NEMECKO – SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK
hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny
Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete
© Štefan Ziegler 2009
ČASŤ F - 0
Fabriknummer; výrobné číslo výrobku;
Fabrikschiff ; spracovateľské rybárske lode;
Fachausschuss ; výbor (napr. parlamentný);
Fachbereich ; odbor;
Fachgebiet; odbor;
Fachgewerkschaft ; odborná odborová organizácia
;
Fachkenntnisbescheinigung; osvedčenie o odborných znalostiach ;
Preklady zo
slovenčiny
do nemčiny
a z nemčiny do
slovenčiny na
www.ziegler.sk
Fachkenntnisnachweis ; doklad o odbornej kvalifikácii ;
Fachkompetenz ; odbornosť;
Fachkraft ; pracovná sila odborná, odborník;
Fachkunde ; odborná kvalifikácia ;
Fachkundenachweis ; osvedčenie o odbornej kvalifikácii ;
fachkundig; odborne spôsobilý; fachkundige Personen odborne spôsobilé osoby
Fachprüfungsausschuss ; predmetová maturitná komisia;
Fachrichtung ; odbor;
fachspezifisch ; odborne špecializovaný;
Fachverantwortlicher ; zodpovedný odborný pracovník;
Fachwirt ; ekonóm (so stredoškolským vzdelaním);
Fahrbericht ; správa o vykonaných jazdách ;
Fahrbetriebsmittel ; vozeň;
Fahrdienstuntauglichkeit ; neschopnosť pracovať v cestnej premávke;
Fahrerlaubnis ; vodičské oprávnenie ; im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B sein vlastniť
vodičské oprávnenie skupiny B
Fahrgast ; cestujúci;
Fahrgastgruppen ; kategórie cestujúcich;
Fahrgaststrom ; prúd cestujúcich ;
Fahrkartengattung ; druh cestovných lístkov;
Fahrkostenbeihilfe ; príspevok na cestovné ;
Fahrpersonal ; posádka vozidla ; Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals Európska dohoda o práci posádok
vozidiel zapojených do medzinárodnej cestnej dopravy
Fahrt; jazda; Fahrt von und zum Wohnort cesta z miesta a do miesta bydliska
Fahrtenbuch ; kniha jázd ;
Fahrtspesen ; cestovné ;
Fahrverbindung ; cesta, komunikácia ;
Fahrweg; jazdná dráha, dopravná cesta;
Fahrwegbetreiber ; prevádzkovateľ dopravnej cesty ;
Fahrwegkapazitäten ; cestné dopravné kapacity;
Fahrzeugbrief ; technický preukaz (veľký), technické osvedčenie vozidla;
Fahrzeugindustrie ; automobilový priemysel;
Fahrzeugstandort ; stanovište vozidla;
Fahrzeugvollversicherung ; kompletné poistenie vozidiel ;
Fahrzeugvorstellung ; predvádzanie vozidiel;
Fakturenaussendung ; rozosielanie faktúr;
Fakultät; fakulta; Fakultät für Verwaltungswissenschaften fakulta verejnej správy
fällig; splatný; - nachhinein fällig pozadu splatný, dodatočne splatné
- Forderungen mit sofortiger Wirkung fällig stellen vyhlásiť pohľadávku s okamţitou platnosťou za
splatnú
Fälligstellung; vyhlásenie o okamžitej splatnosti; Fälligstellung des Kapitals vyhlásenie o okamţitej
splatnosti istiny (úveru)
Falscheid fahrlässiger ; falošná prísaha z nedbanlivosti ; Falscheid bezeichnet den fahrlässig
geschworenen unrichtigen Eid, im Gegensatz zum Meineid, welcher die vorsätzliche Verletzung der
Eidespflicht umfasst. Falošná prísaha je prísaha porušená z nedbanlivosti, kým krivá prísaha
predstavuje úmyselné porušenie prísaţnej povinnosti.
Familienarbeit ; práca v domácnosti ;
familienbedingt ; z rodinných dôvodov ;
Familienbeihilfen ; rodinné sociálne dávky (rodinné prídavky); Familienbeihilfen bedeuten
regelmäßige Geldleistungen, die ausschließlich nach Maßgabe der Zahl und gegebenenfalls des
Alters von Familienangehörigen gewährt werden. Rodinné prídavky znamenajú pravidelné
peňaţné dávky, poskytované výlučne na základe počtu a prípadne veku rodinných príslušníkov.
familienfreundlich ; v záujme rodine ;
Familiengericht ; súd rozhodujúci podľa zákona o rodine ;
Familienkasse ; rodinná pokladnica ; Die Anträge auf Kindergeld werden von der Familienkasse
Ihrer Agentur für Arbeit entgegengenommen.
Familienlasten ; rodinné výdavky; Familienleistungen bedeuten alle Sach- oder Geldleistungen,
die zum Ausgleich von Familienlasten bestimmt sind rodinné dávky znamenajú všetky vecné
dávky alebo peňaţné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov
Familienlastenausgleichfonds ; fond na podporu rodiny (rak.);
Familienleistungen ; rodinné dávky, rodinné prídavky; Familienleistungen bedeuten alle Sachoder Geldleistungen, die zum Ausgleich von Familienlasten bestimmt sind. Rodinné dávky
znamenajú všetky vecné dávky alebo peňaţné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov
Familienzusammenführung ; spájanie rodín ;
Fassung; znenie; - in letztgültiger Fassung v platnom znení
- in der jeweils geltenden Fassung v aktuálnom znení
Faustpfand ; ručný záloh ;
Faxmessage ; faxová správa ;
FB-Nummer; identifikačné číslo (IČO) (rak.);
Feasibility Study ; pozri Durchführbarkeitsstudie;
Federführer ; zástupca, vedúci podnik združenia ;
Feedback ; pripomienky ; Bitte um Durchsicht und Feedback bis Freitag Prosím o preštudovanie
a o pripomienky do piatku
fehlerhaft; chybný, nezhodný; fehlerhafter Produkt nezhodný výrobok (ISO 9000)
Fehlerhaftigkeit ; chybovosť ; die Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung geltend machen napadnúť
legalitu rozhodnutia
Fehlzeit ; neodpracovaná pracovná doba ;
Feiertagsruhe; doba pracovného pokoja počas sviatku; Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
Feiertagsruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und
spätestens um 6 Uhr des gesetzlichen Feiertages beginnt.
Feingold ; rýdze zlato ;
Feinverteilung ; rozvoz; Bezeichnet die Warenverteilung von einem Umschlagspunkt oder
Regionallager zum
Feriendorf ; rekreačné stredisko ;
Fernbleiben ; neprítomnosť, nedostavenie sa; Fernbleiben des Angeklagten - neprítomnosť
obžalovaného
Fernkopierer ; fax;
Fernlehre ; diaľkové vzdelávanie ;
Fernmeldegebühren ; poplatky telekomunikačné;
Fernmeldewesen ; spoje, komunikácie;
fernmündlich ; telefonicky ;
fertigen; podpísať; - Wir, die unten gefertigten Gesellschafter My, dole podpísaní spoločníci
fertigen; podpísať; - zum Zeichen Ihres Einverständnisses eigenhändig gefertigt an unsere
Gesellschaft rückreichen
Fertiger ; zhotoviteľ (napr. stavby);
Fertigfabrikat ; hotový výrobok ;
Fertigpackung ; hotový obal, balený tovar;
Fertigstellungsbescheinigung ; osvedčenie o dokončení diela;
Fertigstellungstermin ; termín dokončenia;
Fertigung; podpis; - Fertigung firmenmäßige podpis štatutárneho orgánu
- rechtsverbindliche Fertigung právne záväzný podpis
Fertigungsablaufplan ; harmonogram priebehu výroby;
Fertigungsgemeinkosten ; režijné výrobné náklady; Die Gemeinkosten werden in
Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten und
Vertriebsgemeinkosten aufgegliedert.
Fertigungsgemeinkosten ; výrobná réžia ;
Fertigungskosten ; výrobné náklady ;
Fertigungslöhne ; výrobné mzdy (IAS);
Fertigungsmaterial; výrobný materiál ;
Fertigungsprüfung ; výrobná kontrola;
Festanschluss ; pevná linka ;
Festgeschäft ; fixný obchod (opak opčného) ;
festhalten ; zaznamenať, zaevidovať, zakotviť ;
Festlegungen ; závery;
Festnetz ; sieť pevná (tel.);
festschreiben ; ustanoviť ;
Festsetzung ; určenie ;
feststellen ; prijať
; Haushaltsplan feststellen prijať rozpočet
Feststellung; určenie; - Antrag auf Feststellung einer Rente ţiadosť na určenie výšky (vymeranie)
dôchodku
- Bericht über die Feststellungen und Schlussfolgerungen správa o výsledkoch a záveroch auditu
Feststellungsklage ; určovacia žaloba ;
Feststellungsprotokoll ; protokol o zistených skutočnostiach ;
Feststellungsverfahren; konanie o dávkach sociálneho zabezpečenia;
Feststellungsverfahren; určovacie konanie ;
festverzinslich ; na pevný úrok, pevne úročený; Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der
Veranlagungsgrenzen berechtigt, variable Zinsansprüche in festverzinsliche Zinsansprüche oder
festverzinsliche Zinsansprüche in variable Zinsansprüche zu tauschen. Kapitálová investičná
spoločnosť je v rámci investičných limitov oprávnená zameniť variabilné úrokové pohľadávky za
úrokové pohľadávky s pevným úročením.
Feuerwehranfahrtzeit ; čas do príchodu požiarneho zboru;
Feuerwehreinheit ; protipožiarna jednotka;
Filmvorführung ; filmové predstavenie;
Finanz- Ressourcen; finančné zdroje ;
Finanzabteilung ; oddelenie ekonomické ;
Finanzanlage ; finančná investícia;
Finanzanlagen ; finančný majetok (IAS); Finanzanlagen im Bau obstarávaný dlhodobý finančný
majetok
Finanzausweis ; finančný výkaz ;
Finanzberichtswesens ; finančné výkazníctvo ; internationale Standards des Finanzberichtswesens
medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IAS)
Finanzbuchhaltung ; finančné účtovníctvo ;
Finanzdienstleister ; poskytovateľ finančných služieb;
Finanzgebarung; finančné hospodárenie;
Finanzierung gemeinschaftliche ; spolufinancovanie;
Finanzierungsleasing ; finančný lízing ;
Finanzinstrument; finančný nástroj; zusammengesetztes Finanzinstrument hybridný
(kombinovaný) finančný nástroj (IAS)
Finanzkennzahl ; finančný parameter;
Finanzleiter ; vedúci ekonomického úseku;
Finanzportfolio ; finančné portfólio ;
Finanz-Ressourcen; finančné zdroje;
Finanzvorstand ; zástupca pre financie (člen predstavenstva);
Finanzzuweisung ; finančná dotácia ;
Finazierungsmöglichkeiten ; zdroje financovania ;
Firmenbuchauszug ; výpis z obchodného registra;
Firmenbuchnummer ; identifikačná číslo organizácie;
Firmenwortlaut ; názov firmy ;
Fixpacht ; fixné nájomné;
Flächenausmaß ; výmera;
flächendeckend ; celoplošne;
Flächendeckung ; plošné pokrytie ;
Flächennutzungsplan ; plán využívania pôdy (nem. vypracováva obec, predchádza plánu zástavby
resp. územnému plánu, nie je však záväzný); Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die
beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde dar.
Flächenprämie ; prémie za zmenšenie obhospodarovanej plochy;
Flächenproduktivität ; produktivita na plochu;
Flächenstilllegung ; vyňatie pôdy z produkcie ; Bei der Vorbereitung der GAP- Reform von 2003
schlug die Kommission vor, die geltenden Bestimmungen für die Flächenstilllegung zur Erzeugung
nachwachsender Rohstoffe durch einen so genannten CO2- Kredit zu ersetzen. Komisia v rámci
prípravy reformy SPP v roku 2003 navrhla nahradiť súčasné mechanizmy reţimu nepotravinárskej
produkcie na pôde vyňatej z produkcie (NPPVP) „uhlíkovým kreditom“.
Flächenstreik ; štrajk celoplošný ;
Flächenzahlung; platba na plochu; die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung anwenden;
uplatňovať reţim jednotnej platby na plochu (poľn.);
Flaggschiff ; loď vlajková;
Flamme ; plameň, oheň; Verwendung offener Flammen pouţívanie otvoreného ohňa
Flottenmanagement ; riadenie vozového parku;
flüssig ; likvidný ; flüssiges Kapital voľný kapitál
Flugroute ; letová trasa;
Flugstrecke; letová trasa;
Flugverkehrsmanagement ; riadenie leteckej dopravy;
Flussgröße pozri Stromgröße; ;
Fokus ; ohnisko; mit Fokus (Fokusierung) auf … s dôrazom na …
Fokussierung ; zameranie, upriamenie pozornosti; Grund dafür ist die vorherrschende Fokussierung
auf innerstaatliche Ungleichheiten. Dôvodom je prevládajúca orientácia na vnútroštátne nerovnosti.
Folgebewertung ; následné oceňovanie (IAS);
Folgemarkt ; sekundárny trh ; Folgemarkt: Über das Basisgeschäft der Tankstellen hinausgehende
Angebote wie z. B. im Shop oder Compact-Markt mit umfangreichem Warenangebot,
Geldautomaten, Bistro oder Telekommunikation.
folgend; v ďalšom; folgend Pachtvertrag
Folgerichtlinie ; doplnková smernica ;
Folgeverfahren ; následné konanie, vyvolané konanie ;
Folgevorschriften ; doplnková legislatíva ;
Fondsbestimmungen ; štatút fondu;
Fonds-Eckdaten; základné údaje o fonde;
Fondstyp ; trieda fondov;
Fondswald ; fondový les;
Förderern; podporovateľ, prispievateľ;
förderfähige Ausgaben ; oprávnené výdavky;
Fördermaßnahmen ; stimulujúce opatrenia;
Forderung; požiadavka, pohľadávka; - Forderungen gerecht werden splniť poţiadavky
- Forderung nach Zahlung poţiadavka na zaplatenie
- pfandrechtlich nicht sichergestellte Forderungen pohľadávky nezabezpečené záloţným právom
- nicht einbringbare Forderung nedobytná pohľadávka
Förderung; podpora ; staatliche Förderungen štátne dotácie (IAS)
Forderungsanmeldung ; prihláška pohľadávky;
Förderungsansuchen ; žiadosť o podporu;
Förderungsbedürftigkeit ; potrebnosť podpory ;
forderungsberechtigt ; oprávnený;
Forderungskatalog ; katalóg požiadaviek;
Förderungsnehmer ; príjemca podpory;
Formel ; znenie výroku ;
Formerfordernis ; požiadavka (písomnej) formy;
Formerfordernisse ; formálne náležitosti ;
Formfehler ; formálna chyba ;
Formfordernis ; požiadavka formy;
Formvorschriften; formálne náležitosti; Verletzung wesentlicher Formvorschriften porušenie
podstatných formálnych náleţitostí
Forschungsaufwand ; náklady na výskum;
Fortbestand ; ďalšie trvanie ;
Fortbestehen ; pokračovanie ;
fortbilden ; ďalej sa vzdelávať ;
Fortbildung des Rechtes ; rozvoj práva ;
Fortentwicklung ; aktualizácia, rozvoj;
fortgeschrieben; aktualizovaný ; fortgeschriebenes Verzeichnis
Fortgeschrittener; pokročilý; Italienisch für leicht Fortgeschrittene taliančina pre mierne pokročilých
fortlaufend; priebežne; - fortlaufende Nummerierung priebeţné číslovanie
- fortlaufende Mitteilung priebeţné informovanie
fortlaufend ; priebežne ;
Fortschrittsblatt ; hodnotiaci hárok pokroku;
Fortsetzungsverlangens ; žiadosť na predĺženie (nájomného vzťahu);
Fortzahlung des Gehaltes ; náhrada mzdy ;
Forward Rate Agreement; dohoda o forwardovej úrokovej miere ; Forward Rate Agreements
werden am Abschlusstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. Dohody o forwardovej úrokovej
miere sa účtujú na podsúvahových účtoch ku dňu uzatvorenia obchodu.
Frachtführer ; dopravca;
Frachtsatz ; prepravné, prepravná sadzba;
Fragestellung; otázka, problém; offene Fragestellung otvorená otázka, nedoriešený problém
Franchise- Geber; franšízor;
Franchise- Nehmer; franšízant;
Frauenbelange ; záležitosti žien ;
Frauenhandel ; obchod so ženami ;
frei; franko; - frei an Bord franko paluba
- frei Frachtführer franko prepravca
- frei Längsseite Seeschiff franko pozdĺţna strana lode
freibleibend ; voľný, nezáväzný ; Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend und
unverbindlich. Naše ponuky a kalkulácie nákladov sú voľné a nezáväzné.
Freigabeantrag ; žiadosť o uvoľnenie (schválenie) finančných prostriedkov, žiadosť o povolenie; Mit
dem Freigabeantrag können Sie erreichen, dass das Gericht die Pfändung aufhebt, soweit sie den
unpfändbaren Anteil Ihres Lohnes betrifft. Ţiadosťou o uvoľnenie finančných prostriedkov môţete
dosiahnuť zrušenie exekúcie súdom, pokiaľ sa týka podielu pripadajúceho na Vašu mzdu, ktorá
nepodlieha exekúcii.
