INOVA
ČNÝ
KATALÓG PRODUKTOV
®
TXCox
ENNOGeelen
C htiw cirtnecxoC
Kvalita je pre Cox Geelen kľúčové slovo.
Cox Geelen je samozrejme držiteľom certifikátu
ISO 9001. Okrem certifikátov Gastec Qa a KOMO
sú všetky výrobky označené certifikátom CE.
Cox Geelen je výrobca s dlhou históriou siahajúcou až do roku 1871. Sídli v holandskom mes- Výskum a vývoj.
te Eijsden, neďaleko Maastrichtu v priemyselnej Naše vývojové oddelenie má plne vybavené
laboratórium s modernými skúšobnými zariadezóne s rozlohou 63 000 m2.
niami. Aerodynamický tunel a mraziace jednotky
Výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu. umožňujú simulovať rôzne poveternostné podCox Geelen je renomovaný výrobca systémov mienky.
odvodu spalín a prívodu vzduchu pre rôzne po- Od roku 2000 je Cox Geelen členom skupiny
užitie s kondenzačnými a teplovodnými kotlami Bergschenhoek Group.
a širokým sortimentom ventilačných zariadení.
Klimaticky neutrálny podnik.
Z tohto dôvodu je Cox Geelen ceneným part- Cox Geelen je veľmi hrdý na to, že je označenerom mnohých predajcov a výrobcov kotlovej ný ako klimaticky neutrálny podnik. Emisie CO2
techniky. Základom tohto sú naše technické ktoré produkujeme, sme úplne kompenzovali.
Týmto spôsombom prinášame „Ďaľší krok k lepznalosti, skúsenosti a firemná filozofia.
šiemu životnému prostrediu“
Globálny hráč.
Cox Geelen je globálnym hráčom. Naše výrobky Sme hrdí na to, že sme opäť získali hodnotenie
„1“ certifikátu Dun & Bradstreet.
sú dodávané z Eijden do celého sveta.
2
Coxcentric withObsah
CONNEXT
Cox Geelen.........................................................................................................2
Obsah.................................................................................................................3
Príklady riešenia komínových systémov.............................................................4
Sortiment..........................................................................................................14
Komínový štítok................................................................................................28
Certifikáty..........................................................................................................30
Centrálne komínové systémy............................................................................35
3
®
®
TXPríklady
ENNOC htiwriešenia
cirtnecxoC
4
komínových systémov
1
Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia.
(Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu z miestnosti)........str. 5
2
Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednostenného potrubia.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)....................................................................str. 6
3
Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)................................................................str. 7
4
Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez šikmú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)................................................................str. 8
5
Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)................................................................str. 9
6
Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez plochú strechu.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)..............................................................str. 10
7
Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)..................................................................str. 11
8
Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)..............................................................str. 12
9
Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)..............................................................str. 13
Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia.
Coxcentric with CONNEXT
(Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vzduchu
z miestnosti)
POPIS
1
ACAL.AA.600
46,90 €
ALU/Alu 80/125 mm
BCAL.AA.600
57,30 €
PPs/Alu 60/100 mm
AEAL.AA.600
35,60 €
PPs/Alu 80/125 mm
BEAL.AA.600
52,20 €
Potrubie L=250 mm
ACAD.AA.600
14,50 €
Potrubie L=500 mm
ACAC.AA.600
17,40 €
Kontrolný T-kus
ALU/Alu 60/100 mm
ACAB.AA.600
28,50 €
Potrubie L=1950 mm
ACAA.AA.600
63,00 €
Potrubie L=250 mm
BCAD.AA.600
15,90 €
Potrubie L=500 mm
BCAC.AA.600
24,40 €
BCAB.AA.600
40,00 €
BCAA.AA.600
90,80 €
AEAD.AA.600
11,20 €
AEAC.AA.600
14,50 €
Potrubie L=1000 mm
AEAB.AA.600
20,50 €
Potrubie L=250 mm
BEAD.AA.600
14,70 €
BEAC.AA.600
20,00 €
BEAB.AA.600
30,60 €
80/125 mm
BBDD.AA.600
16,60 €
80/125 mm
BBDE.AA.600
34,60 €
PPs 60 mm
ARFY.AA.000
94,70 €
PPs 80 mm
BRFY.AA.000
98,70 €
PPs 110 mm
CRFY.AA.000
177,80 €
ARED.AA.600
302,60 €
Potrubie L=1000 mm
ALU/Alu 80/125 mm
Potrubie L=1950 mm
Potrubie L=250 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=500 mm
PPs/Alu 60/100 mm
PPs/Alu 80/125 mm
Potrubie L=1000 mm
Alt 1: Krytka
3
Cena
ALU/Alu 60/100 mm
Potrubie L=1000 mm
2
OBJ. KÓD
(koncentrický, typ C33)
Alt 2: Krytka
(koncentrický, typ B23)
Sada ku flexi potrubiu
4
(kryt komína pre flexi potrubie,
5 ks rozperný držiak,
pätkové koleno s podperou)
Flexibilné potrubie L=25 m
Flexibilné potrubie L=12,5 m
PP 60 mm
Flexibilné potrubie L=80 m
5
Flexibilné potrubie L=50 m
7
8
151,30 €
1 010,50 €
BREE.AA.600
631,60 €
BRED.AA.600
315,80 €
Flexibilné potrubie L=12,5 m
BREC.AA.600
157,90 €
Flexibilné potrubie L=15 m
CREC.AA.600
250,70 €
Flexibilné potrubie L=25 m
Flexibilné potrubie L=25 m
6
AREC.AA.600
BRER.AA.600
Kontrolný kus pre flexi potrubie
Rozperný držiak
pre flexi potrubie
Nerezová komínová hlavica
PP 80 mm
PP 110 mm
CRED.AA.600
417,80 €
PPs 60 mm
ARFX.AA.600
63,10 €
PPs 80 mm
BRFX.AA.600
68,20 €
PPs 110 mm
CRFX.AA.600
87,50 €
PP 60 mm
AREJ.AA.500
22,40 €
PP 80 mm
BREJ.AA.500
19,70 €
PP 110 mm
CREJ.AA.500
30,60 €
80 mm
173091
9,90 €
5
®
Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednostenného potrubia.
Coxcentric with CONNEXT
(Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)
POPIS
1
AKAL.AA.600
19,00 €
PPs 80 mm
BKAL.AB.600
21,40 €
Potrubie L=250 mm
AKAD.AA.600
4,90 €
Potrubie L=500 mm
AKAC.AA.600
6,00 €
PPs 60 mm
AKAB.AA.600
8,00 €
Potrubie L=1950 mm
AKAA.AA.600
14,50 €
Potrubie L=250 mm
BKAD.AA.600
6,20 €
Potrubie L=500 mm
BKAC.AA.600
7,20 €
Potrubie L=1000 mm
PPs 80 mm
Potrubie L=1950 mm
3
Cena
PPs 60 mm
Kontrolný T-kus
Potrubie L=1000 mm
2
OBJ. KÓD
Krycí plech
BKAB.AA.600
9,40 €
BKAA.AA.600
13,50 €
AADD.AA.600
18,40 €
BADD.AA.600
19,30 €
Sada k pevnému potrubiu
4
(kryt komína pre pevné
PPs 60 mm
AKFD.AA.000
50,70 €
potrubie, 4 ks rozperný držiak,
PPs 80 mm
BKFD.AA.000
53,30 €
PPs 60 mm
AKAM.AA.600
14,50 €
PPs 80 mm
BKAM.AB.600
18,10 €
pätkové koleno s podperou)
5
6
7
6
Inšpekčný kus priamy
Rozperný držiak pre pevné
PP 60 mm
AACS.AA.500
5,90 €
potrubie (sada 2 kusy)
PP 80 mm
BACS.AA.500
6,10 €
60 mm
173.061
9,20 €
80 mm
173.091
9,90 €
Nerezová komínová hlavica
®
Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu.
