelnej technike
budov to je najdôležitejšia veličina.
Jednotka: W / m² K
TEPLO / MNOŽSTVO TEPLA Q
A / V POMER
Teplo je časť vnútornej energie, ktorú teleso prijme alebo odovzdá pri styku s iným
telesom, pričom nedochádza k vykonávaniu práce. Teplo popisuje procesy, v nich
sa odohráva množstvo zrážok jednotlivých
častíc, ktoré priamo nemôžeme sledovať
ani merať.
Jednotka: J
Jedná sa o pomer medzi plochou, ktorou
dochádza k prestupu tepla a vykurovaným
objemom stavby. Pomer charakterizuje
kompaktnosť objektu. Z geometrického
hľadiska má z tohto pohľadu ideálny tvar
gule, ideálnym pravouhlým objemom je
potom kocka. Všeobecne môžeme povedať, že kompaktnosť rastie s objemom
objektu. Preto majú bytové domy výrazne
menšie straty prestupom tepla, ako voľne
stojace domy rovnakej podlahovej plochy.
staršie jednotky sú kalórie (cal) a kilokalórie (kcal)
ŠÍRENIE TEPLA
Šírenie tepla z jedného miesta na druhé môže
prebiehať pomocou:
SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTIh
Sálanie
Teplo je predávané medzi dvomi telesami
bez ich vzájomného kontaktu iba prostredníctvom elektromagnetického žiarenia.
Vyjadruje výkon (tzn. teplo za jednotku času),
ktoré prejde každým štvorcovým metrom
dosky hrubej 1 meter, pričom jedna strana
má teplotu o 1 Kelvin vyšiu než druhá. Nízke
hodnoty charakterizujú výborné tepelno izolačné vlastnosti daného materiálu. Vlhkosť
má na tento parameter negatívny vplyv.
Jednotka: W / mK
Prúdenie
K prenosu tepla dochádza pomocou prúdenia hmoty rôznych teplôt. Uplatňuje sa
len pri kvapalinách a plynoch.
Vedenie
Vedenie je najčastejší spôsob šírenia tepla v pevných telesách. Prenos energie
prebieha priamo z molekuly na molekulu,
tie sa však nepohybujú a kmitajú okolo
svojich rovnovážnych polôh. Prenos tepla
vedením je elementárn
ny spôsob prenosu
tepla stenami budov.
Súč
účiinit
iteľ
eľ h ni
niek
ekto
torých
o
mate
ma
teriálov
ovv:
Q
kamenná vlna
0,035-0,050 W / mK
Q
drevo
0,09-0,19 W / mK
Q
EPS
0,035-0,050 W / mK
Q
betón
2,1 W / mK
Q
XPS
0,032-0,040 W / mK
Q
sklo
Q
tehly
0,08-0,45 W / mK
Q
neošetrený kov
Q
plynobetón
0,08-0,25 W / mK
Q
podklad na báze cementu 1,40 W / mK
0,76 W / mK
48-58 W / mK
PLÁNOVANIE
VŠETKO ZAČÍNA PLÁNOVANÍM
Akonáhle začnete uvažovať o stavbe, rekonštrukcii alebo modernizác
cii budovy, doporučujeme začať konzultáciiami s odborníkmi, ktorí vám pomôžu ná
ájsť optimálne
riešenie vášho projektu. Kľúčo
ovou je správna voľba parametrov použitýých materiálov
a systémov, ktoré musia zodp
povedať miestnym klimatickým podmienkam
m, ekonomickým kritériám a musia vykazo
ovať dlhodobú
životnosť. Ak poznáte vlastno
osti a výhody
jednotlivých stavebn
ných konštrukcií už vo
fáze projektu, budette môcť postaviť alebo
zrekonštruovať váš dom veľmi efektívne pri
vynaložení minimálnyych nákladov.
FINANČNÉ ÚSPORY
Energeticky úsporné stavby a rekonštrukcie ÁNO alebo NIE už nie je otázka k riešeniu. Každý stavebník dnes berie do úvahy
prevádzkové náklady stavby. Aj keď môžu
byť počiatočné náklady na zateplenie budovy vyššie, vynaložené investície sa v
krátkej dobe vrátia. Energeticky úsporné
stavby s nízkymi hodnotami súčiniteľa prestupu tepla U znamenajú pre svojho užívateľa veľmi malé straty tepla vonkajšími
múrmi v zimných mesiacoch.
Na zateplenie domu je tiež možné získať
rôzne finančné ponuky alebo dotácie z národných podporných programov.
Bližšie informácie:
02 / 455 22 800, [email protected]
PRÍKLADY SKLADBY OBVODOVÉHO MURIVA
Výhody
38 cm systémové tehly +
tepelno izolačná omietka
25 cm systémové tehly +
14 cm ETICS
25 cm betón + 14 cm ETICS
25 cm Durisol + 14 cm ETICS
24 cm plynobetón +
16 cm ETICS
pevnosť
veľmi dobrá cena
masívnosť
veľmi dobrá cena
masívnosť
masívnosť
dobrá izolácia
zateplenie
dobrá izolácia
dobrá izolácia
žiadne tepelné mosty
žiadné tepelné mosty
žiadne tepelné mosty
žiadne tepelné mosty
vysoká akumulačná schopnosť
vysoká akumulačná schopnosť
vysoká akumulačná schopnosť
zvuková izolácia
zvuková izolácia
zvuková izolácia
NOVÁ VÝSTAVBA
KLÍMA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zmeny klímy nám denne pripomínajú potrebu realizácie zmien v prísttupe a vzťahu
k prírode.
Zvyšovanie emisií CO2 význa
amne prispieva k zvyšovaniu skleníkové
ého efektu a
súvisiacich meteorologických
h javov, ktoré
sa stávajú každým rokom extrémnejšie.
Emisie z budovania a užívan
nia stavieb sú
významným prispievateľom tohto rastúceho problému. Nové poznatkyy, materiály a
technológie nám um
možňujú lepšie a efektívnejšie využívať energie vydané na výstavbu a prevádzku nových a existujúcich
stavieb tak, že je za
achovaný alebo dokonca zlepšený ich tepe
elný komfort.