Freigabeleiste ; schvaľovacia kolónka ;
freigeben ; povoliť, schváliť, uvoľniť ;
Freihandelszone ; oblasť voľného obchodu ;
Freiheit ; oslobodenie ; - Freiheit von öffentlichen Abgaben oslobodenie od verejných dávok
- Freiheiten der Luft sloboda leteckej dopravy
Freiheitsstrafe; trest odňatia slobody ; mit einer Freiheitsstrafe (Geldbuße) belegen postihnúť
trestom odňatia slobody (peňaţným trestom)
Freilager ; slobodný colný sklad;
Freilassung ; uvoľnenie
; Freilassung von Sicherheiten uvoľnenie zábezpek (zabezpečení)
Freischicht ; voľná zmena ;
Freisetzung ; vyradenie ; Freisetzung von Investitionsgütern vyradenie investičného majetku
freistellen ; oslobodiť, zbaviť, poskytnúť pracovné voľno, vyňať; - von jeglicher Inanspruchnahme
und Haftung freistellen zbaviť akýchkoľvek záväkov a zodpovednosti
- gegenüber den Behörden von jeder Haftung freistellen zbaviť akejkoľvej zodpovednosti voči
orgánom verejnej správy
- unter Fortzahlung des Entgeltes freistellen poskytnúť náhradné voľno s náhradou mzdy
Freistellung ; uvoľnenie; zur Wahrnehmung von Familienpflichten bezogene Freistellung uvoľnenie z
dôvodu plnenia rodinných povinností
Freistellungsbescheinigung ; potvrdenie o prepustení do voľného obehu ;
Freizeit ; voľno ; bezahlte Freizeit platené voľno
Freizeitausgleich ; náhradné voľno ;
Freizeitpark ; zábavný park;
Freizeitverhalten ; trávenie voľného času;
Freizügigkeit; voľný pohyb; - Freizügigkeit der Arbeit voľný pohyb za prácou
- Freizügigkeit der Arbeitnehmer voľný pohyb pracovníkov
Fremdbezug ; odber od iných dodávateľov ;
Fremdkapitalquote (debt ratio) ; ukazovateľ veriteľského rizika ;
Fremdlager ; externý sklad ;
Fremdrente ; dôchodok cudzincov
;
Fremdrentenrecht ; právne predpisy o dôchodkom poistení cudzincov
;
fremdüberwachende Stelle ; nezávislá skúšobňa;
Fremdüberwachung ; nezávislá kontrola;
Fremdwährungsgeschäft ; devízová transakcia;
Fremdwährungsgeschäfte ; operácie v cudzej mene;
Fremdwährungskapitalströme; toky kapitálu v cudzej mene (IAS);
Fremdwährungszinsströme oder –kapitalströme ; toky platieb úrokov v cudzej mene (IAS);
Frequenzband ; frekvenčné pásmo ;
Frequenzzuweisung ; pridelenie frekvencií;
frisieren; upraviť, vylepšiť; frisierte Bilanz upravená bilancia
Frist; lehota; Lauf der Frist beginnt lehota začína plynúť
Fristenhemmung ; spočívanie lehôt ;
fristlos ; okamžite ; den Vertrag fristlos zur Auflösung zu bringen odstúpiť od zmluvy s okamţitou
platnosťou
Fristsetzung ; stanovenie lehoty;
Frühschicht ; ranná zmena;
Frust ; frustrácia;
führen ; používať ; Familiennamen führen pouţívať priezvisko
Führung; riadenie; Führung der Verwaltungsgeschäfte vykonávanie správnej činnosti
Führungsaufsicht ; ochranný dohľad ;
Führungsebene ; stupeň riadenia;
Führungskraft ; vedúci pracovník ;
Führungsmerkmal ; riadiaci znak;
Führungs-Prioritäts-Zahl; koeficient priority riadenia;
Führungszeugnis ; vysvedčenie o bezúhonnosti ;
Füllauftrag ; plniaci lístok ;
Fürsorgeanstalt ; zariadenie sociálnej starostlivosti;
Fürsorgeeinrichtung; fond sociálnej starostlivosti;
Fürsorgeleistungen ; dávky sociálnej podpory
;
Fürsorgeträger ; nositeľ sociálneho zabezpečenia ;
Fuhrwerk; špedícia;
Fundbericht ; nález ; ärtztlicher Fundbericht lekársky nález
Fundstellenverzeichnis; zoznam prameňov;
Funktionieren; fungovanie; Funktionieren des gemeinsamen Marktes fungovanie spoločného trhu
Funktionsausübung ; vykonávanie funkcie ; zu einer ordentlichen Funktionsausübung unfähig sein
neschopnosť riadne vykonávať funkciu
Funktionsfähigkeit ; fungovanie ;
Funktionsträger ; funkcionár;
Funktionstüchtigkeit ; funkčnosť ;
Fußgängerverkehr ; pohyb chodcov ;
gangbare; bežný; gangbare Münze beţná minca
gängig ; bežný;
Gängigkeit; predajnosť;
Gängigkeitsabschlag ; zrážka podľa predajnosti tovaru ;
Gängigkeitsabschreibungen ; metóda odpisovania zásob podľa predajnosti (IAS);
ganz; úplne; ganz oder teilweise für ungültig erklären ako celok alebo čiastočne vyhlásiť za
neplatné
Ganze ; celok ; - Überwachung der Gesellschaft im Ganzen, kontrolovať činnosť spoločnosti ako
celku
- zusammenhängendes Ganzes súvislý celok
ganzheitlich; celistvý;
Garantieeinrichtung ; garančná inštitúcia ;
Garantieentgelt ; poplatok za záruku ;
Garantiefonds; záručný fond; Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
Poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
Garantieleistung ; záručná oprava ;
Garantieübernahme ; poskytnutie záruky ;
Gastarbeitnehmeraufenthalt ; pobyt zahraničného pracovníka ;
Gastgewerbe ; pohostinstvo, hotely a reštaurácie;
gastgewerblich ; stravovací; gastgewerblicher Betrieb stravovacia prevádzka
Gastronomie ; stravovanie, gastronómia;
Gastro-Service; stravovacie služby;
Gattungskauf ; nákup podľa druhu ;
GBR -Vertrag ; zmluva o založení spoločnosti podľa občianskeho práva;
Gebarung; hospodárenie; Gebarung wirtschaftliche, zweckmäßige, sparsame hospodárenie
hospodárne, účelne a úsporne
Gebarungskontrolle ; kontrola hospodárenia;
Gebietseinheit; územný celok; höhere Gebietseinheit vyšší územný celok
Gebietsentscheid ; územné rozhodnutie;
Gebietskörperschaft ; územný orgán; - lokale Gebietskörperschaften miestna správa
- Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
Gebietskörperschaftsebene ; úroveň územnosprávneho členenia;
Gebietskrankenkasse; oblastná nemocenská pokladnica (poisťovňa);
Gebrauch ; užívanie; zum Gebrauch überlassen dať do uţívania
Gebrauchsmuster; úžitkový vzor ; Anmeldung für Gebrauchsmuster prihláška uţitkového vzoru
Gebrechen; postihnutie; schweres körperliches oder geistiges Gebrechen ťaţké telesného alebo
duševné postihnutie
Gebühr; poplatok; Depot- und Managementgebühren poplatky za úschovu a správu
Gebührlichkeit ; náležitosť; steuerlichen Gebührlichkeiten náleţitosti daňového dokladu
Geburtenbuch ; kniha narodených ;
Geburtsmatrikel ; rodná matrika ;
Gefahr; nebezpečenstvo; Gefahr für Leib und Leben nebezpečenstvo pre zdravie a ţivot
Gefahrensymbol; symbol nebezpečnosti;
Gefahrenzulage; príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí;
Gefahrgutbeauftragter ; bezpečnostný referent zodpovedný za prepravu nebezpečného tovar;
Gefahrgutlenkerausweis ; vodičský preukaz s oprávnením k preprave nebezpečného nákladu ;
Gefahrgutverkehr ; preprava nebezpečného tovaru;
Gefahrgutverordnung ; nariadenie o preprave nebezpečného tovaru ; Diese Gefahrgutverordnung
löst die Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) und die Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) ab.
Gefahrklasse ; nebezpečnostná trieda;
Gefahrübergang ; prechod nebezpečenstva ;
Gefahrzettel ; výstražný štítok;
Gefahrzettel ; lístok s označením stupňa nebezpečenstva prepravovaného tovaru podľa ARD/RIG;
Gegenbrief ; návratka, kópia listu; Vor allem im geschäftlichen Verkehr wird es für ausreichend
angesehen wird, wenn die Schiedsvereinbarung in einem von einer Partei unterschriebenen Brief
enthalten ist und die andere Partei diesen in einem unterschriebenen Gegenbrief bestätigt.
Predovšetkým v obchodnom styku sa povaţuje za dostatočné, ak je dohoda o zmieri obsiahnutá v
liste podpísanom jednou zo strán a druhá strana tento list potvrdí podpísanou návratkou.
Gegenbürgschaft ; protizáruka;
Gegenforderung ; vzájomná pohľadávka ;
Gegengeschäft ; kompenzačný obchod ;
Gegenleistung ; protiplnenie, protihodnota; ausgedungene Gegenleistung poţadovaná protihodnota
Gegenposition ; súvzťažná položka ;
Gegenrechnung ; protiúčet ;
Gegenstand; predmet; Gegenstand des persönlichen Gebrauchs predmet osobnej potreby;
persönlicher Gebrauchsgegenstand predmet osobnej potreby
Gegenwartswert ; aktuálna hodnota;
Gegenwert ; ekvivalent ; versicherungsmathematischer Gegenwert des bei den Gemeinschaften
erworbenen Ruhegehaltsanspruchs auf die Pensionskasse poistnomatematického ekvivalentu
svojho práva na starobný dôchodok nadobudnutého v rámci spoločenstiev do dôchodkového fondu
gegenzeichnen ; potvrdiť podpisom ;
Gehalt; mzda; - erfolgsabhängige Gehaltskomponenten pohyblivé zloţky mzdy
- das Gehalt: vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Arbeitsentget für das Ausüben einer
festen Tätigkeit bei Beamten und Angestellten (porovn. Lohn)
gehalten sein ; byť povinný ; Der Gerichtshof ist grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden.
Súdny dvor je v zásade povinný o tom rozhodnúť.
Gehaltsfortzahlung ; náhrada mzdy ;
Gehaltsgebiet ; platová trieda ;
Gehaltsnebenkosten ; vedľajšia mzdové náklady;
Gehaltstafeln ; platové tabuľky ;
Geheimhaltung ; zachovanie mlčanlivosti ; zur Geheimhaltung aller aus seiner Tätigkeit bekannt
werdenden betrieblichen Informationen verpflichtet sein
Geheimhaltungspflicht ; povinnosť zachovávať mlčanlivosť ;
Geheimschutzgrad ; stupeň utajenia ;
Gehör ; vypočutie ;
geistig; duševný ; - Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums ochrana priemyselného a
intelektuálneho vlastníctva
- Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums Dohoda o
obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva
- geistige Eigentumsrechte práva duševného vlastníctva
Geldanlage ; investovanie peňazí ;
Gelddienst ; peňažné služby ;
Geldgeber ; sporiteľ ;
Geldleistung ; peňažná dávka;
Geldliste ; peňažný lístok (rozpis hodnôt bankoviek a mincí) ;
Geldmaklergeschäfte ; obchody maklérov(finančné maklérstvo);
Geldmarksatz ; sadzba peňažného trhu (napr. VIBOR) ;
Geldmarktinstrumente ; nástroje peňažného trhu ;
Geldmarktpapiere; zmenky a krátkodobé dlhopisy ;
Geldmasse ; množstvo peňazí, peňažná masa ;
Geldschöpfung ; tvorba peňazí ; Hauptquelle der Geldschöpfung ist heute die Kreditgewährung der
Geschäftsbanken (aktive Geldschöpfung).
Geldumlauf ; obeh peňazí ;
Geldwäsche ; pranie špinavých peňazí;
Geldwäschegesetz ; zákon o praní špinavých peňazí;
Geldwechselgeschäfte ; zmenárenská činnosť;
Geldwerte ; platidlá;
Geldwertschwund ; inflácia;
Geldwirtschaft ; peňažníctvo ;
Geldzirkulation ; obeh peňazí;
Geld-Zurück-Garantie; záruka vrátenia peňazí;
Gelegenheitsbeförderung ; nepravidelná doprava ;
Gelegenheitsverkehr ; príležitostná doprava; Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen autobusová
preprava príleţitostná
Geltung ; platnosť ;
Geltungsbereich ; oblasť pôsobnosti (napr. zákona), oblasť účinnosti (ISO 9000); räumlicher und
sachlicher Geltungsbereich územná a vecná pôsobnosť
Geltungsdauer ; doba platnosti;
Gemarkung ; katastrálne územie ; Der Katastralgemeinde entspricht in Deutschland die Ortschaft
(im rechtlichen Sinne) bzw. die Gemarkung (im grundbuchrechtlichen Sinne).
Gemeindebezirk ; obvod (mestský);
gemeinnützig ; verejnoprospešné; Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte verejnoprospešné
projekty na podporu zamestnanosti
Gemeinnützigkeit ; verejnoprospešnosť;
Gemeinschaft; združenie, spoločenstvo; - Europäische Freihandelsgemeinschaft (EFTA European
Free Trade Association) Európske zdruţenie voľného obchodu (EZVO)
- gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so zreteľom na Zmluvu
o zaloţení Európskeho spoločenstva
- häusliche Gemeinschaft spoločná domácnosť
gemeinschaftlich ; spoločne, komunitárne; - gemeinschaftlich zustehen spoločne prináleţať
- gemeinschaftlicher Besitzstand acquis communautaire (súbor spoločných práv a povinností, ktorý
zaväzuje všetky členské štáty; odporúča pouţívať pojem "acquis communautaire", pretoţe doteraz
nemáme na tento výraz ustálený slovenský pojem)
Gemeinschaftsakt ; akt spoločenstva;
Gemeinschaftsausschuss ; výbor Spoločenstva ; Gemeinschaftsausschuss des Informationsnetzes
landwirtschaftlicher Buchführungen výbor Spoločenstva pre sieť účtovných údajov
poľnohospodárskych podnikov
Gemeinschaftsbeamter ; úradník spoločenstva;
Gemeinschaftscharta; charta spoločenstva; Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer Charta spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov
Gemeinschaftsgewässer ; vodné zdroje spoločenstva;
Gemeinschaftskodex ; zákonník spoločenstva ;
Gemeinschaftsrecht ; legislatíva spoločenstva; Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht porušenie
právneho poriadku spoločenstva
Gemeinschaftsregelung ; právna úprava Spoločenstva;
Gemeinschaftsversorgung ; verejné stravovanie;
Gemeinschaftszollkontingent ; tarifné kvóty spoločenstva ;
Gemeinschuldner ; úpadca (dlžník po vyhlásení konkurzu);
gemeinwirtschaftlich ; dotovaný ; gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste dotované dopravné sluţby
Gemeinwohl ; všeobecné blaho
;
Genehmigung; povolenie; gewerbebehördliche Genehmigung povolenie ţivnostenského úradu
Genehmigungsgrenze ; schvaľovací limit ;
genehmigungspflichtig ; podliehajúci schváleniu ; genehmigungspflichtiges Gewerbe viazaná
ţivnosť
Genehmigungsprüfung ; homologizačná skúška;
Generalanwalt ; generálny advokát (Európsky súdny dvor);
Generaldirektor-Stellvertreter ; námestník generálneho riaditeľa;
Generalunternehmervertrag ; generálna dodávateľská zmluva (v stavebníctve);
generieren; vytvárať
; Einzahlungen generieren vytvárať príjmy peňaţných prostriedkov (IAS)
Genosse ; družstevník ; Der Beschluss zur Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft muss
die Beteiligung jedes Genossen mit mindestens einem Geschäftsanteil vorsehen. Uznesenie o
premene na registrované druţstvo musí predpokladať členstvo kaţdého druţstevníka minimálne s
jedným obchodným podielom.
Genossenschaft ; družstevná spoločnosť, družstvo ; Statut der Europäischen Genossenschaft
štatút Európskej družstevnej spoločnosti
gentechnisch; geneticky; gentechnisch veränderte Organismen geneticky modifikované organizmy
geordnet; usporiadane; geordnete wirtschaftliche Verhältnisse usporiadané hospodárske pomery
Gepflogenheit ; zvyklosť ; örtliche Gepflogenheit miestna prax
gerechtfertig; odôvodnený; - gerechtfertig erscheinen lassen javí sa byť odôvodneným
- gerechtfertigte Umstände dôvody hodné zreteľa
Gericht; súd; - erkennendes Gericht súd konajúci
- ersuchendes Gericht doţadujúci súd
- ersuchtes Gericht doţiadaný súd
- vor das Gericht bringen predloţiť súdu
- Gericht der Hauptsache súd príslušný na konanie vo veci (samej)
Gerichtsbarkeit ; súdnictvo, výkon súdnej právomoci ; freiwillige Gerichtsbarkeit súdnictvo
nesporné; ordentliche Gerichtsbarkeit riadny výkon súdnej právomoci
Gerichtsbescheid ; súdny výmer ;
Gerichtsbezirk ; súdny obvod;
Gerichtsgutachter ; súdny znalec;
Gerichtsperson; člen súdu;
Gerichtsstand; sídlo súdu; ausschließlicher Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen sídlo súdu
pre všetky druhy sporov
Gerichtsvollstreckung; výkon súdneho rozhodnutia ;
Gerichtsvollzieher ; súdny vykonávateľ, súdny exekútor ;
Gerichtsvollziehungsordnung (GVO) ; exekučný poriadok ;
Gerichtsweg; súdna cesta ; Gerichtsweg beschreiten, einschlagen
gering ; malý, nepatrný; möglichst gering halten obmedziť na najmenšiu moţnú mieru.
geringfügig; nepatrne; geringfügig Beschäftigte nevýznamne zamestnané osoby
Gesamtarbeitsvertrag ; všeobecná pracovná zmluva ; Ein Gesamtarbeitsvertrag stellt in der
Schweiz die vertragliche Grundlage für jeden Arbeitsvertrag eines bestimmten Berufes bzw. für
sämtliche Arbeitsverhältnisse in einer bestimmten Branche. Všeobecná pracovná zmluva je vo
Švajčiarsku zmluvným základom pre akúkoľvek pracovnú zmluvu v určitom povolaní resp. pre
všetky pracovné pomery v určitom odvetví.
Gesamtaufkommen ; celkové množstvo ;
Gesamtausmaß ; celková výška (napr. nákladov) ;
Gesamtbericht ; súhrnná správa ;
Gesamtbetrachtung ; celkový kontext;
gesamtbetrieblich ; celopodnikový;
Gesamtbuch- Großkredit; veľká úverová angažovanosť podľa úhrnnej knihy;
Gesamtbuchwert ; celková účtovná hodnota (IAS);
Gesamtdarstellung ; súhrnné spracovanie ;
Gesamtertragsswap; swap na celkový výnos; Bei einem Gesamtertragsswap übernimmt der
Schutzkäufer nicht nur das Bonitätsrisiko, sondern auch die in Bezug auf den Referenzwert
entstehenden Marktschwankungen gehen zu seinen Lasten.
Gesamtheit; celok; - in seiner Gesamtheit ako celok
- Gesamtheit von Maßnahmen súbor opatrení
Gesamtjahrplanes ; celoročný plán;
Gesamtkostenverfahren ; metóda charakteru nákladov (IAS) ;
Gesamtlaufleistung ; celkový počet prejazdených kilometrov;
Gesamtnominale ; celková nominálna hodnota ;
Gesamtprodukt; úhrnný produkt; gesellschaftliches Gesamtprodukt úhrnný spoločenský produkt
Gesamtrechtsnachfolge; univerzálne právne nástupníctvo, právne nástupníctvo do práv
a povinností v plnom rozsahu; das Vermögen ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
Gesellschaft übergegangen prevod majetku na spoločnosť sa uskutočnil cestou univerzálneho
právneho nástupníctva
Gesamtsozialversicherungs-beitrag ; súhrnný príspevok na sociálne poistenie (skladá sa
z dôchodkového, nemocenského poistenia, z poistenia pre prípad bezúhonnosti a z príspevku na
podporu nezamestnanosti);
Gesamtstrecke ; celková vzdialenosť (cestovná) ;
Gesamtvollstreckung
; nútený výkon práva na uspokojenie všetkých veriteľov; Zu unterscheiden ist die
Einzelzwangsvollstreckung und die Gesamtvollstreckung: Erstere dient der Befriedigung einzelner
Gläubiger aus einzelnen Vermögensgegenständen des Schuldners, letztere der Befriedigung der
Gesamtheit der Gläubiger aus allen Vermögensgegenständen des Schuldners im Rahmen eines
Insolvenzverfahrens.
Gesamtvollstreckungsordnung ; exekučný poriadok ;
Gesamtzahlungsbilanz ; celková platobná bilancia ;
Geschäft; nástroj; Gewinne und Verluste aus außerbilanziellen Geschäften zisky a straty
vyplývajúce z podsúvahových nástrojov
Geschäfte; záležitosti; laufende Geschäfte beţné záleţitosti
Geschäfts- oder Firmenwert; opravná položka k nadobudnutému majetku (súvaha);
Geschäfts- und Firmenwert; goodwill (IAS) ;
Geschäftsbereich ; divízia ;
Geschäftsbetrieb ; obchodná prevádzka, podnikateľská činnosť, obchodná činnosť ;
Geschäftseinheit ; obchodná organizačná jednotka ;
Geschäftseröffnung ; otvorenie predajne ;
geschäftsfähig ; spôsobilý k právnym úkonom ;
Geschäftsfähigkeit ; spôsobilosť k právnym úkonom ; - Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit,
rechtlich bindende Willenserklärungen abzugeben, zum Beispiel Verträge zu schließen.
- in der Geschäftsfähigkeit Beschränkter osoba s obmedzenou spôsobilosťou k právnym úkonom
Geschäftsfall ; obchodný prípad, právny úkon;
Geschäftsfeld ; obchodný úsek (veľký), divízia, segment podnikania (IAS);
Geschäftsführer; konateľ; gewerberechtlicher Geschäftsführer zodpovedný vedúci (v zmysle
ţivnostenského zákona)
Geschäftsführervertrag ; pracovná zmluva konateľa, konateľská zmluva ;
Geschäftsführung; vedenie; Geschäftsführung ohne Auftrag nezmocnené konateľstvo
Geschäftsführungsorgan ; riadiaci orgán (podniku) ;
Geschäftsgebaren ; obchodné praktiky, spôsoby obchodovania;
Geschäftsgebarung ; hospodárenie;
Geschäftsguthaben ; obchodné imanie; Die Summe der jeweiligen Geschäftsanteile bildet das
Geschäftsguthaben, das ein Genosse besitzt. Suma príslušných obchodných podielov tvorí
obchodné imanie vo vlastníctve člena druţstva.
Geschäftsherr ; vedúci pracovník (švaj.), splnomocniteľ (k vykonaniu obchodu);
Geschäftsleiter ; zodpovedný vedúci ;
Geschäftsleitung ; hospodárske vedenie, manažment ;
Geschäftsraum ; priestor obchodný, priestor nebytový ;
Geschäftsschluss ; ukončenie obchodného dňa, ukončenie obchodovania;
Geschäftsstellenaudit ; kancelársky audit ;
Geschäftstätigkeit ; podnikanie, podnikateľská činnosť, obchodná činnosť ; Berechtigung zur
Ausübung der Geschäftstätigkeit oprávnenie podnikať
Geschäftsunfähigkeit ; nespôsobilosť k právnym úkonom ;
Geschäftsverteilung ; rozdelenie pôsobnosti;
Geschäftsverteilungsplan ; plán rozdelenia úloh ;
Geschäftsvorfall ; obchodný prípad, obchodná transakcia;
Geschäftsvorgang ; obchodná transakcia;
Geschäftszahl; číslo jednacie; fortlaufende Geschäftszahl priebeţné číslo jednacie
Geschäftszweck ; predmet podnikania
;
Geschäftszweig ; odbor podnikania;
Geschenkpackung ; darčekové balenie ;
Gesellschafterversammlung ; valné zhromaždenie spoločníkov; Alle in Deutschland vorhandenen
Gesellschaftsformen kennen das Organ der Gesellschafterversammlung. In der Aktiengesellschaft
wird die Gesellschafterversammlung vom Gesetz Hauptversammlung genannt. V Nemecku poznajú
všetky formy spoločností orgán zhromaţdenie spoločníkov. V akciovej spoločnosti sa zhromaţdenie
spoločníkov nazýva valné zhromaţdenie.
Gesellschaftsteuer ; spoločenská daň ; Kapitalverkehrsteuer ist eine Art der Steuer, die zum 1. 1.
1992 abgeschafft worden ist.
Gesetz; zákon; - Gesetz in dessen jeweils gültigen Fassung zákon v platnom znení
- von Gesetzes wegen zo zákona
- Gesetz auf einfachgesetzlicher Stufe zákon schvaľovaný jednoduchou väčšinou hlasov
Gesetzeskraft ; sila zákona ;
gesetzgebend; zákonodarný; gesetzgebende Körperschaft zákonodárny orgán
Gesetzgebungsarbeit ; legislatívna činnosť;
Gesetzgebungsverfahren ; legislatívny proces ;
Gesichtspunkt ; východisko, hľadisko ; Hauptgesichtspunkte des Entwurfes základné východiská
návrhu
Gesprächsnotiz ; záznam z rokovania;
Gestaltung ; dizajn (IAS);
Gestehungskosten ; výrobné náklady ; Gestehungskosten werden auch Fertigungskosten,
Herstellungskosten oder Anschaffungskosten genannt.
gestellen; predložiť, určiť; zum Verkauf gestellter Gegenstand predmet určený na predaj
Gestellung; predloženie; - Gestellung einer Bankgarantie poskytnutie bankovej záruky
- Gestellung einer Ware predloţenie tovaru
gestützt ; so zreteľom ; gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so
zreteľom na Zmluvu o zaloţení Európskeho spoločenstva
Gesuchsteller ; žiadateľ (švaj.);
Gesundheit; zdravie; Gesundheitsinformation und -erziehung zdravotnícka výchova a osveta
Gesundheitseinrichtung ; zdravotnícke
zariadenie ;
gesundheitsgefährdend; zdraviu škodlivý; gesundheitsgefährdende Beschäftigung zdraviu škodlivé
zamestnanie
Gesundheitsleistungserbringer ; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti;
Gesundheitspass; zdravotný preukaz ;
Getreideintervention ; intervenčný nákup alebo predaj obilia ;
getreu ; verne ; ein getreues Bild vermittelt verne zobraziť
Gewährfrist ; záručná lehota ;
Gewährleistung; záruka; Gewährleistung wegen Mängel der Sache záruka za chyby veci
Gewährleistungsausschluss ; vylúčenie záruky ;
Gewährleistungseinbehalt ; zádržné na záruku;
gewährleistungsrechtlich ; v zmysle právnych predpisov o záruke;
Gewährleistungsreparatur ; záručná oprava ;
Gewährträger ; ručiteľ finančnej inštitúcie; Die Gewährträgerhaftung für Sparkassen bedeutet, dass
der Gewährträger (d.h. der öffentliche Eigentümer) bei Zahlungsunfähigkeit der Sparkasse für
diese haftet, d.h. alle Gläubiger zu befriedigen hat.
Gewerbe; živnosť; stehendes Gewerbe ţivnosť s pevnou adresou
Gewerbeaufsichtsamt ; inšpektorát práce, inšpekcia práce ;
Gewerbegrund; pozemok priemyselný;
Gewerbeordnung ; živnostenský poriadok ;
Gewerbeprojekt ; priemyselný projekt;
Gewerberaummietvertrag ; zmluva o nájme nebytových priestorov;
Gewerbetreibender ; podnikateľ, živnostník;
gewerblich; živnostensky, priemyselne; - gewerblicher Raum nebytový priestor;
- gewerbliche Betriebsanlage ţivnostenská prevádzka
- Rechte des gewerblichen Eigentums práva priemyselného vlastníctva
gewerbsmäßig; živnostensky; - gewerbsmäßige Tätigkeit ţivnosť
- gewerbsmäßig oder gelegentlich na profesnom základe alebo príležitostne
Gewerkschaftsdachverband ; vrcholový odborový zväz;
Gewerkschaftsstatuten ; stanovy odborov ;
Gewichtung ; váhové ohodnotenie;
Gewinn; zisk; zu Gewinn gehen byť v prospech
Gewinn – und Verlustrechnung
; výkaz ziskov a strát;
Gewinnabführungsvertrag ; zmluva o odvádzaní zisku ;
Gewinnanteil; podiel na zisku; Verwässerung des Gewinnanteils„zriedenie“ podielu na zisku
gewinnbringend ; ziskový, prínosný;
Gewinndarlehen ; pôžička s nárokom na podiel na zisku;
gewinnorientiert ; ziskový ;
Gewinnspiel ; súťaž o ceny;
Gewinnwertpapier ; cenný papier s nárokom na podiel na zisku;
Gewissen; svedomie; nach bestem Wissen und Gewissen podľa najväčšieho vedomia a svedomia
Gewissenhaftigkeit; svedomitosť; die gleiche Sorgfalt mit gleicher Gewissenhaftigkeit anwenden
vynaloţiť rovnakú starostlivosť s rovnakou svedomitosťou
gewogen; vážený
; gewogenes Durchschnittsverfahren metóda váţeného aritmetického priemeru (IAS)
gewogen ; vážený ; gewogener Durchschnittspreis váţená priemerná cena
Gewohnheitsrecht ; zvykové právo;
glattstellen ; uzavrieť ; position glattstellen uzavrieť pozíciu
Glattstellungsgeschäft ; obchod s vyrovnaním otvorenej pozície ;
Glaube ; viera
; Befugnisse in gutem Glauben ausüben vykonávať práva v dobrej viere
glaubhaft machen ; vierohodne preukázať;
Glaubhaftmachung ; preukázanie vierohodnosti ;
Gleichbehandlung ; rovnaké zaobchádzanie ; Gleichbehandlung von Männern und Frauen rovnosť
zaobchádzania pre muţov a ţeny
Gleichbehandlungsrichtlinien; smernice o rovnoprávnom postavení mužov a žien;
gleichgewichtig ; rovnovážne ;
Gleichheit; rovnosť; Gleichheit des Arbeitsentgelts rovnaká odmena za prácu
gleichstehen ; byť na rovnakej úrovni, byť postavený na roveň ;
gleichstehend; rovnocenný ; gleichstehender Hypothekengläubiger rovnocenný hypotekárny veriteľ
Gleichstellungsgesetz ; zákon o rovnoprávnosti mužov a žien ;
Gleichstellungsrichtlinien ; smernice o rovnoprávnosti mužov a žien;
Gliederung ; štruktúra ; Gliederung der Bilanz štruktúra súvahy
Gold ; zlato ; physisches Gold auf Lager oder auf dem Transportweg fyzické zlato na sklade alebo
"na ceste"
Goldgehaltswaps ; swapy rýdzosti zlata;
Goldgeldsystem ; systém zlatej meny ;
Gondel ; lanovka ;
Grad; titul; akademischer Grad akademický titul
Grenzgänger ; pracovník v pohraničnej oblasti, cezhraničný pracovník;
Grenzkontrollstelle ; pohraničné (inšpekčné) stanovište;
grenznah; pri hranici; grenznaher Bereich prihraničné územie
Grenzpendler ; osoba pravidelne prekračujúca hranice, cezhraničný pracovník;
grenzüberschreitend; cezhranične; - grenzüberschreitende Abwicklung colné vybavenie, vybavenie
(náleţitostí) pri prechode hraníc
- grenzüberschreitende Ausstrahlung cezhraničný prenos
- grenzüberschreitender Zahlungsverkehr medzinárodný platobný styk
Grobplanung ; úvodný projekt ;
Grossist ; veľkoobchodník (švaj.);
Großkredite ; veľká úverová angažovanosť ;
Großkrediteinzelobergrenze ; individuálny limit veľkej úverovej angažovanosti ;
Großkreditgesamtobergrenze ; celkový limit veľkej úverovej angažovanosti ;
Großraumtransport ; nadmerná a nadrozmerná preprava;
Grünland ; zeleň;
Grund; dôvod; aus welchen Grunde auch immer bez ohľadu na dôvod
Grundbuchamt ; kataster ; … dem Grundbuchamt im Verfahren der Eintragung des
Eigentumsrechtes ins Grundbuch den Hintergrund des vorliegenden Rechtsgeschäftes aufzeigen …
Katastrálnemu úradu v konaní o zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ozrejmiť
pozadie právneho úkonu
Grundbuchkataster ; kataster nehnuteľností
;
grundbücherlich; podľa pozemkovej knihy (katastra nehnuteľností); - grundbücherlich löschen
vymazať z katastra
- grundbücherlich anmerken zapísať do katastra
Grunddienstbarkeit ; vecné bremeno k pozemku ; Die Grunddienstbarkeit ist nach deutschem
Sachenrecht eine Belastung eines Grundstücks zugunsten des Eigentümers eines anderen
Grundstücks (des herrschenden Grundstücks).
Grunddienstbarkeit ; vecné bremeno k pozemku ; Berechtigter aus der Grunddienstbarkeit
oprávnený z vecného bremena
Grunderwerbsteuer ; daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti;
Grundfläche ; výmera pozemku, plocha pozemku ;
Grundgeschäft ; položka hedgingu (IAS);
Grundgesetz; ústava; Grundgesetz für die BRD Ústava Nemeckej spolkovej republiky
Grundlagenbescheid ; rozhodnutie týkajúca sa určenia vymeriavacieho základu ; Ein
Grundlagenbescheid ist zum Beispiel die Anerkennung einer Schwerbehinderung durch das
zuständige Versorgungsamt. Rozhodutím na určenie vymeriavacieho základu je napríklad uznanie
ťaţkého telesného postihnutia príslušných sociálnym úradom.
Grundpfandrecht; záložné právo k pozemkom; zu bestellende Grundpfandrecht zriaďované záloţné
právo k pozemkom
Grundrecht ; základné právo ;
Grundsatz ; základná sadzba , zásada; - gegen Grundsatz Treu und Glauben verstoßen byť v
rozpore s dobrými mravmi
- Grundsatz einer ehrlichen Handelsgebarung zásada poctivého obchodného styku
- Grundsatz der Vorsicht zásada opatrnosti
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit zásada verného zobrazenia skutočnosti
Grundsätzliches ; zásady, východiská ;
Grundschuld ; záväzok z nehnuteľnosti, dlh ručený pozemkom; Die Grundschuld ist nach
deutschem Sachenrecht das dingliche Recht, aus einem Grundstück oder einem
grundstücksgleichen Recht (beispielsweise einem Wohnungseigentum) die Zahlung eines
bestimmten Geldbetrages zu fordern. Záväzok z nehnuteľnosti zakladá podľa nemeckého
hmotného práva vecné právo poţadovať z pozemku alebo iného obdobného práva (napríklad
z vlastníctva bytu) zaplatenie určitej peňaţnej sumy.
Grundstück ; pozemok ; - Die Grunddienstbarkeit soll dem Eigentümer des herrschenden
Grundstücks eine eigene Rechtsposition verschaffen, so dass er seine Ansprüche gegenüber dem
dienenden Grundstück geltend machen kann. Vecné bremeno k pozemku zabezpečuje panujúcemu
pozemku také právne postavenie, ktoré mu umoţňuje uplatniť svoje práva voči slúţiacemu
pozemku.
- beliehenes Grundstück založený pozemok
Grundverkehr ; prevod a prechod pozemkov;
Grundvermögen; nehnuteľný majetok;
Gruppe; celok, kategória; - konsolidierte Gruppe konsolidovaný celok
- Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen kategórie
vertikálnych dohôd a zosúladených postupov
Gruppenfreistellungen ; blokové výnimky ; Die Gruppenfreistellung sollte nur vertikalen
Vereinbarungen zugute kommen. Výhoda vyplývajúca z blokových výnimiek má byť obmedzená na
vertikálne dohody.
Gruppenfreistellungsverordnung ; nariadenie o blokových výnimkách;
Gruppenreise ; skupinový zájazd ;
Gruppierung; skupina ; sozial benachteiligte Gruppierungen sociálne znevýhodnené skupiny
Gültigkeit ; platnosť ; Gültigkeit erlangen vstúpiť do platnosti
Güter; tovar; gefährliche Güter nebezpečný tovar
Güterbeförderungsgewerbe ; nákladná doprava ;
Güterbewegungen ; pohyb tovaru;
Güterfernverkehr ; diaľková preprava tovaru ;
Gütergemeinschaft ; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ;
Güternahverkehr ; preprava tovaru na krátke vzdialenosti;
güterrechtlich ; majetkovoprávne ;
Güterstand ; stav majetku;
Gütertrennung ; vlastníctvo manželov oddelené ;
Güterverkehr; nákladná doprava; gewerblicher Güterverkehr komerčná preprava tovaru
Güteverhandlung ; zmierovacie konanie ;
gütlich ; priateľsky, dobromyseľne ; - auf gütliche Weise regeln, usporiadať dobromyseľne
- auf gütlichem Wege eine Lösung erreichen vyriešiť priateľskou cestou, po dobrom
- Abkommen auf gütlichem Wege priateľská dohoda
gut; dobre; - gute Laborpraxis dobrá laboratórna prax
- gute Herstellungspraxis dobrá výrobná prax
- gute Adresse osvedčený, solventný klient (firma, dodávateľ a iné)
- gute Adresse für Mountainbiker osvedčený predajca hoských bicyklov
- gute Sitten dobré mravy
Gutbefund ; posúdenie pozitívne, kladné;
Guthaben; finančné prostriedky; - verfügbare Guthaben hotovosť, likvidné prostriedky
- Guthaben bei Banken außerhalb des Euro-Währungsgebiets Zostatky v bankách mimo eurozóny
Guthabenzins ; úrok z vkladu ;
Gutsage ; súhlas;
Haben ; strana Dal; Buchung im Haben účtovanie na stranu DAL
Habenbuchung ; zaknihovanie (zaúčtovanie, zápis) na stranu DAL;
Habitat ; miesto výskytu (biol.), životný priestor;
Hafenspediteur ; prístavný špeditér;
Haft ; ; Haft anordnen (gegen jemanden) uvaliť väzbu
haftbar machen ; vziať na zodpovednosť;
haften ; zodpovedať; schriftlich haftbar machen písomne zaviazať povinnosťou
haften ; ručiť, zodpovedať ; dem Bestandnehmer gegenüber haften zodpovedať nájomcovi
Haftender ; ručiteľ;
Haftpflicht ; povinné ručenie ;
Haftpflichtversicherer ; poisťovateľ zákonnej zodpovednosti;
Haftrũcklassgarantie ; banková záruka ako garančná zábezpeka ;
Haftrücklass ; kaučná istina; Haftrücklass bedeutet, dass ein Teil des Kaufpreises erst zu einem
späteren Zeitpunkt bezahlt werden mus (z.B. erst bei Ende der Gewährleistungsfrist). Kaučná istina
znamená, ţe časť kúpnej ceny sa musí zaplatiť aţ neskôr (napr. po uplynutí záručnej lehoty).
Haftsumme ; kaučná suma ;
Haftung; ručenie; - Haftung zur ungeteilter Hand ručenie spoločné a nerozdielne
- Haftung wegen Verschuldens ručenie za zavinenie; Haftung tragen niesť zodpovednosť
Haftungsabkommen; dohoda o ručení;
Haftungsausschluss ; vylúčenie ručenia ;
Haftungsfall ; záručná udalosť ;
Haftungsrücklass ; záručná istina ; Haftungsrücklass ist eine Sicherstellung für den Fall, dass de
Auftragnehmer die ihm aus der Gewährleistung oder aus dem Titel des Schadenersatzes
obliegenden Pflichten nicht erfüllt.
Haftvollzugsanstalt ; väznica, ústav na výkon väzby ;
Hälfte; polovica; von beiden Teilen je zur Hälfte übernehmen prevezmú rovnakým dielom obidvaja
účastníci
haltbar; trvanlivý;
haltbar ; trvanlivý; mindestens haltbar bis spotrebujte do
halten ; držať ; bis zur Endfälligkeit zu halten držať do doby splatnosti (IAS)
Halter ; držiteľ (faktický stav nemusí byť aj vlastníkom);
Haltestellewege ; vzdialenosti medzi zastávkami
Handbibliothek ; príručná knižnica;
Handel; obchod; Handel betreiben obchodovať
handelbar ; obchodovateľný ;
Handelsbestand ; obchodné portfólio ;
;
Handelsbuch ; obchodná kniha ; Beim Handelsbuch handelt es sich um ein Portfolio aus gekauften
(long) und verkauften (short) Positionen. Sie sind auf der Aktivseite und Passivseite der Bankbilanz
zu finden.
Handelsbuchinstitut ; inštitúcia s obchodnou knihou.; Kreditinstitute werden als
Handelsbuchinstitute bezeichnet, wenn das Volumen ihres Eigenhandels bestimmte Grenzen
überschreitet.
handelsfähig ; obchodovateľný;
Handelsfaktura; obchodná faktúra ;
Handelsgewerbe; obchodná živnosť, podnikateľská činnosť; Der Betreiber eines Handelsgewerbes
ist automatisch Kaufmann im Sinne des HGB. Prevádzkovateľom obchodnej ţivnosti je podnikateľ v
zmysle ObZ.
Handelsmakler ; maklér, obchodný sprostredkovateľ;
Handelsrichter ; sudca obchodného súdu ;
Handelsschiedsgerichtsbarkeit ; arbitráž obchodná; Europäisches Übereinkommen über die
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit Európsky dohovor o obchodnej arbitráţi
Handelsschranke ; obchodná prekážka;
Handelsspanne; obchodné rozpätie, marža;
Handelsstand; podnikateľstvo, podnikanie;
Handelstag ; deň uzavretia obchodu (IAS);
Handelswechsel ; obchodná zmenka ;
Handhabung; manipulácia; Handhabung der Lizenzen správa povolení (licencií)
Händler ; predajca, obchodník; selbständiger Eigenhändler samostatný predajca
Händlermarge ; obchodná marža (IAS);
Handlung ; úkon, čin, konanie; - Handlungen vornehmen vykonať úkony
- strafbare Handlung trestný čin
- Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Vertragspartner eine Handlung
setzt, durch welche er das Vertrauen des anderen Vertragspartners verliert. Dôleţitý dôvod je daný
predovšetkým vtedy, ak zmluvný partner koná spôsobom, pri ktorom stratí dôveru druhého
zmluvného partnera.
