I N F O R M A Č N Ý B U L L E T I N S P O LO Č N O S T I P S S TAV B Y
Ožvoldíkova 1–11, Bratislava
JESEŇ 2013 | 3. ROČNÍK
• Normy ISO potvrdené!
• Druhy omietok a farebné riešenie stavby
• Úspešný developerský projekt
jeseň 2013
OBSAH
Na úvod
3
Normy ISO potvrdené
4
Obnova BD Ožvoldíkova 1–11, Bratislava
5
Na slovíčko
8
Druhy omietok a farebné riešenie stavby
12
Pilotný developerský projekt úspešne realizovaný
15
Takto vyzeral dom pred obnovou
Nový výťah
Obnovený bytový dom
Poľnohospodárska 32–34 A, Bratislava
Zateplili sme strechu, obvodový plášť, lodžie aj podhľady 1. NP. Nové sú schodiskové
a pivničné okná, vstupné brány, aj výťahy. Kompletnou výmenou prešli aj stúpacie rozvody
vody, plynu a kanalizácie a ležaté rozvody vody.
Nová vstupná brána a zateplený podhľad vo vestibule
2
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
jeseň 2013
NA ÚVOD
OBNOVA BUDOV JESEŇ 2013
Informačný bulletin spoločnosti
PS STAVBY, s. r. o.
Vydáva:
PS STAVBY, s. r. o.
Letná 5
831 03 Bratislava
tel.: 02/45 64 05 92
fax: 02/45 64 05 93
e-mail: [email protected]
web: www.psstavby.sk
Grafická úprava:
Goodwind, s. r. o.
[email protected]
Milí priatelia, kolegovia, čitatelia,
slnečné dni striedajú daždivejšie, teploty sa „umravnili“, mestá a obce ožívajú
jarmokmi či vinobraniami, ktoré predstavujú známe črty prichádzajúcej jesene.
V stavebníctve sa jeseň tradične nesie v znamení vrcholiacej sezóny, keď firmy
sústredia všetky ľudské i technické kapacity na dosiahnutie čo najviditeľnejších
výsledkov svojej práce ešte pred príchodom zimy. Je však pred nami i obdobie in­
tenzívnej prípravy nových projektov na budúci rok, čo so sebou prináša mnohé
zmeny, najmä v súvislosti s financovaním.
Úspešnosť týchto projektov je vo veľkej miere závislá od kvality celej prípravy,
lebo legislatívna náročnosť a najmä neustále zmeny pravidiel si vyžadujú maxi­
málnu pozornosť a neustále vzdelávanie všetkých dotknutých.
V našej spoločnosti pristupujeme k tejto téme veľmi zodpovedne, a to najmä
pravidelnými odbornými školeniami v súvislosti s novo požadovaným rozsahom
projektových dokumentácií, oboznamovaním sa s kvalitou a kvantitou dokumen­
tácie potrebnej na úspešné zvládnutie procesu schvaľovania a financovania die­
la. Z pôvodne stavebnej spoločnosti sa naša organizácia postupne transformova­
la na projektovo – procesne – poradenskú firmu, a to všetko z dôvodu naplnenia
predstáv našich partnerov, vlastníkov bytov, správcov a bytových družstiev.
Potvrdením správnosti našej cesty je aj 5 úspešne riešených projektov v pro­
grame čerpania štrukturálnych fondov JESSICA. Ide o domy v Bratislavskom a Tr­
navskom kraji, pričom vďaka dobrej súčinnosti so správcami a zástupcami vlast­
níkov môžeme konštatovať pozitívne výsledky.
Dosahovanie dobrých výsledkov z dlhodobého hľadiska a neustále zlepšova­
nie sa si vyžadujú veľkú motiváciu a sebadisciplínu, tak v športe ako i v každej
profesii. V našej spoločnosti sa podarilo vytvoriť nové pracovné skupiny tak, aby
sme tieto náročné ciele plnili a boli dobrým partnerom pre našich zákazníkov.
Mnohé naše kolegyne a mnohí naši kolegovia dokázali prebrať osobnú zodpo­
vednosť za neustály rast a zlepšovanie sa, čo nás teší o to viac, že slová chvály
prichádzajú od spokojných zákazníkov.
Príjemné čítanie praje kolektív PS STAVBY.
Miloš Milanovič,
riaditeľ PS STAVBY, s. r. o.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
3
ps novinky
jeseň 2013
NORMY ISO POTVRDENÉ
Spoločnosť PS STAVBY, člen skupiny PS GROUP, má
zavedený Integrovaný systém manažérstva, ktorý zahŕňa
komplex systémov riadenia podľa medzinárodných
noriem ISO:
• Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008
• Systém environmentálneho manažérstva
ISO 14001:2004
• Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci BS OHSAS 18001:2007
Potvrdená kvalita
Manažovanie spoločnosti prebieha na základe ISO štan­
dardov, ktoré garantujú kvalitatívne parametre našich diel.
Kvalitu riadenia spoločnosti opakovane potvrdzujú me­
dzinárodné certifikáty ISO od roku 2010.
Audit vykonali 3 audítori a 2 odborní pracovníci certifikač­
nej spoločnosti QSCert, spol. s r. o., v dňcoh 26. a 27. júna
2013 na certifikovaných prevádzkach Letná 5 a Závodná 3
v Bratislave. Odbornosť bola preverená na zákazke Bytový
dom Vígľašská 9, Bratislava.
Recertifikačný audit potvrdil, že firma je riadená v sú­
lade s medzinárodnými štandardami. Úspešným auditom
bola potvrdená celková efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny, jeho význam­
nosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie a záväzok
udržiavať a zlepšovať systém manažérstva v celom rozsa­
hu normy.
nie – recykláciu (napr. polystyrén, obalové materiály –
PVC fólie, a pod.) a tiež, že mnohé stavebné odpady nie
sú skládkované, ale sú ďalej recyklované.
• Údržba a riadenie vozového parku: Sledovanie vozidiel
pomocou softvéru CCS CarNet Pro 3. 5. • Výber a hodnotenie dodávateľov materiálov a služieb pri
stavebnej činnosti: Definované kritéria pre výber dodá­
vateľov a stanovená metodika pravidelného hodnotenia
dodávateľov.
• Plánovanie realizácie a nastavenie procesov týkajúcich
sa zákazníka a monitorovanie spokojnosti zákazníkov.
• Monitorovanie a meranie procesov: Sledovanie a pravi­
delné vyhodnocovanie kritérií na výkon jednotlivých pro­
cesov.
• Analýza údajov: Zo získaných vyhodnocovaní jednotli­
vých kritérií a z mnohých ďalších dostupných informácií
sa vykonávajú analýzy, ktoré pomáhajú pri ďalšom plá­
novaní, pri optimalizácii jednotlivých činností apod.
• Systém evidencie zákaziek
• Sledovanie dôb exspirácií uložených stavebných mate­
riálov
•Nastavený systém riadenia dokumentácie v spoločnosti
a záujem vedenia spoločnosti o zavedené systémy a ich
pravidelné prehodnocovanie manažmentom.
Audit zadefinoval aj oblasti na zlepšenie, a to pri návrhu
a vývoji projekčnej činnosti a pri nových výrobkoch, kde je
potrebné spresniť záznamovú dokumentáciu pre jednotlivé
fázy návrhu a vývoja.
Silné stránky a príležitosti
Prečo ISO
Audítori vyzdvihli tieto silné stránky manažérskeho sys­
tému:
• Separácia a zhodnocovanie odpadu: Systém vlastných
zberných nádob a optimalizácia zvozu separovaného od­
padu z jednotlivých stavieb tak, aby boli vozidlá čo naj­
viac využité. Zároveň ocenili odovzdávanie jednotlivých
vyseparovaných druhov odpadov na ďalšie spracova­
Iba málo spoločností zo sektoru stavebníctva a obnovy
bytových domov disponuje komplexným certifikovaným
systémom riadenia. Získanie a udržanie medzinárod­
ných certifikátov je pre spoločnosť dôležité nielen z dô­
vodu zabezpečenia efektívnosti a dlhodobej konkuren­
cieschopnosti. Ide aj o dôležitý ukazovateľ spoľahlivosti
a kvality.
 TM
4
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
prípadová štúdia
jeseň 2013
OBNOVA BD OŽVOLDÍKOVA 1–11, BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Dom:
Projektant:
Investor:
Bytový dom Ožvoldíkova 1–11,
Bratislava
Ing. Roman Horečný, Technický
a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
pracovisko VVÚPS – NOVA,
Studená č. 3, 821 04 Bratislava
Vlastníci bytov a nebytových priesto­
rov Ožvoldíkova 1–11, Bratislava
v zastúpení: Agentúra DOMY, s. r. o.,
Drobného 2, 841 01 Bratislava
Stavebný dozor:
Ing. Eugen Iboš, Build, s. r. o.,
Laurinská 10, 811 01 Bratislava
Dodávateľ:
PS STAVBY, s. r. o.
Celkové náklady:
677 000 € vrátane DPH
Typ konštrukcie domu
Ide o radový bytový dom stavebnej sústavy ZTB, posta­
vený na mierne zvlnenom území. Pozdĺžnou osou je orien­
tovaný v smere sever – juh. Dom má 3 hlavné vstupy orien­
tované na východ a 3 hlavné vstupy orientované na západ.
Výstavba bytového domu sa ukončila v roku 1975. Bytový
dom má 8 nadzemných obytných podlaží vo vchodoch č. 9
a č. 11, 6 nadzemných obytných podlaží vo vchodoch č. 5
a č. 7 a 4 nadzemné obytné podlažia vo vchodoch č. 1 a 3,
celkovo 84 bytových jednotiek.
Vstupné podlažie je riešené ako technické podlažie s vo­
dorovnými rozvodmi energií. Sú v ňom situované vstupy,
pivnice a ostatné spoločné priestory. Komunikačné jad­
ro vstupného podlažia tvorí zádverie, jednoramenné scho­
HARMONOGRAM
Odovzdanie projektu:
máj 2011
Výber zhotoviteľa:
júl 2012
Získanie financií:
december 2012
Začiatok stavby:
február 2013
Odovzdanie diela:
júl 2013
SPÔSOB FINANCOVANIA
úver zo ŠFRB
80 %
vlastné zdroje
20 %
ZÁKLADNÝ ROZSAH OBNOVY
•Zateplenie obvodového plášťa a lodžií, vrátane kompletnej
obnovy podlahových vrstiev
• Zateplenie strechy
•Zateplenie stropov 1. PP v pivniciach, garážach a spoločných
priestoroch
• Dodávka a montáž schodiskových plastových dverí
• Dodávka a montáž plastových pivničných okien
•Dodávka a montáž vstupných hliníkových brán, vrátane
systému DEK a nových zvončekových tabiel
•Obnova stien a stropov vstupov
•Výmena stúpacích rozvodov studenej vody, teplej vody
a cirkulácie, odpadovej kanalizácie, plynu a ležatých
rozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulácie
•Bleskozvod
• Inštalácia búdok pre dažďovníky a netopiere
POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE
•Opláštenie – vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Weber.therm Terranova s použitím fasádneho polystyrénu
EPS 70 F a Weber.therm exclusive s použitím fasádnych
izolačných dosiek Rockwool, Nobasil
•Strecha – hydroizolácia a zateplenie strechy tepelnou izoláciou
EPS 100 S v dvoch vrstvách hr. 60 mm a nová vrstvy hydroizolá­
cie z fólie FATRAFOL 810 hr. 1,5 mm kotvenej mechanicky
•Okná – plastové okná Slovaktual BASIC s 5-komorovým
profilom s izolačným dvojsklom K = 1,1, s 3 tesneniami
•Vstupné hliníkové brány z profilov HEROAL 065 s prerušeným
tepelným mostom zasklené bezpečnostným dvojsklom
Štvorpodlažná sekcia bytového domu
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
5
prípadová štúdia
jeseň 2013
Takto vyzeral dom pred obnovou…
disko a osobný výťah (okrem vchodov č. 1 a 3, v ktorých sa
výťah nenachádza). Komunikačné jadro typického podlažia
tvorí dvojramenné schodisko s podestami a osobný výťah
(okrem vchodov č. 1 a 3, v ktorých sa výťah nenachádza).
Schodisko je osvetlené a odvetrané cez zasklené dvere
s vetracou štrbinou, ktoré vedú na lodžiu.
Obvodový plášť v priečeliach s okennými a dvernými
otvormi je jednovrstvový z keramzitbetónových panelov
hr. 280 mm. Obvodový plášť v plnej časti tvorí nosná ste­
na hr. 150 mm, 20 mm vzduchová medzera a obkladové ke­
ramzitbetónové panely hr. 250 mm. Lodžie patriace k by­
tom majú plné železobetónové zábradlie s výškou 1,1 m nad
úrovňou podlahy. Strecha BD je plochá, bezspádová s vy­
stupujúcimi strojovňami výťahov. Hydroizoláciu tvoria na­
tavované asfaltované pásy. Požiarna výška BD je menej ako
22,5 m. Bytový dom je v užívaní 38 rokov.
Stav bytového domu pred obnovou
Do konštrukcie obvodového plášťa zatekalo trhlinami
v obvodovom plášti štítovej steny a priečelia a škárami stykov
panelov vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru.
Intenzita zatekania bola ovplyvnená orientáciou podľa sve­
tových strán, prevládajúceho smeru vetra a výškou nad te­
rénom. Hlavnou príčinou zatekania škárami stykov medzi
panelmi bol zostarnutý tesniaci tmel, trhliny v ňom, trhliny
v stykoch jednotlivých dielcov a trhliny v hmote keramzitbe­
tónu. Zvýšená vlhkosť obvodového plášťa v miestach zate­
kania spôsobovala zhoršenie tepelnotechnických vlastnos­
tí obvodového plášťa z keramzitbetónu. Uvedené zatekanie,
niekedy z bytu ani nezbadateľné, spôsobovalo nekontrolo­
vateľnú koróziu kotevných prvkov obvodového plášťa.
Rovnako železobetónové konštrukcie lodžií boli rokmi
6
zdegradované. Miestami boli na lodžiách odlúpené čas­
ti betónu až po úroveň obnaženia výstuže. Plochá strecha
bola z hľadiska dnešných technických požiadaviek celkom
nevyhovujúca. Išlo o plochú strechu bez spádu a bez za­
teplenia. Hydroizolačnú funkciu tvorili natavované asfalto­
vané pásy, ktoré tiež poznačil zub času.
V zlom technickom stave sa nachádzali aj rozvody stude­
nej vody, teplej vody a cirkulácie, rozvody odpadovej kana­
lizácie a rozvody plynu.
Na základe uvedených skutočností, finančných možností
BD a z hľadiska neustále sa zvyšujúcich nárokov na energe­
tickú hospodárnosť budov bolo najakútnejšie potrebné rie­
šiť nasledovné problémy:
• vysoká energetická náročnosť objektu v spojení s rastú­
cimi cenami energií
• zatekanie v rôznych častiach objektu, vrátane strechy
• systémová porucha obvodového plášťa
• systémová porucha vystupujúcej konštrukcie schodiska
• systémová porucha lodžií
• zlý technický stav rozvodov vody, kanalizácie a plynu
Opis obnovy bytového domu
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa pri návrhu
obnovy bytového domu postupovalo tak, aby boli splne­
né nielen technické požiadavky na energetickú hospodár­
nosť budov, ale aj finančný limit bytového domu. Cieľom
úprav bolo odstránenie existujúcich nedostatkov, zníženie
energetickej náročnosti objektu a celkové zvýšenie kvality
a komfortu bývania.
Nosnou časťou projektu bolo zateplenie obvodového
plášťa a lodžií, ktorému predchádzalo kompletné odstrá­
nenie všetkých nefunkčných prvkov, kontrola súdržnosti
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
prípadová štúdia
jeseň 2013
… a takto vyzerá dnes
a pevnosti omietky. Zateplenie sa realizovalo kontaktným
systémom Weber.therm Terranova s použitím fasádneho
polystyrénu EPS 70 F a Weber.therm exclusive s použitím fa­
sádnych izolačných dosiek Nobasil a Rockwool na požiarne
úseky s povrchovou úpravou silikónovou omietkou s ryho­
vanou štruktúrou a hrúbkou zrna 2 mm.
Súčasťou stavebných prác bola aj výmena dosiaľ nevy­
menených pôvodných okenných a dverných konštrukcií za
nové plastové s izolačným dvojsklom v priestoroch pivníc
a schodiskových lodžií, pričom súčasťou ich výmeny bola
aj demontáž starých a osadenie nových vnútorných aj von­
kajších parapetov. Pôvodné oceľové vstupné zasklené steny
bytového domu boli nahradené za nové hliníkové vstupné
brány s prerušeným tepelným mostom a výplňou z bezpeč­
nostného dvojskla.
Na lodžiách boli odstránené pôvodné podlahové vrstvy,
ktoré boli nahradené novou skladbou vrátane hydroizolá­
cie. Zároveň sa opravili zdegradované železobetónové čas­
ti lodžií. Na betónové zábradlia bola zrealizovaná stierka,
sklotextilná mriežka a silikónová omietka.
Strecha prešla opravou podkladu, zateplením tepelnou
izoláciou EPS 100 S v dvoch vrstvách hr. 60 mm a zrealizo­
vaním novej vrstvy hydroizolácie z fólie FATRAFOL 810 hr.
1,5 mm kotvenej mechanicky. S danými prácami súviselo
aj zrealizovanie nových oplechovaní atiky. Na streche boli
osadené odvetrávacie turbíny a mrežová sústava bleskoz­
vodu.
Pri rekonštrukcii TZB rozvodov bolo použité jedno z naj­
novších technologických riešení a materiálov. Výmena pô­
vodných oceľových pozinkovaných potrubí vody bola rea­
lizovaná z materiálu plast – hliník príslušných dimenzií.
Pôvodné stúpacie oceľové rozvody plynu boli nahrade­
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
né medeným potrubím určeným na rozvod plynných mé­
dií. Stúpacie azbestové odpadové potrubie kanalizácie
bolo vymenené za PP HT potrubie. Pôvodný ležatý rozvod
studenej vody sa nachádzal pod bytovým domom. Ten bol
zrušený a od vodomernej šachty sa urobilo nové napoje­
nie plastovým potrubím k päte bytového domu. V bytovom
dome potom pokračovalo pozinkovaným potrubím predpí­
sanej dimenzie pod stropom technického podlažia. Nové le­
žaté rozvody teplej vody a cirkulácie TÚV boli vyhotovené
z plast – hliníkového potrubia.
Vyšší komfort bývania bol dosiahnutý aj zateplením in­
teriérových stien vo vstupoch na schodisku a zateplením
podhľadov vo vstupoch. Zároveň boli zrealizované aj nové
maľby stien a stropov, s aplikáciou olejového náteru do výš­
ky 1,3 m. Počas obnovy domu boli realizované všetky po­
trebné klampiarske práce, ako aj inštalácia nových zvodov
bleskozvodu.
Investori boli pri obnove domu naklonení aj ekológii
a chráneným druhom živočíchov a ich biotopov. Súčasťou
prác bola aj inštalácia hniezdnych búdok pre dažďovníky
a náhradných úkrytov pre netopiere na severnej štítovej
stene a výťahových šachtách ako kompenzácia za stratené
hniezdiská, ktoré po zateplení bytového domu budú neprís­
tupné. Búdky boli osadené podľa doporučení BROZ (Bratis­
lavské regionálne ochranárske združenie) v rámci celoslo­
venského projektu na záchranu dažďovníkov a netopierov
v budovách, ktorý podporuje Európska komisia a Minister­
stvo životného prostredia SR v rámci programu LIFE+. Všet­
ky práce boli realizované s dôrazom na zachovanie okolité­
ho prostredia.
