BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURULUR
Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar
Yarıyılında Tarih Anabilim Dalına Tezli Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.
SN Program
1
Alınması Öngörülen
Bölümü
Öğrenci Sayısı
Tezli Y.L.
Tarih
BaĢvuru ġartları
Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak.
10
BaĢvuru KoĢulları
1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak.
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) EĢit Ağırlık ve Sözel
puan türünden en az 55 puan almış olmak (ALES 3 yıl süre ile geçerlidir)
3. Lisans mezuniyet genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması (Lisans genel not
ortalaması 4’lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların lisans genel not ortalaması en az
2.00 olmalı ve bu adayların 100’lük sistemdeki eşdeğer lisans genel not ortalamasını
gösteren belgeyi mezun olduğu üniversiteden temin ederek, başvuru esnasında teslim
etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen adayların lisans not ortalamasının 100’lük sisteme
göre eşdeğeri, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablosuna göre
belirlenecektir.)
4. Ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan ve YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavına girmiş olması durumunda, yabancı dil belgesini ibraz edenlerin yabancı dil
puanının ağırlığı %20 olarak hesaplanır. Ancak yabancı dil sınavına katılmamış olanların
yabancı dil puanı (0) olarak hesaplanır.
Not: Adayın müracatının kabul edilebilmesi için aşağıdaki ön koşul planlama sistemine göre en az
50 puan alması gerekmektedir.
GiriĢ sınavı: Başvuru koşulunu sağlayan adaylar giriş sınavına alınır. Yazılı, sözlü, uygulamalı
veya bunların birden fazlasını içeren sınavdır. Giriş sınavından başarılı olmak için en az 60 puan
almak gerekir.
Değerlendirme: Giriş sınavından en az 60 puan alan adaylar aşağıdaki başarı puanı hesaplaması
sonucuna göre, en yüksek puandan başlayarak belirlenen kontenjanın iki katı kadar aday sıralanır.
Belgeler
ALES (Eşit Ağırlı ve Sözel)
Lisans Not Ortalaması
Yabancı Dil
GiriĢ Sınavı
Ön KoĢul Puanlaması
BaĢarı Puanının Hesaplanması
%50
%30
%20
………
%50
%30
……..
%20
Önemli Tarihler
BaĢvuru
BaĢvurusu Kabul Edilenlerin Ġlanı
BaĢlama
BitiĢ
Ġlan
21.12.2015
08.01.2016
GiriĢ Sınav ve
Değerlendirme
12.01.2016
14.01.2016
Asil Liste Kayıtları
BaĢlama
BitiĢ
18.01.2016
22.01.2016
Yedek Liste
Kayıtları
25.01.2016
BaĢvuru Esnasında Ġstenen Evraklar
 Fotoğraflı Başvuru Formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmalıdır).
 Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Lisans öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların
Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini de eklemeleri gerekir).
 Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerde başarı durumunu gösteren transkriptinin
fotokopisi (Notları 100’lük sistem dışında olan adayların notları YÖK dönüştürme tablosu esas
alınarak dönüştürülecektir).
 ALES Belgesi Çıktısı.
 Yabancı Dil Belge Çıktısı (Varsa)
Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
 Kesin kayıt bildirim formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet (4,5x6) cm ebadında vesikalık fotoğraf.
 Erkek adayların askerlik şubesinden son 1 ay içinde alacakları “Bir lisansüstü eğitimine
kaydolmasında askerlik şubesince bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı.
Not 1. Kesin kayıt başvuruları şahsen yapılması zorunludur.
2. Kesin kayıt işlemlerinde, istenilen bütün belgelerin aslı veya ilgili kurumca aslı gibidir
onaylı veya noter onaylı olması zorunludur.
Tarih ABD Yüksek Lisans GiriĢ Sınavı Yeri ve Saati
Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi ilgili Anabilim Dalında 14.01.2016 saat 10.00’da
yapılacaktır.
BaĢvuru Adresi:
Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakülte Binası
BATMAN
Tel
: (0488) 213 38 81 - 213 41 96
E-Posta : [email protected]
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız