ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. HONG KONG FİRMA UYARISI HK.
2. REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTE’DE GÜNCELLEME HK.
3. HİNDİSTAN'DA MAKE IN INDINA WEEK ETKİNLİĞİ HK.
4. TİCARETTE TEKNİK ENGELLER SİTESİ HK.
5. AFRİKA BASKI VE PAKETLEME FUARI HK.
6. 2016 YILI TAYVAN SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLAR
HK.
7. 4.TÜRK KONSEYİ İŞ FORUMU HK.
8. HİNDİSTAN TEKNOTEKS FUARI HK.
9. KAMU ALIMLARI VE İHALELER HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
1. HONG KONG FİRMA UYARISI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 25.12.2015 tarih ve 2841 sayılı yazıda, T.C.
Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin yazısına atfen, Hong Kong (HK) Ticaret
Ataşeliği olarak görev alanları içerisinde, Hong Kong'lu firmalar ile ticari ihtilaf yaşayan Türk
firmalarına yardımcı olmak ve yaptırım gücü bulunmamakla birlikte, ilgili HK firmaları ile
temasa geçerek, sorunun çözümü yönünde gerekli girişimlerde bulunmanın da yer aldığı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Firmaların maruz kaldığı ihtilaflarda, Ataşeliğimizce, anılan firmaya
resmi bir yazı yazıldığı (e-posta veya posta yoluyla) ve makul bir süre verilerek soruna ilişkin
cevap vermesinin talep edildiği bildirilmekte, firmanın yanıt vermemesi ve/veya ihtilafın
çözümüne yönelik girişimde bulunmaması halinde; keyfiyetin Ataşeliğimizce Hong Kong
Gümrük ve Vergi Departmanı'na iletildiği belirtilmekte, söz konusu Departmanın bu tür
vakalarda, doğrudan firmalarımızı muhatap kabul ettiği için, eş zamanlı olarak, daha ayrıntılı
bilgilerin sunulması suretiyle, aynı müracaatın Firmamızca da anılan birime yapılmasının
talep edildiği, söz konusu birimin, Hong Kong'da yerleşik firmalar ile ticari ihtilafı bulunan
denizaşırı ülkelerdeki firmalara ücretsiz aracılık hizmeti verdiği ve sorunun çözümü yönünde
tarafları uzlaştırmaya çalıştığı, ancak, anılan birimin de, Ataşeliğimiz gibi, firmalar üzerinde
yaptırım gücü bulunmadığı ifade edilmektedir.
İhtilaflı olunan HK'ta kayıtlı firmaların Ataşeliğimizce kaydının tutulmakta olan "Türk
Firmaları ile İhtilaflı HK'lu Firmalar” Listesi'ne kaydedildiği, anılan listenin, ilk kez bir HK'lu
firma ile ticari bağlantı kurma öncesinde Ataşeliğimize başvuruda bulunarak, firma ön
soruşturması talep eden firmalarımızın müracaatlarında kullanıldığı ve daha önceden söz
konusu firma ile ilgili olarak bir şikayetin alınmış olması halinde Firmaya bilgi verildiği
belirtilmektedir.
Son dönemde HK'da yerleşik aşağıda farklı ünvanlı firmaların
-VNSKY
-VNSKY Corporation Ltd.
-VNSKY Electronics Ltd.
-VN Electronics Co. Ltd.,
-VN Electronics
http://www.vnsky.com web sitesi referans gösterilmek suretiyle Türk firmaları ile başlattıkları
ticari ilişkilerde ihtilaflar yaşandığının gözlemlendiği belirtilmekte, Firmaların genel olarak,
ürün satın almak üzere ilgili firmalar ile temasa geçtiği ve/veya bahsekonu firmalar tarafından
Türk firmaları tespit edilerek teklif gönderildiği, ürünün ön ödemesi ve/veya ödemesinin
gerçekleştirildiği, ancak ürünün teslim edilmediği ve firma ile temasın kesildiği ifade
edilmektedir.
Keyfiyetin farklı zamanlarda, Hong Kong Gümrük ve Vergi Departmanı'na iletildiği ve son
olarak, "VN Electronics Co. Ltd” ünvanlı firmaya yönelik başlatılan incelemede firmanın
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
tespit edilemediği ve Firma tarafından olayın bir dolandırıcılık vakası olmasından şüphe
duyulması halinde HK Polis Gücüne suç duyurusunda bulunmasının tavsiye edildiği ifade
edilmekte olup, son olarak Ataşeliğimize iletilen ihtilafta ise bu defa "Hong Kong Heng Hui
Industrial Co. Ltd.” ünvanlı HK'da yerleşik bir firmaya ürün bedelinin gönderildiği, ancak
malların teslim alınamadığı bildirilmekte, Firma unvanı farklı olmakla birlikte, HK'lu firma
tarafından düzenlenen proforma faturada verilen adres ve irtibat bilgilerinin
http://www.vnskv.com web sitesinde belirtilen irtibat bilgileri ile aynı olduğu belirtilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda maruz hususlar çerçevesinde, başta sağlık sektöründe olmak üzere
elektronik parça ithalatı yapmak isteyen Firmaların, elektronik parça distribütörlüğü yaptığı
belirtilen www.vnsky.com web sitesi referanslı HK firmaları ile ticari bağlantıya
girmemelerinin tavsiye edildiği belirtilmektedir.
2. REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTE’DE GÜNCELLEME HK.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22.12.2015
tarih ve 15997 sayılı yazıda; Avrupa Birliği'nde (AB)1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla
yürürlükte bulunan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında güncellemelerin
takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ihracatımız açısından önem arz ettiğinden
bahisle,
Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde 5 adet Yüksek Önem Arz
Eden Maddenin(SVHC)REACH Tüzüğü'nün Aday Listesi'ne eklendiğinin duyurulduğu,
Söz konusu 5 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki toplam madde sayısının
168'e yükseldiği; Aday Liste'ye eklenen yeni maddelerin, Ek- 1'de yer aldığı,
Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmaların öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan
toplam 168 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu maddeleri tek başına, bir karışım
(müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek- 2'de belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği,
Bu çerçevede, detaylı bilgi talep eden firmalarınızın aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB
REACH Yardım Masası ile temas edebileceği bildirilmektedir.
İMMİB REACH Yardım Masası:
Tel: 0212 454 09 19 Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/tr-tr/
EKLER:
Ek-1: SVHC Aday Liste'yeeklenen5madde(1 sayfa)
Ek-2: Ürüne göre değişen SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (3 sayfa)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
3. HİNDİSTAN'DA MAKE IN INDINA WEEK ETKİNLİĞİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 28.12.2015 tarih ve 2845
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, 13-18
Şubat 2016 tarihleri arasında Mumbai'de ‘'Make in India Week 2016'' etkinliğinin
gerçekleştirileceği ifade edilerek, ‘'Make in India'' inisiyatifinin Hindistan Başbakanı Sayın
Narendra MODI tarafından desteklenen önemli projelerden biri olduğu ve proje kapsamında
Hindistan'a gelen doğrudan yabancı yatırım miktarında %48'lik bir artış kaydedildiği
belirtilmektedir.
Yazının devamında, Hindistan'daki pazar koşulları da dikkate alınarak, Hindistan ile iş
yapmak isteyen Türk Firmalarının ülkede yatırımı düşünmeleri ve aktif olarak pazarda yer
almalarının önem arz ettiği belirtilmekte ve detayları www.makeinindia.com/mumbai-week
sayfasında yer alan faaliyet hakkında iş adamlarımızın bilgilendirilmesinin faydalı olacağı
ifade edilmektedir.
4. TİCARETTE TEKNİK ENGELLER SİTESİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 28.12.2015 tarih ve 2843
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, ihracata konu ürünlerin pazar
ülkelerine girişinde uyması gereken standartlar ve teknik düzenlemeler ile uygunluk
değerlendirme işlemlerinin meşru amaçlarının ötesinde, ticarette teknik engeller
oluşturabildiği, bu engellerin önlenmesinin, ülkelerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlaması
açısından gerekli olduğu ifade edilerek bu çerçevede ihracatçılarımızın ülke pazarlarına
girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümlenmesi ve ticarette teknik
engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması için Bakanlıkları
tarafından hazırlanan "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak,
www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı ve bahse konu sitede dış pazarlara girişte
karşılaşılan analiz raporu, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik
düzenlemelere ve test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engellerin
önlenmesine yönelik mekanizmalara yer verildiği bildirilmektedir.
Yazının devamında, söz konusu internet sitesi ile ihracatçılarımızın ihracat
gerçekleştirmek istedikleri ülkelerin ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi
edinilebileceği, mevzuat ve uygulamalara ilişkin ilave bilgilerin talep edilebileceği, ihracatta
karşılaşılan engellerin bildirilebileceği, ihracatı olumsuz etkileyebilecek diğer ülke
düzenlemelerinin taslak aşamasında öğrenilip yorum yapılarak değiştirebileceği ifade
edilmekte; ayrıca tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz kullanımına açık olan siteye üye
olacak kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilenilen ülke ve ürün gruplarına ilişkin taslak
düzenlemelerin e-posta ile günlük olarak gönderileceği de belirtilmektedir.
Bu kapsamda firmaların, söz konusu internet sitesine üye olarak diğer ülke bildirimlerini
takip edebileceği belirtilmekte olup, bu çerçevede olabilecek görüş ve değerlendirmelerini
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
Ekonomi Bakanlığı'nın [email protected] e-posta adresine bildirebilecekleri ifade
edilmektedir.