 Ing. Zuzana Oravcová, tím líder postprojektovej starostlivosti
7
na slovíčko
jeseň 2013
NA SLOVÍČKO…
V kancelárii pani Deákovej sme sa stretli z dôvodu
rozhovoru o obnove bytového domu neplánovane
traja: Katarína Deáková (KD), zástupkyňa vlastníkov
bytov a nebytových priestorov BD Ožvoldíkova 1 – 11,
Bratislava, ako aj Ing. Eugen Iboš (EI), stavebný dozor
obnovy tohto bytového domu. Stretnutie bolo plné
pozitívnych superlatívov a spokojnosť vyjadrili obaja
aktéri rozhovoru.
→ Prečo ste sa rozhodli pre obnovu?
KD: Dom je starý, prví obyvatelia sa
sťahovali do domu v roku 1975. Okrem
bežnej údržby, jedného vymaľovania
spoločných priestorov a opravy stre­
chy sa v podstate za 38 rokov do domu
neinvestovalo. Pri obnove sme zistili,
čo sme predpokladali, hoci to nebolo
vidieť. A to, že stav domu nie je stoper­
centný. Panel bol zvnútra zvetraný.
8
→ Čo tvorilo podstatu obnovy
bytového domu?
KD: Zateplila sa celá fasáda, komplet­
nou obnovou prešla aj strecha. Vy­
menili sa rozvody studenej vody, TÚV
a cirkulácie, rozvody plynu aj odpado­
vá kanalizácia. Vymenili sa ležaté roz­
vody, vrátane prekládky potrubia od
vodomernej šachty. Vodovodné potru­
bie, pôvodne vedené pod podlahou
pivnice, je teraz vedené pod stropom.
Výhodou tohto riešenia je, že k po­
trubiu je v prípade poruchy lepší prí­
stup bez nutnosti rozkopávať podla­
hu. Obyvatelia najvyšších poschodí sa
sťažovali na hluk a zápach z ventiláto­
rov, ktoré sa vymenili za samoodvetrá­
vacie turbíny na streche. Okrem za­
teplenia dostali lodžie aj novú dlažbu.
Osadili sa nové plastové okná v pivni­
ciach, vrátane ich zamrežovania. Okná
sa vymieňali aj v asi 20 % bytov (70 %
okien bolo vymenených pred obnovou,
10 % majiteľov sme nepresvedčili o vý­
hodách výmeny). Nové sú aj hliníkové
bočné vchodové dvere. Dvere na boč­
ných lodžiách na medziposchodiach
vedľa výťahov (únikové východy) boli
vymenené za plastové. Bezpečnosť
vchodov sme zvýšili montážou hliní­
kových vchodových dverí so systémom
DEK. Výklenky pod lodžiami, z ktorých
si niektorí občania urobili verejné WC,
sme dali zamurovať. Navyše, v súlade
s ekológiou, boli na našom dome osa­
dené búdky pre dážďovníky a netopie­
re. Búdky sú plne zabudované na ští­
tovej stene bez okien a na výťahových
šachtách na základe projektu ochraná­
rov. Veríme, že budú prínosné ako re­
pelent proti muchám a komárom.
→ Ako ste vyriešili financovanie
projektu?
KD: Mali sme niečo našetrené a pred
troma rokmi sme si zvýšili príspev­
ky do fondu opráv o 100 %. Na zvyšok
sme získali úver zo ŠFRB.
→ Prebiehalo rozhodovanie
o obnove domu a jej rozsahu
bezproblémovo? Kto bol hlavným
koordinátorom?
KD: Napriek tomu, že o obnove rozho­
dovalo 84 majiteľov bytov a 11 vlastní­
kov garáži v 6 vchodoch, rekonštrukciu
domu chcelo 99 % ľudí. Obnovu riešila
schôdzou schválená komisia. Členmi
boli 3 stavební inžinieri, vlastník-údrž­
bár a ja ako zástupca vlastníkov.
→ Aké kritéria boli dôležité pri
výbere zhotoviteľa diela? Čo najviac
zavážilo v prospech spoločnosti
PS STAVBY?
KD: Boli sme jedným z posledných do­
mov v okolí, ktorý neprešiel obnovou.
Referencie sme získali od okolitých za­
teplených bytoviek. Oslovili sme 7 fi­
riem, ktoré predložili ponuku, z nich
sme vybrali tri, ktoré nám prezento­
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
na slovíčko
jeseň 2013
vali svoje kvality. Na základe osob­
nej prezentácie sme sa rozhodli pre
PS STAVBY. V Dúbravke realizovali veľa
projektov, referencie som si overova­
la s vlastníkmi už zateplených domov
v celej Bratislave. V prospech firmy
rozhodla nielen najpodrobnejšia od­
borná osobná prezentácia, ale hlavne
certifikát na likvidáciu azbestu, aj na­
priek vyššej ponúknutej cene. Svoje
rozhodnutie neľutujeme.
→ Ako hodnotíte priebeh realizácie?
KD: Boli sme spokojní, ľudia veľmi
ocenili, že robotníci rešpektovali súk­
romie. Neboli problémy. Vlastníci kon­
trolovali kvalitu, robilo sa neprestaj­
ne, ak to počasie dovolilo, stavebný
odpad nelietal po sídlisku. Robilo sa
aj v chladnom počasí (dokonca 1. aprí­
la napadol sneh). Navarili sme pracov­
níkom horúci čaj, boli sme s nimi ako
jedna rodina.
EI: Priebeh realizácie hodnotím veľmi
dobre. Informovanosť a koordinovať
bola na vysokej profesionálnej úrov­
ni. Na začiatku prác oboznámite vlast­
níkov s pravidlami a organizáciou vý­
stavby – na vchody boli umiestnené
oznamy: označenie stavby, kontakt­
né osoby, organizačný poriadok, pra­
covná doba. Informovanosť funguje na
báze týždenných kontrolných dní: rea­
lizátora zastupuje stavbyvedúci, vlast­
níkov koordinátor. Problémy vyskytu­
júce sa v priebehu výstavby sa riešili
priebežne – problémy daného týždňa
sa riešili a vyriešili v danom týždni na
pravidelných kontrolných dňoch za
účasti kompetentných osôb objedná­
vateľa, prípadne vlastníka bytovej jed­
notky, zhotoviteľa, v prípade potreby
aj zodpovedného projektanta (ak je to
technologicky možné). Akceptovali ste
pracovnú dobu od 7:00 do 19:00 s pri­
hliadnutím na špecifikum, že v dome
sa počas realizácie prác býva. Hluč­
né práce (vŕtanie) sa realizovali iba
v čase od 9:00 do 17:00, čo je vyso­
ký nadštandard a je nutná koordino­
vanosť stavbyvedúceho. Disponujete
dostatkom ľudských kapacít a jednot­
livé práce uskutočňujú len špecializo­
vaní a zaškolení zamestnanci a partie.