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY –
EKONOMICKÉ STAVBY
Toto môže byť Váš príspevok ku znižovaniu
emisií skleníkových plynov a zabezpečenie
lepšej budúcnosti pre naše deti. Zníženie
spotreby energie na vykurovanie a chladenie je nielen ohľaduplné k životnému
prostrediu, ale tiež veľmi láskavé k peňaženkám majiteľov a užívateľov stavieb.
Zásoby neobnoviteľných zdrojov energie
každým rokom klesajú, zatiaľ čo spotreba
rok od roka rastie. To vedie k neustálemu
zvyšovaniu cien energií. Preto je znížená
spotreba energií základom na zaistenie
nízkych nákladov na prevádzku budov.
NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY
Nízkoenergetické domy sú budovy s požiadavkou na vykurovanie do 50 kWh / m²
čistej vykurovanej podlahovej plochy ročne. Množstvo tepla na vykurovanie týchto
budov je približne o 30 % nižšie ako sú
štandardné normové požiadavky.
Podmienky:
Q dobrá tepelná izolácia
vonkajšieho plášťa budovy;
U < 0,20 W / m²K
NOVÁ GENERÁCIA STAVIEB
Budovy v budúcnosti budú musieť byť
dôkladne naplánované tak, aby zabezpečovali maximálny komfort bývania a práce
a zároveň plnili podmienky nízkej energetickej náročnosti a tým zabezpečovali čo
najnižšie prevádzkové náklady. Prvým krokom k takejto budúcnosti, je kvalitná tepelná izolácia. V súčasnej dobe existujú dva
štandardy na výstavbu nových energeticky
úsporných budov.
PASÍVNY DOM
Pasívne domy sú budovy, ktoré zabezpečujú dobré životné podmienky a to tak v
lete ako aj v zime bez aktívneho vykurovania alebo chladenia. Ročná spotreba tepla
na vykurovanie v takýchto domoch je nižšia ako 15 kWh / m² čistej podlahovej plochy. Pasívne domy majú až o 90 % nižšie
požiadavky na spotrebu tepla v porovnaní
s existujúcimi
i t jú i i štandard
št d dmi.i
Stav:
Q Dobrá tepelná izolác
cia vonkajšieho
plášťa budovy; U = 0,10-0,15 W / m² K
Q Vzduchotesné konš
štrukcie
Q U-hodnota sklenený
ých plôch
≤ 0,80 W / m² K
Q Výstavba bez tepeln
ných mostov
Q Riadené vetranie
ŽIVOTNÝ KOMFORT
SPOKOJNÍ ĽUDIA
Komfortné
f
é teploty v lete aj v zime majú
ú veľký vplyv na spokojnosť ľudí. To je rovnako
dôležité aj na pracovisku. To je dôvod, prečo sú príjemné teploty kľúčovvým faktorom
spokojnosti a následnej efek
ktivity zamestnancov.
Budovy,
B
d
vk
ktorých
ý h prracujeme,
j
b
byty a d
domy,
kde žijeme sú prostredie, kde trávime veľkú časť nášho živo
ota. Preto je pocit pohodlia a hlavne zdra
avé prostredie jedným z
charakteristických znakov kvalitnej stavby.
Komfort vo vzťahu k
vnútornej teplote vzduchu
a povrchovej teploty stien
Nepríjemné teplo
28
Prijateľne
26
24
22
Príjemne
20
18
16
lot
ep
ét
an
ím
Vn
14
y
Vhodná hrúbka muriva alebo typ fasády
zabezpečujú, že rozdiel medzi teplotou v
miestnosti a povrchovou teplotou na povrchu stien je nižší ako 3°C pri prúdení vzduchu pod 0,2 m / s.
30
Priemerná teplota povrchu stien θD (°C)
Na zabezpečenie príjemného prostredia
musia byť zaistené tieto podmienky: vnímaná izbová teplota by mala byť medzi
19,5 a 23°C s podobnou vnútornou teplotou stien (rozdiel by nemal presiahnuť 3°C).
Prúdenie vzduchu by nemalo prekročiť 0,2
m / s a relatívna vlhkosť vzduchu by mala
byť asi 50 %.
12
Nepríjemný chlad
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Priemerná teplota vzduchu θ (°C)
Systém Kematerm šetrí energie. Vďaka
jeho nízkej hodnote U zabezpečuje vyššiu
teplotu na vnútornom povrchu stien, čo
umožňuje znížiť teplotu v miestnosti.
Príklad:
20°C
2
20°C
15°C
1
15°C
Izbová teplota:
21°C
Teplota na povrchu stien:
18°C
Vnímaná teplota:
½ (21°C + 18°C) = 19,5°C
10°C
10°C
1
5°C
5°C
0°C
0°C
−5°C
−5°C
−
NEBEZPEČENSTVO
KONDENZÁCIE
Vonkajšia omietka
Vnútorná omietka
EPS
−10°C
−1
−10°C
Sadrokartón
Armovaná stierka
a finálna úprava
PRÍKLAD 1
PRÍKLAD 2
PRÍKLAD 3
Priebeh teploty v murive
bez dodatočnej izolácie
Priebeh teplôt v murive
s vnútornou izoláciou
Priebeh teplôt v murive s kontaktným
zatepľovacím systémom KEMATERM
U-hodnota: 1,58 W/m²K
U-hodnota: 0,32 W/m²K
U-hodnota: 0,31 W/m²K
ZATEPĽOVANIE
SPRÁVNA CESTA
Zatepľovaním
í sa znižujú
ž ú tep
pelné
é straty –
tepelné straty obvodovým plášťom budovy (múrmi) pritom majú abso
olútnu prioritu.
Akékoľvek dodatočné investície do modernizácie systému vykurovvania by mali
byť realizované až po realizác
cii dodatočnej
tepelnej izolácie vonkajších sttien, podláh a
strešnej konštrukcie.
EXISTUJÚCE BUDOVY –
HODNOTY, KTORÉ JE TREBA UDRŽIAVAŤ
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém je
kľúčovou časťou zatepľovania pri opravách existujúcich fasád. Významne znižuje
tepelné straty cez steny a chráni budovu
pred zvýšenou tepelnou záťažou v teplých
mesiacoch. To má nielen významne priaznivý vplyv na komfort bývania, ale tiež výrazne znižuje účty za energie.
