ANLATIM
KAZ
AN
VE
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
D
TEST
9
SINIF Gezi Yazısı - 1
1. Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık. Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak, en güzel çağında… Ekin tarlaları alabildiğine yeşil… Sekiz, on kilometrede bir, bir çeşme…
Her yer sulak. Toprağı azıcık eşseniz su fışkıracak.
Türkiye’mizin en verimli, en mamur - Garpʼın, meselâ
Fransa’nın Normandiya’sını çok andıran - arazisinde
yol almaktayız. Hoşa gitmeyen tek şey yok. Uzaktaki
dağlar, yaklaştığımız göller ve kasabacıklar - ne varsakuzuları, koyunları, davarları hepsi temiz. Mandaları
bile.
4. Erciş’ten yirmi kilometre sonra Muradiye Şelalesi’ne
ulaştık. Buradaki görüntü nefisti ancak burası bir tür
kanyon içinde olduğundan gözlerden uzaktı. Bir kısmı baraj tarafından getirilen sularla desteklenen bu
çağlayan, yöreye Allah’ın güzel bir armağanı. Üçüncü
kez geldiğim hâlde ilk kez geliyormuşum gibi hissettim
kendimi. Bu coğrafya, fotoğraf sanatçıları için çok özel
bir plato. Eş, dost, arkadaş asma köprüden karşıya geçerek şelaleyi seyre koyuluyoruz.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2. I. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.
II. Gezilen yerlerin özellikle tarihî, coğrafi ve sosyal
nitelikleri anlatılır.
III.Gezi yazılarında gezilen yerlerin özelliklerini anlatmanın dışında üsluba da dikkat edilir.
IV.Gezi yazılarında yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri anlatılabilir.
V. Gezi yazısının-olay çevresinde gelişen metinler gibikurgusal bir yapısı vardır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi
yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır?
A) V.
B) IV.
C) III.
D) II.
E) I.
3. Gezilen yerlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması Türk
edebiyatında çok eski bir gelenektir. Divan edebiyatında ---- adıyla bilinen gezi yazıları sadece edebiyatımız
açısından değil tarih, coğrafya ve halk bilimi için de
oldukça önemli ve zengin bir hazinedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir?
A) vakayiname
B) tezkire
C) antoloji
D) siyer
E) seyahatname
Î
A) Anlatımda tamamen nesnel ifadeler kullanılmıştır.
B) Gezilen bir yer tanıtılıp orayla ilgili bilgiler verilmiştir.
C) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D) Duygular açıkça ifade edilmiştir.
E) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Gözlemlere sıkça yer verilmiştir.
B) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
C) Yazarın anlatılanlarla ilgili beğenisi söz konusudur.
D) Eksiltili cümleler kullanılmıştır.
E) Parça anı türüne özgü özellikler taşımaktadır.
5. Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir
gün olacak. Ali Yalçın Bey’in rehberliğinde Adilcevaz,
Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van
Kalesi’ne uğrayacağız. Sonra da Gevaş’tan Akdamar
Adası’na, oradan da Tatvan’a geçip tam bir Van Gölü
turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfa’ya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir
gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden
alınmıştır?
A) Röportaj
B) Makale
C) Günlük
D) Gezi yazısı
E) Fıkra
6. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı için doğru bir
tanımdır?
A) Toplumu yakından ilgilendiren güncel konuların tartışıldığı yazılardır.
B) Ünlü kişilerin yaşamının başkası tarafından anlatıldığı metinlerdir.
C) Görülen yerlerin özelliklerinin tanıtıldığı yazılardır.
D) Bir yapıtın nesnel bir şekilde değerlendirildiği yazılardır.
E) Yaşananların günü gününe aktarıldığı kişisel yazılardır.
TEST
9
Gezi Yazısı - 1
7. Edebiyatımızda gezi yazısı dendiği anda herkesin aklına
10. Dünyada flamingoların yaşadığı yerlerden birinin
Erciş olduğu biliniyor; asıl flamingo ülkesi ise Nakuru
Gölü’nün bulunduğu Kenya malum. Anadolu’da allı
turna diye bilinen bu zarif ve kızıl kuşların sodalı suları
sevdiği besbelli. Renginden ve krater göllerinden yükselirken görülmelerinden dolayı ateş kuşu da denmiş
onlara. Flamingolar gerçekten çok zarif kuşlar.
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si gelir. Servetifünun
I
Dönemi’nde Cenap Şahabettin’in kaleme aldığı Hac
II
Yolunda ve Frankfurt Seyahatnamesi de oldukça
III
meşhurdur. Reşat Nuri’nin Anadolu Notları ve
IV
Falih Rıfkı’nın Bizim Akdeniz adlı eserlerini de
V
unutmamalıyız.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?
A) Öyküleme
B) Açıklama
C) Tartışma
D) Karşılaştırma
E) Sayısal verilerden yararlanma
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
B) IV.
C) III.
D) II.
E) I.
8. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir türde
kaleme alınmıştır?
A) Deniz Aşırı
B) Avrupa Mektupları
C) Avrupa’da Bir Cevelan
D) Tuna Kıyıları
E) Malta Geceleri
9. Adı geçen bağın ortasında, göğe uzanmış bir yüksek
kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi
açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütun üzerinde Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr
iş üstadı, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile
yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr eserse o tarafa döner o bayrak.
Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz
köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer
vardır. Her kemerin altında bir kış odası…
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) V.
11. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü gezi yazısıdır?
A) Defter-i Amal
B) Eşkal-i Zaman
C) Mavi Anadolu
D) Beş Şehir
E) Kırk Yıl
12. Bu, Roma’ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada
doğup büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her
tablo, her anıt, size her görünüşünde güzelliğin yeni bir
sırrını açacaktır. Roma’da heykel vatandaş olmuştur.
O, müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor! Sabahleyin
ağzından sular dökülen aslanları seyrederek Doney’e
gittim. Burası; kuş cıvıltılarının, büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde, Via Veneto’da
bir kahvedir ama Mehmet Akif’in “Mahalle Kahvesi’’
değil, bir temizlik ve zarafet sergisi...
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
B) Kişileştirme yapılmıştır.
C) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
D) Devrik ve eksiltili cümleye yer verilmiştir.
E) Öznel ve nesnel cümlelere örnek vardır.
A) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır.
B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Farklı duyularla algılanabilecek ayrıntılara yer verilmiştir.
E) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download

9.TEST