V prípade nedostatkov a chýb ziste­
ných počas kontrolnej činnosti sa tak
dá zaručiť adresná zodpovednosť pra­
covníka. Na udržanie čistoty bol vy­
tvorený systém: sú určené miesta pre
kontajnery a miesta na odpad (pod le­
šením). Kontajner s odpadom sa lik­
viduje priebežne v týždenných inter­
valoch, v prípade potreby častejšie.
V otázke bezpečnosti nerobíte kom­
promisy. Bol vypracovaný Plán BOZP
a PO – nad vstupmi boli vybudované
bariéry proti padajúcim predmetom,
na lešení sa pohybovali len pracov­
níci riadne zaškolení. Logistika zá­
sobovania materiálom bola výborná,
keďže využívate vlastné stavebniny
a v skutočnosti prebieha letná mon­
táž – na stavbu sa vozí materiál, ktorý
sa v daný deň spotrebuje. Máte vlast­
né lešenie aj dostatok ľudí, ktorí doká­
zali dovezený materiál spracovať. Na
stavbe sú tak minimalizované požia­
davky na zariadenie staveniska a tým
aj snaha optimalizovať náklady za za­
ujatie verejného priestranstva, ktoré
je spoplatnené príslušnou mestskou
časťou. V prípade zelene v okolí domu
bola snaha minimalizovať poškode­
nie, po skončení stavby sa zeleň dala
do pôvodného stavu. Stavebný odpad
bol uskladnený a zabezpečený vo vre­
ciach, prípadne v kontajneroch so sie­
ťou – vietor ho nerozfúkaval po síd­
lisku.
→ Ktoré mechanizmy kontroly
kvality ste využívali?
KD: Dôverovali sme stavebnému do­
zoru, za vlastníkov kontroloval kvalitu
stavebný inžinier Ing. Ján Čavoj.
EI: V rámci riadenia ISO organizácia
pred realizáciou prác schválila Kon­
trolný a skúšobný plán výstavby, na
Odvedená kvalitná
práca je najlepšia
reklama. Potenciálna
práca si má človeka
alebo firmu nájsť sama.
základe ktorého sa kontrolovalo aj do­
držiavanie technologických prepisov
a prestávok medzi jednotlivými práca­
mi (počet dní státia, schnutia a pod.).
Napríklad pri omietke sa okrem dodr­
žania technologickej prestávky skon­
trolovalo, či je omietka aj skutočne
vysušená. Samozrejmosťou bolo vy­
konanie odtrhových skúšok na mieste
a návrh kotviacich elementov. Preskú­
šanie priľnavosti podkladu a odtrhová
skúška fasády aj strechy predstavujú
štandard. Pred realizáciou ste skomp­
Súčasťou obnovenej fasády sú aj búdky pre dážďovníky a netopiere
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
9
jeseň 2013
na slovíčko
Väčšina okien bytov je plastových – o výzdobu tohoto sa postarali
malí nájomníci...
Nová vstupná brána vrátane zvončekového tabla
letizovali a odsúhlasili materiál s dolo­
žením príslušných certifikátov a systé­
mových riešení podľa ETAG. Kontroly
sa vykonávali v súčinnosti stavebné­
ho dozoru a stavbyvedúceho. Právo­
moci boli delegované, každý vedel, za
čo je zodpovedný – od robotníka, cez
majstra až po stavbyvedúceho. Stav­
ba bola odovzdávaná už pripravená,
nemusel som suplovať prácu majstra
či stavbyvedúceho. Kontrol sa zúčast­
ňovali aj technik BOZP a požiarny tech­
nik, čo, žiaľ, nie je štandardom všet­
kých stavebných firiem. Existovala
viacstupňová kontrola – majster, stav­
byvedúci, stavebný dozor. Na začiatku
sa stanovili tolerancie chybovosti pod­
ľa technologických predpisov a noriem
a tie sa museli dodržiavať.
→ Podarilo sa dodržať plánovaný
rozpočet a harmonogram?
KD: V projekte obnovy neboli vchodo­
vé dvere, tie sa robili nad rámec roz­
počtu na základe nášho dodatočného
rozhodnutia.
EI: Z dôvodu dostatku ľudských aj ma­
teriálových zdrojov sa plánovaná ob­
nova skočila o 2 mesiace skôr. Práce
sa prispôsobovali počasiu. Plánovaný
rozpočet bol dodržaný. Odchýlky od
10
Dispozícia domu je pomerne členitá
rozpočtu boli spôsobené posúdením
skutočného stavu, ktorý sa líšil od roz­
počtovaného – riešili sa nuansy, ktoré
sa inde nevyskytli a optimalizovalo sa.
Nerealizované práce sa odrátali a práce
navyše sa prirátali podľa dohodnutých
kalkulovaných cien v zmluve o dielo.
Fakturácia bola na základe dohodnutej
jednotkovej ceny, podľa výkazu výme­
ru a kompletného rozpočtu spracova­
ného programom v štandarde Cenkros
s popisom jednotlivých položiek. Nebol
problém, čo obsahuje daná cena, v akej
kvalite a kvantite má byť položka vyko­
naná, podľa akej normy je realizovaná
a podľa akej normy má byť skúšaná.
Práce navyše sa fakturovali na základe
skutočného stavu, nie odhadnej ceny,
a po položkách – reálne výmery a ceny
za odvedené práce.
→ Aká bola a je vaša predstava
o úsporách energií a teda aj financií,
ktoré obnovou získate? Aká je
odhadovaná návratnosť celého
projektu?
KD: Veríme, že ušetríme na kúre­
ní, lebo sme každý rok za teplo plati­
li najviac z okolitých domov. Dúfame
v úspory až do výšky 40 %.
→ Čo bolo na celom projekte
najnáročnejšie?
KD: Najnáročnejšie boli rozvody. Kaž­
dý majiteľ bytu musel byť doma 2 dni –
prvý deň sa likvidovala azbestová od­
padová kanalizácia, staré rozvody
teplej a studenej vody a plynové potru­
bie. Druhý deň sa montovali nové inš­
talácie. To bol najväčší zásah do súk­
romia a komfortu bývania. Z vonku
stúpačky nevyzerali opotrebovane, ale
zvnútra boli za tých 38 rokov upchaté.
Sme radi, že sú rozvody kompletne vy­
menené. Ľudia už nekupujú minerálky,
pijú vodu priamo z vodovodu, pretože
kvalita a hlavne chuť vody sa podstat­
ne zvýšila.
→ Máte naplánované ďalšie práce
na obnove domu?
KD: Plánujeme vymeniť staré výťahy
za nové v osemposchodových a šesť­
poschodových vchodoch. V štvorpo­
schodovej sekcii, kde výťahy nie sú,
ich chceme inštalovať do existujú­
cich šácht. Stavebne je to pripravené.
S novými výťahmi rátame v horizon­
te 2 – 3 rokov podľa stavu fondu opráv
a splácania úveru. Všetko ostatné sme
spravili v rámci tejto obnovy.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
na slovíčko
jeseň 2013
O bezprostredné okolie domu sa nájomníci príkladne starajú
→ Čo by ste poradili tým, ktorí sa
o obnove domu ešte len rozhodujú?
Na čo by si mali dať pozor?
KD: Nech si vyberajú renomované fir­
my, nech si overia referencie a to, aké
má firma meno medzi majiteľmi za­
teplených domov. Cena nebola hlav­
ným kritériom. Projekt nám vypracoval
renomovaný projektant Ing. Horečný
z TSUS-u, ktorý okrem projektovania
zapracováva do slovenských noriem
štandardy EÚ. Ušetrili sme, pretože
išlo o opakovaný projekt.
→ Zhodnoťte, prosím, celkovú
spoluprácu so spoločnosťou
PS STAVBY.
KD: Mala som šťastie na ľudí, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
obnove nášho objektu. Týmto by som
sa chcela všetkým veľmi srdečne po­
ďakovať. V prvom rade projektantovi
Ing. Horečnému za projekt. Stavebné­
mu dozoru Ing. Ibošovi a jeho pracov­
níkovi Ing. Andrejcovi za svedomitú
a poctivo odvedenú prácu a kontrol­
nú činnosť. Z pracovníkov PS STAVIEB
všetkým, s ktorými som prichádza­
la každodenne do styku. Hlavne stav­
byvedúcemu Ing. Guothovi, ktorý svo­
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
jimi znalosťami a vysokoodbornými
argumentáciami pokojne a pozitívnym
prístupom vedel eliminovať napätia.
Ing. Oravcovej – rozpočtárke a príp­
ravárke, ktorá strážila náš rozpočet.
Ing. Haitovi, ktorý dobre poradil pri
výmene rozvodov. Ale v neposlednom
rade musím poďakovať aj vlastníkom
za trpezlivosť a ústretovosť, ktorou
prispeli v nemalej miere ku skoršiemu
ukončeniu prác. Tiež chcem poďako­
vať mojim spolupracovníkom v komi­
sii, hlavne Ing. Čavojovi, bez ktorého
pomoci by som sa ťažko dokázala zo­
rientovať v stavebnej problematike.
Celkovo sme veľmi spokojní s výsled­
kom, ale aj s priebehom prác. Fareb­
nosť fasády aj celkové prevedenie sa
páči aj ľuďom z okolitých domov, kto­
rí veľmi pozorne sledovali celý prie­
beh obnovy nášho objektu. Na firmu,
čo nám realizovala zateplenie, sa už
prišli spýtať viacerí záujemcovia o za­
teplenie, ktorým som PS STAVBY vrelo
odporúčala.
EI: Z pohľadu stavebného dozoru bola
spolupráca na profesionálnej úrovni,
čo je základom úspechu. Oceňujem
existenciu a dodržiavanie projektovej
dokumentácie, čo v stavebnej praxi nie
je, žiaľ, štandard. Materiál sa dodával
podľa projektovej dokumentácie a nie
v súčasnosti obvyklým spôsobom, keď
realizátor podľa ceny vykonáva záme­
ny bez schválenia projektantom a ob­
jednávateľom. Výhodou je, že firma
poskytuje kompletný servis. Nemá len
formálne ISO, ale reálne ho aj využí­
va. O profesionalite svedčí aj fakt, že
záruka na materiál a práce je vyššia
ako štandard vďaka získaným certifi­
kátom partnerských firiem a vyškole­
nému personálu. Príkladom odbornej
práce je aj možnosť výberu farebnosti
fasády a dlažby pred realizáciou na zá­
klade vzoriek a vizuálneho zobrazenia.
Z 9 farebných variantov sa vybrali 3 na
základe vzoriek, nie podľa farby na pa­
pieri, prípadne monitore. Na slnku far­
by „hrajú“ inak ako v tieni či v interié­
ri. Pre farby sa nemuseli prerábať celé
fasády. Rovnako sa na základe vzoriek
vyberala dlažba na lodžie a do vstupov
a vlastníci na mieste pokladania vide­
li, čo sa použije. PS STAVBY hodno­
tím ako profesionálnu firmu. Odvede­
ná kvalitná práca je najlepšia reklama.
Potenciálna práca si má človeka alebo
firmu nájsť sama.
 Ing. Tatiana Malá
11
technická téma
jeseň 2013
DRUHY OMIETOK A FAREBNÉ
RIEŠENIE STAVBY
Omietka je tou časťou, podľa ktorej sa posudzuje dom.
Zvyčajne sa hodnotí estetické riešenie, pričom výber
správneho druhu a farby omietky je dôležitým faktorom
pre stav domu. Pri rozhodovaní by sme mali brať do úvahy viaceré faktory: vlastnosti materiálu, podmienky aplikácie, typ budovy a jej funkčné využitie a, samozrejme,
ekonomické možnosti.
Úlohou omietky je vylepšenie vzhľadu stavby a ochrana
jej konštrukčných prvkov pred mechanickým poškodením.
Poznáme niekoľko druhov omietok. Triediť ich môžeme
podľa rôznych kritérií:
• umiestnenie (vonkajšie, vnútorné, univerzálne),
• účel určenia (sanačné, akustické, ochranné, tepelnoizo­
lačné),
• druh spracovania (ručné, strojové, kombinované),
• počet aplikovaných vrstiev (jedno-, dvoj- a trojvrstvové),
• použitý materiál (vápenné, cementové, vápenno-cemen­
tové, vápenno-sadrové, sadrové, akrylátové a pod.),
• plnivo použité pri výrobe (omietky z kamenných drvín,
omietky s ľahčeným plnivom a textilné omietky),
• technológia konečnej úpravy (hrubé, hladké, zrnité, jem­
né, hladené, štruktúrované, plastické, leštené, ozdobné,
škriabané, brúsené, ryhované, zahladené, zafilcované
a pod.).
Citlivosť na podmienky počas realizácie je vlastnosť
omietky prispôsobiť sa výkyvom počasia, resp. prostredia,
v ktorom sú aplikované. Čím je citlivosť menšia, tým vhod­
nejšie je použitie materiálu. Je dôležité naplánovať si apli­
káciu omietkového systému tak, aby výkyvy počasia ne­
ovplyvnili jej aplikáciu. Počas chladnejších období (ak by
teplota mohla klesnúť pod výrobcom garantovanú hodno­
tu) je potrebné použiť omietky s vhodným zložením, pri kto­
rých je garantovaná aplikácia za zhoršených poveternost­
ných podmienok.
