Dr. Eda GÜRLEN
Temel Materyal Hazırlama
Yaklaşımları
 Yazma
 Çizme
 Yaratma
Öğretim Materyalleri Hazırlama
İlkeleri
 Basit, sade ve anlaşılabilir olmalı
 Dersin hedef ve davranışlarına uygun seçilmeli ve
hazırlanmalı (amaç-araç ilişkisi)
 Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil,
önemli ve özet bilgilerle donatılmalı
 Görsel özellikler materyalin önemli noktalarını
vurgulamak amacıyla kullanılmalı
 Öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun
olmalı
 Gerçek hayatla tutarlılık göstermeli
 Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalı
 Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalı
 Öğretmenler kadar öğrencilerin de kullanabileceği
düzeyde basit olmalı
 Tekrar kullanılabileceği için dayanıklı olmalı
 Gerektiğinde kolaylıkla geliştirilebilir ve
güncelleştirilebilir olmalıdır
Öğrenci Gereksinimlerine Uygunluk
 Öğrenci grubunun özellikleri nelerdir?
 Öğrencilerin bilgileri, yetenekleri, ilgileri ve
güdülenmişlik düzeyleri nelerdir?
 Öğretmenin kendisi öğrenci gereksinimlerine uygun
mevcut öğretim materyallerinden ne derece
haberdardır?
 Öğrenci gereksinimlerine uygun materyal geliştirmede
öğretmen ne derece yetkindir?
 Öğretmen uygun öğretim materyallerini geliştirmek
için yeterli kaynaklara (insangücü, uzman, para, alet
edavat) sahip midir?
!!!
Araçlar Ayrıca
 Zaman doldurmak amacıyla
 Eğlenme aracı olarak
 Bireysel ilgilerin tatmini
İçin kullanılmamalıdır.
Görsel – İşitsel Araçların yararı nedir
???
Görsel-İşitsel Araçlar;
 Dikkat çeker, öğrencileri güdüler
 Duygusal tepki vermeyi sağlar
 Öğrenmeyi somutlaştırır
 Anlaşılması zor kavramları basitleştirir
 Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını
kolaylaştırır
 Bir yaşantı ortamı sağlar
 Öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik katar
 Bir kavramla ilgili öğeler arasındaki ilişkiler akış
şemaları yoluyla kolayca verebilir
 Laf kalabalığını (verbalizmi) önler; bir başka ifadeyle
sözden ekonomi sağlar ve zamanı daha iyi
değerlendirmeyi olanaklı kılar.
Sınıf Ortamında Kullanılan Görsel
Araçlar
 KİTAPLAR
Ders kitabı
Öğretmen kitabı
Alıştırma kitabı
 Gerçek eşyalar ve modeller (maket, model, meyva,
bilet, menü vb.)
 Çizelgeler, Grafikler
 Yazı ve Gösterim Tahtaları
Kara tahta
Çok amaçlı tahta
Kopya tahta (Akıllı tahta)
Askı/Kanca tahta
Pazen tahta
Manyetik tahta
Dosya tahta
Bülten tahat
 Resimler
Düz resimler
Çizgi resimler
Şimşek kartlar
Görsel-İşitsel Araçlar
 Tepegöz
 Film şeridi projektörü (35 mm’lik rulo)
 Opak projektörü (saydam olmayan materyalleri
yansıtır)
 Video projektörü (bilgisayar ekranını yansıtır)
 Data Show (tepegözle birlikte çalışır; video
projektörüne göre hacmi daha küçük, görüntü kalitesi
daha zayıftır)
 Konferans projektörü (iki farklı yerde kablolarla
birbirine bağlanarak kullanılır)
 Film makinesi ve Hareketli filmler
Araçlara dayalı yapılan öğretimin
ortaya çıkarabileceği olası sakıncalar
???
 Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir
 Aracın edinilmesi (temini) pahalı olabilir, sürekli
taşınması zahmetli olabilir
 İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak
için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir
 Bazı araçların (işitme araçlarının) kullanımında ilgi
çabuk dağılabilir
Teşekkür ederim…
Download

öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi