0t4 ıl."Col9
TMMoB MAKiNA MüHENDisLERi oDAsl
DiYARBAK|R şUBE
MMo_FiRMA iNDiRiM PRoToKoLü
Nlo Di} arbakr Şube ile ÇELEBI GRUP DoĞAtGAz Lnerji İr§. üo. San. 'l'ic. Ltd. Şti. arasında
iİ,ün ve}a hizmet almmda uygulanacak indirim orant %20 'dİ. lndiİimdeD yaraılanılııken; Üpoiz ise oda
Iimlik kanı ile, eş ve çocülan is. şubemizce verilec€k bir kimtik kaıtının giicterilrİesiyle olıc.k!f,
M
I
iRVA YE,rKllİsi
C",""(
\rj
\1MO DiYAİ.B AKıR. şUBE
aeleL,
ı,lacıkıı,.
l : pfotokol iki niisha
Protokol geçerlilik stiresi
lvMolJ VAKINA MÜHENDİSı€Ri oDAs], A..r.s!'nn
,]cğişit 6235 sı}dı
l]:
y6.ta c.ft l,@lmu§ kmü hmft! niı.ıi&.d.
m.dd.sinde lrnmlt]İı 66 vt 85 !.]r]l N}lN rc 7303
kuıulüşuğ!ı.
bn
6i.k
L.
İrL ,gt
ilj
Download

0t4 C",""( aeleL, - Makina Mühendisleri Odası