NEMECKO – SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK
hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny
Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete
© Štefan Ziegler 2009
ČASŤ P - Z
Pacht ; nájom (nájom za účelom tvorby zisku); Pacht liegt vor bei
Überlassung einer Sache oder eines Rechtes gegen Entgelt auf Zeit
zur Nutzung.
Pachteinnahmen ; príjmy z nájomného ;
pachten; vziať do nájmu; über zehn Jahren pachten prevziať do nájmu
na desať rokov
Pachtgeber ; prenajímateľ;
Preklady zo
slovenčiny
do nemčiny
a z nemčiny do
slovenčiny na
www.ziegler.sk
Pachtnehmer ; nájomca;
Pachtsache ; prenajatá vec ;
Pachtzins; nájomné; Der Pächter muss dafür die vereinbarte Pacht (früher: "den Pachtzins")
entrichten.
paraphieren ; parafovať ;
paraphiert ; parafovaný;
paritetisch ; paritne;
Parkgestaltung; parková úprava; Garten- und Parkgestaltung im öffentlichen Raum záhradná
a parková úprava na verejných priestranstvách
Partei; strana ; klagende Partei žalujúca strana
Partienummer ; číslo partie ;
passive Abschreibung ; nepriamy odpis ;
passivieren ; vykázať ako záväzky, vykázať v pasívach (IAS);
Passivierungsvoraussetzungen ; podmienky pre vykázanie na strane pasív (IAS);
Passwegnahme ; odobratie pasu ;
Passwesen ; pasová agenda;
Passwort; heslo;
Patentanwalt ; patentový zástupca;
Patentrecht ; patentové právo;
Patronatserklärung ; patronátna deklarácia;
pauschaliert ; paušálny ;
Pauschalierung ; paušalizácia;
Pauschalisierung ; paušalizácia;
Pauschaltouristik ; paušálny cestovný ruch;
Pauschalwertberichtigungen ; paušálne opravné položky (IAS);
Pauschalwertberichtigungskonto; paušálny účet oprávok;
Pendler ; osoba cestujúca každodenne za prácou ;
Penner ; ležiak;
Pensionär ; penzista ;
Pensionsgeschäft ; dohoda o spätnom odkúpení, reverzný obchod ; - Wertpapiere, die im Rahmen
von Pensionsgeschäften hereingenommen wurden, unterliegen nicht der Neubewertung. Cenné
papiere nadobudnuté na základe reverzných dohôd o spätnom odkúpení sa nepreceňujú.
- eine im Rahmen eines Pensionsgeschäftes durchgeführte befristete Transaktion reverzný obchod
vykonávaný na základe dohody o spätnom odkúpení
Pensionsinvestmentfonds ; dôchodkové investičné fondy ;
Pensionskasse ; dôchodkový fond;
Pensionsrückstellung ; dôchodkový rezervný fond; Pensionsrückstellungen sind Rückstellungen für
Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung.
Pensionsversicherungsanstalt ; penzijná poisťovňa (rak.);
Perfektmachen ; zavŕšenie ;
Performance - Garantie; záruka na plnenie zmluvy;
Performance Rechner ; kalkulačka výkonnosti (napr. fondov);
Performancemessung; meranie výkonnosti ;
Periodenabgrenzung ; časové rozlíšenie, rozlíšenie časových období (IAS); Grundsatz der
Periodenabgrenzung akruálny princíp t.j. účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, v ktorom
vznikli (IAS)
Periodenerfolg ; hospodársky výsledok za dané obdobie (kratšie ako jeden rok);
Periodenergebnis; čistý zisk alebo strata (IAS);
Person; osoba; - geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Person osoba oprávnená viesť
obchodnú činnosť a zastupovať
- nahestehende Person spriaznená osoba
Personalabteilung ; osobné oddelenie;
Personalanzahl ; počet pracovníkov ;
Personalanzeige ; inzerát na voľné miesto;
Personalaufstockung ; zvýšenie počtu pracovníkov;
Personalaufwandbudget ; rozpočet osobných nákladov;
Personalausweiswesen ; agenda osobných preukazov ;
personalbezogen; osobný; personalbezogene Daten osobné údaje
Personalbüro ; oddelenie osobné;
Personaldokumente ; osobné doklady;
Personalfragebogen ; osobný dotazník;
personalintensiv ; pracovne (personálne) náročný ;
Personallösungskosten ; náklady na uvoľňovanie pracovníkov ;
Personalpapiere ; doklady osobné;
Personalreklamation ; reklamácie týkajúce sa osôb ;
Personalsicherheit; osobné zabezpečenie (u úverov), personálne zabezpečenie (zamestnanosť);
Personalstelle ; osobné oddelenie;
Personalvermittler ; sprostredkovateľ zamestnania;
Personenbeförderung ; preprava osôb ; Übereinkommen über die Personenbeförderung im
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibusse Dohoda o medzinárodnej
preprave osôb po ceste prostriedkami príležitostnej autokarovej a autobusovej dopravy
Personenbeförderungsgewerbe ; osobná doprava ;
personenbezogen ; osobný; personenbezogene Daten osobné údaje
Personengesellschaft; osobná spoločnosť; Eine Personengesellschaft entsteht, wenn sich eine oder
mehrere natürliche Personen und/oder juristische Personen zur Erreichung eines gemeinsamen
Zweckes zusammenschließen. Osobná spoločnosž vzniká spojením dvoch alebo viacerých fyzických
a alebo právnických osôb za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.
Personenhandelsgesellschaft ; verejná obchodná spoločnosť; Personenhandelsgesellschaften sind
nach deutschem Handelsrecht die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft.
Osobné obchodné spoločnosti sú podľa nemeckého práva otvorené obchodné spoločnosti
a komanditné spoločnosti.
Personenkennzahl (PKZ ); rodné číslo ; Hierzu gehörte in der DDR vor allem die Einführung einer
Personenkennzahl (PKZ) für alle Bürger und die Errichtung eines zentralen Bevölkerungsregisters.
K tomu patrilo v NDR zavedenie rodného čísla pre všetkých občanov a zriadenie centrálnej
evidencie obyvateľstva.
Personenstandbuch ; matrika ;
Personenstandrecht ; matričné právo;
Personentag ; človekodeň;
Personenvereinigung ; združenie osôb
;
Personenverkehr ; pohyb osôb;
Persönlichkeitsrechte ; osobnostné práva;
Pfandbrief; záložný list; - im Umlauf befindliche Pfandbriefe záložné listy v obehu
- öffentlicher Pfandbrief komunálny dlhopis, komunálna obligácia, verejný záložný list
Pfandbriefgläubiger ; záložný veriteľ;
pfänden; odstaviť; Entgelt pfänden odstaviť odmenu
Pfandliegenschaft ; založená nehnuteľnosť;
Pfandnahme ; vzatie do zálohy ;
Pfandverpackung ; vratný obal ;
Pfeiler; pilier; Pfeiler GAP pilier spoločného poľnohospodárskeho programu (EÚ)
Pflege; starostlivosť; ein Kind in Pflege nehmen prevziať dieťa do pestúnskej starostlivosti
Pflege; starostlivosť; stationäre Pflege nemocničná starostlivosť
pflegebedürftig ; odkázaný na opateru ; pflegebedürftiger Angehöriger rodinný príslušník odkázaný
na opateru
pflegebedürftig ; vyžadujúci opateru;
Pflegebedürftigkeit ; odkázanosť na opateru;
Pflegebefohlener ; zverenec, zverená osoba ;
Pflegeeinrichtung ; opatrovateľské zariadenie;
Pflegeeltern ; pestúni;
Pflegeelternteil ; pestún;
Pflegegeld; príspevky na opateru;
Pflegekind ; dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, chovanec;
Pflegen ; udržiavanie ; Pflegen der Behördenkontakte udržiavanie styku s úradmi
Pflegeversicherung ; poistenie pre prípad bezmocnosti ; Bei häuslicher Pflege werden die Sachund Geldleistungen in der sozialen Pflegeversicherung nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit
gestaffelt. Pri domácou ošetrovaní sú vecné a peňažné plnenia z poistenia pre prípad bezmocnosti
odstupňoané podľa stupňa odkázanosti na opateru.
Pflegevertrag ; zmluva o starostlivosti;
Pflegevorsorge ; starostlivosť o osoby odkázané na opateru;
Pflegewissenshaften ; ošetrovateľstvo;
pfleglich; starostlivo; pfleglich behandeln starostlivo zaobchádzať
Pflegschaft ; opatrovníctvo;
Pflegschaftsgericht ; opatrovnícky súd (rak.);
Pflichtiger; povinná osoba;
Pflichtnotstandreserve ; povinné hmotné rezervy;
Pflichtreserven ; minimálne rezervy;
pflichtwidrig ; v rozpore s povinnosťou;
Pfuscher ; fuškár;
Pilotbetrieb ; pilotná prevádzka ;
Pionierleistung ; priekopnícky čin;
Plädoyer ; záverečná reč (obhajcu alebo žalobcu) ;
Plafondierung ; stanovenie hornej hranice ;
Plakattafel ; billboard;
Plan/Ist-Vergleich ; porovnanie plánu a skutočnosti ;
Plananlagegegenstände ; plánované investície ;
Planfeststellung; územnoplánovacie rozhodnutie; Plangenehmigungen oder Planfeststellungen
územnoplánovacie povolenia alebo rozhodnutia
Planfeststellungsverfahren ; územné konanie ; Das Planfeststellungsverfahren ist ein besonderes,
streng formalisiertes Genehmigungsverfahren zur umfassenden Entscheidung über die Zulässigkeit zum Beispiel einer Straßenbaumaßnahme. Es soll
bereits im Vorbereitungsstadium die Vereinbarkeit des Vorhabens mit allen von diesem berührten öffentlichen und
privaten Belangen überprüft werden.
Plankostenrechnung ; kalkulácia plánovaných nákladov ;
planmäßig ; plánovitý;
Planungsbüro ; projektová kancelária;
Planungsgrundlagen ; projektová dokumentácia ;
Planungsrechnung ; rozpočtovníctvo; Planungsrechnung ist ein selten verwendeter Begriff für die
Budgetierung im Zuge der Unternehmensplanung.
Planwirtschaft; plánované hospodárstvo; staatliche Planwirtschaft centrálne plánované
hospodárstvo
Platzierungsmenge ; množstvo uloženého tovaru na regáli;
Plenarsitzungstag ; deň konania plenárneho zasadania ;
Police nem. – ; poistka;
Polizeidienststelle ; obvodné oddelenie polície;
Polizeigemeinde ; policajný zbor ; Kreisdirektion der Polizeigemeinde der Slowakischen Republik
okresné riaditeľstvo policajného zboru SR
Polizeirevier ; policajný obvod ;
Polizze (rak.) ; poistka;
Pönalezinsen ; penalizačné úroky ;
Portfoliobasis ; portfóliový základ (IAS);
Position ; pracovné zaradenie, pozícia ;
postalischer Weg ; cestou pošty, poštou;
Postanweisung ; poštová poukážka;
Postgiroamt ; žírový poštový úrad;
Postlaufzeit .; čas než pošta doručí platbu;
Poststelle ; podateľňa;
Postverteilung ; distribúcia pošty ;
Präferenzzollsatz ; preferenčná colná sadzba;
praktikabel; praktický;
Prämienbemessung ; určenie výšky prémie;
Prämienzuschlag ; príplatok k poistnému ; Prämienzuschlag bei Wegfall des Selbstbehalts
prämieren ; oceniť
; - mit dem Staatspreis prämieren vyznamenať štátnou cenou
- mit dem Förderpreis für politische Kulturarbeit prämieren oceniť cenou na podporu mladých
umelcov za kultúrne-politickú činnosť
Präsenzdiener ; vojak základnej služby (rak.) ;
Präsident; guvernér; Ausschuss der Präsidenten (der Zentralbanken) Výbor guvernérov ústredných
bánk
Präsident des Gerichtes ; predseda súdu;
Präsidentschaft ; predsedníctvo
; EU-Präsidentschaft
Präsidentschaftskanzlei ; prezidentská kancelária ;
Praxis; prax; - gute landwirtschaftliche Praxis správna poľnohospodárska prax
- Grundsätze der guten fachlichen Praxis zásady dobrej odbornej praxe
- gute Herstellungspraxis dobrá výrobná prax
Praxistraining ; cvičenie praktické;
Preis ; cena ; zu einem Gesamtpreis kaufen kúpiť za celkovú cenu
Preis veränderlicher ; cena pohyblivá;
Preisangabe ; vyznačovanie ceny;
Preisauftrieb ; zvyšovanie cien ;
Preisauskömmlichkeit ; dostatočná úroveň cien, dostatočnosť cien;
Preisausschreiben ; súťaž o ceny;
Preisauszeichnung ; označenie ceny, cenovka ; Verstöße gegen die Pflicht zur korrekten
Preisauszeichnung können ordnungsrechtliche Konsequenzen (Verwarnungen, Bußgelder) nach sich
ziehen.
Preisauszeichnung ; vyznačenie cien, cenovka ;
Preisbekanntgabepflicht ; povinnosť oznamovať ceny;
preisbestimmend ; ovplyvňujúci cenu; Im Falle einer Änderung eines oder mehrerer der
preisbestimmenden Faktoren, bevor die Ablieferung stattgefunden hat, werden die Preise
angemessen angepasst. V prípade zmeny jedného alebo viacerých faktorov, ktoré majú vplyv na
cenu, ešte pred vyexpedovaním tovaru, budú ceny primerane upravené.
preisen ; oceniť ; Viele der Geräte haben wir als Sonderangebot gepreist.
Preisermittlung ; kalkulácia cien ;
Preisfindung ; kalkulácia ceny ;
Preisgestaltung ; tvorba cien;
Preisindizes ; cenové indexy;
Preisreklamation ; reklamácia ceny ;
Preisrunden ; cenové porady ;
Preisspiegel ; prehľad cien;
Preisstopp ; zmrazenie cien;
Preistransparent; cenová výveska;
Presse-Aussendung; správa tlačová;
Primärproduzent ; prvovýrobca;
Primärrohstoff; primárna surovina;
Prinzip der Periodenabgrenzung ; akruálny princíp (IAS);
prioritär ; prioritný;
Private; súkromný sektor, súkromné osoby; öffentliche Hand und Private (švaj) verejný a
súkromný sektor
Privatfahrten ; súkromné jazdy;
Privatwirtschaft ; súkromný sektor ;
pro Kopf; na obyvateľa ; Pro-Kopf -Vergleich porovnanie na obyvatela
Produkt ; výrobok; qualitativ hochwertiges Produkt výrobok vysokej kvality
Produktabgabe; výdaj produktu, poplatky z výrobku;
Produkthaftung ; ručenie za výrobok ;
Produktion auf Lager ; výroba na sklad;
Produktionslosgröße ; veľkosť výrobnej séria;
Produktionsprozess; výrobný proces; Produktions- oder Herstellungsprozess výrobný proces alebo
proces premeny (IAS)
Produktklassifikation ; klasifikácia výroby;
Produktkonformität ; zhoda výrobku;
Produktnähe ; podobnosť výrobkov; Eine Verwechslungsgefahr sei auch angesichts der
Produktnähe bzw. Produktidentität sowie der von beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise
zu verneinen.
Produktreklamation ; reklamácia výrobku ;
Produktverbesserung ; skvalitnenie produktov ;
Produktwerbung ; reklama na výrobok ;
Profibilität ; ziskovosť;
Programminhalt; programový obsah; Programminhalte der Strategie programové okruhy stratégie
Projektbearbeiter ; riešiteľ projektu;
Projektgruppe ; kolektív riešiteľov (výskumnej úlohy);
Projektlokation ; umiestnenie projektu (napr. stavby) ;
Projekttitel ; názov výskumnej úlohy, projektu;
Projektwerber ; predkladateľ projektu;
Promesseentgelt ; poplatok za vydanie prísľubu (napr. banky pri kontrole projektu predtým, než je
známy investor) ;
promoten ; podporiť (napr. reklamou);
Promotion ; akcia ; Welche Promotions werden aktuell angeboten? Aké akcie máte aktuálne
v ponuke?
Promotionsware ; akciový tovar ;
Promotor; garant;
propagieren ; propagovať;
Propagierung; propagácia;
Prospectmailing ; distribúcia prospektov do poštových schránok ;
Prospektmaterial ; propagačný materiál ;
Prospektprüfer ; overovateľ prospektu;
Protest; protest ; die Nichteinlösung einer Abbuchung kommt einem zu Protest gegangenen
Scheck gleich nevyplatené inkaso zodpovedá protestovanému šeku
Protesterhebung ; podanie protestu;
protestieren ; protestovať; Wechsel protestieren protestovať zmenku
Protestierung ; protestovanie (zmenky);
protokollarisch ; protokolárne; Kuvert protokollarisch eröffnen protokolárne otvorenie obálky
Protokollrüge ; zaprotokolované pokarhanie ;
Prozentsatz ; (percentuálny) podiel, percento;
prozentual ; percentuálne;
Prozessaudit ; audit procesu;
Prozessbevollmächtigter ; osoba oprávnená viesť proces ;
Prozessbevollmächtigter ; v procese splnomocnená osoba
;
Prozessfähigkeit ; procesná spôsobilosť;
Prozessgericht ; procesný súd ;
Prozessmanagement ; riadenie procesov;
Prozessökonomie ; procesná ekonómia ;
Prozessoptimierung ; optimalizácia procesov ;
Prozessverfahren ; súdne konanie;
Prüfer im Außendienst ; audítor externý ;
Prüfgesellschaft ; audítorská spoločnosť;
Prüfingenieur ; kontrolný technik;
Prüfkarte ; kontrolná karta;
Prüfstandardvorgabe ; kvalitatívna norma;
Prüfung ; skúška; Ablegung der mündlichen Prüfung vykonanie ústnej skúšky
Prüfungsausschuss ; výberová komisia (verejná súťaž) skúšobná komisia ; Aufhebung der
Entscheidung des Prüfungsausschusses in dem Auswahlverfahren XXX für die Bildung einer
Einstellungsreserve von Verwaltungsreferendarinnen und Verwaltungsreferendaren, den Kläger
nicht in die Reserveliste dieses Auswahlverfahrens aufzunehmen Zrušenie rozhodnutia výberovej
komisie výberového konania XXX na vytvorenie zoznamu úspešných uchádzačov pre prijatie do
zamestnania asistentov administrátora o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov
uvedeného výberového konania
Prüfungsfach ; maturitný predmet ; Vor Beginn der mündlichen Prüfungen im 4. Prüfungsfach
findet eine Vorbesprechung des Prüfungsleiters mit den Mitgliedern der Fachprüfungsausschüsse
über das Verfahren und die Gestaltung der mündlichen Prüfungen statt. Pred začatím ústnych
skúšok z 4. maturitného predmetu prerokuje predseda maturitnej komisie s členmi predmetových
maturitných komisií postup a formu ústnych skúšok.
Prüfungsleiter; predseda maturitnej komisie;
Prüfungsstandards ; audítorské štandardy;
Prüfungstagsatzung ; prieskumné pojednávanie (v rámci konkurzného konania);
Prüfungswesen ; skúšobná činnosť ;
Publikum ; verejnosť;
Publikumsfonds ; otvorený podielový fond, retailové fondy;
Pumpenpreis ; cena na čerpacej stanici ;
Punkteeinlösung ; vyplatenie bodov;
Punktekonto ; účet bodový;
Punktevergabe ; udeľovanie bodov;
Qualifizierung; kvalifikácia; Unterstützt wird die berufliche Qualifizierung durch ein Angebot
unterschiedlicher Vorbereitungslehrgänge. Odbornú kvalifikáciu podporuje ponuka rôznych
prípravných kurzov.
qualitativ; kvalitatívne; - qualitativ hochstehend kvalitne
- qualitativ hochwertiger vysokokvalitný
Qualitätsaufzeichnung; záznam o kontrole kvality ; Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen riadenie
záznamov o kvalite (ISO 9000)
Qualitätsgarantie ; záruka na kvalitu;
Qualitätshandbuch ; príručka kvality; Das Kernstück jeder ISO-9000-Dokumentation bildet das
Qualitätshandbuch, in dem alle Abläufe und Regelungen zum Qualitätsmanagement in groben
Zügen beschrieben werden. Jadrom dokumentácie podľa ISO 9000 je príručka kvality, v ktorej sú
v hrubých rysoch opísané všetky procesy a pravidlá potrebné pre riadenie kvality.
Qualitätsmanagementsystem ; systém riadenia kvality;
Qualitätsnachweis ; potvrdenie o kvalite (vystavuje firma);
Qualitätsverfolgung ; sledovanie kvality;
quartalweise ; štvrťročne;
Quartier ; mestská časť (švaj. );
Quellensteuer ; daň vyberaná zrážkou ;
Querschnittprojekt ; prierezový projekt;
Querschnittsaufgabe ; prierezová úloha ;
Quotenaufschlüsselung ; rozpis kvót ;
quotenmäßig ; pomerne ;
Quotenregelung ; stanovenie kvót ;
Rabattmarken ; rabatové známky ;
Radklammern ; "papuče" na kolesá ;
Rahmenkonzept ; rámcová osnova (IAS);
Randlage; odľahlá poloha; Gebiete in äußerster Randlage najodľahlejšie regióny
Rang ; rad ; das Pfandrecht im zweiten Rang errichten zriadiť záložné právo v druhom rade; im
Rang vorangehende Pfandrechte záložne práva s vyššou prioritou
Rangordnung; postupnosť, hierarchia; berufliche Rangordnung pracovné zaradenie
Rat; rada; - Erweiterte Rat der EZB Generálna rada EÚB
- Im Namen des Rates za Radu
- Erweiterter Rat der Europäischen Zentralbank Generálná rada Európskej centrálnej banky
Rate; splátka; Raten von jeweils € ...... splátky po .... €
Rechenschaftslegung; skladanie účtov, bilancovanie ;
Rechenwert ; hodnota kurzu, vypočítaná hodnota podielu (podielového listu);
Rechenzentrum; výpočtové stredisko;
Rechner; kalkulačka; Anlage/Entnahme Rechner investičná kalkulačka
rechnergestützt ; počítačom spracovávaný;
Rechnung; účet, faktúra, účtovanie; - im eigenen Namen und für eigene Rechnung vo vlastnom
meine a na vlastný účet
- in Rechnung stellen fakturovať
- Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt daň z obratu sa účtuje osobitne
- für eigene oder fremde Rechnung na vlastný alebo na cudzí účet
- Rechnung erteilen vystaviť faktúru
- saldierte Rechnung potvrdený účet o zaplatení, zaplatený účet
Rechnungsabgrenzung ; časové rozlíšenie ;
Rechnungsabgrenzungskonto ; dohadný účet ;
Rechnungsabschluss ; záverečný účet, závierka ;
Rechnungsausschuss; rada audítorov (EÚ);
Rechnungsauszug ; výpis z účtu;
Rechnungsbelag ; účtovný doklad;
Rechnungsbericht ; účtovný výkaz, správa o plnení rozpočtu (napr. mesta);
Rechnungsbestätigung; schválenie účtu;
Rechnungsbetrag ; fakturovaná suma;
Rechnungsbuch ; účtovná kniha ;
Rechnungsdatum ; dátum faktúry;
Rechnungsdokument ; účtovný doklad;
Rechnungsendbetrag ; konečná fakturovaná suma;
Rechnungsführer ; účtovník;
Rechnungshof; ;
Rechnungshof ; Audítorský dvor (Európskych spoločenstiev), Najvyšší kontrolný dvor;
Rechnungslegung; účtovníctvo, zostavovanie a prezentácia účtovnej uzávierky(IAS), vedenie
účtovníctva; - Prüfung der Rechnungslegung audit účtov
- inflationsberücksichtigende Rechnungslegung inflačné účtovníctvo
Rechnungslegung ; účtovníctvo ; Rechnungslegung und Berichtswesen des Eurosystems
účtovníctvo a finančné výkazníctvo Eurosystému
Rechnungslegungsgesetz ; zákon o účtovníctve ;
Rechnungslegungsgrundsatz ; účtovná zásada (metóda); Rechnungslegungsgrundsätze und techniken účtovné zásady a postupy
Rechnungslegungsstandard ; účtovný štandard ; Internationale Rechnungslegungsstandards IAS
medzinárodné účtovné štandardy IAS
Rechnungslegungsunterlage ; účtovný dokument;
Rechnungsoperation ; účtovná operácia;
Rechnungsposten ; účtovná položka;
Rechnungspreis ; fakturovaná cena ;
Rechnungsprüfer ; audítor;
Rechnungsstand ; účtovný stav účtu;
Rechnungsstellung ; fakturovanie;
Rechnungssumme ; fakturovaná suma ; Bei Reservierungen aus dem Ausland erheben wir eine
Anzahlung von 50% der Rechnungssumme. Pri rezervácii zo zahraničia vyberáme zálohu vo výške
50% z fakturovanej sumy.
