PROSPEKT ČERPACEJ TECHNIKY
O BSAH :
strana 1 . záhradné čerpad l á a čerpad l á na zavlažovani e
strana 2. čerpadl á S I G MA
strana 2 . čerpad l á na čistú vodu, vodá rne
strana 3. d o m áce vod á rne
strana 4. a 5. p onorné čerp a d l á na čistú vodu
strana 5. polyetyl enové had ice a tva rovky
strana 6. - 8. d renážne, bazénové, k a l ové čerp a d l á
strana 9. p rečerpávacie zariadenia na m i esto k a l ové p rečerpávačky
strana 1 0 . t l a kové zásobníky vody, teplovodné obehové čerpad lá
strana 1 0. dávkovaci e čerpadlá, vodný trkač
strana 1 1 . čerpad l á EBARA
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
1 1.
1 2.
1 3.
1 3.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 7.
1 8.
2 0.
čerpa d l á DEBEM (na chem i k á l i e, sudové čerpa d l á )
čerp a d l á LIVE RAN I ( n a víno, potraviny, chém iu .. . )
ochrana čerpa d i e l ( p re d poškodením el. prúdom, cho d o m na sucho)
auto matické zariadenie p re vodá rne bez nád rže
had ice a príslušenstvo
zavla žovacia technika, had i cové vozíky, postrekovače
p l a stové nádoby P LASTO beztla kové
fi ltre na vodu, o d pi eskovací fi lter
zmäkčovacie f i l tre
mosadzné fitingy a tva rovky
a 1 9. rady p re správnu inšta láciu čerpad i e l
ručné čerp a d l á KOVO P LAST
ČERPADLÁ NA ČiSTÚ VODU A ZAVLAŽOVANIE
Samonasávacie čerpadlá na čistú vodu bez mechanických prímesí so sacou schopnosťou v reálnej prevádzke do 8 metrov (hodnoty nad 8 m sú teoretické).
•
Sacia schopnosť je daná fyzikálnymi zákonmi a treba počítať so všetkým i stratam i v sacom potrubí (viď zásady inšta lácie na stra ne 1 8- 1 9 prospektu)
AGA
NAJPREDAVANEJ�f
MODEL
ideá lne čerpadlo pre záhra d károv
KVALITA ZA VÝBORNÚ CENU !
EaAAA
75
•
�:;����
EaArtA
LIATINOVÉ
ČERPADLO
NEREZOVÉ
ČERPADLO
Nerezové vysokovýkonné samonasávacie čerpa­
EBARA AGA
dlo na nepretržitú alebo prerušovanú dodávku vody
AGe
do 35°C, bez mechanických nečistôt, v domácich
vodárňach, na zavlažovanie záhrad, trávnikov a pod.
E konomická prevádzka. nízka spotreba, vysoký výkon,
nízka hmotnosť a hlučnosť. Vyrobené z materiálov
s dlhou životnosťou. Elektromotor - hliníková zliatina.
Jednofázové čerpadlá na 230V sú chránené integrova­
nou tepelnou poistkou. S acia schopnosť z hlbky 8m.
Liatinové samonasávacie čerpadlo na nepretržitú
alebo prerušovanú dodávku vody do 35°C. bez mecha­
nických nečistôt, v domácich vodárňach, na zavlažo­
vanie záhrad, trávnikov a pod. E konomická prevádzka,
nízka spotreba, vysoký výkon, nízka hmotnosť a hlučnosť.
Jednofázové čerpadlá na 230V sú chránené integrovanou
tepelnou poistkou. S acia schopnosť z hlbky 8m.
typy
JES X8
JEX120
JEX150
42
50
59
max.
príkon
Q max.
výkon
W
rozmer
sania
230V
max.
výtlak
H max.
max Q (Ilmin)
45
70
75
AGA 75
47 m
50 I/min
550
G 1"
výkon (W)
600
880
1 100
AGA 100
50 m
60 I/min
750
G 1"
rozmer sania
1"
5/4"
5/4"
230V
400V
AGA150
AGA 150
AGA 200
I
H max
Q max
50m
100 llmin
1 100
AGA 200
62m
1001/min
1500
AGA 300
72m
1001/min
2 200
AGC 150
AGC 150
40m
160llmin
1100
AGC 200
AGC 200
SOm
160llmin
1500
AGC 300
62m
160llmin
2 200
výkon W
max. H(m)
KVALITA
Pedrollo JSW
EBARA JEX, JESX
I
C pEj)�OLLO
SAMONASÁVACIE
Samonasávacie liatinové čerpadlo na nepretržitú
alebo prerušovanú dodávku vody do 35°C, bez mecha­
nických nečistôt, v domácich vodárňach, na zavlažova­
nie záhrad, trávnikov a pod. E konomická prevádzka,
nízka spotreba, vyso ký výkon. Jednofázové čerpadlá na
230V sú chránené integrovanou tepelnou poistkou.
S acia schopnosť z hlbky 8m.
typy
230V
JSWm12H
JSWm12M
JSWm38H
JSWm38M
JSWm3AH
I
max.
max.
príkon
výtlak
H max. Q max.
50 I/min
64m
SOm
80 I/min
76m
80 I/min
60m 120 I/min
80 I/min
96m
výkon
W
rozmer
sanla
900W
900W
1500 W
1500W
2200W
1"
1"
5/4"
5/4"
5/4"
Celkovo 18 typov s rôznymi parametrami na objednávku
Samonasávacie liatinové čerpadlo na nepretržitú alebo preru-
šovanú dodávku vody do 35°C, bez mechanických nečistôt, v
domácich vodárňach, na zavlažovanie záhrad, trávnikov a pod.
Jednofázové čerpadlá na 230V sú chránené integrovanou
tepelnou poistkou. S acia schopnosť z hlbky 8m.
SETTE JET 900
Typy AGe sú s vyššími výkonmi vhodné pre zavlažova­
cie systémy (160 I/min) - pozri katalôg E8ARA,
alebo www.ebara.sk
PRENOSNÉ ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ - GARDEN PREVEDENIE
sú u rčené na zavlažova n i e a sú vybavené rukoväťou, prívod nou š n ú rou, prípadne vypínačo m.
SETTE GARDEN 800
Nerezové prenosné záhradné
samonasávacie čerpadlo na za­
vlažovanie. S prívodnou el. šnúrou
230V, vypínačom, rukoväťou,
samonasávacie z hlb k y max. 8m,
ekonomická prevádzka,nízka cena,
tichý chod.
m[[) JET 601
JET 1000F
JET 802 INOX JET 1300F
Prenosné záhradné samonasávacie čerpadlá na
zavlažovanie. S prívodnou el. šnúrou 230V, vypínačom,
rukoväťou, samonasávacie z hlbky max. 8m, ekono­
mická prevádzka, nízka cena, tichý chod.
JET
JET
JET
JET
601
802
1000F
1300F
50
max.výtlak H(m)
40
max. výt lak H(m)
35
38
48
max. prietok Q(I/min)
50
max. prietok Q(lImin)
51
56
66
83
príkon (W)
800
príkon (W)
600
800
1000
1300
rozmer sania
1"
rozmer sania
1"
1"
1"
1"
URČENÉ PRE ZAVLA20VANIE
ČERPADLÁ A VO DÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
1
I
I
I
I
I
I
ČERPADLÁ NA ČiSTÚ VODU
TRADiČNÝ ČESKÝ VÝROBCA KVALITNÝCH
ČERPADIEL PRE DOMÁCNOSŤ A PRIEMYSEL
SIGMA - OSVEDČENÁ KVALITA!
�pEj)�OLLO
samonasávacie viacstup­
ňové čerpadlo pre čerpanie
čistej vody bez mechanických
prímesí, teplota vody do 40
C, vhodné pre zavlaiovacie
systémy, rozvody vody,
max. výtlak H max až 97 m,
max. prietok Qmax až 200
litrov/min, v prevedení 230 V
alebo 400 V
SAMONASÁVACIE ČERPADLÁ SIGMA
SVA20
SVA25
Liatinové článkové samonasávacie čerpadlá na čistú vodu, bez
mechanických prímesí. Na zavlažovanie a k domácim vodár ňam.
Čerpadlá v prevedení 400V. Sacia schopnosť 8,5 m .
Bezkonkurenčne najlepšia sacia schopnosť medzi čerpadlami!
SVA32
typ
Hmax
20-SVA-l°
13m
3511min O,25kW
1"
27m
3511min O,44kW
1"
39m
351/min O,55kW
1"
2 8m
601/min O,75kW
5/4"
52m
60llmin
l,lkW
5/4"
5/4"
20-SVA-2°
20-SVA-3°
25-SVA-l°
25-SVA-2°
25-SVA-3°
1
Omax
Pedrollo PLURIJET
príkon
sanie
78m
601/min
l,5kW
32 -SVA-l°
31m
791/min
l,lkW
5/4"
32-SVA-2°
63m
791/min
l,5kW
5/4"
32-SVA-3°
91m
7911min
2,2kW
5/4"
max.
výtlak
H max.
100 m
66 m
100 m
60 m
90 m
typy
nov
PLURIJET 6/90
PLURIJET 4/130
PLURIJET 6/130
PLURIJET 4/200
PLURIJET 6/200
max.
prietok
Q max.
80 l/min
130 l/min
130 l/min
200 l/min
200 l/min
výkon
W
rozmer sania
1 5 kW
1 5 kW
2 2 kW
1 5 kW
2 2 kW
5/4"
5/4"
5/4"
5/4"
5/4"
Celkovo 10 typov s rôznymi parametrami na objednávku
Liatinové periferálne čerpadlá
Liatinové periferálne čerpadlo s mosadzným obežným kolom vhodné pre domáce použitie, zavlažovanie, napúšťanie bazénov, filtrácii bazénov a tlakovanie kúrenárskych systémov.
Max. pracovná teplota 35°C. Čerpadlá na 230V sú chránené integrovanou tepelnou ochranou. Čerpadlo nie je samonasávacie, treba osadiť spätnú klapku a zavodniť.
P E DROll O P K
SETTE STAR 370
max. výtlak H(m)
max. prietok O(Ilmin)
výkon (W)
rozmer sania
230V alebo 400V
typy
37
40
nov
370
1"
PK60
PK70
PK100
PK300
predfiltrom určené na čistenie bazénov
10
150
450
6/4"
max.
príkon
O max.
40l/min
SOI/min
70l/min
90l/min
výkon
W
rozmer
sania
370W
600W
1 1 kW
2 2 kW
1"
1"
1"
1"
BENZíNOVÉ
ČERPADLÁ
S ETTE S WI M 450
Čerpadlo so zabudovaným mechanickým
max. výtlak H(m)
max. prietok O(Ilmin)
výkon (W)
rozmer sania
max.
výtlak
H max.
40 m
65 m
85 m
100 m
typ
�.. .--.
•
===
�
.� �.
..
typ
CM
CM
Na objednávku ďalšie typy v liatinovom,
mosadznom alebo nerezovom prevedení
www.pedrollo.it
Prenosné če rpadlo s 2 -taktným benzínovým
motorom v h o d n é n a zavlažova n i e zá h r a d ,
trávn i kov a pod .
Sacia schopnosť 7 m .
25
46/1
I
max. výtlak H(m)
max. prietok Q(Ilmin)
max. sacia schopnosť
typ motora
rozmer sanla
hmotnosť (kg)
CM 25/1
30
80
4m
dva tak t
1"
5,3
I
CM 46/1
I
48
180
6
dvotak t
1"
9,2
SAMOČiNNÉ VODÁRNE
Vodá r n e sú u rče n é na zásobova n i e vod o u pre rod i n n é domy, chaty, rôzn e obje kty a zavlažova n i e zá h ra d .
Samoči n n á (automatická) p revá dzka vodá rn e za bezpečuje t l a k vo vodovo d n o m systé me, kol ísaj ú c i pod l'a použité h o rozs a h u tla kovéh o sp ínača. Záručná doba
2 ro ky. S účasťo u vod á r n e nie j e spätná k l a p k a , ktorú treba d o k ú p i ť a osa d i ť d o sacieho potru b i a (okrem S I G MY)
- vodá r n e E BA RA: n aj modernej š i a konštr u k c i a vod á r n í s modernými j a po n s kým i čerpa d l a m i EBARA (vysoký výko n , spol'a h l ivosť, životnosť, n ízka spotreba
el. energie, n ízka h l učnosť, výh o d n á cena, kva l itný a lacný servis). Vod á r n e s ú j e d n ofázové ( 2 3 0V)
- vod á r n e SIG M A : klasická konštrukcia čerpa d l a S I G M A SVA 3 2 za bezpečuje vod á r n i vysokú životn osť, spol'a h l ivosť a d o b ré parametre, n evýhodou j e vyšši a
cena, a l e bezkon k u renčne n aj l epšia sacia schopnosť zo všetkých typov čerpa d i e l n a t r h u I Vod á r n e s ú trojfázové (400 V).
- vodá r n e P E D R O LLO: kva l i t n é l i ati n ové čerpa d l á s mosadzným obežným kolom
- vodá r n e S EDE a AL- K O : m a l é vod á r n e p re úžitkovú vod u u rče n é pre ch aty a zavlažova n i e ( 2 3 0 V)
N a vodá r ň a c h po užité tla kové n á d o by majú predfúkaný g u m ový va k, ta kže voda n e p r i c h á dza d o styku s kovovým p l ášťo m n á d rže, dodávaj ú sa v o bj e m e
24 až 1 00 l i t rov, n a obj e d n ávku a j v i a c . Asi 1 /3 o bje m u n á d rže sa vytlačí medzi zapn utím a vyp n utím če rpa d l a. P re rod i n ný d o m sa odpo rúča 60 až 1 00 I
nád rž. Predfú ka n ý p rotitlak g u mové h o va k u v n á d rži vytláča vod u z vod á r n e v čase keď n i e je zapn uté če rpa d l o.
- p re zavlažovacie systé my n i e je vždy potre b n á vod á re ň s n á d ržo u , a l e postačí n a m o ntovať vhodný e l ektro n i c ký spínač ( n a p r. B R IO) na če rpadle bez použitia
n á d rže ZAVLAŽOVACí AUTO M AT (odpadá d of ú kava n i e va k u a ú d ržba) E l e ktronický s p ínač po zapnutí je stá l e otvorený, na rozd i e l od m e c h a n i c k é h o
n ecyk l uje, t l a k je konšta ntný a n ajvyšší ktorý čerpa d l o u m ožň uje.
=
ČERPADLÁ A VODÁR N E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V O D BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
2
D O MÁCE VO DÁR N E
-
niekol'ko rád k optimálnej prevádzke:
O D P O R Ú C A M E PRI VÝ B E R E VODÁ R N E U P R E D N O STNIŤ: 1 ) D ostatočný t l a k 2) Dostatočná vel'kosť n á d rže 3) Poža d ova ný odber vody 4). Materiál vod á r n e
1 . PRAVI D E L N E T R E BA DOFÚ KAŤ TLAK V N Á D R Ž i : ( i n a k h rozí p redčasné opotre b e n i e a poškode n i e g u mové h o va k u v n á d rž i a taktiež čerpa d l a!)
a) n á d rž vod á r n e treba p rav i d e l n e dofú kať (ko ntrol ujte mesačne a vždy ak často z a p ína čerpa d l o ) na p red p ísa n ú h o d n otu p rotitl a k u , kto rý vytláča vod u
z n á d rže v čase, keď n i e je v č i n n osti čerpa d l o (tl a k časom k l esá, pod o b n e a k o pri p n e u matike, p reto ho treba dofú kat)
b) dofúkať vždy pri vyp u ste n ej n á d rž i cez a utoventi l k u na n á d rž i ( rovnako a ko p n e u m a t i k u u a uta) na h o d n otu t l a k u o 1 0% n ižš i u , a ko je nastave n á
spod n á z a p í n a c i a h o d n ota tla kového s p ínača ( p o z r i n ávod). P o k l e s t l a k u sa p rejavuje častým spína n ím čerpa d l a , h rozí poškode n i e čerpa d l a!
c) m a n o m eter na vodá r n i meria t l a k vody vod á r n e , n i e pred f ú k a n ý p rotit l a k v n á d rž i I
2. ZÁSADY PRI ZAVLAŽOVA N í CEZ VODÁREŇ:
a) pri zavlažova n í cez vod á re ň n i kdy n e s m i e dochá dzať k časté m u zapín a n i u a vyp ín a n i u tla kové h o sp ínača . C e r p a d l o môže ísť n e p rerušova n e aj n i e ko l'ko
h o d ín! Každý e l e ktromotor môže bez poškod e n i a za p n úť max. 2 0 krát za h od i n u , taktiež sa zvýš i el. spotreba n i e kol'konásobne(!), pri zavlažova n í cez
"
n á d rž " zapína motor až n i e kol'kokrát za m i n útu(!), pri nedof ú k a n ej n á d rž i aj 500 k rát / hod. (l) z n i č í sa vodáreň!
b) Výh ody nep retržitej p revá dzky: -kva l itnej š i e zavlažova n i e a rovnomerný, maxi m á l n y tlak priamo z čerpa d l a , výraz n e n i žšia spotreba el. energie (!)
a šetre n i e čerpa d l a l!
c) Aby sa dos i a h l a opti m á l n a p revá dzka vod á r ne, pri zavlažova n í treba za bezpečiť d ostatoč ný odtok vody z čerpa d l a ( n a p ríklad p r i d a n ím ďa lšej h a d i ce,
postrekovača, a l ebo zväčše n ím priemeru h a d ice n a výtoku vody)
e) t l a k vod á r n e je konštr u k č n e d a n ý p a ra metra m i použitého čerp a d l a (j e chybné d o m n i evať sa, že p restave n í m tla kové h o spínača sa zvýši t l a k vod á r n e!)
f) základ ným p red p o k l a d o m opti m á l n ej p revá dzky je s p rávna i n šta lácia (pozri zásady na str. 1 8. a 1 9 . )
=
Pozri Zásady pre správnu inštaláciu čerpadiel n a strane 1 8. a 1 9.
Domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPAD I E L !
odborne Vám poradia. pon úkajú príslušenstvo k montáži. výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
3
UNIQUA AQUA T60-56 (400V)
UNIQUA AQUA J 80-36 (230V)
UNIQUA AQUA T 80-36 (400V)
a
1" EVGU,
5/4" EVGU
EVGU
Prívodný kábel:
El. napájanie:
Príkon:
Pripojenie:
Priemer čerpadla:
Hmax:
Qmax:
1"
S/4"
20, 25 m
400 V
1100W
1"
147 mm
80 m
50 I/min
25 m
400 V
2200W
5/4"
147 mm
60 m
781!min
?
Prívodn kábel
.
•
.
El. napajanIe:
ce Ionerezove vretenove ponorne
Pn'kon:
čerpadlo pre čerpanie čistej vody
,
pnpojenle:
z podzemnyc
. h vrtov vhodne" aj pre .
er čerpadla :
Pr
domáce vodárne,
H
Qmax:
SLOVENSKÝ VÝROBOK
�:
IDEÁLN E C E R PA D LO P R E VODÁREŇ
Sumoto
nerezové odstredivé 4" dvojstupňové
ponorné čerpadlo s mosadznými obežnými
kolami, pre čerpanie čistej vody z podzem­
ných vrtov vhodné aj pre domáce vodárne.
Nevhodné na čerpanie vody s pieskom
Prívodný kábel: 15 m
230 V, 400 V
El. napájanie:
1100 W
Príkon:
1"
Pripojenie:
Priemer čerpadla: 97 mm
80 m
Hmax:
Qmax:
45 I/min
KVALITA ZA V ÝBORNÚ CENU!
I D EÁLN E C E R PA D LO P R E VODÁREŇ
SLOVENSKÝ VÝROBOK
I D EÁ L N E C E R PA D LO P R E VODÁREŇ
IDEÁLN E C E R PA D LO P R E VODÁREŇ
15, 25 m
23OV, 400 V
1100W
1"
97 mm
100 m
55 I/min
celonerezové vretenové
ponorné čerpadlo pre čerpanie
čistej vody z podzemných vrtov
vhodné aj pre domáce vodárne.
NOVINKA!
výrobca SLOVTERM
PIESiANY
I D EÁLN E C E R PA D LO P R E VODÁREŇ
•
••
EBARA SB 3"
SETTE 4" QUATRO
Čerpanie z úzkych vrtov
Typ
kW
Hmax
Qmax
SB 3-15
0,37
46m
45 I/min
SB 3-23
0,55
70,5m
45 I/min
5B 3-30
0,75
91,5m
45 I/min
5B 3-45
1,1
135m
45 I/min
max. obsah piesku:
www.ebara.sk
NOVINKA!
6 typových rád S prietokom od 35 do 350 litrov/min a výtlakom až do 360m
NOVINKA!
PEDROLLO 4SR4/14
Odstredivé 4" ponorné nerezové čerpadlá s plávajúcimi obežnými kolami
prepúšťajúcimi nečistoty vo vode.
- vhodné na čerpanie z vŕtaných a kopaných studní, jazier, nádrží a pod,
- vhodné pre zavlažovanie, pre domáce vodárne, zvyšovanie tlaku a pod,
- pracovná poloha vertikálna aj horizontálna
- mechanická upchávka chránená v olejovej komore
- prívodný kábel 15m alebo 25m, alebo podl'a požiadavky
- 230V alebo 400V
- max, obsah piesku 150 gramov na /m3
- priemer čerpadla: 97mm
typy:
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
Prívodný kábel: 15 m
El. napájanie:
230 V
Príkon:
1500 W
5/4"
Pripojenie:
Priemer čerpadla: 102 mm
85 m
Hmax:
Qmax:
90 I/min
50g/m3
4N4-13
I D EÁL N E Č E R PA DLO P R E VODÁREŇ
A PRE ZAVLAŽOVACIE SYST É M Y
5:ife
nerezové odstredivé 4" viacstupňové ponor­
né čerpadlo s nerezovými obežnými kolami,
pre čerpanie čistej vody z podzemných vrtov
vhodné na zavlažovanie. aj pre domáce
vodárne.
3" nerezové odstredivé ponorné čerpa­
dlo pre čerpanie čistej vody z podzemných
vrtov vhodné aj pre domáce vodárne.
Pracovná poloha vertikálna aj horizontálna,
Prívodný kábel 15m, 25m,
el. napájanie: 23OV, 400V, Pripojenie: 1" ,
priemer čerpadla: 75 mm
WINNER 4" (4N) 4N4/13
15,25 m
prívodný k ábel
230V,400V
el. napá'anie
1100W
výkon
5/4"
pripojenie
priemer �erpadla 97mm
H max
88m
100 I/min
Q max
Pripojenie:
Priemer čerpadla:
Hmax:
Qmax:
15, 25 m
400 V
1100W
1"
72,5 mm
80 m
55 I/min
SLOVENSKÝ VÝROBOK
Odstredivé 4" ponor né nerezové čerpadlá s plávajúcimi obežnými kolami
prepúšťajúcimi nečistoty vo vode.
- vhodné na čerpanie z vŕtaných a kopaných studní, jazier, nádrži a pod,
- vhodné pre zavlažovanie, pre domáce vodárne, zvyšovanie tlaku a pod,
- pracovná poloha vertikálna aj horizontálna
- mechanická upchávka chránená v olejovej komore
- prívodný kábel 15m alebo 25m, alebo podra požiadavky
- 230V alebo 400V
- max, obsah piesku 50 gramov na /m3
E�
- priemer čerpadla: 97mm
typy:
15, 25 m
400V
1100W
1"
97 mm
80 m
50 I/min
ť:ESKÝ VÝROBOK
• •
ONKM 1 50 (230V)
ONKT 1 50 (400V)
Prívodný kábel:
El. napájanie:
Príkon:
Pripojenie:
Priemer čerpadla:
Hmax:
Qmax:
80-36
60-56
Prívodný kábel: 20 m
20 m
230V, 400V 400V
El. napájanie:
Príkon:
900 W
1100W
1"
Pripojenie:
1"
80 m
80 m
Hmax:
56 I/min
Qmax:
361!min
I D EÁLN E C E R PA D LO PRE VODÁREŇ
1" VPP 230 (230V)
1" VPP 400 (400V)
liatinové vretenové ponorné
čerpadlo pre čerpanie čistej vody z
podzemných vrtov vhodné aj pre
domáce vodárne.
liatinové vretenové ponorné čerpadlo
pre čerpanie čistej vody z podzemných
vrtov vhodné aj pre domáce vodárne,
Priemer čerpadla: 97 mm
liatinové vretenové ponorné čerpadlo
pre čerpanie čistej vody z podzemných
vrtov vhodné aj pre domáce vodárne,
výrobca PUMPEG PRESOV
1" GSK 4- 1 6T
prívodný k ábel
el. napá'anie
výkon
pripojenie
priemer �erpadla
H max
Q max
l
45R4/14
15,25 m
epEi)�OLLO
230V,400V
1100W
5/4"
97mm
I D EÁLN E Č E R PADLO P R E VODÁREŇ
A PRE ZAVLAŽOVACI E SYST É M Y
92m
100llmin
9 typových rád S prietokom o d 3 5 d o 380 litrov/min a výtlakom a ž d o 400m
Ďalšie typy v katalógu PEDROLLO alebo na www.pedrollo.it
ČERPADLÁ A VO DÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponú kajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
4
LAN KO N A ZAV E S E N I E
PO N O R N ÝC H ČE R PA DI E L
Odstred ivé 5" ponorné n e rezové čerp a d l á so spodným s a n í m , vhod né aj na vyčerpávanie z nád rží, pri
p revádzke n e m u s í byť celé p o n o re n é vo vode, j e chladené v čerp a d l e p rete kaj úcou vodo u , v h o d n é n a čer­
p a n i e z vŕta ných a kopa ných stu d n í, jazier, n á d rží a pod . , v h o d n é p re zavlažova n i e , p re d o máce vodá r n e ,
zvyšova n i e tlaku a pod . , v o verzii s plavákovým spínačom pri kopaných stu d n iach a čerpa n í z n á d rží výhodná
och rana chodu bez vody, p racovná poloha verti ká l n a aj h orizontá l n a
EBARA I DROGO 5"
dvoj itá mechan ická u p c h ávka c h rá­
nená v o l ej ovej komore, d o d áva sa
s plavá kovým spínačom a lebo bez
neho, prívo d n ý kábel 20m, 230 V
alebo 400 V, pri poj en i e 5/4 " , max.
obsah piesku 5 0 g/m 3 , p r i e m e r
čerpa d l a : 1 3 7 m m
IDROGO
rívodný kábel
el . napáanie
'fikan
pripojen..
H max
max
40/12
15,25m
230,400V
900 W
5/4"
72
80Vmin
80/20
15,25m
400V
1500 W
5/4"
74
120Vmin
Podrobnosti a typové rady v katalógu
EBARA alebo na www.ebara.sk
IDEÁLNE ČERPADLO
PRE VODÁREŇ
epEi)�OllO
-
NK 5"
dvoj itá m e c h a n ická u p c h ávka
c h rá n e n á v o l ej ovej k o more,
dodáva sa s p lavá kovým spína­
čom a l e b o bez neho, prívo d n ý
kábel 2 0 m , 2 3 0 V a l e b o 400 V,
pripoj e n i e 5/4 " , max. obsah
piesku 5 0 g/m 3 , priemer
čerpad l a : 1 3 7 m m
PEDROllO
rMxlný kábel
el. napájanie
l'fikon
Ipripojenie
H max
max
NK 2/3
15,25m
230,400V
750W
5/4"
60
SOVmin
m a te r i á l polypropylén (PPV)
v h o d n é pre styk s p i t n o u vodou
nosn osť: typ PPV 6 ( h rúbka 6 m m ) 600 kg
nosn osť: typ PPV 8 (h rúb ka 8mm) 900 kg
d lž k a : reza n i e pod l' a potreby
U pozorne n i e : l a n ká z PPV majú pri d l ho­
dobom n a moče n í vo vode rozťa ž n osť a ž
20%, t r e b a s t ý m počítať p r i m o n tá ž i .
NK 4/3
15,25m
400V
1100 W
5/4"
67
120Vmin
Ďalšie typy v katalógu
PEDROLLO alebo na www.pedrollo.it
ZÁHRADNÉ PONORNÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ NA ČiSTÚ VODU
5:ue
m[[)
DEEP 1100
RUC H E1NG
E lektromagnetické (vib­
račné) p o n o r n é čerp a d l o so
spodným, a l e bo vrchným
saním , v h o d n é n a čistú
vodu d o 3 5°C bez mecha­
nických prímesí. Vyrobené
z h l i n íkových z l i atín (od o l n é
v o č i koróz i i). Zavlažovanie z o
stu d n í, n á d rží a p o d . Prívo d n á
š n ú ra 1 5 , 2 5 , 3 5 , 5 0 m.
Te p e l n á ochrana čerpad l a .
Je za kázané používať vib­
račné ponorné čerpadlá na
čistenie studní a čerpanie
vody s pieskom !
TDS 1001
Plastové ponorné
odstredivé čerpa d l o n a
čistú vod u b e z mechan ic­
kých prímesí, s plaváko­
vým spínačo m .
V h o d n é n a čerpa n i e vody
zo stu d n í, n á d rží a i ných
vod ných zd roj ov
pre zavlažovanie,
Tep e l n á och ra n a čerpa d l a .
Plastové ponorné
odstred ivé čerpa d l o s
plavákom.
V h o d n é na čistú vod u
bez mecha n i ckých prí­
mesí, na čerpa n i e vody
zo stu d n í, n á d rží a
i ných vodných zd roj ov
p re zavlažovanie.
Tep e l n á ochrana
čerpad l a .
Qmax= 90 I/m i n . , H m ax= 40 m ,
1 1 00W , 2 3 0V/5 0 H z
Výtla k : 1 " , m a x . ponor 1 Om, T max 3 5° C ,
prívo d n á š n ú ra 1 0 m s el. v i d l icou
Qm ax= 1 00 I/m i n., H max= 34 m , 1 000 W,
2 3 0V/5 0 H z , výstu p: 1 " závit + p rípoj ka na
h a d i c u , max. p o n o r: 1 0 m
Príkon:
E l . n a p áj a n i e :
Qmax:
H m ax :
2 2 0W
230 V
1 2 I/m i n (pri 2 0 m )
63m
CESKÝ VÝROBOK
PO LYET YLÉ N OV É HADI C E A TVAROVK Y N A ROZV O D V O D Y
Polyetylénové hadice hru boste n n é
o 20 (1/2")
025 (3/4")
032 (1")
040 (5/4")
050 (6/4")
063 (2")
p lastové tva rovky
Kva l itné tva rovky U N I D ELTA s ú sta b i l i zova n é
n a U V s l nečné ž i a re n i e . Max. tla k 1 6 b a r.
mosadzné tva rovky
_
CAVALETTO
Kva l itné tva rovky C AVAL ETIO, rob u stná
konštr u k c i a. Max. t l a k 1 6 b a r.
v pon u ke sú rôzne p reveden i a (závity, kolená , T-kusy atď.)
ČERPADLÁ A VODÁR N E NAKU PUJTE VÝH RADN E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
5
,
AKO A PODlA ČOHO SPRÁVNE VYBRAŤ KALOVÉ ČERPADLO ??
- PO UŽITIE :
•
•
•
•
•
•
•
U všetkých týchto čerpadiel sa zaužíval názov kalové čerpadlá, použitie je však rozdielne
podra typu a vhodnosti jeho konštrukcie sú určené k odčerpávaniu čistej, znečistenej, kalovej alebo kanalizačnej vody
Na prvý pohrad vyzerajú kalové čerpadlá rovnako, nie je ich však možné použiť univerzálne, delia sa podra konštrukcie a použitých materiálov na bazénové, drenážne, kalové, kanalizačné
Bazénové a drenážne čerpadlá sú lacnejšie (30 až 120 €) a sú určené na čerpanie z bazénov, zo zatopených priestorov, šácht, žúmp, septikov, vo fontánach atď.
Kalové a kanalizačné čerpadlá sú drahšie (od 200 €), ale kvalitnejšie, určené svojou konštrukciou na čerpanie kalových a kanalizačných vôd vrátane väčších nečistôt
kalové čerpadlá nie je vhodné používať na zavlažovanie, konštrukčne majú kalové čerpadlá vysoký prietok ale malý tlak (výtlak) vody, čerpajú aj nečistoty a znečistenú vodu
čerpadlá určené na zavlažovanie zase konštrukčne majú vyšší tlak a menší prietok a sú len na čistú vodu
- AKO SPRÁV N E ZVOLI Ť TYP Č E R PADLA?
•
•
•
•
každé čerpadlo je svoj ou konštrukciou vhodné pre čerpanie určených kvapalín
jednoduchšie a tým aj lacnejšie čerpadlo nie je vhodné na čerpanie kalových a kanalizačných vôd
lacné čerpadlá s jednoduchou konštrukciou a materiálmi je možné použiť na čerpanie z bazénov, drenáží a zatopených priestorov
drahšie čerpadlá s lepšou konštrukciou je možné použiť na čerpanie bazénov ale aj kanalizačnej vody s obsahom pevných nečistôt a fekálii
- AKÝ JE ROZ D I EL V KONŠTR U K C I I Č E R PA D I EL ?
•
•
•
•
•
•
z hradiska životnosti a sporahlivosti čerpadla je najdôležitejšou časťou utesnenie osky čerpadla, pretože pri porušení utesnenia osky vnikne voda do elektromotora a spáli ho
lacné a menej kvalitné čerpadlá majú utesnenie osky len guferom
kvalitnejšie utesnenie je mechanickou upchávkou
najkvalitnejšie utesnenie je dvoma mechanickými upchávkami chránenými v olejovej komore
kvalitná nerezová oska je tiež mimoriadne dôležitá z hradiska kvality, pri poškriabaní nekvalitnej osky nečistotami dochádza k poškodeniu utesnenia osky a spáleniu motora I
nespoliehajte sa na dvojročnú záruku: v zmysle platných zákonov sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku a nesprávne používaniel Kúpte radšej kvalitnejši výrobok!
