I
III
Stavba domu
MOderNÉ BÝVANIe
A NáBytOk
dOM Od A pO Z
Fasády a omietky
kucHyŇA
podlahy
Vykurovanie
kÚpeĽŇA
spálňa
Interiér – aktuálne trendy
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
stavebné systémy
Okná, dvere, brány
kuchyňa, inšpirácie a trendy
II
Obývacia a detská izba
teplO, VykurOVANIe
Fasády, okná, izolácie
Nízkoenergetický dom
NA NáVšteVe
stAVBA dOMu
rozprávka
o troch domoch
BAZÉNy
NÍZkOeNerGetIckÝ dOM
Záhradné sedenia
Zdroje tepla, vykurovanie
trávnik – kosenie
BAZÉN A relAX V dOMe
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
Okná, okenné systémy
Fasády, zateplenie, izolácie
www.styldomuabytu.sk
www.styldomuabytu.sk
MOderNÝ INterIÉr
kúpeľňové trendy
INterVIeW
podlahy, schody
Katka Knechtová
eXterIÉr, relAX
MOderNÉ BÝVANIE
a nábytok
INterVIeW
Lojzo
Osvetlenie
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
trávniky, bazény
DOM OD A PO Z
www.styldomuabytu.sk
špecIálNA
prÍlOHA
rekonštrukcia
DOMu a BYTu
V
Trendy stavba
a interiér domu
ZdrAVÉ BÝVANIe
A teplO dOMOVA
IV
treNdy VO VykurOVANÍ
VI
Živý oheň v interiéri
Nízkoenergetické alternatívy
ekologické a zdravé bývanie
rekONštrukcIA
dOMu A Bytu
MOderNÝ INterIÉr
treNdy stAVBA
A INterIÉr dOMu
152
strán
kuchyňa, kúpeľňa, spálňa
podlahy a osvetlenie
INterIÉr,
INšpIrácIe A treNdy
kuchyňa
rekonštrukcia kúpeľne
Osvetlenie
sANácIe dOMu A Bytu
Vykurovanie, chladenie
VIANOce 2013
Okná, dvere, brány
Maximálny relax
Fasády, izolácie, sanácie
treNdy INterIÉr
Fasády, izolácie
kúpeľňa
Vykurovanie,
nízkoenergetické bývanie
rekonštrukcia kuchyne
www.styldomuabytu.sk
podlahy a osvetlenie
Okná, dvere, brány
ZáHrAdNÝ relAX
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
Ivan Jakeš
relAX V ZáHrAde
Bazény
Zdravé bývanie
a teplo domova
www.styldomuabytu.sk
INterVIeW
INterVIeW
kozuby, záhradný nábytok
Senzus
www.styldomuabytu.sk
Príloha
VIZITKÁR FIRIEM
Vydavateľ: Kontakt/Juven, s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, Tel.: 041/562 66 84, Fax: 041/562 38 51, E-mail: [email protected]
obchodná ponuka
Vydavateľ:
Periodicita: dvojmesačník
● Zavedenosť na trhu: osemnásty ročník
● Rozsah: variabilný, 144–192 strán
● Náklad: 18 000–20 000 ks
● Formát A4 (210 x 297 mm), tlač: ofset
● Väzba: V2 / obálka 250 g lamino, vnútro 100 g natieraný, lesklý
● Farebnosť: 4 + 4; grafické spracovanie – Reklamný servis, Žilina
● Cena: 1,33 €
●
●
Časopis o stavbe, modernizácii domu, bytu, zdravom a peknom bývaní s akcentom
na odborné témy, štvťročník s tematickým prepojením na výstavy CONECO, AQUA–THERM,
Nábytok a bývanie, DOMEXPO, FOR ARCH, Aqua, Stavba – dom – nábytok, Elosys, MODDOM.
Periodikum kladie dôraz na nadštandardnú obsahovú (príspevky expertov firiem z branže
stavebníctva, resp. nábytkarstva, rubriky Dobré rady pre čitateľov, originálna vizitková databáza dodávateľov výrobkov a služieb) a dizajnovú (nadštandardný papier pre prezentáciu
inzertných klientov a redakčnú časť, štýlové grafické spracovanie) kvalitu časopisu. Vďaka
týmto atribútom je obľúbenou súčasťou mnohých firemných a rodinných archívov a knižníc.
