ORTA VADELİ PROGRAM
(2016-2018)
11 Ocak 2016
DÜNYA EKONOMİSİ
2
2
Küresel Büyüme (%)
Küresel büyüme, kriz sonrasında kriz öncesi döneme göre düşük seyretmektedir.
5
4,7
4
3,8
3,2
3
2
2002-2007
Ortalama
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
2008-2015
Ortalama
2016-2018
Ortalama
3
Küresel Büyümeye Katkı (% puan)
Kriz sonrasında gelişmekte olan ülkeler küresel büyümeye yüksek katkı sağlarken
son dönemde gelişmiş ülkeler hızlanmıştır.
5
4
3
3,3
2,8
2
2,8
1
1,4
0,9
0,4
0
2002-2007
Ortalama
2008-2015
Ortalama
Gelişmiş Ülkeler
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
2016-2018
Ortalama
Gelişmekte Olan Ülkeler
4
ABD ve Avro Bölgesi Görünümü
ABD ekonomisi toparlanırken Avro Bölgesi’nde büyüme ılımlı seyir göstermektedir.
5
2018T
12
2017T
6
2017T
İşsizlik Oranı
(%)
14
2016T
-4,6
2018T
2017T
2016T
2015T
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2010
-2,8
-3
2016T
-2
-0,3
2015T
-0,3
-1
-0,8
1,5 1,6 1,7 1,6
2015T
0
2014
1
0,5
2013
1,5
0,9
2012
1,6
1,6
2011
2
2,0
1,7
2010
1,8
2,8 2,8 2,7
2,4 2,6
2,2
2008
2,5
2007
2,7
3
3,2 3,0
2006
3,3
2005
5
Enflasyon Oranı
(%)
4
10
3
8
2
6
1
4
0
Avro Bölgesi
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
ABD
2018T
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2018T
2017T
2016T
2015T
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
ABD
2006
-1
2
2005
4
Avro Bölgesi Büyümesi
(%)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
2009
ABD Büyümesi
(%)
Avro Bölgesi
5
5
Önümüzdeki Döneme İlişkin Küresel Ekonomik Gündem

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yavaşlama ve Düşük Küresel Ticaret
Hacmi

Düşük Emtia Fiyatları ve Emtia İhraç Eden Ülkelerdeki Talep
Düşüklüğü

Gelişmiş Ülke Para Politikaları Arasındaki Ayrışma

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Akımlarında Yavaşlama

Jeopolitik Gerginlikler ve Siyasi Belirsizlikler
6
6
Çin ve Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Ekonomiler
Büyümesi (%)
Gelişmekte olan ekonomilerin önümüzdeki dönemde zayıf seyrini sürdürmesi
beklenmektedir.
6
5,7
5
4
3,4
3,5
2008-2015
Ortalama
2016-2018
Ortalama
3
2
2002-2007
Ortalama
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
7
Dünya Ticaret Hacmi Büyümesi (%)
Dünya ticaret hacmi büyümesi küresel kriz sonrasında ivme kaybetmiştir.
9
8
7,5
7
6
5
4,4
4
2,9
3
2
2002-2007
Ortalama
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
2008-2015
Ortalama
2016-2018
Ortalama
8
8
Brent Petrol Varil Fiyatı (ABD Doları)
150
120
90
60
Kaynak: Reuters
Not: 2016 yılı ve sonrası dönem OVP varsayımıdır.
2018
2017
2016
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
2012-1
3
5
7
9
11
2013-1
3
5
7
9
11
2014-1
3
5
7
9
11
2015-1
3
5
7
9
11
30
9
Kaynak: IMF
Enerji
Eyl.15
Gıda
May.15
Metal
Oca.15
110
Emtia
Eyl.14
May.14
Oca.14
Eyl.13
May.13
90
Oca.13
Eyl.12
May.12
Oca.12
Eyl.11
May.11
Oca.11
Eyl.10
May.10
Oca.10
Eyl.09
May.09
Oca.09
Eyl.08
May.08
Oca.08
Düşük Emtia Fiyatları (Endeks 2005=100)
270
250
230
210
190
170
150
130
70
10
Gelişmiş Ülkelerde Politika Faiz Oranları*
(%)
6
5
4
3
2
1
ABD
Avro
2017-Ç1
Ç3
2016-Ç1
Ç3
2015-Ç1
Ç3
2014-Ç1
Ç3
2013-Ç1
Ç3
2012-Ç1
Ç3
2011-Ç1
Ç3
2010-Ç1
Ç3
2009-Ç1
Ç3
2008-Ç1
Ç3
2007-Ç1
0
Japonya
(*) Kesikli çizgiler Bloomberg tahminidir.
Kaynak: Bloomberg
11
Yükselen Ekonomilere Yönelik Özel Sermaye Akışı
(net, milyar $)
561
600
558
407
440
400
301
189
200
127
66
222
319
238
125
75
8
32
0
-200
-306
-400
-600
-540
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GT
T
Kaynak: IIF
12
ORTA VADELİ PROGRAM
13
13
Orta Vadeli Programın Temel Amaçları

İstikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak

Enflasyonu düşürmek

Cari açıktaki azalma eğilimini korumak

Ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini
artırmak

Mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu maliyesini
güçlendirmek
14
14
Program Döneminde Büyüme Stratejisi

Beşeri sermayenin geliştirilmesi

İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi

Teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması

Fiziki altyapının güçlendirilmesi

Kurumsal kalitenin iyileştirilmesi
15
15
ORTA VADELİ PROGRAM
2016-2018
TEMEL MAKROEKONOMİK
BÜYÜKLÜKLERİ
16
16
GSYH Büyümesi (%)
6
5,0
5,0
2017 P
2018 P
5
4,5
4,0
4
3
2,9
2
2014
2015 GT
2016 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
17
17
Cari İşlemler Açığı (% GSYH)
7
6
5,8
5
4,4
3,9
4
3,7
3,5
3
2
1
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
18
18
Toplam Yurtiçi Tasarruflar (% GSYH)
17,8
18
17,2
17
16,5
16
15,6
15,0
15
14
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
19
19
İşsizlik Oranı (%)
10,6
10,2
10,2
10,2
9,9
9,9
9,8
9,6
9,4
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
20
20
Enflasyon Oranı (%)
10
8,8
9
8,2
8
7,5
7
6,0
6
5
5,0
4
2014
2015
2016 P
2017 P
2018 P
P: Program
21
21
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı (% GSYH)
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
22
Merkezi Yönetim Program Tanımlı Faiz Dışı Fazlası
(% GSYH)
1,2
1,0
0,8
0,5
0,5
0,4
0,4
0,1
0,0
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
23
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (% GSYH)
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
2016 P
2017 P
2018 P
0,2
0,1
0,0
0,0
2014
2015 GT
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
24
Kamu Kesimi Program Tanımlı Faiz Dışı Fazlası (% GSYH)
1,5
1,3
1,1
1,0
0,8
0,6
0,6
0,5
0,0
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
25
AB Tanımlı Borç Stoku (% GSYH)
35
33,5
33
32,6
31,7
31
30,5
29,5
29
27
2014
2015 GT
2016 P
2017 P
2018 P
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
26
26
Yapısal Reformlar

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm
programı açıklanan takvim çerçevesinde takip edilecektir.

Öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanmış ve bir kısmı
uygulamaya konulmuş Eylem planlarında yer alan 1248 adet eylemin
gerçekleştirilmesi sürecinde yasal düzenlemeler hızlandırılacaktır.

10 Aralık 2015 tarihinde, 64. Hükümet Programı kapsamında yapısal
reformlar ve icraatları içeren 2016 Yılı Eylem Planı kamuoyuna
duyurulmuştur.
27
27
Reform Programımız
Sektörel
Dönüşüm
(Mikro Reformlar)
Yapısal Reformlar
(Makro)
AB’ye Uyum
Süreci
28
28
25 Öncelikli Dönüşüm Programları (10. Kalkınma Planı)
İthalata Olan
Bağımlılığın
Azaltılması
Öncelikli Teknoloji
Alanlarında
Ticarileştirme
Kamu Alımları
Yoluyla Teknoloji
Geliştirme ve Yerli
Üretim
Yerli Kaynaklara
Dayalı Enerji
Üretimi
Enerji
Verimliliğinin
Geliştirilmesi
Daha Etkin ve
Daha Etkili Su
Kullanımı
Sağlık
Endüstrilerinde
Yapısal Dönüşüm
Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi
Taşımacılıktan
Lojistiğe Dönüşüm
Üretimde
Verimliliğin
Artırılması
Yurtiçi
Tasarrufların
Artırılması ve
İsrafın Önlenmesi
Sermaye
Piyasalarının
Derinleştirilmesi
Kamu Harcamalarının
Rasyonelleştirilmesi
Kamu Gelirlerinin
Kalitesinin
Artırılması
Yatırım İkliminin
İyileştirilmesi
İstatistiki Bilgi
Altyapısını
Geliştirme
Ailenin Ve
Dinamik Nüfus
Yapısının
Korunması
İşgücü
Piyasasının
Etkinleştirilmesi
Kayıt Dışı
Ekonominin
Azaltılması
Temel Ve Mesleki
Becerileri
Geliştirme
Sağlıklı Yaşam Ve
Hareketlilik
Yerelde Kurumsal
Kapasitenin
Güçlendirilmesi
Rekabetçiliği Ve
Sosyal Uyumu
Geliştiren Kentsel
Dönüşüm
Kalkınma için
Uluslararası İşbirliği
Altyapısının
Geliştirilmesi
Nitelikli İnsan
Gücü için Çekim
Merkezi Olma
29
2016 Yılı Eylem Planı
Eylem Planı 3 ay, 6 ay ve 1 yılda gerçekleştirilecek reformlardan ve
icraatlardan oluşmaktadır.
2016 Yılı Eylem Planı Kapsamındaki Ekonomik Reformların Temel
Amaçları:

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme ile yüksek gelir seviyesine ulaşılması