Rechnungsverfahren ; metóda účtovania;
Rechnungsvorfall ; účtovný prípad;
Rechnungswesen ; účtovníctvo, evidencia; betriebliches Rechnungswesen podnikové účtovníctvo
Recht ; právo ; - in seinen Rechten verletzt sein byť ukrátený na svojich právach
- materielles Recht hmotné právo
- Rechte wegen des Mangels práva ohľadne závady
- Recht auf Freizügigkeit právo voľného pohybu
- Recht auf freie Wahl und Ausübung eines Berufs právo na slobodnú voľbu a výkon povolania
- anzuwendendes Recht uplatňované právo
- Recht beeinträchtigen krátiť právo
- Rechte und Pflichten auf Rechtsnachfolger zu überbinden zaviazať právneho nástupcu právami
a povinnosťami
- anwendbares Recht rozhodné právo
- unmittelbar einklagbares Recht priamo vymáhateľné právo
- Recht begründen zakladať právo
- erworbenes Recht právo zakladajúce okamžitý nárok
Recht ; právo ; Die Vertragsparteien vereinbaren die ausschließliche Anwendung österreichischen
materiellen Rechts unter Ausschuss des UN-Kaufrechts. Zmluvné strany sa dohodli na výlučnom
uplatňovaní rakúskeho hmotného práva s vylúčením obchodného práva OSN.
Rechtansicht ; právny názor ; unverzüglich einen der Rechtsansicht der Regulierungsbehörde
entsprechenden Zustand herzustellen bezodkladne nastoliť stav zodpovedajúci právnemu názoru
regulačného úradu
rechtfertigen ; zdôvodniť ; lässt sich mit Art. 3 rechtfertigen možno odvôvodniť článkom 3
Rechtfertigungspflicht ; povinnosť uviesť dôvody;
Rechtmäßigkeit; zákonnosť;
Rechtmittelgericht ; odvolávací súd ;
Rechtsanwalt; advokát; - beim Amtsgericht zugelassene Rechtsanwalt advokát registrovaný u
okresného súdu
- Eigenschaft als Rechtsanwalt nachweisen preukázať svoju právnickú kvalifikáciu
Rechtsanwaltskanzlei ; právna kancelária, advokátska kancelária;
Rechtsanwaltskanzlei ; ;
Rechtsanwaltskonzipient ; advokátsky koncipient;
Rechtsanwendung ; rozhodné právo;
Rechtsbehelf; opravný prostriedok; Rechtsbehelf einlegen podať opravný prostriedok
Rechtsbehelfsbelehrung ; poučenie o opravnom prostriedku ;
Rechtsbeistand ; právna pomoc ;
Rechtsberater ; právny poradca;
rechtserheblich ; právne relevantne
;
Rechtsetzung; tvorba práva, legislatíva;
rechtsfähig ; právne spôsobilý ;
Rechtsfähigkeit ; spôsobilosť k právam a povinnostiam ; Unter Rechtsfähigkeit versteht man das
selbständige Tragen von Rechten und Pflichten.
Rechtsfallkunden ; zákazníci s ktorými prebieha právny spor pred súdom;
Rechtsfolge ; právny následok ;
Rechtsformstaffelung ; odstupňovanie podľa právnej formy ; Sonderumlage, die nicht der
Rechtsformstaffelung unterliegt osobitný poplatok, ktorý nepodlieha odstupňovaniu podľa právnej
normy
Rechtsgebiet; právna oblasť; benachbarte Rechtsgebiete príbuzné právne oblasti
Rechtsgeschäft ; právny úkon;
rechtsgeschäftlich; týkajúci sa právnych úkonov; rechtsgeschäftlicher Verkehr vykonávanie
právnych úkonov
Rechtsgültigkeit ; právoplatnosť; Tag der Rechtsgültigkeit des zuständigen Gerichtsbeschlusses deň
právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia
Rechtsgutachten ; právne stanovisko, právny posudok;
Rechtshilfeersuchen ; dožiadanie právnej pomoci ;
rechtskundig; znalý práva; Qualifikation: rechtskundig und ausreichende Erfahrung im Sachbereich
kvalifikácia: znalosti práva a dostatocné skúsenosti v odbore
rechtskundigen Person ; osoba s právnym vzdelaním;
Rechtsmittelbefugnis ; oprávnenie uplatniť opravné prostriedky;
Rechtsmittelbelehrung ; poučenie o opravných prostriedkoch ;
Rechtsmittelverzicht ; zrieknutie sa opravných prostriedkov ;
Rechtsperson ; právny subjekt;
Rechtspfleger ; vyšší súdny úradník (rozhoduje vo veciach nesporných namiesto sudcu) ;
Rechtsprechung ; prípadové právo, vykonávanie súdnej právomoci; Die Rechtsprechung wird in
Deutschland vom Bundesverfassungshof (Art. 93, 94 GG), den Verfassungsgerichten der Länder
und von Gerichten des Bundes und der Länder in den verschiedenen Gerichtszweigen
(Gerichtsbarkeiten) ausgeübt.
Rechtssachen verbundene; spojené veci (pred súdom);
Rechtssprechung ; judikatúra, súdna prax; - Rechtsprechung im Bereich der sozialen Sicherheit
vykonávanie súdnej právomoci v oblasti sociálneho zabezpečenia;
- ständige Rechtsprechung ustálená judikatúra
Rechtssprechungsorgan ; súd ;
Rechtsstatus ; právny stav ;
Rechtsstreitigkeit ; právny spor ;
Rechtsträger; právny subjekt; öffentlicher Rechtsträger verejnoprávny subjekt
rechtsunwirksam ; neprávoplatný;
Rechtsverfolgung ; právne stíhanie;
Rechtsverlust; strata práva; bei sonstigem Rechtsverlust pod hrozbou straty práva
Rechtsverordnung ; právne nariadenie ;
Rechtsverteidigung ; bránenie práva;
Rechtsverwirklichung ; uskutočňovanie práva ;
Rechtsvorgang ; právna transakcia ;
Rechtswahl ; voľba rozhodného práva;
Rechtsweg; právna cesta; Inanspruchnahme des Rechtweges uplatnenie právnej cesty, domáhať sa
právnej cesty; unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges s vylúčením riadnej právnej cesty
Rechtsweggarantie ; zaručenie právnej cesty ;
Rechtswidrigkeit; protiprávnosť;
rechtswirksam ; právne účinný ; Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht
rechtswirksam sein bzw. ungültig werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neúčinné resp. neplatné, účinnosť
ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá.
Rechtverfolgung ; uplatňovanie práva;
Rechtzeitigkeit ; včasnosť;
recyceln ; recyklovať;
Regierungsbezirk ; správny obvod (v niektorých nemeckých krajinách) ;
Regierungsbezirk ; kraj (v Bavorsku);
Regierungsgeschäfte ; činnosť vlády;
Regierungskonferenz ; medzivládna konferencia;
Regionalverkehr ; regionálna doprava ;
Register ; evidencia, register; Zentrales Fahrzeugregister centrálna evidencia vozidiel
registerführend; registračne; registerführenden Stelle registračný orgán
Registergericht ; registračný súd ;
Registraturordnung ; registratúrny poriadok;
Registraturvermerk ; registratúrny záznam;
registrieren ; evidovať;
Registrierung ; registrácia;
Registrierungsverfahren ; postup pri registrácii ;
Regress führen ; uplatňovať regresné nároky;
Regressführung ; uplatňovanie regresných nárokov;
Regresspflichtiger ; strana podliehajúca regresu;
Regulierungsbehörde ; riadiaci orgán ;
Reifeabsatz ; odbyt potom ako prevádzka dosiahla plánované parametre ;
Reifejahr ; rok, v ktorom sa prevádzka dosiahla plánované parametre ;
Reinheitsanforderung ; požiadavka na čistotu;
Reisekostenentschädigung ; cestovné náhrady ;
Reisekostenstufe; trieda cestovných náhrad;
Reiseveranstalter ; touroperátor ;
Reiter ; záložka;
Reklamationannehmender ; pracovník prijímajúci reklamáciu ;
Reklamationsabwickler ; riešiteľ reklamácií;
Reklamationsbehandlung ; riešenie reklamácie;
Reklamationsprotokoll ; reklamačná zápisnica;
Reklameschild ; reklamná tabula ;
rekommandiert ; doporučene ; mittels rekommandierten Schreiben zur Post geben podať
doporučeným listom na poštu
Religionsdiener ; príslušník rádu;
Renner ; rýchloobratový tovar;
Rentabilität des Gesamtkapitals (ROA) ; rentabilita aktív;
Rentenalter ; veková hranica pre odchod do dôchodku ;
Rentenanpassung ; úprava dôchodkov;
Rentenanspruch ; právo na dôchodok;
Rentenanwartschaft ; v budúcnosti uplatniteľné práva na dôchodok;
Rentenfonds ; fond dlhopisový;
Rentenschuld ; záväzok vyplácať rentu; Als Rentenschuld wird eine Grundschuld bezeichnet, durch
die das Grundstück mit einer wiederkehrenden Geldzahlung belastet ist. Záväzok vyplácať rentu je
záväzkom z pozemku, na základe ktorého je pozemok zaťažený opakujúcou sa peňažnou platbou.
Rentenverschreibung ; dôchodkový úpis ; Wertpapier, das die Zahlung einer Rente verbrieft. Cenný
papier, ktorým sa upisuje vyplácanie dôchodku.
Rentenversorgung ; dôchodkové zabezpečenie ;
Rentnerbetrieb ; dôchodcovský podnik (poľn.);
Repräsentanz ; zastúpenie (napr. banky); bevollmächtigter Repräsentanz splnomocnený zástupca
(bank.)
ressortübergreifend ; medzirezortný;
Ressourcenmanagement ; riadenie zdrojov;
retournieren ; zaslať späť, vrátiť; ehestmöglich retournieren čím skôr zaslať späť
Retournierung ; vrátenie;
Retourticket ; spiatočný cestovný lístok;
Returnierung; vrátenie; Returnierung der Lieferpapiere vrátenie dodacích dokumentov
Reverse- Repo- Geschäfte; reverzné repo obchody;
reversieren ; stornovať ;
reversieren ; stornovať ; Am Erfüllungstag werden die Einträge in den Nebenbüchern reversiert. Ku
dňu vysporiadania sa podsúvahové záznamy stornujú.
Reviewbericht ; hodnotiaca správa;
Revision ; dovolanie (mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné
rozhodnutie odvolávacieho orgánu) ; - Revision an den ...... richten dovolanie adresovať ....
- Die Revision richtet sich gegen das Urteil eines Berufungsgerichts und in Ausnahmefällen direkt
gegen ein erstinstanzliches Urteil. Dovolaním možno napadnúť rozhodnutie odvolávacieho súdu
a vo výnimočnom prípade prvoinštančný rozsudok.
Revisionsbericht ; revízna správa ;
Revisionsgrund absoluter; dôvod sťažnosti pre porušenie zákona, absolútny; Nach § 547 ZPO liegt
ein absoluter Revisionsgrund im Zivilprozess vor, wenn das Gericht war nicht vorschriftsmäßig
besetzt.
Revisionsinstanz ; súd tretieho stupňa (najvyšší súd, v NSR - Oberlandsgericht resp.
Bundesgerichtshof);
Revisorenbericht ; revízna správa ;
Richter; sudca; - Richter auf Lebenszeit sudca na doživotie
- Richter auf Zeit sudca na čas
Richteranwärter ; justičný (sudcovský) čakateľ ;
richterlich; súdne; richterliche Entscheidung rozsudok súdu
richtlich ; súdny (švaj.) ; Richtliche Beurteilung kann auch einer Verwaltungsbehörde übertragen
werden.
richtlinienwidrig ; v rozpore so smernicou;
Richtpreis ; odporúčaná cena ;
risikogewichtet; rizikovo vážený;
Risikomanagement ; riadenie rizika
Risikostreuung ; rozptyl rizika;
(IAS);
Risikowegfall ; zánik rizika;
Risikozuschlag ; riziková prirážka;
Riskmanagement ; rizikový manažment ;
RK- Helfer; pomocník Červeného kríža;
Roheinkommen ; hrubý príjem;
Rohölhandel ; obchod s ropou ;
Rollenspiel ; hra rolí; Grundsätzlich kann man zwischen reglementierten und spontanen
Rollenspielen unterscheiden.
Rollstuhlbenutzer ; vozičkár;
Rollstuhlfahrer ; vozičkár;
Römischer Vertrag ; Rímska zmluva ;
Rotstiftpolitik ; politika krátenia sociálnych výdavkov ;
Rückmeldung ; odpoveď;
Rücknahme ; stiahnutie, spätné odkúpenie (napr. akcií);
Rücknahmeauftrag ; pokyn na spätný odpredaj akcií ;
Rücknahmegebühr ; odkupný poplatok ;
rückreichen ; vrátiť späť
; den Formular ausgefüllt rückreichen
Rückschein; návratka; - Rückschein bei Zustellung zu eigenen Handen návratka pri doručení do
vlastných rúk
- eingeschriebener Brief mit Rückschein doporučený list s návratkou
Rückstand ; meškanie; mit mehr als 2 Raten in Rückstand sein meškať viac ako s 2 splátkami
rückständig ; dlžný, nezaplatený;
Rückstandsausweis ; dlžobný poukaz; Ein mit der Vollstreckbarkeitsbestätigung versehener
Rückstandsausweis einer Wassergenossenschaft über rückständige Genossenschaftsbeiträge ist ein
Exekutionstitel.
Rückstellung ; obnovenie predchádzajúceho stavu, rezerva ; - Das Mietverhältnis beginnt
vorbehaltlich Rückstellung des bisherigen Mieters am ... Nájomná zmluva začína plynúť s výhradou
prenajatie doterajšiemu nájomcovi dňa ...
- Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten die noch nicht bestimmt sind.
Rücktritt ; odstúpenie; Rücktritt erklären odstúpiť
Rückübertragung des Eigentumsrechtes ; spätný prevod vlastníckeho práva;
Rückverfolgbarkeit ; spätná sledovateľnosť;
Rückvergütung; vrátenie; Rückvergütung der Mehrwertsteuer vrátenie dane z pridanej hodnoty
Rückversicherungsgesellschaft ; zaisťovňa;
Rückversicherungsvertrag ; zaistná zmluva;
Rückzahlung ; splácanie ; - sofort zur Rückzahlung fällig werden okamžite sa stať splatným
- vorzeitige Rückzahlung predčasné splatenie
Rückzahlungsrate ; splátka ;
Rüge ; napomenutie;
Rügefrist ; reklamačná lehota ;
Rufbereitschaft ; pohotovosť na telefóne ;
Rufnummer ; telefónne číslo ;
Rufschädigung; nemajetková ujma;
Rufzeichen ; smerové číslo telefónu;
Ruhegeld ; dôchodok; Ruhegeld bedeutet zum einen eine Leistung im Rahmen der
Sozialversicherung. Zum anderen dem Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gewährte Rente oder Pension als zusätzliche soziale Leistung.
Ruhen; pozastavenie, odpočívanie; Ruhen der Funktion pozastavenie (výkonu) funkcie
Ruhepause ; pracovná prestávka (v pracovnej dobe) ;
Ruhestandsbeamter ; štátny zamestnanec na dôchodku (môže byť opäť povolaný do služby);
Ruhetage ; dni pracovného pokoja;
Ruheversicherung ; poistenie pri dočasnom vyradení vozidla z premávky ; Bei vorübergehender
Stillegung eines versicherten Fahrzeugs wird während der Dauer der Nichtbenutzung beitragsfrei
Versicherungsschutz gewährt, sofern das Fahrzeug in einem Einstellraum oder einem umfriedeten
Abstellplatz steht.
Ruhezeit ; pracovná prestávka (medzi zmenami), doba odpočinku ; Lenk- und Ruhezeiten doba
jazdy a odpočinku
Rumpfjahr ; neúplný rok; Für ein allfälliges Rumpfjahr wird des Bestandzins aliquot entrichtet. Za
prípadný neúplný rok sa bude nájomné účtovať v pomernej výške.
Runde; kolo; GATT-Uruguay- Runde Uruguajské kolo GATT
Runderlass (RdErl.) ; obežník;
Rundfunkveranstalter ; vysielacia spoločnosť;
Rundgang ; obchôdzka;
Rundreisen ; poznávacie zájazdy;
Sachanlagen ; dlhodobý hmotný majetok hmotné investície, pozemky, budovy a zariadenia (IAS);
Sachanlagen im Bau obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Sachanlagenvermögen ; dlhodobý hmotný majetok;
Sachbearbeiter ; odborný pracovník, referent;
Sachbezug ; príjem nepeňažný;
Sachdarlehensvertrag ; zmluva o nepeňažnej pôžičke ;
Sache; vec; - verliehene Sache požičaná vec
- bewegliche Sachen hnuteľný majetok
- nicht verbrauchbare Sachen nezužitkovateľné veci
- teilbare Sachen deliteľné veci
- verbrauchbare Sachen zužitkovateľné veci
sachenrechtliches ; hmotnoprávne, vecnoprávne ;
sachgerecht; odborne; sachgerecht entsorgen odborne likvidovať
Sachkapitalbildung ; tvorba hmotného kapitálu ;
sachlich; vecne; sachliche Abnahmekosten nepeňažné náklady prevzatia
Sachmangel ; vecná chyba; Der Begriff Sachmangel stellt anders als früher nicht zwingend auf
Fehler oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sondern auf die subjektive Beschaffenheit ab.
sachnächste ; vecne najbližší ;
Sachsicherheit; vecné zabezpečenie, hmotné zabezpečenie; Bei der Sicherstellung durch
Sachsicherheiten wird dem Kreditinstitut das Recht eingeräumt, Vermögenswerte des
Kreditnehmers oder eines Dritten entsprechend der getroffenen Vereinbarungen zu verwerten.
Schadengrenzwertkatalog ; katalóg medzných hodnôt poškodenia;
Schadenrechnung ; vyúčtovanie škôd;
Schadenseintritt ; vznik škody;
Schadensprotokoll ; zápisnica o škode;
Schadentag ; deň vzniku škody ;
Schädiger ; pôvodca škôd, škodca ;
schadlos; bez ujmy ; - Vielmehr hält der AN den AG für wie immer geartete und von wem immer
erhobene Inanspruchnahmen vollumfänglich schad- und klaglos. Naopak, dodávateľ je povinný
zbaviť objednávateľa v plnom rozsahu škôd a žalôb z akýchkoľvek a kýmkoľvek uplatnených
nárokov.
- gegen alle Forderungen Dritter Schad-und klaglos halten zbaviť akýchkoľvek škôd a žalôb
z pohľadávok (požiadaviek) tretích osôb
schadlos ; bez škôd ; sich an den bisherigen Leistungen voll schadlos zu halten zbaviť sa všetkých
škôd z doterajších dodávok
Schalterraum ; priehradkové pracovisko;
Schank- und Speisewirtschaften; výčapy a stravovacie zariadenia;
Schattenwirtschaft ; tieňová (šedá) ekonomika;
Schatzanweisung; štátny dlhopis (strednodobý a krátkodobý), pokladničná poukážka;
Schatzanweisungen sind kurz- und mittelfristige Schuldverschreibungen, die vom Bund, den
Ländern und/oder den Sondervermögen des Bundes emittiert werden.
Schätzer; odhadca;
Schatzmeister; pokladník (napr. športového zväzu); Der Schatzmeister ist für die Kassen- und
Buchführung, insbesondere die Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben sowie die Veränderung
der Vermögensstände nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung verantwortlich.
Pokladník zodpovedá za vedenie pokladne a účtovných kníh, najmä za zápisy príjmov a výdavkov
ako aj zmeny v stave majetku podľa zásad riadneho účtovníctva.
Schatzwechsel ; zmenka štátnej pokladnice ; Als Schatzwechsel gelten kuzrfristige
Schuldverschreibungen der Öffentlichen Hand mit einer Laufzeit bis zu sechs Monaten, bei denen
die Zinsen vorab vom Ausgabepreis abgezogen werden. Zmeny štátnej pokladnice sú krátkodobé
dlhopisy verejnej správy s až šesťmesačnou splatnosťou, u ktorých sa úroku už vopred odpočítajú
od emisnej ceny.
Schauraum ; výstavná miestnosť;
Scheckeinlösung ; inkasovanie šeku;
Scheckkonto ; šekový účet ;
Scheckverkehr ; šeková operácia ;
Schelldreher ; rýchloobrátkový tovar;
Schichtplan ; plán pracovných zmien;
Schieberei ; šmelina;
Schiedsgerichtsbarkeit; arbitráž; Freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit mimosúdna arbitráž
Schiedsgutachter ; znalec v rozhodcovskom konaní; Der Schiedsgutachter hat sich lediglich auf die
Beurteilung des ihm vorgegebenen Untersuchungsgegenstandes zu beschränken.
Schiedsklausel ; klauzula o riešení sporov v rozhodcovskom konaní;
Schiedsrichter ; rozhodca ;
Schiedsspruch; rozhodcovské rozhodnutie (výrok); - New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni
1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche Newyorský dohovor o
uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí uzavretý dňa 10.06.1958
- Schiedsspruch fällen vydať rozhodcovský výrok
Schiedsverfahren ; rozhodcovské konanie, arbitráž;
Schieneninfrastruktur ; železničná infraštruktúra ;
Schienenverkehrmarkt ; trh železničnej dopravy ;
Schiffschein ; lodný manifest;
Schiffsführer ; vodca plavidla;
Schiffshypothek ; lodná hypotéka;
Schiffspfandbrief ; lodný záložný list;
Schiffsregister ; lodný register ;
Schirmherr ; gestor;
Schirmherrschaft ; patronát, gestorstvo
patronát nad veľtrhom
; Schirmherrschaft über die Messe übernehmen prevziať
Schlachttieruntersuchung ; obhliadka zvieraťa pred zabitím;
Schlechtwettertage ; dni s nepriaznivým počasím ; Schlechtwettertage verlänger die Lieferfristen
nicht
Schlichter ; sprostredkovateľ, zmierovateľ; Im Vergleich zum Mediator nimmt der Schlichter eine
aktivere Stellung ein und schlägt sogar eine Lösung für den Streitfall vor. V porovnaní s
mediátorom zaujíma zmierovateľ aktívnejší postoj a môže dokonca navrhnúť riešenie sporu.