KEMATERM je spoľahlivé, úsporné a vysoko kvalitné riešenie, ktoré vám ušetrí peniaze a to nielen v dobe investície, ale tiež
v dlhodobom horizonte, kedy zabezpečia,
že vaše účty za vykurovanie a chladenie
zostanú stále nízke. KEMATERM systém
pridá vašej nehnuteľnosti novú hodnotu a
zvýši komfort bývania.
STRECHA
cca. 30 %
STENY
cca. 35 %
OKNÁ
cca. 20 %
PODLAHA
cca. 15 %
Najmenej 80 % budov je starších ako 15
rokov a ich energetické profily poukazujú
na plytvanie a neekonomickosť ich prevádzky. S cieľom zvýšiť komfort bývania
počas studených aj teplých mesiacov a
znížiť náklady na chladenie a vykurovanie,
musia byť tieto dobre postavené a slabo
izolované domy správne zrekonštruované
a zateplené.
Spolu s výmenou okien
n a sklenených plôch
je vonkajší kontaktný zatepľovací systém
najúčinnejším opatren
ním s okamžitým
efektom. Existuje veľa
a faktorov, ktoré je
treba vziať do úvahy prri obnove fasád, pretože môžu mať vplyv na úspech a kvalitu
zateplenia.
VÝHODY ZATEPLENIA
Q
Zlepšenie kvality života
Q
Znížené náklady na
vykurovanie / chladenie
Q
Zníženie emisí CO2 – ochrana
životného prostredia
Q
Nová fasáda zlepšuje vzhľad
vášho domu
Q
Vaše investície sa vrátia za pár rokov
Q
Hodnota vašej nehnuteľnosti
sa zvýši
Q
Možnosť získania fin
nančných dotácií
56sp%
ory
3000 €
ú
2000 €
3.154 €
1000 €
neza
ate
teplené
existujúce
ex
budovy
0€
exis
budova
1.387 € existujúca
zateplená
s ETICS
(10 cm EPS)
Zníženie nákladov na vykurovanie pomocou ETICS KEMATERM
spojeným s výmenou okien.
FAREBNÉ MOŽNOSTI
Príroda je ako hravý maliar, ktorý drží vo
svojich rukách paletu farieb. Vytvára nádherný
ý farebnýý svet a evokuje
j väčšinu našich jedinečných emócií. Kažždučkým krokom našej cesty sme udiven
ný jeho hrou a
naše životy sú vzájomne pop
prepájané farbami a emóciami, ktoré v náss evokujú.
KEMATERM farby sú výsled
dkom mnohoročných štúdií farebných odttieňov, našich
vlastných bohatých skúsenos
stí a vedomia,
že farby hrajú podstatnú úlo
ohu v našich
životoch.
Zdieľajte s nami nádherný svet farieb a objavte širokú paletu farebných kombinácií.
Neváhajte!
j Vydajte
y j sa na cestu.
FARBY VO VESMÍRE
TEÓRIA FARIEB
So širokou paletou farieb vieme prispôsobiť vzhľad domu k prostrediu, kde sa
nachádza, s ohľadom na miestne tradície. Dokážeme vymaľovat náš domov
farbami, ktoré vyjadrujú naše osobné želania a potreby.
Farby sú dôležitým prvkom nášho života a
je dobré vedieť ako ich ľudské oko vníma.
V priebehu niekoľkých storočí sa rozvinuli
rôzne teórie o farbách. Dnešná teória rozlišuje štyri základné farby: žltú, červenú,
zelenú a modrú. Ak je jedna zo základných
farieb zmiešaná s inou, získame sekundárne doplnkové farby: fialovú, tyrkysovú,
oranžovú a svetlo zelenú.
Môžeme tiež rozlišovať tri rôzne farebné
škály. Monochromatickú, analogickú a
kontrastnú. Ak sa kombinujú rôzne odtiene
tej istej farby získáme monochromatickú
(jednofarebnú) škálu. Predstavme si farebné kolečko vytvorené všetkými farbami
spektra. Farby ležiace vedľa seba napr.
žltá, oranžová a červená tvori analogickú
farebnú škálu. V prípade kombinácie farieb
ležiacich na farebnom kolečku oproti sebe,
ako sú fialová a žltá, oranžová a modrá,
červená a zelená hovoríme o farebnej škále
kontrastnej.
Teória farieb by mala slúžiť ako základ vášho výberu, ale vy by ste mali vždy dať na
svoje pocity, skúsenosti, individuálny štýl a
aj rady odborníka.
Elements of Life
Elements of Essence
Elements of Fun
Elements of Home
Elements of Soul
Elements of Art
Elements of Nature
Elements of Love
Elements of Universe
FINÁLNE FARBY A OMIETKY
KEMATERM fasádne farby a prefarbené
omietky sa vyznačujú vysokou kvalitou a
jednoduchou aplikáciou. Široké spektrum
dostupných farieb nám umožňuje vybrať
ideálny odtieň pre každú budovu.
Elements of Essence
34!24
K001
K003
K005
K007
K009
Elements of Soul
Elements of Fun
-934)#
3-),%
K011
K013
K015
K017
K019
K181
K183
K185
K187
K189
K191
K193
K195
K197
K199
K201
K203
K205
K207
K209
K211
K213
K215
K217
K219
K221
K223
K225
K227
K229
K231
K233
K235
K237
K239
K241
K243
K245
K247
K249
K251
K253
K255
K257
K259
K261
K263
K265
K267
K269
K271
K273
K275
K277
K279
K281
K283
K285
K287
K289
K291
K293
K295
K297
K299
K301
K303
K305
K307
K309
K311
K313
K315
K317
K319
K321
K323
K325
K327
K329
K331
K333
K335
K337
K339
K341
K343
K345
K347
K349
K351
K353
K355
K357
K359
K361
K363
K365
K367
K369
K371
K373
K375
K377
K379
$2%!-9
%.*/9
K021
K023
K025
K027
K029
K031
K033
K035
K037
K039
",5%3
$!.#%
#!,-
%!39
K041
K043
K045
K047
K049
).30)2%
#%,%"2!4%
K051
K053
K055
K057
K059
K061
K063
K065
K067
K069
!30)2%
!$6%.452%
2%!#(
Elements of Home
+).$
K071
K073
K075
K077
K079
K081
K083
K085
K087
K089
Elements of Art
-/$%2.