- MATE RIÁL Č E R PA D I EL :
pre čerpanie čistej vody z bazénov a pri zatopených priestorov je možné použiť všetky uvedené typy čerpadiel, ale postačujú aj lacné čerpadlá (rozsah pH vody 6 až 8), materiály sa
používajú plastové, liatinové a nerezové
• pre čerpanie žúmp, septikov a kanalizačnej vody treba použiť na to konštrukčne určené čerpadlá (agresívnejšie kalové vody, vody s vyššou kyslosťou a pod., čerpanie zo žúmp, materiály sa
používajú liatinové a nerezové)
• POZOR ! Nenechať sa oklamať vonkajším nerezovým plášťom čerpadla, u lacných a menej kvalitných čerpadiel nie je rozdiel vo vnútorných materiáloch medzi čerpadlami s nerezo­
vým a plastovým plášťom (obzvlášť lacné čerpadlá čínskej výroby predávané pod rôznymi európskymi názvami - na trhu čerpadiel neznámych výrobcov) !
• čerpadlo určené pre žumpy a kanalizačnú vodu nie je na trhu v cene pod 200 € !
•
- RADY PRI PREVÁDZKE:
• Ak chcete, aby čerpadlo dlhšie vydržalo, odporúča sa po každom použití dobre ho prepláchnuť čistou vodou, pretože zaschnuté nečistoty vytvárajú drsný povrch, ktorý potom
poškodzuje osku a upchávky !
• Nezabudnúť nastaviť plavákový spínač tak, aby sporahlivo vypínal
• Trojfázové čerpadlá treba chrániť motorovým spúšťačom (napríklad typ OEZ SM 1 alebo SEZ Ml Sl !
5:ite
SETTE DRAIN 250
SETTE DRAIN 750
SETTE DRAIN 750V
Plastové ponorné čerpadlo s plavákom
a mechanickou upchávkou.
Použitie: čerpanie z nádrží, potokov, jazierok, zá­
hradných fontán a bazénov, odvodňovanie zatopených
priestorov, a i.
Max priechodnosť čerpaných častíc DRAIN 750 5mm,
DRAIN 750V 35mm
Zostatková hladina kvapaliny:
DRAIN 750 - 5 mm
DRAIN 750V - 40 mm
SUB 6000
SUB 1 5001
Plastové ponorné čerpadlá s plavákom.
Použitie: čerpanie z nádrží, potokov, jazierok,
záhradných fontán a bazénov, odvodňovanie zatope­
ných priestorov, a pod. Verkosť čerpaných pevných
častíc: 2-3 mm, 230V 50Hz.
OSV ED�ENA KVALITA!
typ
Omax
Hmax
príkon
výt ok
DRAIN 250
100 llmin
7m
250W
5/4"
DRAIN 750
220 llmin
9.5 m
750W
6/4"
8m
750W
6/4"
DRAIN 750 V
220 I/min
typ
Omax
Hmax
príkon
6000
10811min
6m
250W
15001
19111min
9m
550W
VÝBORNÉ PARAMETRE A VÝKON ZA SUPER C ENU!
DRAI N 6001
DRAIN 1 1 001
SETTE 750 SV
Al-KO SPV 1 5000 INOX
Ponorné čerpadlo s nerezovým plášťom s plaváko­
vým spínačom.
Použitie: čerpanie z nádrží, potokov, jazierok,
záhradných fontán a bazénov, odvodňovanie zatope­
ných priestorov, a pod.
priechodnosť čerpaných častíc: 35mm, 230V 50Hz
Plastové ponorné čerpadlo s plavákom.
Použitie: na čerpanie značne znečistenej odpadovej
vody s obsahom vláknin a drobných častíc, odčer­
panie kalových jám, čerpanie z nádrži, záhradných
fontán a bazénov. Verkosť čerpaných
pevných častíc: 30 mm, 230V 50Hz
typ
Omax
Hmax
príkon
výt lak
typ
Omax
Hmax
príkon
SEDE 750 SV
13 m3/h
8m
750W
6/4"
6001
7,5m3/h
5m
450W
15000lNOX
15 m3/h
11m
1100W
6/4"
11001
12m3/h
11m
750W
- FlOOR � pEi)�OLLO
�l
�g
TOP - VORTEX
Dm 30
plastové drenážne a bazénové čerpadlo na čerpa­
nie čistej vody, s plavákovým spínačom, 230V
typ
Omax
Hmax
výkon
výt l ak
TOP 2
220 I/min
9m
370 W
5/4"
TOP-FLOOR
160 llmin
9m
370 W
5/4"
TOP - VORTEX
180 llmin
7m
370 W
5/4"
�pEi)�OLLO
nerezové drenážne a bazénové čerpadlo na čer­
panie čistej vody, z bazénov, zatopených priestorov
a pod.
s plavákovým spínačom, obežné kolo z technopoly­
meru, určené pre profesionálne použitie, s vysokým
prietokom a výtlakom až 26m
230V(400V)
TOP 2 - FLOOR je určené pre čerpanie z bazénov a zatope­
ných priestorov, výška hladiny nevyčerpanej vody 2mm !
TOP - VORTEX: priechodnosť častíc do 20mm
V ponuke 7 verzií s rôznymi parametrami
NOVINKA!
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V O D BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
6
O PTIMA
Nerezové ponorné drenážne čerpadlo
s plavákom, kvalitná nerezová konštrukcia
s mechanickou upchávkou v olejovej komore
(dlhá životnost). OPTIMA má obežné kolo z technopo­
Iymeru (so sklennými vláknami). 230V 150Hz.
Použitie: odvodnenie zatopených priestorov,
stavebných jám, čerpanie z nádrži, záhradných
fontán a bazénov, prečerpávanie z pivníc do vyššie
umiestnenej kanalizácie.
Vel'kosť čerpaných pevných častíc: 1O mm
Je možné dokúpiť plastový nadstavec, umožnujúci
vyčerpať zbytkovú vodu až do 3 mm!
JAPONSKA KON�TRUKClA
A KVALITA
BEST 2 ,3
,
4
j3EST ONE
BEST ONE VOX
Celonerezové ponorné drenážne čerpadlo
s plavákom, kvalitná celonerezová konštrukcia s
mechanickou upchávkou v olejovej komore (dlhá
životnost).
Použitie: odvodnenie zatopených priestorov, sta­
vebných jám, čerpanie z nádrži, záhradných fontán,
bazénov a drenáží.
Vel'kosť čerpaných pevných častíc:
u typu BEST ONE VOX 20 mm, (BEST ONE 10 mm).
230V 150Hz.
JA PONSKA KON�TRUKClA
A KVALITA
,
vYKONNÉ CERPADLO
ZA vYBORNÚ CENU!
JAPONSKA KON�TRUKClA
A KVALITA
5
typ
Qmax
Hmax
príkon
výtlak
BEST ONE
170 I/min
9m
510 W
6/4"
BEST ONE VOX
170 llmin
6,5 m
480 W
6/4"
epEj)�OLLO RX 1, 2,3,4, 5
Celonerezové ponorné drenážne čerpadlo
s plavákom, s nerezovým obežným kolom, s
kvalitnou dvojitou mechanickou upchávkou v
olejovej komore (dlhá životnosť) aj pre profesio­
nálne použitie.
Použitie: odvodnenie zatopených priestorov,
stavebných jám, čerpanie z nádrži, záhradných
fontán, bazénov a drenáží.
Max priechodnosť čerpaných častíc: 10mm
Celonerezové ponorné drenážne čerpadlo s plavákom,
s nerezovým obežným kolom, s kvalitnou dvojitou mechanickou
upchávkou v olejovej komore (dlhá životnost) aj pre profesio­
nálne použitie. 230V (400V) 50Hz.
Použitie: odvodnenie zatopených priestorov, stavebných
jám, čerpanie z nádrži, záhradných fontán, bazénov a drenáží.
Max priechodnosť čerpaných častíc: 10mm
230V (400V) 50Hz.
Všetky typy možno o bj e d n ať aj v p reve d e n í VORTEX
typ
Qmax
Hmax
výkon
výtlak
typ
Qmax
Hmax
výkon
výtlak
BEST 2
15,6m3/h
13m
550W
6/4"
RX 1
1601/min
7,5m
250W
5/4"
BEST 3
16,8m3/h
15m
740W
6/4"
RX 2
2201/min
10m
370W
5/4"
6/4"
RX 3
2201/min
12m
550W
5/4"
6/4"
RX 4
2601/min
16m
750W
6/4"
RX 5
3001/min
20m
1100W
6/4"
BEST 4
BEST 5
19,2m3/h
21,6m3/h
18m
19m
1100W
1500W
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
CESSPIT J20P S plavákom
CESSPIT J20 bez plaváku
CESSPIT J10 bez plaváku
CESSPIT J1OP s plavákom
CESSPIT J 1 4P s plavá kom
CESSPIT J1 4 bez plaváku
Kvalitné ponorné zliatinové čerpadlo
s mechanickou upchávkou v olejovej
komore (dlhá životnosti. s otvoreným
obežným kolom.
Cerpanie výkopov, nádrží, bazénov, kalo­
vých jám, zatopených priestorov a pod.
230 V (400V = CESSPIT T20)
Max priechodnosť čerpaných častíc 8mm
Ponorné zliatinové čerpadlo s mechanickou up­
chávkou v olejovej komore, s otvoreným liatino­
vým obežným kolom, s nerezovým rezačom
kalov. vhodné na žumpy
Cerpanie žúmp, nádrží, kalových jám, výkopov.
230 V (400V = CESSPIT T14)
Max priechodnosť čerpaných častíc 25 mm
Osvedčená kva l ita!
Osvedče ná kva l ita!
CESKÝ VÝROBOK
CESKÝ vYROBOK
TYP
Qmax
Hmax
príkon
Jl0
12,6 m3/h
10 m
700W
6/4"
J14
18 m3/h
13 m
1150W
6/4"
RIGHT 1 00 s plavákom
Celonerezové špičkové ponorné kalové čerpadlo AISI 304 s
nerezovým otvoreným obežným kolom.
Použitie: na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody
s obsahom pevných častíc do 35 mm, odčerpanie kalo­
vých jám, septikov, žúmp, čerpanie z nádrži, záhradné
fontány a bazény.
Spičková konštrukcia, kvalitná D VOJITÁ MECHANICKÁ
UPCHÁVKA v olejovej komore, dlhá životnosť a spola
' h­
livosť...
Nerezové obežné kolo so silným elektromotorom rozse­
káva aj kaly.
Max priechodnosť pevných častíc: 35 mm
230V 50Hz (400V)
DW75
DW 100
DW 150
DW200
DW300
Celonerezové vysokovýkonné špičkové ponor­
né kalové čerpadlo s dvojitou mech. upcháv­
kou v olejovej komore a nerezovým jednokaná­
lovým obežným kolom, alebo otvoreným kolom
VORTEX (VOX) - typ VOX má otvorené obežné
kolo s lepšou priechodnosťou nečistôt.
Použitie: na čerpanie kanalizačnej odpadovej
vody s obsahom drobných častíc do 50 mm.
Cerpanie splaškov, odčerpanie kalových jám,
septikov, žúmp, čerpanie z nádrží, fontán a
bazénov.
10 m el. kábel, s plavákom alebo bez plaváku.
230 V alebo 400 V
Spičková konštrukcia, dlhá životnosť a spolahlivosť ..
Nerezové obežné kolo so silným elektromotorom
rozseká aj kaly.
Hmax
JAPONSKA KON�TRUKCIA
A KVALITA
NAJKVALITNEJŠiE A NAJPREDÁVANEJŠiE
ČERPADLO PRE ŽUMPY!
JA PONSKA KON�TRUKClA
A KVALITA
I D EÁLN E DO VElKÝCH Ž Ú M P
( P E NZiÓNY A PO D.)
výtlak
. lak
30 m3/h
2"
13 m
35 m3/h
2"
15 m
43 m3/h
2"
DW200
18 m
50 m3/h
2"
DW 300
22 m
55 m3/h
2"
DW 75
11 m
DW 100
DW 150
Ostatné parametre a typy DW VOX pozri v katalógu EBARA, alebo www.ebara.sk
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V O DBORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
7
KALOVÉ ČERPADLÁ NA KANALIZAČNÚ VODU
epEu�OLLO
epEu�OLLO VX-10/35-1
VX-15/35
Celonerezové ponorné kalové čerpadlo s nerezOltjrn
otvoreným obežným kolom,
typ VX-15/35 má hydrauliku vyrobenú z liatiny.
Použitie: na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody
s obsahom pevných častíc do 40 mm, odčerpanie kalových
jám, septikov, žúmp, čerpanie z nádrži, záhradné fontány
a bazény.
Kvalitná ME CHANICKÁ UPCHÁVKA v oleJovej komore, dlhá
životnosť a spolahlivosL
230V 50Hz (400V)
NFMU 400V
KLASIK
Ponorné drenážne čerpadlo
s mech. upchávkou a obežným
kolom zo sivej liatiny.
Použitie: na čerpanie znečistenej
odpadovej vody s obsahom vláknin
a drobných častíc, odčerpávanie
kalových jám, čerpanie z nádrží
záhradných fontán a bazénov.
D odáva sa s plavákom, alebo bez
plaváku.
Max priechodnosť čerpaných častíc:
4mm
400V 150Hz.
nerezové ponorné
kanalizačné čerpadlo
s dvojkanálovým
nerezovým obežným
kolom, hydraulická časť
vyrobená z liatiny, vel'kosť
pevných častíc v kvapaline
až do 50 mm
Vysoký prietok a výtlak!
Qmax
Hmax
výkon
výtlak
VX-l 0/35
3001/min
10 m
750W
6/4"
VX-15/35
4501/min
15 m
1100W
6/4"
GEJzíR
UNIVERZÁL
NFJU
FEKÁL
Ponorné drenážne čerpadlá s
mechanickou upchávkou a obež­
ným kolom zo sivej liatiny.
Použitie: na čerpanie znečistenej
a zakalenej vody odčerpanie
kalových jám, čerpanie z nádrži,
záhradných fontán a bazénov.
D odáva sa s plavákom, alebo bez
plaváku.
Max priechodnosť čerpaných
častíc: 4mm
230V 150Hz.
Qmax
Hmax
príkon
1501/min
22 m
900W
5/4"
UNIVERZÁL 1261/min
13 m
750W
5/4"
GEJzíR
SLOVENSKÝ VÝROBOK
M C 12/ 50
SLOVENSKÝ VÝROBOK
Ponorné kalové čerpadlo s mech.
upchávkou a obežným kolom zo
sivej liatiny.
Použitie: na čerpanie značne
znečistenej odpadovej vody s
obsahom vláknin a drobných
častíc, odčerpanie kalových jám,
čerpanie z nádrži, záhradných
fontán a bazénov.
D odáva sa s plavákom, alebo bez
plaváku.
Max priechodnosť čerpaných
častíc: 12 mm
230V 50Hz
výtlak
SLOVENSKÝ VÝROBOK
NFM f.iM::.
�®.
65 FEKA f.iM::.
�®.
POU2ITIE: Samonasávacie kalové čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej
vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie na­
chádzajú v pornohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve
pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri
vyprázdňovaní nadrží a pod. V čerpadle je použitá mechanická upchávka. max. teplota
kvapaliny 40 °C, max. špecifická hmotnosť 1050 kg/m3, max. vel'kosť zrna 5mm,
mat. prevedenie LN, LB - 6 - 7,5 pH, materiálové prevedenie čerpadla sa volí podra čer­
panej kvapaliny. ROZSAH D O D ÁVKY: čerpadlo s vorným koncom hriadera, na spoločnom
základovom ráme s pohonom, na podvozku s pohonom, monoblokové prevedenie.
POU2lTIE:Samonasávacie čerpadlo 65-FEKA určené pre čerpanie zakalenej a zne­
čistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hlbky 6 m. Použitie
je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a pornohospodárstve na
odvodňovanie, prečerpávanie a
zavlažovanie. Cerpadlo sa dodáva s
mäkkou povrazcovou upchávkou.
Mat. prevedenie LN- 6 až 7,5 pH,
max teplota kvapaliny 40°(, max
špecifická hmotnosť - 1065 kg/m3,
50-NFM125-11,5
65-NFM170-29
80-NFM205-32
100-NFM225-40
150-NFM245-50
2900 ot/min
H max 18 m
1450 ot/min
H max 9 m
1450 ot/min
H max 12 m
1450 ot/min
H max 15 m
1450 ot/min
H max 15 m
max priechodnosť čerpaných častíc
3 mm
Q max. 450 Ilmin, H max. 8 m
ROZSAH D O D ÁVKY: čerpadlo s
vorným koncom hriadera, na spoloč­
nom základovom ráme s elektromo­
torom. na podvozku s elektromoto­
rom, monoblokové prevedenie.
Q max
3601/min
Q max
6601/min
Q max
12001/min
Q max
21001/min
Q max
3600llmin
11
SIGMA EFRU 5/4
II
Ponorné liatinové vretenové čerpadlo s rezačom kalov.
Cerpanie žúmp, nádrží, kalových jám, výkopov.
Vhodné na tlakovú kanalizáciu.
400 V, max priechodnosť čerpaných častíc 5 mm
RUČNÉ KALOVÉ ČERPADLO
SAMONASÁVACIE MEMBRÁNOVÉ
Membránové čerpadlo je určené predovšetkým k čerpaniu
silne znečistených kvapalín (kanalizácie, septiky a pod.) Je
nevyhnutné aby bolo inštalované v zvislej polohe.
sacia
výška
dodávané
množstvo
výtlačná
výška
pripoj.
závit
4m
0,65 Ilzdvih
15 m
1 1/2"
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RA D N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
8
PREČE RPÁVACI E ZARIAD E N IA
Používaj ú sa na p rečerpa n i e č i stej vody, d renážnej vody, a lebo k a n a l izačnej vody z n ižšie položených p riestorov d o vyšši e po l oženej ka na l izácie (alebo i n é h o
odvodu vody): n a p ríklad pri zatopených priesto roch , p rečerpáva n í odpadovej vody z pivničných p r iestorov (z p rá čky, WC , u mýva d l a a pod . )
Treba zvo l iť správny typ p rečerpávačky s vhodným čerpa d l om p re čerpa n i e požadova n ej kvapa l i n y ( i n é n a či stú vod u , i n é n a ka n a l izačn ú vodu), dodávaj ú sa
v rôznych velkostiach zbernej n á d o by ,v ktorých je z a b udova n é jednofázové čerpa d l o s p lavá kovým spínačom podla ú č e l u použitia, s p r i meraným vývodo m .
PREČERPÁVACI E ZAR IAD E N IA PRE Č i STÚ,
DRE NÁŽ N U A M I E R N E Z N EČiSTE N Ú VOD U
�
E BARA B E ST B O X S čerpa d l o m B E ST O N E M A
E aAnA
Zariaden ia n a prečerpáva n i e d renážnej a m i e r n e znečistenej odpadovej vody.
Sú u rčené pre čerpa d l á E BARA B E ST O PT I M A a B EST O N E .
PREČERPÁVACI E ZARIAD E N IA PRE S I LN E
Z N E Č i STE N Ú A KANALIZAČ N Ú VOD U
Automatické za riadenia n a prečerpávanie fekálií z toa liet. a k o aj
z u mývadla. vane. sprchy a lebo bidetu. ktorých znečistenú/od­
padovú vod u nie je možné do kana lizačného systém u odvádzať
pomocou prirodzeného samospá d u .
IWILOI
2 3 0V 1 50Hz
príko n : 430W
rozmery š/v/h 480/3 70/2 8 0 m m
priechod nosť pevných častíc: 1 0 m m
priemer vývod u : 5/4 "
obj e m nádoby: 30 litrov
1 0 m 3/hod
Qmax:
H max:
9m
WI LO D ra i n Lift KH 32 S d rvičom
2 3 0 V 1 50Hz
výko n : 450 W
rozmery: š 1 v i h 500 1 300 1 2 6 5 m m
priemer vývod u : 5/4 "
objem nádoby: 1 2 litrov
4m3/hod
Qmax:
H max:
5,5m
M ontáž z a W C m i s u
epEu�OLLO
•
Zariade n i a na p rečerpáva n i e d renážnej a m i e r n e znečistenej odpadovej vody.
--
E BARA M I N I R I G HT 1 00
EaAnA
Zariade n i a n a p rečerpáva n i e znečistenej odpadovej vody z toa l i et, b i detu,
sprchy, vane, p ráčky a podobn e . Zariadenie je u rčené p re čerpadlá E BARA
R I G HT 1 00
e P E DRO LLO SAR 40
e P E DRO LLO SAR 1 00
U rčené pre čerpadlo TOP 2
H max: 8 m , Qmax: 2 2 0 I/m i n
objem nádoby: 4 0 l itrov
Max. teplota čerpa nej kva pa l i ny: 40°C
Rozmery: s 1 v i h
4 1 0 1 4 1 0 1 31 O m m
Priemer vývod u : 5/4 "
U rčené p re čerpadlo Dm 30
H max: 2 6 m , Qmax: 300 I/m i n
objem n ádoby: 1 00 l itrov
Max. teplota čerpa nej kva p a l i ny: 40°C
Rozmery: s 1 v i h
500 / 645 1 6 9 0 m m
Priemer vývod u : 5/4 "
Pripoj e n i e na odpadové potru bie 1 1 0 m m
Nádrže sú tesnené proti prípa d n é m u ú n i k u
kva p a l i n y a plynov z n á d rže. S ú časťo u n á d rže
sú aj pri pojovacie party pre pri poj e n i e n á d rže
k odpa dové m u potru b i u a p re p r i poj e n i e
čerpa d l a n a výtlačné potru b i e . K n á d rž i a m
S A R 2 5 0 a 5 5 0 je m o ž n é vybrať rôzn e typy
čerpa d i e l , tak a by svojou konštrukciou
a para metra m i čo najlepšie vyh ovova l i
pre požiadavky zákazn íka .
�
�
SAR 550:
výška nadst avby:
300 mm
objem: 550 lit rov
2 3 0V 1 50Hz
príko n : 1 2 50W
rozmery: š 1 v i h 5 1 0 / 7 3 0 1 430mm
priechodnosť pevných častíc: 3 5 m m
priemer vývo d u : 5 0 m m
objem nádoby: 1 00 litrov
1 8m 3/hod
Qmax:
1 0, 5 m
H max:
pripoj e n i e n a odpadové potr u b i e : 1 1 O m m
e P E D RO LLO SAR 2 5 0
Zariade n i a u rčené p re jedno čerpad l o na p rečerpáva n i e značne znečistenej
odpadovej a feká l n ej vody vhodné p re objekty a p revádzky
kde je potre b n é p rečerpávať väčši e m nožstvo odpadovej vody.
Pod ra b l i žšej špecifi kácie je možné vybrať
n ajvhod nejšie čerpadlo, ktoré svoj i m i
p a ra metra m i b u d e najlepšie splňať
požiadavky n a prietok média a výtlačnú
výšku .
objem n ádoby: 2 5 0 l itrov
rozmery: š 1 v i h 970 / 700 1 7 1 5 m m
priemer výtlačného potru b i a : 50 m m
p r i poje n i e n a odpadové potru b i e : 1 1 0 m m
/
e
SAR 250:
objem 250 ht rov
h 7 1 5mm
Pripoj e n i e pre SAR 2 5 0 a SAR 5 5 0
Pripoj e n i e n a odpadové potru b i e : D N 1 00
Výtlačné potr u b i e : DN 50
P E D R O LLO S A R 5 5 0
Zariadenia u rčené p re dve čerpad l á n a p rečerpáva n i e značne znečistenej
odpadovej a feká l n ej vody vhodné p re verké objekty a p revádzky
kde je potrebné p rečerpávať verké m nožstvo odpadovej vody.
N a p r. hotely, penzióny, rešta u račné zariaden i a a i n é .
Pod ra b l i žšej špecifikácie je m o ž n é vybrať
vhodné čerpa d l á , ktoré svoj i m i
parametra m i b u d ú najlepšie
spln ať požiadavky. K zariade n i u
je možné objednať s i g n a l izačné
za r i a d e n i e s plavá k m i
a výstražnou sirénou
objem nádoby: 250 l itrov
rozm�y š / v / h 1 347 / 970 / 7 1
priemer výtlačného potru b i a : 50 m m
p r i poje n i e n a odpadové potr u b i e : 1 1 O m m
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia. ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
9
TLAKOVÉ ZÁSO B N íKY VO DY PRE VO DÁR N E
PO UŽITI E: p re vod á r n e , tla kové sta n ice, za r i a d e n i a na dodávku vody
ZÁSOBNíKY S GU MOVÝM VAKOM
(čís l o v označe n í z n a m e n á o bj e m v l itroch)
verti k á l n e :
AQUAMAT 4, 5 , 6 , 8, 1 2 , 1 8 , 24, 3 3 ,
50, 8 0 , 1 00 , 1 50 , 2 00, 3 0 0 , 400, 5 0 0 , 7 5 0 , 1 000
horizontá l n e AQUAMAT 24, 50, až 2 0 0
D U KLA CZ
DUKLA C Z: max prac. t l a k - 1 0 b a r
ZÁSOBNíKY POZINKOVANÉ BEZ VAKU
(číslo v označe n í z n a m e n á o bj e m v l itroch)
OSVEDČENÁ KVALITA!
vert i ká l n e P: 80, 1 00, 1 50, 200, 300, 400, 500, 750, 1 000
D U KLA CZ
www. d u klatrutnov.cz
Dá nsko
H =4 m
3 000 Ilh
Tri stu p n e
reg u l á c i e :
3 0 , 4 5 , 60 W
230 V
N e mecko
H = 4 m
3 000 Ilh
Tri stu p n e
reg u l á c i e :
3 0 , 46, 6 5 W
230 V
Teplovod né obeh ové čerpadlá pre úžitkovú vod u v domácnostiach
(celomosadzné p reved e n i e)
p r i poj e n i e : ( 1 /2 " )
28 W, 2 3 0 V
Ci rkulačné čerpadlá
p re s o l á r n e systémy
..
Cl HALM
� HALM
Gru ndfos UP
1 5- 1 4 B
Halm BUP
1 5- 1 , 5 U
Halm BUP
25-4 U
p r i poj e n i e : ( 1 /2 " )
2 5 W, 2 3 0V
p r i p oj e n i e : ( 1 /2 " )
2 5 W, 2 3 0V
40 W, 2 3 0V
H =4m, 4 000 Ilh
DÁVKOVACI E ČERPAD LÁ
SOLE N O I DOVÉ A P E R I STALTICKÉ DÁVKOVACI E Č E R PA DLÁ
na d ávkova n i e c h e m i k á l i í : - p re ú p ravu vody
- pre p l avecké bazény
- d ávkova n i e čistiacich p rostried kov
- d o výrobných p rocesov
SOLE N O I DOVÉ (elektro m a g n etické, i m p u l zné)
s pevným a l ebo va r i a b i l ným p r i etoko m , a n a lógová alebo d i g itá l n a reg u l ácia frekve n c i e i m p u l zov.
Rôzne prietoky: od 1 - 50 1lh od i n u , s t l a k o m od 0 , 5 - 20 b a r.
PERI STALTICKÉ s pevným (séria P E R-S) alebo va r i a b i l ným (séria PER-R) p r i etokom ( reg u l ácia otá čok)
Rôzne prietoky: od 0,8 - 3 0 IIhod i n u , s t l a k o m od ° - 3 bar (vh o d n é pre d ávkova n i e detergentov do u mývačiek,
pračiek a podobne).
Na základe Vašich požiadaviek Vá m výrobca vypracuje ponuku.
Kompletné dodávky dávkovačov chem i k á l i í p re ú p ravu vody p re malé aj ve l'ké bazény.
VODNÝ TRKAČ
-
čerpa d l o bez motora
Samočinné čerpacie zariaden ie poháňané čerpanou vodou
H motnosť:
8kg
Spádová výška:
1 - Sm
Max. výtlačná výška :
až 40m
Sacie potru b i e :
G 2"
Výtlačné pot r u b i e :
3/4 "
Samočinne vodné čerpadlo, ktoré sa da použiť všade tam, kde je rieka, potok alebo rybník.
Ki netická energia pretekajúcej vody dokáže cez jednoduchú sústavu klapiek vytlačiť vodu bez
n árok u na i n ú energiu až do výšky 3S-40m. Trkač pracuje na princípe vodného rázu, ktorá
vzn i k á v potrubí s prúdiacou kvapa l i nou pri jeho prudkom uzavretí.
NEPRETRŽiTÁ
PREVÁDZKA
Funkcia: Voda priteká k trkaču potrubím. Trkací ventil je zaťažený závažím o niečo
väčším ako je hydrostatický tlak vody v potrubí. Ventil klesne a otvorí odtok vody.
Voda začne v potrubí prúdiť a pozvol'na získava na rýchlosti. Plochý tanierik ventilu
kladie prúde ni u vody odpor. Voda pri u rčitej rýchlosti strh n e tan ierik so sebou
a pri razí ho do sedla, čim uzatvorí kon iec potrubia. Voda v potrubí má však zotrvačnosť
a tak prúdi ďalej. Pred ventilom začne narastať tlak a nadv i h n e výtlačný ventil. Voda
začne prúdiť do vzdušníka, kde stláča vzdu ch. Za okamih sa zotrvačnosť vodného
stlpca v prívodnom potrubí vyčerpá a voda prestáva prúdiť do vzdušník u , výtlačný
ventil sa vlastnou váhou uzaviera. Stlačený vzduch pred sebou žen i e vodu do vyššie
položeného vodojemu. Medzitým sa voda v prívodnom potrubí úpl n e zastavila
a tlakový ráz zanikol. Na uzatvorený trkací ventil už nepôsobí rýchlosť prúdiacej
kvapaliny. Samotný hydrostat. tlak už neudrží jeho tanier i k v sedle, ventil pod váhou
závažia klesá a otvára vode vorný odtok do odtokového kanálu. Voda začína opäť
prúdiť v prívodnom potrubí a nastáva ďalší vodný ráz. Situácia sa periodicky opak uje.
Značná časť vody sa obetuje na to aby vodný stlpec v potrubí získal náležitú rýchlosť.
ČERPADLÁ A VO DÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V O D BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
I,
10
I
ČERPADLÁ NA Či STÚ VO D U A PRI E MYS E L
Cerpadlá výz n a m n é h o svetovéh o výrobcu E BA RA (J a p o n sko) - svetové h o l íd ra v n erezových čerpa d l á c h - s ú typi cké n aj modernejšo u konštrukci o u , ušl'a chti lými
materiá l m i , spol'a h l ivosťo u , n ízkou spotrebou, skvelým i para metra m i , vďa k a p l n o a u to m atizova n ej výrobe aj výbo rným i cena m i .
Záruka 2 4 mesiacov, zabezpečený servis a n á h ra d n é d iely.
�
E aAAA
E BA RA - Č E R PA D LÁ B U D Ú C N O STI U Ž D N E S
ŠPiČKOVÝ VÝRO BO K !
kompletná ponuka na www.ebara.sk
~
Vyrobený z nereze AISI 304
E aArtA
M AT R I X
E BA RA COX, 2CDX
Celonerezové odstredivé čerpadlá s jedným,
alebo dvoma nerelOvými obež­
nými kolami ( nie je samonasávacie) s vysokou spol'ahlivosťou , účinnosťou a ti­
chým chodom. Použitie: pre zavlažovanie v záhradníctve z nádrží, kanálov, stud­
ní, do masážnych vaní, fontán , chladiacich veží, n a zvyšovanie tla k u , ale aj a ko
obehové teplovodné čerpadlo. Nerezové čerpadlá majú hliníkový elektromotor
36 prevedení rôznych výkonov:
Qmax do 1 4m3/hod
Hmax do 75m
Tmax do 75 °C ( 1 1 0°C)
Najpredávanejšie typy:
Hmax
H o r i z o n t á l n e v i acst u p ň o v é č e r p a d l o s r o b u stn o u a k o m p a ktn o u k o n št r u k c i o u . Do­
" l " v n e rezovej oce l i A I S I 3 1 6
Všetky kovové časti čerpadla M AT R I X ktoré p r i c h á dzaj ú d o sty k u s č e r p a n ý m
m é d i o m s ú v n e rezavom p r e v e d e n í, n i e j e samonasáva c i e .
K v a l i t n á m e c h a n i c k á u p c h á v k a Car/Ce r/E P D M M a x i m á l n a t e p l ota k v a pa l i ny : + 1 1 0·C
2 6 typových modelov H ma x : 9 2 m , Q m a x : 4 S 0 l /m i n
Najpoužívanej š i e modely M AT R I X
Rozsah p o u ž i t i a :
Omax I/min
kW
používané
C DX 70/05
20,7 m
90
0,37
pot ravinárst vo, zvyšovanie tlaku . .
52,5 m
80
1.1
čerpadlo pre masážne vane a mé . . .
Zvlášť vhodné pre použitie v potravinárskom priemysle, n a dodávk u kvapalín
v plniacich lin kách a pod.
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
N OV I N KA !
st u p n é v rôznych verziách a m o d e l och, v n e rezovej oce l i AISI 304 alebo v p r e v e d e n i
p r i e myse l n é u m ý v a c i e z a r i a d e n i e
2 C DXM 70/15
~
H o r i z o ntá l n e v i a cst u p ň ové čerpa d l o
model
Hmax
3-5/0,75
56.5m
80 I/min
v y k u rova n i e a k l i m a t i z á c i e
5-7/1.5
80m
130 I/min
c h l a d i a r e n s k é systémy
10-6/2 . 2
66,5m
250 I/min
zvyšov a n i e t l a k u
zásobovan i e v o d o u
Omax
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
ŠPiČKOVÝ VÝRO B O K !
Vyrobený z nereze AISI 304 (Sene 3),
AISI 3 1 6 (Sene 3 l)
E aArtA
E BARA S E R I E 3
SERIE 3L
Celonerezové odstredivé kalové
Odstredivé celonerezové čerpadlo široké použitie napr: pre vodné zdroje v civil­
ných a priemyselných systémoch, na zavlažovanie, ku bazénom, pre chladiace veže,
zvyšovanie tla k u , v klimatizačných, vzduchotechnických a vy k u rovacich systémoch,
v potravinárstve. Môžu fungovať v nepretržitej alebo prerušovanej prevádzke. Tep­
lota čerpaného média od -20°C do 100°C . Cerpadlá je možné dodať aj s motorom
do výbušného prostredia ZONA1, ZONA2 , O max až do 2 200 I/min, H max. až do 70 m
DWO
Najpredávanejšie typy:
používané
DWO 2 0 0
1 2,7 m
7 5 0 I/m i n
700
3
mestské fontány, zvyšovanie tlaku . . .