Schlichtung ; urovnanie (sporu), zmier;
Schlichtungsabkommen ; dohody o riešení sporov urovnaním ;
Schlichtungsverfahren ; zmierovacie konanie;
Schlüsselkennzahlen ; kľúčové parametre ;
Schluss; koniec
; - am Schluss des Vorjahres na konci predchádzajúceho roku
Schlussfeststellung; záverečná ohliadka (pred uplynutím záručnej lehoty); Ist im Vertrag eine
Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist vorgesehen, ist sie
innerhalb der Gewährleistungsfrist gemeinsam vorzunehmen.
Schlusskollaudierung (rak.); záverečná kolaudácia (pred uplynutím záručnej lehoty); Nach
Fertigstellung wird die Übereinstimmung mit der Baubewilligung geprüft ("Schlusskollaudierung")
Schuldbuchforderung; evidovaná (zaknihovaná) pohľadávka (voči štátu), pohľadávka voči registru
štátnych záväzkov; - Schuldbuchforderungen sind Darlehensforderungem gegen den Staat (ggf.
auch gegen ein Bundesland), die, da sie nicht durch Anleihestücke vebrieft sind, im Schuldbuch
beurkundet werden. Evidovaná pohľadávka je pohľadávka z pôžičky voči štátu (prípadne aj voči
spolkovej krajine), ktorá, pretože nie je upísaná vo forme obligácia, je evidovaná k registri
záväzkov.
- Darlehensforderung gegen den Staat, die, im Schulddbuch beurkundet wird. Pohľadávka z pôžičky
voči štátu, ktorá je evidovaná v registri štátnych záväzkov
Schulden; záväzky; Eventualschulden und - forderungen podmienené záväzky a podmienené aktíva
(IAS)
Schuldverschreibung ; dlhopis ; Die Schuldverschreibung, auch Anleihe oder Obligation genannt,
ist eine Schuldurkunde, in der sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung der Schuld
und einer laufenden Verzinsung verpflichtet.
Schuldverschreibungsgläubiger ; dlhopisový veriteľ;
Schulungsbescheinigung ; osvedčenie o absolvovaní školenia;
Schutzhaft ; ochranná väzba ;
Schutzkleidung ; ochranný odev ;
Schutzrechte; ochranné práva ; gewerbliche Schutzrechte priemyselné ochranné práva
schutzwürdig; chránený, hodný zreteľa ; schutzwürdige Interessen chránené záujmy
schwankender; pohyblivý; schwankender Kurs pohyblivý kurz
Schwankung ; výkyv ; Schwankungen bis jeweils 10% auf oder ab bleiben unberücksichtig výkyvy
smerom nahor alebo nadol do 10% sa nezohľadnia; Schwankungen von mehr als 10% auf oder ab
výkyvy nad 10% smerom nahor alebo nadol
schwebender; rozpracovaný; schwebender Geschäfte rozpracované obchody (IAS)
Schweigen ; mlčanie ; Schweigen gilt als Billigung mlčanie sa považuje za súhlas
Schwerbeschädigte ; ťažko postihnutý ;
Schwerverkehrssteuer ; cestná daň pre kamióny;
Schwund ; úbytok ; Schwund steht dem Untergang gleich úbytok je postavený na roveň zániku
tovaru
Schwur ; prísaha ;
Schwurgericht ; porotný súd ;
Schwurpflichtiger ; osoba, ktorá je povinná zložiť prísahu;
Schwyzer Regierungsrat ; švajčiarsky vládny radca;
Seeschiffverkehr ; námorná lodná doprava;
Segmentberichterstattung ; vykazovanie o segmentoch (IAS);
Segmentberichtsformat ; formát segmentového výkazníctva (IAS);
Segmentergebnis ; segmentový výsledok (IAS);
Segmenterträge ; segmentové výnosy (IAS);
Segmentgewinne ; segmentové zisky (IAS);
Segmentschulden ; segmentové záväzky (IAS);
Sektor; sektor; Sektor Staat verejná správa
Sekundarbereichs II ; vyššie stredoškolské vzdelanie ; ist auf die Lehr- und Lernbedürfnisse aller
Beteiligten der Vorschul- und Schulbildung bis zum Ende des Sekundarbereichs II ausgerichtet
venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a
školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania
Sekundärrohstoff; druhotná surovina ;
selbständig erwerbstätig ; samostatne pracovne činný;
Selbständiger ; samostatne zárobkovo činná osoba;
Selbstfahrervermietfahrzeug ; vozidlo prenajímané bez vodiča;
Selbstkäufer ; samostatný nákupca;
Selbstkosten ; režijné náklady;
Sicherheitsbeauftragter ; bezpečnostný technik;
Sicherheitsbescheinigung ; osvedčenie o bezpečnosti;
Sicherheitsdatenblatt ; karta bezpečnostných údajov ;
Sicherheitsgrad ; stupeň bezpečnosti ;
Sicherheitsingenieur ; bezpečnostný technik;
Sicherheitsklasse ; trieda bezpečnosti ;
Sicherheitsleistung ; poskytnutie zábezpeky;
Sicherheitsverantwortlicher ; bezpečnostný technik ;
Sicherheitsvetrag ; zabezpečovacia zmluva;
Sicherheitsvollstreckung ; zaisťovací výkon súdneho rozhodnutia ;
Sicherung; zabezpečenie; - soziale Sicherung sociálne zabezpečenie
- Sicherung leisten zabezpečiť
Sicherungsabtretung; odstúpenie zabezpečenia; Sicherungsabtretungen des Geschäftsvermögens
odstúpenie obchodného imania za účelom zabezpečenia
Sicherungs-CDs; záložné CD;
Sicherungsgeschäft ; hedgingový obchod, zabezpečovacia operácia (IAS); Wirksamkeit des
Sicherungsgeschäftes efektívnosť hedgingu (IAS)
Sicherungshypothek ; zabezpečovacia hypotéka ;
Sicherungssystem; systém zabezpečenia ; soziales Sicherungssystem systém sociálneho
zabezpečenia
Sicherungsübereignung; zabezpečovací prevod; Die weiteren Sicherheiten — Grundschulden,
Sicherungsübereignung von im Besitz der Unternehmen der Gruppe befindlichen Waren und eine
selbstschuldnerisch Bürgschaft des Eigentümers — waren von geringem wirtschaftlichem Wert.
Ďalšie zábezpeky – hypotéky, zabezpečovací prevod vlastníctva tovarov, ktoré sú vlastníctvom
skupiny, a samostatné ručenie vlastníka – mali nízku hospodársku hodnotu.
Sicherungsübergabe ; poskytnutie zabezpečenia ;
Sicherungsverfügung; zabezpečovacie opatrenie;
Sicht; videnie, pohľad; - Zahlung auf Sicht platba na videnie
- bei Sicht zahlen platiť na videnie
- verkürzte Sicht der Dinge zjednodušený pohľad na vec
Sichtdepositen ; vklady bez výpovede;
Sichteinlage ; vklad na videnie (bez výpovede) ;
Siegel ; pečať
; mit Siegel versehen priložiť pečať, opatriť pečaťou
Siegelabdruck ; odtlačok pečiatky;
SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan); projekt BOZP;
Sinn ; zmysel; nach Sinn und Zweck podľa zmyslu a účelu
Sitte ; mravnosť
; gegen Sitte und Anstand verstößen porušovať princípy morálny a slušnosti
Sitz ; sídlo ; - am Sitz der Gesellschaft abhalten konať v sídle spoločnosti
Sofortlotterie ; lotéria s okamžitou výhrou;
Solidaritätsaktivitäten ; akcie solidarity ;
Solidaritätsstreik ; solidárny štrajk;
Soll - Ist; má dať - dal;
Soll- Zinssatz; debetná úroková sadzba;
Sollbestand ; účtovný stav na strane má dať;
Sollbuchung; účtovanie na strane má dať;
Sollkosten ; prepočítané plánované náklady;
Sollpersonalstand ; plánovaný počet pracovníkov ;
Sollvorschrift ; požadovaný predpis;
Solowechsel ; sólo zmenka;
Solvabiliätskoeffizient ; ukazovateľ platobnej schopnosti ;
Sonderausstattung ; nadštandardné vybavenie;
Sonderschau ; špecializovaná výstava (prehliadka) ;
Sondervermögen ; osobitný fond ; Sondervermögen des Bundes osobitný štátny fond
Sonderziehungsrecht ; zvláštne právo čerpania;
Sonderziehungsrechte; zvláštne práva čerpania;
Sondierungsgespräch ; prieskumný rozhovor ;
Sonn- und Feiertagsruhe; dni pracovného pokoja;
Sorgfalt; starostlivosť ; gehörige Sorgfalt riadna starostlivosť
sozial; sociálne; soziale Wohlfahrt sociálne vymoženosti, sociálna starostlivosť
Sozialabgaben ; odvody (príspevky) do sociálnych fondov ;
Sozialcharta; sociálna charta; Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
(Europäische Sozialcharta) Charta spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov
(Európska sociálna charta)
Sozialfürsorgeamt ; úrad sociálneho zabezpečenia;
Sozialgericht ; sociálny súd ;
Sozialgesetzbuch ; sociálny zákonník ;
Sozialplan; sociálny program (podniku) (IAS);
Sozialquote ; miera sociálneho zabezpečenia ;
Sozialstaat; sociálny štát; schlanker Sozialstaat štíhly sociálny štát
Sozialversicherungsanstalt ; sociálna poisťovňa
;
Sozialversicherungsbeitrag ; príspevok na sociálne poistenie ;
Sozialsystem ; systém sociálneho zabezpečenia;
Sozialversicherungskarte ; preukaz o sociálnom poistení ;
sozialversicherungspflichtig; povinne sociálne poistený; sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsentgelt pracovná odmena pre stanovenie príspevku na sociálne poistenie
Sozialversicherungsträger ; subjekt sociálneho poistenia;
Spaltung ; rozdelenie (napr. spoločnosti); Die Unterscheidung zwischen Spaltung zur Übernahme
und Spaltung zur Neugründung zielt darauf ab, ob die übernehmende Gesellschaft bereits besteht
oder erst im Rahmen der Spaltung neu errichtet wird.
Spaltungsgesetz ; zákon o rozdelení spoločnosti;
Spaltungsvertrag ; zmluva o rozdelení;
Spanne pozri Handelsspanne ; marža, rozpätie; Die Handelsspanne des Einzelhändlers ist die
Differenz der Abgabepreise, verringert um die Mehrwertsteuer. Obchodné rozpätie maloobchodníka
je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou znížený o daň z pridanej hodnoty.
Sparbuchautomat ; automat na vykonávanie operácií s vkladnou knižkou;
Spareckzins ; priemerný úrok ;
Spätschicht ; poobedňajšia zmena;
speichern; uložiť; automationsunterstützt speichern uložiť pomocou zariadenia na automatické
spracovanie údajov
Speiseeisabgabe ; odvod zo zmrzliny;
Sperrebruch ; nesolidárne konanie zamestnancov pri výluke, "výlukokazetstvo" ;
Sperrfrist ; ochranná doba (napr. pri výpovediach);
Sperrigkeit ; nadrozmernosť ;
Sperrliste ; zoznam napr. zablokovaných úverových kariet ;
Sperrmüll; veľkorozmerný domový odpad;
Spielraum ; priestor
; mehr Spielraum schaffen vytvoriť väčší priestor
Spielräume ; možnosti
;
Spitzenrefinanzierungsfazilität ; jednodňové refinančné obchody ;
Spitzenverband ; vrcholový zväz ;
Splitting ; spôsob výpočtu daňovej povinnosti z dane z príjmu u manželov;
Splitting; štiepenie, rozdelenie; Splitting vornehmen rozpísať (cenu)
Sponsoringanfrage ; žiadosť o sponzorský príspevok;
Sponsoringplan ; sponzorský plán;
Sponsorvertrag ; sponzorská zmluva ;
Sprengel ; obvod (súdny);
sprengen ; prekročiť
; den Rahmen sprengen prekročiť rámec
Spruchkörper ; súdny senát a súdna komora ;
Sprungrevision ; sťažnosť pre porušenie zákona, mimoriadny opravný prostriedok, umožňujúci
preskočiť riadne odvolávacie orgány;
Staatenloser ; osoba bez štátnej príslušnosti; Abkommen über die Rechtsstellung der
Staatenloser dohovor o postavení osôb bez štátnej príslušnosti
Staatenloser ; osoba bez štátnej príslušnosti;
staatlich befugt ; autorizovaný ; staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker für Bauwesen
Staatsanwalt ; štátny zástupca, prokurátor ;
Staatsanwaltschaft ; štátne zastupiteľstvo ;
Staatsanwaltsgruppenleiter ; vedúci skupiny štátneho zástupcu ;
Staatschef; hlava štátu; Staats- und Regierungschefs hlavy štátov a vlád
Staatsferne ; nezávislosť od štátu;
Staatsforste ; štátne lesy;
staatsrechtlich; štátoprávne; staatsrechtliche Regelung štátoprávne usporiadanie
Staatssekräter ; štátny tajomník ; Staatssekräter des Ministeriums für Auswärtige und
Commonwealth -Angelegenheiten štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a záležitostí
Spoločenstva jej Veličenstva(ang.)
Staatssekretär; štátny tajomník; parlamentarischer Staatssekretär parlamentný štátny tajomník
(člena spolkovej vlády)
Stadtbaumeister ; mestský staviteľ ;
Stadtbezirk ; obvod ;
Stadtbezirksgericht ; obvodný súd (súd I. stupňa) ;
Stadtbild ; vzhľad, charakter mesta ;
städtebaulich ; urbanisticky;
Stadtgericht ; mestský súd (súd II. stupňa) ;
Stadtortentscheidung ; rozhodovanie o umiestnení prevádzky
;
Stadtplaner ; mestský projektant;
Stadtplanungsamt ; mestský projektový úrad, úrad hlavného architekta;
Stammdatenblatt ; identifikačný list (žiadateľa);
Stammeinlage; základný vklad; Das Stimmrecht richtet sich nach der übernommenen
Stammeinlage. Hlasovacie právo je odvodené od výšky splateného základného vkladu.
Stammhaus; centrála (firmy);
Stampiglie ; odtlačok pečiatky;
Stand der Technik ; stupeň technického rozvoja;
Standardaustausch ; prostá výmena;
standardmäßig ; štandardne;
Standardsetter ; subjekt určujúci účtovné štandardy (IAS);
Standesbeamte ; matrikár ;
Standesregister ; matrika ;
ständiger Wohnsitz ; trvalé bydlisko;
Standort ; podnikateľská jednotka, prevádzka ; Standort der Vermögenswerte stanovište majetku
(IAS)
Standortgemeinde ; obec;
Standortwettbewerb ; súťaž regiónov ;
Standpunkt ; stanovisko ; sich auf den Standpunkt stellen zaujať stanovisko
Standzeit ; prestoj;
Starter ; štartujúci ;
stationär; ústavný, staničný; ambulante und stationäre Hilfe und Pflege ambulantná a ústavná
pomoc a starostlivosť
Stationär ; vedúci čerpacej stanice;
stattfinden ; uskutočniť; zur Messe stattfinden uskutočniť pri príležitosti konania veľtrhu
Statut ; služobný poriadok ; Status der Beamten der Europäischen Gemeinschaften Služobný
poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Statutarvertreter ; štatutárny zástupca, štatutárny orgán ;
statutenmäßig ; podľa stanov;
Stechuhr ; pichacie hodiny, pichačky ;
Stehempfang und Imbiss ; recepcia postojačky a občerstvenie ;
Steigerungssatz ; čiastka, o ktorú sa zvyšuje napr. dôchodok ;
Stelle; inštitúcia; - private Stelle súkromná inštitúcia
- feste Stelle trvalé pracovné miesto
Stellenausschreibung ; vypísanie voľných pracovných miest;
Stellenbeschreibung ; pracovná náplň, popis práce;
Stellengesuch ; žiadosť o voľné miesto ;
Stelleninhalt ; pracovná náplň;
Stellenkosten ; náklady nákladového strediska;
Stellenwechsel ; zmena pracovného miesta;
Stellenwert; význam; Stellenwert einzuräumen pripísať význam
Stellung einer Bankgarantie ; poskytnutie bankovej záruky ;
Sterbebuch ; kniha úmrtí;
Sterbegeld; podpora pri úmrtí;
Stetigkeit ; konzistentnosť;
Steuer; daň; - aktive latente Steuern odložené daňové pohľadávky (IAS)
- Steuer auf Zinsen daň z úrokov
- latente Steuern latentné dane (nazývané tiež odložené daňové záväzky a pohľadávky) (IAS)
Steuerabgrenzungsposten ; položky časového rozlíšenia daňových pohľadávok a záväzkov (IAS);
Steueranmeldung ; daňové priznanie;
Steueranspruch ; daňová pohľadávka (IAS);
Steueraufkommen ; objem daní, portfólio daní ;
Steueraussetzung; pozastavenie dane; - unter Steueraussetzung v režime pozastavenia dane
- Mineralöl unter Steueraussetzung minerálny olej v pozastavení dane
Steueraussetzungsverfahren ; režim pozastavenia dane;
Steuerbefreiung ; oslobodenie od dane ;
Steuerbegünstigung ; daňové zvýhodnenie;
Steuereffekten; daňové účinky (IAS);
Steuereinziehung; výber daní;
Steuerentlastungen ; daňová úľava ;
Steuererleichterung ; daňová úľava ;
Steuerfälligkeit ; dátum zdaniteľného plnenia;
Steuerfreistellung; oslobodenie od dane ; Man spricht auch von einer Steuerfreistellung vom
Einkommen in Höhe des Existenzminimums eines Kindes. Hovorí sa tiež o oslobodení od dane
z príjmu vo výške životného minima dieťaťa.
Steuergebiet ; daňové územie;
Steuergutschrift ; daňový dobropis;
Steuermaßstab ; daňový základ ; Der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Monats nach
Aufforderung oder bei Änderung des Steuermaßstabes nach § 5 eine Steuererklärung abzugeben.
Steuermessbetrag ; vymeriavací základ dane. ;
Steuermesszahl ; daňový koeficient;
Steuerpflicht ; daňová povinnosť ;
Steuerschuld ; daňový nedoplatok, daňová povinnosť; - gerichtlich einklagbare Steuerschulden
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- Entstehen einer Steuerschuld vznik daňovej povinnosti
Steuerschulden ; daňové záväzky (IAS);
Steuerspaltung ; daňové rozdelenie;
Steuerstrafverfahren ; trestné daňové konanie;
Steuerstundung ; odklad platenia dane;
Steuersubjekt; zdaňovaný subjekt (IAS);
Steuertatbestand ; daňová povinnosť;
Steuerversandverfahren ; daňový tranzitný režim;
Stichtagskurs ; závierkový kurz (IAS);
Stiefkinder ; nevlastné deti;
still; skrytý; - stille Reserven skryté rezervy
- stille Rücklagen skryté rezervy
Stillschweigen ; mlčanlivosť ; Stillschweigen gegenüber Dritten wahren zachovat mlčanlivosť voci
tretim osobám
stillschweigend; mlčky; stillschweigend den Vertrag verlängern mlčky predĺžiť zmluvu
Stimme; hlas; - die Stimme des Vorsitzenden gibt den Ausschlag hlas predsedu je rozhodujúci
- drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov
- Mehrheit von drei Viertel der abgegebnen Stimmen trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov
Stimmenzähler ; skrutátor;
Stimmrecht ; hlasovacie právo;
Stipendiat; štipendista;
Stipendienstelle ; štipendijné miesto;
Stipendium; štipendium ; - Jahresstipendien fűr Vertiefungsstudium ročné štipendiá pre študentov
postgraduálneho štúdia
- Aufbaustipendien štipendiá na doplnkové štúdium po skončení vysokej školy
- Promotionsstipendien štipendiá pre záujemcov o doktorandské štúdium
Stockdividenden ; dividendy v akciách;
Störfallbeauftragter ; havarijný technik ;
Stoßrichtung ; smerovanie ;
Strafakten ; spisy trestné;
Strafantrag ; návrh na potrestanie ;
Strafausmaß ; výška trestu ;
Strafausschließungsgründe ; dôvody vylučujúce trestnosť ;
Strafbescheid ; rozhodnutie o treste;
Strafeintragung ; záznam trestu ;
Strafgesetzbuch ; trestný zákonník ;
Strafkammer ; trestná komora ;
Strafmakel ; záznam o treste ; Letztlich kann der Strafmakel auch durch richterliche Anordnung
beseitigt werden
Strafprozessordnung (StPO) ; trestný poriadok ;
Strafsenat ; senát pre trestné veci ;
Straftat ; trestný čin;
Strafvereitelung ; marenie výkonu trestu;
Strafverfahren ; trestné konanie ;
Strafverfolgung; trestné stíhanie; zur Strafverfolgung berufene Behörden orgány činné v trestnom
konaní
Strafverfolgungsbehörden ; orgány činné v trestnom konaní;
Strafvermerk ; záznam trestu ;
Strafvollstreckung ; výkon trestu ;
Straßenbenutzungsgebühren ; poplatky za používanie ciest;
Straßenfahrzeug ; cestné vozidlo, kamión;
Straßenfernverkehr ; diaľková cestná doprava;
Straßengüterverkehr ; cestná nákladná doprava;
Straßenkraftverkehr ; cestná motorová doprava;
Straßennachlauf ; beh vozidiel za terminálom; So werden von dem Terminal im Straßennachlauf
die Verteilzentren der Metro und von McDonald’s in Westpolen mit Waren in Containern versorgt.
Straßenverkehr; cestná doprava; zum Straßenverkehr zulassen registrovať (vozidlo)
Straßenverkehrsordnung ; pravidlá cestnej premávky;
Straßenvorlauf ; beh vozidiel pred terminálom;
Strategieprozess ; proces spracovania stratégie;
Streckennetz ; železničná sieť;
Streckenumsatz ; obrat realizovaný s treťou stranou; Der Kunde bestellt direkt beim Lieferanten
und die Rechnung geht an den Großhändler. Der Großhändler fakturiert dann beim Kunden. Der
Umsatz aus diesem Streckengeschäft wird zur Kennzahl Streckenumsatz fortgeschrieben.
Streik; štrajk; Streik rechtmäßiger, zulässiger legálny štrajk
Streikbruch ; štrajkokazetstvo ;
Streikdokumentation ; štrajkový denník, štrajková dokumentácia ;
Streikfreiheit ; sloboda štrajkovať ;
Streikhelfer ; štrajkový aktivista ;
Streikleitung ; štrajkový výbor ;
Streikposten ; štrajková hliadka ;
Streit ; spor ; außer Streit stellen dohodnúť sa
streitende Partei ; sporná stránka ;
Streitgemeinschaft ; procesné spoločenstvo ;
streitig ; sporový; streitige Gerichtsbarkeit sporové súdnictvo; streitige Verhandlung sporové
konanie
Streitigkeit; spor; - zivilrechtliche Streitigkeit občianskoprávny spor
- Streitigkeiten verhandeln prejednávať spory
- einzelarbeitsrechtliche Streitigkeiten individuálne pracovnoprávne spory
Streitkräfte ; ozbrojené sily ;
Streitstand ; procesný stav; Der Streitstand „non liquet― führt zur Zurückweisung des Antrages.
Procesný stav „non liquet― (nie je jasno) má za následok zamietnutie návrhu.
Streitverfahren ; sporové konanie;
Streuartikel ; darčekové predmety (firmy);
Streuverkehr ; rozptýlená doprava;
Strohmann ; biely kôň, nastrčená osoba;
Stromgröße (Flussgröße) ; toková veličina ; Eine Stromgröße bezeichnet in der
Volkswirtschaftslehre eine zeitraumbezogene Größe. Toková veličina označuje v teórii národného
hospodárstva veličinu so vzťahom k určitému obdobiu.
Strukturfonds; štrukturálny fond; Behörde der finanziellen Verwaltung der Strukturfonds orgán
finančného riadenia štrukturálnych fondov
Studienjahr ; ročník ;
Studienrichtung ; študijný smer ; Eine Studienrichtung (ein Studienfach) ist ein Ausbildungsgang
an einer Universität, einer Künstlerischen Akademie oder einer technischen Hochschule bzw.
Fachhochschule, die in einem staatlich anerkannten Studiengängen einen Diplom-, Master-,
Magister- oder Bachelorabschluss haben.
Studierender; študent ; ordentliche Studierende einer Hochschule riadni študenti vysokej školy
Studium beruftsbegleitendes ; štúdium popri zamestnaní;
Stücknotierung ; kótovanie za kus; Die Stücknotierung, auch genannt Stückkurs, gibt den Preis
einer gehandelten Währung oder Ware an. Die Menge der gehandelten Ware / Währung ist dabei
eins.
Stückzinsen ; kupónový výnos ; Beim Erwerb von Kuponwertpapieren werden bezahlte Stückzinsen
gesondert gebucht. V prípade nadobudnutia kupónových cenných papierov sa suma nakúpeného
kupónového výnosu účtuje na osobitnej položke.
Stützungsfonds; podporný fond ;
Stützungsregelung ; režim podpory ; Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe režimy podpory pre poľnohospodárov
stunden ; pozhovieť ; den Kaufpreis stunden pozhovieť so zaplatením kúpnej ceny; gestundete
Summe odložená suma (dane)
Stundenaufwand ; počet odpracovaných hodín;
Stundenlöhner ; pracovník s hodinovou mzdou ;
Stundenverrechnungssätze ; hodinové zúčtovacie sadzby ;
Subkontraktor-Vertrag; subdodávateľská zmluva;
subsidiär ; subsidiárne;
substantiell ; podstatný ;
Substitut; substitút, zástupca (pozn. ako zastupujúca osoba, nie právny alebo patentový
zástupca);
Subunternehmer ; subdodávateľ;
Suchanzeige ; pátrací list (v colnom konaní) ;
Suchvermerk ; záznam pátrací ;
Sühneversuch ; pokus o zmier;
Supervisor ; hlavný kontrolór;
supranational ; nadnárodný;
suspendieren ; pozastaviť; Ausübung der Rechte suspendieren pozastaviť vykonávanie práv
Sympathiestreik ; štrajk na podporu iného štrajku ;
syndiziert ; syndikovaný;
Systemaudit ; systémový audit;
Systemverkehre ; systémové dopravy ;
Tagesausweis ; denný výkaz ;
Tagesdiäten ; denné diéty;
Tagesgeld ; peniaze požičiavané na jeden deň (over night), jednodňové peniaze, denné diéty;
Tageslosung ; denná tržba;
Tagespräsident (švaj.) ; predsedajúci (schôdze);
Tageswert; realizovateľná hodnota (fair value), aktuálna hodnota; Tageswert (Tagespreis,
Zeitwert) ist der Geldbetrag, zu dem ein Gut an einem bestimmten Tag auf dem Absatz- oder
Beschaffungsmarkt gehandelt wird.
taggleich ; k tomu istému dňu ; Im Falle der Rückzahlung des Kredites vor der vereinbarten
Kreditfälligkeit, erfolgt eine taggleiche Abrechnung der Sollzinsen. V prípade splatenia úveru pred
jeho dohodnutou splatnosťou sa debetné úroky vyúčtujú k tomu istému dňu.
tägliches Geld ; peniaze požičiavané na 24 hodín (date to date) ;
Tagsatzung ; pojednávanie (o nútenom vyrovnaní stanovené súdom na určitý deň) ;
Talfahrt ; hospodársky pokles ;
Tankkarte ; tankovacia karta ;
Tankstellenabgabepreis ; cena na čerpacej stanici ;
Tankstellenpächter ; nájomca čerpacej stanice ;
Tankstellenpreis ; cena na čerpacej stanici ;
Tarifgebundenheit ; povinnosť dodržiavať kolektívnu zmluvu ;
Tarifierung ; stanovenie sadzieb;
tariflich ; tarifne;
Tariftreuerklärung ; vyhlásenie o dodržiavaní tarifných miezd (podpisujú napr. zahraničné stavené
firmy vykonávajúce práce na území SRN);
Tarifvertrag ; kolektívna zmluva ; Nach deutschem Recht enthält der Tarifvertrag Rechtsnormen,
die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und
betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können (normativer Teil) und er regelt die Rechte und
Pflichten der Tarifvertragsparteien (schuldrechtlicher Teil). Podľa nemeckého práva obsahuje
kolektívna zmluva právne normy, ktoré môžu riešiť uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru
ako aj právne usporiadanie vzťahov a spolurozhodovania v podniku (normatívna časť), a upravuje
práva a povinnosti zmluvných strán kolektívnej zmluvy (záväzková časť).
tarifvertraglich; podľa kolektívnej zmluvy; tarifvertraglich vereinbart dohodnutý v kolektívnej
zmluve
Tarifwerk ; sadzobník;
Tatausgleich; vyrovnanie; aussergerichtlicher Tatausgleich mimosúdne vyrovnanie
Tatbestand; skutková podstata; Tatbestand erfüllen naplniť skutkovú podstatu
tatbestandmäßig ; podľa skutkovej podstaty;
Tätigkeitsbereich ; oblasť činnosti;
Tätigkeitsprogramm ; plán činnosti;
Tätigkeitsvergütung ; odmena za pracovnú činnosť ;
Tatortbesichtigung ; obhliadka miesta činu ;
tatsächlich; skutočne; tatsächliche Steuer splatná daň (IAS)
Tauglichkeit ; spôsobilosť ; Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch spôsobilosť k obvyklému
používaniu
Tauschgeschäfte über Wertpapiere; výmenné obchody s cennými papiermi ;
Täuschung; uvedenie do omylu; arglistige Täuschung podvodné uvedenie do omylu
Tauschvorgang ; výmenná transakcia (IAS);
Taxigewerbe; taxislužba;
Taxler ; taxikár;
Teamraum ; spoločenská miestnosť ;
Teil ; účastník (zmluvy), časť; - vertragsschließende Teile zmluvné strany
- zu gleichen Teilen rovným dielom
Teilabnahme ; priebežná kolaudácia ;
Teilarbeitslosengeld ; podpora v čiastočnej nezamestnanosti ;
Teilbesteuerungsgrundlage; čiastkový základ dane ;
Teilbetrieb ; prevádzkový úsek;
Teilleistungsvertrag ; subdodávateľská zmluva ;
Teilnehmergebühr ; účastnícky poplatok ;
Teilnehmerliste ; prezenčná listina, zoznam účastníkov;
Teilungsplan ; odčleňovací geometrický plán;
Teilungsplan ; parcelačný plán ;
Teilurteil ; čiastočný rozsudok ;
TEILZAHLUNGSKREDIT ;
SPLÁTKOVÝ ÚVER
;
Teilzeitarbeit ; práca na skrátený úväzok;
Teilzeitlandwirte ; poľnohospodári so skráteným úväzkom ;
Telefonanschluss ; telefónna stanica;
Teleheimarbeit ; práca domáca u obrazovky ;
Tenderverfahren ; tender;
Termin ; stretnutie ; Termin vereinbaren dohodnúť stretnutie
Termindepositen ; termínové vklady ;
Termindevisen ; termínované devízy ;
Termineinhaltung ; dodržanie termínu ;
Termineinlage; termínovaný vklad;
termingerecht ; v stanovenom termíne ;
terminisieren ; určiť termíny;
Terminkauf ; forwardový nákup ; Terminkäufe und - verkäufe werden jeweils zum Kassakurs
erfasst. Forwardové nákupy a predaje sa účtujú v spotovom kurze
Terminkäuf ; forwardový nákup ;
Terminplan ; operatívny plán ;
Terminpreis ; forwardová cena; Terminpreis ist der Preis eines Gutes zu einem vereinbarten
späteren Zeitpunkt oder Preis einer ausländischen Währung am Devisenmarkt in 90 Tagen..
Forwardová cena je cena tovaru v dohodnutom neskoršom čase alebo cena zahraničnej meny na
devízovom trhu po 90 dňoch.
Terminprogramm ; harmonogram; Terminprogramm für die planerischen Vorarbeiten
harmonogram pre projektovú prípravu
akcia (dividendy sa nevyplácajú, ale reinvestujú);
Thesaurierungsanteile ; podiely s reinvestíciou výnosov;
Thesaurierungssatz ; tezaurovacia daňová sadzba (rastová – pri ďalšom investovaní ) (IAS);
Tiefbauamt ; úrad pre inžinierske stavby;
Tierkörperverwertungsanstalt; veterinárny asanačný ústav ;
Tierumsetzung; pohyb a dovoz živých zvierat; Informationssystem betreffend Tierumsetzungen
systém oznamovania pohybu a dovozu živých zvierat
Tilgung; výmaz, úhrada (záväzku) (IAS); - Tilgung der Dienstbarkeit výmaz vecného bremena
- zahladenie záznamu trestu
Tilgungsfreijahre; roky s odkladom splácania;
Tilgungsplan ; splátkový kalendár;
Tilgungsrate ; anuita, (ročná) splátka; Die in einer bestimmten Periode anteilig zu leistende
Rückzahlung eines Kredits. Splátka úveru uhradená v určitom období stanovená v percentách.
Titel ; hlava, právny dôvod, zdroj (finančný), titul; - aus welchem Titel immer bez ohladu na
pravny dôvod
- používať titul Titel führen
TodoListe ; zoznam úloh ;
Top-down-Test; test „zhora-nadol― (IAS);
Top-down-Überarbeitung; prepracovanie spôsobom zhora nado;
Torwache ; vrátnica;
Totalsumme ; celková čiastka ;
Touristikmesse ; veľtrh o cestovnom ruchu ;
Touristikwirtschaft; cestovný ruch; Touristik- und Freizeitwirtschaft odvetvie cestovného ruchu
a voľného času
Träger ; inštitúcia;
Träger ; inštitúcia;
Trägerschaft; subjekt, korporácia ; privat-und gemischwirtschaftliche Trägerschaften (švajc.)
súkromné a zmiešané hospodárske subjekty
Trailerzug ; trailerová súprava;
Trainer ; lektor;
Training; školenie; weiterführende Trainings nadstavbové školenia
Trainingsmaßnahmen ; opatrenia v oblasti vzdelávania ;
Trainingzentrum ; výcvikové stredisko, školiace stredisko;
Traktanden, Traktandenliste (švaj.) ; program (schôdze);
Tranche ; tranža;
Tranktandum (švaj.) ; predmet rokovania;
Transaktion ; obchod ; befristete Transaktionen reverzné obchody
Transaktionswert ; prevodná hodnota;
Transfer ; transfer;
Transferierbarkeit ; prevoditeľnosť;
Transferierung ; transfer, prevod;
transferrabel ; prevoditeľný;
Transportaufkommen ; prepravovaný náklad;
Transportbegleitung ; sprevádzanie pri preprave;
Transportgewicht ; prepravná hmotnosť;
Transportgut ; prepravovaný tovar;
Transportkette ; prepravný reťazec (komb. dopr.);
Transportstrecke ; dopravná cesta;
Transportunternehmen ; dopravný podnik, dopravca;
Trassenmanagement ; manažment trás
;
Trauungsmatrikel ; sobášna matrika ;
treffen ; prijať, postihnúť; - Regelungen treffen prijať pravidlá
- vom Hagelschlag getroffen postihnutý krupobitím
Treibstoffkarte ; karta tankovacia;
Trendwende ; obrat vo vývoji;
Trenngeld ; odlučné;
Trennungsgeld ; náhrada za výkon práce mimo domova, odlučné; Unter dem Begriff
"Trennungsgeld" lassen sich die Erstattungsleistungen für Aufwendungen zusammenfassen, die
einem Beschäftigten entstehen, weil er als Folge einer dienstlich veranlassten Maßnahme an einem
anderen als seinem bisherigen Dienstort Dienst zu leisten hat.
Trennungskostenbeihilfe ; príspevok na náklady odlúčenia ;
Treuepunkte ; vernostné body ;
Treuhandanstalt ; Úrad pre správu a privatizáciu štátneho majetku;
Treuhänder ; správca majetku alebo peňazí ;
Treuhandkredit; spracovaný úver; Der Treuhandkredit gehört nicht zu den im Insolvenzfall
ausschüttbaren Aktiva des Treuhänders. Spravovaný úver nie je súčasťou aktív správcu, ktoré
možno distribuovať v prípade úpadku.
Treuhandverbindlichkeiten ; záväzky z fiduciárnych úverov;
treuwidrig ; nedôveryhodne;
Tripartität ; tripartita ;
Tunnelgebühr ; poplatok za prejazd tunelom;
turnusmäßig; pravidelne, v intervaloch; turnusmäßige Meldungen pravidelné hlásenia
Typenbezeichnung ; typové označenie ;
Typgenehmigung ; typové schválenie (vozidla);
Übel; zlo; notwendiges Übel nevyhnutné zlo
Überbrückungsgeld ; finančná výpomoc ;
Überbrückungshilfe ; preklenovací príspevok pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti ;
überdenken ; prehodnotiť;
Übereignung ; prevod práva;
Übereinkommen; dohoda, dohovor; - Europäisches Übereinkommen über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) Európska dohoda o medzinárodnej
preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
- - Washingtoner Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdete Arten
freilebender Tiere und Pflanzen Washingtonský dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými
živočíšnymi a rastlinnými druhmi
- Übereinkommen von München Mníchovský dohovor
überfällig ; po lehote splatnosti ; überfällige Forderung pohľadávka po lehote splatnosti
Überführung ; prevoz; Überführung des Toten zum letzten Wohnort prevoz mŕtveho do miesta jeho
posledného bydliska
Überführung ; prepustenie ; Überführen von Produkten in ein Zollverfahren prepusteni výrobkov
do colného režimu
Übergangsbehandlung ; prechodné riešenie (IAS);
Übergangsbilanzierungsmethode ; prechodná účtovná a oceňovacia metóda (IAS);
Übergangsgeld ; vyrovnávacie dávky, prechodné dávky (dávky, ktoré dostáva bývalý vládny činiteľ,
než mu vznikne nárok na dôchodok) ;
Übergangsvorschriften ; prechodné ustanovenia ;
übergeordnet; nadradený; - übergeordnete Dienststelle nadradené pracovisko
- übergeordnetes Mutterunternehmen nadradený materský podnik (IAS)
übergreifend; presahujúci, multitematicky; übergreifendes Branchen-Know-How - medziodvetvové
know how
Überhang ; prebytok ;
Überlassung; prenechanie; Überlassung an den Mieter prenajatie
Überleitungsrechnung ; prevodový účet (IAS);
Überleitungsvertrag ; zmluva o prevode (napr. zmlúv) ;
Überliquidität ; voľné zdroje, prebytok likvidity ;
Übernahme ; príjem (pracovisko), akvizícia, nadobudnutie, získanie, prevzatie ; - in der
Übernahme melden hlásiť na príjme
- Übernahme der Weiterbildungskosten úhrada nákladov ďalšieho vzdelávania
übernehmen; prevziať; übernehmende Körperschaft preberajúca korporácia
Übernehmer ; nadobúdajúci spoločník;
Überstellschein ; doručenka;
Überstundenzuschlag ; príplatok za nadčasy;
Übertrag (der betrieblichen Erträge) ; prevod (prevádzkových výnosov) (výsledovka);
übertragen ; preniesť
; die Erledigung der Aufgaben übertragen poveriť plnením úloh
Übertragender; prevádzajúci spoločník;
Übertragungsbilanz; bilancia bežných transferov;
Überveranlagung ; aktívna, dlhá pozícia;
Überverpackung ; obal veľkoobchodný ;
überweisen ; poukázať; zurück überweisen refundovať zaplatenú sumu
Überweisender ; príkazca ;
Überweisung ; prevod
; Entgelt zur Überweisung bringen previesť peniaze
Überweisungsautomat ; automat na zadávanie platobných príkazov;
Überziehungskonto ; účet s povoleným debetom ;
Überziehungskredit ; úver s povoleným debetom ;
Übriges; zvyšok; Das Gericht der ersten Instanz hat im Übrigen den Antrag zurückgewiesen. Súd
prvej inštancie návrh vo zvyšku zamietol.
UID-Nr.; IČ DPH;
Umbruchländer ; transformujúce sa krajiny, krajiny s tranzitívnou ekonomikou;
umfassen; zahŕňať; gesamten Konzern umfassender celokoncernový
Umfeldbedingungen ; podmienky prostredia;
Umgang ; riešenie; Umgang mit Beschwerden und Reklamationen riešenie sťažností a reklamácií
Umgangsformen; formy (spôsoby) správania;
Umgestaltung ; reštrukturalizácia ;
Umgliederung ; zmena poradia (medzi položkami) (IAS);
Umgründung ; transformácia;
Umgründungssteuergesetz ; zákon o dani z transformácie;
Umkehrung ; zaúčtovanie na opačnú stranu ; Umkehrung der Steuerabgrenzung zaúčtovanie
daňového rozlíšenia na opačnú stranu (IAS)
Umlaufbeschluss ; uznesenie prijaté obežníkovou metódou;
Umlaufblatt ; sprievodný hárok;
Umlaufgeschwindigkeit (des Geldes); rýchlosť obrátky (peňazí), obratovosť (peňazí) ;
Umlaufgrenze ; limit hypotekárnych záložných listov v obehu;
Umlaufvermögen ; obežný majetok, obežné aktíva (súvaha);
Umorientierung ; preorientácia ;
Umrechnungsdifferenzen ; kurzové rozdiely (IAS);
Umsatzerlöse ; tržby za predaný tovar (výsledovka), výnosy z bežnej činnosti (IAS);
Umsatzgewinnrate ; obratová miera zisku ;
Umsatzpacht ; nájomné stanovené podľa obratu (dosiahnutého na prenajatej nehnuteľnosti);
Umsatzrendite; výnosnosť;
Umsatzrenner ; módny tovar ;
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer (UID-Nr.); identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty;
Umsatzsteuer- Voranmeldung; predbežné (mesačné, štvrťročné) daňové priznanie k dani z obratu;
Umschichtung ; presun ;
Umschichtung des Geldes ; premiestňovanie peňazí ;
Umschlag; obrátka; - Umschlag der Bestände obrátka, obratovosť zásob
- Umschlag des Gesamtkapitals (Total Asset Turnover) obrat celkových aktív
Umschlaganlage ; prekládkové zariadenie;
Umschlaghäufigkeit; obratovosť;
Umschlagplatz ; prekladisko;
Umschlagsbetrieb ; prekladisko;
Umschlagshäufigkeit ; doba obrátky ;
Umschuldung ; reštrukturalizácia dlžôb ;
Umschuldungsabkommen ; dohoda o prolongácii dlhov ;
Umsetzbarkeit ; realizovateľnosť ;
umsetzen ; realizovať, uplatniť
; das Gelernte in die Praxis umsetzen naučené uplatniť v praxi
umsetzen ; pretransponovať, implementovať;
Umsetzung ; vykonanie (smernice, rozhodnutia) ; Umsetzung der Maßnahmen plnenie opatrení
Umsetzungsteam ; realizačný tím;
umsichtig; obozretne; solide und umsichtige Führung solídne a obozretné riadenie
Umstand; okolnosť; - in Folge von uns nicht vertretbare Umstände následkom okolností, za ktoré
nenesieme žiadnu zodpovednosť
- erschwerende (mildernde) Umstände priťažujúce (poľahčujúce) okolnosti
Umsteigewege ; prestupové vzdialenosti ;
Umstellung ; prechod ; Umstellung von ATS auf EURO
Umstellungskurs ; konverzný kurz;
Umtausch ; výmena; Umtausch von Aktien von verschiedenen Klassen auf andere Aktien
Umwandlung; premena; Umwandlung in Aktien premena na akcie
Umwandlungserzeugnisse ; spracované výrobky;
Umweltbeauftragter ; zmocnenec pre životné prostredie;
Umweltbeeinträchtigung ; poškodenie životného prostredia;
Umweltbewusstsein ; environmentálne cítenie ;
umweltfreundlich ; ekologicky nezávadný, priaznivý pre životné prostredie; Umweltfreundliche
Beschaffung ekologicky čisté obstarávanie
Umweltgesetzgebung ; ekologická legislatíva ;
Umwelthaftungsrecht ; právna úprava zodpovednosti za životné prostredie ;
Umweltschaden ; poškodenie životného prostredia;
umweltschonend; nepoškodzujúce životné prostredie;
Umweltverträglichkeit; vplyv na životné prostredie; Umweltverträglichkeit der
Gemeinschaftsmaßnahmen vplyv opatrení spoločenstva na životné prostredie
Umweltverträglichkeitsprüfung ; kontrola ekologickej únosnosti (nezávadnosti);
Umwertung ; prehodnotenie;
Umzugsgut ; náklad prepravovaný pri sťahovaní;
Umzugskostenbeihilfe ; príspevok na sťahovanie ;
Umzugskostenentschädigung ; náhrada za náklady sťahovania ;
Umzugsverkehr ; preprava nákladu pri sťahovaní;
UN- Kaufrecht; obchodné právo OSN;
UN- Kaufrechtsübereinkommen; Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
OSN;
Unaufrichtigkeit ; nepravdivosť;
Unbedenklichkeit gesundheitliche ; nezávadnosť zdravotná;
Unbedenklichkeitsbescheinigung ; osvedčenie o nezávadnosti (vystavuje napr. finančný úrad alebo
sociálna poisťovňa ako osvedčenie o vyrovnaní všetkých záväzkov);
Unbefugte; ;
Unbefugter; nepovolaná osoba; - gegen Zutritt abgesichert zabezpečené pred prístupom
nepovolaných osôb
- das Betreten durch Unbefugte ist verboten vstup nepovolaným osobám je zakázaný
unbeschadet; bez ujmy, bez ohľadu ; - unbeschadet des Vertragsbeginns
- unbeschadet weiterer Ansprüche
unbescholten ; bezúhonný;
undurchführbar ; nevykonateľný
;
uneidlich ; neprísažný ;
uneinbringlich ; nedobytný ;
Uneinbringlichkeit ; nedobytnosť ;
Uneintreibbarkeit ; nedobytnosť ;
Unfallaufnahme ; vyšetrovanie nehody na mieste ;
Unfallfürsorge ; odškodnenie v prípade úrazu ;
Unfallschutz; úrazové poistenie ;
ungerechtfertigt ; neoprávnené ; ungerechtfertigte Bereicherung neoprávnené obohatenie
Ungleichheit; nerovnosť;
Ungunsten ; neprospech ; Die Prüfung ist in Ungusten des Lieferanten ausgefallen. Skúška
dopadla v neprospech dodávateľa.
