KAZ
AN
IM
7
KAVRAMA
ST
TE
9.
T
TEST
SINIF Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar)
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur?
4. Bülbül eyler güle naz
Girdim bir dost bağına
Ağlayan çok gülen az
A) Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.
B) Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
C) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
D) Gene erteleme üç ay öteye
Bu dava dedemden kaldı Hâkim Bey
E) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
Bu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Teşbih
C) İntak
E) Tariz
B) Teşhis
D) Tezat
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A) Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
B) Gönül ayna olmuş sevgimi yansıtıyordu
C) Bütün kusurumu toprak gizliyor.
D) Aşkınla kurumuş bir fidana döndüm
E) Değirmen misali döner başım
Î
A) Cinas
C) Telmih
E) Tariz
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Sesleri liman sislerine boğulur
Gemiler yorgun ve uykuludur
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen
söz sanatı hangisidir?
B) Kinaye
D) Hüsnütalil
5. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Sözcükler genellikle gerçek anlamlarının dışında
kullanılır.
B) Günlük dilden farklıdır.
C) İmgelere yer verilir.
D) Az sözle çok şey anlatmak amaçlanır.
E) Düşünceyi açık ve net bir şekilde ortaya koyar.
6. Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına “mecazımürsel” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazımürsel” vardır?
A) El ettiler turnalara, kazlara.
B) Cebimdeki adresten umut kalmadı.
C) Meşhur bir kelamdır sen kazan, sen ye.
D) Büyüksün ilahi, büyüksün büyük!
E) Yanılıp derdime derman katarsın.
TEST
7
Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar)
7. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
10. Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bu beyitte geçen edebî sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Bu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi
imge değildir?
A) Benzetme-tecahülüarif
B) Telmih-kinaye
C) Kişileştirme-mecazımürsel
D) Kişileştirme-benzetme
E) Benzetme-telmih
A) Deli köşe
B) Merhamet
C) Yağmur
D) Saçların
E) Bulutlar
11. Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsnütalil sanatı
yoktur?
A) Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü
Yıldızlar ülfet için gündüz göründü
B) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
C) Cennet cennet dedikleri
Üç beş köşkle üç beş huri
D) Saksıda ruhumun bütün yası var
Derdimle soluyor açılan gonca
E) Sen yoksun diye bahçemde
Çiçekler açmıyor bak
9. Aşağıdakilerden hangisi şiiri düzyazıdan ayıran bir
özellik değildir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Bir olayı ya da durumu, herkesçe bilinen nedenin dışında daha güzel ve hayalî bir nedene bağlama sanatına
“hüsnütalil” denir.
Bu şiirde şair özellikle aşağıdakilerden hangisine
başvurmuştur?
A) Benzetmeye
C) Sembollere
E) Mübalağaya
12. Dadaloğlu’m der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Bu dizelerde altı çizili ifadede aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur?
EST
AT
KAZAN
A) Ses, ritim, ahenk içermesi
B) İmgesel bir dil kullanılması
C) Ölçülü ve kafiyeli olması
D) Az sözcük, çok anlam içermesi
E) Duygu ve düşüncelerin anlatılması
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
B) Çağrışıma
D) Kişileştirmeye
A) Kinaye B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Mecazımürsel
E) Telmih
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download

7.TEST