3 M 50- 125/4
26 m
1200
4
zvyšovanie tla k u pri vyšších priet okoch a I .
DWO 3 0 0
15 m
9 5 0 I/m i n
DWO 400
17 m
1 1 00 I/m i n
DEB EM BOX ER, C U BIC
Cerpadla s pohonom na stlačený vzduch
Pre čerpanie chemicky agresívnych,
�
DEBEM
�
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
DEB EM TR
Sudové čerpadlá
•
•
•
•
•
•
Samonasávacie do 6m, možnosť chodu
n a sucho
Cerpadlá sú certifikované a splňajú
normu Atex zóna 2
Možnosť ovládanie prietoku kvapaliny
na výtla k u alebo množstvom vzduchu
Možnosť pripojenia y.," - 3 "
Prietok Qmax 900 I/min
Výtlak Hmax 70m
Priechodnosť pevných častíc 8 mm
korozívnych chemických kvapalín
•
•
•
•
Cahké, ručné čerpadlá na čerpanie
riedkych a viskóznych kvapalín
Pre rôzne použitia sú vymenitel'né
trubice v rôznych dlžkach
Možnosť dodania stáčacej
pištole / mosadz, polypropylén /
Prietok Q max 90 I/min ,
výtlak Hmax 15m
Možnosť dodania :
•
•
Na základe vašich požiadaviek Vá m
výrobca spracuje pon u k u .
DEBEM
Cerpadlá určené na prečerpávanie
zo sudov
abrazívnych médií
•
Qmax
550 I/m i n
30 m
Podrobnosti a typové rady v katalógu EBARA alebo na www.ebara.sk
•
H m ax
9,5 m
3M 40·160/3
Hmax Omax I/min kW
•
model
DWO 1 5 0
čerpadlo AISI 304 s otvoreným
obežným kolom a mech. upchávkou.
V prevedeniach s mech. upchávkami:
C a r/Cer/NBR - šta ndard verzia
C ar/C er/FPM - " H" verzia
Sic/Sic/FPM - HS " verzia
"
Použitie: pre priem. za riadenia
s umývaním, umývacie linky zeleniny,
rýb, fliaš a pod. , únikové a prečerpá­
vacie kabíny.
Max vel'kosť pevných častíc v čerpacom
médiu: 1 9 mm.
Prevedenie 2 3 0V, alebo 400V 50Hz
Stáčacej pištole
/ mosadz, polypropylén /
E lektrické prietokomery
s možnosťou nastavenia dávky
Na základe vašich požiadaviek
Vá m výrobca s p racuje pon u k u .
ČERPADLÁ A VO DÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
11
LlyERANI
Š P ECIÁLNE ČERPADLÁ
ŠPiČKOVÁ KVALITA
ZA VÝH ODNÚ CENU!
www.aquacentru m.sk
pre v i nárstvo, potrav i nárstvo, chém i u, farmaceuti ku, atď.
LIVERANI EP 20, 2 5, 30, 40, 50, 70 ( s mosadzným obežným kolom)
LIV E RA N I E P J U N I O R, S E N I O R, MASTE R, E P 70 (s nerezovým obežným kolom)
Samonasávacie mosadzné a l e bo nerezové čerpad l á vyrobené z kva l itných materiá lov pre
použitie v domácnosti aj výrob ných p rocesoch . Použite l'n é s ú predovšetkým p re čerpa n i e vody, vína,
olej ov, morskej vody, motorovej nafty a pod. L e r p a d l á môžu byť vybave n é by-passom p re rýc h l u
reg u l á c i u čerpa n é h o výko n u a l e b o u m iestnené n a vozíku p re I'a h š í tra nsport.
Konštrukcia z ušl'a chti lých materiálov, vhodné aj na nepretržitú p revádzku.
L e rpa d l á je možné dodať s e l e ktrom otorom n a
1 2V, 24V, 2 3 0V, 400V Obojsmerný c h o d .
Max. pracovná te p l ota 70°(.
Sacia schopn osť 6 m .
EP-20
Špeci á l n a pon u ka :
max. výtlak H (m)
EP-25
EP-40
EP-50
22
30
40
75
120
230
500
EP-30
18
18
E P 70
19
60
príkon (W)
300
600
750
1120
1430
5500
rozmer sania
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2,5"
max. prietok Q (I/min)
typ E p·20 a l ebo E P-25: ideá l n e čerpa d l o za
výbornú cenu n a čerpa n i e vína, m u štov a pod.
vo v i n o h ra d n íctve, záhradká rstve a i .
DRI L L 1 4
15
(na u pevn e n i e do vŕtačky)
S a m o n asávacie mosadzné čerp a d l o s vo l'ným koncom h ri a d e l'a ( n a u pevn e n i e do vŕta čky), u rčené na čerpa n i e vody,
vín a , o l ej a , nafty.
H m ax 9 m , Qmax 1 2 I/m i n , 1 5 00 ot./m i n , s a n i e 3/4 "
LIV E RA N I M I N I, M I D EX, M I N O R, M AJ O R, MAXI
(s g u movým obežným kolom)
N e rezové n ízko-rýc h lostné rota čné čerp a d l á s g u m ovým obežným kolom, zvl ášť použitel'n é n a p re p ravu h u stých méd i í a méd i í s prímesou pevných častic.
S ú vyu ž íva n é v o v i n á rskoll) (vín o , m u št, h roznová d rt) , potravi n á rskom (pivo, m e d ,
tekutý c u k o r, s i ru py, g l u kóza , m l ieko, j o g u rty, o l ej , . . ), chemickom (škrob, l e p i d l á ,
e m u lzie, fa rby), kozrnetic�om a farmaceutickom pri emysle (te kuté mydlo, krémy,
ša m póny, pa sty) . . .
Možn osť pOlJžitia čerpa d i é l s re m e ň ovým p revodom s n ižším i otáčka m i
( p re h usté m é d i á ) a aj v prenosnom p reve d e n í na vozík u .
S a m o nasávacia schopnosť 6 m , obojsmerný c h o d .
Parametre v s a m ostatnom katalóg u , a l e b o n a www. a q u acentru m . s k
.
LIVERANI
-=
ŠPiČKOVÁ KVALITA
ZA VÝH ODNÚ CENU!
www.aquacentru m.sk
Materiál obežného kola možno vybrať z piatich rôznych dru hov g u my, s rôznou chemickou a mechan ickou odolnosťou ! ( N R, N B R, E P D M , C R , VQM)
EP Mini 3/4"
EP Mini 3/4"
EP Midex 5/4"
EP Midex 5/4"
Minor 40
EP MAJOR 60
EP MAJOR 60
EP MAXI 80
EP MAXI 80
900 ot/min
1400 ot/min
900 ot/min
1400 ot/min
900 ot/min
700 ot/min
900 ot/min
470 ot/min
600 ot/min
max. výtlak H (m)
24
32
27
30
27
18
18
18
18
max. prietok Q (I/min)
17
27
64
96
115
300
375
600
730
príkon (W)
370
560
560
750
1500
1500
1870
3400
3400
rozmer sania
3/4"
3/4"
5/4"
5/4"
6/4"
60
60
80
80
Špeciálna pon u ka :
Na iné typy čerpadiel pre potraviná rstvo, chém i u a i n é špeciálne použitia o d rôznych výrobcov (E BARA, FLUX, FTI, S A N D , P I P E R
a i né) je možné vyžiadať o vypracovan i e pon u ky na základe Vašich požiadaviek prostredn íctvom Vášho predajcu.
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V ODBORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia. ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
12
OC H RANA ČERPADIEL:
Prevádzkovate !' musí čerpadlo chrániť pred poškodením el. prúdom (preťaženie, výkyvy napätia, výpadok fázy a.i.), taktiež proti chodu bez čerpanej kvapaliny (nasucho)
M OTOROVÉ S PÚ ŠŤAČE (ochra ny)
SUMODRY
KOMPLETNÁ OCHRANA CERPADLA
Komfortný kontrolný box pre ponor né a povrchové
čerpadlá s ochranou behu na sucho bez použitia
hlad i n ových son d (sleduje prúdovú záťaž - kosinus fí)
obsahuje: ochrana proti preťaženiu
proti chodu na sucho
proti výkyvu napätia
- každý trojfázový motor musi byť chránený motorovým spúšťačom
- Zariadenie na ochranu elektrických motorov pri preťažen i, výpadku
jednej fázy v rozvode el. energie alebo pri poklese napätia
- I n šta l á c i a je nevyh n u t n á ku každ é m u trojfázovém u e l e ktro
motoru čerpadla, inak hrozi spálenie vinutia
- Zvol'te primeranú ochranu podl'a po užitého elektromotora spotrebiča
- Inštalujú sa do rozvodnej skrine alebo do samostatného vodotesného
ochranného krytu pri čerpadlo (I P S S )
- Prúdové rozsahy:
1,6 až 2,5 A, 4,0 až 6,3 A, 2,Saž 4,0 A, 6,0 až 10 A . . .
OCH RANA ČERPA D LA PROTI BEHU NA SU C H O :
Vypína čerpadlo pri nedostatku vody v čerpadle, Po montáži ochrany vždy odskúšajte fun kčnosť zariaden i a !
,II,
"
Hladinové spínače
Elektródové zariadenie EZH-1 2 snímajúce výšku hladiny v studni, schopné odpo­
jiť napájací obvod čerpadla pri jej poklese pod nastavenú úroveň. Jednofázový
motor môže byť ovládaný priamo, pri trojfázovom motore je potrebné i nštalovať
stykač. Vhodné do kopaných a vŕtaných studní.
OCHRANY C HODU NASUC HO SNIMAJ Ú C E TLAK:
Upozornenie: u ochrán na princípe sledovania tlaku vody vo výtlačnom potrubí (napr. BR IO,
LP 3, ochrany AL-KO, Hydrocontrol a pod .) je pre zabezpečenie správneho fungovania ochra­
ny chodu čerpadla bez vody zabezpečiť, aby statický tlak nad zariadením bol vždy menší ako
vypínacia hodnota tlaku nastavená na zariadení, pretože vyšší statický tlak mu neumožní
vypnúť čerpadlo I Nad zariadenie treba vždy osadiť spätnú klapku (zachytávajúcu static­
ký tlak) I Po montáži ochrany vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia!
REDUKČNÉ VENTILY
,_<'1"'.-......
Ochrana proti chodu na sucho LP/3( ien pre čerpadlá)
Jednofázový spínač sledujúci tlak vo výtlačnom potrubí čerpadla. Vodný
stlpec nad spínačom nesmie byť vyšší ako jeho nastavený spínací tlak, i n ak
je treba nad spínač nainštalovať spätnú klapku. Nevratné vypnutie. Nad
zariadenie treba vždy osadiť spätnú klapku . LP/3 je z výroby nastavené
na 0,1 bar (to znamená že najvyššia výška rozvodu vody nad LP/3 nesmie do­
siahnuť 1 m) LP3/18 je z výroby nastavené na 0,5 bar. Po montáži ochrany
vždy odskúšajte funkčnosť zariadenia! Nevhodné použiť na vodáre ň
s nádržou!
- chráni rozvody a zariadenia v rozvodoch vody pred poškodením
nadmerným tlakom
- zabraňuje kolísaniu tlaku
- vhodné aj u vodární, kde eliminujú typické kolísa n i e tlaku vody
v rozsah u použité ho
tlakového spínača (obzvlášť nutné pri použití prietokových
ohrievačov vody)
- možnosť pripojenia manometra, indikujúceho výstupný tlak
- pred redukčný ventil je nutné osadiť jemný filter na nečistoty
- Výrobné nastavenie: 3 bar, rozsah 1 , 2 až 6 bar.,
max. vstupný tlak: 20 bar
- Rozmery pripojovacích závitov:
1 /2", 3/4", 1 ", 5/4", 6/4", 2", 2 1 /2"
Automatické zariadenie p re vod á r n e B R I O 2000
Automatické zariadenie p re vod á r n e
Zabezpečuje funkciu tlakového spínača a zároveň aj ochranu chodu bez
vody. Použitie: pri zavlažovani a tam, kde n i e je časté zapínan i e čerpadla
(elektronický snímač zapne čerpadlo napr. po otvorení Záhradného ventilu
umiestnenom vo výtlačnom potrubí čerpadla. Po zatvorení ventilu a pri
nedostatku vody automaticky vypne čerpadlo. Inštaluje sa n a výtlačné
potrubie (1 ") čerpadla, má zabudovanú spod nú spätnú klapku. Nad zari­
adenie treba osadiť spätnú klapku zachytávajúcu statický tlak. Po montáži
vždy odskúšajte aj funkčnosť ochrany behu nasucho (bez vody) nevhodné
pre vretenové ponorné čerpadlá!
Nastavené z výroby:
1,5 bar, prestavitel' n é: 1 až 3,5 bar, 230 V.
Preset j e zariadenie s integrovaným frekvenčným meničom, ktoré
spína a riadi čerpadlo. Nahrádza tradičné tlakové spínače.
Určený je pre povrchové a ponorné čerpadlá.
Qmax. 200 Ilmin
Prac. tlak 10bar
Max. tlak. 40bar
Pripojenie T "
Napájanie 230V, 50Hz, 16A, l P 65
- konštantný tlak n a výstupe nezávislý na prietoku
- prúdová ochrana a istenie I prepätie, podpätie
- ochrana proti chodu na sucho I automatický reštart
- časté vzpínanie
- nadmer ný prietok
HADICE A PRíSLU Š E N STVO:
PVC ZÁHRA DNÉ TLAKOVÉ A SA CIE H A DI CE
Na stu d e n ú vodu. Výrobca : Plastl i n e , V. K rtíš
�
P l HSTl m E
SAC I E H A D I C E
ZÁHRAD N É HADICE
Svetl osť ( m m ) :
1 " , 5/4 " , 6/4 "
6, 8, 1 0 (3/8 " ) , 1 2 ( 1 /2 " ) - 2 5 m balenie
50m b a l e n i e
1 /2 " , 5/8 " , 3/4 " , 1 " , 5/4 " 25m balenie
Predaj a j v d lžkach podl'a potreby
H A D I COVÉ SPOJKY
Plastové spojky na h a d i ce vyrá ba SAM HOLDING
Myj ava v roz meroc h : 1 /2", 3/4", 1 ", 5/4"
HA DICOVÉ NEREZOVÉ SPONY
Na uchytenie hadíc
Výrobca KOVOPOL Česko V roz m e roc h :
8- 1 2, 1 0- 1 6, 1 2-22, 1 6-28, 20-32, 2 5-40,
32- 50, 40-60, 50-70, 70-90, 90- 1 1 0
POŽIA R N E HADICE
s bajonetmi C 52
d lž k a : 2 0 m
PRES
PLASTOVÉ H A DICOVÉ PRíPOJKY ARA G
(POLYAMI D)
Rozobe ratel'n é a pevné p rec h o d ky :
h a d i c a - závit, v p r i a m o m a l e b o
kolenovom p reved e n í.
Rozmer: 1 " , 5/4 " , 6/4 " a 2 " .
MOSA DZNÉ H A DICOVÉ
PRíPOJKY A SPOJKY
Prechodky zo závitu na z á h rad n ú hadicu.
Závit von kajší, vn útor ný, a l e b o s p revlečnou
maticou 1 /2 " až 5/4 " H a d i ca 3/8 " až 5/4 "
MOSA DZNÉ RÝC HLOSPOJKY BAJONETOVÉ
Bajon etový h a d i cový systém spoj o k a prípoj o k n a zá h ra d n é
h a d ice, a l ebo pripoj e n i e k závito m . Nevhodné p re sacie
potr u b i e čerpadiel.
H a d i ca : 3/8 " , 1 /2 " , 5/8 " ,
3/4 " , 1 " , 5/4 " a 6/4 "
Vo n kaj ší závit:
1 /2 " , 3/4 " , 1 " , 5/4 " a 6/4 "
Vn útorný závit :
3/8 " , 1 /2 " , 3/4 " , 1 " , 5/4 " a 6/4 "
ČERPADLÁ A VODÁR N E NAKU PUJTE VÝH RA D N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
13
Kompletný sort i m e n t zá h ra d n ej zavl ažovacej tec h n i ky od re n o m ova n ej fi rmy. N a d šta n d a rd n á kva l ita .
Rých los poj kový aj klasický h a d icový syste m , trysky, p i štole, rozst rekovače, voz íky, zá h ra d n é s p rchy
U N I F LEX - Š P i Č KOVÝ SVETOVÝ VÝRO BCA S NAD ŠTAN DAR D N O U KVALITO U !