Coxcentric with CONNEXT
(Prevádzka nezávislá na vzduchu
z miestnosti)
POPIS
OBJ. KÓD
Potrubie L=250 mm
Potrubie L=500 mm
1
AAAD.AA.000
AAAC.AA.000
7,90 €
AAAB.AA.000
16,10 €
Potrubie L=250 mm
BAAD.AA.000
5,60 €
Potrubie L=500 mm
BAAC.AA.000
9,30 €
Potrubie L=1000 mm
ALU 60 mm
ALU 80 mm
BAAB.AA.000
19,00 €
Potrubie L=1950 mm
BAAA.AA.000
28,10 €
Potrubie L=250 mm
AKAD.AA.600
4,90 €
Potrubie L=500 mm
AKAC.AA.600
6,00 €
PPs 60 mm
AKAB.AA.600
8,00 €
Potrubie L=1950 mm
AKAA.AA.600
14,50 €
Potrubie L=250 mm
BKAD.AA.600
6,20 €
Potrubie L=500 mm
BKAC.AA.600
7,20 €
Potrubie L=1000 mm
PPs 80 mm
BKAB.AA.600
9,40 €
BKAA.AA.600
13,50 €
ALU 60 mm
AAAH.AA.000
10,60 €
ALU 80 mm
BAAH.AA.000
7,70 €
PPs 60 mm
AKAH.AA.600
4,90 €
PPs 80 mm
BKAH.AA.600
5,30 €
ALU 60/100 - 2 x 60 mm
AAAY.AA.600
37,40 €
ALU 80/125 - 2 x 80 mm
BABA.AA.600
43,60 €
PPs 60/100 - 2 x 60 mm
AKAY.AA.600
65,40 €
PPs 80/125 - 2 x 80 mm
BDBA.AA.600
44,70 €
ALU 60 mm
AAAM.AA.000
22,60 €
ALU 80 mm
BAAM.AA.000
18,80 €
PPs 60 mm
AKAM.AA.600
14,50 €
PPs 80 mm
BKAM.AB.600
18,10 €
(kryt komína pre pevné
PPs 60 mm
AKFD.AA.000
50,70 €
potrubie, 4 ks rozperný držiak,
PPs 80 mm
BKFD.AA.000
53,30 €
ALU 60 mm
AACR.AA.000
30,10 €
ALU 80 mm
BACR.AA.000
30,10 €
PPs 60 mm
AKCR.AA.000
18,60 €
PPs 80 mm
BKCR.AA.600
18,60 €
Potrubie L=1950 mm
3
4
5
6
7
5
6
6,80 €
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=1000 mm
2
Cena
oblúk 87°
Adaptér
Kontrolný T-kus
Sada k pevnému potrubiu
pätkové koleno s podperou)
Pätkové koleno 87° s podperou
Rozperný držiak pre pevné
PP 60 mm
AACS.AA.000
5,90 €
potrubie (sada 2 kusy)
PP 80 mm
BACS.AA.000
6,10 €
HDPE 60 mm
AACT.AA.500
50,90 €
HDPE 80 mm
BACT.AA.500
50,90 €
60 mm
173.061
9,20 €
80 mm
173.091
9,90 €
7
Kryt komína
8
Nerezová komínová hlavica
7
®
Vertikálny odovod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím
cez šikmú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)Coxcentric with CONNEXT
POPIS
OBJ. KÓD
Potrubie L=250 mm
ACAD.AA.600
14,50 €
ACAC.AA.600
17,40 €
ACAB.AA.600
24,90 €
Potrubie L=1950 mm
ACAA.AA.600
62,90 €
Potrubie L=250 mm
BCAD.AA.600
15,90 €
BCAC.AA.600
24,40 €
BCAB.AA.600
40,00 €
Potrubie L=1950 mm
BCAA.AA.600
90,80 €
Potrubie L=250 mm
AEAD.AA.600
11,20 €
AEAC.AA.600
14,50 €
AEAB.AA.600
20,50 €
Potrubie L=1950 mm
AEAA.AA.600
75,60 €
Potrubie L=250 mm
BEAD.AA.600
14,70 €
BEAC.AA.600
20,00 €
BEAB.AA.600
30,60 €
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
1
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
ALU/Alu 60/100 mm
ALU/Alu 80/125 mm
PPs/Alu 60/100 mm
PPs/Alu 80/125 mm
Potrubie L=1950 mm
2
3
8
Cena
BEAA.AA.600
80,90 €
prechod cez strechu
ALU/Alu 60/100 mm
ABDS.AA.B00
63,90 €
nie kondenzačný
ALU/Alu 80/125 mm
BBDS.AA.B00
85,50 €
prechod cez strechu
PPs/Alu 60/100 mm
ADDF.AA.B00
48,00 €
kondenzačný
PPs/Alu 80/125 mm
BDDF.AA.B00
55,90 €
5°-25°
BBDG.AA.500
58,90 €
25°-45°
BBDC.AA.500
40,30 €
35°-55°
BBET.AA.500
46,10 €
Prekrytie šikmej strechy
®
Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu.
Coxcentric with CONNEXT
(Prevádzka nezávislá na vzduchu
z miestnosti)
POPIS
1
2
Oblúk 87°
Prechod cez stenu
OBJ. KÓD
Cena
ALU/Alu 60/100 mm
ACAH.AA.600
21,00 €
ALU/Alu 80/125 mm
BCAH.AA.600
22,60 €
PPs/Alu 60/100 mm
AEAH.AA.600
20,50 €
PPs/Alu 80/125 mm
BEAH.AA.600
21,50 €
ALU/Alu 60/100 mm
ABBK.AA.600
41,40 €
ALU/Alu 80/125 mm
BBBK.AA.600
62,50 €
PPs/Alu 60/100 mm
ADCL.AA.600
29,60 €
PPs/Alu 80/125 mm
BDCL.AA.600
51,20 €
9
®
Vertikálny odovod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím
Coxcentric with CONNEXT
cez plochú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
POPIS
1
Kontrolný T-kus
OBJ. KÓD
ALU/Alu 60/100 mm
ACAL.AA.600
46,90 €
ALU/Alu 80/125 mm
BCAL.AA.600
57,30 €
PPs/Alu 60/100 mm
AEAL.AA.600
35,60 €
PPs/Alu 80/125 mm
BEAL.AA.600
52,20 €
ACAD.AA.600
14,50 €
ACAC.AA.600
17,40 €
ACAB.AA.600
24,90 €
Potrubie L=1950 mm
ACAA.AA.600
62,90 €
Potrubie L=250 mm
BCAD.AA.600
15,90 €
BCAC.AA.600
24,40 €
BCAB.AA.600
40,00 €
Potrubie L=1950 mm
BCAA.AA.600
90,80 €
Potrubie L=250 mm
AEAD.AA.600
11,20 €
AEAC.AA.600
14,50 €
AEAB.AA.600
20,50 €
Potrubie L=1950 mm
AEAA.AA.600
75,60 €
Potrubie L=250 mm
BEAD.AA.600
14,70 €
BEAC.AA.600
20,00 €
BEAB.AA.600
30,60 €
Potrubie L=250 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=500 mm
2
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
ALU/Alu 60/100 mm
ALU/Alu 80/125 mm
PPs/Alu 60/100 mm
PPs/Alu 80/125 mm
Potrubie L=1950 mm
3
4
5
10
Cena
Oblúk 87°
BEAA.AA.600
80,90 €
ALU/Alu 60/100 mm
ACAH.AA.600
20,90 €
ALU/Alu 80/125 mm
BCAH.AA.600
22,50 €
PPs/Alu 60/100 mm
AEAH.AA.600
20,50 €
PPs/Alu 80/125 mm
BEAH.AA.600
21,50 €
prechod cez strechu
ALU/Alu 60/100 mm
ABDS.AA.B00
63,90 €
nie kondenzačný
ALU/Alu 80/125 mm
BBDS.AA.B00
85,50 €
prechod cez strechu
PPs/Alu 60/100 mm
ADDF.AA.B00
48,00 €
kondenzačný
PPs/Alu 80/125 mm
BDDF.AA.B00
55,90 €
ALU
BBBT.AA.000
16,80 €
Prekrytie izolácie plochej strechy
®
Združený odvod spalín - kaskáda.