3)-0,%
2%&,%#4
&%%,).'
K091
K093
K095
K097
K099
K101
K103
K105
K107
K109
35"4,%
42534
3530%.3%
3%.35!,
K111
K113
K115
K117
K119
6!.'5!2$
342/.'
K121
K123
K125
K127
K129
4().+
Elements of Love
4%.$%2
)$%!
K131
K133
K135
K137
K139
K141
K143
K145
K147
K149
"%!549
Elements of Nature
2)6%2
0!33)/.
K151
K153
K155
K157
K159
"2%%:%
!-!:).'
K161
K163
K165
K167
K169
7).$
&/2%6%2
K171
K173
K175
K177
K179
%#/
Elements of Universe
4)-%,%33
#,%!2
K381
K383
K385
K387
K389
K391
K393
K395
K397
K399
%33%.#%
&/2%34
Vyobrazené vzorky slúžia iba na orientáciu pri výbere.
výbere Farby dodaných materiálov nemusia presne zodpovedať vyobrazeným vzorkám.
vzorkám
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!#/,/28
Silikónová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikónu, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii
v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
s
s
s
s
s
Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
Zakladný náter robíme s KEMACOLOR X + 20 % vody
Odolná voči priemyselnému odpadu
Odolná voči poveternostným vplyvom
Vysoko paropriepustná
Spotreba:
cca. 0,5 kg / m² (základný náter + finálny náter)
Balenie:
25 / 1
5/1
16 vedier / paleta
48 vedier / paleta
+%-!#/,/23
Silikátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii
v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
s
s
s
s
Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
Základný náter robíme s KEMACOLOR S + 20 % vody
Odolná voči priemyselnému odpadu
Odolná voči poveternostným vplyvom
Spotreba:
cca. 0,5 kg / m² (základný náter + finálny náter)
Balenie:
25 / 1
5/1
16 vedier / paleta
48 vedier / paleta
+%-!#/,/2'
Akrylátova farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze akrylátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii
v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
s
s
s
s
s
s
Základný náter robíme s KEMACOLOR G + 20 % vody
Odolná voči poveternostným vplyvom
Umývateľná
Vysoké mechanické namáhanie a odolnost’ voči zát’aži
Hydrofóbna
Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba:
cca. 0,5 kg / m² (základný náter + finálny náter)
Balenie:
25 / 1
5/1
16 vedier / paleta
48 vedier / paleta
6â2/"/+
0/0)3A"!,%.)%
+%-!4%2-0,-/3!)#
Mozaiková omietka z pestrých kamienkov
Hydrofóbne, zvlášť odolné farebné kamienky pre vnútorné (napr. schodište, a pod) a vonkajšie povrchy, najmä v oblasti sokla. Priemyselne vyrábané dekoratívne farbené malty na
báze organických spojív. Pastovitá, umývateľná, mechanicky odolná a dostatočne paropriepustná jemná malta, jednoduché použitie, pre vnútorné i vonkajšie použitie na minerálne
povrchy, vhodné najmä na základy. K dispozícii v 24 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka
omietok a farieb.
s
s
s
s
Zakladný náter robíme s KEMATERM GRUND 210
Odolná voči poveternostným vplyvom
Vodoodpudivá
Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba:
cca. 5,5 kg / m²
Balenie:
30 / 1
24 vedier / paleta
KEMATERM PL-MOSAIC FARBY A ŠTRUKTÚRY
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
Vyobrazené vzorky slúžia iba na orientáciu pri výbere. Farby dodaných materiálov nemusia presne zodpovedať vyobrazeným vzorkám.
Skvalitníme
stavby.
+%-!4%2-2!0)$
Rýchlotuhnúca lepiaca a armovacia hmota na zatepľovacie systémy.
+%-!4%2-2!0)$
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá
zm
mes kremenného
mes
kre
kreme
menn
nnéh
ého
o pi
pies
piesku
esku
ku presnej
pre
presn
snej
ej granulácie
gra
granu
nulá
láci
cie
e a špeciálnych
špec
šp
eciá
iáln
lnyc
ych
h prísad
prís
pr
ísad
ad
naa urýchlené tuhnutie a tvrdnutie. Pri príprave pridávame iba
vo
odu
du.. Ur
Urče
čené
né na
na le
lepe
peni
nie
e a ar
armo
mova
vani
nie
e fa
fasá
sádn
dnyc
ych
h te
term
rmoi
oizo
zola
lačn
čnýc
ých
h
do
osiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu (Ytong) a pevných
om
mie
ieto
tokk a na zzho
hoto
tove
veni
nie
e st
stie
ierk
rkyy ar
armo
mova
vane
nejj sk
sklo
lote
text
xtililno
nou
u mr
mrie
iežk
žkou
ou
prred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok, kde sa
vyyžaduje urýchlené tuhnutie.
s Vhodná na realizáciu fasád pri nízkych vonkajších teplotách (pod +5°C)
s Umožňuje rýchlejšiu prácu pri normálnych teplotách (druhá armovacia vrstva
sa môž
ôže nanáš
ášat’’ užž po 2 hodi
dináách)
h)
s Vý
Výbbornáá priľiľnavost’
t’
s Fl
Flex
exib
ibililit
itaa
WWWKEMAONNET
Pre viac informácií nás
kontaktuje na tel. čísle
KEMA Stavebné materiály, s.r.o. | Nádražná 34 | 900 28 Ivanka pri Dunaji | T:+421 2 455 22 800 | F:+421 2 455 22 801 | E:[email protected] .kema- on.net
KEMATERM SYSTÉM EPS
Kematerm systém EPS je účinný cenovo
dostupný a veľmi flexibilný vonkajší kontaktnýý zatepľovací
p
systém,
y
ktorýý vychádza
y
z
dlhoročných skúseností, výsku
umu a vývoja.