Distribučná oblasť
● Slovenská
republika
Distribúcia
● Media
print Kapa, lokálni súkromní distribútori
● predplatitelia
● manažéri firiem/predplatitelia titulov edície Poradca podnikateľa®
● výstavy v SR: – CONECO Bratislava
– Nábytok a bývanie Nitra
– AQUA–THERM Nitra
– Incheba – Interguma, Slovregula, Slovplyn Bratislava
– SPIŠ EXPO Spišská Nová Ves
– DOMEXPO Nitra
– FOR ARCH Banská Bystrica
– ELO SYS Trenčín
– DOMEX & NÁBYTOK Trenčín
– MODDOM Bratislava
– ABC Stavebníctva Košice, ABC Stavebníctva Prešov
● vybraní čitatelia časopisu Línia
● podpora predaja – rádiá, billboardy, STV, tlačové média
Cieľová skupina
● široká
čitateľská (individuálni stavebníci, majitelia domov, chalúp, a bytov)
a odborná verejnosť (manažéri, stavebné a investorské firmy, architekti)
● cielené zameranie na čitateľov resp. firmy realizujúce stavby,
modernizácie a rekonštrukcie domov a bytov
obsahová štruktúra
●
Odborné články na danú tému
●
Redakčné články na danú tému
kuchyňa – trendy
na odbornú tému
Na čo nesmieme zabudnúť, a na ktoré de taily by si mal dať
inves tor pozor pred začatím vlastnej výstavby? Je to v celku
pomerne jednoduchá vec, ale ak sa na ňu zabudne, už len
veľmi ťažko sa dá napraviť a jej dôsledky bude te znášať počas
celej životnosti stavby. Tou dôležitou vecou je hydroizolácia
alebo ak chce te, izolácia proti vode a vlhkosti.
V nasledujúcom článku sa vám pokúsime trochu viac
objasniť dôležitosť hydroizolácie ako aj jej rozdelenie,
možnosti použitia a následný spôsob jej realizácie.
pekné
dom odbývanie
A po Z
Materiálové trendy
v kuchyni
Hydroizolácie – ochrana
Začnime najskôr rozdelením hydroizolácie podľa rôznych kritérií:
podľa izolovanej časti objektu,
podľa druhu pôsobiacej vody,
podľa použitého hydroizolačného
princípu.
Toto rozdelenie je možné z hľadiska konštrukčného považovať za
základné. Princípy návrhu hydroizolá-
kuchyňa – trendy
Snáď s istým nadsadením môžeme konštatovať,
že materiálový a vývojový trend všetkých nábytkových
skupín určujú materiály použité v kuchyni.
Inak povedané, s menším či väčším úspechom
je všetko nové ako prvé v kuchyni.
cie pre stavebný objekt sú spoločné,
tie špecifické však vyžadujú individuálny prístup ku konštrukčnému, fyzikálnemu a materiálovému riešeniu.
Hydroizolácie podľa izolovanej časti
objektu sa delia na:
1. Hydroizolácia hornej stavby
(strešný plášť, obvodový plášť, vnútorné priestory) – týmto sa však
zaoberať nebudeme.
Hydroizolácia s použitím vratného spoja
Snom
Prichádza
mnohých
jar, príroda
z nás jesapekný
zobúdza
dom
a s ňou všetci
a k tí,
tomu
čo vvedie
zimenaše
sa oddávali
snaženie.
svojim snom,
že
A keď
právepriv tom
tomtodome
roku stojí
naplnia
už ajtoveľký
staré strom,
známe
cítime,
„postavžedom
nežili
a zasaď
sme zbytočne.
strom“.
2. Hydroizolácia spodnej stavby
– táto sa delí na:
a) vodorovná izolácia – táto chráni
konštrukciu objektu pred vlhkosťou a vodou, ktorá vzlína zo základovej pôdy,
b) zvislá izolácia – chráni konštrukciu
objektu pred vlhkosťou a vodou
obsiahnutou v okolitej zemine.