Unionsbürger ; občan Únie ;
Unionsbürgerschaft ; občianstvo Únie ;
unkörperlich; nehmotný ; unkörperlicher Gegenstand nehmotný majetok
unparteiisch ; nestranne; unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen nestranne a podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia
unpräjudiziell erfolgen ; vykonať bez prejudikovania;
Unregelmäßigkeit ; nezrovnalosť ;
unselbständig ; závislý;
unselbständig ; ako zamestnanec ; eine unselbständige oder selbständige Tätigkeit ausüben
vykonávať činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba
Unstimmigkeit ; spor, nesúlad ;
Unstimmigkeiten ; nezrovnalosť, nezhoda, spor, nesúlad
; - Beide Vertragsparteien erklären,
alle zukünftigen Unstimmigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen, in freundschaftlicher und
partnerschaftlicher Art und Weise auf außergerichtlichem Weg lösen zu wollen. Obidve zmluvné
strany vyhlasujú, že chcú všetky budúce spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, riešiť priateľským
a partnerských spôsobom mimosúdnou cestou.
- Unstimmigkeiten in freundschaftlichem Einvernehmen miteinander abstimmen urovnať
nezrovnalosti roateľskou dohodou
unstretig ; nesporný ; Dem AN stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur auf Grund
unstreitiger oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche zu. Právo na započítanie a zádržné právo
prislúcha dodávateľovi len na základe nesporných alebo právoplatne rozhodnutých nárokov.
Unterbau; základňa; gemeinsamer organisatorischer Unterbau spoločná organizačná šruktúra
Unterbeschäftigung ; nedostatočná vyťaženosť kapacít ;
Unterbeteiligungsvertrag ; zmluva o spoločnom financovaní;
Unterbleiben; neuskutočnenie;
Unterbleiben; neuskutočnenie, vynechanie ; - durch das Unterbleiben der Vertragserfüllung
entgangene Gewinn
- Unterbleiben des Vorhabens neuskutočnenie projektu, zámeru
unterbreiten; predložiť
; einem Gericht unterbreiten predložiť súdu
Unterdeckung ; schodok;
Unterfertigter ; podpísaný;
Unterfertigung; podpis;
Unterfond ; podfond;
Unterhalten; vydržiavať; Unterhalten eines Büros vydržiavanie kancelárie
Unterhaltsberechtitgter ; vyživovaná osoba ;
Unterhaltsgeld ; výživné, alimenty ;
Unterhaltspflicht ; vyživovacia povinnosť ;
Unterhaltspflichtiger ; živiteľ;
unterjährig ; týkajúci sa neúplného roku ;
Unterkomitee ; podkomisia ;
unterlassen ; zdržať sa;
Unterlassung ; zanedbanie ;
Unterlassungsanordnung ; príkaz ukončiť / upustiť od konania a zdržať sa konania ;
unterlegener; neúspešný; unterlegener Beteiligter neúspešný účastník
Unterlieferanten ; subdodávatelia; fachlich qualifizierte Unterlieferanten odborne spôsobilí
subdodávatelia
Unternehmen ; podnik; - nachgeordnetes Unternehmen podriadený podnik
- Unternehmen des öffentlichen Dienstleistungsbereichs podniky sektoru verejných služieb
- verbundenes Unternehmen pridružený podnik, spojený podnik (obchodná spoločnosť, ktorej
najmenej 20% ale nie viac ako 50% majetku vlastní iná obchodná spoločnosť alebo skupina
obchodných spoločností)
- Unternehmen des Bauhauptgewerbes firma zabezpečujúca hlavné stavebné práce
Unternehmensberater ; poradca firemný;
Unternehmensbereich ; divízia, oblasť podnikania,
;
Unternehmensbesteuerung ; zdaňovanie obchodných spoločností;
Unternehmensbewertung ; ocenenie podniku ;
Unternehmenseinstellung ; ukončenie podnikateľskej činnosti ;
Unternehmenserwerb ; akvizícia podniku;
Unternehmensfortführung ; kontinuita (nepretržitá činnosť) podniku ;
Unternehmensgesetzbuches ; podnikateľský zákonník ; In § 9 Abs. 1 Z 1 wird das Wort
„Handelsgesetzbuches― durch das Wort „Unternehmensgesetzbuches― ersetzt. V § 9 ods. 1 bod 1
sa nahradí slovo „Obchodný zákonník“ slovom „Podnikateľský zákonník“
Unternehmensgruppe ; podnikateľská skupina;
Unternehmenspachtvertrag ; zmluva o podnikateľskom prenájme;
Unternehmensplanung ; podnikateľský plán; Die Unternehmensplanung bildet die Basis für den
Regelkreis Planung => Soll-Ist-Abgleich => Abweichungsanalyse => Gegensteuerung.
Unternehmensstandort ; pracovisko;
Unternehmensziel ; cieľ podnikania ;
Unternehmenszusammenschluss ; podniková kombinácia (IAS);
Unternehmerlohn; mzda podnikateľa ; Der Unternehmerlohn dient praktisch als Lohn für die durch
den Inhaber zu Verfügung gestellte Arbeitskraft.
Unternehmungsleitbild ; vzorové zásady podnikateľskej činnosti, stratégia a politika podniku;
Unterposition; podpoložka; Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur podpoložky
kombinovanej nomenklatúry
Unterprozess; subproces; Haupt- und Unterprozess proces hlavný a subproces (ISO 9000)
unterrichten ; informovať ;
Untersagungsverfahren; konanie na zákaz činnosti;
Unterschiedsbetrag ; rozdiel;
Unterschriftenliste ; podpisová listina;
Unterschriftenprobe ; podpisový vzor;
Unterschriftenregelungen ; pravidlá pre podpisovanie;
Unterschriftenverzeichnis ; zoznam s podpisovými vzormi;
Unterschriftsgebot ; požiadavku vlastnoručného podpisu ;
unterstellen ; predpokladať;
Unterstützungsgesuch ; žiadosť o podporu;
Unterveranlagung ; pasívna, krátka pozícia;
Unterverpachtung ; podnájom;
unterweisen ; inštruovať, poučiť, usmerniť;
Unterweisung ; inštruktáž, poučenie, zaškolenie;
unterzeichnen; podpísať; Unterzeichnet in Bratislava ... Dané v Bratislave ...
Unterzeichnender ; dolupodpísaný;
Unterzeichner ; podpísaný;
Unvereinbarkeit ; nezlučiteľnosť;
Unverfallbarkeitsfrist ; lehota pre neprepadnuteľnosť nároku ;
Unverfälschheit ; nefalšovanosť, pravosť;
Unverjährbarkeit ; nepremlčateľnosť;
Unvermögen ; neschopnosť;
Unversehrtheit ; nepoškodenosť, nenarušenosť;
unvertretbare Wertpapiere ; neprenosné cenné papiere;
Unvoreingenommenheit; nezaujatosť; gebührende Unvoreingenommenheit náležitá nezaujatosť,
objektivita
Unwahrheit ; nepravdivosť;
unwesentlich; nepodstatný; zu einem nicht unwesentlichen Teil nie nepodstatnou mierou
unwirksam ; neúčinný ; - Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam sein oder
werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Ak by
jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neúčinnými, nedotkne sa to účinnosti
ostatných ustanovení.
- Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrags als unwirksam, so werden die Vertragspartner
diese durch eine wirksame ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten
wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto zmluvy
neúčinné, potom ho zmluvní partneri nahradia účinným ustanovením, ktoré sa bude čo najviac
približovať ekonomickému účelu sledovanému neúčinným ustanovením.
Unwirksamkeitsklausel ; klauzula o neúčinnosti;
unzumutbar ; neúnosný ; wenn dem kündigenden Vertragspartner die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses unzumutbar ist ak je zmluvný vzťah pre zmluvného partnera, ktorý výpoveď
podal, neúnosný
Urkundenbeamter ; úradník vykonávajúcu agendu listín ;
Urlaub; dovolenka; - offener Urlaubsanspruch nevyčerpaná dovolenka
Urlaubsgeld; príplatok na dovolenku; Bei dem Urlaubsgeld handelt es sich um eine zusätzliche,
freiwillige, über das Urlaubsentgelt hinaus gezahlte Vergütung.
Urlaubskasse; fond pre platené dovolenky;
Ursprungsbezeichnung ; označenie pôvodu ;
Urteil ; rozsudok; erstinstanzliches Urteil rozsudok prvej inštancie
Ver- und Entsorgungsträger; správcovia inžinierskych sietí;
Veralterung
; zastaranie; technologischen Veralterung technologické zastaranie (IAS)
verändern; zmeniť; genetisch veränderter Organismus geneticky modifikovaný organizmus
veranlagen; vymerať; zur Einkommensteuer veranlagen vymerať daň z príjmov
Veranlagung; vlohy, schopnosť, vyrubenie, predpísanie (daní), investovanie; - Veranlagung von
Geldern umiestnenie peniazí
- Veranlagung zur Einkommensteuer vymeranie dane z príjmov
- Veranlagung in Wertpapieren investovanie do cenných papierov
Veranlagungszeitraum ; vymeriavacie obdobie ;
veranlassen ; prijať ; die gebotenen Maßnahmen veranlassen prijať potrebné opatrenia
Veranlassung ; podnet ; auf Veranlassung des Bestellers na podnet objednávateľa
Veranlassung ; zariadenie potrebného ; mit der Bitte um weitere Veranalassung s prosbou
o zariadenie všetkého potrebného
veranschlagte; rozpočtovaný ;
Verantwortung ; zodpovednosť
; - unter eigener Verantwortung na vlastnú zodpovednosti
- die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen za obsah zodpovedajú autorky
Verantwortungsmatrix ; matica zodpovednosti ; In der Verantwortungsmatrix des
Qualitätsmanagementsystems ist die Verantwortlichkeit für das QM-System festgelegt.
Veräußerung ; prevod vlastníctva;
verbilligt; zlacnený; verbilligter Mittagstisch obedy so zľavou
Verbindlichkeiten ; pasíva;
Verbindung ; spojenie; Verbindung herstellen nadviazať kontakt
Verbindungsstelle ; kontaktné pracovisko,
kontaktná agentúra;
Verbindungsweg ; komunikácia;
Verbleiben; pobyt; dauerndes Verbleiben trvalý pobyt
verbleibende Gewinne ; výsledné zisky;
Verbrauch; spotreba; Verbrauch des wirtschaftlichen Nutzenpotentials des Vermögenswertes
očakávaná ročná spotreba ekonomických úžitkov (IAS)
verbrauchbar; zužitkovateľný;
Verbraucherdarlehensvertrag ; zmluva o spotrebiteľskej pôžičke ;
Verbraucherkredit ; spotrebiteľský úver ;
Verbrauchsdatum; dátum spotreby; - über das Verbrauchsdatum hinaus po dátume spotreby
- abgelaufenes Verbrauchsdatum uplynulý dátum spotreby
Verbrauchsfrist ; lehota spotreby ;
Verbrauchsteuer ; spotrebná daň ;
verbriefen; upísať; verbrieftes Recht upísané právo, úpis
verbringen ; umiestniť (napr. do skladu);
Verbuchen ; účtovanie;
Verbücherung ; zápis do katastra nehnuteľností (pozemkovej knihy);
Verbücherung; zaknihovanie; Verbücherung des Kaufvertrags zápis kúpnej zmluvy (do katastra
nehnuteľností)
verbürgen ; zaručiť; Gegenseitigkeit verbürgen zaručiť vzájomnosť
Verbundeffekt ; združený efekt ;
verbunden ; spriaznený
s nájomcom (IAS)
; dem Leasingnehmer verbundenen Partei osoba spriaznená
Verbundtarif ; združená sadzba (sadza za cestovný lístok platný pre niekoľko druhov dopravy);
Verdingung; zadanie, úkolovanie; Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zadávací poriadok
pre stavebné práce
Verdingungsunterlagen ; zadávacie podklady, súťažné podklady;
Verdunkelungsgefahr ; nebezpečie zahladenia (dôkazov) ;
Veredelungserzeugnisse; zošľachtené výrobky; auf die Veredelungserzeugnisse zu erhebende
Zollabgaben clá vymeriavané zo zošľachtených výrobkov
Veredelungsverkehr ; zošľachťovací styk ;
Vereinbarkeit; zlučiteľnosť, zhoda; Vereinbarkeit von Beruf und Familie zlučiteľnosť pracovných a
rodinných záujmov
Vereinbarung; dohoda; - in Ermangelung einer anderen Vereinbarung ak sa nedohodnú inak
- wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
Vereinheitlichung ; zjednotenie ;
Vereinigungsfreiheit ; sloboda združovania;
Vereinigungsrecht ; právo spolčovania, zhromažďovania;
vereinnahmen; prijať , vykázať ; - vereinnahmte Entgelte prijaté finančné úhrady
- Nicht realisierte Gewinne werden nicht erfolgswirksam vereinnahmt. Nerealizované zisky sa
nevykazujú ako výnosy.
Vereinsfreiheit ; sloboda združovania; Vereins- und Versammlungsfreiheit sloboda združovania
a zhromažďovania
Verfahren; konanie; Verfahren zur gemeinschaftlichen Gläubigerbefriedigung konanie na spoločné
uspokojenie veriteľov
Verfahrensablauf ; metodický postup;
Verfahrensakte ; procesný spis ;
Verfahrensanweisung ; smernica; Zu wichtigen Abläufen und Prozessen werden auch passende
Muster-Prozessbeschreibungen beziehungsweise Verfahrensanweisungen geliefert. K dôležitým
postupom a procesom budú dodané aj zodpovedajúce vzorové popisy procesov resp. smernice.
Verfahrensingenieur ; technológ (švaj);
Verfahrensnorm ; procedurálna norma;
Verfahrensordnung ; rokovací poriadok ;
Verfahrenszugang ; procedúra ; DV Verfahrenszugang procedúra na spracovanie údajov
verfassen ; vypracovať ;
Verfassungsbrief; listina; Verfassungsbrief von Menschenrechten und Freiheitsrechten Ústavná
listina ľudských práv a slobôd
Verfassungsgerichtshof ; ústavný súd;
verfassungsrechtlich; ústavnoprávne, ústavne; verfassungsrechtliche Abstützung ústavnoprávna
opora
Verfassungsüberlieferungen ; ústavné tradície ;
Verfehlung ; pochybenie;
Verflechtung; prepojenie, prelínanie (záujmov); kapitalmäßige Verflechtung kapitálové prepojenie
Verfolgung; stíhanie; außer Verfolgung setzen zastaviť stíhanie
Verfolgungsvereitelung ; marenie stíhania ;
verfügbar ; voľný ; verfügbare Arbeitsplätze voľné pracovné miesta
Verfügbarkeit; dostupnosť ; Verfügbarkeit eines gesetzlichen Vertreters dostupnosť právneho
zástupcu
verfügen; nariadiť; Maßnahmen verfügen nariadiť vykonanie opatrení
Verfügung; nariadenie; durch Verfügung von hoher Hand nariadením z vysokého miesta
Verfügung; použitie; - zur freien Verfügung k voľnému použitiu
- einstweilige Verfügung dočasné opatrenie
verfügungsberechtigt ; oprávnený disponovať;
Verfügungsmacht ; dispozičná moc; Auch ohne Übertragung des bürgerlich-rechtlichen Eigentums
kann eine Verfügungsmacht durch Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums verschafft werden,
zum Beispiel bei Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt.
Verfügungsverbot ; zákaz nakladať (s vecami a právami), zákaz disponovať;
Vergabebesprechung ; prísľub udelenia objednávky;
Vergabeentscheidung ; rozhodnutie o zadaní (prác);
Vergabegegenstand ; predmet obstarávania (v súťaži);
Vergabeniederschrift ; protokol zadávací;
Vergabeverfahren,; výberové konanie; Vergabeverfahren unterhalb des Schwellenwertes
podprahová metóda verejného obstarávania
Vergabeverhandlung ; rokovanie o zadaní (s účastníkmi hospodárskej súťaže);
Vergabewesen; obstarávanie; Gesetz über das öffentliche Vergabewesen zákon o verejnom
obstarávaní
Vergebührung ; spoplatnenie;
Vergleich; porovnanie; - im Vergleich zueinander pri vzájomnom porovnaní
- außergerichtlicher Vergleich mimosúdne vyrovnanie
Vergleichsverfahren ; vyrovnávacie konanie ;
Vergnügungsstätte; zábavný podnik;
Verhalten ; konanie; Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Unternehmer
für jedes schuldhafte Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter. V prípade porušenia zmluvných
povinností zodpovedá podnikateľ za akékoľvek zavinené konanie svojich zákonných zástupcov.
Verhaltenskodex (code of conduct) ; kódex správania ;
Verhaltensweise; postup; aufeinander abgestimmte Verhaltensweise zosúladený postup
Verhältnis ; vzťah ; - im Verhältnis der Vertragsteile zueinander vo vzájomnom vzťahu zmluvných
strán
- außer Verhältnis zu Wert nepomer k hodnote
Verhältnismäßigkeit ; primeranosť
;
Verhältnisse ; pomery ; sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet žiť
v neusporiadaných hospodárskych pomeroch
Verhandlungsführer ; vedúci vyjednávacieho tímu ;
Verhandlungsleiter ; predsedajúci;
Verhandlungsprotokoll ; zápisnica z rokovania;
Verhandlungsverfahren ; rokovacie konanie; Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der
Auftraggeber mit oder ohne vorheriger öffentlicher Teilnahmeaufforderung an ausgewählte
Unternehmen, um über die Auftragsbedingungen Verhandlungen zu führen.
Verhandlungsverfahren unterhalb des Schwellenwertes ; podprahové rokovacie konanie ;
verhängen; ukladať; Geldbußen verhängen ukladať pokuty
Verhinderung ; prekážka v práci, zaneprázdnenie
; im Verhinderungsfall pri zaneprázdnení
Verhütung ; zabránenie ; - Verhütung und Verringerung der Umweltverschmutzung zabraňovanie
a znižovanie znečistenia životného prostredia
- Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten zabrábenie, odhaľovanie a vyšetrovanie
trestných činov
- Verhütung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit potláčanie rasovej diskriminácie a
nepriateľstva voči cudzincom
Verhütung; potláčanie;
verjähren ; premlčať ; Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und
Schädiger, jedenfalls in 3 Jahren nach Erbringung der Lieferung oder Leistung.Nároky na náhradu
škody sú premlčané po 6 mesiacoch od nadobudnutia vedomosti o škode a osobe, ktorá škodu
spôsobila, v každom prípade 3 roky po realizovaní dodávky alebo plnenia.
verkäuflich; predajný;
Verkaufsförderung ; podpora predaja;
Verkaufsinnendienst ; vnútorný obchodný aparát;
Verkaufskurs ; kurz predaj; Verkaufskurs der NBS für ATS
Verkaufsrentabilität ; rentabilita tržieb ; Verkaufsrentabilität ROS (Return on Sales) zeigt die
operative Rentabilität des Unternehmens
Verkaufsstufenplan ; postupový plán predaja;
Verkaufswaren ; tovar na predaj ;
Verkehr; pohyb; freier Verkehr von Waren voľný pohyb tovaru
Verkehrsakt ; dopravný spis (logistika);
Verkehrsanschlussabgabe ; poplatok za dopravné spojenie (platia napríklad obchodné zariadenia,
zábavné strediská apod. );
Verkehrsaufkommen ; hustota dopravy;
Verkehrsdienst ; dopravná služba ; - gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste dopravné služby vo
verejnom záujme
Verkehrsleistungen; dopravné výkony; Verkehrsleistungen im Transit výkony v tranzistnej doprave
Verkehrssachbearbeiter ; dopravný referent ;
Verkehrssitte ; dobrý mrav ; nach der Verkehrssitte oder dem Handelsbrauch podľa dobrých
mravov alebo obchodných zvykov
Verkehrssprache ; dorozumievací
jazyk ;
Verkehrssünderkartei ; kartotéka dopravných priestupov ;
Verkehrstauglichkeit ; spôsobilosť na premávku na pozemných komunikáciách;
Verkehrsträger ; prepravca ;
Verkehrsunfallanzeige ; oznámenie o dopravnej nehode ;
Verkehrsunternehmen ; prepravca ;
Verkehrsverbund ; dopravné združenie ;
Verkehrsverbundraum ; združené dopravné územie (územie v pôsobnosti dopravného združenia);
Verkehrsverlagerung; odklonenie obchodu;
Verkehrsverstoß ; dopravný priestupok;
Verkehrswert ; tržná hodnota (u nehnuteľností) ; Der Verkehrswert eines Grundstückes wird durch
den Preis bestimmt, der zum Wertermittlungsstichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr am
Grundstücksmarkt im Falle einer Veräußerung am Bewertungsstichtag zu erzielen wäre.
Verkehrszentralregister ; centrálny dopravný register;
Verletztengeld ; náhrada za stratu na zárobku v dôsledku úrazu počas zdravotnej rehabilitácie ;
Verlust; strata; ausstehender Verlust neuhradená strata
Vermessungsbüro ; geodetická kancelária;
Vermittlungshonorar ; odmena za sprostredkovanie;
Vermittlungsquote ; podiel sprostredkovaných pracovných miest ;
Vermittlungsverfahren ; dohadovacie konanie ;
Vermögen und Schulden ; aktíva a záväzky ;
vermögende ; majetný;
Vermögens- und Schuldposten; položky majetku a záväzkov;
Vermögensanlage; investovanie; Jede Vermögensanlageform lässt sich anhand von drei Kriterien
bzw. Faktoren beurteilen: Rentabilität, Sicherheit, Liquidität.
Vermögensbilanz ; výkaz o majetku a záväzkoch; Eine Vermögensbilanz ist eine Aufstellung der
eigenen Vermögenswerte (Aktiva) und der ausstehenden Verbindlichkeiten (Passiva) zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Výkaz o majetku a záväzkoch poskytuje prehľad o vlastnom majetku
(aktíva) a neuhradených záväzkoch (pasíva).
Vermögensbildung ; tvorba majetku ;
Vermögensgegenstände; majetok, aktíva; - immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný
majetok (IAS), nehmotné aktíva
- selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou (IAS)
- Vermögensgegenstände und Schulden majetok a záväzky (IAS)
Vermögensgerichtsstand ; súdna príslušnosť v majetkových veciach ;
Vermögensmasse ; majetková podstata;
Vermögenssteuer ; daň z majetku ;
Vermögensvergleich; porovnanie prírastku majetku; Die Überprüfung der Vermögensentwicklung
erlaubt der Steuerbehörde Rückschlüsse auf das Einkommen der steuerpflichtigen Person
(Vermögensvergleich). Kontrola vývoja majetku umožňuje daňovému orgánu robiť závery o príjme
daňovníka (porovnanie prírastku majetku).
Vermögensverhältnisse; majetkové pomery; geordnete Vermögensverhältnisse usporiadané
majetkové pomery
Vermögensvorteil ; majetkový prospech ; Unrechtmässiger Vermögensvorteil neoprávnený
majetkový prospech
Vermögenswert; majetok, aktívum ; - kleinste erkennbare Gruppe von Vermögenswerten
najmenšia identifikovateľná skupina majetku (IAS)
- Vermögenswert ist jeder Gegenstand und jedes Recht (z.B. eine Forderung), welche ihren Wert
dauerhaft bewahren.
- gemeinschaftliche Vermögenswerte spoločný majetok (IAS)
- Finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen. Finančné
aktíva alebo pasíva sa vykazujú v súvahe.
- andere Vermögenswerte ostatný majetok (IAS)
vermögenswert; majetkový; vermögenswerte Leistung majetkové plnenie
vermögenswirksam; majetkotvorný; vermögenswirksame Leistungen príspevky na majetkotvorné
sporenie
Vernehmlassung ; stanovisko, pripomienka (oficiálne, napr. k zákonu švaj.);
Vernehmlassungsverfahren ; pripomienkové konanie (švaj.);
Vernehmungsprotokoll ; protokol o výsluchu ;
Vernetzung; prepojenie; Vernetzung der Landesgesellschaften prepojenie národných spoločností
vernünftigerweise voraussehbar ; rozumne predvídateľný;
Verordnung; nariadenie; zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. naposledy zmenené a
doplnené nariadením Rady (ES) č.
Verordnungsermächtigung ; splnomocnenie na vydávanie nariadení ;
verpflichten; zaviazať; gesetzlich verpflichtet zo zákona povinný
Verpflichteter ; osoba povinná
k výkonu práce
; zur Dienstleistung Verpflichteten osoba, ktorá sa zaviazala
Verpflichtung faktische ; mimozmluvná povinnosť (IAS);
Verpflichtungserklärung ; vyhlásení o prijatí záväzku ;
Verpflichtungsermächtigung ; oprávnenie zaväzovať sa ;
Verpflichtungsgeschäft ; záväzkový vzťah;
verrechnen; vykázať, zaúčtovať; aufwandswirksam verrechnen vykázať ako náklady (IAS)

Verrichtungen; úkony; Verrichtungen tätigen robiť úkony

bei Ausübung ihrer dienstlicher Verrichtung
Verrichtungsgehilfe ; poverenec ;
Versammlungsort ; miesto konania zhromaždenia ;
Versandanmeldung ; tranzitné colné vyhlásenie ;
Versandbereitschaft; pripravenosť na odoslanie
;
Versandhändler ; zasielateľ (podnikateľ uskutočňujúci zásielkový obchod) ;
Versandhauses ; zásielková firma ;
Versandschein ; tranzitné vyhlásenie;
Versandstelle ; expedičné stredisko ;
Versandverfahren; tranzitný režim ; Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren
Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
Verschiffung ; nalodenie;
Verschlechterungsverbot ; zákaz zhoršenia ;
verschlüsselt; kódovaný; verschlüsseltes Abonnementfernsehen kódovaná platená televízia
verschmelzenden Umwandlung ; premena splynutím;
verschuldensunabhängig ; od zavinenia nezávislý, bez ohľadu na zavinenie;
Verschwiegenheit; mlčanlivosť; Verschwiegenheit bewahren zachovávať mlčanlivosť
Verschwiegenheitspflicht ; povinnosť zachovať mlčanlivosť; Verletzt der Arbeitnehmer die
Verschwiegenheitspflicht, kann er sich u.U. schadenersatzpflichtig machen.
Versetzung ; postup do vyššieho ročníka ; Entscheidungen der zuständigen Konferenzen in
Versetzungsfällen und bei Ordnungsmaßnahmen sind grundsätzlich interne Angelegenheiten der
Schule. Rozhodnutia príslušných konferencií v prípadoch postupu do vyššieho ročníka a ohľadne
disciplinárnych opatrení sú zásadne internou záležitosťou školy.
Versicherung ; vyhlásenie, uistenie; - Versicherung an Eides statt miestoprísažné vyhlásenie
- eidesstattliche Versicherung miestoprísažné vyhlásenie
Versicherung; poistenie; - Versicherung gegen Frostschäden poistenie proti škodám spôsobených
mrazom
Versicherungsbüro; kancelária poisťovateľov;
Versicherungsforderung ; poistná pohľadávka;
Versicherungsfreiheit ; oslobodenie od povinného poistenia ;
Versicherungsklasse ; poisťovacia trieda ; Bei den KFZ Versicherungsklassen unterscheidet man
drei wesentliche Klassen: Regionalklassen, Typklassen und Schadenfreiheitsklassen.
Versicherungsnachweis ; doklad o poistení;
Versicherungsregelung; poistné predpisy upravujúce rozdelenie poistného bremena medzi dotknuté
štáty; Versicherungslastregelungen sind im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung
völkerrechtliche Verträge, die die Versicherungslast bei Personen, deren
Rentenversicherungszugehörigkeit infolge staatsrechtlicher Entwicklungen zwischen mehreren
Staaten wechselt, je nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthalt des Versicherten unter den
vertragsschließenden Staaten verteilen.
Versicherungswesen; poisťovníctvo; Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen Spolkový
úrad pre dozor nad poisťovníctvom
Versicherungszertifikat; certifikát (osvedčenie) o poistení ;
Versorgungsamt ; úrad dôchodkového zabezpečenia ;
Versorgungsanspruch ; nárok na sociálne zabezpečenie ;
Versorgungseinkünfte ; príjmy zo sociálneho zabezpečenia;
Versorgungsempfänger ; poberateľ dávok sociálnej starostlivosti ;
Versorgungskrankengeld ; zaopatrovacie nemocenské dávky (poskytované v dôsledku poškodenia
zdravia vo vojenskej alebo obdobnej službe), nemocenské dávky v bezvládnosti;
Versorgungswerk; inštitúcia sociálnej starostlivosti;
Verspätungszuschlag ; prirážka za oneskorenie;
Verständnisfrage ; kontrolná otázka;
Versteigerungsrefinanzierungskredit ; aukčný refinančný úver ;
Verstreichen ; uplynutie ; nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist po
márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty
Verteidiger; obhajca; offizieller Verteidiger úradne stanovený obhájca
verteidigungsfähig; obhájiteľný; das Konzept des verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteils
koncepcia obhájiteľnej konkurenčnej výhody
Verteilung ; alokácia ; Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken alokácia
menového príjmu národných centrálnych bánk
Verteilungsschlüssel ; rozdeľovací kľúč ;
Verteilzentrum ; odbytové stredisko ;
Vertrag; zmluva; - Maastrichter Vertrag Maastrichtská zmluva
- Vertrag von Maastricht Maastrichtská zmluva
Vertrag; zmluva;
Vertragserfüllungsbürgschaft ; záruka na splnenie zmluvy;
Vertragserrichter ; zhotoviteľ zmluvy ;
Vertragsführung ; evidencia zmlúv ;
Vertragsgrundlagen ; zmluvná báza ;
Vertragsmerkmale ; zmluvné náležitosti ; Nach slowakischem Recht muss ein jeder Vorvertrag die
folgenden wesentlichen Vertragsmerkmale (essentialia negotii) aufzeigen: Podľa slovenského práva
musí každá zmluva o budúcej zmluve obsahovať nasledovné základné zmluvné náležitosti
(essentialia negotii):
Vertragsrecht ; zmluvné právo;
Vertragsverletzungsverfahren ; súdne konanie pre porušenie zmluvy;
Vertrauensarzt ; revízny lekár (poisťovne);
Vertrauensmann ; dôverník ;
Vertrauensschaden ; škoda z porušenia dôvery;
Vertraulichkeit ; dôvernosť;
vertretbar ; primeraný;
Vertretungsbefugnis ; oprávnenie k zastupovaniu;
vertretungsbefugt; oprávnený zastupovať; allein (gemeinsam) vertretungsbefugt samostatne
(spolocne)
Vertriebsbindungen ; výhradné distribučné dohody;
Vertriebseinheit ; odbytová jednotka ;
Vertriebsgesamtkosten ; odbytová réžia ;
Vertriebshändler ; obchodník ;
Vertriebskosten ; náklady na predaj (IAS);
Vertriebsstelle ; predajné miesto;
Vertriebszulassung ; povolenie k predaju;
Verursacher ; pôvodca;
verursachergerecht; podľa pôvodcu ;
verursachungsgerecht; podľa príčiny ;
Verwahrung ; úschova ; in notarielle Verwahrung zu geben zložiť do notárskej úschovy
Verwahrung; úschova; gesonderte Verwahrung oddelená úschova
Verwaltungsakt ; správny úkon ;
Verwaltungsbeitrag ; príspevok na administratívne náklady ; Der Grundeigentümer erhält abhängig
vom Ausmaß der Natura 2000 - Waldfläche seines Betriebes einen Verwaltungsbeitrag. Majiteľ
pozemkov dostáva v závislosti od výmery lesnej plochy svojho podniku zaradenej do sústavy
Natura 2000 príspevok na administratívne náklady.
Verwaltungsstelle; správa;
Verwaltungsstelle ; riadiaci orgán, správa, centrála ; - zentrale Verwaltungsstelle centrála (firmy,
banky)
- Begünstigter ist der Unterzeichner eines Zuschussvertrages mit der gemeinsamen
Verwaltungsstelle. Príjemca pomoci je orgán uzatvárajúci zmluvu o grante so spoločným riadiacim
orgánom.
Verwaltungsträger ; správny orgán ;
Verwaltungsübertretung ; správny priestupok ; Eine Freiheitsstrafe darf nur dann verhängt werden,
wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen gleicher Art
abzuhalten.
Verwaltungsverfahren ; administratívne postupy, správne konanie ;
Verwaltungsverfahrensgesetz ; zákon o správnom konaní ;
Verwandter; príbuzný; Verwandter in gerader Linie príbuzný v priamej línii
verweisen ; vykázať
; vom Ort der Leistungsverbringung verweisen
Verweismatrix ; matrica odkazov; Eine Zuordnung der unternehmensspezifischen Struktur zu den
ISO-Elementen kann mittels einer Verweismatrix erfolgen. Špecifickú štruktúru podniku možno
priraďovať k jednotlivých prvkov podľa ISO prostredníctvom matrice odkazov.
Verweisungsnormen ; normy odkazujúce;
Verwendungen ; výdavky ; - notwendigen Verwendungen auf die Pachtsache nevyhnutné výdavky
vynaložené na prenajatú vec
- wertverbessernde Verwendungen výdavky zvyšujúce hodnotu veci
Verwendungsersatz ; náhrada výdavkov ;
Verwendungszwecknähe ; podobnosť účelu použitia ;
verwerfen ; zamietnuť
; Rechtsmittel verwerfen zamietnuť opravný prostriedok
verwerten ; zhodnotiť, uplatniť
; bei Nichterfüllung durch den Kreditnehmer das Pfandrecht
verwerten pri neplnení dlžníka uplatniť záložné právo
Verwertungsrecht; právo zhodnotiť;
Verwirkungsausschluss ; vylúčenie prepadnutia práv;
verzeichnen (in) ; zaregistrovať, zaznamenať;
verzinsen ; úročiť; Der ausstehende Betrag ist mit zwei Prozent über Bundesbankdiskont jährlich zu
verzinsen. Dlžná suma bude úročená sadzbou o dve percentá vyššou než je diskontná sadzba
Spolkovej banky.
Verzug; omeškanie ; - sich in Verzug befinden, wenn Verzug vorliegt,
in Verzug kommen
- Gefahr im Verzug nebezpečenstvo omeškania
VfGH- Erkenntnis; rozsudok Ústavného súdneho dvora;
Vielfalt; rozmanitosť; Vielfalt der Kulturen und Sprachen kultúrna a jazyková rozmanitosť
Visegrád- Vierbund; Višegrádska štvorka;
Vize-Außenminister ; námestník ministra zahraničných vecí ;
Vize-Generaldirektor; námestník generálneho riaditeľa;
Vizepräsidentin ; podpredsedníčka ; Vizepräsidentin der EU Kommission podpredsedníčka komisie
EÚ
volatil ; volatilný ;
Volatilität ; volatilita ; Volatilität ist ein Schwankungsbereich, während eines bestimmten
Zeitraums, von Wertpapierkursen, von Rohstoffpreisen, von Zinssätzen oder auch von
Investmentfonds-Anteilen. Volatilita je rozsah, v ktorom za určité obdobie kolíšu kury cenných
papierov, ceny surovín alebo aj podiely investičných fondov.
Völker ; národy ; eine immer engere Union der Völker Europas čoraz užšie spojenectvo medzi
národmi Európy
volksbildnerisch; osvetový;
Volksbildung ; ľudová osveta ;
Volksbildungstätigkeit ; osvetová činnosť;
Volksgruppe ; národnostná menšina;
Volkszahl ; počet obyvateľov ;
Vollbeschäftigung ; plná vyťaženosť kapacít,
plná zamestnanosť;
vollbringen ; poskytovať
; Dienstleistungen vollbringen poskytovať služby
vollenden ; dovŕšiť; in jedem folgendem Monat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr nicht
vollendet hat v každom ďalšom mesiaci, na začiatku ktorého nedovŕšil 18. rok života
Vollendung; ustanovenie, dovŕšenie; - Vollendung des Binnenmarkts ustanovenie vnútorného trhu
- Vollendung des 27. Lebensjahres
Vollkaufmann; podnikateľ ; Kaufmann (Istkaufmann oder Vollkaufmann) ist, wer ein
Handelsgewerbe betreibt (pozri Handelsgewerbe)
Vollkostenrechnung ; rozpočet plných nákladov (čiže priamych nákladov) ;
Vollmachtgeber ; splnomocniteľ;
Vollmitglied ; riadny člen ;
vollstreckbar ; vykonateľný; Diese Ausfertigung ist rechtkräftig und vollstreckbar. Toto
vyhodnotenie je právoplatné a vykonateľné.
Vollstreckung ; výkon rozhodnutia ;
Vollstreckungsaufschub ; odročenie, odklad exekúcie;
Vollstreckungsbescheid ; rozhodnutie o výkone práva ;
Vollstreckungsbescheid ; platobný výmer; Legt der Schuldner keinen Widerspruch ein, kann der
Gläubiger Erlass eines Vollstreckungsbescheides beantragen. Ak dlžník nevznesie námietku, môže
veriteľ požiadať o vydanie platobného výmeru.
Vollstreckungsgegenklage ; žaloba proti nútenému výkonu práva (exekúcii) I ; In diesem Fall
muss man selbst bei dem damals entscheidenden Gericht eine sogenannte
Vollstreckungsgegenklage erheben und die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklären lassen.
Vollstreckungsklausel ; doložka o vykonateľnosti;
Vollstreckungstitel ; titul výkonu práva ;
Vollstreckungsverfügung ; nariadenie o výkone rozhodnutia;
Vollstreik ; celoplošný štrajk, generálny štrajk v odvetví ;
vollumfänglich ; v plnom rozsahu ;
Vollzeitarbeitsvertrag ; pracovná zmluva na plný uväzok;
Vollzeitbeschäftigter ; pracovník s plnou pracovnou dobou ;
Vollzeitstudium; denné štúdium;
Vollziehbarkeit ; vykonateľnosť; Sofortige Vollziehbarkeit und aufschiebende Wirkung okamžitá
vykonateľnosť a odkladný účinok
Vollziehung; vykonanie ; Vollziehung der Wandelung zrušenie zmluvy
Vollzugsbehörde ; exekutívny (výkonný) orgán;
Vollzugsklausel ; vykonávacia klauzula ;
Vollzugsordnung; Exekučný poriadok; Vollzugsordnung für den Funkdienst Rádiokomunikačný
poriadok
Vomhundertsatz ; percentuálna sadzba;
Vor Ort; na mieste; - kostenlosen Vor-Ort-Gespräch bezplatná konzulácia na mieste
- Vor-Ort-Service servis na mieste
Vorababstimmung ; predbežná koordinácia ;
Vorabausschüttung ; zálohové vyplatenie zisku ;
Vorabdividenden ; zálohové dividendy ;
Vorabentscheidung ; prejudiciálne (predbežné) rozhodnutie ; Ersuchen um Vorabentscheidung
žiadosť o začatie prejudiciálneho konania
Vorabentscheidungsersuchen ; žiadosť o predbežné rozhodnutie, návrh na začatie prejudiciálneho
konania;
Vorabentscheidungsverfahren ; konanie o prejudiciálnej otázke ; Ersuchen um Vorabentscheidung
návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke
Vorabrate ; akontácia, záloha na lízingové splátky;
Voranküdigung ; oznámenie vopred ;
Voranmeldung ; predbežné daňové priznanie (daň z obratu);
Voranschlag; rozpočet; Voranschlag des Landes rozpočet krajiny
Voranschlagsjahr ; rozpočtový rok ;
Vorausdarlehen ; preddavková pôžička;
Vorausfolgungsvariante ; variant s poskytnutím informácií pred záväzným vyhlásením (pri
uzatváraní poistných zmlúv) ;
Vorauskasse ; zálohová platba, platba vopred ; Exportaufträge werden "Kassa gegen Dokumente",
gegen "Vorauskasse" oder "unwiderrufliches Akkreditiv" ausgeführt. Exportné zakázky realizujeme
pri „promptnej platbe proti dokumentom”, pri „platbe vopred” alebo „neodvolateľnom akreditíve”.
Vorausklage ; predchádzajúca žaloba ; Vorausklage ist das Recht des Bürgen, die Befriedigung des
Gläubigers zu verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner erfolglos versucht hat.
voraussetzungslos ; bezpodmienečne ;
Vorauszahlung ; preddavok;
Vorauszahlungsbürgschaft ; akontačná záruka; Die Vorauszahlungsbürgschaft eines Kreditinstituts,
die alle etwaigen Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer sichert, kann auch Ansprüche des
Käufers auf Ersatz für Aufwendungen zur Mängelbeseitigung umfassen. Akontačná záruka banky,
ktorá zabezpečuje všetky prípadné nároky kupujúceho voči predávajúcemu, môže zahŕňať aj
nároky kupujúceho na náhradu výdavkov vynaložených na odstránenie nedostatkov.
Voravisierung ; oznámenie vopred;
vorbehaltlich ; s výhradou; vorbehaltlich des Rücktrittsrechte
Vorbehaltsurteil ; rozsudok s výhradou;
Vorbehaltsware ; tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva;
Vorbemerkung ; pripomienka;
vorbereitend; prípravný; vorbereitendes Verfahren prípravné konanie
Vorbereitungsdienst; prípravná štátna služba (čakateľa); Der Vorbereitungsdienst ist die von einem
Beamten zur Vorbereitung auf sein späteres Amt abzuleistende Ausbildungszeit, während der er als
Anwärter bzw. als Referendas tätig ist.
Vorbeugemaßnahme ; preventívne opatrenie ;
Vorbeugemaßnahmen ; preventívne opatrenie;
vorbeugen (der Gewalt) ; predchádzať (násiliu);
vorbezeichnet ; vyššie uvedený;
Vorblatt ; úvodný list ;
Vorbringen ; diskusné príspevky, (prednesené) pripomienky;
Voreltern ; starí rodičia ;
Vorenthaltung ; zadržanie (veci) ;
Vorentwurf; zadanie stavby;
Vorfaktura ; predbežná faktúra;
Vorfälligkeitsentschädigung ; náhrady škody za predčasné splatenie úroky;
Vorfinanzierung ; preddavkové financovanie;
Vorführungsbefehl ; rozkaz k predvedeniu ;
Vorgaben ; predpísané podmienky;
vorgeben ; vytýčiť
; Grenzen vorgeben vytýčiť hranice
Vorgehen ; postup; - abgestimmtes Vorgehen koordinovaný (jednotný) postup
Vorgehensweise ; postup;
Vorgeladener ; predvolaný ;
vorherrschen; dominovať; vorherrschende Ursprung dominantný zdroj (IAS)
Vorinformation ; informácia predbežná;
Vorinstanz; inštancia predchádzajúca;
Vorkaufsberechtigter ; osoba oprávnená k prednostnej kúpe ;
Vorkaufvertrag; zmluva o budúcej kúpnej zmluve;
Vorlagefrage ; prejudiciálna otázka;
Vorlagenpapiere ; podkladové materiály;
Vorlauf- und Nachlaufweg; beh vozidiel pred a za terminálom;
Vorlaufjahr ; nultý ročník; Die Stadtgemeinden können der Gymnasialen Oberstufe ein Vorlaufjahr
für Schülerinnen und Schüler voranstellen, die die Gymnasiale Oberstufe besuchen wollen, ohne
vorher die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums besucht zu haben.
vorlegen ; splniť
; die Voraussetzungen legen vor podmienky sú splnené
Vorliegen ; existencia, dispozícia
povolení
; nach Vorliegen sämtlicher Bewilligungen po získaní všetkých
Vormerkung ; záznam ; Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf ... záznam k zabezpečeniu
nároku na ...
Vormund; poručník; Ein Vormund (veraltet auch Gerhab) ist eine Person, die mit einer
Vormundschaft betraut ist.
Vormundschaft ; poručníctvo; Unter Vormundschaft versteht man die gesetzliche Fürsorge bei
Unmündigkeit für eine Person (den sogenannten Mündel), der die Geschäftsfähigkeit fehlt, sowie
für deren Vermögen. Pod poručníctvom rozumieme zákonnú starostlivosť o neplnoletú osobu (tzv.
chovanca), ktorá nie je spôsobilá k právnym úkonom, ako aj o jej majetok.
Vormundschaftsgericht ; poručenský súd ;
Vornahme ; vykonanie, uskutočnenie ; Vornahme einer Rechtshandlung vykonanie právneho
úkonu
vornehmen ; vykonať ; Entscheidungen vornehmen prijímať rozhodnutia
vornehmen zaregistrovať
Registrierung
Vorort; predmestská časť, predmestie;
Vororteverkehr ; prímestská
doprava ;
Vorperiode ; predchádzajúce obdobie ;
Vorprodukt ; vstupný výrobok ;
Vorprojekt ; prípravný projekt;
Vorprüfungsordnung ; pravidlá pre vykonávanie predbežných kontrol;
Vorrang ; prednosť
; mit Vorrang behandeln zaoberať sa prednostne
Vorräte ; zásoby ; selbst hergestellte Vorräte zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Vorratsvermögen ; hodnota zásob (IAS);
Vorreiter ; priekopník;
Vorruhestandsleistungen ; preddôchodkové dávky ;
vorsätzlicher Falscheid ; úmyselne nesprávna prísaha ;
Vorschaltkredit ; preklenovací úver;
Vorschau ; výhľad, prognóza ;
Vorschlagsliste ; zoznam kandidátov (pre voľbu prísediacich); - Vorschlagsliste zur Aufnahme in die
UNESCO-Liste des Welterbes. Zoznam navrhovaných pamiatok na zaradenie do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO.
- Vorschlagsliste für Schöffen zoznam kandidátov pre voľbu prísediacich
Vorschlagswesen ; zlepšovateľstvo;
Vorschreibungen; predpisy; behördliche Vorschreibungen podmienky predpísané príslušnými
orgánmi
Vorschrift ; predpisy; landesgesetzliche Vorschriften národné zákonné predpisy; Vorschriften der
Sicherheitstechnik und des Arbeitsschutzes predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vorsichtigkeit ; opatrnosť;
Vorsitz führen ; predsedať ; Den Vorsitz führen die Gesellschafter im Turnus. Zhromaždeniu
predsedajú striedavo spoločníci.
vorsorglich ; pre každý prípad;
Vorstand ; predseda (predstavenstva); Den Vorstand bilden: der Vorstand, vertretender Vorstand,
Protokollführer. Predstavenstvo tvoria predseda, zastupujúci podpredseda, zapisovateľ.