Pružnosť je schopnosť nevytvárať mikrotrhliny v prípade
zvýšeného namáhania (veľké teplotné výkyvy).
Farebná škála – každý výrobca má vytvorený vlastný
vzorkovník s farbami aplikovanými na omietkach s rôznou
štruktúrou.
Delenie omietok na materiálovej báze
Jednotlivé typy omietok sa líšia podľa druhu použitého
spojiva.
Akrylátové omietky
Hlavnú zložku tvoria akrylátové živice, ktoré zabezpe­
čujú správnu konzistenciu pre dobré nanášanie na fasádu.
Štruktúru omietky zabezpečujú granuláty prírodných ka­
Fasádne (exteriérové) omietky
Fasádne, resp. vonkajšie, tenkovrstvové omietky sú naj­
rozšírenejšou povrchovou úpravou fasády u nás. Dotvárajú
konečný vzhľad celého objektu. Najčastejšie sa s nimi stre­
távame v kombinácii s kontaktným zatepľovacím systémom
(ETICS), kde tvorí finálnu povrchovú úpravu. Tenkovrstvo­
vá omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými
vplyvmi, na farebné stvárnenie fasády a predstavuje aj fi­
nálnu vrstvu tepelnoizolačných systémov ETICS (External
Thermal Insulation Composite System – vonkajší tepelno­
izolačný kontaktný systém).
Vlastnosti tenkovrstvových omietok:
Paropriepustnosť je schopnosť konštrukcie prepúšťať
vodné pary z interiéru do exteriéru. Táto vlastnosť je dôle­
žitá v prípade, že celá skladba kontaktného zatepľovacieho
systému je navrhnutá ako difúzne otvorená. Použitie vyso­
ko paropriepustných omietok sa odporúča pri kontaktnom
zatepľovacom systéme s izolantom na báze minerálnej (ka­
mennej) vlny alebo s perforovaným polystyrénom. Tieto ma­
teriály sú difúzne otvorené a nebránia prestupu vodných
pár z interiéru do exteriéru pri vhodnom tlakovom rozdiele.
Vodoodpudivosť je schopnosť omietky neprepúšťať vodu
do podkladu. Taktiež je dôležitá dĺžka zotrvania vody na fa­
sáde – čím kratšie, tým lepšie.
Vyššiu odolnosť voči mikroorganizmom majú materiály
na báze vodného skla a minerálne materiály. V prípade si­
likátových a akrylátových disperzií je potrebné túto schop­
nosť podporiť prísadou biocídnych prostriedkov.
12
Citlivý prístup k výberu farieb zaujímavým spôsobom vyzdvihuje
dominantné prvky bytového domu a nerušivým spôsobom dopĺňa
okolitú zeleň. BD Seberíniho 12, Bratislava.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
jeseň 2013
meňov. Farebnosť je vytváraná vysokohodnotnými farebný­
mi pigmentami. Ich výhodou je veľmi dobrá farebná stálosť
a odolnosť voči UV žiareniu. Akrylátové farby sú známe tým,
že pokrývajú najširšiu farebnú škálu. Cenovo sú najdostup­
nejšie. Medzi nevýhody patria znížená paropriepustnosť
a náchylnosť k väčšiemu znečisteniu.
Akrylátové omietky sa používajú na povrchy v exteriéri aj
v interiéri.
Silikátové omietky
Hlavnú zložku tvorí draselné sklo, ktoré vzniká rozpuste­
ním kremičitanov za vzniku kyseliny kremičitej pri vysokom
tlaku. Štruktúru omietky zabezpečujú granuláty prírod­
ných kameňov a farebnosť je vytváraná vysokohodnotný­
mi farebnými pigmentami rovnako ako pri akrylátových
omietkach. Silikátové omietky sa dodávajú v menej sýtych
farbách. Medzi hlavné výhody omietky patrí jej vysoká pa­
ropriepustnosť, priľnavosť k podkladu a vysoká životnosť.
Tento typ omietky je odolnejší voči znečisteniu v porovna­
ní s akrylátovou omietkou. Používa sa na povrchy v exterié­
ri aj interiéri, je ideálna ako finálna úprava pre minerálne
podklady.
Silikónové omietky
Hlavnú zložku tvoria silikónové živice. Štruktúru omietky
zabezpečujú granuláty prírodných kameňov a farebnosť je
vytváraná vysokohodnotnými farebnými pigmentami rovna­
ko ako pri akrylátových a silikátových omietkach. Tento typ
omietky sa vyznačuje vysokou vodoodpudivosťou, je umý­
vateľná a má dôležitý samočistiaci efekt. Patrí medzi naj­
kvalitnejšie omietky.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
technická téma
Mozaikové omietky (marmolit)
Ide o dekoratívnu omietku, ktorej hlavnou zložkou sú
prírodné alebo farbené triedené mramorové zrná. Spo­
jivom sú syntetické spojivá na akrylátovej báze, ktoré
umožňujú vysokú paronepriepustnosť. Tento typ omietky
je vhodné použiť na dobre odizolovanom povrchu odol­
nom voči prenikaniu vlhkosti smerom k exteriéru. Použí­
vajú sa na exteriérové alebo interiérové povrchy ako finál­
na úprava soklov.
Štruktúra omietok
Štruktúra vonkajších tenkovrstvových omietok je daná
spôsobom ich nanášania. Po aplikácii dostáva fasáda poža­
dovaný vzhľad. Používame dva typy štruktúr:
Roztieraná (škrabaná, hladená) – túto štruktúru vyhoto­
víme krúživým pohybom umelohmotného hladidla po nane­
senej vrstve omietky.
Ryhovaná – štruktúra so zvislými alebo horizontálnymi
ryhami bude dosiahnutá vodorovnými alebo zvislými po­
hybmi na vopred nanesenú vrstvu vonkajšej omietky.
Aplikácia omietok
Nestačí vybrať len vhodný typ omietky, dôležitá je aj jej
odborná aplikácia. Nanášajú sa na vopred vyzretý a na­
penetrovaný povrch. Ten vytvorí prepojovací most medzi
omietkou a podkladom. Je dôležité dbať na predpisy dodá­
vateľa hlavne v letných mesiacoch, keď fasády pôsobením
slnečného žiarenia dosahujú vysoké teploty, pri ktorých do­
chádza k príliš rýchlemu tuhnutiu (schnutiu), a tým aj zne­
možneniu dokončenia fasády. Opak nastáva počas zimných
13
technická téma
jeseň 2013
mesiacov, keď sú nízke teploty a pri aplikácií dochádza
k namŕzaniu.