Q
Q
Q
Q
Q
Ekonomické zateplenie vonkajších stien
Vynikajúca tepelná izolácia
Sloboda v návrhu a farebnom stvárnení
Certifikované TSU
US
Eliminácia tepelných mostov
SYSTÉM EPS
Kematerm Systém EPS sa výborne hodí
pre novo postavené aj existujúce budovy,
drevostavby, bytové domy a priemyselné
stavby. Podmienky: súdržný dostatočne
únosný podklad. Naša ponuka polymércementových mikroarmovaných lepidiel,
stierok a finálnych prefarbených omietok
je obzvlášť atraktívna. Systém umožňuje
neobmedzené možnosti prispôsobenia
osobnému štýlu a mnoho variácií fasády.
Kematerm Systém EPS sa vyznačuje ekonomickosťou a vynikajúcimi tepelno izolačnými vlastnosťami, ktoré chránia budovu
pred stratami tepla v chladných zimných
mesiacoch a prehriatím v teplých letných
mesiacoch. To vedie k významnému zníženiu spotreby energie v dôsledku zníženia
tepelných strát budovy, čo prispieva tiež k
ochrane životného prostredia. Zvyšuje sa
tiež komfort bývania a hodnota budovy.
Kematerm Systém EPS je certifikovaný
vonkajší kontaktný zatepľovací systém, zložený z polystyrénových tepelno izolačných
fasádnych dosiek rôznych hrúbok s tepelnou
vodivosťou 0,039 W / mK, alebo vyššou.
Izolačné panely sú obvykle uchytené na povrch fasády lepidlom a vhodnými kotvami.
Za účelom spevnenia a vyrovnania povrchu
fasády sú tepelno izolačné dosky opatrené
armovacou vrstvou vytvorenou pomocou
stierkovacej hmoty s vloženou sklotextilnou mriežkou. Vyrovnaný povrch je ošetrený penetráciou na vyrovnanie nasiakavosti
a zvýšenie priľnavosti. Na takto pripravený podklad sa nanáša finálna akrylátová,
silikátová alebo silikónová omietka, ktorá
môže mať rôzne farebné odtiene a štruktúry podľa individuálnych požiadaviek.
VÝHODY SYSTÉMU:
Q
Tepelná izzolá
áci
c a in
inte
tegr
grov
ovan
a á vo
o
fasáde
fa
sá
á
Q
Zatepl
Zat
p en
enie
ie b
bez tep
pelný
el ých mostov
ov
Q
Širrok
o é spek
ktrrum farie
eb
Q
Ekon
E
ko om
omic
cký,
kýý, dl
dlho
h do
ho
d bo ove
verený
systtém
Q
ET
ETA
TA a CE
CE c
cer
erti
tifik
fi ov
ova
aný ko
aný
ont
ntak
ktn
tnýý
vo
onk
n aj
ajší zzatepľo
ajší
ľova
vací
cí syyssté
tém
m
SYSTÉM EPS
PL-G
Akrylátová pastovitá omietka
PL-S
Silikátová pastovitá omietka
PL-X
Silikónová pastovitá omietka
GRUND 210
Univerzálny penetračný náter pod omietky
225 / 230 / 231 RAPID / 235
Lepidlo a stierkovacia hmota
na tepelno izolačné dosky
MTX 240
Sklotextilná výstužná mriežka
225 / 231 RAPID / 235
Lepidlo a stierkovacia hmota
na tepelno izolačné dosky
EPS / EPS-P
Tepelno izolačná doska
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
3492/+%-
Lepidlo na lepenie polystyrénu
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené
iba na lepenie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu
(Ytong) a pevných omietok.
s Dobrá priľnavost’
s Ľahká spracovateľnost’
s Vysoká výdatnost’
Spotreba:
cca. 4 kg / m² na lepenie
Balenie:
25 / 1
48 vriec / paleta
+%-!4%2-
Polymér cementová mikroarmovaná lepiaca a stierková hmota
na termoizolačne dosky
vo vnútri
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené
na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu,
pórobetónu (Ytong) a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou
mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
s Dobrá priľnavost’
s Dobrá spracovateľnost’
Spotreba:
cca. 4 kg / m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg / m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
Balenie:
25 / 1
48 vriec / paleta
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2-
Flexibilná polymér cementová mikroarmovaná lepiaca a stierková
hmota na termoizolačné dosky
vo vnútri
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené
na flexibilné lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál,
betónu, pórobetónu (Ytong) a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
s
s
s
s
Dobrá priľnavost’
Flexibilita
Vysoká pevnost’ v t’ahu
Výborná spracovateľnost’
Spotreba:
cca. 4 kg / m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg / m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
Balenie:
25 / 1
48 vriec / paleta
+%-!4%2-2!0)$
Rýchlo tuhnúca polymér cementová mikroarmovaná lepiaca
a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad na urýchlené tuhnutie a tvrdnutie. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu (Ytong) a pevných omietok a na zhotovenie
stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových
omietok, kde sa vyžaduje urýchlené tuhnutie.
vo vnútri
s Vhodná na realizáciu fasád pri nízkych vonkajších teplotách (pod +5°C)
s Umožňuje rýchlejšiu prácu pri normálnych teplotách (druhá armovacia vrstva sa
môže nanášat’ už po 2 hodinách)
s Dobrá priľnavost’
s Flexibilita
Spotreba:
cca. 4 kg / m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg / m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
Balenie:
25 / 1
48 vriec / paleta
+%-!4%2-
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačne dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek (EPS a XPS) na podklady z tehál, betónu, pórobetónu
(Ytong) a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred
aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
s
s
s
s
Testované podľa normy ETAG 004
Výborná priľnavost’
Paropriepustnost’
Výborná spracovateľnost’
Spotreba:
cca. 4,5 kg / m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg / m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
Balenie: 25 / 1 48 vriec / paleta
+%-!4%2-%03803
Fasádne izolačné platne
Biele platne z expandovaného polystyrénu EPS, ako vonkajší tepelno izolačný systém na
fasády nových a existujúcich budov. K dispozícii tiež v prevedení s drážkou (EPS-P). Testované v súlade s ETA 004. Pre základové plochy sa odporúča KEMATERM XPS, s tepelnou
vodivosťou λ = 0.035 W / mK, formát 125 x 60 cm. V ponuke aj iné druhy polystyrénov.