2511-09_STYL 1-2009_inzercia-clanky.indd 9
●
6/2/09 11:45:41
Rozdelenie hydroizolácie podľa
druhu pôsobiacej vody:
1. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti
2. Hydroizolá,cia proti podzemnej
vode
Pod pojmom izolácia objektu proti
zemnej vlhkosti rozumieme ochrániť
tento proti všetkým druhom a mož-
Stavebníctvo ●
Zaujímavá aplikácia drezu BLANCO vo vyhotovení Silgranit.
Z rôznych dekórov je stále úspešne
používané drevo alebo jeho imitácia
na fóliách a to hlavne svetlých drevín.
Moderné materiály a ich vzájomná
kombinácia v kuchyni sa úspešne
adaptujú hlavne u mladých ľudí.
Z kuchýň tejto skupiny ľudí sa tzv. drevodezény takmer úplne vytrácajú. Tu
dostávajú priestor lakované kuchyne
v neprebernej škále farieb v kombinácii
s nerezom, kameňom, kompozitnými
materiálmi, sklom, ale i často neznámymi kovolaminátmi.
Možné napojenie hydroizolácie v prípade zemnej vlhkosti
1 maltonosné pletivo
2 klátik
3 hydroizolácia
4 hladina podzemnej vody
5 vratný spoj hydroizolácie
ich kvalite a cenovej nenáročnosti bude
zrejme ešte dlho priraďované prvenstvo
v užívaní. V každom prípade čoraz väčší
rozmach zaznamenávajú drezy z tzv.
umelého kameňa, ktoré okrem vysokej
kvality presviedčajú zákazníka svojou
farebnou škálou a tvarovou originálnosťou. Na našom trhu sú relatívnou
novinkou tzv. kompozitné antibakteriálne
drezy, ktorých odlišnosťou je pridanie
antibakteriálnej zložky do klasickej
kompozitnej zmesi, čím sa dosiahne
splnenie tých najnáročnejších hygienických a zdravotných kritérií. K drezom
nepochybne patria aj drviče odpadu,
ktoré v kuchyni „zlikvidujú všetko zlikvidovateľné”.
6 dočasne urobená časť
Drezy
7 definitívne urobená časť
Najčastejšie sa naďalej v kuchyniach
používajú nerezové drezy, ktorým vďaka
8 dočasná vrstva betónu
9 konečná vrstva betónu
26
◆
Styl 4-2005_zlom.indd 2
29/11/06 11:08:52
1737-08_STYL 1-2008_inzercia-cla60 60
Celoplošná prezentácia
●
Najviac používané sú nerezové drezy.
60 štýl
štýl
●
štýl 61
12/2/08 11:35:48
1737-08_STYL 1-2008_inzercia-cla61 61
12/2/08 11:36:10
Inzercia klienta formou PR článku
kúpeľňa
interiér
Kludi a Esprit
Aj v tej najmenšej miestnôstke bytu to už nebude zapáchať!
Firma Villeroy und Boch prichádza na trh s novinkou „Pur Air WC“. Ide o prvú
WC misu so zabudovaným odstraňovačom pachu, ktorú je možné bez problémov
nainštalovať do kúpeľne alebo toalety,
prípadne vymeniť pôvodnú WC misu za Pur Air WC.
očarujúca a funkčne
variabilná kúpeľňa
Špecialista na funkčné využitie vody
v kúpeľni, spoločnosť Kludi, berie ako
výzvu spoluprácu so silnými značkami
na kúpeľniach, ktorých cieľom je vytvoriť v tomto priestore pocit očarenia,
pohody a plnej funkčnosti s maximálnou snahou vyjsť v ústrety potrebám
a prianiam zákazníkom. Po projekte
kúpeľní vytvorených so značkami
Joop! a Swarowski prichádza na slovenský trh aj koncept Esprit home bath
od firmy Kludi – moderné, navzájom
zosúladené kúpeľňové prvky, koncipované do štyroch rôznych štýlov: Gargen
Party, Oriental Blue, Purple Passion
a Gold Diva.
Kľúčovým prvkom konceptu je nosič
v tvare písmena L. Štvorcová forma
umožňuje otočenie nosného prvku
vždy o 90 °. Už pri minimálnej výbave
tak vzniknú rôzne možnosti rozmiestnenia s úplne odlišným výzorom interiéru.
Zostavu dopĺňajú modulárne zásuvkové prvky, štíhle skrinky a jedinečné
sklené moduly pre sprchový kút či niku
so špeciálnou povrchovou úpravou
„protect“. Atraktívna je tiež vysokoakostná súprava armatúr v aktuálnom
„dizajne jemných kontúr“ a kúpeľňové
doplnky. O prekvapivé okamihy sa
stará veľkoplošná ručná sprcha s kĺbom.
pekné
interiér
bývanie
Prichádza
Po dlhom
jar,dni
príroda
plnom
sapráce,
zobúdza
a s ňou všetci
keď
tí, čo
už je
v zime
toho sa
na oddávali
nás veľa,svojim snom,
že vraciame
práve v tomto
sa domov
roku naplnia
medzi známe
to starésteny,
známe
„postav
tam, kde
dom
môžeme
a zasaď
vykonať
strom“.
účinnú očistu ducha i tela.
1868-08_STYL 2-2008_inzercia-cla73 73
●
Pur Air WC
prvá WC misa so zabudovaným
odstraňovačom pachu
Koncept Esprit home Bath umožňuje
vyjadrenie individuality v už tradične
vysokej kvalite produktov od Kludi
za prijateľné ceny.
Zápach, ktorý vzniká pri použití toalety odjakživa znepríjemňoval pobyt v kúpeľni, najmä pokiaľ
ju používa viac ľudí. Je to situácia, ktorá sa týka
miliónov domácností a presvedčivé riešenie tohto
problému doteraz neexistovalo.
Podľa názoru odborníkov zápach určitým spôsobom zaťažuje životné prostredie, pretože podľa
intenzity môže nepriaznivo ovplyvňovať pohodu
ľudí. Na technológiu, ktorá by dokázala tento problém vyriešiť, sa dlho čakalo. Teraz je to PUR AIR
od firmy Villeroy und Boch, ktorého technológia
bola vzhľadom k svojej jedinečnosti prihlásená na
patentovanie.
Princíp tejto technológie spočíva v tom, že
senzor citlivý na tlak, nachádzajúci sa v toalete,
reaguje na telesnú váhu a aktivuje odsávanie
zápachu priamo z WC misy. Zápach sa filtruje cez
vysokoúčinný filter, ktorý viaže molekuly zápachu
a prepúšťa len molekuly čistého vzduchu. Všetky
technické komponenty sú začlenené do WC misy
a harmonicky zapadajú do celkového dizajnu keramického prvku.
Pretože systém PUR AIR pracuje pomocou
batérií, je možné WC misu inštalovať aj dodatočne – stará WC misa sa odstráni a nahradí sa
Ďalšie informácie nájdete na www.kludi.sk
Kontakt: [email protected],
tel: 034/654 01 60
3/24/09
sídlo firmy a výstavná miestnosť:
Hrachová 4
821 04 Bratislava
tel./fax: 02/434 234 02
mobil: 0905/60 49 16
e-mail: [email protected]
4:54:19 PM
www.eurokera.sk
štýl
štýl
1737-08_STYL 1-2008_inzercia-cla74 74
●
12/2/08 15:21:24
Pravidelná rubrika „Na návšteve v dome, byte“
Naša dnešná návšteva patrí rodine,
ktorej nevyhovovalo bývanie v klasickom mestskom panelovom byte,
pretože im neposkytoval dostatok oddychu, pohybu a voľnosti.
V snahe uniknúť z preľudneného
sídliska a vytvoriť príjemnejšie podmienky žitia svojej rodine, využili
náhodnú príležitosť kúpy pozemku,
na ktorom stojí ich nový domov ponúkajúci priestor s veľkorysejším riešením jeho využitia.