62 8 1 2 6
H a d i cový vozík
p l a stový
6 2 3 1 3 2 Pištoľ BABY
p l astová m o n ofu nkčná
803042
rýc h l ospoj ka
1 /2 "
6 2 02 1 0
Ada ptér 3/4 "
v n ú t . závit
6 2 2 500
Ada pté r 3/4 "
vo n k . závit
6 2 1 060
rýc h l ospoj ka UNI
1 /2 " - 5/8 " - 3/4 "
6 2 3 042
Pištoľ p rofes i o n a l
monofunkčná
807 5 2 2 P i štoľ ko­
vová m u ltifu n kčná
803 042 Pištoľ ko­
vová m o n of u n kčná
62 7482 Pišto ľ BABY
p l a stová m u ltifu n k č n á
H a d i cový vozík
p l a stový
H a d icový vozík
poz i n kova ný
H a d i cový vozík
n e rezový
63 1 430
Spoj ka U N I 1 /2 " 5/8 " -3/4 "
640 5 0 . 00
H a d i cová spoj ka
3/4 "
6 2 2 2 00
Med z i k u s p re dve
rých lospoj ky
622300
Med z i k u s p re t r i
7
640500
H a d i cová spoj k a
U N I 5/8 " -3/4 " - 1 "
U NI F LEX - Š P i ČKOVÝ SV ETOVÝ VÝRO BCA S NA D ŠTANDAR D NOU KVALITOU !
8 1 60 1 6
Výsuvný
rotačný
rozstrekovač
t l a k : 2 - 4, 5 b a r
0
u h o l : 30 - 360
p r i et o k : 4 - 40 I/m i n
d ostre k : m a x . 8 m
p r i poj e n i e : 3/4 " závit
vymenitel'né trysky
Bar
2
3
3,5
4
trysk a
0(m)
10. 1
10,7
1 1,6
1 1,6
45s!.
Bar
1,4
2,1
2,5
2,8
0(m)
4,9
5,2
5,2
5,5
I/min
1,89
2,27
2,65
3 02
8 1 6370
Elektroventil (solenoid) 1" - 3/4"
n a pä t i e : 24V
t l a k : 0,7 - 1 0 b a r
p r i et o k : 1 9 - 1 1 3 I/m i n
8242 1 0
N á dstavec k výsuvné m u
rozstrekovaču, výš k a : 1 5 c m
p r i poj e n i e : 3/4 " - 1 /2 "
trysk a
0(m)
1 1,6
1 1,8
1 2.2
1 2.5
1
I/min
3 78
4,92
5.3
5,68
8 1 6382
Drenážny vent i l 1 /2 "
n a a utomatické
odvod n e n i e
zavl ažova c i e h o
systé m u
90s!.
0(m)
5,2
5,5
5,5
5,8
I/min
3,78
4,91
5,29
5,67
trysk a 2,5
I/min
0(m)
1 1 .6
9,45
1 1,9
10,5
12,2
12,1
13,2
12,5
2
I/min
7,95
9,47
1 1,3
11 7
180s!.
0(m)
4,9
5,5
5,8
5,8
I/min
7,56
9,07
9,45
9,83
trysk a
0(m)
12,5
12,8
13,7
14
270s!.
0(m)
4,9
5,5
5,5
5,5
824590 Navŕtavací
pás 25 x 3/4 " - 1 /2 " V N Z
824090 Navŕtavací
pás 3 2 x l " V N Z
824020
P l a stová šachta
k e l e ktrovent i l u
roz m e ry:
45 x 3 0 x 3 0 c m
I/min
9,83
12,1
13,2
13,9
3
I/min
10,6
12,5
13,6
15,9
360s!.
0(m)
4,6
5,2
5,2
5,2
I/min
1 1,7
15,2
15,8
16,3
trysk a
0(m)
13,1
13,7
14,3
15,9
4
I/min
14,7
17
20,4
2 1,9
trysk a 6
I/min
0(m)
O
O
1 5,5
16,5
16,8
26 5
2 8,9
30,6
trysk a 8
I/min
0(m)
O
O
15,5
16,2
16,8
33,7
37,1
40,1
8 1 6040
Výsuvný rozstrekovač (tryska)
tlak: 1 , 5 - 3,5 bar
u h o l : 2 5 360
p r i et o k : 2 - 1 6 I/m i n
dostre k : m a x , 3 m
p r i poj e n i e : 1 /2 " závit
_
o
6 6 1 576
Prog ramátor Aq u a l eader S-sektor
Zav l a ž . čas: 1 , 2 , 3 , 5, 1 0, 1 5,45,60 m i
Frekve n c i a : 8 a l ebo 1 2 h o d ín,
a lebo 1 , 2,3 a l ebo 7 d n í
Dažďový senzor
k programátoru
n a a utomatické
vy p n ut i e z a v l a žova n i a
p r i d ostatočnej v l a h e
ČERPADLÁ A VODÁR N E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V O DBORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
14
P LASTOVÉ NÁDOBY - ELB I P LASTO
Polyetylénové (LH D P E ) beztla kové záso b n íky n a p i t n ú a úžitkovú vod u . Vhod n é a ko zásobn íky vody, v rozsa h u
tep l ôt do 60°C . N e p re p ú šťaj ú UV ž i a re n i e , vďa k a čo m u s a v n i c h n etvoria riasy. V pon u ke j e 6 rôznych typových rád
s obj e m o m od 1 00 d o 1 3 000 l itrov, Séria eu m á s a m o n osn ú konštru kci u a j e vhodná n a z a p u ste n i e d o z e m e .
Ostatné p reved e n i a s ú vhod n é a ko povrchové beztla kové záso b n íky.
Možn osť dodať p l a stové p rechodky od 3/4 " do 2 " a p l avá kový spínač.
C B - l 00
CB-200
CB-300
váha / kg:
7,5
1 0, 5
1 3, 5
š í rka/m m :
500
600
700
d lžka/m m :
500
700
800
výška/m m :
575
625
655
kontro l n ý
otvo r :
séria CB
0 2 00 m m
CP-SOO
CP-800
CP- J Ooo
24
36
41
76
700
700
720
720
D lžka/m m
840
1 060
1 2 90
1 955
Výš ka/m m :
1 060
1310
1310
1 73 3
Vá h a/kg :
$írka/m m :
kontro l n ý otvo r :
I kontrolný otvor
'"
�
séria PA
H.
a
lj
séria CH
l i
L
0 3 00 m m
Mod e l
vá ha/kg
priemer/m m
výška /m m
PA 300
10
770
770
PA 500
15
91 5
900
PA 7 5 0
20
1 060
1 000
PA 1 000
25
1 205
1 1 00
PA 1 5 00
32
1 3 00
1 3 00
PA 2 000
40
1 4 50
1 400
PA 3000
55
1 73 5
1 5 00
PA 5000
90
2030
1 800
vá ha/kg
priemer/m m
d lžka /m m
C H 300
1 4. 5
630
1 080
CH 500
26.5
700
1 530
CH 750
29.5
750
1 63 0
CH 1 000
36
875
1 7 50
CH 1 5 00
46 . 5
1 1 20
1 63 0
CH 2000
61 .5
1 2 70
1 6 60
CH 3000
86. 5
1 4 50
1 900
CH 5000
141,5
1 740
23 1 0
Mod e l
kontrolný otvor
CP-2000
Model
váha/kg
priemer/mm
dÍžka /mm
CV 300
1 3,5
630
l J OO
CV 500
20,5
700
1 340
CV 750
25,5
800
1 550
CV 1 000
32,5
800
2040
CV 1 500
44
1 060
1 8 50
CV 2000
51
1 200
1 870
CV 3000
73,5
1 450
20 1 0
CV 5000
1 1 1 ,5
1 790
2 1 60
kontrolný otvor
-----
CU
Vá h a/kg :
-
3000
1 33
CU
-
5000
CU
-
1 0 000
1 93
383
2 1 30
Priemer/m m :
1 58 5
1 860
D lžka/m m :
1 92 0
2380
1 92 0
Výš ka/m m :
1 8 50
2 1 50
2 1 40
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V O D BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia. ponúkajú príslušenstvo k montáži. výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
15
FI LTRE NA VO D U
Vod a v d o m ácnosti (či u ž z verej n é h o vodovo d u a l e b o z vlastnej stu d ne) obsa h uj e n e ž i a d ú ce prímesi a znečiste n i a , spôso b uj úce problémy ( m i nerály zvyšuj úce
tvrdosť vody, mechan ické nečistoty poškodzuj úce za r i a d e n i a v rozvode, c h lór alebo d u s i č n a n y z n ižuj ú ce kva litu vody, atď. ). I c h obsah a ú č i n o k vo vode j e
p reto potrebné zn ížiť, prípa d n e ú p l n e e l i m i n ovať. I n a k sa u p ravuje v o d a p i t n á , i n a k úžitková. P i t n á v o d a sa o byčaj n e nezmä kčuje (vá p n i k a h o rčík t.j. kalci u m ,
m a g n éz i u m , kto ré tvor i a vod ný k a m e ň s ú potre b n é p re orga n i z m u s č l ove k a , p reto j e v h o d n é i c h prij ímať a j z vody. Pitná voda sa s k ô r u p ravuje f i ltra m i n a
z n íže n i e ch lóru a d u s i č n a nov. Úžitková voda sa h l avne z m ä kčuje, čím sa zn ižuje tvorba vod n é h o k a m e ň a. O d p o r ú č a sa p r e d k a ž d é za r i a d e n i e , a l e b o n a h l av­
ný prívod vody n a m o ntovať fi lte r n a m e c h a n ické nečistoty. F i ltre by n e m a l i byť u m iestnené n a s i l n o m , a l e b o s l n eč n o m svetle, p retože dochádza k m n ože n i u
b a kté r i í. O vhodn osti použitia k a rtuší (vlož i e k) sa n a zá k l a d e rozboru vody poraďte s o d b o r n ík m i .
SAM OČISTIACE F I LTRE NA M E C H A N I C K É
N E Č i STOTY N E PT Ú N
( MALGORA N I ) 1 /2 " , 3/4 " , 1 " , 5/4 " , 6/4 " , 2 "
Kartuša R LA polypropylénová u mývatei n á
1 /2 " , 3/4 " , 1 " , 5/4 " , 6/4 "
Samočistiaci mosadzný filter NEPTUN zaručuje maximálnu čistotu
vody a tým spol'ahlivú funkciu a životnosť za ním osadených
zariadení. Filter NEPTUN má maximálny vstupný tlak 20 barov bez
tlakových strát. Je určený na maximálnu teplotu vody 40°C. Filter je
osadený dvoma manometrami umiestnenými na vstupe a výstupe
filtra, ktoré indikujú tlakovú stratu. To znamená, že pokia I' ukazujú
oba manometre rovnaký tlak, je filter čistý, v opačnom prípade je
sitko filtra zanesené a treba ho prepláchnuť otvorením gul'ového
ventilu na spodnej časti filtra. Hustota nerezového sitka vo filtri je
1 00 mikrónov . Vhodný ako filter na prívodné potrubie rozvo­
du vody do domu(aj šácht).
5 R LA 2 5 0 m i kron m a l á , p r i etok 2000 I/hod
7 R LA 80 m i k ro n stre d n á , p r i etok 2 5 00 I/hod
9 R LA 80 m i kron vel'k á , p r i etok 3 500 I/hod
Životnosť 2 roky.
V h o d n á na p i t n ú vod u .
F I LTRE NA M E CHANICKÉ N E Č i STOTY
AQU A
Plastové filtre s mosadzným závitom určené k zachy­
teniu piesku a nečistôt pred čerpadlami, ale aj filtrovanie
vody v bytových či domových rozvodoch. Do filtrov sa
vkladajú vložky (kartuše) uvedené vpavo.
Standardne sú používané kartuše typ RLA (umývaterné
polypropylénové), hygienicky nezávadné. Do filtrov
je možné osadiť aj iné typy kartuší s rôznym účelom
použitia avšak hygienicky limitované pre styk s pitnou
vodou ( zmäkčovacie, bavlnené, kombinované . . . )
Určené pre studenú vodu,
�
SCV
kontajner prázdny
malý
lCV
kontajner prázdny
stredný
9CV
kontajner prázdny
vel'ký
na naplnenie filtračným médiom (polyfosfáty, siliphos, uhlík)
A QUA OBAL FILTRA
1/2" filter 03-5 malý
3/4" filter 03-5 malý
03-7 stredný
1" filter
03-5 malý
03-7 stredný 03-9 vel'ký
5/4" filter 03-7 stredný 03-9 vel'ký
6/4" filter 03-9 vel'ký
Max. tlak vody: 8 bar pri teplote 200( (teplotou tlak klesá)
9CA
na zachytávanie nečistôt a malého množstva piesku vo vode
(odporúča sa kvalitný filter zn. AQUA ):
- POZOR - odpieskovací filter neslúži na čistenie a odpieskovanie studní, ale
na zachytávanie malého objemu piesku a nečistoty vo vode I
- filter sa neodporúča používať u väčšieho objemu piesku vo vode, kedy sa
vermi rýchle zanesie pieskom, obmedzí prietok vody a čerpadlo sa poškodí
chodom bez vody (t.j. chybou prevádzkovatel'a I )
- zvoliť odpieskovací filter tak, aby hustota sitka filtra postačovala na vel'kosť
zrna piesku vo vašej studni (každá oblasť má inú zrnitosť piesku), ale aby
aj umožňovala dostatočný prietok a tlak vody podl'a použitého čerpadla
- prekontrolovať pri spustení čerpadla ! (neodporúča sa na sacie potrubie
jemnejšie sitko ako 80 mikrónov )
- Upozornenie: použitie odpieskovacieho filtra neznamená stopercentnú
ochranu čerpadla pred poškodením pieskom, pretože nie je schopný zachy­
távať vel'mi jemné častice a naopak nie je možné použiť vel'mi jemný filter,
ktorý by ich zachytil, ten zase neprepustí na saní dostatok vody do čerpadla !
- Najlepšou ochranou je kvalitný zdroj vody bez piesku I
vel'ká
CA-SE SX Lisovaný uhlík
Uhlíková antibakteriálna kartuša - zlisovaný uhlík na 0,3 mikró­
nu, zalisované častice striebra pôsobia antibakteriálne (hlavne
patogénne baktérie). Zachytáva chlór, ťažké kovy, pachy, pes­
ticídy, insekticídy. Udržba: každé tri mesiace vyčistiť. životnosť
9-12 mesiacov. Učinnosť: až 99%.
D oporučený prietok vody: do 300 I/hod
Pre úpravu pitnej vody treba pred neho nainštalovať
filter na nečistoty FRN.
- doporučuje sa použiť (podl'a výkonu čerpadla) stredný alebo vel'ký filter s vložkou
(kartušou) polypropylénovou typ RLA s vel'kosťou sitka 80 mikrónov
- Sacie potrubie sa nesmie redukovať, zvolte rovnaký, alebo väčší závit ako je na saní
čerpadla
- odpieskovací filter má tlakovú stratu do O,Sm , znečistením sa výrazne zvyšuje
=
uhlíková kartuša
na zachytenie chlóru a ťažkých kovov, pachov,
prietok max. 1500llhod (za uhlíkový filter je potrebné nainšta­
lovať jemný filter (FRN) na mechanické nečistoty, pretože vorne
sypaný uhlík sa môže dostávať do rozvodu vody) D oporučený
prietok vody (pre optimálne filtrovanie) do 400 litrov / hod.
D oporučená výmena: po 3 mesiacoch. Učinnosť až 99%.
O D P I E S KOVACí FI LT E R PR E D Č E R PA D LO:
FILTRÁCIA PITNEJ VO DY (neutrá l n ej P H
SFRN
polypropylénová kartuša
malá
5 mikron, prietok 750 IIhod
l FRN
polypropylénová kartuša
stredná
5 mikron, prietok 1100 I/hod
9FRN
vel'ká
polypropylénová kartuša
5 mikron, prietok 1500 I/hod
vel'mi jemná filtračná vložka na mechanické nečistoty (znižuje
prietok vody), vhodná na pitnú vodu.
2ivotnosť 6 mesiacov, po dvoch - troch mesiacoch
umyť vodou.
7)
- Na základe komplet ného rozboru vody je možné st anoviť pot reby filt rácie . Poraďt e sa s odborn ík mi .
- Zostavou dvoch ó podl'a pot reby viacej filt rov s rôznymi k art ušami (vložkami) je možné odst rániť z vody
okrem mechanických neóst ôt aj viaceré nežiadúce zložky: bak t érie, dusi�nany, železo, pachy, ťažk é kovy,
chlóry a pod . , alebo obmedziť t vrdosť vody .
- Filt re sa do zost avy spájajú závitovým prepojením vsuvkou (napr. plast o vou) .
- Kart uše odst raňujúce uvedené zložky majú však n ízky priet ok vody a obmedzenú život nosť náplne, pret o
sa nepoužívajú do rozvodov vody, ale do uzavret ých sy st émov zakon�ených zásobníkom pit nej vody alebo
vodovodným vent ilom .
- Zivot nosť a nut nosť výmeny k art uší je ur�ená množst vom obsiahnut ých neóst ôt a nežiadúcich zložiek vo
filt rovanej vode
- Základom k aždej zost avy je jemný mechan ick ý filt er (k art uša FRN 5 míeron), pri použit í n iek t orých typov
k art uší (napr. sypaný uhlík ) ho t reba použiť aj na záver zost avy.