s
s
s
s
s
Vysoká rozmerová presnost’
Hrúbky 40-200 mm
Ťažko horľavé
Tepelná vodivost’: λ = 0.038 W / mK
Formát: 100 x 50 cm
Spotreba:
2 platne / m²
Balenie:
balíky cca. 0,25 m³
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2-'25.$
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
Viacúčelový náter pre vonkajšie i vnútorné povrchy, pre následné nátery a omietky KEMATERM PL-S, KEMATERM PL-G a KEMATERM PL-X, KEMATERM PL-MOSAIC omietky a všetky
ostatné dokončovacie omietky.
s Vylepšuje prídržnosti k podkladu pod omietky
s Uľahčuje jednotné sfarbenie finálnej vrstvy (omietky)
s Zlepšuje hydrofóbne vlastnosti podkladu
Spotreba:
cca. 0,15 kg / m² na lepiace hmoty a stierky, cca. 0,30 kg / m² na omietky
Balenie:
25 / 1
5/1
16 vedier / paleta
48 vedier / paleta
+%-!4%2-0,8
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byt’ spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy Kema. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými zrnitost’ami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb: 1,5 K (spotreba 2,5 kg / m2),
2 K (3,2 kg / m2), 3 K (4,2 kg / m2), 2 R (2,8 kg / m2) a 3 R (3,9 kg / m2). Ochrana a dekorácia
fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky
ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm a sanačné omietky Kemasan.
s
s
s
s
Odolná voči poveternostným vplyvom
Extrémne hydrofóbna
Paropriepustná
Umývateľná
Spotreba:
závisí od štruktúry a zrnitosti omietky
Balenie:
25 / 1
16 vedier / paleta
+%-!4%2-0,3
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byt’ spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy Kema. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými zrnitost’ami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb: 1,5 K (spotreba 2,5 kg / m2),
2 K (3,2 kg / m2), 3 K (4,2 kg / m2), 2 R (2,8 kg / m2) a 3 R (3,9 kg / m2). Ochrana a dekorácia
fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky
ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm a sanačné omietky Kemasan.
s
s
s
s
s
Minerálna
Odolná voči poveternostným vplyvom
Hydrofóbna
Vysoko paropriepustná
Nehorľavá
Spotreba:
závisí od štruktúry a zrnitosti omietky
Balenie:
25 / 1
16 vedier / paleta
+%-!4%2-0,'
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byt’ spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy Kema. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitost’ami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb: 1,5 K (spotreba 2,5
kg / m2), 2 K (3,1 kg / m2), 3 K (4,1 kg / m2), 2 R (2,7 kg / m2) a 3 R (3,8 kg / m2). Ochrana a
dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely
na vyrovnávanie povrchu, na betón, pre rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na
zatepľovacie systémy KEMA Kematerm.
s
s
s
s
s
Odolná voči poveternostným vplyvom
Vysoko hydrofóbna
Paropriepustná, umývateľná, vynikajúce farebné vlastnosti
Vysoké mechanické namáhanie a odolnost’ voči zat’aži
Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba:
závisí od štruktúry a zrnitosti omietky
Balenie:
25 / 1
16 vedier
vedier / paleta
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2--48
Sklotextilná mriežka
Sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu zásad, zložená z obaľovaných sklenných vlákien. Na vytváranie výstužnej vrstvy. Ako základný prvok KEMATERM systému, testované
v súlade s ETAG 004, vhodný pre všetky KEMATERM kontaktné zatepľovacie systémy, ale aj
iné systémy. Veľkosť ôk približne 4 mm.
s Jednoduché uchytenie priamo z rolky
s Vhodné pre všetky typy omietok
s Výborná odolnost’
Spotreba:
1,1 m² na m² povrchu
1 balenie (rolka) postačuje na 50 m²
Balenie:
55 bm v rolke
33 rolíek / paleta (1650 m²)
+%-!4%2-05
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné dosky
./6).+!
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné fasádne dosky je 1-zložková polyuretánová
pena, vhodná na inštaláciu s pištoľou. Lepidlo tvrdne v dôsledku vlhkosti vzduchu. Na
inštaláciu tepelných izolačných dosiek z polystyrénu na podklady z asfaltu ako aj izolácie
z perimetra na vonkajších stenách suterénu. Používa sa tiež ako pomôcka pri osadzovaní
izolačných panelov v stavebnej jame pred jej zasypaním. Výborná priľnavost’ na betón,
murivo, omietky, drevo, kov, asfalt.
s
s
s
s
s
Jednoduché použitie
Vysoká účinnost’
Dokáže vyplniť netesnosti
Dodatočná tepelná izolácia
Šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje CFC ani HCFC
Spotreba:
1 dóza na cca. 8-10 m2 izolačných dosiek
Balenie:
750 ml aerosol dóza
SYSTÉM KEMATERM MINERAL
Kematerm systém MINERAL je certifikovaný vonkajší kontaktný zatepľovací systém
s izolantom z minerálnych
y
vlákien. Kematerm system MINERAL je nehorľavý a preto
je vhodný pre zateplenie budo
ov vystavených
zvýšenému riziku požiaru a stavieb, ktoré
musia byť vybavené protipožiarrnou izoláciou.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Bez obmedzenia výšky aplikácie
Vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti
Nehorľavý
ý
Výborné tepelno--izolačné vlastnosti
Sloboda v design
ne a farebnom stvárnení
Vhodný na akýko
oľvek podklad
Certifikované TSU
US
SYSTÉM MINERAL
Kematerm systém MINERAL sa výborne
hodí pre novo postavené aj existujúce budovy, drevostavby, bytové domy a priemyselné stavby.
Kematerm systém MINERAL využíva
minerálne tepelno izolačné dosky rôznych hrúbok s tepelnou vodivosťou 0,039
W / mK alebo lepšou. Dosky sú tvarovo
stabilné, paropriepustné, chemicky neutrálne a odolné starnutiu.