O pozemku, na ktorom teraz stojí
rodinný dom, mali záujem už dávnejšie. Predtým to bola záhrada,
o ktorú sa nikto nestaral a jej vlastník
nechcel pozemok predať. Keď sa
zmenili vlastnícke pomery, oslovil ich
sused – kamarát, či ešte majú záujem
túto plochu kúpiť. Na vtedajšiu dobu
to bolo pomerne lacné, preto neváhali
a stali sa zakrátko majiteľmi pozemku.
Projekt rodinného domu vyberali
z katalógov. Viaceré z nich sa im veľmi
páčili, ale oni hľadali niečo čo by najviac vyhovovalo ich požiadavkám a potrebám. Vybraný projekt si čo najviac
prispôsobili podľa seba.
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Domov, ktorý pohladí
nielen oko, ale aj dušu
pekné
exteriér,
bývanie
relax
Domácemu pánovi pribudol nový koníček – starostlivosť o okolie domu.
Feng Shui –
harmónia v bývaní
12/2/08 17:09:16
Relax, exteriér ●
Pravidelné
rubriky
55
interview
Keď som Andreu
Sobotovú prvýkrát
spoznal na podujatí,
ktoré zdanlivo
s bývaním a interiérmi
príliš nesúvisí (bol to
festival Dych Zeme
v Šamoríne) – aj keď
nakonec len potvrdzuje
jej životnú filozofiu,
že všetko súvisí so
všetkým, zaujalo ma
niečo špecifické, viac
či menej viditeľné, a to
v štýle jej vystupovania,
komunikácie ako aj
oblečenia.
Jej prednáška
o Feng-Shui spojená
s projekciou mala
medzi prítomnými veľký
úspech, čo potvrdzovali
viaceré konkrétne
dotazy v oblasti
využitia Feng-Shui
v skvalitňovaní bývania.
Andrea na otázky
trpezlivo odpovedala,
s prirodzeným úsmevom
na tvári, ktorý nebol len
profesionálnou pózou,
ale práve vyjadrením jej
osobnosti a pozitívnej
energie, ktorá z nej
vyžaruje. To mi dalo
aj inšpiráciu, aby som
ju oslovil s prosbou
interview pre náš časopis
Štýl.
Architekt ich nahováral, aby mali
spálňu, resp. pokojnejšiu časť domu
na poschodí. Domácej pani sa nepáčilo, že by musela chodiť často po
schodoch. Náhodou si niečo zabudne
vziať a utekať preto na poschodie, by
sa jej nechcelo. A predsa, myslia aj
na neskorší vek.
Pôvodne mal byť rodinný dom podpivničený, ale jeho budúci užívatelia si
nevedeli predstaviť, načo im pivnica
bude. Preto takúto možnosť vylúčili
a rozhodli sa pivničné priestory nemať.
Ani dnes nič neľutujú a sú spokojní
s tým, ako to majú.
So stavbou si neporadili sami.
Vyhľadali pomoc skúsenej stavebnej
firmy, ktorá im zrealizovala všetky
práce. Mali dobrého stavbyvedúceho,
ktorý starostlivo dohliadol na všetko,
čo bolo treba. Náročný svahovitý terén
im dal poriadne zabrať, ale spoločne
s projektantom rodinného domu si
so všetkými problémami poradili.
Dispozícia domu je výrazne rozdelená na rušnejšiu, dennú časť
v prízemí a pokojnú súkromnú časť
na poschodí.
Vláda
Prichádza
zimy a snehu
jar, príroda
sa neodvratne
sa zobúdza
končí,
a sslnečné
ňou všetci
lúčetí,postupne
čo v zimeprebúdzajú
sa oddávali
kvety
svojim
prírody
snom,
že práve va tomto
naše duše
roku naplnia
opäť potešia
to staré známe
príjemné chvíle
„postav
v objatí
dom tepla
a zasaď
a rozkvitnutej
strom“. záhrady.