9AB SX
9MX
vel'ká
keramická vložka ( AT LAS Filtri)
keramická vložka (A QUA)
jemnosť filtrácie 0,4 mikron
antibakteriálna vložka na pitnú vodu (vel'mi malý
prietok vody) preto sa nepoužíva do rozvodov vody ale samo­
statne) 2ivotnosť 6 až 12 mesiacov, každé 2-3 mesiace umyť
vodou. D oporučený prietok vody: do 200 I/hod
QA-A F SX
kartuša na dusičňany vel'ká
na zníženie obsahu dusičňanov
Max. koncentrácia NaN03: 200 ppm
Max. koncentrácia 504: 200 ppm
2ivotnosť: 130-1000 litrov (v závislosti od obsahu
dusičňanov vo vode) pri 10 ppm NaN03 = 1000 I,
pri 30 ppm NaN03 = 500 I
D oporučený prietok vody: do 100 I/hod
ČERPADLÁ A VO DÁR N E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V O D BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPA D I E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
16
Z MÄ KČOVACI E F I LTRE
S o l i vá p n i ka a h o rčíka obsia h n uté vo vode vstupujú za pôsobe n i a tepla d o c h e m i ckej rea kcie a stávaj ú sa z n i c h n e rozpustné u h l ičitany váp­
n i ka a h o rčíka, vytvá raj ú k ryštá ly (tzv. vod ný kameň) usadzujúce sa n a vn útorných stenách potr u b í, o h r i evacíc h telesá c h , o h r i evačoch a pod .
Vzn i kaj ú ca vrstva vod n é h o k a m e ň a o b medzuje p r i etok, z n i žuje p rest u p tepla na o h revných te lesách, čím sa zvyš uje spotreba e n e r­
g i e na oh rev vody (príp. vyku rova n i e). Odporúča sa z m ä kčovať len úžitková (te p l á , stu d e n á ) vod a , n i e voda pitn á . J ej ú p rava sa zameriava
skôr na odstrá n e n i e c h lóru, ťažkých kovov, d u s i č n a nov, a pod .
U POZORN E N I E : za 2-3 týžd ne čin nosti s nefu n kčnou (nevymenenou) náplňou sa vytvorí vodný kameň, a ko by ste vôbec nemali zmä kčovač vody.
Nevym enená n á p l ň (po 6 mesiacoch) je nefu n kčná, môže vytvárať maz l'a vú h motu, ktorá môže pre n i knúť do dil l'ších zariadení a u pchať ích.
ZMÄKČOVACIE FILTRE CH EMICKÉ
Na obmedze n i e tvo rby vod n é h o k a m e ň a v stu d e n ej úžitkovej vode . Montuj ú sa p r i a m o p red spotre b i č a l e b o do rozvod u vody. Ú p rava vody pomocou poly­
fosfátov je j e d n o d u chý, vo svete rozšírený, efektívny a m i m o r i a d n e ekonom ický spôsob obmedze n i a p ro b l é m u tvrdej vody, za l ožený n a dávkova n í polyfosfá­
tov do vody pritekaj úcej do spotrebiča . Náplň polyfosfátu je potrebné vymeniť vždy najneskôr po 6 mesiacoch bez ohlildu nato kolko sa ho spotrebovalo!
Obmedzenia: účinok polyfosfátov vo vode je l i m itova ný maxi málnou teplotou 7 S-80DC a tvrdosťou vody do 30 stupňov nemeckých (účinok sa znižuje). Polyfosfáty
pomaly rozpúšťajú už existuj úce povla ky vod ného kameňa a na vnútorných stenách kovových za riadení vytváraj ú ten ký ochra n ný f i l m chrániaci potru bia pred koróziou.
AQU A
�
itATI.ASFILTRI
"--'
AQUACAL 1 /2 "
PRAC KOVY
DOSAPROP 1 /2 "
DOSAPROP 3/4"
AQUACAL
(AQUA)
1 /2" s p ráškovou polyfosfátovou n á p l ň o u , n a úž itkovú vod u , elegantné rieše n i e
k Váš m u o h r i evaču vody, vhod n é d o rozvodov teplej a úžitkovej vody, ekono­
m i cká p revá dzka, dodáva n é s n á p l ň o u 0,5 kg (staČí n a 2 až 3 roky) .
Max. pracovný t l a k 8bar. N ízke p revá d zkové n á k l a dy (s proporc i o n á l nym dávko­
va n ím polyfosfátu 2 -4 g ra my/ l 000 l itrov) . N á p l ň polyfosfátu je potre b n é vyme­
n i ť vždy pri vyčerpa n í n á p l ne, najneskôr po 6 mesiacoch.
PRÁČKOVÝ
(AQUA)
s k ryšta l ickou polyfosfátovou n á p l ň o u , vhodný p red práčku, i n šta l uj e sa p r i a m o
na n a p ú šťac i u h a d i c u . N á p l ň polyfosfátu je potre b n é vym e n i ť vždy najneskôr p o
6 mesiacoch . Výbo r n á cena, n ízke p revá dz kové n á k l a dy.
DOSAPROP 1 /2"
(ATLAS F I LTRI)
s kryšta l i c kou po lyfosfátovou n á p l ň o u , n a úžitkovú vod u (s proporc i o n á l nym
d ávkova n ím polyfosfátu 2 -4 g ra m y/ l 000 l itrov) U p raví 60 m 3 vody, n á p l ň
polyfosfátu je potrebné vyme n i ť vždy najneskôr po 6 mesi acoch.
KRYSTALlCKÝ
POLYFOSFAT
PRASKOVÝ
POLYFOSFAT
SILlPHOS
DOSAPROP 3/4"
(ATLAS F I LTRI)
s k ryšta l i c kou polyfosfátovou n á p l ň o u , n a úžitkovú vodu (s p roporci o n á l nym
dávkova n ím polyfosfátu 2 -4 gramy/ l 000 l itrov) U p raví 1 3 0 m 3 vody, n á p l ň
polyfosfátu je potre b n é vyme n i ť vždy najneskôr po 6 mesiacoch.
N Á H R A D N É NÁPLNE
- kryšta l ický pol yfosfát
80g a l ebo 1 000g balenie u rčené
n a zmä kčova n i e úžitkovej vody ( u rčený p re DOSAPROP, PRÁC KOVÝ)
- Práškový polyfosfát
1 000g b a l e n i e u rčené
n a zmä kčova n i e úžitkovej vody ( u rčený p re DOSAFOS) .
700g
balenie
SILlPHOS
g u l i čky n a zmä kčova n i e pitnej v o d y (vk l a d á sa do kontaj n e rov C V ) .
Vhodné kom b i n ovať s fi ltrom n a mechan ické neči stoty, a k o centrá l n y f i lter
p re byt či rod i n ný dom. N á p l ň je potre b n é vym e n i ť vždy najneskôr po 6 me­
si acoch.
ZMÄKČOVACI E F I LTRE MAG N ETICKÉ A E LEKTROMAG N ETICKÉ
1 . MAG N ETICKÉ ú p ravne vody
ú p rava vody j e časovo o b medzená ( 1 0 - 20 h o d ín), potom m á voda pôvo d n é vlastnost i . Obsah žel eza vo vode zn ižuje ú č i n nosť zaria d e n i a .
Pe r m a n entný m a g net v o va l covo m p u z d re z p l a stu a l ebo kovu s o závit m i , kto rý s a i n šta l uj e do potru b i a . Voda p retekaj úca s ú stavou m a g n e ­
tov j e vystavená pôsobe n i u m a g n etického pora , ktoré h o i ntenzita j e d a n á počtom a výkonom m a g n etov. Výhodou s ú n u lové p revá dzkové
n á k l a dy a v pod state neobmedzená životnosť z a r i a d e n i a . Výrobca : M I LVIT, L eská rep u b l i ka . C e l o n e rezové p reveden i e .
S U P E RMAG
S U P E RMAG
S U P E RMAG
S U P E RMAG
(1 /2") p re rozvody SÚV a TÚV v bytových j a d rách
vel'kosť 1
(3/4", 1 ") p re rozvody vody a k ú re n i a v bytoch , k l i matizácie
vel'kosť 2
(3/4", 1 ",5/4") p re rozvody vody a k ú re n i a v rod i n ných d om och
vel'kosť 3
vel'kosť 3 PLUS (1 ", 5/4") p re dvoj g eneračné rod i n n é domy
2. E L E KTRO MAGN ETI CKÉ ú p ravne vody
Vod i č navi n utý do tva ru c i evky n a exi stuj úcom pot r u b í, kto rý vytvá ra e l e ktro m a g netické pole r i a d e n é e l e ktro n i kou v samotnom prístroj i .
Možn osť i n šta l á c i e j e d n é h o p r ístroj a n a j e d n o a l e b o dve prívo d n é potr u b i a (te p l á a stu d e n á vod a ) . Za r i a de n i e j e n ajvý h o d n ej š i e i n šta l ovať d o
rozvo d u z p l astu , a l ebo do kovové h o potru b i a vsa d i ť časť potr u b i a z p l a stu a n a toto p rístroj i n šta l ovať ( i n šta l á c i a n a kovové potru b i e zn ižuje
ú č i n n osť za r i a d e n i a ) . Výhodou je možn osť i nšta l á c i e bez n utn osti zása h u do potru b i a . N evýh odou j e n utnosť n a p áj a n i a za r i a d e n i a zo s i ete.
E ÚTV 1 (1 /2"-6/4") p re vá penatú vod u
E ÚTV 2 (1 /2"-6/4") p re vod u s vyšším obsa h o m m i n e rá l ov (Fe, M g , M n )
M O SADZ N É FITI NGY A TVAROVKY
Pre rozvody vody, kúren ia a pod.
_
CAVALETTO
Na európskom trhu dominUj Ú dnes lacné, menej kva l itné prevažne čínske mosadzné fitingy
a tvarovky. Inštalatéri po nepríjemných skúsenostiach s vytopením bytov dnes už vyh radávaj ú
kva litné značkové výrobky. Preto ponúkame výrobky firmy CAVALLETIO, ktorá okrem toho že
vyrába aj mosadzné odl iatky a výkovky, tieto potom aj opracúva . G a ra ntuje kva l itu mosadze
M O SADZ N É ARMATÚ RY
Pre rozvody vody, kúren ia a pod.
SLOVARM MYJAVA
S l ovenský výrobca m osadz ných a r m a t ú r na rozvody teplej a studenej vody,
priebežné a zá h ra d n é ve ntily zvršky do ve n t i l ov a baté r i í, posuvné venti ly,
poistné ve ntily k bojlerom, n áste n ky a i n é .
a hrúbku stien výrobkov, robustná konštrukcia.
N a dšta n d a n d n á kva l ita, certifi kova n é n a S l ove nsku a ko stave bný
výro bok pod l'a zákona č . 90/ 1 998 Z . z. aj n a p i t n ú vod u
ČERPADLÁ A VO DÁRN E NAKU PUJTE VÝH RAD N E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPADI E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
17
ZÁSADY SPRÁVN EJ I N ŠTALÁCI E PO NORNÝCH ČERPADI E L
GJ
o
o
-
12
I
11
8
4
•
d ostatočný zd roj čistej vody bez piesku a nečistôt (predpoklad spol'ahlivosti a životnosti)
•
správne u m i estniť čerpadlo v zdroji vody
b) u miestniť čerpadlo tak, aby pri svojej čin nosti nevírilo piesok a nečistoty v studni:
- umiestniť dostatočne vysoko od dna (u vŕtaných stud n í min. 2 metre, u kopa ných min. 0,5 metra)
- umiestniť až nad nasávacie otvory v stenách stud n e (min . 1 m nad ne)
- správne i nšta lované čerpadlo n e n asáva vodu s p i eskom a nečistota m i
•
..
•
•
•
•
•
•
statická hladina
•
•
dyna mická hladina
•
•
2
1
a ) celé ponoriť d o vody (chladené vodou) - okrem čerpadiel chladených p retekajúcou vodou (napr. typ EBARA
I D ROGO)
10
správne zavesiť čerpadlo v studni:
a) nikdy neumiestn,ť na d n o studne (do kalníka s nečistotami)
b) zavesiť na vhodné n e h rd zavej úce l a n k o (silon, polypropylén apod . )
správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač (trojfázové), alebo istič Geonofázové)
zabezpečiť ochra n u chodu na sucho (výdatným zdrojom, el. sn ímačom hladiny, plavákom a iné)
zvoliť výtlačné potrubie z vhod ných materiálov a dimenzií podl'a čerpadla
dod ržať max. ponor čerpadla, max d lžku nepretržitej čin nosti a pracovnú poloh u čerpadla
spätnú klapku u miestniť min . 2 - 5m nad čerpadlo
zabrániť kontaktom so stenou stu d n e (vrtu) pri prevádzke ponorky
dodržať pokyny v návode na inštaláciu a prevádzku
voda pri čerpa n í kolíše v rozsahu statickej a dynamickej hladiny
u vrete nových čerpadiel sa nesmie čerpadlo spúšťať so zatvoreným regulačným ventilom, pretože na rozdiel
od odstredivých čerpadiel pri pnškrtení alebo uzatvore n í výtla ku neustále stú pa tlak (hrozí poškodenie systému)
rešpektujte všetky pokyny výrobcu v návode na používanie
ponorné čerpadlo
2 . výtlačné potrubie
�
'ó
·u
�
..
�
�
3. sn ímacie sondy hladiny
4. závesné la nko
5 . manometer
6 . spätná klapka
7 . regulačný ventil
8. el. kábel čerpadla
9. kontrol box pre el. pripojenie
1 0. nádrž jed nopriestorová
(alebo s vakom)
1 1 tlakový spínač
1 2 . ventil n a dofú kavanie nádrže
�
PRíKLAD I NSTALÁCl E PONORN ÉHO KALOVÉHO CERPADLA
- Plavákový spínač musí byť nastavený
tak, aby vol'ne plával na hladine
a nezachytil sa o stenu
- D lžku plaváku treba nastaviť
uchytením do drážky (príchytky) na
čerpadle, nastaví sa tým horná
spínacia hladina a dolná vypínacia
hladina
- Podl'a typu a konštrukcie čerpadla
vždy zostáva dolu zostatková hladina,
ktorá sa nedá vyčerpať
ZÁSADY S P RÁVN EJ I N ŠTALÁCI E SAM O N ASÁVACI E H O Č E R PA D LA:
A k chceme aby nám čerpad lo, alebo vodáreň bezchybne a d l h o fungova l i , j e nevyhnutné dod ržať zásady správnej i nšta lácie !
Základn ý m p redpokladom spoľa h l ivého samoči n n é h o c h o d u čerpa d l a j e
dostatocný zd roj či stej vody bez prímesí piesku a nečistôt. Piesok v čerpa d l e
z n i č í z a par d n í (týžd ň ov) mech a n ické utes n e n i e h ri a d e ľa čerpa d l a , taktiež
poško d í hydra u l i K u čerpa d l a (vi n o u p revá d zkovateľa ! )
VŔTA N E A KOPA N É STU D N E : s u kva l i t n é zd roj e vody, p reve rte výd atn osť
podľa svoj ich potrieb, p o n ú k a ú č i stú vod u a vyšší prietok
NARÁŽA N E STU D N E : (sú acnejšie ale výrazne n e kval itnejšie a k o vŕta né,
a lebo kopané stu d ne):
� - Pôvodne sú u rčené p re čerpa n i e vody ručným i p u m p a m i
� - Na če rstvo n a ráža n e stu d n e n i e je možné i h neď pri poj i ť el. čerp a d l o
- čerpa d l o s pohonom možno pri poj iť až po vytvo re n í d ostatočne veľkého
záso b n íka vody v zemi okolo rú ry, kto rý vz n i k n e odčerp a n ím p i es k u zo
stu d n e (dl hodobým odťa h a n ím ručnou p u m po u , vyči ste n i e špec i á l nym
feká l nym voz i d l o m , atď.)
� - stu d ň a bez vytvo re n é h o zásobn íka nemá dostato k vody a m á obvy k l e
veľký obsah piesku, kto rý n i čí čerpa d l o I
�- N i e je vhodné do n a ráža n ej r ú ry vložiť i n ú r ú r u , výrazne sa zhoršia sacie
para m etre a zvý� i a str9ty v potru b í_ !
