ĠÇĠNDEKĠLER / CONTENTS
Emir CĠLASIN, Alkan ÖZTEKĠN, Adnan AYAZ
Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarının (Marya) Av Verimi ve Av Kompozisyonu, s
94-104
Catching Efficiency and Catch Composition of the Trammel Nets (Marya Nets) Used in Çanakkale
Region
Ahmet KAYA
Uyarlanabilir Küme Örneklemesinde Tahmin Modelleri, s 105-119
Estimation Models in Adaptive Cluster Sampling
Murat METLĠ, Yasin YAKAR, Yener TEKELĠ
Determination of Antibiotic Residues in Chicken Liver by Liquid Chromatography-Tandem Mass
Spectrometry, s 120-131
Likit Kromatografi Tandem Mass Spaktrometri ile Tavuk Ciğerinde Antibiyotik Kalıntılarının
Belirlenmesi
Esin DEMĠR, ÖkkeĢ YILMAZ, Hatayi ZENGĠN
Deneysel Diyabetin Kas Dokusunda Oluşturduğu Biyokimyasal Değişiklikler Üzerine Acı Badem
Yağının Etkisi, s 132-148
The Effect of Bitter Almond Oil on the Biochemical Alterations in Muscle Tissue of Experimental
Diabetes
Uğur SEVĠLMĠġ, ġerif KAHRAMAN
Yield, Quality and Lodging Resistance of A Few Soybean Genotypes Under Diversified Nutrient
Conditions, s 149-154
Çeşitlendirilmiş Besin Koşullarında Bazı Soya Genotiplerinin Verim, Kalite ve Yatma Direnci
Ebru ÇÖTELĠ
Tort (Anchusa azurea Miller var. azurea) Bitkisindeki A, E, C Vitaminleri, Malondialdehit ve
Glutatyon Miktarlarının Araştırılması, s 155-162
Investigation of Amounts of Vitamins A, E, C, Malondialdehyde and Glutathione in Plant A. azurea
Miller var. Azurea
Hüsnü Arda YURTSEVER, Muhsin ÇĠFTÇĠOĞLU
Demir ve Nikel Birlikte Katkılı Titanyum dioksit İnce Filmlerin Görünür Işık Fotokatalitik
Aktiviteleri, s 163-177
Visible Light Photocatalytic Activities of Iron and Nickel Co-doped Titania Thin Films
Download

İÇİNDEKİLER / CONTENTS