Farebné riešenie
Výrobcovia ponúkajú široký výber farieb a odtieňov od
sýtych až po bledé. Táto široká škála poskytuje architek­
tom, projektantom alebo vlastníkom veľa možností farebné­
ho stvárnenia či už novostavby alebo obnovy staršej budo­
vy. Okrem estetických kritérií je potrebné zohľadniť aj určité
technické predpoklady a odporúčania pre bezporuchové
fungovanie po celú dobu jej životnosti.
Obmedzenia vyplývajú najmä pre príliš tmavé a sýte odtiene. Každá farba vo vzorkovníku spoločnosti zaoberajú­
cej sa predajom exteriérových tenkovrstvových omietok má
uvedený index HBW. Je to súčiniteľ svetlosti – index odra­
zu svetla, ktorý v percentách vyjadruje, aké množstvo dopa­
dajúceho slnečného žiarenia sa odráža od povrchu fasády
(Biela farba – 100 %, Čierna – 0 %). Z toho vyplýva, že čím je
povrch tmavší, tým je index HBW nižší.
Pri navrhovaní farebného riešenia sa odporúča používať
farby s indexom HBW vyšším ako 25 % (niekde sa uvádza
30 %). V mnohých prípadoch sa stáva, že architekt, projek­
tant alebo investor tieto zásady ignorujú, čím fasádu vysta­
vujú nebezpečenstvu poškodenia poveternostnými vplyvmi.
Ak sa ale dodržia predpisy stanovené výrobcom omietkové­
ho systému, je možné navrhovať na fasáde aj plochy s inde­
xom HBW nižším ako 25 % (pri ploche fasády 25 m2 je povo­
lená plocha s indexom HBW menším ako 25 % – 3 m2).
Nielen farbou, štruktúrou, ale aj plastický stvárnením omietky
je možné zvýrazniť zaujímavé prvky fasády, tak ako na týchto
zábradliach lodžií. BD Čiernovodská 19–23, Bratislava.
Farby, farby a znova farby
Sivú farbu komplexnej bytovej výstavby nahradili odtie­
ne celej farebnej škály. V začiatkoch farebný akcent zateple­
ného bytového domu oživil nudnú jednotvárnosť. S pribú­
dajúcim množstvom obnovených domov pribudlo aj farieb
a kreatívnych prvkov, ktoré nie sú jednotné. Otázne pôsobia
aj rôzne ornamenty či grafiky na fasádach, ktoré prispieva­
jú k vizuálnemu znečisteniu mesta. Dôsledkom je vizuálny
a estetický chaos, ktorý vplýva na celkový obraz mesta.
Niektoré samosprávy sa snažia o reguláciu farebnosti fa­
sád a pripravujú koncepčné riešenia pre celé sídliská či sú­
bory domov. Táto príprava trvá ale pridlho, a pokiaľ sa do­
stane do platnosti právny predpis, ktorým by sa stanovili
pravidlá, 90 % objektov bude po obnove a bez možnosti
úpravy.
Je len málo vlastníkov, ktorý zosúladia farebné riešenie
zatepľovaného domu s okolitou zástavbou. Realizátor ob­
novy často odporučí kompozičné a farebné riešenie, finálny
výzor fasády sa ale vždy realizuje na základe požiadaviek
investorov.
Správny výber
Pridanou hodnotou vizuálneho stvárnenia budov je jednoduchšia
orientácia podľa farebnosti a výrazných označení vstupov.
Pôvodná šedosť a neprehľadnosť bytových domov je minulosťou.
BD Medveďovej 9–11, Bratislava.
14
Výber správneho druhu a odtieňa omietky a správna
a odborná aplikácia omietky pri zatepľovaní sú faktory,
ktoré v zásadnej miere rozhodnú o kvalite obnovovaného
domu.
 Ing. Tomáš Jókay, samostatný projektant, odborný technik
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
jeseň 2013
ps novinky
PILOTNÝ DEVELOPERSKÝ PROJEKT
ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ
Náš pilotný developerský projekt Radovka
Mladé Čunovo je úspešne ukončený. Všetky
rodinné domy majú svojich nových majiteľov.
Strategické rozhodnutie
Rozhodnutie rozšíriť naše podnikateľské portfólio o de­
veloperskú činnosť sa ukázalo ako strategicky správne.
Založenie spoločnosti PS DEVELOPMENT, člena skupiny
PS GROUP, umožnilo zúročiť naše skúsenosti získané pri
obnove bytových domov spoločnosťou PS STAVBY. Využili
sme zručnosti pri manažovaní stavieb a odborne vyškole­
ný personál na stavebné práce. Zabezpečenie stavebného
materiálu sesterskou firmou PS STAVEBNINY umožnilo zís­
kať materiály najvyššej kvality za rozumnú cenu. Zapojenie
všetkých spoločností skupiny PS GROUP do tohto projektu
nám umožnilo zužitkovať synergiu získanú využitím poten­
ciálu jednotlivých firiem.
Montáž stropnej konštrukcie
V plánovanom termíne
Projekt výstavby radových rodinných domov sme začali
a ukončili v naplánovanom termíne. Prvé domy boli preda­
né ešte v štádiu stavby. Posledný rodinný dom bol predaný
necelý mesiac po kolaudácii.
Úspech projektu
Úspech projektu bol založený na výbere správnej lokali­
ty, modernej architektúry a kvalitných a trendových staveb­
ných materiálov. Veľkosť pozemkov, výmera a dispozičné
riešenie rodinných domov dokázalo osloviť cieľovú skupinu
investorov z radov záujemcov o bývanie v rodinnom dome.
V hlavnom meste, ale v tichej, pokojnej lokalite s dostup­
nou dopravou, občianskou vybavenosťou a na skok od prí­
rody.

Rodinné domy pred zateplením
Všetky rodinné domy už majú svojich majiteľov
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
15
TenkovrsTvé omieTky
weber.pas
v nových farebných odtieňoch
línia KLASIK
o najobľúbenejšie omietky na trhu
o široká škála odtieňov a štruktúr
o vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
o v prevedení akrylátová, akrylát-silikónová,
silikátová, exclusive a clean
línia COLOR
o v ľubovoľnom farebnom odtieni z akéhokoľvek vzorkovníka podľa želania zákazníka
o široká škála štruktúr a zrnitostí
o vhodná pre vytváranie farebného kontrastu na fasádach
línia TOPDRY
o ekologická – bez biocídnych prísad, nezaťažujúca životné prostredie
o vysoká odolnosť voči mikroorganizmom
o jedinečný produkt na slovenskom trhu
o prvá hydrofilná tenkovrstvá omietka
Tel.: +421 (2) 44 45 30 22
[email protected]
www.weber-terranova.sk
Váš partner pre zatepľovanie
Download

jesennom čísle časopisu Obnova budov