Coxcentric with CONNEXT
(Prevádzka závislá na vzduchu
z miestnosti)
POPIS
1
Zápachový uzáver
Koncový kus
2
s inšpekčným otvorom
a odvodom kondenzátu
3
4
5
6
OBJ. KÓD
PPs
0031.AA.000
14,54 €
PPs Ø=110 mm
CKFN.AK.700
76,38 €
PPs Ø=125 mm
CZFN.AK.700
83,55 €
PPs Ø=160 mm
DKFN.AK.700
90,66 €
PPs Ø=200 mm
EKFN.AK.700
PPs Ø=80/80 mm
CKFL.AK.7-00
74,61 €
PPs Ø=125/80 mm
CZFL.AK.7-00
94,74 €
Kaskádový T-kus 45°,
PPs Ø=125/110 mm
CZFM.AK.7-00
102,63 €
L = 1000 mm
PPs Ø=160/80 mm
DKFL.AK.7-00
117,83 €
PPs Ø=160/110 mm
DKFM.AK.7-00
139,34 €
PPs Ø=200/110 mm
EKFM.AK.7-00
PPs priama Ø=80 mm
RTC080PU
Spätná klapka
pre kotle ATAG
PPs 90° Ø=80 mm
BKFP.AK.6-00
141,64 €
PPs 90° Ø=110 mm
CKFP.AK.7-00
197,57 €
Potrubie L=250 mm
PPs Ø=80 mm
BKAD.AA.600
6,20 €
Potrubie L=500 mm
PPs Ø=110 mm
CKAC.AK.700
6,90 €
PPs Ø=80 mm
BKAJ.AA.600
5,30 €
PPs Ø=110 mm
CKAJ.AK.700
10,80 €
Oblúk 45°
CKAC.AK.700
6,90 €
CKAB.AK.700
10,50 €
Potrubie L=1950 mm
CKAA.AK.700
16,10 €
Potrubie L=500 mm
CZAC.AK.700
16,40 €
CZAB.AK.700
25,10 €
113703
44,30 €
DKAC.AK.700
30,40 €
DKAB.AK.700
46,70 €
Potrubie L=1950 mm
113723
58,40 €
Potrubie L=500 mm
EKAC.AK.700
58,50 €
EKAB.AK.700
102,00 €
CKFD.AA.000
58,60 €
PPs Ø=125 mm
CZCR.AA.000
44,50 €
PPs Ø=160 mm
DKCR.AA.000
82,40 €
PPs Ø=200 mm
EKCR.AA.000
309,80 €
Kov Ø=125 mm
0028.AA.500
111,80 €
Kov Ø=160 mm
0027.AA.500
128,30 €
Kov Ø=200 mm
0029.AA.500
225,30 €
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=1000 mm
7
Cena
PPs Ø=110 mm
PPs Ø=125 mm
Potrubie L=1950 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
Potrubie L=1000 mm
8
Sada ku pevnému potrubiu (kryt
9
komína pre PPs, 4 ks rozperný
PPs Ø=160 mm
PPs Ø=200 mm
PPs 110 mm
10 držiak, pätkové koleno s podperou)
8
9
Pätkové koleno 87° s podperou
Kryt komína
10 Rozperný držiak, sada 2 ks
11 Kontrolný kus priamy
12 Vzduchový filter
PP Ø=110 mm
CKEJ.AB.500
7,20 €
PPs Ø=110 mm
CKAM.AK.700
27,20 €
PPs Ø=125 mm
CZAM.AK.700
72,50 €
PPs Ø=160 mm
DKAM.AK.700
56,80 €
PPs Ø=200 mm
EKAM.AK.700
142,90 €
Ø=80 mm
DFL080KU
130,00 €
11
®
Združený odvod spalín - kaskáda.
(Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti)
Coxcentric with CONNEXT
POPIS
1
Zápachový uzáver
Koncový kus
2
s inšpekčným otvorom
a odvodom kondenzátu
3
4
5
6
Kaskádový T-kus 45°,
L = 1000 mm
Spätná klapka
OBJ. KÓD
PPs
0031.AA.000
14,54 €
PPs Ø=110 mm
CKFN.AK.700
76,38 €
PPs Ø=125 mm
CZFN.AK.700
83,55 €
PPs Ø=160 mm
DKFN.AK.700
90,66 €
PPs Ø=200 mm
EKFN.AK.700
PPs Ø=80/80 mm
CKFL.AK.7-00
74,61 €
PPs Ø=125/80 mm
CZFL.AK.7-00
94,74 €
PPs Ø=125/110 mm
CZFM.AK.7-00
102,63 €
PPs Ø=160/80 mm
DKFL.AK.7-00
117,83 €
PPs Ø=160/110 mm
DKFM.AK.7-00
139,34 €
PPs Ø=200/110 mm
EKFM.AK.7-00
PPs priama Ø=80 mm
RO0800PU
pre kotle ATAG
PPs 90° Ø=80 mm
BKFP.AK.6-00
141,64 €
PPs 90° Ø=110 mm
CKFP.AK.7-00
197,57 €
Potrubie L=250 mm
PPs Ø=80 mm
BKAD.AA.600
6,20 €
Potrubie L=500 mm
PPs Ø=110 mm
CKAC.AK.700
6,90 €
PPs Ø=80 mm
BKAJ.AA.600
5,30 €
Oblúk 45°
CKAJ.AK.700
10,80 €
CKAC.AK.700
6,90 €
CKAB.AK.700
10,50 €
CKAA.AK.700
16,10 €
CZAC.AK.700
16,40 €
CZAB.AK.700
25,10 €
Potrubie L=1950 mm
113703
44,30 €
Potrubie L=500 mm
DKAC.AK.700
30,40 €
DKAB.AK.700
46,70 €
113723
58,40 €
PPs Ø=110 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
PPs Ø=110 mm
Potrubie L=1950 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
7
Cena
Potrubie L=1000 mm
PPs Ø=125 mm
PPs Ø=160 mm
Potrubie L=1950 mm
Potrubie L=500 mm
Potrubie L=1000 mm
8
Sada ku pevnému potrubiu (kryt
9
komína pre PPs, 4 ks rozperný
EKAC.AK.700
58,50 €
EKAB.AK.700
102,00 €
PPs 110 mm
CKFD.AA.000
58,60 €
PPs Ø=125 mm
CZCR.AA.000
44,50 €
PPs Ø=160 mm
DKCR.AA.000
82,40 €
PPs Ø=200 mm
EKCR.AA.000
309,80 €
Kov Ø=125 mm
0028.AA.500
111,80 €
Kov Ø=160 mm
0027.AA.500
128,30 €
Kov Ø=200 mm
0029.AA.500
225,30 €
PP Ø=110 mm
CKEJ.AB.500
7,20 €
PPs Ø=110 mm
CKAM.AK.700
27,20 €
PPs Ø=125 mm
CZAM.AK.700
72,50 €
PPs Ø=160 mm
DKAM.AK.700
56,80 €
PPs Ø=200 mm
EKAM.AK.700
142,90 €
PPs Ø=200 mm
10 držiak, pätkové koleno s podperou)
8
9
Pätkové koleno 87° s podperou
Kryt komína
10 Rozperný držiak, sada 2 ks
11 Kontrolný kus priamy
12 Potrubie L=500 mm
13 koncová krytka
12
PPs Ø=80 mm
BKAC.AA.600
7,24 €
PPs Ø=110 mm
CKAC.AK.700
6,95 €
PPs Ø = 110 mm
RD1100PU
53,50 €
PPs Ø = 125 mm
RD1300PU
85,80 €
PPs Ø = 160 mm
RD1600PU
107,20 €
PPs Ø = 200 mm
RD2000PU
172,40 €
®
Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia.