Vorstellungsgespräch ; osobný pohovor;
Vorsteuer ; daň z pridanej hodnoty na vstupe;
Vorsteuerabzug ; odpočet dane z obratu (dane z pridanej hodnoty) ; Der Vorsteuerabzug
berechtigt den Unternehmer, von der Steuer, die er für seine Umsätze schuldet, die
Umsatzsteuerbeträge (Vorsteuern) abzuziehen, die ihm andere Unternehmer für ihre an ihn
ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze offen in Rechnung gestellt haben. Abziehbar als Vorsteuer
ist auch die Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (Erwerbsteuer) sowie die
Einfuhrumsatzsteuer, die der Unternehmer bei der Wareneinfuhr aus Nicht-EU-Staaten an das
Zollamt entrichtet hat.
Vorsteuerabzugsberechtigter ; osoba s nárokom na odpočet DPH ;
Vorsteuerabzugsrecht ; právo na odpočet dane z pridanej hodnoty ;
vortags ; predchádzajúci deň ;
Vorteil ; úžitok; geldwerter Vorteil peňažný pôžitok
Vortrag; prevod; steuerliche Verlustvorträge prevod nevyužitej daňovej straty (IAS)
vortragen ; predoslať;
Vortragendentätigkeit ; prednášková činnosť;
vorübergehend ; dočasne ; zur vorübergehender Dienstleistung in Ausland entsenden vyslať do
zahraničia na dočasný výkon práce
Vorverfahren ; predbežné konanie ; Mit der Zustellung der Klage bestimmt der Vorsitzende
entweder einen frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung oder er veranlasst ein
schriftliches Vorverfahren. Po doručení žaloby predseda súdu buď stanoví skorý prvý termín
ústneho pojednávania, alebo nariadi písomné predbežné konanie.
Vorvertrag; zmluva o budúcej zmluve; - Vorvertrag zu einem Kaufvertrag zmluva o budúcej kúpnej
zmluve
- Vorvertrags über den Abschluss eines Kaufvertrags am Mietgegenstand zmluva o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy k predmetu nájmu
Vorwegabzüge ; zálohové zrážky ;
Vorzeigung ; predloženie (zmenky); Vorzeigung des Führerscheines predloženie vodičského
preukazu
Vorzugspfand ; prioritné záložné právo ; ein gesetzliches Vorzugspfand genießende Forderungen
pohľadávka zabezpečená prioritným záložným právom
Vorzugsstellung ; výsadné postavenie ;
Wachebeamte ; policajt;
Wachstumsland ; krajina s nárastom HDP ;
Wachstumsprognose ; prognóza hospodárskeho rastu ;
Wagenbrief ; vozňový list;
Wagenstellungen ; pristavovanie vagónov;
Waggon ; vagón; Waggon stellen pristaviť vagón
Wahlbeamter auf Zeit ; volený úradník na čas ;
Wahlfach ; voliteľný predmet;
Wahlkind ; adoptívne dieťa ;
Wahlperiode ; volebné obdobie ;
Wahlvater ; adoptívny otec;
wahren ; dodržať ; die Beschwerdefrist ist gewahrt lehota na podanie sťažnosti bola dodržaná
wahren; dodržať; Bei der Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt.
Wahrheitsbeweis ; dôkaz pravdy;
Wahrheitspflicht ; povinnosť hovoriť pravdu ;
wahrnehmen ; využiť ; Möglichkeiten wahrnehmen využiť možnosti
Wahrnehmung ; uplatnenie ; Wahrnehmung der Option uplatnenie opcie
Wahrung; ochrana; - Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer ochrana nárokov zamestnancov
- Wahrung der Menschenwürde zabezpečenie ľudskej dôstojnosti
Währungsaufwertung ; revalvácia meny ;
Währungsminderung ; devalvácia meny ;
Währungsposition ; pozícia meny;
Währungsswap; menový swap; Bei einem Währungsswap liegen die zu tauschenden
Verbindlichkeiten in verschiedenen Währungen vor. U menového swapu sú vymieňané záväzky v
rôznych menách.
Währungsumstellung ; menová transformácia ;
Währungsuntereinheit ; menová subjednotka ;
Waisenrente ; sirotský dôchodok;
Wandelanleihe ; zameniteľná obligácia, premenný dlhopis; Wandelanleihen (auch
Wandelschuldverschreibung oder Wandelobligation) werden von Anteilsgesellschaften ausgegeben
und in der Regel mit einem Nominalzins unter dem jeweiligen Zins des Kapitalmarkts ausgestattet.
Eine Wandelanleihe ist ein verzinsliches Wertpapier, das dem Inhaber das Recht einräumt, es
während einer Wandlungsfrist in Aktien einzutauschen.
Wandelung ; vrátenie, zrušenie zmluvy ;
Wanderarbeitnehmer ; migrujúci pracovník ; Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Beamter der
Europäischen Gemeinschaften ein Wanderarbeitnehmer. Podľa ustálenej judikatúry je úradník
Európskych spoločenstiev kvalifikovaný ako migrujúci pracovník.
Wanderarbeitnehmer ; migrujúci pracovník ;
Wandlung ; zrušenie zmluvy ; Schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Käufer entweder
Rückgängigmachung des Kaufvertrages (Wandlung) oder eine Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen.
Wandlungsrecht ; právo premeny (napr. cenného papiera na akciu);
Ware; tovar; - offen verkaufte Ware tovar predávaný nezabalený
- vorverpackte Ware balený tovar
- abgelaufene Ware tovar po dátume spotreby
- Waren und Dienstleistungen im Kulturbereich kultúrny tovar a služby
- weiße Ware biela technika
Warenausgang ; výdaj tovaru;
Warenbewirtschaftung ; nakladanie s tovarom;
Warenbörse ; tovarová burza;
Warendemonstrant ; predvádzač tovaru;
Wareneingang ; príjem tovaru ;
Wareneinsatz ; spotreba tovaru;
Warenfrüherfassung ; predpríjem tovaru;
Warengeschäft ; komoditný obchod;
Wareninteressenten ; osoby s oprávneným záujmom na tovare ;
Warenkorb ; spotrebný kôš ;
Warenkorbanalyse ; analýza tovarového koša;
Warennachschub ; doplňovanie zásob tovaru;
Warenpapier ; tovarový cenný papier;
Warenposition ; tovarová položka ;
Warentermingeschäfte ; komoditné termínové obchody (IAS);
Warenumschlag ; obratovosť tovaru ;
Warenverkehr ; výmena tovaru;
Warenvorschub ; predzásobovanie;
Warenzustellung ; rozvoz tovaru ;
Wärmeschutzvorkehrungen ; zatepľovanie ;
Warnpflicht; povinnosť varovať;
Waschgeschäft ; umývanie (áut) ;
Waschumsatz ; obrat z umývania (áut) ;
Wasserbehörde ; vodohospodársky orgán;
Wassergeld; vodné;
Wasserkorb ; prebujnená administratíva ;
Wasserrecht ; právne predpisy o vodnom hospodárstve, vodné právo;
Wasserwirtschaftsamt ; úrad pre vodné hospodárstvo;
Wechselbürgschaft ; ručenie zmenkou;
Wechselguthaben ; zmenkové pohľadávky;
Wechselkredit ; zmenkový úver;
Wechselkursbindung ; nadväznosť na výmenný kurz ;
Wechselkursfixierung ; fixácia na výmenný kurz ;
Wechselkursmechanismus; mechanizmus menových kurzov;
Wechselobligo; zmenkové obligo;
Wechselverbindlichkeit ; zmenkový záväzok ;
Wechselzahlungsauftrag ; zmenkový platobný rozkaz; Erlass der Wechselzahlungsaufträge vydanie
zmenkových platobných rozkazov
Weg ; cesta ; - im Wege der Zwangsvollstreckung cestou núteného výkonu rozhodnutia
- öffentliche Wege und Plätze verejné komunikácie a priestranstvá
wegbringen ; odviesť, odvážať;
Wegeentgelt ; poplatok za poskytnuté dopravné cesty ;
Wegekosten ; náklady na cestu 15/335;
Wegerecht ; právo prechodu a prejazdu ; Das Wegerecht bezeichnet das Recht, einen Weg über ein
fremdes Grundstück nur zum Zwecke des Durchganges / der Durchfahrt zu nutzen.
Wegfall ; zaniknutie ;
Weggeld ; náhrada za strata času na ceste ;
Wegstreckenentschädigung ; úhrada za prejazdené kilometre ;
Wegwerf-E-Mail-Adresse; jednorazová emailová adresa;
Wegzeit ; čas strávený na ceste;
Wegzeitzuschlag ; prirážka za čas strávený ma ceste;
Wehrdienst ; základná vojenská služba;
Wehrdienstersatz ; náhradná vojenská služba;
Wehrdienstleistender ; osoba vykonávajúca vojenskú službu ;
Wehrgericht ; vojenský súd ;
Weihnachtsgeld; mimoriadna vianočná odmena ;
Weinbaukataster; vinohradnícky kataster ;
Weisung ; pokyn
; ist an Weisungen gebunden je viazaný pokynmi
Weisungsbundenheit ; záväznosť pokynov ;
Weisungsfreiheit; neviazanosť príkazmi ;
weiterangegebener ; nižšie uvedený ; am weiterangegebenen Tag, Monat und Jahr nižšie
uvedeného dňa, mesiaca a roku
Weiterbegebung ; odstúpenie, indosament;
Weiterbildung; ďalšie vzdelávanie; berufliche Weiterbildung zvyšovaniu odbornej kvalifikácie
Weiterbildungsmaßnahme ; program ďalšieho vzdelávania ;
weiterentwickeln ; zdokonaľovať;
weiterführen; pokračovať; Geschäfte weiterführen pokračovať vo výkone funkcie
Weitergabe; postúpenie; - Weitergabe von Informationen šírenie informácií
- Weitergabe des Auftrags postúpenie objednávky
weitergehend ; ďalej siahajúci;
Weiterung ; ťažkosť, komplikácia ; Er drohten dem Gegner Weiterungen an.
Weiterveräußerung ; ďalší predaj ; Er ist zu Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der
Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung auf uns übergeht. Tovar pod
výhradou vlastníctva je oprávnený ďalej predať len za podmienky, že nám odstúpi pohľadávku
z ďalšieho predaja.
weiterverrechnen ; refakturovať;
Weltkulturerbe ; svetové kultúrne dedičstvo;
Weltmarktpreis ; svetová cena ;
Weltwirtschaft ; svetové hospodárstvo;
Werbe-Kennzahlen; parametre reklamy;
Werbekostenzuschuss ; príspevok na reklamu;
Werbeschriften ; reklamné materiály ;
Werbespot ; reklamný šot;
Werbungskosten ; zamestnanecké náklady, výdavky na zabezpečenie príjmov (zamestnancov,
dôchodcov atď.); Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind alle Aufwendungen
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Zamestnanecké náklady v zmysle zákona
o dani z príjmu fyzických osôb sú všetky výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Werdegang; kariéra; beruflichen Werdegang pracovná kariéra
Werkdienstwohnungen ; byt podnikový služobný ;
Werkfernverkehr ; diaľková závodná doprava;
Werkfeuerwehr ; závodný požiarny zbor;
Werklieferungsvertrag ; zmluva o dodávke diela ;
Werklohn ; odmena za dielo;
Werkmietwohnung ; byt podnikový nájomný ;
Werknahverkehr ; závodná doprava na krátke vzdialenosti ;
Werkschaftsbrief ; firemná záruka (poskytuje materská firma);
Werkschutz ; závodná stráž;
Werksleiter ; riaditeľ závodu;
Werksprüfzeugnis ; osvedčenie o hutnej skúške;
werktäglich; pracovná doba ; werktägliche Arbeitzeit pracovná doba v pracovných dňoch
Werktechnik ; oddelenie technického zabezpečenia;
Werkverkehr ; závodná doprava;
Werkvertragsarbeitnehmer ; pracovník na zmluvu o dielo;
Werkwohnung, ; podnikový byt ;
Wert; hodnota; beizulegender Wert objektívna hodnota (IAS)
Wertaufhellung ; úprava súm (IAS), zrušenie strát zo zníženia hodnoty (IAS);
Wertaufholung ; ;
Wertberechtigung; opravná položka; Wertberechtigungen auf Anlagen opravné položky k majetku
Werteverlauf ; vývoj hodnôt;
Werteverzehr ; zníženie hodnoty
(IAS);
wertgesichert; indexovaný; - als wertgesichert festgelegt stanovený v reálnej hodnote
- wertgesichert auf der Basis des Verbraucherpreisindex indexovaný na báze indexu
spotrebiteľských cien
- wertgesicherter Bestandzins nájomné prepočítané na reálnu hodnotu
Wertgutachten ; znalecký posudok ;
Wertminderung ; znehodnotenie (IAS); - Wertminderung und Wertaufholung der Vermögenswerte
zníženie hodnoty a zvýšenie hodnoty majetku (IAS)
- Wertminderungen vorzunehmen vykázať stratu zo zníženia hodnoty (IAS)
Wertminderungsaufwand; strata zo zníženia hodnoty (IAS);
Wertminderungsverlust ; strata zo zníženia hodnoty majetku (IAS);
Wertpapier; cenný papier; - Wertpapiere frei übertragbare und handelbare voľne prenosné
a obchodovateľné cenné papiere
- beleihungsfähiges Wertpapier cenný papier, na ktorý možno uvaliť záložné právo
- festverzinsliche Wertpapiere dlhodobé dlhopisy
Wertpapieranlage ; investícia do cenných papierov;
Wertpapieraufstellung ; štruktúra portfólia;
Wertpapierbestand ; portfólio cenných papierov;
Wertpapierdarlehensgeschäft ; pôžičkový obchod s cennými papiermi ;
Wertpapiergattung ; druh cenného papiera;
Wertpapierhandelsunternehmen ; obchodník s cennými papiermi ;
Wertpapierkennnummer ; kód cenného papiera;
Wertpapierleihgeschäft ; pôžička cenných papierov;
Wertpapierleihprogramm ; program požičiavania cenných papierov;
Wertschöpfung ; tvorba hodnôt, prostriedkov ;
Wertschwankungen; pohyby cien; Wertschwankungen kurzfristigen krátkodobé pohyby v cene
(IAS)
Wertsicherung ; indexovanie, prepočet na reálnu hodnotu, zabezpečenie hodnoty, valorizácia; Da
der Gläubiger einer Schuld, die sich auf einen bestimmten Geldbetrag beläuft, Gefahr läuft, bei
Geldentwertung wirtschaftlich benachteiligt zu werden, können die Vertragsparteien eine
Wertsicherung vereinbaren.
Wertsteigerungen ; kapitálové zhodnotenie (IAS);
Wertverzehr ; zníženie hodnoty;
Wertzuwachs ; prírastok hodnoty;
Wesentlichkeit ; významnosť;
Wesentlichkeitsgrenze ; limit významnosti (IAS);
Wettbewerb; konkurencia ; nicht miteinander im Wettbewerb stehen nekonkurovať
Wettbewerber ; konkurent ; Zusätzlich wird XXX nicht als Wettbewerber im Markt auftreten, oder
einen Vertrag mit einem Wettbewerber von YYY abschließen.
Wettbewerbspolitik ; politika hospodárskej súťaže;
Wettbewerbsregeln ; pravidlá hospodárskej súťaže;
wettbewerbsschädigend ; protisúťažne ; wettbewerbsschädigendebBeschränkungen protisúťažné
obmedzenia
Wettbewerbsstrategie; stratégia hospodárskej súťaže ;
Wettbewerbsstreitigkeit ; súťažný spor;
Wettbewerbsverbot ; záväzok nesúťaženia, zákaz konkurencie; Bezugsbindungen wirken wie
Wettbewerbsverbote Záväzky odoberať tovar od určitého dodávateľa pôsobia ako záväzky
nesúťaženia
wettbewerbswidrig ; v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže;
Widerhandlung; konanie v rozpore; Widerhandlung gegen das Gesetz konanie v rozpore so
zákonom
Widerklage ; protižaloba;
Widerrechtlichkeit ; protiprávnosť;
widerrufen ; odvolať;
Widerrufsvorbehalt ; výhrada odvolania ;
Widersacher ; odporca ; bis auf Widerruf až do odvolania
Widerspruch; odpor; Widerspruch einlegen podať odpor
Widerspruchsführer; odporca;
Widerspruchsrecht ; právo namietať;
widrigenfalls ; v opačnom prípade;
Wiederausfuhr; spätný vývoz; Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet spätný vývoz tovaru z colného
územia
Wiederbeschaffung ; reprodukcia;
Wiedereingliederung; opätovné zaradenie; Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den
Arbeitsmarkt opätovné zaradenie nezamestnaných na trh práce
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben ; opätovné začlenenie do pracovného procesu ;
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben znovuzačlenenie do pracovného procesu
Wiedereinsetzung ; navrátenie, opätovné dosadenie ; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
navrátenie pôvodného stav
Wiedergestellfrist ; lehota pre opätovný vývoz tovaru (v tranzitnom režime);
Wiederkauf ; spätná kúpa;
wiederveranlagen ; reinvestovať;
Wiederveranlagungszinssatz ; úroková sadzbu pri opätovnom umiestnení (finančných prostriedkov)
;
Wiederverkäufer ; predajca nakúpeného tovaru;
Wiegeschein ; lístok vážny ;
Willenserklärung ; prejav vôle ;
Winterausfallgeld ; príspevky pri pracovných výpadkoch v zimných mesiacoch (v stavebníctve) ;
Winterbau-Umlage; odvod do fondu na podporu zamestnancov v stavebníctve v zimnom období;
Wintererschwernisse ; sťažené podmienky v zime;
Wintergeld ; príspevky za prácu v zime (v stavebníctve) ;
Wir-Gefühl; pocit spolupatričnosti; ein Wir-Gefühl entwickeln vyvíjať pocit spolupatričnosti
wirksam; účinný; wirksam werden nadobudnúť účinnosť
wirksam zustande kommen ; nadobudnúť účinnosť;
Wirksamkeit; účinnosť ; Dieser Vertrag tritt in Kraft und erlangt die Wirksamkeit
Wirkung ; účinok ; die Wirkungen treten ein nastavávajú účinky; aufschiebende Wirkung
odkladný účinok
Wirkung ; platnosť ; mit Wirkung für die Zukunft so spätnou platnosťou
Wirtschaft; hospodárenie; durch das Verhalten des Schuldners wird die ordnungsmäßige Wirtschaft
gefährdet správaním dlžníka bude ohrozené riadne hospodárenie
Wirtschaft; hospodárenie; Regel einer ordnungsgemäßen Wirtschaft
wirtschaftlich ; ekonomicky, hospodárne; - wirtschaftlich vertretbar ekonomicky účelné
- wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb hospodársko-obchodná činnosť
Wirtschaftlichkeit ; hospodárnosť, rentabilita;
Wirtschaftlichkeitsrechnung ; ;
Wirtschaftlichkeitsrechnung ; analýza efektívnosti (nákladov), výpočet ekonomickej efektívnosti;
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung untersucht, inwieweit die im Unternehmen eingesetzten
Produktionsfaktoren dem Wirtschaftlichkeitsprinzip entsprechend genutzt werden.
Wirtschafts- und Währungsunion ; hospodárska a menová únia ;
Wirtschaftsakteur ; hospodársky subjekt;
Wirtschaftsanwaltsbüro ; komerčná právna kancelária;
Wirtschaftseinheit ; ekonomický subjekt (jednotka);
Wirtschaftsgüter; aktíva; geringwertige Wirtschaftsgüter drobný investičný majetok (IAS)
Wirtschaftsprüfers ; audítor; Beruf des Wirtschaftsprüfers profesia autorizovaného účtovníka
Wirtschaftsstandort ; hospodársky priestor; - Wirtschaftsstandort Österreich hospodársky priestor
Rakúska
- Wirtschaftsstandort Schweiz švajčiarska ekonomika
Wirtschaftsteilnehmer ; hospodársky subjekt;
Wirtschaftszweig; hospodárske odvetvie; - Statistisches System der Wirtschaftszweige in der
Europäischen Gemeinschaft odvetvová klasifikácia ekonomických činností
wissensbasierter ; znalostný ; Schaffung eine fortschrittliche wissensbasierte Gesellschaft mit
nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und größerem sozialen Zusammenhalt vyspelá znalostná
spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou
Wissenschaft; veda, znalosť; Wissenschaft des Zeugen znalosť svedka
Wissenskapital ; znalostný kapitál ; Grundsätzlich können zwei Komponenten des Wissenskapitals
unterschieden werden, und zwar: Humankapital, das an Personen gebunden ist, und strukturelles
Kapital, das in der Organisation verankert ist.
Wissenswertes ; súbor informácií ; Auf diesen Internetseiten finden Sie alles Wissenswerte über
das Mitentscheidungsverfahren. Na týchto stránkach nájdete súbor informácií o legislatívnom
postupe spolurozhodovania.
wissentlich ; vedome;
Witwerrente ; vdovský dôchodok ;
WKM ; ERM ; Kreditgewährung zu den Bedingungen des Wechselkursmechanismus II (WKM II)
Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II
Wochenausweis ; týždenný finančný výkaz;
Wochenendruhe; doba pracovného pokoja počas víkendu; Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
Wochenendruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die der Sonntag fällt.
Wochenfeiertag; sviatok pripadajúci na pracovný deň; lohnbezahlungspflichtiger Wochenfeiertag
platený sviatok pripadajúci na pracovný deň
Wochenruhe ; doba pracovného pokoja v týždni ; Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Wochenruhe
eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden in der Kalenderwoche.
Wohle ; záujmy ; sich vom Wohle der Gesellschaft leiten lassen riadiť sa záujmami spoločnosti
Wohlfahrt; blahobyt; Der Begriff Wohlfahrt wird in einem doppelten Sinne verwendet: als Synonym
für soziale Wohlfahrt und für Lebensqualität. Soziale Wohlfahrt bezeichnet das Ergebnis der
Gesamtheit aller Maßnahmen, die auf wirtschaftliche Sicherheit (z.B. Altersvorsorge), Abbau von
wirtschaftlichen Disparitäten und Bekämpfung von Armut ausgerichtet sind. Pojem Wohlfahrt sa
používa v dvojakom význame: ako synonymum pojmu „sociálna stariostlivosť a pojmu kvalita
života. Sociálna starostlivosť je výsledkom komplexu všetkých opatrení, ktoré sú zamerané na
ekonomickú istotu (napr. zabezpečenie v starobe), odbúravanie ekonomických disparít a boj proti
chudobe.
Wohlfahrtsgefälle ; rozdiely v sociálnej starostlivosti
Wohlfahrtstaat ; sociálny štát
;
Wohlfahrtsverband ; charitatívne združenie;
Wohlfahrtsystem ; systém sociálnej starostlivosť;
Wohlstandsgefälle; rozdiely v životnej úrovni;
;
Wohlstandsmehrung ; zvyšovanie blahobytu
;
Wohltätigkeitsaktionen ; dobročinné akcie ;
Wohnanschrift ; adresa bydliska;
Wohngeld ; príspevok na bývanie;
Wohnland ; domovská krajina ;
Wohnort ; bydlisko;
Wohnsitz ; trvalé bydlisko;
Wortmarke ; slovná ochranná značka;
Wortmeldung ; prihláška do diskusie;
Würdigung ; vyhodnotenie ; Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
vyhodnotenie vypovedacej schopnosti účtovnej závierky
zahlbar ; splatný ; ab dem darauffolgenden Monatsersten zahlbar splatný od prvého dňa
nasledovného mesiaca
zählen (auf) ; počítať (s); Wir zählen auf Sie! Počítame s Vami!