5. AFRİKA BASKI VE PAKETLEME FUARI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 25.12.2015 tarih ve 2836
sayılı yazıda; Addisababa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; Etiyopya Kimya
ve İnşaat Giderleri Sanayi Geliştirme Enstitüsünden alınan bir yazıdan bahisle, 22 – 24 Ocak
2016 tarihleri arasında 5. Afrika baskı ve Paketleme Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu fuara ziyaretçi ve katılımcı olarak ilgi duyabilecek firmalarımızın aşağıda
iletişim bilgileri verilen Prana Promotion ile temasa geçebilecekleri bildirilmektedir.
İletişim Bilgileri:
İlgili Kişi: Haregewein tezera (International Marketing Executive)
Adres: P.O Box: 16362 Addis Ababa, Ethiopia
Telefon: +251 116 184365
Fax: +251 116 621202
Cep Telefonu: 0935403726
E-mail: [email protected]; [email protected];
Web sitesi: www.pranapromotion.net
6. 2016 YILI TAYVAN SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLAR
HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 29.12.2015 tarih ve 2875
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekli listede belirtilen fuarların 2016
yılında bireysel katılımı desteklenen fuarlar listesine dahil edildiği bildirilmektedir.
EK: 2016 Yılı Sektörel Nitelikli Uluslar Arası Fuarlar Listesi ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/2016_sektorel_fuar_listesi.pdf
7. 4.TÜRK KONSEYİ İŞ FORUMU HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 29.12.2015 tarih ve 2874
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türk Dili konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi (Türk Konseyi) Sekretaryasından iletilen yazıya istinaden, Kırgızistan Ekonomi
Bakanlığı ile Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası’nın 4. Türk Konseyi İş Formu’nun 28 Nisan
2016 tarihinde Kırgızistan’da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
İş Forumu Hakkında ayrıntılı Bilgi bilahare iletilecek olup, anılan etkinliğe katılmayı
öngören firmalarımızın [email protected] adresine bildirimde bulunmaları
gerekmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1113-8535
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/12/2015
8. HİNDİSTAN TEKNOTEKS FUARI HK.
T.C. Hindistan Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda, Hindistan Sanayi ve
Ticaret Odaları Federasyonu yetkilileriyle yapılan toplantıda 21-23 Nisan 2016 tarihlerinde
Mumbai şehrinde askeri tekstil, medikal ve hastane tekstili, spor, iş kıyafetleri vs. gibi
alanlara özel 5.Teknoteks fuarı düzenleneceği belirtilmiş olup, Ülkemizden de katılım
sağlanmasının faydalı olacağı üzerinde durulduğu belirtilmektedir.
Fuarla ilgili bilgiye http://www.technotexindia.in/index.html adresinden ulaşılabileceği
bildirilmektedir.
T.C. Hindistan Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği
E-mail: [email protected] / web: www.ekonomi.gov.tr
Telefon: 0091 11 2687 9907
Faks: 0091 11 2688 9236
Adres: Turkish Embassy, Office of Commercial Counsellor 50-N, Nyaya Marg,
Chanakyapuri, New Delhi/India
9. KAMU ALIMLARI VE İHALELER HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/12/2015 tarih ve 2858 sayılı yazıda, Oslo
Ticaret Müşavirliği 2012 yılı Nisan ayında Norveç'in başkenti Oslo'da faaliyete geçtiği
belirtilmektedir. Müşavirliğin Öncülüğünde Norveç'te İş Adamları Dernekleri kurulduğu
bildirilmekle olup, bu derneklerden 2014 yılında faaliyete geçen Norsk Tyrkisk
Arbeidsgivernes Forening NOTID - Norveç Türk İş Adamları Demeği ile Müşavirliğin
ortaklaşa yürütülen çalışmaların sonucunda; Derneğin web sayfasında Norveç'teki kamu
alımları ve müteahhitlik ilanlarının bilgileri bundan böyle güncel olarak Türkiye'deki
firmaların bilgisine Türkçe olarak sunulduğu bildirilmiştir.
İş Adamları Derneklerinin http://www.notid.org/ web sayfasında: yayınlanan
duyurularda Müşavirliğin ve Türk Forevignorge firması Türkiye'deki firmaların olabilecek
taleplerine yardıma hazır olduklarını belirtilmektedir.
Yazının devamında, Norveç'te Müteahhitlik ve kamu alımları https://www.doffin.no/
web sayfasında ilan edildiği bildirilmiş olup, ilanların Norveççe yayımlanması ve öngörülen
bazı şartlar Türkiye'de mukim firmaların müteahhitlik ve kamu alımlarına ilgisini azalttığı
ifade edilmektedir. Müşavirliğin ve ilanları güncel olarak yayımlayan Türk Forevignorge
firması, Türkiye'de yerleşik firmalarına Norveç'te mukim ortak bulma dahil gerekli her türlü
desteği sağlayarak ihalelere ve kamu alımlarına iştirak etmelerine yardımcı ve yol gösterici
olacağı belirtilmektedir. Bu konuda Müşavirlikle birlikte çalışan Norveç'te yerleşik Türk
vatandaşlarının sahip olduğu veya çalıştığı muhasebe, hukuk ve mali danışmanlık kuruluşları
bulunduğu belirtilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

genel duyurular muhtelif konular hk