NA RA2ANA STU D N A MA V E lA N EVY H O D
menej výd atný a nesta b i l ný zd roj vody, n i kdy n i e je možné zbaviť s a p i es­
k u , aj po ro koch sa vo vode stá le n a c h á dza p i esok
životnosť stu d n e j e l i m itova n á (pre h rdzave n i e p ozi n kova n ej rú ry), zaná­
ša n ím a h rdzave n ím r ú ry sa z h o rsuj ú hyd ra u l icke para metre a scnop nosť
nasáva n i a
vytvorený záso b n ík vody okolo h rotu je nesta b i l ný, často sa m e n í
dochádza k predča s n é m u opotre be n i u čerpa d i e l
•
/
•
•
•
•
•
S A M O NASÁVACI E ČERPA D LÁ:
Samona sávacie čerpa d l á pri správnej i n šta l á c i i a po zavod n e n í hydra u l i ky
čerpa d l a (aj sacieho potr u b i a ) samoči n n e za n i e koľko s e k ú n d nasaj ú vod u
N ajčastejsie chyby p r i i n šta l á c i i s ú v p reve d e n í sacieho potru b i a
Pri správnom spádova n í sa s a c i e potru b i e s a m oč i n n e odvzd u š n í c e z výtlač­
né potru b i e I
Pri nesprávnom s p ádova n í a l e b o p r i e hyboch sacieho potru b i a vzd uch
n e u n i kne, o b m edz I p rietok a nasta n e o b medze n i e s a m o n asáva n i a
Samonasávacia schopnosť � ovrch ových čerpa d i e l j e m a x . do 8, 5 m (op­
t i m á l n e 1 , 5 až 7m) vráta n e vsetkých strát v sacom potru b í (platia fyz i k á l n e
zákony), treba počítať s reze rvo u n a k o l ísa n i e h l a d i ny v o d y v st u d n i I
chybne p revedené sacie potru b i e sa p rej avuje nen asáva n ím a l e b o l e n
o b medzeným na sáva n ím vody, zvýšenou h l u čnosťo u , z n íženým výko n o m
čerpa d l a , až j e h o poškodením !
neza b u d n ite, že ro k m i p revá dzky sa p otru b i e zan áša a zvyš uj ú sa straty
v rozvodoch, čo negatívne ovplyv n uje c i n nosť čerp a d l a a s a m o n asáva n i e l
•
•
•
•
•
•
•
ZÁSADY S PRÁV N E J I N ŠTALÁC I E SACI E H O POTR U B IA (pozri obrázky):
(nedodrža n i e zásad môže spôsobiť nefu n k č n osť a vážne poškode n i e čerpad l a ! )
- čerpadlo musí b y ť umiestnené č o naj bližšie k zdroju vody
- svetlosť potrubia musí mať vnútor n ý priemer potrubia rovnaký alebo väčší ako je priemer sacieho hrdla na čerpadle, týka sa to aj odpieskovacieho filtra, spätnej kla p ky,
fitingov, vsuviek atď. Akákol'vek redukcia (zmenšenie priemeru) sacieho potrubia spôso­
buje značné p roblémy až nefunkčnosť samonasávania čerpadla "
- vodorovná časť sacieho potrubia vrátane odpieskovacieho filtra a taktiež čerpadla musí
byť s p rávne vyspádovaná a čo najkratšia (0, 5 až 2 m), p r i väčšej vzd i a l e nosti zvoliť väčší
priemer potrubia a presné vyspádovanie ( ! ), taktiež p ri h l b k e s a n i a v i a c a ko 4 m ( I )
zvoliť vždy väčší priemer potrubia ( ' )
- a k á kol'v e k netesnosť v sacom potrubí neumožní nasať vodu do čerpadla
- nikdy nesmie sacie potrubie tvoriť obl ú k smerom dohora ani byť prehnuté smerom dohora, p retože vzduchové bubliny v tomto oblúku nie j e možné odtial' odstrániť a výrazne
zhoršujú až zamedzujú sa monasávaciu schopnosť čerpadiel, umožňujú vznik kavitácie
čerpadla (prejavuje sa hlučnosťou až deštrukciou čerpadla).
- Do sacieho potrubia u vodární treba osadiť spätnú klapku (k čerpadlu alebo na saciu
hadicu do studne), nemusí byť u záhradných čerpadiel
- Do sacieho potrubia doporučujeme osadiť kvalitný odpieskovací filter pozri strana 1 6
- A k odpieskovací filter len bublinkuje, nezaplní sa dovrchu vodou a čerpadlo nenasáva
vodu tak skontrolujte tesnenia filtra alebo aj tesnosť a konštrukciu celého sacieho potru­
bia (aj vyspádovanie a priemery rúry ' ), častým problémom býva aj opotrebovaná alebo
netesná spätná klapka, alebo tesnenia a z a nesenie filtra jemným pieskom '
- Závady v sacom potrubí spôsobuj ú chod bez vody a poškodenie čerpadla '
- U narážaných studní ak ponecháte n ad čerpadlom aj ručné čerpadlo (pumpu) treba
medzi nich osadiť uzatvá rací ventil a taktiež dodržať spádovanie vodorovného sacieho
potrubia ! (čerpadlo musí byť vyššie, ako prípoj na rúru studne, dodržať vyššie spomínané
zásady)
- Zavodnené samonasávacie čerpadlo (vodou naplnen á hydraulika čerpadla podl'a návodu)
musí fungovať bez pomocného zavodňovania (či už ručnou pumpou alebo inak) ,
OD P IESKOVA C í FILTER pozri na stra n e 1 6
- znečistený odpieskovací filter je pre čerpadlo horšie ako žiaden filter '
- od pieskovací filter neslúži n a čistenie a odpieskovanie studní, ale n a zachytávanie malého objemu piesku a nečistoty vo vode '
ZAVODNENIE H YDRAULIKY ČERPADLA A SACIE HO POTR UBIA
- treba vykonať pred spustením čerpadla podl'a návodu na prevádzku:
Cez otvor na čerpadle (alebo v sacom potrubO sa naplní sacie potrubie a hyd raulika vodou
Cerpadlo sa vždy spúšťa s privretým výtlačným ventilom, aby záber če rpadla ihneď
nevyšplechol" vodu do výtlačného potrubia a ventil sa otvára postupne
"
Ak nám vodu vyšplechne" treba zopakovať zavodnenie aj viackrát
"
u narážaných studní sa nedá zavodniť sacie potrubie, ktoré sa musí odvzdušniť
postupne cez čerpadlo, čo sťažuje I'ahký ná beh samonasávania, preto je vždy treba
čerpadlo spúšťať s privretým výtlačným ventilom
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V OD BORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPAD I E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
18
SAC I E POTRU B I E -CHYBNÁ MONTÁŽ
SACIE POTRU BIE REDU KOVANÉ (znlžený priemer potru bia)
SPÁDOVANIE
SACIE POTRUBIE
....
prio
MIN. 2%
�'"· �'"·2"�;.••iiÍl.1Ii
\
�UC
HUZOS.C�HO
POTR\J.....
AUT:OVÝ SAC I E POTRU B I E - SPRÁVNA MONTÁŽ
....,.. .......
tlt'l pod lpodnO �
tI..oYkIo�)
PoUtl .ld\I(lIu u pttja�
tMt$lm � tttpadIL
ČO NAJKRATŠi E
(OPTIMÁLNE 0,5-2ml
SAC I E POTRUB I E m u s í byť rovnakého a l e b o väčš i e h o
priemeru a k o sací otvor n a čerpa d l e v celej svoj ej d lžke !
Spätná klapka sa používa len jedna
(buď dolu na sacom potrub í. alebo
hore na sacom potrubí pri čerpadle! )
Zásady:
-nikdy neredu kovať sacie
-nesmie byť red u kovaná ani žiadna časť
sacieho potru bia (klapka. filter, fiting, ventil
a pod .)
D ETAI L m o ntáže
Na obrázku je odporúčané pripojenie sacieho potrubia k čerpadlu
(aj k vodárni)
- použitý je zavodňovací otvor, cez ktorý sa zavodňuje čerpadlo,
pretože zavodňovací otvor (vidno skrutku vpravo hore na čerpadle)
je malý a pri použití prepojovacej hadici na vodárni aj ťažšie prístupný
REZ VŔTANOU
(KOPA�OU)
STUDNOU
NARAZENA RÚRA ( 514", 614" )
S NARÁŽAclM HROTOM
SACIE
POTRUBIE
priemer 5/4". 6/4"
SPADoVANIE
l
ČO NAJKRATŠiE
(OPTIMÁLNE 0,5-2 ml
('-H- U-NA--")
ROZDI ELY V IN�TALÁCII PRI NARÁŽANEJ
STUDNI A OSTATNÝCH T YPOCH:
- u narážaných studní sa osádza spätná klapka vždy
pri čerpadlo, u studní vŕtaných, kopaných a pod.
obvykle na koniec sacieho potrubia do studne
- u narážaných studní sa používa do sacieho
potrubia uzatvárací ventil, umožňuje udržať stlpec
vody v sacom potrubí napr. pri čistení filtra a tým
odpadajú problémy s následným zavodnením, čo u
sacích košoch v studni nie je potrebné (držia stlpec
vody)
REZ NARÁŽANOU
STUDŇOU
ROVNAKÉ ZÁSADY AKO PRI IN�TALÁCII
VODÁRN E P LATIA AJ PRE SAMOSTAT NÉ
ČERPADLÁ
SPÄTNÁ K LAPKA:
- použiť len kvalitnú a plnoprietokovú!
- musí sa nevyhnutne osadiť do sacieho potrubia vodární (stačí jedna)
- Nepoužívať spätné klapky s plastovými časťami vo vnútri, ale
celomosadzné (drahšie ale kvalitnejšie)
M AT ERIÁL SACI EHO POT RUBIA:
- používať osvedčené pevné kvalitné potrubia (napr hrubostenný
polyetylén, kovové potrubia s povrchovou úpravou, hrubostenné plastové
hadice s výstuhou a i.)
- sacie potrubie pracuje s podtlakom, potrubie sa ním nesmie zdeformovať
a znížiť prietok !
- nepoužívať: nekvalitné hadice, flexihadice a rýchlospojky
- používajte sacie potrubia s väčším priemerom, najviac problémov je pri
1" potrubí!
KAVITÁCIA - najväčší nepriatel' čerpadla, znižuje výkon, jej sprievodný
jav je zvýšený hluk, poškodzuje čerpadlo, hrozí zadretie čerpadla
- spôsobuje ju nedodržanie zásad pri inštalácii čerpadla (nedostatočný
statický tlak na san0
- pri kavitácii dochádza k tvorbe dutiniek s vodnými parami pri poklese
tlaku na saní a následnej implózii (až 1 000 barov I I ) na rotujúcich
lopatkách čerpadla, čo poškodzuje čerpadlo
- inštalatéri sa chybne domnievajú že pri dobre utesnenom sacom potrubí
nevznikne v ňom vzduchová bublina, táto ale vzniká kavitáciou z čerpanej
vody l A preto dôjde k poruche až neskoršie od montáže.
ST RAT Y V SACOM POT RUB! A ROZVODOCH:
každý použitý prvok v rozvodoch kladie odpor pretekajúcej vode, znižuje
výkon a s týmto musíme pri inštalácii počítať:
- Obzvlášť straty v sacom potrubí výrazne znižujú samonasávaciu schopnosť
čerpadla (t.j. 8 , 5 m) aj o polovicu!
- Straty sa môžu postupne zvyšovať (napr. kavitáciou, hrdzavením zanášaním,
a i.), až dôjde k úplnému prerušeniu samonasávania neskôr I
- Pre porovnanie si sčítajte straty použitých komponentov na Vašom sacom potrubí
- ( ím tenšie potrubie, tým vyššie straty:
- Potrubie priemeru 6/4 " má stratu len 1,7 %, 5/4 " potrubie 6 % a l " potrubie má straty až 17 % I Tenšie potrubia (hadice) majú stratu ešte
výrazne vyššiu I (50% a viac percent i )
- Z toho vidno, že použitie tenkej napr 1/2" aj hadice v záhrade výrazne
zníži aj tlak a prietok čerpadla na konci hadice pri zavlažovaní l
- Spätná klapka, ventil a čistý odpieskovací filter spôsobujú stratu každý asi
0 , 5 m, každý ohyb alebo koleno má stratu 0,5m
- Zanesený filter výrazne znižuje alebo úplne obmedzuje prietok vody
a samonasávaciu schopnosťl (hrozí zadretie)
Na obrázku vidno najčastejšie chyby v inštalácii sacieho potrubia:
-vl'avo vidno uchytenie vodorovnej časti potrubia na narážanú rúru (ale to isté platí aj
pri kopanej a vŕtanej studne, alebo potoku), kde je vytvorený oblúk a potrubie je potom
prehnuté dolu - postupne vzniká vzduchová bublina kavitáciou z vody, až dôjde po
niekolk
' ých týždňoch, alebo mesiacoch k zadretiu čerpadla chodom bez nasávania vody
-na dalších obrázkoch vidno ohyby a prehnuté sacie potrubie, čím dôjde taktiež postupne ku vzniku vzduchových bublín, ktoré výrazne znížia priechodnosť a spôsobia zadretie
čerpadla neskôr I
Kop írovanie a rozmnožovanie obrázkov a textov je zakázané!
RU ČNÉ ČERPADLÁ ( P U M P Y) A P RíSLU ŠENSTVO
NP75N
so stoj a n o m
N P 7 5 N O STA L G i e
so stojanom
STA N D A R D
LI LA
k r íd l ové čerp a d l o
Váš
pracovné va lce
- NP 7 5 : ručné stojanové čerpa d l o 5/4", so za b u d ovaným p i esto m , p r i e m e r valca 7 5
m m , sacia schopnosť max. 7 m , 28 l itrov/m i n , 40 zdvihov/m i n , 1 7 kg, možn osť pri poj iť
stoj a n (výš ka 640 m m )
- N P 90: r u č n é stoja n ové čerpa d l o 6/4", so za b u d ova ným p i esto m , p r i e m e r va lca 90 m m ,
sacia schopnosť m a x . 7 m , 4 0 l i t rov/m i n , 40 zdvi h ov/m i n , 2 1 k g
- N P 7 5 N : nosta l g ické ručné stoj a n ové čerpad lo, rov n a ké ako N P7 5 , a l e von kajší tva r
l i ati n ových od l i atkov S o r n a m e n ta m i vytvá ra n osta l g ický vzh ra d čerpa d l a , možn osť pri poj iť
stoj a n (výška 640 m m ) . Dod áva n é v č i e r n ej farbe ( m ožn osť aj i ných farieb), 1 8, 5 kg
- NP 7 5 N 0 5TALG IC: vel'ké nosta l g ické čerpa d l o, podobné
ako NP 75 N , vyšš ie,
ro b u stnejšie, 7 5 kg
- Ll LA 75: ručné dvojva l cové p i estové čerpadlo, vorný výtok a l e b o výt l a k vody (až 1 0 m),
pri poj e n i e 5/4 " , ' priemer va lca 75 mm, sacia schopn osť max. 7m, 3 8 l i trov/m i n , 2 1 kg
- STAN DARD: ručné stoj a n ové čerp a d l o s vysokým výtokovým stoj a n o m bez za b u d ova n é h o
p i estu, čerpa n i e až z 3 0 m h l b ky c e z pra covný v a l e c , pri poj e n i e 6/4 " ,
výš ka čerp a d l a 1 2 0 0 m m , 2 4 a ž 2 6 kg
STAN DARD II: vorný výtok vody, STA N DA R D T: tla ková h l ava p re výt l a k vody (až 25 m )
Parametre STAN DARD s pracovným va lcom 6 5 m m : z h lbky 2 3 až 3 0 m , 2 0 I/m i n ,
7 5 m m : z h lb ky 1 6 až 2 2 m , 2 5 I/m i n
90 m m : z h lb ky 4 a ž 1 5 m , 3 7 I/m i n
Prísl ušenstvo:
- PRACOVN É VALCE typ PV 306 (vn útorný p r i e m e r 7 5 , 90) (pre kopané stu d ne)
závit sanie 5 /4 " , výt l a k 6/4 " , von kajší p r i e m e r
PV7 5 : 1 4 5 m m , PV90 : 1 6 5 m m
typ P V 308 (vn útorný p r i e m e r 6 5 p re vŕta n é stu d ne)
závit sanie 5 /4 " , výt l a k 6/4 " von kajší p r i e m e r PV6 5 : 9 0 m m
- NARÁŽACI E H ROTY: 5/4", 6/4"- u rčené k čerpa d l á m typu N P p re n a ráža n i e stu d n í
do m ä k kých (štrkových ) vrstiev
- KRíDLOVÉ Č E R PA D LÁ : rota čný pohyb piestu, sacia výš ka max. 7 m , objem od 1 0 do 1 40
l itrov/m i n . , na čerpa n i e vody, benzín u , n afty, o l ej a a pod . Pripoj . závity od 1 /2 " až do 2 "
výt l a k 2 0 m
výrobca : KOVO PLAST C h l u mec, ( e s k á re p u b l i ka
h roty
Osvedčená kvalita !
predajca:
PRE SPRÁVNY VÝB E R: na prvý poh l'ad sa zdá, že správne zvo l iť čerpadlo či vodáreň n i e je žiaden p roblém. Čerpacia tech n i ka
patrí medzi vel'kých pomocn íkov, stretáva me sa s ňou vo všetkých oblastiach života (zásobova nie vodou, zavlažova n ie,
vodárne, vykurova n ie, ale aj automobi ly, ra kety, p račky, umývačky, elektrá rne, zd ravotn íctvo . . . ), čerpadlá sú po elektromo­
toroch d ruhé naj používanejšie stroje, sú to však tec h n i cky zložité výrobky a preto pri ich výbere odporúčame využiť služieb
odborn íkov, l a ický poh l'ad o jednoduchosti správneho výberu môže byť klam l i vý a chybný. Preto Vá m v tomto prospekte
okrem š i rokého výberu čerpa d i e l ponúkame aj rady pre správny výber, bezchybnú i nšta l á c i u a prevádzku čerpa d i e l .
ČERPADLÁ A VODÁRN E NAKU PUJTE VÝH RADN E V O DBORNÝCH PRE DAJ N IACH ČERPA D I E L !
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis
20
Download

Prospekt čerpacej techniky