Coxcentric with CONNEXT
Združený odvod spalín (Prevádzka nezávislá na vzduchu
z miestnosti)
POPIS
1
Kontrolný T-kus
OBJ. KÓD
PPs/Alu 80/125 mm
Potrubie L=250 mm
2
Potrubie L=500 mm
PPs/Alu 80/125 mm
Potrubie L=1000 mm
Cena
BEAL.AA.600
52,20 €
BEAD.AA.600
14,70 €
BEAC.AA.600
20,00 €
BEAB.AA.600
30,60 €
3
Adaptér z int. na ext. Vedenie
PPs/Alu 80/125 mm
252355
21,30 €
4
Krycia stenová rozeta
PPs/Alu 80/125 mm
252359
11,60 €
5
Exteriérový oblúk 87°
PPs/Alu 80/125 mm
252353
28,20 €
6
Ext. kotviaca objímka
PPs/Alu 80/125 mm
252358
8,50 €
252350
24,90 €
252351
37,70 €
252352
77,00 €
Ext. potrubie L=500 mm
7
Ext. potrubie L=1000 mm
PPs/Alu 80/125 mm
Ext. potrubie L=2000 mm
8
Nasávanie vzduchu
PPs/Alu 80/125 mm
252356
54,20 €
9
koncový kus
PPs/Alu 80/125 mm
252357
25,20 €
13
®
®
TXSortiment
ENNOC htiw cirtnecxoC
názov produktu, obrázok, NÁKRES
RÚRA
KOLENO 87°
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Alu/Alu
Alu/Alu
D2
L1
L2
X
ACAD.AA.600
ACAC.AA.600
ACAB.AA.600
ACAA.AA.600
BCAD.AA.600
BCAC.AA.600
BCAB.AA.600
BCAA.AA.600
60
60
60
60
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
125
250
500
1000
1950
250
500
1000
1950
111
111
111
200
450
950
136
136
136
200
450
950
PPs/Alu
D1
D2
L1
L2
X
AEAD.AA.600
AEAC.AA.600
AEAB.AA.600
AEAA.AA.600
BEAD.AA.600
BEAC.AA.600
BEAB.AA.600
BEAA.AA.600
CNAD.AA.600
CNAC.AA.600
CNAB.AA.600
CNAA.AA.600
60
60
60
60
80
80
80
80
110
110
110
110
100
100
100
100
125
125
125
125
160
160
160
160
250
500
1000
1950
250
500
1000
1950
250
500
1000
1950
111
111
111
200
450
950
136
136
136
200
450
950
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
100
125
170
195
170
195
110
120
70
80
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
110
110
100
125
150
160
184
194
170
195
110
120
70
80
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
100
125
157
195
136
165
70
90
30
40
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
110
110
100
125
150
160
174
192
136
165
70
90
30
40
Alu/Alu
PPs/Alu
Alu/Alu
PPs/Alu
AEAH.AA.600
BEAH.AA.600
CDAH.AA.600
CNAH.AA.600
Alu/Alu
Alu/Alu
ACAJ.AA.600
BCAJ.AA.600
PPs/Alu
PPs/Alu
AEAJ.AA.600
BEAJ.AA.600
CDAJ.AA.600
CNAJ.AA.600
KOLENO 30°
14
D1
ACAH.AA.600
BCAH.AA.600
KOLENO 45°
ROZMERY
Cena bez DPH (€/ks)
14,5 €
17,4 €
28,5 €
63,0 €
15,9 €
24,4 €
40,0 €
90,8 €
11,2 €
14,5 €
20,5 €
75,6 €
14,7 €
20,0 €
30,6 €
80,9 €
33,0 €
35,7 €
52,4 €
94,5 €
21,0 €
22,6 €
20,5 €
21,5 €
48,2 €
48,2 €
18,3 €
25,7 €
19,4 €
26,1 €
48,7 €
48,7 €
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
ADDA.AA.600
standard
60
100
46,3 €
BEDA.AB.600
2 ks v balení
80
125
80,7 €
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
OBJ. KÓD
KOLENO 15° PPs/Alu
Kontrolný kus priamy
MATERIÁL
D2
ADDB.AA.600
standard
60
100
46,6 €
BEDB.AB.600
2 ks v balení
80
125
82,2 €
Alu/Alu
Alu/Alu
D1
D2
60
80
100
100
125
150
D1
D2
60
80
110
110
100
125
150
160
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
100
125
160
195
270
290
100
120
90
100
D1
D2
L1
L2
X1
X2
60
80
110
110
100
125
150
160
150
165
270
290
100
120
80
90
D1
D2
L1
L2
X
60
80
100
125
150
150
130
155
100
100
D1
D2
L1
L2
X
60
80
110
110
100
125
150
160
150
160
130
140
100
100
D1
D2
L1
L2
X
60
80
100
125
150
150
130
155
100
100
D1
D2
L1
L2
X
60
80
110
110
100
125
150
160
175
250
130
155
125
200
PPs/Alu
AEAM.AA.600
BEAM.AA.600
CDAM.AA.600
CNAM.AA.000
Alu/Alu
Alu/Alu
ACAL.AA.600
BCAL.AA.600
PPs/Alu
PPs/Alu
AEAL.AA.600
BEAL.AA.600
CDAL.AA.600
CNAL.AA.600
Alu/Alu
Alu/Alu
ACAN.AA.600
BCAN.AA.600
PPs/Alu
PPs/Alu
AEAN.AA.600
BEAN.AA.600
CDAN.AA.600
CNAN.AA.600
Merací bod
Cena bez DPH (€/ks)
D1
PPs/Alu
Odtok kondenzátu
PPs/Alu
ACAM.AA.600
BCAM.AA.600
CBAM.AA.600
Kontrolný T - kus
ROZMERY
Alu/Alu
Alu/Alu
ACAR.AA.600
BCAR.AA.600
PPs/Alu
AEAR.AA.600
BEAR.AA.600
CDAR.AA.600
CNAR.AA.600
PPs/Alu
42,3 €
43,0 €
80,6 €
35,1 €
44,4 €
77,4 €
77,4 €
46,9 €
57,3 €
35,6 €
52,2 €
107,5 €
107,5 €
28,7 €
36,9 €
47,0 €
31,5 €
66,5 €
66,5 €
21,9 €
28,2 €
29,6 €
38,5 €
44,2 €
44,2 €
15
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
redukcia
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Alu/Alu
Alu/Alu
BCAW.AA.600
PPs/Alu
BEAW.AA.600
CDAX.AA.600
CNDK.AA.600
0082.AA.600
Posuvné hrdlo
Alu/Alu
PPs/Alu
opačná redukcia zúženie
Alu/Alu
ACAK.AA.600
BCAK.AA.600
CBAK.AA.600
PPs/Alu
PPs/Alu
AEAK.AA.600
BEAK.AA.600
CDAK.AA.600
CNCJ.AA.600
prechod cez stenu - nie kondenzačný
Alu/Alu
Alu/Alu
ABBL.AA.600
BBBL.AA.600
CBBL.AA.600