Zahlender; platiaci ;
Zählliste ; inventúrny hárok;
Zählliste mit Sollstand ; inventúrny hárok s účtovným stavom;
Zahlschein ; poštová poukážka ;
Zahlstelle ; platobný orgán, výplatné miesto, platobná agentúra;
Zahlstellengebühr ; provízia pre pracovisko zabezpečujúce výplatu podielov;
Zahlung; platenie, platba; - Zahlung der Beiträge an Versicherung platenie príspevkov na poistenie
- schlichte Zahlung hladká platba
- Zahlungen ankommende und abgehende platby prichádzajúce a odchádzajúce
Zahlungsbilanz ; platobná bilancia;
Zahlungseingang ; prijatie platby;
Zahlungsmittel ; peňažné prostriedky ; Zahlungsmittel ansammeln akumulovať peniaze (IAS)
Zahlungsmitteläquivalent ; peňažný ekvivalent (IAS);
Zahlungsmodalitäten; spôsoby platby;
Zahlungsrückstand ; neuhradený záväzok; Zahlungsrückstand beim Stromlieferant neuhradený
záväzok voči dodávateľovi elektrickej energie
Zahlungsstrom ; tok platieb ;
Zahlungssystem ; systém zúčtovania ; „TARGET 2‖ ist das europäische Echtzeit- BruttoZahlungssystem, welches eine einheitliche Plattform verwendet . „TARGET 2” je európsky systém
hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ktorý používa jednotnú platformu.
Zahlungstitel ; symbol konštantný (na faktúrach a pod.);
Zahlungsunwille ; platobná nevôľa;
Zahlungsvorgänge ; platobné operácie, platobné transakcie ;
zahlungswirksam; peňažný; nicht zahlungswirksame Aufwendungen nepeňažné náklady (IAS)
Zahlungszeitpunkt/Erfüllungstag ; princíp vysporiadania hotovosti ; Wertpapiergeschäfte in
Fremdwährung können weiterhin auf Grundlage des Zahlungszeitpunkts/Erfüllungstags erfasst
werden. Transakcie s cennými papiermi v cudzej mene možno naďalej účtovať podľa princípu
vysporiadania hotovosti.
Zahlungsziel ; termín splatnosti;
zehnter Teil ; desatina; Geschäftsanteile, die zusammen mindestens dem zehnten Teil des
Stammkapitals entsprechen obchodné podiely, ktoré zodpovedajú minimálne desatine základného
kapitálu
Zehrkosten ; stravné, náklady na stravu;
zeichnen ; podpisovať ; Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er dem Handelsnamen der
Gesellschaft einem die Prokura andeutenden Zusatz und seine Unterschrift beifügt. Prokurista sa
podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a
svoj podpis.
Zeichnung; podpis; firmenmäßige Zeichnung podpis štatutárneho zástupcu
Zeichnungsberechtigung ; podpisové právo;
Zeilenabstand ; riadkovanie;
Zeilengebühr ; poplatok za položku ;
Zeit; čas ; - auf unbestimmte Zeit na neurčitý čas
Zeitarbeitsvertrag ; pracovná zmluva na určitú časovo vymedzenú dobu ;
zeitaufwendig ; časovo náročný ;
Zeitbezugsmethode ; metóda aktuálneho kurzu (IAS);
Zeiterfassung elektronische ; evidencia dochádzky elektronická ;
zeitgerecht ; včas; entweder gar nicht oder nicht zeitgerecht erfüllen buď vôbec neplniť alebo nie
včas
Zeitgeschäft ; terminovaný obchod ;
Zeithorizont ; časový horizont ;
zeitintensiv ; časovo intenzívny, náročný;
Zeitraster ; časový raster ;
zeitraubend ; časovo náročný ;
Zeitraum; obdobie; überschaubarer Zeitraum dohľadný čas
Zeitversäumnis ; strata času ; Entschädigung für Zeitversäumnis príplatok za stratu času
Zeitwert ; objektívna hodnota (IAS);
Zeitwert ; aktuálna hodnota ;
Zentralbankgeldbestand ; rezervy hotovostného obeživa v centrálnej banke; Die sogenannte
Geldbasis M0 stellt die Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute
dar. Takzvaná monetárna báza M0 predstavuje sumu obeživa a rezervy bankových inštitúcií
v centrálnej banke.
Zentralschutzpultanlage ; pult centrálnej ochrany;
Zentralstelle; centrála, ústredňa; Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Ústredná sprostredkovatelňa
práce (nem.)
Zertifikatswerber ; záujemcu o certifikáciu ;
Zertifizierer ; certifikujúca organizácia;
Zertifizierungsbescheinigung ; certifikát ;
Zertifizierungsdienstanbieter ; poskytovateľ certifikačných služieb ;
Zertifizierungsgesellschaft ; certifikačná spoločnosť;
Zertifizierungsverfahren ; certifikačné postupy ;
Zessionar ; postupník, cesionár; Zessionar ist derjenige, an den eine Forderung abgetreten
wird.Cesionár je osoba, ktorej bola odstúpená pohľadávka.
Zeugenbeweis ; svedecký dôkaz;
Zeugnis ; písomné hodnotenie, vysvedčenie ;
ziehen ; vystaviť ; Wechsel ziehen vystaviť zmenku
Ziehung ; čerpanie; Ziehung des Kredites čerpanie úveru
Ziehungsnotiz ; avízo o čerpaní (úveru);
Zielausnutzung ; využitie celej doby splatnosti;
Zielbestockung ; cieľové drevinové zloženie (zalesňovanie);
Zielbeurteilungsgespräch ; rozhovor na vyhodnotenie splnenia cieľov ;
Zielkontrolle ; kontrola úloh, splnenia cieľov;
Zielstrebigkeit ; cieľavedomosť;
Zielvereinbarung ; stanovenie úloh, cieľov;
Zins; úrok; aufgelaufene Zinsen nabehnuté úroky
Zinsaufwand ; pasívne úroky ;
Zinsbrett ; úroková marža ;
Zinsdienst ; úroková služba ;
Zinsencap ; úrokový cap; Das Zinsencap reduziert das Zinserhöhungsrisiko, indem mögliche
Zinssatzerhöhungen. auf einen bestimmten Zinssatz begrenzt werden. Úrokový cap obmedzuje
riziko zvýšenia úrokov tým, že ho obmedzuje na určitú úrokovú sadzbu.
Zinsenzuschuss ; príspevok na úroky ;
Zinsmarge ; úroková marža ;
Zinsrückstände ; nezaplatené úroky;
Zinsschein ; úrokový kupón;
Zinsschein ; úroková poukážka (kupón); Der Zinsschein (Kupon) ist ein festverzinslichen
Wertpapieren beigefügter Quittungsvordruck, gegen den am Zinstermin der fällige Zinsbetrag
gezahlt wird.
Zinsswap ; úrokový swap;
Zinsumwandlung ; konverzia úrokov;
Zirkulationsbeschluss (švaj.) ; uznesenie prijaté mimo valného zhromaždenia ;
Zivildienst ; civilná náhradná služba;
Zivildienstleistender ; osoba vykonávajúca civilnú službu ;
Zivilgerichtsverfahren ; občianskoprávne súdne konanie ;
Zivilluftfahrt ; civilná letecká doprava;
Zivilprozessordnung (ZPO) ; občiansky súdny poriadok;
Zivilrecht ; občianske právo (procesné) ;
zivilrechtlich; občianskoprávny; - zivilrechtliche Haftung občianskoprávna zodpovednosť
- zivilrechtliches Vergehen občiansky priestupok (termín používaný na popis priestupku
charakterizovaného ako rušenie verejného poriadku)
Zivilsache ; občianskoprávna vec ;
Zivilsenat ; senát pre civilné veci;
Ziviltechniker; stavebný technik;
Zollabfertigung ; colné odbavenie;
Zollagent ; colný deklarant ;
zollamtlich; colný; - zollamtliche Prüfung colná kontrola
- zollamtliche Überwachung colný dohľad
Zollanmeldung ; colné vyhlásenie;
Zollausland ; colné zahraničie;
Zollbefreiungen; colné úľavy ; emeinschaftliches System der Zollbefreiungen systém colných úľav
spoločenstva
Zollbehörde ; colný orgán;
Zollbescheid ; colné rozhodnutie ;
Zollfreigabeerklärung ; colná deklarácia, colné vyhlásenie o prepustení tovaru;
Zollfreizone ; slobodné colné pásmo;
Zollgebiet ; colné územie;
Zollgut ; colný tovar, zahraničný tovar;
Zoll-KN-Nummer; číslo colného sadzobníka ;
Zollkodex ; ;
Zollkodex; colný zákonník, colný kódex (EÚ); Zollkodex der Gemeinschaften Colný zákonník
spoločenstva
Zollkontingent ; colný kontingent;
Zollkontrolle ; colná kontrola;
Zolllagerverfahren ; režim uskladnenia v colnom sklade;
Zollpapier ; colný doklad;
Zollplafond ; colný limit;
Zollpräferenzbehandlung ; preferenčné sadzobné opatrenie;
zollrechtlich ; colný; zollrechtliche Bestimmung colné určenie
Zollschranken ; colné bariéry ;
Zollschuld ; dlh colný ; Die Zollschuld ist in Ihrer Person entstanden Vznikol Vám colný dlh
Zollschuld ; colný dlh;
Zollschuldner ; colný dlžník;
Zollstraße ; colná cesta;
zolltariflich; s ohľadom na colný sadzobník; zolltarifliche Einreihung der Waren sadzobné zaradenie
tovaru
Zollverfahren ; colný režim; Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung colný režim s
ekonomickým účinkom
Zollwesen; colníctvo; Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens Výbor pre colnú
spoluprácu
Zubehör; príslušenstvo; faktisches und rechtliches Zubehör faktické a právne príslušenstvo
Zuchtbuch ; plemenná kniha;
Zuchtwert ; genetická hodnota;
Zückbehaltungsrecht ; právo zádržné
; wie immer geartetes Zurückbehaltungsrecht ist
ausgeschlossen zádržné právo akéhokoľvek druhu je vylúčené
Zufahrt; príjazd; Zufahrt über Verkehrsflächen príjazd po komunikáciách
Zufließen ; prílev;
zufügen ; priložiť ; dem Protokoll zufügen priložiť k zápisnici
zuführen ; priviesť, privážať;
Zuführung ; dotácia, prídel; Zuführung von Anlagekapital dotácia investičného kapitálu
Zug; vlak; Züge im Ausgang vlaky na výstupe; Züge im Eingang vlaky na vstupe
Zugane; dôvažok;
Zugang; prírastok, doručenie ; Zugang beim Versicherer doručenie poisťovateľovi
zugehen ; doručiť ; Das unterschriebene Original des Auftragsscheins geht Ihnen per Post zu.
Podpísaný originál objednávky Vám bude doručený poštou.
zugehörig; prináležiaci;
Zugewinngemeinschaft ; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov spoločne nadobudnutého majetku
;
Zugpaar ; vlakový pár;
Zugriff; zákrok; Zugriff Dritteer auf Vermögen zákrok tretích voči majetku
Zugriffsrechte ; prístupové práva ;
zugrundelegen ; vziať za základ ;
Zugtrasse ; vlaková trasa ;
Zugvorbereiter ; prípravca vlaku;
Zukunftsfähigkeit; perspektívy; Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens perspektívy podniku
zukunftsweisend ; perspektívne;
Zulage; príspevok doplnkový;
Zulage ; príplatok
;
zulassen; povoliť, umožniť; zugelassene Behandlung povolené úkony
zulassen ; povoliť;
zulassen ; oprávniť
; - zulassende Behörde schvaľujúci orgán, úrad
- zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen zugelassene Person osoba oprávnená robiť
právne úkony v daňových záležitostiach
zulässig ; povolený ; mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht s maximálne povolenou
celkovou hmotnosťou
Zulassung; povolenie, kreditácia; - Zulassung zum Geschäftsbetrieb povolenie k činnosti;
- Zulassung von Flugzeugen osvedčenie lietadla o letovej spôsobilosti
- Zulassung als Umweltgutachter akreditácia environmentálnych overovateľov
- Widerruf von Zulassung odvolanie akreditácie
Zulassungsbescheid ; rozhodnutie o prijatí k štúdiu v príslušnom semestri, atestačné
osvedčenie, rozhodnutie o akreditácii, autorizácia; Wenn Sie einen Zulassungsbescheid
erhalten haben und den Studienplatz annehmen möchten, überweisen Sie den Semesterbeitrag
innerhalb der im Zulassungsbescheid angegebenen Frist.
Zulassungsbescheinigung; osvedčenie o evidencii vozidla;
Zulassungsbesitzer ; majiteľ vozidla zapísaného v technickom preukaze;
Zulassungsregister ; akreditačný register ;
Zulassungsschein ; osvedčenie o evidencii vozidla;
Zulassungsstelle ; schvaľovací orgán, akreditačný orgán;
Zulassungsverfahren; akreditácia, schvaľovacie konanie;
Zulassungswerber; žiadateľ (o povolenie, akreditáciu); Auf Verlangen hat der/die
Zulassungswerber/in dem Audit-Rat ergänzende Auskünfte zu erteilen oder zusätzliche Unterlagen
zu übermittel. Na požiadanie je žiadateľ povinný poskytnúť audítorskej rade doplňujúce informácie
alebo dodať ďalšie podklady.
zumutbar ; vhodné (napr. zamestnanie) ; zumutbare Möglichkeit vhodná príležitosť
Zumutbarkeit; možnosť spravodlivo požadovať; nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten und der
Zumutbarkeit podľa kapacitných možností a v rozsahu, v ktorom to možno spravodlivo požadovať
Zumutbarkeit der Beschäftigung ; vhodnosť zamestnania ;
zumuten ; požadovať
; - dem Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen
zugemutet werden können možno od prenajímateľa spravodlivo požadovať pri zohľadnení jeho
oprávnených záujmov
- es kann dem kündigenden Gesellschafter nicht mehr zugemutet werden nie je možné od
vystupujúceho spoločníka požadovať
Zuordnung; zaradenie; Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe zaradenie
pracovných miest do kvalifikačnej triedy
Zurechenbarkeit; ;
Zurechenbarkeit ; zaúčtovateľnosť, prisúdenie;
zurechnen ; alokovať ; auf einer sachgerechten Basis zurechnen alokovať na primeranom
a konzistentnom základe (IAS)
Zurückbehaltungsrecht ; zádržné právo, právo na zadržanie;
zurückgewähren ; vrátiť, dať späť;
Zurückhaltung ; zadržanie;
Zurückhaltungsrecht ; zádržné právo;
zurücklegen ; absolvovať, odpracovať; Berücksichtigung der zurückgelegten 27 Jahre im Dienst
zohľadnenie 27 odpracovaných rokov
Zurückleitung ; spätný prevod;
Zurücknahme ; späťvzatie (žiadosti) ;
zurücksenden ; vrátiť ; zur Vervollständigung zurücksenden vrátiť na doplnenie
zurückstellen; odložiť; zurückgestellte Einzahlung odložená splátka (kapitálu)
zurückverweisen (an Gericht) ; vrátiť (súdu);
zurückweisen; vrátiť
; die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückweisen vrátiť vec na ďalšie
konanie a rozhodovanie
Zuruhesetzung ; odchod do dôchodku ;
zusammenfallen ; pripadnúť ; mit einem Zeitraum zusammenfallen, in dem pripadnúť na obdobie,
v ktorom
zusammenfassen ; konsolidovať;
Zusammenfassung ; konsolidácia;
zusammengefasst; konsolidovaný; Beaufsichtigung auf zusammengefasster Basis dohľad na
konsolidovanom základe
zusammengefasster; súhrnný;
Zusammenhalt ; súdržnosť; Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt správa
o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (EÚ)
Zusammenleben ; spolužitie;
zusammenlegen ; spojiť;
Zusammenlegung; spojenie; Zusammenlegung von Geschäftsanteilen spojenie obchodných
podielov
Zusammenpackung ; manipulačná jednotka (prepravný alebo skupinový obal);
Zusammenschluss ; koncentrácia ; Zusammenschluss des Konglomerattyps koncentrácia
konglomerátneho typu
Zusammentreffen ; súbeh;
zusammenziehen ; spojiť; zu einem Gesamtprojekt zusammenziehen
Zusatz ; dodatok;
Zusatzprodukte; doplnkové výrobky;
Zusatzversicherung; pripoistenie; - betriebliche Zusatzversicherungseinrichtung podnikový systém
pripoistenia
- hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung pripoistenie hutníkov (v Nemecku)
Zuschlagempfänger ; víťaz verejnej súťaže;
zuschlagen (einen Auftrag) ; udeliť (objednávku v rámci súťaže);
Zuschlagsabgaben ; odvody s prirážkou;
Zuschlagsatz ; sadzba prirážky;
Zuschlagsempfänger ; víťaz verejnej súťaže ;
Zuschlagserklärung ; vyhlásenie o víťazovi verejnej súťaže. ;
Zuschreibung ; storno zníženia hodnoty (IAS);
Zuschuss; dotácia, grant; - ertragsbezogener Zuschuss dotácia zahrňovaná do výnosov (IAS)
- 60 % der genehmigten Investition, von denen 35 % als verlorener Zuschuss gewährt werden und
25 % innerhalb von drei Jahren zurückzuzahlen sind 60 % schválených investícií, z toho 35 % sa
poskytne vo forme nenávratného grantu a 25 % musí byť vrátených v priebehu 3 rokov
- Zuschuss bedingt rückzahlbar podmienečne návratný príspevok
Zuschussland; ; ernährungswirtschaftliches Zuschussland krajina, ktorá musí dovážať potraviny
Zustand ; stav ; konformen Zustand herstellen urobiť nápravu
Zustandekommen ; vznik ; Zustandekommen eines Vertrags uzavretie zmluvy
zuständig ; príslušný ; das zuständige Gericht am Sitz der Gesellschaft súd príslušný podľa sídla
spoločnosti
Zuständigkeit; kompetencia, príslušnosť, zodpovednosť (ISO 9000); - die Zuständigkeit liegt bei ...
zodpovedá …
- Für alle Stretigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts vereinbart. Pre
všetky spory je príslušný výlučne pracovný súd.
Zuständigkeitsübergang ; prechod kompetencie;
zustehen ; prislúchať;
Zustellantrag ; žiadosť o doručenie ;
Zustellschein ; doručenka;
Zustellungsbevollmächtiger ; osoba splnomocnená na doručovanie zásielok;
Zustellungsurkunde ; poštová doručenka ;
Zusteuerung ; navádzanie ;
zustimmen ; súhlasiť
; - wenn der Schuldner ausdrücklich zustimmt keď dlžník výslovne súhlasí
- zustimmend zur Kenntnis nehmen so súhlasom zobrať na vedomie
Zustimmung ; súhlas; Zustimmung zu Gunsten des Bestandnehmers geben udeliť súhlas v
prospech nájomcu
Zustimmungsverfahren; procedúra súhlasu;
Zuteilung ; prídel;
Zutreffen; zhoda; bei Zutreffen der oben genannten Umstände ak nastanú vyššie uvedené
okolnosti
Zutreffendes ; vhodné; - Zustreffendes bitte unterstreichen vhodné podškrtnite
- Zutreffendes streichen vhodné zaškrtnúť
Zutrittskontrolle ; kontrola vstupu, kontrola dochádzky;
Zuverfügungstellung ; poskytovanie ;
Zuwachsrate ; miera rastu;
Zuweisung ; dotácia, prídel;
Zuweisungsstelle ; prideľovací orgán (prideľuje dopravné kapacity železničnej infraštruktúry
podnikom) ;
zuwenden ; poskytnúť
; Vorteil zuwenden poskytnúť výhodu
Zuwendung; dotácia; Zuwendung der öffentlichen Hand štátna dotácia (IAS)
zuwider ; v rozpore ; der Vernunft zuwider v rozpore s rozumom
Zuwiderhandeln ; konanie v rozpore, porušenie; - bei grober Ungebühr oder wiederholtem
Zuwiderhandeln gegen Vorschriften pri hrubej neprístojnosti alebo opakovanom konaní v rozpore
s predpismi
- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung Závažnosť a dĺžka trvania porušenia
zuzählen; pripísať (v prospech);
zuziehen ; pribrať ;
zuzüglich; plus; VIBOR für 3 Monate zuzüglich Aufschlag von 2% trojmesačný VIBOR plus 2%
prirážka
Zwangseinziehung ; nútené stiahnutie (obchodných podielov) ; Es wäre sicherlich anzuraten ein
kostenintensives Verfahren zur Zwangseinziehung des Gesellschafteranteils zu vermeiden.
Zwangsgeld ; pokuta, ktorou sa vynucuje plnenie nariadenia orgánu ;
Zwangsgelder; penále ; Unternehmen mit Geldbußen oder Zwangsgeldern belegen ukladať pokuty
alebo penále podnikom
Zwangsverwaltung ; nútená správa; Zwangsverwaltung anordnen uvaliť nútenú správu
Zwangsverwaltungsverfahren ; konanie o nútenej správe ;
Zwangsvollstreckung ; exekúcia, nútený výkon rozhodnutia; - Zwangvollstreckung in Werte
exekúcia majetku
- Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Kunden exekúcia majetku zákazníka
Zwangsvollstreckungsverfahren ; konanie exekučné ;
Zwangversteigerung; nútená dražba; Exekution durch Zwangversteigerung führen vykonať
exekúciu formou nútenej dražby
Zweck ; účel ; ist durch eine solche zu ersetzen, die dem gewollten Zweck am nächsten kommt …
musí sa nahradiť takým, ktorý sa najviac priblíži sledovanému účelu...
zweckdienlich ; vhodný, účelný ;
Zwecksparen ; účelové sporenie ;
Zweckzuschuss ; účelová dotácia, príspevok ;
Zweifel ; pochybnosť; - im Zweifel v pochybnostiach
- bei begründeten Zweifeln an .... v prípade zdôvodnených pochybností o ...
Zweigniederlassung ; pobočka;
zweitrangig ; druhoradý;
Zweitschrift ; kópia, druhopis ; die beiliegende Zweitschrift zum Zeichen Ihres Einverstädnisses
unterschreiben na znak vášho súhlasu podpísať priloženú kópiu
Zweitwohnung ; prechodné bydlisko ;
zwingend ; povinne ; Am Jahresende wird jedoch der 31. Dezember als Referenzdatum zwingend
angesetzt. Na konci roka je však povinným referenčným dňom 31. december.
Zwischenkalkulation ; predbežná kalkulácia;
Zwischenkredit ; medziúver, preklenovací úver ;
Zwischenprüfung ; medzioperačná kontrola;
Zwischenschein; dočasný list; Zwischenschein über Werte dočasný list na cenné papiere
Zwischentermin ; priebežný termín ;
Zwischentotale ; medzisúčet;
Zwischenurteil ; medzitýmny rozsudok;
Zwischenwerkverkehr ; medzizávodná preprava ;
zwischenzeitig ; medzičasom;
Download

P - Nemecko-slovenský odborný slovník