1737-08_STYL 1-2008_inzercia-cla121 121
13/3/08 12:44:05
Interview na tému bývanie
na návšteve
Pri zámerných výjazdoch
do „terénu“ objavujeme
objekt vhodný na fotenie
a keď natrafíme
na správnych ľudí, ktorí
nás pozvú ďalej, môžeme
vám prostredníctvom
fotoreportáže
sprostredkovať
nahliadnutie do ich
príbytkov a priniesť
niekoľko nápadov
a kombinácií bývania.
C
0376-06_STYL 2-2006_zlom.indd 55
●
na návšteve
64
štýl
2409-08_STYL 4-2008_inzercia-cla64 64
štýl
24/11/08 17:41:40
2409-08_STYL 4-2008_inzercia-cla65 65
65
24/11/08 17:45:49
150
štýl
2511-09_STYL 1-2009_inzercia-clanky.indd 150
6/2/09 10:42:58
●
Na odbornú tému – odborný popis vybraného
segmentu stavby domu a bytu
●
obré rady – rady a pripomienky odborníkov
D
na danú tému
●
Na návšteve domu, bytu – inšpirácie zaujímavo
riešených domov, bytov
●
Ako ušetriť – príklady a rady na zníženie nákladov
●
Interview so známou osobnosťou na tému bývanie
Urob si sám – domáci majster
●
Vizitková príloha
●
●
1. Tlakový senzor, ktorý spúšťa odsávanie zápachu
2. Elektrický zdroj napájaný alternatívne
cez 1,5 V monočlánky alebo priamo
do elektrickej siete
3. Keramický vzduchový kanál, ktorým prúdi
zápach k filtru
4. Mikrosenzorová elektronika citlivá na zápach,
rozoznáva molekuly zápachu
a okamžite spúšťa PUR AIR systém
5. Vysokoúčinný protizápachový filter,
ktorý absorbuje zápach
a prepúšťa čistý vzduch do ovzdušia
16/5/08 17:36:15
74
●
Technický nákres WC misy
s PUR AIR technológiou:
Renata Havličková
Štýl v spolupráci s firmou EUROKERA,
foto: archív firmy
Interiér, nábytok ●
1737-08_STYL 1-2008_inzercia-clanky_121.pdf
novou. Vďaka rôznym úsporným funkciám majú
batérie veľmi dlhú životnosť. Pre novostavby alebo
pri rekonštrukcii je možné dodať WC misu vo vyhotovení na elektrickú zásuvku.
V ponuke je viacero modelov vrátane dizajnových modelov, od klasických až po puristicky
moderné. Príplatok za technológiu PUR AIR
v porovnaní so štandardným WC je asi 200 EUR
bez DPH.
prezentácie v dvoch (a viacerých) číslach v zaujímavých cenách
●
farebná vizitka súčasťou balíčka inzercie
1. Stavby – realizácia, materiály a výrobky
2. Interiér, dizajn, nábytok, zariadenie
3. Technické zabezpečenie budov
– elektro, voda, plyn, kúrenie,
– regulačná a meracia technika,
– vzduchotechnika, chladenie,
– zabezpečovacie systémy
4. Súvisiace služby
Iba
v časopise
– finančné, realitné, výstavné
– servisné, projekčné
5. Relax & hobby
– exteriér, záhrada
– domáci majster
– fitness, sauna, bazén
stavby – realizácia, materiály…• interiér
Názov firmy: TERCOMONT, spol. s r. o.
Adresa: Zátišie 1
831 03 Bratislava
Tel.: 02/444 543 61
Fax: 02/444 543 81
E-mail: [email protected]
Internet: www.tercomont.sk
Adresa: 941 22 Zemné 1195
Mobil: 0911/77 26 43
E-mail: [email protected]
Internet: www.tectumnovum.sk
• Návrh, projekcia, výroba a realizácia drevených strešných
konštrukcií z priehradových väzníkov a celodrevených
konštrukčných celkov – EnViroDom – EVD systém
• Malopredaj polykarbonátových platní LEXAN®
• Výroba a montáž svetlíkov a prestrešení z materiálu LEXAN®
• Dodávka a montáž akrylátových, kopulových svetlíkov
PULOPLASTICS
Názov firmy: SUNWOOD, s. r. o.