Handlungsfähigkeit ; spôsobilosť právna, aktívna ;
Handlungsfreiheit ; sloboda konania ;
Handout ; materiály k rokovaniu ;
Handwerk; remeslo; gestaltende Handwerke umelecké remeslá
Handwerkerrolle ; remeselnícky register;
Handwerksrolle ; remeselnícky register; Die Handwerksrolle ist das Verzeichnis aller Inhaber eines
Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks im Kammerbezirk. Remeselnícky register je
zoznam všetkých podnikateľov vykonávajúcich licencované remeslo v obvode pôsobnosti danej
remeselníckej komory.
Handwerkswirtschaft ; remeselníctvo;
Handzettel ; leták;
Härtefall ; prípad tvrdosti (zákona); Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen odstráneniu
nespravodlivosti v prípadoch tvrdosti
Härteklausel ; doložka o zmiernení tvrdosti zákona ;
Haupterwerbsbetrieb ; podnik prevádzkovaný v rámci hlavnej zárobkovej činnosti (poľn.);
Hauptgeschäftsführer ; prezident (komory a pod.); Der Hauptgeschäftsführer wird von der
Mitgliederversammlung (bei Kammern meist Vollversammlung) auf Vorschlag des Präsidiums
gewählt. Prezidenta volí zhromaţdenie členov (u komôr väčšinou valné zhromaţdenie) na návrh
prezídia.
Hauptniederlassung ; hlavné sídlo ;
Hauptrat ; hlavný radca ; Hauptrat der Abteilung für die Koordinierung der EU –Sektorpolitiken
Hlavný radca Odboru pre koordináciu sektorálnych politík EÚ
Hauptstelle ; centrála ;
Hauptversammlung ; valné zhromaždenie; Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer
Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung ist das oberste Organ mitgliederstarker Vereine. Valné
zhromaţdenie je najvyšším orgánom spolkov s veľkým počtom členov.
Hauptverwaltungsrat ; hlavný referent (súdneho dvora);
Hauptzweck ; hlavný predmet činnosti ;
Hausgewerbetreibender ; živnostník pracujúci doma;
Haushalt; domácnosť, rozpočet; - eineltern Haushalt mit Kindern domácnosť s jedným rodičom a
deťmi
- öffentlicher Haushalt rozpočet verejnej inštitúcie
Haushaltsdisziplin ; rozpočtová disciplína ;
Haushaltsfreibetrag ; nezdaniteľná časť základu dane na domácnosť;
Haushaltsführung ; rozpočtové hospodárstvo;
Haushaltsgrundsätzegesetz ; zákon o rozpočtových pravidlách;
Haushaltsordnung ; rozpočtové pravidlá ; Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften rozpočtové pravidlá pre všeobecný rozpočet Európskych
spoločenstiev
Haushaltsrechnung ; rozpočet ; Die Haushaltsrechnung ist der finanzwirtschaftliche
Rechenschaftsbericht, den der Minister der Finanzen dem Landtag und dem Rechnungshof zur
Entlastung der Landesregierung vorzulegen hat. Rozpočet predstavuje finančnú správu o
hospodárení, ktorú minister financií predkladá zemskému snemu a najvyššiemu kontrolnému úradu
za účelom udelenia absolutória krajinskej vláde.
haushaltsrechtlich ; rozpočtový ;
Haushaltsverfahren ; schvaľovanie rozpočtu ;
Haushaltsvorschlag; návrh rozpočtu;
Haushaltswesen ; rozpočtovníctvo;
Hausierverkehr ; podomový obchod ;
häuslich; domáci, domácky; - häusliche Gemeinschaft spoločná domácnosť
- Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt intervenčný projekt proti násiliu v domácnosti
Hauslieferdienst ; donáška do domu;
Hausliegenschaft ; domová nehnuteľnosť ;
Haustechnik ; technické zariadenie budov;
Haustürverkäufe; podomový predaj;
Hausverwaltung ; správa budov;
Hauszeitschrift ; firemný časopis;
Hebelwirkung; pákový efekt; Unter Hebeleffekt wird die Hebelwirkung der Finanzierungskosten des
Fremdkapitals auf die Eigenkapitalverzinsung verstanden.
Heil- und Vorbeugungspflege; liečebná a preventívna starostlivosť ;
Heilbad ; liečebné kúpele;
heilen ; zhojiť, liečiť;
heilkräftig ; liečivý;
Heilungskosten ; liečebné náklady ;
Heimatland ; krajina sídla (firmy);
Heimatstaat ; domovský štát ;
Heimhilfe ; pomoc v domácnosti;
Heiratbuch ; kniha sobášov ;
Heiratgut ; náklad prepravovaný v súvislosti so svadbou;
hemmen ; prekážať ;
Hemmung; prekážka, zábrana; Hemmung der Verjährung prerušenie premlčacej doby
herabsetzen ; zľahčovať;
Herabsetzung ; zníženie ; - Herabsetzung des Preises zníţenie ceny
- Herabsetzung der Menschenwürde poniţovanie ľudskej dôstojnosti
Herangehensweise ; prístup ;
herantragen; predložiť; Angelegenheit zur Entscheidung an die Vollversammlung herantragen
predloţiť vec na rozhodnutie valnému zhromaţdeniu
Herantreten; pristúp, oslovenie; - das Herantreten an komplexe Herausforderungen prístup ku
komplexným výzvam
-Herantreten an potentielle Mandanten oslovenie potenciálnych mandantov
herantreten; kontaktovať, osloviť; - näher herantreten pristúpiť bliţšie
- herantreten an Kunden osloviť zákazníkov
Heranwachsender ; dospievajúci; Heranwachsender ist in Deutschland jede Person, die das 18.
Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat.
heranziehen ; prizvať, uplatniť, použiť; als Grund heranziehen uplatniť ako dôvod
Herausgabe; vydanie vecí; Herausgabe von Sachen vydanie veci
herausgeben ; vydať ;
herbeiführen; spôsobiť, privodiť; Beendigung dieses Vertrags herbeiführen ukončiť zmluvu
Herdbuch ; plemenná kniha;
Herkunftsstaat ; štát pôvodu;
Herr; pán; Herr des Zivilprozesses pán procesu občianskeho (dominus litis)
herstellen ; vybudovať; hierzu alle notwendigen Anlagen herstellen k tomu vybudovať všetky
potrebné zariadenia
Herstellungskosten ; náklady premeny (zásob) (IAS);
herunterbrechen (správnejšie aufschlüsseln) ; rozpísať, rozvrhnúť, rozčleniť;
herunterladen ; stiahnuť ; Herunterladen (ugs. runterladen) oder auch zunehmend downloaden ist
ein Begriff aus der elektronischen Datenverarbeitung.
hervorheben ; zdôrazniť;
Hervorhebungen ; zvýraznenie ;
Hilfe; pomoc, príspevok; Hilfe zur Pflege príspevok na ošetrovanie
hilfebedürftig; odkázaný na pomoc ; hilfebedürftige Person odkázaná osoba
Hilfeleistung; poskytnutie pomoci; Ausbildung in erster Hilfeleistung školenie prvej pomoci
Hilflosenentschädigung ; príspevok k dôchodku pre bezvládnosť ; In der Schweiz wohnende
Personen, die eine Altersrente beziehen, können eine Hilflosenentschädigung geltend machen.
Hilfsdienste ; výpomoc;
Hilfswerk ; podporovňa ;
hinausgehen ; presahovať ;
hinausschieben ; odročiť, odložiť ;
Hindernis ; prekážka ; unvorhersehbares Hindernis nepredvídateľná prekáţka
hinreichend ; dostatočne ; mit hinreichender Sicherheit annehmen predpokladať s dostatočnou
istotou
Hinterbliebene; pozostalí; Leistungen für Hinterbliebene pozostalostné dávky
Hinterbliebenenversorgung ; pozostalostné dávky ;
Hintergrund ; pozadie ; vor dem Hintergrund na pozadí
Hintergrundrisiken ; riziká v pozadí (riziká vyplývajúce z rámcových podmienok);
Hinterlassenenversicherung ; poistenie pozostalých;
Hinterleger ; uložiteľ;
Hinterlegung; zloženie; Hinterlegung einer Sicherheit zloţenie zabezpečenia
Hinterlegungsstelle ; depozitár (banka, v ktorej sú uschované dokumenty);
Hinterlegungsverfahren ; konanie o uložení veci ;
Hinweisschild ; pútač ;
Hinweistafel; informačná tabuľa;
hinzufügen ; pripojiť ; Als Beweis dafür, was oben angeführt ist, fügen die Personen, die berechtigt
sind, im Namen der Gesellschafter der Gesellschaft zu handeln, vor dem öffentlichen Notar ihre
Unterschriften hinzu.
Hinzuverdienen ; privyrábanie;
Hinzuverdienst ; príjem pri poberaní sociálnej dávky;
Hinzuwahl ; kooptácia ;
Hochbauamt ; úrad pre pozemné staviteľstvo;
hochinflationär ; s vysokou infláciou (IAS);
Hochseeschifffahrt ; námorná doprava;
Höchstbetrag; maximálny príspevok; Höchstbetrag zur Rentenversicherung maximálny príspevok
na dôchodkové poistenie zamestnancov
Höchstgericht ; najvyšší súd ;
hochwertig; kvalitný; hochwertige Qualitätsprodukte výrobky vysokej kvality
Hochwertigkeit ; vysoká kvalita ;
Höhenzulage; príplatok za prácu vo výškach;
höherrangige ; vyššie postavený, vyššieho rádu;
höherwertig ; náročnejší, hierarchicky vyšší (napr. dokument), kvalitnejšie; Sämtliche
Konstruktionen sind unter Einhaltung aller deutschen bzw. höherwertigen slowakischen
Vorschriften auszuführen. Všetky konštrukcie musia zodpovedať nemeckým resp. náročnejším
slovenským predpisom.
Honorarnote ; vyúčtovanie honoráru;
Hotellerie ; hotelierstvo;
Humankapitalinvestitionen ; investície do ľudského kapitálu;
Humanpotentiale ; ľudské kapacity ;
Hurdle Rate ; požadovaná minimálna návratnosť ; "Hurdle rate" bezeichnet eine Hürde, die
übersprungen werden muss, bevor die Managementgesellschaft eine Gewinnbeteiligung erhält.
Hypothek; hypotéka ; Hypothek an einem Grundstück hypotéka k pozemku
Hypothekarkredite ; hypotekárne úvery;
Hypothekenbank ; hypotekárna banka ;
Hypothekenpfandbrief; hypotekárny záložný list; Ein Hypothekenpfandbrief ist eine
Schuldverschreibung von Hypothekenbanken zur Refinanzierung ihrer Hypothekenkredite.
idF ; v znení;
im Benehmen ; po konzultácii ; Eine Entscheidung im Benehmen verlangt im Gegensatz zu einer
solchen im "Einvernehmen" keine Willensübereinstimmung.
Imagekampagne ; kampaň na podporu imidžu ;
Imagewerbung ; imidžová reklama ;
Imbissstube ; bufet s rýchlym občerstvením ;
Immaterialgüterrecht ; nehmotné majetkové právo;
immateriell; nehmotný; - immaterielle Anlagewerte dlhodobý nehmotný majetok
- immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný majetok
Immobilienbüro ; realitná kancelária ;
Impulszone ; impulzová zóna ; gute Positionen innerhalb der Impulszone
in Angriff nehmen ; prikročiť ; weiteren Schritte in Angriff nehmen prikročiť k ďalším krokom
Inanspruchnahme ; nakupovanie, čerpanie
; - Mit einer OMV CARD Waren und Dienstleistungen
in Anspruch nehmen nakupovať tovar a sluţby na úverovú kartu OMV.
- Inanspruchnahme von Krediten čerpanie úverov
- Inanspruchnahme des Urlaubs čerpanie dovolenky
Inaugenscheinnahme ; obhliadka;
inbegriffen ; zahrnuté ; inbegriffene Auslagen zahrnuté výdavky
Inbestandnahme ; prevzatie do nájmu, nájom;
Indexanleihe ; indexovaná pôžička ;
Indizienbeweis ; dôkaz nepriamy ;
Indossamentsverbindlichkeit ; indosamentom prenosný záväzok;
indossierbare Wertpapiere ; indosamentom prenosné cenné papiere ;
Industrieanleihe ; priemyselná obligácia ;
Industriebeschäftigter ; pracovník v priemysle;
Industriegebiet ; priemyselná oblasť, zóna ;
Industriesektor ; priemyselné odvetvie;
Inflationsblasen ; inflačné bubliny ;
Informalität ; neformálnosť
;
Information; informácia; transportvorauseilende und - begleitende Informationen informácie
predbiehajúce a sprevádzajúce transport
Informationsflut ; tok informácií ;
Informationsschrift ; informačný materiál;
Informationsstand; informovanosť; Gemeinsamer Informationsstand vzájomná informovanosť
Informationsstelle ; informačné centrum, stredisko;
Infowand ; informačná tabuľa ;
Ingebrauchnahme ; uvedenie do používania;
Ingenieurunternehmen ; inžiniersky podnik;
Inhaber ; držiteľ; Inhaber des Zollverfahrens drţiteľ colného reţimu, dovozca
Inhaberanteile ; akcie na majiteľa;
Inhaberschaft ; držba ; Die Inhaberschaft und alle geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der
Software verbleiben bei ... Právo drţby a všetky duševné a priemyselné ochranné práva k softvéru
zostávajú ...
Initiativantrag ; iniciatívny návrh ;
Initiative ; iniciatíva ; auf Initiative z iniciatívy
Inkasso; inkaso; zum Inkasso berechtigt oprávnený k inkasu
Inkassobank ; inkasná banka ;
inkludieren ; zahrnúť ; im Preis inkludiert zahrnutý v cene
Inkraftsetzung ; uvedenie do platnosti;
Innenrevision ; interná kontrola ;
insgesamt ; celkom; den Vertrag insgesamt kündigen vypoveď zmluvu ako celok
Insider- Geschäft; obchodovanie s použitím dôverných informácií;
Insider- Information; dôverná (interná) informácia;
Insolvenzausfallgeld- Fonds; garančný fond (kryje pohľadávky zamestnancov v prípade konkurzu);
Insolvenzforderung ; konkurzná pohľadávka;
Insolvenzgeld ; podpora pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa ;
Insolvenzmasse ; konkurzná podstata ;
Insolvenzverwaltung ; konkurzná správa;
Instanz; inštancia; Oberste Instanz najvyššia inštancia
Instanzgericht ; inštančný súd;
Instradierung ; inštradácia (určenie optimálnej prepravnej trasy);
Intabulationsklausel ; intabulačná doložka ;
Integrität ; bezúhonnosť ; Gutachter müssen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderliche Fachkunde sowie Unabhängigkeit und Integrität besitzen. Znalci musia mať odbornú
kvalifikáciu potrebnú na plnenie ich úloh ako aj musia byť nezávislí a bezúhonní.
Interbankguthaben; medzibankové depozity;
Interbank-Swap; medzibankový swap;
interbetrieblich; medzipodnikový; interbetrieblicher Transport
Interesse ; prospech, záujem ; - Interesse aus dem Vertrag verlangen poţadovať prospech zo
zmluvy
- im öffentliches Interesse liegen byť vo verejnom záujme
- Interesse kundtun, kundgeben prejaviť záujem
interessenberührt; dotknutý; interessenberührte Behörde dotknutý organ
Interessengruppen ; záujmové skupiny;
Interessenkonflikt ; konflikt záujmov;
Interessenvertretung; záujmové združenie ;
interessieren; zaujímať sa; interessierte Seiten (Kreise) zainteresované strany(kruhy)
Interimsschein ; medzikupón;
interimsweise ; na prechodnú dobu, dočasne;
Internetauftritt ; prezentácia na internete;
intersegmentär; medzisegmentový; intersegmentärer Ertrag medzisegmentový výnos (IAS)
interventionsfähig ; intervenčný; interventionsfähiges Getreide intervenčné obilie
Interviewer ; anketár ;
Inventur; inventúra; körperliche Inventur fyzická inventúra
Inventurfehlbestand ; inventúrne manko ;
Inverkehrbringen; uvedenie na trh, uvedenie do obehu ;
Inverturwertübersicht ; inventúrny prehľad;
Investitionsbudget ; investičný rozpočet ;
Investitionscontrolling ; investičný controlling ;
Investitionskürzung ; krátenie, zníženie investícií ;
Investitionslenkung ; usmerňovanie investičnej činnosti; Investitionslenkung beinhaltet alle
staatlichen Maßnahmen zur Beeinflussung unternehmerischer Investitionsentscheidungen.
Investitionsmanagement ; investičný manažment ;
Investitionsplanung ; investičné plánovanie;
Investmanagement ; investičný manažment ;
Investmentanteile ; investičné podiely;
Investmentfond ; investičný fond;
Investmentgeschäfte ; investičné obchody ;
Investmentgesellschaft ; investičná spoločnosť;
Investorenpublikum privates ; investori zo súkromného sektoru ;
Investplan ; plán investícií ;
Investrückvergütung ; návratnosť investície ;
Investvorschau; investičná prognóza;
involviert ; zainteresovaný ;
Inzahlungsgabe ; použitie (napr. starého auta) na úhradu časti ceny (napr. nového auta);
Inzolvenzverwalter ; správca konkurznej podstaty;
irreführend ; zavádzajúci;
irreleiten ; uviesť do omylu;
iVm ; v spojení s;
IWF ; MMF;
Jahr; rok; über ein Jahr lang dlhšie ako jeden rok
Jahresabrechnung ; ročné vyúčtovanie ;
Jahresabschlussadressat ; používateľ účtovnej závierky (IAS);
Jahresabschlussbilanz ; záverečná ročná bilancia ;
Jahresabschlussprüfung; audit ročnej závierky;
Jahresbruttogehalt ; ročný hrubý plat ;
Jahreseinkommen ; ročný príjem ;
Jahresergebnis ; hospodársky výsledok ;
Jahresgeld ; peniaze požičiavané na 1 rok, ročný poplatok ; Die Leute von Vatmaar mussten der
Gemeindeverwaltung von Du Toitspan fünf Schilling Jahresgeld bezahlen.
Jahrespflichtleistung ; počet povinne odpracovaných hodín za rok;
Jahresrate ; ročná splátka;
Jahresüberschuss ; hospodársky výsledok za účtovné obdobie (výsledovka) s prebytkom; Der
Jahresüberschuss ist das positive Geschäftsergebnis (Gegensatz: Jahresfehlbetrag) eines
Geschäftsjahres.
Jahresultimo ; ročné ultimo ;
Jahresurlaub ; riadna dovolenka ;
Jahresvergleich; porovnanie medziročné;
jahreszeitlich bedingt ; sezónne;
Jahreszuwachsrate ; ročná miera rastu ;
Jahrgangsstufe ; ročník (škola);
jahrzehntelang ; dlhoročný;
Jeton ; žetón;
Jubiläumstag ; výročný deň ;
Jugendamt ; úrad starostlivosti o mládež ;
Jugendstrafkammer ; trestná komora pre mladistvých ;
Jugendwohnheim ; domov mládeže ;
Justiziar ; justiciár, právny poradca ; Justiziar ist ein bei einer Behörde, Verband oder einem
Unternehmen angestellter Jurist, der für seinen Arbeitgeber rechtsberatend tätig ist.
justiziell; súdne; justizielle Zusammenarbeit spolupráca súdov
Justizsekretär ; súdny tajomník ;
Justizvollzugsanstalt ; ústav na výkon väzby ;
Kabotage ; kabotáž; Als Kabotage bezeichnet man das Erbringen von Transportdienstleistungen
innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen. Kabotáţou označujeme
poskytovanie dopravných sluţieb v krajine zahraničným dopravcom.
