PLÁN ČINNOSTI PK
PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
1. zapájať sa do predmetových a medzipredmetových súťaží:
o
o
o
o
o
o
o
biologická olympiáda,
geografická olympiáda,
súťaž Družstiev prvej pomoci a súťaž Družstiev mladých záchranárov,
SOČ,
korešpondenčná súťaž Seminár Delfín,
korešpondenčná súťaž Prírodovedný seminár,
Envirootázniky;
2. viesť záujmový krúžok:
o Príprava na biologické súťaže;
3. organizovať exkurzie:
o VIII.G, IV.A – pracovisko Národnej transfúznej služby v Nitre (november)
o IV.G – Devínska Kobyla, Sandberg (apríl)
o I.A, I.B – Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch (máj)
4. zapájať sa do projektov:
o Beagle,
o Na túru s Naturou,
o Ekostopa;
5. organizovať ďalšie akcie pre žiakov:
o darovanie krvi,
o vedomostná súťaž pri príležitosti Týždňa vedy a techniky,
o separovaný zber jednotlivých druhov odpadu – v spolupráci so študentskou radou
relácie do školského rozhlasu, nástenky, súťaže pri príležitosti významných medzinárodných dní
venovaných environmentálnej problematike alebo zdravej životospráve - Deň Zeme, Deň vody,
Svetový deň vtáctva, Svetový deň výživy, Svetový týždeň dažďový pralesov, Medzinárodný deň
práv zvierat, Svetový deň lesov, Európsky deň národných parkov, Svetový deň Červeného kríža,
Svetový deň životného prostredia, Svetový deň darcov krvi
6. organizovať besedy:
o geneticky modifikovaných organizmoch,
o o zážitkoch z pobytu v Kolumbii - s bývalým žiakom Pavlom Šulíkom
Download

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PK PRÍRODNÝCH VIED