Güçlü ve sürdürülebilir büyümeden toplumun bütün kesimlerinin faydalanmasının
sağlanmasını ifade eden ‘‘kapsayıcı büyüme’’nin sağlanması
30
30
İşgücü Piyasası Reformu
Kıdem
tazminatı
Kısmi zamanlı
ve esnek
çalışma
İşbaşı Eğitim
Programları
Özel istihdam
büroları
Turkuaz Kart
ile nitelikli
insan gücü
31
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Yeni Patent Kanunu ve
Ar-Ge destekleri
Bürokrasinin
azaltılması
İhtisas Mahkemeleri
Orta ve yüksek
teknolojili üretime
teşvik
32
Yargı Reformu
Yargıda
ihtisaslaşma
Bilirkişi sistemi
İş
mahkemelerinin
etkinliğini artırma
Tahkim
Merkezlerini
kurma
İstinaf
mahkemelerinin
etkinliğini artırma
Noterleri yeniden
düzenleme
33
Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele
Siyasi Etik
Kanunu
Kamu İhale
Kanunu
Siyasetin
finansmanında
şeffaflık
İmar planı
değişikliklerinin
kurala
bağlanması
34
Kamu Maliyesi Reformları
Gelir Vergisi
Kanunu
Vergi Usul
Kanunu
Performans
Bütçeleme
Harcama
Reformu
35
Kamu Yönetimi Reformu
Kamu Personel
Reformu
Verimlilik, Hesap
Verebilirlik &
Şeffaflık
Performansa
Dayalı Kültür
e-Devlet
36
Eğitim Reformu
Öğretmen
Akademisi
Eğitim Kalite
Endeksi
Mesleki & Teknik
Eğitim
Okul Bazlı Bütçe
Yabancı Dil
Eğitimine Öncelik
Hayat Boyu
Öğrenme
Merkezleri
37
AB’ye Uyum Süreci: Ana Gündem
Gümrük Birliği Anlaşmasının
geliştirilmesi
Geri Kabul Anlaşmasının hayata
geçirilmesi
Vize Muafiyeti çalışmalarının
tamamlanması
38
TABLOLAR
39
39
Büyüme ve Enflasyon
GSYH Büyümesi (%)
GSYH (Milyar TL)
Kişi Başına Milli Gelir ($)
TÜFE Yıllık Artış Hızı* (%)
2014
2015GT
2016P
2017P
2018P
2,9
4,0
4,5
5,0
5,0
1.747
1.963
2.207
2.489
2.770
10.390
9.286
9.364
10.030
10.659
8,2
8,8
7,5
6,0
5,0
(*) 2015 yılsonu gerçekleşme rakamıdır.
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
40
40
Ödemeler Dengesi
(Milyar $)
2014
2015GT
2016P
2017P
2018P
İhracat (Fob)
157,6
143,9
155,5
175,8
201,4
İthalat (Cif)
242,2
207,1
210,7
243,1
273,2
Dış Ticaret Dengesi
-84,6
-63,1
-55,2
-67,2
-71,8
29,6
27,0
27,0
29,4
31,8
-46,5
-31,7
-28,6
-29,3
-29,9
-5,8
-4,4
-3,9
-3,7
-3,5
Seyahat Gelirleri
Cari İşlemler Dengesi
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
41
41
İşgücü Piyasası
2014
İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)
Tarım Dışı İstihdam (Bin Kişi)
2015GT
2016P
2017P
2018P
25.933
26.655
27.292
27.960
28.604
20.463
21.157
21.876
22.704
23.522
İstihdam Oranı (%)
45,5
46,1
46,5
46,9
47,4
İşgücüne Katılım Oranı (%)
50,5
51,3
51,7
52,1
52,4
9,9
10,2
10,2
9,9
9,6
İşsizlik Oranı (%)
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
42
42
Merkezi Yönetim Bütçesi
(Milyar TL)
2014
2015GT
2016P
2017P
2018P
448,8
506,0
570,5
618,6
669,3
398,8
453,0
514,5
559,6
606,3
49,9
53,0
56,0
59,0
63,0
425,4
483,4
540,8
593,6
646,2
Vergi Gelirleri
352,5
407,5
459,2
511,0
566,5
Diğer Gelirler
72,9
75,9
81,7
82,6
79,7
-23,4
-22,6
-29,7
-25,0
-23,1
Toplam Harcamalar
Faiz Dışı Harcamalar
Faiz Harcamaları
Toplam Gelirler
Bütçe Dengesi
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
43
43
Kamu Maliyesi
(GSYH’ya Oran,%)
2014
2015GT
2016P
2017P
2018P
-0,6
0,0
-0,3
-0,3
-0,3
-1,3
-1,2
-1,3
-1,0
-0,8
0,7
1,2
1,0
0,7
0,5
0,6
0,8
0,6
1,1
1,3
Merkezi Yönetim Bütçesi
0,5
0,4
0,1
0,5
1,0
Diğer Kamu
0,1
0,4
0,5
0,6
0,3
Kamu Kesimi Dengesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Diğer Kamu
Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi(*)
(*) Program Tanımlı
GT: Gerçekleşme Tahmini
P: Program
44
44
Download

orta vadeli program