prechod cez stenu - kondenzačný
Alu/Alu
Alu/Alu
ABBK.AA.600
BBBK.AA.600
CBBK.AA.600
PPs/Alu
PPs/Alu
ADCL.AA.600
BDCL.AA.600
CDBK.AA.600
prechod cez strechu - kondenzačný
ROZMERY
D1
D2
D3
D4
L1
X1
60
80
100
125
175
136
D1
D2
D3
D4
L1
X1
60
80
110
80
80
110
110
60
100
125
150
125
125
150
160
100
175
136
D1
D2
60
80
100
100
125
150
D1
D2
60
80
110
110
100
125
150
160
D1
D2
L1
L2
X
60
80
100
100
125
150
877
162
757
D1
D2
L1
L2
X
60
80
110
100
125
150
870
230
670
D1
D2
60
80
110
100
125
150
Cena bez DPH (€/ks)
29,8 €
32,3 €
62,7 €
74,3 €
40,0 €
35,4 €
37,8 €
46,1 €
26,8 €
37,2 €
49,7 €
49,7 €
36,2 €
54,6 €
100,7 €
41,4 €
62,5 €
98,7 €
29,6 €
51,2 €
98,6 €
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
D3
L1
L2
L3
ADDF.AA.B00
ADDF.AA.E00
BDDF.AA.B00
BDDF.AA.E00
CDBX.AA.500
čierna
červená
čierna
červená
100
100
125
125
150
140
140
140
140
176
1235
1235
1185
1185
1195
160
160
160
160
221
221
221
221
dlhé prevedenie -
60
60
80
80
110
CDBX.AA.300
dlhé prevedenie -
110
150
176
1195
110
150
176
126,8 €
110
150
176
126,8 €
48,0 €
48,0 €
55,9 €
55,9 €
128,2 €
čierna
128,2 €
červená
CDCB.AA.500
krátke prevedenie
- čierna
CDCB.AA.300
krátke prevedenie
- červená
16
®
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
prechod cez strechu - nie kondenzačný
rúra
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Alu/Alu
Alu/Alu
D1
D2
D3
L1
L2
L3
ABDS.AA.B00
ABDS.AA.E00
BBDS.AA.B00
BBDS.AA.E00
CBBY.AA.500
CBBY.AA.300
CNBX.AA.500
CNBX.AA.300
čierna
červená
čierna
červená
čierna
červená
čierna
červená
60
60
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
150
150
160
160
114
114
114
114
1340
1340
1283
1283
261
261
261
261
221
221
221
22
Alu
Alu
D
L1
L2
X
250
500
1000
250
500
1000
250
500
1000
1950
250
500
1000
250
500
100
250
500
100
71
71
71
200
450
950
91
91
91
200
450
950
biela
biela
biela
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
PPs
D
L1
L2
X
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
110
110
110
125
125
125
160
160
160
200
200
250
500
1000
1950
500
1000
250
500
1000
1950
500
1000
500
1000
1950
500
1000
1950
500
1000
1950
500
1000
74
74
74
245
445
945
74
74
93
93
93
445
945
245
445
945
93
93
125
125
125
445
945
445
945
1900
AAAD.AA.000
AAAC.AA.000
AAAB.AA.000
AAAD.AA.600
AAAC.AA.600
AAAB.AA.600
BAAD.AA.000
BAAC.AA.000
BAAB.AA.000
BAAA.AA.000
BAAD.AA.600
BAAC.AA.600
BAAB.AA.600
CAAD.AA.000
CAAC.AA.000
CAAB.AA.000
CAAD.AB.600
CAAC.AB.600
CAAB.AB.600
rúra
PPs
AKAD.AA.600
AKAC.AA.600
AKAB.AA.600
AKAA.AA.600
0046.AA.500
0045.AA.500
BKAD.AA.600
BKAC.AA.600
BKAB.AA.600
BKAA.AA.600
0021.AA.500
0020.AA.500
CKAC.AK.700
CKAB.AK.700
CKAA.AK.700
CZAC.AK.700
CZAB.AK.700
113 703
DKAC.AK.700
DKAB.AK.700
113 723
EKAC.AK.700
EKAB.AK.700
biela
biela
biela
biela
biela
biela
čierna
čierna
čierna
čierna
ROZMERY
Cena bez DPH (€/ks)
63,9 €
63,9 €
85,5 €
85,5 €
201,8 €
201,8 €
136,2 €
136,2 €
6,8 €
7,9 €
16,1 €
9,5 €
10,6 €
18,7 €
5,6 €
9,3 €
19,0 €
28,1 €
8,2 €
11,7 €
19,3 €
8,3 €
13,3 €
22,9 €
10,1 €
14,5 €
23,8 €
4,9 €
6,0 €
8,0 €
14,5 €
8,4 €
10,9 €
6,2 €
7,2 €
9,4 €
13,5 €
10,2 €
12,6 €
6,9 €
10,5 €
16,1 €
16,4 €
25,1 €
44,3 €
30,4 €
46,7 €
58,4 €
58,5 €
102,0 €
17
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
KOLENO 87°
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Alu
Alu
D1
L1
L2
X1
X2
AAAH.AA.000
BAAH.AA.000
CAAH.AA.000
AAAH.AA.600
BAAH.AA.600
CAAH.AB.600
106
142
102
135
70
94
33
44
biela
biela
biela
60
80
100
60
80
100
PPs
PPs
D1
L1
L2
X1
X2
60
60
80
80
110
125
160
200
152.5
152.5
173
173
151.5
151.5
172
172
110
110
120
120
64
64
75
75
Alu
D1
L1
L2
X1
X2
AAAJ.AA.000
BAAJ.AA.000
CAAJ.AA.000
AAAJ.AA.600
BAAJ.AA.600
biela
biela
60
80
100
60
80
115
155
90
120
54
71
16
22
PPs
PPs
D1
L1
L2
X1
X2
60
60
80
80
110
125
160
200
149
149
184
184
109
109
134
134
70
70
90
90
24
24
34
34
D
L1
L2
L3
X1
X2
60
80
100
152
167
192
217
350
350
110
120
70
80
D
L1
L2
L3
X1
X2
60
80
110
125
160
200
148
169
180
210
350
350
110
120
65
75
AKAH.AA.600
0047.AA.500
BKAH.AA.600
0022.AA.500
CKAH.AK.700
CZAH.AK.700
DKAH.AK.700
EKAH.AK.700
KOLENO 45°
Alu
AKAJ.AA.600
0048.AA.500
BKAJ.AA.600
0023.AA.500
CKAJ.AK.700
CZAJ.AK.700
DKAJ.AK.700
EKAJ.AK.700
Pätkové koleno 87°
Alu
čierna
čierna
čierna
čierna
Alu
AACR.AA.000
BACR.AA.000
CACR.AA.000
PPs
AKCR.AA.000
BKCR.AA.600
CKCR.AA.000
CZCR.AA000
DKCR.AA.000
EKCR.AA.000
18
PPs
ROZMERY
®
Cena bez DPH (€/ks)
10,6 €
7,7 €
23,0 €
13,4 €
9,6 €
25,7 €
4,9 €
10,0 €