VÝHODY SYSTÉMU:
Q
Vho
odný na akýkoľľvek podklad
Q
Neo
obmed
dzená staveb
ebná
á vvýš
ýška
Q
Ohňo
ň vzdo
dorn
rnýý
Q
Zvuk
Zv
uko
kovo
ovo izolačnýý
Q
Priiaznivé sta
tave
vebn
bno
o-fy
fyzi
zik
kálne
e
vlas
astnostti
Q
U ož
Um
o ňu
uje difúziu vod
odný
ných pár
Q
Odol
Od
o nýý protii me
m chan
anic
ické
kému
ké
mu
na
amá
máha
hani
nu
Q
Izolačný systém bezz tepelných
most
mo
s ov
Q
ETA
TA a CE
Ec
cer
e tifikova
er
aný kontaktn
ný
vonk
n ajší
ší zzatep
pľo
ovac
cí systém
cí
Izolačné panely sú obvykle uchytené na
povrch fasády lepidlom a vhodnými kotvami. Za účelom spevnenia a vyrovnania
povrchu fasády sú tepelno izolačné dosky
opatrené armovacou vrstvou vytvorenou
pomocou stierkovacej hmoty s vloženou
sklotextilnou mriežkou. Vyrovnaný povrch
je ošetrený penetráciou na vyrovnanie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti. Na takto
pripravený podklad sa nanáša finálna silikátová alebo silikónová omietka, ktorá
môže mať rôzne farebné odtiene a štruktúry podľa individuálnych požiadaviek.
SYSTÉM MINERAL
PL-S
Silikátová pastovitá omietka
PL-X
Silikónová pastovitá omietka
GRUND 210
Univerzálny penetračný náter pod omietky
228 / 225 / 231 RAPID
Lepidlo a stierkovacia hmota
na tepelno izolačné dosky
MTX 240
Sklotextilná výstužná mriežka
228 / 225 / 231 RAPID
Lepidlo a stierkovacia hmota
na tepelno izolačné dosky
MINERAL
Tepelno izolačná doska
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2-
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek (MINERÁLNEJ VLNY) na podklady z tehál, betónu,
pórobetónu (Ytong) a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou
mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych omietok.
s
s
s
s
Testované podľa normy ETAG 004
Dobrá priľnavost’
Paropriepustnost’
Dobrá spracovateľnost’
Spotreba:
cca. 5 kg / m² na lepenie dosiek
cca. 5 kg / m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 4 mm)
Balenie:
25 / 1
48 vriec / paleta
+%-!4%2--7
Fasádne izolačné platne
Platne z minerálnej vlny MW s rovnými okrajmi ako kombinovaný systém vonkajšej tepelnej izolácie stien pre fasády nových aj starších budov. Testované podľa ETAG 004 a EN
13162. V ponuke rôzne druhy minerálnej vlny.
s
s
s
s
Nehorľavé
Hrúbky 60-180 mm
Tepelná vodivost’: λ = 0.040 W / mK
Formát: 100 x 50 cm
Spotreba:
cca. 2 platne / m²
Balenie:
balík cca. 0,25 m³
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2--48
Sklotextilná mriežka
Sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu zásad, zložená z obaľovaných sklenných vlákien. Na vytváranie výstužnej vrstvy. Ako základný prvok KEMATERM systému, testované
v súlade s ETAG 004, vhodný pre všetky KEMATERM kontaktné zatepľovacie systémy, ale aj
iné systémy. Veľkosť ôk približne 4 mm.
s Jednoduché uchytenie priamo z rolky
s Vhodné pre všetky typy omietok
s Výborná odolnost’
Spotreba:
1,1 m² na m² povrchu
1 balenie (rolka) postačuje na 50 m²
Balenie:
55 bm v rolke
33 rolíek / paleta (1815 m²)
+%-!4%2-'25.$
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
Viacúčelový náter pre vonkajšie i vnútorné povrchy, pre následné nátery a omietky KEMATERM PL-S, KEMATERM PL-G a KEMATERM PL-X, KEMATERM PL-MOSAIC omietky a všetky
ostatné dokončovacie omietky.
s Vylepšenie prídržnosti k podkladu pod omietky
s Uľahčuje jednotné sfarbenie finálnej vrstvy (omietky)
s Zlepšuje hydrofóbne vlastnosti podkladu
Spotreba:
cca. 0,15 kg / m² na lepiace hmoty a stierky, cca. 0,30 kg / m² na omietky
Balenie:
25 / 1
5/1
16 vedier / paleta
48 vedier / paleta
+%-!4%2-0,8
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byt’ spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy Kema. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými zrnitost’ami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb: 1,5 K (spotreba 2,5 kg / m2),
2 K (3,2 kg / m2), 3 K (4,2 kg / m2), 2 R (2,8 kg / m2) a 3 R (3,9 kg / m2). Ochrana a dekorácia
fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky
ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm a sanačné omietky Kemasan.
s
s
s
s
Odolná voči poveternostným vplyvom
Extrémne hydrofóbna
Paropriepustná
Umývateľná
Spotreba:
závisí od štruktúry a zrnitosti omietky
Balenie:
25 / 1
16 vedier / paleta
+%-!4%2-0,3
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie.. Môže byt’ spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne syystémy Kema. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (RR) štruktúre a nasledovnými zrnitost’ami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieeb: 1,5 K (spotreba 2,5 kg / m2),
2 K (3,2 kg / m2), 3 K (4,2 kg / m2), 2 R (2,8 kg / m2) a 3 R (3,99 kg / m2). Ochrana a dekorácia
fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky
ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm a sanačné omietky Kemasan.
s
s
s
s
s
Minerálna
Odolná voči poveternostným vplyvom
Hydrofóbna
Vysoko paropriepustná
Nehorľavá
Spotreba:
závisí od štruktúry a zrnitosti omietky
Balenie:
25 / 1
16 vedier / paleta
ĎALŠIE KOMPONENTY
+%-!4%2-0,&).%
+%-!-/.4ϋ.!3!$!
+%-!4%2-0,30%#)!,
+%-!2/(/6â02/&),3/3)%4€+/5
+%-!.
+%-!$),!4!ê.â02/&),%&/2-
+%-!3425
+%-!/+%..â02/&),á4!.$!2$
+%-!.4+5
+%-!4%2-0,&).%
+%-!$&64
+%-!4%2-0,30%#)!,
+%-!3/+,/6â02/&),
+%-!3/+,/6â2/(/6â02/&),
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!.
