Úvodná konferencia
29. 11. 2012, Katalinpuszta
Obsah prezentácie nereprezentuje oficiálne stanovisko
EÚ.
www.hungary-slovakia-cbc.eu
Pamiatkovo chránené parky a záhrady
Nitrianskeho kraja
Ing. Darina Ulrychová, CSc.
Krajský pamiatkový úrad v Nitre
hnuteľné
kultúrne pamiatky
nehnuteľné
Pamiatkový fond
pamiatkové rezervácie
pamiatkové územia
pamiatkové zóny
Orgány ochrany pamiatkového fondu :
 Ministerstvo kultúry
 Pamiatkový úrad SR
 Krajské pamiatkové úrady (8)
Obnova kultúrnych pamiatok — zámer obnovy → (pamiatkový výskum) →
projektová dokumentácia obnovy →
obnova → štátny dohľad
Arborétum v Mlyňanoch
Záhrada v Koniarovciach
Cintorín v Topoľčanoch
Hotelové zariadenia, Oponice
Hotelové zariadenia, Beladice
Hotelové zariadenia, Belá
Historické plány
Park pri kaštieli v Radošine, pol. 19. storočia
Historické kresby
Park pri kaštieli v Močenku, prelom 19. a 20. storočia
Mapy z vojenského mapovania
Park v Číčove, vojenské mapovania
Prvé, voj. mapovanie, 1784
Druhé voj. mapovanie, 1840
Historické katastrálne mapy
Urmény (dnes Močenok) s parkom, r. 1892
Historické katastrálne mapy
Tajná s parkom, r. 1892
Historické fotografie
Trávnica, kresba, prelom 19. – 20.
storočia
Trávnica, súčasnosť
Historické fotografie
Mojmírovce, r. 1898
Mojmírovce, súčasnosť
Historické fotografie
Nová Ves nad Žitavou, koniec 19.
storočia
Nová Ves nad Žitavou, súčasnosť
Historické fotografie
Hurbanovo, hvezdáreň, koniec 19.
storočia
Hurbanovo, hvezdáreň, súčasnosť
Historické fotografie
Číčov, súčasnosť
Číčov, prvá pol. 20. storočia
Historické fotografie
Oponice, koniec 19. storočia
Oponice, súčasnosť
Historické fotografie
Topoľčianky, 1900
Topoľčianky, súčasnosť
Historické fotografie
Topoľčianky, Wolf, 1842
Topoľčianky, súčasnosť
Historické fotografie
Topoľčianky, poľovnícky zámoček,
1910
Topoľčianky, poľovnícky
zámoček, súčasnosť
Topoľčianky, park, situačný plán
Topoľčianky, 2. vojenské mapovanie, 1843
Vodný systém, povrchová časť
hať na potoku Leveš
Vodný systém, povrchová časť
vpusť na hati a povrchový kanál tesne pod haťou
Vodný systém, začiatok podzemného systému
filtračné zariadenie
Vodný systém, začiatok podzemného systému
vpusť z povrchového kanála do filtračného zariadenia
Vodný systém
vpusť z povrchového kanála do Veľkého rybníka, Veľký rybník
Vodný systém, jazierka
Veľký rybník
Vodný systém, povrchová časť
prebiehajúca obnova pod Veľkým rybníkom, akvadukt
Vodný systém, povrchová časť
prebiehajúca obnova pod Veľkým rybníkom
Vodný systém, povrchová časť
povrchový kanál pred obnovou
Vodný systém, povrchová časť
povrchový kanál po obnove
Vodný systém, jazierka
Labutie jazierko
Vodný režim, jazierka
Jazierko pri kaplnke pred obnovou a po obnove
Vodný systém, jazierka
Južné jazierko
Vodný systém, vodáreň Babylon
pôvodný zdroj vody pre kaštieľ a kúpalisko
Vodný systém, jazierka
Malé jazierko
Vodný systém, fontány v parku
fontána pri kolkárni, fontána pri skleníku
Vodný systém, podzemná časť
liatinové potrubia pod mostíkmi
Download

Pamiatkovo chránené parky a záhrady Nitrianskeho - HU