Kaderplanung ; plánovanie kádrov;
Kaffeepause ; prestávka na kávu ;
kalkulatorisch ; kalkulačný; - kalkulatorische Rechnung kalkulačný účet
- kalkulatorische Rendite metóda efektívnej výnosovej miery
Kaltmiete ; základné nájomné ; Kaltmiete bezieht sich im Sprachgebrauch auf den Teil der Miete,
der allein die Raumnutzung abdeckt. Ein Teil der weiteren Kosten wird in der
Nebenkostenabrechnung gesondert ausgewiesen
Kammerbezirk; obvod pôsobnosti remeselníckej komory;
Kammerpräsident ; prezident komory (súd.);
Kammertag ; snem, zhromaždenie komory ;
Kammerumlage ; príspevok na komoru ;
Kampagnenmaterial ; propagačný materiál ;
Kanalgebühr; stočné, poplatok za platený televízny kanál; Fernsehen gegen Kanalgebühr kódovaná
platená televízia
Kanzler ; tajomník (súdneho dvora);
Kapitalabfluss ; únik kapitálu;
Kapitalanlagefonds ; kapitálový investičný fond;
Kapitalanlagegesellschaft ; kapitálová investičná spoločnosť ;
Kapitalbewegung ; pohyb kapitálu ;
kapitalbildend ; investičný ; kapitalbildende Lebensversicherung investičné ţivotné poistenie
Kapitaldeckungsverfahren ; metóda poistných čiastok; Das Kapitaldeckungsverfahren ist eine
Methode zur Finanzierung der Altersvorsorge. Metóda poistných čiastok je metóda financovania
zabezpečenia v starobe.
Kapitaldienst ; kapitálová služba ; Unter Kapitaldienst versteht man die Finanzmittel von einem
Darlehennehmer für Tilgung und Zinsen sowie eventuellen Nebenkosten für das aufgenommene
Darlehen.
Kapitalerhaltung ; zachovanie kapitálu; Reale Kapitalerhaltung ist dann erfüllt, wenn die Kaufkraft
des investierten Kapitals am Ende einer Wirtschaftsperiode gleich der Kaufkraft des Anfangskapitals
dieser Periode ist. Kapitál je reálne zachovaný, ak kúpna sila investovaného kapitálu na konci
hospodárskeho obdobia sa rovná kúpnej sile počiatočného kapitálu tohto obdobia.
Kapitalertragssteuer (KESTt) ; daň z kapitálových výnosov ;
Kapitalflucht ; únik kapitálu ;
Kapitalflussrechnung ; výkaz peňažných tokov (IAS);
Kapitalgeber; investor; Als Kapitalgeber sind rechtliche Personen oder Unternehmen zu betrachten,
welche eigenes Kapital in den Produktionsprozess einbringen und damit bestimmte
Renditeerwartungen verknüpfen.
Kapitalrückflussdauer ; návratnosť kapitálu, doba návratnosti kapitálu ;
Kapitalrücklage ; kapitálový rezervný fond;
Kapitalrückzahlung ; splácanie istiny ;
Kapitalstock ; kapitálový fond, výrobný potenciál, zásoba kapitálu ; Der Kapitalstock oder das
Anlagevermögen umfasst nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle produzierten
Vermögensgüter, die länger als ein Jahr wiederholt oder dauerhaft in der Produktion eingesetzt
werden.
Kapitalstock ; kapitálový fond ;
Kapitaltilgung; splácanie istiny;
Kapitalverkehr ; pohyb kapitálu ; Der freier Kapitalverkehr ist eine der vier Freiheiten des
Gemeinsamen Marktes. Voľný pohyb kapitálu je jeden zo štyroch slobôd spoločného trhu.
Kapitalverkehr ; pohyb kapitálu, únik a príliv kapitálu ;
Kapitalverkehrsbilanz ; bilancia pohybu kapitálu; In der Kapitalverkehrsbilanz wird die Entstehung
und Tilgung von grenzüberschreitenden finanziellen Forderungen und Verpflichtungen
aufgezeichnet. V bilancii pohybu kapitálu sa sleduje vznik a umorovanie cezhraničných finančných
pohľadávok a záväzkov.
Kapitalverkehrsteuer ; dane z prírastku kapitálu ;
Kapitalwertpapier ; kapitálový cenný papier; Kapitalwertpapiere sind Wertpapiere, die langfristige
Forderungen (z.B. öffentliche Anleihen, Pfandbriefe), bzw. Teilhaberrechte (wie Aktien) oder das
Recht auf den Bezug von Wertpapieren (wie der Optionsschein) beinhalten. Kapitálové cenné
papiere sú cenné papiere, ktoré upisujú dlhodobé pohľadávky (napr. verejné dlhopisy, záloţné
listy) resp. obsahujú podielnické práva (akcie) alebo právo na odber cenných papierov (opčné
listy).
Kapitalzahlung ; základná splátka (IAS);
Kappung; skracovanie, znižovanie, kapovanie; Die Kappung hoher Handy-Gebühren im
europäischen Ausland ist durch den EU-Beschluss jetzt offiziell.
Karenzgeld; materské dávky; Eine Mutter hat Anspruch auf Karenzgeld, wenn das Kind bzw.
Adoptiv- und Pflegekind mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt, von ihr betreut wird und sie die
Anwartschaft erfüllt. Matka má nárok ma materský príspevok, ak dieťa resp. adoptované dieťa a
dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti ţije v s ňou v spoločnej domácnosti, matka sa o dieťa
stará a sú splnená podmienky čakacej doby.
Karenzurlaub; rodičovská dovolenka; Für das erste wie für das zweite Kind nahm sie einen
zweijährigen Karenzurlaub in Anspruch, so dass sie sich ab Herbst 1993 im Mutterschaftsurlaub
und dann im Karenzurlaub befand.
Kartell ; dohoda obmedzujúca hospodársku súťaž;
Kartellamt ; protimonopolný úrad ;
Kartellbehörde ; protimonopolný úrad; Die wichtigste Kartellbehörde ist das Bundeskartellamt, das
in den meisten Fällen, die das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen betreffen, zuständig ist.
Kartellgericht ; kartelový súd ;
Kartellrecht ; právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže;
Kartellverbot ; zákaz dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž;
Kassa; pokladňa, okamžitá platba; Exportaufträge werden "Kassa gegen Dokumente", gegen
"Vorauskasse" oder "unwiderrufliches Akkreditiv" ausgeführt. Exportné zakázky realizujeme pri
„promptnej platbe proti dokumentom”, pri „platbe vopred” alebo „neodvolateľnom akredetíve”.
Kassakurs ; spotový kurz ; - Terminkäufe und - verkäufe werden jeweils zum Kassakurs erfasst.
Forwardové nákupy a predaje sa účtujú v spotovom kurze.
- Kassakurs, zu dem das Termingeschäft abgeschlossen wurd
Kassapreis ; spotová cena ; Die Differenz zwischen dem Kassa- und dem Terminpreis der
Transaktion wird zeitanteilig abgegrenzt. Rozdiel medzi spotovou a forwardovou cenou transakcie
sa účtuje ako časové rozlíšenie.
Kassastunden ; pokladničné hodiny ;
Kassation ; kasácia, zrušenie súdneho rozhodnutia ; Kassation bezeichnet im Archivwesen
Vernichtung von Unterlagen, die Ungültigkeitserklärung von Urkunden, eine musikalische Gattung,
die bedingungslose Entlassung von Beamten aus dem Staats- bzw. Militärdienst, die Aufhebung
einer Urteils aus einem Zivil- oder Strafprozess durch die nächst höhere Instanz; eine solche
Entscheidung wird als kassatorische Entscheidung bezeichnet.
Katastralgemeinde ; katastrálne územie ; Als Katastralgemeinden werden in Österreich
Verwaltungseinheiten innerhalb einer Gemeinde bezeichnet, die im Grundbuch als getrennte
Einheiten geführt werden.
Katastralmappe ; katastrálna mapa; Die Digitale Katastralmappe (DKM) ist in Österreich die
Darstellung aller Grundstücke in digitaler Form.
Katastrophenfond; fond na elimináciu dôsledkov prírodných katastrof (v poľnohospodárstve) ;
Katastrophenschutz ; civilná obrana ;
Kaufauftrag ; pokyn na nákup (akcií); eingereichter Kaufauftrag podaný pokyn na nákup (akcií)
Käuferstaat ; kupujúci štát ;
kaufkräftig; solventný; kaufkräftiger Privatkunde solventný súkromný zákazník
Kaufmann ; podnikateľ;
kaufmännisch; obchodne; kaufmännischen Vorgänge obchodné operácie;
kaufmännischer Leiter vedúci obchodného útvaru, obchodný riaditeľ
Kaufoption; opcia na nákup (IAS);
Kaufpreis ; kúpna cena ; um den beiderseits vereinbarten Kaufpreis von ... za obojstranne
dohodnutú kúpnu cenu vo výške
Kilometerstand ; počet odjazdených kilometrov;
Kind; dieťa; - zu unterhaltendes Kind vyţivované dieťa
- in Ausbildung befindliches Kind dieťa pripravujúce sa nabudúce povolanie
- unterhaltsberechtigtes Kind nezaopatrené dieťa
- ein Kind an Kindes Statt annehmen adoptovať dieťa
Kinderfreibetrag ; nezdaniteľná časť základu dane za deti
;
Kinderpflegeurlaub ; dovolenka z dôvodu starostlivosti o deti;
Klage ; žaloba (v občianskoprávnom konaní) ; - Klage zur Niederschrift erheben podať ţalobu
ústne do zápisnice
- Klage vor einem Zivilgericht einreichen podať ţalobu pred civilným súdom
Klageantrag; žalobný návrh ;
Klagebegehren ; žalobný návrh ;
Klageerhebung ; podanie žaloby ;
Klageerwiderung ; odpoveď na žalobu ;
klagen ; žalovať ; - auf Unterlassung klagen ţalovať na zdrţanie sa konania
- - auf Vertragsabschluss klagen ţalovať na uzavretie zmluvy
Klagerücknahme ; stiahnutie obžaloby ;
klagweise; žalobou; klagweise Geltendmachung des Anspruchs uplatňovanie nároku ţalobou
(súdnou cestou)
Klammerausdruck; výraz v zátvorke ;
klären ; usporiadať, objasniť, vyriešiť; die Straftat klären objasniť trestný čin
Klarheit ; transparentnosť ; Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit ekonomická realita a transparentnosť
(pozn.: účtovná zásada)
klarstellen ; vyjadriť sa; das Gericht hat klargestellt súd sa vyjadril
Klassifizierungssystem; typológia ; gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der
landwirtschaftlichen Betriebe typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky
Klausel; klauzula; salvatorische Klausel salvatoriánska klauzula
Kleingewerbekreditaktion ; úverový program pre malé podniky ;
Kleingewerbetreibender ; remeselný výrobca ;
Kleinkraftrad ; malé jednostopové motorové vozidlo ;
Kleinsendungen ; drobné zásielky;
Koalitionsfreiheit ; možnosť vytvoriť koalíciu (právo podľa nemeckej ústavy) ;
Koalitionsrecht ; právo zamestnancov a zamestnávateľov združovať sa;
Kodezisionsverfahren; kodecízna (spolurozhodovacia) procedúra ; Das Mitentscheidungsverfahren
(sog. Kodezisionsverfahren) ist eines der Gesetzgebungsverfahren in der Rechtsetzung der EG.
Spolurozhodovacia procedúra (tzv. kodecízna procedúra) je jednou z legislatívnych procedúr pri
tvorbe práva ES.
kodifiziert ; kodifikovaný;
Kofinanzierung ; spolufinancovanie ;
kohärent ; súdržný ; kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen súdrţná sila v
medzinárodných vzťahoch
Kohäsionsbericht; kohézna správa; Der Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission enthält
wichtige Analysen der Lage in den Mitgliedstaaten und Regionen hinsichtlich des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts in der erweiterten Europäischen Union.
Kohäsionsfond ; fond solidarity, kohézny fond ;
Kohäsionsfond; kohézny fond; Der Kohäsionsfond findet Anwendung in Gebieten mit einem BruttoInlandsprodukt von unter 90 % pro Kopf des Gemeinschaftsdurchschnitts.
Kollaudierungsbescheid (rak.); kolaudačné rozhodnutie ;
Kollegialbehörde; kolegiálny orgán; Kollegialbehörde ist eine Behörde aus gleichberechtigten
Mitgliedern, welche die in geheimer Abstimmung gefassten Entschlüsse nach außen mit einer
Stimme vertreten. Kolegiálny orgán je orgán zloţený z rovnocenných členov, ktorí zastupujú
rozhodnutia prijaté tajným hlasovaním navonok jedným hlasom.
Kollektivverhandlungen ; kolektívne vyjednávanie ;
Kollektivvertrag (rak.) ; kolektívna zmluva ; Ein Kollektivvertrag ist ein schriftlicher Vertrag im
Rahmen der österreichischen Sozialpartnerschaft.
Kollisionsnormen ; kolízne normy ; Kollisionsnormen und das UN-Kaufrecht sind ausgeschlossen.
Kolízne normy a obchodné právo OSN sú vylúčené.
Kombinationspackung ; kombinovaný obal ;
Kombinierter Ladungsverkehr ; kombinovaná nákladná doprava ;
Komitee; výbor; politisches Komitee politický výbor
Kommandit- Erwerbsgesellschaft (KEG); komanditná zisková spoločnosť;
Kommassierung ; komasácia;
Kommission; komisia ; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Europäische Kommission)
Komisia európskych spoločenstiev (Európska komisia)
Kommissionär; komisionár; Geschäfte der Kommissionäre obchodná činnosť komisionárov
Kommissionierlager ; sklad tovaru pripraveného k odberu ;
Kommissionierung ; príprava tovar k odberu ;
Kommissionsgeschäft ; komisný obchod ;
Kommunaldarlehen ; komunálny úver;
Kommunalobligation ; komunálny dlhopis, komunálna obligácia;
Kommunalschuldverschreibung; komunálny dlhopis, komunálna obligácia ;
Kommunikationsschiene; komunikačná diaľnica;
Kompetenz ; pôsobnosť ; - Kompetenz der Gesellschafterversammlung pôsobnosť valného
zhromaţdenia
- die Kompetenz liegt beim … kompetentným je …
Kompetenzenregelung ; rozdelenie kompetencií;
Kompromissbereitschaft ; ochota ku kompromisu ;
Komunaldarlehen ; komunálny úver ;
Komunalschuldverschreibung; komunálna obligácia ;
Konferenzsprache ; rokovací jazyk;
Konfliktregler; mediátor;
Konformitätsbewertung ; posudzovanie zhody;
Konformitätserklärung ; vyhlásenie o zhode;
Konformitätsverfahren; postup preukazovania zhody;
Konformitätszeichen ; značka zhody;
Konformitätszertifikat; certifikát preukázania zhody;
konkurrenzieren ; konkurovať ; Der Verkäufer verpflichtet sich, während aufrechter
Geschäftsbeziehung in keine wie immer geartete konkurrenzierende Vertragsverhältnisse am Markt
des Käufers zu treten. Predávajúci sa zaväzuje, počas trvanie obchodného vzťahu nevstúpi na trhu
kupujúceho do ţiadneho konkurujúceho zmluvného vzťahu.
Konkurrenzierung ; vytvorenie konkurenčného prostredia ;
Konkursausfallgeld pozri Insolvenzgeld; ;
Konkursordnung ; konkurzný poriadok ;
Konkursverfahren; konkurzné konanie; Konkursverfahren über das Vermögen konkurzné konanie
na majetok
Konkursverwalter ; správca konkurznej podstaty ;
Konkursvorrechte ; prednostné práva v konkurze;
Konskriptionsnummer ; popisné číslo ; Erst später wurden die Konskriptionsnummern durch die
Orientierungsnummern ersetzt. In den Städten wie Wien findet man sie auf alten Gebäuden
zusätzlich zur heutigen Nummer.
konsolidieren; zahrnúť do konsolidovanej účtovnej závierky (IAS);
Konsolidierungsgruppe ; celok konsolidovaný ;
Konsorte ; konzort, člen konzorcia; Die Mitglieder eines Konsortiums bezeichnet man als
Konsorten.
Konsortialfinanzierung ; konzorciálne financovanie ; Konsortialfinanzierungen, Verteilen des
Finanzierungsvolumens und damit das Finanzierungsrisiko auf mehrere Partner
konstituieren ; ustanoviť ;
Konsulentenvertrag ; dohoda o poradenskej činnosti;
Konsultationsverfahren (Anhörungsverfahren); procedúra konzultácie; Im Rahmen des
Konsultationsverfahrens (Anhörungsverfahren) ist die Möglichkeit des Europäischen Parlaments,
auf die Rechtsetzung Einfluss zu nehmen, am schwächsten ausgeprägt.
Konsumentenschutz ; ochrana spotrebiteľov;
konsumieren; čerpať, spotrebovať; nicht verbrauchte Urlaubsansprüche konsumieren
Konsumkredit ; spotrebiteľský úver ;
Konsumsteuer ; spotrebná daň;
Kontakt; kontakt; Herstellung von Kontakten nadviazanie kontaktu, kontaktovanie
Kontaktstelle ; kontaktné pracovisko;
Kontengruppe ; účtovná skupina; Die Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach
Kriterien, die sich auf das Anlegen von Sachkonten beziehen.
Kontenklasse ; účtovná trieda;
Kontenplan ; účtovný rozvrh ; Der Kontenplan ist das Verzeichnis aller Konten eines Unternehmens
und elementarer Bestandteil der doppelten Buchführung.
Kontenrahmen ; účtovná osnova; Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller
Konten für die Buchführung in einem Wirtschaftszweig.
kontieren ; zaúčtovať, zapísať na účet;
Kontingent ; kvóta ;
Konto; účet; nachrichtenlose Konto spiaci účet
Kontobetreuer ; správca účtu;
Kontobuch ; účtovná kniha ;
Kontoführungsgebühr ; poplatok za vedenie účtu ;
Kontoguthaben ; zostatok na účte;
Kontrollabstand ; intervaly vykonávania kontrol ;
Kontrollerwerb ; nadobudnutie práva na kontrolu;
Kontrollsumme ; kontrolný súčet ;
Konvention ; dohovor ; Konvention zum Verbot biologischer Waffen; Konvention der Kinderrechte
Dohovor o právach dieťaťa
Konventionalstrafe; zmluvná pokuta;
Konvergenz; konvergencia; - Konvergenz im Wirtschafts- und Währungsbereich hospodárska a
menová konvergencia
- Konvergenz der Wirtschaftsleistungen zbliţovanie ekonomickej efektívnosti
Konvergenzkriterium ; kritérium konvergencie;
Konvergenzprogramm ; konvergentný program ;
konvergieren; zbiehať sa; konvergierendes Handeln súhlasná a zladená činnosť
konvertierbar ; zameniteľný ;
Konvertierung ; konverzia, prepočet (kurzu)
gültigen Bankmittelkurs per Monatsletzten.
.; Die Konvertierung in ATS erfolgt zum jeweils
konzeptionell ; koncepčný;
konzerneinheitlich ; celokoncernový;
konzernweit; celokoncernový;
Konzessionierung ; udeľovanie koncesií;
Konzessionsrecht ; koncesné právo ;
Kooperationsverfahren ; procedúra spolupráce; Das Kooperationsverfahren (Verfahren der
Zusammenarbeit) wird allerdings nunmehr ausschließlich im Bereich der Wirtschafts- und
Währungsunion angewendet. Procedúra spolupráce sa v súčasnosti uplatňuje len v otázkach
hospodárskej a menovej únie.
Kooperationsvertrages ; zmluva o spolupráci;
Kopfbogen ; papier hlavičkový;
körperlich; fyzicky ; körperliche Übernahme der Sendung im Magazin fyzické prevzatie zásielky
v sklade
Körperschaft; korporácia; - Körperschaft des öffentlichen Rechtes organizácia verejného práva
- gesetzgebende Körperschaft zákonodárny zbor
Körperschaftssteuer ; daň z príjmu právnickej osoby;
Körperverletzung; ublíženie na zdraví
; - fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge ublíţenie na zdraví s následkom smrti z nedbalosti
- Haftung bei Sachschäden und Körperverletzung zodpovednosť za škody na majetku a poškodenie
zdravia
Korrekturmaßnahme ; nápravné opatrenie;
Korrekturposten ; opravná položka;
Kosten; náklady;
Kosten; náklady; Material- und Fertigungseinzelkosten jednotkové- materiálové a výrobné náklady
(IAS);
Material- und Fertigungsgemeinkosten náklady reţijné, materiálové a výrobné (IAS);
Sondereinzel- und –gemeinkosten mimoriadne jednotkové a reţijné náklady (výroby) (IAS)
Kosten ; náklady ; - Im übrigen behalten die Beteiligten ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
Inak nesú účastníci mimosúdne náklady kaţdý za seba.