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s vysokou odolnost’ou voči vytrhnutiu z podkladu pre
všetky tepelno izolačné dosky. Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný blok, priečne
dierované murivo. Kotevná hĺbka v pevnom podklade: * MM
s Rôzne dĺžky
Hrúbka izolantu:
Nové budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Balenie:
Staré budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Dĺžka kotvy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
100 kusov v krabici
+%-!3425
Skrutkovacia kotva
Univerzálna skrutkovacia kotva pre všetky podkladné spodné vrstvy (podklady) pre izolačné
dosky z EPS-F a minerálnej vlny. Používa sa pri povrchovej aj zapustenej montáži. Kotevná
hĺbka v pevnom podklade: * 25 mm / * 65 mm v pórobetóne. Oblasti použitia: betón,
ľahčený betón, plná tehla, priečne dierovaná tehla, pórobetón.
s Rôzne dĺžky
Hrúbka izolantu:
Nové budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Balenie:
Staré budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Dĺžka kotvy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
100 kusov v krabici
+%-!.4+5
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s plastovým tŕňom pre EPS izolačné dosky. Kotevná hĺbka v pevnom podklade: ≥ 40 mm. Oblasť použitia: betón, pevný kváder.
s Rôzne dĺžky
Hrúbka izolantu:
Nové budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Balenie:
Staré budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Dĺžka kotvy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
100 alebo 200 kusov v krabici
+%-!$&64
Skrutkovacia kotva
Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou pre náročnejšie podklady a na všetky typy izolačných dosiek. Hlavne pri obnove zateplenia a pri veľkých hrúbkach izolantov. Kotevná hĺbka
v pevnom podklade: ≥ 70 mm. Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný kváder, zvislé
jadrové murivo, pórobetón.
s Rôzne dĺžky
Hrúbka izolantu:
Nové budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Balenie:
Staré budovy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Dĺžka kotvy
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
50, 100 alebo 200 kusov v krabici
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!3/+,/6â02/&),
Hliníkový soklový profil
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie tepelno izolačného systému k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5-20 cm. Zvýšená stabilita
vďaka väčšej hrúbke profilu od 12 cm.
s Rôzne šírky
Balenie:
Dĺžka 2,5 m
+%-!3/+,/6â2/(/6â02/&),
Hliníkový soklový profil – rohový
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie
tepelno izolačného systému v rohu k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5-16 cm.
s Rôzne šírky
Balenie:
Dĺžka 73 cm
+%-!-/.4ϋ.!3!$!
Kotviaci materiál pre KEMA SOKLOVÝ PROFIL
Obsahuje: 75 kusov plastových rozpínacích kotiev s pozinkovanými skrutkami 6 x 60 mm,
10 spojok kotiev a 50 kusov rozperných prvkov 3 mm pre soklový profil KEMA.
s Rôzne šírky
Balenie:
Sada
+%-!2/(/6â02/&),3/3)%4+/5
Hliníkový rohový profil
Rohový profil s jemnou alkalicky odolnou sieťkou so sklených vlákien slúžiaci ako rohová
výstuž. Šírka sieťky 10 x 15 cm.
s Rôzne druhy
Balenie:
kus 2,5 m
1 balenie = 25 kusov = 62,5 m
1 krabica = 2 balenia = 50 kusov
+%-!$),!4!ê.â02/&),%&/2Dilatačný profil
Dilatačný škárový profil so sieťkou zo skleného vlákna na povrchy stien pre utesnenie dilatačných škár budov.
Šírka sieťky: 2 x 10 cm. Šírka škáry: 5-25 mm
s Rôzne druhy
Balenie:
1 kus 2,5 m
1 balenie = 25 kusov = 62,5 m
+%-!/+%..â02/&),á4!.$!2$
Samolepiaci plastový profil
Samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a so sieťkou zo skleného vlákna na vytvorenie tesného pripojenia k rámu okien a dverí voči vetrom hnanému dažďu s opticky atraktívnou tieniacou medzerou. Šírka sieťky: 12,5 cm.
s Rôzne druhy
Balenie:
Kus 1,4 m
1 krabica = 25 kusov = 35 metrov
Kus 2,4 m
1 krabica = 25 kusov = 60 metrov
ĎALŠIE MOŽNOSTI FINÁLNYCH ÚPRAV
VÝROBOK
POPIS a BALENIE
+%-!4%2-0,&).%
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka na dokončovacie práce okolo okien a dverí a na
dekoratívne prvky na fasáde, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Ochrana a dekorácia fasád
a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie
povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky
ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm a sanačné omietky Kemasan.
K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) v zrnitosti 1K (1mm) a v 200 farebných odtieňoch
podľa vzorkovníka farieb.
s
s
s
s
s
Odolná voči poveternostným vplyvom
Hydrofóbna
Umývateľná
Prednáter s KEMATERM GRUND 210
Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba:
cca. 2 kg / m²
Balenie:
25 / 1
24 vedier / paleta
+%-!4%2-0,30%#)!,
Tenkovrstvová vrchná omietka
Priemyselne pripravená suchá zmes na báze hydraulických spojív a špeciálnych prísad pre
vonkajšie aj vnútorné použitie. Môže byt’ nanášaná ručne alebo strojne na minerálne povrchy, na omietku s tepelnou izoláciou a na fasádne zatepľovacie systémy. K dispozícii v
nasledovnej zrnitosti: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a to v bielej farbe K009.
s
s
s
s
Odolná voči poveternostným vplyvom
Hydrofóbna
Paropriepustná
Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba:
závisí od zrnitosti omietky
Balenie:
40 / 1
35 vriec / paleta
PRÍSADY DO BETÓNU A CEMENTOVÝCH MÁLT
SANÁCIA, OCHRANA, UTESŇOVANIE STAVIEB A BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
VÝROBKY PRE POKLÁDKU OBKLADOV A DLAŽIEB
SANÁCIA A OCHRANA OBJEKTOV PRED KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
VÝROBKY NA MUROVANIE A ZATEPĽOVANIE
MATERIÁLY NA VÝROBU PODLÁH
KREMENNÉ PIESKY
KEMA Stavebné materiály s.r.o.
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
T: +421 2 455 22 800
F: +421 2 455 22 801
E: [email protected]
www.kema-on.net
Infolinka
02 455 22 800
www.kema-on.net
Download

Kematerm