…………………………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dairenizin …………………………………. T.C. no’lu mükellefi ( Vergi No………………………………………..)
Olup, Berber – Kuaför hizmetleri ile iştigal etmekteyim.
6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 6 ncı
fıkrasında değişiklikler yapılarak fıkralar eklenmiş ve aynı kanunun (6322) 13 ncü maddesiyle
Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 nci maddede; “ Gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin
iş hacmi 48 nci maddede yazılı hallerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın
gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usüle geçebilirler” hükmü yer
almaktadır.
2014 ve 2015 yıllarında basit usülün genel ve özel şartlarını taşımaktayım. Söz konusu yıllara
ait mal alış-satış ve hasılat miktarları ile kira durumum aşağıdaki gibidir.
Yıllar
------2014
2015
İş Yeri Kira Miktarı
----------------------------------------------------------------------------
İş Yeri Kendisine ait ise
Emsal Kira bedeli
----------------------------------------------------------------------------------------------
Yıllık Hasılatlar Mik.
----------------------------------------------------------------------------
Yukarıda belirttiğim 2014 ve 2015 yılları ile ilgili bilgileri gösterir belgeler ektedir.
01.01.2016 tarihi itibariyle basit usüle geçmek istediğimi ve ayrıca KDV, GELİR,GEÇİCİ ve
MUHTASAR beyanname mükellefiyetlerimin kapatılması için gerekli işlemlerin yapılmasını
saygılarımla arz ederim.
ADI – SOYADI
iMZA
ADRES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EK:
----1 adet 2014 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi
1 adet 2015 yılı Hesap Özeti
1 er adet 2014 ve 2015 yılları ile ilgili kira makbuzu veya dekontu
Download

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ`NE Dairenizin