- Kosten übernehmen refundovať
Kosten- Nutzen- Ausgleich; rovnováha medzi úžitkom a nákladom (IAS);
Kostenabgleich ; odsúhlasovanie nákladov;
Kostenartenrechnung ; kalkulácia podľa druhov nákladov;
Kostendeckungsgebot ; povinnosť (záväzok) kryť náklady;
Kostenfestsetzungsbeschluss ; uznesenie o výške súdnych trov ;
kostengünstig ; výhodne; kostengünstig wie möglich čo najlacnejšie
kostenintensiv ; nákladný;
Kostenmanagement ; nákladový manažment ;
Kostenmiete ; nákladové nájomné ; Kostenmiete ist für Sozialwohnungen die Höchstmiete. Sie ist
die Miete, die zur Deckung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist.
Kostenoptimierung ; optimalizácia nákladov;
Kostenpauschale ; paušálna suma na úhradu osobných výdajov ;
kostenpflichtig; spoplatnený;
Kostenrechnung (Kore) ; nákladové účtovníctvo;
Kostensenkungsmaßnahme ; opatrenie na zníženie nákladov;
Kostensenkungspotentiale ; možnosti na zníženie nákladov ;
Kostenstelle anfordernde ; nákladové stredisko žiadajúce;
Kostenstellenrechnung ; kalkulácia podľa nákladových stredísk ;
Kostenstellenüberdeckung ; nadmerné krytie strediskových nákladov; Kostenstellenabweichung
ergibt sich als Differenz von Normalkosten und Istkosten der Kostenstelle. Ist die Differenz positiv,
spricht man von einer Kostenstellenüberdeckung andernfalls von einer Kostenstellenunterdeckung.
Kostenstellenumlage ; rozpis nákladových stredísk ;
Kostenträgerrechnung ; kalkulácia podľa nositeľov nákladov ;
Kostenträgerstückrechnung ; kalkulácia nákladov na jednotku produkcie; Die
Kostenträgerstückrechnung ermittelt die Stückkosten der betrieblichen Leistungen, präziser: die
Selbstkosten je Kostenträgereinheit.
Kostenüberwälzung ; presun nákladov;
Kraft; sila; in Kraft stehen byť platný
kraft Gesetzes ; zo zákona ;
Kraftfahrlinie ; autobusová linka ;
Kraftfahrlinienverkehr ; autobusová linková doprava ;
Kraftfahrzeugsektor ; sektor motorových vozidiel;
Kraftfahrzeugunfallversicherung ; havarijné poistenie motorových
vozidiel;
Kraftloserklärung ; vyhlásenie o neplatnosti; Kraftloserklärung, gerichtliche Entscheidung, durch
die Urkunden ihre Wirksamkeit entzogen wird.
Krankengeld ; nemocenské dávky;
Krankengeldversicherung ; nemocenské poistenie (švaj.);
Krankenpflegeversicherung ; poistenie pre prípad bezvládnosti (švaj.);
Krankenstand ; chorobnosť, nemocnosť;
Krankenversicherung ; nemocenské poistenie, nemocenské a zdravotné poistenie (švaj.);
Mitglieder der gesetzlicher Krankenversicherung poistenci zákonného nemocenského poistenia
Krankenversicherungskarte ; preukaz zdravotného poistenia; Europäische Krankenversicherungskarte
európsky preukaz zdravotného poistenia
Krankenversicherungsunter-nehmen ; súkromná nemocenská poisťovňa;
krankheitsbedingt ; v dôsledku choroby ;
Krankheitsbezüge ; platby vyplácané počas choroby;
Kredit; úver; - eingefrorener Kredit zamrznutý úver
- ausgereichte Kredite poskytnuté úvery (IAS)
- besicherter Kredit kolateralizovaný úver
Kreditanstalt; úverový ústav; Eine öffentlich-rechtliche Kreditanstalt kann Darlehen an einen
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, sowie an seine Regionalregierungen und örtlichen
Gebietskörperschaften gewähren.
Kreditarten ; druhy úverov;
Kreditausfälle ; nedobytné úvery ;
Kreditbedarf ; úverová potreba ;
Kreditentgagement ; úverová angažovanosť;
Kreditgarantie; záruka na úver;
Kreditgeschäft ; úverová operácia ;
Kreditierung ; úverovanie ;
Kreditinanspruchnahme ; čerpanie úveru ;
Kreditkarte ; úverová karta ; gegen Kreditkarte na úverovú kartu
Kreditlieferung ; úverovaná dodávka;
Kreditlinie ; úverová linka, úverový rámec ;
kreditorisch ; dodávateľsky;
Kreditpromesse ; úverový prísľub ;
Kreditsaldo; zostatok úveru; aushaftende Kreditsaldo dlţný zostatok úveru
Kreditswap ; swap na úverové riziko ; Bei einem Kreditswap wird das Ausfallrisiko auf einen Dritten
übertragen und ist somit mit einer Versicherung vergleichbar.
Kreditwerber ; žiadateľ o úver;
Kreditwesen; bankovníctvo; Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen Spolkový úrad pre dohľad
nad bankovníctvom
Kreditwürdigkeit ; kredibilita, úverová vierohodnosť ;
Kreditzuzählung ; pripísanie úveru;
Kreis ; obvod mestský (v Zürichu);
Kreis (BRD) ; kraj ;
Kreisbauamt ; krajský stavebný úrad;
Kreisgericht ; okresný súd (súd I. stupňa v bývalej NDR) ; In der DDR entsprach das Kreisgericht
dem Amtsgericht in der BRD.
Kreislauf; kolobeh; Kreislauf von Wertbewegungen kolobeh hodnôt
Kreisverkehrsdezernat ; okresný dopravný inšpektorát;
Kriegsdienstverweigerer ; osoba uznaná za osobu odmietajúcu vojenskú službu z dôvodov
svedomia;
Kübel- und Scheibenboy; umývač okien na autách;
kündigen ; vypovedať; - mit einer dreimonatigen Frist zum Ende des Jahres kündigen výpoveď s
trojmesačnou lehotou ku koncu roka
- kann nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende des Quartals
gekündigt werden moţno vypovedať len pri dodrţaní 12-mesačnej výpovednej lehoty ku koncu
štvrťroku
Kündigung ; výpoveď; - Kündigung durch eingeschriebenen Brief erklären podať výpoveď
doporučeným listom
- Kündigung aussprechen dať výpoveď
- Kündigung zur Unzeit výpoveď s okamţitou platnosťou
Kündigungsausschluss; zákaz výpovede ;
Kultur; kultúra; Förderung von Kultur und Erbe zachovanie kultúrneho dedičstva
Kultursponsoring ; kultúrny sponzoring ;
Kumulationskonto ; kumulačný účet ;
Kumulgefahr ; kumulované riziko
;
Kundenansprache ; oslovenie zákazníkov;
Kundenbetreuung ; starostlivosť o zákazníka ;
Kundenbindung ; pripútanie zákazníka;
Kundenbindungsprogramm ; program na pripútanie zákazníkov, vernostný program;
Kundenrechnung ; odberateľská faktúra ;
Kundenstammblatt ; kmeňový list zákazníka;
Kundenzufriedenheitsstudie ; štúdia o spokojnosti zákazníkov ;
Kunsthandel ; obchod s umeleckými predmetmi;
Kuponsteuer ; kupónová daň ;
Kuponwertpapieren ; kupónové cenné papiere ;
Kuppelproduktion ; pridružená výroba; Die Kuppelproduktion (auch Verbundproduktion) beschreibt
den (gewollten oder ungewollten) Anfall von Nebenprodukten während der Produktion.
Kurfürsorge ; kúpeľná starostlivosť;
Kurort ; kúpeľne mesto;
Kurspflege ; udržiavanie kurzu, intervencia v prospech kurzu (cenného papiera) ; Stützung eines
Kurses, um das entsprechende Wertpapier auf einem bestimmten Niveau zu halten.
Kurzarbeitergeld ; podpora pri práci na skrátený pracovný úväzok ;
Kurzarbeitsgeld; príspevok za prácu v skrátenej pracovnej dobe; In der Schlechtwetterzeit soll der
Arbeitnehmer nun bei witterungs- oder auftragsbedingtem Arbeitsausfall von der Arbeitsagentur Kurzarbeitsgeld erhalten.
kurzfristig ; ihneď (v zápisnici);
Ladenstraße; obchodná ulica;
Ladung; predvolanie; Zustellung der Ladung doručenie predvolania
Ladungsanteilvereinbarung ; dohoda o zdieľaní nákladu ;
Ladungsaufteilungsabmachung ; dohoda o zdieľaní nákladu;
Lagerbestandsführung ; skladová evidencia tovaru ;
Lagerbewegungsprotokoll ; zápisnica o pohyboch na sklade;
Lagerbuchführung ; skladová evidencia ;
Lagerhalter ; prevádzkovateľ skladu, skladovateľ;
Lagerinhaber; správca skladu; zugelassener Lagerinhaber poverený správca skladu (Fyzická, alebo
právnická osoba oprávnená príslušnými orgánmi členského štátu na výrobu, spracovanie, drţbu,
prijímanie a vydávanie výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani rámci jeho obchodného
zaradenia alebo dočasnému zrušeniu spotrebnej dani podľa dohody o prevádzkovaní skladov.)
Lagermanko ; manko na sklade;
Lagerumschlag ; obrat zásob na sklade;
Laienrichter ; sudca z ľudu ;
Land- und forstwirtschaftliche Fläche; poľnohospodársky a lesný pôdny fond ;
länderbezogen ; s prihliadnutím na podmienky príslušnej krajiny;
Länderkennung ; identifikačná značka krajiny ; Am linken Rand weist das amtliche Kennzeichen ein
blaues Band mit der Länderkennung SK und den europäischen Sternen auf.
Landesarbeitsgericht ; krajinský pracovný súd ;
Landeshauptmannstellvertreter ; podpredseda krajinskej vlády (rak.);
Landesregierung; krajinská vláda; NÖ Landesregierung dolnorakúska krajinská vláda
Landeswährung ; národná mena ;
landesweit ; celoštátny ; landesweiter Preis celoštátne platná cena
Landgericht ; krajinský súd ; Das Landgericht ist im Gerichtsaufbau der ordentlichen
Gerichtsbarkeit in Deutschland das Gericht zwischen Amts- und Oberlandesgericht. Krajinský súd je
v štruktúre súdnej moci v Nemecku súdom medzi všeobecným súdom a vyšším krajinským súdom.
ländlich; vidiecky; - Entwicklung des ländlichen Raumes rozvoj vidieckeho priestoru
- Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes program rozvoja vidieka
- ländliches Gebiet oblasť
Landmietvertrag ; zmluva o prenájme pôdy ;
Landschaftsbau ; tvorba krajiny, krajinotvorba;
Landtourismus ; vidiecka turistika ;
Landwirteprivileg; farmárske privilégium;
Landwirtschaft; poľnohospodárstvo; fachliche Gruppe für die Landwirschaft sekcia pre
poľnohospodárstvo
landwirtschaftlich; poľnohospodársky; landwirtschaftliche Nutzfläche poľnohospodársky vyuţívaná
plocha
Landwirtschaftsfonds ; poľnohospodársky fond ; Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
(EPFRV)
Landwirtschaftsgericht ; poľnohospodársky súd ;
langlebig; dlhodobý; - langlebige Investitionsgüter dlhodobé investície
- langlebige Sachgüter predmety dlhodobej spotreby
langwierig; zdĺhavý; langwierig und kostenintensiv náročný na čas a náklady
Langzeitarbeitloser ; dlhodobo nezamestnaný ;
Langzeitbeschäftigungsloser ; dlhodobo nezamestnaný;
Last; bremeno, ťarcha ; - auf der Pachtsache ruhenden Lasten bremeno spočívajúce na prenajatej
veci
- zu Lasten gehen ísť na ťarchu
- dem Verkäufer zur Last fallen na ťarchu predávajúceho
- Lasten der Sache náklady na vec
Lastenausgleich ; vyrovnanie nákladov;
lastenfrei ; nezaťažený;
Lastenheft ; súhrn požiadaviek objednávateľa ; Das Lastenheft repräsentiert die wirtschaftlichen,
technischen und organisatorischen Erwartungen des Auftraggebers.
Lastlosigkeit ; bezbremennosť;
Lastschriftverfahren ; spôsob účtovania na vrub (ťarchu) ;
Laufbahn ; pracovná kariéra ;
laufen ; byť platný ; Der Vertrag läuft zunächst bis zum ... Zmluva je platná najprv do …
laufend ; bežne; - laufender Kontrakt platný kontrakt
- laufende Aktion prebiehajúca akcia
- laufendes Konto beţný účet
Laufleistung ; ubehnuté, absolvované kilometre, jazdný výkon ;
Laufzeit ; platnosť, doba splatnosti ; - Laufzeit des Vertrags doba platnosti zmluvy
- mit Laufzeit nicht über einem Jahr s platnosťou nie dlhšou ako jeden rok
Laufzeitkongruenz ; zhodnosť doby platnosti ; Zutreffend ist zum Beispiel die Erfahrung, dass beim
kreditfinanzierten Kauf eines Konsumgutes die Zeit für dessen Gebrauch bzw. Verbrauch und die
Zeit für die Tilgung des Kredits aufeinander abgestimmt werden müssen (sog. Laufzeitkongruenz).
Leasingendabrechnung ; konečné zúčtovanie lízingu;
Leasinggegenstand ; lízingový majetok (IAS);
Leasinggut ; predmet lízingu ;
Leasingperiode; lízingové obdobie;
Lebendgewicht ; živá hmotnosť ;
lebensälteste ; vekom najstarší;
Lebensbescheinigung ; potvrdenie o žití;
Lebensjahr ; rok života ; - über das 18. Lebensjahr hinaus po 18. roku ţivota
- Kind, dass das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat dieťa mladšie ako 6 rokov
lebenslang; doživotne, celoživotne; - lebenslange Nutzung doţivotné uţívanie
- lebenslanges Lernen celoţivotné vzdelávanie
Lebensmittel; potraviny; leicht verderbliche Lebensmittel rýchlo sa kaziace potraviny
Lebensraum ; miesto výskytu (biol.), životný priestor;
Lebensunterhalt; živobytie; Hilfe zum Lebensunterhalt príspevok na ţivobytie
Leerfrachten ; preprava prázdnych vagónov ;
Leergebinde; prázdne obaly;
Legalitätsprinzip ; princíp legality ; Das Legalitätsprinzip bedeutet im Unterschied zum
Opportunitätsprinzip die Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden, alle Straftaten zu verfolgen,
sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Princíp legality znamená na rozdiel od
princípu oportunity povinnosť orgánov činných v trestnom konaní stíhať všetky trestné činy, pokiaľ
k tomu existujú dostatočné skutočné dôvody.
Lehramt des Faches Biologie ; učiteľstvo predmetu biológia ;
Lehramtstudium ; učiteľské štúdium;
Lehranstalt; učilište; mit Offentlichkeitsrecht ausgestatteten Lehranstalten učilištia verejnoprávneho charakteru
Lehre ; teória ; Lehre und Forschung veda a výskum
Lehrfahrer ; vodič inštruktor ;
Lehrinhalte ; obsah vyučovania;
leiblich ; vlastný ; leiblicher Vater vlastný otec; leibliche Kinder vlastné deti
Leihgebinde ; obaly zapožičané;
Leihkapital ; pôžičkový kapitál;
Leihvertrag ; zmluva o výpožičke ; Der Leihvertrag ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, da der
Entleiher darin infolge der Unentgeltlichkeit keine direkte Gegenleistung verspricht. Zmluva
o výpoţičke je jednostranne zaväzujúca zmluva, pretoţe v nej vypoţičiavateľ vzhľadom na
bezplatnosť nesľubuje ţiadne priame protiplnenie.
Leistung; výnosnosť, vedenie, dávka; - ökonomische Leistung výnosnosť ekonomická (majetku)
(IAS)
- Leistung bei Alter dávka v starobe
Leistungen; pôžitky, práce; - Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
pôţitky vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru (IAS)
- Leistungen bei Arbeitslosigkeit dávky v nezamestnanosti
- beitragsunabhängigen Leistungen nepríspevkové dávky
- Leistungen nach der Garantiezeit pozáručné opravy
Leistungsaustausch ; výmena tovaru a služieb;
Leistungsbereitschaft ; ochota pracovať;
Leistungsbilanz ; bilancia tovarov a služieb ; - Die Leistungsbilanz fasst die Handelsbilanz, die
Dienstleistungsbilanz und die Übertragungsbilanz zusammen und ist damit Teil der Zahlungsbilanz.
Bilancia tovarov sluţieb zahŕňa obchodnú bilanciu, bilanciu sluţieb a bilanciu beţných transferov.
- laufende Leistungsbilanz platobná bilancia beţného účtu
Leistungsbilanzdefizit ; deficit bežného účtu;
Leistungsempfänger ; poberateľ dávok;
leistungserbringend ; výkonný ; leistungserbringende Stelle produkujúce pracovisko
Leistungserbringer ; dodávateľ prác, poskytovateľ služieb;
Leistungsklage ; žaloba o plnenie ;
Leistungsmix ; sortiment činností; Dieser Leistungsmix aus Lagerung, Umschlag und
lebensmitteltechnischen Analysen ist weltweit einzigartig. Tento sortiment činností pozostávajúci
zo skladovania, prekládky a technických analýz potravín je vo svete jedinečný.
Leistungsnachweis ; výkaz prác;
Leistungsprinzip ; princíp zásluhovosti;
Leistungsstörungen ; závady ;
Leistungsvertrag ; zmluva (dohoda) o vykonaní práce ; In Wahrheit handelt es sich um
Leistungsverträge im Sinne der tatsächlich outgesourcten Leistungen V skutočnosti ide o
zamestnávateľov, zamestnancov a zmluvy o vykonaní práce: zmluvy o vykonaní práce v zmysle
činností vykonávaných formou Outsorcingu.
Leistungsverzeichnis ; výkaz prác; Ein Leistungsverzeichnis ist die Aufstellung der zu erbringenden
Leistungen im Rahmen eines Auftrages, zur Festlegung des Auftragsumfanges und der geforderten
Qualität.
Leitbild ; filozofia a stratégia (podniku);
Leiter; vedúci; Leiter des Geschäftsbereiches námestník generálneho riaditeľa
Leitersitzung; porada vedenia;
Leitlinie ; usmernenie, pokyn (EÚ); - Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der
Mitgliedstaaten usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
- Leitlinie der Europäischen Zentralbank Usmernenie Európskej centrálnej banky
Leitplan; základný projekt; Europäischer Infrastrukturleitplan základný projekt európskej
Infrastruktúry
Leitung ; vedenie; - oberste Leitung vrcholový manažment
Leitwährung ; vedúca mena ;
Leitzinsen ; kľúčové úroky (stanovené centrálnou bankou); Die Europäische Zentralbank bestimmt
drei verschiedene Leitzinsen: den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, den Einlagesatz
sowie den Spitzenrefinanzierungssatz. Európska centrálna banka stanovuje tri rôzne kľúčové
úrokové sadzby: úrokovú sadzbu pre základné refinančné obchody, jednodňové sterilizačné
obchody ako aj jednodňové refinančné obchody.
Lenkung der Dokumente ; spracovávanie dokumentov;
Lenkungssysteme ; systémy riadenia (ISO 9000);
letztbekannt; ostatne známy; letztbekannte Adresse ostatne známa adresa
letzte; posledný; - am Letzten eines Monats posledný deň v mesiaci
- letzte, bereits begonnene Stunde započatá hodina
Letztentscheidung ; rozhodnutie konečné; letztgültige Version posledné platné vydanie
letztgültig ; posledne platný;
Letztstand; súčasný stav; Letztstand der Technik súčasný stav technického rozvoja
Letztverbraucher ; konečný spotrebiteľ ;
letztwillig ; podľa závete ; auf Grund der letztwilligen Verfügung berufene Erben dediči ustanovení
poslednou vôľou
Lichtbildvortrag ; prednáška s premietaním diapozitívov;
Lieferantenkreditlimit ; dodávateľský úverový limit ;
liefern; dodať; - geliefert ab Kai verzollt dodané loco prístavné mólo preclené
- geliefert loco Schiff dodané loco loď
Liefersicherheit ; spoľahlivosť dodávok;
Lieferwesen ; dodávateľstvo;
Liegenschaft ; nehnuteľnosť ; verbücherte Liegenschaft nehnuteľnosť zaknihovaná (v katastri
nehnuteľnosti)
Liegezeit ; prestoj, doba kotvenia lode;
Linderung ; zmiernenie ; Linderung der sozialen Folgen zmiernenie sociálnych následkov (dopadov)
Linie; rad; Gläubiger in erster Linie veriteľ v prvom rade
Liquidationsausgleich ; vyrovnanie s likvidáciou;
Liquidationsschein ; likvidačný podielový list; Der 100 RM Liquidationsschein der IG Farben wurde
1953 als Emission ausgegeben. Emisia likvidačného podielového listu IG Farben v hodnote 100
ríţskych mariek bola vydaná v roku 1953.
Liquidierbarkeit ; likvidnosť (IAS);
Liquiditätsbedarf ; potreba likvidity; Der Liquiditätsbedarf eines Unternehmens verzeichnet den
Bedarf an Zahlungsmitteln zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen.
Liquiditätsnähe; v poradí likvidnosti (IAS);
Liquiditätsplan ; plán likvidity (finančný plán firmy v konkurze);
Listenverkaufspreis ; katalógová cena ;
Litermenge; množstvo v litroch;
Lizenzantragsteller ; žiadateľ o licenciu ;
Lizenzbier ; pivo vyrábané v licencii ;
LKW - Frachter; nákladný cestný prepravca;
LKW Laufzettel ; sprievodka nákladného vozidla ;
Logistikdienstleister ; poskytovateľ logistických služieb ;
Lohn; mzda; - Lohn- und Prämienordnung mzdový a prémiový poriadok
- der Lohn: ein vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Entgelt für das Ausüben einer
festen Tätigkeit bei Arbeitern (porovn. Gehalt)
Lohnabrechnung ; mzdové vyúčtovanie ;
Lohnarbeit ; práca za mzdu;
Lohnbestandteil ; zložka mzdy;
Lohnbuchhaltung ; mzdové účtovníctvo;
Lohnersatz ; náhrada mzdy;
Lohnfortzahlung ; náhrada mzdy pri chorobe;
Lohnführung ; mzdová evidencia;
Lohngleichkeitsrichtlinie ; smernice o rovnosti pri odmeňovaní ;
Lohnkarte ; mzdový list (ISO 9000);
Lohnnebenkosten ; vedľajšie mzdové náklady ;
Lohnrechnung ; mzdové účtovníctvo;
Lohnstandardsicherungslohn ; mzda zabezpečujúca predchádzajúcu mzdovú úroveň ;
Lohnsteuer ; daň z príjmov zo závislej činnosti, daň zo mzdy;
Lohnstufe ; mzdová kategória; Arbeiter mit einer Beschäftigungszeit von weniger als zwei Jahren
erhält den Monatstabellenlohn der Lohnstufe 1 seiner Lohngruppe.
Lohnsumme ; objem miezd ;
Lohnsummensteuer ; daň z objemu miezd ;
Lohnwoche ; týždeň (adm.);
Lohnzusatzkosten; dodatočné mzdové náklady, ostatné mzdové náklady; Lohnzusatzkosten sind
anhängliche Geldleistungen zum Fertigungslohn und ergeben sich aus 1. Arbeitgeberanteilen zur
Sozialversicherung, 2. bezahlter Freizeit, 3. Sonderzahlungen (Jaresschlusszahlung, zusätzliches
Urlaubsgeld), 4. unproduktiver Anwesenheit, (z. B. Maschinenpflege, Aufräumarbeiten,
Betriebsversammlungen, Gewährleistungsarbeiten u. ä).
Long- Position; dlhá pozícia;
Löschung ; výmaz
; zur Löschung bringen vykonať výmaz
Löschungsvermerk ; poznámka o vymazaní ;
lösen ; rozviazať
; Dienstverhältnis lösen rozviazať pracovný pomer
Losgröße ; veľkosť partie;
Lösungswort ; heslo;
Lotterielos ; výherný lós ;
Loyalitätsprogramm; vernostný program;
Luftfahrtunternehmen ; letecký prepravca;
Luftfahrzeug ; vzdušný dopravný prostriedok;
Luftfrachtsendung ; letecká zásielka ;
Luftlinie ; vzdušná čiara ; 50 Kilometer in der Luftlinie 50 kilometrov vzdušnou čiarou
Luftpostbrief ; letecký list;
Luftreinhaltemaßnahmen ; opatrenia na ochranu ovzdušia ;
Luftverkehrsgesellschaft ; letecká spoločnosť ;
Luftverkehrsregel ; pravidlá leteckej premávky;
Machbarkeitsanalyse ; analýza možného;
Machbarkeitsstudie ; štúdia prípadová;
Macht; moc; höhere Macht vyššia moc
Mahnbrief ; upomienka ;
Mailing ; distribúcia do poštových schránok ;
Maklerschlussnote ; záverečné oznámenie makléra;
Mall ; obchodné centrum, nákupné stredisko, obchodná štvrť, obchodná ulica ;
Managementgebühr ; poplatok za správu ;
Mandatkommission ; mandátová komisia ;
Mangel; chyba, nedostatok; - Mangel im Recht právna chyba
- Mangel der Vollmacht nedostatok plnej moci
Mängelbehebungsauftrag ; výzva na odstránenie nedostatkov ;
Mängeleinrede ; námietka chyby ;
Market maker ; tvorca trhu;
Marketingaktion ; marketingová akcia ;
Marketingerlös ; marketingový výnos ;
Marketingmix; marketingový mix; Der Marketing-Mix beschreibt die Abstimmung der operativen
Marketing-Instrumente untereinander. Marketingový mix opisuje vzájomnú kombináciu
operatívnych marketingových nástrojov.
Marktabschottung ; uzavretie trhu;
Marktanteilsschwelle ; hranica podielu na trhu ;
Marktaufteilung ; delenie trhov;
marktbeherrschend; dominujúci na trhu;
marktbezogenes Umfeld ; trhové prostredie (IAS);
marktfähig; obchodovateľný; - marktfähiges Papier obchodovateľný cenný papier
- marktfähiger börsennotierter Anteile podiely obchodovateľné, kótované na burze
Marktfahrer ; trhovník;
marktgängig ; obchodovateľný; - marktgänginger Preis trţná cena
Marktgebiet; trh; zu berücksichtigendes Marktgebiet relevantný trh
Marktkapitalisierung ; trhová kapitalizácia (IAS);
marktmäßig ; trhový;
Marktordnungsfonds ; fond trhového poriadku ;
Marktordnungsstelle ; intervenčná agentúra (poľn.);
Marktorganisation; organizácia trhu ; Gemeinsame Marktorganisation organizácia spoločného trhu
Marktpflege ; ošetrenie trhu ;
Marktpositionierung; postavenie na trhu ;
Marktstockung ; ochromenie trhu ;
Marktüberfüllung ; presýtenie trhu ;
maschinenschriftlich ; písacím strojom; maschinenschriftlich ausfüllen vyplniť strojom
Maschinenstundensatz ; hodinová sadzba stroja;
Maschinenzeiten ; doba práce stroja;
Masse; konkurzná podstata; die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
Massenbrief ; hromadne zasielaný list;
Massenentlassung ; hromadné prepúšťanie ;
Massenfertigung ; hromadná výroba ;
Massenkredit ; úver na konkurznú podstatu;
Maßnahme; opatrenie; - Maßnahmen ergreifen prijať opatrenia
- vorsorgliche Maßnahme predbeţné opatrenie
- Bildungsmaßnahme vzdelávací program
- flankierende Maßnahme podporné opatrenie
- Maßnahmen zur Verbesserung nápravné opatrenia
Maßregelung ; potrestanie, pokarhanie, usmernenie;
Maßstab; mierka; Maßstäbe setzen nastaviť latku
Material ; materiál; nicht bestandsgeführtes Material materiál, ktorý sa nevedie na sklade
Materialaufwand ; náklady na materiál ;
Materialbedarfsplan ; plán materiálno- technického zásobovania;
Materialbegleitkarte ; materiálová sprievodka;
Materialbegleitzettel ; materiálová sprievodka;
Materialerfassung ; evidencia materiálu ; Materialerfassung im Durchlauf evidencia materiálu
v priebehu procesu
Materialgleitklausel ; doložka o pohyblivej cene materiálu;
Material-Leistungsanforderungs-Formblatt; formulár žiadanky na materiál resp. práce;
Materialrechnung ; materiálové účtovníctvo ;
Matrikel ; matrika ;
Matrikelführer ; matrikár ;
Matrix; matica; Matrix gelenkter Dokumente matica riadených dokumentov
Mauterhebung ; výber mýta;
Mautpreller ; podvodník, ktorý sa vyhýba plateniu mýta;
Medien; média; Medien below the line podlinkové média
Medizinprodukten ; zdravotnícke produkty;
Mehrbestand ; prebytok ;
Mehrbetrag oder Minderbetrag ; doplatok alebo preplatok;
Mehrfachahndung ; kumulácia sankcií;
Mehrgefahrenversicherung ; poistenie viacnásobného rizika;
Mehrheit; väčšina; Mehrheit qualifizierte, einfache väčšina kvalifikovaná, jednoduchá
Mehrjährigkeitsrabatt; zľava (z poistného) za viacročnú zmluvu;
Mehrphasensteuer ; viacstupňová daň;
Mehrpreis ; príplatok k cene, zvýšená cena;
Mehrteilpackung ; viacdielný obal ;
Mehrweg-Gebinde; vratný obal;
Mehrwegverpackung ; obal na opätovné využitie;
Meineid ; krivá prísaha ;
Meinungsaustausch ; diskusia, výmena názorov;
Meistbegünstigung ; najvyššie zvýhodnenie; Von Meistbegünstigung spricht man im Völkerrecht,
wenn ein Staat sich gegenüber einem anderen verpflichtet, diesem alle handelspolitischen
Vergünstigungen zu gewähren, die er auch anderen Staaten gewährt.
Meldeamt ; ohlasovňa ;
Meldeformular ; deklaračný formulár ;
Meldestelle ; ohlasovňa;
Meldewesen ; ohlasovacia agenda ;
Meldezettel ; prihláška k pobytu, prihlasovací lístok;
Mengenbewegungen ; príjem a výdaj (tovaru) ;
Mengengeschäfte ; hromadné obchody ;
mengengestaffelt ; odstupňovaný podľa množstva ;
mengengestaffelt ; odstupňované podľa množstva ; mengengestaffelten Preise ceny odstupňované
podľa mnoţstva
Mengengröße ; kvantitatívny (množstvenný) ukazovateľ;
Mengenlieferungen ; veľkoobjemové dodávky ;
mengenmäßig ; množstevnne, podľa množstva;
Mengenreklamation ; množstvenné reklamácie ;
Mengenströme; vstupy a výstupy, objemové toky ;
Menschenrechtskonvention ; konvencia o ľudských právach ;
Menschenrechtsorganisation ; organizácia na ochranu ľudských práv ;
Merchandiser-Team; merchandizérový tím;
Merkblatt ; prospekt;
Merkposten ; podrozvahová položka (IAS);
Methode; metóda; Methode der laufenden Einmalprämien metóda akumulovaných pôţitkov
rozvrhnutých na sluţbu (IAS)
Miete ; nájom, nájomné ; Miete ist die Überlassung einer Sache gegen Entgelt auf Zeit zum
Gebrauch. Nájom je prenechanie veci za odmenu na dočasné pouţívanie.
Mietkäufer ; kupujúci na lízing, nájomca;
Mietkaufobjekt ; predmet lízingu ;
Mietkaufrate ; lízingová splátka ;
Mietkaufvertrag ; zmluva o predaji prenajatej veci;
Mietverhältnis; nájomný vzťah; Mietverhältnisse über Grundstücke nájomné vzťahy k pozemkom
Mietverkäufer ; predávajúci na lízing, prenajímateľ;
Milchgeld ; dotácia na mlieko;
Milderung ; zmiernenie; Milderung von Härten zmiernenie tvrdostí
mildtätig ; dobročinný ;
Milliardeneinnahmen ; miliardové príjmy;
Mindererlös ; strata na výnose ;
Minderheitenaktionär ; minoritný akcionár ;
Minderheitsbeteiligung ; minoritný (menšinový) podiel;
minderjährig; maloletý;
Minderkaufmann (zast.); obchodník, ktorí nemusí viesť účtovníctvo a nemusí byť zapísaný
v obchodnom registri;
Minderung ; zníženie (ceny) ; Minderung der Erwerbstätigkeit zníţenie pracovnej schopnosti
Mindesteinkommen ; minimálny príjem ;
Mindesthaltbarkeit ; minimálna trvanlivosť;
Mindesthaltbarkeitsdatum; doba odporúčanej spotreby;
Mindestleasingzahlungen ; minimálne lízingové splátky (IAS);
Mindestlohn ; minimálna mzda ;
Mindestreservensatz ; sadzba povinných minimálnych rezerv;
Mindestreservepflicht ; povinnosť udržovať minimálne rezervy peňazí u centrálnej banky ;
Mindestspanne ; minimálna marža ;
Mindestvorschriften; minimálne ustanovenia ; nicht abdingbare Míndestvorschriften fúr den
Arbeitsvertrag minimálné ustanovenia pracovnej zmluvy
Mineralölherstellungsbetrieb; podnik na výrobu minerálnych olejov;
Ministerpräsident; predseda vlády; stellvertretende Ministerpräsident podpredseda vlády
Ministerrat ; Rada ministrov;
Missbrauchaufsicht ; kontrola nad zneužitím ;
Missverhältnis; nepomer; Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nepomer medzi
.sluţbou a protisluţbou
Mitarbeiterführung ; riadenie pracovníkov;
Mitarbeiterschulung ; školenie zamestnancov;
Mitbewerb ; konkurencia ; Wodurch differenziert sie sich vom Mitbewerb? Čím sa odlišuje od
konkurencie?
Mitbewerber ; konkurent, súťažiteľ; Positionierung gegenüber den Mitbewerbern postavenie voči
konkurentom
Mitbringsel ; drobné darčeky ;
Miteigentum; spoluvlastníctvo; Miteigentum an Grundbesitz nach Bruchteilen podielové
spoluvlastníctvo pozemkov;
Miteigentum an Grundbesitz zur gesamten Hand zdruţené spoluvlastníctvo pozemkov
Miteigentumsanteil ; spoluvlastnícky podiel ; Der Miteigentumsanteil beschreibt zu wie vielen
Teilen einem Eigentümer eines Sondereigentums (Eigentumswohnung) das Gemeinschaftseigentum
(alle Bestandteile des Gebäudes außer den Eigentumswohnungen) mitgehört.
miteinbringen ; zapracovať ; Es wurden Erfahrungswerte von anderen Landesgesellschaften
miteingebracht.
mitführen; prevážať;
mitgeltend; súčasne platné, súvisiace; mitgeltende Unterlagen súvisiace predpisy
mitgeltende Dokumente ; súvisiace dokumenty (ISO 9000);
Mitgliederbestand; počet členov;
Mitgliedspapiere ; účastiny, dokumenty o členstve; Mitgliedspapiere sind , die ein Mitgliedschaftsrecht verbriefen, zB Aktie účastniny, ktorými sa upisuje právo člena, napr. akcia;
Mithaftung ; spoločné ručenie ;
Mitschiedsrichter ; rozhodca; Der Vorsitzende und die Mitschiedsrichter nehmen hiermit ihre
Ernennung an und erklären, dass sie von jeder der Parteien unabhängig.
Mitteilung; správa; - Mitteilung der Kommission správa komisie
- Mitteilung zu machen oznámiť
- Mitteilung von Amts wegen povinné oznámenie
Mitteilungsblatt ; spravodajca ;
Mittelwechselkurs; výmenný kurz stred;
Mitträgerschaft ; spoluúčasť, podielnictvo; finanzielle Mitträgerschaft finančná spoluúčasť
Mitvertragsverfasser ; spoluautor zmluvy ;
Mitwirkung; spoluúčasť; Mitwirkung der Gewerkschaft an ... účasť odborov na ...
Mobilitätshilfen ; výpomoc na zvýšenie mobility ;
Mobiloperator ; mobilný operátor ;
Möglichkeit; možnosť; - Möglichkeit geben umoţniť
- Möglichkeit eröffnen umoţniť
- Möglichkeit einräumen umoţniť
monatlich; mesačne; monatlich im Voraus mesačne vopred
Monatsausweis; mesačný výkaz; einen zusammengefassten Monatsausweis einreichen dodať
súhrnný mesačný výkaz
Monatsbruttogehalt ; mesačný hrubý plat ;
monatsweise ; mesačne ;
monetär; peňažný; - nicht monetärer Vermögensgegenstand nepeňaţný majetok (IAS)
- nicht monetäre Zuwendungen štátne dotácie (IAS)
monitieren ; monitorovať;
Mühewaltung ; vynaložené úsilie ; Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und Mühewaltung
odškodnenie alebo náhrada za vynaloţené výdavky a námahu
Multibranchen-Bonuskarte; multiodvetvová bonusová karta;
Musterrecht; vzorkové právo;
Mustervereinbarung ; modelová (vzorová) dohoda ;
Mutterschaftsurlaub ; materská dovolenka;
Mutterschutzfrist ; ochranná lehota pre matky ;
MwSt.- Rückerstattung; vrátenie DPH, refundácia DPH;
nachahmen; falšovať ; nachgeahmte Waren falšovaný tovar
Nachahmung ; falšovanie;
Nachaudit ; následný audit;
Nachausfolgungsvariante ; variant s vydaním informácii po záväznom vyhlásení (pri uzatváraní
poistných zmlúv);
Nachbargrund ; susediaci pozemok ;
Nachbarliegenschaft ; susediaca nehnuteľnosť ;
Nachbelastungssatz ; sadzba za kilometre najazdené navyše (operatívny lízing);
Nachbesserung; vylepšenie; Nachbesserung des Kaufpreises doplatok ku kúpnej cene
Nachbestellung ; dodatočná objednávka;
Nachforschung; vyšetrovanie, šetrenie;
Nachfragerückgang ; pokles dopytu ;
Nachfrist; dodatočná lehota ; Nachfrist gewähren poskytnúť dodatočnú lehotu
nachgehen; vykonávať ; einer überwiegend geistigen Tätigkeit nachgehen vykonávať prevaţne
duševnú prácu
Nachhaftungsperiode ; doba dodatočného ručenia ;
Nachhineinzahler ; dodatočný plátca ; Die haben mein Abo auf "Nachhineinzahler" umgestellt. Das
heißt auf Rechnung.
Nachholbedarf ; potreba dohnať;
Nachholung ; ; Nachholung der Handlung dodatočné uskutočnenie úkonu
Nachkalkulation; výsledná kalkulácia; Dabei kann unterschieden werden zwischen der
Vorkalkulation in der Planungsphase und der Nachkalkulation nach Abschluss aller Produktionsbzw. Handels- und Absatzvorgänge. Pritom rozlišujeme medzi predbeţnou kalkuláciou vo fáze
plánovania a výslednou kalkuláciou po ukončení všetkých výrobných, obchodných a odbytových
procesov.
Nachlass; zľava, zrážka, pozostalosť; Konkursverfahren über das Vermögen des Kunden oder
seinen Nachlass konkurzné konanie na majetok zákazníka alebo jeho pozostalosť
Nachlassgericht ; pozostalostný súd ;
Nachlasssicherung ; zabezpečenie pozostalosti ;
Nachleistung; dodatočná činnosť; Nachleistung eines ausgefallenen Dienstes náhrada za
neodpracovanú smenu
Nachmieterlos ; výnos z následného prenajatia (lízing);
Nachprüfung ; previerka ;
nachrangig; podriadený; nachrangige Zahlungsverpflichtung podriadený (druhorad) platobný
záväzok
Nachrangigkeit ; druhoradosť;
nachreichen ; dodatočne zaslať ;
Nachreichfrist ; dodatočná lehota pre podanie žiadosti;
Nachrichtenübermittlung; spoje (podľa odvetvovej klasifikácie ekon. činností);
Nachrüstung ; dovybavenie ;
Nachsatz ; dodatok;
nachschichten ; doplňovať tovar do regálov ; von vorne nachschichten
Nachschuldner ; následný dlžník.;
Nachschuss ; variačná marža ; Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen (Variation
Margins) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Denné zmeny variačnej marţe sa
účtujú do výkazu ziskov a strát.