5,3 €
10,9 €
13,0 €
30,0 €
56,3 €
161,8 €
7,5 €
8,2 €
24,8 €
8,8 €
9,7 €
4,9 €
10,0 €
5,3 €
10,7 €
10,8 €
24,2 €
29,8 €
75,7 €
30,1 €
30,1 €
45,8 €
18,6 €
18,6 €
22,6 €
44,5 €
82,4 €
309,8 €
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
Kontrolný T - kus
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Alu
Alu
D
L1
L2
X1
X2
140
175
250
270
100
120
80
90
biela
biela
biela
60
80
100
60
80
100
140
175
250
270
100
120
80
90
AAAL.AA.000
BAAL.AA.000
CAAL.AA.000
AAAL.AA.600
BAAL.AA.600
CAAL.AA.600
ROZMERY
Cena bez DPH (€/ks)
27,9 €
32,2 €
50,9 €
34,9 €
42,5 €
60,9 €
PPs
Kontrolný kus priamy
Revízne koleno 90°
AKAL.AA.600
BKAL.AB.600
0077.AA.600
60
80
80
PPs
D
AKAM.AA.600
BKAM.AA.600
CKAM.AK.700
CZAM.AK.700
DKAM.AK.700
EKAM.AK.700
biela
biela
sivá
sivá
sivá
sivá
60
80
110
125
160
200
PPs
PPs
D
CKCN.AK.700
CZCN.AK.700
DKCN.AK.700
EKCN.AK.700
Odtok kondenzátu
Alu
s odvodom kondenzátu na čiapke
14,5 €
18,1 €
27,2 €
72,5 €
56,8 €
142,9 €
110
125
160
200
39,3 €
70,8 €
82,8 €
300,0 €
Alu
D
L1
L2
X
150
150
115
135
100
100
biela
biela
biela
60
80
100
60
80
100
150
150
115
135
100
100
AKAN.AA.600
BKAN.AA.600
CKAN.AA.700
CZAN.AA.700
DKAN.AA.700
EKAN.AA.700
biela
biela
sivá
sivá
sivá
sivá
60
80
110
125
160
200
Alu
Alu
D
L1
L2
X
150
150
115
135
100
100
biela
biela
60
80
100
60
80
150
150
115
135
100
100
AAAN.AA.000
BAAN.AA.000
CAAN.AA.000
AAAN.AA.600
BAAN.AA.600
CAAN.AA.600
19,0 €
21,4 €
36,8 €
21,6 €
22,7 €
28,0 €
26,9 €
27,9 €
43,0 €
PPs
Merací bod
AAAR.AA.000
BAAR.AA.000
CAAR.AA.000
AAAR.AA.600
BAAR.AA.600
28,8 €
25,1 €
36,8 €
67,9 €
79,9 €
113,1 €
15,1 €
20,0 €
26,3 €
16,4 €
21,3 €
19
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
OBJ. KÓD
MATERIÁL
ROZMERY
merací bod
Redukcia
Prechodka šikmou strechou
Fixačný držiak biely
AKAR.AA.600
BKAR.AA.600
CKAR.AA.700
CZAR.AA.700
DKAR.AA.700
EKAR.AK.700
transparentná biela
Alu
Alu
D1
D2
L1
L2
X
BAAS.AA.000
CAAT.AA.000
CAAT.AA.600
biela
60
80
80
80
100
100
125
125
125
91
111
111
75
75
75
PPs
PPs
D1
D2
L1
L2
X
60
80
100
80
110
110
135
94
78
transparentná biela
šedá
šedá
šedá
šedá
Alu
D1
D2
L
X
BBBT.AA.000
Ø60/80
125
450
100
55
CBBT.AA.000
Ø110/150
150
BBDG.AA.500
BBDG.AA.300
BBDC.AA.500
BBDC.AA.300
BBET.AA.500
BBET.AA.300
CBCG.AA.500
CBCG.AA.300
čierna
červená
čierna
červená
čierna
červená
čierna
červená
Alu
Alu
Alu
26,7 €
24,7 €
29,6 €
48,8 €
70,0 €
132,0 €
13,2 €
19,6 €
21,6 €
14,3 €
22,9 €
29,6 €
16,8 €
23,8 €
a
Alu
ABBN.AA.600
BBBN.AA.600
CBBN.AA.600
CNBN.AA.600
20
PPs merací bod Ø60 CoxDENS®
PPs merací bod Ø80 CoxDENS®
PPs merací bod Ø110 CoxDENS®
PPs merací bod Ø125 CoxDENS®
PPs merací bod Ø160 CoxDENS®
PPs merací bod Ø200 CoxDENS®
Alu
AABM.AA.600
BABM.AA.600
CABM.AA.600
BBBM.AA.600
CNBM.AA.600
CDBM.AA.600
Stenová rozeta 2 ks
Cena bez DPH (€/ks)
Popis položky
BKAS.AA.600
CKAT.AA.700
CKEF.AA.700
Prechodka plochou strechou
biela
Alu
5°-25°
5°-25°
25°-45°
25°-45°
35°-55°
35°-55°
25°-45°
25°-45°
Ø60/80
Ø60/80
Ø60/80
Ø60/80
Ø60/80
Ø60/80
Ø110/150
Ø110/150
D
L
59
79
100
125
160
150
100
100
100
100
100
100
D1
D2
L
102
127
150
160
194
230
18
18
®
58,9 €
58,9 €
40,3 €
40,3 €
46,1 €
46,1 €
64,5 €
64,5 €
7,0 €
7,1 €
6,9 €
8,7 €
8,9 €
8,9 €
9,4 €
9,6 €
10,8 €
10,8 €
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
Rozperný držiak sada 2 ks
adaptér
OBJ. KÓD
MATERIÁL
PP
PP
D1
L1
L2
AACS.AA.500
BACS.AA.500
113.597
CKEJ.AA.500
CZEJ.AK.500
DKEJ.AA.500
EKEJ.AK.000
2 ks
2 ks
2 ks
60
80
100
110
125
160
200
45
45
45
45
45
45
45
400
400
400
400
400
400
400
Alu
Alu
D1
D2
L1
X1
X2
60
80
100
125
175
175
125
125
120
120
D1
D2
L1
X1
X2
60
80
100
125
175
175
125
125
120
120
D1
D2
L1
X1
X2
60
80
100
125
175
175
125
125
120
120
D1
D2
L1
X1
X2
60
80
110
100
125
160
175
175
125
125
120
120
D
L1
X1
X2
X
ARFY.AA.000
BRFY.AA.000
CRFY.AA.000
60
80
110
243
160
83
66
AKFD.AA.000
BKFD.AA.000
CKFD.AA.000
60
80
110
AAAY.AA.600
BABA.AA.600
PPs
Alu
AKAY.AA.600
BDBA.AA.600
adaptér
Alu
Alu
ABAZ.AA.600
BBBB.AA.600
PPs
Alu
113 545
BDBB.AA.600
CKFJ.AA.600
sada ku flexi potrubiu
Kryt komína pre flexi potrubie
Rozperný držiak pre flexi potr. 5 ks
Šachtové koleno 87º
Flexi adaptér pre šachtové koleno
ROZMERY
Cena bez DPH (€/ks)
5,9 €
6,1 €
11,5 €
7,2 €
7,9 €
11,1 €
29,1 €
37,4 €
43,6 €
65,4 €
44,7 €
42,6 €
43,6 €
50,1 €
39,2 €
70,7 €
94,7 €
98,7 €
117,8 €
PPs pevná sada
Kryt komína pre PPs
Rozperný držiak 4 ks
Šachtové koleno 87º
flexibilné potrubie
PP
PP
ARED.AA.600
AREC.AA.600
BRER.AA.600
BREE.AA.600
BRED.AA.600
BREC.AA.600
CREC.AA.600
CRED.AA.600
Flexi rozperný držiak 5 ks
PP
AREJ.AA.500
BREJ.AA.500
CREJ.AA.500
D1
60
60
80
80
80
80
110
110
PP
50,7 €
53,3 €
58,6 €
D2
L
25m
12,5m
80m
84
84
84
50m
25m
12,5m
15m
25m
D1
D2
L2
60
80
110
45
45
45
400
400
400
302,6 €
151,3 €
1 010,5 €
631,6 €
315,8 €
157,9 €
250,7 €
417,8 €
22,4 €
19,7 €
30,6 €
21
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
OBJ. KÓD
MATERIÁL
Spojka pre flexi potrubie Flexi - Flexi
PP
PP
ARFT.AA.600
BRFT.AA.600
CRFT.AA.600
Flexi - pevné ukončenie - objímka
PP
PP
ARFW.AA.600
BRFW.AA.600
CRFW.AA.600
Flexi - pevné ukončenie nátrubok
PP
ukotvenie pre flexi potrubie
Montuje sa na „Flexi - pevné
ukončenie - objímka“ a ukotví sa
o vrchnú plochu telesa komína
HDPE Kryt komína pre flexi potrubie (nový systém)
PP
L1
L2
X
60
80
110
140
100
22
33,6 €
34,7 €
31,5 €
60
80
110
20,3 €
22,9 €
25,2 €
L2
X
ARFX.AA.600
BRFX.AA.600
CRFX.AA.600
60
80
110
270
122
160
metal
D
PP
0078.AA.000
0079.AA.000
pre BRFW.AA.600
60
80
HDPE
HDPE
D
BRGH.AA.600
CoxDENS® PPs stenové prekrytie B2
s integrovaným kolenom (nový systém)
30,1 €
33,0 €
40,1 €
60
80
110
L1
CoxDENS® PPs stenové prekrytie C9
s integrovaným kolenom (nový systém)
Cena bez DPH (€/ks)
D
D
BRGW.AA.500
pre ARFW.AA.600
63,1 €
68,2 €
87,5 €
29,9 €
29,9 €
80
50,9 €
D1
D2
80
125
81,6 €
D
BRGG.AA.600
CoxDENS® PPs stenové prekrytie B3
s integrovaným kolenom (nový systém)
BRGJ.AA.600
22
D
PP
ARFZ.AA.600
BRFZ.AA.600
CRFZ.AA.600
Kontrolný kus pre flexi potrubie
ROZMERY
80
71,1 €
D1
D2
80
125
®
84,2 €
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
OBJ. KÓD
CoxDENS® PPs stropné prekrytie C9
s integrovaným adaptérom (nový systém)
BRGR.AA.600
CoxDENS® PPs stropné prekrytie C9
teleskopické s integrovaným adaptérom
BRGT.AA.600
inštalačná pomôcka pre flexi
MATERIÁL
ROZMERY
D1
D2
80
125
D1
D2
80
125
Cena bez DPH (€/ks)
85,5 €
101,3 €
D
AREK.AA.000
BREK.AA.000
CREK.AA.000
HDPE Kryt komína pre flexi potrubie
ARCT.AA.500
BRCT.AA.500
CRCT.AA.500
60
80
110
39,5 €
42,1 €
49,3 €
D
L1
L2
L3
60
80
110
200
200
200
350
350
350
140
140
140
50,9 €
50,9 €
53,3 €
lano pre inštaláciu flexi potrubia
AREP.AA.000
Nerezová komínová hlavica
55,9 €
D
173.061
173.091
173.091
Krycí plech B23
9,2 €
9,9 €
9,9 €
60
80
110
D
AADD.AA.600
BADD.AA.600
CADD.AA.600
Krycí plech C33 koncentrický
ABDD.AA.600
BBDD.AA.600
CBDD.AA.600
Krycí plech B23 koncentrický
ABDE.AA.600
BBDE.AA.600
CBDE.AA.600
18,4 €
19,3 €
19,9 €
60
80
110
D1
D2
60
80
100
100
125
150
D1
D2
60
80
100
100
125
150
16,6 €
16,6 €
17,0 €
16,7 €
17,4 €
17,6 €
23
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
KASKÁDOVÝ T - KUS 45°
OBJ. KÓD
MATERIÁL
PPs
PPs
CKFL.AK.700
CZFL.AK.700
CZFM.AK.700
DKFL.AK.700
DKFM.AK.700
EKFM.AK.7-00
FKFM.AK.7-00
PPs čiapka s kontrolným otvorom
+ odtokom kondenzátu Ø32mm
PPs
PPs
CKFN.AK.700
CZFN.AK.700
DKFN.AK.700
EKFN.AK.7-00
EKFN.AK.7-00
spätná klapka 90°
Zápachový uzáver Ø32mm s výškou hladiny
vody 150mm + flexi hadica Ø21/25m
PPs
PPs
110
125
125
160
160
200
250
80
80
110
80
110
110
110
1000
1000
1000
1000
1000
1000
675
74,6 €
94,7 €
102,6 €
117,8 €
139,3 €
174,3 €
252,6 €
D
76,4 €
83,6 €
90,7 €
129,1 €
352,9 €
D
141,6 €
CKFP.AK.700
110
197,6 €
PPs
PPs
PPs
D
32
PPs
14,5 €
D
110
125
160
200
53,5 €
85,8 €
107,2 €
172,4 €
D
DFL080KU
24
L
Cena bez DPH (€/ks)
80
Filter nasávaného vzduchu
exteriérové koleno 45°
D2
BKFP.AK.600
RD1100PU
RD1300PU
RD1600PU
RD2000PU
exteriérová rúra
D1
110
125
160
200
250
0031.AA.000
záslepka
ROZMERY
80
130,0 €
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
L1
252350
252351
252352
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
80
80
80
125
125
125
500
1000
2000
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
252354
RAL 9005
80
125
®
24,9 €
37,7 €
77,0 €
31,5 €
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
názov produktu, obrázok, NÁKRES
exteriérové koleno 90°
Adaptér interiér/exteriér
Exteriérové predĺženie s nasávaním vzduchu
koncový kus (bez nasávania vzduchu)
pre exteriérové vedenie
OBJ. KÓD
MATERIÁL
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
252353
RAL 9005
80
125
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
252355
RAL 9005
80
125
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
252356
RAL 9005
80
125
PPs/Alu
PPs/Alu
D1
D2
252357
RAL 9005
80
125
Alu
D
Fixačný držiak pre exteriérové vedenie
252358
ROZMERY
Cena bez DPH (€/ks)
28,2 €
21,3 €
54,2 €
25,2 €
125
8,5 €
D
krycia rozeta na stenu pre exteriérové vedenie
252359
Prechod cez stenu vrátane kolena
s kontrolnými otvormi
RAL 9005
125
11,6 €
D
0029MR600
60
100
700
47,2 €
Koleno s meracími bodmi
0040AA600
Nerezový kryt komína
ABBP.AA.500
BBBR.AA.500
CBBS.AA.500
11,6 €
L1
L2
180
205
230
180
205
230
106,6 €
123,7 €
134,2 €
25
®
Coxcentric with CONNEXT
Sortiment
názov produktu, obrázok, NÁKRES
Kryt komína
OBJ. KÓD
MATERIÁL
HDPE
HDPE
AACT.AA.500
BACT.AA.500
CACT.AA.500
Metal
0028.AA.500
0027.AA.500
0029.AA.500
Prechod cez stenu s meracími
bodmi a prírubou - sada
350
350
350
140
140
140
50,9 €
50,9 €
53,3 €
Metal
111,8 €
128,3 €
177,6 €
125
160
200
60
100
48,0 €
60
100
46,4 €
60
100
48,0 €
60
100
46,4 €
60
100
45,5 €
60
100
45,6 €
60
100
41,8 €
PPs/PVC
AJCX.AA.600
26
200
200
200
PPs/PVC
AJCZ.AA.600
prechod cez stenu kondenzačný
pevná dĺžka L 1000mm
60
80
110
PPs/PVC
AJCY.AA.600
prechod cez stenu Ø60/100 kondenzačný
teleskopický L 460-620mm
L3
Alu/PVC
AMEY.AA.600
prechod cez stenu kondenzačný
teleskopický L 300-460mm
L2
Alu/PVC
AMEW.AA.600
Prechod cez stenu - s objímkou - sada
L1
Cena bez DPH (€/ks)
Alu/PVC
AMEZ.AA.600
Prechod cez stenu - s meracími
bodmi s objímkou - sada
D
Alu/PVC
AMEX.AA.600
Prechod cez stenu s prírubou - sada
ROZMERY
®
CoxcentricSortiment
with CONNEXT
27
®
®
TXKomínový
ENNOC htiw cirštítok
tnecxoC
Komínový štítok podľa EN 14471 pre komíny s plastovým vedením spalín
Komínový štítok
Inštaláciu zhotovil:
Dátum preskúšania komína:
Tepelný odpor komína:
0,0 W/m2K
Vzdialenosť od horľavých materiálov:
0 mm
Menovitý priemer:
Komínová vložka pevná plastová rúra PP čierna D60 - D80
EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 EEL
Komínová vložka pevná plastová rúra PP Biela D60 - D80
Komínová vložka pevná plastová rúra PP sivá D100 - D250
EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 IEL
Koncentrický komínový systém PPs/ALU D60/100 - D250/350
EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0
Koncentrický komínový systém PPs/PPS D60/100 - D80/125
EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL1
Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D60 - D80
EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0
Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D110
EN 14471 T120 P1 O W 2 O00 EEL0
Cox Geelen B. V.
Emmastraat 92
3245 HZ Eijsden
Netherlands
Komínový štítok vyplňte podľa skutočného vyhotovenia inštalácie
28
Coxcentric
with CONNEXT
Komínový
štítok
Komínový štítok podľa EN 1856 pre komíny s kovovým vedením spalín
Komínový štítok
Inštaláciu zhotovil:
Dátum preskúšania komína:
Tepelný odpor komína:
0,0 W/m2K
Vzdialenosť od horľavých materiálov:
0 mm
Menovitý priemer:
Komínová vložka pevná ALU rúra D60 - D80 - D100
EN1856-1 T250 P1 W Vm L10/13150 O50
Komínová vložka pevná AL rúra D>100
EN1856-1 T250 P1 W Vm L10/11150 O50
Koncentrický komínový systém ALU/ALU D60/100 - D100/150
EN1856-1 T250 P1 W Vm L10/13150 O10
Koncentrický komínový systém ALU/Galv. oceľ D60/100 - D100/150
EN1856-1 T250 P1 W Vm L10/13150 O10
Koncentrický komínový systém ALU/ALU D60/100 - D100/150
EN1856-1 T250 H1 W Vm L10/13150 O10
Komínová vložka pevná ALU rúra D60 - D80 - D100
EN1856-1 T250 H1 W Vm L10/13150 O50
Koncentrický komínový systém ALU/Galv. oceľ D60/100 - D100/150
EN1856-1 T250 H1 W Vm L10/13150 O10
Cox Geelen B. V.
Emmastraat 92
3245 HZ Eijsden
Netherlands
Komínový štítok vyplňte podľa skutočného vyhotovenia inštalácie
29
®
Certifikáty
30
Coxcentric with CONNEXT
®
CoxcentricCertifikáty
with CONNEXT
31
®
Certifikáty
32
Coxcentric with CONNEXT
®
CoxcentricCertifikáty
with CONNEXT
33
®
Certifikáty
34
Coxcentric with CONNEXT
®
Coxcentric with
CONNEXT
Centrálne komínové
systémy
Pre informácie o centrálnych komínových systémoch prosím
kontaktujte zástupcov firmy Certima, s.r.o.
Cox Geelen CFSeo-FA
Cox Geelen CFS-NV
35
®
®
TXENNOC htiw cirtnecxoC
Koaxiálny spalinový systém osobitne navrhnutý na použitie
s kondenzačnými vykurovacími zariadeniami.
Skontaktujte sa s nami, aby ste získali ďalšie informácie
alebo informácie určené zákazníkom.
ŠPECIALISTA VO VAŠEJ OBLASTI
CERTIMA, s.r.o. • Pri Šajbách 46 • 831 06 Bratislava • SLOVAKIA
Tel.: +421 44 68 16 01-03 • [email protected] • www.certima.sk
Cox Geelen
Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • [email protected] • www.coxgeelen.com
Chamber of Commerce Limburg 14608324
36
8
Download

KATALÓG PRODUKTOV