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Sv. Imricha 21
943 01 Štúrovo
Tel./fax: 036/772 08 88
Mobil: 0918/28 88 88
E-mail: [email protected]
Internet: www.ultraframeslovakia.sk
Adresa: Železničná 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka
• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov
pre šikmé strechy
• Zimné záhrady
Názov firmy: BBQ SERVICE, s. r. o.
Adresa: Vajanského 1949/19
921 01 Piešťany
Tel.: 034/65 47 468-69
Tel./fax: 034/62 44 377
E-mail: [email protected]
Internet: www.alnea.sk
Adresa: Mramorová 7
821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/45 52 40 36
Mobil: 0903/24 78 82
E-mail: [email protected]
Internet: www.bbq.sk
PREDAJ
• Grily Weber
• Kuchynský riad a príslušenstvo FISSLER
• Prístroje pre domácnosť Miele, Liebherr, Kitchen Aid
• Záhradný nábytok
• Sedacie súpravy
Názov firmy: D-INTERIOR, spol. s r. o.
člen skupiny / Mitglied des Gruppe / member of
Adresa: Jaskový rad 197
831 01 Bratislava
Tel.: 02/54 79 11 26
Mobil: 0911/04 58 61
E-mail: [email protected]
Internet: www.d-interior.sk
Dipl. Ing. Dušan Fašung
Konateľ spoločnosti, Geschäftsführer
De Forest, s.r.o.
Heydukova 12-14
SK - 811 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
www.df-design.eu
tel.: +421 2
fax: +421 2
mobil: +421 911 232 676
skype: mclogan2605
• Interiérové štúdio na mieru
• Moderný bytový dizajn, záclony, závesy
• Vstavané skrine
• Exkluzívne svietidlá
Názov firmy: FAGOR SLOVENSKO,
Názov firmy: GARDENIA
s. r. o.
Novozámocká obchodná
spol. s r. o.
Adresa: Jánskeho 11
949 01 Nitra
Tel.: 037/64 25 573
Fax: 037/64 25 575
E-mail: [email protected]
Internet: www.fagor.sk
• Domáce spotrebiče
Adresa: M. R. Štefánika 7
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 07 495
Fax: 035/64 07 496
Mobil: 0905/85 84 39, 39 48 61
E-mail: [email protected]
Internet: www.gardenia.sk
• Záclony
• Dekoračné látky
• Garniže a koľajničkové
systémy
2511-09_STYL 1-2009_vizitky.indd 181
• Roletky
• Bytový textil
• Služby
6/2/09 08:54:45
– I. Štýl „Moderné bývanie a nábytok“
– II. Štýl „Stavba domu“
– III. Štýl „Dom od A po Z“
– IV. Štýl „Rekonštrukcia domu a bytu“
– V. Štýl „Zdravé bývanie a teplo domova“
– VI. Štýl „Trendy stavba a interiér domu“
● termín
● počet
prieskumu: január 2014
respondentov: 8 850
vyskoškolské
48 %
základné
1 % učňovské
9 %
ostatní
6 %
individuálna
výstavba
50 %
stavebné firmy
a dodávatelia
22 %
stredoškolské
42 %
do 500 €
8 %
nové trendy
22 %
do 800€€
26%
ženy
48 %
do 1 200 €
42 %
nad 1 200 €
24 %
muži
52 %
riadiaci pracovník
36 %
študent
7 %
ostatní
5 %
majiteľ
22 %
výkonný
pracovník
30 %
INTERIÉR
Názov firmy: ALNEA, s. r. o.
STAVBY – REALIZÁCIA, MATERIÁLY…
Názov firmy: TECTUM NOVUM, a. s.
nerealizoval kontakt ani dodávku
12 %
realizoval kontakt nerealizoval dodávku
29 %
realizoval kontakt a dodávku služby, výrobku
59 %
Download

MOderNÉ BÝVANIe A NáBytOk rekONštrukcIA dOMu A Bytu treNdy