Nachschussleistung ; variačná marža ; Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen
(Variation Margins) werden in der Gewinn
Nachsichtwechsel ; termínová zmenka po videní; Wechsel, der keinen bestimmten Verfalltag
aufweist, sondern der z.B. sieben Tage nach Sicht, d.h. nach Präsentation, zahlbar ist. Zmenka,
ktorá nevykazuje ţiadny určitý deň ukončenia platnosti, ale je splatná napr. sedem dní po videní
resp. po prezentácii.
nachstehend ; následne; nachstehender Gläubiger veriteľ uspokojovaný po prioritnom veriteľovi
- nachstehend bezeichnet als v ďalšom nazývaný
- nachstehend kurz genannt v ďalšom skrátene nazývaná
nächstfolgend; nasledujúci ; im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofes funkčne
nasledujúci člen súdneho dvora
nächstgelegener ; najbližší;
Nachtarbeitsverbot ; zákaz práce v noci ;
Nächtigungsgelder ; nocľažné;
Nächtigungskosten ; náklady ubytovania;
Nachtragshaushalt ; doplnkový rozpočet ;
Nachttresor ; trezor nočný;
Nachunternehmer ; subdodávateľ ; Auftragnehmer haftet auch für seine Nachunternehmer
dodávateľ zodpovedá aj za svojich subdodávateľov
Nachunternehmer- Werkvertrag; subdodávateľská zmluva o dielo;
Nachveranlagung ; domeranie ;
nachvollziehbar ; kontrolovateľný, preukázateľný ;
Nachvollziehbarkeit ; reprodukovateľnosť, preukázateľnosť;
nachwachsend; dorastajúci; nachwachsende Rohstoffe obnoviteľné suroviny
Nachwahl ; doplňujúce voľby ;
Nachweis; dôkaz; Nachweis führen vykonať dôkaz
Nachwuchskräfteförderung ; výchova a vzdelávanie mladých pracovníkov;
Näheres ; bližšie údaje ;
Näherungswert ; približná (aproximačná) hodnota ;
nahestehend ; blízko; nahestehende Person blízka osoba
Naheverhältnis ; blízky vzťah;
Nähmlichkeit; stotožnenie;
Nähmlichkeitskontrolle ; kontrola totožnosti;
Nähmlichkeitsmittel ; znak totožnosti ;
Nahzone ; priľahlé územie;
NA-I-Waren; spracované poľnohospodárske produkty;
Namensanteile ; akcie na meno;
Namensschuldverschreibung ; dlžobný úpis na meno;
Namensunterschrift ; podpisový vzor; die Namensunterschrift zeichnen podpisovať podľa
podpisového vzoru
national ; národný, vnútroštátny; nationales Recht vnútroštátne právo
Nationalität ; štátna príslušnosť;
Nebenaufwendungen; vedľajšie výdavky; Ersatz für notwendige Nebenaufwendungen náhrada
nutných vedľajších výdavkov
nebenberuflich; popri zamestnaní; nebenberufliches Arbeitsverhältnis vedľajší pracovný pomer
Nebenbücher ; podsúvahové účty ; Am Erfüllungstag werden die Einträge in den Nebenbüchern
reversiert. V deň vysporiadania sa podsúvahové účty stornujú.
Nebendienstleistungen ; pridružené služby;
Nebenerwerbsbetrieb ; podnik prevádzkovaný v rámci vedľajšej zárobkovej činnosti (poľn.);
Nebenerwerbslandwirt ; osoby vykonávajúce v poľnohospodárstve vedľajšiu zárobkovú činnosť;
Nebengeschäft ; vedľajšia činnosť;
Nebenintervenient ; vedľajší účastník ; Der Nebenintervient (Streithelfer) muss ein rechtliches
Interesse daran haben, dass die Partei, der er beitritt, gewinnt. Vedľajší účastník musí masí mať
právny záujem na víťazstve tej strany, ku ktorej pristupuje.
nebensächlich ; pridružený ; nebensächliche Tätigkeit pridruţená výroba
Nebenverfahren ; vedľajšie konanie ;
nebst ; vrátane;
Negativerklärung ; vyhlásenie o záporných zálohových záväzkoch;
nennen ; nazývať ; in der Folge kurz genannt v ďalšom stručne nazývaná
Nenngeld ; účastnícky poplatok (za nominované osoby) ;
Nennung; vymenovanie; Nennung der Teilnehmer určenie účastníkov
nennwertlos ; bez nominálnej hodnoty;
Nettoinventarwert (von Aktien) ; čistá inventárna hodnota (akcií);
Nettoveräußerungserlös ; čistá predajná cena (majetku), resp. hodnota (zásob) (IAS);
Nettoveräußerungswert ; čistá realizačná hodnota (IAS);
Nettoverkaufspreis ; čistá realizačná hodnota (IAS);
Nettoverkaufspreis ; čistá realizačná hodnota (IAS);
Nettovermögenswerte ; čisté aktíva (IAS);
Nettozahlerland ; krajina platiaca netto príspevky (EÚ);
Netzfahndung ; celoštátne pátranie ;
Neuaufrüstung ; nové vybavenie;
Neubewertung ; precenenie ; Die Neubewertung von Finanzinstrumenten, jeweils einschließlich
außerbilanziell erfasster Positionen, wird zu Marktmittelkursen und -preisen vorgenommen.
Preceňovanie finančných nástrojov, vrátane poloţiek vykázaných v podsúvahe, sa vykonáva
strednými trhovými kurzami a cenami.
Neubewertungsgewinn ; zisk z precenenia ;
Neubewertungsstichtag ; deň preceňovania;
Neubewertungszwischenkonto ; prechodný účet precenenia ;
Neugestaltung ; prebudovanie;
Neukundengewinnung ; získavanie nových zákazníkov;
Neuordnung ; reforma, reorganizácia;
Neuspendergewinnung ; akcia na získanie nových darcov ;
Nichtabzugsfähigkeit ; neodpočítateľnosť;
Nichtbebaubarkeit ; nezastavateľnosť;
Nichterbringlichkeit ; nedobytnosť ;
Nichterfüllungsansprüche ; nároky z neplnenia ;
Nichterfüllungsschaden; škoda spôsobená neplnením;
Nichterscheinen ; nedostavenie sa ; Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Zeugen
nedostavenie sa riadne predvolaného svedka
Nicht-EU-Mitglied; nečlen Európskej únie;
Nichthandelsbuchinstitut ; finančný ústav bez obchodnej knihy; Als Nichthandelsinstitut kann sich
ein Institut einordnen, das die Bagatellgrenzen nach § 2 Abs. 11 Satz 1 KWG einhält. K finančným
inštitúciam bez obchodnej knihy moţno zaradiť inštitúcie, ktorý dodrţujú hranice (týkajúce sa
rozsahu úverových obchodov) stanovené zákonom o bankách.
nichtig ; neplatne; Bestimmungen werden null und nichtig ustanovenia sa stanú nulitnými a
neplatnými
Nichtigkeit ; neplatnosť ; Es dürfen bei sonstiger Nichtigkeit keine Genehmigungen erteilt werden.
Nichtigkeitsklage ; zrušovacia žaloba. žaloba o neplatnosť;
Nichtkreditinstitut ; nebanková inštitúcia;
Nichtlagerartikel ; tovar, ktorý sa neskladuje v sklade (pseudotovar) ; Ausgenommen vom
Rückgaberecht sind speziell auf Kundenwunsch beschaffte Artikel, so genannte Nichtlagerartikel.
Nicht-Lebensversicherung; neživotné poistenie;
Nichtregierungsorganisation (NRO) ; mimovládna organizácia ;
nichtstandardgemäßer ; neštandardný;
nichttarifäre ; netarifný ;
Nichtumwandelbarkeit ; nekonvertibilita;
Nichtvorhandensein ; neexistencia;
Nichtwahrhaftigkeit ; nepravdivosť;
Nichtzutreffendes ; nevhodné; Nichtzutreffendes streichen nevhodné preškrtnite
Niederkostenpolitik ; politika nízkych nákladov;
Niederlassung; pobočka, sídlo ; gewerbliche Niederlassung sídlo závodu
Niederlassungsfreiheit ; sloboda usadiť sa;
Niederlassungsfreiheit ; sloboda podnikania ; Durchführung einer Stufe der Niederlassungsfreiheit
für eine bestimmte Tätigkeit dosiahnutie príslušnej etapy slobody podnikania v konkrétnej činnosti
Niederlohnland; krajina s nízkymi mzdami;
Niederschrift ; zápisnica ; - zur Niederschrift do zápisnice
- Niederschrift fertigen zhotoviť zápisnicu
Niederstwerttest ; odhad obnoviteľnej hodnoty (goodwillu) (IAS);
Niederwasserzuschlag; nízkovodná prirážka;
Nießbrauch ; užívacie právo ; Der Nießbrauch ist im deutschen Sachenrecht das unveräußerliche
und unvererbliche absolute Recht, die Nutzungen einer Sache oder eines Rechts zu ziehen (vgl. den
noch gebräuchlichen Ausdruck "Nutznießer").
Nießbrauchrecht ; užívacie právo (zahŕňa práva na všetky úžitky napr. z pozemku);
Nießbrauchsbestellung ; zriadenie užívacieho práva ; Übertragung von Immobilienvermögen unter
gleichzeitiger Nießbrauchsbestellung Prevod nehnuteľného majetku pri súčasnom zriadení
uţívacieho práva
Nießrecht ; užívacie právo ;
No- Food-Erzeugung; nepotravinárska výroba;
Nomenklatur; nomenklatúra ; Kombinierte zolltarifliche und statistische Nomenklatur Kombinovaná
sadzobná a štatistická nomenklatúra
Non- Food- Pflanzen; nepotravinárske plodiny;
normalerweise ; normálne, bežne ;
Normerzeugungsverfahren ; normotvorný proces;
Notdienst; pohotovostná služba, pohotovosť; - ärztlicher Notdienst rýchla zdravotnícka pomoc
- Schlüssel-Notdienst kľúčová sluţba
Notdienstausweis ; preukaz pracovníka vykonávajúceho nevyhnutné práce počas štrajku;
Notenausgabe ; emisia bankoviek;
Notes ; vysvetľujúce poznámky (IAS);
Notfallmanagement ; havarijný manažment ;
Notfallnummer ; tiesňové číslo;
Notfallplan ; havarijný plán;
Notfrist ; núdzová lehota (na podanie žaloby o obnovu konania);
notieren ; kótovať, denominovať
;
Notierung ; stanovenie ; Tag der Notierung ex Dividende deň stanovenia dividendy
Notruf ; tiesňové volanie;
Notrufzentrale ; pult centrálnej ochrany;
Null-Coupon-Anleihe; obligácia s nulovým kupónom;
Nullkuponanleihe ; dlhopis s nulovým kupónom ;
Nullkuponpapier ; cenný papier bez kupónu;
Nullwachstum ; stagnácia, nulový ekonomický rast ;
Nummernkonto ; anonymný bankový účet, účet na číslo ; Ein Nummernkonto ist ein Bankkonto,
das über eine Nummer identifiziert wird und es dem Besitzer daher erlaubt, anonym zu bleiben.
Nummernschild ; tabuľka s poznávacou značkou vozidla ;
Nur-Klassen; výlučné triedy (nebezpečenstva);
Nutzen; úžitok; - Nutzen ziehen mať úžitok
nutzenbringend ; prinášajúci úžitok;
Nutzer ; užívateľ;
nutzlos; bez úžitku; nutzlos aufgewandte Kosten zbytočne vynaloţené náklady
Nutzungen ; úžitky ; - Nutzungen ziehen čerpať úţitky
Nutzungsbewilligung ; užívacie povolenie ;
Nutzungsverlauf ; spôsob spotrebovania ekonomických úžitkov majetku v podniku (IAS);
Nutzungswert; použiteľná hodnota; Nutzungswert eines Vermögenswertes pouţiteľná hodnota
jednotlivého majetku (IAS)
Oberaufsicht ; vrchný dozor (stavebný) ;
Obergericht ; najvyšší súd ;
Obergesellschaft ; strešná spoločnosť ;
Oberlandgericht ; najvyšší krajinský súd;
Oberstes Gericht ; najvyšší súd ;
Oberverwaltungsgericht ; vrchný správny súd;
Oberziel ; základný cieľ;
Obhut; opatera, starostlivosť; Kind in die Obhut einer Familie oder einer Anstalt übergeben
odovzdať dieťa do rodinnej alebo ústavnej opatery
Obliegenheit ; povinnosť;
Obligationenfonds; dlhopisový fond; Obligationenfonds ist ein Anlagefonds, der sein Vermögen zu
mindestens zwei Dritteln in Obligationen investiert.
Obligationsanleihe ; obligačná pôžička;
Obmann ; predseda (napr. rozhodcovského súdu, SRN)
;
Obmannabschätzung; expertný (znalecký) odhad;
Obmannstellvertreter ; podpredseda (napr. spolku);
obsiegen ; byť úspešný ; in der Hauptsache obsiegen byť úspešný vo veci samej
offen; verejný, neuhradený, nebalený, otvorený; - offene Abstimmung verejné hlasovanie
- offene Kosten neuhradené náklady
- offene Ware nezabalený tovar
- offene Restarbeiten nedorobky
offenbar; očividne; aus den Umständen offenbar auffallen z okolností očividný
Offenbarungseid ; miestoprísažné vyhlásenie, že údaje v súpise majetku sú podľa jeho vedomia
a svedomia správne a úplné (pri exekúcii);
Offenhalten; zachovanie možnosti; Offenhalten des Rechtsweges zachovanie moţnosti vyuţitia
právnej cesty
Offenlegungspflicht ; povinnosť zverejniť (údaje ) (IAS);
Offenmarktpolitik ; politika voľného trhu ;
öffentlich; verejne; öffentlich Bediensteter pracovník verejnej správy
- öffentliche Feuerwehr verejný poţiarny zbor
- öffentliches Auftragswesen verejné obstarávanie
öffentlicher Dienst ; sektor verejných služieb, verejná služba; Unter der Bezeichnung öffentlicher
Dienst versteht man die Arbeit der Beamten (und weiteren aufgrund öffentlichen Rechts
beschäftigten Personen wie Richter, Soldaten), Angestellten und Arbeiter von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen. Pod označením verejná sluţba rozumieme prácu
štátnych zamestnancov ( a ďalších na základe verejného práva zamestnané osoby ako sú napr.
sudcovia, vojaci), zamestnancov a robotníkov vo verejno-právnych inštitúciách, ústavoch alebo
nadáciách.
Öffentlichkeit; verejnosť ; Verletzung der Öffentlichkeit des Verfahrens porušenie verejnosti
konania
Öffentlichkeitsarbeit (Public relation) ; propagácia;
öffentlich-rechtlich; verejno-právne; öffentlich-rechtliche Stelle verejnoprávny subjekt
Offerte (rak.) ; cenová ponuka;
Offerteerstellung ; vypracovanie cenovej ponuky; Für die Offerteerstellung brauchen wir noch
einige
Offertsteller ; predkladateľ ponuky;
Öffnungshaltezeiten; otváracie hodiny ;
Öffnungszeit ; otváracia doba ;
Öko-Audit; environmentálny audit;
Öläquivalent ; ropný ekvivalent;
One Way -Flugtickets; jednosmerná letenka;
operationell ; operatívne; Theoretisch ist es auch möglich, durch verschiedene operationelle
Maßnahmen die Schiffsemissionen zu reduzieren.
Operationskosten ; prevádzkové náklady ;
Operationsplan ; operačný plán ;
operativ; operatívne; operativer kaufmännischer Geschäftsführer konateľ zodpovedný za
operatívnu obchodnú činnosť
- operative Jahresplanung operatívne ročné plánovanie
- operatives Leasing operatívny lízing
- operative Planung operatívne plánovanie
- operative Prozesse prevádzkové procesy
- operative Zuflüsse operatívne prírastky (ako časť finančného plánovania)
Opportunitätskosten ; oportunitné náklady, náklady nevyužitých príležitostí ; Opportunitätskosten
(selten auch Alternativkosten, Verzichtskosten oder Schattenpreis) sind entgangene Erlöse, die
dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten (Opportunitäten) zur Nutzung von Ressourcen
nicht wahrgenommen werden.Optionsagios ; opčná prémia ;
Optionsanleihe ; opčný dlhopis (obligácia); Optionsanleihen sind festverzinste Wertpapiere, welche
dem Anlager das Recht zusprechen, nach Ablauf einer bestimmten Zeit, Zinsen und zusätzlich den
Nennwert eines Wertpapiers zu erhalten (Anleihe). Ebenfalls hat der Anleger das Recht, Aktien des
Unternehmens zu einem festgelegten Preis über den Optionsschein zu erwerben (Option).
Optionsgeld ; prémia za opciu;
Optionspreismodelle ; opčné cenové modely (IAS);
ordentlicher Wohnsitz; trvalé bydlisko;
Order ; rad ; an Order zahlen platiť na rad
Orderbankscheck ; bankový šek na rad;
Ordner ; priečinok (PC);
Ordnung; poriadok; - zur Ordnung rufen napomínať (na schôdzi)
- öffentliche Ordnung verejný poriadok
ordnungsgemäß ; riadne; ordnungsgemäßer Betrieb riadna prevádzka
Ordnungsmaßnahme ; disciplinárne opatrenie ; Er hat insbesondere das Recht, vor Anwendung
von Ordnungsmaßnahmen gehört zu werden. Má predovšetkým právo vyjadriť sa (byť vypočutý)
pred udelením disciplinárnych opatrení.
Ordnungssystem ; triediaci systém, klasifikačný systém;
ordnungswidrig; v rozpore s verejným poriadkom ; ordnungswidrig handelt dopustiť sa priestupku
Ordnungswidrigkeit ; priestupok proti verejnému poriadku;
Organfunktion; funkcia v orgáne ;
Organigramm ; organogram ;
Organisation; organizácia; - vertreibende Organisation organizácia vykonávajúca distribučnú
činnosť
- Organisation der öffentlichen Hand verejno- právna organizácia
Organisationsanweisung ; organizačný pokyn ;
Organisationsdichte ; organizovanosť
;
Organisationsplan ; organizačná schéma;
organisatorisch; organizačne; organisatorischer Unterbau organizačná štruktúra
Organismus; organizmus ; Organismus für Gemeinsame Anlagen podnik pre kolektívne
investovanie
Organkredite ; úvery poskytované blízkym osobám; Organkredite dürfen nur auf Grund eines
einstimmigen Beschlusses und nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Aufsichtsorgans gewährt
werden.
organschaftlich; štatutárny; organschaftlicher Vertreter štatutárny zástupca
Orientierung ; orientácia, smer; allgemeine Orientierungen für die Wechselkurspolitik všeobecné
smery kurzovej politiky
Orientierungsfahrt ; vyhliadková jazda ;
Originalfassung ; originál ; Der vorliegende Vertrag wird in zwei Originalfassungen ausgefertigt.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch.
Originalkosten ; náklady v skutočnej výške;
orthodox- theologische Fakultät; pravoslávna bohoslovecká fakulta;
Ortschaft; katastrálne územie; In Deutschland sind die Ortschaft (im rechtlichen Sinne) bzw. die
Gemarkung (im grundbuchrechtlichen Sinne) vergleichbare Begriffe für Katastralgemeinde.
Ortsgericht miestny súd (v minulosti riešil prečiny) ;
Ortsstatus ; miestny štatút;
Ortstaxe ; kúpeľný poplatok;
Ortsverwaltungsmitglied ; člen miestnej správy (odborového zväzu) ;
Output ; výstup ; Standardoutputs und die für ihre Berechnung erforderlichen Angaben štandardné
výstupy a údaje potrebné na ich výpočet
Download

F - Nemecko-slovenský odborný slovník